ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK"

Transkript

1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

2 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001

3 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Y ll k Çal flma Raporu Ayr nt l Bilanço 16 Ayr nt l Bilanço Dipnotlar 18 Ayr nt l Gelir Tablosu 27 Ayr nt l Gelir Tablosu Dipnotlar 28 Ek Mali Aç klamalar 30 Kâr Da t m Tablosu 32 Fon Ak m Tablosu 33 Nakit Ak m Tablosu 34 Sat fllar n Maliyeti Tablosu Portföy De er Tablosu Portföy De er Tablosu 37 Denetleme Kurulu Raporu 38 Ba ms z Denetim Raporu 39 3

4 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 4 4

5 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 5 YÖNET M KURULU Görev Süresi dan itibaren üç y l (Foto raf s ras na göre) Z. Fehmi Özalp Üye R. Faruk Eczac bafl Baflkan Yard mc s F. Bülent Eczac bafl Baflkan H. Toker Alban Üye Salih Reiso lu Üye 5

6 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Ülkemizin geliflme çabalar na ve kalk nma sürecine ciddi etki yapan bir dizi olumsuzlu u geride b rakarak, 2002 y l na yeni bir umut ve tazelenmifl inanç ile giriyoruz. Geçti imiz dönemde somut kazan mlar elde edilen yap sal de iflimin h zlanmas, siyasal istikrar n korunmas ve reel sektörü canland racak makro-ekonomik kararlar n bütünüyle uygulanmas kofluluyla, krizden ç k fl aray fllar baflar yla sonuçlanacak ve Türkiye nin önümüzdeki dönemde tekrar büyüme trendine girmesi ve yeni bir ivme yakalamas mümkün olacakt r y l bafl nda, IMF ye verilen ek niyet mektubu kapsam nda, 10 milyar dolarl k yeni rezerv kolayl sa lanmas, Kas m ay ndaki krizin etkilerinden kurtulmaya çal flan piyasalara bir ölçüde soluk ald rm fl, ancak, fiubat ay nda devletin zirvesinde yaflanan tart flmalar n yaratt güven bunal m ile mali piyasalar yeni bir krize girmifltir. Merkez Bankas n n piyasaya Türk Liras vermemesi ile gecelik oranlar gün içinde yüzde lere t rmanm fl, MKB endeksi puan seviyelerine kadar gerilemifl ve dövize olan talep artarak, hassas dengeler üzerinde ola anüstü bir bask yaratm flt r. Sonuç olarak Merkez Bankas, döviz kurunu nominal ç pa olarak kulland kur politikas n terk ederek, dalgal kur modeline geçti ini aç klam flt r. 6

7 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 7 Merkez Bankas n n Türk Liras s k fl kl içindeki bankalar fonlamas ile faizler gerilemeye bafllam fl; buna ra men, bono ve döviz piyasas nda sa l kl bir ortam oluflamam flt r. Dalgal kur sistemine geçtikten sonra, döviz piyasalar, politik belirsizlik ve Merkez Bankas n n piyasaya müdahale etmemesine paralel olarak istikrars z günler geçirmifltir. Krizden sonra, Hazine nin d fl borçlanma imkân n n daralmas ve bankalar n vadesi gelen sendikasyon kredilerinin bir bölümünü geri ödemek zorunda kalmalar, dövize talebi güçlendirmifltir. Bir sonraki aflamada, d fl finansman deste i ve bankac l k sektöründeki sorunlar n kontrol alt na al nmas önem kazanm fl ve bu amaçla Haziran ay içinde Hazine ile yap lan iç borç takas, bankalar n aç k pozisyonlar n küçülterek, döviz pozisyonu risklerini azaltm flt r. Y l n üçüncü çeyre inde de ekonomi daralmaya devam etmifl, döviz kurlar artarken, reel faizler yüksek seyrini korumufltur. Türk Telekom un yönetimi ile bankac l k konusunda beklenen ad mlar n gecikmesi üzerine, IMF ve Dünya Bankas, Türkiye ye verilecek kredileri ask ya alm flt r. Arjantin deki olumsuzluklar, geliflmekte olan ülkelere güveni azaltm fl, uluslararas derecelendirme kurulufllar n n Türkiye nin notunu indirmeleriyle de Hazine nin d fl piyasalarda borçlanmas güçleflmifl ve dolar fiyatlar tekrar yükselifl trendine girmifltir. Bunun yan s ra, aç klanan kapasite kullan m oranlar da sanayide canlanman n bafllamad n ve üretimin azalmaya devam etti ini göstermifltir. Eylül bafl nda, Hazine nin olumlu bir borçlanma performans sergilemesi ve bütçede yüksek oranl faiz d fl fazla verilmesi, piyasalara göreceli bir rahatl k getirirken, ABD de yaflanan terör olay, dünya ekonomilerinin durgunlu a girece i, Türkiye nin turizm ve ihracat gelirlerinin düflece i kayg lar ile, yeni bir belirsizlik ortam n gündeme tafl m flt r. ABD nin Afganistan a müdahalesi, Türkiye nin stratejik önemini ön plana ç karm fl ve IMF ile yap lan görüflmeler neticesinde, Türkiye ye 2002 y l nda bütçe finansman aç n karfl lamak üzere yeni imzalanacak stand-by anlaflmas 7

8 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 8 çerçevesinde ek kredi verilece i aç klanm flt r. Yeni kriterlerle tasarlanan üç y ll k programda, bankac l k sektörü reformunun tamamlanmas, özellefltirme çal flmalar n n h zland r lmas ve kamu sektöründeki verimlili in art r lmas hedeflenmifltir. Bu geliflmeler sonucunda morallerin düzelmeye bafllamas ile, tüketimde de k smi canlanma bafllam flt r. Önümüzdeki dönemde; güçlü maliye politikalar, borç yönetimi, bankalar n bat k kredi ve borç ödeme sorunlar n n çözümü ve reel sektördeki sorunlar n hafifletilmesine yönelik tedbirler önem kazanacakt r. Di er taraftan, Hazine nin, d fl piyasalardan borçlanma çal flmalar sürdürülürken, finansman kayna yaratmak için özellefltirme projelerine de h z verilmesi beklenmektedir. MKB endeksi, 2001 y l n yüzde 46 art fl ile kapat rken, Eczac bafl Yat r m Ortakl ayn dönemde yüzde 75 portföy de er art fl sa lam flt r. Hisse senedi piyasas ndaki beklentilerin zay f olmas nedeniyle, 2001 y l nda Eczac bafl Yat r m Ortakl n n portföyünde a rl kl olarak bono ve repoya yer verilmifl ve risk yönetimi konusunda muhafazakâr bir yaklafl m benimsenmifltir y l nda, enflasyonda düflüfl ve ekonomik büyüme trendine girme beklentilerine ek olarak, imzalanacak stand-by anlaflmas ndan sonra, döviz ve reel faiz gelirlerinin önceki y llara göre düflük kalmas n da bekleyebiliriz. Ancak, Menkul K ymetler Borsas nda bütün flirketleri kapsamasa da, hisse senedi baz nda yükselifller yaflanaca söylenebilir. Bu öngörümüze paralel olarak, Eczac bafl Yat r m Ortakl n n da, y l içinde hisse seçimine ve al m-sat m zamanlamas na önem vererek, yüksek performans göstermesini hedeflemekteyiz. BÜLENT ECZACIBAfiI 8

9 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 11 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. YILLIK ÇALIfiMA RAPORU

10 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 12 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. YILLIK ÇALIfiMA RAPORU 2001 I. G R fi 1. Raporun Dönemi Bu rapor çal flma dönemini kapsamaktad r. 2. Ortakl n Unvan Eczac bafl Yat r m Ortakl A.fi. 3. Dönem çinde Görevli Kurullar Yönetim Kurulu F. Bülent Eczac bafl Baflkan R. Faruk Eczac bafl Baflkan Yard mc s Z. Fehmi Özalp Üye H. Toker Alban Üye Salih Reiso lu Üye Yönetim Kurulu Üyeleri, 20 Nisan 1999 tarihli Ola an Genel Kurul toplant s nda üç y l için seçilmifllerdir ve 2002 Ola an Genel Kurul toplant s na kadar görevlidirler. Dönem içinde üyelerden Sezgin Bayraktar n istifas nedeniyle, yerine ayn süre için Salih Reiso lu atanm flt r. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme ile özellikle Genel Kurul a verilmifl yetkiler d fl nda kalan bütün ifller hakk nda karar vermeye yetkilidir. Denetleme Kurulu Esat Berksan Denetçi Öztin Akgüç Denetçi Denetleme Kurulu Üyeleri, 18 Nisan 2001 tarihli Ola an Genel Kurul toplant s nda bir y l için seçilmifllerdir ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleflme de yaz l görevleri yapmakla yükümlüdürler. 4. Ana Sözleflme de Meydana Gelen De ifliklikler Dönem içinde Ana Sözleflme de herhangi bir de ifliklik yap lmam flt r. 5. Sermayede Meydana Gelen De ifliklikler Dönem içinde sermayede herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Kuruluflun kay tl sermaye tavan 5 trilyon TL, ç kar lm fl sermayesi 875 milyar TL dir. Ortak Say s Kuruluflun yaklafl k orta bulunmaktad r. 12

11 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 13 Hisse Senedi Fiyatlar Hisse senetleri fiyatlar n n y l içinde gösterdi i geliflme ay sonlar de erleriyle tabloda gösterilmifltir. Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k TL 980 TL TL TL TL TL TL 975 TL 810 TL TL TL TL Da t lan Kâr Pay ve Oran y l kâr da t lmam fl, ola anüstü yedek akçeye aktar lm flt r y l kâr sermayeye eklenmifl ve ortaklara hisse senedi olarak verilmifltir y l nda kâr oluflmam flt r. Ortakl k Sermayesinin yüzde 10 undan Fazlas na Sahip Ortaklar Ortak Ad Pay Tutar (TL) Pay Oran (%) Eczac bafl Holding A.fi ,00 6. Ortakl n Faaliyet Gösterdi i Sektör ve Bu Sektör çerisindeki Yeri Sermaye Piyasas Kurulu verilerine göre hisse senetleri halka arz edilen 22 menkul k ymet yat r m ortakl bulunmaktad r. Eczac bafl Yat r m Ortakl, sermaye piyasas araçlar ile ulusal ve uluslararas borsalarda veya borsa d fl organize piyasalarda ifllem gören alt n ve di er k ymetli madenler portföyünü iflletmek amac yla, Haziran/1998 de kurulmufl ve hisse senetlerinin yüzde 80 i Ocak/1999 da halka arz edilmifltir y l sonu itibariyle hisse senetlerinin yüzde 72,46 s halk n elinde bulunmaktad r. 13

12 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 14 II. ÇALIfiMALAR A) Yönetim Çal flmalar Üst Yönetim De iflikli i 31 Ocak 2001 tarihi itibariyle emekliye ayr lan Genel Müdür Atila Nizamo lu nun yerine, ayn tarih itibariyle Salih Reiso lu atanm flt r. Halen Görev Bafl nda Bulunan Yönetici Kadro Salih Reiso lu Genel Müdür B.Ü. Elektronik Mühendisli i bölümü mezunudur. Lehigh University PA/USA Bilgisayar Mühendisli i dal nda yüksek lisans ve Wharton School University of Pennsylvania da finans dal nda MBA derecesi alm flt r. Personel Hareketleri Y l içinde kadroda herhangi bir de ifliklik olmam flt r. 31 Aral k 2001 tarihi itibariyle kuruluflumuzda maafll bir kifli görev yapmakta olup, yönetim hizmetleri, hizmet sat n alma yoluyla yürütülmektedir. Toplu Sözleflme Uygulamalar Kuruluflumuzun toplu sözleflmeye tabi personeli yoktur. K dem Tazminatlar Yükümlülük Durumu Y l sonu itibariyle personelin k dem tazminat yükü , - TL dir. Personele Sa lanan Hak ve Menfaatler Personele her ay sosyal yard m bedeli verilmekte, y ll k dört maafl tutar nda ikramiye ödenmekte; ayr ca çocuk, do um, ölüm, evlenme yard m yap lmaktad r. 14

13 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 15 III. KÂR DA ITIM ÖNER S VE SONUÇ Kâr da t m tablosunda görülen Da t labilir Kâr n tamam n n, ola anüstü yedek akçeye aktar lmas n önermekteyiz. YÖNET M KURULU 15

14 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 16 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T AYRINTILI B LANÇO (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif (Varl klar) I. Dönen Varl klar A. Haz r De erler - - B. Menkul K ymetler Hisse Senetleri Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Menkul K ym. De er Düflüklü ü Karfl. (-) - ( ) C. K sa Vadeli Ticari Alacaklar Di er K sa Vadeli Ticari Alacaklar D. Di er K sa Vadeli Alacaklar K sa Vadeli Di er Alacaklar - - E. Stoklar - - F. Di er Dönen Varl klar - - II. Duran Varl klar A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar - - B. Di er Uzun Vadeli Alacaklar - - C. Finansal Duran Varl klar - - D. Maddi Duran Varl klar Döfleme ve Demirbafllar Birikmifl Amortismanlar (-) (589) (288) E. Maddi Olmayan Duran Varl klar Kurulufl ve Teflkilatlanma Giderleri F. Di er Duran Varl klar Aktif (Varl klar) Toplam

15 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 17 Cari Dönem Önceki Dönem Pasif (Kaynaklar) I. K sa Vadeli Borçlar A. Finansal Borçlar - - B. Ticari Borçlar Di er Ticari Borçlar C. Di er K sa Vadeli Borçlar Ödenecek Vergi, Harç ve Di er Kesintiler K sa Vadeli Di er Borçlar D. Al nan Siparifl Avanslar - - E. Borç ve Gider Karfl l klar Vergi Karfl l klar Di er Borç ve Gider Karfl l klar II. Uzun Vadeli Borçlar A. Finansal Borçlar - - B. Ticari Borçlar - - C. Di er Uzun Vadeli Borçlar - - D. Al nan Siparifl Avanslar - - E. Borç ve Gider Karfl l klar K dem Tazminat Karfl l klar III. Öz Sermaye A. Sermaye B. Sermaye Taahhütleri (-) - - C. Emisyon Primi - - D. Yeniden De erleme De er Art fl Duran Varl klarda De er Art fl E. Yedekler Yasal Yedekler Ola anüstü Yedekler F. Net Dönem Kâr G. Dönem Zarar (-) - (44.777) H. Geçmifl Y llar Zararlar (-) (44.777) Y l Zarar (44.777) - Pasif (Kaynaklar) Toplam

16 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 18 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI (milyon TL) 1. flletmenin fiili faaliyet konusu: Sermaye piyasas araçlar ile ulusal ve uluslararas borsalarda veya borsa d fl organize piyasalarda ifllem gören alt n ve di er k ymetli madenler portföyünü iflletmek. 2. Sermayenin %10 ve daha fazlas na sahip ortaklar: Cari Dönem Önceki Dönem Ad /Ticaret Unvan Pay Oran Pay Tutar Pay Oran Pay Tutar Eczac bafl Holding A.fi. % % Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlar: Cari Dönem Tertip Grup Nama/Hamiline Nominal De er (TL) mtiyaz Türü 1. Tertip A Nama Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz 2. Tertip A Nama Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz Önceki Dönem Tertip Grup Nama/Hamiline Nominal De er (TL) mtiyaz Türü 1. Tertip A Nama Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz 2. Tertip A Nama Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz 4. Cari Dönem Önceki Dönem fiirket kay tl sermaye sisteminde mi? Evet Evet Kay tl sermaye tavan 5 trilyon TL 5 trilyon TL 5. Y l içinde yap lan sermaye art r m ve kaynaklar : Önceki Dönem Temettü Art r m Art r m Emisyon Karfl l Tarihi Tutar Nakit Primi YDDF Yedekler Bedelsiz

17 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Y l içinde ihraç edilen hisse senedi d fl ndaki menkul k ymetler: 7. Y l içinde itfa edilen borçlanmay temsil eden menkul k ymetler: 8. Cari dönemde duran varl k hareketleri: Cari Dönem Önceki Dönem a) Sat n al nan, imal veya infla edilen maddi duran varl klar n maliyeti Yoktur Yoktur b) Sat lan veya hurdaya ayr lan maddi duran varl k maliyeti Yoktur Yoktur c) Cari dönemde ortaya ç kan yeniden de erleme art fllar d) Yap lmakta olan yat r mlar n niteli i, toplam tutar, bafllang ç ve bitifl tarihi ve tamamlanma derecesi Yoktur Yoktur 9. Cari ve gelecek dönemlerde yararlan lacak yat r m indirimi: 10. flletmenin; ortaklar, ifltirakler ve ba l ortakl klarla olan alacak-borç iliflkisi: Alacaklar Borçlar Cari Dönem Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ) Ba l ortakl klar ) fltirakler ) Grup fiirketleri -Eczac bafl Menkul De erler A.fi. (Arac l k ve menkul k ymet al m sat m nedeniyle) Eczac bafl Menkul De erler A.fi. (Borç ve gider karfl l portföy yönetim ücreti-ödenecek BPP fllem Komisyonu) Genel Toplam Önceki Dönem 1) Ortaklar ) Ba l ortakl klar ) fltirakler ) Grup fiirketleri -Eczac bafl Menkul De erler A.fi. (Arac l k ve menkul k ymet al m sat m nedeniyle) Eczac bafl Menkul De erler A.fi. (Borç ve gider karfl l portföy yönetim ücreti) Genel Toplam

18 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Stoklar ve di er bilanço kalemlerinde uygulanan de erleme, envanter ve amortisman ay rma yöntemleri, bunlarda ve di er muhasebe politikalar nda önceki dönemlere göre yap lan de iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili i ile dönemsellik varsay mlar n de ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar n gerekçeleri: - Di er maddi olmayan duran varl klar kaleminde yer alan kurulufl ve teflkilatlanma giderlerine normal amortisman yöntemi uygulanm flt r. - Portföyde yer alan hisse senetleri 31 Aral k 2001 itibariyle befl günlük a rl kl ortalama fiyatlar üzerinden de erlemeye tabi tutulurken, son befl iflgününde al nan hisse senetleri 31 Aral k 2001 tarihli a rl kl ortalama fiyat ya da maliyetin düflük olan yla de erlenmifltir. Ayr ca dönem içerisindeki hisse al fllar maliyet fiyatlar yla muhasebelefltirilmifltir. Yine y l içerisinde portföyde yer alan hisse senetlerinin bedelsiz art r mlar nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri, nominal de erleri ile kay tlara yans t lm flt r. - Kamu kesimi borçlanma senetleri y l sonu itibariyle borsa rayici üzerinden de erlenerek hesaplara yans t l rken, 28 Aral k 2001 tarihi itibariyle yap lan befl günlük reponun dört günlük dönemsel faizi ilgili hesaplara kaydedilmifltir. - Di er bilanço kalemleri esas olarak kay tl de eri ile yans t lm flt r. 12. Tebli in 1 nolu ekinde belirtilen, bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve aç klamay gerektiren hususlar: A. Düzeltme gerektiren hususlar Cari Dönem Önceki Dönem Aa) Bilanço tarihinden sonra ortaya ç kar lan muhasebe hata ve hileleri Yoktur Yoktur Ab) Varl klar n al m maliyetlerinin veya sat fl has latlar n n bilanço tarihinden sonra belirli hale gelmesi Yoktur Yoktur Ac) Varl klar n de erlerinde ortaya ç kan kay plar n bilanço tarihinden sonra ortaya ç kar lmas Yoktur Yoktur Aç) Ortakl n, ifltiraklerinin de erinde (ba l ortakl klar dahil) sürekli bir de er kayb n n oldu unu gösteren bilgi ve belgelerin bilanço tarihinde sonra elde edilmesi Yoktur Yoktur Ad) Stoklarla ilgili olarak, net gerçekleflebilir de erin tahminini etkileyen yeni bulgular n elde edilmesi Yoktur Yoktur Ae) Borçlular n iflas veya borçlularla borç tutarlar üzerinden yeni müzakerelere bafllan lmas Yoktur Yoktur Af) Talep edilen bir sigorta tazminat n n al nmas veya al nabilir hale gelmesi Yoktur Yoktur Ag) Vergi oranlar n n de iflmesi Yoktur Yoktur Ah) Benzer olaylar Yoktur Yoktur B. Aç klama gerektiren hususlar Cari Dönem Önceki Dönem Ba) Birleflme ve ele geçirmeler Yoktur Yoktur Bb) flletme yap s nda de ifliklikler olmas, faaliyetin genifllemesi veya daralmas ya da yeni faaliyetlere bafllan lmas Yoktur Yoktur Bc) Bilanço tarihinden sonra varl klarda de er kay plar n n ortaya ç kmas Yoktur Yoktur Bç) Sermaye art r m ve önemli ölçüde di er menkul k ymet ihraçlar Yoktur Yoktur Bd) Önemli ölçülerde maddi duran varl k al m ve sat mlar, ifltirakte bulunulmas veya iflletmeye ifltirak edilmesi Yoktur Yoktur Be) Grev ve benzeri ihtilaflar Yoktur Yoktur Bf) K dem tazminat limitlerinin artmas tarihi itibariyle k dem tazminat tavan ,- TL iken, tarihi itibariyle k dem tazminat tavan ,- TL olmufltur. Bg) Benzeri olaylar Yoktur Yoktur 20

19 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Tebli in 2 nolu ekinde belirtilen flarta ba l zararlar ile her türlü flarta ba l kazançlara iliflkin bilgi: Cari Dönem Önceki Dönem a) fiirket in davac oldu u ve devam etmekte olan davalar Yoktur Yoktur b) fiirket in daval oldu u ve devam etmekte olan davalar Yoktur Yoktur c) flletmenin sat c lar na ciro etti i senetler Yoktur Yoktur ç) flletme lehinde olan tazminat talepleri Yoktur Yoktur d) flletme aleyhinde olan tazminat talepleri Yoktur Yoktur e) Verilen teminat mektuplar ve kefaletleri Yoktur Yoktur f) Varl klar n kamulaflt r lmas na yönelik niyet ve haz rl klar n görülmesi Yoktur Yoktur g) Benzeri olaylar Yoktur Yoktur 14. flletmenin gayrisafi kâr oranlar üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde de iflikliklere iliflkin bilgi ve bunlar n parasal etkileri: 15. Aktif de erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar : 16. Aktif de erlerin toplam sigorta tutar : 17. Alacaklar için al nm fl olan ipotek ve di er teminatlar n toplam tutar : 18. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar : 19. Bankalardaki mevduat n bloke olan na iliflkin tutarlar: 21

20 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k ymetlerin ve finansal duran varl klar n borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k ymetlerin ve finansal duran varl klar n maliyet bedellerine göre de erlerini gösteren bilgi: Cari Dönem Bilançoda rayiç bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k ymetler fllem Nominal Döviz Maliyet Döviz Gördü ü Borsa Döviz Menkul K ymetler Tutar Cinsi Bedeli Cinsi Borsa Rayici Cinsi Anadolu Efes MKB Aygaz MKB Petrol Ofisi MKB Tüprafl MKB Adana Çimento (A) MKB Çimsa MKB Vestel MKB Ak Enerji MKB Akbank MKB fl Bankas (C) MKB Alarko Holding MKB Do an Holding MKB Sabanc Holding MKB Toplam Önceki Dönem Bilançoda rayiç bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k ymetler fllem Nominal Döviz Maliyet Döviz Gördü ü Borsa Döviz Menkul K ymetler Tutar Cinsi Bedeli Cinsi Borsa Rayici Cinsi Tüprafl MKB Bat Çimento MKB Çimsa MKB Ere li Demir Çelik MKB Net Turizm MKB Akbank MKB Yap Kredi Bankas MKB Net Holding MKB Sabanc Holding MKB Yaz c lar MKB Netafl Telekom MKB Toplam Menkul k ymetler ve ba l menkul k ymetler grubu içinde yer al p iflletmenin ortaklar, ifltirakleri, ba l ortakl klar ve grup flirketleri taraf ndan ç kar lm fl bulunan menkul k ymet tutarlar ve bunlar ç karan ortakl klar: 22

21 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Mali tablolardaki Di er ibaresini tafl yan hesap kalemlerinden, dahil oldu u grubun toplam tutar n n %20 sini veya bilanço aktif toplam n n %5 ini aflan kalemlerin ad ve tutarlar : Cari Dönem Bilanço/Aktif Di er K sa Vadeli Ticari Alacaklar (C.1) Takasbank Borsa Para Piyasas Di er Duran Varl klar (F) Gelecek Y llarda nd. KDV Gelecek Y llara Ait Giderler 42 Bilanço/Pasif Di er K sa Vadeli Borçlar (C.2) 778 As YMM Ltd. fiti. 276 Yönet YMM A.fi. 472 Takasbank 30 Di er K sa Vadeli Ticari Borçlar Eczac bafl Menkul De erler A.fi Di er Borç ve Gider Karfl l klar (E.2) Eczac bafl Menkul De erler Portföy Yönetim Ücreti Ödenecek BPP komisyonlar 104 Gelir Tablosu Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Kârlar Bedelsiz Rüçhan Haklar Al fl skontolar Y l Hisse Senedi De er Düflüklü ü Karfl l ptali Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Reeskontu Y l Hisse Senedi De er Art fl Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar Y l Faiz Tahakkuku ptali

22 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 24 Önceki Dönem Bilanço/Aktif Di er K sa Vadeli Ticari Alacaklar (C.1) Eczac bafl Menkul De erler A.fi Di er Duran Varl klar (F) ndirilecek KDV Gelecek Aylara Ait Giderler 19 Bilanço/Pasif K sa Vadeli Di er Borçlar (E.2) 514 Yönet YMM A.fi. 234 As YMM A.fi. 190 Sodexho Pass A.fi. 55 Takasbank 35 Di er Borç ve Gider Karfl l klar (D.2) Eczac bafl Menkul De erler A.fi. (Portföy Yönetim Ücreti) Gelir Tablosu Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (G) Devlet Tahvili De erlemesi Y l Hisse Senedi De erleme ptali Menkul K ymet De er Düflüklü ü Karfl l Di er Alacaklar ile Di er K sa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplam n n %1 ini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar n n ayr ayr toplamlar : 24. Ortaklar, ifltirakler ve ba l ortakl klardan alacaklar nedeniyle ayr lan flüpheli alacak tutarlar ve bunlar n borçlar : 25. Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr lan flüpheli alacak tutarlar : 24

23 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page flletme ile dolayl sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba l ortakl klar n dökümü, ifltirakler ve ba l ortakl klar hesab nda yer alan ortakl klar n isimleri ve ifltirak oran ve tutarlar, söz konusu ortakl klar n düzenlenen en son mali tablolar nda yer alan dönem kâr veya zarar, net dönem kâr veya zarar ile bu mali tablolar n ait oldu u dönem, Kurul umuz standartlar na göre haz rlan p haz rlanmad, ba ms z denetime tabi tutulup tutulmad ve ba ms z denetim raporunun olumlu, olumsuz ve flartl olmak üzere hangi türde düzenlendi i: 27. fltirakler ve ba l ortakl klarda içsel kaynaklardan yap lan sermaye art r m nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarlar : 28. Tafl nmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlar n de erleri: 29. Duran varl klarda son üç y lda yap lan yeniden de erleme tutarlar : Y l Yeniden De erleme Yabanc paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc paralar n ayr ayr tutarlar ve TL ye dönüfltürülme kurlar : 31. Ortaklar, ifltirakler ve ba l ortakl klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutar : 25

24 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Kategorileri itibariyle y l içinde çal flan personelin ortalama say s : Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Bafl Toplam Personel 1 1 dari personel (sendikas z) 1 1 dari personel (sendikal ) Di er personel (sendikal ) Di er personel (sendikas z) Dönem sonu toplam personel 1 1 dari personel (sendikas z) 1 1 dari personel (sendikal ) Di er personel (sendikal ) Di er personel (sendikas z) 33. Mali tablolar önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar n aç k, yorumlanabilir ve anlafl labilir olmas aç s ndan aç klanmas gerekli olan di er hususlar: Yukar daki maddelerde yer almay p iflletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikalar : - Yat r m fon ve ortakl klar ndan sa lanan kâr pay Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8/4. mddesine göre kurumlar vergisinden muaft r. - Sermaye Piyasas Kurulu nun 13 Kas m 2001 tarihli Seri IV, No. 27 tebli inde yat r m ortakl klar n n da t labilir kâr tutar n n hesaplanmas nda gerçekleflmemifl sermaye kazançlar n n (de er art fllar ) dikkate al nmamas öngörüldü ünden dönem sonu itibariyle afla da tutarlar verilen ve hesaplara tahakkuk ettirilmifl bulunan de er art fllar kâr da t m na konu edilmemifltir. Borsa Para Piyasas Dört Günlük Faiz Tahakkuku Repo Faiz Tahakkuku Hazine Bonosu Reeskontu Hisse Senedi De er Art fl Toplam

25 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 27 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T AYRINTILI GEL R TABLOSU (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem A. Brüt Sat fllar Yurt çi Sat fllar Yurt D fl Sat fllar Di er Sat fllar - - B. Sat fllardan ndirimler (-) Sat fltan adeler (-) Sat fl skontolar (-) Di er ndirimler (-) - - C. Net Sat fllar D. Sat fllar n Maliyeti (-) ( ) ( ) Brüt Sat fl Kâr veya Zarar E. Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) 1. Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri (-) Pazarlama, Sat fl ve Da t m Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Esas Faaliyet Kâr veya Zarar F. Di er Faaliyetlerden Gelirler ve Kârlar fltiraklerden Temettü Geliri Ba l Ortakl klardan Temettü Geliri Faiz ve Di er Temettü Gelirleri Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Kârlar G. Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (12.846) ( ) H. Finansman Giderleri (-) K sa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) - - Faaliyet Kâr veya Zarar (44.777) I. Ola anüstü Gelirler ve Kârlar Konusu Kalmayan Karfl l klar Önceki Dönem Gelir ve Kârlar Di er Ola anüstü Gelirler ve Kârlar - - J. Ola anüstü Giderler ve Zararlar (-) (548) - 1. Çal flmayan K s m Giderleri ve Zararlar (-) Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) (400) - 3. Di er Ola anüstü Giderler ve Zararlar (-) (148) - Dönem Kâr veya Zarar (44.777) K. Ödenecek Vergi ve Di er Yasal Yükümlülükler - - Net Dönem Kâr veya Zarar (44.777) 27

26 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 28 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 DÖNEMLER NE A T AYRINTILI GEL R TABLOSU D PNOTLARI (milyon TL) 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar : Cari Dönem Önceki Dönem a) Amortisman giderleri aa) Normal amortisman giderleri ab) Yeniden de erlemeden do an amortisman giderleri b) tfa ve tükenme paylar Toplam Dönemin reeskont ve karfl l k giderleri: Cari Dönem Önceki Dönem K dem tazminat karfl l k gideri Hisse senedi de er düflüklü ü karfl l Di er borç ve gider karfl l klar Portföy yönetim ücreti Ödenecek BPP ifllem komisyonu Dönemin tüm finansman giderleri: 4. Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba l ortakl k ve ifltiraklerle ilgili k sm n tutar : 5. Ortaklar, ba l ortakl k ve ifltiraklerle yap lan sat fl ve al fllar: 6. Ortaklar, ba l ortakl k ve ifltiraklerden al nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri: 7. Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri yle, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yard mc lar gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar : 28

27 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yap lan de iflikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdi i art fl (+) veya azal fl (-): Amortisman hesaplama yöntemleri: Normal amortisman yöntemi uygulanmaktad r. Amortisman hesaplama yöntemlerinde yap lan de iflikliklere iliflkin detayl aç klama: Önceki döneme göre hesaplama yönteminde herhangi bir de ifliklik yap lmam flt r. 9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya siparifl maliyeti gibi) ve yöntemleri (a rl kl ortalama maliyet, ilk giren ilk ç kar, hareketli ortalama maliyet gibi): 10. Varsa tamamen veya k smen fiili stok say m yap lmamas n n gerekçeleri: Menkul k ymetler Takasbank nezdinde saklanmakta oldu undan fiili stok say m yap lmam flt r. 11. Yurt içi ve yurt d fl sat fllar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin sat fllar ile hizmet sat fllar n n ayr ayr toplamlar n n brüt sat fllar n %20 sini aflmas halinde bu madde ve hizmetlere iliflkin tutarlar: 12. flletmenin varsa sat fllar yla ilgili teflvik ve sübvansiyonlar hakk nda bilgi: 13. Önceki döneme iliflkin gelir ve kârlar ile önceki döneme ait gider ve zararlar n tutarlar n ve kaynaklar n gösteren aç klay c not: Gider ve Zararlar Kaynak Cari Dönem Tutar Önceki Dönem Tutar stanbul Ticaret Odas Adi ve imtiyazl hisse senetleri için ayr ayr gösterilmek kofluluyla, hisse bafl na kâr ve kâr pay oranlar : Cari Dönem Önceki Dönem Yön. Kur. Hisse Hisse Hisse Hisse Önerilen Bafl na Net Bafl na Bafl na Net Bafl na Kâr Pay Dönem Kâr Pay Kâr Pay Dönem Kâr Pay Oran (%) Kâr Tutar Oran (%) Kâr Tutar Adi Hisse Senetleri mtiyazl Hisse Senetleri Her bir ana üretim grubu için ayr ayr olmak üzere, iflletmenin dönem içinde gerçeklefltirdi i mal ve hizmet üretim miktarlar ndaki de iflmeler: 16. Her bir ana sat fl grubu için ayr ayr olmak üzere, iflletmenin dönem içinde gerçeklefltirdi i mal ve hizmet sat fl miktarlar ndaki de iflmeler: 29

28 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 30 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T EK MAL AÇIKLAMALAR (milyon TL) 1. flletmenin ortaklar, ifltirakler, ba l ortakl klar, grup flirketleri ile olan alacak-borç iliflkisi: 1. Ortaklar 2. Ba l Ort. 3. fltirakler Tahhakkuk Faiz Oran Eden Vade Faiz Toplam Tahsil Anapara Faiz Para Fark Ödeme Faiz Edilen (TL) (TL) Cinsi (%) Dönemleri Tutar Tutar 4. Grup firt. -Eczac bafl Menkul De erler (Arac l k ve menkul k ymet al m sat m nedeniyle) TL Eczac bafl Menkul De erler (Borç ve gider karfl l portföy yönetim ücreti-ödenecek BPP ifllem komisyonu) TL Toplam Stoklar ve di er bilanço kalemlerinde uygulanan de erleme, envanter ve amortisman ay rma yöntemleri, bunlarda ve di er muhasebe politikalar nda önceki dönemlere göre yap lan de ifliklikler, bu de iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili i ile dönemsellik varsay mlar n de ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar n gerekçeleri: A) Genel Olarak Uygulanan Muhasebe Politikalar nda Önceki Dönemlere Göre Yap lan De ifliklikler: Muhasebe politikalar nda önceki döneme göre herhangi bir de ifliklik yap lmam flt r. Aktif Hesap Kalemleri Aa) Menkul K ymetler Portföyde yer alan hisse senetleri 31 Aral k 2001 itibariyle befl günlük a rl k ortalama fiyatlar üzerinden de erlemeye tabi tutulurken, son befl iflgününde al nan hisse senetleri 31 Aral k 2001 tarihli a rl kl ortalama maliyet fiyatlar yla muhasebefltirilmifltir. Yine y l içerisinde portföyde yer alan hisse senetlerinin bedelsiz art r mlar nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri nominal de erleri ile kay tlara yans t lm flt r. Kamu kesimi borçlanma senetleri y l sonu itibariyle borsa rayici üzerinden de erlenerek hesaplara yans t l rken, 28 Aral k 2001 tarihi itibariyle yap lan befl günlük reponun dört günlük dönemsel faizi ilgili hesaplara kaydedilmifltir. Ab) Alacaklar Alacaklar hesab nda yer alan tutarlara önceki dönemden farkl muhasebe politikalar uygulanmam fl olup, alacaklar n üç aydan k sa vadeli olmas nedeniyle reeskont hesaplamas yap lmam flt r. Ac) fiüpheli Alacaklar fiüpheli alacaklar yoktur. 30

29 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 31 Ad) Stoklar Faaliyet konusu nedeniyle stok kalemi bulunmamaktad r. Ae) fltirakler, Ba l Menkul K ymetler Faaliyet konusu nedeniyle ifltirakler, ba l menkul k ymetler kalemi bulunmamaktad r. Af) Maddi Duran Varl klar Maddi duran varl klara yeniden de erlenmifl tutarlar üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanmakta olup, önceki dönemden farkl bir yöntem uygulanmam flt r. Ag) Haklar ve Pefltemall klar Yoktur. B) Di er Hesap Kalemleri: Ba) Borçlar Borçlar kalemi üç aydan k sa vadeli ticari ve sat c borçlarda olup, reeskont hesaplamas yap lmam flt r. Bb) K dem Tazminat Karfl l fiirket, Türk ifl kanunlar na göre ilgili hesap dönemi itibariyle k dem tazminat na hak kazanan personeline ileride ödenmesi muhtemel borç yükünü hesaplamakta ve gerekli karfl l k Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemeleri do rultusunda ayr lmaktad r. Cari Dönem Önceki Dönem Ayr lan K dem Tazminat Karfl l Ödenen K dem Tazminat - - Bc) Di er Bilanço Kalemleri Di er bilanço kalemleri esas olarak kay tl de erleriyle yans t lm flt r. Bd) Yeniden De erleme Aktifte yer alan duran varl klar son de eri üzerinden yeniden de erlemeye tabi tutulmufl olup, uygulanan muhasebe politikalar nda önceki döneme göre farkl l k olmam flt r. Be) Amortisman Aktifte yer alan maddi duran varl klara son de erleri üzerinden amortisman ayr lmakta olup, maddi olmayan duran varl klar kalemindeki kurulufl ve teflkilatlanma giderlerine ilk de erleri üzerinden amortisman hesaplanm flt r. Muhasebe politikalar nda önceki döneme göre bir fark yoktur. Bf) Dövize Dayal fllemler Dövizli bir ifllem bulunmamaktad r. Bg) Konu ile lgili Olarak Belirtilmek stenen Di er Hususlar Yoktur C) flletmenin süreklili i ile dönemsellik varsay mlar n de ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar n gerekçeleri: Yoktur. 31

30 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 32 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T KÂR DA ITIM TABLOSU (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem A Dönem Kâr n n Da t m 1. Dönem Kâr (44.777) 2. Geçmifl Y llar Zararlar (44.777) - 3. Ödenecek Vergiler Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Kesintisi Di er Vergi ve Benzerleri Birinci Tertip Yasal Yedek De er Art fllar (-) (61.676) - Net Da t labilir Dönem Kâr Ortaklara Birinci Temettü Adi Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve flçilere Temettü Yönetim Kurulu na Temettü Ortaklara kinci Temettü Adi Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine kinci Tertip Yasal Yedek Statü Yedekleri Özel Yedekler Ola anüstü Yedek B. Yedeklerden Da t m Ortaklara Pay Adi Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve flçilere Pay Yönetim Kurulu na Pay - - C. Hisse Bafl na Kâr (TL / %) 645/64-1. Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) 645/64-2. mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) - - D. Hisse Bafl na Kâr Pay 129/13-1. Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) 129/13-2. mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) - - Temettü, Sermaye Piyasas Kurulu'nun 13 Kas m 2001 tarih, Seri IV, No. 27 Tebli ine göre, de er art fllar ndan ar nd r larak ayr lm fl olup, Yönetim Kurulu nca Genel Kurul a temettü da t lmamas önerisi verilecektir. Ar nd rmaya esas al nan de er art fllar hesab, bilanço dipnotlar 33. maddede gösterilmifltir. 32

31 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 33 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T FON AKIM TABLOSU (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem A. Kaynaklar Faaliyet Kâr ndan Sa lanan Kaynak a) Faaliyet Kâr b) Amortismanlar (+) c) Fon Ç k fl Gerektirmeyen Di er Giderler(+) d) Fon Girifli Sa lamayan Gelirler (-) Ola anüstü Kârdan Sa lanan Kaynak - - a) Ola anüstü Kâr - - b) Fon Ç k fl Gerektirmeyen Giderler (+) - - c) Fon Girifli Sa lamayan Giderler (-) Dönen Varl klar n Tutar nda Azal fl Duran Varl klar n Tutar nda Azal fl K sa Vadeli Borçlarda Art fl Uzun Vadeli Borçlarda Art fl Sermaye Art r m (Nakit Karfl l ) Emisyon Primi Di er Kaynaklar - - B. Kaynak Kullan mlar Faaliyet Zarar ndan Dolay Kaynak Kullan m - ( ) a) Faaliyet Zarar b) Amortismanlar (+) - (735) c) Fon Ç k fl Gerektirmeyen Di er Giderler - ( ) d) Fon Girifli Sa lamayan Di er Gelirler (-) Ola anüstü Zarardan Dolay Kaynak Kullan m a) Ola anüstü Zarar b) Fon Ç k fl Gerektirmeyen Giderler (+) - - c) Fon Girifli Sa lamayan Gelirler (-) Ödenen Vergi ve Benzerleri Ödenen Temettüler Dönen Varl klar n Tutar nda Art fl Duran Varl klar n Tutar nda Art fl (Yeniden De erleme Hariç) K sa Vadeli Borçlarda Azal fl Uzun Vadeli Borçlarda Azal fl Sermayede Azal fl - - Net flletme Sermayesindeki De iflim 1. Net flletme Sermayesinde Art fl Net flletme Sermayesinde Azal fl

32 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 34 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T NAK T AKIM TABLOSU (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem A. Dönem Bafl Nakit Mevcudu - - B. Dönem çi Nakit Giriflleri Sat fllardan Elde Edilen Nakit a) Net Sat fl Has lat b) Alacaklardaki (Sat fllardan Kaynaklanan) Azal fllar - - c) Alacaklardaki (Sat fllardan Kaynaklanan) Art fllar Di er Faaliyetlerden Gelirler ve Kârlardan Dolay Sa lanan Nakit Ola anüstü Gelir ve Kârlardan Sa lanan Nakit K sa Vadeli Borçlardaki Art fl (Al mlarla lgili Olmayan) a) Menkul K ymet hraçlar ndan - - b) Di er Art fllar Uzun Vadeli Borçlardaki Art fl (Al mlarla lgili Olmayan) - - a) Menkul K ymet hraçlar ndan - - b) Di er Art fllar Sermaye Art r m ndan Sa lanan Nakit Di er Nakit Giriflleri - - C. Dönem çi Nakit Ç k fllar Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit ÇIk fl a) Sat fllar n Maliyeti b) Stoklardaki Art fl - - c) Borçlardaki (Al mlardan Kaynaklanan) Azal fl - - d) Borçlardaki (Al mlardan Kaynaklanan) Art fl (-) - - e) Amortisman ve Karfl l klar Gibi Nakit Ç k fl Gerektirmeyen Giderler (-) - - f) Stoklardaki Azal fl (-) Faaliyet Giderlerinden Dolay Nakit Ç k fl a) Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri - - b) Pazarlama Sat fl ve Da t m Giderleri - - c) Genel Yönetim Giderleri d) Nakit Ç k fl Gerektirmeyen Giderler (-) (2.535) (1.086) 3. Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolay Nakit Ç k fl a) Di er Faaliyetlerle lgili Giderler ve Zararlar b) Nakit Ç k fl Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar - ( ) 4. Finansman Giderlerinden Dolay Nakit Ç k fl Ola anüstü Gider ve Zararlardan Dolay Nakit Ç k fl a) Ola anüstü Giderler ve Zararlar b) Nakit Ç k fl Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-) Duran Varl k Yat r mlar Nedeniyle Nakit Ç k fl K sa Vadeli Borçlar n Anapara Ödemeleri (Al mlarla lgili Olmayan) a) Menkul K ymetler Anapara Ödemeleri - - b) Di er Ödemeler Ödenen Vergi ve Benzeri Ödenen Temettüler Di er Nakit Ç k fllar D. Dönem Sonu Nakit Mevcudu - - E. Nakit Art fl veya Azal fl (D-A)

33 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 35 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T SATIfiLARIN MAL YET TABLOSU (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem A. His. Sen. ve Geç. lm. Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) B. Özel Kes. Tahv. Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) - - C. Finansman Bonolar Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) - - D. Di. Özel Kes. Senet ve Bono Sat. Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) - - E. Devlet Tahvilleri Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) F. Hazine Bonosu Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) G. Di. Kamu K. Sen. ve Bono Sat. Mal Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) - - H. Di er Menkul K y. Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) - - I- Sat lan Belge Maliyeti II- Sat lan Hizmet Maliyeti - - Sat fllar n Maliyeti

34 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 36 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 31 ARALIK 2001 TAR HL PORTFÖY DE ER TABLOSU Toplam Toplam Al fl Rayiç Grup Genel Menkul K ymetin Türü Nominal De er Maliyeti (TL) De er (TL) % % I. Hisse Senedi ,00 52,56 G da, çki, Tütün ,50 2,36 Anadolu Efes ,50 2,36 Kimya, Petrol, Kauçuk, Plastik Ürün ,14 12,69 Aygaz ,75 4,60 Petrol Ofisi ,84 4,12 Tüprafl ,55 3,97 Tafl-Topra a Dayal Sanayi ,06 5,82 Adana Çimento (A) ,30 2,78 Çimsa ,77 3,03 Metal Eflya, Makine, Gereç Yap m ,69 2,47 Vestel ,69 2,47 Elektrik, Gaz, Su ,80 5,68 Ak Enerji ,80 5,68 Bankalar, Özel Finans Kurumlar ,27 10,65 Akbank ,10 5,84 fl Bankas (C) ,17 4,82 Holdingler, Yat r m fiirketleri ,54 12,90 Alarko Holding ,84 4,65 Do an Holding ,81 3,05 Sabanc Holding ,89 5,20 Koç Holding 0, II. Borçlanma Senetleri ,00 18, B Hazine Bonosu ,40 5, B Hazine Bonosu ,60 12,33 III. Di er ,00 29, Vadeli Ters Repo ,40 9, Vadeli Ters Repo ,60 20,03 Portföy De er Toplam (I+II+III) ,00 Haz r De erler (+) - Alacaklar (+) Borçlar (-) Di er Aktifler (+) Toplam De er Toplam De er/toplam Pay Say s

35 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 37 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 31 ARALIK 2000 TAR HL PORTFÖY DE ER TABLOSU Toplam Toplam Al fl Rayiç Grup Genel Menkul K ymetin Türü Nominal De er Maliyeti (TL) De er (TL) % % I. Hisse Senedi ,00 31,11 Kimya, Petrol, Kauçuk, Plastik Ürün ,70 4,26 Tüprafl ,70 4,26 Tafl-Topra a Dayal Sanayi ,94 5,27 Bat Çimento ,64 3,31 Çimsa ,29 1,96 Metal Ana Sanayi ,65 2,38 Ere li Demir Çelik ,65 2,38 Lokanta, Oteller ,34 2,91 Net Turizm ,34 2,91 Bankalar, Özel Finans Kurumlar ,12 4,70 Akbank ,11 2,52 Yap Kredi Bankas ,01 2,18 Holdingler, Yat r m fiirketleri ,62 9,53 Net Holding ,65 2,07 Sabanc Holding ,12 5,01 Yaz c lar ,85 2,44 Biliflim ,64 2,07 Netafl Telekom ,64 2,07 II. Borçlanma Senetleri ,00 8, T Devlet Tahvili ,00 8,99 III. Di er ,00 59, Vadeli Ters Repo ,55 41, Vadeli Ters Repo ,89 6, Vadeli Ters Repo ,81 1, Vadeli Ters Repo ,04 3, Vadeli Ters Repo ,49 6, Vadeli Ters Repo ,22 1,33 Portföy De er Toplam (I+II+III) ,00 Haz r De erler (+) Alacaklar (+) Borçlar (-) Di er Aktifler (+) Toplam De er Toplam De er/toplam Pay Say s

36 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 38 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 HESAP DÖNEM NE A T DENETLEME KURULU RAPORU Eczac bafl Yat r m Ortakl A.fi. Genel Kurulu na Ortakl n Unvan Merkezi Kay tl Sermayesi Ç kar lm fl Sermayesi Çal flma Konusu Eczac bafl Yat r m Ortakl A.fi. stanbul , - TL , - TL Portföy iflletmecili i Denetçi veya Denetçiler in ad ve görev süreleri, ortak veya kurulufl personeli olup olmad klar Esat Berksan - Öztin Akgüç y l hesaplar n incelemek üzere toplanacak Ola an Genel Kurul a kadar görevlidirler. Kuruluflun orta ya da personeli de illerdir. Kat l nan Yönetim Kurulu ve yap lan Denetleme Kurulu toplant lar say s Yönetim Kurulu toplant lar na kat l nmam fl, dört kez Denetleme Kurulu toplant s yap lm flt r. Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üstünde 30 Nisan, 29 Haziran, 31 A ustos, 31 Ekim ve 28 Aral k 2001 yap lan incelemenin kapsam ; hangi tarihlerde itibariyle bütün faaliyetler denetlenmifl, kanun ve yönetmeliklere inceleme yap ld ve var lan sonuç uygun oldu u sonucuna var lm flt r. Türk Ticaret Kanunu nun 353 üncü maddesinin 1 inci f kras n n 3 numaral bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar ki ayda bir defa olmak üzere y lda alt kez say m yap lm fl ve say m sonuçlar n n kay tlara uygun oldu u görülmüfltür. Türk Ticaret Kanunu nun 353 üncü maddesinin 1 inci f kras n n 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar Her ay sonunda inceleme ve tetkik yap lm fl ve say mlar n kay tlara uygun oldu u görülmüfltür. ntikal eden flikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler fiikâyet ve yolsuzluk yoktur. Eczac bafl Yat r m Ortakl Anonim fiirketi nin dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl k Ana Sözleflme si ve di er mevzuat ile Genel Kabul Görmüfl Muhasebe lke ve Standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço, ortakl n an lan tarihteki gerçek mali durumunu ve dönemine ait Gelir Tablosu da an lan döneme ait çal flma sonuçlar n gerçe e uygun olarak do ru biçimde yans tmakta, kâr n da t m önerisi yasalara ve ortakl k Ana Sözleflme sine uygun bulunmaktad r. Bilanço ve Gelir Tablosu nun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu nun aklanmas n oylar n za sunar z. Denetleme Kurulu Esat Berksan Öztin Akgüç 38

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL ANADOLU CAM BÜYÜMEYE DEVAM ED YOR Anadolu Cam Türkiye ve çevre ülkelerde gerçeklefltirilecek yat r m ve iflbirli i giriflimleri ile yurtiçinde ve bölgemizde lider, cirosunun %65'ini yurtd fl faaliyetlerden

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 3 Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM 6 BAfiKAN IN MESAJI 8 fi RKET PROF L 1 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 2 B LANÇO 25 B LANÇO D PNOTLARI 29 GEL

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER BÖLGE TEMS LC L KLER

GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER BÖLGE TEMS LC L KLER 2001 GENEL MÜDÜRLÜK Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 80040 F nd kl / stanbul Tel : (0212) 251 94 00 (63 Hat-pbx) Fax : (0212) 243 08 61-244 25 01-251 88 79 Web : www.aksigorta.com.tr E-mail : info@aksigorta.com.tr

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca

S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi. Metin Konca S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin Konca 1 S V L TOPLUM KURULUfiLARI Ç N MUHASEBE, F NANSMAN VE VERG UYGULAMALARINA G R fi Metin konca stanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı