Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý"

Transkript

1 P O L Ý E S T E R Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý Sürümü hayatýn her alanýnda...

2 Sürümü poliya_basin_kiti.pdf Metin ve verileri içeren dosya poliya_images.zip Logo ve diðer görselleri içeren dosya Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý Poliya tüm kullanýcýlarý, çalýþanlarý, paydaþlarý ve iþ ortaklarý için sorumluluklarýný önemseyen bir kurumsal kültüre sahiptir. Üst Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu, 9 Aralýk 2005 tarihinde kararlaþtýrýlan Poliya Kurumsal Yönetim Ýlkelerinde yer alan yönergelere uymak için her türlü çabayý sergilemektedir. Yönetim ilkelerinde yer alan hükümlere her alanda uyma gayretindeyiz. Kurumsal tüm uygulamalarda amacýmýz her zaman için en üst düzey þeffaflýðý ve sorumluluðu sunabilmek. Metinler, bilgiler ve rakamlar Bu doküman üzerinden gerekli metinleri kopyalama ve yapýþtýrma kullanarak alabilir veya ekteki metin dosyalarýndan yararlanabilirsiniz. Logo, resim ve medya dosyalarý Ekli sýkýþtýrýlmýþ zip dosyasý içindeki tüm medya dosyalarýndan yararlanabilirsiniz. Vektör dosyalarý Adobe Illustrator formatýnda ve resimlerin RGB kopyalarý JPG veya PNG formatýnda olup web ve benzeri alanlarda kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Poliya nýn basýn ve medya programý hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilir veya +90 (212) no lu telefonlarýmýzdan ulaþabilirsiniz Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Her hakký saklýdýr. Poliya, P logosu, ve Poli ürün isimleri Poliya nýn ticari markalarý olup Avrupa ve diðer ülkelerde kayýtlýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve ticari ürünlerin telif haklarý ait olduklarý firmalarca korunmaktadýr. Doc Basýn Kit Med Ver2. Kasým

3 Ýçindekiler Sayfa 3 Sayfa 8 Kompozitler Kompozit Malzeme Nedir? Avantajlarý Kompozit Endüstrisi Uygulamalar Firma Bilgileri Poliya nýn Profili Vizyon ve Misyon Temel Deðerler Yerel ve Küresel Pazar Araþtýrma ve Geliþtirme Sayfa 13 Kurumsal Yönetim Sayfa 14 Tarihçe ve Kilometre Taþlarý Sayfa 18 Logo, Resim ve Medya Dosyalarý Sayfa 19 Bir-bakýþta Ürünler Sayfa 20 SGÇ&K Saðlýk Güvenlik Çevre Kalite 2

4 Kompozitler Kompozit Malzeme Nedir? Kompozit malzemeler farklý komponentlerden oluþan bileþim karma malzemelerdir. Kompozitlerin daha geniþ tanýmý ise: "Ýki veya daha fazla birbirine benzemeyen ve bir araya geldiklerinde bireysel özelliklerinin ötesinde performans sergileyen ürün türüdür " Takviye Malzemeleri Elyaflar Camelyaf kompoztilerde kullanýlan tipik bir takviye malzemesidir. Kullanýlan diðer elyaflar arasýnda aramid ve karbon elyaflarý ön sýrada yer almaktadýr. + Sinerji Elyaf (takviye) ve reçineler (matris) bireysel olarak ele alýndýklarýnda üstün yapýsal ve iþlevsel özellikler sergileyemezler. Ancak bu malzemeler bir araya geldiklerinde oluþturduklarý sinerjik efekt ile sunduklarý üstün performans deðerleri kompozit teorisi altýnda yatan en önemli prensiptir. Kompozitler Neden Önemli? Matris Malzeme Reçineler Polyester, vinilester ve epoksi reçineler kompozitlerde kullanýlan en temel reçine türleridir. = Kompozit Yapýda Ürün Düþük aðýrlýk ve yüksek mekanik deðer sergileyen kompozit parçalar. 3

5 Kompozitler Avantajlarý Metal Kompozit Metaller ile karþýlaþtýrýldýðýnda, kompozit malzemeler, hafif, güvenilir ve korozyona dayanýklý, yüksek performanslý ve güzel görünümlü-estek sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr. Bu nedenle kompozit ürünler dünyanýn en önemli malzemeri arasýndadýr. Kompozit ürünleri gündelik hayatýmýzýn her alanýnda karþýmýza çýkmaktadýr. Saðlamlýk En yüksek hafiflik-saðlamlýk deðeri Kompozit ürünler günümüz teknolojisi ile üretilebilen en yüksek hafiflik-saðlamlýk deðerlerini sergileyen malzeme grubudur. Düþük Aðýrlýk Korozyona Dayaným Tasarým Esnekliði Yüksek Dayaným Düþük Maliyet Low Investment Cost 4

6 Kompozitler Kompozitlere Artan Talep Kompozit malzemelerin yararlarý otomotiv, inþaat, korozon-dayanýmý, marin, üstyapý, tüketici ürünleri, elektrik, havacýlýk ve ekipman gibi pazarlarda ortaya çýkan yeni uygulamalarýn ihtiyaçlarýný karþýlama doðrultusunda hýzla artmaktadýr Polyester Reçine Üretimi Yukarýda yer alan grafikte dünya çapýnda üretilen ve gelecek için tahmin edilen toplam doyamýþ poliester reçinesi (UPR) miktarý gösterilmektedir. * birimler milyon tondur Dünya genelinde toplam kompozit üretiminin yaklaþýk %90 ý camleyaf ve poliester reçinesi (veya vinilester) ile elde edilmektedir. Kompozit parçalarýn üretiminde %65 açýk kalýplama yöntemi ve geri kalan %35 inde kapalý kalýplama veya sürekli üretim yöntemleri tercih edilmektedir. Kompozitler genel olarak takviyeli plastikler olarak bilinmektedir. Kompozitler özellikle polimer matrisin elyaf ile takviyesi ile oluþmaktadýr. En yaygýn kullanýlan takviye malzemesi cam elyafý (fiberglass) ve daha az kullanýlan ve daha yüksek performans sergileyen aramid (kevlar) ve karbon elyaflarý sayýlabilir Kullanýlan polimer matris, genelde polyester, vinilester ve epoksi gibi termoset reçinelerden oluþmaktadýr. Fenolik poliüretan, silikon gibi reçineler de özel uygulamalar için özel reçine türleri olarak kullanýlmaktadýr Kompozit Malzeme Üretimi Yukarýda yer alan grafikte dünya çapýnda üretilen ve gelecek için tahmin edilen toplam kompozit ürün miktarý gösterilmektedir. * birimler milyon tondur 5

7 Kompozitler Kompozit Endüstrisi Kompozit endüstrisi, kompozit ürünlerin kullanýldýðý pazarlara göre karakterize edilebilir. Üç geniþ kategori olan: Tüketici kompozitleri, endüstriyel kompozitler ve geliþmiþ kompozitler altýnda binlerce farklý kompozit ürün türü yer almaktadýr. Akrilik Elyaf takviyeli küvet Tipik tüketici türü kompozit ürün uygulamasý Tüketici Kompozitleri Kompozit endüstrisi elli yýldýr modern endüstri dallarý içinde yer almakta ve inþaat-yapý malzemeleri, tekne, otomobil gibi tüketici ürünleri 1950'lerin baþýndan beri kompozit ile üretilmektedir. Tipik olarak, her zaman olmasa da, tüketici kompozitleri kozmetik görünüme sahip, tekne, eðlence araçlarý, banyo ekipmanlarý ve spor malzemeleri gibi ürünlerden oluþmaktadýr. Birçok üründe bu estetik görünümü elde edebilmek için kalýp-içine jelkot adý verilen kaplama malzemesi uygulanmaktadýr. Tüketici ürünler genel kompozit pazarýnýn büyük bir bölümünü oluþturmaktadýr. Endüstriyel Kompozitler Kompozit ürünler çok çeþitli endüstriyel uygulamalarda, korozyon direnci ve olumsuz ortamlarda performansýn kritik olduðu yerlerde baþarýyla kullanýlmaktadýr. Bu tür uygulamalarda genellikle üstün performanslý izoftalik reçineler (ISO ve ISO-NPG) ve vinilester formülasyonlarý kullanýlarak gerekli korozyon direnci elde edilmekte ve takviye elyafý olarak hemen hemen tüm uygulamalar cam elyafý kullanýlmaktadýr. Otomotiv Gövde ve Paneller Tipik endüstriyel kompozit ürün uygulamasý Çoðu endüstriyel uygulamada performans ve fonksiyonellik ilk sýrada yer alýrken estetik-kozmetik görünüm ikinci plandadýr. Endüstriyel kompozit ürünler içinde, yeraltý depolama tanklarý, yýkayýcýlar, alev ilerletmeyen parçalar, borulama, duman bacalarý, su arýtma bileþenler, basýnçlý bölgeler, kimyasal madde depolama ekipmaný gibi ürünler sayýlabilir. Aramid Cam Elyaf Karbon Elyafý Geliþmiþ Kompozitler Kompozit endüstrisinin bu alt dalý kullanýlan yüksek performanslý, pahalý reçine sistemleri ve yüksek-dayaným yüksek-tokluk veren çok eksenli takviye malzemeleri (KDK-Kývrýmsýz dikiþli kumaþ) ile karakterize edilebilir. Uzay ve havacýlýk sanayi, Formula 1 yarýþ araçlarý, askeri ve sivil hava araçlarý geliþmiþ kompozitlerin kullanýldýðý önemli alanlardýr. Takviye Malzemeleri Kompozit ürünlerde en yaygýn olarak kullanýlan camelyaf yanýnda özel ve yüksek mukavemet gerektiren uygulamalar için aramid ve karbon elyafý gibi yüksek dayanýma sahip elyaf türleri de kullanýlmaktadýr. Teknolojinin yaygýnlaþmasý ile geliþmiþ kompozitler spor araçlarýnda, yüksek performans gerektiren golf sopalarý, tenis raketleri, balýk oltalarý gibi hem hafif hem de çok saðlam olmasý gereken yerlerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Geliþmiþ kompozitlerde çok sayýda sýradýþý reçine ve elyaf türü yer alsa da Epoksi reçine ve karbon, grafit, aramid elyaf kombinasyonlarý kullanýlan en yaygýn komponentlerdir. 6

8 Kompozitler Kompozit Ürünler Kompozit ürünlerin etkilediði hatta büyük devrim yarattýðý birçok pazar bulunmaktýr. Bu etkinin sadece bir baþlangýç olduðu göz önünde bulundurulmalýdýr. Burada yer alan oniki pazar segmenti içinde sürekli yeni ürünler piyasaya sunulmakta ve ürün sayýsýnda geometrik artýþ beklenmektedir. Bu segmentler içinde yer almayan ve ticarileþtirilmesi yakýn olan birçok yeni pazar segmentini yakýnda görebileceðiz. Tüm CTP ürünlerde ortak olan saðlamlýk ve çok yönlülük; ürünler için aranan kalite artýþý, baþarým, güvenlik ve yüksek performans ihtiyacýný karþýlayacak sonsuz sayýda olanak saðlamaktadýr. Enerji Ulaþým ve Otomotiv Savunma Sanayi Ev eþyasý ve Ekipmanlar Altyapý Üstyapý Daha fazla bilgi için Kompozit uygulamarý hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. Ýnþaat Tüketici Ürünleri Korozyona Dayanýklý Uygulamalar 7 Deniz - Marin Elektrik Alet ve Endüstriyel Ekipmanlar

9 Firma Bilgileri Poliya nýn Profili Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. (kýsaca, Poliya) kompozit ve polimer ürünler geliþtirme ve üretiminde uzmanlaþmýþ, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði üyesi bir Türk þirketidir. çalýþma alaný özellikle polyester reçineleri ve jelkot ürünlerini içermektedir. Poliya, çeþitli stratejik ürün yelpazesi geniþlemeleri ve organik büyüme ile kompozit pazarýndaki payýný artýrmýþtýr yýlý itibariyle Poliya, Avrupanýn altýncý ve Doðu Avrupa nýn en büyük üçüncü kompozit reçine üreticisidir. Þirket adýný en çok Polijel yüksek performans jelkot serisi ile duyurmuþtur. Bunun yanýnda doymamýþ poliester reçineleri, vinil ester reçineleri, renklendirici pigment pastalar, masif yüzey (solid surface) tanecikleri, yapýþtýrýcý pastalar ve kalýp ayýrýcý vakslar geliþtirmekte ve üretmektedir. Poliya'nýn merkez ofisi Ýstanbul'da, Avrupa ofisi Almanya'da yer almaktadýr. Üretim tesisleri Çerkezköy'de bulunan þirket, dünya çapýnda 23 ülkede operasyonlarýný sürdürmektedir. Daha fazla bilgi için Poliya þirket profili hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. 8

10 Firma Bilgileri Vizyon Vizyonumuz küresel çapta, teknik çevrelerce yüksek kalite kompozit reçine, ürün ve servis düþünüldüðünde akla gelen ilk marka olmaktýr. Misyon Misyonumuz etik ve teknolojik kimliðimizi koruyarak; müþterilerimize yenilikçi, sürekli ve üstün çözümler sunarak deðer katmak, desteklemek onlara rakiplerine karþý sürdürülebilir rekabet avantajý saðlamak ve son kullanýcýya kadar teknolojik fýrsatlarý sunmaktýr. Poliya Üretim Tesisleri Dünyanýn teknolojik açýdan önde gelen ve Avrupa nýn en büyük polyester reçine tesisleri arasýnda yer alan üretim kompleksi. ( Çerkezköy, Türkiye) 9

11 Firma Bilgileri Temel Deðerlerimiz Kalite prensiplerimize baðlý kalacaðýmýza, Kalitesizi kullanmayacaðýmýza, üretmeyeceðimize ve sevk etmeyeceðimize, Dolaylý kompozit ihracatýnda Türkiye'yi en iyi biçimde temsil edeceðimize, Küresel pazarda Türkiye'yi ve Poliya markasýný yayacaðýmýza, Ürünlerimizi özelleþtirerek, müþterilerimize uygun özelliklerde, tipte ve fiyat alternatifleriyle sunacaðýmýza, Yenilikçi ve araþtýrmacý ruhumuzu koruyarak, üstün kadromuz ve sofistike teknolojik donanýmlarla, konumuzda Ar-Ge çalýþmalarýna öncülük edeceðimize, Satýþ öncesi ve sonrasýnda müþterilerimizi hiçbir zaman yalnýz býrakmayacaðýmýza, Kaynaklarýmýzýn büyük bir kýsmýný teknolojiye, eðitime ve mevcut kalite sistemimizi geliþtireceðimize, Poliya'nýn ayrýcalýklý bir marka olduðunu çalýþanlarýmýza ve kullanýcýlarýmýza hissettireceðimize, Ýnsana ve doðal dengeye saygý duyacaðýmýza, çevreyi gerektiði gibi korumak için üzerimize düþeni yapacaðýmýza, 1983'ten beri olduðu gibi hayatýn her alanýnda olacaðýmýza, Söz veriyoruz. 10

12 Firma Bilgileri Pazarlar Poliya, yapý inþaat, enerji elektronik, savunma, spor ekipmaný, altyapý, üstyapý, kimyasal madde depolama, mobilya, mimari tasarým, ulaþým otomotiv, deniz araçlarý, giyim moda düðme gibi alanlarda aktivitelerini sürdüren birçok prestijli þirkete ürün ve servis saðlamaktadýr. 78% Polijel jelkot pazar payý 22% Diðer jelkot markalarý Yerel Pazar Bugün, sektör pazar paylarý ele alýndýðýnda. Özel polyester reçineleri konusunda %55'lik pazar payý ve jelkotlar konusunda %78'lik pazar payý ile Poliya Türkiye'de ilk sýrada yer almaktadýr. Ürünlerinin özellikleri ve kalite seviyeleri açýsýndan, yabancý rakiplerin Türk pazarýna girmesini engelleyerek, Türkiye endüstrisinin ve ekonomisinin geliþmesinde önemli rol almaktadýr. Poliya kullanýcýlarýnýn, kendi aralarýnda Poliya ürünlerinden bahsederken "Poliya yaparsa, iyisini yapar!" tanýmlamalarý bu konudaki en yalýn göstergedir. Reçinelerin yardýmcý malzemeleri konusunda Poliya'nýn liderliði, yine köklü Ar- Ge birikimi sayesinde gerçekleþmiþtir. Senelik 350 ton pigment pasta üretimi ile Poliya Türkiye pazarý ihtiyacýnýn %80'ni karþýlamakta ve diðer ülkelere de bu ürün gruplarýný sunmaktadýr. Vaks konusunda da sektörde ilk pratik sprey vaksý üreterek Ar-Ge konusundaki yenilikçiliðini kanýtlamýþtýr. Küresel Pazar Poliya ürünleri, uluslararasý satýþ aðý üzerinden Avrupa ülkeleri baþta olmak üzere Balkanlar, Rusya ve Ortadoðu ülkelerine ihraç edilmektedir. Yeni daðýtým merkezleri ve uluslararasý bayiliklerle her geçen gün uluslararasý satýþ aðýna yeni noktalar eklenmektedir. Poliya Uluslararasý Daðýtým Aðý Poliya dünya çapýnda 23 ün üzere ülkede operasyonlarýný sürdürmektedir. 11

13 Firma Bilgileri Araþtýrma ve Geliþtirme Müþteri odaklý, özel amaçlý, yüksek teknoloji doymamýþ polyester reçineleri konusunda lider tedarikçi olmak ve geliþmiþ reçine sistemleri araþtýrmak, tasarlamak, geliþtirmek ve entegre etmek için sofistike bir Araþtýrma Geliþtirme departmaný oluþturduk. Yirminci yüzyil teknolojik gelismenin ivme kazandigi bir dönem oldu. Bu dönemde pek çok yeni ürün insanlik hizmetine sunuldu. Süphesiz bu önemli buluslarin içinde kompozit malzemeler yer aldi. Sürekli iyilestirme ve gelismelere açik olan kompozitler ve polimerler yeni milenyumdaki en önemli malzemelerden biri olacaktir. Poliya yaklasik 30 sene gibi çok kisa bir geçmise sahip olan bu sektörde uluslararasi alanlarda birçok basariya imza atmistir. Yenilik Kullanýcýlarýn istek ve gereksinimleri Poliya Araþtýrma ve Geliþtirmesi için en temel noktayý oluþturmaktadýr. Arastirma ve Gelistirme süreci, tasarimdan baslayarak son ürüne kadar devam eder. Bu süreç çerçevesinde, pazar arastirmasi ve kullanici istekleri, Teknoloji ve Pazar gelistirme departmani tarafindan Ar-Ge, Ürün gelistirme, Endüstriyel Tasarim ve Üretim Sistemlerini içeren çesitli asamalari zincirleme biçimde kat eder. Bu eszamanli mühendislik çalismalari sonucunda ürün pazara sunulmaktadir. Bilimsel Çalýþmalar EOP Programý Poliya Türkiye Bilimsel Araþtýrma ve Teknoloji kurumu (TÜBÝTAK) ve diðer üniversiteler ile EOP-Endüstriyel ortaklýk programý çerçevesinde bilgi birikimini paylaþmýþtýr. Nano Kompozit Teknolojisi Bilimsel çalisma ve yayinlarda, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IIT) ve Technische Universität Hamburg-Harburg (TÜHH) ile gerçeklestirilen kompozit nano karbon tüpleri konusundaki çalismalara katkida bulunmustur. Bilimsel Yayýnlar Poliya nihai ürünleri ve laboratuar çalýþmalarý ile bilimsel birçok çalýþmaya katkýda bulunmuþtur. Bu bilimsel çalýþmalarýn bir kýsmý prestijli bilimsel yayýnlarda yer almýþtýr. Poliya nýn Bilimsel Katkýlarý Poliya nihai ürünleri ve laboratuar çalýþmalarý ile bilimsel birçok çalýþmaya katkýda bulunmuþtur. Journal of Coatings Technology and Research Ocak 08, 2009 European Polymer Journal Þubat, 2007 Journal of Materials Science Aralýk, 2007 The antifouling performance of gelcoats containing biocides and silver ions in seawater environment, Journal of Coatings Technology and Research DOI /s , January 08, 2009 Critical aspects related to processing of carbon nanotube/unsaturated thermoset polyester nanocomposites, European Polymer Journal, Volume 43, Issue 2, February 2007, Sayfas Temperature dependence of electrical conductivity in double-wall and multi-wall carbon nanotube/polyester nanocomposites, Journal of Materials Science, Volume 42, Number 23, Sayfas December,

14 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilir katma deðer Sürekli deðer katma, Poliya'nýn iþ politikasýnýn ana hedefidir, kýsa vadeli fýrsatlar yerine uzun vadeli baþarýya önem verilmektedir. Poliya'nýn verdiði öncelik, hissedarlarý, müþterileri, tedarikçileri, çalýþanlarý, kamu ve özel kuruluþlar arasýndaki güven esasýna dayalý iliþkiler üzerinedir. Bu tanýmlama çerçevesinde Poliya bir iþ ve çalýþma ortaðý olarak her zaman baðlý, adil ve sorumluluk çerçevesinde hareket etmektedir. Poliya'nýn etkin ve þeffaf görev-sorumluluk yapýsý, kontrol araçlarý ve açýk bilgi politikasý bu prensipleri destekleyecek en yalýn göstergelerdir. Piyasa düzeyinde tam sorumluluk Poliya'nýn oluþturduðu özerk ve yalýn yönetim yapýsý, operasyonel kararlarý hýzlandýrmanýn yanýnda yönetim düzeyini de piyasaya yaklaþtýrmaktadýr. Kurumsal stratejik hedefler doðrultusunda yönetim tarafýndan belirlenen bütçe kapsamý içinde, Poliya'nýn üç direktörlüðü bir kar merkezi olarak tam sorumluluk taþýmaktadýr. Yönetim sorumluluðu olan birimler kurumsal kurallar, analiz ve kontrol mekanizmalarýyla desteklenmektedir. Özerk yönetim sorumluluðunun diðer bir rolü de Poliya'nýn baþarýya baðlý, katma deðer üzerine kurulu ödüllendirme programýna katký saðlamaktadýr. Profesyonel yönetim ve kontrol Poliya'daki en üst düzeyi olan direktör kademesinin 3 olmasý üst yönetimdeki verimli yapýlandýrmayý yansýtmaktadýr. Poliya'nýn üst düzey yöneticileri, profesyonel ve stratejik becerilerini kanýtladýklarý öz geçmiþe sahip kiþilerdir. Çoðunun baþka firmalarda yönetim deneyimine sahip olmasý, Poliya'nýn iþ potansiyelini gerçekçi bir biçimde deðerlendirilmesine fýrsat saðlamaktadýr. Komiteleri ve takýmlarý ile yönetim güncel ve gelecekteki pazar fýrsat ve risklerini analiz ederek Poliya'nýn kurumsal vizyonunu, iþ yapýsýný, organizasyonel ve finansal stratejilerini tanýmlamaktadýr. En üst düzey kontrol kurulu olarak, hedeflerin durumunu denetlemektedir. 13

15 Tarihçe ve Kilometre Taþlarý Poliya nýn Özet Tarihçesi Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. (kýsaca, Poliya) kompozit ve polimer ürünler geliþtirme ve üretiminde uzmanlaþmýþ, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði üyesi bir Türk þirketidir. çalýþma alaný özellikle polyester reçineleri ve jelkot ürünlerini içermektedir. Poliya, çeþitli stratejik ürün yelpazesi geniþlemeleri ve organik büyüme ile kompozit pazarýndaki payýný artýrmýþtýr yýlý itibariyle Poliya, Avrupanýn altýncý ve Doðu Avrupa nýn en büyük üçüncü kompozit reçine üreticisidir. Þirket adýný en çok Polijel yüksek performans jelkot serisi ile duyurmuþtur. Bunun yanýnda doymamýþ poliester reçineleri, vinil ester reçineleri, renklendirici pigment pastalar, masif yüzey (solid surface) tanecikleri, yapýþtýrýcý pastalar ve kalýp ayýrýcý vakslar geliþtirmekte ve üretmektedir. Poliya'nýn merkez ofisi Ýstanbul'da, Avrupa ofisi Almanya'da yer almaktadýr. Üretim tesisleri Çerkezköy'de bulunan þirket, dünya çapýnda 23 ülkede operasyonlarýný sürdürmektedir. Daha fazla bilgi için Poliya þirket tarihçesi hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. 14

16 Tarihçe ve Kilometre Taþlarý Kronoloji 1983 Poliya Ýsmet Çakar tarafýndan 40 metrekarelik, ufak bir atölyede kuruldu 1984 Poliya ilk jelkotunu üretti ve AR-GE çalýþmalarýna baþladý. Yeni 175 metrekarelik, atölyesine taþýndý 1985 Poliya AR-GE sonucu kalýp ayýrýcý, vaks üretimine baþladý.pigment pasta pazara sunuldu 1986 Poliya yeni depolarýný kullanmaya baþladý, kullaným alaný 400 metrekareye ulaþtý 1987 Ýlk poliester reaktör pilotunu çalýþtýrdý. 700 metrekarelik üretim yerine taþýndý 1988 Jelkotlar için ilk yaþlandýrma testlerini gerçekleþtirdi. Ýlk pre-akselere hýzlandýrýcýlý jelkotu geliþtirdi Daha fazla bilgi için Poliya þirket tarihçesi hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz Jelkotlar için ilk termalþok testlerini gerçekleþtirdi 1990 Pigment pasta skalasý geniþleyerek bugün kullanýlan ana renklerin temeli oluþturuldu 1991 Avcýlar üretim tesisi ile stratejik büyüme için önemli bir adým atýldý Poliya üretim reaktörleri devreye girdi 1993 En önemli ürünlerden biri olan Polijel 213 jelkot geliþtirildi 1994 Granit görünümlü, masif yüzey poliester ve tanecikler üretildi

17 Tarihçe ve Kilometre Taþlarý Kronoloji 1995 Poliya internet sitesi ile dijital ortamda yerini aldý 1996 Ýlk bilgisayar kontrollü yaþlandýrma testleri gerçekleþti. Yeni üretim ve depolama alanlarý devreye alýndý 1997 Reaktör sistemlerinin otomasyonu tamamlandý. Yeni Ar-Ge lab. hizmete girdi in every part of life 1998 hayatýn her alanýnda... sloganýmýz oldu. Ýlk bisfenolik reçine üretildi 1999 SGÇ&K politikalarý oluþturuldu. Uluslararasý operasyonlar baþladý JEC 99 kompozit fuarýna katýldý 2000 ISO 9001 kalite yönetim sistemi DNV tarafýndan onaylandý Tübitak-EOP programýna katýldý Daha fazla bilgi için Poliya þirket tarihçesi hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz Uluslarasý daðýtým aðý oluþturuldu. Çerkezköy projesi baþlatýldý 2002 Kompozit yardým ve destek merkezi oluþturuldu 2003 Almanya da Avrupa ofisi çalýþmalarýna baþladý 2004 Polisoft ERP sistemi oluþturuldu DCPD reçineler geliþtirildi. TKSD, KalDer ve Üçlü Sorumluluk Programý imzlandý 2005 Polives vinilester reçine geliþtirildi Reçine infüzyon teknolojisi yerel pazara sunuldu 2006 Düþük uçucu organik bileþen (VOC) jelkot sunuldu. Üretim modern Çerkezköy tesislerine taþýndý

18 Tarihçe ve Kilometre Taþlarý Kronoloji 2007 SAITEM güneþ enerjisi ile çalýþan araç projesi desteklendi. Ambalaj geri dönüþüm merkezi oluþturuldu 2008 Anti bakteriyel reçine ve jelkot geliþtirildi. Merkez ofis geniþledi Politix yapýþtýrýcý sistemleri sunuldu. Daha yeþil Poliya projesi baþlatýldý 2009 CTAC kompozit teknolojileri uygulama merkezi oluþturuldu. Poligranul natura serisi pazara sunuldu Daha fazla bilgi için Poliya þirket tarihçesi hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. 17

19 Görsel Dosyalar poliya_images.zip Logo ve diðer görselleri içeren dosya Fotoðraf ve Dijital Eserler Ekli sýkýþtýrýlmýþ zip dosyasý içindeki tüm medya dosyalarýndan yararlanabilirsiniz. Vektör dosyalarý Adobe Illustrator formatýnda ve resimlerin RGB kopyalarý JPG veya PNG formatýnda olup web ve benzeri alanlarda kullanabilirsiniz. poliya_logo.jpg Poliya firma logosu poliya_key_composite.jpg Poliya kompozit dünyasýnýn anahtarý poliya_plants.jpg Poliya Çerkezköy Tesisleri composites.jpg Kompozit Endüstrileri composite_fiber.png Kompozit takviye malzemeleri Aramid, cam ve karbon elyafý composites_projection.jpg Yýllara göre Kompozit ve Polyester pazar talep artýþý composite_boat.jpg Kompozit Yat-tekne package_gelcoat.png Polijel jelkot ambalajý package_resins.png Polipol ve Polives reçine ambalajý package_colorpaste.png Polipigment renk pastalarý ambalajý package_wax.png Polivaks kalýp ayýrýcý ve vaks ambalajý 18

20 Bir-bakýþta Ürünler Kompozitler için Toplam Çözüm Saðlayýcý Poliya, en uygun poliester ve vinilester reçineleri, yüksek performans jelkotlarý, uyumlu ve özel renklerde pigment pastalarý ayrýca gerekli tüm yardýmcý madde ve ekipmanlarý "Tek noktadan alýþveriþ" kavramý ile hýzlý ve güvenilir biçimde saðlayabileceðiniz tek marka. Polijel Jelkotlar Jelkot kompozit ürünlerin en önemli bileþenidir. Jelkot kompozitin yüzeyinde bir kalkan olarak, ürünü sert kimyasallardan, hava koþullarýndan ve aþýnmaya karþý korur. Ayrýca herhangi bir ürünün veya bir bölümün görünür yüzü olduðu için güzel gözükmelidir. Bu önemli görevlerden dolayý en uygun jelkotun seçimi ve uygulamasýndaki titizlik kompozit ürünler için kritik önem taþýmaktadýr. Poliya 11 grup altýnda 30'un üzerinde standart jelkot seçeneði ile farklý kullaným alanlarý için özel olarak tasarlanmýþ ürünler sunmakta ve kullanýcýlarýna özgü özel çözümler saðlamaktadýr. Polipol Polyester Reçineleri Poliya 100'ün üzerinde poliester reçinesi ile kullanýcýlarýn tüm ihtiyaçlarýna cevap veren özel ürünler sunmaktadýr. Polipol polyester reçineleri birçok alanda baþarýyla kullanýlmaktadýr. Yapý inþaat endüstrisi, kimyasal maddelere dayanýklý ürünler, borular, depolar, tanklar, saniter uygulamalar, dekoratif uygulamalar, otomotiv, deniz taþýtlarý, taþýmacýlýk, askeri ve savunma sanayi ve fazlasý. 19

21 Bir-bakýþta Ürünler Polives Vinilester Reçineler Yüksek performanslý kompozit üretiminde Polives vinilester reçineleri ile kompozit parça üretiminde devrim yaratýn. Polives reçineler daha az polar grup içerdiklerinden dolayý, suya ve hidroliktik etkenlere dayanýmlarý poliester reçinelerine oranla daha yüksektir. Yapýlarýndaki üstünlük, mükemmel kimyasal dayaným yanýnda esneme, uzama ve yük altýnda eðilme sýcaklýðý (HDT) gibi mekanik deðerlerinin de çok yüksek olmasýný saðlar. Polives vinilesterlerin özel yapýsý, ester gruplarýnýn hidrolizini engelleyerek, zincirlin uçlarýndan tam kürlenebilmesine olanak saðlamaktadýr. Bundan dolayý Polives vinilesterler, asit ve bazlara karþý yüksek direnç göstermektedir. Vinilesterin yapýsýnda bulunan serbest hidroksil uçlarý, bu reçinelerin sadece cam elyafla sýnýrlý deðil karbon elyafý ve aramid (kevlar) ile de takviye edilebilmesine olanak sunar. Sonuç olarak çok yüksek mekanik deðerler elde edilebilir. Polipigment Pigment Pastalar Kompozitler için sýnýrsýz renk seçeneði. Poliya 7 grup altýnda 1.500'ün üzerinde renk seçeneði ile farklý kullaným alanlarý için özel olarak tasarlanmýþ renkler sunuyor. Polipigment pastalar poliester baðlayýcý içinde ezilmiþ renklendirici pigmentlerden oluþurlar. Monomer veya solvent içermediklerinden, depolama ve raf ömürleri 10 yýldan fazladýr. Polipigmentler öncelikle poliester, vinilester ve jelkotlarýn renklendirilmesi için tasarlanmýþ ve ayný yapýda üretilmiþtir bundan dolayý tamamen uyumludurlar. Ayrýca polyester, jelkot, selülozik, akrilik, poliüretan ve epoksi gibi farklý reçine sistemlerinin renklendirilmesinde de güvenle kullanýlmaktadýrlar. Polivaks Kalýp Ayýrýcýlar ve Vakslar Poliya polyester döküm veya jelkotlu ürünleri kalýptan ayýrmak için tek baþýna veya sistem olarak kullanýlabilen kalýp ayrýcýlar sunuyor. Sprey, yüksek performans, mat, PVA ve NSE sistemlerine uygun vaks ve kalýp ayrýcýlar ile endüstriyel kompozit uygulamalarý kolay ve daha hýzlý. 20

22 Bir-bakýþta Ürünler Poligranul Masif Yüzey Tanecik Serisi Poliya hijyenik, pürüzsüz ve zarif ürünler için ideal kombinasyon için Masif Yüzey tanecik serisini sunuyor.solid surface dünyasýný Poligranul ve reçine veya jelkotlar ile keþfedin. Poligranul, granit görünümlü ürünler elde etmek için özel olarak tasarlanmýþ, yüksek performans poliester reçine yapýsýnda tanecik granüldür. Ýki farklý tanecik boyu seçeneði bulunmaktadýr. Politix Yapýþtýrýcý Pasta ve Yüksek Performans Yapýsal Yapýþtýrýcýlar Poliya, kompozit endüstrisi için CTP ve dolgulu uygulamalara yönelik, farklý yapýlarda yapýþtýrýcý pastalar sunuyor. Bu yeni ürün serisi, yüksek teknoloji ürünü özel poliester kimyasýna sahip ve vinilester modifiye, dolgulu veya elyaf takviyeli pastalardan oluþuyor, ihtiyacýnýz olan yapýþtýrma özelliklerine sahip tipi seçerek, üretim sürenizi kýsaltýp üretim maliyetlerini düþürebilirsiniz. En yaygýn kullaným alanlarý arasýnda deniz-marin, otomotiv, boru hattý, tank, sandviç panel ve endüstriyel uygulamalar yer almaktadýr. Yardýmcý Kimyasal Maddeler ve Kompozit Malzemeler Poliya, en uygun poliester ve vinilester reçineleri, yüksek performans jelkotlarý, uyumlu ve özel renklerde pigment pastalarý ayrýca gerekli tüm yardýmcý madde ve ekipmanlarý, hýzlandýrýcý, katalizör, sertleþtiri, takviye elyaflarýný ve infüzyon vakum torbalama ekipmanlarýný "Tek noktadan alýþveriþ" kavramý ile hýzlý ve güvenilir biçimde saðlayabileceðiniz tek marka. 21

23 SGÇ&K SGÇ&K Politikamýz ile Saðlýk ve güvenliðin en öncelikli konumuz olduðunun, çevresel etkimizi en aza indirmemiz gerektiðinin. Ýþimizi açýklýk, þeffaflýk ve sürekli geliþtirme üzerine kurduðumuzun. Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizi tasarlarken doðal dengeyi göz önünde bulundurmamýz gerektiðinin.bu politikalarý, sürdürülebilir biçimde, saðlýk, güvenlik, çevre ve kalite yönetim sistemleri ile uygulamamýz gerekliliðinin bilincindeyiz. Saðlýk Poliya olarak süreç, faaliyet veya ürünlerimiz ile hiçbir insan, çalýþan, komþu, ziyaretçi veya müþteriyi kötü yönde etkilememenin görevimiz ve sorumluluðumuz olduðunun bilincindeyiz. Poliya'nýn tüm faaliyetleri ve çalýþma koþullarý genel ve yerel düzenleyici yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde sürmekte ve sürecektir. Düþük emisyonlu ürün serilerimizi sunmanýn yanýnda infüzyon, vakum torbalama ve benzeri modern-saðlýklý üretim yöntemlerini kullanýcýlarýmýza sürekli paylaþýyoruz. Gönüllü olarak imza attýðýmýz Üçlü Sorumluluk programý ile üstlendiðimiz sorumluluk bu konuya verdiðimiz önemin en yalýn göstergesidir. Belirlediðimiz bu genel politikayý kurumumuzun her noktasýnda, uygun organizasyon, politika, amaç, faktör, eylem planý, metot ve araçlar olarak implemente etmekteyiz. Güvenlik Poliya olarak hammadde tedarik zincirinden baþlayarak, üretim, taþýma, kullaným, depolama ve gerekli durumlarda bertaraf edilmesine kadar yer alan süreçler içinde kabul edilemez riskleri ortadan kaldýrmaya yönelik, güvenlik konusunda gerekli tüm adýmlarý atmaktayýz. Poliya yeni ürün tasarýmlarýnda, yeni tesis ve ekipmanlarýnda ve tüm üretim prosedürleri için üretim güvenlik ve çevre koruma politikalarýný entegre etmektedir. Ürettiðimiz veya sattýðýmýz, tüm ürünlerle ait MGBF (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyleri) ve Teknik bültenleri saðlamaktayýz. MGBF'lerimiz birçok dilde ve çevrimiçi ve 24 saat ulaþýlabilecek olarak da mevcuttur. Poliya ürünlerinin MGBF'leri Avrupa Birliði 91/155/EEC-2001/58/EC' yönetmeliklerine uygun biçimde hazýrlanmýþtýr. Tüm Poliya personeline deprem ve yangýn baþta olmak üzere acil durum prosedürleri konusunda tüm gerekli eðitimi saðlanmýþtýr. Poliya üretim tesislerinde ve yönetim binalarýnda, afet, kaza ve acil durumlarýn olasý etkilerini en aza indirecek biçimde Acil durum planlarlarý oluþturmuþtur. Poliya kendi bünyesinde deprem ve yangýn müdahale planý, takým ve ekipmaný bulundurmaktadýr. 22

24 SGÇ&K Çevre Çevresel koþullarýn hýzla deðiþtiði ve doðal kaynaklarý koruma bilincinin giderek arttýðý günümüzde, Poliya ve çalýþanlarý olarak "Sürdürülebilir Geliþim" yaklaþýmý ile hareket ederek, "çevreyi" gelecek nesillere aktarýlacak bir emanet olarak görmekteyiz. Poliya yeni ürün tasarýmlarýnda, yeni tesis ve ekipmanlarýnda ve tüm üretim prosedürleri için çevre koruma politikalarýný entegre etmektedir. Kimya sektöründe çalýþan her kuruluþun, doðayý ve ekolojik dengeyi koruma görev ve sorumluluðuna sahip olduðunun bilincindeyiz. Bu konuda Poliya üzerine düþeni getirmekte, üretim atýklarýný arýtmakta ve doðal su kaynaklarýný korumaktadýr. Katý atýklarýn büyük bir bölümünü geri dönüþüm zincirine katmanýn yaný sýra ofis ortamý atýklarýnýn da tamamýný geri dönüþüme kazandýrmaktadýr. TEMA ile birlikte yürütülen aðaçlandýrma çalýþmalarýna katýlmaktadýr. Poliya Schütz IBC ambalaj geri dönüþüm sistemi ile Avrupa içinde kullanýlan ambalajlarýný sirküle etmektedir. Tüm hammadde ambalajlarý geri dönüþüme kazandýrýlmakta ve hiçbir atýk su arýtýlmadan doðaya geri verilmemektedir. Kalite Poliya tüm operasyonlarýný, temel deðerleri ve kurumsal yönetim anlayýþý çerçevesinde ve kalitesini sürekli iyileþtirmeye odaklý biçimde yürütmektedir.poliya yeni ürün tasarýmlarýnda, yeni tesis ve ekipmanlarýnda ve tüm üretim prosedürleri için kalite ve güvenlik politikalarýný entegre ederek gerçekleþtirmektedir. Kalitemiz sürekli, nitelikli çalýþanlarýmýz, en son teknoloji donaným ve profesyonel denetçilerle ön planda tutulmaktadýr. Poliya'nýn kalite güvence sistemi içerisinde, Poliya ürün kalitesini denetlemek, stabilitesini ve güvenilirliðini saðlamak için geliþmiþ ÝPK (Ýstatistiksel Proses Kontrol), KÖ (Kabul Örnekleme), ANOVA ve FMEA metotlarý uygulanmaktadýr. Poliya'nýn kalite yönetim sistemi, 1999 yýlýnda Det Norske Veritas sonrasýnda ise Llyod's tarafýndan ISO 9001:2000 sertifikasýna sahiptir.kalite Kontrol ve Güvence Departmanýnýn 2004 yýlýnda kurulmasýnýn ardýndan Poliya KalDer- Türkiye Kalite Derneði üyesi olmuþtur. Tüm Poliya çalýþanlarý kalite güvence programý çerçevesinde, SGÇ&K politikalarý gereðini bilmektedirler. 23

25 Poliya Uluslararasý Daðýtým Aðý Arnavutluk Azerbaycan Belçika Bulgaristan Almanya Yunanistan Kosova Ýran Ýtalya Makedonya Hollanda Polonya Romanya Rusya Ukrayna Tunus Türkiye

26 Vizyonumuz küresel çapta, teknik çevrelerce yüksek kalite kompozit reçine, ürün ve servis düþünüldüðünde akla gelen ilk marka olmaktýr. Ismet Cakar Kurucu Poliya Poliya Lokasyonlarý Merkez Ofis Firuzkoy Bulv. No:46, Avcilar Istanbul TR 34320, TURKEY Phone : +90 (212) Fax : +90 (212) Çerkezköy Üretim Tesisleri 2. Organize San. Bölgesi Veliköy, Çerkezköy, Tekirdað TR 59500, TURKEY Phone : +90 (282) Fax : +90 (282) Avrupa Ofisi TE&B, Postfach 1310 Bad Aibling DE 83037, GERMANY Phone : +49 (8061) Fax : +49 (8061)

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KOMPOZİT DÜNYASI

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KOMPOZİT DÜNYASI KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KOMPOZİT DÜNYASI SEKTÖRÜN DÜNYADA GELİŞMESİ Kompozit sektörü, tüm dünyada, ikame malzemelerden de pay alarak büyümektedir ve geçen 30 yıl içerisinde global ekonomik büyümeye

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ" için. EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ" tasarlıyoruz

SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için. EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ" için EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ" tasarlıyoruz KİMAR - DURATEK 1973 KİMAR kuruldu. Mümessillik firması. 1976 KİSTAB markasıyla nontoksik kalay stabilizatörleri imalatı

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

renk teknolojisi ve yaratıcılığı KURUMSAL PROFİL

renk teknolojisi ve yaratıcılığı KURUMSAL PROFİL KURUMSAL PROFİL KURUMSAL PROFİLİMİZ BMCOLOR, müşterilerinin güveni ile 30 yıllık başarılı bir geçmişten günümüze ulaşmıştır. BMCOLOR, modern altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile baskı ve ambalaj sektörüne

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mayatech ÜRÜN KATALOĞU mayatech kompozit profiller

mayatech ÜRÜN KATALOĞU mayatech kompozit profiller 1 ÜRÜN KATALOĞU t 0 312 467 10 12-13 e info@mayaglobal.com.tr w www.mayaglobal.com.tr a Tunus Cadesi Mimoza Apt. No:70/9 Kavaklidere-Ankara-Türkiye mayatech 2 mayatech kompozit profiller MAYA TECH 15 yıllık

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Berrin Ertürk, Ticaret Ataşe Yardımcısı Nisan 2014 U.S. Commercial Service Ankara, Turkey Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Misyonu

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu GİRİŞ Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. nin, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1 Sayılı

Detaylı

BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ KÜRESEL TOZ BOYA PAZARI. Genel olarak ekonomik ve ticari piyasaların desteğiyle, pazarın büyümesinde artış görülmektedir.

BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ KÜRESEL TOZ BOYA PAZARI. Genel olarak ekonomik ve ticari piyasaların desteğiyle, pazarın büyümesinde artış görülmektedir. BOSAD BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13 D:5 PK 34740 Suadiye- Kadıköy/ İstanbul Tel: (216) 384 74 53-93 Fax: (216) 384 69 34 bosad@bosad.org BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

Detaylı

Geleceğin Enerji Çözümleri

Geleceğin Enerji Çözümleri Geleceğin Enerji Çözümleri NGIM HOLDİNG 2 2 1971 de kuruldu. 29 Ortalama yaş ile 600 den fazla çalışan. 6 Farklı sektörde faaliyet gösteren 10 firma. Satışların %40 nı ihracat oluşturmaktadır. Yıllık 100M

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

15 yıllık kompozit malzemelerdeki deneyimimizi, 2007 yılı itibari Fiberpull çatısı altında topladık.

15 yıllık kompozit malzemelerdeki deneyimimizi, 2007 yılı itibari Fiberpull çatısı altında topladık. 15 yıllık kompozit malzemelerdeki deneyimimizi, 2007 yılı itibari Fiberpull çatısı altında topladık. Fabrikamız 2000 m 2 si kapalı olmak üzere toplam 10.000 m 2 alanda kurulmuştur. Ülkemizde gelişen sanayimiz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Bugün birçok sektörde binlerce firma, ürettikleri ürünü renklendirmek Için Pulver uzmanlığını kullanıyor.

Bugün birçok sektörde binlerce firma, ürettikleri ürünü renklendirmek Için Pulver uzmanlığını kullanıyor. Bugün birçok sektörde binlerce firma, ürettikleri ürünü renklendirmek Için Pulver uzmanlığını kullanıyor. Radyatörden beyaz eşyaya, otomotivden cama ve seramiğe kadar hayatın içindeki birçok şey Pulver

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL. VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş.

İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL. VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. Sektörünün lider kuruluşu VİKO 1980 yılında kurulmuş olup, İstanbul Sancaktepe'de 60.000 metrekare kapalı alanda

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ. Pazar araştırma şirketi Grand View Research e göre, 2020 ye kadar pazarın gelişim ve değişim trendleri

BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ. Pazar araştırma şirketi Grand View Research e göre, 2020 ye kadar pazarın gelişim ve değişim trendleri BOSAD BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13 D:5 PK 34740 Suadiye- Kadıköy/ İstanbul Tel: (216) 384 74 53-93 Fax: (216) 384 69 34 bosad@bosad.org.tr BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SetcomBt Bina Otomasyonları MÜHENDİSLİK, ÜRETİM VE ARGE HİZMETLERİ

SetcomBt Bina Otomasyonları MÜHENDİSLİK, ÜRETİM VE ARGE HİZMETLERİ SetcomBt Bina Otomasyonları MÜHENDİSLİK, ÜRETİM VE ARGE HİZMETLERİ Firma Tarihçesi SetcomBt 2000 yılından bu yana ev ve bina otomasyonları konusunda kablosuz teknoloji ile çalışan ürünlerin Ar-Ge, üretim

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Kalite kontrolde pazar lideri

1. Kalite kontrolde pazar lideri 1. Kalite kontrolde pazar lideri Güçlü Yönlerimiz kalite kontrolde 11 yıllık deneyim kalite kontrol alanında pazar lideri alanında uzman, tecrübeli yönetim ekibi hizmet kapsamını sürekli genişleten ve

Detaylı

Endüstriyel Vakum Sistemleri

Endüstriyel Vakum Sistemleri Endüstriyel Vakum Sistemleri ONAYLAYAN KURUMLAR DG Model Serisi Zor uygulamalarda güç ve güvenirlilik G Ü Ç DG serisine ait tüm vakum sistemleri, bakýma ihtiyaç duymayan, doðrudan hareket gücüne sahip,

Detaylı

Tila TF99 vaks ürün ailesi, vb.) ve yabancı temsilciliklerle eksiksiz, uçtan uca çözümler sunmaktadır.

Tila TF99 vaks ürün ailesi, vb.) ve yabancı temsilciliklerle eksiksiz, uçtan uca çözümler sunmaktadır. Faaliyeti: Tila Kompozit Temsilcilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., kompozit malzemeler ve türevleriyle ilgili stratej ik iş ortağınız olma hedefi ile faaliyet göstermektedir. Şirket malzeme uzmanlığı, ürün

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

Silikonlar. Akrilikler. Uzman kalite Yüksek hizmet seviyesi Güçlü markalar

Silikonlar. Akrilikler. Uzman kalite Yüksek hizmet seviyesi Güçlü markalar Silikonlar Akrilikler PU Köpükler PU Dolgu Macunları Uzman kalite Yüksek hizmet seviyesi Güçlü markalar Şirket Her zaman açık ve ayrıcalıklı şekilde profesyonel pazarı hedefleyen DL Chemicals, silikon

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı