SODYUM ALJİNAT-POLİ(İTAKONİK ASİT) AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SODYUM ALJİNAT-POLİ(İTAKONİK ASİT) AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI"

Transkript

1 SODYUM ALJİNAT-POLİ(İTAKONİK ASİT) AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI Eylem YALDIZLI a, Gülten GÜRDAĞ b a İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimyasal Teknolojiler AB Dalı, Avcılar, 34320, İstanbul, b İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimyasal Teknolojiler AB Dalı, Avcılar, 34320, İstanbul, ÖZET Ağır metal iyonlarından kaynaklanan çevre kirliliği ve canlıların ağır metal iyonlarına maruz kalışı endüstriyel prosesler ve ürünlerde giderek artan kullanımları nedeniyle son yıllarda artmıştır. Bu nedenle bunların uzaklaştırılması çevre ve insan sağlığı için önemlidir. Doğal bir polisakkarit olan sodyum aljinat (Na-Alg), non-toksik, biyouyumlu, biyobozunabilir ve biyoyapışma özelliklerine sahiptir ve atık sulardan ağır metal iyonu ve boya uzaklaştırılması, ısı ve ses izolasyonu ile kontrollü ilaç salım prosesleri gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada Na-aljinat (Na Alg) üzerine itakonik asit (IA) aşılanarak Na-Alg-g-PIA kopolimeri elde edilmiştir. Kopolimerler seryum amonyum nitrat (CAN)/HNO 3 redoks başlatıcı sistemi kullanarak, 30 o C sıcaklıkta, azot gazı atmosferinde, 6 saatlik reaksiyon süresinde hazırlanmıştır. Hazırlanan kopolimer (Na-alg-g-PIA) yarışmasız ortamda sulu çözeltiden Pb 2+ ve Cu 2+ iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. Metal iyonu adsorpsiyonu atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS) yöntemi ile incelenmiştir. Hazırlanan aşı kopolimerlerinin destile sudaki denge şişme değerleri tespit edilmiştir. NaAlg-g-PIA kopolimeri ve metal iyonu adsorblamış NaAlg-g-PIA in karakterizasyonu ile metal iyonu adsorpsiyonu FTIR yöntemi ile de incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: sodyum aljinat, itakonik asit, aşı kopolimerizasyonu, ağır metal uzaklaştırılması. GİRİŞ: Doğal polimerler nontoksik, düşük fiyatı, uygun özellikleri ve biyobozunabilirlikleri nedeniyle son yıllarda kimya mühendisliği, gıda ve ilaç endüstrileri ile tarımda sıklıkla kullanılmaktadırlar. Polisakkaritler gibi birçok doğal polimer; düşük mekanik dayanım, kontrolsüz su alımı ve mikrobiyal kirlilik gibi dezavantajlara sahiptirler. Bu sorunları gidermek için başka polimerlerin aşılanması veya karıştırılması ile kimyasal olarak modifiye edilmiş doğal matrisler hazırlanmaktadır. Doğal-sentetik polimer hibrid malzemelerin geliştirilmesi için aşılamanın iyi ve etkin bir yöntem olduğu bilinmektedir. Redoks sistemi varlığında gerçekleştirilen redoks başlatıcılı aşılama, ılıman koşullarda gerçekleştirilir, başlama reaksiyonu için radikal oluşumu substrat üzerinde gerçekleşir ve yan reaksiyon oluşumu minimumdur. Akrilamid, akrilonitril, akrilik asit ve metil metakrilat gibi vinil monomerlerlerinin redoks başlatıcıları ile selüloz, nişasta gibi doğal polimerler üzerine aşılanması reaksiyonu yeni fonksiyonel polimerlerin hazırlanmasında büyük öneme sahiptir [1-2]. Endüstriyel atık sular fazla miktarda toksik ve ağır metal kirliliği içerirler. Hg, Ni, Pb, Cr, Cu, Cd ve Zn gibi ağır metaller insan vücudu için toksik etkiye sahiptirler. Atık sulardan metal iyonu uzaklaştırılmasında; adsorpsiyon, kimyasal çöktürme, filtrasyon ve membran sistemleri gibi

2 yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin bazı kısıtlamaları vardır ve çoğu seyreltik çözeltide düşük etkinliğe sahiptir. Son yıllarda nükleer-kimya, elektrokimya ve hidrometalurji ile çevre korumada iyon bağlama kabiliyetleri nedeniyle metal iyonu bağlayan polimerler üzerine yoğunlaşılmıştır [3]. Sodyum aljinat, doğal kaynaklardan elde edilen β-d-mannuronik asit (M) ve α-l-guluronik asidin (G) (1 4) glikozid bağı ile bağlanmasıyla elde edilen düz zincirli polisakkarittir. Aljinatlar; yapılarında karboksil ve hidroksil grupları içeren non-toksik, biyouyumlu, biyobozunabilir ve biyoyapışma özelliklerine sahip maddelerdir. Bu nedenle atık sulardan ağır metal iyonu ve boya uzaklaştırılması, ısı ve ses izolasyonu ile kontrollü ilaç salım prosesleri gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar [4,5-6-7]. Atıksulardan metal iyonlarının uzaklaştırılmasında şimdiye kadar karboksil, sülfonik asit, amin, iminoasetat grupları içeren hem sentetik esaslı polimerler [8-9], hem de yarı doğal selüloz- [10-11], nişasta- [12-13] ve kitosan- [ 14-15] aşı kopolimerleri kullanılmıştır. Bu çalışmada adsorban olarak Na-aljinat (Na-alg) üzerine itakonik asidin (IA) aşılanması ile elde edilen aljinat aşı kopolimeri kullanılmıştır. Bu kopolimerin selüloz- ve nişasta-aşı kopolimerleri gibi diğer yarı doğal aşı kopolimerlerine kıyasla metal gideriminde kullanılmasının üstünlüğü, aljinatın da fonksiyonel karboksil grupları içermesi ve elde edilecek kopolimerin hem aljinat hem de itakonik asitten gelen fonksiyonel karboksil gruplarını içermesi nedeniyle daha yüksek metal tutma kapasitesine sahip oluşudur. Itakonik asidin akrilik asit, 2-akrilamidometil propansülfonik asit gibi vinil monomerlerine üstünlüğü ise bir mol başına iki adet fonksiyonel grup içermesidir. Bu çalışmada NaAlg-g-PIA aşı kopolimeri; inert gaz ortamında; mekanik karıştırıcı kullanarak, sodyum aljinatın sulu çözeltisinde, CAN/HNO 3 başlatıcı sistemi varlığında üç boyunlu bir cam reaktörde sentez edilmiştir. Maksimum miktarda fonksiyonel grup veya IA içeren aşı kopolimerinin hazırlanmasından sonra, bu polimer Pb(CH 3 COO) 2 ve Cu(CH 3 COO) 2 tuzlarının sulu çözeltisinden yarışmasız ortamda Pb 2+ ve Cu 2+ iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılmış ve adsorbsiyon reaksiyonu Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) ile incelenmiştir. Adsorbat konsantrasyonları ile sürenin metal iyonu uzaklaştırılmasına etkisi incelenerek aşı kopolimerin metal iyonu tutma kapasiteleri ve adsorpsiyon kinetiği belirlenmiştir. NaAlg-g-PIA kopolimeri ve metal iyonu adsorblamış NaAlg-g-PIA karakterizasyonu gerekse metal iyonu adsorpsiyonu FTIR yöntemi ile incelenmiş ve hazırlanan aşı kopolimerlerinin destile sudaki denge şişme değerleri tespit edilmiştir. DENEYSEL Malzeme: Sodyum aljinat, amonyum seryum (IV) nitrat, bakır (II) asetat anhidrit, kurşun (II) asetat trihidrat, glutaraldehit, hidroksi apatit, pirogallol, potasyum bromat, sodyum tiyosülfat pentahidrat, potasyum bromür, potasyum iyodür, fenolftalein çözeltisi ve sodyum hidroksit. Kopolimerlerin Hazırlanması: Aşı kopolimerizasyonu, üç boyunlu bir reaktörde bulunan NaAlg ın sulu çözeltisinden, 30 dakika süre ile azot gazı geçirdikten sonra, CAN/HNO 3 redoks başlatıcı sistemi ilavesi ile azot gazı akımı altında, bir mekanik karıştırıcı ile karıştırarak 30 o C da 6 saat sürede gerçekleştirilmiştir. Elde edilen reaksiyon karışımı, aseton ilavesi ile reaksiyon ortamından ayrılmıştır. Filtrasyon işlemi uygulandıktan sonra elde edilen çökelti destile su ile yıkanıp 50⁰C da etüvde, ardından vakum etüvünde 40 o C da kurutulmuştur.

3 Graft % si (gram PIA/ g kopolimer x 100) Tayini: NaAlg-IA graft kopolimerinde aşılanan IA miktarı veya birim miktar kopolimerin içerdiği PIA miktarı graft % si olarak aşağıdaki denklem ile bulunmuştur : % Graft = g PIA/g kopolimer x 100 (1) Bu da, graft kopolimerin 0.1 M NAOH çözeltisi ile fenol ftalein (FF) indikatörlüğünde titrasyonu ile gerçekleştirilmiştir. NaOH sarfiyatından titre edilen COOH miktarı (mol) bulunmuştur. Bulunan COOH grubu mol sayısının yarısı NaAlg üzerine aşılanan IA mol sayısını vermektedir. Sonuçlar, reaksiyon sonunda elde edilen graft kopolimerin ve başlangıçta kullanılan NaAlg ın ağırlığından faydalanarak gravimetrik yöntemle elde edilen graft yüzdesi değerleri ile karşılaştırılmıştır. Şişme Denge Değeri Tayini: Aşı kopolimerlerinin şişme denge değerleri gravimetrik yöntem ile tayin edilmiştir. Bu amaçla belirli miktar kuru aşı kopolimeri oda sıcaklığında destile suda bekletilerek absorbsiyon dengesine ulaşması sağlanmış ve şişmiş jeller tartılmıştır. Şişme denge değeri aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. Şişme Denge Değeri (g H 2 O/g polimer ) = (W şişmiş W kuru )/W kuru (2) Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) ile Karakterizasyon: NaAlg substratı, metal adsorblamış NaAlg, IA monomeri, NaAlg-IA graft kopolimeri ve metal adsorblamış NaAlg-IA graft kopolimerinin FTIR (DIGILAB EXCALIBUR-FTS 3000 MX) spektrumları alınarak, hem sentez edilen aşı kopolimeri hem de metal adsorblamış substrat ve aşı kopolimerleri karakterize edilmiştir. NaAlg-g-IA Aşı Kopolimerinin Metal İyonu Uzaklaştırılmasında Kullanımı: NaAlg-g-IA kopolimeri ile sulu çözeltiden Pb 2+ ve Cu 2+ iyonlarının yarışmasız uzaklaştırılması denemeleri, Pb(CH 3 COOH) 2 veya Cu(CH 3 COOH) 2 tuzlarının sulu çözeltisini kullanarak g kopolimer ile gerçekleştirilmiştir. Değişik metal iyonu konsantrasyonları ile gerçekleştirilen denemelerde, belli zamanlarda, bir manyet ile karıştırılan metal iyonu çözeltisi-polimer karışımından örnek alınarak çözeltideki metal iyonu konsantrasyonu atomik absorbsiyon spektroskopisi (AAS) ile belirlenmiştir. Çözeltinin başlangıç ve nihai metal iyonu konsantrasyonu, adsorban miktarı ve metal iyonu çözeltisi hacmi değerleri yardımıyla polimerin metal iyonu adsorblama kapasitesi aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanmıştır. Metal İyonu Adsorblama Kapasitesi (q e )(mmol Me 2+ /g polimer) = Σ ( C i C f ). V / w (3) Yukarıdaki denklemde, C i ve C f, sırasıyla çözeltideki metal iyonunun başlangıç ve nihai konsantrasyonu; V, metal iyonu çözeltisi hacmi ve w ise adsorban miktarını göstermektedir. Karşılaştırma amacıyla metal iyonu adsorblama deneyleri adsorban olarak NaAlg kullanarak da gerçekleştirilmiş ve NaAlg ile NaAlg-g-IA ın metal iyonu adsorbsiyon kapasiteleri karşılaştırılarak, NaAlg üzerine IA aşılanması ile kazanılan kapasite artışı belirlenmiştir. Adsorpsiyon Kinetiği Çalışmaları: Adsorpsiyon kinetiği çalışmalarında, adsorpsiyon reaksiyonunun zamanla değişimini takip etmek amacıyla oda sıcaklığında bir seri deneme yapılmıştır. Pseudo-birinci dereceden adsorpsiyon kinetiği Lagergren denklemi (4) ile temsil edilmektedir. ln( q e - q t ) = lnq e - k 1 x t (4)

4 Burada q e ve q t birim kütle başına sırasıyla dengede ve t anında adsorbe edilen miktardır. ln( q e - q t ) ve t arasında grafik çizilerek k 1 ve lnq e değerleri tayin edilir. Pseudo-ikinci dereceden adsorpsiyon kinetiği aşağıdaki denklem ile ifade edilir : ( t/q t ) = ( 1/ (k 2 x q e 2 ) ) + ( t/q t ) (5) Burada k 2, pseudo-ikinci dereceden adsorpsiyon hız sabitidir. Adsorpsiyon kinetiği çalışmalarında reaksiyon kinetiği R 2 değerleri ile teorik ve deneysel q e değerlerinin karşılaştırılması ile tespit edilmiştir. Adsorpsiyon İzotermleri: Adsorpsiyon dengesi ile ilgili birçok teori bulunmaktadır. Adsorpsiyon izotermleri, adsorbant üzerinde adsorplanan madde miktarı ile sıvı içerisinde çözünmüş halde bulunan madde miktarı arasındaki ilişkinin açıklanmasında kullanılmaktadır. Adsorpsiyon izotermlerinin deneysel sonuçlarının açıklanması için iki veya üç parametreli modeller geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları Langmuir ve Freundlich modelleridir. Langmuir modeli tamamen homojen bir adsorpsiyon yüzeyi üzerinde elde edilmişken, Freundlich modeli heterojen ortamlar için geçerlidir. Farklı konsantrasyonlarda metal iyonu çözeltileri hazırlanarak elde edilen denge değerleri Langmuir ve Freundlich izotermleri kullanılarak incelenmiştir. Denklemler aşağıda verilmiştir : Langmuir Denklemi: ( C e /Q e ) = ( K L /Q 0 ) + ( Ce/Q 0 ) (6) Ferundlich Denklemi: Qe = K f x Ce 1/n (7) Bu eşitliklerde Ce; dengede çözeltideki metal iyonu konsantrasyonu (mg/l), Qe dengede adsorbe edilen metal iyonu miktarı (mmol/g), Qo maksimum adsorpsiyona ait bir sabit, K L ve K f Langmuir ve Freundlich izotermi denge sabitleri ve 1/n ise 0-1 arasında değere sahip olan heterojenlik faktörüdür ve 0 a yaklaştıkça yüzeyde heterojenlik artmaktadır. Langmuir izotermi tek tabakalı kimyasal adsorbsiyonu ve Freundlich izotermi ise heterojen yüzeyleri yani fiziksel adsorbsiyonu ifade etmektedir. Adsorpsiyon reaksiyonunun hangi izoterme uyduğu R 2 değerleri karşılaştırılarak tespit edilmiştir. SONUÇ VE TARTIŞMA NaAlg-g-PIA aşı kopolimerleri farklı NaAlg miktarları, IA, CAN, HNO 3 konsantrasyonları ve iki farklı çapraz bağlayıcı ( hidroksi apatit (HA) ve glutaraldehit (GA) ) kullanılarak sentez edilmiş ve bu parametrelerin graft yüzdesi üzerine etkisi incelenmiştir. Tablo 1 de NaAlg-g-PIA aşı kopolimerlerine ait graft yüzdesi ve denge şişme değerleri verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi NaAlg yapısına katılan IA miktarı arttıkça denge şişme değerlerinde düşme gözlenmiştir. Tablo 1 de verilen ve NaAlg üzerine IA in aşılanmasında IA miktarının graft yüzdesi ve şişme denge değerine etkisinin incelendiği kısımda (GRUP 1), aşılama sırasında IA miktarının artması aşılanan IA miktarında pek bir artış sağlamamış tam tersine azalma gözlenmiştir. Graft % si değerleri ile şişme denge değerleri karşılaştırıldığında, graft kopolimerdeki IA miktarının artması ile su absorbsiyonunun azaldığı görülmektedir. Her ne kadar, aşılanan IA miktarının artışı ile şişme değerlerinde artış beklense de beklenilenin tersine olan deneysel bulgu aşı kopolimerin su molekülleri ile hidrojen bağı yapmak yerine PIA aşı zincirlerinin polimer zincirleri arası hidrojen bağı oluşumuna yol açtığını göstermektedir. PIA

5 miktarının artması ile polimer zincirleri arasındaki hidrojen bağı oluşumu artacağından şişme denge değerleri azalma göstermiştir. Tablo 1. NaAlg-g-PIA aşı kopolimerlerine ait graft yüzdesi ve şişme denge değerleri Polimer Kodu Graft % si Şişme Denge Değeri (g H 2 O / g polimer ) GRUP 1* NaAlg-IA NaAlgI-A NaAlg-IA GRUP 2* NaAlg1-IA NaAlg1.5-IA NaAlg2-IA GRUP 3* NaAlgIA NaAlgIA-GA NaAlgIA-GA GRUP 4* NaAlgIA NaAlgIA5-HA NaAlgIA7-HA GRUP 1*: NaAlg üzerine IA in aşılanmasında IA miktarının graft yüzdesi ve şişme denge değerine etkisi; polimer kodunda IA ten sonraki 3, 4 ve 5 rakamları 1 g NaAlg a karşılık kullanılan IA in gram cinsinden miktarını göstermektedir. GRUP 2*: NaAlg üzerine IA in aşılanmasında NaAlg miktarının graft yüzdesi ve şişme denge değerine etkisi; polimer kodunda NaAlg tan sonraki 1, 1.5 ve 2 rakamları 5 g IA e karşılık kullanılan NaAlg ın gram cinsinden miktarını göstermektedir. GRUP 3*: NaAlg üzerine IA in aşılanmasında, NaAlg ın GA ile (aşılama öncesi) çapraz bağlanmasının graft yüzdesi ve şişme denge değerine etkisi; polimer kodunda GA den sonraki 1 ve 2 rakamları 1 g NaAlg başına kullanılan %50 lik GA çözeltisinin ml cinsinden miktarını göstermektedir. GRUP 4*: NaAlg üzerine IA in aşılanmasında, NaAlg ın HA ile çapraz bağlanmasının graft yüzdesi ve şişme denge değerine etkisi; NaAlg: 1 g, IA: 5 veya 7 g, HA: 0.15 g NaAlg miktarının etkisinin incelendiği 2. grup çalışmada (GRUP 2) ise, sabit miktardaki (5 g) IA e karşılık NaAlg miktarının artması birim miktar NaAlg başına düşen IA miktarını azalttığı için aşılanan IA % ni düşürmüştür. Bu grup çalışmada, graft yüzdesi ile şişme denge değerleri arasında şişme denge değerlerinin düşük ve graft % lerinin yakın olması nedeniyle belirgin bir ilşki tespit edilememiştir. 3. grup çalışmada NaAlg ın aşılama öncesi GA ile çapraz bağlanması ve kullanılan GA miktarının artması ile graft % leri sırasıyla %38.9 ve 43.3 e yükselmiştir. Çapraz bağlayıcı miktarının artması ile çapraz bağ yoğunluğu arttığından, şişme denge değerleri 7.85 g H 2 O/g polimer değerinden 5.50 ve 3.52 g H 2 O/g polimer değerlerine azalmıştır. NaAlg ın aşılamadan 1 saat önce HA ile muamele edilip HA varlığında aşılamaya devam edilen 4. grup denemelerde 1 g NaAlg a karşılık 5 g IA kullanıldığında 0.15 g HA kullanımı graft % ni önce azaltmış, aynı şartlarda IA miktarı 7 g a arttığında aşılama yüzdesi artmıştır. Aynı miktar IA kullanımında graft yüzdesi ve şişme denge değerleri karşılaştırıldığında HA kullanımı graft yüzdesi ve şişme denge değerlerini azaltmıştır. Diğer değerler sabit tutulup IA mktarı arttırıldığında graft yüzdesi artmış ancak su absorbsiyonu polimer zincirleri arası hidrojen bağları oluşumu neniyle azalmıştır.

6 Tablo 2 de NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile Pb(II) adsorpsiyonu kinetiğine ait sabitler verilmiştir. Her iki polimer için de regresyon katsayılarının karşılaştırılmasından adsorbsiyon kinetiğinin pseudo-ikinci dereceden olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2. NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile Pb(II) adsorpsiyonu kinetiğine ait sabitler ( [Pb(II)] = 600 ppm, T = 293 K ) Pseudo-Birinci Derece Pseudo-İkinci Derece Polimer q e (deneysel) k 1 R 2 k 2 q e (teorik) R 2 (mmol/g) (dak -1 ) (dak -1 ) (mmol/g) NaAlg NaAlg-g-PIA Tablo 3 de NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile Pb(II) ve Cu(II) iyonu adsorbsiyonuna ait Langmuir ve Freundlich izoterm sabitleri verilmiştir. Naalg ve NaAlg-g-PIA nın Langmuir izotermi regresyon katsayıları (R 2 ) Freundlich izotermi regresyon katsayılarından (R 2 ) büyüktür. Tablodan da görüldüğü gibi deneysel sonuçlar Langmuir izoterm eşitliğine oldukça uygundur. Tablo 3. NaAlg ve NaAlg-g-PIA için Langmuir ve Freundlich İzoterm Sabitleri (75, 100, 200, 400 ppm metal iyonu konsantrasyonu) Polimer ve Adsorplanan Metal Langmuir İzotermi Freundlich İzotermi İyonu K L (mg/l) Q 0 (mmol/g) R 2 K f ((molxl)/g) 1/n R 2 NaAlg-Cu(II) NaAlg-g-PIA Cu(II) NaAlg-Pb(II) NaAlg-g-PIA Pb(II) Şekil 1 de, NaAlg ın metal iyonu adsorbsiyonu öncesi ve sonrasına ait FTIR spektrumları verilmiştir. Metal iyonu adsorbsiyonu sonrası, NaAlg ın spektrumunda meydana gelen başlıca değişiklikler: 1. Karboksilat grubunun asimetrik gerilmesine ait 1609cm -1 deki bandın şiddetinde hafif azalma ve Pb(II) iyonu adsorbsiyonu sonrası 1622 cm -1 e, Cu(II) iyonu adsorbsiyonu sonrası 1605 cm -1 e kayma. 2. NaAlg ın FTIR spektrumunda 1091 cm -1 deki C-O-C bağına ait bandın şiddetinde metal iyonu adsorbsiyonu sonrası oldukça belirgin bir artış ve daha düşük dalga sayısına (Cu(II): 1080 cm -1 ; Pb(II): 1087 cm -1 ) kayma meydana gelmiştir. 3. NaAlg ın spektrumunda 948 cm -1 de görünen bant metal iyonu adsorbsiyonu sonucunda yok olmuştur. 4. NaAlg ın spektrumunda 3446 cm -1 de görülen hidroksil gruplarının gerilme titreşimine ait bant, adsorpsiyon sonrası daha düşük dalga sayısına kayarak 3437 cm -1 de ortaya çıkmıştır. 5. Metal iyonu adsorpsiyonu nedeniyle, bir diğer düşük frekansa bant kayması da karboksilat gruplarının simetrik gerilme titreşimlerine ait 1416 cm -1 deki bant için meydana gelmiş ve Cu(II) ve Pb(II) iyonları adsorpsiyonları sonrası sırasıyla 1405 ve 1406 cm -1 görülmektedir.

7 NaAlg ( Pb(II) 400 ppm) Transmitans ( a.u. ) NaAlg ( Cu(II) )400 ppm) NaAlg Dalga Sayısı ( cm -1 ) Şekil 1. Pb(II) ve Cu(II) iyonu adsorblamış NaAlg ile orijinal NaAlg ın FTIR spektrumları. İtakonik asit, sodyum aljinat, itakonik asit aşılanmış sodyum aljinat, metal adsorplamış FTIR spektrumları Şekil 2 de verilmiştir. IA nın spektrumunda cm -1 arasında görülen iki kademeli yaygın bant hidroksil gruplarının gerilme titreşiminden kaynaklanmaktadır ( yüksek frekanstaki bant serbest -OH grupları, düşük frekanstaki ise hidrojen bağlı OH gruplarını göstermektedir) cm -1 deki bant IA deki asit karboniline ( C=O ) ait gerilme titreşimine, 1630 cm -1 deki bant ise C=C çifte bağına atfedilmektedir. NaAl-g-PIA (Cu(II) 200 ppm) Transmitans (a.u) NaAlg-g-PIA (Pb(II) 200 ppm) NaAlg-g-PIA NaAlg IA Dalga sayısı ( cm -1 ) Şekil 2. IA, NaAlg, NaAlg-g-PIA ve metal adsorplamış NaAlg-g-PIA e ait FTIR spektrumları. Aşı kopolimerin (NaAlg-g-PIA) spektrumunda 1731 cm -1 de bir bandın bulunması, IA ın NaAlg üzerine aşılandığını, bir başka deyişle kopolimer yapısında itakonik asidin varlığını göstermektedir. Metal adsorplamış kopolimerin FTIR spektrumları incelendiğinde kopolimerin

8 spektrumunda 1731 cm -1 de görülen asit karboniline ait bandın yok olduğu görülmektedir. Kopolimerin spektrumunda metal iyonu adsorpsiyonundan kaynaklanan diğer bir değişiklik de cm -1 aralığında bulunan ve C-O ve C-O-C gerilme titreşimi ile O-H eğilme titreşimlerinden kaynaklanan bant şiddetinin adsorpsiyon sonrası azalmasıdır. NaAlg, IA ve sentezlenen aşı kopolimerlerine ait FTIR bantları Tablo 4 de de verilmiştir. Tablo 4. NaAlg, IA ve sentezlenen aşı kopolimerlerine ait FTIR bantları. Na-Alg IA P(Na Algg-PIA)-HA P(Na Algg-PIA) P(Na Alg-g- PIA)* P(Na Alg-g- PIA)-GA Grup (cm -1 ) (cm -1 ) % 31 PIA (cm -1 ) % 53 PIA (cm -1 ) % 24 PIA (cm -1 ) % 44 PIA (cm -1 ) ν(o-h ) ν (C-H) ν (C=O) ν as (COO - ) ν(coo - ) OH def iskelet titr ν as (C-O-C) *: NaAlg/IA= 1.5/5 (ağ./ağ.) 1630 ν (C=C) qe(mmol Cu(II)/g polimer) NaAlg-g-PIA Cu (II) NaAlg Cu(II) t (dak) Şekil 3. NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile sulu çözeltiden (600 mg Cu(II)/L) bakır iyonlarının yarışmasız uzaklaştırılmasında adsorbsiyon değerlerinin zamanla değişimi.

9 Şekil 3 de NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile sulu çözeltiden (600 mg Cu(II)/L) bakır iyonlarının uzaklaştırılmasında, polimerin Cu(II) iyonu uzaklaştırma değerlerinin zamanla değişimi görülmektedir. NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile Cu(II) iyonlarının uzaklaştırılmasında dengeye ulaşma zamanları ve bakır iyonu tutma değerleri karşılaştırıldığında, kopolimerin bakır iyonu tutma değerlerinin belirgin bir şekilde daha yüksek olduğu ve daha kısa sürede adsorpsiyon dengesine ulaştığı görülmektedir. 6 NaAlg-g-PIA Pb(II) NaAlg Pb(II) qe (mmol Pb(II)/g polimer) t (dak) Şekil 4. NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile sulu çözeltiden (600 mg Pb(II)/L) kurşun iyonlarının yarışmasız uzaklaştırılmasında adsorbsiyon değerlerinin zamanla değişimi. 6 NaAlg-g-PIA Cu(II) NaAlg Cu(II) 5.8 ph t (dak) Şekil 5. NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile sulu çözeltiden (600 mg Cu(II)/L) bakır iyonlarının yarışmasız uzaklaştırılmasında çözelti ph ının zamanla değişimi.

10 Şekil 4 de 600 mg/l konsantrasyonunda kurşun asetat çözeltisinden, NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile Pb(II) iyonu uzaklaştırılmasının zamanla değişimi görülmektedir. Kopolimerin Pb(II) iyonu uzaklaştırma değerlerinin, beklendiği ve Cu(II) iyonu gideriminde olduğu gibi, daha fazla olduğu belirlenmiştir. NaAlg Pb(II) NaAlg-g-PIA Pb(II) ph t (dak) Şekil 6. NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile sulu çözeltiden (600 mg Pb(II)/L) kurşun iyonlarının yarışmasız uzaklaştırılmasında çözelti ph ının zamanla değişimi. Şekil 5 ve 6 da, 600 mg/l kurşun veya bakır iyonu içeren çözeltilerden yarışmasız ortamda metal iyonu uzaklaştırılmasında ortam ph ının zamanla değişimi görülmektedir. Her iki grafikte adsorban olarak NaAlg kullanıldığında ph daki azalmanın oldukça az olduğu, buna karşılık kopolimer ile metal iyonu uzaklaştırılmasında ph ın daha fazla düştüğü (asitliğin arttığı) görülmektedir. Bilindiği gibi karboksil ve sülfonik asit fonksiyonel grupları içeren polimerler ile metal iyonu uzaklaştırılmasında iyon değişimi gerçekleşmekte (denklem 8) ve bunun sonucu ortama verilen H + iyonları nedeniyle ph düşmektedir [11]. ----COOH + Cu +2 / (Pb +2 ) (----COO) 2 Cu +2 /(Pb +2 ) + 2H + (8) Şekil 7 de değişik konsantrasyonlarda Pb(II) ve Cu(II) iyonu içeren çözeltilerden, metal iyonlarının yarışmasız uzaklaştırılmasında adsorpsiyon kapasitesinin çözeltideki metal iyonu konsantrasyonu ile değişimi görülmektedir mg/l metal iyonu konsantrasyonunda kurşun adsorplama kapasitesi değerlerinin bakıra ait değerlerden daha düşük olduğu ve aynı metal iyonu konsantrasyonunda kopolimerin Pb(II) iyonu uzaklaştırma kapasitesinin, incelenen konsantrasyon aralığında NaAlg ın Cu(II) iyonu uzaklaştırma kapasitesinden bile daha düşük olduğu görülmektedir. Düşük metal iyonu konsantrasyonlarında (75 ve 100 mg/l), NaAlg ve NaAlg-g-PIA ın kurşun iyonu uzaklaştırma miktarları hemen hemen aynı iken; çözeltide başlangıç kurşun iyonu konsantrasyonunun artışı ile kopolimere ait değerler kat artmıştır. Cu(II) iyonu uzaklaştırılmasında ise Pb(II) iyonu uzaklaştırılmasından farklı olarak graft kopolimer ve NaAlg in Cu(II) iyonu tutma kapasiteleri arasında düşük konsantrasyondan itibaren yaklaşık 2 kat olan fark, çözeltideki metal iyonu konsantrasyonunun artması ile graft kopolimerinkine ilaveten NaAlg ın da adsorpsiyon kapasitesini arttırmış ve aradaki fark azalarak 400 mg/l Cu(II) iyonu konsantrasyonunda 1.2 değerine düşmüştür.

11 qe (mmol Me(II)/g polimer) NaAlg-g-PIA Pb(II) NaAlg Pb(II) NaAlg-g-PIA Cu(II) NaAlg Cu(II) [ Me(II) ] (mg/l) Şekil 7. NaAlg ve NaAlg-g-PIA polimerleri ile sulu çözeltiden metal iyonlarının yarışmasız uzaklaştırılmasında adsorbsiyon kapasitelerinin metal iyonu başlangıç konsantrasyonu ile değişimi. Şekil 8 ve 9 da NaAlg ve NaAlg-g-PIA polimerleri ile değişik konsantrasyonlardaki ( ve mg/l Pb(II) ) çözeltilerden yarışmasız metal iyonu uzaklaştırılmasında adsorpsiyon öncesi (t=0) ve sonrası (t=300 veya 330 dak) çözelti ph ının çözeltideki metal iyonu konsantrasyonu ile değişimi görülmektedir. NaAlg ile sulu çözeltiden Cu(II) gideriminde incelenen konsantrasyon aralığında ( mg Cu(II) /L) adsorpsiyon öncesi ve sonrası arasında Cu(II) konsantrasyonunun artması ile bile pek büyük fark oluşmamaktadır (Şekil 8). 6 NaAlg Cu(II) ads. önce NaAlg Cu(II) ads. sonra NaAlg-g-PIA Cu(II) ads. önce NaAlg-g-PIA ads. sonra ph [ Cu(II) ] (mg/l) Şekil 8. NaAlg ve NaAlg-g-PIA polimerleri ile sulu çözeltiden bakır iyonlarının yarışmasız uzaklaştırılmasında adsorbsiyon öncesi ve sonrası çözelti ph ının Cu(II) iyonu başlangıç konsantrasyonu ile değişimi.

12 NaAlg-g-PIA ile metal iyonu uzaklaştırılmasında, adsorpsiyon öncesi ve sonrası ph ları arasında düşük metal iyonu konsantrasyonlarında daha yüksek olan fark, başlangıç metal iyonu konsantrasyonunun artışı ile azalmaktadır. Bu bulgu, Şekil 7 de verilen Cu(II) iyonu adsorpsiyon kapasitelerinin metal iyonu konsantrasyonu değişimi ile uyumludur NaAlg Pb(II) ads. önce NaAlg Pb(II) ads.sonra NaAlg-g-PIA Pb(II) ads. önce NaAlg-g-PIA Pb(II) ads.sonra 5.5 ph [ Pb(II) ] (mg/l) Şekil 9. NaAlg ve NaAlg-g-PIA polimerleri ile sulu çözeltiden kurşun iyonlarının yarışmasız uzaklaştırılmasında adsorbsiyon öncesi ve sonrası çözelti ph ının Pb(II) iyonu başlangıç konsantrasyonu ile değişim. Şekil 9 da mg/l konsantrasyon aralığındaki kurşun asetat çözeltisinden NaAlg ve NaAlg-g-PIA ile yarışmasız Pb(II) iyonu uzaklaştırılmasında, adsorpsiyon öncesi ve sonrası çözelti ph ının çözeltideki Pb(II) iyonu başlangıç konsantrasyonu ile değişimi görülmektedir. Hazırlanan kurşun asetat çözeltisi, kurşun asetat ın sudaki düşük çözünürlüğü nedeniyle, saydam olana kadar 1 M HCI ilavesi ile Pb(II) iyonu tamamen çözünmüş hale getirilip kullanılmıştır. Çözeltideki kurşun iyonu konsantrasyonu arttıkça ilave edilen 1 M HCI miktarı da arttığından çözeltilerin adsorpsiyon öncesi ph ları konsantrasyona göre farklılık göstermektedir. Cu(II) iyonu uzaklaştırılmasında olduğu gibi, adsorban olarak NaAlg kullanıldığında tüm konsantrasyon aralığında çözelti ph ında adsorpsiyon öncesi ve sonrası arasında hemen hemen fark yoktur. Ancak graft kopolimerin kullanımında her iki değer arasında oldukça fazla fark vardır. Bu çalışmada doğal bir polimer olan NaAlg üzerine itakonik asidin (IA) aşılanmasında reaksiyon parametrelerinin graft yüzdesi ve şişme denge değerlerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen aşı kopolimer (NaAlg-g-PIA), Cu(II) ve Pb(II) iyonlarının sulu çözeltiden uzaklaştırılmasında kullanılmış ve kopolimerin metal iyonu adsorblama kapasitesinin beklendiği gibi NaAlg ınkinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İlaveten metal iyonu konsantrasyonunun artması ile hem NaAlg hem de NaAlg-g-PIA in metal iyonu adsorbsiyon kapasitesinin arttığı; metal iyonu giderme reaksiyonunun pseudo 2. mertebeden bir kinetik ile gerçekleştiği ve adsorpsiyon izoterminin Langmuir izotermine uyduğu tespit edilmiştir. Teşekkür: Bu çalışma İ.Ü. Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: T-6341.

13 KAYNAKLAR 1. Isıklan, N.; Kursun, F.; Inal, M., Graft Copolymerization of Itaconic Acid onto Sodium Alginate Using Ceric Ammonium Nitrate as Initiator, Inc. J Appl Polym Sci 114 (2009) Gurdag, G; Yasar, M.; Gurkaynak, MA, Graft copolymerization of acrylic acid on cellulose: Reaction kinetics of copolymerization, J Appl Polym Sci, 66 (5): OCT Maxim, K.; Valeri, K.; Yuri, K., Comparative equilibrium studies of sorption of Pb(II) ions by sodium and calcium alginate, Journal of Environmental Sciences 20 (2008) Praline, J. ; Guennoc, A.M.; Limousin, N.; Hallak, H.; De Toffol, B.; Corcia, P., ALS and mercury intoxication : A relationship, Clin. Neurol. Neurosurg (2007). 5. Thompson, L.J., Veterinary Toxicology, R.C. Gupta (Ed.) Academic Pres, New York, Aravindhan, R.; Fathima, N. N.; Rao, J. R.; Nair, B. U., Equilibrium and thermodynamic studies on the removal of basic black dye using calcium alginate beads, Colloids and Surfaces A Physichochem. Eng. Aspects (2007). 7. Boysan, F.; Şengörür, B.; Küçükislamoğlu, M., Removal of Cupper (II) Ions from Aqueous Solution by Polyamine-Polyurea Resin, SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, 12. Cilt, 1. sayı, (2008). 8. Rivas, B.L.; Villegas, S.; Ruf, B., Synthesis of water-insoluble functional copolymers containing amide, amine, and carboxylic acid groups and their metal-ion-uptake properties, J. Appl. Polym. Sci., 99 (2006) Liu, C.; Renbi, B.; Hong, L., Diethylenetriamine-grafted poly(glycidyl methacrylate) adsorbent for effective copper ion adsorption, J. Colloid Interf. Sci. 303 (2006) Guclu, G.; Gurdag, G.; Ozgumus, S., Competitive removal of heavy metal ions by cellulose graft copolymers, J. Appl.Polym. Sci. 90 (2003) Çavuş, S.; Gürdağ, G.; Yaşar, M.; Güçlü, K.; Gürkaynak, M.A., The competitive heavy metal removal by hydroxyethyl cellulose-g-poly(acrylic acid) copolymer and its sodium salt: The effect of copper content on the adsorption capacity, Polym.Bull.57 (2006) Khalil, M.I.; Farag, S., Utilization of some starch derivatives in heavy metal ions removal J. Appl. Polym. Sci. 69 (1998) Keles, S.; Güçlü G., Competitive removal of heavy metal ions by starch-graft-acrylic acid copolymers, Polym. Plast. Technol. 45 (2006) Ngah, WSW; Kamari, A.; Koay, YJ, Equilibrium and kinetics studies of adsorption of copper (II) on chitosan and chitosan/pva beads, Int. J. Biol. Macromol. 34 (2004) Sun, S.L.; Wang A.Q., Adsorption properties of crosslinked carboxymethyl-chitosan resin with Pb(II) as template ions, J. Hazard. Mater. B131 (2006)

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır.

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır. 1 1. GİRİŞ Ağır metal iyonları taşıdıkları teknolojik önem nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Atıksularda mevcut ağır metal iyonları (bakır, kurşun, çinko, mangan, nikel,

Detaylı

UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER

UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER ' i/, ; -A A '84 *T w 'V it" UiJ s-isi 3'i SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ RuhsarGÜRia.LİER Kimya An a hi I im Dalı Sııbal 2004» * ANKARA

Detaylı

MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI 2013-YL-033 MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İsmail BAYRAKTAR Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/61 Projenin Başlığı YENİ KATI FAZLARIN SENTEZİ VE ESER ELEMENT ANALİZLERİNDE KULLANILMASI Proje Yöneticisi

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ *

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * Investigation of the Use of Waste Sludges Generated from Various İndustries As an Adsorbent

Detaylı

Sigma 31, 44-52, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi REMOVAL OF COPPER FROM INDUSTRIAL WASTEWATER USING SPENT COFFEE GROUNDS

Sigma 31, 44-52, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi REMOVAL OF COPPER FROM INDUSTRIAL WASTEWATER USING SPENT COFFEE GROUNDS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 4452, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi REMOVAL OF COPPER FROM INDUSTRIAL WASTEWATER USING SPENT COFFEE

Detaylı

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU A. DURMUŞ, H. KAŞGÖZ, A. KAŞGÖZ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar, İSTANBUL durmus@istanbul.edu.tr

Detaylı

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 214; 39(4):43 415 doi: 1.555/tjb.214.9719 Araştırma Makalesi [Research Article] Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİASYO BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SOUÇ RAPORU PROJE O : 2008 BSP 015 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM:

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Biosorption, adsorption, phytoremediation methods and applications Rasim

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler

Bülent Ecevit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler Hazırlayanlar Arş. Gör. Gülçin DEMİREL Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR Arş. Gör. Ali Kemal TOPALOĞLU Arş.

Detaylı

KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale)

KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale) KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale) TABİİ ADSORBANLAR İLE AĞIR METALLERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN SORPSİYONU Prof. Dr. Erol PEHLİVAN KİMYA-1 (Çalıştay 2010)

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I. Danışman: Yrd. Doç. Dr.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I. Danışman: Yrd. Doç. Dr. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 30 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I Çözeltide Adsorpsiyon Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sibel Yiğitarslan Çözeltide Adsorpsiyon Amaç: Bu deneyin amacı;

Detaylı

TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU

TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU Aybüke AKSU, Gazi Ün. Fen Bilimleri Ens. Kimya Müh. Anabilim Dalı- Ankara- 06570 aybuke_aksu@hotmail.com Atilla MURATHAN, Gazi Ün. Müh. Fak. Kimya

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 90-98, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE INVESTIGATION OF REMOVAL NH 3 -N FROM LANDFILL LEACHATE USING

Detaylı

*Tüm deneyler 18.3 MΩ cm (Human Power 1 + Scholar purification system) lik dirence sahip ultra saf su ile gerçekleştirilmiştir.

*Tüm deneyler 18.3 MΩ cm (Human Power 1 + Scholar purification system) lik dirence sahip ultra saf su ile gerçekleştirilmiştir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU HİDROJEL KAPLI BİMETALİK NANOPARÇACIKLARIN SENTEZLENMESİ, KARAKTERİZASYONU ve UYGULAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI Proje Yürütücüsü: Prof. Dr.

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı

Ders Sorumlusu Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER

Ders Sorumlusu Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV 304 TEMEL İŞLEMLER LABORATUARI Hazırlayanlar Arş. Gör. Ersin AYTAÇ Arş. Gör. Gülçin DEMİREL Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR Arş. Gör.

Detaylı

REAKTİF MAVİ 221 İN POMZA İLE ADSORPSİYONU VE KİNETİĞİ

REAKTİF MAVİ 221 İN POMZA İLE ADSORPSİYONU VE KİNETİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 4, 807-812, 2011 Vol 26, No 4, 807-812, 2011 REAKTİF MAVİ 221 İN POMZA İLE ADSORPSİYONU VE KİNETİĞİ Aybüke Aksu *, Atilla Murathan

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı