MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA. Delete this box and insert your firm logo. Top of the wing should sit on the gridline above

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA. Delete this box and insert your firm logo. Top of the wing should sit on the gridline above"

Transkript

1 MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA

2 Muhasebe ve Denetim Mesleği Muhasebe ve denetim birbirlerinin ayrılmaz parçalarıdır. Muhasebenin ürettiği finansal tabloların, muhasebe standartlarına uygunluğunu, yine denetim standartlarına göre inceleyerek, muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini artıran muhasebe denetimi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik sistemin önemli bir parçasıdır. Muhasebe ve denetim mesleği gerek ülkemizde gerekse küresel düzeyde önemli bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde bulunmaktadır. Muhasebe mesleğinin uluslararası nitelikleri, Uluslararası denetim ve güvence standartları, Uluslararası muhasebe eğitimi standartları ve Uluslararası etik kuralları ile, Muhasebe uygulamaları ise Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları ile belirlenmiştir. 2

3 Muhasebe ve Denetim Mesleği Mesleğimizin yeni kültürünü oluşturan esas unsurlar aşağıdaki gibidir. Uluslararası denetim ve güvence standartları, Uluslararası muhasebe eğitimi standartları, Uluslararası muhasebe etik kuralları Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları, Kalite kontrol Standartları, Kamu gözetimi 3

4 Muhasebe ve Denetim Mesleği Mesleğimizin gerek küresel gerekse ülkemiz ekonomisi için önemi günden güne artmaktadır. G- 20 toplantılarında konuşulan gündem maddelerinin en önemlilerinden birisi finansal raporlama ve denetim konusudur. Dünyada ve Türkiyede meslekle ilgili öne çıkan hususlara örnekler aşağıdaki gibidir: Kamu Gözetimi- Kamu kurumlarının bağımsızlığı, Kamu Gözetimi Kurumlarının İnsan Kaynakları, Gözetim Faaliyetleri Finansal krizlerin ardından yatırımcılar, düzenleyiciler, kamu otoriteleri ve diğer paydaşların bağımsız denetime ilişkin olarak daha fazla şeffaflık talepleri. Bu kapsamda denetçi raporunun içeriğinin yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu husus UDS 701 (Uluslararası Denetim Standartları) olarak yayımlanacaktır. Ana hedef noktası borsa şirketleri olacaktır. Günümüzde şirket birleşmeleri ve satın almalarının ulusal sınırları çoktan aşmış olmasına rağmen, değerleme yöntemlerinin ülkeden ülkeye farklılıklar göstermesi nedeniyle küresel bir değerleme uzmanlığının tanımlanmasına olan ihtiyaç ve uluslararası değerleme ilke ve politikalarının geliştirilmesine olan ihtiyaç. 4

5 Muhasebe ve Denetim Mesleği Meslekte Uzmanlaşma- Vergi ve bağımsız denetimin yanında şirket derecelendirme ve değerleme, kurumsal yönetim ve derecelendirmesi, adli muhasebecilik, sistem, süreç ve hile denetimi, entegre raporlama, vergi risklerinin değerlendirmesi, eğitim, finansal planlama ve yeni finansal raporlama uygulamaları ile ilgili danışmalık yapma gibi katma değeri yüksek hizmetlere yönelmek. Haksız rekabet, meslek etiği ve kurumsallaşma konularında farkındalığının artırılması ile uygulama birlikteliğinin sağlanmasını Mesleğimiz hakkında bugün vereceğimiz kararlar, sadece muhasebecilik mesleğinin geleceği açısından önemli değildir, aynı zamanda yaşadığımız ve çalıştığımız toplumların geleceği için sorumluluklarımızın bir parçası olarak da önemlidir. Muhasebe mesleğinin ortak değeri artık sadece basit bir teknik uzmanlık değildir; yeni ortak değerler kamu çıkarına hizmettir. Mesleğimizin geleceğe bakışı; sürdürebilirlik, istikrar, tutarlılık, güvenilirlik, bağımsızlık ve dürüstlüğe bağlı kalmak ve muhasebenin geleceğini bu değerlerin üzerine inşa etmektir. Bunlar bir mesleğin vazgeçilmez unsurlarıdır. 5

6 Muhasebe ve Denetim Mesleği Türkiyede, Yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak, Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, Etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmek amacıyla, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurulmuştur. (Kuruluş tarihli ve 6223 sayılı kanunun Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılmış ve tarihli sayılı resmi gazetede yayımlanarak kanunlaşmıştır) Kurulun başlıca görevleri, Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, Bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, Denetim standartlarını belirlemek, Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve Bunların faaliyetlerini denetlemektir. 6

7 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulması ile muhasebe ve denetim fonksiyonları ayrılmış, muhasebe mesleğinin içerisindeki hizmet çeşitliliği artmıştır. Bu hizmetlere ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir. 1- UFRS ye göre düzenlenen finansal tabloların uluslararası denetim standartlarına göre denetimi 2- Muhasebe hizmetleri ve finansal tabloların UFRS ye göre hazırlanması 3- Risk yönetimi -Kurumsal risk analizi -İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, kurulması, denetimi -Hile riskinin değerlendirilmesi, hile incelemesi -Bilgi teknolojilerinin değerlendirilmesi, yapılandırılması, denetlenmesi -İç denetim biriminin oluşturulması -Adli muhasebe hizmetleri 4- Kurumsallaşma çalışmaları -Organizasyon yapısının oluşturulması/revize edilmesi -Yönetim kurulu/icra kurulu çalışma esasları -Görev tanımları -Aile anayasasının oluşturulması -İş süreçlerinin oluşturulması v.b. 5- Faaliyet raporlarının denetimi 6- ERP kurumsal kaynak planlaması 7- Yönetim danışmanlığı, işletme analizi Sözkonusu hizmetleri ancak birleşen bir ekip ve birbirini tamamlayan kadrolar yapabilir. 7

8 2014 yılında KGK Tarafından Yapılan Önemli Değişiklikler ve Gelişmeler 1-26/08/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararıyla; Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK) 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulamasına, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulama kapsamı dışında kalan kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından ise Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ve eki Tek Düzen Hesap Planının uygulanmasına devam edileceğine, bununla beraber söz konusu kuruluşların isteklerine bağlı olarak TMS leri de uygulayabileceklerine karar verilmiştir. 1 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde hüküm altına alındığı üzere, söz konusu düzenlemenin amacı vergi mevzuatına uygun mali tablolar üretilmesini sağlamak olmayıp, bilakis bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasını sağlamaktır. Diğer taraftan, KGK tarafından Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 2013/34 sayılı AB Muhasebe Direktifi arasındaki farklılık ve benzerlikleri tespit etmek amacıyla bir komisyon oluşturularak konu hakkındaki çalışmalara başlanmış olup 2015 yılı içinde söz konusu direktife uygun finansal raporlamaya ilişkin çerçevenin tamamlanması planlanmaktadır. 8

9 2014 yılında KGK Tarafından Yapılan Önemli Değişiklikler ve Gelişmeler yılında bir çok denetim standardı yayınlanmış olmakla birlikte belkide mesleği en çok ilgilendiren bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Kamuoyunun Görüşüne açılmıştır. Dürüstlük, Tarafsızlık, Mesleki Yeterlik ve Özen,Sır Saklama (Gizlilik), Mesleğe Uygun Davranış, Ücretler ve Sağlanan Diğer Menfaatler, Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması gibi, muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından düzenlenen ve Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve kamuoyunun görüşüne açılmıştır. 9

10 Kurumsallaşma ve Temel Amacı Kurumsallaşma, bir işletmenin faaliyetlerini, belirli kişilerin varlığına bağlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısıdır. Kurumsallaşmanın temel amacı işletmelerin kişilere bağlanmadan fonksiyonlarını icra edebilmesidir. Kurumsallaşma ile; Yönetici den Lider-Yönetici ye Günübirlik ten Stratejik Yönetim e Yönetim den Yönetişim e Ben Bilirim den Ortak Akıl a Yetkilendirme den Güçlendirme ye Kişisel Kültür den Kurum Kültürü ne geçiş ve sürdürülebilirlk amaçlanmalıdır. Ancak,Ülkemizde faaliyet gösteren meslek mensuplarının kurumsallaşma yönünden yeterli düzeyde bulunduklarını ileri sürmek, kanaatimizce pek mümkün değildir. 10

11 Meslek Mensubunu Kurumsallaşmaya Yönelten Faktörler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeniliklerin meslek kapsamını genişletmesi (bağımsız denetim, defter tutma, vergi denetimi, iç denetim) hızla ilerleyen bilgi akışları ve sürekli değişen mevzuat, meslek mensuplarının muhasebe ve denetim ile ilgili tüm konulara vakıf olabilmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla kurumsallaşmanın sadece kurum bazında değil mesleki bazda da yapılması yani mesleki uzmanlaşmaya da gidilmesi şarttır. Bu nedenle; Çağa uygun alt yapıya sahip olan, Nitelikli personel istihdamında zorlanmayan, Bilgiye ve geleceğe yatırım yapma kabiliyetinde olan, Meslektaş dayanışması ile fiziki ve ruhi sağlığın korunduğu, Rekabet etme gücünü artıracak,gelecek kaygılarını azaltacak uyumlu beraberlikler yaratmak ve kurumsal güç birliği yapmak, zorunluluk haline gelmiştir. Değişimi yönetmek için kurumsallaşmak şarttır. 11

12 Kurumsallaşmada İnsan Faktörü Kurumsallaşma ile; Hedeflenen reformları eyleme geçirecek, Hedeflenen reformları uygulanır kılacak, ve mesleki kaliteyi arttıracak, olan ana faktör insandır. Vasıflı insan kaynağı olmadan kurumsallaşmak imkansızdır. Her meslek mensubunun iş bilgisi, mesleki yeterliliği, deneyimi, liderlik özelliği, kariyeri vb. gibi farklı özellikleri bulunmakta ve her bir özellik ayrı bir değer yaratmaktadır. Bu nedenle kurumsallaşmak isteyen meslek mensupları başlangıç aşamasında sadece müşteri ve personel açısından değil, ortağın diğer ortaklarına yaratacağı katma değer ve iş yapma biçimlerini de dikkate almak zorundadır. 12

13 Değişimin Etkileri ve Kurumsallaşmanın Faydaları : Konu 1 Hizmet Alanının Genişlemesi 2 Mesleki Standartların Karşılanması Kurumsal Olmayan Şirketlerdeki Dezavantajlar Büyümek için meslekte uzmanlaşmaya gitmek şarttır. Kurumsallaşamayan meslek mensubu nun uzmanlaşması mümkün değildir. Tek başına veya azsayıda kişiden oluşan kuruluşlarda etik ortamın ve kalite kontrolün oluşturulabilmesi güçleşmektedir. Kurumsallaşan Şirketlerdeki Avantajlar Kurumsal yapıları sayesinde farklı branşlardaki uzmanları bir araya getirebilirler. Etik ve Kalite standartlarının gereksinimlerini karşılayacak kadrolara sahip olurlar ve mesleki standartlara kolay uyum sağlarlar. 3 Risk ve Bağımsızlık Müşteri sayısının azlığı sonucu, belli müşterilere bağımlı olan meslek mensupları işletme yönetimlerinin baskısı altında kalıp, bu önemli görevlerini yerine getirmekte yetersiz kalabilirler. Bağımsızlık muhasebe ve denetim mesleğinin olmazsa olmazlarındandır. Bağımsız denetim kuruluşu büyüdükçe ve aynı zamanda kurumsallaştıkça bu risk azalmaktadır. 13

14 Değişimin Etkileri ve Kurumsallaşmanın Faydaları : Konu 4 Eğitim ve İnsan Kaynağı Kurumsal Olmayan Şirketlerdeki Dezavantajlar Muhasebe mesleğinin kalitesi insan kaynağının kalitesine bağlıdır. Kurumsallaşamayan meslek mensubunun mesleki donanım ve titizliği sağlayabilecekleri ortamı yaratması zordur. Kurumsallaşan Şirketlerdeki Avantajlar Kurumsallaşmış şirketler personeline sürekli eğitim ve mesleki donanımı kazandıracak gerekli kadro ve finans gücüne sahip olurlar. 5 Çalışan Memnuniyeti Kurumsal olmayan Şirketler de kariyer planlaması, maaş, iş tatminsizliği v.b. hususlar nedeniyle çalışan mennuniyeti düşük olduğundan işten ayrılma oranı yüksektir. Çalışanlar asistanlık mertebesinde işe başlayarak göstermiş oldukları performans sayesinde ortaklık statüsüne kadar yükselebilirler. Çalışan motivasyonu genelde yüksek olur. 6 Bilinirlik ve Güven Kurumsallaşmamanın sonucu ilgili kuruluşun bilinirliği azalmakta ve hizmete olan olan talepte azalmaktadır. Kurumsallaşan meslek mensubunun bilinirliğinin ve göstermekte olduğu hizmete olan güvenin artması, vermekte olduğu mesleki hizmetlere olan talebin de artmasına sebep olur. 14

15 Değişimin Etkileri ve Kurumsallaşmanın Faydaları : Konu 7 Kazançların Artması Kurumsal Olmayan Şirketlerdeki Dezavantajlar Ortaklar kendi şahsi bilgi ve zamanlarını ortaya koyarak çalıştıklarından dolayı ortaya koyabilecekleri performans ve bakabilecekleri müşteri sayısı sınırlıdır. 8 Yönetişim ortaklar arasında mutabık kalınmış, yazılı prosedürlere göre yönetilmeyen şirketlerde keyfilik ön plana çıkmakta, ortaklar arasındaki ilişkilerde belirsizliği arttırmakta ve ortakların birbirine olan güvenini azaltmaktadır. Kriterleri belirlenmiş kar dağıtım modeli yoktur. Kurumsallaşan Şirketlerdeki Avantajlar Kurumsal bir kimliğe kavuşarak büyüyen meslek mensubu kazancını güven içerisinde arttırabilir. Yazılı prosedürlere göre yönetilen şirketlerde, ortaklar arasındaki ilişkilerdeki belirsizlik ortadan kalkar ve ortakların birbirine olan güveni artar. Kurumsallaşmış mesleki hizmet firmalarında, karların ortaklar arasındaki dağılımı, sermaye oranından bağımsız olarak, tecrübe, ortaklığa olan katkı, kaliteye ve bağımsızlık kurallarına verilen önem gibi, önceden mutabık kalınan kar dağıtım modeline göre yapılır. Ortakların kazancında sadece finansal başarı değil performans önemli bir kriterdir. 15

16 Şirketleşme ve Kurumsallşama Süreci Şirketleşme Süreci Kurumsallaşma Süreci Ne Tür Ortaklık -Mülkiyet/Kar Payı Ortaklık Sözleşmesi Örgüt Yapısı-Yönetim Kurulu-İcra Kurulu Kar Dağıtımı Emeklilik Planları Vizyon,Misyon Organizasyon Şeması Stratejik Plan Kurum Kültürü Etik İlkeler İnsan Kaynakları Yönetimi -(İK planlama, İşe alım, Eğitim, Kariyer Planlama, Performans Ölçümü) Teklif Sözleşme Yönetimi İş Geliştirme Kalite Kontrol & Risk Yönetimi Şirket Yönetimi- Muhasebe, Bütçe Raporlama, Arşiv, Bilgi İşlem, Çalışma Usül ve Esaslarına ilişkin Prosedürler, Tedarik Yönetimi v.b.) 16

17 Meslek Mensubu nun Kurumsallaşma Sürecinde Yapması Gerekenler Ne Tür Bir Ortaklık Yapılacağına Karar Verilmesi- Varolan bir ortaklığa girmek, birleşmek yada yeni bir ortaklık kurmak. (Yeni bir ortaklığa girerken ortakların birbirini tanınması, önemli görüş ayrılıklarının belirlenmesi, ortak hedeflerin uyumu, dürüstlük, güven, vb. unsurların iyi analiz edilmesi gerekir.) Şirket in Hedeflerinin Belirlenmesi (Hizmetin tipi, hedef müşteri, şirketin lokasyonu, ofis sayısı) Ortaklararası İlişkilerin düzenlenmesi (Sahiplik ve kar paylaşımı, karar mekanizmaları, izin kullanımı, aktif edinme, performans politikası,ortaklığa giriş ve çıkış, emeklilik planları vb.) 17

18 Meslek Mensubu nun Kurumsallaşma Sürecinde Yapması Gerekenler Yönetimin Yapılanması ve Organizasyon Şemasının Oluşturulması (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu nun rol ve sorumlulukları, Denetim Hizmetleri, Muhasebe Hizmetleri, Vergi ve Danışmanlık Hizmetleri, Kalite Güvence Birimi, Etik Kurulu, IT, İnsan Kaynakları, İş Geliştirme gibi operasyonel ve destek bölümlerinin belirlenmesi, çalışanların görev tanımlarının yapılması) Yönetim Sisteminin Belirlenmesi (Plan ve Bütçe Yönetimi, Müşteri Yönetimi, Teklif ve sözleşme yönetimi, Muhasebe Entegrasyonu vb.) Mesleki Faaliyetlere İlişkin Prosedürlerin Oluşturulması (Etik İlkeler, Bağımsızlık, Risk yönetimi, Kalite Kontrol, Kariyer Planlaması, Peformans Yönetimi, Eğitim vb.) Operasyonel Prosedürlerin Belirlenmesi (İnsan Kaynakları, Satınalma, Müşteri İlişkileri, Yedekleme, Bilgi Teknolojileri, Gizli bilgilerin korunması, Telif hakları, Elektronik İletişim vb.) 18

19 Sonuç Muhasebe mesleğinin içindeki hizmet çeşitliliği giderek artmaktadır. Küresel baskı, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen kurumsal yönetim anlayışı, denetim zorunluluğu, finansal raporlama standartları ve kalite güvence standartlarının uygulanması süreci gibi pek çok konu süratle hayatımıza ya girmiştir ya da yakın gelecekte girecektir. Bu süreç, meslek mensuplarının da kurumsal yönetim anlayışı içinde, hizmet sunmalarını zorunlu hale getirmektedir. Gün geçtikçe kurumsallaşma nasıl olacak, ortaklık kültürü nasıl oluşturulacak, güçler nasıl birleştirilecek, izlenecek strateji ve yöntemler neler olacak gibi soruların yanıtları önemli hale gelmektedir. Sürdürülebilir olmak için kurumsallaşma zorunluluğunu iyi anlamak ve bu konuda bir an önce radikal kararlar almakta fayda vardır. 19

20 Kaynakça Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma - İTO Yayınları Gündemde Öne Çıkanlar, TÜRMOB, yıl 2, sayı 37 Örgütlerde Kurumsallaşmanın Temeli - Yıldız Teknik Üni. (Doç.Dr. Yonca Gürol) Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Kurumsallaşma - İSMMMO yayınları Değişimi Yönetecek Kurumsallaşma - İlter Akınoğlu Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Yrd.Doç.Dr. Murat Kiraci 20

21 Şubelerimiz Merkez İstanbul: Spine Tower, Büyükdere Cad. 59.Sok. No:243 K: Maslak / Istanbul Ankara Ofis: ASO Kule Ataturk Bulvarı No:193 K: Kavaklıdere / Ankara Antalya Ofis: Fener Mahallesi 1964 Sokak No: 36 Daire: Lara / Antalya Izmir Ofis: Atatürk Caddesi Ekim Apt. No:174/1 K:5 Daire: 9 Alsancak / Izmir Tekirdağ Ofis: Atatürk Bulvarı No:44 Daire:9 & Tekirdağ Bursa Ofis: Odunluk Mahallesi Akademi Cad. Zeno İş Merkezi D Blok K:7 D:31 Nilüfer / Bursa Gaziantep Ofis: Incilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Nişantaşı Sok. No:11 K:5 Unit: 6 Şehitkamil / Gaziantep Batı Karadeniz Ofis: Karaçayır Mah. Hoca Ahmet Yesevi Sok. 3K İş Merkezi No:2/2 Bolu

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM KAMU GÖZETİM MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA BAĞIMSIZ DENETİMDE ESAS ALINACAK OLAN FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 1. KONU Günümüzde; işletmelerin

Detaylı

FAALİYET RAPORU2012. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

FAALİYET RAPORU2012. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu FAALİYET RAPORU2012 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu FAALİYET RAPORU 2012 İletişim: T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ

XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ [Yıl] XIX. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ Geçmiş Deneyimler Işığında GeleceğinTasarlanması: Meslekte Yeni Ufuk ve Açılımlar 17-18 Eylül 2014, Ankara Ymm. Nail SANLI TÜRMOB Genel Başkanı AÇILIŞ KONUŞMASI Kurum

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ DENETİM FİRMALARI İÇİN YÖNETİM KILAVUZU

MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ DENETİM FİRMALARI İÇİN YÖNETİM KILAVUZU MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ DENETİM FİRMALARI İÇİN YÖNETİM KILAVUZU İSMMMO Yayın No 145 Grafik ve Uygulama: Evren GÜNAY Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİ

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere Getirdiği Sorumluluklar 1 Türkiye özellikle 2005 yılından bu yana dünya standartlarında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

BANKACILAR. Borçlar Kanunu Tasarısı nın Bankaları Doğrudan İlgilendiren Değişiklikleri

BANKACILAR. Borçlar Kanunu Tasarısı nın Bankaları Doğrudan İlgilendiren Değişiklikleri SAYI 72 MART 2010 BANKACILAR MAKALE Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Daştan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kurumsal Muhasebe Etkileşimi Coşkun Tarkoçin Murat Gençer Farklı Girdi ve Çıktı Yaklaşımlarının Veri Zarflama

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ UYARINCA HAZIRLANAN 17 NİSAN 2014 16 NİSAN 2015 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU 17 NİSAN 2014 16 NİSAN 2015 FAALİYET DÖNEMİNE AİT ŞEFFAFLIK RAPORU Uluslararası Bağımsız

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA AİLE ŞİRKETLERİ

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM www.firstgate.com.tr Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr.

Detaylı

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE **

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE ** YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN BAĞIMSIZ DENETİM, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI, ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ve BASEL II KRİTERLERİ YÖNÜYLE GENEL DEĞERLENDİRMESİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 3 SUNUŞ: Son dönemde uluslararası alanda siyasi sınırların kalkmasının, müşterek

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa 2003 yılında kamuya açıklanmış olup SPK nın

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİLİ İ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM EL KİTABI Text copyright

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı