ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi."

Transkript

1 SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. Çal flma Raporu 2002

2 Eczac bafl Yap Grubu Kilometre Tafllar 1958 H zl kentleflmenin art rd sa l k gereçleri talebini karfl lamak amac yla, Türkiye nin ilk modern seramik sa l k gereçleri tesisi olan Eczac bafl Seramik kuruldu Eczac bafl Toplulu u, yüksek kalitede mutfak ve banyo üniteleri gelifltiren ve pazarlayan, Yap Grubu nun sermaye piyasas na aç k ilk ortakl ntema y kurdu Eczac bafl Karo Seramik in talyan Marazzi kurulufluyla ortak gerçeklefltirdi i Bozüyük tesisleri üretime bafllad. Eczac bafl Banyo Küvetleri ve Almanya n n Bulthaup kuruluflundan sa lanan teknik bilgiyle gerçekleflen Eczac bafl Mutfak ve Banyo Gereçleri tesisleri Tuzla da aç ld Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra ve Eczac bafl Karo Seramik in ikinci üretim tesisleri Bozüyük te aç ld. Böylece Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra n n Bozüyük tesisleri, dünyan n tek çat alt nda toplanan en büyük sa l k gereci üretim tesisi oldu Yap kesimine modern armatürler sunan Eczac bafl Yap Gereçleri- Artema n n Bozüyük tesisleri aç ld. Almanya ya seramik d flsat m bafllad Eczac bafl Toplulu u nun seramik sa l k gereçleri ve s hhi tesisat armatürleri üreten kuruluflu Eczac bafl Yap Gereçleri halka aç ld Merkezi Belçika da bulunan Koramic Grubu ile yap lan ortakl k anlaflmas sonucunda Eczac bafl -Koramic Yap Kimyasallar kuruldu. Eczac bafl Toplulu u nun yurtd fl ndaki ilk üretim tesisi olan Vitra Ireland kuruldu. çindekiler Eczac bafl Yap Gereçleri 01 Bafll ca Finansal Göstergeler 02 Yönetim Kurulu 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Y l Faaliyetleri 09 Vitra Seramik Grubu 10 Artema Armatür Grubu 20 Y ll k Çal flma Raporu Ayr nt l Bilanço 34 Ayr nt l Bilanço Dipnotlar 36 Ayr nt l Gelir Tablosu 46 Ayr nt l Gelir Tablosu Dipnotlar 47 Kâr Da t m Tablosu 50 Fon Ak m Tablosu 51 Nakit Ak m Tablosu 52 Sat fllar n Maliyeti Tablosu 53 Denetleme Kurulu Raporu 54 Ba ms z Denetim Raporu 55

3 01 Eczac bafl Yap Gereçleri Eczac bafl Yap Gereçleri, Vitra markas ile seramik sa l k gereçleri ve Artema markas ile s hhi tesisat armatürleri ve aksesuarlar üretmektedir. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, seramik sa l k gereçleri üretimine 1958 y l nda Kartal Tesisleri nde y ll k adet kapasite ile bafllam flt r y l nda Bozüyük Tesisleri nin kurulmas, gerçeklefltirilen kapasite art r mlar ve modernizasyon yat r mlar ile birlikte üretim kapasitesi y ll k 3,7 milyon adet düzeyine yükselmifltir. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, seramik sa l k gereçleri üretimi ile birlikte ayr ca tamamlay c ürünlerin üretimini de gerçeklefltirmektedir. Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, 1979 y l nda s hhi tesisat armatürleri üretmek amac yla kurulmufl, banyo ve mutfak armatürleri üretiminin ard ndan, 1995 y l nda, faaliyet alan na banyo aksesuarlar üretimini dahil etmifltir. Sürekli iyilefltirme kültürünü yaflam biçimine dönüfltüren Eczac bafl Yap Gereçleri, teknolojik geliflmeleri gecikmeden devreye almakta ve uluslararas iliflkilerinde iflbirli i kavram n ön plana ç karma gelene ini sürdürmektedir. Dr. Nejat F. Eczac bafl ( ) Eczac bafl Toplulu u Kurucusu Vitra, 1993 y l nda uygulamaya ald Bütünsel Kalite Yönetimi felsefesi do rultusunda yürüyerek, "ça dafl banyonun öncüsü" konumuna gelmifltir. Ürün grubunu devrim niteli indeki sürekli yeniliklerle zenginlefltiren Vitra, yetkin yurtiçi ve yurtd fl sat fl kadrolar ile pazardaki öncü ve liderlik konumunu pekifltirmektedir.

4 Bafll ca Finansal Göstergeler (milyon TL) Net Sat fllar D flsat m Faaliyet Kâr Net Dönem Kâr (Vergi Sonras ) Dönen Varl klar Aktif Toplam Özkaynaklar Çal flan Say s

5 Avrupa, Ortado u ve Afrika da birçok yeni pazara girmenin yan s ra, ngiltere, ABD, Kanada ve Fransa pazarlar nda sat fl art fllar gerçeklefltiren Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, yo un çal flmalar sayesinde 2002 y l nda d flsat m hacmini, bir önceki y la göre yüzde 30 art rd. 03

6 Yönetim Kurulu Görev Süresi Bülent Eczac bafl Yönetim Kurulu Baflkan M. Reflat Alatal Murahhas Üye A. fiadi Burat Murahhas Üye A. Tayfun ndirkafl Murahhas Üye Engin Bayraktar Üye

7 05 Sürekli iyilefltirme kültürünü yaflam biçimine dönüfltüren Eczac bafl Yap Gereçleri, teknolojik geliflmeleri gecikmeden devreye almakta ve uluslararas iliflkilerinde iflbirli i kavram n ön plana ç karma gelene ini sürdürmektedir. N. Atila Ildafl Üye Hüsamettin Onanç Üye Ahmet T. Yamaner Üye

8 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Ekonomimiz bak m ndan inifl ç k fllarla ve belirsizliklerle dolu bir y l daha geride b rak yoruz y l, olumlu beklentilerle bafllad ve ilk yar s bu beklentileri do rulayan geliflmelere sahne oldu; döviz kurunda istikrar ve faizlerde gerileme sa land. Ancak y l n ikinci yar s ndan itibaren politik geliflmelere ba l olarak piyasalara yans yan belirsizlik, faiz ve dolay s yla enflasyon oran üzerinde yeniden bask oluflturdu, ekonomideki olumlu gidifl de tersine döndü. Erken seçim karar piyasalarda rahatlama sa larken, tek parti hükümetine olanak sa layan sonuçlar, umutlar art rd. Avrupa Birli i ne uyum yasalar n n süratle meclisten ç kmas ndan sonra yeni hükümetin, Avrupa Birli i ne üyelik görüflmelerine bafllama tarihi al nmas sürecindeki kararl ve srarl tutumu da piyasalar üzerinde olumlu etki yaratt. Ne var ki, bu kez de ABD nin Irak a askeri müdahalede bulunmas olas l, 2003 y l na yeni endiflelerle girmemize yol açt. Bankac l k sektörünün geçirilen krizden sonra kaynak yaratma ve aktarma ifllevlerini henüz tam anlam yla yerine getirecek yap ya kavuflamamas da, ekonomimizin önündeki önemli engellerden birini oluflturdu. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, bu belirsizlik ortam nda, yurtiçindeki talep daralmas derinleflirken, pazar pay n korumay baflard ve d flsat m yapt pazarlar n say s n 50 nin üstüne ç kard. Avrupa, Ortado u ve Afrika da birçok yeni pazara girmenin yan s ra, ngiltere, ABD, Kanada ve Fransa pazarlar nda sat fl art fllar gerçeklefltiren Kuruluflumuz, yo un çal flmalar sayesinde 2002 y l nda d flsat m hacmini, bir önceki y la göre yüzde 30 art rd. Yarat c tasar mlarla müflterilerinin yaflam kalitesini yükseltmeye odaklanm fl olan Kuruluflumuz, 2002 y l nda, temel amac n, " yi bir yaflam için" fleklinde yeniden belirlerken, temel hedefini "Vitra y bir dünya markas yapmak" olarak tan mlad. Bu hedef do rultusunda Vitra kurum kimli i ve logosu, y l içinde, ça dafl bir tasar m ve söylemle yenilendi; böylece marka kimli imiz uluslararas pazarlar n talep ve gereksinimlerine uygun hale getirildi y l nda, armatür pazar nda da benzer s k nt larla karfl lafl ld ; ancak, baflar l ürün gelifltirme çal flmalar, müflteri odakl faaliyetler ve düzenlenen kampanyalar sayesinde Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, güçlü pazar konumunu sürdürdü. Y l içinde ürün gelifltirme çal flmalar na a rl k verilerek farkl sosyo-ekonomik gruplara ait müflterilerin istek ve beklentileri do rultusunda yeni ürünler piyasaya sunuldu. Bu y l "fiziksel buhar faz nda kaplama" yöntemine sahip yepyeni bir teknoloji olan Chrommax teknolojisini Türkiye de ilk kez uygulayan Artema, teknolojik alandaki öncülü ünü de korudu. Uzun y llard r lojistik modüllerini etkin olarak kulland m z SAP R/3 ERP sisteminde, 2002 y l nda, finansal uygulamalara da bafllayarak tam sistem entegrasyonu sa land. Yap Grubu kurulufllar n n tümünü kapsayacak elektronik sat fl ve raporlama projesi için de SAP uygulamas seçildi ve uygulamaya önümüzdeki y l içinde geçilmesi planland. Proje tamamland nda, tüm pazarlarda elektronik sat fl uygulamas bafllayacak, sat fl ve finansal raporlar n merkezi olarak haz rlanmas na geçilecek.

9 07 Yarat c tasar mlarla müflterilerinin yaflam kalitesini yükseltmeye odaklanm fl olan Kuruluflumuz, 2002 y l nda, temel amac n, " yi bir yaflam için" fleklinde yeniden belirlerken, temel hedefini "Vitra y bir dünya markas yapmak" olarak tan mlad. sürdüren kurulufllar m z, ço u kez de bu tür giriflimlerin do rudan düzenleyicisi oluyorlar. Seramik sanat na yeni yap tlar kazand rmay ve bu yap tlar topluma aktarmay amaçlayan Vitra Seramik Sanat Atölyesi, atölyede çal flan yerli ve yabanc 12 seramik sanatç s n n eserlerini bu y l beflincisi düzenlenen bir sergi ile sanatseverlerle buluflturdu. Artema, çevre konusunda yapt çal flmalar nedeniyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin düzenlemifl oldu u 2002 y l Ulusal Çevre Ödülü yar flmas nda "Teflvik Ödülü" ald. Önümüzdeki y llar n ülkemize bar fl ve mutluluk, kuruluflumuza daha ileri baflar lar getirmesini diliyor, Eczac bafl Yap Gereçleri yönetici ve çal flanlar na, 2002 y l ndaki çaba ve baflar lar için teflekkür ediyorum. Yeni biliflim teknolojisi projelerimiz aras nda yer alan ve seramik sa l k gereçleri sat fllar m z n yüzde 34 ünün yap ld Almanya pazar için gelifltirdi imiz, siparifl ve sevk sürecinin elektronik ortamda yönetilmesini kapsayan B2B projesi de, 2003 ün ilk aylar ndan itibaren uygulanmaya al nacak biçimde tamamlanm fl bulunuyor. Bu proje kapsam nda, Ekom GmbH ile Vitra aras nda, sipariflten faturaya tüm bilgi ak fl internet üzerinden otomatik olarak yap lacak. Sanata, kültüre ve toplumsal geliflmeye yönelik çal flmalara her zaman deste ini Bülent Eczac bafl Yönetim Kurulu Baflkan

10

11 Y l Faaliyetleri ç pazarda yaflanan daralmaya ra men pazar pay n korumay baflaran Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, yurtd fl pazarlar n n say s n 50 nin üstüne ç kartm flt r.

12 2002 Y l Faaliyetleri V TRA SERAM K GRUBU Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, yarat c tasar mlar ile müflterilerinin yaflam kalitesini yükseltmeye odaklanm fl ve 2002 y l nda, temel amac n " yi bir yaflam için" fleklinde yeniden tan mlam flt r. ç pazarda yaflanan daralmaya ra men pazar pay n korumay baflaran Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, yurtd fl pazarlar n n say s n 50 nin üstüne ç kartm flt r. Avrupa, Ortado u ve Afrika da pek çok yeni pazara ürünlerinin sat fl n gerçeklefltirmifl, ngiltere, ABD, Kanada ve Fransa pazarlar nda sat fllar n art rm flt r. Bu faaliyetler sonucunda, bir önceki y l ile karfl laflt r ld nda, d flsat mda yüzde 30 düzeyinde art fl sa lam flt r y l, 500 ün üzerinde farkl tasar m, "Temizplus" (VitrAclean) ve "Anti-bakteriyel" (VitrAhygiene) s r özel uygulamalar ve teknoloji a rl kl genifl bir tamamlay c ürünler yelpazesi ile çok baflar l bir flekilde tamamlanm flt r. Temel hedefin Vitra markas n bir dünya markas yapma anlay fl çerçevesinde, Vitra logosu dünyan n önde gelen kurulufllar na, uluslararas marka stratejisi dan flmanl veren bir firma ile yürütülen bir y ll k çal flma sonucunda, ça dafl bir tasar m ve söylemle yenilenmifltir. Böylece, marka kimlikleri uluslararas pazarlar n talep ve gereksinimleri do rultusunda yeniden yap land r lm flt r y l nda yönetim felsefesi olarak Bütünsel Kalite Yönetimi ni yaflama geçiren Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, 1998 y l nda TÜS AD- KalDer Kalite Büyük Ödülü nü ve 2000 y l nda EFQM Baflar Ödülü nü kazanm flt r. Pazardaki Geliflmeler Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, yurtd fl pazarlara yönelik olarak on y l kapsayan uzun vadeli büyüme planlar haz rlam flt r. Kurulufl un uzun vadeli politika ve stratejileri bu planlar dahilinde düzenlenmifltir. Sektörde 2002 y l nda devam eden pazar daralmas na ra men, yeni gelifltirilen ürünler, yurtiçi sat fl ve pazarlama kadrolar ile yetkili sat c lara yönelik ürün teknik tan t mlar ve e itimler, tali bayilere yönelik sürdürülen farkl yaklafl mlar ile yerel tan t m faaliyetleri sayesinde pazar liderli i sürdürülmüfltür. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, bu y l içinde, TÜYAP stanbul ile Yap Endüstri Merkezi (YEM) fuarlar na kat larak yeni ürünlerini ve ürün teknolojilerini müflterilerinin be enisine sunmufltur. Yurtd fl pazarlar, stratejik anlamda, Avrupa, Rusya, Ortado u ve Afrika, Uzakdo u, ABD ve Kanada ile özel projeler ve iflbirlikleri olarak ele al nmaktad r y l nda 50 nin üstünde ülkeye d flsat m gerçeklefltirilmifltir. Güney Afrika ve Macaristan bu y l içinde d flsat m yap lan iki önemli yeni pazard r. Uzun dönemdir faaliyetlerin sürdürüldü ü Almanya pazar nda, yeni kazan lan önemli müflteri gruplar ile birlikte yüzde 12 pazar pay korunmufltur. Lüks ürünlerin sat fl noktalar nda farkl bir teflhir konsepti ile Vitra n n dünya markas olma yolunda att en önemli ad mlardan birisi de Paris Champs Elysées de infla edilmekte olan "Hilton Arc de Triomphe" oteli projesini kazanm fl olmas d r.

13 y l, 500 ün üzerinde farkl tasar m, "Temizplus" (VitrAclean) ve "Anti-bakteriyel" (VitrAhygiene) s r özel uygulamalar ve teknoloji a rl kl genifl bir tamamlay c ürünler yelpazesi ile çok baflar l bir flekilde tamamlanm flt r. sergilenmesi, hem marka imaj n gelifltirmifl hem de üst segmentte pazar pay n n artmas n sa lam flt r. ngiltere pazar nda ise, yüzde 5 olan pazar pay n n, yüzde 10 lara yükseltilmesine yönelik olarak uygulamaya al nan özel teflhir destek program baflar ile sürdürülmüfltür. Amerika Birleflik Devletleri ile Kanada da pazar n tamam nda Vitra ürünlerinin da t m n sa layabilecek bir toptanc a oluflturulmufl ve sat fllar bir önceki y la göre iki kat ndan daha fazla art fl göstermifltir. Fransa pazar nda, ana temsilci ve buna ba l bölgesel bazda ayr lm fl 10 adet alt temsilci ile çal fl lmaktad r ve müflteri say s 100 ün üzerindedir. Büyük al m gruplar ve toptanc lar ile yap lan anlaflmalar sonucunda lojistik hizmetler iyilefltirilmifl, frans zca web sitesi ve özel tan t m filmi haz rlanm flt r. Bu sayede lüks ürünlerin sat fl nda önemli ilerlemeler sa lanm flt r. Vitra n n dünya markas olma yolunda att ad mlara en önemli örnekleri oluflturacak projelerden birisi de, Paris Champs Elysées de infla edilmekte olan "Hilton Arc de Triomphe" oteli projesini kazanm fl olmas d r. Yine 2002 y l içinde gerçeklefltirilmifl olan, Queen Mary II adl dev transatlantik projesinin ard ndan, ikinci bir transatlantik projesi daha kazan lm flt r. talya pazar nda ise, yeni kazan lan müflteriler ile pazar pay yüzde 2 olarak gerçekleflmifltir. spanya ve Portekiz pazarlar nda sat fllar n

14

15 Y l Faaliyetleri Devam geliflimi devam etmifltir y l nda Portekiz'de düzenlenecek olan EURO 2004 futbol flampiyonas için, Lizbon'da infla edilmekte olan ülkenin en büyük stadyumu ( kifli kapasiteli Benfica Stadium) ile yine ayn stadyumun yan nda infla edilecek ikinci stadyum olan Sporting Stadyumu nda kullan lacak olan seramik sa l k gereçlerinin ve tamamlay c ürünlerinin Vitra olmas na karar verilmifltir. Vitra, bu projeleri önemli rakiplerini geçerek kazanm flt r. Yunanistan pazar nda da t m kanal oluflturulmufl, etkili toptanc lar ile ticari faaliyetler bafllat lm flt r. Kos adas nda yap lacak olan Rubicon Hotel projesini de Vitra kazanm flt r. Çek Cumhuriyeti nde pazarda yer alan ürün gam geniflletilmifl ve sat fllar bir önceki y la göre önemli oranda art r lm flt r. AB üyeli inin tamamlanmas ile birlikte bu pazara yönelik beklentiler artacakt r. zlanda ve Malta pazarlar nda baflar l bir y l geçirilmifltir. Ayr ca, Macaristan pazar nda ilk ticari faaliyetler bafllat lm fl, Polonya ve Romanya pazar için ön görüflmeler tamamlanm flt r. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, skandinavya pazar n n kendi sektöründe ithalat ndan en büyük pay alan kuruluflu konumuna gelmifltir. Danimarka da yer alan müflteri deposu ile pazara özel ürünler, Danimarka, sveç, Finlandiya ve Norveç te da t lmaktad r. Litvanya ve Letonya pazarlar nda özellikle lüks ürünlerin sat fl önemli bir geliflme göstermifltir. Rusya pazar nda yeni kazan lan müflteriler ile birlikte sat fllar geliflme göstermifltir. Rusya, orta vadede Vitra ürünleri için çok önemli bir pazar olacakt r. Bugün, Vitra markas, srail de en iyi bilinen marka konumundad r ve pazar pay yüzde 8 düzeyindedir. Kurulan showroom lar ile Lübnan, Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri nde sat fllar gelifltirilmifl ve Filistin pazar nda yaflanan siyasi geliflmelere ra men sat fl kayb yaflanmam flt r. Cezayir, Tunus ve Güney Afrika pazarlar nda ticari faaliyetler bafllat lm flt r. Vitra, Cezayir de ülkenin en modern showroom unu açm flt r. Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlar nda showroom lar kanal ile lüks ürün segmentinde çok önemli bir da t m a na sahip olan Vitra, 2002 y l nda, Hindistan ve Çin pazarlar için sat fl a n n oluflumunu tamamlam flt r. Tayvan, Hong Kong, Singapur ve Sri-Lanka pazarlar nda sat fllar artm flt r. Japonya ve Amerika pazar n n lider kurulufllar olan Toto ve Kohler ile yürütülen iflbirliklerinde bu y l içinde önemli geliflmeler sa lanm flt r. Toto ile seramik sa l k gereçlerine ek olarak, teknolojik a rl kl olarak tamamlay c ürünlerde iflbirli i olanaklar oluflturulmufl ve 2002 y l nda devreye al nm flt r. Seramik sa l k gereçlerinin flekillendirilmesinde en son teknoloji olan Yüksek Bas nçl Döküm, 2002 y l nda fabrikalarda yayg nlaflt r lm fl ve üretimin yüzde 40 na ulaflm flt r. flgücü, malzeme ve enerji kullan mlar nda geleneksel teknolojilere göre yüzde 100 verimlilik art fl sa lanm flt r.

16 Yurtd fl nda say lar art r lan showroom lar ile marka imaj ve bilinirli i konusunda önemli ad mlar at lm flt r y l nda Fransa pazar nda, Paris Ideo-Bain, Amerika pazar nda, K/BIS ve talya pazar nda, Cersai fuarlar marka ve imaj n güçlendirilmesini sa lam flt r. Uluslararas pazar n en büyük dekorasyon ma azalar zinciri olan sveç in IKEA firmas ile çal flmalar yo un olarak sürdürülmüfltür. Vitra, befl farkl ürünle IKEA n n seramik sa l k gereçlerindeki tek tedarikçisi konumundad r. Bunun yan s ra, IKEA n n alt kuruluflu olan ve özellikle lüks ürünlere yo unlaflm fl olan Habitat a yönelik ürünler gelifltirilmifl ve sat fllar bafllat lm flt r. Yurtd fl nda say lar art r lan showroom lar ile marka imaj ve bilinirli i konusunda önemli ad mlar at lm flt r y l nda Fransa pazar nda, Paris Ideo-Bain, Amerika pazar nda, K/BIS ve talya pazar nda, Cersai fuarlar marka ve imaj n güçlendirilmesini sa lam flt r. talya, Fransa, Almanya ve Amerika pazar nda yap lan kapsaml çal flan ve bayi toplant lar ile yeni web sitesi, bir dünya markas olma yolunda ilerleyen Kurulufl un çal flmalar ndan baz örneklerdir. Ürünler Vitra, banyo ve mutfakta kullan lan seramik sa l k gereçleri ile bu ürünlerle birlikte kullan lan tamamlay c ürünleri üretmektedir. Klozetler, rezervuarlar, lavabolar ve lavabo ayaklar, bideler, pisuarlar, mutfak eviyeleri, dufl tekneleri ve seramik aksesuarlar, Kurulufl un pazara sundu u seramik ürünlerdir. Klozet kapaklar, gömme rezervuarlar, y kama sistemleri, fotoselli ürünler, bedensel engelliler için ürünler ve rezervuar sistemleri ise, Kurulufl un tamamlay c ürünleri aras nda yer almaktad r. Ürünlerinin tamam, TSE standartlar na uygun olan Vitra, ayr ca ABD, ngiltere, Almanya, Hollanda, srail, Avustralya, Fransa, Rusya, Kanada ve Danimarka gibi ülkelerin standart onaylar na da sahip bulunmaktad r. Kurulufl bunlara ek olarak, ISO 9001 Kalite Sistemleri ve ISO Çevre Yönetim Sistemleri belgelerini de alm flt r. Vitra, 2002 y l nda seramik sa l k gereçlerinde, 70 adet ürün gelifltirmifltir. Bu ürünler aras nda, Sense serisi jelli malzemesi ile birlikte banyolara farkl bir soluk getirmifltir. Sense, sert ve eski bir malzeme olan serami in verdi i güvenli hissin yumuflakl k duygusu ile buluflmas olarak tan mlanm flt r. Calm serisi ise, kadehin zarafetini ve durulu unu sunmaktad r. Calm, sade ve yumuflak hatlar ile insan dinlendiren ve belki hep görmek istenilen seri olarak tan mlanm flt r. Nouvella serisi ise, farkl boyutlarda lavabo tasar mlar ile konsept olarak büyük be eni toplam flt r. Vitra, tamamlay c ürün grubunda ise, ö ütmeli klozet, kokusuz klozet, fotoselli y kama sistemleri ve farkl kullan m gereksinimlerine cevap verebilecek rezervuar doldurmaboflaltma gruplar n müflterilerinin be enisine sunmufltur. "Temizplus" (VitrAclean) ve "Anti-bakteriyel" (VitrAhygiene) s r teknolojilerindeki öncülük Vitra ya, sat fl cirosunu art rmas n n yan nda, marka imaj n da güçlendirme olana sa lam flt r. Yeni Üretim Teknolojileri ve Yat r mlar Ürün gelifltirmede CAD-CAM teknolojisi yo un olarak kullan lmaktad r. Bu teknoloji ile ürün gelifltirme süreleri yüzde 50 azalt lm flt r. Ayr ca, ürün gelifltirme kapasitesi artm fl ve iflgücü tasarrufu sa lanm flt r. Seramik sa l k gereçlerinin flekillendirilmesinde, en son teknoloji olan Yüksek Bas nçl Döküm, 2002 y l nda fabrikalarda yayg nlaflt r lm fl ve üretimin yüzde 40 na ulaflm flt r. flgücü, malzeme ve enerji kullan mlar nda geleneksel teknolojilere göre yüzde 100 verimlilik art fl sa lanm flt r. talyan SACMI firmas ile birlikte gelifltirilen LOPREM (Low Pressure Mould) teknolojisi, dünyada ilk kez Vitra fabrikalar nda kullan lmaya bafllanm flt r. Daha az say da ve daha karmafl k ürünlerin üretilmesinde kullan lan bu teknoloji, Yüksek Bas nçl Döküm teknolojisi gibi, iflgücü, enerji ve malzeme verimliliklerini art rmaktad r. Klozetlerin alt litre yerine, dört buçuk litre su ile ifllev yapar hale getirilmesine yönelik çal flmalar tamamlanm flt r. Klozetlerin pis su giderlerine ba lanarak, dört buçuk litre ile ifllev yapmas n sa layan bir adaptör gelifltirilmifltir. Uluslararas enstitülerce onaylanan klozetler, önümüzdeki y llarda Kurulufl a pazarda avantaj sa layacakt r. Gelifltirilen adaptörün patentinin al nmas için patent enstitülerine baflvurular yap lm flt r.

17 Y l Faaliyetleri Devam Ürünlerinin tamam TSE standartlar na uygun olan Vitra, ayr ca ABD, ngiltere, Almanya, Hollanda, srail, Avustralya, Fransa, Rusya, Kanada ve Danimarka gibi ülkelerin standart onaylar na da sahip bulunmaktad r. Kurulufl bunlara ek olarak ISO 9001 Kalite Sistemleri ve ISO Çevre Yönetim Sistemleri belgelerini de alm flt r.

18 nsan kaynaklar stratejileri ve planlar Eczac bafl Yap Gereçleri nin vizyonu, temel amac, de erleri ve stratejik hedefleri ile uyum içinde oldu u sürece etkin olabilmektedir. Bu gerçekten hareketle, Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, insan kaynaklar uygulamalar n da, Kurulufl un stratejik hedefleri ile birlikte gelifltirmektedir. fl süreçlerinin iyilefltirilmesinde kullan lan 6 Sigma yöntemi, 2002 y l ndan itibaren Kurulufl ta uygulanmaya bafllanm flt r. 6 Sigma yöntemi geleneksel proje yönetimlerinden farkl olarak, girdi ve ç kt analizlerinde kapsaml istatistiksel teknikler kullan larak katma de er yaratmayan ifllerin ay klanmas, firelerin düflürülmesi, verimliliklerin art r lmas ve müflteri odakl çal fl larak kalitenin iyilefltirilmesi yöntemidir y l nda üretim bölümlerinde bafllayan çal flmalar n, 2003 y l nda idari bölümlere de yay lmas sa lanacakt r. nsan Kaynaklar Uygulamalar nsan kaynaklar stratejileri ve planlar, Kurulufl un vizyonu, temel amac, de erleri ve stratejik hedefleri ile uyum içinde oldu u sürece etkin olabilmektedir. Bu gerçekten hareketle, Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, insan kaynaklar uygulamalar n da, Kurulufl un stratejik hedefleri ile birlikte gelifltirmektedir. "Önce nsan" anlay fl ile çal flanlar n memnuniyeti, anketler, odak grubu toplant lar gibi yöntemlerle sürekli ölçülerek, bu memnuniyetin süreklili inin sa lanmas na yönelik uygulamalar planlanmaktad r. Stratejik planlama süreci ile belirlenen Kurulufl stratejik hedeflerinin, çal flanlar n "yetkinlik" olarak tan mlanan bilgi, beceri ve davran fllar n n gelifltirilmesi ile gerçeklefltirilebilece i düflüncesiyle, tüm insan kaynaklar süreçlerinde, çal flanlardan beklenen yetkinlik düzeylerine uygunluk göz önüne al nmaktad r. fle almada, e itim düzeyi yüksek, yeniliklere ve de iflime aç k, kendisini ve iflini gelifltirme potansiyeli olan, Kurulufl de erlerini benimseyip sahip ç kacak kiflilerin Kurulufl a kazand r lmas esast r. Çal flanlara yönelik e itim planlamas, yetkinlik düzeyleri ve çal flanlar n profesyonel geliflim planlar na uygun olarak yap lmakta, e itimlerin etkinli i sistematik olarak ölçümlenmektedir y l nda pilot uygulama olarak bafllat lan "e-ö renme" uygulamas e itimleri de, önümüzdeki dönemde artarak devam ettirilecektir. Performans Yönetim Sistemi, tüm çal flanlar için etkin biçimde uygulanarak, profesyonel geliflme, ücretlendirme, kariyer yönetimi ve organizasyonel yedekleme gibi insan kaynaklar sistemlerine dayanak oluflturmaktad r. Modern performans yönetimi yaklafl mlar aras nda yer alan "360 derece geri bildirim" ve "birebir koçluk" yaklafl mlar, 2003 y l nda, insan kaynaklar sistemine entegre edilerek uygulanmaya bafllanacakt r. nsan kaynaklar bilgi altyap s n n gelifltirilmesi için, SAP insan kaynaklar modülünün

19 Y l Faaliyetleri Devam "Önce nsan" anlay fl ile çal flanlar n memnuniyeti, anketler, odak grubu toplant lar gibi yöntemlerle sürekli ölçülerek, bu memnuniyetin süreklili inin sa lanmas na yönelik uygulamalar planlanmaktad r. al nmas na karar verilmifl ve 2003 y l sonuna kadar uygulamaya geçirilmesi planlanm flt r Bilgi Sistemleri Yönetimi 1997 y l ndan itibaren lojistik modülleri etkin olarak kullan lmakta olan SAP R/3 ERP uygulamas nda, finansal uygulamalar n da yerlefltirilmesi tamamlanarak, uygulama bütününde entegrasyon sa lanm flt r y l bafl ndan itibaren, maliyet muhasebesi ve ticari muhasebe faaliyetleri de SAP R/3 üzerinde gerçeklefltirilecektir. Yap Grubu kurulufllar n n tümünü kapsayacak flekilde tasarlanm fl olan, elektronik sat fl ve raporlama projesi için ürün seçim çal flmas SAP lehine sonuçlanm fl, proje çal flmalar bafllam flt r sonunda proje tamamland nda, tüm pazarlar için elektronik sat fl uygulamas bafllayacak, tüm sat fl ve finansal raporlamalar merkezi olarak gerçeklefltirilecektir. Ekom GmbH taraf ndan yönetilen ve sat fllar n yüzde 34 ünün yap ld Almanya pazar için, siparifl-sevk sürecinin elektronik ortamda yönetilmesini kapsayan B2B projesi çal flmalar tamamlanm flt r bafl ndan itibaren, Ekom GmbH ile Vitra aras nda, sipariflten faturaya tüm bilgi ak fl internet üzerinden ve otomatik olarak gerçekleflecektir y l nda, 2001 y l nda bafllam fl olan "Bilgi Yönetimi" projesi tamamlanm fl, proje kapsam nda "Doküman Yönetim Sisteminin yilefltirilmesi" ve "Vitra Intranet inin Haz rlanmas " çal flmalar tamamlanm flt r. SAP R/3 ERP uygulamalar n n ve bilgi yönetimi projesinin tamamlanmas ile Kurulufl ta bilgi yönetiminin altyap s n oluflturan bilgi teknolojilerinin en mükemmeline sahip olundu u gibi, mevcut olan teknolojiden de en üst düzeyde yararlanma noktas na ulafl lm flt r. Önümüzdeki y llarda bilgi yönetimi hedefi, Kurulufl amaçlar do rultusunda rekabet gücünü art ran bilgilerin, do ru, zamanl ve anlaml biçimde gereksinimi olan kiflilere sa lanmas, bu bilgilerin yatay ve dikey yönde karfl l kl paylafl lmas ve yönetim, denetim ve karar verme süreçlerinde en etkin bir flekilde kullan lmas n n sa lanmas d r. Kültür, Sanat ve Toplum Eczac bafl Toplulu u nun kurucusu Dr. Nejat F. Eczac bafl n n yaflam boyunca savundu u ve uygulad görüfller, Eczac bafl Toplulu u nun kültür, sanat, e itim, bilim ve spor alanlar nda toplumsal yaflam n geliflimine katk da bulunma konusundaki de erlerini oluflturmaktad r. Seramik sanat na yeni yap tlar kazand rmay ve bu yap tlar toplumla paylaflmay amaçlayan "Vitra Seramik Sanat Atölyesi"nde, sanatç lar taraf ndan yap lan eserler periyodik olarak sergilenmekte, "Kültür Etkinlikleri" ad alt nda konferanslar, dia gösterileri ve atölye çal flmalar gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

20 Vitra Seramik Sanat Atölyesi, atölyede çal flan seramik sanatç lar n n eserlerini "Kiflisel zler" ad alt nda sanatseverlerle buluflturmaya devam etmifltir. "Kiflisel zler" sergi dizisinin beflincisi, 2002 de stanbul Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu nda düzenlenmifltir. Türkiye den ve yurtd fl ndan 12 seramik sanatç s n n, Vitra Seramik Sanat Atölyesi nde gerçeklefltirdi i çal flmalar n yer ald sergi, 26 Nisan - 11 May s 2002 tarihleri aras nda izlenmifltir. Sergi kapsam nda ayr ca, Vitra Seramik Sanat Atölyesi nin befl y ll k üretim serüveninden seçilmifl yap tlardan bir kesit de sunulmufltur. Müzeleri koleksiyonunda bulunan flifa tabletinin replikalar, Vitra Seramik Sanat Atölyesi nde sadece adet üretilmifl ve her biri tek tek numaralanarak, dünyan n dört bir yan nda bulunan Vitra dostlar na iletilmifltir. Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, sanat bilincinin gelifltirilmesi ve sanatç lar n desteklenmesinde öncülük yapan, Dr. Nejat F. Eczac bafl Vakf, stanbul Kültür ve Sanat Vakf ve zmir Kültür Sanat ve E itim Vakf na yönelik desteklerini de sürdürmektedir. Seramik sanat na yeni yap tlar kazand rmay ve bu yap tlar toplumla paylaflmay amaçlayan "Vitra Seramik Sanat Atölyesi"nde, sanatç lar taraf ndan yap lan eserler periyodik olarak sergilenmekte, "Kültür Etkinlikleri" ad alt nda konferanslar, dia gösterileri ve atölye çal flmalar gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Kendine özgü stili ile hareketli figürler yapan seramik sanatç s ve dünya literatüründe yer alan pek çok seramik kitab n n da yazar olan Michael Flynn, kendisinin gelifltirdi i ve kulland tekni i, Eylül ay nda Vitra Seramik Sanat Atölyesi nde düzenlenen workshop larda, seramik ö rencileri ve sanatç lar ile paylaflma f rsat n bulmufltur. Merkezi Cenevre de bulunan Uluslararas Seramik Akademisi (IAC) üyesi olan Vitra Seramik Sanat Atölyesi, A ustos ay nda Atina da yap lan uluslararas organizasyonda, eserlerini dünyan n dört bir yan ndan gelen kat l mc larla paylaflm flt r. Vitra dan üç bin y ll k "flifa tableti" Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra, dokuz y ld r geleneksel olarak üretti i Anadolu Koleksiyonu nu, 2002 y l nda, Asurlular dan günümüze ulaflan y ll k bir "flifa tableti" ile sürdürmüfltür. Orijinali stanbul Arkeoloji

21

22 Eczac bafl Yap Grubu nun, tüm yap grubu ürünlerini uluslararas pazarlarda güçlü tek bir marka ile yönetme karar almas üzerine, Artema banyo armatürleri, mutfak armatürleri, dufl sistemleri ve banyo aksesuarlar n n 2003 y l ndan itibaren yurtd fl pazarlarda Vitra markas yla tan t lmas na, yurtiçinde ise güçlü marka imaj na sahip olmas nedeniyle, Artema markas yla tan t m na devam edilmesine karar verilmifltir. ARTEMA ARMATÜR GRUBU Kuruldu u ilk günden itibaren müflteri istek ve beklentilerine önem veren Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, 2002 y l nda, müflteriye odakl l n daha iyi vurgulayabilmek için temel amac n "Daha iyi bir yaflam için, banyo/mutfak armatür ve aksesuarlar nda müflteri odakl çözümler sunar" fleklinde yeniden tan mlam flt r. Yine, 2002 y l n n sonuna gelindi inde, Eczac bafl Yap Grubu nun, tüm yap grubu ürünlerini uluslararas pazarlarda güçlü tek bir marka ile yönetme karar almas üzerine, Artema banyo armatürleri, mutfak armatürleri, dufl sistemleri ve banyo aksesuarlar n n, 2003 y l ndan itibaren yurtd fl pazarlarda Vitra markas yla tan t lmas na, yurtiçinde ise güçlü marka imaj na sahip olmas nedeniyle, Artema markas yla tan t m na devam edilmesine karar verilmifltir y l nda, banyo armatürleri, mutfak armatürleri, dufl sistemleri ve banyo aksesuarlar olmak üzere dört ana ürün grubunda faaliyet gösteren Artema, orta alt segmentten üst segmente kadar zengin bir ürün yelpazesinde 17 armatür ve 13 banyo aksesuarlar serisi ile genifl bir müflteri kesimine hitap etmifltir. Yeni Ürünler Sektörde 2002 y l, ülkedeki ekonomik krizin tüm a rl ile hissedilmeye devam etti i bir dönem olmufltur. ç pazarda yaflanan daralman n 2002 y l nda da devam etmesine karfl n, baflar l ürün gelifltirme çal flmalar, müflteri odakl faaliyetler ve düzenlenen kampanyalar sayesinde Artema, pazardaki konumunu korumufl ve daralan pazar n a r koflullar na ra men gerçekçi varsay mlarla oluflturulan faaliyet hedeflerine büyük ölçüde ulaflm flt r. Farkl sosyo-ekonomik gruplara ait müflterilerin istek ve beklentileri do rultusunda yap lan ürün gelifltirme çal flmalar sonucunda, bir çok yeni banyo armatürü, banyo aksesuar ve mutfak armatürü pazara sunulmufltur. ç pazardaki yenilikçi konumunu, Trio ve lia banyo armatürleri serileriyle pekifltiren Artema, klasikten hofllananlara yönelik Hera ve Flora aksesuar serilerini, modern tutkunlar na ise Daphne aksesuar serisini sunmufltur. Armatürdeki minimalist ak m n temsilcilerinden olan Juno serisine, çift kumandal Trio ve tek kumandal lia serileri de eklenmifltir. Silindirik gövdesi ve dekoratif kumanda kolu ile estetik ve fonksiyonun bir arada sunuldu u lia serisinde s ve debi ayarl özel kartufl ve kirece karfl dayan kl perlatörünün yan s ra büyük kullan m rahatl sa layan joystick kumandal lavabo bataryas da ilgi çekmektedir. Mutfak armatürlerinde geliflen trendi izleyerek tek kumandal Fortuna ve çift kumandal Altis ürünlerini gelifltiren Eczac bafl Yap Gereçleri- Artema, bu alanda da geliflimini sürdürmektedir. Ahflap ve kromu uyumla birlefltiren Hera serisi ve düz beyaz, mavi veya bordo çiçekli desenleriyle porselen ve kromu birlefltiren banyo aksesuarlar ise özellikle klasik

23 Y l Faaliyetleri Devam tutkunlar na yönelik olarak gelifltirilmifltir. talyan tasar mc A. Rossari taraf ndan Artema için gelifltirilen Daphne aksesuar serisi ise, estetik çizgisi ve özellikle sabunluk ve difl f rçal nda kullan lan akrilik malzemeyle banyo aksesuarlar ndaki yeni ak m n bir temsilcisi olmufltur. Yurtiçi ve yurtd fl pazarlarda müflterilerin be enisine sunulan bu serilerin yan s ra, 2002 y l içinde, Avustralya ve ngiltere gibi özel pazarlara ve en önemli müflterilerden biri olan dünyan n en büyük dekorasyon ma azalar zinciri sveç li IKEA firmas na özel olarak 50 den fazla ürün gelifltirilmifltir. Ayr ca bir çok üründe müflterilerden gelen talepler do rultusunda iyilefltirmeler yap lm flt r. Kendi sektöründe Türkiye nin ilk ISO 9001 sertifikal üreticisi olan Artema, bir ilke daha imza atarak, tek ve çift kumandal bataryalar ve musluklarda Avrupa kalite standartlar na uygun batarya üretimini Mart 2002 tarihinden itibaren belgelemifltir. ç Pazardaki Geliflmeler Kendi sektöründe Türkiye nin ilk ISO 9001 sertifikal üreticisi olan Artema, bir ilke daha imza atarak, tek ve çift kumandal bataryalar ve musluklarda Avrupa kalite standartlar na uygun batarya üretimini, Mart 2002 tarihinden itibaren belgelemifltir. TSE, Avrupa da yürürlükte olan EN 200 ve EN 817 standartlar n bire bir kabul ederek, Eylül 2001 tarihinden itibaren yurtiçinde uygulamaya alm flt r. Bu kapsamda Artema, Mart 2002 tarihi itibariyle tek kumandal bataryalarda TS EN 817 ve çift kumandal bataryalarda TS EN 200 belgesini alm flt r. Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, PVD

24

25 Y l Faaliyetleri Devam (Physical Vapor Deposition - fiziksel buhar faz nda kaplama) kaplama yöntemine sahip yepyeni bir teknoloji olan Chrommax ile Türkiye de kendi sektöründe bir ilke imza atm flt r. Kaplanm fl ürün yüzeylerinde kullan lan PVD yönteminin uyguland Chrommax teknolojisi, ürünlerin afl nma, kararma ve çizilmeye karfl dayan kl l n art rmaktad r. Chrommax, özellikle otel, okul, hastane, al flverifl merkezi gibi genel kullan ma aç k mekanlardaki tuvaletlerde ve banyolarda uzun ömürlü kullan m sa lamaktad r. Chrommax teknolojisi, öncelikle Arion ve Ares banyo ve mutfak armatürlerinde kullan lmaya bafllanm flt r. Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, a rl kl olarak profesyonelleri hedefleyen stanbul- YEM (Yap Endüstri Merkezi) ve Ankara- T MKODER (Tesisat nflaat Sanayi Malzemeleri Derne i) Fuar ve nihai tüketicileri hedefleyen stanbul-tüyap Fuar nda, yurtiçi sat fl ve pazarlama kuruluflu olan ntema organizasyonu ile yer alm flt r. D fl Pazardaki Geliflmeler Yurtd fl pazardaki geliflime önem veren Artema, 1996 y l nda 16 olan müflteri say s n, 2002 y l nda, 69 a yükseltmifl ve Moen Inc., IKEA, Hans Grohe gibi dünya liderleriyle iflbirli ini devam ettirmifltir y l nda, toplam sat fl n n yüzde 68 ini d flsat m pazarlar na gerçeklefltirmifl olan Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema n n, temel d flsat m pazarlar n baflta ABD olmak üzere, Almanya, sveç, srail, ngiltere, talya, Avustralya, Ortado u ve BDT ülkeleri oluflturmaktad r. Artema, d flsat m pazarlar na sat fl n gerçeklefltirdi i ürünleri için, Hollanda - KIWA, Almanya - LGA, Avustralya - QAS, Rusya - GOST-R, Çin (Hong Kong) - NUTEK, sveç - SITAC, ngiltere - WRC, Kuzey Amerika - CSA, Finlandiya - STF, Danimarka - ETA ve Norveç - BYGGFORSK kalite standart sertifikalar na sahiptir y l nda, Interbuild-Avustralya, Mosbuild- Moskova, Kievbuild-Ukrayna ve Expo Dublin- rlanda fuarlar na kat lan Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, fuarlar n yan s ra markas n güçlendirmeye ve imaj n tazelemeye yönelik çeflitli faaliyetlerde de bulunmufltur. Armatür sektöründe dünyan n ve ABD nin en büyük üreticilerinden ve ayn zamanda Artema n n en büyük d flsat m müflterisi olan MOEN firmas, faaliyetlerinin belkemi ini oluflturan SupplyNet lojistik sistemindeki etkin öncü konumu, sistemin gelifltirilmesine yönelik katk lar ve uygulamadaki baflar s ile takdir toplayan Artema y "President s Achievement Award" (Baflkanl k Baflar Ödülü) ne lay k bulmufltur. Yine Artema, büyük d flsat m müflterilerinden olan IKEA firmas için son bir y l içinde 20 den fazla projeyi tamamlayarak, 55 ürününü 34 ülkedeki 160 ma azada müflterilerin be enisine sunmaktad r. Her y l, IKEA n n tedarikçileri aras nda rekabetçi maliyet, IWAY (The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products) program na uyum, zaman nda sevk yat, ürün kalitesi, ifl büyütme oran ve bilgi ak fl gibi bir çok parametreyi göz önünde bulundurularak yap lan de erlendirme sonucunda Eczac bafl Yap 2002 y l nda toplam sat fl n n yüzde 68 ini d flsat m pazarlar na gerçeklefltirmifl olan Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema n n temel d flsat m pazarlar n baflta ABD olmak üzere, Almanya, sveç, srail, ngiltere, talya, Avustralya, Ortado u ve BDT ülkeleri oluflturmaktad r.

26 Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, 2002 y l nda, "IKEA Y l n En Baflar l Tedarikçisi Ödülleri"nden birini almaya hak kazanm flt r. Üstün performans ve baflar s n n süreklili i ile takdir toplayan Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, IKEA n n Türkiye deki tedarikçileri aras ndan üç y l üst üste ilk üç içine giren ilk ve tek kurulufl olmufltur. program n n ve döküm kal plar n n tasar m ve imalat nda büyük kolayl k sa layan "Procast" program n n yat r m da 2002 y l nda gerçeklefltirilmifltir. Artema, ayn zamanda yan sanayilerinin yat r m çal flmalar na da daha önceki y llarda oldu u gibi teknolojik bilgi deste i vermifltir. Gereçleri-Artema, 2002 y l nda, "IKEA Y l n En Baflar l Tedarikçisi Ödülleri"nden birini almaya hak kazanm flt r. Üstün performans ve baflar s n n süreklili i ile takdir toplayan Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, IKEA n n Türkiye deki tedarikçileri aras ndan üç y l üst üste ilk üç içine giren ilk ve tek kurulufl olmufltur. Yat r mlar Krom, krom+alt n ve saten olmak üzere farkl flekillerde kaplanabilen Artema ürünlerine, 2001 y l sonunda devreye al nan PVD (Physical Vapor Deposition) kaplama tesisi ile yeni bir alternatif getirilmifltir. Bu yat r m, 2002 y l nda aktif olarak kullan ma al nm fl ve PVD kaplamal ürünler pazara verilmeye bafllanm flt r y l nda da ekonomik krizin etkilerine ra men, teknoloji yat r mlar n durdurmayan ve baflta PVD kaplama tesisi olmak üzere yat r mlar na devam eden Artema, yeni teknolojiler ile müflteri taleplerini zaman nda karfl lama ve kapasite art r m na yönelik yat r mlar da yapm flt r. Mekanik atölyeye yap lan CNC (Computer Numerical Control - Bilgisayarl Nümerik Kontrollü) flleme Merkezi a rl kl tezgah yat r mlar yla, atölyenin kapasitesi ve esnekli i art r lm flt r. Döküm atölyesinde ise, hem kapasite art r c hem de kalite iyilefltirici yat r mlar yap lm flt r y l nda, fabrikadaki malzeme ak fl n n iyilefltirilmesiyle ilgili çal flmalar tamamlanm fl ve bu kapsamda tafl ma ve istifleme araçlar yat r m yap lm flt r. Armatür içinden geçen suyun simülasyonunu yapan ve bu flekilde ürün gelifltirme ve tasar mlar na yol gösteren "Fluent" Bütünsel Kalite Çal flmalar Artema, Bütünsel Kalite Yönetimi ni her y l düzenli olarak uygulad, Özde erlendirme çal flmalar ve Süreçlerle Yönetim faaliyetleri ile kesintisiz sürdürmektedir y l içinde, süreç k yaslamas için çeflitli kurulufllardan Artema ya ziyaretçiler gelmifltir. Ulusal düzeyde TÜS AD-KalDer taraf ndan düzenlenen "Kalite Ödülü" sürecine belirli say da Artema çal flan n n, de erlendirici olarak kat l m na destek verilmifltir y l nda, otomotiv endüstrisinin kulland ileri kalite güvence sistemi olan PPAP (Production Part Approval Process) uygulamas, yan sanayini de kapsayacak flekilde yayg nlaflt r lm flt r. ISO 9001: 2000 Kalite Güvence Sistemi Belgesi Süreçlerle yönetim yaklafl m n ve sürekli iyilefltirmeyi esas alacak flekilde güncellenen ISO 9000 standard n n 2000 y l versiyonuna göre, TSE taraf ndan yap lanan tetkik sonucunda, Artema kendi sektöründe belgeyi alan ilk kurulufl olmufltur. Böylece, kurulan sistemlerin etkinli i bir kez daha

27 Y l Faaliyetleri Devam 2002 y l nda teknoloji yat r mlar n durdurmayan ve baflta PVD kaplama tesisi olmak üzere yat r mlar na devam eden Artema, yeni teknolojiler ile müflteri taleplerini zaman nda karfl lama ve kapasite art r m na yönelik yat r mlar da yapm flt r.

28 Süreçlerle yönetim yaklafl m n ve sürekli iyilefltirmeyi esas alacak flekilde güncellenen ISO 9000 standard n n 2000 y l versiyonuna göre, TSE taraf ndan yap lanan tetkik sonucunda, Artema kendi sektöründe belgeyi alan ilk kurulufl olmufltur. do rulanm flt r. Topluluk Yarat c ve Yenilikçi Buluflmalar Günü Eczac bafl Toplulu u nda geleneksel hale gelen "Eczac bafl nda Yarat c ve Yenilikçi Buluflmalar" günü 17 Aral k ta düzenlenmifltir. Artema " flbirli i Gelifltirme" ve "Yarat c l k ve Yenilikçilik Büyük Ödülü" kategorilerinde yapm fl oldu u baflvurularla aktif kat l m sa lam flt r. TVB Çal flmalar Artema n n 1995 y l nda "s f r ifl kazas, s f r durufl, s f r hata" slogan ile bafllatt TVB (Toplam Verimli Bak m) çerçevesinde, 2002 y l sonu itibariyle Otonom Bak m, Planl Bak m, Odaklanm fl yilefltirme, Kalite Yönetimi, E itim, Ofis TVB, Çevre ve Güvenlik, Lojistik ve Erken Ürün Yönetimi bafll klar alt nda çal flmalar sürdürülmektedir y l nda, 299 kifli 165 projede yer alarak bu faaliyetleri desteklemifllerdir y l nda 355 kiflinin 255 projede yer almas hedeflenmektedir. Artema da oluflturulan sürekli iyilefltirme kültürü Kurulufl un rekabet gücünü y ldan y la art rmaktad r. Artema, "Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema Toplam Kalite yi Paylafl yor" ad ile TVB konusunda sunumlar yaparak, çevre kurulufllar ve toplumun çeflitli kesimleri ile çal flmalar n paylaflm flt r. Çevre ve Topluma Katk Her y l oldu u gibi, 2002 y l nda da, Artema çevre konusunda yapt çal flmalar n sonucu olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin düzenlemifl oldu u 2002 y l Ulusal Çevre Ödülü yar flmas nda "Teflvik Ödülü" alm flt r. Yine bu çal flmalar kapsam nda çeflitli kurulufllara çevre e itimi verilerek ISO Çevre Yönetim Sistemi kurulmas konusunda yard mc olunmufltur. Kültür ve Sanat nsan yaflam n bir bütün olarak alg layan Artema, bu y l da, toplumda sanat ve spor bilincinin yayg nlaflmas için etkinliklerini uzun y llard r baflar yla devam ettiren vak f ve kulüplerden Dr. Nejat Eczac bafl Vakf, stanbul Kültür ve Sanat Vakf, zmir Kültür Sanat ve E itim Vakf ile Eczac bafl Spor Kulübü nü desteklemeye devam etmifltir. Artema ayr ca, Holding bünyesi d fl nda yer alan Bozüyük ve çevresindeki çeflitli kurulufllara da maddi ve manevi desteklerini sürdürmüfltür. "Sa l kl yaflam n öncüsü olmak" fleklinde hedeflenen topluluk vizyonu çerçevesinde çal flanlar n n spor ve kültür çal flmalar n destekleyen Artema, Eczac bafl Toplulu u nda geliflmesinde öncü rol oynad satranç dal nda, 2002 y l nda, bireysel ve tak m yar flmalar nda çeflitli dereceler alm flt r. Eczac bafl Spor Kulübü taraf ndan bu y l ikincisi düzenlenen "Eczac bafl Toplulu u Satranç Turnuvas "nda Artema, hem "eriflkinler" hem de "gençler" kategorilerinde birincili i elde ederken iki tak mla kat lm fl oldu u "Kapal Tak m Satranç Turnuvas "nda da ikincilik ödülünü alm flt r.

29 Y l Faaliyetleri Devam Artema n n 1995 y l nda "s f r ifl kazas, s f r durufl, s f r hata" slogan ile bafllatt TVB (Toplam Verimli Bak m) çerçevesinde, 2002 y l sonu itibariyle Otonom Bak m, Planl Bak m, Odaklanm fl yilefltirme, Kalite Yönetimi, E itim, Ofis TVB, Çevre ve Güvenlik, Lojistik ve Erken Ürün Yönetimi bafll klar alt nda çal flmalar sürdürülmektedir.

30

31 Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Y ll k Çal flma Raporu

32 Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Y ll k Çal flma Raporu 2002 I. G R fi 1. Raporun Dönemi Bu rapor, çal flma dönemini kapsamaktad r. 2. Ortakl n Unvan Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 3. Dönem çinde Görevli Kurullar Yönetim Kurulu Bülent Eczac bafl Yönetim Kurulu Baflkan M. Reflat Alatal Murahhas Üye A. fiadi Burat Murahhas Üye A. Tayfun ndirkafl Murahhas Üye Engin Bayraktar Üye N. Atila Ildafl Üye Hüsamettin Onanç Üye Ahmet T. Yamaner Üye Yönetim Kurulu, günlü Genel Kurul Toplant s nda bir y l görev yapmak için seçilmifltir. Denetçiler Ülkü Kabaday, Erkan Durusoy Denetçiler, 2002 y l hesaplar n incelemek üzere toplanacak Ola an Genel Kurul'a kadar görevlidir. 4. Ortakl n Kay tl ve Ödenmifl Sermayesi, Dönem Kâr Kay tl Sermaye TL Ç kar lm fl Sermaye TL Dönem Kâr TL Hisse senetleri MKB de ifllem gören Kurulufl un ortak say s kesin olarak bilinmemektedir. Kurulufl un hisse senetleri de eri, y l içinde Borsa bileflik endeksi paralelinde de ifliklikler göstermifl ve y l n son gününü TL olarak kapatm flt r y l da t labilir kâr olan TL, 2000 y l nda gerçeklefltirilen sermaye art r m nda kullan lm fl, 2000 ve 2001 y l kâr ndan kanun ve Ana Sözleflme hükümlerine göre belirlenen miktarlar ayr ld ktan sonra kalan k s m ise ola an genel kurullarda al nan karar gere i ihtiyatlara at lm flt r. Kurulufl un sermayesinin %10 undan fazlas na sahip bulunan ortaklar tabloda gösterilmifltir. Ortaklar Pay Tutar (TL) Pay Oran (%) Eczac bafl Holding A.fi ,02 ntema nflaat ve Tesisat Malzemeleri Yat r m ve Pazarlama A.fi ,00 II. ÇALIfiMALAR A) Yat r mlar Kurulufl, Vitra ve Artema tesislerinde, modernizasyona yönelik toplam milyar TL ( ABD Dolar ) yat r m gerçeklefltirmifl olup, bu yat r mlara iliflkin yat r m teflvik belgelerinin dökümü izleyen sayfada gösterilmifltir.

33 31 Yat r m Yat r m Tutar Nev'i (milyar TL) Tarih-No Teflvikler Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema-Tevsii %100 Yat r m ndirimi %100 Gümrük Muafiyeti KDV Deste i Vergi, Resim, Harç stisnas Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra/Bozüyük Modernizasyon %60 Yat r m ndirimi %100 Gümrük Muafiyeti KDV Deste i Vergi, Resim, Harç stisnas Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra/Kartal Modernizasyon %40 Yat r m ndirimi %100 Gümrük Muafiyeti KDV Deste i Vergi, Resim, Harç stisnas Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra/Bozüyük Modernizasyon %100 Yat r m ndirimi %100 Gümrük Muafiyeti KDV stisnas Vergi, Resim, Harç stisnas Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra/Kartal Modernizasyon %100 Yat r m ndirimi %100 Gümrük Muafiyeti KDV stisnas Vergi, Resim, Harç stisnas B) Mal ve Hizmet Üretimine liflkin Geliflmeler Kapasite Kullan mlar (%) Üretim Birimleri Seramik Sa l k Gereçleri Armatür Üretimlerinin Karfl laflt r lmas Üretim (1.000 Adet) De iflim (%) Seramik Sa l k Gereçleri Duroplast Kapak (3) Krome Ürünler (8) Sar Ürünler (65) Aksesuarlar Di er Ürünler (6) Eczac bafl Yap Gereçleri, 2002 y l nda ,3 milyar TL düzeyinde sat fl gerçeklefltirmifltir. ç pazara, ,3 milyar TL tutar nda sat fl yap l rken, d fl pazara yönelik sat fllar da milyar TL olmufltur. Eczac bafl Yap Gereçleri'nin sat fllar bir önceki y l ile karfl laflt r ld nda, yurtiçi sat fllarda, Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra ürünlerinde %39,1, Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema ürünlerinde %51, yurtd fl sat fllarda Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra'da %68,4, Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema ürünlerinde %41,5 oran nda art fl gerçekleflmifltir Sat fllar n n Karfl laflt r lmas Art fl-azal fl (milyon TL) (milyon TL) (milyon TL) De iflim (%) Yurtiçi Sat fllar Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra ,1 Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema ,0 Yurtd fl Sat fllar Eczac bafl Yap Gereçleri-Vitra ,4 Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema ,5 hracat döviz tutar, 2001 y l nda 71,5 milyon ABD Dolar ndan, 2002 y l nda 92,1 milyon ABD Dolar na yükseltilerek %29 oran nda büyüme sa lanm flt r.

34 Gerçeklefltirilen hracat (FOB) Döviz Tutar : Eczac bafl Yap Gereçleri D flsat m (milyon $) Eczac bafl Yap Gereçleri D flsat m Da l m (%) 92,1 71,5 %11 ngiltere %33 Di er Ülkeler %35 Amerika %21 Almanya C) Finansal Yap ya liflkin Bilgiler 1. Bilanço a) Eczac bafl Yap Gereçleri nin dönen varl klar, 2001 y l na göre ,3 milyar TL artarak, 2002 y l sonunda ,7 milyar TL düzeyine ulaflm flt r. K sa vadeli ticari alacaklardaki ,2 milyar TL art fl n tamam müflterilerden olan alacaklardan kaynaklanmaktad r. Di er dönen varl klarda ise, di er katma de er vergisinde 19,9 milyar TL, gelecek aylara ait gelirlerde 312,1 milyar TL ve peflin ödenen vergilerde 3.035,5 milyar TL art fl olmufltur. b) Eczac bafl Yap Gereçleri nin duran varl klar, 2001 y l na göre ,1 milyar TL artm flt r. Bu art fl n ,6 milyar TL'si sabit k ymetler art fl ndan, ,9 milyar TL'si di er KDV den oluflmaktad r. c) Eczac bafl Yap Gereçleri nin k sa vadeli borçlar, 2001 y l sonunda ,9 milyar TL iken, 2.597,2 milyar TL artarak ,1 milyar TL ye ulaflm flt r. Art fl, ticari borçlardaki 7.161,5 milyar TL, borç-gider karfl l klar ndaki 3.887,4 milyar TL, al nan siparifl avanslar ndaki 10,4 milyar TL art fltan ve finansal borçlardaki 7.889,8 milyar TL ve di er k sa vadeli borçlardaki 572,3 milyar TL azal fltan oluflmaktad r. d) Eczac bafl Yap Gereçleri nin uzun vadeli yabanc kaynaklar, 2001 y l nda ,9 milyar TL iken, 2002 y l nda ,7 milyar TL olmufltur. Art fl, 4.773,4 milyar TL lik k dem tazminat ndaki art fltan ve ,3 milyar TL lik ihraç kayd yla sat fl katma de er vergisindeki art fltan kaynaklanmaktad r. 2. Gelir Tablosu a) 2002 y l nda net sat fllar, önceki y la göre, ,3 milyar TL artarak ,3 milyar TL düzeyinde gerçekleflmifltir. Sat fllar n milyar TL de erindeki bölümü yurtd fl, ,3 milyar TL de erindeki bölümü yurtiçi sat fllardan oluflmaktad r. Yurtd fl sat fllar n net FOB de eri 92,1 milyon ABD Dolar 'd r. b) 2001 y l nda ,7 milyar TL olan sat fllar n maliyeti, 2002 y l nda ,6 milyar TL olarak gerçekleflmifltir. c) Bir önceki y la göre, pazarlama ve sat fl giderleri ,5 milyar TL artarak ,3 milyar TL, genel yönetim giderleri 3.466,9 milyar TL art flla ,6 milyar TL düzeyine ulaflm flt r. d) Finansman giderleri, bir önceki y la göre 7.806,5 milyar TL azalarak 8.337,7 milyar TL olmufltur. 3. Finansal Yap ya liflkin Rasyolar Kurulufl un mali durumuna, kârl l k ve borç ödeme durumlar na iliflkin temel rasyolar flöyledir: Rasyolar Cari Oran 2,28 1,84 Likidite Oran 1,36 1,15 Borçlar/Aktif Toplam 0,49 0,54 Öz Sermaye/Aktif Toplam 0,51 0,46 Öz Sermaye/Borçlar Toplam 1,04 0,84 Faaliyet Kârl l 0,16 0,15 Sat fl Kârl l 0,13 0,12

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 1 ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 EYAP ÖN mas 15/5/02 10:32 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay

130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay Güçlü büyüme, performans ve liderlik Düzcam Cam Ev Eflyas Cam Ambalaj Kimyasallar Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada 3-8 Anadolu Cam Net Sat fllar +%17 Soda Sanayii Trakya Cam %51 Uluslararas Sat

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Akkök fiirketler Grubu >08 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler >09 Tarihçe ve Geliflim >10 Yönetim Kurulu nun Mesaj >12

Detaylı

2012 FAAL YET RAPORU 35. YIL

2012 FAAL YET RAPORU 35. YIL 2012 Faaliyet Raporu 2012 FAAL YET RAPORU 35. YIL www.trakyacam.com.tr Tataristan Alabuga Romanya Buzau Bulgaristan Targovishte stanbul Lüleburgaz-K rklareli Yeniflehir Polatl Mersin Faaliyet alanlar Temel

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. 07 FAAL YET RAPORU En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

2014 FAAL YET RAPORU

2014 FAAL YET RAPORU Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı