Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler *"

Transkript

1 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler * Öğr. Gör. Duygu Ak Başoğul İstanbul Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Fatma Selcen Can Ankara Üniversitesi TÖMER Özet Bu çalışmada, Balkan ülkelerinden gelen ve Türkçeyi Türkiye de yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatım sırasında yaptıkları genel yazım ve dilbilgisi hatalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara Üniversitesi TÖMER İstanbul-Taksim Şubesinde Türkçe öğrenen Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada, öncelikle TÖMER de Türkçe öğrenen Balkanlı öğrenciler taranmıştır. Bu işlemin ardından öğrencilere çeşitli yazılı anlatım konuları verilmiş olup bu konulardaki görüşlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Öğrencilerin Türkçe seviyelerinin birbirinden farklı olması sebebiyle alt seviyelerde okuyan dil öğrencilerinden daha basit konularda yazı yazmaları istenmiştir. Okutmanların ve öğrencilerin bilgisi ve izni dâhilinde oluşturulan yazılı anlatımlar, yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği ve tarama yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme aşamasında öncelikle öğrencilerin yaptıkları hatalar sınıflandırılmış ve hata yapılma sıklıkları ülkelere göre belirlenmiştir. Buradan yola çıkılarak öğrencilerin ülkelere göre sıklıkla hangi hataları yaptığı ortaya konulmuş olup tespit edilen hatalardan yola çıkılarak önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, Yazılı Anlatım, Yazma Becerisi The Determination about the Mistakes in the Writing Explanation of the Balkan Students Learning Turkish as A Foreign Language Abstract At this study, it has been aimed to determine the general writing and grammatical mistakes of the students coming from the Balkan States while learning Turkish as a foreign language. The students coming from the Balkan States and learning Turkish in the branch of Ankara University such as TÖMER İstanbul-Taksim have been the central of this research. Firstly, the Balkan students learning Turkish have been scanned. After that various written explanation subjects have been given to the students and they have been wanted to explain their opinions as written. Since the Turkish levels of the students are * Bu çalışma, Süleyman Şah Üniversitesi nin tarihinde düzenlemiş olduğu 1. Uluslararası Balkan Kongresi nde sunulan bildirinin genişletilmiş şeklidir. 100

2 different from each other, starter level students have been wanted to write about easier subjects. The written explanations which have been under the cognizance and permission of the students and lecturers were evaluated by using the evaluation form of written explanation and scanning method. During the evaluation process, firstly the mistakes of the students were classified and frequency of their mistakes was found out according to the countries. In this way, the common and frequent mistakes of the students were analyzed. As a result there will be suggestions according to these mistakes. Key Words: Turkish as a Foreign Language, Written Expression, Writing Skill Giriş Yabancı dil öğretiminde uyulması gereken temel ilkeleri yabancı dil öğrenme kuramları ortaya koymaktadır. Bu kuramlardan her biri, yabancı dil öğretiminin hedefi olan dört temel dil becerisini kazandırmayı kendi bakış açısına göre ele almıştır ve bununla birlikte her kuram dört temel dil becerisinden bazılarına daha fazla ağırlık vermiştir (Arslan, 2009: 44). Buna göre yabancı dil öğretim kuramları incelendiğinde, geleneksel dil öğretim kuramının, çeviri ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesini; davranışçı kuramın, dört temel dil becerisinden konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesini; bilişsel öğrenme kuramı ile iletişimsel-işlevsel yaklaşımın ise dilin iletişim işlevini geliştirmeyi hedeflediği görülmektedir. Yapılandırmacı öğrenme kuramı ise dört temel dil becerisini bağımsız öğrenme biçimiyle gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır (Demircan, 2005: ; Budak, 1994: 5-13). Görüldüğü üzere sözü edilen yabancı dil öğrenme kuramlarında yazma becerisinin geliştirilmesine konuşma, okuma ve dinleme becerilerine göre daha az yer verildiği söylenebilir. Raimes (1983: 4) a göre; ana dilini yazma becerisi, konuşma becerisinde olduğu gibi aile ve çevreden doğal yollarla edinilen bir süreç değildir. Aksine okulda öğrenilen sistematik bir eğitimi gerektirmektedir ve zordur. Dolayısıyla yazma ve konuşma süreçleri birbirleriyle özdeş değildir. Aynı şekilde yabancı dil öğretim sürecinde de yazma becerisinin edinilmesi aşaması, konuşma becerisinden çok daha farklı bir seyir izlemektedir. Yani dil öğrencisi dinleyerek konuşmayı öğrenebilse bile yazma becerisinde aynı başarıyı gösteremeyeceği ve bir öğreticiye ihtiyaç duyacağı kesindir. İnal ın (2006: 181) da belirttiği üzere araştırmalar, yazma becerisinin zor bir beceri olduğuna dikkat çekerek öğrencilerin ve hatta birçok yetişkin insanın en çok yazma dersinde zorlandığını ve yazma dersi ile ilgili Türkiye de ve dünyada sorunlar bulunduğunu göstermektedir. Buna koşut olarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin de yazma becerisini geliştirme çalışmalarında zor bir süreçten geçtikleri gözlemlenmektedir. Türkçenin dilbilimsel ve dilbilgisel özelliklerini öğrenen yabancı dil öğrencileri, öğrendiklerine bağlı olarak yazma becerisini geliştirme aşamalarında düşünmeye, düşüncelerini bir araya getirmeye ve kendi dillerinden çok farklı tümceler kurarak iletişim kurmaya (Selvikavak, 2006: 15-16) çalışmaktadırlar fakat yazma becerisinin tek amacı insanlarla iletişim kurmak değildir; aynı zamanda 101

3 yazma; dil öğrencilerine sözcükleri, dilbilgisel yapıları, deyimleri vb. doğru öğrenip öğrenmediklerini kontrol etme fırsatı da vermektedir (Raimes, 1983: 3). Bunun yanında yazma sadece öğrencinin kendi dil düzeyini ölçmesini değil, yabancı dil öğreticilerinin de değerlendirme yapabilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple yazma becerisinin bir dönüt kaynağı olması durumu da kabul edilerek bu beceriye gereken önem verilmelidir. Amaç Bu araştırmada yukarıda da belirtildiği üzere yazma becerisinin aynı zamanda bir dönüt kaynağı olması nedeniyle Balkan ülkelerinden gelip Türkiye de Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki dilbilgisi, yazım vb. hataları tespit edilmiş, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlere yol gösterici olmak ve öğrenmeöğretme sürecine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın Modeli Araştırma, nitel olarak desenlenmiştir ve araştırma verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan yazılı anlatım örnekleri, tarama tekniği kullanılarak incelenmiş ve yapılan incelemeye göre bu yazılı anlatımlarda öne çıkan hatalar tespit edilerek istatistiksel bilgi verilmiştir. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu Ankara Üniversitesi TÖMER İstanbul-Taksim Şubesinde Türkçe öğrenen; A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeyinde olan Balkanlardan gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada 2011 Mayıs Ağustos tarihleri arasında Ankara Üniversitesi TÖMER de Türkçe öğrenen, 200 öğrencinin yazılı anlatım sınav kâğıtları örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin ülkelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Tablo I: Ülkelere göre öğrenci dağılımı 2 Moldova 56 Kosova 29 Makedonya 25 Sırbistan 23 Bosna Hersek 19 Yunanistan 14 Arnavutluk 13 Romanya 11 Karadağ 5 Hırvatistan 3 2 Araştırmanın gerçekleştirilmekte olduğu dönemde TÖMER de Türkçe öğrenen Bulgar uyruklu öğrencinin bulunmaması sebebiyle bir Balkan ülkesi olan Bulgaristan, araştırma kapsamına alınamamıştır. 102

4 Macaristan 2 Toplam: 200 Bulgular ve Yorum Araştırmanın bu bölümünde Ankara Üniversitesi TÖMER İstanbul-Taksim Şubesinde öğrenim görmüş olan Balkanlı öğrencilerin yazılı anlatım sırasında yaptıkları dilbilgisi ve yazım hataları ile ilgili bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. 1. Dil bilgisel Yapıların Kullanımıyla İlgili Hatalar Bu bölümde Balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki dilbilgisel yapıların kullanımı ile ilgili yapmış oldukları hatalara değinilecek olup yapılan hatalar Balkan ülkeleri ve Avrupa Dil Portfolyosu 3 nda belirtilen dil düzeyleri de dikkate alınarak örneklendirilecektir Çokluk Ekinin Kullanımı İle İlgili Hatalar Çokluk ekinin kullanımı ile ilgili karşılaşılan hataların çoğuna sayı ya da belirsizlik sıfatlarıyla kurulan sıfat tamlamalarında rastlanmaktadır. Genellikle öğrenciler tarafından sayı ve belirsizlik sıfatından sonra kullanılan isme lar çokluk ekinin getirilerek yazıldığı gözlemlenmiştir. Örnekler: Çok az insanlar biliyor. (Moldova, A2) Dünyamızda en önemli üç tane buluşlar var. (Moldova, B1) İki farklı denizlere dökülüyor. (Sırbistan, B1) İki taşları birbirine vurup ateş yakıyorlar. (Romanya, B1) Turizm son on yıllarda piyasaya çıktı. (Moldova, C1) Her gün bizim etrafımızda çoğul (çok) insanlar var. (Moldova, C1) Sevgi dolu bir cümleler yazmış. (Makedonya, B1) 1.2. Söz Dizimi İle İlgili Hatalar Öğrencilerin yazılı anlatımlarında çoğu zaman sıfatların dizilişinde sorun yaşadıkları, tümce ögelerinin yerlerini değiştirebildikleri ve Türkçenin söz dizimine aykırı tümceler oluşturdukları belirlenmiştir. Bu hatanın rastlandığı öğrencilerle görüşüldüğünde ise öğrenciler yapılan hatanın kaynağının kendi dillerindeki söz dizimi ile Türkçenin söz dizimini birbirine karıştırmaları olduğunu ifade etmişlerdir. Sıfatların sıralanışına yönelik yapılan hatalarda özellikle bazen sıfatın/sıfatların hangi ismi nitelediği ya da hangi ismin özelliğini belirttiği anlaşılamamaktadır. Örnekler: Ben beraber arkadaşımla (Yunanistan, A1) (Ben arkadaşımla beraber ) Benim hayatımdaki insan en önemli annem. (Bosna Hersek, A1) (Benim hayatımdaki en önemli insan, annem.) 3 Bu bölümden sonra ADP kısaltması ile belirtilecektir. 4 Örneklendirme yapılırken tümce veya sözcükler, yanlış halleriyle yazılıp doğrusu parantez içerisinde veya parantezin uygun olmadığı durumlarda yanlışlar, kalın yazı biçimi kullanılarak gösterilecektir. 103

5 Akıllı kullanan parayı bazı insanlar (Makedonya, B1) (Parayı akıllıca kullanan bazı insanlar ) Biz başladık yeni Türk diziler izlemeye. (Sırbistan, A1) (Biz yeni Türk dizilerini izlemeye başladık.) Hayatımda en önemli beni mutlu eden şey ailem ve yakınlarım insanlar. (Arnavutluk, B1) (Beni hayatımda en çok mutlu eden şeyler ailem ve yakınımdaki insanlardır.) Başka bir ülke eğitim gören çocuğunuzu elektronik posta bedava ve çok kısa zamanda gönderebilirsiniz. (Makedonya, B1) (Başka bir ülkede eğitim gören çocuğunuza çok kısa zamanda, bedava elektronik posta gönderebilirsiniz.) Moldova da güney tarafında var bağımsız güzel bir ülke. (Moldova, B1) (Moldova nın güney tarafında bağımsız olan güzel bir ülke var.) AIDS hastalığının çıktığı zamanda pek çok tartışma oldu bilim adamları tarafından. (Moldova, C1) (AIDS hastalığının ortaya çıktığı zamanlarda bilim adamları tarafından pek çok tartışma yapıldı.) 1.3. İsim ve Sıfat Tamlamalarının Kullanımıyla İlgili Hatalar Balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımlarında tamlama grubu oluştururken çok sık hata yaptıkları gözlemlenmiştir. Bu hataların bazıları belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarının karıştırılmasından kaynaklanmıştır. Öğrenciler özellikle zincirleme isim tamlaması kurarken gerekli tamlayan ekini kullanmamakta ya da sözcüklere fazladan tamlayan durumu eki getirmektedirler. İsim tamlamalarında çoğu zaman tamlananda iyelik eklerinin yazılmadığı ve adıl n sinin konulmasını gerektiren durumlarda konulmadığı görülmüştür. Teklik 3. kişi iyelik eki ile belirtme durumu ekinin kullanımının karıştırılmasından kaynaklanan hatalar da belirlenmiştir. Örnekler: Bence televizyon programlar(ını) genellikle herkes izliyor. (Makedonya, A1) Dünyadaki ülkeleri(n) kendi kültürü var. (Bosna Hersek, B1) Sırp dili(n)de çok Türk kelimeleri var. (Bosna Hersek, B1) Yaşam sistemi arkadaşlık ilişkiler(ini) bozar. (Arnavutluk, B1) Resim sanat(ı) en güzel sanat. (Bosna Hersek, B1) Moldova nın güney(in)de yaşıyorum. (Moldova, B1) Bence insanlar(ın) farklı şans(ı) ve kader(i) var. (Sırbistan, B1) Bilgisayar teknoloji(si)nin kullanımı hayatımızı her yerde etkiliyor. (Macaristan, B1) Bir yazar bana bunu(n) hakkında bir sürü şey anlattı. (Bosna Hersek, B1) 104

6 Sıfat tamlamalarında ise daha çok sıfatların sıralanışı ile ilgili hatalar yaptıkları belirlenmiştir. 5 Diğer hatalar ise sıfat tamlamasına isim tamlaması özelliklerinin atfedilmesidir. Örnekler: Aklıma ilk kelimesi güzellik geliyor. (Moldova, B1) (Aklıma gelen ilk kelime güzellik./aklıma ilk, güzellik kelimesi geliyor.) Günümüzde sanat, eski sanatı gibi değildir. (Sırbistan, B1) (Günümüzde sanat, eski sanat gibi değildir.) Bunlar bizim hayatımızı inanılmaz bir hızıyla değiştiriyorlar. (Makedonya, B1) (Bunlar bizim hayatımızı inanılmaz bir hızla değiştiriyor.) Hepsi arabalar yeni model alacaktım. (Makedonya, A2) (Arabaların hepsini/bütün arabaları yeni model alacaktım.) Dünya bir küresel köyüne dönüştü. (Makedonya, B1) (Dünya bir küresel köye dönüştü.) 1.4. Adlaştırma Yapılarının Kullanımıyla İlgili Hatalar Adlaştırma yapılarının kullanımının diğer milletlerde olduğu gibi Balkanlardan gelen öğrencilerde de sorun teşkil ettiği söylenebilir. Öğrencilerin özellikle ma ve -DIk ile yantümce oluşturmakta, diye yapısını kullanmakta ve dolaylı aktarım yapmakta zorlandıkları görülmüştür. Ayrıca bu yapıların kullanımında daha çok, yapının tamlama oluşturması durumu unutulmuş ve özellikle ilgi/tamlayan durumu ekinin kullanılmadığı belirlenmiştir. Örnekler: Ben yukarıda yazdım niçin o programları tercih ediyorum.(makedonya, A1) (Ben yukarıda o programları niçin tercih ettiğimi yazdım.) Teknoloji yeni keşfedildiğini sayılır. (Bosna Hersek, B1) (Teknoloji yeni keşfedilmiş sayılır.) Hayatımızın temeli kaderimizde yazılı olduğunu herkes biliyor. (Moldova, B1) (Hayatımızın temelinin kaderimizde yazılı olduğunu herkes biliyor.) Elektrik bana göre en gelişmiş ve önemli bir buluş olduğunu düşünüyorum. (Romanya, B1) (Elektriğin en gelişmiş ve önemli bir buluş olduğunu düşünüyorum.) Hayatlarında şansın onların yüzüne de gülümsesin diye isterler. (Romanya, B1) (Hayatlarında şansın onların yüzüne gülümsemesini isterler./hayatlarında şans onların yüzüne gülümsesin isterler.) Her ülke turistik yeri olmak istiyor. (Makedonya, B2) (Her ülke turistik yerlerinin olmasını istiyor.) İnsanların bu dünyada sevgi ile ve huzurlu yaşamak istiyorum. (Moldova, B1) 5 Sıfatların sıralanışı ile ilgili hata örneklerine söz dizimi ile ilgili hatalar kısmında yer verilmiştir. 105

7 (İnsanların bu dünyada sevgi ile ve huzurlu yaşamalarını/yaşamasını istiyorum.) Geleneği ve kültürü tarih olmak için bu birinci adım. (Arnavutluk, B1) (Geleneğin ve kültürün tarih olması için bu birinci adım.) 1.5. Dilek-Şart Kipinin Kullanımıyla İlgili Hatalar Balkanlardan gelen dil öğrencilerinin genel olarak şart kipini kullanmakta sıkıntı çekmedikleri fakat özellikle dilek kipinin hikâyesi ve dilek kipinin hikâyesinin şart olarak kullanımında güçlük çektikleri görülmüştür. Bununla birlikte dil öğrencileri zaman zaman sa biçimbiriminin ne zaman, kimi, nerede, hangi, kimi, ne vb. yapılarla beraber kullanımında da sorun yaşayabilmektedirler. Örnekler: olmasaydı çok iyi bir sanatçı ol(ur)dum. (Makedonya, B1) Keşke ben de sanatçıydım (sanatçı olsaydım.) (Bosna Hersek, B1) Fakat şimdi Starbucks ta çalışırsam (çalışsaydım) onlarla hiçbir zaman kavga etmeyecektim. (Yunanistan, B2) Kim ister(se) kendini aşağıya atıyor. (Makedonya, B1) İnsan, ne zaman sevdiği işte çalışıyor(sa) en mutlu. (Makedonya, C1) Hangi işte çalışıyor(sa) kendi gerçek hayatında da kendini gösteriyor. (Moldova, C1) Şart kipinin kullanımı esnasında özellikle geniş zamanın şartının yazımında sorunlara rastlanmıştır. Örnekler: İnsan arz edirse (ederse) (Arnavutluk, B1) Tekrar o işe girirsem (girersem) (Yunanistan, B2) 1.6. Ad Durumu Eklerinin Kullanımıyla İlgili Hatalar Türkçede ad durumu eklerinin kullanımı genel olarak bütün yabancı öğrencilerin sorunudur. Bu sorun Balkanlı öğrencilerde de görülmektedir ve öğrencilerin hangi eylemle hangi ad durumu ekinin kullanılacağı konusunda yanlışlıklar yaptıkları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte bazı zamanlarda özellikle belirtme durumu ekinin kullanımında özne ve nesneyi karıştırıp tümcede özne pozisyonunda olan bir sözcüğe de belirtme durumu ekini ekledikleri tespit edilmiştir. Örnekler: Ben eski filmler (filmleri) çok seviyorum. (Makedonya, A1) Dostlarına ve akrabalarına ziyaret etmeye giderler. (Bosna Hersek, B1) (Dostlarını ve akrabalarını ziyaret etmeye giderler.) Gezmeye (gezmeyi) seviyorum. (Sırbistan, B1) Onun resimleri (resimlerini) çok beğeniyorum. (Bosna Hersek, B1) Onun şarkıları (şarkılarını) çok seviyorum. (Makedonya, B1) Tarkan a (Tarkan ı) görmek istiyorum. (Makedonya, B1) Şans ve kader (kaderi) konuşmak o kadar kolay değil. (Sırbistan, B1) Bu konuyu (konuya) başlamak istiyorum. (Sırbistan, B1) İnsanlara daha çok televizyon seyretmeye (seyretmeyi) tavsiye ederim. (Sırbistan, A1) Zaman geçmeyi (zamanın geçmesi) gerekiyor. (Moldova, C1) 106

8 Bu şehriyi (bu şehri) ikiye bölen bir nehir var. (Makedonya, B1) Her gün öğrendiğim şeyleri (şeyler) benim hayatımı zenginleştiriyor. (Moldova, B1) Birbirine (birbirinden) çok farklı. (Sırbistan, B1) 1.7. Deyimlerin ve Eylemlerin/Eylem Çatılarının Yanlış Kullanımıyla İlgili Hatalar Dil öğrencilerinin zaman zaman deyimleri ve bazı eylemleri yanlış kullandıkları, bazı eylemleri de birbirine karıştırdıkları özellikle eylem çatılarını (dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen) yanlış kullandıkları gözlemlenmiştir. Eylem çatılarının kullanımında özellikle dönüşlü çatı ve ettirgen çatıda sorunlar bulunmaktadır. Aşağıda verilen örneklerde de görüleceği gibi öğrenci gerekli olmadığı hâlde tümceye dönüşlü çatı ekini getirme gereği duymuş ya da edilgen çatı ile dönüşlü çatıyı birbirine karıştırmış, ettirgen çatı eklerinin kullanılmasını gerektiren durumlarda eki kullanmamış ve işteş olan eylemleri ise ile vasıta durumu eki yerine diğer ad durumu eklerinden biri ile kullanmayı tercih etmiştir. Deyimlerin ve eylemlerin yanlış kullanımına örnekler: Aklımın ucuna gitmezdi.(makedonya, B1) (Aklımın ucundan geçmezdi.) Her şeyden hayal kırıklığından (kırıklığına) uğradım. (Makedonya, B1) Zorluk gördüm (çektim). (Moldova, B1) Her şey yolluna (yolunda) giderse (Yunanistan, B1) O ihaneti görmezde(n) gelmeli. (Kosova, B1) Hayal ediyorum da deliliğe giriyorum (deli gibi oluyorum, deliriyorum). (Yunanistan, B1) Mutfak kapısını vurup iki gözüm iki çeşme odamda (odama) kapandım. (Moldova, C1) Hem toplum hem devlet ilgili (ilgi) gösteriyor. (Arnavutluk, B1) Kahvaltı yiyorum. (Kosova, A1) (Kahvaltı yapıyorum/ediyorum.) Çünkü diller insana çok yardım yapıyor (ediyor). (Yunanistan, A2) O bana çok yardım verdi (etti). (Arnavutluk, A1) Genellikle sağlıklı olup olmadığına dikkat vermiyorlar (etmiyorlar). (Moldova, C1) Ama bu benim için çok güzel bir karar vardı (oldu). (Sırbistan, A2) Kosova da hala Türk kültürünün tarihinin kalıntıları, hamam olsun camiler, şadırvan, kaldırımlar hala var olmaktadır (bulunmaktadır/vardır). (Kosova, B1) Dalgalarla savaşmış (boğuşmuş). (Yunanistan, B1) Tabii bu durumda hasta doktora hitap ediyor (başvuruyor). (Moldova, C1) Ekonomik krize ulaşınca (uğrayınca) Yunanistan a gelen turist sayısı azaldı. (Moldova, C1) Yaşamımızın gürültüsünden ve kalabalığından uzanabiliriz (uzaklaşabiliriz). (Moldova, B1) 107

9 Onlar şimdi dinleyip (dinlenip) kendi hayatlarını yaşıyorlar. (Arnavutluk, C1) Biz de böyle dilekler dinleniyoruz (diliyoruz). (Makedonya, B1) Eylem çatılarının (dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen) yanlış kullanımına örnekler: Kahvaltı hazırlanıyorum (hazırlıyorum). (Kosova, A1) Akşam yemeği hazırlanıyorum (hazırlıyorum). (Kosova, A1) Çünkü insan olarak kendimi tamamlanacağım (tamamlayacağım). (Yunanistan, B1) Bu atasözünü ben destekleniyorum (destekliyorum). (Moldova, C1) Geleceğin sanatını kurtulabiliriz (kurtarabiliriz). (Moldova, B1) Genel tarihi okumaya başlanacaktım (başlayacaktım). (Bosna-Hersek, B1) İnsanların çoğu dini uygulanmıyor (uygulamıyor). (Arnavutluk, B1) Keşke onu daha önce tanışsaydım. (Bosna-Hersek, B1) (Keşke onu daha önce tanısaydım./keşke onunla daha önce tanışsaydım.) Hepsi dünyanın mutlu olacağım. (Makedonya, A2) (Dünyanın hepsini/bütün dünyayı mutlu edeceğim.) Dört sene beraber çıkıp güzel vakitler geçtik (geçirdik). (Makedonya, B1) Konuyu biraz da geniş de yapabiliriz (genişletebiliriz). (Bosna-Hersek, C1) 1.8. Sıfatlaştırma ve Ortaç Yapıları İle İlgili Hatalar Sıfatlaştırma konusunda yapılan hatalar genellikle sıfat veya eylem türünde olan sözcüklere li veya siz biçimbirimlerinin eklenmesi ve sıfat yapan ki biçimbiriminin kullanımında sorun yaşanmasıdır. Balkanlı öğrenciler, ortaç kullanımında ise özellikle DIk ve (y)an ortaç eklerini birbirine karıştırmaktadır. Örnekler: Bugün çocuklar çok rahatlı (rahat). (Sırbistan, A1) Sağlık programları size sağlık (sağlıklı) bir yaşamın formülünü verebilir. (Karadağ, A1) Burada insanlar mutlusuz (mutsuz). (Moldova, B1) Herkes rahatlı (rahat) hayatı istiyor. (Hırvatistan, B1) Dubrovnik temizli (temiz) bir yer. (Hırvatistan, B1) Bazen daha sabretli (sabırlı) olmalıyız. (Moldova, C1) Günümüzde tıp alanı da ticaretleşmiş (ticari) bir alan oldu. (Moldova, C1) Hayatımızdaki en önemli şey insanlar arasında (arasındaki) ilişkilerdir. (Moldova, C1) Bizim hayatımızda (hayatımızdaki) hiçbir şey boşuna olmuyor. (Moldova, B2) Demek istediğim var bazı insanlar hangi otuz veya kırk yaşına geldiler ve onların arkasında hiçbir şey yok. (Arnavutluk, C1) 108

10 (Demek istediğim otuz veya kırk yaşına gelen/gelmiş bazı insanlar var ve onların arkasında hiçbir şey/kimse yok.) Bize geldiği (gelen) kurallara ne diyorlar? (Moldova, C1) 1.9. Ses Olayları ve Uyumu İle İlgili Hatalar Dil öğrencilerinin yazılı anlatımlarında ses olayları ve uyumu ile ilgili de hatalar yaptıkları gözlemlenmiştir. Örnekler: Mum ışığınde (ışığında) (Sırbistan, A1) Televizyonsız (Televizyonsuz) (Sırbistan, A1) Gençim (Gencim) (Sırbistan, B1) Geçmişdeki (Geçmişteki) (Bosna Hersek, B1) Hayallar (Hayaller) (Bosna Hersek, B1) TV da (TV de) (Bosna Hersek, A1) Buluyormışlar (Buluyormuşlar) (Bosna Hersek, A1) Bu sizi şaşırtmesin (şaşırtmasın). (Sırbistan, B2) Keşfetebilirim (Keşfedebilirim). (Moldova, B1) Katletebilir (Katledebilir). (Moldova, C1) Akılıma (Aklıma) (Arnavutluk, C1) Nehirin (Nehrin) (Makedonya, B1) Resime (Resme) yetenekli olduğumu fark ettim. (Bosna-Hersek, B1) Başka bir renki (rengi) yok. (Makedonya, B1) Özne ve Kişi Eki Uyumu İle İlgili Hatalar Balkanlardan gelen öğrencilerin yazılı anlatımlarında zaman zaman özellikle eylemin sonuna gelen kişi ekini yazmadıkları, zaman zaman da cansız özneleri kullanırken eylemin sonunda lar çoğul ekini kullandıkları gözlemlenmiştir. Örnekler: Şimdi ben İstanbul da yaşıyor (yaşıyorum). (Sırbistan, A1) Ailem ve ben taşınmak zorunda kaldım (kaldık). (Bosna Hersek, B1) Benim kardeşim ve ben Hukuk Fakültesinde öğrenci (öğrenciydik). (Yunanistan, A1) Yani herkes inansa da inanmasa da kaderin kaçınılmaz olduğunu biliyorlar. (Yani herkes inansa da inanmasa da kaderin kaçınılmaz olduğunu biliyor.) (Moldova, B1) Keşke ben zengin olsaydı (olsaydım). (Moldova, B1) Bu da insanların sıkı dostluklar veya arkadaşlık kurmasını engelliyorlar. (Bu da insanların sıkı dostluklar veya arkadaşlık kurmasını engelliyor.) (Kosova, B1) Onun eserleri hala yaşıyorlar. (Onun eserleri hala yaşıyor.) (Kosova, B1) 2. Yazım Hataları Bu bölümde genel olarak Balkanlardan gelen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki sözcük ve ses temelinde yapmış oldukları hatalara değinilecek olup 109

11 yapılan hatalar Balkan ülkeleri ve ADP de belirtilen dil düzeyleri de dikkate alınarak örneklendirilecektir Ses Temelli Yazım Hataları Dil öğrencilerinin genellikle c, ç, i, ö, s, ş, ü,y gibi ünlü ve ünsüz seslerin yazımında sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Edinilen genel kanıya göre bu seslerle ilgili hata yapılmasının sebebi, seslerin Türkçede bulunup diğer Balkan dillerinde genellikle bulunmaması veya farklı şekillerde yazılıp gösterilmesi ve Balkan dillerinde bu sesleri karşılayan birçok benzer ve farklı sesin bulunmasıdır. Örneğin, Arnavutçada ö sesinin bulunmayıp bu sesin yerine Türkçedeki Ü sesinin kullanımının tercih edilmesi; üç farklı Ç sesinin varlığı sebebiyle bazen Türkçedeki C sesi ile Ç seslerinin sesletiminde, buna bağlı olarak yazımında karışıklık yaşanması, yine Türkçedeki Y sesinin Arnavutça, Makedonca, Sırpça vb. Balkan dillerinde U veya Ü sesine, yine Arnavutçadaki I sesinin Türkçedeki İ sesine karşılık gelmesi (Çağlayan, 2010: 342) ; bunun dışında Yunancada İ sesini karşılayan 5 farklı İ sesinin bulunması vb. etkenler bu seslerin yazımında sesletimden de kaynaklı olarak hatalar yapılmasına sebep olmaktadır. Yazım hatalarının değerlendirilmesi sırasında dil öğrencilerinin özellikle c ile ç ve s ile ş ünsüz seslerini karıştırdıkları ve çoğu zaman birbirlerinin yerine kullandıkları görülmüştür. Örneğin, birçok öğrencinin çünkü yerine cünkü, asker yerine aşker, eski yerine eşki yazması. Bunun yanında bu seslerde Türkçede var olan ünsüz benzeşmesi ve yumuşaması gibi ses olaylarından kaynaklı olarak da hataların yapıldığı belirlenmiştir. barışçı yerine barışcı, gence yerine gençe örneklerinde görüldüğü gibi. Bu duruma genel olarak bütün dil öğrencilerinde rastlanmıştır. Diğer örnekler: Gercek (Gerçek) (Moldova, B1) İşin uçunu (ucunu) bırakmamalıyız. (Romanya, B1) Hangi yolu secersen (seçersen) o yolu da yaşayacaksın. (Moldova, B1) Bençe (Bence) (Romanya, B1) Düsünce (Düşünce) (Makedonya, B1) İhtiyaclarımıza (İhtiyaçlarımıza) (Bosna-Hersek, B1) Şecimimize (Seçimimize) bakılmıyor. (Romanya, C1) Hoteller coğalmaya (çoğalmaya) başladı. (Makedonya, C1) Gectikçe (Geçtikçe) (Arnavutluk, C1) Ülkemde Türkce (Türkçe) ceviri (çeviri) yapmaya başlayacağım. (Sırbistan, A2) Aynı zamanda birçok öğrencinin y ünsüz sesi ile ilgili problem yaşadığı görülmüştür. Dil öğrencisi sözcüğe bazen fazladan y sesi eklerken, bazen de y sesini yazmamıştır ve bu hataya daha çok sözcüğün ilk hecesinde rastlanmıştır. Örnekler: Öğlene kadar yemek (yi)yorum. (Moldova, A1) Yanındaki çocuk da kürekle aldığı kumu yörtiyor (örtüyor). (Moldova, A1) Cankurtaran da ona (y)etişmek üzere hızlıca koşuyor. (Moldova, A1) İlaçların fiyatları bayağı (y)üksek. (Moldova, C1) 110

12 Ayaklanmaların (y)üzünden (Moldova, C1) Günümüzde hayat, teknoloji çok iylerledi (ilerledi). (Arnavutluk, C1) Bütün dünyadan milyonlarca yinsan (insan) o yerleri görmek için geliyor. (Moldova, C1) Y ünsüz sesinin dışında dil öğrencilerinin i, ö ve ü ünlü seslerinin yazımında da zorluk çektiği belirlenmiştir. İ, ö, ü seslerinin genellikle noktasız yazıldığı ya da ı, o, u yazılması gerekirken fazladan nokta konulduğu görülmüştür. Örnekler: boyünce (boyunca) (Moldova, C1) Mümlar (Mumlar) (Moldova, C1) Trafık (Trafik), kalabalık ve gürültü yoktu. (Arnavutluk, B1) Sizin vaktınızı (vaktinizi) tutkuyla yaşayın. (Yunanistan, A2) Gosterişli (Gösterişli) (Sırbistan, B1) Üstelık (Üstelik) (Makedonya, B1) Dikkatımi (Dikkatimi) çekti. (Bosna-Hersek, C1) 2.2. Sözcük Temelli Yazım Hataları Yazılı anlatımların incelenmesi esnasında birçok öğrencinin bazı sözcükleri yanlış yazdığı ve ayrı yazılması gereken sözcükleri bitişik, bitişik yazılması gereken sözcükleri ise ayrı yazdığı tespit edilmiştir. Örnekler: Bir kaç (Birkaç) Herkez (Herkes) Yalnış (Yanlış) Yanlız (Yalnız) Herşey (Her şey) Birşey/Bişey (Bir şey) Bir çok (Birçok) Baya (Bayağı) Örneklere bakıldığında bu durum, Türkçeyi ana dili olarak öğrenen Türk öğrencilerin de bu sözcüklerin yazımında sorun yaşadıklarını akla getirebilir. Bunun dışında öğrencilerin aynı sesin iki kez yazıldığı özellikle Türkçeye başka dilden girmiş olan- sözcüklerde veya ifadelerde güçlük çektiği ve genellikle bu iki sesten sadece birini yazmayı seçtikleri gözlemlenmiştir. Zaman zaman bu durumun tersi örnekler de görülebilmektedir. Örnekler: Tabi (Tabii) Diler (Diller) (Romanya, B1) Mesella (Mesela) Tessadüfen (Tesadüfen) (Romanya, B1) Bilgisayarı keşfettmiyorsa (keşfetmiyorsa) (Bosna-Hersek, B1) Petrole (petrolle) çalışıyorlar. (Moldova, B1) Bu dövizleri devlet, ülkesinin ekonomisine yattırır (yatırır). (Moldova, C1) Cahilerin (Cahillerin) (Romanya, C1) Tıpı (tıbbı) (Moldova, C1) 111

13 Kişillik (Kişilik) (Moldova, C1) Benim hayattım (hayatım) (Kosova, A2) Resam (Ressam) (Bosna-Hersek, C1) Koşulara (Koşullara) razı olacak. (Makedonya, C1) Dikat (Dikkat) (Arnavutluk, B1) 2.3. Diğer Yazım Hataları Bu bölümde sözcük ve ses temeli dışında kalan hatalara değinilecektir Bağlaçların Yazımı İle İlgili Hatalar Öğrencilerin yazılı anlatımlarında bağlaçların bitişik ya da ayrı yazımı ile ilgili hatalar yaptıkları görülmüştür. Özellikle da bağlacının bazen ta, te şeklinde ayrı ve ses uyumuna uymadan yazıldığı gözlemlenmiştir. Balkanlı öğrencilerin tıpkı bir Türk gibi bu konuda sorun yaşaması dikkat çekicidir ve Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin tümünde bu hatalarla karşılaşılmıştır. Örnekler: Tabiki / tabi ki /tabikide (Tabii ki de) Demeki (Demek ki) Yada (Ya da) Ayda üç yüz lirada (lira da) alsan (Moldova, B2) Sizde (Siz de) bir plan yapıyorsunuz. (Makedonya, B2) Belkide (Belki de) Fark edildiki (Fark edildi ki) (Sırbistan, B1) Yinede (Yine de) İyikide (İyi ki de) Kazanmamı şans ta (da) etkiledi. (Romanya, B1) Sen kim oluyorsun de (da) kendin karar vermek istiyorsun? (Moldova, C1) Duyarak /Dinleyerek Öğrenilen Sözcük ve Eklerin Yazımı İle İlgili Hatalar Bu tarz hatalar yapan öğrencilerin TÖMER de Türkçe öğrenmeye başlamadan önce az veya çok Türkçe bildikleri veya konuşabildikleri ama sözcükleri daha çok dinleyerek öğrendikleri ve daha önce yazılı halini görmedikleri ya da yazılı haline dikkat etmedikleri için bu hataları yaptıkları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte bazı sözcüklerin konuşmada olduğu gibi yazıldığı da görülmüştür. Örnekler: Neden böyle giysi giyorsun (giyiyorsun)? (Moldova, B1) Hesab edemiyorsun (Hesap edemiyorsun). (Kosova, B1) Çağın deşmesi (değişmesi) (Kosova, B1) Zaaten (Zaten) (Moldova, B1) Erkes (Herkes) / iç (hiç) zaman (Kosova, B1) Satlerde (Saatlerde) (Kosova, B1) Anlatacam (Anlatacağım). (Sırbistan, B1) Heycanlıydım (Heyecanlandım). (Moldova, B1) Geldi (Geldiği) için (Sırbistan, B1) En sevdim (sevdiğim) düğün (Sırbistan, B1) 112

14 Orada yaşadım (yaşadığım) sürede dünyada her zaman değişiklik oluyordu. (Moldova, B1) Açlar (Ağaçlar) (Makedonya, B2) Meşur (Meşhur) (Makedonya, B2) Eylenceli (Eğlenceli) (Makedonya, B1) Aşadan (Aşağıdan) (Makedonya, B1) Hangi üniversitede okuyaceyiz (okuyacağız)? (Moldova, B1) Yukarıda maddeler halinde sıralanan hataların ülkelere göre istatistiksel verileri tablo halinde aşağıda gösterilmiştir: 113

15 Tablo 2: Hataların ülkelere göre istatistiksel olarak dağılımı Hatalar Ülkeler Çokluk Eki Yazım (Bağlaçlar) Yazım (Duyarak /Dinleyerek Öğrenilen Sözcük ve Ekler) Söz Dizimi İsim ve Sıfat Tamlamaları Dilek- Şart Kipi Ad Durumu Ekleri Adlaştırma Deyimler ve Eylemler Sıfatlaştırma ve Ortaçlar Ses Olayları ve Uyumu Özne ve Kişi Eki Uyumu Yazım (Ses Temelli) Yazım (Sözcük Temelli) Arnavutluk Bosna Hersek Hırvatistan Karadağ Macaristan Makedonya Moldova Romanya Sırbistan Yunanistan Kosova TOPLAM

16 115

17 Sonuç ve Öneriler Bulgular ve yorum bölümünde hatalar, dilbilgisel hatalar ve yazım hataları olmak üzere iki ulam altında sınıflandırılmıştır. Sonuç bölümündeki değerlendirmeler de bu sınıflandırmaya göre yapılacaktır. Öğrencilerin dilbilgisel olarak çokluk eki, söz dizimi, isim ve sıfat tamlamaları, adlaştırma, dilek-şart kipi, ad durumu ekleri, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, sıfatlaştırma ve ortaç, ses olayları ve uyumu, özne ve kişi eki uyumu gibi konularda sıkça hatalar yaptıkları gözlemlenmiştir. Yazım hataları ise ses ve sözcük temellidir. Aynı zamanda bağlaçların yazımı konusunda da hatalar görülebilmektedir. Bulgular bölümünde yer alan tabloya bakıldığında ise genel olarak en çok hatanın 445 oranıyla ses temelli yazım hatası olduğu söylenebilir. 377 oranıyla ad durumu eklerinin kullanımı ve 272 oranıyla isim ve sıfat tamlamalarının kullanımı da öğrencilerin hata yaptıkları diğer yapılardır. Yukarıda belirtilen hata türlerine hemen hemen araştırma kapsamına alınan bütün ülkelerde ilk 3 sırada rastlanmaktadır. Bunun dışında Arnavutluk tan gelen öğrencilerin özne-kişi eki uyumu, ses olayları ve uyumu; Bosna-Hersek ten gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, ses olayları ve uyumu, adlaştırma, dilek-şart kipi; Hırvatistan dan gelen öğrencilerin söz dizimi; Karadağ dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, sıfatlaştırma ve ortaç; Makedonya dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, adlaştırma, bağlaçların yazımı, duyarak/dinleyerek öğrenme, çokluk eki, söz dizimi; Moldova dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, ses olayları ve uyumu, söz dizimi, adlaştırma, bağlaçların yazımı, duyarak/dinleyerek öğrenme, çokluk eki, sıfatlaştırma ve ortaç, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, özne ve kişi eki uyumu; Romanya dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, adlaştırma; Sırbistan dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, ses olayları ve uyumu, adlaştırma; Yunanistan dan gelen öğrencilerin ses olayları ve uyumu, adlaştırma; Kosova dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, ses olayları ve uyumu, bağlaçların yazımı gibi konularda hata yaptıkları belirlenmiştir 6. Arnavutluklu öğrencilerin kâğıtlarında bağlaçların yazımı, dilek-şart kipi, sıfatlaştırma ve ortaç; Bosna Hersekli öğrencilerin çokluk eki, sıfatlaştırma ve ortaç, özne ve kişi eki uyumu; Hırvatistanlı öğrencilerin duyarak/dinleyerek öğrenilen sözcük ve ekler, dilek-şart kipi, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, sözcük temelli yazım; Karadağlı öğrencilerin duyarak/dinleyerek öğrenilen sözcük ve ekler; Makedonyalı öğrencilerin dilek-şart kipi, özne ve kişi eki uyumu, sıfatlaştırma ve ortaç, deyimler ve eylemler/eylem çatıları; Moldovalı öğrencilerin dilek-şart kipi; Romanyalı öğrencilerin dilek-şart kipi, deyimler ve eylemler/eylem çatıları; sıfatlaştırma ve ortaç; Sırbistanlı öğrencilerin ad durumu ekleri, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, özne ve kişi eki uyumu, adlaştırma; Yunanistanlı öğrencilerin çokluk eki, bağlaçların yazımı, duyarak/dinleyerek öğrenilen sözcük ve ekler, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, sıfatlaştırma ve ortaç; Kosovalı öğrencilerin çokluk eki, söz dizimi, dilek-şart kipi, sıfatlaştırma ve ortaç konularında daha az hata bulunmaktadır. 6 Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin ülkelere göre dağılımı farklılık gösterdiğinden ülkeler arası karşılaştırmaya gidilmemiştir. 116

18 Macaristan dan gelen öğrencilerin kâğıtlarında neredeyse hiç hata bulunmamaktadır. Hırvatistan, Karadağ ve Macaristanlı öğrenciler çokluk eki kullanımında hiç hata yapmamışlardır. Bağlaçların yazımı konusunda Macaristan ve Hırvatistan dan gelen öğrencilerin kâğıtlarında yazım yanlışına rastlanmamıştır. Sadece Macaristanlı öğrenciler duyarak/dinleyerek öğrenilen sözcük ve ekler, söz dizimi, adlaştırma, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, sıfatlaştırma ve ortaç, ses olayları ve uyumu, ses ve sözcük temelli yazım konularında hatasızdır. İsim ve sıfat tamlamalarının yazımında bütün ülkelerin hataları bulunmaktadır fakat en az hata, 1 sayısıyla Macaristanlı öğrencilerde görülmüştür. Dilek-şart kipinin yazımında hatası bulunmayan ülkeler Yunanistan ve Macaristan dır. Özne ve kişi eki uyumu konusunda Hırvatistan, Karadağ, Macaristan, Romanya ve Yunanistan dan gelen öğrenciler hiç hata yapmamıştır. Çokluk ekinin kullanımıyla ilgili hatalara çoğunlukla sayı ya da belirsizlik sıfatıyla oluşturulan sıfat tamlamalarında rastlanmıştır. Türkçenin yapısı gereği Balkanlı öğrencilerin söz dizimi konusunda çokça hata yaptıkları belirlenmiş ve sıklıkla tümce ögelerinin yerlerini değiştirdikleri görülmüştür. Balkanlı öğrencilerin isim ve sıfat tamlamalarını birbirinin yerine kullandıkları, tamlayan/ilgi durumu ekini kullanmadıkları, iyelik ekiyle sıfat tamlaması oluşturdukları ve isim tamlaması oluştururken de adıl n sini eklemedikleri gözlemlenmiştir. Sıfatların sıralanışı ile ilgili hatalar da bulunmaktadır. Adlaştırma yapılarının kullanımında ise öğrenciler isim tamlamasında olduğu gibi ilgi/tamlayan durumu ekini koymamışlar, -ma ve DIk yapılarının kullanımını karıştırmışlardır. Dilek-şart kipinin genel olarak kullanımında sorun görülmemektedir fakat öğrencilerin dilek-şart kipinin hikâyesi ve dilek kipinin hikâyesinin şart olarak kullanımlarında ve ne zaman, kimi, nerede, hangi vb. yapılarla birlikte kullanımda güçlük çektikleri görülmüştür. Ad durumu eklerinin kullanımı en çok karşılaşılan sorun olmuştur. Özellikle belirtme durumu ekinin özne ile beraber gereksiz yere kullanımına çok sık rastlanmıştır. Ayrıca gerekli yerlerde öğrencilerin hiç durum eki kullanmamayı seçtiği ya da gerekli olmayan durumlarda da fazladan durum eki kullandığı gözlemlenmiştir. Balkanlı öğrenciler deyimleri ve eylemleri nasıl kullanacaklarını bilememişlerdir. Eylem çatılarının kullanımında da durum farklı değildir. Özellikle dönüşlü çatı edilgen çatıyla karıştırılmış ve ettirgen çatıda da yanlış kullanımlara sıkça rastlanmıştır. Bazen öğrenciler etken tümceyi de gerekmediği halde edilgen, dönüşlü, işteş ya da ettirgen çatıda kullanmışlardır. Bu konunun tam olarak anlaşılamadığı açıkça görülebilmektedir. Ortaç kullanımında ise DIk ve (y)an biçimbirimlerinin sıkça karıştırıldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda Balkanlı öğrenciler sıfat türündeki sözcüklere de 117

19 tekrardan sıfat yapan li ve siz eklerini getirmektedirler; sıfat yapan ki de kullanımı sorunlu olan eklerden biridir. Öğrencilerin kâğıtlarında ses olayları ve uyumu ve özne-kişi eki uyumu ile ilgili hatalara da sıkça rastlanmıştır. Balkanlı öğrencilerin kâğıtlarında yazım hataları ile sık sık karşılaşılmıştır. Ses temelli yazım hatalarına bakıldığında daha çok c, ç, i, ö, s, ş, ü, y gibi ünlü ve ünsüz seslerin yazımlarında karışıklık yaşandığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda seslerin noktalı veya noktasız yazıldığı, ses uyumlarına da dikkat edilmediği belirlenmiştir. Sözcük temelli yazım hatalarında ise genellikle Türkçeyi ana dili olarak konuşanlar gibi hatalar yaptıkları ve onlar gibi birkaç, herkes, yanlış, yalnız, her şey, bir şey, birçok, bayağı vb. sözcüklerin yazımında hata yaptıkları saptanmıştır. Bağlaçların yazımında da özellikle da ve ki nin yazımında- aynı durum görülmektedir. Bazı öğrenciler ise sözcükleri duydukları veya konuştukları gibi yazmıştır. Bu durumun nedeni olarak çoğu öğrencinin ülkesinde Türkçeyi belirli bir düzeyde az veya çok öğrendiği ve/ya konuşabildiği ama yaz(a)madığı gösterilebilir. Sonuç olarak araştırma esnasında Balkanlı öğrencilerin yukarıda maddeler halinde belirtilen noktalarda hata yaptıkları gözlemlenmiştir. Buradan hareketle tespit edilen bu hatalara dikkat edilerek Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerce bu hataların farkında olunarak yönlendirme yapılması ve bu duruma uygun olarak yazılı anlatım etkinliklerinin uygulanması önerilmektedir. Sadece Türkiye de Türkçe öğrenen Balkanlı öğrenciler için değil, aynı zamanda Balkanlarda Türkçe öğrenenler için de yapılan hatalar dikkate alınarak öğrenme-öğretme süreci düzenlenmeli ve Balkanlı öğrencilerin, yazılı anlatım aracılığıyla kendilerini daha iyi ifade etmeleri sağlanmalıdır. Kaynakça Arslan, T. (2009). Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde web destekli öğrenme modeli moodle ın kullanımı ve öğrenme sürecine etkisi yazma becerisi bağlamında görgül bir çalışma. Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. Ayaz, H. ve Akkaya, A. (2009). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bazı düşünceler. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara. Budak, Y. (1994). Yabancı dil öğretim hedeflerinin belirlenmesinde çağdaş ölçütler. Dil Dergisi, Ankara TÖMER Yayınları, S. 23. Çağlayan, B. (2009). Arnavutluk ta Türkçe öğrenenlerde karşılaşılan telaffuz hatalarının sebepleri ve çözüm yolları. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara. Demircan, Ö. (2005). Yabancı dil öğretim yöntemleri. Der Yayınları, İstanbul. İnal, S. (2006). İngilizce yazılı anlatım dersinin sorunları üzerine bir inceleme. Journal of Language and Linguistic Studies, web adresinden tarihinde edinilmiştir. Raimes, A. (1983). Tecniques in teaching writing. Oxford University Press, Oxford, web adresinden tarihinde edinilmiştir. Selvikavak, E. (2006). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ileri düzeydeki öğrencilerin paragraf yazma becerisini geliştirme üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 118

20 Yelok, S. V. ve Büyükikiz, K. K. (2009). Türkçe öğrenen yabancıların okuma sırasında yaptıkları hatalar üzerine tespitler. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara. Yılmaz, S., (2012). Türkiye Türkçesi çatı şekilleri ve işlevleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 119

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Dersin Kodu : AFYA 101 Dersin Adı : Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü I Okutman : E-posta : Telefon : 0.216.578 00 00 (Dahili: 2178) Ders Amacı Yabancılar

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ...

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... 1 1.1. Bir İleti Kodu Olarak Dil... 1 1.1.1. Dilin Bireysel ve Toplumsal Yönü / Uzlaşımsal Niteliği... 4 1.1.2. Dilin Yapısal Yönü / Dizge Olma

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/12/2014 31/12/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 327 332 TOPLAMLAR: 327 332 Türkiye 55 59 TOPLAMLAR: 55 59 Türkiye 137 327 TOPLAMLAR:

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/01/2015 31/01/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 259 255 TOPLAMLAR: 259 255 Türkiye 32 44 TOPLAMLAR: 32 44 Türkiye 71 247 TOPLAMLAR:

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? 8. Sınıf Fiilimsiler Testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? A) Çocuklar, bahçedeki kırık kapıdan girip meyve ağaçlarına çıktılar. B) Arkadaşımın ailesi buradan taşınalı tam iki yıl

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

YUNANİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU SΙSMANOGLIO MEGARO DAKİ YUNANCA ÖĞRENİM PROGRAMINA KATILIM İÇİN BURS BAŞVURU FORMU

YUNANİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU SΙSMANOGLIO MEGARO DAKİ YUNANCA ÖĞRENİM PROGRAMINA KATILIM İÇİN BURS BAŞVURU FORMU YUNANİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU SΙSMANOGLIO MEGARO DAKİ YUNANCA ÖĞRENİM PROGRAMINA KATILIM İÇİN BURS BAŞVURU FORMU Bu program Stavros Niarhos ve Bodosaki kurumlarının tedarik ettiği ekonomik desteğe

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

WRITING MISTAKES OF GEORGIAN STUDENTS AT B 1 LEVEL LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

WRITING MISTAKES OF GEORGIAN STUDENTS AT B 1 LEVEL LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE www.jedus.net ISSN: 2199-2053 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN B1 DÜZEYİNDEKİ GÜRCÜ ÖĞRENCİLERİN YAZMA HATALARI WRITING MISTAKES OF GEORGIAN STUDENTS AT B 1 LEVEL LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 322 325 TOPLAMLAR: 322 325 ESENDERE SINIR KAPISI Türkiye 05 05 TOPLAMLAR: 05 05 Türkiye

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz:

Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz: ANLATIM BOZUKLUKLARI Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ Düz Yazı Bilgisi Efsane Destan Masal Hikâye Tiyatro Gezi Yazısı Anı (Hatıra) Günlük (Günce) Deneme Biyografi Otobiyografi Mektup Münazara Şiir Bilgisi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

*Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir.

*Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir. ANLATIM BOZUKLUĞU ANLAMLA İLGİLİ YANLIŞLAR 1-Gereksiz Sözcük Kullanımı *Aynı anlama gelen sözcüklerin bir cümlede kullanılmasıdır. Duruluk ilkesi ile ilgilidir. Kadın makyajını tazelemek için dudak rujunu

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

Dönem DENEME TESTİ (Mart 2009)

Dönem DENEME TESTİ (Mart 2009) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 )

4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 ) 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

YARATICI ÖYKÜ YAZMA ATÖLYESİ. NAGİHAN TETİK tetiknagihan@gmail.com

YARATICI ÖYKÜ YAZMA ATÖLYESİ. NAGİHAN TETİK tetiknagihan@gmail.com YARATICI ÖYKÜ YAZMA ATÖLYESİ NAGİHAN TETİK tetiknagihan@gmail.com Niye yazıyoruz? BEŞ AKIL HOWARD GARDNER Akıl DİSİPLİNLİ AKIL SENTEZCİ AKIL YARATICI AKIL SAYGILI AKIL ETİK AKIL Yaratıcılık İçimizde Uyuyan

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

Ölçme Yöntemleri 1) Dilbilgisi ve dil bilimin temel kavramlarını tanır. 1,2 1,2

Ölçme Yöntemleri 1) Dilbilgisi ve dil bilimin temel kavramlarını tanır. 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRK112 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 16 Prof. Dr. Atilla ERALP KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Atilla ERALP ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Kopenhag Zirvesiyle ilgili bir düşüncemi sizinle paylaşarak başlamak

Detaylı

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim yazılımlarında düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir.

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir. Değerli Anne ve Babalar, Anne-baba olarak ders seçimi aşamasında etkimiz ne kadar olmalı?, Çocuğumun ilgi ve yeteneklerini nasıl belirlerim?, Çocuğuma uygun meslek grupları nelerdir?, ve Ders seçimi sürecinde

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

TÜRKÇE SORU BANKAM İLKÖĞRETİM. OKUL istik ( 1.KİTAP ) Genel Koordinatör. Osman BULKAN. Yazarlar. Ülkü KINA. Selda TURAN

TÜRKÇE SORU BANKAM İLKÖĞRETİM. OKUL istik ( 1.KİTAP ) Genel Koordinatör. Osman BULKAN. Yazarlar. Ülkü KINA. Selda TURAN TÜRKÇE SORU BANKAM İLKÖĞRETİM 7 ( 1.KİTAP ) Genel Koordinatör Osman BULKAN Yazarlar Ülkü KINA Selda TURAN OKUL istik Dizgi ve Grafik Gülçin KAYTAN Caner ÇAVUŞ Baskı Cilt : Umut Matbaacılık İstanbul, 2005

Detaylı

İngilizce nasıl öğrenilir?

İngilizce nasıl öğrenilir? 1/5 İngilizce nasıl öğrenilir? İlk önce Yabancı dil nasıl öğrenilmez? sorusu ile başlayalım mı? Gramer çalışarak yabancı dil öğrenilemez. Neden mi? Şu cümleye bir bakın: Sorular çalıştıklarınızdan mı çıktı?

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Pazar, 27 Eylül 2009 0949 - Son Güncelleme Pazar, 27 Eylül 2009 0950 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Dil İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler

Detaylı

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri Bu yazının birinci bölümünde sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilirim, çünkü okurun bu tür yazılara genellikle kısa yolun kısasını bulmak için baktıklarını biliyorum. Fakat bu konuda verimli ve nispeten

Detaylı

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU AYLIK BÜLTENLER SERİSİ EKİM, 2008 SAYI: 2 KONU: Çocuğunuzun Beceri ve Yeteneklerini Nasıl Geliştirebilirsiniz? Aileler çocuklarının mutlu bireyler olmalarını ve en yüksek

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

Okul günüm. Anne-babalar ve çocuklar için için okula başlama rehberi. Niedersächsisches Kultusministerium

Okul günüm. Anne-babalar ve çocuklar için için okula başlama rehberi. Niedersächsisches Kultusministerium Derste biraz önce resim yaptık. Şimdi öğretmen resimlere bakıp neyi daha iyi yapabiliriz diye bize öneride bulunuyor. Öğlenleri okulumuzun yemekhanesinde yemek yiyorum. Yemekler çoğunlukla lezzetli ve

Detaylı

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Yabancı Dil I Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı