Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl TÜRK TORAKS DERNEÐÝ 15. YILLIK KONGRE Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði'nin Nisan 2012 tarihleri arasýnda Antalya Side Starlight Otel Kongre Merkezi'nde gerçekleþtireceði 15. Yýllýk Kongresi'ne sizleri davet etmenin gururunu ve mutluluðunu yaþýyoruz. Kongre nin Derneðimizin kuruluþunun 20. yýlýna denk gelmesi çok hoþ bir birliktelik. Saðlýklý bir ömür için, saðlýklý her nefese adanmýþ 20 gurur dolu yýla kavuþmak hepimizi onurlandýrýyor. Kongre bilimsel programýnda kurslar, paneller, karþýt görüþ toplantýlarý, konferanslar, olgu sunumlarý ve bilgi güncelleme oturumlarýyla birlikte bazý yenilikler de yer alacak. Sosyal program içinde Derneðimizin kuruluþunu kutlayacaðýmýz etkinlikler de yer alacaktýr. Bu etkinliklerde ayrýca Türk Toraks Derneði nin dünü, bugünü ve yarýný da konuþulacaktýr. Geçen yýl oldukça ilgi gören, genç meslektaþlarýmýzýn yararlandýðý fellowship oturumuna bu yýl da yer vereceðiz. Farklý disiplinlerin bir arada tartýþacaðý ortak panellerin, hasta perspektiflerinin eklenmiþ olduðu oturumlarýn ve ulusal saðlýk politikalarý konusunda yapýlacak sunumlarýn, bilimsel programýn içeriðini zenginleþtireceðini düþünüyoruz. Kongremizin yoðun çalýþma temposunun yorgunluðunu biraz olsun atmak ve keyifli vakit geçirmek için bazý eðlenceli aktiviteler düzenlemeye çalýþtýk. Kongremizin sosyal programýnda sürpriz kutlamalar, müzik ziyafetleri, halk danslarý ve þarap tadým kurslarý yanýnda ustalarla sohbet ve felsefe söyleþileri de yer alacaktýr. Mesleksel bilgilerimizi yenileyeceðimiz ve hoþ zaman geçireceðimiz bu Kongre nin yararlý ve verimli olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Katýlýmýnýz ve katkýlarýnýzla istenilen ve beklenen güzellikte bir Kongre nin gerçekleþeceðine inanýyoruz. Sevgi ve saygýlarýmýzla, Pýnar Çelik Kongre Baþkaný Þule Akçay Kongre Bilimsel Komite Baþkaný Elif Þen Kongre Sekreteri Feyza Erkan Türk Toraks Derneði Baþkaný

3 11-15 Nisan 2012 Starlight Kongre Merkezi Side-Antalya TÜRK TORAKS DERNEÐÝ MERKEZ YÖNETÝM KURULU Genel Baþkan Feyza Erkan Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL 1. Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Metintaþ Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ESKÝÞEHÝR 2. Baþkan Yardýmcýsý Sedat Altýn Yedikule Göðüs Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL Genel Sekreter Mali Sekreter Okul Baþkaný Bilimsel Komite Baþkaný Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Bülten-Ýnternet Sorumlusu Uzman Temsilcisi Göðüs Cerrahisi Temsilcisi Asistan Temsilcisi Gaye Ulubay Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA Osman Örsel Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim Araþtýrma Hastanesi ANKARA Erdoðan Çetinkaya Yedikule Göðüs Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL Bilun Gemicioðlu Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL Abdullah Sayýner Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝZMÝR Osman Elbek Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD AYDIN Ýpek Coþkunol Karabaðlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝZMÝR Mustafa Yüksel Marmara Üniversitesi Göðüs Cerrahisi AD ÝSTANBUL Özlem Yýlmaz Yedikule Göðüs Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL

4 Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl TÜRK TORAKS DERNEÐÝ 15. YILLIK KONGRE 15. YILLIK KONGRE DÜZENLEME KURULU Kongre Baþkaný Kongre Sekreteri Kongre Bilimsel Komite Baþkaný Kongre Bilimsel Program Sorumlusu Kongre Bildiriler Sorumlusu Pýnar Çelik Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD MANÝSA Elif Þen Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA Þule Akçay Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA Candan Öðüþ Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANTALYA Metin Akgün Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Aziziye Araþtýrma Hastanesi Göðüs Hastalýklarý AD ERZURUM Kongre Mali Sekreteri Tekin Yýldýz Medikal Park Hastanesi BURSA Kongre Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Kongre Sosyal Program Sorumlusu Kongre Basýn Sorumlusu Öner Dikensoy Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD GAZÝANTEP Ender Levent Maltepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL Gündeniz Altýay Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD EDÝRNE Kongre Çocuk Refika Ersu Hastalýklarý Temsilcisi Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Göðüs Hastalýklarý BD ÝSTANBUL Kongre Göðüs Cerrahisi Temsilcisi Kongre Uzman Temsilcileri Hasan Fevzi Batýrel Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Cerrahisi BD ÝSTANBUL Eda Uslu Tuðtepe Paþabahçe Devlet Hastanesi Tepeüstü Ek Hizmet Birimi Uyku Laboratuarý ÝSTANBUL Yasemin Saygýdeðer Dr. Abdullah Sayýner Buldan Göðüs Hastalýklarý Hastanesi DENÝZLÝ Cenan Pirim Saka Elazýð Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Kliniði ELAZIÐ

5 11-15 Nisan 2012 Starlight Kongre Merkezi Side-Antalya ÇALIÞMA GRUBU BAÞKANLARI Pýnar Arýkan Fýrat Figen Gülen Pýnar Çelik Füsun Yýldýz Fatma Evyapan Salih Topçu Benan Müsellim Mehmet Polatlý Refika Ersu Pýnar Ergün Öner Dikensoy Ayþýn Þakar Coþkun Emel Eryüksel Gaye Ulubay Þeref Özkara Oðuz Kýlýnç Tansu Ulukavak Çiftçi Þule Akçay Akciðer Patolojisi Çalýþma Grubu Baþkaný Akciðer Nakli Çalýþma Grubu Baþkaný Akciðer ve Plevra Maligniteleri Çalýþma Grubu Baþkaný Astým Allerji Çalýþma Grubu Baþkaný Çevresel ve Mesleki Akciðer Hastalýklarý Çalýþma Grubu Baþkaný Göðüs Cerrahisi Çalýþma Grubu Baþkaný Klinik Sorunlar Çalýþma Grubu Baþkaný KOAH Çalýþma Grubu Baþkaný Pediatrik Akciðer Hastalýklarý Çalýþma Grubu Baþkaný Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakým Çalýþma Grubu Baþkaný Solunum Hücre Biyolojisi ve Genetik Çalýþma Grubu Baþkaný Solunum Sistemi Ýnfeksiyonlarý Çalýþma Grubu Baþkaný Solunum Yetmezliði ve Yoðun Bakým Çalýþma Grubu Baþkaný Taný Yöntemleri Çalýþma Grubu Baþkaný Tüberküloz Çalýþma Grubu Baþkaný Tütün Kontrolü Çalýþma Grubu Baþkaný Uyku Bozukluklarý Çalýþma Grubu Baþkaný Saðlýk Politikalarý Çalýþma Grubu Baþkaný ÞUBE BAÞKANLARI Füsun Öner Eyüboðlu Serir Aktoðu Özkan Hüseyin Yýldýrým Erdoðan Çetinkaya Ramazan Demir Leyla Saðlam Füsun Topçu Kürþat Uzun Ali Kocabaþ Münire Çakýr R.Oktay Gözü Bünyamin Sertoðullarýndan Yýlmaz Bülbül Öner Balbay Meftun Ünsal Ankara Þube Baþkaný Ýzmir Þube Baþkaný Batý Anadolu Þube Baþkaný Ýstanbul Þube Baþkaný Orta Anadolu Þube Baþkaný Kuzeydoðu Anadolu Þube Baþkaný Güneydoðu Anadolu Þube Baþkaný Ýç Anadolu Þube Baþkaný Çukurova Þube Baþkaný Akdeniz Þube Baþkaný Marmara Þube Baþkaný Doðu Anadolu Þube Baþkaný Doðu Karadeniz Þube Baþkaný Batý Karadeniz Þube Baþkaný Orta Karadeniz Þube Baþkaný

6 Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl TÜRK TORAKS DERNEÐÝ 15. YILLIK KONGRE KONGRE BÝLÝMSEL PROGRAMI KONU BAÞLIKLARI Ortak Paneller Akciðer kanserinde palyasyon ne zaman ve ne þekilde Akciðer adenokarsinomlarýnda yeni geliþmeler Solunumsal týpta biyobelirteçler? Ýnterstisyel akciðer hastalýklarýnda biyopsinin önemi ve yeri Bronþektazi Paneller Peroperatif deðerlendirme Venöz tromboembolide profilaksi Kortikosteroid rezistansý ve inflamatuvar akciðer hastalýklarý Lokal ileri evre akciðer kanserinde ekstended rezeksiyonlar Pediatrik göðüs hastalýklarýnda son yýllardaki yenilikler (Clinical year in review) KOAH'da fenotipler ve tedaviye katkýsý KOAH tedavisinde eski ve yeni Astýmda endotip kavramý- tedavi yaklaþýmý Saðlýk politikalarýnýn tütün endüstrisi çýkarlarýndan korunmasý ve þeffaflýk Nükleer santraller, kazalar ve radyoaktivitenin solunum sistemine etkisi Performans sistemi: Farklý hastanelerde mevcut durum, geleceði ve çözüm önerileri Yoðun Bakým standartlarý ve Yoðun Bakým kurulma ve organizasyonu Uykuda solunum bozukluðu taný ve tedavide farklý boyutlar Türkiye'de tüberküloz kontrolü. Son 5 yýlda neler deðiþti? Pulmoner hipertansiyonda akciðer transplantasyonu Özel koþullarda pulmoner rehabilitasyon Kanýta dayalý TGP deðerlendirme ve tedavisi ASYE'de antibiyotiklerin optimizasyonu Özel durumlarda taný güçlükleri GARD Türkiye çalýþmalarý Olgu Sunumlarý Akciðer ve plevra maligniteleri: Klinik-radyolojik-patolojik olgu toplantýsý Pediatrik klinik- radyolojik- patolojik olgu tartýþmalarý Kistik fibrozis: Olgularla klinik sorunlar Meslek hastalýklarý ile ilgili ilginç olgu sunumlarý (klinik, radyolojik, patolojik) Tüberküloz hasta yönetiminde sorunlar. Siz olsanýz ne yaparsýnýz? Yönetiminde týbbi ve/veya idari sorun olabilecek hasta örnekleri üzerinden interaktif katýlýmlý olgu sunumu Uzman Konseyi: Ýlginç olgu sunumlarý Radyolojik olgu sunumlarý Uykuda solunum bozukluklarý ile ilgili olgu sunumlarý

7 11-15 Nisan 2012 Starlight Kongre Merkezi Side-Antalya Konferanslar Pulmoner tromboembolide taný ve tedavide sorunlar Akciðer hastalýklarý koklayarak tanýnabilir mi? Elektronik burun. Günümüz Türkiye'sinde bilimsel araþtýrmalarýn geleceði Pnömotoraks taný, tedavi ve takip Süt çocukluðunda apne ve ani bebek ölümü sendromu Çocuklarda kronik solunum yetmezliði KOAH'da tedavi hedefleri karþýlanýyor mu? Astýmla birlikte karþýmýza çýkan dahili hastalýklar ve tedavilerinin astým penceresinden anlatýmý (diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliði) Tütün kontrolü yasasý karþýtý savlar, kehanetler ve gerçekler Meslek hastalýðý tanýsýnda iþyeri deðerlendirilmesi Yeni resusitasyon rehberi neler getirdi? Hangi hastaya hangi PAP cihazý? Akciðer transplantasyonuna güncel yaklaþým Türkiye'de akciðer transplantasyon deneyimi Akciðer cerrahilerinde pre ve post operatif pulmoner rehabilitasyon Ýnterstisyel hastalýklar ve transplantasyon Ýnfluenza ve pnömokok aþýlarýnýn klinik etkinliði Bilgi Güncelleme Oturumlarý Akciðer Kanseri 2012 Dispneye tanýsal yaklaþým Amfizemde endobronþiyal uygulamalar Sigara içen hastalarýn evrelemesi. Hangi hastaya hangi yaklaþým? Göðüs hastalýklarýnda standardizasyon ve akreditasyon çalýþmalarý Saðlýkta Kamu-Özel ortaklýðý TB tanýsý, tedavinin standartlarý, bakteriyolojik izlem, yan etkilere yaklaþým, özel durumlarda TB tedavisi, DGT gerekliliði, kür kavramý ve önemi, bildirim ve temaslý taramasýnýn önemi Karþýt Görüþ Toplantýlarý GOLD orta KOAH hastalarýnda bronkodilatör tedavi yeterlidir / GOLD orta KOAH hastalarýnda bronkodilatör tedavi yeterli deðildir Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz kapasitesinin deðerlendirilmesinde Kardiyopulmoner egzersiz testleri / Alan testleri Hafif persistan astýmda düzenli tedavi gereklidir / gerekli deðildir Kongre Kurslarý Akciðer cerrahisinde perioperatif deðerlendirme ve komplikasyon yönetimi Pediatrik astým taný ve tedavisinde pratik ve güncel yaklaþým Pnömokonyoz tanýsý nasýl konur? Anamnezden tanýya pnömokonyoz Göðüs hastalýklarýnda in vivo ve in vitro araþtýrma yöntemleri Temel tüberküloz kontrolü eðitimi (asistan, AH ve VSD hekimlerine yönelik) Olgularla pulmoner rehabilitasyon; kime, nerede, nasýl? Tütün kontrolü ve sigara býrakma tedavileri kursu Klinik ve pratik SFT yorumlanmasý Toraks görüntülemesinde BT, YRBT ve toraks anatomisi Giriþimsel pulmonoloji Ýnvaziv monitörizasyon, mekanik ventilasyon Tanýdan tedaviye uyku bozukluklarý: workshop Makale nasýl yazýlýr? Akciðer transplantasyonu Ýnterstisyel akciðer hastalýðý: klinik-patolojik-radyolojik korelasyon

8 Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl TÜRK TORAKS DERNEÐÝ 15. YILLIK KONGRE KAYIT ÜCRETLERÝ KAYIT TÝPÝ 06 Þubat 2012 ve öncesi 06 Þubat 2012 ve sonrasý Türk Toraks Derneði / ERS Üyesi euro euro Türk Toraks Derneði / ERS Üyesi olmayan euro euro Refakatçi/Firma Temsilcisi euro euro Hekim dýþý katýlýmcý euro euro Günlük katýlým ücreti 75.- euro 90.- euro Kurs ücretleri ( Her bir kursun ücreti ) 30.- euro 35.- euro Kayýt ücreti karþýlýðýnda katýlýmcýlara bildiri özetleri CD'si, kongre çantasý ve yaka kartý verilecektir. Yaka kartýyla, bilimsel oturumlar izlenip endüstri sergisi gezilebilecektir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. KAYIT HESAP BÝLGÝLERÝ Hesap Sahibi : Türk Toraks Derneði Ýktisadi Ýþletmesi Banka Adý : Garanti Bankasý/Yýldýz Þubesi Ankara Þube Kodu : 408 KONAKLAMA ÜCRETLERÝ KONAKLAMA ÜCRETLERÝ Starlight Silence Beach Resort 06 Þubat 2012 ve öncesi 06 Þubat 2012 ve sonrasý Tek kiþilik oda euro euro Hesap No TL : Iban No :TR Hesap No EURO: Iban No :TR Ýki kiþilik odada kiþi baþý euro euro Tek kiþilik oda euro euro Ýki kiþilik odada kiþi baþý euro euro Konaklama fiyatlarý 4 gece paket olup herþey dahil konaklamayý içerir. (11 Nisan 2012 giriþ - 15 Nisan 2012 çýkýþ) Konaklama ücretine bilimsel toplantý günlerinde günde 2 kez kurabiyeli kahve molasý, kongre bilimsel toplantý günlerinde kongre otelinde öðle yemeði, açýlýþ kokteyli, gala yemeði ve kongre programý çerçevesindeki tüm sosyal aktiviteler dahildir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. Starlight Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan "TTD 15. Yýllýk Kongresi" çerçevesinde konaklama talepleri olmayýp sadece kongre kayýtlarýný yaptýrmak isteyen misafirlerimize dýþ katýlýmcý ücreti tüm kongre süresince toplam KDV olarak uygulanacaktýr. Dýþ Katýlýmcý ücretine; Kongre bilimsel aktivite günlerinde günde 2 kez kurabiyeli kahve molasý Kongre bilimsel aktivite günlerinde kongre otelinde öðle yemeði, açýlýþ kokteyli Tüm sosyal aktiviteler dahildir. KONAKLAMA HESAP BÝLGÝLERÝ Hesap Sahibi : Topkon Turizm Ltd.Þti. Banka Adý : Ýþ Bankasý/Kadýköy Rýhtým Þubesi Þube Kodu : 1394 Hesap No TL : 8073 Hesap No EURO : 5931 Iban No TL : TR Iban No EURO : TR Hesap Ýsmi : Topkon Turistik Hiz.Yat.Ýnþ. ve Tic.Ltd.Þti. KURS KONAKLAMA / Tek gecelik her þey dahil sistemi ile paket dýþý günlük konaklama fiyatý TEK GECE KONAKLAMA ÜCRETLERÝ Starlight Silence Beach Resort 06 Þubat 2012 ve öncesi 06 Þubat 2012 ve sonrasý Tek kiþilik oda euro euro Ýki kiþilik odada kiþi baþý euro 135- euro Tek gecelik konaklamalarda o güne ait tüm bilimsel ve sosyal faaliyetler fiyatlara dahildir. Tek kiþilik oda euro euro Ýki kiþilik odada kiþi baþý euro euro

9 11-15 Nisan 2012 Starlight Kongre Merkezi Side-Antalya SOSYAL PROGRAM 11 Nisan 2012 ÇARÞAMBA Açýlýþ Kokteyli Ziya Azazi Dans Gösterisi Açýlýþ Kokteyli, Yemek ve Sema Moritz Konseri 12 Nisan 2012 PERÞEMBE 20.yýl kutlama gecesi Halk Danslarý Kursu Þarap Tadým Kursu Felsefe Söyleþileri Kiþisel Geliþim Kursu Ustalarla Sohbet 13 Nisan 2012 CUMA Sümer Ezgü ve Türk Halk Müziði Orkestrasý Halk Danslarý Kursu Þarap Tadým Kursu Felsefe Söyleþileri Kiþisel Geliþim Kursu Ustalarla Sohbet 14 Nisan 2012 CUMARTESÝ Kapanýþ Töreni Naim Dilmener ile 1960 lardan Günümüze Türk Pop Müziði Gecesi Yarýþmalar Fotoðraf Yarýþmasý Biraz da Tatlý Rekabet: Tavla, Bilardo, Bowling GENEL BÝLGÝLER Kongre Tarihi ve Yeri Tarih : Nisan 2012 Yer : Starlight Kongre Merkezi - Side Kayýt ve danýþma Kayýt ve danýþma masalarý, Starlight Kongre Merkezi'nde hergün saat 07:00-19:00 arasý açýk olacaktýr. Kongrenin dili Kongre dili Türkçe'dir. Kongre süresince çeþitli salonlarda program doðrultusunda Türkçe'den Ýngilizce'ye, Ýngilizce'den Türkçe'ye simultane çeviri yapýlacaktýr. Yaka kartý Tüm katýlýmcý ve refakatçilerin kongre merkezine giriþte, bilimsel oturumlar esnasýnda, stand alanlarýnda, poster alanlarýnda ve diðer sosyal programlarda yaka kartlarýný takmalarý, kongrenin saðlýklý yürüyebilmesi ve güvenliði açýsýndan gereklidir. Yaka kartý olmayan misafirler kongre aktivitelerine katýlamayacaklardýr. Türk Tabipleri Birliði Sürekli Eðitim Kredi Puaný Türk Tabipleri Birliði kongremize Sürekli Týp Eðitimi kredi puaný vermektedir. Bu kredilendirme formlarý kongre çantasý içinde bulunacaktýr. Sergi alaný Kongre boyunca ilaç firmalarý ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrýlmýþ olan alanda sergileyecektir. Sergi alaný tüm kongre boyunca açýk olacaktýr. Katýlým belgesi Katýlým belgeleri kongre bitiminde Starlight Kongre Merkezi'nde bulunan ana kayýt masasýndan daðýtýlacaktýr. Kongre özet kitabý, Program Kitabý kongre çantalarý içinde yer alacaktýr. Kongre CD'si ise stand alanýnda bulunan sponsor firmanýn standýndan saðlanabilir. Transfer Transfer talepleriniz için Topkon Kongre Hizmetleri ile irtibata geçmenizi rica ederiz. Transfer ile ilgili bilgiler kongre boyunca danýþma masalarýndan takip edilebilir.

10 Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl TÜRK TORAKS DERNEÐÝ 15. YILLIK KONGRE SÝDE Antalya'ya 75 km. Manavgat'a 7 km. uzaklýkta olan "Side" adý Anadolu dilinde "Nar" anlamýna gelmektedir. Bu özellik ve bölgede bulunan bazý yazýtlardan elde edilen bilgiler Side tarihinin Hititlere kadar uzandýðýný göstermektedir. Fakat Anadolunun en eski yerleþim birimlerinden biri olan Side'nin Ý.Ö.VII yy'dan önce kurulduðu da söylenmektedir. Anadolu tarihleri içerisinde Side, diðer Pamphylia kentleriyle ayný aþamalarý geçirmiþtir. Ý.Ö. 78'den sonra Roma egemenliðinde bulunan kent, Ý.S. II. ve III. yy'larda bölgenin ticaret merkezi oldu. Özellikle köle ticaretinin saðladýðý zengin ve parlak bir dönem yaþandý. II. yy boyunca bir bilim ve kültür merkeziydi. Suriye krallarýndan VII. Antiokhos, tahta geçmeden önce burada eðitim gördü. Kral olduðu zaman ( Ý.Ö. 138 ) "Sidetes" adýný aldý. Bu devre kadar baþta Athena ve Apollon olmak üzere Afrodit, Ares, Asklepios, Hegeia, Kharitler, Demeter, Dionisos, Hermes gibi birço tanrýya inanýp tapan Side'liler Ý.S. 4.yy'da hýristiyanlaþmaya baþlamýþlardýr. Side, Ý.S. V. yy'da Pamfilya Metropolisi ( Piskoposluk Merkezi ) olunca, 5. ve 6. yy'da en parlak devrini yaþamýþtýr. Bu geliþim VII. IX. yy'lar arasýnda Arap akýnlarý ile son bulmuþtur. Kazýlar sýrasýnda büyük bir yangýn ve çok sayýda deprem izlerine rastlanmýþtýr. Arap istilasý, doðal afetler kentin terk edilmesine yol açmýþtýr. XII.yy'da Arap coðrafyacýsý Ýdrisi burayý ölü bir kent olarak göstermekte ve "Yanmýþ Antalya"olarak tanýmlamaktadýr. Ýdrisi'ye göre 1150'ye doðru kent halký Side'den göç etmiþ, XII.yy'da Side tümüyle boþaltýlmýþtýr. 13.yy'da Selçuklular'ýn 14.yy'da ise Hamitoðullarý ve Tekelioðullarý'nýn egemenliði altýna giren Side'de bu devirlerde yerleþim olmamýþtýr. 15. yy'da kesin olarak Türk topraklarýna katýlmýþtýr. Ancak ne Osmanlýlar ne de Selçuklular Side'de oturmadýklarýndan, yarýmada üzerinde Selçuklu ve Osmanlý dönemine ait eserlere rastlanmaz yýlýnda, yarýmadanýn uç kýsmýna bir köy kurularak Girit Adasý'ndan gelen göçmenler buraya yerleþtirilmiþlerdir. Side'deki Tarihi Eserler: Kent Surlarý Büyük Kent Kapýsý, Doðu Kapýsý, Su Kemerlerý, Büyük Anýtsal Çeþme, Kolonnel Cadde, Evler, Agora, Anýtsal Kütüphane ve Devlet Agorasý, Piskopos Sarayý ve Bazilikasý, Vespasianus Çeþmesý, Üç Havuzlu Çeþme, Tiyatro, Men Tapýnaðý, Baküs Tapýnaðý, Büyük Liman Hamamý, Liman Hamamý, Apollon Tapýnaðý, Athena Tapýnaðý, Side Limaný, Side Müzesi

11 11-15 Nisan 2012 Starlight Kongre Merkezi Side-Antalya KONGRE ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ Kongre Baþkaný Pýnar Çelik Celal Bayar Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý AD MANÝSA e-posta: Kongre Bilimsel Komite Baþkaný Þule Akçay Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA e-posta: Kongre Sekreteri Elif Þen Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA e-posta: TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Türk Toraks Derneði Baþkaný Feyza Erkan Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL e-posta: Türk Toraks Derneði Genel Sekreteri Gaye Ulubay Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA e-posta: Bilimsel Komite Baþkaný Bilun Gemicioðlu Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL e-posta:

12 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Toraks Derneði Genel Merkezi Turan Güneþ Bulvarý, Koyunlu Sitesi No: 175/9 Oran, ANKARA Tel: Faks: e-posta: Organizasyon Sekreteryasý Topkon Kongre Hizmetleri Zühtüpaþa Mah. Rýfat Bey Sok. No:24 Kalamýþ, Kadýköy- ÝSTANBUL Tel: (PBX) Faks: e-posta: Web:

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info 2. Duyuru 1 9 5 8 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni 12-16 Kasým

Detaylı

Sağlıklı bir nefes için... Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlıklı bir nefes için... Değerli Meslektaşlarımız, Sağlıklı bir nefes için... TÜRK TORAKS DERNEĞİ Değerli Meslektaşlarımız, Ülkemizin 3600 üyesi ile Göğüs Hastalıkları alanındaki en büyük ailesi olan Türk Toraks Derneği nin 2-6 Nisan 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

KONGREYE DAVET Deðerli Meslektaþlarýmýz, Her yýl artan katýlýmcý sayýsý ve geniþleyen bilimsel kalitesi ile alanýmýzda en önemli bilimsel toplantýlarýn baþýnda gelen Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için geliştirilen kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kağıt kullanımında belirgin/anlamlı azalma sağlanacaktır.

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI P.P. 72 ÝZMÝR PÝM. Ýzmir Posta Ýþletmesi Baþmüdürlüðü nün 14.07.1999 tarih ve 2613 sayýlý izni ile aðzý kapatýlmýþtýr. ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

ULUSAL HEMATOLOJÝ ve HEMATOLOJÝK ONKOLOJÝ KEMÝK ÝLÝÐÝ TRANSPLANTASYON 2.HEMÞÝRELÝÐÝ KONGRESÝ 15-17 Eylül 2011 Barcelo - Eresin Topkapý Hotel / Ýstanbul ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarým, Hokit derneði olarak

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014)

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) ANKARA, 2010 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet ISBN : 978-975-590-311-8

Detaylı

7/24 Genç Yardým Merkezi

7/24 Genç Yardým Merkezi Týp Bayramý nda ortak mesaj: Saðlýkta þiddete hayýr! Türk Saðlýk Sen yönetici ve üyeleri hastane bahçesinde eylem yaptý. Saðlýkçýlar iþ býraktý Türk Saðlýk Sen ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Dünyada görülen teknolojik geliþimlerin yansýmasý olarak týp alanýnda ve özellikle cerrahi dallarda güncel uygulamalar 21. yüzyýlýn adýna yakýþýr tarzda geliþim ve deðiþim göstermektedir.

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014)

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014) T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014) ANKARA, 2011 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet 2. Basým : Mart 2011,

Detaylı

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi Yýl:1 Sayý:4 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. Sevgili Öðrenciler, Pamukkale Üniversitesi sadece eðitim verilen, gelen öðrencilerin

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Çorum da 2 bin 70 sýðýnmacýya yardým

Çorum da 2 bin 70 sýðýnmacýya yardým YÖK ten bir programa daha onay Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalý bünyesinde Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programý nýn açýlmasý

Detaylı

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Düzenleme Kurulu DÜZENLEYENLER Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý (Klimik) Derneði ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti DÜZENLEME KURULU Baþkan Prof. Dr. Celal AYAZ Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Haber-Dosya SAÐLIK GÜNÜ, ÜNÝVERSÝTEMÝZ ELAZIÐ SAÐLIK YÜKSEKOKUL

Haber-Dosya SAÐLIK GÜNÜ, ÜNÝVERSÝTEMÝZ ELAZIÐ SAÐLIK YÜKSEKOKUL FIRAT TIP MERKEZÝNE ORGAN NAKLÝ BÝRÝMÝ KURULACAK Üniversitemiz Fýrat Týp Merkezi nde organ nakli birimi kurulacak. Fýrat Týp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemalettin

Detaylı

2010'da umudumuzu tazeleyerek

2010'da umudumuzu tazeleyerek Ankara Tabip Odasý Füsun Sayek Týp Bilim ve Hizmet Ödülleri için son baþvuru tarihi: 30 Ocak 2009 Ýyi hekimlik deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden anlayýþa karþý uzun yýllar Türk Tabipleri Birliði

Detaylı