Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler *"

Transkript

1 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler * Öğr. Gör. Duygu Ak Başoğul İstanbul Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Fatma Selcen Can Ankara Üniversitesi TÖMER Özet Bu çalışmada, Balkan ülkelerinden gelen ve Türkçeyi Türkiye de yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatım sırasında yaptıkları genel yazım ve dilbilgisi hatalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara Üniversitesi TÖMER İstanbul-Taksim Şubesinde Türkçe öğrenen Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada, öncelikle TÖMER de Türkçe öğrenen Balkanlı öğrenciler taranmıştır. Bu işlemin ardından öğrencilere çeşitli yazılı anlatım konuları verilmiş olup bu konulardaki görüşlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Öğrencilerin Türkçe seviyelerinin birbirinden farklı olması sebebiyle alt seviyelerde okuyan dil öğrencilerinden daha basit konularda yazı yazmaları istenmiştir. Okutmanların ve öğrencilerin bilgisi ve izni dâhilinde oluşturulan yazılı anlatımlar, yazılı anlatımı değerlendirme ölçeği ve tarama yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme aşamasında öncelikle öğrencilerin yaptıkları hatalar sınıflandırılmış ve hata yapılma sıklıkları ülkelere göre belirlenmiştir. Buradan yola çıkılarak öğrencilerin ülkelere göre sıklıkla hangi hataları yaptığı ortaya konulmuş olup tespit edilen hatalardan yola çıkılarak önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, Yazılı Anlatım, Yazma Becerisi The Determination about the Mistakes in the Writing Explanation of the Balkan Students Learning Turkish as A Foreign Language Abstract At this study, it has been aimed to determine the general writing and grammatical mistakes of the students coming from the Balkan States while learning Turkish as a foreign language. The students coming from the Balkan States and learning Turkish in the branch of Ankara University such as TÖMER İstanbul-Taksim have been the central of this research. Firstly, the Balkan students learning Turkish have been scanned. After that various written explanation subjects have been given to the students and they have been wanted to explain their opinions as written. Since the Turkish levels of the students are * Bu çalışma, Süleyman Şah Üniversitesi nin tarihinde düzenlemiş olduğu 1. Uluslararası Balkan Kongresi nde sunulan bildirinin genişletilmiş şeklidir. 100

2 different from each other, starter level students have been wanted to write about easier subjects. The written explanations which have been under the cognizance and permission of the students and lecturers were evaluated by using the evaluation form of written explanation and scanning method. During the evaluation process, firstly the mistakes of the students were classified and frequency of their mistakes was found out according to the countries. In this way, the common and frequent mistakes of the students were analyzed. As a result there will be suggestions according to these mistakes. Key Words: Turkish as a Foreign Language, Written Expression, Writing Skill Giriş Yabancı dil öğretiminde uyulması gereken temel ilkeleri yabancı dil öğrenme kuramları ortaya koymaktadır. Bu kuramlardan her biri, yabancı dil öğretiminin hedefi olan dört temel dil becerisini kazandırmayı kendi bakış açısına göre ele almıştır ve bununla birlikte her kuram dört temel dil becerisinden bazılarına daha fazla ağırlık vermiştir (Arslan, 2009: 44). Buna göre yabancı dil öğretim kuramları incelendiğinde, geleneksel dil öğretim kuramının, çeviri ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesini; davranışçı kuramın, dört temel dil becerisinden konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesini; bilişsel öğrenme kuramı ile iletişimsel-işlevsel yaklaşımın ise dilin iletişim işlevini geliştirmeyi hedeflediği görülmektedir. Yapılandırmacı öğrenme kuramı ise dört temel dil becerisini bağımsız öğrenme biçimiyle gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır (Demircan, 2005: ; Budak, 1994: 5-13). Görüldüğü üzere sözü edilen yabancı dil öğrenme kuramlarında yazma becerisinin geliştirilmesine konuşma, okuma ve dinleme becerilerine göre daha az yer verildiği söylenebilir. Raimes (1983: 4) a göre; ana dilini yazma becerisi, konuşma becerisinde olduğu gibi aile ve çevreden doğal yollarla edinilen bir süreç değildir. Aksine okulda öğrenilen sistematik bir eğitimi gerektirmektedir ve zordur. Dolayısıyla yazma ve konuşma süreçleri birbirleriyle özdeş değildir. Aynı şekilde yabancı dil öğretim sürecinde de yazma becerisinin edinilmesi aşaması, konuşma becerisinden çok daha farklı bir seyir izlemektedir. Yani dil öğrencisi dinleyerek konuşmayı öğrenebilse bile yazma becerisinde aynı başarıyı gösteremeyeceği ve bir öğreticiye ihtiyaç duyacağı kesindir. İnal ın (2006: 181) da belirttiği üzere araştırmalar, yazma becerisinin zor bir beceri olduğuna dikkat çekerek öğrencilerin ve hatta birçok yetişkin insanın en çok yazma dersinde zorlandığını ve yazma dersi ile ilgili Türkiye de ve dünyada sorunlar bulunduğunu göstermektedir. Buna koşut olarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin de yazma becerisini geliştirme çalışmalarında zor bir süreçten geçtikleri gözlemlenmektedir. Türkçenin dilbilimsel ve dilbilgisel özelliklerini öğrenen yabancı dil öğrencileri, öğrendiklerine bağlı olarak yazma becerisini geliştirme aşamalarında düşünmeye, düşüncelerini bir araya getirmeye ve kendi dillerinden çok farklı tümceler kurarak iletişim kurmaya (Selvikavak, 2006: 15-16) çalışmaktadırlar fakat yazma becerisinin tek amacı insanlarla iletişim kurmak değildir; aynı zamanda 101

3 yazma; dil öğrencilerine sözcükleri, dilbilgisel yapıları, deyimleri vb. doğru öğrenip öğrenmediklerini kontrol etme fırsatı da vermektedir (Raimes, 1983: 3). Bunun yanında yazma sadece öğrencinin kendi dil düzeyini ölçmesini değil, yabancı dil öğreticilerinin de değerlendirme yapabilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple yazma becerisinin bir dönüt kaynağı olması durumu da kabul edilerek bu beceriye gereken önem verilmelidir. Amaç Bu araştırmada yukarıda da belirtildiği üzere yazma becerisinin aynı zamanda bir dönüt kaynağı olması nedeniyle Balkan ülkelerinden gelip Türkiye de Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki dilbilgisi, yazım vb. hataları tespit edilmiş, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlere yol gösterici olmak ve öğrenmeöğretme sürecine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın Modeli Araştırma, nitel olarak desenlenmiştir ve araştırma verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan yazılı anlatım örnekleri, tarama tekniği kullanılarak incelenmiş ve yapılan incelemeye göre bu yazılı anlatımlarda öne çıkan hatalar tespit edilerek istatistiksel bilgi verilmiştir. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu Ankara Üniversitesi TÖMER İstanbul-Taksim Şubesinde Türkçe öğrenen; A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeyinde olan Balkanlardan gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada 2011 Mayıs Ağustos tarihleri arasında Ankara Üniversitesi TÖMER de Türkçe öğrenen, 200 öğrencinin yazılı anlatım sınav kâğıtları örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin ülkelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Tablo I: Ülkelere göre öğrenci dağılımı 2 Moldova 56 Kosova 29 Makedonya 25 Sırbistan 23 Bosna Hersek 19 Yunanistan 14 Arnavutluk 13 Romanya 11 Karadağ 5 Hırvatistan 3 2 Araştırmanın gerçekleştirilmekte olduğu dönemde TÖMER de Türkçe öğrenen Bulgar uyruklu öğrencinin bulunmaması sebebiyle bir Balkan ülkesi olan Bulgaristan, araştırma kapsamına alınamamıştır. 102

4 Macaristan 2 Toplam: 200 Bulgular ve Yorum Araştırmanın bu bölümünde Ankara Üniversitesi TÖMER İstanbul-Taksim Şubesinde öğrenim görmüş olan Balkanlı öğrencilerin yazılı anlatım sırasında yaptıkları dilbilgisi ve yazım hataları ile ilgili bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. 1. Dil bilgisel Yapıların Kullanımıyla İlgili Hatalar Bu bölümde Balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki dilbilgisel yapıların kullanımı ile ilgili yapmış oldukları hatalara değinilecek olup yapılan hatalar Balkan ülkeleri ve Avrupa Dil Portfolyosu 3 nda belirtilen dil düzeyleri de dikkate alınarak örneklendirilecektir Çokluk Ekinin Kullanımı İle İlgili Hatalar Çokluk ekinin kullanımı ile ilgili karşılaşılan hataların çoğuna sayı ya da belirsizlik sıfatlarıyla kurulan sıfat tamlamalarında rastlanmaktadır. Genellikle öğrenciler tarafından sayı ve belirsizlik sıfatından sonra kullanılan isme lar çokluk ekinin getirilerek yazıldığı gözlemlenmiştir. Örnekler: Çok az insanlar biliyor. (Moldova, A2) Dünyamızda en önemli üç tane buluşlar var. (Moldova, B1) İki farklı denizlere dökülüyor. (Sırbistan, B1) İki taşları birbirine vurup ateş yakıyorlar. (Romanya, B1) Turizm son on yıllarda piyasaya çıktı. (Moldova, C1) Her gün bizim etrafımızda çoğul (çok) insanlar var. (Moldova, C1) Sevgi dolu bir cümleler yazmış. (Makedonya, B1) 1.2. Söz Dizimi İle İlgili Hatalar Öğrencilerin yazılı anlatımlarında çoğu zaman sıfatların dizilişinde sorun yaşadıkları, tümce ögelerinin yerlerini değiştirebildikleri ve Türkçenin söz dizimine aykırı tümceler oluşturdukları belirlenmiştir. Bu hatanın rastlandığı öğrencilerle görüşüldüğünde ise öğrenciler yapılan hatanın kaynağının kendi dillerindeki söz dizimi ile Türkçenin söz dizimini birbirine karıştırmaları olduğunu ifade etmişlerdir. Sıfatların sıralanışına yönelik yapılan hatalarda özellikle bazen sıfatın/sıfatların hangi ismi nitelediği ya da hangi ismin özelliğini belirttiği anlaşılamamaktadır. Örnekler: Ben beraber arkadaşımla (Yunanistan, A1) (Ben arkadaşımla beraber ) Benim hayatımdaki insan en önemli annem. (Bosna Hersek, A1) (Benim hayatımdaki en önemli insan, annem.) 3 Bu bölümden sonra ADP kısaltması ile belirtilecektir. 4 Örneklendirme yapılırken tümce veya sözcükler, yanlış halleriyle yazılıp doğrusu parantez içerisinde veya parantezin uygun olmadığı durumlarda yanlışlar, kalın yazı biçimi kullanılarak gösterilecektir. 103

5 Akıllı kullanan parayı bazı insanlar (Makedonya, B1) (Parayı akıllıca kullanan bazı insanlar ) Biz başladık yeni Türk diziler izlemeye. (Sırbistan, A1) (Biz yeni Türk dizilerini izlemeye başladık.) Hayatımda en önemli beni mutlu eden şey ailem ve yakınlarım insanlar. (Arnavutluk, B1) (Beni hayatımda en çok mutlu eden şeyler ailem ve yakınımdaki insanlardır.) Başka bir ülke eğitim gören çocuğunuzu elektronik posta bedava ve çok kısa zamanda gönderebilirsiniz. (Makedonya, B1) (Başka bir ülkede eğitim gören çocuğunuza çok kısa zamanda, bedava elektronik posta gönderebilirsiniz.) Moldova da güney tarafında var bağımsız güzel bir ülke. (Moldova, B1) (Moldova nın güney tarafında bağımsız olan güzel bir ülke var.) AIDS hastalığının çıktığı zamanda pek çok tartışma oldu bilim adamları tarafından. (Moldova, C1) (AIDS hastalığının ortaya çıktığı zamanlarda bilim adamları tarafından pek çok tartışma yapıldı.) 1.3. İsim ve Sıfat Tamlamalarının Kullanımıyla İlgili Hatalar Balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımlarında tamlama grubu oluştururken çok sık hata yaptıkları gözlemlenmiştir. Bu hataların bazıları belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarının karıştırılmasından kaynaklanmıştır. Öğrenciler özellikle zincirleme isim tamlaması kurarken gerekli tamlayan ekini kullanmamakta ya da sözcüklere fazladan tamlayan durumu eki getirmektedirler. İsim tamlamalarında çoğu zaman tamlananda iyelik eklerinin yazılmadığı ve adıl n sinin konulmasını gerektiren durumlarda konulmadığı görülmüştür. Teklik 3. kişi iyelik eki ile belirtme durumu ekinin kullanımının karıştırılmasından kaynaklanan hatalar da belirlenmiştir. Örnekler: Bence televizyon programlar(ını) genellikle herkes izliyor. (Makedonya, A1) Dünyadaki ülkeleri(n) kendi kültürü var. (Bosna Hersek, B1) Sırp dili(n)de çok Türk kelimeleri var. (Bosna Hersek, B1) Yaşam sistemi arkadaşlık ilişkiler(ini) bozar. (Arnavutluk, B1) Resim sanat(ı) en güzel sanat. (Bosna Hersek, B1) Moldova nın güney(in)de yaşıyorum. (Moldova, B1) Bence insanlar(ın) farklı şans(ı) ve kader(i) var. (Sırbistan, B1) Bilgisayar teknoloji(si)nin kullanımı hayatımızı her yerde etkiliyor. (Macaristan, B1) Bir yazar bana bunu(n) hakkında bir sürü şey anlattı. (Bosna Hersek, B1) 104

6 Sıfat tamlamalarında ise daha çok sıfatların sıralanışı ile ilgili hatalar yaptıkları belirlenmiştir. 5 Diğer hatalar ise sıfat tamlamasına isim tamlaması özelliklerinin atfedilmesidir. Örnekler: Aklıma ilk kelimesi güzellik geliyor. (Moldova, B1) (Aklıma gelen ilk kelime güzellik./aklıma ilk, güzellik kelimesi geliyor.) Günümüzde sanat, eski sanatı gibi değildir. (Sırbistan, B1) (Günümüzde sanat, eski sanat gibi değildir.) Bunlar bizim hayatımızı inanılmaz bir hızıyla değiştiriyorlar. (Makedonya, B1) (Bunlar bizim hayatımızı inanılmaz bir hızla değiştiriyor.) Hepsi arabalar yeni model alacaktım. (Makedonya, A2) (Arabaların hepsini/bütün arabaları yeni model alacaktım.) Dünya bir küresel köyüne dönüştü. (Makedonya, B1) (Dünya bir küresel köye dönüştü.) 1.4. Adlaştırma Yapılarının Kullanımıyla İlgili Hatalar Adlaştırma yapılarının kullanımının diğer milletlerde olduğu gibi Balkanlardan gelen öğrencilerde de sorun teşkil ettiği söylenebilir. Öğrencilerin özellikle ma ve -DIk ile yantümce oluşturmakta, diye yapısını kullanmakta ve dolaylı aktarım yapmakta zorlandıkları görülmüştür. Ayrıca bu yapıların kullanımında daha çok, yapının tamlama oluşturması durumu unutulmuş ve özellikle ilgi/tamlayan durumu ekinin kullanılmadığı belirlenmiştir. Örnekler: Ben yukarıda yazdım niçin o programları tercih ediyorum.(makedonya, A1) (Ben yukarıda o programları niçin tercih ettiğimi yazdım.) Teknoloji yeni keşfedildiğini sayılır. (Bosna Hersek, B1) (Teknoloji yeni keşfedilmiş sayılır.) Hayatımızın temeli kaderimizde yazılı olduğunu herkes biliyor. (Moldova, B1) (Hayatımızın temelinin kaderimizde yazılı olduğunu herkes biliyor.) Elektrik bana göre en gelişmiş ve önemli bir buluş olduğunu düşünüyorum. (Romanya, B1) (Elektriğin en gelişmiş ve önemli bir buluş olduğunu düşünüyorum.) Hayatlarında şansın onların yüzüne de gülümsesin diye isterler. (Romanya, B1) (Hayatlarında şansın onların yüzüne gülümsemesini isterler./hayatlarında şans onların yüzüne gülümsesin isterler.) Her ülke turistik yeri olmak istiyor. (Makedonya, B2) (Her ülke turistik yerlerinin olmasını istiyor.) İnsanların bu dünyada sevgi ile ve huzurlu yaşamak istiyorum. (Moldova, B1) 5 Sıfatların sıralanışı ile ilgili hata örneklerine söz dizimi ile ilgili hatalar kısmında yer verilmiştir. 105

7 (İnsanların bu dünyada sevgi ile ve huzurlu yaşamalarını/yaşamasını istiyorum.) Geleneği ve kültürü tarih olmak için bu birinci adım. (Arnavutluk, B1) (Geleneğin ve kültürün tarih olması için bu birinci adım.) 1.5. Dilek-Şart Kipinin Kullanımıyla İlgili Hatalar Balkanlardan gelen dil öğrencilerinin genel olarak şart kipini kullanmakta sıkıntı çekmedikleri fakat özellikle dilek kipinin hikâyesi ve dilek kipinin hikâyesinin şart olarak kullanımında güçlük çektikleri görülmüştür. Bununla birlikte dil öğrencileri zaman zaman sa biçimbiriminin ne zaman, kimi, nerede, hangi, kimi, ne vb. yapılarla beraber kullanımında da sorun yaşayabilmektedirler. Örnekler: olmasaydı çok iyi bir sanatçı ol(ur)dum. (Makedonya, B1) Keşke ben de sanatçıydım (sanatçı olsaydım.) (Bosna Hersek, B1) Fakat şimdi Starbucks ta çalışırsam (çalışsaydım) onlarla hiçbir zaman kavga etmeyecektim. (Yunanistan, B2) Kim ister(se) kendini aşağıya atıyor. (Makedonya, B1) İnsan, ne zaman sevdiği işte çalışıyor(sa) en mutlu. (Makedonya, C1) Hangi işte çalışıyor(sa) kendi gerçek hayatında da kendini gösteriyor. (Moldova, C1) Şart kipinin kullanımı esnasında özellikle geniş zamanın şartının yazımında sorunlara rastlanmıştır. Örnekler: İnsan arz edirse (ederse) (Arnavutluk, B1) Tekrar o işe girirsem (girersem) (Yunanistan, B2) 1.6. Ad Durumu Eklerinin Kullanımıyla İlgili Hatalar Türkçede ad durumu eklerinin kullanımı genel olarak bütün yabancı öğrencilerin sorunudur. Bu sorun Balkanlı öğrencilerde de görülmektedir ve öğrencilerin hangi eylemle hangi ad durumu ekinin kullanılacağı konusunda yanlışlıklar yaptıkları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte bazı zamanlarda özellikle belirtme durumu ekinin kullanımında özne ve nesneyi karıştırıp tümcede özne pozisyonunda olan bir sözcüğe de belirtme durumu ekini ekledikleri tespit edilmiştir. Örnekler: Ben eski filmler (filmleri) çok seviyorum. (Makedonya, A1) Dostlarına ve akrabalarına ziyaret etmeye giderler. (Bosna Hersek, B1) (Dostlarını ve akrabalarını ziyaret etmeye giderler.) Gezmeye (gezmeyi) seviyorum. (Sırbistan, B1) Onun resimleri (resimlerini) çok beğeniyorum. (Bosna Hersek, B1) Onun şarkıları (şarkılarını) çok seviyorum. (Makedonya, B1) Tarkan a (Tarkan ı) görmek istiyorum. (Makedonya, B1) Şans ve kader (kaderi) konuşmak o kadar kolay değil. (Sırbistan, B1) Bu konuyu (konuya) başlamak istiyorum. (Sırbistan, B1) İnsanlara daha çok televizyon seyretmeye (seyretmeyi) tavsiye ederim. (Sırbistan, A1) Zaman geçmeyi (zamanın geçmesi) gerekiyor. (Moldova, C1) 106

8 Bu şehriyi (bu şehri) ikiye bölen bir nehir var. (Makedonya, B1) Her gün öğrendiğim şeyleri (şeyler) benim hayatımı zenginleştiriyor. (Moldova, B1) Birbirine (birbirinden) çok farklı. (Sırbistan, B1) 1.7. Deyimlerin ve Eylemlerin/Eylem Çatılarının Yanlış Kullanımıyla İlgili Hatalar Dil öğrencilerinin zaman zaman deyimleri ve bazı eylemleri yanlış kullandıkları, bazı eylemleri de birbirine karıştırdıkları özellikle eylem çatılarını (dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen) yanlış kullandıkları gözlemlenmiştir. Eylem çatılarının kullanımında özellikle dönüşlü çatı ve ettirgen çatıda sorunlar bulunmaktadır. Aşağıda verilen örneklerde de görüleceği gibi öğrenci gerekli olmadığı hâlde tümceye dönüşlü çatı ekini getirme gereği duymuş ya da edilgen çatı ile dönüşlü çatıyı birbirine karıştırmış, ettirgen çatı eklerinin kullanılmasını gerektiren durumlarda eki kullanmamış ve işteş olan eylemleri ise ile vasıta durumu eki yerine diğer ad durumu eklerinden biri ile kullanmayı tercih etmiştir. Deyimlerin ve eylemlerin yanlış kullanımına örnekler: Aklımın ucuna gitmezdi.(makedonya, B1) (Aklımın ucundan geçmezdi.) Her şeyden hayal kırıklığından (kırıklığına) uğradım. (Makedonya, B1) Zorluk gördüm (çektim). (Moldova, B1) Her şey yolluna (yolunda) giderse (Yunanistan, B1) O ihaneti görmezde(n) gelmeli. (Kosova, B1) Hayal ediyorum da deliliğe giriyorum (deli gibi oluyorum, deliriyorum). (Yunanistan, B1) Mutfak kapısını vurup iki gözüm iki çeşme odamda (odama) kapandım. (Moldova, C1) Hem toplum hem devlet ilgili (ilgi) gösteriyor. (Arnavutluk, B1) Kahvaltı yiyorum. (Kosova, A1) (Kahvaltı yapıyorum/ediyorum.) Çünkü diller insana çok yardım yapıyor (ediyor). (Yunanistan, A2) O bana çok yardım verdi (etti). (Arnavutluk, A1) Genellikle sağlıklı olup olmadığına dikkat vermiyorlar (etmiyorlar). (Moldova, C1) Ama bu benim için çok güzel bir karar vardı (oldu). (Sırbistan, A2) Kosova da hala Türk kültürünün tarihinin kalıntıları, hamam olsun camiler, şadırvan, kaldırımlar hala var olmaktadır (bulunmaktadır/vardır). (Kosova, B1) Dalgalarla savaşmış (boğuşmuş). (Yunanistan, B1) Tabii bu durumda hasta doktora hitap ediyor (başvuruyor). (Moldova, C1) Ekonomik krize ulaşınca (uğrayınca) Yunanistan a gelen turist sayısı azaldı. (Moldova, C1) Yaşamımızın gürültüsünden ve kalabalığından uzanabiliriz (uzaklaşabiliriz). (Moldova, B1) 107

9 Onlar şimdi dinleyip (dinlenip) kendi hayatlarını yaşıyorlar. (Arnavutluk, C1) Biz de böyle dilekler dinleniyoruz (diliyoruz). (Makedonya, B1) Eylem çatılarının (dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen) yanlış kullanımına örnekler: Kahvaltı hazırlanıyorum (hazırlıyorum). (Kosova, A1) Akşam yemeği hazırlanıyorum (hazırlıyorum). (Kosova, A1) Çünkü insan olarak kendimi tamamlanacağım (tamamlayacağım). (Yunanistan, B1) Bu atasözünü ben destekleniyorum (destekliyorum). (Moldova, C1) Geleceğin sanatını kurtulabiliriz (kurtarabiliriz). (Moldova, B1) Genel tarihi okumaya başlanacaktım (başlayacaktım). (Bosna-Hersek, B1) İnsanların çoğu dini uygulanmıyor (uygulamıyor). (Arnavutluk, B1) Keşke onu daha önce tanışsaydım. (Bosna-Hersek, B1) (Keşke onu daha önce tanısaydım./keşke onunla daha önce tanışsaydım.) Hepsi dünyanın mutlu olacağım. (Makedonya, A2) (Dünyanın hepsini/bütün dünyayı mutlu edeceğim.) Dört sene beraber çıkıp güzel vakitler geçtik (geçirdik). (Makedonya, B1) Konuyu biraz da geniş de yapabiliriz (genişletebiliriz). (Bosna-Hersek, C1) 1.8. Sıfatlaştırma ve Ortaç Yapıları İle İlgili Hatalar Sıfatlaştırma konusunda yapılan hatalar genellikle sıfat veya eylem türünde olan sözcüklere li veya siz biçimbirimlerinin eklenmesi ve sıfat yapan ki biçimbiriminin kullanımında sorun yaşanmasıdır. Balkanlı öğrenciler, ortaç kullanımında ise özellikle DIk ve (y)an ortaç eklerini birbirine karıştırmaktadır. Örnekler: Bugün çocuklar çok rahatlı (rahat). (Sırbistan, A1) Sağlık programları size sağlık (sağlıklı) bir yaşamın formülünü verebilir. (Karadağ, A1) Burada insanlar mutlusuz (mutsuz). (Moldova, B1) Herkes rahatlı (rahat) hayatı istiyor. (Hırvatistan, B1) Dubrovnik temizli (temiz) bir yer. (Hırvatistan, B1) Bazen daha sabretli (sabırlı) olmalıyız. (Moldova, C1) Günümüzde tıp alanı da ticaretleşmiş (ticari) bir alan oldu. (Moldova, C1) Hayatımızdaki en önemli şey insanlar arasında (arasındaki) ilişkilerdir. (Moldova, C1) Bizim hayatımızda (hayatımızdaki) hiçbir şey boşuna olmuyor. (Moldova, B2) Demek istediğim var bazı insanlar hangi otuz veya kırk yaşına geldiler ve onların arkasında hiçbir şey yok. (Arnavutluk, C1) 108

10 (Demek istediğim otuz veya kırk yaşına gelen/gelmiş bazı insanlar var ve onların arkasında hiçbir şey/kimse yok.) Bize geldiği (gelen) kurallara ne diyorlar? (Moldova, C1) 1.9. Ses Olayları ve Uyumu İle İlgili Hatalar Dil öğrencilerinin yazılı anlatımlarında ses olayları ve uyumu ile ilgili de hatalar yaptıkları gözlemlenmiştir. Örnekler: Mum ışığınde (ışığında) (Sırbistan, A1) Televizyonsız (Televizyonsuz) (Sırbistan, A1) Gençim (Gencim) (Sırbistan, B1) Geçmişdeki (Geçmişteki) (Bosna Hersek, B1) Hayallar (Hayaller) (Bosna Hersek, B1) TV da (TV de) (Bosna Hersek, A1) Buluyormışlar (Buluyormuşlar) (Bosna Hersek, A1) Bu sizi şaşırtmesin (şaşırtmasın). (Sırbistan, B2) Keşfetebilirim (Keşfedebilirim). (Moldova, B1) Katletebilir (Katledebilir). (Moldova, C1) Akılıma (Aklıma) (Arnavutluk, C1) Nehirin (Nehrin) (Makedonya, B1) Resime (Resme) yetenekli olduğumu fark ettim. (Bosna-Hersek, B1) Başka bir renki (rengi) yok. (Makedonya, B1) Özne ve Kişi Eki Uyumu İle İlgili Hatalar Balkanlardan gelen öğrencilerin yazılı anlatımlarında zaman zaman özellikle eylemin sonuna gelen kişi ekini yazmadıkları, zaman zaman da cansız özneleri kullanırken eylemin sonunda lar çoğul ekini kullandıkları gözlemlenmiştir. Örnekler: Şimdi ben İstanbul da yaşıyor (yaşıyorum). (Sırbistan, A1) Ailem ve ben taşınmak zorunda kaldım (kaldık). (Bosna Hersek, B1) Benim kardeşim ve ben Hukuk Fakültesinde öğrenci (öğrenciydik). (Yunanistan, A1) Yani herkes inansa da inanmasa da kaderin kaçınılmaz olduğunu biliyorlar. (Yani herkes inansa da inanmasa da kaderin kaçınılmaz olduğunu biliyor.) (Moldova, B1) Keşke ben zengin olsaydı (olsaydım). (Moldova, B1) Bu da insanların sıkı dostluklar veya arkadaşlık kurmasını engelliyorlar. (Bu da insanların sıkı dostluklar veya arkadaşlık kurmasını engelliyor.) (Kosova, B1) Onun eserleri hala yaşıyorlar. (Onun eserleri hala yaşıyor.) (Kosova, B1) 2. Yazım Hataları Bu bölümde genel olarak Balkanlardan gelen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki sözcük ve ses temelinde yapmış oldukları hatalara değinilecek olup 109

11 yapılan hatalar Balkan ülkeleri ve ADP de belirtilen dil düzeyleri de dikkate alınarak örneklendirilecektir Ses Temelli Yazım Hataları Dil öğrencilerinin genellikle c, ç, i, ö, s, ş, ü,y gibi ünlü ve ünsüz seslerin yazımında sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Edinilen genel kanıya göre bu seslerle ilgili hata yapılmasının sebebi, seslerin Türkçede bulunup diğer Balkan dillerinde genellikle bulunmaması veya farklı şekillerde yazılıp gösterilmesi ve Balkan dillerinde bu sesleri karşılayan birçok benzer ve farklı sesin bulunmasıdır. Örneğin, Arnavutçada ö sesinin bulunmayıp bu sesin yerine Türkçedeki Ü sesinin kullanımının tercih edilmesi; üç farklı Ç sesinin varlığı sebebiyle bazen Türkçedeki C sesi ile Ç seslerinin sesletiminde, buna bağlı olarak yazımında karışıklık yaşanması, yine Türkçedeki Y sesinin Arnavutça, Makedonca, Sırpça vb. Balkan dillerinde U veya Ü sesine, yine Arnavutçadaki I sesinin Türkçedeki İ sesine karşılık gelmesi (Çağlayan, 2010: 342) ; bunun dışında Yunancada İ sesini karşılayan 5 farklı İ sesinin bulunması vb. etkenler bu seslerin yazımında sesletimden de kaynaklı olarak hatalar yapılmasına sebep olmaktadır. Yazım hatalarının değerlendirilmesi sırasında dil öğrencilerinin özellikle c ile ç ve s ile ş ünsüz seslerini karıştırdıkları ve çoğu zaman birbirlerinin yerine kullandıkları görülmüştür. Örneğin, birçok öğrencinin çünkü yerine cünkü, asker yerine aşker, eski yerine eşki yazması. Bunun yanında bu seslerde Türkçede var olan ünsüz benzeşmesi ve yumuşaması gibi ses olaylarından kaynaklı olarak da hataların yapıldığı belirlenmiştir. barışçı yerine barışcı, gence yerine gençe örneklerinde görüldüğü gibi. Bu duruma genel olarak bütün dil öğrencilerinde rastlanmıştır. Diğer örnekler: Gercek (Gerçek) (Moldova, B1) İşin uçunu (ucunu) bırakmamalıyız. (Romanya, B1) Hangi yolu secersen (seçersen) o yolu da yaşayacaksın. (Moldova, B1) Bençe (Bence) (Romanya, B1) Düsünce (Düşünce) (Makedonya, B1) İhtiyaclarımıza (İhtiyaçlarımıza) (Bosna-Hersek, B1) Şecimimize (Seçimimize) bakılmıyor. (Romanya, C1) Hoteller coğalmaya (çoğalmaya) başladı. (Makedonya, C1) Gectikçe (Geçtikçe) (Arnavutluk, C1) Ülkemde Türkce (Türkçe) ceviri (çeviri) yapmaya başlayacağım. (Sırbistan, A2) Aynı zamanda birçok öğrencinin y ünsüz sesi ile ilgili problem yaşadığı görülmüştür. Dil öğrencisi sözcüğe bazen fazladan y sesi eklerken, bazen de y sesini yazmamıştır ve bu hataya daha çok sözcüğün ilk hecesinde rastlanmıştır. Örnekler: Öğlene kadar yemek (yi)yorum. (Moldova, A1) Yanındaki çocuk da kürekle aldığı kumu yörtiyor (örtüyor). (Moldova, A1) Cankurtaran da ona (y)etişmek üzere hızlıca koşuyor. (Moldova, A1) İlaçların fiyatları bayağı (y)üksek. (Moldova, C1) 110

12 Ayaklanmaların (y)üzünden (Moldova, C1) Günümüzde hayat, teknoloji çok iylerledi (ilerledi). (Arnavutluk, C1) Bütün dünyadan milyonlarca yinsan (insan) o yerleri görmek için geliyor. (Moldova, C1) Y ünsüz sesinin dışında dil öğrencilerinin i, ö ve ü ünlü seslerinin yazımında da zorluk çektiği belirlenmiştir. İ, ö, ü seslerinin genellikle noktasız yazıldığı ya da ı, o, u yazılması gerekirken fazladan nokta konulduğu görülmüştür. Örnekler: boyünce (boyunca) (Moldova, C1) Mümlar (Mumlar) (Moldova, C1) Trafık (Trafik), kalabalık ve gürültü yoktu. (Arnavutluk, B1) Sizin vaktınızı (vaktinizi) tutkuyla yaşayın. (Yunanistan, A2) Gosterişli (Gösterişli) (Sırbistan, B1) Üstelık (Üstelik) (Makedonya, B1) Dikkatımi (Dikkatimi) çekti. (Bosna-Hersek, C1) 2.2. Sözcük Temelli Yazım Hataları Yazılı anlatımların incelenmesi esnasında birçok öğrencinin bazı sözcükleri yanlış yazdığı ve ayrı yazılması gereken sözcükleri bitişik, bitişik yazılması gereken sözcükleri ise ayrı yazdığı tespit edilmiştir. Örnekler: Bir kaç (Birkaç) Herkez (Herkes) Yalnış (Yanlış) Yanlız (Yalnız) Herşey (Her şey) Birşey/Bişey (Bir şey) Bir çok (Birçok) Baya (Bayağı) Örneklere bakıldığında bu durum, Türkçeyi ana dili olarak öğrenen Türk öğrencilerin de bu sözcüklerin yazımında sorun yaşadıklarını akla getirebilir. Bunun dışında öğrencilerin aynı sesin iki kez yazıldığı özellikle Türkçeye başka dilden girmiş olan- sözcüklerde veya ifadelerde güçlük çektiği ve genellikle bu iki sesten sadece birini yazmayı seçtikleri gözlemlenmiştir. Zaman zaman bu durumun tersi örnekler de görülebilmektedir. Örnekler: Tabi (Tabii) Diler (Diller) (Romanya, B1) Mesella (Mesela) Tessadüfen (Tesadüfen) (Romanya, B1) Bilgisayarı keşfettmiyorsa (keşfetmiyorsa) (Bosna-Hersek, B1) Petrole (petrolle) çalışıyorlar. (Moldova, B1) Bu dövizleri devlet, ülkesinin ekonomisine yattırır (yatırır). (Moldova, C1) Cahilerin (Cahillerin) (Romanya, C1) Tıpı (tıbbı) (Moldova, C1) 111

13 Kişillik (Kişilik) (Moldova, C1) Benim hayattım (hayatım) (Kosova, A2) Resam (Ressam) (Bosna-Hersek, C1) Koşulara (Koşullara) razı olacak. (Makedonya, C1) Dikat (Dikkat) (Arnavutluk, B1) 2.3. Diğer Yazım Hataları Bu bölümde sözcük ve ses temeli dışında kalan hatalara değinilecektir Bağlaçların Yazımı İle İlgili Hatalar Öğrencilerin yazılı anlatımlarında bağlaçların bitişik ya da ayrı yazımı ile ilgili hatalar yaptıkları görülmüştür. Özellikle da bağlacının bazen ta, te şeklinde ayrı ve ses uyumuna uymadan yazıldığı gözlemlenmiştir. Balkanlı öğrencilerin tıpkı bir Türk gibi bu konuda sorun yaşaması dikkat çekicidir ve Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin tümünde bu hatalarla karşılaşılmıştır. Örnekler: Tabiki / tabi ki /tabikide (Tabii ki de) Demeki (Demek ki) Yada (Ya da) Ayda üç yüz lirada (lira da) alsan (Moldova, B2) Sizde (Siz de) bir plan yapıyorsunuz. (Makedonya, B2) Belkide (Belki de) Fark edildiki (Fark edildi ki) (Sırbistan, B1) Yinede (Yine de) İyikide (İyi ki de) Kazanmamı şans ta (da) etkiledi. (Romanya, B1) Sen kim oluyorsun de (da) kendin karar vermek istiyorsun? (Moldova, C1) Duyarak /Dinleyerek Öğrenilen Sözcük ve Eklerin Yazımı İle İlgili Hatalar Bu tarz hatalar yapan öğrencilerin TÖMER de Türkçe öğrenmeye başlamadan önce az veya çok Türkçe bildikleri veya konuşabildikleri ama sözcükleri daha çok dinleyerek öğrendikleri ve daha önce yazılı halini görmedikleri ya da yazılı haline dikkat etmedikleri için bu hataları yaptıkları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte bazı sözcüklerin konuşmada olduğu gibi yazıldığı da görülmüştür. Örnekler: Neden böyle giysi giyorsun (giyiyorsun)? (Moldova, B1) Hesab edemiyorsun (Hesap edemiyorsun). (Kosova, B1) Çağın deşmesi (değişmesi) (Kosova, B1) Zaaten (Zaten) (Moldova, B1) Erkes (Herkes) / iç (hiç) zaman (Kosova, B1) Satlerde (Saatlerde) (Kosova, B1) Anlatacam (Anlatacağım). (Sırbistan, B1) Heycanlıydım (Heyecanlandım). (Moldova, B1) Geldi (Geldiği) için (Sırbistan, B1) En sevdim (sevdiğim) düğün (Sırbistan, B1) 112

14 Orada yaşadım (yaşadığım) sürede dünyada her zaman değişiklik oluyordu. (Moldova, B1) Açlar (Ağaçlar) (Makedonya, B2) Meşur (Meşhur) (Makedonya, B2) Eylenceli (Eğlenceli) (Makedonya, B1) Aşadan (Aşağıdan) (Makedonya, B1) Hangi üniversitede okuyaceyiz (okuyacağız)? (Moldova, B1) Yukarıda maddeler halinde sıralanan hataların ülkelere göre istatistiksel verileri tablo halinde aşağıda gösterilmiştir: 113

15 Tablo 2: Hataların ülkelere göre istatistiksel olarak dağılımı Hatalar Ülkeler Çokluk Eki Yazım (Bağlaçlar) Yazım (Duyarak /Dinleyerek Öğrenilen Sözcük ve Ekler) Söz Dizimi İsim ve Sıfat Tamlamaları Dilek- Şart Kipi Ad Durumu Ekleri Adlaştırma Deyimler ve Eylemler Sıfatlaştırma ve Ortaçlar Ses Olayları ve Uyumu Özne ve Kişi Eki Uyumu Yazım (Ses Temelli) Yazım (Sözcük Temelli) Arnavutluk Bosna Hersek Hırvatistan Karadağ Macaristan Makedonya Moldova Romanya Sırbistan Yunanistan Kosova TOPLAM

16 115

17 Sonuç ve Öneriler Bulgular ve yorum bölümünde hatalar, dilbilgisel hatalar ve yazım hataları olmak üzere iki ulam altında sınıflandırılmıştır. Sonuç bölümündeki değerlendirmeler de bu sınıflandırmaya göre yapılacaktır. Öğrencilerin dilbilgisel olarak çokluk eki, söz dizimi, isim ve sıfat tamlamaları, adlaştırma, dilek-şart kipi, ad durumu ekleri, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, sıfatlaştırma ve ortaç, ses olayları ve uyumu, özne ve kişi eki uyumu gibi konularda sıkça hatalar yaptıkları gözlemlenmiştir. Yazım hataları ise ses ve sözcük temellidir. Aynı zamanda bağlaçların yazımı konusunda da hatalar görülebilmektedir. Bulgular bölümünde yer alan tabloya bakıldığında ise genel olarak en çok hatanın 445 oranıyla ses temelli yazım hatası olduğu söylenebilir. 377 oranıyla ad durumu eklerinin kullanımı ve 272 oranıyla isim ve sıfat tamlamalarının kullanımı da öğrencilerin hata yaptıkları diğer yapılardır. Yukarıda belirtilen hata türlerine hemen hemen araştırma kapsamına alınan bütün ülkelerde ilk 3 sırada rastlanmaktadır. Bunun dışında Arnavutluk tan gelen öğrencilerin özne-kişi eki uyumu, ses olayları ve uyumu; Bosna-Hersek ten gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, ses olayları ve uyumu, adlaştırma, dilek-şart kipi; Hırvatistan dan gelen öğrencilerin söz dizimi; Karadağ dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, sıfatlaştırma ve ortaç; Makedonya dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, adlaştırma, bağlaçların yazımı, duyarak/dinleyerek öğrenme, çokluk eki, söz dizimi; Moldova dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, ses olayları ve uyumu, söz dizimi, adlaştırma, bağlaçların yazımı, duyarak/dinleyerek öğrenme, çokluk eki, sıfatlaştırma ve ortaç, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, özne ve kişi eki uyumu; Romanya dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, adlaştırma; Sırbistan dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, ses olayları ve uyumu, adlaştırma; Yunanistan dan gelen öğrencilerin ses olayları ve uyumu, adlaştırma; Kosova dan gelen öğrencilerin sözcük temelli yazım, ses olayları ve uyumu, bağlaçların yazımı gibi konularda hata yaptıkları belirlenmiştir 6. Arnavutluklu öğrencilerin kâğıtlarında bağlaçların yazımı, dilek-şart kipi, sıfatlaştırma ve ortaç; Bosna Hersekli öğrencilerin çokluk eki, sıfatlaştırma ve ortaç, özne ve kişi eki uyumu; Hırvatistanlı öğrencilerin duyarak/dinleyerek öğrenilen sözcük ve ekler, dilek-şart kipi, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, sözcük temelli yazım; Karadağlı öğrencilerin duyarak/dinleyerek öğrenilen sözcük ve ekler; Makedonyalı öğrencilerin dilek-şart kipi, özne ve kişi eki uyumu, sıfatlaştırma ve ortaç, deyimler ve eylemler/eylem çatıları; Moldovalı öğrencilerin dilek-şart kipi; Romanyalı öğrencilerin dilek-şart kipi, deyimler ve eylemler/eylem çatıları; sıfatlaştırma ve ortaç; Sırbistanlı öğrencilerin ad durumu ekleri, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, özne ve kişi eki uyumu, adlaştırma; Yunanistanlı öğrencilerin çokluk eki, bağlaçların yazımı, duyarak/dinleyerek öğrenilen sözcük ve ekler, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, sıfatlaştırma ve ortaç; Kosovalı öğrencilerin çokluk eki, söz dizimi, dilek-şart kipi, sıfatlaştırma ve ortaç konularında daha az hata bulunmaktadır. 6 Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin ülkelere göre dağılımı farklılık gösterdiğinden ülkeler arası karşılaştırmaya gidilmemiştir. 116

18 Macaristan dan gelen öğrencilerin kâğıtlarında neredeyse hiç hata bulunmamaktadır. Hırvatistan, Karadağ ve Macaristanlı öğrenciler çokluk eki kullanımında hiç hata yapmamışlardır. Bağlaçların yazımı konusunda Macaristan ve Hırvatistan dan gelen öğrencilerin kâğıtlarında yazım yanlışına rastlanmamıştır. Sadece Macaristanlı öğrenciler duyarak/dinleyerek öğrenilen sözcük ve ekler, söz dizimi, adlaştırma, deyimler ve eylemler/eylem çatıları, sıfatlaştırma ve ortaç, ses olayları ve uyumu, ses ve sözcük temelli yazım konularında hatasızdır. İsim ve sıfat tamlamalarının yazımında bütün ülkelerin hataları bulunmaktadır fakat en az hata, 1 sayısıyla Macaristanlı öğrencilerde görülmüştür. Dilek-şart kipinin yazımında hatası bulunmayan ülkeler Yunanistan ve Macaristan dır. Özne ve kişi eki uyumu konusunda Hırvatistan, Karadağ, Macaristan, Romanya ve Yunanistan dan gelen öğrenciler hiç hata yapmamıştır. Çokluk ekinin kullanımıyla ilgili hatalara çoğunlukla sayı ya da belirsizlik sıfatıyla oluşturulan sıfat tamlamalarında rastlanmıştır. Türkçenin yapısı gereği Balkanlı öğrencilerin söz dizimi konusunda çokça hata yaptıkları belirlenmiş ve sıklıkla tümce ögelerinin yerlerini değiştirdikleri görülmüştür. Balkanlı öğrencilerin isim ve sıfat tamlamalarını birbirinin yerine kullandıkları, tamlayan/ilgi durumu ekini kullanmadıkları, iyelik ekiyle sıfat tamlaması oluşturdukları ve isim tamlaması oluştururken de adıl n sini eklemedikleri gözlemlenmiştir. Sıfatların sıralanışı ile ilgili hatalar da bulunmaktadır. Adlaştırma yapılarının kullanımında ise öğrenciler isim tamlamasında olduğu gibi ilgi/tamlayan durumu ekini koymamışlar, -ma ve DIk yapılarının kullanımını karıştırmışlardır. Dilek-şart kipinin genel olarak kullanımında sorun görülmemektedir fakat öğrencilerin dilek-şart kipinin hikâyesi ve dilek kipinin hikâyesinin şart olarak kullanımlarında ve ne zaman, kimi, nerede, hangi vb. yapılarla birlikte kullanımda güçlük çektikleri görülmüştür. Ad durumu eklerinin kullanımı en çok karşılaşılan sorun olmuştur. Özellikle belirtme durumu ekinin özne ile beraber gereksiz yere kullanımına çok sık rastlanmıştır. Ayrıca gerekli yerlerde öğrencilerin hiç durum eki kullanmamayı seçtiği ya da gerekli olmayan durumlarda da fazladan durum eki kullandığı gözlemlenmiştir. Balkanlı öğrenciler deyimleri ve eylemleri nasıl kullanacaklarını bilememişlerdir. Eylem çatılarının kullanımında da durum farklı değildir. Özellikle dönüşlü çatı edilgen çatıyla karıştırılmış ve ettirgen çatıda da yanlış kullanımlara sıkça rastlanmıştır. Bazen öğrenciler etken tümceyi de gerekmediği halde edilgen, dönüşlü, işteş ya da ettirgen çatıda kullanmışlardır. Bu konunun tam olarak anlaşılamadığı açıkça görülebilmektedir. Ortaç kullanımında ise DIk ve (y)an biçimbirimlerinin sıkça karıştırıldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda Balkanlı öğrenciler sıfat türündeki sözcüklere de 117

19 tekrardan sıfat yapan li ve siz eklerini getirmektedirler; sıfat yapan ki de kullanımı sorunlu olan eklerden biridir. Öğrencilerin kâğıtlarında ses olayları ve uyumu ve özne-kişi eki uyumu ile ilgili hatalara da sıkça rastlanmıştır. Balkanlı öğrencilerin kâğıtlarında yazım hataları ile sık sık karşılaşılmıştır. Ses temelli yazım hatalarına bakıldığında daha çok c, ç, i, ö, s, ş, ü, y gibi ünlü ve ünsüz seslerin yazımlarında karışıklık yaşandığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda seslerin noktalı veya noktasız yazıldığı, ses uyumlarına da dikkat edilmediği belirlenmiştir. Sözcük temelli yazım hatalarında ise genellikle Türkçeyi ana dili olarak konuşanlar gibi hatalar yaptıkları ve onlar gibi birkaç, herkes, yanlış, yalnız, her şey, bir şey, birçok, bayağı vb. sözcüklerin yazımında hata yaptıkları saptanmıştır. Bağlaçların yazımında da özellikle da ve ki nin yazımında- aynı durum görülmektedir. Bazı öğrenciler ise sözcükleri duydukları veya konuştukları gibi yazmıştır. Bu durumun nedeni olarak çoğu öğrencinin ülkesinde Türkçeyi belirli bir düzeyde az veya çok öğrendiği ve/ya konuşabildiği ama yaz(a)madığı gösterilebilir. Sonuç olarak araştırma esnasında Balkanlı öğrencilerin yukarıda maddeler halinde belirtilen noktalarda hata yaptıkları gözlemlenmiştir. Buradan hareketle tespit edilen bu hatalara dikkat edilerek Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlerce bu hataların farkında olunarak yönlendirme yapılması ve bu duruma uygun olarak yazılı anlatım etkinliklerinin uygulanması önerilmektedir. Sadece Türkiye de Türkçe öğrenen Balkanlı öğrenciler için değil, aynı zamanda Balkanlarda Türkçe öğrenenler için de yapılan hatalar dikkate alınarak öğrenme-öğretme süreci düzenlenmeli ve Balkanlı öğrencilerin, yazılı anlatım aracılığıyla kendilerini daha iyi ifade etmeleri sağlanmalıdır. Kaynakça Arslan, T. (2009). Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde web destekli öğrenme modeli moodle ın kullanımı ve öğrenme sürecine etkisi yazma becerisi bağlamında görgül bir çalışma. Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. Ayaz, H. ve Akkaya, A. (2009). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bazı düşünceler. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara. Budak, Y. (1994). Yabancı dil öğretim hedeflerinin belirlenmesinde çağdaş ölçütler. Dil Dergisi, Ankara TÖMER Yayınları, S. 23. Çağlayan, B. (2009). Arnavutluk ta Türkçe öğrenenlerde karşılaşılan telaffuz hatalarının sebepleri ve çözüm yolları. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara. Demircan, Ö. (2005). Yabancı dil öğretim yöntemleri. Der Yayınları, İstanbul. İnal, S. (2006). İngilizce yazılı anlatım dersinin sorunları üzerine bir inceleme. Journal of Language and Linguistic Studies, web adresinden tarihinde edinilmiştir. Raimes, A. (1983). Tecniques in teaching writing. Oxford University Press, Oxford, web adresinden tarihinde edinilmiştir. Selvikavak, E. (2006). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ileri düzeydeki öğrencilerin paragraf yazma becerisini geliştirme üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 118

20 Yelok, S. V. ve Büyükikiz, K. K. (2009). Türkçe öğrenen yabancıların okuma sırasında yaptıkları hatalar üzerine tespitler. 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara. Yılmaz, S., (2012). Türkiye Türkçesi çatı şekilleri ve işlevleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 119

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ EK YANLIŞLARI. Esin YAĞMUR ŞAHİN *

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ EK YANLIŞLARI. Esin YAĞMUR ŞAHİN * Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Eylül 2013 September 2013 Yıl 6, Sayı XV, ss. 433-449. Year 6, Issue XV, pp. 433-449. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh283 YABANCI DİL OLARAK

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Volume 1(2), April 2014 MISTAKES AND SOLUTION OFFERS REGARDING THE USE OF OBJECT CASE SUFFIX IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NESNE DURUM EKİNİN KULLANIMI

Detaylı

PROBLEMS OF COMPLEMENT PERCEPTION IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

PROBLEMS OF COMPLEMENT PERCEPTION IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 389/398 PROBLEMS OF COMPLEMENT PERCEPTION IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Tamlama Algısı Sorunları Nurten SARICA

Detaylı

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA YAPTIKLARI YAZMA HATALARI * ÖZET

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA YAPTIKLARI YAZMA HATALARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 863-877, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA YAPTIKLARI YAZMA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK YAZMA İHTİYACI NEED OF ACADEMIC WRITING IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK YAZMA İHTİYACI NEED OF ACADEMIC WRITING IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 1-25 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR GİRİŞ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri ve değişik

Detaylı

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 223-240 Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Özet Son yıllarda yabancı dil öğretiminde

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ Cilt:5 Sayı:8 Şubat 2015 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

Detaylı

Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu

Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 12,Sayı 1, Nisan 2011,Sayfa 111-132 Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu Hüseyin ANILAN 1, Berrin GENÇ 2 ÖZET

Detaylı

WRITING ERRORS FREQUENTLY MADE BY STUDENTS IN FRENCH LEARNING, THEIR CAUSES AND SOLUTIONS

WRITING ERRORS FREQUENTLY MADE BY STUDENTS IN FRENCH LEARNING, THEIR CAUSES AND SOLUTIONS ISSN: 2342-0251 WRITING ERRORS FREQUENTLY MADE BY STUDENTS IN FRENCH LEARNING, THEIR CAUSES AND SOLUTIONS Fransızca Öğreniminde Öğrencilerin Sıkça Yaptığı Yazım Hataları, Nedenleri ve Çözüm Önerileri 1

Detaylı

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a 53 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(1(ÖZEL)), 53-63 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a TEACHING FORMULAIC

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Ahmet DEMİR Doç. Dr. Fatma AÇIK ÖZ: Metinler aracılığıyla Türkçe öğretimi, metinlerin

Detaylı

Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered

Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2009, vol: 42, no: 2, 265-277 Teaching Turkish as a Foreign Language and Problems Encountered Z. Canan CANDAŞ KARABABA * ABSTRACT. Currently,

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251. Volume 3/2 Summer 2015 p. 216/231

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251. Volume 3/2 Summer 2015 p. 216/231 ISSN: 2342-0251 Volume 3/2 Summer 2015 p. 216/231 A COMPARISON OF THE WORD SETS IN THE EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO AND THE WORDS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS: THE CASE OF YUNUS EMRE

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi.

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi. 2265 PANEL/КРУГЛЫЙ СТОЛ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (6-15 YAŞ ÖBEĞİ İÇİN) TEACHING OF TURKISH LANGUAGE (AGES BETWEEN 6-15) МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА (6-15 ЛЕТ) Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель:

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarında Ses Olayları Yıldız YENEN AVCI 1. Anahtar sözcükler: Dil bilgisi, ses olayları, ders kitapları, Türkçe Öğretim Programı.

Türkçe Ders Kitaplarında Ses Olayları Yıldız YENEN AVCI 1. Anahtar sözcükler: Dil bilgisi, ses olayları, ders kitapları, Türkçe Öğretim Programı. 497 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 497-520 Yıldız YENEN AVCI 1 Geliş Tarihi: 22.04.2014 Kabul Tarihi: 05.12.2014 Öz Bu makalede; Türkçe ders kitaplarında yer alan ses olaylarının öğretilme durumu betimlenmeye

Detaylı

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1167-1186, ANKARA-TURKEY İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE BİTİŞİK EĞİK YAZI VE DİK TEMEL HARFLERLE YAPILAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 271-290 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Özet Bayram BAŞ Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı

Örtük Programın Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Düşüncelerindeki Etkisi *

Örtük Programın Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Derslerine Yönelik Düşüncelerindeki Etkisi * Educational Administration: Theory and Practice Spring 2007, Issue 50, pp: 321-345 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Bahar 2007, Sayı 50, ss: 321-345 Örtük Programın Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik

Detaylı

Teachers and Students Opinions about Cursive Handwriting

Teachers and Students Opinions about Cursive Handwriting INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION August 2010/ Volume. 11, Issue. 2, pp. 69-92 ISSN: 1300 2899 Teachers and Students Opinions about Cursive Handwriting Derya ARSLAN Mehmet Akif Ersoy

Detaylı