Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 GÜÇLÜ, ÇEVÝK, RAKÝPSÝZ!

2

3 Ýþletmeleri Liderliðe Taþýyacak Güç: TIGER2! Tiger2, rekabetçi firmalar için ERP kavramýný yeniden yorumlayarak farklý bir açýlým saðlýyor. Günümüzde verimlilik ve þirket içi süreçlerin etkin yönetimi büyük önem taþýmaktadýr. Ýþletmelerin verimlilik için, sadece kendi süreçlerini deðil, tedarikçi ve müþterileri ile aralarýndaki süreci de en iyi þekilde yönetmeleri gerekiyor. Tiger2 zengin özelliklerinin yanýsýra, deðiþen ihtiyaçlara kolaylýkla uyum saðlayan esnek bir yapýya sahiptir. Ayný zamanda, uygun sahip olma koþullarý ile tüm sektörlerde satýþ, daðýtým, üretim, hizmet konusunda faaliyet gösteren firma ve holdinglere çözüm sunmaktadýr. Tiger2; Ýþletmelerin kurumsal ve operasyonel stratejilerini destekleyen, Ýþletme ile tam uyum saðlayan, Ýç ve dýþ pazarda rekabet üstünlüðü getiren, Büyüme sürecini tam olarak destekleyen, bir ERP çözümüdür. Rekabet Avantajýnýz. Kaynaklarýnýzýn etkin kullanýlmasý sonucunda Tiger2 iþletmeninizi, Pazar ihtiyaçlarýna daha hýzlý yanýt vermenizi saðlayarak, Maliyetlerinizi kontrol altýna alarak, En avantajlý fiyatlarla üretim yapmanýzý destekleyerek, rekabette ön sýralara taþýyacaktýr. Açýk ve Esnek Mimari. Ýliþkisel veritabaný desteðinin yaný sýra, yönetilebilir ve izlenebilir sistem mimarisi ile Tiger2, güvenli bir ortam ve yüksek performans sunar. Kolay uygulama ve geliþtirmeye yönelik, standartlara uyumlu teknolojisi sayesinde, ihtiyaçlarýnýzý en düþük sahip olma maliyeti ile karþýlamanýzý saðlar. BT Yatýrýmýnýzýn Kýsa Sürede Geri Dönüþü. Farklý sektörde faaliyet gösteren iþletmelerin tüm ihtiyaçlarýný karþýlayan Tiger2, yapýlan BT yatýrýmý ile etkin kaynak kullanýmý saðlamaktadýr. Maliyet, iþ gücü ve zaman avantajýyla yatýrýmlarýnýz kýsa sürede verimliliðe dönüþecektir. Yaygýn Eriþilebilirlik. En yaygýn uygulama çözümlerini sunan LOGO, Tiger2 kullanan iþletmelere yetkin iþ ortaklarý ile faaliyet gösterdiði ülkelerde tam destek saðlamaktadýr. Uluslararasý Arenada Desteðiniz. Tiger2, sunduðu çoklu döviz desteði, farklý dil seçenekleri ve uluslararasý raporlama imkanlarý ile sýnýr ötesi ihtiyaçlarda da yanýnýzdadýr.

4 Size Özel Çözümler ile Daha Yalýn ve Hýzlý Süreçler Ýþinizi bir bakýþta analiz edin, fýrsatlarý kaçýrmayýn. Yönetici Konsolu sunduðu özet bilgiler ile tepki ve karar sürecinizi kýsaltýr. Ýhtiyaçlarýnýza göre özelleþtireceðiniz göstergeler ile þirketin anlýk durumunu takip edebilirsiniz. Örneðin; en çok satýþ yaptýðýnýz ürün ve cari hesaplarý izler, stok ve alacak devir hýzýný takip eder, kasa ve banka durumunu kontrol edebilirsiniz. Yönetici Konsolu ile kesin bilgiyi sürekli izleyerek riskleri minimize edip kontrol altýna alabilirsiniz.

5 Size özel ekranlar ile kolay bilgi giriþi. Ýþ yapýþ tarzýnýza uyum saðlayan, kullanýcý bazýnda iþletmenize özel ekranlarý programlama dili bilmeden kolayca tasarlayabilirsiniz. Tiger2 de her kullanýcýya farklý temalar ile zevkli ERP ekranlarý sunulurken, sihirbazlar yardýmý ile eksiksiz bilgi giriþi yapýlabilmektedir. Otomatik kayýt ekleme özelliði ise, sýk yapýlan iþlemlerde hýzýnýza hýz katacaktýr. Örneðin; gün içerisinde yüzlerce fatura kesen bir kullanýcý, farklý ekranlar arasýnda dolaþmadan, tek pencerede tüm iþlemleri yapabilir. Projelerinizi yakýndan takip ederek verimliliðinizi artýrýn. Proje Takibi ile teklif aþamasýndan baþlayarak, proje kapsamýnda oluþan tüm iþlem ve maliyetlerinizi bir plan dahilinde kolayca izleyebilirsiniz. Detaylý analizler projede size tam kontrol saðlayacaktýr. Manuel ve kaðýda dayalý iþleri azaltarak iþlem maliyetlerinizden tasarruf saðlayýn. Ýþ akýþý ve süreçlerin onay ve kontrolünü elektronik ortamda gerçekleþtirerek, evrak ve telefon trafiðini ortadan kaldýrabilirsiniz. Tiger2, bilgi ve iþlemlerin tanýmlanmýþ kurallar çerçevesinde, kullanýcýlar arasýnda kolayca dolaþýmýný gerçekleþtirir. Akýþ ve onay sisteminin tam veya parçalý olarak otomasyonu ile veri akýþýna müdahale etmeden, firma içi iþlemlerin esnek bir þekilde kontrolünü saðlar. Ýþlerin hatalý ya da eksik yapýlmasý durumunda kullanýcýlara uyarý gitmesi, e- posta gönderimi vb. gibi pek çok iþlemi Ýþ Akýþý ile gerçekleþtirebilirsiniz. Mesajlaþma Özelliði ve Ýþ Akýþý, kullanýcýlara görevlerini hatýrlatýp, onaylanmasý gereken iþlerin takibini saðlayarak, verimlilik artýþý ve kârlýlýða ulaþmada önemli bir rol oynamaktadýr. Operasyonel deðil, stratejik iþlere zaman ayýrýn. Sýk yaptýðýnýz iþlemleri ve raporlarý belli bir takvime baðlayarak, istediðiniz zaman otomatik çalýþtýrýlmasýný saðlayabilirsiniz. Tiger2, yapýlmasý gereken iþleri size hatýrlatacak, tamamlandýðýnda ise ilgili bilgiyi sorumlulara mesajla iletecektir. Bu þekilde operasyonel yükünüz azalacak, zamandan kazanarak farklý iþlere yönelebileceksiniz.

6 Geniþ Modüler Yapý ve Zengin Fonksiyon Seçenekleri Tiger2, iþletmelerin tüm ihtiyaçlarý düþünülerek geliþtirilmiþ, entegre çalýþan modüllerden oluþan bir ERP çözümüdür. Tam entegrasyon sayesinde, sisteme bilginin bir kere girilmesiyle, kullanýcýlarýn yetkileri dahilinde güncel bilgiye doðrudan ulaþmasý saðlanýr. Girilen bu bilgilerin, limitlere uygunluðu kontrol edilerek güncellemeler otomatik yapýlýr. Modüler ve entegre yapý ile bölümler ve süreçler arasý ortak bir dil oluþarak iletiþim yükünün azalmasý saðlanýr. Stok operasyon kalitenizi artýrýp, envanter maliyetlerinizi düþürün. Malzeme Yönetimi ile stok hedef ve politikalarýnýzý oluþturup, takip edebilirsiniz. Anlýk stoklarýnýzý, stok deðer ve seviyelerinizi izleyebilir, envanter maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz. Geniþ ürün yelpazesi ile çalýþýyorsanýz (konfeksiyon, ayakkabý, cep telefonu vb.), malzemeleri sýnýflandýrarak, seviyelendirilmiþ bir hiyerarþi dahilinde kolayca takip edebilirsiniz. Matris arabirimi sayesinde, ayný türdeki malzemeleri farklý özellikleri ile izler, binlerce malzemeyi ilgilendiren herhangi bir deðiþikliði sadece bir tanýmý deðiþtirerek güncelleyebilirsiniz. Farklý Birimlerle Ýzleme ile malzemeleri sýnýrsýz sayýda birimle takip edebilirsiniz. Dinamik Birim özelliði ile alýmý yapýlmýþ malzemelerin satýþýný farklý birimlerle gerçekleþtirebilirsiniz. Malzemeler, farklý üretim süreçlerinde, farklý birimler üzerinden hesaplanabilen ANLIK STOK BÝLGÝSÝ STOK SEVÝYE KONTROLLERÝ STOK YERÝ TAKÝBÝ ABC ANALÝZÝ oran ve miktarda kullanýlabilir. Birimler arasý Çevrim Katsayýlarý ile tek bir birim üzerinden raporlama yapabilirsiniz. Boyut Tanýmlarý ise; malzeme veya stoklandýklarý kutularýn (alan, hacim gibi boyut bilgileri ile) ambar yerleþiminde ve lojistik yönetiminde kolaylýk saðlamaktadýr. Örneðin; kamyon yüklemelerinde optimal yerleþimin hesaplanmasý saðlanýr. Sabit Kýymetlerin güncel deðerini sistem üzerinde izleyin. Duran Varlýk Yönetimi ile mevzuatsal gereksinimlerin yaný sýra satýn alma iþlemi, sabit kýymetin personele zimmetlenmesi, elden çýkarýlmasý gibi süreçlerin de yönetimsel otomasyonunu saðlarsýnýz. Çift tablo desteði ile yerel ve yurtdýþý vergi mevzuatýna göre amortisman hesaplamalarýný yapabilirsiniz. Yüklenilen maliyetler, KDV hesaplamalarý, dövizli iþlemler ve sabit kýymetlerin þirket içi dolaþýmý gibi iþlemleri kolaylýkla gerçekleþtirebilirsiniz. SERÝ VE LOT TAKÝBÝ SON KULLANIM TARÝHÝ DESTEÐÝ Tedarikçilerinizi yönetin, alýrken kazanýn. Satýn Alma Teklif Yönetimi, tedarikçi firmalardan aldýðýnýz teklifleri deðerlendirme ve uygun tekliflere ait sözleþmeleri alternatifleri ile izleme olanaðý saðlar. Farklý tedarikçilerin verdiði fiyat, indirim ve ödeme koþullarýnýn takibi, size satýn alma kararýnda destek olur. Ayrýca Tiger2, bu fiyat ve indirimlerin geçerlilik sürelerini ve ilgili maliyetlerini izlemenizi kolaylaþtýrýr. Sürecin standart hale gelmesi, onay mekanizmalarý ve evrak akýþýnýn elektronik ortama taþýnmasý zaman ve maliyet tasarrufu saðlar. En kârlý tedarik yöntemini belirleyin. Talep Yönetimi, þirket içi talepleri ve sipariþleri karþýlarken gerekli planlamayý yaparak tedarik yöntemini belirlemenizi saðlar. Ýþletme içi veya müþteri sipariþi ile ilgili ihtiyaç duyduðunuz malzemelerin ihtiyaç miktarlarý, ne zaman gerektiði ve ne þekilde karþýlanacaðý gibi bilgiler ilgili birimlere kolaylýkla iletilir. Onaylanan talepleri temin etmek için karþýlama süreçleri (satýn alma, üretim emri veya ambar transferleri) otomatik olarak baþlatýlýr. OTOMATÝK STOK SAYIMI BARKOD DESTEÐÝ FÝÝLÝ ve TAHMÝNÝ MALÝYET HESAPLAMA

7 Etkin satýn alma süreç yönetimi ile doðru ürün, doðru fiyat, doðru zamanlama. Satýn Alma, taleplerin oluþturulmasýndan sipariþlerin kaydýna, malýn teslim alýnmasýndan fatura giriþine kadar tüm aþamalarý kapsayan tümleþik bir bilgi sistemidir. Bir sipariþ kaydý sisteme girildiðinde, bu bilgi daha sonraki mal giriþ ve fatura kaydý iþlemlerinde kullanýlarak, veri giriþinin tekrarý önlenir. Sipariþirsaliye-fatura eþleþtirmesi otomatik olarak gerçekleþir. Süreç odaklý tasarým ile satýn alma iþlemlerinizi; alým ve satýþ sipariþleri, mal giriþleri ve ödemeler gibi güncel bilgilere eriþerek etkin ve verimli bir þekilde yürütebilirsiniz. En az maliyet ile en fazla ekonomik deðeri üretin. Ýster stok veya sipariþ üzerine, ister montaja dayalý üretim yapýn ya da çok özel kesme ve birleþtirme süreçlerine ihtiyaç duyun; Tiger2 nin esnek yapýsý ve parametrik özellikleri tüm üretim ihtiyaçlarýnýzý karþýlar. Tiger2; tüm üretim sürecini tutarlý ve düzenli bilgi akýþýyla besleyen ve kontrol altýna alan, kolay kullanýmlý, açýk ve tümleþik bir yapý saðlar. Kýsa sürede hayata geçirilebilen etkin bir üretim sistemi kurarak, iþletmelerin en düþük maliyetle OPERASYON / ROTA TANIMLARI ÜRÜN REÇETELERÝ ÜRETÝM EMRÝ TOPLU DURUM GÜNCELLEME ÜRETÝM VE ÝÞ EMÝRLERÝ ÝÞ ÝSTASYONLARI / ÇALIÞANLAR PARALEL ÝÞ ÝSTASYONU KULLANIMI en yüksek verimliliði yakamalarýna yardýmcý olur. Tiger2, üretim için tüketilen girdi malzemeler ve üretilen ürünlerle ilgili stok hareketlerinin otomatik gerçekleþmesini saðlar. Bu þekilde, mevcut stok miktarýný en doðru haliyle takip eder, stok elde tutma maliyetlerinde düþüþ saðlarsýnýz. Binlerce farklý ürün reçetesi oluþturmayýn, müþteriye özel üretim için tek reçete kullanýn. Binlerce ürün alternatifiniz mi var? Ürünleriniz ebat, renk, aksesuar ve ham madde gibi kriterlere göre farklýlýk mý gösteriyor? Üretim Konfigürasyon Yönetimi ile sipariþ üzerine üretimin, yönetim ve takibini kolaylaþtýrarak müþteri memnuniyetinizi artýrabilirsiniz. Her satýþa özel üretilecek, karmaþýk ürün konfigürasyonuna sahip reçetelerin çok kolay bir arayüz ile belirlenmiþ kural ve koþullar çerçevesinde otomatik olarak oluþmasý saðlanýr. Varyant kod yönetim desteði ile tek seferlik üretilecek ürünler için malzeme kartý ihtiyacý ortadan kalkarken, bilgi giriþinden kaynaklanan hatalarýn da önüne geçebilirsiniz. Baðlý tüm süreçler (teklif, sipariþ, üretim vb.) koþul tanýmlarýyla otomatikleþir, hýzlanýr ve kolaylaþýr. Artýk binlerce farklý ürün reçetesi oluþturmanýza gerek kalmadýðýndan, bakým maliyetiniz düþer. ÇOK SEVÝYELÝ ÜRÜN AÐACI, TEK REÇETEDE BÝRDEN FAZLA ÇIKTI SANAL YARI MAMULLER FORMÜLLER MÜHENDÝSLÝK DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ VE REVÝZYON EMRE ÖZEL REÇETE ALTERNATÝF KULLANIM Üretim maliyetlerinizi öngörüp, sapmalarý analiz edin. Üretim yapan firmalar için, üretilen malýn maliyetinin hesaplanmasý ve maliyeti etkileyen faktörlerin analizi önemlidir. Üretim; istenen kalitede, doðru zamanda, doðru miktarda ve mümkün olan en az maliyetle gerçekleþmelidir. Tiger2, ürün maliyetlerini belirlemede, standart maliyetlendirme ve genel üretim giderlerinin ürün maliyetlerine yüklenmesi yöntemlerini destekler. Bütün ham maddelerinizin TL veya iþlem dövizi cinsinden tahmini maliyetlerini, sizin belirleyeceðiniz periyodlarda girebilirsiniz. Fiili maliyetlerinizi, öngörülmüþ standart maliyetlerle kýyaslayarak üretimin gidiþini yakýndan kontrol edersiniz. Genel üretim giderlerini, doðrudan ve dolaylý üretim kýsýmlarý üzerinden, maliyet sürücülerini kullanarak üretim emirlerine yükleyebilirsiniz. Böylece ürün maliyetlerini doðru belirleyerek kârlýlýðýnýzý hesaplayabilirsiniz. Sapma analizi ile ise, üretimde maliyet artýrýcý unsurlarý ortaya çýkararak kontrol altýna alýr ve iyileþtirici faaliyetler planlayabilirsiniz. 6 adet çay iþleme fabrikamýzda yýllýk 35 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Tiger ile tüm üretim tesislerimiz, bölge depolarýmýz ve daðýtým merkezlerimiz birlikte hareket edebiliyor, on-line bilgi takibi yapabiliyoruz. Üretimden satýþa, finanstan muhasebeye, stok yönetiminden satýn almaya kadar tüm iþ süreçlerimizde Tiger kullanýyoruz. Kendimize özel ekranlar oluþturuyor, hýzlý ve esnek raporlar ile gelecek vizyonumuzu etkin bir þekilde planlýyoruz. Cemal Alpaslan Karakan Doðuþ Çay Genel Müdürü

8 Aþýrý ve eksik kapasite kullanýmýnýzý engelleyerek üretim maliyetlerinizi düþürün. Üretmeniz gereken sipariþlerin kullanacaðý kapasite ihtiyaçlarýný (çalýþan ve iþ istasyonu) mevcut ile karþýlaþtýrarak kapasite yeterliliðini önceden belirleyebilirsiniz. Esnek ve kolay kullanýlabilen görsel çizelgeleme araçlarý, sipariþlerinizi kapasite kýsýtlamalarý nedeniyle, söz verdiðiniz sürede gönderip gönderemeyeceðinizi göstererek, geç kalmadan önlem almanýza yardýmcý olur. Kapasite aþým veya eksiklerine göre çizelge üzerinde yapacaðýnýz optimizasyon çalýþmalarý ile üretim maliyetlerinde düþüþ saðlayabilirsiniz. Kapasite aþýmý olan üretim sahalarýndaki iþ emirlerini; planlandýðý günlerden farklý günlere daðýtabilir, iþ emirlerinin planlanan ve gerçekleþen sürelerini uzatýp kýsaltabilir ve hatta iþ emrinin kullandýðý kaynaklarý deðiþtirebilirsiniz. Rekabetçi fiyatlandýrma ve zamanýnda teslimat ile müþteri memnuniyetinizi artýrýn. Satýþ ve Daðýtým Yönetimi, sipariþ ve teslimat için gerekli evraklarýn oluþturulmasýndan, zamanýnda teslimat yapýlmasýna kadar tüm satýþ sürecinin yönetimini saðlar. Süreç odaklý bu tasarým, satýþ ve daðýtým iþlemlerinde kullaným kolaylýðý ve iþlem hýzý kazandýrýr. Stok, sipariþ, irsaliye ve müþteri borç bilgilerinin güncel olarak takibi ile operasyonlarýnýzý daha verimli bir þekilde yönetebilirsiniz. Dövizli fatura kesimi, ödemelerin döviz ile takibi ve müþteri yazýþma diline baðlý olarak farklý dilde fatura basýmý özellikle SÝPARÝÞTEN SEVKÝYATA ÝZLENEBÝLÝRLÝK SÝPARÝÞTEN BAÞLAYAN ÖDEME TAKÝBÝ KONSÝNYE TAKÝBÝ SÝPARÝÞTE REZERVASYON FATURA MALÝYETÝ ÝZLEME ÝSTENEN PARA BÝRÝMÝNDEN SINIRSIZ SAYIDA FÝYAT LÝSTESÝ yurtdýþý ile çalýþan iþletmelerin operasyonlarýný kolaylaþtýrýr. Etkin bir satýþ ve daðýtým süreci ile operasyonlarýnýzý doðru ve zamanýnda yürüterek müþterilerinize verdiðiniz hizmetleri iyileþtirebilir, artan müþteri memnuniyeti ile rekabet avantajý kazanabilirsiniz. SEVÝYELÝ FÝYAT LÝMÝT KONTROLÜ DAÐITIM ARAÇLARI KAPASÝTE VE ROTA TAKÝBÝ OTOMATÝK PAKETLEME "Bünyemizde Dorleo, Çitliyo ve Peyman markalarý yer alýyor. 500 e yakýn çalýþanýmýz, 15 adet þube ve bayi aðýmýz, 300 araçlýk daðýtým filomuz ve in üzerinde satýþ noktamýz bulunuyor. Ayrýca Avrupa'ya, Rusya'ya ve Türki Cumhuriyetleri'ne de ihracat gerçekleþtiriyoruz. Tedarik, satýn alma, üretim planlama, üretim kontrol, kalite kontrol, dýþ ticaret, muhasebe ve finans süreçlerimizi TIGER2 sayesinde baþarý ile yönetiyoruz. Ýþletmedeki tüm yöneticiler, iþ akýþlarýný kolayca ve eþ zamanlý izleyebiliyor. Mamüllerimiz kalite kontrol modülü ile emin ellerde. Ayrýca muhasebe ve finans departmanýmýz çok fonksiyonel bir yapýya sahip. Esnek raporlama sayesinde iþletme bünyesindeki faaliyetlerimizi dikkatlice deðerlendirebiliyoruz." Ayhan GÜNEÞ Peyman Kuruyemiþ Gýda A.Þ. CEO'su

9 Binlerce ürün içerisinden müþteriniz için en uygun ürünü seçerek müþteri memnuniyetinizi artýrýn. Satýþ Konfigürasyon Yönetimi ile satýþ ekibinizin binlerce ürün alternatifi içerisinden müþteriniz için en doðru ürünü ve fiyatlandýrmayý yapmasýný saðlayabilirsiniz. Satýþ ekibiniz, Tiger2 nin sunduðu özel arayüz sayesinde müþteri ihtiyaçlarýna göre en doðru ürün konfigürasyonunu en kýsa sürede, hatasýz olarak oluþturur. Tüm varyant veya boyutlara göre eksiksiz ve kýsa sürede sipariþ giriþi saðlarsýnýz. Müþterilerinizi daha yakýndan tanýyýn, yeni fýrsatlar yakalayýn. Teklif Yönetimi ile her türlü müþteri bilgisi ve iþ iliþkisini tarihçeli olarak takip edip, kuruma özel þablonlar ile otomatik teklif oluþturabilirsiniz. Teklif sözleþmelerini onayladýktan sonra sipariþi oluþturup, teklif dosyalarýný otomatik MS Word e aktarabilirsiniz. Kampanya performans ölçümleri ile etkin kampanyalar düzenleyin, satýþlarýnýzý ve kârlýlýðýnýzý artýrýn. Tiger2, kampanyalarýnýzýn satýþ artýrýcý etkilerini güçlendirmenizi ve bu etkileri ölçmenizi saðlar. Müþteri ve ürünlerinize uygun kampanya stratejilerini belirleyip, sonraki kampanyalara yol gösteren analiz sonuçlarý elde edebilirsiniz.

10 Plasiyer performans ölçümü ve rota kârlýlýðý ile satýþ hedeflerinize kolayca ulaþýn. Plasiyer bazýnda satýþ hedeflerini belirleme ve satýþ performans ölçümü, daðýtým sektöründeki iþletmelerin satýþ operasyonlarýný daha iyi yönetmelerini saðlar. Satýþ hedefleri vererek plasiyerlerin bu hedeflere ulaþma performansýný ölçebilir, rota tanýmlayarak etkin bir daðýtým planý oluþturabilirsiniz. Plasiyer performans ölçümü ve satýþ rota kârlýlýðý gibi çeþitli analizler ile satýþ ve daðýtým faaliyetlerinizin kârlýlýðýný artýrabilirsiniz. Finansal verilerinizi en iyi þekilde yorumlayarak alacaðýnýz doðru stratejik kararlar ile hem verimliliðinizi artýrýn hem de büyüme saðlayýn. Tiger2, kritik finansal fonksiyonlarý ile operasyonel iþlemlerin gerçekleþmesini, analiz ve raporlama yeteneði ile doðru bilgiye anýnda ulaþmanýzý saðlar. Stratejik kararlarýnýz için oluþturduðu güvenilir altyapý ile finansal performansýnýzý artýrýr. Yerel mevzuata tam uyum saðlayan Tiger2, artan rekabet ortamýnýn ve küreselleþen ekonominin gereði yeni pazarlara açýlan iþletmeler için uluslararasý operasyonlara da tam destek saðlar. Esnek döviz sistemi ve raporlama yapýsý ile uluslararasý faaliyetlerinizin takibi ve kârlýlýk analizi konusunda güncel ve doðru bilgi akýþý saðlar. Firmanýzýn alýcý ve satýcý cari hesaplarýný, banka, çek ve senet takibini, kredi kartý ve kasa iþlemlerini kapsar, nakit akýþýný yönetir. Ödeme ve tahsilat planý tanýmlarý ise, her tür ihtiyaca cevap verecek þekilde esnektir. Belirlenen limit ve kurallar çerçevesinde, risk takibinin yapýlmasýný ve elektronik ortamda ihtar gönderimini saðlar. Ayrýca alýnan/verilen teminatlarýn yönetiminin yaný sýra teminata verilen çek, senet, rehin edilen menkul deðer ve ipotekler ile diðer teminatlarýn da takibini yapabilirsiniz. Tiger2 nin banka kredi takip özelliði, bankalardan aldýðýnýz ticari kredileri etkin biçimde izlemenizi saðlar. Banka kredi takip özelliðini kullanarak hem teminat karþýlýðýnda, hem de teminatsýz olarak aldýðýnýz nakdi kredilerin takibini yapabilirsiniz. Kredi geri ödemesi, bakiye ve kalan borç durumunuzu her an güncel olarak görebilirsiniz. Kredilerinizi sisteminize tanýmladýktan sonra her krediye geri ödeme planý baðlayarak, nakit akýþýnýzý takip edebilirsiniz. Kredi geri ödemelerinizi yine sistem üzerinden gerçekleþtirebilir ve raporlar üzerinden kredi hareketlerinizi izleyebilirsiniz. Yerel mevzuata ve uluslararasý muhasebe standartlarýna (FAS52, IAS, IFRS) tam uyumlu çalýþýn. Genel Muhasebe ile yerel ve raporlama dövizi cinsinden oluþturulan finansal tablo ve raporlar ihtiyaçlarýnýzý karþýlarken, masraf merkezleri ve proje kartlarý yönetim raporlama amaçlý bilgi yapýlanmasýný saðlar. Operasyonel iþlemler ile muhasebe kayýtlarý arasýnda çift yönlü denetim yer alýr. Bu sayede, sistem tutarlýlýðý ve kullanýcý hatalarý en alt düzeye indirilir. Morgan, Tom Tailor, Marie Claire, Lee Cooper, Naf Naf, B&W, Taxi ve Betty Boop gibi dünya devi markalarýn maðaza distribütörlüðünü yapan Z-Trend olarak, ERP çözümünde Tiger2 yi tercih ettik. LOGO Ýþ Ortaklarý ile yürüttüðümüz çalýþmalar sonucunda tedarikçiden eksik/fazla gelen mallarýn ve tedarikçilere verilen sipariþlerin anlýk takibi, ithalat süreçlerinin tasarlanmasý ve uygulanmasý, yoldaki ve gümrük depolarýndaki ürünlerin takibi ve formlarýn tasarlanmasý, ihtiyaçlarýmýza uygun olarak anlýk Envanterin alýnmasý saðlandý. Ýlhan Baklacý Z-Trend Mali Ýþler Yöneticisi

11 Konsolidasyon ile grup þirketlerinizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarýný izleyin. Grup þirketi bazýnda kârlýlýðýnýzý, envanterinizi bir bütün olarak görerek, þirketlerinizin tamamýna göre nakit akýþýnýzý analiz edebilirsiniz. Bir gruba baðlý iþletmeleriniz var ise, Konsolide Tablolar ile bu iþletmelerin aktif, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini bir araya getirebilirsiniz. Böylece birden çok iþletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülüklerini tek bir ortaklýða aitmiþ gibi göstererek, topluluðun bir bütün olarak finansal durumu ve faaliyet sonuçlarý hakkýnda tasarruf sahiplerine, yatýrýmcýlara, denetim mercilerine ve ilgili diðer kiþilere bilgi verebilirsiniz. Dýþ ticaret gücünüzü artýrýn, global ticaret fýrsatýný kaçýrmayýn. Dýþ Ticaret ile iþlemlerinizi, daha etkin, daha verimli ve kanunun gerektirdiði yükümlülüklere uygun olarak izleyebilirsiniz. Ýþletmenizin muhasebe, finans, satýn alma, satýþ ve daðýtým gibi diðer süreçleri ile uyumlu ve tam entegre olarak çalýþmasýný saðlayabilirsiniz. DOSYA BAZINDA ÝHRACAT, ÝTHALAT TAKÝBÝ MALZEME DOLAÞIMI VE MÝLLÝLEÞTÝRME SERBEST BÖLGE ÝHRACAT ÝÞLEMLERÝ DAB, DSB FÝÞLERÝ ÖDEME, REJÝM VE TESLÝM ÞEKÝLLERÝ ÝTHALAT MASRAFLARI VE DAÐITIMI ÝHRAÇ KAYITLI SATIÞ VE ALIMLAR TEK TUÞLA PARAMETRE YÜKLEME NAVLUN VE SÝGORTA TAKÝBÝ DAHÝLDE VE HARÝÇTE ÝÞLEME BELGELERÝ DÖVÝZ VE EXÝMBANK KREDÝ TAKÝBÝ EDI STANDARTLARINA UYUM Verimli insan gücü ile misyon ve hedeflerinize ulaþýn, iþ gücü maliyetlerinizi azaltýn. Tüm kurum ve iþletmelere rekabet avantajý sunan en önemli faktörlerden biri insan kapitalidir. LOGO Ýnsan Kaynaklarý kurum ihtiyaçlarýna kolaylýkla cevap veren esnek yapýsý, web üzerinden kullaným olanaklarý ve kapsamlý ürün özellikleri ile insan kaynaklarý çalýþanlarýnýzýn ofis yükünü azaltýr. Çok çeþitli analizler sunarak yöneticilerinize taktik ve stratejik kararlarda yön gösterir. LOGO Ýnsan Kaynaklarý, çalýþanlarýnýzýn kariyer planlamasý ve yetkinlik yönetimi ile en uygun pozisyonlarda çalýþmalarýný saðlar. Departmanlar arasý uyum ile kurumsal hedeflerinizin hayata geçirilmesi için temel adým ve kurallarýn oluþturulmasýna olanak tanýr. SÝCÝL YÖNETÝMÝ BORDRO KURUMSAL PLANLAMA ELEMAN SEÇME VE YERLEÞTÝRME EÐÝTÝM YÖNETÝMÝ KARÝYER PLANLAMA PERFORMANS YÖNETÝMÝ ZAMAN PLANLAMA IK WEB

12

13 Tiger2 ile Ýleri Teknoloji Size özel ihtiyaçlar için kolay ve ekonomik çözümler. LOGO Çözüm Ortaklarý, LOGO nun geliþtirmiþ olduðu Object Designer ve LOGO Objects uyarlama araçlarýný kullanarak hýzlý, tam entegre, ekonomik, görsel ve iþlevsel uyarlamalar gerçekleþtirmektedirler. Bu sayede sadece size özel ihtiyaçlarýnýzýn yaný sýra, sektörünüze özel çözümleri de kolaylýkla uygulamaya alabilirsiniz. Örneðin; hastane otomasyonu, otomotiv yan sanayi, depo yönetimi veya personel devam kontrol sistemleri gibi pek çok farklý çözüm Tiger2 ile tam entegre çalýþmaktadýr. Ofisinizi iþ ortaðýnýza, müþterinize, tedarikçinize kadar e-iþ çözümleri ile geniþletin. Ýþletmeleriniz arasýnda konsolidasyon mu gerekiyor? Tedarikçinizden fiyat teklifi mi alacaksýnýz? Banka ödemeleriniz mi var? Gelen sipariþleri mi toplamak istiyorsunuz? Daðýtýcýlarýnýzdan, bayilerinizden satýþ raporlarý mý gerekiyor? Tiger2 sizin için en ideal, hýzlý ve uygun maliyetli çözümü sunuyor. Tiger2 sizi faks ve telefon trafiðinden kurtarýr, belge ve raporlarýnýzý kaynaðýndan hatasýz olarak size ulaþtýrýr. Þirket sýnýrlarýnýzý kaldýrýn, internetin gücünden yararlanarak bilgiye her yerden ulaþýn. WebTiger, Tiger2 nin özelliklerini güvenli ve hýzlý bir þekilde web üzerindengerçekleþtirilmesine olanak saðlayan bir geliþtirme platformudur. WebTiger, merkez ve þube yapýlarý için bilgi ve rapor konsolidasyonu saðlamakta, bayi otomasyonu ve B2C için güvenli bir platform sunmaktadýr. WebTiger ile firma dýþýndayken web üzerinden raporlama yapabilir, veri alýþveriþinde bulunabilirsiniz. Örneðin; bayilerinizin web üzerinden sipariþ giriþi yapmasýný, müþterilerinizin mutabakat yapýp ekstrelerini almalarýný, verdikleri sipariþler varsa bunlarýn son durumlarýný izlemelerini saðlayabilirsiniz. 5 dakikada tam entegre web sitenizi oluþturun, yeni satýþ fýrsatlarý ve avantajlardan yararlanýn. Webmaster ile hazýrlayacaðýnýz web sitesine, Tiger2 de kayýtlý firma tanýmlarýný, ürün bilgilerini ve finansal tablolarý aktarabilirsiniz. Hazýr tasarýmlardan birini seçerek oluþturacaðýnýz web sitesine; firmanýz ile ilgili bilgileri, duyurularý, kampanyalarý ve referanslarý yerleþtirebilirsiniz. Web siteniz Tiger2 ile tam entegre çalýþtýðý için, tüm bilgilerinizin tek tuþla güncelliðini saðlayabilirsiniz. Web sayfanýzýn yer alacaðý Türkiye nin en önemli iþ dünyasý portali sizi yepyeni bir iþ dünyasý ile tanýþtýrarak farklý olanaklar sunacaktýr. Bu sayede binlerce firma ile iþ ve iliþki geliþtirme fýrsatý bulabilir, ayný zamanda iþinizi internete taþýyabilirsiniz. Kiracý bazýnda farklý tutar, artýþ oranlarý, ciro gibi çok sayýda deðiþkeni olan faturalamalar yapmak durumundayýz. Eskiden çok ciddi sýkýntýlar çektiðimiz süreçlerde, LOGO iþ ortaklarý ile yürüttüðümüz çalýþmalar sonucunda þirketimizin iþ akýþýna uygun çözümler geliþtirildi. Oldukça yoðun iþ gücü gerektiren ve sýklýkla hatalarla karþýlaþtýðýmýz sorunlardan tamamen kurtulduk. Dinamik ve geliþtirmeye elveriþli yapýsýnýn yaný sýra iþ ortaklarýnýn sunduðu tam entegre çözümleri, Tiger ýn en büyük avantajlarýndan biri olarak sayabilirim. Barýþ Ünalp Cevahir Alýþveriþ ve Eðlence Merkezi Mali Ýþler Müdürü

14 Kolay, Hýzlý ve Esnek Raporlama! Güçlü ve zayýf yönlerinizi bilmek, fýrsat ve tehditlere hazýrlýklý olmak için verilerinizi farklý açýlardan analiz edin... Tiger2, her departmanýn ihtiyaç duyduðu güncel ve stratejik bilgileri hýzla alabileceðiniz pek çok raporlama olanaðý sunmaktadýr. En kârlý ürün, en verimli tedarikçi, en baþarýlý satýþ elemaný, SGK ya ödenmesi gereken primler, nakit akýþý, ciro, maliyetler, satýþ trendleri ve mevsimsellik, stoklardaki son kullanma tarihi yaklaþan ürün miktarý gibi pek çok konuda çalýþanlarýn alabileceði ve çýktýlarý üzerinde analiz yapabilecekleri 300 ü aþkýn rapor kullanýmýnýzda olacaktýr. Rapor çýktýlarýnýzý basit müdahaleler ile biçimlendirin. Tiger2 raporlarý üzerinde; renk, font gibi görsel pek çok deðiþiklik yapabilir, þirket logosu gibi iþler için çizim ve grafikleri kullanabilir, kolonlarý silebilir veya alanlarý kolonlara ekleyebilir, yeni filtreler tanýmlayarak deðiþik sorgulamalar oluþturabilirsiniz. Zengin formül kullanýmý ile; sistemde tutulan alanlara yeni alanlar ekleyebilir, yeni rapor bölüm ve gruplama kriterleri yaratabilir, bu kriterlere göre ara ve dip toplamlar alabilirsiniz. Ayrýca, e-posta ile bir baþka kullanýcýya rapor, fatura, sipariþ vb. dökümanlarý, Html, MS Excel, pdf ve benzeri formatlarda gönderebilirsiniz.

15 Etkin kararlar için karmaþýk veriler üzerinde çalýþmayýn, kolay analiz için sadece deðerlendireceðiniz kriterleri seçin. LOGO Pivot Tablo sürükle býrak özelliði ile satýr ve sütunlara yerleþtireceðiniz sýnýrsýz sayýda veriye göre rapor almanýzý ve aldýðýnýz rapor kriterlerini deðiþtirerek elinizdeki bilgiyi farklý açýlardan analiz etmenizi saðlar. Firmanýzýn anlýk durumunu analiz etmek, eski durumunuzla karþýlaþtýrmak ve en doðru kararý almak için saniyeler sizin için yeterli olacaktýr. Raporlarýnýzýn içerisinde yer alan yüzlerce belki de binlerce bilgiyi, istediðiniz boyutlarda, görmek istediðiniz biçimde yerleþtirip, analizlerinizi daha etkin biçimde yapabilirsiniz. Size özel bir raporu çok hýzlý yazabilir, yazdýrabilirsiniz. Tiger2, veri tabanýndaki her türlü bilgiye sorgulama cümleleri ile ulaþabilme ve sonuçlarý Tiger2 rapor formatýnda alabilme imkaný saðlar. Programlama bilgisi ve veri tabaný tecrübesi bulunan ileri seviye kullanýcýlar, iþletmenize maliyet getirmeden, çok esnek raporlar tasarlama yeteneði kazanýrlar. Tanýmladýðýnýz raporlarý Tiger2 menüsüne kolayca ekleyerek yetki dahilinde kullanýma sunabilirsiniz. Proaktif bir yönetim için Ýþ Zekasý Çözümleri. Navigator2 yöneticilerin Tiger2 ekranlarý arasýnda dolaþmaya gerek duymadan, sistemdeki bilgilere on-line ulaþmalarýný ve istedikleri raporlarý tablo ve grafik þeklinde güncel olarak almalarýný saðlar. Bu sayede þirketinizin geleceðine ait kararlarý zamanýnda ve doðru olarak alma imkanýna sahip olursunuz. Çok sayýda bilginin çok hýzlý bir þekilde raporlanmasýna yönelik geliþtirilmiþ bu araç, bilgiyi mevcut iþleyiþe en uygun þekilde toparlayarak kolay, çabuk ve esnek analizler yapmanýzý saðlar, bilgiyi hedefleriniz doðrultusunda faydaya çevirir.

16 Güncel sistem ihtiyaçlarý için adresini ziyaret edebilirsiniz. Merkez/Kampüs Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No: 609 Gebze Kocaeli-TÜRKÝYE Tel: Almanya LOGO BUSINESS SOFTWARE GmbH Mainzer Landstrasse Frankfurt am Main DEUTSCHLAND Tel: Geliþtirme Merkezi ODTÜ Yerleþkesi Silikon Binasý Zemin Kat No: 25 ODTÜ Ankara-TÜRKÝYE Tel: Bölge Müdürlükleri Marmara Bölge Müdürlüðü Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No: 609 Gebze Kocaeli-TÜRKÝYE Tel: Anadolu Bölge Müdürlüðü Cinnah Caddesi No: 11/3 Kavaklýdere Ankara-TÜRKÝYE Tel: Ege Bölge Müdürlüðü Þair Eþref Bulvarý Montrö Ýþ Merkezi No: 35/1 Kat: 3 Daire: 402 Montrö Ýzmir-TÜRKÝYE Tel: Uluslararasý satýþ ofislerimiz için adresini ziyaret edebilirsiniz.

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan geleceğin liderlerine özel! Türkiye uygulama yazılımları pazarı

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS 1000 Kaplan Gücünde LOGO TIGER PLUS ile Rekabet Ortamında Güvenle Yol Alın İşletmenizin ihtiyaçlarına göre planlanmış, tam entegre modülleri ile LOGO TIGER PLUS, size,

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan liderlere özel! Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye de 170 bin

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak!

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ Bilenlerin Tercihi Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İşimiz, çeyrek yüzyıldır, hayatınızı kolaylaştıran yazılımlar sunmak! Yazılımlarımızla

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! LOGO dan İşletmelerin Büyüme Sürecini Destekleyen Yazılımlar Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine can

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel bir ERP Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye

Detaylı

EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI

EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI GO PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan hayatınızı kolaylaştıracak İş Uygulaması Dünyanın 43 den fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye

Detaylı

focus Ürün Katalogu sales channel store warehouse service www.bilgera.com.tr www.bilgera.com.tr Vizyonumuz; Geliþen dünya ekonomisine paralel olarak, güncelliðini koruyan çözümlerini mümkün olan en geniþ

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun www.sfs.com.tr

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı