Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 GÜÇLÜ, ÇEVÝK, RAKÝPSÝZ!

2

3 Ýþletmeleri Liderliðe Taþýyacak Güç: TIGER2! Tiger2, rekabetçi firmalar için ERP kavramýný yeniden yorumlayarak farklý bir açýlým saðlýyor. Günümüzde verimlilik ve þirket içi süreçlerin etkin yönetimi büyük önem taþýmaktadýr. Ýþletmelerin verimlilik için, sadece kendi süreçlerini deðil, tedarikçi ve müþterileri ile aralarýndaki süreci de en iyi þekilde yönetmeleri gerekiyor. Tiger2 zengin özelliklerinin yanýsýra, deðiþen ihtiyaçlara kolaylýkla uyum saðlayan esnek bir yapýya sahiptir. Ayný zamanda, uygun sahip olma koþullarý ile tüm sektörlerde satýþ, daðýtým, üretim, hizmet konusunda faaliyet gösteren firma ve holdinglere çözüm sunmaktadýr. Tiger2; Ýþletmelerin kurumsal ve operasyonel stratejilerini destekleyen, Ýþletme ile tam uyum saðlayan, Ýç ve dýþ pazarda rekabet üstünlüðü getiren, Büyüme sürecini tam olarak destekleyen, bir ERP çözümüdür. Rekabet Avantajýnýz. Kaynaklarýnýzýn etkin kullanýlmasý sonucunda Tiger2 iþletmeninizi, Pazar ihtiyaçlarýna daha hýzlý yanýt vermenizi saðlayarak, Maliyetlerinizi kontrol altýna alarak, En avantajlý fiyatlarla üretim yapmanýzý destekleyerek, rekabette ön sýralara taþýyacaktýr. Açýk ve Esnek Mimari. Ýliþkisel veritabaný desteðinin yaný sýra, yönetilebilir ve izlenebilir sistem mimarisi ile Tiger2, güvenli bir ortam ve yüksek performans sunar. Kolay uygulama ve geliþtirmeye yönelik, standartlara uyumlu teknolojisi sayesinde, ihtiyaçlarýnýzý en düþük sahip olma maliyeti ile karþýlamanýzý saðlar. BT Yatýrýmýnýzýn Kýsa Sürede Geri Dönüþü. Farklý sektörde faaliyet gösteren iþletmelerin tüm ihtiyaçlarýný karþýlayan Tiger2, yapýlan BT yatýrýmý ile etkin kaynak kullanýmý saðlamaktadýr. Maliyet, iþ gücü ve zaman avantajýyla yatýrýmlarýnýz kýsa sürede verimliliðe dönüþecektir. Yaygýn Eriþilebilirlik. En yaygýn uygulama çözümlerini sunan LOGO, Tiger2 kullanan iþletmelere yetkin iþ ortaklarý ile faaliyet gösterdiði ülkelerde tam destek saðlamaktadýr. Uluslararasý Arenada Desteðiniz. Tiger2, sunduðu çoklu döviz desteði, farklý dil seçenekleri ve uluslararasý raporlama imkanlarý ile sýnýr ötesi ihtiyaçlarda da yanýnýzdadýr.

4 Size Özel Çözümler ile Daha Yalýn ve Hýzlý Süreçler Ýþinizi bir bakýþta analiz edin, fýrsatlarý kaçýrmayýn. Yönetici Konsolu sunduðu özet bilgiler ile tepki ve karar sürecinizi kýsaltýr. Ýhtiyaçlarýnýza göre özelleþtireceðiniz göstergeler ile þirketin anlýk durumunu takip edebilirsiniz. Örneðin; en çok satýþ yaptýðýnýz ürün ve cari hesaplarý izler, stok ve alacak devir hýzýný takip eder, kasa ve banka durumunu kontrol edebilirsiniz. Yönetici Konsolu ile kesin bilgiyi sürekli izleyerek riskleri minimize edip kontrol altýna alabilirsiniz.

5 Size özel ekranlar ile kolay bilgi giriþi. Ýþ yapýþ tarzýnýza uyum saðlayan, kullanýcý bazýnda iþletmenize özel ekranlarý programlama dili bilmeden kolayca tasarlayabilirsiniz. Tiger2 de her kullanýcýya farklý temalar ile zevkli ERP ekranlarý sunulurken, sihirbazlar yardýmý ile eksiksiz bilgi giriþi yapýlabilmektedir. Otomatik kayýt ekleme özelliði ise, sýk yapýlan iþlemlerde hýzýnýza hýz katacaktýr. Örneðin; gün içerisinde yüzlerce fatura kesen bir kullanýcý, farklý ekranlar arasýnda dolaþmadan, tek pencerede tüm iþlemleri yapabilir. Projelerinizi yakýndan takip ederek verimliliðinizi artýrýn. Proje Takibi ile teklif aþamasýndan baþlayarak, proje kapsamýnda oluþan tüm iþlem ve maliyetlerinizi bir plan dahilinde kolayca izleyebilirsiniz. Detaylý analizler projede size tam kontrol saðlayacaktýr. Manuel ve kaðýda dayalý iþleri azaltarak iþlem maliyetlerinizden tasarruf saðlayýn. Ýþ akýþý ve süreçlerin onay ve kontrolünü elektronik ortamda gerçekleþtirerek, evrak ve telefon trafiðini ortadan kaldýrabilirsiniz. Tiger2, bilgi ve iþlemlerin tanýmlanmýþ kurallar çerçevesinde, kullanýcýlar arasýnda kolayca dolaþýmýný gerçekleþtirir. Akýþ ve onay sisteminin tam veya parçalý olarak otomasyonu ile veri akýþýna müdahale etmeden, firma içi iþlemlerin esnek bir þekilde kontrolünü saðlar. Ýþlerin hatalý ya da eksik yapýlmasý durumunda kullanýcýlara uyarý gitmesi, e- posta gönderimi vb. gibi pek çok iþlemi Ýþ Akýþý ile gerçekleþtirebilirsiniz. Mesajlaþma Özelliði ve Ýþ Akýþý, kullanýcýlara görevlerini hatýrlatýp, onaylanmasý gereken iþlerin takibini saðlayarak, verimlilik artýþý ve kârlýlýða ulaþmada önemli bir rol oynamaktadýr. Operasyonel deðil, stratejik iþlere zaman ayýrýn. Sýk yaptýðýnýz iþlemleri ve raporlarý belli bir takvime baðlayarak, istediðiniz zaman otomatik çalýþtýrýlmasýný saðlayabilirsiniz. Tiger2, yapýlmasý gereken iþleri size hatýrlatacak, tamamlandýðýnda ise ilgili bilgiyi sorumlulara mesajla iletecektir. Bu þekilde operasyonel yükünüz azalacak, zamandan kazanarak farklý iþlere yönelebileceksiniz.

6 Geniþ Modüler Yapý ve Zengin Fonksiyon Seçenekleri Tiger2, iþletmelerin tüm ihtiyaçlarý düþünülerek geliþtirilmiþ, entegre çalýþan modüllerden oluþan bir ERP çözümüdür. Tam entegrasyon sayesinde, sisteme bilginin bir kere girilmesiyle, kullanýcýlarýn yetkileri dahilinde güncel bilgiye doðrudan ulaþmasý saðlanýr. Girilen bu bilgilerin, limitlere uygunluðu kontrol edilerek güncellemeler otomatik yapýlýr. Modüler ve entegre yapý ile bölümler ve süreçler arasý ortak bir dil oluþarak iletiþim yükünün azalmasý saðlanýr. Stok operasyon kalitenizi artýrýp, envanter maliyetlerinizi düþürün. Malzeme Yönetimi ile stok hedef ve politikalarýnýzý oluþturup, takip edebilirsiniz. Anlýk stoklarýnýzý, stok deðer ve seviyelerinizi izleyebilir, envanter maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz. Geniþ ürün yelpazesi ile çalýþýyorsanýz (konfeksiyon, ayakkabý, cep telefonu vb.), malzemeleri sýnýflandýrarak, seviyelendirilmiþ bir hiyerarþi dahilinde kolayca takip edebilirsiniz. Matris arabirimi sayesinde, ayný türdeki malzemeleri farklý özellikleri ile izler, binlerce malzemeyi ilgilendiren herhangi bir deðiþikliði sadece bir tanýmý deðiþtirerek güncelleyebilirsiniz. Farklý Birimlerle Ýzleme ile malzemeleri sýnýrsýz sayýda birimle takip edebilirsiniz. Dinamik Birim özelliði ile alýmý yapýlmýþ malzemelerin satýþýný farklý birimlerle gerçekleþtirebilirsiniz. Malzemeler, farklý üretim süreçlerinde, farklý birimler üzerinden hesaplanabilen ANLIK STOK BÝLGÝSÝ STOK SEVÝYE KONTROLLERÝ STOK YERÝ TAKÝBÝ ABC ANALÝZÝ oran ve miktarda kullanýlabilir. Birimler arasý Çevrim Katsayýlarý ile tek bir birim üzerinden raporlama yapabilirsiniz. Boyut Tanýmlarý ise; malzeme veya stoklandýklarý kutularýn (alan, hacim gibi boyut bilgileri ile) ambar yerleþiminde ve lojistik yönetiminde kolaylýk saðlamaktadýr. Örneðin; kamyon yüklemelerinde optimal yerleþimin hesaplanmasý saðlanýr. Sabit Kýymetlerin güncel deðerini sistem üzerinde izleyin. Duran Varlýk Yönetimi ile mevzuatsal gereksinimlerin yaný sýra satýn alma iþlemi, sabit kýymetin personele zimmetlenmesi, elden çýkarýlmasý gibi süreçlerin de yönetimsel otomasyonunu saðlarsýnýz. Çift tablo desteði ile yerel ve yurtdýþý vergi mevzuatýna göre amortisman hesaplamalarýný yapabilirsiniz. Yüklenilen maliyetler, KDV hesaplamalarý, dövizli iþlemler ve sabit kýymetlerin þirket içi dolaþýmý gibi iþlemleri kolaylýkla gerçekleþtirebilirsiniz. SERÝ VE LOT TAKÝBÝ SON KULLANIM TARÝHÝ DESTEÐÝ Tedarikçilerinizi yönetin, alýrken kazanýn. Satýn Alma Teklif Yönetimi, tedarikçi firmalardan aldýðýnýz teklifleri deðerlendirme ve uygun tekliflere ait sözleþmeleri alternatifleri ile izleme olanaðý saðlar. Farklý tedarikçilerin verdiði fiyat, indirim ve ödeme koþullarýnýn takibi, size satýn alma kararýnda destek olur. Ayrýca Tiger2, bu fiyat ve indirimlerin geçerlilik sürelerini ve ilgili maliyetlerini izlemenizi kolaylaþtýrýr. Sürecin standart hale gelmesi, onay mekanizmalarý ve evrak akýþýnýn elektronik ortama taþýnmasý zaman ve maliyet tasarrufu saðlar. En kârlý tedarik yöntemini belirleyin. Talep Yönetimi, þirket içi talepleri ve sipariþleri karþýlarken gerekli planlamayý yaparak tedarik yöntemini belirlemenizi saðlar. Ýþletme içi veya müþteri sipariþi ile ilgili ihtiyaç duyduðunuz malzemelerin ihtiyaç miktarlarý, ne zaman gerektiði ve ne þekilde karþýlanacaðý gibi bilgiler ilgili birimlere kolaylýkla iletilir. Onaylanan talepleri temin etmek için karþýlama süreçleri (satýn alma, üretim emri veya ambar transferleri) otomatik olarak baþlatýlýr. OTOMATÝK STOK SAYIMI BARKOD DESTEÐÝ FÝÝLÝ ve TAHMÝNÝ MALÝYET HESAPLAMA

7 Etkin satýn alma süreç yönetimi ile doðru ürün, doðru fiyat, doðru zamanlama. Satýn Alma, taleplerin oluþturulmasýndan sipariþlerin kaydýna, malýn teslim alýnmasýndan fatura giriþine kadar tüm aþamalarý kapsayan tümleþik bir bilgi sistemidir. Bir sipariþ kaydý sisteme girildiðinde, bu bilgi daha sonraki mal giriþ ve fatura kaydý iþlemlerinde kullanýlarak, veri giriþinin tekrarý önlenir. Sipariþirsaliye-fatura eþleþtirmesi otomatik olarak gerçekleþir. Süreç odaklý tasarým ile satýn alma iþlemlerinizi; alým ve satýþ sipariþleri, mal giriþleri ve ödemeler gibi güncel bilgilere eriþerek etkin ve verimli bir þekilde yürütebilirsiniz. En az maliyet ile en fazla ekonomik deðeri üretin. Ýster stok veya sipariþ üzerine, ister montaja dayalý üretim yapýn ya da çok özel kesme ve birleþtirme süreçlerine ihtiyaç duyun; Tiger2 nin esnek yapýsý ve parametrik özellikleri tüm üretim ihtiyaçlarýnýzý karþýlar. Tiger2; tüm üretim sürecini tutarlý ve düzenli bilgi akýþýyla besleyen ve kontrol altýna alan, kolay kullanýmlý, açýk ve tümleþik bir yapý saðlar. Kýsa sürede hayata geçirilebilen etkin bir üretim sistemi kurarak, iþletmelerin en düþük maliyetle OPERASYON / ROTA TANIMLARI ÜRÜN REÇETELERÝ ÜRETÝM EMRÝ TOPLU DURUM GÜNCELLEME ÜRETÝM VE ÝÞ EMÝRLERÝ ÝÞ ÝSTASYONLARI / ÇALIÞANLAR PARALEL ÝÞ ÝSTASYONU KULLANIMI en yüksek verimliliði yakamalarýna yardýmcý olur. Tiger2, üretim için tüketilen girdi malzemeler ve üretilen ürünlerle ilgili stok hareketlerinin otomatik gerçekleþmesini saðlar. Bu þekilde, mevcut stok miktarýný en doðru haliyle takip eder, stok elde tutma maliyetlerinde düþüþ saðlarsýnýz. Binlerce farklý ürün reçetesi oluþturmayýn, müþteriye özel üretim için tek reçete kullanýn. Binlerce ürün alternatifiniz mi var? Ürünleriniz ebat, renk, aksesuar ve ham madde gibi kriterlere göre farklýlýk mý gösteriyor? Üretim Konfigürasyon Yönetimi ile sipariþ üzerine üretimin, yönetim ve takibini kolaylaþtýrarak müþteri memnuniyetinizi artýrabilirsiniz. Her satýþa özel üretilecek, karmaþýk ürün konfigürasyonuna sahip reçetelerin çok kolay bir arayüz ile belirlenmiþ kural ve koþullar çerçevesinde otomatik olarak oluþmasý saðlanýr. Varyant kod yönetim desteði ile tek seferlik üretilecek ürünler için malzeme kartý ihtiyacý ortadan kalkarken, bilgi giriþinden kaynaklanan hatalarýn da önüne geçebilirsiniz. Baðlý tüm süreçler (teklif, sipariþ, üretim vb.) koþul tanýmlarýyla otomatikleþir, hýzlanýr ve kolaylaþýr. Artýk binlerce farklý ürün reçetesi oluþturmanýza gerek kalmadýðýndan, bakým maliyetiniz düþer. ÇOK SEVÝYELÝ ÜRÜN AÐACI, TEK REÇETEDE BÝRDEN FAZLA ÇIKTI SANAL YARI MAMULLER FORMÜLLER MÜHENDÝSLÝK DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ VE REVÝZYON EMRE ÖZEL REÇETE ALTERNATÝF KULLANIM Üretim maliyetlerinizi öngörüp, sapmalarý analiz edin. Üretim yapan firmalar için, üretilen malýn maliyetinin hesaplanmasý ve maliyeti etkileyen faktörlerin analizi önemlidir. Üretim; istenen kalitede, doðru zamanda, doðru miktarda ve mümkün olan en az maliyetle gerçekleþmelidir. Tiger2, ürün maliyetlerini belirlemede, standart maliyetlendirme ve genel üretim giderlerinin ürün maliyetlerine yüklenmesi yöntemlerini destekler. Bütün ham maddelerinizin TL veya iþlem dövizi cinsinden tahmini maliyetlerini, sizin belirleyeceðiniz periyodlarda girebilirsiniz. Fiili maliyetlerinizi, öngörülmüþ standart maliyetlerle kýyaslayarak üretimin gidiþini yakýndan kontrol edersiniz. Genel üretim giderlerini, doðrudan ve dolaylý üretim kýsýmlarý üzerinden, maliyet sürücülerini kullanarak üretim emirlerine yükleyebilirsiniz. Böylece ürün maliyetlerini doðru belirleyerek kârlýlýðýnýzý hesaplayabilirsiniz. Sapma analizi ile ise, üretimde maliyet artýrýcý unsurlarý ortaya çýkararak kontrol altýna alýr ve iyileþtirici faaliyetler planlayabilirsiniz. 6 adet çay iþleme fabrikamýzda yýllýk 35 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Tiger ile tüm üretim tesislerimiz, bölge depolarýmýz ve daðýtým merkezlerimiz birlikte hareket edebiliyor, on-line bilgi takibi yapabiliyoruz. Üretimden satýþa, finanstan muhasebeye, stok yönetiminden satýn almaya kadar tüm iþ süreçlerimizde Tiger kullanýyoruz. Kendimize özel ekranlar oluþturuyor, hýzlý ve esnek raporlar ile gelecek vizyonumuzu etkin bir þekilde planlýyoruz. Cemal Alpaslan Karakan Doðuþ Çay Genel Müdürü

8 Aþýrý ve eksik kapasite kullanýmýnýzý engelleyerek üretim maliyetlerinizi düþürün. Üretmeniz gereken sipariþlerin kullanacaðý kapasite ihtiyaçlarýný (çalýþan ve iþ istasyonu) mevcut ile karþýlaþtýrarak kapasite yeterliliðini önceden belirleyebilirsiniz. Esnek ve kolay kullanýlabilen görsel çizelgeleme araçlarý, sipariþlerinizi kapasite kýsýtlamalarý nedeniyle, söz verdiðiniz sürede gönderip gönderemeyeceðinizi göstererek, geç kalmadan önlem almanýza yardýmcý olur. Kapasite aþým veya eksiklerine göre çizelge üzerinde yapacaðýnýz optimizasyon çalýþmalarý ile üretim maliyetlerinde düþüþ saðlayabilirsiniz. Kapasite aþýmý olan üretim sahalarýndaki iþ emirlerini; planlandýðý günlerden farklý günlere daðýtabilir, iþ emirlerinin planlanan ve gerçekleþen sürelerini uzatýp kýsaltabilir ve hatta iþ emrinin kullandýðý kaynaklarý deðiþtirebilirsiniz. Rekabetçi fiyatlandýrma ve zamanýnda teslimat ile müþteri memnuniyetinizi artýrýn. Satýþ ve Daðýtým Yönetimi, sipariþ ve teslimat için gerekli evraklarýn oluþturulmasýndan, zamanýnda teslimat yapýlmasýna kadar tüm satýþ sürecinin yönetimini saðlar. Süreç odaklý bu tasarým, satýþ ve daðýtým iþlemlerinde kullaným kolaylýðý ve iþlem hýzý kazandýrýr. Stok, sipariþ, irsaliye ve müþteri borç bilgilerinin güncel olarak takibi ile operasyonlarýnýzý daha verimli bir þekilde yönetebilirsiniz. Dövizli fatura kesimi, ödemelerin döviz ile takibi ve müþteri yazýþma diline baðlý olarak farklý dilde fatura basýmý özellikle SÝPARÝÞTEN SEVKÝYATA ÝZLENEBÝLÝRLÝK SÝPARÝÞTEN BAÞLAYAN ÖDEME TAKÝBÝ KONSÝNYE TAKÝBÝ SÝPARÝÞTE REZERVASYON FATURA MALÝYETÝ ÝZLEME ÝSTENEN PARA BÝRÝMÝNDEN SINIRSIZ SAYIDA FÝYAT LÝSTESÝ yurtdýþý ile çalýþan iþletmelerin operasyonlarýný kolaylaþtýrýr. Etkin bir satýþ ve daðýtým süreci ile operasyonlarýnýzý doðru ve zamanýnda yürüterek müþterilerinize verdiðiniz hizmetleri iyileþtirebilir, artan müþteri memnuniyeti ile rekabet avantajý kazanabilirsiniz. SEVÝYELÝ FÝYAT LÝMÝT KONTROLÜ DAÐITIM ARAÇLARI KAPASÝTE VE ROTA TAKÝBÝ OTOMATÝK PAKETLEME "Bünyemizde Dorleo, Çitliyo ve Peyman markalarý yer alýyor. 500 e yakýn çalýþanýmýz, 15 adet þube ve bayi aðýmýz, 300 araçlýk daðýtým filomuz ve in üzerinde satýþ noktamýz bulunuyor. Ayrýca Avrupa'ya, Rusya'ya ve Türki Cumhuriyetleri'ne de ihracat gerçekleþtiriyoruz. Tedarik, satýn alma, üretim planlama, üretim kontrol, kalite kontrol, dýþ ticaret, muhasebe ve finans süreçlerimizi TIGER2 sayesinde baþarý ile yönetiyoruz. Ýþletmedeki tüm yöneticiler, iþ akýþlarýný kolayca ve eþ zamanlý izleyebiliyor. Mamüllerimiz kalite kontrol modülü ile emin ellerde. Ayrýca muhasebe ve finans departmanýmýz çok fonksiyonel bir yapýya sahip. Esnek raporlama sayesinde iþletme bünyesindeki faaliyetlerimizi dikkatlice deðerlendirebiliyoruz." Ayhan GÜNEÞ Peyman Kuruyemiþ Gýda A.Þ. CEO'su

9 Binlerce ürün içerisinden müþteriniz için en uygun ürünü seçerek müþteri memnuniyetinizi artýrýn. Satýþ Konfigürasyon Yönetimi ile satýþ ekibinizin binlerce ürün alternatifi içerisinden müþteriniz için en doðru ürünü ve fiyatlandýrmayý yapmasýný saðlayabilirsiniz. Satýþ ekibiniz, Tiger2 nin sunduðu özel arayüz sayesinde müþteri ihtiyaçlarýna göre en doðru ürün konfigürasyonunu en kýsa sürede, hatasýz olarak oluþturur. Tüm varyant veya boyutlara göre eksiksiz ve kýsa sürede sipariþ giriþi saðlarsýnýz. Müþterilerinizi daha yakýndan tanýyýn, yeni fýrsatlar yakalayýn. Teklif Yönetimi ile her türlü müþteri bilgisi ve iþ iliþkisini tarihçeli olarak takip edip, kuruma özel þablonlar ile otomatik teklif oluþturabilirsiniz. Teklif sözleþmelerini onayladýktan sonra sipariþi oluþturup, teklif dosyalarýný otomatik MS Word e aktarabilirsiniz. Kampanya performans ölçümleri ile etkin kampanyalar düzenleyin, satýþlarýnýzý ve kârlýlýðýnýzý artýrýn. Tiger2, kampanyalarýnýzýn satýþ artýrýcý etkilerini güçlendirmenizi ve bu etkileri ölçmenizi saðlar. Müþteri ve ürünlerinize uygun kampanya stratejilerini belirleyip, sonraki kampanyalara yol gösteren analiz sonuçlarý elde edebilirsiniz.

10 Plasiyer performans ölçümü ve rota kârlýlýðý ile satýþ hedeflerinize kolayca ulaþýn. Plasiyer bazýnda satýþ hedeflerini belirleme ve satýþ performans ölçümü, daðýtým sektöründeki iþletmelerin satýþ operasyonlarýný daha iyi yönetmelerini saðlar. Satýþ hedefleri vererek plasiyerlerin bu hedeflere ulaþma performansýný ölçebilir, rota tanýmlayarak etkin bir daðýtým planý oluþturabilirsiniz. Plasiyer performans ölçümü ve satýþ rota kârlýlýðý gibi çeþitli analizler ile satýþ ve daðýtým faaliyetlerinizin kârlýlýðýný artýrabilirsiniz. Finansal verilerinizi en iyi þekilde yorumlayarak alacaðýnýz doðru stratejik kararlar ile hem verimliliðinizi artýrýn hem de büyüme saðlayýn. Tiger2, kritik finansal fonksiyonlarý ile operasyonel iþlemlerin gerçekleþmesini, analiz ve raporlama yeteneði ile doðru bilgiye anýnda ulaþmanýzý saðlar. Stratejik kararlarýnýz için oluþturduðu güvenilir altyapý ile finansal performansýnýzý artýrýr. Yerel mevzuata tam uyum saðlayan Tiger2, artan rekabet ortamýnýn ve küreselleþen ekonominin gereði yeni pazarlara açýlan iþletmeler için uluslararasý operasyonlara da tam destek saðlar. Esnek döviz sistemi ve raporlama yapýsý ile uluslararasý faaliyetlerinizin takibi ve kârlýlýk analizi konusunda güncel ve doðru bilgi akýþý saðlar. Firmanýzýn alýcý ve satýcý cari hesaplarýný, banka, çek ve senet takibini, kredi kartý ve kasa iþlemlerini kapsar, nakit akýþýný yönetir. Ödeme ve tahsilat planý tanýmlarý ise, her tür ihtiyaca cevap verecek þekilde esnektir. Belirlenen limit ve kurallar çerçevesinde, risk takibinin yapýlmasýný ve elektronik ortamda ihtar gönderimini saðlar. Ayrýca alýnan/verilen teminatlarýn yönetiminin yaný sýra teminata verilen çek, senet, rehin edilen menkul deðer ve ipotekler ile diðer teminatlarýn da takibini yapabilirsiniz. Tiger2 nin banka kredi takip özelliði, bankalardan aldýðýnýz ticari kredileri etkin biçimde izlemenizi saðlar. Banka kredi takip özelliðini kullanarak hem teminat karþýlýðýnda, hem de teminatsýz olarak aldýðýnýz nakdi kredilerin takibini yapabilirsiniz. Kredi geri ödemesi, bakiye ve kalan borç durumunuzu her an güncel olarak görebilirsiniz. Kredilerinizi sisteminize tanýmladýktan sonra her krediye geri ödeme planý baðlayarak, nakit akýþýnýzý takip edebilirsiniz. Kredi geri ödemelerinizi yine sistem üzerinden gerçekleþtirebilir ve raporlar üzerinden kredi hareketlerinizi izleyebilirsiniz. Yerel mevzuata ve uluslararasý muhasebe standartlarýna (FAS52, IAS, IFRS) tam uyumlu çalýþýn. Genel Muhasebe ile yerel ve raporlama dövizi cinsinden oluþturulan finansal tablo ve raporlar ihtiyaçlarýnýzý karþýlarken, masraf merkezleri ve proje kartlarý yönetim raporlama amaçlý bilgi yapýlanmasýný saðlar. Operasyonel iþlemler ile muhasebe kayýtlarý arasýnda çift yönlü denetim yer alýr. Bu sayede, sistem tutarlýlýðý ve kullanýcý hatalarý en alt düzeye indirilir. Morgan, Tom Tailor, Marie Claire, Lee Cooper, Naf Naf, B&W, Taxi ve Betty Boop gibi dünya devi markalarýn maðaza distribütörlüðünü yapan Z-Trend olarak, ERP çözümünde Tiger2 yi tercih ettik. LOGO Ýþ Ortaklarý ile yürüttüðümüz çalýþmalar sonucunda tedarikçiden eksik/fazla gelen mallarýn ve tedarikçilere verilen sipariþlerin anlýk takibi, ithalat süreçlerinin tasarlanmasý ve uygulanmasý, yoldaki ve gümrük depolarýndaki ürünlerin takibi ve formlarýn tasarlanmasý, ihtiyaçlarýmýza uygun olarak anlýk Envanterin alýnmasý saðlandý. Ýlhan Baklacý Z-Trend Mali Ýþler Yöneticisi

11 Konsolidasyon ile grup þirketlerinizin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarýný izleyin. Grup þirketi bazýnda kârlýlýðýnýzý, envanterinizi bir bütün olarak görerek, þirketlerinizin tamamýna göre nakit akýþýnýzý analiz edebilirsiniz. Bir gruba baðlý iþletmeleriniz var ise, Konsolide Tablolar ile bu iþletmelerin aktif, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini bir araya getirebilirsiniz. Böylece birden çok iþletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülüklerini tek bir ortaklýða aitmiþ gibi göstererek, topluluðun bir bütün olarak finansal durumu ve faaliyet sonuçlarý hakkýnda tasarruf sahiplerine, yatýrýmcýlara, denetim mercilerine ve ilgili diðer kiþilere bilgi verebilirsiniz. Dýþ ticaret gücünüzü artýrýn, global ticaret fýrsatýný kaçýrmayýn. Dýþ Ticaret ile iþlemlerinizi, daha etkin, daha verimli ve kanunun gerektirdiði yükümlülüklere uygun olarak izleyebilirsiniz. Ýþletmenizin muhasebe, finans, satýn alma, satýþ ve daðýtým gibi diðer süreçleri ile uyumlu ve tam entegre olarak çalýþmasýný saðlayabilirsiniz. DOSYA BAZINDA ÝHRACAT, ÝTHALAT TAKÝBÝ MALZEME DOLAÞIMI VE MÝLLÝLEÞTÝRME SERBEST BÖLGE ÝHRACAT ÝÞLEMLERÝ DAB, DSB FÝÞLERÝ ÖDEME, REJÝM VE TESLÝM ÞEKÝLLERÝ ÝTHALAT MASRAFLARI VE DAÐITIMI ÝHRAÇ KAYITLI SATIÞ VE ALIMLAR TEK TUÞLA PARAMETRE YÜKLEME NAVLUN VE SÝGORTA TAKÝBÝ DAHÝLDE VE HARÝÇTE ÝÞLEME BELGELERÝ DÖVÝZ VE EXÝMBANK KREDÝ TAKÝBÝ EDI STANDARTLARINA UYUM Verimli insan gücü ile misyon ve hedeflerinize ulaþýn, iþ gücü maliyetlerinizi azaltýn. Tüm kurum ve iþletmelere rekabet avantajý sunan en önemli faktörlerden biri insan kapitalidir. LOGO Ýnsan Kaynaklarý kurum ihtiyaçlarýna kolaylýkla cevap veren esnek yapýsý, web üzerinden kullaným olanaklarý ve kapsamlý ürün özellikleri ile insan kaynaklarý çalýþanlarýnýzýn ofis yükünü azaltýr. Çok çeþitli analizler sunarak yöneticilerinize taktik ve stratejik kararlarda yön gösterir. LOGO Ýnsan Kaynaklarý, çalýþanlarýnýzýn kariyer planlamasý ve yetkinlik yönetimi ile en uygun pozisyonlarda çalýþmalarýný saðlar. Departmanlar arasý uyum ile kurumsal hedeflerinizin hayata geçirilmesi için temel adým ve kurallarýn oluþturulmasýna olanak tanýr. SÝCÝL YÖNETÝMÝ BORDRO KURUMSAL PLANLAMA ELEMAN SEÇME VE YERLEÞTÝRME EÐÝTÝM YÖNETÝMÝ KARÝYER PLANLAMA PERFORMANS YÖNETÝMÝ ZAMAN PLANLAMA IK WEB

12

13 Tiger2 ile Ýleri Teknoloji Size özel ihtiyaçlar için kolay ve ekonomik çözümler. LOGO Çözüm Ortaklarý, LOGO nun geliþtirmiþ olduðu Object Designer ve LOGO Objects uyarlama araçlarýný kullanarak hýzlý, tam entegre, ekonomik, görsel ve iþlevsel uyarlamalar gerçekleþtirmektedirler. Bu sayede sadece size özel ihtiyaçlarýnýzýn yaný sýra, sektörünüze özel çözümleri de kolaylýkla uygulamaya alabilirsiniz. Örneðin; hastane otomasyonu, otomotiv yan sanayi, depo yönetimi veya personel devam kontrol sistemleri gibi pek çok farklý çözüm Tiger2 ile tam entegre çalýþmaktadýr. Ofisinizi iþ ortaðýnýza, müþterinize, tedarikçinize kadar e-iþ çözümleri ile geniþletin. Ýþletmeleriniz arasýnda konsolidasyon mu gerekiyor? Tedarikçinizden fiyat teklifi mi alacaksýnýz? Banka ödemeleriniz mi var? Gelen sipariþleri mi toplamak istiyorsunuz? Daðýtýcýlarýnýzdan, bayilerinizden satýþ raporlarý mý gerekiyor? Tiger2 sizin için en ideal, hýzlý ve uygun maliyetli çözümü sunuyor. Tiger2 sizi faks ve telefon trafiðinden kurtarýr, belge ve raporlarýnýzý kaynaðýndan hatasýz olarak size ulaþtýrýr. Þirket sýnýrlarýnýzý kaldýrýn, internetin gücünden yararlanarak bilgiye her yerden ulaþýn. WebTiger, Tiger2 nin özelliklerini güvenli ve hýzlý bir þekilde web üzerindengerçekleþtirilmesine olanak saðlayan bir geliþtirme platformudur. WebTiger, merkez ve þube yapýlarý için bilgi ve rapor konsolidasyonu saðlamakta, bayi otomasyonu ve B2C için güvenli bir platform sunmaktadýr. WebTiger ile firma dýþýndayken web üzerinden raporlama yapabilir, veri alýþveriþinde bulunabilirsiniz. Örneðin; bayilerinizin web üzerinden sipariþ giriþi yapmasýný, müþterilerinizin mutabakat yapýp ekstrelerini almalarýný, verdikleri sipariþler varsa bunlarýn son durumlarýný izlemelerini saðlayabilirsiniz. 5 dakikada tam entegre web sitenizi oluþturun, yeni satýþ fýrsatlarý ve avantajlardan yararlanýn. Webmaster ile hazýrlayacaðýnýz web sitesine, Tiger2 de kayýtlý firma tanýmlarýný, ürün bilgilerini ve finansal tablolarý aktarabilirsiniz. Hazýr tasarýmlardan birini seçerek oluþturacaðýnýz web sitesine; firmanýz ile ilgili bilgileri, duyurularý, kampanyalarý ve referanslarý yerleþtirebilirsiniz. Web siteniz Tiger2 ile tam entegre çalýþtýðý için, tüm bilgilerinizin tek tuþla güncelliðini saðlayabilirsiniz. Web sayfanýzýn yer alacaðý Türkiye nin en önemli iþ dünyasý portali sizi yepyeni bir iþ dünyasý ile tanýþtýrarak farklý olanaklar sunacaktýr. Bu sayede binlerce firma ile iþ ve iliþki geliþtirme fýrsatý bulabilir, ayný zamanda iþinizi internete taþýyabilirsiniz. Kiracý bazýnda farklý tutar, artýþ oranlarý, ciro gibi çok sayýda deðiþkeni olan faturalamalar yapmak durumundayýz. Eskiden çok ciddi sýkýntýlar çektiðimiz süreçlerde, LOGO iþ ortaklarý ile yürüttüðümüz çalýþmalar sonucunda þirketimizin iþ akýþýna uygun çözümler geliþtirildi. Oldukça yoðun iþ gücü gerektiren ve sýklýkla hatalarla karþýlaþtýðýmýz sorunlardan tamamen kurtulduk. Dinamik ve geliþtirmeye elveriþli yapýsýnýn yaný sýra iþ ortaklarýnýn sunduðu tam entegre çözümleri, Tiger ýn en büyük avantajlarýndan biri olarak sayabilirim. Barýþ Ünalp Cevahir Alýþveriþ ve Eðlence Merkezi Mali Ýþler Müdürü

14 Kolay, Hýzlý ve Esnek Raporlama! Güçlü ve zayýf yönlerinizi bilmek, fýrsat ve tehditlere hazýrlýklý olmak için verilerinizi farklý açýlardan analiz edin... Tiger2, her departmanýn ihtiyaç duyduðu güncel ve stratejik bilgileri hýzla alabileceðiniz pek çok raporlama olanaðý sunmaktadýr. En kârlý ürün, en verimli tedarikçi, en baþarýlý satýþ elemaný, SGK ya ödenmesi gereken primler, nakit akýþý, ciro, maliyetler, satýþ trendleri ve mevsimsellik, stoklardaki son kullanma tarihi yaklaþan ürün miktarý gibi pek çok konuda çalýþanlarýn alabileceði ve çýktýlarý üzerinde analiz yapabilecekleri 300 ü aþkýn rapor kullanýmýnýzda olacaktýr. Rapor çýktýlarýnýzý basit müdahaleler ile biçimlendirin. Tiger2 raporlarý üzerinde; renk, font gibi görsel pek çok deðiþiklik yapabilir, þirket logosu gibi iþler için çizim ve grafikleri kullanabilir, kolonlarý silebilir veya alanlarý kolonlara ekleyebilir, yeni filtreler tanýmlayarak deðiþik sorgulamalar oluþturabilirsiniz. Zengin formül kullanýmý ile; sistemde tutulan alanlara yeni alanlar ekleyebilir, yeni rapor bölüm ve gruplama kriterleri yaratabilir, bu kriterlere göre ara ve dip toplamlar alabilirsiniz. Ayrýca, e-posta ile bir baþka kullanýcýya rapor, fatura, sipariþ vb. dökümanlarý, Html, MS Excel, pdf ve benzeri formatlarda gönderebilirsiniz.

15 Etkin kararlar için karmaþýk veriler üzerinde çalýþmayýn, kolay analiz için sadece deðerlendireceðiniz kriterleri seçin. LOGO Pivot Tablo sürükle býrak özelliði ile satýr ve sütunlara yerleþtireceðiniz sýnýrsýz sayýda veriye göre rapor almanýzý ve aldýðýnýz rapor kriterlerini deðiþtirerek elinizdeki bilgiyi farklý açýlardan analiz etmenizi saðlar. Firmanýzýn anlýk durumunu analiz etmek, eski durumunuzla karþýlaþtýrmak ve en doðru kararý almak için saniyeler sizin için yeterli olacaktýr. Raporlarýnýzýn içerisinde yer alan yüzlerce belki de binlerce bilgiyi, istediðiniz boyutlarda, görmek istediðiniz biçimde yerleþtirip, analizlerinizi daha etkin biçimde yapabilirsiniz. Size özel bir raporu çok hýzlý yazabilir, yazdýrabilirsiniz. Tiger2, veri tabanýndaki her türlü bilgiye sorgulama cümleleri ile ulaþabilme ve sonuçlarý Tiger2 rapor formatýnda alabilme imkaný saðlar. Programlama bilgisi ve veri tabaný tecrübesi bulunan ileri seviye kullanýcýlar, iþletmenize maliyet getirmeden, çok esnek raporlar tasarlama yeteneði kazanýrlar. Tanýmladýðýnýz raporlarý Tiger2 menüsüne kolayca ekleyerek yetki dahilinde kullanýma sunabilirsiniz. Proaktif bir yönetim için Ýþ Zekasý Çözümleri. Navigator2 yöneticilerin Tiger2 ekranlarý arasýnda dolaþmaya gerek duymadan, sistemdeki bilgilere on-line ulaþmalarýný ve istedikleri raporlarý tablo ve grafik þeklinde güncel olarak almalarýný saðlar. Bu sayede þirketinizin geleceðine ait kararlarý zamanýnda ve doðru olarak alma imkanýna sahip olursunuz. Çok sayýda bilginin çok hýzlý bir þekilde raporlanmasýna yönelik geliþtirilmiþ bu araç, bilgiyi mevcut iþleyiþe en uygun þekilde toparlayarak kolay, çabuk ve esnek analizler yapmanýzý saðlar, bilgiyi hedefleriniz doðrultusunda faydaya çevirir.

16 Güncel sistem ihtiyaçlarý için adresini ziyaret edebilirsiniz. Merkez/Kampüs Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No: 609 Gebze Kocaeli-TÜRKÝYE Tel: Almanya LOGO BUSINESS SOFTWARE GmbH Mainzer Landstrasse Frankfurt am Main DEUTSCHLAND Tel: Geliþtirme Merkezi ODTÜ Yerleþkesi Silikon Binasý Zemin Kat No: 25 ODTÜ Ankara-TÜRKÝYE Tel: Bölge Müdürlükleri Marmara Bölge Müdürlüðü Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No: 609 Gebze Kocaeli-TÜRKÝYE Tel: Anadolu Bölge Müdürlüðü Cinnah Caddesi No: 11/3 Kavaklýdere Ankara-TÜRKÝYE Tel: Ege Bölge Müdürlüðü Þair Eþref Bulvarý Montrö Ýþ Merkezi No: 35/1 Kat: 3 Daire: 402 Montrö Ýzmir-TÜRKÝYE Tel: Uluslararasý satýþ ofislerimiz için adresini ziyaret edebilirsiniz.

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatı kolaylaştıran çözümler sunmak! LOGO, KOBİ lere ve Ar-Ge ye yaptığı büyük yatırımlarla büyüyor. Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine

Detaylı

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın!

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen GO 3 ile iş süreçlerinizi dilediğiniz gibi yönetirken verimliliğinizi de artırabilirsiniz. GO 3 rol bazlı kişiselleştirilebilir

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS 1000 Kaplan Gücünde LOGO TIGER PLUS ile Rekabet Ortamında Güvenle Yol Alın İşletmenizin ihtiyaçlarına göre planlanmış, tam entegre modülleri ile LOGO TIGER PLUS, size,

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI

EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI GO PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan hayatınızı kolaylaştıracak İş Uygulaması GO PLUS IN EN LERİ HİZMETİNİZDE EN KOLAY Sihirbazlar:

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! LOGO dan İşletmelerin Büyüme Sürecini Destekleyen Yazılımlar Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine can

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

focus Ürün Katalogu sales channel store warehouse service www.bilgera.com.tr www.bilgera.com.tr Vizyonumuz; Geliþen dünya ekonomisine paralel olarak, güncelliðini koruyan çözümlerini mümkün olan en geniþ

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI

EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI GO PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan hayatınızı kolaylaştıracak İş Uygulaması Dünyanın 43 den fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/12/2011 2.08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari hesap borç takip penceresinde kapatılmamış işlemlerin

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Tiger2 ile Gelen Yeni Özellikler

Tiger2 ile Gelen Yeni Özellikler Tiger2 ile Gelen Yeni Özellikler Yönetici Konsolu nun yeni arayüzü ile anlık göstergeler emrinizde! Yönetici Konsolu yepyeni bir arayüz ve pek çok özellik ile kullanıcıları ile buluşuyor. Yönetici Konsolu

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

İnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat

İnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat İnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat Bayileriniz kendi müşterilerine yaptıkları satışların tutarını sizin online tahsilat sisteminizden size ödeyecekler ve bayilerinizin satış ciroları direkt olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

GENEL BAKIŞ MOBILTECH

GENEL BAKIŞ MOBILTECH GENEL BAKIŞ MOBİL ÇÖZÜMÜMÜZ ile sağlanacak kazanımları sıralarsak; İşletme maliyetlerinizi azaltır, Daha verimli ve güncel bilgilerle çalışmasını sağlar, Anlık olarak merkezden hatasız bilgi alımını sağlar,

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel bir ERP Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

İşiniz Her An Her Yerde Kanatlarınızın Altında!

İşiniz Her An Her Yerde Kanatlarınızın Altında! İşiniz Her An Her Yerde Kanatlarınızın Altında! Logo 444 56 46 Logo www.logo.com.tr Rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikler ile birlikte app-in-app teknolojisini,

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE

BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A K I L L I. K O L A Y. E NTEGRE BAYİ YÖNETİM ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G VERİMLİ. GÖRÜNÜR. GÜVENİLİR. ARETE Bayi Yönetim Çözümüyle, satış terminallerinden

Detaylı

İş Uygulamalarında Yepyeni Bir Kullanıcı Deneyimi!

İş Uygulamalarında Yepyeni Bir Kullanıcı Deneyimi! İş Uygulamalarında Yepyeni Bir Kullanıcı Deneyimi! Logo nun yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Tiger 3 ERP Çözümleri, rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri

Detaylı

İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu!

İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu! İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu! Netoloji Hakkında Operasyonel faaliyetlerini İstanbul Ataşehir, Ar-Ge faaliyetlerini Ankara Üniversitesi Teknopark ta yürüten Netoloji, tüm Türkiye de yetkin iş ortakları

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Satışınızı artırmak ve masraflarınızı

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

LOGO Perakende Modülü

LOGO Perakende Modülü Mağazanızın Yeni Yöneticisi LOGO Perakende Modülü Hayatınızı Kolaylaştırın, Verimliliğini Artırıp Rekabette Öne Geçin! With LOGO Perakende Modülü! LOGO Perakende Modülü, LOGO nun mağazaların operasyonel

Detaylı

Ege Orman Vakfı E-Kart Uygulaması Nedir? Ege Orman Vakfı E-Kart Uygulaması na Nasıl Ulaşırsınız?

Ege Orman Vakfı E-Kart Uygulaması Nedir? Ege Orman Vakfı E-Kart Uygulaması na Nasıl Ulaşırsınız? Ege Orman Vakfı E-Kart Uygulaması Nedir? Ege Orman Vakfı E-Kart uygulaması; kişi veya firmaların sisteme üye olarak sevdiklerine, dostlarına, çözüm ortaklarına, personeline fidan bağışını e-kart olarak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız.

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. Netx ile işletmenizin tüm iş yönetimini bilgisayar ortamında rahatlıkla takip edebilir esnek raporlama teknikleriyle

Detaylı

LOGO Perakende Modülü

LOGO Perakende Modülü Mağazanızın Yeni Yöneticisi LOGO Perakende Modülü Hayatınızı Kolaylaştırın, Verimliliğini Artırıp Rekabette Öne Geçin! With LOGO Perakende Modülü! LOGO Perakende Modülü, LOGO nun mağazaların operasyonel

Detaylı

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor. SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor. SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM Gündem Neden SAP TRM? SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim

Detaylı

İki Problem Tek Çözüm. Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre

İki Problem Tek Çözüm. Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre TM Ataşehir deki 1 İki Problem Tek Çözüm Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre Ne öneriyoruz? Müşterilerinize daha kaliteli ve hatasız hizmet sunmak ve farklılık yaratmak, aynı zamanda

Detaylı

Daha ayrıntılı bilgi için: rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101

Daha ayrıntılı bilgi için: rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101 Daha ayrıntılı bilgi için: Rabia Başay rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101 Doğadaki uyumu projelerinize taşıyın... Hizmet Sektörü Firmaları için Uluslararası ERP Yazılımı -

Detaylı

Satýþ Maliyet analizi Müþteri iliþkileri Teklif hazýrlama Stok Tedarikçiler Teklif alma Satýn alma Stok takibi Ýmalat Ýþ emirleri Tezgah yükleme Tezgah yükü Ýþlerin takibi Planlama Ýþ akýþ planý Ýþ eylem

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı