GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK"

Transkript

1 GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Research On Determination Of Yield And Yield Components Of Local Genotypes Of Some Lentils (Lens culinaris Medik.) Selected From South And Southeast Anatolian Regions In Turkey Alihan ÇOKKIZGIN Tarla Bitkileri Anabilim Dalı A. Emin ANLARSAL Tarla Bitkileri Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışma Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden toplanan mercimek yerel genotiplerinin bitkisel ve tarımsal özelliklerini belirlemek amacıyla, KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Deneme Alanında ve yetiştirme dönemlerinde yürütülmüştür. Araştırmada 40 yerel genotip ve 3 tescilli çeşit (Kafkas, Seyran-96, Yerli Kırmızı) kullanılmıştır. Araştırmada, bitki boyu cm, ilk bakla yüksekliği cm, bitkideki tane sayısı adet/bitki, tek bitki verimi g/bitki, 100 tane ağırlığı g, tane verimi kg/da arasında değişim göstermiştir. Anahtar Kelimeler : Mercimek, Genotip, Varyasyon ve Korelasyon Katsayısı ABSTRACT This research conducted to determining botanical and agronomical characteristics on some local genotypes of lentil selected from South and Southeast Anatolian Regions during growing seasons of and in KSU, Faculty of Agriculture, Field Crops Department experimental area. In this research, 40 lentil local genotypes and 3 lentil cultivars (Kafkas, Seyran-96, Yerli Kırmızı) were used. On the research, plant height, first pod height, number of seed per plant, seed yield per plant, 100 seed weight, seed yield varied between cm, cm, number per plant, g, g, kg/da respectively. Key Words : Lentil, Genotype, Variation and Correlation Coefficient Giriş Besin değerleri yönünden oldukça zengin olan yemeklik tane baklagillerin bitkisel üretim içinde önemli bir yeri vardır. Yemeklik tane baklagillerin kuru taneleri; bileşiminde % protein içermesinin yanında vitamin ve mineral maddelerce de zengin olup, mutlak gerekli aminoasitler yönünden tahıllara göre daha üstün * Doktora Tezi-PhD. Thesis 65

2 durumdadır. Dünyada, insan beslenmesindeki bitkisel proteinin % 22 si, karbonhidratların % 7 si; hayvan beslenmesindeki proteinlerin % 8 i ve karbonhidratların % 5 i yemeklik tane baklagillerden sağlanmaktadır (Wery ve ark, 1983). Bunun yanı sıra A, B, C ve D vitaminlerince, fosfor, demir ve potasyum elementlerince de zengindirler (Şehirali, 1988). Bir baklagil bitkisi olan mercimek köklerinde ortak yaşayan Rhizobium leguminosarum bakterileri sayesinde, havanın serbest azotunu toprağa bağlaması sonucu, kendisinden sonra ekilecek bitkiye azotça zengin bir toprak bırakmaktadır. Öte yandan köklerinde bulunan N, Ca, P, K gibi besin maddeleri de ayrışma sonucunda toprağın kök bölgesinde kalmaktadır (Sepetoğlu, 2002). Dünya da 2005 yılı mercimek ekim alanı ha, üretimi ton ve verimi ise kg/da olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2006a). Mercimeğin en fazla üretim ve tüketim yeri, Akdeniz bölgesi ve Hindistan olup, Türkiye ekim alanı ve üretim bakımından dünyada Hindistan ve Kanada dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır (Anonim, 2006a). Ülkemizde yeşil mercimeğin tarımı 52, kırmızı mercimeğin ise 29 ilde yapılmaktadır. Yeşil mercimek İç Anadolu da daha çok yetiştirilmekte olup, en fazla ekim alanına sahip illerimiz Yozgat, Çorum, Konya, Ankara ve Aksaray dır. Güney Doğu Anadolu bölgemizde yaygın olan kırmızı mercimek, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Adıyaman illerimizde yaygınlık göstermektedir (Çiftçi, 2004). Ülkemizde Mercimek ha alanda ekilmekte olup, ton üretim ve kg/da verim değerine sahiptir (Anonim, 2006a). K.Maraş ta ise kırmızı mercimeğin, Pazarcık ilçesi başta olmak üzere ha alanda tarımı yapılmaktadır, üretimi ton verimi ise kg/ha dır. Yeşil mercimeğin ise 2005 yılı tarım il müdürlüğü istatistiklerine göre tarımı yapılmamıştır (Anonim, 2006b). Ekonomik verimliliği arttırmak amacıyla yapılan ıslah çalışmalarının başarıya ulaşması en iyiyi seçmekle ortaya konabilir. Mercimekte de belli çevre koşullarında çeşit ya da bitki populasyonları içinde üstün verimli olanları seçmede bitki verimine olumlu etkide bulunan morfolojik ve fizyolojik özelliklerin (verim kriterlerinin) önceden belirlenmesi temel esas oluşturur. Bu araştırma, Kahramanmaraş yöresinde ilerde yapılacak kırmızı mercimekte çeşit geliştirme çalışmalarına temel olabilecek bazı bilgilerin elde edilmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda, değişik illerimizden toplanan kırmızı mercimek yerel genotiplerinin bazı önemli morfolojik ve tarımsal özellikleri ile bu özellikler arası ilişkiler ile varyasyon katsayıları ortaya konulmuştur. Materyal ve Metot Materyal Bu araştırma ve yetiştirme dönemlerinde, Kahramanmaraş Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünün araştırma sahası olarak kullandığı Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında yapılmıştır. 66

3 Araştırmada, Türkiye nin Güney ve Güneydoğu illerinden sağlanan 40 yerel genotip in yanı sıra, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünden sağlanan Kafkas ve Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünden sağlanan Seyran-96 ile Yerli Kırmızı tescilli çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü yıl ve aylara ait bazı iklim değerleri göz önüne alındığında minimum sıcaklık açısından ilk yıl en düşük değer Aralık ayında (-5 0 C) en yüksek değer ise Haziran ayında ( C), ikinci yılda düşük ve yüksek değerler sırasıyla Kasım (0.2 0 C) ve Haziran ( C) aylarından elde edilmiştir. Maksimum sıcaklık değerlerinde ise dönemindeki en yüksek ve en düşük değerler Haziran ( C) ve Aralık ( C) aylarında, da ise Haziran ( C) ve Ocak (7.7 0 C) aylarında gözlemlenmiştir. Ortalama sıcaklık değerleri incelendiğinde her iki yılda da en yüksek değerler Haziran ayında (sırasıyla 24.4 ve C), en düşük değerler ise ilk yıl Aralık ayında (5.4 0 C), ikinci yıl Ocak ayında (3.8 0 C) saptanmıştır. En yüksek nispi nem değeri ilk yıl Kasım ayında (% 68), ikinci yıl Aralık ayında (% 76.2), en düşük nem değerleri ise yıl sırasıyla Haziran (% 52.7) ve Mayıs (% 55.0) aylarında tespit edilmiştir. En yağışlı dönem ilk yıl için Kasım (263.2 mm), ikinci yıl Şubat ayları (232.7 mm), en kurak dönemler ise yılında Ekim ayı (1.4 mm), yılında Haziran ayı (0.0 mm) olmuştur (Anonim, 2006c). Çizelge 1 den izlendiği gibi, araştırma yeri toprağı 2004 yılında, organik maddece ve azotça (N) fakir, fosfor (P ) bakımından az, yarayışlı potasyum (K 2 O) bakımından zengin, hafif alkali, kireçce zengin, tınlı bünyeli olup, 2005 yılında ise organik maddece ve azotça (N) fakir, fosfor (P ) bakımından az, yarayışlı potasyum (K 2 O) bakımından zengin, hafif alkali, kireçce zengin ve tınlı bünyelidir (Anonim, 2004; Anonim, 2005). Çizelge 1. Deneme yeri topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri Organik Derinlik Azot Fosfor Potasyum Yıllar Madde ph (cm) (%) (kg/da) (kg/da) (%) Kireç (%) Bünyesi Tınlı Tınlı Metot Araştırma, iki yıl süre ile tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Ekimden önce parsellere markör çekilerek, sıra arası ve sıra üzeri aralıklar belirlendikten sonra, ekim 3-4 cm derinliğe, her parsel 6 sıra olacak şekilde, sıra arası 20 cm sabit tutularak 4 m uzunluğundaki sıralara m 2 deki bitki sayısı 325 olacak şekilde elle yapılmıştır. İlk yıl ekim sürekli yağış sebebiyle 14 Aralık 2004 te, ikinci yıl ise 13 Kasım 2005 te yapılmıştır. İlk yıl ekim sürekli yağış sebebiyle 14 Aralık 2004 te, ikinci yıl ise 13 Kasım 2005 te yapılmıştır. İlk yıl ekimden sonraki gün ( ) kar yağışı ve ardına don olayı görülürken, ikinci yılda ekim uygun hava şartlarında tavlı toprağa yapılmıştır yetiştirme döneminde bitki çıkışları

4 arasında gerçekleşirken, döneminde çıkışlar ile tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Parsel boyutları ekimde 4 x 1.2 = 4.8 m², hasatta kenar tesirleri atıldıktan sonra 2.4 m² dir. Ekimle birlikte toprakta eksik kalan miktarı karşılamak üzere, toprakta bulunan besin maddesi miktarı da göz önüne alınarak; DAP (18-46) gübresi 2.4 kg/da N ve 6 kg/da P 2 O 5 gelecek şekilde uygulanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen verilere ait varyans analizi, tesadüf blokları deneme desenine göre MSTAT-C paket programı kullanılarak, ortalamaların karşılaştırılması ise Duncan (% 5) çoklu karşılaştırma testine göre yapılmıştır (Düzgüneş ve ark, 1987). Araştırma Bulguları Bitki Boyu (cm) Çizelge 2 den görüleceği üzere, iki yıllık ortalamaya göre en yüksek bitki boyu değerini 44 cm ile Kahramanmaraş / Yeniyapan populasyonu alırken, Diyarbakır / Merkez (41.9 cm) genotipi ile arasındaki fark önemsiz olmuştur. En düşük değeri ise 31.3 cm ile Sivas / Kangal genotipi almıştır. Anılan özellik bakımından Kafkas, Seyran-96 ve Yerli Kırmızı standart çeşitleri birbirine benzer olup son sıralarda yer almışlardır. Bitki boyu genetik yapıya ve çevre koşullarına bağlı olarak değişen bir özellik olup, diğer araştırıcılar tarafından da bulgularımıza paralel bulgulara rastlandığı bildirilmektedir (Erman, 1992; Alıcı, 1997). Çizelge 2. Mercimek yerel genotiplerinde bitki boyu (cm), ilk bakla yüksekliği (cm) ve bitkideki tane sayısına (adet) ilişkin iki yıllık ortalamalar ve gruplar* Genotipler Bitkideki Bitki İlk Bakla Tane Boyu Yüksekliği Sayısı Adıyaman / Besni - Alibey 35.6 d-h 22.4 c-g 35.1 a-d Adıyaman / Besni - Çakırhöyük 36.4 b-h 20.4 e-g 42.5 a-d Adıyaman / Besni - Kesmetepe 36.5 b-h 20.8 e-g 28.7 cd Adıyaman / Besni - Tekağaç (Yalankoz) 35.7 d-h 20.9 d-g 35.3 a-d Adıyaman / Besni - Üçgöz 33.9 f-h 20.3 fg 45.0 a-c Adıyaman / Kahta - Akıncılar 34.6 e-h 18.7 g 38.9 a-d Adıyaman / Kahta - Eskitaş 40.1 a-e 22.3 c-g 42.0 a-d Adıyaman / Kahta - Tekağaç/Bostanlı 34.8 e-h 20.7 e-g 29.2 b-d Adıyaman / Kahta - Tuğlu 37.6 b-g 21.5 c-g 30.9 b-d Adıyaman / Merkez - Doyran 40.7 a-d 24.6 a-e 33.1 b-d Adıyaman / Merkez - Kızılcapınar 36.6 b-h 21.0 d-g 35.7 a-d Adıyaman / Merkez - Turuş (Kuyulu) 38.9 a-g 21.6 c-g 44.1 a-d Adıyaman / Merkez - Uludam 38.8 a-g 23.2 b-f 36.2 a-d Adıyaman / Samsat - Gölpınar 37.1 b-g 21.1 d-g 37.2 a-d Adıyaman / Samsat - Ovacık 37.0 b-h 22.2 c-g 34.8 a-d Diyarbakır / Merkez 41.9 ab 25.0 a-d 38.0 a-d G.Antep / Nizip 35.9 b-g 22.2 c-g 43.4 a-d K.Maraş / Kürtül 36.7 b-h 21.8 c-g 36.0 a-d 68

5 K.Maraş / Merkez 35.8 d-h 21.8 c-g 37.9 a-d K.Maraş / Köseli 40.2 a-e 25.0 a-d 31.9 b-d K.Maraş / Pazarcık - Ahmet Bozdağ 40.6 a-d 25.4 a-c 33.5 a-d K.Maraş / Pazarcık - Büyüknacar 41.6 a-c 26.3 ab 37.2 a-d K.Maraş / Yukarı Pazarcık 37.7 b-g 22.6 b-g 26.8 d K.Maraş / Yeniyapan 44.0 a 27.1 a 29.2 b-d Kilis / Merkez 37.6 b-g 21.8 c-g 46.3 ab Malatya / İriağaç 35.3 d-h 20.8 e-g 28.8 cd Mardin / Merkez 38.4 b-g 23.2 b-f 30.4 b-d Sivas / Kangal 31.3 h 19.4 fg 28.8 cd Ş.Urfa / Hilvan - Mantarlı Sucuhan 34.8 e-h 20.1 fg 43.3 a-d Ş.Urfa / Merkez - Doğanlı 37.6 b-g 21.2 d-g 50.6 a Ş.Urfa / Merkez - Göktepe 34.7 e-h 18.8 g 42.9 a-d Ş.Urfa / Merkez - Karpuzlu 38.5 b-g 22.1 c-g 39.5 a-d Ş.Urfa / Merkez - Kepez 33.3 gh 18.5 g 35.2 a-d Ş.Urfa / Merkez - Köçok 35.2 d-h 20.5 e-g 37.5 a-d Ş.Urfa / Merkez - Peyamlı 36.1 c-h 20.2 fg 44.9 a-c Ş.Urfa / Merkez - Sımaklı 39.2 a-f 22.1 c-g 46.3 ab Ş.Urfa / Merkez - Uzunkar 34.8 e-h 19.2 fg 40.6 a-d Ş.Urfa / Merkez - Yuvacıklı 34.8 e-h 19.8 fg 31.9 b-d Ş.Urfa / Sarışeyh 34.1 f-h 21.2 d-g 31.9 b-d Şırnak / Silopi - Başaran 34.1 f-h 19.3 fg 40.4 a-d Kafkas 34.0 f-h 19.5 fg 35.5 a-d Seyran f-h 18.4 g 44.8 a-c Yerli Kırmızı 36.4 b-h 20.6 e-g 43.1 a-d Ortalama *Sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar Duncan % 5 e göre önemli değildir. İlk Bakla Yüksekliği (cm) Çizelge 2 ten izleneceği üzere, ortalamalar incelendiğinde bitki boyunda olduğu gibi ilk bakla yüksekliğinde de daha önce belirtilen nedenlerden dolayı ilk yıla ait ortalama değer (17.5 cm), ikinci yıla oranla (25.5 cm) önemli düzeyde daha düşük bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda da bitki boyu ile ilk bakla yüksekliği arasında orantı olduğu ve artan bitki boyunda baklaların yüksekten oluştuğu bildirilmektedir (Encan, 2004; Koç, 2004). Yapılan bir çalışmada da yıl x çeşit interaksiyonunun önemsiz bulunduğu bildirilmektedir (Çokkızgın ve ark., 2005). Araştırmadan elde edilen ilk bakla yüksekliğine ait değerler Stoilova (1998) ile Türk ve ark. (1998) tarafından bildirilen değerlerle benzerlik gösterirken, Erman ve ark. (2005), tarafından saptanan değerlere göre daha yüksek bulunmuştur. Bitkideki Tane Sayısı (adet) Çizelge 2 den izlendiği gibi ele alınan genotiplerden en az tane sayısı saptanan Kahramanmaraş / Pazarcık - Yukarı Pazarcık (26.8 adet/bitki) populasyonu olmuştur. Standart çeşitlerden Seyran-96, 44.8 adet/bitki, Yerli Kırmızı ile Kafkas ise sırasıyla 43.1 ve 35.5 adet/bitki, tane sayısı değerleri ile aynı 69

6 grupta yer almışlardır. Anılan özellik bakımından çeşitler arasındaki farkın önemli bulunduğu Çölkesen ve ark. (2005), tarafından bildirilirken; Çokkızgın ve ark. (2005), çeşitler arasındaki farkın önemsiz olduğunu saptamışlardır. Ayrıca genotiplerin, farklı bitkide tane sayısı değerine sahip olabildiği bildirilmektedir (Koç, 2004). Dolu bakla sayısı ile bitkideki tane sayısı doğru orantılı olup, bakla sayısının fazla olduğu genotiplerin, yüksek oranda tane tutma gösterdiği söylenebilir. Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda bitkide tane sayısı ile bitkide bakla sayısı arasında olumlu ve önemli ilişki bulunduğu saptanmıştır (Encan 2004). Bitkideki tane sayısı çevre koşulları ile doğrudan etkileşim içinde olan bir özellik olup, lokasyonlara göre değişim gösterebildiği Çölkesen ve ark. (2005), tarafından bildirilmektedir. Tek Bitki Tane Verimi (g/bitki) Çizelge 3 ten de izleneceği gibi iki yılın birleştirildiği ortalamalara göre genotiplerden Şırnak / Silopi - Başaran (1.645 g/bitki) en fazla tek bitki verimi değerini alırken, bunu Seyran-96 ve Yerli Kırmızı çeşitleri izlemiş (sırasıyla ve g/bitki); Malatya / İriağaç (0.682 g/bitki) en düşük değere sahip olmuştur. Standart çeşitlerden Kafkas (0.974 g/bitki), araştırmadaki ortalama tek bitki verimi değeri olan g ın altında kalırken, Seyran-96 (1.613 g/bitki) ve Yerli Kırmızı (1.424 g/bitki) çeşitleri ortalamanın üzerinde değerlere sahip olmuşlardır. Tek bitki veriminin genetik bir özellik olduğu ve ekolojik şartlara göre değişim gösterebildiği Erman (1992), Alıcı (1997) tarafından da bildirilmektedir. Bulgularımız Yılmaz ve ark. (1996) ve Koç (2004) ile uyum içerisindedir. Çizelge 3. Mercimek yerel genotiplerinde tek bitki verimi (g), 100 tane ağırlığı (g) ve tane verimine (kg/da) ilişkin iki yıllık ortalamalar ve gruplar* Genotipler Tek Bitki 100 Tane Tane Verimi Ağırlığı Verimi Adıyaman / Besni - Alibey c-ı c-f gh Adıyaman / Besni - Çakırhöyük c-ı e-g c-h Adıyaman / Besni - Kesmetepe g-ı fg c-h Adıyaman / Besni - Tekağaç (Yalankoz) d-ı fg c-h Adıyaman / Besni - Üçgöz b-h g d-h Adıyaman / Kahta - Akıncılar c-ı g c-h Adıyaman / Kahta - Eskitaş b-ı d-g c-f Adıyaman / Kahta - Tekağaç/Bostanlı g-ı d-g c-h Adıyaman / Kahta - Tuğlu g-ı fg c-h Adıyaman / Merkez - Doyran e-ı cd c-f Adıyaman / Merkez - Kızılcapınar f-ı g c-h Adıyaman / Merkez - Turuş (Kuyulu) c-ı e-g c-h Adıyaman / Merkez - Uludam c-ı d-g gh Adıyaman / Samsat - Gölpınar c-ı d-g c-h Adıyaman / Samsat - Ovacık d-ı d-g f-h Diyarbakır / Merkez d-ı d-g d-h G.Antep / Nizip a-g d-g cd 70

7 K.Maraş / Kürtül c-ı d-g c-h K.Maraş / Merkez c-ı e-g c-h K.Maraş / Köseli d-ı c-e c-h K.Maraş / Pazarcık - Ahmet Bozdağ f-ı fg f-h K.Maraş / Pazarcık - Büyüknacar d-ı fg c-h K.Maraş / Pazarcık - Yukarı Pazarcık hı d-g c-h K.Maraş / Yeniyapan f-ı d-g c-h Kilis / Merkez a-f d-g c Malatya / İriağaç ı fg f-h Mardin / Merkez d-ı bc c-g Sivas / Kangal g-ı g h Ş.Urfa / Hilvan - Mantarlı Sucuhan b-ı e-g c-h Ş.Urfa / Merkez - Doğanlı a-d d-g c-h Ş.Urfa / Merkez - Göktepe c-ı g e-h Ş.Urfa / Merkez - Karpuzlu c-ı d-g c-e Ş.Urfa / Merkez - Kepez c-ı d-g c-h Ş.Urfa / Merkez - Köçok d-ı e-g c-h Ş.Urfa / Merkez - Peyamlı a-f d-g c-h Ş.Urfa / Merkez - Sımaklı a-e d-g c-h Ş.Urfa / Merkez - Uzunkar c-ı d-g c-h Ş.Urfa / Merkez - Yuvacıklı f-ı g c-h Ş.Urfa / Sarışeyh f-ı d-g c-h Şırnak / Silopi - Başaran a a a Kafkas c-ı d-g e-h Seyran ab b b Yerli Kırmızı a-c d-g c-h Ortalama *Sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar Duncan % 5 e göre önemli değildir. 100 Tane Ağırlığı (g) Çizelge 3 ten de izlendiği üzere birleştirilmiş ortalamalardan Şırnak / Silopi - Başaran genotipi en yüksek 100 tane ağırlığı (3.940 g) değerlerini almıştır. İki yıllık ortalamaya göre standart çeşitler, Kafkas g, Seyran-96 çeşidi g ve Yerli Kırmızı ise g 100 tane ağırlığı değerleri ile Şırnak / Silopi - Başaran genotipinden önemli düzeyde farklı bulunmuşlardır. En düşük değeri Ş.Urfa / Merkez - Göktepe genotipi (2.485 g) almış, ancak aynı istatistiksel grupta yer alan bir çok genotip saptanmıştır. Bulgularımız, Russell (1994), Şakar ve ark. (2001), Sakr ve ark. (2004), Koç (2004), Çölkesen ve ark. (2005), Erman ve ark. (2005) ile uyum içerisindedir. Alıcı (1997), 100 tane ağırlığının çeşit özelliği olmakla birlikte çevre şartlarından az da olsa etkilenme gösterdiğini bildirmektedir. 71

8 Tane Verimi (kg/da) Çizelge 3 ten izlendiği üzere Şırnak / Silopi - Başaran iki yıllık ortalama açısından kg/da ile verimli genotip olmuştur. Standart çeşitlerden 251 kg/da ile Seyran-96 ilk sıralarda yer alırken, Kafkas kg/da ve Yerli Kırmızı kg/da ile son sıralarda yer almışlardır. Sivas / Kangal (117 kg/da) ise düşük verimli genotip olarak saptanmıştır. Bulgularımız Yılmaz ve ark. (1996) nın bulgularına oranla yüksek, ancak Alıcı (1997) ile benzerlik göstermektedir. Bu durum iklim ve toprak koşullarından kaynaklanmaktadır. Genotip ve genotip üzerine etki eden bir çok faktörün karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkan verim, kompleks bir yapıya sahiptir. Genetik faktörler dışında, yetiştirme tekniğine ve ekolojik koşullara göre de tane verimi farklılık gösterebilmektedir. Nitekim bu araştırmadan elde edilen tane verimi değerleri Erman (1992), Yılmaz ve ark. (1996), Sakr ve ark. (2004) tarafından elde edilenlere oranla yüksek bulunmuştur. Ancak, bulgularımız Russell (1994), Alıcı (1997), Koç (2004), Çokkızgın ve ark. (2005), Çölkesen ve ark. (2005), Erman ve ark. (2005) ile benzerlik göstermektedir. Çizelge 4 ten de izleneceği üzere özellikler arası ikili ilişkiler incelenmiştir. Bitki boyu ile olumlu ve önemli korelasyon (0.902**) gösteren özellik ilk bakla yüksekliği olarak saptanmıştır. Bulgularımız Şakar ve ark. (2001), Encan (2004) ile uyum içindedir. Çizelge 4. Mercimek genotiplerinin özellikler arası korelasyon katsayıları* ** ** * ** 0.120ns 0.295* * 0.839** ** 0.658** ** ** * 0.658** 0.845** Bitki Boyu, 2. İlk Bakla Yüksekliği, 3. Bitkideki Tane Sayısı, 4. Tek Bitki Tane Verimi, Tane Ağırlığı, 6. Tane Verimi İlk bakla yüksekliği açısından korelasyon katsayıları incelendiğinde tek bitki tane verimi ile arasında olumsuz ancak önemli (-0.321*) ilişkiler bulunduğu diğer özellikler ile arasındaki korelasyon katsayılarının ise önemsiz olduğu Çizelge 4 ten görülmektedir. Bitkideki tane sayısı ile ilişkili karakterler incelendiğinde korelasyon katsayısı önemli bulunan özelliklerden tek bitki tane verimi (0.839**) ve dekara tane veriminin (0.295**) olumlu etki yaptığı saptanmıştır. Benzer durum Encan (2004) tarafından da bildirilmektedir. Tek bitki veriminin diğer özellikler ile ilişkisi incelendiğinde, anılan özellik ile ilk bakla yüksekliği (-0.321) arasında olumsuz ancak önemli, bitkide tane sayısı (0.839**), 100 tane ağırlığı (0.560**) ve tane verimi arasında ise olumlu ve önemli ilişkiler saptanmıştır. Benzer durum Erman (1992), Alıcı (1997) tarafından da bildirilmektedir. 72

9 100 tane ağırlığı ile önemli korelasyona sahip özelliklerden tek bitki tane verimi (0.560**) ve dekara tane veriminin (0.845**) her ikisi de olumlu etkide bulunmuştur. Geriye kalan özelliklerin 100 tane ağırlığı ile arasındaki korelasyon katsayıları önemsiz bulunmuştur. Bulgularımız Balyan ve ark. (1986) nın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Tane verimi ile bitkideki tane sayısı (0.295**), tek bitki tane verimi (0.658**) ve 100 tane ağırlığı (0.845**) arasında olumlu ve önemli ilişkiler bulunmuştur. Bulgularımız Kumar ve ark. (1983), Alıcı (1997), Verma ve ark. (2004) nın bulguları ile uyum göstermiştir. Çizelge 5 ten izlendiği gibi, incelenen özelliklerden bitki boyu, ilk bakla yüksekliği ve bitkideki tane sayısına ait varyasyon katsayısı ortalamaları verilmiştir. Bitki boyu açısından en yüksek varyasyon Adıyaman / Kahta - Eskitaş genotipinde (% 18.16), en düşük varyasyon katsayısı ise Sivas / Kangal genotipinde (% 7.17) saptanmıştır. Bitki boyu açısından yüksek varyasyon gösteren yerel populasyonlarda seleksiyon yapılmasının yararlı olabileceği söylenebilir. Çizelge 5. Mercimek yerel genotiplerinde bitki boyu, ilk bakla yüksekliği ve bitkideki tane sayısına ilişkin iki yıllık varyasyon katsayısı ortalamaları (%) Genotipler Bitkideki İlk Bakla Bitki Boyu Tane Yüksekliği (VK %) Sayısı (VK %) (VK%) Adıyaman / Besni - Alibey 10,18 14,28 41,43 Adıyaman / Besni - Çakırhöyük 12,07 20,35 57,47 Adıyaman / Besni - Kesmetepe 13,98 23,29 45,54 Adıyaman / Besni - Tekağaç (Yalankoz) 12,29 20,33 67,25 Adıyaman / Besni - Üçgöz 12,70 15,70 46,37 Adıyaman / Kahta - Akıncılar 11,24 22,21 51,34 Adıyaman / Kahta - Eskitaş 18,16 18,27 55,56 Adıyaman / Kahta - Tekağaç/Bostanlı 9,07 13,70 49,77 Adıyaman / Kahta - Tuğlu 11,59 20,73 51,45 Adıyaman / Merkez - Doyran 10,53 13,70 58,09 Adıyaman / Merkez - Kızılcapınar 15,74 26,85 47,52 Adıyaman / Merkez - Turuş (Kuyulu) 7,88 15,39 62,60 Adıyaman / Merkez - Uludam 10,56 21,92 44,29 Adıyaman / Samsat - Gölpınar 12,69 14,90 45,53 Adıyaman / Samsat - Ovacık 12,74 17,72 33,80 Diyarbakır / Merkez 11,14 16,20 47,20 G.Antep / Nizip 13,07 17,34 48,49 K.Maraş / Kürtül 16,80 17,92 41,02 K.Maraş / Merkez 9,78 14,73 51,81 K.Maraş / Köseli 14,43 19,83 66,17 K.Maraş / Pazarcık - Ahmet Bozdağ 15,48 10,85 56,21 K.Maraş / Pazarcık - Büyüknacar 12,26 15,44 51,87 73

10 K.Maraş / Pazarcık - Yukarı Pazarcık 11,53 11,14 35,18 K.Maraş / Yeniyapan 16,46 21,63 44,21 Kilis / Merkez 16,11 15,69 47,77 Malatya / İriağaç 12,79 21,88 44,83 Mardin / Merkez 14,88 20,90 41,46 Sivas / Kangal 7,17 14,09 48,30 Ş.Urfa / Hilvan - Mantarlı Sucuhan 11,37 17,39 37,30 Ş.Urfa / Merkez - Doğanlı 10,08 20,11 44,80 Ş.Urfa / Merkez - Göktepe 7,51 14,69 52,21 Ş.Urfa / Merkez - Karpuzlu 9,74 18,18 50,51 Ş.Urfa / Merkez - Kepez 17,41 20,33 50,52 Ş.Urfa / Merkez - Köçok 9,51 16,69 43,66 Ş.Urfa / Merkez - Peyamlı 9,82 17,57 55,25 Ş.Urfa / Merkez - Sımaklı 9,27 16,90 41,14 Ş.Urfa / Merkez - Uzunkar 8,67 19,94 44,63 Ş.Urfa / Merkez - Yuvacıklı 13,01 19,42 44,23 Ş.Urfa / Sarışeyh 9,69 17,59 35,97 Şırnak / Silopi - Başaran 11,74 13,23 28,60 Kafkas 9,05 16,49 47,49 Seyran-96 13,18 23,04 38,58 Yerli Kırmızı 12,18 24,72 52,37 Ortalama 11,99 17,98 47,67 İlk bakla yüksekliği açısından en düşük varyasyon katsayısı değeri K.Maraş / Pazarcık - Ahmet Bozdağ genotipinde (% 10.85) en düşük varyasyon ise Adıyaman / Merkez - Kızılcapınar genotipinde (% 26.85) saptanmıştır. Elde edilen ortalama varyasyon katsayısı değerleri Şakar ve ark. (2001) tarafından bildirilen değere oranla düşük, Encan (2004) tarafından bildirilen varyasyon katsayısı değerlerine kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Bitkideki tane sayısı açısından en yüksek varyasyon katsayısı Adıyaman / Besni - Tekağaç (Yalankoz) genotipinde (% 67.25), en düşük varyasyon ise Şırnak / Silopi Başaran genotipinde (% 28.60) saptanmıştır. Anılan özellik için yapılan seleksiyon çalışmalarında yüksek varyasyon gösteren populasyonların kullanılması yarar sağlayabilir. Kaynaklar ALICI, S., Harran Ovası Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Çeşitlerinin Morfolojik ve Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Harran Üniv., Fen Bilimleri Ens., Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, Şanlıurfa, 40 s. ANONİM, Toprak Analiz Sonuçları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü. ANONİM, Toprak Analiz Sonuçları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü. 74

11 ANONİM, 2006a. Food And Agriculture Organization Of The United Nations Statistical Database, ANONİM, 2006b. İstatistik Veriler, Kahramanmaraş Tarım il Müdürlüğü, Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü. ANONİM, 2006c. Kahramanmaraş İlinin 2004, 2005 ve 2006 Yılları ile Uzun Yıllar Ortalamalarına Ait İklim Verileri. Kahramanmaraş Meteoroloji İstasyonu. BALYAN, H. S., SINGH, S., Character Association in Lentil. Lens Newsletter, 13 (1): 1-3. ÇİFTÇİ, C, Y., Dünyada ve Türkiye de Yemeklik Tane Baklagiller Tarımı. Ziraat Mühendisleri Odası, Teknik Yayınlar Dizisi, No:5, 197 s. ÇOKKIZGIN, A., ÇÖLKESEN, M., KAYHAN, K., AYGAN, M., Kahramanmaraş Koşullarında Değişik Kışlık Mercimek (Lens culinaris Medic.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (2): ÇÖLKESEN, M., ÇOKKIZGIN, A., TURAN, B. T., KAYHAN, K., Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Değişik Kışlık Mercimek (Lens culinaris Medic.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Şanlıurfa, s DÜZGÜNEŞ, O., KESİCİ, T., KAVUNCU, O., GÜRBÜZ, F., Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metotları-II). Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, Ders Kitabı: 295. Ankara, 381 s. ENCAN, G., Bazı (Lens culinaris Medik.) Mercimek Hatlarında Verim ve Verim Öğelerinin İncelenmesi Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 50s. ERMAN, M., Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin Çeşit ve Adaptasyon Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van, 73 s. ERMAN, M., DEMİRHAN, H., TUNÇTÜRK, M., Siirt Ekolojik Koşullarında Kışlık Olarak Yetiştirilebilen Bazı Mercimek Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül, Antalya, Cilt I, s KOÇ, M., Diyarbakır Koşullarında Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşit ve Hatlarında Verim ve Verimle İlgili Özelliklerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 43 s. KUMAR, B., MEHRA, K.L., SAPRA, R.L An Investigation on Correlation Pattern Among Yield Components in Lentil, Lens Newsletter, 10 (2): RUSSELL, A. C., Cultivar Release, Rajah Lentil (Lens culinaris Medik.). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 22: SAKR, B., SARKER, A., HASSAN, H. E., KADAH, N., KARIM, B. A., ERSKINE, W., Registration of Hamria Lentil. Crop Science 44 (3-4): SEPETOĞLU, H Yemeklik Dane Baklagiller Ders Kitabı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 262 s. 75

12 STOILOVA, T., Evaluation of Lentil Germplasm for Morphological, Phenological and Disease Resistance. Part II-Workshop 3-Genetic Resources. Institute for Plant Genetic Resources, Sadova-Bulgaria, ŞAKAR, D., BİÇER B. T., Güneydoğu Anadolu Mercimeklerinde Önemli Bitkisel ve Tarımsal Özellikler Yönünden Farklılıklar. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül, Tekirdağ s ŞEHİRALİ, S Yemeklik Dane Baklagiller. Ankara Uni. Zir. Fak. Yay: Ders Kitabı: 314. Ankara. TÜRK, Z., ATİKYILMAZ, N., Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Yüksek Verimli Kırmızı Mercimek Çeşitlerinin Belirlenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (3-4): VERMA, A. K., MATHO, R. N., BHATTACHARYA, A., Path Analysis in Lentil (Lens culinaris Medik). Journal of Research, Birsa Agricultural University, 16 (1): WERY, J., GRINAC, P Use of Legumes and the Importance in Technical Handbook on Symbio Fixation FAO. Rome, Italy. YILMAZ, N., KULAZ, H., ERMAN, M., Siirt Ekolojik Koşullarına Uyabilecek Mercimek (Lens culinaris Medic.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (2):

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Alihan ÇOKKIZGIN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 73-81, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ercan YILDIZ DİYARBAKIR KOŞULLARINDA BAZI KIRMIZI MERCİMEK ( Lens culinaris Medik. ) ÇEŞİTLERİNDE ÖNEMLİ BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİN

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK BAZI NOHUT(Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KOŞULLARINDAKİ VERİM VE ADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),40-47 Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri M. ATAK 1,

Detaylı

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Y. Ergen C. Sağlam T.Ü.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ Araştırma;

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 29-36 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 141-153 ISSN:

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin

Detaylı

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study On Adaptatıon Of Some Hungarıan Vetch (Vicia Pannonica Crantz) Lines And Cultıvars

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

DOĞU GEÇİT BÖLGESİNDE BAZI SOYA (Glycine max.l) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ. Ferat ACAR Yüksek Lisans Tezi

DOĞU GEÇİT BÖLGESİNDE BAZI SOYA (Glycine max.l) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ. Ferat ACAR Yüksek Lisans Tezi DOĞU GEÇİT BÖLGESİNDE BAZI SOYA (Glycine max.l) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Ferat ACAR Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Erkan BOYDAK 2015 Her

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr A. PEKSÜSLÜ, S. AKGÜNLÜ: MAVİKÜFE DAYANIKLI EGE BÖLGESİ SARIBAĞLAR GRUBU TÜTÜNLERİNİN PERFORMANSLARI 1 ANADOLU,

Detaylı

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 251-256 EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Fatih Kıllı 1 Ayşe H. Küçükler 2 ÖZET Ekim zamanı ve potasyum gübrelemesinin aspirde

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011 Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Dr. Serdar EYMİRLİ Ziraat Mühendisi Telefon (322) 344 17 84 E-mail serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1973-Merzifon Doktora Üniversite Adı

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR

PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR Doç. Dr. Çetin KARADEMİR Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 21.YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ 1 Sıcak bir iklim bitkisi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

2005-.. Yemeklik Tane Baklagil Islah Birim Başkanı. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yemeklik Tane Baklagil Islah Bölümü, Ankara.

2005-.. Yemeklik Tane Baklagil Islah Birim Başkanı. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yemeklik Tane Baklagil Islah Bölümü, Ankara. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Abdulkadir AYDOĞAN Ünvan Yemeklik Tane Baklagil Islah Birim Başk. Telefon 0 312 3431050 E-mail abdulkadir.aydogan@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 05.05.1960 - Akdağmadeni Fotoğraf

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Salih SAYAR DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):1-5 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):1-5 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Orhan KURT Hüseyin DOĞAN

Detaylı

MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ : 21-27 J.Agric. Fac. HR.U., 2011, 15(3): 21-27 Araştırma Makalesi MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ B. Tuba BİÇER* Doğan ŞAKAR ÖZET İki

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

JOURNAL of AGRICULTURAL

JOURNAL of AGRICULTURAL TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin

Detaylı

Yemlik yetiştiriciliğe uygun yerel bezelye (Pisum sativum L.) genotipleri*

Yemlik yetiştiriciliğe uygun yerel bezelye (Pisum sativum L.) genotipleri* Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 83-90 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Yemlik yetiştiriciliğe uygun yerel bezelye (Pisum sativum L.) genotipleri* Reyhan KARAYEL 1, Hatice

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Yasemin VURARAK Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/113 E-mail yvurarak@hotmail.com Doğum Tarihi-Yeri 15.07.1970-Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II ~_. ~ TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA CiLT II TUBITAK Ankara Ekolojik Koşullarında Uçucu Yağ Parametrelerinin Kültüre Alınan Satureja hortensis L. Türünün Verim ve Araştırılması

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(2) 2002 76 KSU J. Science and Engineering 5(2) 2002 Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin

Detaylı

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 143-148, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Mustafa ÖNDER 1* Mehmet

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi a Enver

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HATAY İLİ EKOLOJİK ŞARTLARINDA BÖRÜLCE (Vigna sinensis (L.) Savi) ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Meltem TÜRKERİ YERFISTIĞINDA (Arachis hypogaea L.) VERİM VE VERİM UNSURLARININ KORELASYON VE PATH KATSAYISI ANALİZİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19 22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri)

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19 22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri) ESKĐŞEHĐR KOŞULLARINDA BAZI NOHUT ÇEŞĐT ve HATLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI ve SIRA ARASI MESAFELERĐNĐN VERĐM, VERĐM UNSURLARI ve KALĐTE ÜZERĐNE ETKĐSĐ Evren ATMACA 1 Cemalettin Y. ÇĐFTÇĐ 2 Sabri ÇAKIR 1

Detaylı

TABAN VE KIRAÇ KOŞULLARIN ASPİR ÇEŞİTLERİNDE ÇİÇEK VERİMLERİ VE BOYAR MADDE ORANLARINA ETKİLERİ* S. KIRICI 1 Y. MERAL 2

TABAN VE KIRAÇ KOŞULLARIN ASPİR ÇEŞİTLERİNDE ÇİÇEK VERİMLERİ VE BOYAR MADDE ORANLARINA ETKİLERİ* S. KIRICI 1 Y. MERAL 2 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (7), 1, 1998 TABAN VE KIRAÇ KOŞULLARIN ASPİR ÇEŞİTLERİNDE ÇİÇEK VERİMLERİ VE BOYAR MADDE ORANLARINA ETKİLERİ* S. KIRICI 1 Y. MERAL 2 1. Ziraat Fakültesi.

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 33-46 Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi İlhan TURGUT * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı