Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý"

Transkript

1 P O L Ý E S T E R Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý Sürümü hayatýn her alanýnda...

2 Sürümü poliya_basin_kiti.pdf Metin ve verileri içeren dosya poliya_images.zip Logo ve diðer görselleri içeren dosya Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý Poliya tüm kullanýcýlarý, çalýþanlarý, paydaþlarý ve iþ ortaklarý için sorumluluklarýný önemseyen bir kurumsal kültüre sahiptir. Üst Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu, 9 Aralýk 2005 tarihinde kararlaþtýrýlan Poliya Kurumsal Yönetim Ýlkelerinde yer alan yönergelere uymak için her türlü çabayý sergilemektedir. Yönetim ilkelerinde yer alan hükümlere her alanda uyma gayretindeyiz. Kurumsal tüm uygulamalarda amacýmýz her zaman için en üst düzey þeffaflýðý ve sorumluluðu sunabilmek. Metinler, bilgiler ve rakamlar Bu doküman üzerinden gerekli metinleri kopyalama ve yapýþtýrma kullanarak alabilir veya ekteki metin dosyalarýndan yararlanabilirsiniz. Logo, resim ve medya dosyalarý Ekli sýkýþtýrýlmýþ zip dosyasý içindeki tüm medya dosyalarýndan yararlanabilirsiniz. Vektör dosyalarý Adobe Illustrator formatýnda ve resimlerin RGB kopyalarý JPG veya PNG formatýnda olup web ve benzeri alanlarda kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Poliya nýn basýn ve medya programý hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilir veya +90 (212) no lu telefonlarýmýzdan ulaþabilirsiniz Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Her hakký saklýdýr. Poliya, P logosu, ve Poli ürün isimleri Poliya nýn ticari markalarý olup Avrupa ve diðer ülkelerde kayýtlýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve ticari ürünlerin telif haklarý ait olduklarý firmalarca korunmaktadýr. Doc Basýn Kit Med Ver2. Kasým

3 Ýçindekiler Sayfa 3 Sayfa 8 Kompozitler Kompozit Malzeme Nedir? Avantajlarý Kompozit Endüstrisi Uygulamalar Firma Bilgileri Poliya nýn Profili Vizyon ve Misyon Temel Deðerler Yerel ve Küresel Pazar Araþtýrma ve Geliþtirme Sayfa 13 Kurumsal Yönetim Sayfa 14 Tarihçe ve Kilometre Taþlarý Sayfa 18 Logo, Resim ve Medya Dosyalarý Sayfa 19 Bir-bakýþta Ürünler Sayfa 20 SGÇ&K Saðlýk Güvenlik Çevre Kalite 2

4 Kompozitler Kompozit Malzeme Nedir? Kompozit malzemeler farklý komponentlerden oluþan bileþim karma malzemelerdir. Kompozitlerin daha geniþ tanýmý ise: "Ýki veya daha fazla birbirine benzemeyen ve bir araya geldiklerinde bireysel özelliklerinin ötesinde performans sergileyen ürün türüdür " Takviye Malzemeleri Elyaflar Camelyaf kompoztilerde kullanýlan tipik bir takviye malzemesidir. Kullanýlan diðer elyaflar arasýnda aramid ve karbon elyaflarý ön sýrada yer almaktadýr. + Sinerji Elyaf (takviye) ve reçineler (matris) bireysel olarak ele alýndýklarýnda üstün yapýsal ve iþlevsel özellikler sergileyemezler. Ancak bu malzemeler bir araya geldiklerinde oluþturduklarý sinerjik efekt ile sunduklarý üstün performans deðerleri kompozit teorisi altýnda yatan en önemli prensiptir. Kompozitler Neden Önemli? Matris Malzeme Reçineler Polyester, vinilester ve epoksi reçineler kompozitlerde kullanýlan en temel reçine türleridir. = Kompozit Yapýda Ürün Düþük aðýrlýk ve yüksek mekanik deðer sergileyen kompozit parçalar. 3

5 Kompozitler Avantajlarý Metal Kompozit Metaller ile karþýlaþtýrýldýðýnda, kompozit malzemeler, hafif, güvenilir ve korozyona dayanýklý, yüksek performanslý ve güzel görünümlü-estek sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr. Bu nedenle kompozit ürünler dünyanýn en önemli malzemeri arasýndadýr. Kompozit ürünleri gündelik hayatýmýzýn her alanýnda karþýmýza çýkmaktadýr. Saðlamlýk En yüksek hafiflik-saðlamlýk deðeri Kompozit ürünler günümüz teknolojisi ile üretilebilen en yüksek hafiflik-saðlamlýk deðerlerini sergileyen malzeme grubudur. Düþük Aðýrlýk Korozyona Dayaným Tasarým Esnekliði Yüksek Dayaným Düþük Maliyet Low Investment Cost 4

6 Kompozitler Kompozitlere Artan Talep Kompozit malzemelerin yararlarý otomotiv, inþaat, korozon-dayanýmý, marin, üstyapý, tüketici ürünleri, elektrik, havacýlýk ve ekipman gibi pazarlarda ortaya çýkan yeni uygulamalarýn ihtiyaçlarýný karþýlama doðrultusunda hýzla artmaktadýr Polyester Reçine Üretimi Yukarýda yer alan grafikte dünya çapýnda üretilen ve gelecek için tahmin edilen toplam doyamýþ poliester reçinesi (UPR) miktarý gösterilmektedir. * birimler milyon tondur Dünya genelinde toplam kompozit üretiminin yaklaþýk %90 ý camleyaf ve poliester reçinesi (veya vinilester) ile elde edilmektedir. Kompozit parçalarýn üretiminde %65 açýk kalýplama yöntemi ve geri kalan %35 inde kapalý kalýplama veya sürekli üretim yöntemleri tercih edilmektedir. Kompozitler genel olarak takviyeli plastikler olarak bilinmektedir. Kompozitler özellikle polimer matrisin elyaf ile takviyesi ile oluþmaktadýr. En yaygýn kullanýlan takviye malzemesi cam elyafý (fiberglass) ve daha az kullanýlan ve daha yüksek performans sergileyen aramid (kevlar) ve karbon elyaflarý sayýlabilir Kullanýlan polimer matris, genelde polyester, vinilester ve epoksi gibi termoset reçinelerden oluþmaktadýr. Fenolik poliüretan, silikon gibi reçineler de özel uygulamalar için özel reçine türleri olarak kullanýlmaktadýr Kompozit Malzeme Üretimi Yukarýda yer alan grafikte dünya çapýnda üretilen ve gelecek için tahmin edilen toplam kompozit ürün miktarý gösterilmektedir. * birimler milyon tondur 5

7 Kompozitler Kompozit Endüstrisi Kompozit endüstrisi, kompozit ürünlerin kullanýldýðý pazarlara göre karakterize edilebilir. Üç geniþ kategori olan: Tüketici kompozitleri, endüstriyel kompozitler ve geliþmiþ kompozitler altýnda binlerce farklý kompozit ürün türü yer almaktadýr. Akrilik Elyaf takviyeli küvet Tipik tüketici türü kompozit ürün uygulamasý Tüketici Kompozitleri Kompozit endüstrisi elli yýldýr modern endüstri dallarý içinde yer almakta ve inþaat-yapý malzemeleri, tekne, otomobil gibi tüketici ürünleri 1950'lerin baþýndan beri kompozit ile üretilmektedir. Tipik olarak, her zaman olmasa da, tüketici kompozitleri kozmetik görünüme sahip, tekne, eðlence araçlarý, banyo ekipmanlarý ve spor malzemeleri gibi ürünlerden oluþmaktadýr. Birçok üründe bu estetik görünümü elde edebilmek için kalýp-içine jelkot adý verilen kaplama malzemesi uygulanmaktadýr. Tüketici ürünler genel kompozit pazarýnýn büyük bir bölümünü oluþturmaktadýr. Endüstriyel Kompozitler Kompozit ürünler çok çeþitli endüstriyel uygulamalarda, korozyon direnci ve olumsuz ortamlarda performansýn kritik olduðu yerlerde baþarýyla kullanýlmaktadýr. Bu tür uygulamalarda genellikle üstün performanslý izoftalik reçineler (ISO ve ISO-NPG) ve vinilester formülasyonlarý kullanýlarak gerekli korozyon direnci elde edilmekte ve takviye elyafý olarak hemen hemen tüm uygulamalar cam elyafý kullanýlmaktadýr. Otomotiv Gövde ve Paneller Tipik endüstriyel kompozit ürün uygulamasý Çoðu endüstriyel uygulamada performans ve fonksiyonellik ilk sýrada yer alýrken estetik-kozmetik görünüm ikinci plandadýr. Endüstriyel kompozit ürünler içinde, yeraltý depolama tanklarý, yýkayýcýlar, alev ilerletmeyen parçalar, borulama, duman bacalarý, su arýtma bileþenler, basýnçlý bölgeler, kimyasal madde depolama ekipmaný gibi ürünler sayýlabilir. Aramid Cam Elyaf Karbon Elyafý Geliþmiþ Kompozitler Kompozit endüstrisinin bu alt dalý kullanýlan yüksek performanslý, pahalý reçine sistemleri ve yüksek-dayaným yüksek-tokluk veren çok eksenli takviye malzemeleri (KDK-Kývrýmsýz dikiþli kumaþ) ile karakterize edilebilir. Uzay ve havacýlýk sanayi, Formula 1 yarýþ araçlarý, askeri ve sivil hava araçlarý geliþmiþ kompozitlerin kullanýldýðý önemli alanlardýr. Takviye Malzemeleri Kompozit ürünlerde en yaygýn olarak kullanýlan camelyaf yanýnda özel ve yüksek mukavemet gerektiren uygulamalar için aramid ve karbon elyafý gibi yüksek dayanýma sahip elyaf türleri de kullanýlmaktadýr. Teknolojinin yaygýnlaþmasý ile geliþmiþ kompozitler spor araçlarýnda, yüksek performans gerektiren golf sopalarý, tenis raketleri, balýk oltalarý gibi hem hafif hem de çok saðlam olmasý gereken yerlerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Geliþmiþ kompozitlerde çok sayýda sýradýþý reçine ve elyaf türü yer alsa da Epoksi reçine ve karbon, grafit, aramid elyaf kombinasyonlarý kullanýlan en yaygýn komponentlerdir. 6

8 Kompozitler Kompozit Ürünler Kompozit ürünlerin etkilediði hatta büyük devrim yarattýðý birçok pazar bulunmaktýr. Bu etkinin sadece bir baþlangýç olduðu göz önünde bulundurulmalýdýr. Burada yer alan oniki pazar segmenti içinde sürekli yeni ürünler piyasaya sunulmakta ve ürün sayýsýnda geometrik artýþ beklenmektedir. Bu segmentler içinde yer almayan ve ticarileþtirilmesi yakýn olan birçok yeni pazar segmentini yakýnda görebileceðiz. Tüm CTP ürünlerde ortak olan saðlamlýk ve çok yönlülük; ürünler için aranan kalite artýþý, baþarým, güvenlik ve yüksek performans ihtiyacýný karþýlayacak sonsuz sayýda olanak saðlamaktadýr. Enerji Ulaþým ve Otomotiv Savunma Sanayi Ev eþyasý ve Ekipmanlar Altyapý Üstyapý Daha fazla bilgi için Kompozit uygulamarý hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. Ýnþaat Tüketici Ürünleri Korozyona Dayanýklý Uygulamalar 7 Deniz - Marin Elektrik Alet ve Endüstriyel Ekipmanlar

9 Firma Bilgileri Poliya nýn Profili Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. (kýsaca, Poliya) kompozit ve polimer ürünler geliþtirme ve üretiminde uzmanlaþmýþ, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði üyesi bir Türk þirketidir. çalýþma alaný özellikle polyester reçineleri ve jelkot ürünlerini içermektedir. Poliya, çeþitli stratejik ürün yelpazesi geniþlemeleri ve organik büyüme ile kompozit pazarýndaki payýný artýrmýþtýr yýlý itibariyle Poliya, Avrupanýn altýncý ve Doðu Avrupa nýn en büyük üçüncü kompozit reçine üreticisidir. Þirket adýný en çok Polijel yüksek performans jelkot serisi ile duyurmuþtur. Bunun yanýnda doymamýþ poliester reçineleri, vinil ester reçineleri, renklendirici pigment pastalar, masif yüzey (solid surface) tanecikleri, yapýþtýrýcý pastalar ve kalýp ayýrýcý vakslar geliþtirmekte ve üretmektedir. Poliya'nýn merkez ofisi Ýstanbul'da, Avrupa ofisi Almanya'da yer almaktadýr. Üretim tesisleri Çerkezköy'de bulunan þirket, dünya çapýnda 23 ülkede operasyonlarýný sürdürmektedir. Daha fazla bilgi için Poliya þirket profili hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. 8

10 Firma Bilgileri Vizyon Vizyonumuz küresel çapta, teknik çevrelerce yüksek kalite kompozit reçine, ürün ve servis düþünüldüðünde akla gelen ilk marka olmaktýr. Misyon Misyonumuz etik ve teknolojik kimliðimizi koruyarak; müþterilerimize yenilikçi, sürekli ve üstün çözümler sunarak deðer katmak, desteklemek onlara rakiplerine karþý sürdürülebilir rekabet avantajý saðlamak ve son kullanýcýya kadar teknolojik fýrsatlarý sunmaktýr. Poliya Üretim Tesisleri Dünyanýn teknolojik açýdan önde gelen ve Avrupa nýn en büyük polyester reçine tesisleri arasýnda yer alan üretim kompleksi. ( Çerkezköy, Türkiye) 9

11 Firma Bilgileri Temel Deðerlerimiz Kalite prensiplerimize baðlý kalacaðýmýza, Kalitesizi kullanmayacaðýmýza, üretmeyeceðimize ve sevk etmeyeceðimize, Dolaylý kompozit ihracatýnda Türkiye'yi en iyi biçimde temsil edeceðimize, Küresel pazarda Türkiye'yi ve Poliya markasýný yayacaðýmýza, Ürünlerimizi özelleþtirerek, müþterilerimize uygun özelliklerde, tipte ve fiyat alternatifleriyle sunacaðýmýza, Yenilikçi ve araþtýrmacý ruhumuzu koruyarak, üstün kadromuz ve sofistike teknolojik donanýmlarla, konumuzda Ar-Ge çalýþmalarýna öncülük edeceðimize, Satýþ öncesi ve sonrasýnda müþterilerimizi hiçbir zaman yalnýz býrakmayacaðýmýza, Kaynaklarýmýzýn büyük bir kýsmýný teknolojiye, eðitime ve mevcut kalite sistemimizi geliþtireceðimize, Poliya'nýn ayrýcalýklý bir marka olduðunu çalýþanlarýmýza ve kullanýcýlarýmýza hissettireceðimize, Ýnsana ve doðal dengeye saygý duyacaðýmýza, çevreyi gerektiði gibi korumak için üzerimize düþeni yapacaðýmýza, 1983'ten beri olduðu gibi hayatýn her alanýnda olacaðýmýza, Söz veriyoruz. 10

12 Firma Bilgileri Pazarlar Poliya, yapý inþaat, enerji elektronik, savunma, spor ekipmaný, altyapý, üstyapý, kimyasal madde depolama, mobilya, mimari tasarým, ulaþým otomotiv, deniz araçlarý, giyim moda düðme gibi alanlarda aktivitelerini sürdüren birçok prestijli þirkete ürün ve servis saðlamaktadýr. 78% Polijel jelkot pazar payý 22% Diðer jelkot markalarý Yerel Pazar Bugün, sektör pazar paylarý ele alýndýðýnda. Özel polyester reçineleri konusunda %55'lik pazar payý ve jelkotlar konusunda %78'lik pazar payý ile Poliya Türkiye'de ilk sýrada yer almaktadýr. Ürünlerinin özellikleri ve kalite seviyeleri açýsýndan, yabancý rakiplerin Türk pazarýna girmesini engelleyerek, Türkiye endüstrisinin ve ekonomisinin geliþmesinde önemli rol almaktadýr. Poliya kullanýcýlarýnýn, kendi aralarýnda Poliya ürünlerinden bahsederken "Poliya yaparsa, iyisini yapar!" tanýmlamalarý bu konudaki en yalýn göstergedir. Reçinelerin yardýmcý malzemeleri konusunda Poliya'nýn liderliði, yine köklü Ar- Ge birikimi sayesinde gerçekleþmiþtir. Senelik 350 ton pigment pasta üretimi ile Poliya Türkiye pazarý ihtiyacýnýn %80'ni karþýlamakta ve diðer ülkelere de bu ürün gruplarýný sunmaktadýr. Vaks konusunda da sektörde ilk pratik sprey vaksý üreterek Ar-Ge konusundaki yenilikçiliðini kanýtlamýþtýr. Küresel Pazar Poliya ürünleri, uluslararasý satýþ aðý üzerinden Avrupa ülkeleri baþta olmak üzere Balkanlar, Rusya ve Ortadoðu ülkelerine ihraç edilmektedir. Yeni daðýtým merkezleri ve uluslararasý bayiliklerle her geçen gün uluslararasý satýþ aðýna yeni noktalar eklenmektedir. Poliya Uluslararasý Daðýtým Aðý Poliya dünya çapýnda 23 ün üzere ülkede operasyonlarýný sürdürmektedir. 11

13 Firma Bilgileri Araþtýrma ve Geliþtirme Müþteri odaklý, özel amaçlý, yüksek teknoloji doymamýþ polyester reçineleri konusunda lider tedarikçi olmak ve geliþmiþ reçine sistemleri araþtýrmak, tasarlamak, geliþtirmek ve entegre etmek için sofistike bir Araþtýrma Geliþtirme departmaný oluþturduk. Yirminci yüzyil teknolojik gelismenin ivme kazandigi bir dönem oldu. Bu dönemde pek çok yeni ürün insanlik hizmetine sunuldu. Süphesiz bu önemli buluslarin içinde kompozit malzemeler yer aldi. Sürekli iyilestirme ve gelismelere açik olan kompozitler ve polimerler yeni milenyumdaki en önemli malzemelerden biri olacaktir. Poliya yaklasik 30 sene gibi çok kisa bir geçmise sahip olan bu sektörde uluslararasi alanlarda birçok basariya imza atmistir. Yenilik Kullanýcýlarýn istek ve gereksinimleri Poliya Araþtýrma ve Geliþtirmesi için en temel noktayý oluþturmaktadýr. Arastirma ve Gelistirme süreci, tasarimdan baslayarak son ürüne kadar devam eder. Bu süreç çerçevesinde, pazar arastirmasi ve kullanici istekleri, Teknoloji ve Pazar gelistirme departmani tarafindan Ar-Ge, Ürün gelistirme, Endüstriyel Tasarim ve Üretim Sistemlerini içeren çesitli asamalari zincirleme biçimde kat eder. Bu eszamanli mühendislik çalismalari sonucunda ürün pazara sunulmaktadir. Bilimsel Çalýþmalar EOP Programý Poliya Türkiye Bilimsel Araþtýrma ve Teknoloji kurumu (TÜBÝTAK) ve diðer üniversiteler ile EOP-Endüstriyel ortaklýk programý çerçevesinde bilgi birikimini paylaþmýþtýr. Nano Kompozit Teknolojisi Bilimsel çalisma ve yayinlarda, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IIT) ve Technische Universität Hamburg-Harburg (TÜHH) ile gerçeklestirilen kompozit nano karbon tüpleri konusundaki çalismalara katkida bulunmustur. Bilimsel Yayýnlar Poliya nihai ürünleri ve laboratuar çalýþmalarý ile bilimsel birçok çalýþmaya katkýda bulunmuþtur. Bu bilimsel çalýþmalarýn bir kýsmý prestijli bilimsel yayýnlarda yer almýþtýr. Poliya nýn Bilimsel Katkýlarý Poliya nihai ürünleri ve laboratuar çalýþmalarý ile bilimsel birçok çalýþmaya katkýda bulunmuþtur. Journal of Coatings Technology and Research Ocak 08, 2009 European Polymer Journal Þubat, 2007 Journal of Materials Science Aralýk, 2007 The antifouling performance of gelcoats containing biocides and silver ions in seawater environment, Journal of Coatings Technology and Research DOI /s , January 08, 2009 Critical aspects related to processing of carbon nanotube/unsaturated thermoset polyester nanocomposites, European Polymer Journal, Volume 43, Issue 2, February 2007, Sayfas Temperature dependence of electrical conductivity in double-wall and multi-wall carbon nanotube/polyester nanocomposites, Journal of Materials Science, Volume 42, Number 23, Sayfas December,

14 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilir katma deðer Sürekli deðer katma, Poliya'nýn iþ politikasýnýn ana hedefidir, kýsa vadeli fýrsatlar yerine uzun vadeli baþarýya önem verilmektedir. Poliya'nýn verdiði öncelik, hissedarlarý, müþterileri, tedarikçileri, çalýþanlarý, kamu ve özel kuruluþlar arasýndaki güven esasýna dayalý iliþkiler üzerinedir. Bu tanýmlama çerçevesinde Poliya bir iþ ve çalýþma ortaðý olarak her zaman baðlý, adil ve sorumluluk çerçevesinde hareket etmektedir. Poliya'nýn etkin ve þeffaf görev-sorumluluk yapýsý, kontrol araçlarý ve açýk bilgi politikasý bu prensipleri destekleyecek en yalýn göstergelerdir. Piyasa düzeyinde tam sorumluluk Poliya'nýn oluþturduðu özerk ve yalýn yönetim yapýsý, operasyonel kararlarý hýzlandýrmanýn yanýnda yönetim düzeyini de piyasaya yaklaþtýrmaktadýr. Kurumsal stratejik hedefler doðrultusunda yönetim tarafýndan belirlenen bütçe kapsamý içinde, Poliya'nýn üç direktörlüðü bir kar merkezi olarak tam sorumluluk taþýmaktadýr. Yönetim sorumluluðu olan birimler kurumsal kurallar, analiz ve kontrol mekanizmalarýyla desteklenmektedir. Özerk yönetim sorumluluðunun diðer bir rolü de Poliya'nýn baþarýya baðlý, katma deðer üzerine kurulu ödüllendirme programýna katký saðlamaktadýr. Profesyonel yönetim ve kontrol Poliya'daki en üst düzeyi olan direktör kademesinin 3 olmasý üst yönetimdeki verimli yapýlandýrmayý yansýtmaktadýr. Poliya'nýn üst düzey yöneticileri, profesyonel ve stratejik becerilerini kanýtladýklarý öz geçmiþe sahip kiþilerdir. Çoðunun baþka firmalarda yönetim deneyimine sahip olmasý, Poliya'nýn iþ potansiyelini gerçekçi bir biçimde deðerlendirilmesine fýrsat saðlamaktadýr. Komiteleri ve takýmlarý ile yönetim güncel ve gelecekteki pazar fýrsat ve risklerini analiz ederek Poliya'nýn kurumsal vizyonunu, iþ yapýsýný, organizasyonel ve finansal stratejilerini tanýmlamaktadýr. En üst düzey kontrol kurulu olarak, hedeflerin durumunu denetlemektedir. 13

15 Tarihçe ve Kilometre Taþlarý Poliya nýn Özet Tarihçesi Poliya Poliester Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. (kýsaca, Poliya) kompozit ve polimer ürünler geliþtirme ve üretiminde uzmanlaþmýþ, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði üyesi bir Türk þirketidir. çalýþma alaný özellikle polyester reçineleri ve jelkot ürünlerini içermektedir. Poliya, çeþitli stratejik ürün yelpazesi geniþlemeleri ve organik büyüme ile kompozit pazarýndaki payýný artýrmýþtýr yýlý itibariyle Poliya, Avrupanýn altýncý ve Doðu Avrupa nýn en büyük üçüncü kompozit reçine üreticisidir. Þirket adýný en çok Polijel yüksek performans jelkot serisi ile duyurmuþtur. Bunun yanýnda doymamýþ poliester reçineleri, vinil ester reçineleri, renklendirici pigment pastalar, masif yüzey (solid surface) tanecikleri, yapýþtýrýcý pastalar ve kalýp ayýrýcý vakslar geliþtirmekte ve üretmektedir. Poliya'nýn merkez ofisi Ýstanbul'da, Avrupa ofisi Almanya'da yer almaktadýr. Üretim tesisleri Çerkezköy'de bulunan þirket, dünya çapýnda 23 ülkede operasyonlarýný sürdürmektedir. Daha fazla bilgi için Poliya þirket tarihçesi hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. 14

16 Tarihçe ve Kilometre Taþlarý Kronoloji 1983 Poliya Ýsmet Çakar tarafýndan 40 metrekarelik, ufak bir atölyede kuruldu 1984 Poliya ilk jelkotunu üretti ve AR-GE çalýþmalarýna baþladý. Yeni 175 metrekarelik, atölyesine taþýndý 1985 Poliya AR-GE sonucu kalýp ayýrýcý, vaks üretimine baþladý.pigment pasta pazara sunuldu 1986 Poliya yeni depolarýný kullanmaya baþladý, kullaným alaný 400 metrekareye ulaþtý 1987 Ýlk poliester reaktör pilotunu çalýþtýrdý. 700 metrekarelik üretim yerine taþýndý 1988 Jelkotlar için ilk yaþlandýrma testlerini gerçekleþtirdi. Ýlk pre-akselere hýzlandýrýcýlý jelkotu geliþtirdi Daha fazla bilgi için Poliya þirket tarihçesi hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz Jelkotlar için ilk termalþok testlerini gerçekleþtirdi 1990 Pigment pasta skalasý geniþleyerek bugün kullanýlan ana renklerin temeli oluþturuldu 1991 Avcýlar üretim tesisi ile stratejik büyüme için önemli bir adým atýldý Poliya üretim reaktörleri devreye girdi 1993 En önemli ürünlerden biri olan Polijel 213 jelkot geliþtirildi 1994 Granit görünümlü, masif yüzey poliester ve tanecikler üretildi

17 Tarihçe ve Kilometre Taþlarý Kronoloji 1995 Poliya internet sitesi ile dijital ortamda yerini aldý 1996 Ýlk bilgisayar kontrollü yaþlandýrma testleri gerçekleþti. Yeni üretim ve depolama alanlarý devreye alýndý 1997 Reaktör sistemlerinin otomasyonu tamamlandý. Yeni Ar-Ge lab. hizmete girdi in every part of life 1998 hayatýn her alanýnda... sloganýmýz oldu. Ýlk bisfenolik reçine üretildi 1999 SGÇ&K politikalarý oluþturuldu. Uluslararasý operasyonlar baþladý JEC 99 kompozit fuarýna katýldý 2000 ISO 9001 kalite yönetim sistemi DNV tarafýndan onaylandý Tübitak-EOP programýna katýldý Daha fazla bilgi için Poliya þirket tarihçesi hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz Uluslarasý daðýtým aðý oluþturuldu. Çerkezköy projesi baþlatýldý 2002 Kompozit yardým ve destek merkezi oluþturuldu 2003 Almanya da Avrupa ofisi çalýþmalarýna baþladý 2004 Polisoft ERP sistemi oluþturuldu DCPD reçineler geliþtirildi. TKSD, KalDer ve Üçlü Sorumluluk Programý imzlandý 2005 Polives vinilester reçine geliþtirildi Reçine infüzyon teknolojisi yerel pazara sunuldu 2006 Düþük uçucu organik bileþen (VOC) jelkot sunuldu. Üretim modern Çerkezköy tesislerine taþýndý

18 Tarihçe ve Kilometre Taþlarý Kronoloji 2007 SAITEM güneþ enerjisi ile çalýþan araç projesi desteklendi. Ambalaj geri dönüþüm merkezi oluþturuldu 2008 Anti bakteriyel reçine ve jelkot geliþtirildi. Merkez ofis geniþledi Politix yapýþtýrýcý sistemleri sunuldu. Daha yeþil Poliya projesi baþlatýldý 2009 CTAC kompozit teknolojileri uygulama merkezi oluþturuldu. Poligranul natura serisi pazara sunuldu Daha fazla bilgi için Poliya þirket tarihçesi hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. 17

19 Görsel Dosyalar poliya_images.zip Logo ve diðer görselleri içeren dosya Fotoðraf ve Dijital Eserler Ekli sýkýþtýrýlmýþ zip dosyasý içindeki tüm medya dosyalarýndan yararlanabilirsiniz. Vektör dosyalarý Adobe Illustrator formatýnda ve resimlerin RGB kopyalarý JPG veya PNG formatýnda olup web ve benzeri alanlarda kullanabilirsiniz. poliya_logo.jpg Poliya firma logosu poliya_key_composite.jpg Poliya kompozit dünyasýnýn anahtarý poliya_plants.jpg Poliya Çerkezköy Tesisleri composites.jpg Kompozit Endüstrileri composite_fiber.png Kompozit takviye malzemeleri Aramid, cam ve karbon elyafý composites_projection.jpg Yýllara göre Kompozit ve Polyester pazar talep artýþý composite_boat.jpg Kompozit Yat-tekne package_gelcoat.png Polijel jelkot ambalajý package_resins.png Polipol ve Polives reçine ambalajý package_colorpaste.png Polipigment renk pastalarý ambalajý package_wax.png Polivaks kalýp ayýrýcý ve vaks ambalajý 18

20 Bir-bakýþta Ürünler Kompozitler için Toplam Çözüm Saðlayýcý Poliya, en uygun poliester ve vinilester reçineleri, yüksek performans jelkotlarý, uyumlu ve özel renklerde pigment pastalarý ayrýca gerekli tüm yardýmcý madde ve ekipmanlarý "Tek noktadan alýþveriþ" kavramý ile hýzlý ve güvenilir biçimde saðlayabileceðiniz tek marka. Polijel Jelkotlar Jelkot kompozit ürünlerin en önemli bileþenidir. Jelkot kompozitin yüzeyinde bir kalkan olarak, ürünü sert kimyasallardan, hava koþullarýndan ve aþýnmaya karþý korur. Ayrýca herhangi bir ürünün veya bir bölümün görünür yüzü olduðu için güzel gözükmelidir. Bu önemli görevlerden dolayý en uygun jelkotun seçimi ve uygulamasýndaki titizlik kompozit ürünler için kritik önem taþýmaktadýr. Poliya 11 grup altýnda 30'un üzerinde standart jelkot seçeneði ile farklý kullaným alanlarý için özel olarak tasarlanmýþ ürünler sunmakta ve kullanýcýlarýna özgü özel çözümler saðlamaktadýr. Polipol Polyester Reçineleri Poliya 100'ün üzerinde poliester reçinesi ile kullanýcýlarýn tüm ihtiyaçlarýna cevap veren özel ürünler sunmaktadýr. Polipol polyester reçineleri birçok alanda baþarýyla kullanýlmaktadýr. Yapý inþaat endüstrisi, kimyasal maddelere dayanýklý ürünler, borular, depolar, tanklar, saniter uygulamalar, dekoratif uygulamalar, otomotiv, deniz taþýtlarý, taþýmacýlýk, askeri ve savunma sanayi ve fazlasý. 19

21 Bir-bakýþta Ürünler Polives Vinilester Reçineler Yüksek performanslý kompozit üretiminde Polives vinilester reçineleri ile kompozit parça üretiminde devrim yaratýn. Polives reçineler daha az polar grup içerdiklerinden dolayý, suya ve hidroliktik etkenlere dayanýmlarý poliester reçinelerine oranla daha yüksektir. Yapýlarýndaki üstünlük, mükemmel kimyasal dayaným yanýnda esneme, uzama ve yük altýnda eðilme sýcaklýðý (HDT) gibi mekanik deðerlerinin de çok yüksek olmasýný saðlar. Polives vinilesterlerin özel yapýsý, ester gruplarýnýn hidrolizini engelleyerek, zincirlin uçlarýndan tam kürlenebilmesine olanak saðlamaktadýr. Bundan dolayý Polives vinilesterler, asit ve bazlara karþý yüksek direnç göstermektedir. Vinilesterin yapýsýnda bulunan serbest hidroksil uçlarý, bu reçinelerin sadece cam elyafla sýnýrlý deðil karbon elyafý ve aramid (kevlar) ile de takviye edilebilmesine olanak sunar. Sonuç olarak çok yüksek mekanik deðerler elde edilebilir. Polipigment Pigment Pastalar Kompozitler için sýnýrsýz renk seçeneði. Poliya 7 grup altýnda 1.500'ün üzerinde renk seçeneði ile farklý kullaným alanlarý için özel olarak tasarlanmýþ renkler sunuyor. Polipigment pastalar poliester baðlayýcý içinde ezilmiþ renklendirici pigmentlerden oluþurlar. Monomer veya solvent içermediklerinden, depolama ve raf ömürleri 10 yýldan fazladýr. Polipigmentler öncelikle poliester, vinilester ve jelkotlarýn renklendirilmesi için tasarlanmýþ ve ayný yapýda üretilmiþtir bundan dolayý tamamen uyumludurlar. Ayrýca polyester, jelkot, selülozik, akrilik, poliüretan ve epoksi gibi farklý reçine sistemlerinin renklendirilmesinde de güvenle kullanýlmaktadýrlar. Polivaks Kalýp Ayýrýcýlar ve Vakslar Poliya polyester döküm veya jelkotlu ürünleri kalýptan ayýrmak için tek baþýna veya sistem olarak kullanýlabilen kalýp ayrýcýlar sunuyor. Sprey, yüksek performans, mat, PVA ve NSE sistemlerine uygun vaks ve kalýp ayrýcýlar ile endüstriyel kompozit uygulamalarý kolay ve daha hýzlý. 20

22 Bir-bakýþta Ürünler Poligranul Masif Yüzey Tanecik Serisi Poliya hijyenik, pürüzsüz ve zarif ürünler için ideal kombinasyon için Masif Yüzey tanecik serisini sunuyor.solid surface dünyasýný Poligranul ve reçine veya jelkotlar ile keþfedin. Poligranul, granit görünümlü ürünler elde etmek için özel olarak tasarlanmýþ, yüksek performans poliester reçine yapýsýnda tanecik granüldür. Ýki farklý tanecik boyu seçeneði bulunmaktadýr. Politix Yapýþtýrýcý Pasta ve Yüksek Performans Yapýsal Yapýþtýrýcýlar Poliya, kompozit endüstrisi için CTP ve dolgulu uygulamalara yönelik, farklý yapýlarda yapýþtýrýcý pastalar sunuyor. Bu yeni ürün serisi, yüksek teknoloji ürünü özel poliester kimyasýna sahip ve vinilester modifiye, dolgulu veya elyaf takviyeli pastalardan oluþuyor, ihtiyacýnýz olan yapýþtýrma özelliklerine sahip tipi seçerek, üretim sürenizi kýsaltýp üretim maliyetlerini düþürebilirsiniz. En yaygýn kullaným alanlarý arasýnda deniz-marin, otomotiv, boru hattý, tank, sandviç panel ve endüstriyel uygulamalar yer almaktadýr. Yardýmcý Kimyasal Maddeler ve Kompozit Malzemeler Poliya, en uygun poliester ve vinilester reçineleri, yüksek performans jelkotlarý, uyumlu ve özel renklerde pigment pastalarý ayrýca gerekli tüm yardýmcý madde ve ekipmanlarý, hýzlandýrýcý, katalizör, sertleþtiri, takviye elyaflarýný ve infüzyon vakum torbalama ekipmanlarýný "Tek noktadan alýþveriþ" kavramý ile hýzlý ve güvenilir biçimde saðlayabileceðiniz tek marka. 21

23 SGÇ&K SGÇ&K Politikamýz ile Saðlýk ve güvenliðin en öncelikli konumuz olduðunun, çevresel etkimizi en aza indirmemiz gerektiðinin. Ýþimizi açýklýk, þeffaflýk ve sürekli geliþtirme üzerine kurduðumuzun. Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizi tasarlarken doðal dengeyi göz önünde bulundurmamýz gerektiðinin.bu politikalarý, sürdürülebilir biçimde, saðlýk, güvenlik, çevre ve kalite yönetim sistemleri ile uygulamamýz gerekliliðinin bilincindeyiz. Saðlýk Poliya olarak süreç, faaliyet veya ürünlerimiz ile hiçbir insan, çalýþan, komþu, ziyaretçi veya müþteriyi kötü yönde etkilememenin görevimiz ve sorumluluðumuz olduðunun bilincindeyiz. Poliya'nýn tüm faaliyetleri ve çalýþma koþullarý genel ve yerel düzenleyici yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde sürmekte ve sürecektir. Düþük emisyonlu ürün serilerimizi sunmanýn yanýnda infüzyon, vakum torbalama ve benzeri modern-saðlýklý üretim yöntemlerini kullanýcýlarýmýza sürekli paylaþýyoruz. Gönüllü olarak imza attýðýmýz Üçlü Sorumluluk programý ile üstlendiðimiz sorumluluk bu konuya verdiðimiz önemin en yalýn göstergesidir. Belirlediðimiz bu genel politikayý kurumumuzun her noktasýnda, uygun organizasyon, politika, amaç, faktör, eylem planý, metot ve araçlar olarak implemente etmekteyiz. Güvenlik Poliya olarak hammadde tedarik zincirinden baþlayarak, üretim, taþýma, kullaným, depolama ve gerekli durumlarda bertaraf edilmesine kadar yer alan süreçler içinde kabul edilemez riskleri ortadan kaldýrmaya yönelik, güvenlik konusunda gerekli tüm adýmlarý atmaktayýz. Poliya yeni ürün tasarýmlarýnda, yeni tesis ve ekipmanlarýnda ve tüm üretim prosedürleri için üretim güvenlik ve çevre koruma politikalarýný entegre etmektedir. Ürettiðimiz veya sattýðýmýz, tüm ürünlerle ait MGBF (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyleri) ve Teknik bültenleri saðlamaktayýz. MGBF'lerimiz birçok dilde ve çevrimiçi ve 24 saat ulaþýlabilecek olarak da mevcuttur. Poliya ürünlerinin MGBF'leri Avrupa Birliði 91/155/EEC-2001/58/EC' yönetmeliklerine uygun biçimde hazýrlanmýþtýr. Tüm Poliya personeline deprem ve yangýn baþta olmak üzere acil durum prosedürleri konusunda tüm gerekli eðitimi saðlanmýþtýr. Poliya üretim tesislerinde ve yönetim binalarýnda, afet, kaza ve acil durumlarýn olasý etkilerini en aza indirecek biçimde Acil durum planlarlarý oluþturmuþtur. Poliya kendi bünyesinde deprem ve yangýn müdahale planý, takým ve ekipmaný bulundurmaktadýr. 22

24 SGÇ&K Çevre Çevresel koþullarýn hýzla deðiþtiði ve doðal kaynaklarý koruma bilincinin giderek arttýðý günümüzde, Poliya ve çalýþanlarý olarak "Sürdürülebilir Geliþim" yaklaþýmý ile hareket ederek, "çevreyi" gelecek nesillere aktarýlacak bir emanet olarak görmekteyiz. Poliya yeni ürün tasarýmlarýnda, yeni tesis ve ekipmanlarýnda ve tüm üretim prosedürleri için çevre koruma politikalarýný entegre etmektedir. Kimya sektöründe çalýþan her kuruluþun, doðayý ve ekolojik dengeyi koruma görev ve sorumluluðuna sahip olduðunun bilincindeyiz. Bu konuda Poliya üzerine düþeni getirmekte, üretim atýklarýný arýtmakta ve doðal su kaynaklarýný korumaktadýr. Katý atýklarýn büyük bir bölümünü geri dönüþüm zincirine katmanýn yaný sýra ofis ortamý atýklarýnýn da tamamýný geri dönüþüme kazandýrmaktadýr. TEMA ile birlikte yürütülen aðaçlandýrma çalýþmalarýna katýlmaktadýr. Poliya Schütz IBC ambalaj geri dönüþüm sistemi ile Avrupa içinde kullanýlan ambalajlarýný sirküle etmektedir. Tüm hammadde ambalajlarý geri dönüþüme kazandýrýlmakta ve hiçbir atýk su arýtýlmadan doðaya geri verilmemektedir. Kalite Poliya tüm operasyonlarýný, temel deðerleri ve kurumsal yönetim anlayýþý çerçevesinde ve kalitesini sürekli iyileþtirmeye odaklý biçimde yürütmektedir.poliya yeni ürün tasarýmlarýnda, yeni tesis ve ekipmanlarýnda ve tüm üretim prosedürleri için kalite ve güvenlik politikalarýný entegre ederek gerçekleþtirmektedir. Kalitemiz sürekli, nitelikli çalýþanlarýmýz, en son teknoloji donaným ve profesyonel denetçilerle ön planda tutulmaktadýr. Poliya'nýn kalite güvence sistemi içerisinde, Poliya ürün kalitesini denetlemek, stabilitesini ve güvenilirliðini saðlamak için geliþmiþ ÝPK (Ýstatistiksel Proses Kontrol), KÖ (Kabul Örnekleme), ANOVA ve FMEA metotlarý uygulanmaktadýr. Poliya'nýn kalite yönetim sistemi, 1999 yýlýnda Det Norske Veritas sonrasýnda ise Llyod's tarafýndan ISO 9001:2000 sertifikasýna sahiptir.kalite Kontrol ve Güvence Departmanýnýn 2004 yýlýnda kurulmasýnýn ardýndan Poliya KalDer- Türkiye Kalite Derneði üyesi olmuþtur. Tüm Poliya çalýþanlarý kalite güvence programý çerçevesinde, SGÇ&K politikalarý gereðini bilmektedirler. 23

25 Poliya Uluslararasý Daðýtým Aðý Arnavutluk Azerbaycan Belçika Bulgaristan Almanya Yunanistan Kosova Ýran Ýtalya Makedonya Hollanda Polonya Romanya Rusya Ukrayna Tunus Türkiye

26 Vizyonumuz küresel çapta, teknik çevrelerce yüksek kalite kompozit reçine, ürün ve servis düþünüldüðünde akla gelen ilk marka olmaktýr. Ismet Cakar Kurucu Poliya Poliya Lokasyonlarý Merkez Ofis Firuzkoy Bulv. No:46, Avcilar Istanbul TR 34320, TURKEY Phone : +90 (212) Fax : +90 (212) Çerkezköy Üretim Tesisleri 2. Organize San. Bölgesi Veliköy, Çerkezköy, Tekirdað TR 59500, TURKEY Phone : +90 (282) Fax : +90 (282) Avrupa Ofisi TE&B, Postfach 1310 Bad Aibling DE 83037, GERMANY Phone : +49 (8061) Fax : +49 (8061)

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik

Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Uluslararasý Ticaret ve Sürdürülebilirlik Bu kitapçýk 2010 yýlýnda CSR Consulting Turkey ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði tarafýndan geliþtirilmiþ ve Hollanda Kraliyeti Ýstanbul Baþkonsolosluðu

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

2003 Yýlý Faaliyet Raporu 03 2003 Yýlý Faaliyet Raporu 2003 Yýlý Faaliyet Raporu Kapak Görseli (Detay) Sultan Kayýtbay ýn armasýný taþýyan Memluk halý parçasý Mýsýr, 15. yüzyýlýn son çeyreði A: 945 x 234

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

Araþtýrma Kaynak: Trends in Plastics, 5/2007 Alman Plastik Endüstrisi 2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki geliþmesine devam ettiði bildiriliyor.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı