Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Engin KARADAĞ a Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öz Bu araştırmada, Türkiye de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinde kullanılan ölçme araçlarının [görüşme formu, başarı testi ve ölçek] nitelik düzeyleri ve ölçme araçlarında yapılan analitik hata tipleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada, iç içe geçmiş durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın kuramsal evreni Türkiye de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinden oluşmuştur. Araştırmada güncellik ve yöntembilim alanındaki gelişmeler de dikkate alınarak belirlenen çalışılabilir evren, Türkiye de eğitim bilimleri alanında yapılan 324 doktora tezinden oluşturulmuştur. Araştırmada örnekleme yöntemine başvurulmamış ve çalışma evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak bazı tezlerin kullanımı ve yayımlanmasının kısıtlılığı nedeniyle çalışma grubu kapsamında ele alınan tez sayısı 211 olarak gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen değerlendirme formu kullanılmıştır. Form elli madde ve yedi alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada epistemolojik doküman analizi ile toplanan veriler frekans analizi, betimsel analiz ve tipolojik analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada iç ve dış geçerlik ve güvenirlik özelliklerine dikkat edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre eğitim bilimleri alanında yapılan doktora tezlerinde kullanılan ölçme araçlarının niteliklerinin yetersiz olduğu ve en sık rastlanan analitik hatanın ise geçerlik sonuçlarına yer verilmemesi olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler Eğitim Bilimleri, Ölçme Aracı, Hata Tipi. a Dr. Engin KARADAĞ Eğitim Yönetimi alanlında Doçenttir. Çalışma alanları arasında yöntembilim [nicel, nitel ve mixed paradigma], Eğitim araştırmalarında yapılan analitik hata tipleri ve metodolojik nitelikleri, SPSS ve LISREL uygulamalı ileri istatistik ve doğrulayıcı faktör analizi, liderlik [ruhsal liderlik, dönüştürücü liderlik...] ve sosyal yapılandırmacılık yer almaktadır. İletişim: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, Odunpazarı Eskişehir. Elektronik posta: & Tel: / 1644 Fax: Bilimsel araştırmaların bir deneysel bir de kuramsal tipi vardır. Bu iki yönün ilişkisi ise ölçme ile kurulur. Deneysel çalışmalarda genellikle izlenen yöntem, ilgilenilen özellikleri uygun koşullarda gözleyip sayısallaştırarak elde edilen gözlem sonuçlarından ilke ve genellemelere ulaşmaktır. Kuramsal çalışmalarda ise, önce bazı kavramları tanımlamak ve bu kavramlar arasındaki bazı bağıntıların varlığını varsayımlarla kabul etmek ve bu kavramsal yapıdan yeni bağlantılar çıkarmaktır (Torgerson, 1958, s. 1-8 akt., Baykul, 2000). Bir kuramsal yapının kurulmasında ölçme gerekmez, ancak o kuramsal yapıdan çıkarılan ilişkilerin uygulamaya yönelik olup olmadığı test edilecek ise, gözlem ve ölçme gereklidir. Bilimlerde ölçme zorunluluğu, hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarda gerçek durumlardaki gözlemlere dayanmak gereksiniminden doğar (Baykul, 2000; Turgut ve Baykul, 1992). Bu kapsamda ortaya çıkan ölçme kavramı çeşitli bilim dallarında farklı anlamlarda ele alınmıştır. Ölçmenin bilimsel olarak gelişimine paralel şekilde özellikle eğitim, psikoloji ve sosyoloji bilimlerindeki araştırmalarda standart ölçme araçları geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Hambleton ve De Jong (2003) da eğitimsel ve psikolojik testlerin her geçen gün arttığını belirtmekte ve eğitimde kullanılan ölçme araçlarına örnek olarak TIMSS ve TIMSS-R sınavları verilmektedir. Ayrıca bu durum pek çok başarı testi, kişilik ölçeği ve yaşam standardı gibi ölçeklerin geliştirilmesi ölçme araçlarının gelişimini hızlandırmışlarıdır. Burada- 311

2 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ ki ölçme aracıyla kast edilen, geçerlik ve güvenirlik açısından yeterli sayılabilecek objektif ölçme araçlarıdır. Ölçme araçlarının kullanıldığı araştırmalarda hem yapılan yorumlar daha objektif verilere dayanmakta hem de daha güvenilir sonuçlar ortaya konulmaktadır (Deniz, 2007, s. 14). Bu kapsamda bilimsel araştırma sonuçları tüm bilim alanlarındaki, politika ve uygulamaları etkilemesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu sonuçlar uygulamalar için görgül bir temel oluşturur ve mesleki faaliyetler için, uygulayıcılara rehber olarak da kullanılır. Eğitim alanındaki araştırma sonuçları ise, ders kitapları, ansiklopediler ve el kitapları şeklinde yayınlanan çalışmalar açısından önemli bir içerik kaynağını oluşturur ve herhangi bir öğretim alanında üretilmiş bilgi olarak da kendisini gösterebilir (Dunkin, 1996, s. 87). Uygulamalarını şekillendirmede önemli bir rolü bulunan eğitim araştırmalarının sayısında son on (10) yılda büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. Yayınlanan bu çalışmalardan bazıları eğitim reformlarının temelini oluştururken, bir kısım da literatürü gözden geçirilme yoluyla önceki yapılan araştırma sonuçlarının güvenirliğini test etmektedir (Balcı ve Apaydın, 2009; Odom ve ark., 2005; Onwuegbuzie ve Daniel, 2003). Eğitim araştırmalarındaki artışa paralel olarak Amerika Birleşik Devletlerinde 1960 lı yıllarda başlayan eğitim alanında yapılan araştırmaların niteliklerinin sorgulanması çalışmalarında, özellikle 1990 lı yıllardan sonra tüm dünyadaki çalışmalarda azalmalar görülmekle beraber (Kieffer, Reese ve Thompson, 2001, s. 281) yapılan çalışmalar iki ayrı dala ayrılarak sürdürülmüştür. Bunlardan ilki, (i) eğitim araştırmalarında kullanılan istatistikî analizlerin, diğeri ise (ii) yapılan metodolojik hataların tespitidir. Onwuegbuzie ve Daniel (2003) tarafından yapılan bir çalışmada, nitel ve nicel araştırmalarda sürekli temel analitiksel ve yorumsal hatalar belirlenmiştir. Araştırma kapsamına elde edilen yaygın hatalar (i) istatistikî varsayımları kontrol eden kanıtların yokluğu; (ii) örneklem büyüklüğünü değerlendiren tartışmaların bulunmaması; (iii) çok değişkenli verilerin uygun olmayan şekilde kullanılması; (iv) önceki ve hâlihazırdaki örneklemler için güvenirliği gösteren raporlardaki hatalar; (v) hata oranının kontrol edilmemesi ve (vi) etki büyüklüğünün raporlaştırılamama hatalarıdır. Ayrıca örneklemde bulunan nitel araştırma çalışmaları açısından tespit edilen en yaygın hatalar, (i) güvenilirliği kontrol etme ve (ii) bulguların genelleştirilmesidir. Yine Onwuegbuzie (2002), British Journal of Education Pshychology [BJEP] dergisinin 1998 yılında yayınlanmış çalışmalarında yaygın olarak yapılan metodolojik, yorumsal ve analitik hataları üzerine yaptığı araştırmada, derginin 1998 yılında yayınlanan 36 adet eğitim makalesini incelenmiştir. Makalelerin %38.9 unda en yaygın olarak kullanılan analiz tekniğinin tek yönlü varyans analizi olduğunu saptanmıştır. Çoklu varyans analizi ise %22.2 ile en çok tercih edilen ikinci istatistikî analizdir. Bunu %19.4 lük bir oran ile faktör analizi izlemiştir. Ayrıca bu çalışmada istatistiksel analizler açısından yapılan hatalar yedi (7) boyutta toplanmıştır. Bunlar; (i) varsayımları kontrol eden istatistikî kanıtların yokluğu, (ii) örneklem büyüklüğünü değerlendiren tartışmanın yokluğu, (iii) varyans analizi (ANOVA) tarafından izlenen MANOVA, (iv) etki büyüklüğünün rapor edilmemesi, (v) bazı sonuç analizleri için etki büyüklüğünü ifade etmeme, (vi) önceki geçerlik ve güvenirlik göstergelerinin yokluğu, (vii) yeni araştırmadaki güvenirlik göstergelerinin olmaması olarak saptanmıştır. Yukarıdaki araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere eğitim alanındaki araştırmalarda analiz ve yorum hatalarının oldukça fazla olduğu saptanmıştır. Gerçekte, ileri düzeyde analiz teknikleri ve bilgisayar yazılımları olması, hipotezlerin dikkatlice kontrol edilmesi ve verilerden elde edilecek bulguların ortaya konması açısından yeterli değildir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri bilimsel araştırmalarda veri toplama amacıyla kullanılan ölçme araçlarının nitelik düzeylerinin düşüklüğüdür (Onwuegbuzie ve Daniel, 2003). Bu sorunun giderilmesi, hâlihazırda bulunan literatürün periyodik olarak güncellenmesi ve eğitim araştırmalarının gözden geçirilmesi gerekliliği anlaşılmaktadır. Teknoloji ve yöntembilimdeki gelişmeler analitik konular hakkında düşünmek için araştırmacıların paradigmaları ve yapılan analizlerdeki durumları etkilemektedir. Bu değişimin yöntembilim açısından gözden geçirilmesi, alandaki hareketleri ve oluşan eğilimleri aydınlatabilir ve bilinçsiz davranış kalıpların yıkılması için araştırmacılara yardımcı olabilir (Kieffer ve ark., 2001, s. 281). Sorunun geniş kapsamı içerisinde Türkiye de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinde kullanılan ölçme araçlarının nitelik düzeylerinin ve analitik hataların belirlenmesi alanda yapılacak diğer çalışmalar açısından büyük öneme sahip gözükmektedir. Amaç Yapılan literatür incelemelerinde, eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinde kullanılan ölçme araçlarının [görüşme formu, başarı testi ve ölçek] niteliklerine ilişkin kapsamlı bir analiz çalışmasının bulunmadığı görülmektedir. Bu eksiklikten hareket eden bu araştırmada, eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinde kullanılan ölçme araçlarının nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri nedir? sorusuna cevap aranmıştır. 312

3 KARADAĞ / Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Alt Amaçlar Tezlerde kullanılan ölçme araçlarının türlerine göre dağılımları nasıldır? Ölçme araçlarının genel nitelikleri nasıldır ve yapılan analitik hata tipleri nelerdir? Görüşme formlarının nitelikleri nasıldır ve yapılan analitik hata tipleri nelerdir? Başarı testlerinin nitelikleri nasıldır ve yapılan analitik hata tipleri nelerdir? Türkiye de eğitim bilimleri alanına yapılmış doktora tezlerinde kullanılan ölçekler açısından; n Ölçeklerin geliştirme süreçlerinin nitelikleri nasıldır ve yapılan analitik hata tipleri nelerdir? n Ölçeklerin geçerlik özelliklerinin nitelikleri nasıldır, kullanılan geçerlik yöntemlerin dağılımları nedir ve yapılan analitik hata tipleri nelerdir? n Ölçeklerin güvenirlik özellikleri nitelikleri nasıldır, kullanılan güvenirlik yöntemlerin dağılımları nedir ve yapılan analitik hata tipleri nelerdir? n Ölçeklerin Türk kültürüne uyarlama nitelikleri nasıldır ve yapılan analitik hata tipleri nelerdir? Araştırmanın Deseni Yöntem Bu araştırma nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılmıştır. Creswell (1998) nitel araştırmayı, sosyal yaşamı ve insanla ilgili problemleri kendine özgü metotlarla sorgulayarak, anlamlandırma süreci olarak ifade etmektedir (s. 9). Nitel araştırma sürecinde araştırmacı bütüncül bir araştırma tablosu ortaya koyarak; kelime analizleri, detaylı katılımcı görüşme raporları kullanır ve araştırmayı doğal ortamda düzenler. Nitel araştırmada genel olarak takip edilen araştırma süreci parçadan bütünedir [tümevarım]. Genel itibari ile nitel araştırmacı gözlem, görüşme ve dokümanlardan yola çıkarak kavramları, anlamları ve ilişkileri açıklayarak süreci sürdürür (Merriam, 1998, s. 41). Türkiye de yılları arasında eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinde kullanılan ölçme araçlarının nitelik düzeylerinin ve yapılan analitik hata tiplerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırmada nitel araştırma modellerinden, iç içe geçmiş durum çalışması modeli kullanılmıştır. İç içe geçmiş durum çalışmasında, ele alınan veya araştırmaya dâhil edilen her bir durum, kendi içinde çeşitli alt birimlere ayrılarak çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s. 292). Çalışma Grubu Bu araştırmanın kuramsal evreni Türkiye de yapılmış eğitim bilimleri doktora tezleridir. Ancak çalışmada güncellik ve ölçme ve değerlendirme ala- Tablo 1. Çalışma Grubunda Yer Alan Tezlerin Bilim Dallarına Göre Dağılımı Bilim Dalları η % 1-Eğitim Bilimleri* Eğitim Yönetimi ve Denetimi Eğitim Programları ve Öğretim Eğitimde Psikolojik Hizmetler Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitim Psikolojisi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İlköğretim* Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Eğitimi Fen Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Okul Öncesi Eğitimi Türkçe Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri TOPLAM * Eğitim bilimleri ve ilköğretim bilim dallarını içeren tezlerde alt bilim dalı belirtilememiştir. 313

4 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo 2. Lawshe Minimum İçerik Geçerliği Oranları Uzman Sayısı nındaki gelişmeler göz önüne alınarak belirlenen çalışılabilir evren, yılları arasında yapılan 324 (Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK], 2008) eğitim bilimleri alanındaki doktora tezinden oluşmaktadır. Bu tezlerin yıllara göre dağılımı şu şekildedir: 2003 (η=43, %13.2), 2004 (η=50, %15.4), 2005 (η=50, %15.4), 2006 (η=84, %25.9) ve 2007 (η=97, %29.4). Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek çalışılabilir evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak bir kısım tez çalışmasının kullanımının ve yayımlanmasının kısıtlı olması nedeniyle 211 tez çalışmasına ulaşılabilmiştir. Bu tezlerin yıllara göre dağılımı şu şekildedir: 2003 (η=6, %2.8), 2004 (η=7, %3.3), 2005 (η=30, %14.2), 2006 (η=79, %37.4) ve 2007 (η=89, %42.1). Ayrıca tezlerin bilim dallarına göre dağılımı Tablo 1 de sunulmuştur. Veri Toplama Aracı Minimum Değer Ölçme Aracı Değerlendirme Formu: Araştırma kapsamında form eğitim araştırmalarının metodolojik niteliklerinin saptanması amacıyla geliştirilmiştir. Formun geliştirilmesi aşamasına (i) kavramsal yapının tanımlanması ile başlanmıştır. Çalışmadaki kavramsal yapının soyut bir nitelendirme olması nedeniyle, çok sayıda başka kavramsal yapılarla ilişki halindedir. Bu bakımdan çalışmanın kavramsal yapısının oluşturulmasında, söz konusu kavramsal yapıya ilişkin önceki araştırmalardan yararlanılmıştır. Diğer aşamada (ii) Formun kavramsal yapısına ait boyutların ortaya çıkarılması için kapsamlı bir literatür taraması yapılarak, çalışma konusu ile ilgili yapılmış araştırmaların temel boyutları saptanmıştır. Buna, eğitim bilimleri alanında faaliyet gösteren SSCI indeksinde yer alan eğitim araştırmaları dergilerinin makale değerlendirme formlarında yer alan temel ölçütler de eklenmiştir. Temel kavramsal boyutların oluşturulmasında çıkarsama yöntemi kullanılmıştır. (iii) Formun içerik geçerliğine sahip olması için, kapsadığı tüm kavramsal boyutları temsil edecek sayıda ve yeterlilikte olacak şekilde 50 madde oluşturulmuştur. Form maddelerinin oluşturulmasında maddelerin çok ve uzun olması yanıt verme yanlılığı sorunu çıkartabileceğinden bu noktaya özellikle dikkat edilmiştir. Formun temel boyutları ile ilgili, tüm ifadelerin yerine o temel boyutu temsil edebilecek sayıda maddeye yer verilmiştir. Hazırlanan taslak formun kavramsal yapısına ilişkin temel boyutlarını ortaya çıkarmak ve geliştirilen maddelerin belirli bir kavramsal yapıya uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik uzman değerlendirilmesi yapılması ile İçerik [kapsam] Geçerliği sağlanmıştır. Uzman değerlendirilmesinde değişik yöntemler yer almasına karşın bu çalışmada Hambleton yöntemi (Martuza, 1977) kullanılmıştır. Bu aşamada öncelikle 1 i lisansüstü [doktora] eğitimini eğitimde ölçme ve değerlendirme bölümlerinde yapan, 4 ü doçentliğini yöntembilim, eğitim istatistiği ve eğitimde ölçme ve değerlendirme bölümlerinde almış olan, 3 ü eğitim bilimleri doktora programlarında yer alan araştırma yöntemleri ve istatistik derslerinin yürütüyor olan ve 2 si yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde yöntembilim üzerine yayınları bulunan olmak üzere toplam on (10) gönüllü yöntembilim uzmanı belirlenmiştir. İçerik geçerliği çalışmasında, içerik geçerliği kanıtı olarak yöntembilim uzmanlarından; her bir maddenin eğitim araştırmasını değerlendirme derecesini belirtmeleri istenmiştir. Bu derecelendirmede de madde, eğitim araştırmasını hiç değerlendirmiyorsa sıfır (0); mükemmel düzeyde değerlendiriyorsa on (10) aralığı kullanılmıştır. Ayrıca uzmanların gerektiğinde açıklama yapmalarına olanak vermek için her bir maddenin karşısına bir boşluk bırakılarak, gerektiğinde maddeler üzerinde düzeltme yapabilecekleri belirtilmiştir. Bunlara ek olarak uzmanlardan; formun genel olarak düzenleme biçimi, madde sayısının yeterliliği, derecelendirme skalası, ifadelerinin anlaşılırlığı hakkındaki görüşleri de istenmiştir. Daha sonra uzman görüşünün alındığı formlardan elde edilen veriler değerlendirilirken maddelerin ilgili boyutlarda olmasının uygun olup olmadığına karar vermek için her bir madde için yedi den (7) az puan verdiyse, o maddenin uygun bulunmadığı düşünülerek, her

5 KARADAĞ / Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri bir madde için Lawshe İçerik Geçerlilik Oranları hesaplanmıştır. Lawshe içerik geçerliği oranında uzmanların her bir maddeyi nasıl değerlendirdikleri dikkate alınır. Lawshe katsayısının yüksekliği ve düşüklüğü, uzmanların her bir maddeye verdikleri uygunluğun katsayılarına göre hesaplanmaktadır. Araştırmada kullanılan Lawshe içerik geçerliği oranı formülü Formül 1 de görüldüğü gibidir (Vickery, 1998, s. 12). Lawshe içerik geçerliği oranı formülü sonucundan her bir madde için bir yüzde değeri elde edilir. Bu katsayı -1 ve +1 arasında değişmektedir. Lawshe (1975) tarafından verilen; farklı sayıdaki uzman sayıları büyüklükleri için p=.05 güven aralığında minimum Lawshe içerik geçerliği oranları Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2 de görüldüğü üzere 10 uzmanın katıldığı bir çalışmanın maddelerinin Lawshe içerik geçerlik oranı değerinin.62 den küçük olması o maddenin veri toplama aracından çıkartılmasını gerektirmektedir (Lawshe, 1975). Eğitim araştırmaları değerlendirme ölçütleri formunun içerik geçerliği yöntembilim uzmanlarınca değerlendirilmiş ve değerlendirmeler 9.50 ile aralığında değişiklik göstermiştir [X=9.94; Ortanca=10.00, SS=0.14]. İçerik geçerliği çalışmasına katılan uzmanlara ait derecelendirmede, uzman bir madde için 7 den az puan verdiyse, o maddenin uygun olmadığı düşünülerek, her madde için Lawshe İçerik Geçerlik Oranı [İGO] hesaplanmıştır. Elli maddelik formu İGO ları madde bazında 0.80 ile 1.00 arasında alt boyutlar bazında ise 0.93 ile 1.00 arasında değişmektedir ve form maddelerinin tamamı eğitim araştırmasını değerlendirme düzeylerini ölçmede içerik geçerliliğini sağlamıştır (bk. Tablo 3). Sonuç olarak araştırmada kullanılan veri toplama formu elli maddeden ve yedi alt boyuttan oluşmaktadır. Formda yer alan ifadeler; Tamamen (10) den Hiç (0) e doğru uzanan bir çizgide 11 aşamalı Likert tipi derecelendirme skalası yardımıyla değerlendirilmektedir. Formun alt boyut bazında alınan puanın yüksekliği, o alt boyutun ifade ettiği değişkenin yüksek niteliğe sahip olduğunu gösterir. Formda yer alan alt boyutlar, her bir alt boyutu oluşturan madde sayıları ve alt boyutlara ilişkin İçerik Geçerlik Oranları Tablo 3 te sunulmuştur. İşlem Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak epistemolojik doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizinin birinci aşamasını oluşturan (i) dokümanlara ulaşmada, çalışma grubunda yer alan doktora tezleri YÖK Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ndan temin edilmiştir. Belirlenen tezler, YÖK Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı nın web sitesinden pdf formatında bilgisayar ortamına kodlanarak aktarılmıştır. Diğer aşamada ise (ii) bilgisayar ortamına aktarılan tezlerin çözümlemeleri Likert tipi olarak düzenlenen veri toplama formu aracılıyla yapılmıştır (Forster, 1995; Rowlinson, 2004). Araştırmanın veri toplama aşamasının takibinde ölçme araçlarının nitelik düzeylerine ilişkin alt amaçlara ilişkin verilerin çözümlenmesi için nitel veri analizi çeşitlerinden içerik analiz türlerinden frekans analizi, yapılan analitik hata tiplere ilişkin verilerin çözümlenmesine ise nitel veri analizi çeşitlerinden betimsel analiz ve tipolojik analiz kullanılmıştır. Frekans analizi en basit şekli ile kayıt birimlerinin nicel olarak görünme sıklığını ortaya koymaktır. Analizi yapılan materyalde mesaj öğelerinin hangi sıklıkla görüldüğünün sayılması amaçlanmışsa, sayılabilecek nitelikte birimler frekans türünde ifade edilir. Bu belirli bir öğenin yoğunluğunu ve önemini anlamayı sağlar. Frekans analizi sonucunda, öğeler önem sırasına konulabilmekte ve sıklığına dayalı olarak sınıflandırma yapılabilmektedir (Bilgin, 2006; Köhler ve Stemmler, 1997; Lienert ve Oeveste, 1985; Martinmäki ve Rusko, 2008). Araştırma- Tablo 3. Veri Toplama Formunda Yer Alan Alt Boyutlar, Madde Sayıları ve İçerik Geçerlik Oranları Alt Boyutlar Madde Sayısı İGO Oranları Ölçek 1-Ölçme araçlarının genel nitelikleri Görüşme formu Başarı testi Ölçek geliştirme süreci Ölçeğin geçerlik özellikleri Ölçeğin güvenirlik özellikleri Türk Kültürüne uyarlama süreci TOPLAM

6 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ da frekans analizinde elde edilen bulguların aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (SS) değerlerine yer verilmiştir. Betimsel analiz; nitel çözümlemelerdeki verilerin özgün biçimlerine sadık kalınarak, kişilerin söylediklerinden, yazdıklarından ve dokümanların içeriklerinden doğrudan alıntılar yaparak, betimsel bir yaklaşımla verilerin sunumudur. Ayrıca betimsel analiz, nitel çözümlemelerde yer alan kelimelere, ifadelere, kullanılan dile, diyalogların yapısına ve özelliklerine, kullanılan sembolik anlatımlara ve benzetmelere dayanarak tanımlayıcı bir analiz yapılması olarak da tanımlanabilir (Kümbetoğlu, 2005, s. 154). Araştırmada kullanılan betimsel analiz dört aşamadan oluşmuştur. Bunlar Betimsel Analiz İçin Bir Çerçeve Oluşturulması: Bu aşamada araştırmanın kavramsal çerçevesi dâhilinde yer alan boyutlardan yola çıkılarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Böylece verilerin hangi temaların altında sunulacağı belirlenmiştir. Verilerin İşlenmesi: Bu aşamada, bir önceki aşamada oluşturulan genel çerçeveye göre elde edilen veriler okunarak düzenlenmiştir. Bulguların Tanımlanması: Bu aşamada düzenlenen verilerin tanımlanması ve gerekli olan yerlere doğrudan alıntılar yapılmıştır. Bulguların Yorumlanması: Bu aşamada tanımlanan bulguların açıklanması ve ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Elde edilen verilerin doğrudan alıntılarla yapılacak olan sunumunda, araştırma kapsamındaki doktora tezlerinin isimleri, tezi yapan kişi, tez danışmanı gibi künye bilgileri hiçbir şekilde açıklanmamıştır. Tezler sadece araştırmacının bildiği bir kod isim verilerek sınıflandırılmış ve bu şekilde doğrudan aktarım yapılmıştır. Ayrıca muhteva olarak saptanması muhtemel doktora tezlerinden doğrudan alıntılama yapıldığı durumlarda ise muhteva ile anlam bütünlüğü bozulmayacak şekilde değişiklik yapılmıştır. Araştırmanın bir diğer çözümleme yöntemi olan tipolojik analiz değişik kuramların kullandığı bir çözümleme yöntemidir. Tipolojik çözümlemenin ana düşüncesi, tiplemeler yolu ile materyalin görünebilir ve işlenebilir bir şekilde yansıtılabilmesi ve diğer nitel çözümleme yöntemlerine göre daha detaylı bir analiz yapılmasıdır. Tipler olguya uygun olarak belirlenmişse, böylece tekil-olay incelemelerinden konuya genellenebilecek açık ifadeler çıkarılabilmektedir. Tipolojik analiz, özellikle daha önce az incelenmiş alanlarla ilgili kavram ve teori geliştirmek üzere bazı temeller oluşturulmak isteniyorsa daha uygundur ve gerçekte denetimli bir işleyişin, materyali gösterici örneklerinin tipik olarak betimlenmesine dayanır. Her bir örnek, süreç için, soruna uygun tipleştirme boyutları ve tipleştirme ölçütlerinin oluşturmada karar verici niteliktedir. Analizde tipler özellikle onları yansıtıcı ve betimleyici bir dizi materyal tipinden çıkarılmaktadır (Mayring, 2000, s ). Araştırmada kullanılan tipolojik analiz üç temel analitik süreçte gerçekleştirilmiştir (Dey, 2007). Bu süreçler; (i) tiplerin sınıflandırılması, (ii) tipleri ilintileme ve (iii) tipler arasında bağlantılar kurma aşamasıdır. Tipleri Sınıflandırma: Oluşturulan tiplerin alttiplere ayrılması veya yeni alt tipler oluşturulması için, söz konusu tiplere göre elde edilene verilerin tasnif edilmesi gerekmektedir. Ancak bu durum her zaman olduğu kadar basit olmayabilmekte ve sorunlarla karşılaşabilmektedir. Çalışmada böyle bir sorunla karşılaşılmaması için öncelikle elde edilen verilerin benzer nitelikle olanları gruplandırılarak organize edilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde birbirine benzeyen veya birbiri ile ilişkili olan verilerin aynı tiplerde gruplandırılması sağlanmıştır. Bunun için öncelikle verilerin belirlenmesine ve diğer verilerden ayrılmasını sağlayacak ölçütlerin oluşturulması sağlanmıştır. Bu ölçütler veri analizi sırasında verilerin ayrımlaştırılmasını sağladığı için mümkün olduğu kadar açık hale getirilmiş ve kullanılan bu kavramsal ölçütler çalışmanın tiplerini oluşturmuştur. Böylece bir dizi tiplerin oluşturulmasıyla, elde edilen verilerin çözümlenmesinde benzerlikle ve ilişkiler net olarak ortaya konulmaya çalışılarak verilerin organize edilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde ileriki bölümlerde tiplere atadığımız verilerin karşılaştırılması yapılabilmiştir. Tipleri İlintileme: Tipler, yapının bloklarını temsil etmektedir. Sınıflandırma sürecinde verileri parçalarken, verilerin farklı parçaları arasındaki ilişkiler ve etkileşimler hakkındaki bilgi sahibi olunamaz. Bu sınırlılığı yok etmek üzere veriler arasında ilintiler oluşturulacaktır. Veriler arasında ilintiler oluşturulması, sadece biçimsel değil aynı zamanda özsel ilişkileri de içerecektir. Biçimsel ilişkiler benzerlik ve farklılık çerçevesinde nasıl ilişkili oldukları ile ilgili iken, özsel ilişkiler nasıl etkileştikleri ile ilgilidir. İlinti oluşturma mekanik olduğu kadar kavramsal bir yöne de sahiptir. İki veri parçasının arasındaki ilintiyi, bir biçimde kavramsal olarak bağlantılı olduklarını düşünmekteysek gerçekleştirilebiliriz. Bu yönü ile ilinti oluşturma, tip oluşturmaya benzemektedir. Çalışmada ilintilerde tiplerde olduğu gibi iki yoldan kurulmuştur. Başlangıçta soru ve amaçlarımızdan çıkarsayarak ve/veya verilerden çıkarsayarak. Tip kümemizde olduğu gibi ilinti listemizin uzunluğunu kararlaştırmamız ge- 316

7 KARADAĞ / Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri rekir. Bu ise, verilerimizin hacim ve karmaşıklığına ve analizin kavramsal araçlarına bağlıdır. Tip kümesinin tersine ilinti listesi çok kısa olabilir. İlintileri oluştururken şunlara özen gösterilmiştir (Dey, 2007, s. 166): (a) verilerde ilinti kelimeleri arama, (b) sadece analize uygun ilintileri belirleme, (c) verilere mümkün olduğunca yakın durma, (d) ilintileri çıkarırken dikkatli olma, (e) ilinti kararlarında etkili olan kuralları belirleme. Tipler Arasında Bağlantılar Kurma: Nitel veri analiz etme yolu, verilerdeki tiplerin düzenli birliklerinden bağlantılar çıkarsamaktır. Bu aşama parçalanan verileri tekrar bir biçimde bir araya getirmesini kapsamasıdır. İlintileri, gündelik yaşantımızda deneyimleştirdiğimiz olaylar arasında mekanizmaları bağlantılandırmanın bir türü olarak görebilir. Olayları birleştirme, olayları birlikte oluşan olarak belirlemeyi içerir. İlinti/bağ kurma ise, bunlar arasında bir etkileşime işaret eder (Dey, 2007, s. 172). Araştırmada birleştirme ve bağ kurma, objeler arasında bağlantılar kurmaya temel oluşturmuştur. Olaylar arasındaki düzenli ilişkiler, bunlar arasında olası bağlantıları çıkarsamayı sağlamış; ancak bunlar arasındaki bağlantı mekanizmalarını ya da ilintileri oluşturma yoluyla kavramsal doğrulamaya tabidir. İlintilerin kavramsal belirlenimi, olaylar arasında bağlantılar belirlemeye temel oluşturmuştur. Fakat olaylar arasındaki düzenli ilişkiler aracılığıyla ampirik doğrulamaya tabidir. Tiplere atanan veri parçalarını karşılaştırılarak bunlar arasında olası bir bağlantı kanıtları aranmıştır. Bunu gerçekleştirebilmek üzere, tiplere atanan veri parçaları geri çağrılmıştır. Bu geri çağırmalar yolu ile üç durum gerçekleştirilmiştir: (a) kaç veri parçasının atanmış olduğunu görülmüş. (b) tiplere atanmış veri parçaları arasında bağlantıların olup olmadığına ilişkin kanıt aranmış. (c) tip hücreleri arasındaki veri parçaları karşılaştırılabilmiştir (Dey, 2007, s. 176). Çalışmanın Geçerlik ve Güvenirliği Çalışmanın iç geçerliğini sağlamak için: (i) çalışmada elde edilen veriler, bulgular bölümünde sunulurken söz konusu duruma ilişkin bilgiler ortaya konulduktan sonra yorumlama yoluna gidilmiştir. (ii) Bulguların tutarlılığının sağlanması için kategorileri oluşturan temaların kendi aralarındaki tutarlılığı içsel homojenlik ve dışsal heterojenlik ölçütleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın dış geçerliğini sağlamak için: (i) Çalışmanın yöntem bölümünde, desen, örneklem, veri toplama aracı, verilerin çözümlenmesi süreçlerindeki işlemlere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. (ii) Bilgisayar ortamına aktarılan tez kayıtları ve çözümlemeleri ileriki dönemde olası teyide yönelik olarak muhafaza edilecektir. Çalışmanın iç güvenirliğini sağlamak için: (i) Veri analizinde elde edilen çözümlemelerin sunumunda öncelikle yorum yapılmadan direk verilmiştir. Bu durum daha sonra yapılacak yorumlar ve açıklamalara temel oluşturmuştur ve aynı çözümlemeye ilişkin tüm bulgulara yer verilmiştir. (ii) Veri analizi için, kuramsal yapı temel alınarak kategorilerin belirlenmesi sağlanmıştır. (iii) Veri analizi sürecinde kodlamaları araştırmacı haricinde başka araştırmacılar tarafından da yapılarak karşılaştırılmıştır. Çalışmanın dış güvenirliğini sağlamak için: (i) Benzer çalışma yapacak araştırmacılara, çalışma desenlerini kurgularken yardımcı olabilmek amacıyla; çalışmada, üzerinde çalışılan durum ve kullanılan yöntemler, çalışmanın ilgili bölümlerinde detayları ile sunulmuştur. (ii) Veri toplama ve analizi yöntemleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Araştırmacının Rolü Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirliğin en önemli değişkenlerinden birisi araştırmacıdır. Araştırmacının başarısı; konuya hâkim olmasına, terminolojiyi bilmesine, olaylara ve insanlara yansız tutum sergilemesine bağlıdır. Bu nedenle bu araştırmada araştırmacının, yöntembilim alanındaki hâkimiyetinin saptanması için 20 doktora tezi, 4 gönüllü yöntembilim uzmanı ve araştırmacı tarafından birbirlerinden habersiz olarak oluşturulan veri toplama formu yardımı ile irdelemeleri sağlanmıştır. Bu işlem sonucunda araştırmacının çözümlemelerinin [kodlamalarının], yöntembilim uzmanlarının çözümlemeleri [kodlamaları] ile olan tutarlılık düzeyi Cohen s Kappa analizi kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen uyuşma katsayıları.66 ile.95 arasında ve istatistiksel olarak manidar bulunmuştur. Cohen s Kappa değerleri. 61 in üzerinde bir katsayı değeri saptandığı için, araştırmacının yöntembilim ile ilgili hâkimiyetinin ve çalışmanın kodlama iç-güvenirliğinin yeterli olduğu anlamına gelmektedir. Bulgular Ölçme Araçlarının Dağılımlarına İlişkin Bulgular Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinde kullanılan ölçme araçlarının türleri ile bunun yüzde değerleri şunlardır: (1) ölçek (η=163, %63.1) ve (2) görüşme formu (η=54, %20.9), (3) başarı testi (η=32, %12.4) ve (4) gözlem formu (η=9, %12.4). Bununla birlikte, 68 doktora tezinde iki farklı veri 317

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Nitel Araştırma. Süreci

Nitel Araştırma. Süreci EBE AE 602 Nitel Araştırma Süreci Nitel Araştırma Süreci Örneklem Seçimi Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi Nitel araştırma esnek bir araştırma deseni yaklaşımını gerektirir. Başta ortaya çıkan

Detaylı

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 BİLİM VE ARAŞTIRMA 11 1.1.İnsan, Bilim ve Bilgi 12 1.1.1.Bilimsel Bilgi Türleri 16 1.2. Bilgi Edinme Yolları 17 1.2.1.Otoriter Figürü Yaklaşım 17 1.2.2.Mistiksel Yaklaşım

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

İçindekiler. 1 Giriş 2. 3 Psikoloji Araştırmalarında Etik Meseleler Bilimsel Yöntem 27. KISIM I Genel Meseleler 1

İçindekiler. 1 Giriş 2. 3 Psikoloji Araştırmalarında Etik Meseleler Bilimsel Yöntem 27. KISIM I Genel Meseleler 1 Ön Söz xiii KISIM I Genel Meseleler 1 1 Giriş 2 PSİKOLOJİ BİLİMİ 3 BİLİMİN BAĞLAMI 6 Tarihsel Bağlam 6 Sosyal ve Kültürel Bağlam 9 Ahlakî Bağlam 13 BİR ARAŞTIRMACI GİBİ DÜŞÜNMEK 14 Medyada Yayımlanan Araştırma

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar BİYOİSTATİSTİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Yok Türkçe Seçmeli Dersin öğrenme ve öğretme Teorik Dersler teknikleri

Detaylı

NİTEL ANALİZLER (İÇERİK VE BETİMSEL ANALİZ)

NİTEL ANALİZLER (İÇERİK VE BETİMSEL ANALİZ) NİTEL ANALİZLER (İÇERİK VE BETİMSEL ANALİZ) Nitel analizler sosyal olaylar ve olguların nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini anlamamızı sağlayan tekniklerdir. Nitel araştırmalarda amaç ölçmekten çok, değişkenlerin

Detaylı

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA Araştırma Problemi Araştırma problem çözmeye yönelik bir süreçtir. Bu kapsamda Araştırmaya başlamak için ortaya bir problem konulması gerekir. Öncelikle,

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II STAT 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İleri Nitel ve Nicel Teknikler (MGMT 601) Ders Detayları

İleri Nitel ve Nicel Teknikler (MGMT 601) Ders Detayları İleri Nitel ve Nicel Teknikler (MGMT 601) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Nitel ve Nicel Teknikler MGMT 601 Güz 3 0 0 3 15 Ön Koşul

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama

GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP 4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2.Bölüm KONU:Problemi Tanımlama GRUP ÜYELERİ Mehmet Emin ERTAŞ Burhan DEMİR Mesut PERTAV Problemi Tanımlama İçindekiler.Değişkenler.Hipotez.Amaç.Önem.Sayıltı.Sınırlılıklar.Tanımlar

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme Yöntemleri & EBE Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Fraenkel & Wallen, 1990), araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Editörler Prof.Dr. Hamit Coşkun & Prof.Dr. H.Mustafa Paksoy BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Cengiz Yılmaz Prof.Dr. Dolunay Şenol Prof.Dr. Hamit Coşkun Prof.Dr. Muharrem Güneş Prof.Dr. Zeynep

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

1. GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİLİK

1. GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİLİK 1. GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİLİK Bilimsel araştırma sürecinde araştırmacı temelde bir açıklama bir soruya cevap aramaktadır. Bu cevabın doğruluğu, yanlışlığı ya da hatalı ölçümü ile ilgili olarak ise bilimsel

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ VERİLERİN CETVELLENMESİ Veriler toplandıktan sonra yapılan verilerin cetvellenmesi işleminin amacı, verileri analize hazır duruma getirmektir. Bunun için şu işlemler

Detaylı

Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması

Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması Etkinliğin Adı Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması Etkinliğin amacı Bu etkinliğin amacı Mimarlık bilim alanında yer alan Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi

Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi Eğitim ve Bilim 2014, Cilt. 39, Sayı 173 Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi Ziya SELÇUK 1 Mehmet PALANCI 2 TEDMEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet KANDEMİR

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ GÜZ YARI YILI

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ GÜZ YARI YILI ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ GÜZ YARI YILI Zorunlu Ders EBE5001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi

Detaylı

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde 3.HAFTA Değeri 10.000$ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde kullanılabiliyor. Sistematik bir yöntem kullanmak suretiyle,

Detaylı