ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK"

Transkript

1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

2 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001

3 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Y ll k Çal flma Raporu Ayr nt l Bilanço 16 Ayr nt l Bilanço Dipnotlar 18 Ayr nt l Gelir Tablosu 27 Ayr nt l Gelir Tablosu Dipnotlar 28 Ek Mali Aç klamalar 30 Kâr Da t m Tablosu 32 Fon Ak m Tablosu 33 Nakit Ak m Tablosu 34 Sat fllar n Maliyeti Tablosu Portföy De er Tablosu Portföy De er Tablosu 37 Denetleme Kurulu Raporu 38 Ba ms z Denetim Raporu 39 3

4 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 4 4

5 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 5 YÖNET M KURULU Görev Süresi dan itibaren üç y l (Foto raf s ras na göre) Z. Fehmi Özalp Üye R. Faruk Eczac bafl Baflkan Yard mc s F. Bülent Eczac bafl Baflkan H. Toker Alban Üye Salih Reiso lu Üye 5

6 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Ülkemizin geliflme çabalar na ve kalk nma sürecine ciddi etki yapan bir dizi olumsuzlu u geride b rakarak, 2002 y l na yeni bir umut ve tazelenmifl inanç ile giriyoruz. Geçti imiz dönemde somut kazan mlar elde edilen yap sal de iflimin h zlanmas, siyasal istikrar n korunmas ve reel sektörü canland racak makro-ekonomik kararlar n bütünüyle uygulanmas kofluluyla, krizden ç k fl aray fllar baflar yla sonuçlanacak ve Türkiye nin önümüzdeki dönemde tekrar büyüme trendine girmesi ve yeni bir ivme yakalamas mümkün olacakt r y l bafl nda, IMF ye verilen ek niyet mektubu kapsam nda, 10 milyar dolarl k yeni rezerv kolayl sa lanmas, Kas m ay ndaki krizin etkilerinden kurtulmaya çal flan piyasalara bir ölçüde soluk ald rm fl, ancak, fiubat ay nda devletin zirvesinde yaflanan tart flmalar n yaratt güven bunal m ile mali piyasalar yeni bir krize girmifltir. Merkez Bankas n n piyasaya Türk Liras vermemesi ile gecelik oranlar gün içinde yüzde lere t rmanm fl, MKB endeksi puan seviyelerine kadar gerilemifl ve dövize olan talep artarak, hassas dengeler üzerinde ola anüstü bir bask yaratm flt r. Sonuç olarak Merkez Bankas, döviz kurunu nominal ç pa olarak kulland kur politikas n terk ederek, dalgal kur modeline geçti ini aç klam flt r. 6

7 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 7 Merkez Bankas n n Türk Liras s k fl kl içindeki bankalar fonlamas ile faizler gerilemeye bafllam fl; buna ra men, bono ve döviz piyasas nda sa l kl bir ortam oluflamam flt r. Dalgal kur sistemine geçtikten sonra, döviz piyasalar, politik belirsizlik ve Merkez Bankas n n piyasaya müdahale etmemesine paralel olarak istikrars z günler geçirmifltir. Krizden sonra, Hazine nin d fl borçlanma imkân n n daralmas ve bankalar n vadesi gelen sendikasyon kredilerinin bir bölümünü geri ödemek zorunda kalmalar, dövize talebi güçlendirmifltir. Bir sonraki aflamada, d fl finansman deste i ve bankac l k sektöründeki sorunlar n kontrol alt na al nmas önem kazanm fl ve bu amaçla Haziran ay içinde Hazine ile yap lan iç borç takas, bankalar n aç k pozisyonlar n küçülterek, döviz pozisyonu risklerini azaltm flt r. Y l n üçüncü çeyre inde de ekonomi daralmaya devam etmifl, döviz kurlar artarken, reel faizler yüksek seyrini korumufltur. Türk Telekom un yönetimi ile bankac l k konusunda beklenen ad mlar n gecikmesi üzerine, IMF ve Dünya Bankas, Türkiye ye verilecek kredileri ask ya alm flt r. Arjantin deki olumsuzluklar, geliflmekte olan ülkelere güveni azaltm fl, uluslararas derecelendirme kurulufllar n n Türkiye nin notunu indirmeleriyle de Hazine nin d fl piyasalarda borçlanmas güçleflmifl ve dolar fiyatlar tekrar yükselifl trendine girmifltir. Bunun yan s ra, aç klanan kapasite kullan m oranlar da sanayide canlanman n bafllamad n ve üretimin azalmaya devam etti ini göstermifltir. Eylül bafl nda, Hazine nin olumlu bir borçlanma performans sergilemesi ve bütçede yüksek oranl faiz d fl fazla verilmesi, piyasalara göreceli bir rahatl k getirirken, ABD de yaflanan terör olay, dünya ekonomilerinin durgunlu a girece i, Türkiye nin turizm ve ihracat gelirlerinin düflece i kayg lar ile, yeni bir belirsizlik ortam n gündeme tafl m flt r. ABD nin Afganistan a müdahalesi, Türkiye nin stratejik önemini ön plana ç karm fl ve IMF ile yap lan görüflmeler neticesinde, Türkiye ye 2002 y l nda bütçe finansman aç n karfl lamak üzere yeni imzalanacak stand-by anlaflmas 7

8 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 8 çerçevesinde ek kredi verilece i aç klanm flt r. Yeni kriterlerle tasarlanan üç y ll k programda, bankac l k sektörü reformunun tamamlanmas, özellefltirme çal flmalar n n h zland r lmas ve kamu sektöründeki verimlili in art r lmas hedeflenmifltir. Bu geliflmeler sonucunda morallerin düzelmeye bafllamas ile, tüketimde de k smi canlanma bafllam flt r. Önümüzdeki dönemde; güçlü maliye politikalar, borç yönetimi, bankalar n bat k kredi ve borç ödeme sorunlar n n çözümü ve reel sektördeki sorunlar n hafifletilmesine yönelik tedbirler önem kazanacakt r. Di er taraftan, Hazine nin, d fl piyasalardan borçlanma çal flmalar sürdürülürken, finansman kayna yaratmak için özellefltirme projelerine de h z verilmesi beklenmektedir. MKB endeksi, 2001 y l n yüzde 46 art fl ile kapat rken, Eczac bafl Yat r m Ortakl ayn dönemde yüzde 75 portföy de er art fl sa lam flt r. Hisse senedi piyasas ndaki beklentilerin zay f olmas nedeniyle, 2001 y l nda Eczac bafl Yat r m Ortakl n n portföyünde a rl kl olarak bono ve repoya yer verilmifl ve risk yönetimi konusunda muhafazakâr bir yaklafl m benimsenmifltir y l nda, enflasyonda düflüfl ve ekonomik büyüme trendine girme beklentilerine ek olarak, imzalanacak stand-by anlaflmas ndan sonra, döviz ve reel faiz gelirlerinin önceki y llara göre düflük kalmas n da bekleyebiliriz. Ancak, Menkul K ymetler Borsas nda bütün flirketleri kapsamasa da, hisse senedi baz nda yükselifller yaflanaca söylenebilir. Bu öngörümüze paralel olarak, Eczac bafl Yat r m Ortakl n n da, y l içinde hisse seçimine ve al m-sat m zamanlamas na önem vererek, yüksek performans göstermesini hedeflemekteyiz. BÜLENT ECZACIBAfiI 8

9 EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 11 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. YILLIK ÇALIfiMA RAPORU

10 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 12 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. YILLIK ÇALIfiMA RAPORU 2001 I. G R fi 1. Raporun Dönemi Bu rapor çal flma dönemini kapsamaktad r. 2. Ortakl n Unvan Eczac bafl Yat r m Ortakl A.fi. 3. Dönem çinde Görevli Kurullar Yönetim Kurulu F. Bülent Eczac bafl Baflkan R. Faruk Eczac bafl Baflkan Yard mc s Z. Fehmi Özalp Üye H. Toker Alban Üye Salih Reiso lu Üye Yönetim Kurulu Üyeleri, 20 Nisan 1999 tarihli Ola an Genel Kurul toplant s nda üç y l için seçilmifllerdir ve 2002 Ola an Genel Kurul toplant s na kadar görevlidirler. Dönem içinde üyelerden Sezgin Bayraktar n istifas nedeniyle, yerine ayn süre için Salih Reiso lu atanm flt r. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme ile özellikle Genel Kurul a verilmifl yetkiler d fl nda kalan bütün ifller hakk nda karar vermeye yetkilidir. Denetleme Kurulu Esat Berksan Denetçi Öztin Akgüç Denetçi Denetleme Kurulu Üyeleri, 18 Nisan 2001 tarihli Ola an Genel Kurul toplant s nda bir y l için seçilmifllerdir ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleflme de yaz l görevleri yapmakla yükümlüdürler. 4. Ana Sözleflme de Meydana Gelen De ifliklikler Dönem içinde Ana Sözleflme de herhangi bir de ifliklik yap lmam flt r. 5. Sermayede Meydana Gelen De ifliklikler Dönem içinde sermayede herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Kuruluflun kay tl sermaye tavan 5 trilyon TL, ç kar lm fl sermayesi 875 milyar TL dir. Ortak Say s Kuruluflun yaklafl k orta bulunmaktad r. 12

11 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 13 Hisse Senedi Fiyatlar Hisse senetleri fiyatlar n n y l içinde gösterdi i geliflme ay sonlar de erleriyle tabloda gösterilmifltir. Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k TL 980 TL TL TL TL TL TL 975 TL 810 TL TL TL TL Da t lan Kâr Pay ve Oran y l kâr da t lmam fl, ola anüstü yedek akçeye aktar lm flt r y l kâr sermayeye eklenmifl ve ortaklara hisse senedi olarak verilmifltir y l nda kâr oluflmam flt r. Ortakl k Sermayesinin yüzde 10 undan Fazlas na Sahip Ortaklar Ortak Ad Pay Tutar (TL) Pay Oran (%) Eczac bafl Holding A.fi ,00 6. Ortakl n Faaliyet Gösterdi i Sektör ve Bu Sektör çerisindeki Yeri Sermaye Piyasas Kurulu verilerine göre hisse senetleri halka arz edilen 22 menkul k ymet yat r m ortakl bulunmaktad r. Eczac bafl Yat r m Ortakl, sermaye piyasas araçlar ile ulusal ve uluslararas borsalarda veya borsa d fl organize piyasalarda ifllem gören alt n ve di er k ymetli madenler portföyünü iflletmek amac yla, Haziran/1998 de kurulmufl ve hisse senetlerinin yüzde 80 i Ocak/1999 da halka arz edilmifltir y l sonu itibariyle hisse senetlerinin yüzde 72,46 s halk n elinde bulunmaktad r. 13

12 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 14 II. ÇALIfiMALAR A) Yönetim Çal flmalar Üst Yönetim De iflikli i 31 Ocak 2001 tarihi itibariyle emekliye ayr lan Genel Müdür Atila Nizamo lu nun yerine, ayn tarih itibariyle Salih Reiso lu atanm flt r. Halen Görev Bafl nda Bulunan Yönetici Kadro Salih Reiso lu Genel Müdür B.Ü. Elektronik Mühendisli i bölümü mezunudur. Lehigh University PA/USA Bilgisayar Mühendisli i dal nda yüksek lisans ve Wharton School University of Pennsylvania da finans dal nda MBA derecesi alm flt r. Personel Hareketleri Y l içinde kadroda herhangi bir de ifliklik olmam flt r. 31 Aral k 2001 tarihi itibariyle kuruluflumuzda maafll bir kifli görev yapmakta olup, yönetim hizmetleri, hizmet sat n alma yoluyla yürütülmektedir. Toplu Sözleflme Uygulamalar Kuruluflumuzun toplu sözleflmeye tabi personeli yoktur. K dem Tazminatlar Yükümlülük Durumu Y l sonu itibariyle personelin k dem tazminat yükü , - TL dir. Personele Sa lanan Hak ve Menfaatler Personele her ay sosyal yard m bedeli verilmekte, y ll k dört maafl tutar nda ikramiye ödenmekte; ayr ca çocuk, do um, ölüm, evlenme yard m yap lmaktad r. 14

13 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 15 III. KÂR DA ITIM ÖNER S VE SONUÇ Kâr da t m tablosunda görülen Da t labilir Kâr n tamam n n, ola anüstü yedek akçeye aktar lmas n önermekteyiz. YÖNET M KURULU 15

14 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 16 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T AYRINTILI B LANÇO (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif (Varl klar) I. Dönen Varl klar A. Haz r De erler - - B. Menkul K ymetler Hisse Senetleri Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Menkul K ym. De er Düflüklü ü Karfl. (-) - ( ) C. K sa Vadeli Ticari Alacaklar Di er K sa Vadeli Ticari Alacaklar D. Di er K sa Vadeli Alacaklar K sa Vadeli Di er Alacaklar - - E. Stoklar - - F. Di er Dönen Varl klar - - II. Duran Varl klar A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar - - B. Di er Uzun Vadeli Alacaklar - - C. Finansal Duran Varl klar - - D. Maddi Duran Varl klar Döfleme ve Demirbafllar Birikmifl Amortismanlar (-) (589) (288) E. Maddi Olmayan Duran Varl klar Kurulufl ve Teflkilatlanma Giderleri F. Di er Duran Varl klar Aktif (Varl klar) Toplam

15 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 17 Cari Dönem Önceki Dönem Pasif (Kaynaklar) I. K sa Vadeli Borçlar A. Finansal Borçlar - - B. Ticari Borçlar Di er Ticari Borçlar C. Di er K sa Vadeli Borçlar Ödenecek Vergi, Harç ve Di er Kesintiler K sa Vadeli Di er Borçlar D. Al nan Siparifl Avanslar - - E. Borç ve Gider Karfl l klar Vergi Karfl l klar Di er Borç ve Gider Karfl l klar II. Uzun Vadeli Borçlar A. Finansal Borçlar - - B. Ticari Borçlar - - C. Di er Uzun Vadeli Borçlar - - D. Al nan Siparifl Avanslar - - E. Borç ve Gider Karfl l klar K dem Tazminat Karfl l klar III. Öz Sermaye A. Sermaye B. Sermaye Taahhütleri (-) - - C. Emisyon Primi - - D. Yeniden De erleme De er Art fl Duran Varl klarda De er Art fl E. Yedekler Yasal Yedekler Ola anüstü Yedekler F. Net Dönem Kâr G. Dönem Zarar (-) - (44.777) H. Geçmifl Y llar Zararlar (-) (44.777) Y l Zarar (44.777) - Pasif (Kaynaklar) Toplam

16 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 18 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T AYRINTILI B LANÇO D PNOTLARI (milyon TL) 1. flletmenin fiili faaliyet konusu: Sermaye piyasas araçlar ile ulusal ve uluslararas borsalarda veya borsa d fl organize piyasalarda ifllem gören alt n ve di er k ymetli madenler portföyünü iflletmek. 2. Sermayenin %10 ve daha fazlas na sahip ortaklar: Cari Dönem Önceki Dönem Ad /Ticaret Unvan Pay Oran Pay Tutar Pay Oran Pay Tutar Eczac bafl Holding A.fi. % % Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan nan imtiyazlar: Cari Dönem Tertip Grup Nama/Hamiline Nominal De er (TL) mtiyaz Türü 1. Tertip A Nama Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz 2. Tertip A Nama Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz Önceki Dönem Tertip Grup Nama/Hamiline Nominal De er (TL) mtiyaz Türü 1. Tertip A Nama Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz 2. Tertip A Nama Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz 4. Cari Dönem Önceki Dönem fiirket kay tl sermaye sisteminde mi? Evet Evet Kay tl sermaye tavan 5 trilyon TL 5 trilyon TL 5. Y l içinde yap lan sermaye art r m ve kaynaklar : Önceki Dönem Temettü Art r m Art r m Emisyon Karfl l Tarihi Tutar Nakit Primi YDDF Yedekler Bedelsiz

17 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Y l içinde ihraç edilen hisse senedi d fl ndaki menkul k ymetler: 7. Y l içinde itfa edilen borçlanmay temsil eden menkul k ymetler: 8. Cari dönemde duran varl k hareketleri: Cari Dönem Önceki Dönem a) Sat n al nan, imal veya infla edilen maddi duran varl klar n maliyeti Yoktur Yoktur b) Sat lan veya hurdaya ayr lan maddi duran varl k maliyeti Yoktur Yoktur c) Cari dönemde ortaya ç kan yeniden de erleme art fllar d) Yap lmakta olan yat r mlar n niteli i, toplam tutar, bafllang ç ve bitifl tarihi ve tamamlanma derecesi Yoktur Yoktur 9. Cari ve gelecek dönemlerde yararlan lacak yat r m indirimi: 10. flletmenin; ortaklar, ifltirakler ve ba l ortakl klarla olan alacak-borç iliflkisi: Alacaklar Borçlar Cari Dönem Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar ) Ba l ortakl klar ) fltirakler ) Grup fiirketleri -Eczac bafl Menkul De erler A.fi. (Arac l k ve menkul k ymet al m sat m nedeniyle) Eczac bafl Menkul De erler A.fi. (Borç ve gider karfl l portföy yönetim ücreti-ödenecek BPP fllem Komisyonu) Genel Toplam Önceki Dönem 1) Ortaklar ) Ba l ortakl klar ) fltirakler ) Grup fiirketleri -Eczac bafl Menkul De erler A.fi. (Arac l k ve menkul k ymet al m sat m nedeniyle) Eczac bafl Menkul De erler A.fi. (Borç ve gider karfl l portföy yönetim ücreti) Genel Toplam

18 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Stoklar ve di er bilanço kalemlerinde uygulanan de erleme, envanter ve amortisman ay rma yöntemleri, bunlarda ve di er muhasebe politikalar nda önceki dönemlere göre yap lan de iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili i ile dönemsellik varsay mlar n de ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar n gerekçeleri: - Di er maddi olmayan duran varl klar kaleminde yer alan kurulufl ve teflkilatlanma giderlerine normal amortisman yöntemi uygulanm flt r. - Portföyde yer alan hisse senetleri 31 Aral k 2001 itibariyle befl günlük a rl kl ortalama fiyatlar üzerinden de erlemeye tabi tutulurken, son befl iflgününde al nan hisse senetleri 31 Aral k 2001 tarihli a rl kl ortalama fiyat ya da maliyetin düflük olan yla de erlenmifltir. Ayr ca dönem içerisindeki hisse al fllar maliyet fiyatlar yla muhasebelefltirilmifltir. Yine y l içerisinde portföyde yer alan hisse senetlerinin bedelsiz art r mlar nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri, nominal de erleri ile kay tlara yans t lm flt r. - Kamu kesimi borçlanma senetleri y l sonu itibariyle borsa rayici üzerinden de erlenerek hesaplara yans t l rken, 28 Aral k 2001 tarihi itibariyle yap lan befl günlük reponun dört günlük dönemsel faizi ilgili hesaplara kaydedilmifltir. - Di er bilanço kalemleri esas olarak kay tl de eri ile yans t lm flt r. 12. Tebli in 1 nolu ekinde belirtilen, bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve aç klamay gerektiren hususlar: A. Düzeltme gerektiren hususlar Cari Dönem Önceki Dönem Aa) Bilanço tarihinden sonra ortaya ç kar lan muhasebe hata ve hileleri Yoktur Yoktur Ab) Varl klar n al m maliyetlerinin veya sat fl has latlar n n bilanço tarihinden sonra belirli hale gelmesi Yoktur Yoktur Ac) Varl klar n de erlerinde ortaya ç kan kay plar n bilanço tarihinden sonra ortaya ç kar lmas Yoktur Yoktur Aç) Ortakl n, ifltiraklerinin de erinde (ba l ortakl klar dahil) sürekli bir de er kayb n n oldu unu gösteren bilgi ve belgelerin bilanço tarihinde sonra elde edilmesi Yoktur Yoktur Ad) Stoklarla ilgili olarak, net gerçekleflebilir de erin tahminini etkileyen yeni bulgular n elde edilmesi Yoktur Yoktur Ae) Borçlular n iflas veya borçlularla borç tutarlar üzerinden yeni müzakerelere bafllan lmas Yoktur Yoktur Af) Talep edilen bir sigorta tazminat n n al nmas veya al nabilir hale gelmesi Yoktur Yoktur Ag) Vergi oranlar n n de iflmesi Yoktur Yoktur Ah) Benzer olaylar Yoktur Yoktur B. Aç klama gerektiren hususlar Cari Dönem Önceki Dönem Ba) Birleflme ve ele geçirmeler Yoktur Yoktur Bb) flletme yap s nda de ifliklikler olmas, faaliyetin genifllemesi veya daralmas ya da yeni faaliyetlere bafllan lmas Yoktur Yoktur Bc) Bilanço tarihinden sonra varl klarda de er kay plar n n ortaya ç kmas Yoktur Yoktur Bç) Sermaye art r m ve önemli ölçüde di er menkul k ymet ihraçlar Yoktur Yoktur Bd) Önemli ölçülerde maddi duran varl k al m ve sat mlar, ifltirakte bulunulmas veya iflletmeye ifltirak edilmesi Yoktur Yoktur Be) Grev ve benzeri ihtilaflar Yoktur Yoktur Bf) K dem tazminat limitlerinin artmas tarihi itibariyle k dem tazminat tavan ,- TL iken, tarihi itibariyle k dem tazminat tavan ,- TL olmufltur. Bg) Benzeri olaylar Yoktur Yoktur 20

19 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Tebli in 2 nolu ekinde belirtilen flarta ba l zararlar ile her türlü flarta ba l kazançlara iliflkin bilgi: Cari Dönem Önceki Dönem a) fiirket in davac oldu u ve devam etmekte olan davalar Yoktur Yoktur b) fiirket in daval oldu u ve devam etmekte olan davalar Yoktur Yoktur c) flletmenin sat c lar na ciro etti i senetler Yoktur Yoktur ç) flletme lehinde olan tazminat talepleri Yoktur Yoktur d) flletme aleyhinde olan tazminat talepleri Yoktur Yoktur e) Verilen teminat mektuplar ve kefaletleri Yoktur Yoktur f) Varl klar n kamulaflt r lmas na yönelik niyet ve haz rl klar n görülmesi Yoktur Yoktur g) Benzeri olaylar Yoktur Yoktur 14. flletmenin gayrisafi kâr oranlar üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde de iflikliklere iliflkin bilgi ve bunlar n parasal etkileri: 15. Aktif de erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlar : 16. Aktif de erlerin toplam sigorta tutar : 17. Alacaklar için al nm fl olan ipotek ve di er teminatlar n toplam tutar : 18. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutar : 19. Bankalardaki mevduat n bloke olan na iliflkin tutarlar: 21

20 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k ymetlerin ve finansal duran varl klar n borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k ymetlerin ve finansal duran varl klar n maliyet bedellerine göre de erlerini gösteren bilgi: Cari Dönem Bilançoda rayiç bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k ymetler fllem Nominal Döviz Maliyet Döviz Gördü ü Borsa Döviz Menkul K ymetler Tutar Cinsi Bedeli Cinsi Borsa Rayici Cinsi Anadolu Efes MKB Aygaz MKB Petrol Ofisi MKB Tüprafl MKB Adana Çimento (A) MKB Çimsa MKB Vestel MKB Ak Enerji MKB Akbank MKB fl Bankas (C) MKB Alarko Holding MKB Do an Holding MKB Sabanc Holding MKB Toplam Önceki Dönem Bilançoda rayiç bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k ymetler fllem Nominal Döviz Maliyet Döviz Gördü ü Borsa Döviz Menkul K ymetler Tutar Cinsi Bedeli Cinsi Borsa Rayici Cinsi Tüprafl MKB Bat Çimento MKB Çimsa MKB Ere li Demir Çelik MKB Net Turizm MKB Akbank MKB Yap Kredi Bankas MKB Net Holding MKB Sabanc Holding MKB Yaz c lar MKB Netafl Telekom MKB Toplam Menkul k ymetler ve ba l menkul k ymetler grubu içinde yer al p iflletmenin ortaklar, ifltirakleri, ba l ortakl klar ve grup flirketleri taraf ndan ç kar lm fl bulunan menkul k ymet tutarlar ve bunlar ç karan ortakl klar: 22

21 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Mali tablolardaki Di er ibaresini tafl yan hesap kalemlerinden, dahil oldu u grubun toplam tutar n n %20 sini veya bilanço aktif toplam n n %5 ini aflan kalemlerin ad ve tutarlar : Cari Dönem Bilanço/Aktif Di er K sa Vadeli Ticari Alacaklar (C.1) Takasbank Borsa Para Piyasas Di er Duran Varl klar (F) Gelecek Y llarda nd. KDV Gelecek Y llara Ait Giderler 42 Bilanço/Pasif Di er K sa Vadeli Borçlar (C.2) 778 As YMM Ltd. fiti. 276 Yönet YMM A.fi. 472 Takasbank 30 Di er K sa Vadeli Ticari Borçlar Eczac bafl Menkul De erler A.fi Di er Borç ve Gider Karfl l klar (E.2) Eczac bafl Menkul De erler Portföy Yönetim Ücreti Ödenecek BPP komisyonlar 104 Gelir Tablosu Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Kârlar Bedelsiz Rüçhan Haklar Al fl skontolar Y l Hisse Senedi De er Düflüklü ü Karfl l ptali Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Reeskontu Y l Hisse Senedi De er Art fl Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar Y l Faiz Tahakkuku ptali

22 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 24 Önceki Dönem Bilanço/Aktif Di er K sa Vadeli Ticari Alacaklar (C.1) Eczac bafl Menkul De erler A.fi Di er Duran Varl klar (F) ndirilecek KDV Gelecek Aylara Ait Giderler 19 Bilanço/Pasif K sa Vadeli Di er Borçlar (E.2) 514 Yönet YMM A.fi. 234 As YMM A.fi. 190 Sodexho Pass A.fi. 55 Takasbank 35 Di er Borç ve Gider Karfl l klar (D.2) Eczac bafl Menkul De erler A.fi. (Portföy Yönetim Ücreti) Gelir Tablosu Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (G) Devlet Tahvili De erlemesi Y l Hisse Senedi De erleme ptali Menkul K ymet De er Düflüklü ü Karfl l Di er Alacaklar ile Di er K sa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplam n n %1 ini aflan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlar n n ayr ayr toplamlar : 24. Ortaklar, ifltirakler ve ba l ortakl klardan alacaklar nedeniyle ayr lan flüpheli alacak tutarlar ve bunlar n borçlar : 25. Vadesi gelmifl bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayr lan flüpheli alacak tutarlar : 24

23 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page flletme ile dolayl sermaye ve yönetim iliflkisine sahip ifltirakler ve ba l ortakl klar n dökümü, ifltirakler ve ba l ortakl klar hesab nda yer alan ortakl klar n isimleri ve ifltirak oran ve tutarlar, söz konusu ortakl klar n düzenlenen en son mali tablolar nda yer alan dönem kâr veya zarar, net dönem kâr veya zarar ile bu mali tablolar n ait oldu u dönem, Kurul umuz standartlar na göre haz rlan p haz rlanmad, ba ms z denetime tabi tutulup tutulmad ve ba ms z denetim raporunun olumlu, olumsuz ve flartl olmak üzere hangi türde düzenlendi i: 27. fltirakler ve ba l ortakl klarda içsel kaynaklardan yap lan sermaye art r m nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarlar : 28. Tafl nmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunlar n de erleri: 29. Duran varl klarda son üç y lda yap lan yeniden de erleme tutarlar : Y l Yeniden De erleme Yabanc paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabanc paralar n ayr ayr tutarlar ve TL ye dönüfltürülme kurlar : 31. Ortaklar, ifltirakler ve ba l ortakl klar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutar : 25

24 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Kategorileri itibariyle y l içinde çal flan personelin ortalama say s : Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Bafl Toplam Personel 1 1 dari personel (sendikas z) 1 1 dari personel (sendikal ) Di er personel (sendikal ) Di er personel (sendikas z) Dönem sonu toplam personel 1 1 dari personel (sendikas z) 1 1 dari personel (sendikal ) Di er personel (sendikal ) Di er personel (sendikas z) 33. Mali tablolar önemli ölçüde etkileyen ya da mali tablolar n aç k, yorumlanabilir ve anlafl labilir olmas aç s ndan aç klanmas gerekli olan di er hususlar: Yukar daki maddelerde yer almay p iflletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikalar : - Yat r m fon ve ortakl klar ndan sa lanan kâr pay Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8/4. mddesine göre kurumlar vergisinden muaft r. - Sermaye Piyasas Kurulu nun 13 Kas m 2001 tarihli Seri IV, No. 27 tebli inde yat r m ortakl klar n n da t labilir kâr tutar n n hesaplanmas nda gerçekleflmemifl sermaye kazançlar n n (de er art fllar ) dikkate al nmamas öngörüldü ünden dönem sonu itibariyle afla da tutarlar verilen ve hesaplara tahakkuk ettirilmifl bulunan de er art fllar kâr da t m na konu edilmemifltir. Borsa Para Piyasas Dört Günlük Faiz Tahakkuku Repo Faiz Tahakkuku Hazine Bonosu Reeskontu Hisse Senedi De er Art fl Toplam

25 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 27 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T AYRINTILI GEL R TABLOSU (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem A. Brüt Sat fllar Yurt çi Sat fllar Yurt D fl Sat fllar Di er Sat fllar - - B. Sat fllardan ndirimler (-) Sat fltan adeler (-) Sat fl skontolar (-) Di er ndirimler (-) - - C. Net Sat fllar D. Sat fllar n Maliyeti (-) ( ) ( ) Brüt Sat fl Kâr veya Zarar E. Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) 1. Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri (-) Pazarlama, Sat fl ve Da t m Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Esas Faaliyet Kâr veya Zarar F. Di er Faaliyetlerden Gelirler ve Kârlar fltiraklerden Temettü Geliri Ba l Ortakl klardan Temettü Geliri Faiz ve Di er Temettü Gelirleri Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Kârlar G. Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (12.846) ( ) H. Finansman Giderleri (-) K sa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) - - Faaliyet Kâr veya Zarar (44.777) I. Ola anüstü Gelirler ve Kârlar Konusu Kalmayan Karfl l klar Önceki Dönem Gelir ve Kârlar Di er Ola anüstü Gelirler ve Kârlar - - J. Ola anüstü Giderler ve Zararlar (-) (548) - 1. Çal flmayan K s m Giderleri ve Zararlar (-) Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) (400) - 3. Di er Ola anüstü Giderler ve Zararlar (-) (148) - Dönem Kâr veya Zarar (44.777) K. Ödenecek Vergi ve Di er Yasal Yükümlülükler - - Net Dönem Kâr veya Zarar (44.777) 27

26 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 28 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 DÖNEMLER NE A T AYRINTILI GEL R TABLOSU D PNOTLARI (milyon TL) 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme paylar : Cari Dönem Önceki Dönem a) Amortisman giderleri aa) Normal amortisman giderleri ab) Yeniden de erlemeden do an amortisman giderleri b) tfa ve tükenme paylar Toplam Dönemin reeskont ve karfl l k giderleri: Cari Dönem Önceki Dönem K dem tazminat karfl l k gideri Hisse senedi de er düflüklü ü karfl l Di er borç ve gider karfl l klar Portföy yönetim ücreti Ödenecek BPP ifllem komisyonu Dönemin tüm finansman giderleri: 4. Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba l ortakl k ve ifltiraklerle ilgili k sm n tutar : 5. Ortaklar, ba l ortakl k ve ifltiraklerle yap lan sat fl ve al fllar: 6. Ortaklar, ba l ortakl k ve ifltiraklerden al nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri: 7. Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri yle, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yard mc lar gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar : 28

27 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yap lan de iflikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdi i art fl (+) veya azal fl (-): Amortisman hesaplama yöntemleri: Normal amortisman yöntemi uygulanmaktad r. Amortisman hesaplama yöntemlerinde yap lan de iflikliklere iliflkin detayl aç klama: Önceki döneme göre hesaplama yönteminde herhangi bir de ifliklik yap lmam flt r. 9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya siparifl maliyeti gibi) ve yöntemleri (a rl kl ortalama maliyet, ilk giren ilk ç kar, hareketli ortalama maliyet gibi): 10. Varsa tamamen veya k smen fiili stok say m yap lmamas n n gerekçeleri: Menkul k ymetler Takasbank nezdinde saklanmakta oldu undan fiili stok say m yap lmam flt r. 11. Yurt içi ve yurt d fl sat fllar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin sat fllar ile hizmet sat fllar n n ayr ayr toplamlar n n brüt sat fllar n %20 sini aflmas halinde bu madde ve hizmetlere iliflkin tutarlar: 12. flletmenin varsa sat fllar yla ilgili teflvik ve sübvansiyonlar hakk nda bilgi: 13. Önceki döneme iliflkin gelir ve kârlar ile önceki döneme ait gider ve zararlar n tutarlar n ve kaynaklar n gösteren aç klay c not: Gider ve Zararlar Kaynak Cari Dönem Tutar Önceki Dönem Tutar stanbul Ticaret Odas Adi ve imtiyazl hisse senetleri için ayr ayr gösterilmek kofluluyla, hisse bafl na kâr ve kâr pay oranlar : Cari Dönem Önceki Dönem Yön. Kur. Hisse Hisse Hisse Hisse Önerilen Bafl na Net Bafl na Bafl na Net Bafl na Kâr Pay Dönem Kâr Pay Kâr Pay Dönem Kâr Pay Oran (%) Kâr Tutar Oran (%) Kâr Tutar Adi Hisse Senetleri mtiyazl Hisse Senetleri Her bir ana üretim grubu için ayr ayr olmak üzere, iflletmenin dönem içinde gerçeklefltirdi i mal ve hizmet üretim miktarlar ndaki de iflmeler: 16. Her bir ana sat fl grubu için ayr ayr olmak üzere, iflletmenin dönem içinde gerçeklefltirdi i mal ve hizmet sat fl miktarlar ndaki de iflmeler: 29

28 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 30 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T EK MAL AÇIKLAMALAR (milyon TL) 1. flletmenin ortaklar, ifltirakler, ba l ortakl klar, grup flirketleri ile olan alacak-borç iliflkisi: 1. Ortaklar 2. Ba l Ort. 3. fltirakler Tahhakkuk Faiz Oran Eden Vade Faiz Toplam Tahsil Anapara Faiz Para Fark Ödeme Faiz Edilen (TL) (TL) Cinsi (%) Dönemleri Tutar Tutar 4. Grup firt. -Eczac bafl Menkul De erler (Arac l k ve menkul k ymet al m sat m nedeniyle) TL Eczac bafl Menkul De erler (Borç ve gider karfl l portföy yönetim ücreti-ödenecek BPP ifllem komisyonu) TL Toplam Stoklar ve di er bilanço kalemlerinde uygulanan de erleme, envanter ve amortisman ay rma yöntemleri, bunlarda ve di er muhasebe politikalar nda önceki dönemlere göre yap lan de ifliklikler, bu de iflikliklerin parasal etkileri ve iflletmenin süreklili i ile dönemsellik varsay mlar n de ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar n gerekçeleri: A) Genel Olarak Uygulanan Muhasebe Politikalar nda Önceki Dönemlere Göre Yap lan De ifliklikler: Muhasebe politikalar nda önceki döneme göre herhangi bir de ifliklik yap lmam flt r. Aktif Hesap Kalemleri Aa) Menkul K ymetler Portföyde yer alan hisse senetleri 31 Aral k 2001 itibariyle befl günlük a rl k ortalama fiyatlar üzerinden de erlemeye tabi tutulurken, son befl iflgününde al nan hisse senetleri 31 Aral k 2001 tarihli a rl kl ortalama maliyet fiyatlar yla muhasebefltirilmifltir. Yine y l içerisinde portföyde yer alan hisse senetlerinin bedelsiz art r mlar nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senetleri nominal de erleri ile kay tlara yans t lm flt r. Kamu kesimi borçlanma senetleri y l sonu itibariyle borsa rayici üzerinden de erlenerek hesaplara yans t l rken, 28 Aral k 2001 tarihi itibariyle yap lan befl günlük reponun dört günlük dönemsel faizi ilgili hesaplara kaydedilmifltir. Ab) Alacaklar Alacaklar hesab nda yer alan tutarlara önceki dönemden farkl muhasebe politikalar uygulanmam fl olup, alacaklar n üç aydan k sa vadeli olmas nedeniyle reeskont hesaplamas yap lmam flt r. Ac) fiüpheli Alacaklar fiüpheli alacaklar yoktur. 30

29 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 31 Ad) Stoklar Faaliyet konusu nedeniyle stok kalemi bulunmamaktad r. Ae) fltirakler, Ba l Menkul K ymetler Faaliyet konusu nedeniyle ifltirakler, ba l menkul k ymetler kalemi bulunmamaktad r. Af) Maddi Duran Varl klar Maddi duran varl klara yeniden de erlenmifl tutarlar üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanmakta olup, önceki dönemden farkl bir yöntem uygulanmam flt r. Ag) Haklar ve Pefltemall klar Yoktur. B) Di er Hesap Kalemleri: Ba) Borçlar Borçlar kalemi üç aydan k sa vadeli ticari ve sat c borçlarda olup, reeskont hesaplamas yap lmam flt r. Bb) K dem Tazminat Karfl l fiirket, Türk ifl kanunlar na göre ilgili hesap dönemi itibariyle k dem tazminat na hak kazanan personeline ileride ödenmesi muhtemel borç yükünü hesaplamakta ve gerekli karfl l k Sermaye Piyasas Kurulu nun düzenlemeleri do rultusunda ayr lmaktad r. Cari Dönem Önceki Dönem Ayr lan K dem Tazminat Karfl l Ödenen K dem Tazminat - - Bc) Di er Bilanço Kalemleri Di er bilanço kalemleri esas olarak kay tl de erleriyle yans t lm flt r. Bd) Yeniden De erleme Aktifte yer alan duran varl klar son de eri üzerinden yeniden de erlemeye tabi tutulmufl olup, uygulanan muhasebe politikalar nda önceki döneme göre farkl l k olmam flt r. Be) Amortisman Aktifte yer alan maddi duran varl klara son de erleri üzerinden amortisman ayr lmakta olup, maddi olmayan duran varl klar kalemindeki kurulufl ve teflkilatlanma giderlerine ilk de erleri üzerinden amortisman hesaplanm flt r. Muhasebe politikalar nda önceki döneme göre bir fark yoktur. Bf) Dövize Dayal fllemler Dövizli bir ifllem bulunmamaktad r. Bg) Konu ile lgili Olarak Belirtilmek stenen Di er Hususlar Yoktur C) flletmenin süreklili i ile dönemsellik varsay mlar n de ifltirecek muhtemel geliflmeler ve bunlar n gerekçeleri: Yoktur. 31

30 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 32 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T KÂR DA ITIM TABLOSU (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem A Dönem Kâr n n Da t m 1. Dönem Kâr (44.777) 2. Geçmifl Y llar Zararlar (44.777) - 3. Ödenecek Vergiler Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Kesintisi Di er Vergi ve Benzerleri Birinci Tertip Yasal Yedek De er Art fllar (-) (61.676) - Net Da t labilir Dönem Kâr Ortaklara Birinci Temettü Adi Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve flçilere Temettü Yönetim Kurulu na Temettü Ortaklara kinci Temettü Adi Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine kinci Tertip Yasal Yedek Statü Yedekleri Özel Yedekler Ola anüstü Yedek B. Yedeklerden Da t m Ortaklara Pay Adi Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve flçilere Pay Yönetim Kurulu na Pay - - C. Hisse Bafl na Kâr (TL / %) 645/64-1. Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) 645/64-2. mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) - - D. Hisse Bafl na Kâr Pay 129/13-1. Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) 129/13-2. mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %) - - Temettü, Sermaye Piyasas Kurulu'nun 13 Kas m 2001 tarih, Seri IV, No. 27 Tebli ine göre, de er art fllar ndan ar nd r larak ayr lm fl olup, Yönetim Kurulu nca Genel Kurul a temettü da t lmamas önerisi verilecektir. Ar nd rmaya esas al nan de er art fllar hesab, bilanço dipnotlar 33. maddede gösterilmifltir. 32

31 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 33 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T FON AKIM TABLOSU (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem A. Kaynaklar Faaliyet Kâr ndan Sa lanan Kaynak a) Faaliyet Kâr b) Amortismanlar (+) c) Fon Ç k fl Gerektirmeyen Di er Giderler(+) d) Fon Girifli Sa lamayan Gelirler (-) Ola anüstü Kârdan Sa lanan Kaynak - - a) Ola anüstü Kâr - - b) Fon Ç k fl Gerektirmeyen Giderler (+) - - c) Fon Girifli Sa lamayan Giderler (-) Dönen Varl klar n Tutar nda Azal fl Duran Varl klar n Tutar nda Azal fl K sa Vadeli Borçlarda Art fl Uzun Vadeli Borçlarda Art fl Sermaye Art r m (Nakit Karfl l ) Emisyon Primi Di er Kaynaklar - - B. Kaynak Kullan mlar Faaliyet Zarar ndan Dolay Kaynak Kullan m - ( ) a) Faaliyet Zarar b) Amortismanlar (+) - (735) c) Fon Ç k fl Gerektirmeyen Di er Giderler - ( ) d) Fon Girifli Sa lamayan Di er Gelirler (-) Ola anüstü Zarardan Dolay Kaynak Kullan m a) Ola anüstü Zarar b) Fon Ç k fl Gerektirmeyen Giderler (+) - - c) Fon Girifli Sa lamayan Gelirler (-) Ödenen Vergi ve Benzerleri Ödenen Temettüler Dönen Varl klar n Tutar nda Art fl Duran Varl klar n Tutar nda Art fl (Yeniden De erleme Hariç) K sa Vadeli Borçlarda Azal fl Uzun Vadeli Borçlarda Azal fl Sermayede Azal fl - - Net flletme Sermayesindeki De iflim 1. Net flletme Sermayesinde Art fl Net flletme Sermayesinde Azal fl

32 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 34 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T NAK T AKIM TABLOSU (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem A. Dönem Bafl Nakit Mevcudu - - B. Dönem çi Nakit Giriflleri Sat fllardan Elde Edilen Nakit a) Net Sat fl Has lat b) Alacaklardaki (Sat fllardan Kaynaklanan) Azal fllar - - c) Alacaklardaki (Sat fllardan Kaynaklanan) Art fllar Di er Faaliyetlerden Gelirler ve Kârlardan Dolay Sa lanan Nakit Ola anüstü Gelir ve Kârlardan Sa lanan Nakit K sa Vadeli Borçlardaki Art fl (Al mlarla lgili Olmayan) a) Menkul K ymet hraçlar ndan - - b) Di er Art fllar Uzun Vadeli Borçlardaki Art fl (Al mlarla lgili Olmayan) - - a) Menkul K ymet hraçlar ndan - - b) Di er Art fllar Sermaye Art r m ndan Sa lanan Nakit Di er Nakit Giriflleri - - C. Dönem çi Nakit Ç k fllar Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit ÇIk fl a) Sat fllar n Maliyeti b) Stoklardaki Art fl - - c) Borçlardaki (Al mlardan Kaynaklanan) Azal fl - - d) Borçlardaki (Al mlardan Kaynaklanan) Art fl (-) - - e) Amortisman ve Karfl l klar Gibi Nakit Ç k fl Gerektirmeyen Giderler (-) - - f) Stoklardaki Azal fl (-) Faaliyet Giderlerinden Dolay Nakit Ç k fl a) Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri - - b) Pazarlama Sat fl ve Da t m Giderleri - - c) Genel Yönetim Giderleri d) Nakit Ç k fl Gerektirmeyen Giderler (-) (2.535) (1.086) 3. Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolay Nakit Ç k fl a) Di er Faaliyetlerle lgili Giderler ve Zararlar b) Nakit Ç k fl Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar - ( ) 4. Finansman Giderlerinden Dolay Nakit Ç k fl Ola anüstü Gider ve Zararlardan Dolay Nakit Ç k fl a) Ola anüstü Giderler ve Zararlar b) Nakit Ç k fl Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-) Duran Varl k Yat r mlar Nedeniyle Nakit Ç k fl K sa Vadeli Borçlar n Anapara Ödemeleri (Al mlarla lgili Olmayan) a) Menkul K ymetler Anapara Ödemeleri - - b) Di er Ödemeler Ödenen Vergi ve Benzeri Ödenen Temettüler Di er Nakit Ç k fllar D. Dönem Sonu Nakit Mevcudu - - E. Nakit Art fl veya Azal fl (D-A)

33 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 35 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 ve 2000 HESAP DÖNEMLER NE A T SATIfiLARIN MAL YET TABLOSU (milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem A. His. Sen. ve Geç. lm. Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) B. Özel Kes. Tahv. Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) - - C. Finansman Bonolar Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) - - D. Di. Özel Kes. Senet ve Bono Sat. Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) - - E. Devlet Tahvilleri Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) F. Hazine Bonosu Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) G. Di. Kamu K. Sen. ve Bono Sat. Mal Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) - - H. Di er Menkul K y. Sat fllar n Maliyeti Dönem Bafl Stok (+) Dönem çi Al fllar (+) Dönem Sonu Stok (-) - - I- Sat lan Belge Maliyeti II- Sat lan Hizmet Maliyeti - - Sat fllar n Maliyeti

34 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 36 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 31 ARALIK 2001 TAR HL PORTFÖY DE ER TABLOSU Toplam Toplam Al fl Rayiç Grup Genel Menkul K ymetin Türü Nominal De er Maliyeti (TL) De er (TL) % % I. Hisse Senedi ,00 52,56 G da, çki, Tütün ,50 2,36 Anadolu Efes ,50 2,36 Kimya, Petrol, Kauçuk, Plastik Ürün ,14 12,69 Aygaz ,75 4,60 Petrol Ofisi ,84 4,12 Tüprafl ,55 3,97 Tafl-Topra a Dayal Sanayi ,06 5,82 Adana Çimento (A) ,30 2,78 Çimsa ,77 3,03 Metal Eflya, Makine, Gereç Yap m ,69 2,47 Vestel ,69 2,47 Elektrik, Gaz, Su ,80 5,68 Ak Enerji ,80 5,68 Bankalar, Özel Finans Kurumlar ,27 10,65 Akbank ,10 5,84 fl Bankas (C) ,17 4,82 Holdingler, Yat r m fiirketleri ,54 12,90 Alarko Holding ,84 4,65 Do an Holding ,81 3,05 Sabanc Holding ,89 5,20 Koç Holding 0, II. Borçlanma Senetleri ,00 18, B Hazine Bonosu ,40 5, B Hazine Bonosu ,60 12,33 III. Di er ,00 29, Vadeli Ters Repo ,40 9, Vadeli Ters Repo ,60 20,03 Portföy De er Toplam (I+II+III) ,00 Haz r De erler (+) - Alacaklar (+) Borçlar (-) Di er Aktifler (+) Toplam De er Toplam De er/toplam Pay Say s

35 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 37 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 31 ARALIK 2000 TAR HL PORTFÖY DE ER TABLOSU Toplam Toplam Al fl Rayiç Grup Genel Menkul K ymetin Türü Nominal De er Maliyeti (TL) De er (TL) % % I. Hisse Senedi ,00 31,11 Kimya, Petrol, Kauçuk, Plastik Ürün ,70 4,26 Tüprafl ,70 4,26 Tafl-Topra a Dayal Sanayi ,94 5,27 Bat Çimento ,64 3,31 Çimsa ,29 1,96 Metal Ana Sanayi ,65 2,38 Ere li Demir Çelik ,65 2,38 Lokanta, Oteller ,34 2,91 Net Turizm ,34 2,91 Bankalar, Özel Finans Kurumlar ,12 4,70 Akbank ,11 2,52 Yap Kredi Bankas ,01 2,18 Holdingler, Yat r m fiirketleri ,62 9,53 Net Holding ,65 2,07 Sabanc Holding ,12 5,01 Yaz c lar ,85 2,44 Biliflim ,64 2,07 Netafl Telekom ,64 2,07 II. Borçlanma Senetleri ,00 8, T Devlet Tahvili ,00 8,99 III. Di er ,00 59, Vadeli Ters Repo ,55 41, Vadeli Ters Repo ,89 6, Vadeli Ters Repo ,81 1, Vadeli Ters Repo ,04 3, Vadeli Ters Repo ,49 6, Vadeli Ters Repo ,22 1,33 Portföy De er Toplam (I+II+III) ,00 Haz r De erler (+) Alacaklar (+) Borçlar (-) Di er Aktifler (+) Toplam De er Toplam De er/toplam Pay Say s

36 EYO F NANSAL raporu 15/5/02 11:01 Page 38 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. 1 OCAK-31 ARALIK 2001 HESAP DÖNEM NE A T DENETLEME KURULU RAPORU Eczac bafl Yat r m Ortakl A.fi. Genel Kurulu na Ortakl n Unvan Merkezi Kay tl Sermayesi Ç kar lm fl Sermayesi Çal flma Konusu Eczac bafl Yat r m Ortakl A.fi. stanbul , - TL , - TL Portföy iflletmecili i Denetçi veya Denetçiler in ad ve görev süreleri, ortak veya kurulufl personeli olup olmad klar Esat Berksan - Öztin Akgüç y l hesaplar n incelemek üzere toplanacak Ola an Genel Kurul a kadar görevlidirler. Kuruluflun orta ya da personeli de illerdir. Kat l nan Yönetim Kurulu ve yap lan Denetleme Kurulu toplant lar say s Yönetim Kurulu toplant lar na kat l nmam fl, dört kez Denetleme Kurulu toplant s yap lm flt r. Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üstünde 30 Nisan, 29 Haziran, 31 A ustos, 31 Ekim ve 28 Aral k 2001 yap lan incelemenin kapsam ; hangi tarihlerde itibariyle bütün faaliyetler denetlenmifl, kanun ve yönetmeliklere inceleme yap ld ve var lan sonuç uygun oldu u sonucuna var lm flt r. Türk Ticaret Kanunu nun 353 üncü maddesinin 1 inci f kras n n 3 numaral bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar ki ayda bir defa olmak üzere y lda alt kez say m yap lm fl ve say m sonuçlar n n kay tlara uygun oldu u görülmüfltür. Türk Ticaret Kanunu nun 353 üncü maddesinin 1 inci f kras n n 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar Her ay sonunda inceleme ve tetkik yap lm fl ve say mlar n kay tlara uygun oldu u görülmüfltür. ntikal eden flikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler fiikâyet ve yolsuzluk yoktur. Eczac bafl Yat r m Ortakl Anonim fiirketi nin dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl k Ana Sözleflme si ve di er mevzuat ile Genel Kabul Görmüfl Muhasebe lke ve Standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço, ortakl n an lan tarihteki gerçek mali durumunu ve dönemine ait Gelir Tablosu da an lan döneme ait çal flma sonuçlar n gerçe e uygun olarak do ru biçimde yans tmakta, kâr n da t m önerisi yasalara ve ortakl k Ana Sözleflme sine uygun bulunmaktad r. Bilanço ve Gelir Tablosu nun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu nun aklanmas n oylar n za sunar z. Denetleme Kurulu Esat Berksan Öztin Akgüç 38

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç k ilk kurulufllar

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına li kin Dipnotlar

30 Haziran 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemlere ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına li kin Dipnotlar 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri le tfa ve Tükenme Payları amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a a ıdaki gibidir (milyon TL) : a) Amortisman giderleri 1,450,310 1,077,068 aa) Normal amortisman

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL)

AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 A. Brüt Satı lar 31.833.637 19.540.382 1. Yurtiçi

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi %100 Anapara Garantili 9 Kasım 2012- hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı