Rusya ile Mevlana anlaþmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rusya ile Mevlana anlaþmasý"

Transkript

1 Rusya ile Mevlana anlaþmasý Seher ve Mehmet Emin Söylemez çifti, birbirlerine duyduklarý sevgiyle çevresindekilere örnek oluyor. Engel tanýmayan aþk larýyla örnek oluyorlar Hayatýný tesadüfen birleþtiren yürüme engelli Seher ve Mehmet Emin Söylemez çifti, hem yaþama azimleri hem de birbirlerine duyduklarý sevgiyle çevresindekilere örnek oluyor. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, davetli olarak gittiði Rusya da bir dizi etkinlikte bulundu. * HABERÝ 4 DE HER PAZAR GÜNÜ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2694) ÇORUM 2 EKÝM 2015 CUMA Rektör Alkan, Lobachevsky University (UNN) ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Evgeny V. Chuprunov ile görüþmelerde bulun SAATLERÝ ARASINDA YÜZÜ AÞKIN FARKLI ÖZEL LEZZETÝN HAZNEDAR SUNULDUÐU SOFRASI BRANCH KEYFÝNE SÝZ DEÐERLÝ KONUKLARIMIZI BEKLERÝZ... SAMSUN YOLU 1. KM (ÇÝMENTO FABRÝKASI KARÞISI) ÇORUM TEL: ( ) Kýrkdilim de yeniden heyelan tehlikesi Sonbahar yaðýþlarý ile birlikte Kýrkdilim de heyelan tehlikesi yeniden baþ gösterdi. Konuya iliþkin þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, Çorum u Ýstanbul a baðlayan önemli geçiþ yollarýndan Kýrkdilim in Laçin tarafýndan heyelan yaþandý. Yol kenarýna düþen kaya parçalarý sürücüleri korkuturken kaza riski yaþanýyor. * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 4 DE Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var 3 yaþýnda ÝHH'nýn 'Geleceðin iyiliksever Türkiye'sini bugünden inþa etmek üzere uyguladýðý Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var - Ýyilikte Yarýþan Sýnýflar projesi yeni eðitim ve öðretim yýlýnda da devam edecek. Ýþletmeler bu sistemle kârda Sonbahar yaðýþlarý ile birlikte Kýrkdilim de heyelan tehlikesi yeniden baþ gösterdi. 1 Kasým la istikrar sürecine girilmeli AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 1 Kasýmla bir istikrar sürecine girmek istiyoruz." dedi. * HABERÝ 2 DE Yeni yasama yýlý açýlýþýný TGRT Haber e deðerlendiren Uslu, gündeme iliþkin açýklamalarda Bakan Topçu geliyor * SAYFA 12 DE Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum a geliyor. * HABERÝ 5 DE * HABERÝ 9 DA Yaþar Topçu Emre Alýç Þehit astsubayýn eþi Çorumlu Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesi'nde bu sabah göreve gitmek üzere otomobillerine binen uzman çavuþ Sinan Uçan ile Jandarma Astsubay Tolga Topçuoðlu'na PKK'lý teröristler otomatik silahlarla ateþ açtý. Saldýrýda Uçan ve Topçuoðlu þehit oldu. Þehit Topçuoðlu nun eþinin Çorum un Ortaköy ilçesi nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Alýç a Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nda görev Çorum'un tanýnmýþ isimlerinden Gazi Alýç'ýn oðlu Emre Alýç Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nda Bilgi Teknolojileri Proje Yöneticisi olarak göreve baþladý. Hain saldýrýda þehüt düþen Jandarma Astsubay Tolga Topçuoðlu'nun eþinin Ortaköylü olduðu belirtildi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) tarafýndan 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu bir toplantý düzenlendi. * HABERÝ 7 DE Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan Otomobil yol kenarýnda park halinde duran kamyona arkadan çarp- Hurdaya dönen araçtan sað çýktý Çorum un Ýskilip ilçesinde otomobiliyle park halindeki kamyona çarpan sürücü, hurdaya dönen araçtan sað kurtuldu. * HABERÝ 7 DE

2 2 CUMA 2 EKÝM 2015 Engel tanýmayan aþk larýyla örnek oluyorlar Genç çift Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nýn desteðiyle yorgancý dükkaný açtý. Ulukavak Mahallesi'nde bulunan iþyerinde birbirlerine destek oluyorlar. Hayatýný tesadüfen birleþtiren yürüme engelli Seher ve Mehmet Emin Söylemez çifti, hem yaþama azimleri hem de birbirlerine duyduklarý sevgiyle çevresindekilere örnek oluyor. Arkadaþýný ararken Çorum'da yaþayan Seher Akman'ýn telefon numarasýný yanlýþlýkla tuþlayan Þanlýurfalý Mehmet Emin Söylemez, yaklaþýk 9 ay telefonla görüþtükten sonra evlendiði Seher'le yaþamýný Çorum'da sürdürüyor. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nýn desteðiyle Ulukavak Mahallesi'nde yorgancý dükkaný açan çift, hem evinde hem de iþ yerinde birbirine destek oluyor. Karþýlarýna çýkan engelleri birbirlerine destek olarak aþan Mehmet Emin (43) ve Seher Söylemez (39) çifti, azimleri ve birbirlerine sevgileriyle çevresindekilere örnek oluyor. Seher Söylemez, 1,5 yaþýnda yakalandýðý rahatsýzlýðýn ardýndan yürüme yetisini kayseher ve Mehmet Emin Söylemez çifti, birbirlerine duyduklarý sevgiyle çevresindekilere örnek oluyor. bettiðini, ailesinin çabasý sonuðýný ifade etti. cu yaþadýðý köyde ortaokul eðitimini tamamladýðýný söyledi. Söylemez, tek hayalinin iþ yerinde kullandýðý dikiþ makinesini deðiþulaþým sorunu nedeniyle ortaokuldan sonra eðitimine devam edemeditirmek olduðunu ancak fiyatýnýn fazla olmasý nedeniyle istedikleri makineye ðini belirten Söylemez, yaþama tutunmasý için babasýnýn büyük çaba sarf etsahip olamadýðýný söyledi. tiðini dile getirdi. - "Keþke tüm özürlüler benim durumumda olsaydý" Babasýnýn yeniden yürüyebilmesi için çok uðraþtýðýný, yýllarca Türkiye'deki pek çok hastaneyi dolaþtýklarýný anlatan Söylemez, tüm çabalarýna Mehmet Emin Söylemez ise 9 aylýkken geçirdiði ateþli hastalýðýn arraðmen bir sonuca varamadýklarýný kaydetti. dýndan bir daha yürüyemediðini anlattý. Yanlýþlýkla tuþladýðý telefon numarasýnýn hayatýný deðiþtirdiðine deðinen Söylemez, þöyle konuþtu: Söylemez, 12 yýl önce bir tesadüf sonucu tanýþtýðý Þanlýurfa'da yaþayan Mehmet Emin Söylemez ile hayatýný birleþtirdiðini ifade ederek, þöyle de"bir arkadaþýmý ararken yanlýþlýkla Seher'in numarasýný tuþlamýþým. O vam etti: vesileyle konuþmaya baþladýk. Ýlk baþlarda arkadaþlarýmdan birisi benimle "Emin, telefonla bir arkadaþýný aradýðý sýrada yanlýþlýkla benim numadalga geçiyor sandým. Hatta denemek için kendime baþka bir telefon hattý ramý çevirmiþ. Bu yanlýþ arama sonrasý konuþmaya baþladýk ancak ben bunalýp ondan da aradým. Sonra Sakatlar Derneði'nden Seher'i araþtýrdým. Yine larýn hepsini daha önce rüyamda görmüþtüm. Birbirimizi 9 ay süren telefon inanmadým. Sonra 'Beni Çorum'daki sabit bir telefon numarasýndan ara' degörüþmelerinde tanýmaya çalýþtýk. Daha sonra da evlenmeye karar verdik. dim. Çorum'dan beni arayýnca inandým. Seher, beni rüyasýnda gördüðünü anevlendikten sonra Emin de Çorum'a yerleþti yýlýnda SYDV'nin verdiði latmýþtý. Giydiðim elbiseleri bile söyledi. Hepsi doðruydu. Çok etkilendim. krediden faydalanarak iþ yerimizi açtýk. Eþimin mesleði yorgancýlýk. Ben de Sonra da evlendik." zamanla yorgan dikmeyi öðrenerek eþime yardým etmeye baþladým." - "Hiçbir zaman hayata küsmedim" Mehmet Emin Söylemez, hayat hikayelerini anlattý. Yürüyemedikleri için çok üzülmediklerini, tekerlekli sandalye ve akülü araçlarla mesafeleri katettiklerini dile getiren Söylemez, "Hiçbir zaman kendimi sakat olarak görmedim. Ýster engelli, ister sakat, isterse topal desinler, hiçbir þey fark etmez. Hiçbir zaman hayata küsmedim. Bu benim kaderim, hayatýmýn bir parçasý. Hiçbir zaman þikayet de etmedim, isyan da. Emin de öyle" dedi. "Etrafýmýzda sapasaðlam birçok insan var ama her þeyden þikayetçiler" diyen Söylemez, yürüyebildikleri halde her yere araçla gidenlere çok kýzdý- Birlikte açtýklarý dükkanda çalýþtýklarýný, iþlerinin de çok iyi olduðunu kaydeden Söylemez, "Keþke tüm özürlüler benim durumumda olsaydý. Allah'a çok þükür, çok iyi durumdayýz. Bugüne kadar hiç isyan etmedim, bundan sonra da etmem inþallah. Azmin elinden hiçbir þey kurtulamaz" ifadelerini kullandý. Yorgancýlýk mesleðinin kaybolmaya yüz tuttuðunu, en küçük meslektaþýnýn 35 yaþýnda olduðunu dile getiren Söylemez, mesleði yaþatmak için bir dükkan daha açarak gençlere iþ imkaný sunmak istediðini sözlerine ekledi.(a.a.) Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var 3 yaþýnda ÝHH'nýn 'Geleceðin iyiliksever Türkiye'sini bugünden inþa etmek üzere uyguladýðý Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var - Ýyilikte Yarýþan Sýnýflar projesi yeni eðitim ve öðretim yýlýnda da devam edecek. Milli Eðitim Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Eðitim-Bir-Sen'in desteðiyle hayata geçirilen proje 81 ilde okul ve Kur an kurslarýnda uygulanacak. Projeye iliþkin bilgi veren Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, þunlarý söyledi; Çocuklarý küçük yaþlardan itibaren bilinçli, yardýmsever, baþkalarýnýn dertleriyle dertlenen, duyarlý nesiller olarak yetiþtirebilmeyi hedefleyen proje çerçevesinde eðitim döneminde 81 ilde 6 bin okul 16 bin 747 yetimle kardeþ oldu. 928 Kur an kursundan da bin 380 yetime destek geldi. 25 bine yakýn sýnýf, 750 bin öðrenci iyiliklerde yarýþarak önemli bir sosyal sorumluluk projesi içinde yer aldý. Proje savaþ, doðal afet, yoksulluk, hastalýk gibi sebeplerle hem Türkiye'de hem de dünyanýn baþka ülke ve bölgelerinde babasýný veya annesini kaybetmiþ olan yetim çocuklarýn günlük ihtiyaçlarýnýn Türkiyeli öðrenciler tarafýndan karþýlanmasýný ve bu yolla dostluk ve kardeþliðin kýtalar arasýndaki yegâne köprü haline gelmesini amaçlýyor. PROJEYE NASIL DESTEK OLUNUR? Projeye katýlan sýnýflarýn bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yýl boyunca (birden fazla yetim kardeþ edinmek de mümkün) her ay düzenli olarak 100 TL toplamasý gerekiyor. Çocuklar ve gençler kardeþlerini ÝHH'nýn Sponsorluk Destek Sistemi kapsamýnda yetim çalýþmalarýný yürüttüðü ülke ve bölgelerden seçecek. Sponsorluk süreci baþlatýldýktan sonra sýnýflar adýna eþleþtirilen yetimlerin ülkesi, adý, yaþý ve fotoðrafýný içekitalar ARASI DOSTLUK VE KARDEÞLÝK ren "Yetim Özet Bilgi Formu" posta veya e-posta yoluyla her sýnýfa ayrý ayrý gönderilecek. Gönderilen yetim bilgi formlarý sýnýf panolarýna asýlabilir, böylece çocuklar destekledikleri yetimi her an hatýrlama imkaný bulabilirler. Sýnýflar dilerse yetim kardeþlerine mektup yazabilir ve destek verdikleri yetim kardeþlerinden mektup alabilirler. Böylece Türkiye'den dünyaya uzanan yetim kardeþliði, mektup arkadaþlýðýyla da pekiþtirilebilir. Bir yýlýn sonunda dileyen sýnýflar sponsorluklarýna ayný yetim kardeþleriyle devam edeproje 81 ilde okul ve Kur an kurslarýnda uygulanacak. (Ç.HAK:1635) Yetimlere eðitim projesi Milli Eðitim Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Eðitim-Bir-Sen'in katkýlarýyla yürütülüyor. Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var - Ýyilikte Yarýþan Sýnýflar projesi devam ediyor.

3 CUMA 2 EKÝM Kýrkdilim de yeniden heyelan tehlikesi HURÞÝT BOZKURT Kýrkdilim de büyük kaya parçalarýnýn yola dayandýðý, her an heyelan riski yaþandýðý belirtiliyor. Kýrkdilim Çorum u Ýstanbul a baðlayan önemli geçiþ yollarý arasýnda yer alýyor. Sonbahar yaðýþlarý ile birlikte Kýrkdilim de heyelan tehlikesi yeniden baþ gösterdi. Konuya iliþkin þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, Çorum u Ýstanbul a baðlayan önemli geçiþ yollarýndan Kýrkdilim in Laçin tarafýndan heyelan yaþandý. Yol kenarýna düþen kaya parçalarý sürücüleri korkuturken kaza riski yaþanýyor. Çorum-Laçin-Osmancýk yolu üzerinde bulunan ve coðrafi yapýsýndan dolayý çok fazla müdahale edilemeyen Kýrkdilim de büyük kaya parçalarýnýn yola dayandýðý, her an heyelan riski yaþandýðý belirtiliyor. Sinop tan baþlayýp Boyabat, Kargý, Osmancýk, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niðde üzerinden Akdeniz e ulaþan Kuzey- Dere yataklarý temizleniyor Sungurlu'da bulunan tüm dere yataklarý temizleniyor. dan kaldýrmaya, hem de yaðan yaðmurlar nedeniyle olasý bir tehli- kenin önüne geçmeye çalýþýyoruz" dedi. Sungurlu Belediyesi ne baðlý Fen Ýþleri ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri çalýþma yapýyor. düðünü ifade ediyor. Vatandaþlar Kýrkdilim yolunun özellikle kayalýklarýn olduðu bölümlere çelik aðlar örülmesini istiyorlar. Kayalara çelik að örüldüðü takdirde kaya parçalarýn yola düþmesi önlemiþ olacak. Borsa da hububat fiyatlarý Kýþ aylarý öncesinde dere yataklarýnda hummalý çalýþma baþladý. gular, otlar ve çamurlarý temizleyerek hem görüntü kirliliðini orta- Bölgede yaþayan vatandaþlar yola sýk sýk kayalarýn düþtüðü ve bunun da trafik güvenliðini tehlikeye düþür- Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB), natürel nohudun kilogramý 1,022 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday 0,680 0,900 (Ç.HAK:2708) Kýþ aylarý öncesinde dere yataklarýnda hummalý çalýþma baþladý. Sungurlu Belediyesi ne baðlý Fen Ýþleri Müdürlüðü ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðünce ortaklaþa gerçekleþtirilen çalýþmada, özellikle dere yataðý içindeki otlar ve çamurlar baþta olmak üzere her türlü atýklar temizleniyor. Taþ köprü bölgesinde dere yataðýnda temizlik çalýþmasý yaptýklarýný belirten Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, yaklaþan kýþ aylarý öncesinde yaðan yaðmurlar nedeniyle derelerin taþma yapabileceðini ve vatandaþlarýn olasý bir sel baskýný tehlikesi ile karþýlaþmamalarý için belirli dönemlerde dere yataklarýnda çalýþma yapýldýðýný söyledi. Sungurlu'da bulunan tüm dere yataklarýnda temizlik çalýþmasý yapacaklarýný kaydeden Þahiner, Dere yataklarýný dolduran dol- Sonbahar yaðýþlarý ile birlikte Kýrkdilim de heyelan tehlikesi yeniden baþ gösterdi. Güney aksýnýn önemli bir parçasýný oluþturan yolda zaman zaman problemler yaþanýyor. Tritikale 0,564 DÝÐER HUBUBATLAR Arpa yemlik0,617 0,634 Macar fið 1,120 1,150 Natürel nohut 1,022 Ayçiçeði yaðlýk 1,400 0,632 1,022 1,620

4 4 CUMA 2 EKÝM 2015 Rusya ile Mevlana anlaþmasý Rektör Alkan, Lobachevsky University (UNN) ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Evgeny V. Chuprunov ile görüþmelerde bulundu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, davetli olarak gittiði Rusya da bir dizi etkinlikte bulundu. Dünyanýn en büyük ve prestijli üniversite sýralama sistemlerinden biri olan QS tarafýndan düzenlenen QS Worldwide 2015 te sunum yapan Rektör Alkan, etkinliðin organizasyon ortaðý olan Lobachevsky University (UNN) ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Evgeny V. Chuprunov ile görüþmelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Chuprunov, 1916 yýlýnda kurulan ve gelecek yýl 100. yaþýný kutlayacak olan Lobachevsky Üniversitesi nin (UNN) uluslararasýlaþma çalýþmalarýyla hýzla büyüdüðünü ve dünyanýn pek çok ülkesinden çok sayýda uluslararasý öðrencinin olduðunu belirterek, Türkiye den gelen Hitit Üniversitesi ilee ortak çalýþmalar yapýlabileceðini ifade etti. Özellikle Türkçe bölümünün bulunduðu eðitim birimleri baþta olmak üzere diðer tüm eðitim birimlerinde öðretim elemaný deðiþiminin büyük önem taþýyacaðýný, böylelikle ortak akademik ve bilimsel çalýþmalar yapabileceklerini dile getirdi. Prof. Dr. Chuprunov, Türkiye de iþ dünyasýnda turizm sektörü baþta olmak üzere pek çok yerde Rusça ya ihtiyaç duyulduðunun kendilerine iletildiðini, bu konu ile ilgili çözüm arayýþlarýnda olduklarýný belirterek, Hitit Üniversitesi ile bu konuda da iþ birliði yapabileceklerini söyledi. Yozgat ýn Sorgun ilçesinde bulunan Yozgat Þeker Fabrikasý 18. Pancar alým kampanyasý törenle baþladý. Yozgat Þeker Fabrikasý Meydan Tesislerinde düzenlenen törene eski Maliye Bakaný Lütfullah Kayalar, AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Ýlçe Kaymakamý Ali Arslantaþ, Sorgun Belediye Baþkaný Ahmet Þimþek, Pankobirlik Baþkaný Kürþad Arslan, Yozgat Þeker Fabrikasý Müdürü Turan Arslan, daire müdürleri ve çok sayýda çiftçi katýldý Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Yozgat Þeker Fabrikasý Müdürü Turan Arslan, Yozgat Þeker Fabrikasýnýn 17 inci dönem faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Arslan, kampanya döneminde Yozgat Þeker Fabrikasý olarak fabrikamýza baðlý 6 Ziraat Bölge Þefliðinde 74 bin 500 dekarda, 153 köyde, 3 bin 130 adet çiftçimizden 414 bin ton bedele esas pancar tesellüm edilmiþtir. Tesellüm edilen bu pancardan 52 bin ton pancar Çorum Þeker Fabrikamýza sevk edilmiþtir. Bakiye kalan 362 bin ton bedele esas pancardan 328 bin ton firesiz pancar iþlenerek 44 bin 450 ton kristal þeker, 14 bin 700 ton melas, 110 bin ton yaþ pancar posasý üretimi yapýlmýþtýr. Pancar bedeli olarak üreticilerimize 68 milyon TL ürün bedeli ödemesi gerçekleþtirilmiþtir. Üretimi gerçekleþtirilen ürün bedellerinin ekonomik deðeri 110 milyon TL olmuþtur. Yozgat Þeker Fabrikasý Rektör Prof. Dr. Alkan da, oldukça yeni bir üniversite olmalarýna raðmen en temel iþlevleri olan eðitim/öðretim faaliyetlerini sürdürmeye ek olarak tüm dünyada deðiþen ve dönüþen yükseköðretim sisteminin gereði olarak sadece Çorum ve bölgemizde deðil, uluslararasýlaþma çalýþmalarý ile iþ birliði yapabilecekleri dünyanýn her yerinde bulunmaya çalýþtýklarýný belirtti. Üniversitede dünyanýn pek çok farklý ülkesinden, birçok uluslararasý öðrenciye sahip olduðunu, bunun artmasý için de ciddi çabalar sarf edildiðini vurgulayan Prof. Dr. Alkan, özellikle YÖK tarafýndan uygulamaya konulan tüm dünyayý kapsayan bir deðiþim programý olan Mevlana nýn bu konudaki en önemli araçlardan biri olduðunu sözlerine ekledi. Görüþmenin ardýndan Lobachevsky University ile Mevlana ve ikili iþ birliði anlaþmalarý imzalandý. Yapýlan bu anlaþmayla üniversitemizin 46 ülkede yer alan 121 üniversite ile yaptýðý anlaþma sayýsý 152 ye ulaþmýþ oldu. Çaðrý Merkezi sektöründe istihdam Anadolu ya kaydý Türkiye Çaðrý Merkezleri 2015 Haritasý'na göre Ýstanbul, Eskiþehir ve Ankara çaðrý merkezlerinin 3 büyük þehri olurken, istihdam Anadolu illerine kaydý. IMI Fuarcýlýk, Türkiye de istihdama önemli katký saðlayan ve hýzla geliþen çaðrý merkezlerinin istihdam durumunu içeren 'Türkiye Çaðrý Merkezleri 2015 Haritasý'ný açýkladý. IMI Fuarcýlýk ýn araþtýrmaya katýlan 120 çaðrý merkezinden aldýðý verilerle hazýrladýðý haritaya göre, çaðrý merkezlerinin 3 büyük þehri Ýstanbul, Eskiþehir ve Ankara olurken, bu üç il dýþýnda, binin üzerinde istihdam saðlayan iller arasýnda sýrasýyla, Ýzmir, Malatya, Kocaeli, Þanlýurfa, Kayseri, Sivas ve Düzce oldu. Sýralamada 582 koltuk kapasitesine sahip Elazýð; 866 çalýþana, 251 koltuk kapasitesine sahip Antalya; 346 çalýþana, 288 koltuk kapasitesine sahip Manisa; 350 çalýþana, 130 koltuk kapasitesine sahip Tekirdað ise 175 çalýþana istihdam saðlayarak, en verimli illerin baþýnda yer aldý. Her geçen gün büyüyen ve geliþen çaðrý merkezleri sektörü, geçtiðimiz iki yýlda 14 ilde yeni çaðrý merkezi açarak istihdama büyük katký saðladý. Amasya, Aydýn, Batman, Burdur, Çorum, Edirne, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraþ, Kýrýkkale, Manisa, Siirt ve Tekirdað çaðrý merkezleri istihdamýna son katýlan iller oldu.ýha) Yozgat ýn pancarýný iþliyoruz Yozgat ýn þeker pancarýnýn bir bölümü Çorum da iþleniyor. Tören Yozgat Þeker Fabrikasý Meydan Tesislerinde düzenlendi. Anadolu da son dönemlerde açýlan çaðrý merkezleri arasýnda Çorum da yer aldý. Yozgat ýn Sorgun ilçesinde bulunan Yozgat Þeker Fabrikasý 18. Pancar alým kampanyasý törenle baþladý. 215 daimi iþçimiz, 99 mevsimlik iþçimiz, 430 taþeron iþçimiz 33 memurumuz ile Yozgat ilinin en çok elemen çalýþtýran iþletmesi olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz dedi. Konuþmalarýn ardýndan kampanya döneminde Yozgat Þeker Fabrikasýna pancar getiren ilk 5 çiftçiye cumhuriyet altýný verildi. Ödüllerin ardýndan kampanya süresi baþladý. Kampanyanýn ilk gününde Yozgat Þeker Fabrikasý fabrika sahalarý önünde çiftçiler uzun kuyruklar oluþturmalarý dikkat çekti. Çiftçiler, pancarýn diðer ürünlere göre kazancýnýn iyi olduðunu ancak þu durumda yollama alamadýklarýný, merkez çiftçisinin dýþýndaki çiftçilerin ise yollama alabildiklerini belirtti- Hayrettin Karaman Kur an Bereketi Kadýköy Ýmam Hatip Okulu Sevgili Cumhurbaþkanýmýzýn Kadýköy Kýz Ýmam Hatip Lisesinin açýlýþýnda yaptýðý konuþmayý dinlerken paylaþýlmasýnda fayda gördüðüm bazý hatýralar canlandý yýlýnda Ýstanbul Yüksek Ýslam Enstitüsünden mezun olurken bir kýsým arkadaþlarýmýzla görev yerlerimiz farklý olsa da irtibatý devam ettirmek, Ýmam Hatip Okullarýný geliþtirmek ve bu okulun mensuplarýyla ülkemizde islâmîleþme hareketine katkýda bulunmak üzere sözleþmiþtik. Yaptýðýmýz faaliyetler arasýnda kabiliyetli ve çalýþkan öðrencilerle özel olarak ilgilenmek, ek dersler vermek, peryodik olarak evlerimizde toplayarak imtihan ve sohbetler yapýp yeniden ders vermek, bazý kitaplarý okumalarýný saðlamak da vardý. Bu arada halkla iliþkiler ve halkýn faaliyete katýlmasý da önemli olduðu için her birimiz halktan, Kur'an cemaati adýný verdiðimiz birer halka edindik, bunlarla onbeþ günde bir sýra ile birimizin evinde toplanýyor, Kur'an'ýn metnini ve mealini okuyor, açýklamalar yapýyor, arkasýndan güncel olaylara kendi alanýmýzdan bakarak yorumlar getiriyor, müzakere ve istiþareler yapýyorduk. Bir de küçük yardým sandýðýmýz vardý, buraya yaptýðýmýz katkýlarla muhtaçlara yardým ediyor, infak eðitimi alýyorduk ten itibaren Kadýköy'de bir Ýmam Hatip Okuluna ihtiyaç bulunduðu ortaya çýktý, ya hazýr bir bina veya üzerine bina yapýlacak bir arsa aranýyordu. Kadýköy Kur'an cemaatimizde bir gece þu mealdeki âyet okunuyor: Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: Ýhtiyaç fazlasýný. Allah sizin için âyetlerini iþte böyle açýklýyor ki düþünesiniz.(bakara:2/219) Merhum Ahmed Sani Gezici Kur'an cemâatimizin müdavimlerinden olduðu için o da bu ayeti ve üzerine yapýlan sohbeti dinliyor, ayrýca Ýmam Hatip Okulu için bir yer arandýðýný da biliyor. Kendisinin, bugün okulun bulunduðu yerde hem evi hem de çok geniþ bir bahçesi ve arsasý var. Þöyle düþünüyor: Benim evim ve yeterince arsamdan baþka geniþ bir yerim daha var ve bu benim ihtiyacýmdan fazla, Allah Teâlâ da ihtiyacýnýzdan fazla olaný benim rýzam için harcayýn diyor, bunu yapmazsam sorumlu olurum ve dünya menfaatini Allah rýzasýna tercih de etmiþ olurum ki, bu bir müminin yapabileceði bir þey deðildir. Yarýn sabahtan tezi yok, arkadaþlarý arayayým ve arsayý, Kadýköy Ýmam Hatip Okulu için vereceðimi müjdeleyeyim. Bu örnek hareket herkesi memnun ediyor, hemen faaliyet baþlýyor ve okul, bir yýl baþka bir binada açýlýp ders yýlý geçirdikten sonra öðretim yýlýnda yeni binasýna taþýnýyor. Kur'an, Allah'ý sevenler ve sayanlar için þüphesiz en saðlam ve þaþmaz hayat kýlavuzudur. Onun bereketi saymakla bitmez, onunla ülfet edenlerin buna benzer nice hatýralarý vardýr. Peygamberimizin izinde Allah'ýn kitabýný okuyarak, onu hayatýmýza rehber edinirsek aþamayacaðýmýz bir problem kalmaz. Alýç a Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nda görev Çorum'un tanýnmýþ isimlerinden Gazi Alýç'ýn oðlu Emre Alýç Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nda Bilgi Teknolojileri Proje Yöneticisi olarak göreve baþladý. Kariyerine özel firmalarda BPM projeleriye baþlayan Emre Alýç, lisans öðrenimini Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði bölümünde tamamladý. Anadolu Emre Alýç Üniversitesi Ýþletme bölümünü de bitiren Alýç, halen Kocaeli Üniversitesinde Master seviyesinde Proje Yönetimiyle ilgili akademik çalýþmalara da devam ediyor. Daha önceki yýllarda sýrasýyla Ýstanbul'da Türkiye Finans Katýlým Bankasý ve Aktif Yatýrým Bankasýnda baþarýlý projeler yürüten Alýç, son olarak Ankara'da, Kamuda baþarýlý Dijital dönüþüm projeleri için Gençlik ve Spor Bakanlýðýnda görev yaptý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nýn yeni Biliþim Teknolojileri stratejisi dogrultusunda kadrosuna dahil ettiði Emre Alýç'ýn Bakanlýðýn yeni BT projelerinde görev almasý bekleniyor. Alýç ayný zamanda PMI Turkey Chapter PMSummit 2015 Ankara etkinliði Proje Yöneticiliðini de üstleniyor.

5 Türkiye nin AK Parti ye ihtiyacý var AK Parti Çorum milletvekili adayý Bekir Horuz, seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Ýtfaiye Haftasý ný kutladý AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýtfaiye teþkilatýnýn kuruluþunun 301. yýlýný kutladý. Ýtfaiyecilik Haftasý münasebetiyle mesaj yayýmlayan Bekiroðlu, Ateþ ve ýsý insan hayatý için önemli bir ihtiyaçtýr. Uygarlýðýn bugün ki aþamaya gelmesinde ateþin yeri tartýþýlmayacak kadar büyüktür. Ýnsanoðlunun ateþi bulmasýndan itibaren faydalý kullanýmýndan hep yararlanmaktadýr. Ateþ kontrol altýnda kullanýldýðýnda insanlara yardýmcý olurken kontrolden çýktýðýnda çok büyük zararlar verebilmektedir. Yangýn en tehlikeli felakettir. Önüne çýkaný yakýp kül edebilir. Küçük bir kývýlcýmdan çok büyük yangýnlar çýkabilmektedir. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden çýkan Ýlk olarak Osmancýk Devlet Hastanesi ni ziyaret eden milletvekili adayý Bekir Horuz, baþhekim Yüksel Yücel ile görüþtü. Horuz, daha sonra yatan hastalarý da ziyaret etti. Hastalara Ýlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Çorum milletvekili adayý Bekir Horuz, seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Horuz hastalara geçmiþ olsun dileklerini iletti. Bekir Horuz, Osmancýk ta seçim çalýþmasý yaptý. Osmancýklýlar milletvekili adaylarý ile tanýþtý. Rumi Bekiroðlu geçmiþ olsun dileklerini ileten Horuz, onlarla sohbet ederek bir taleplerinin olup, olmadýðýný sordu. AK Parti iktidarý ile birlikte Çorum da saðlýk hizmetlerindeki çýtanýn her geçen yýl yükseldiðini dile getiren Horuz, bu alanda yapýlan reformlarla artýk Türkiye nin dünyada örnek alýndýðýný belirtti. Hastane çalýþanlarýyla da görüþen Horuz, özveriyle görevlerini ifa eden tüm saðlýk personeline de teþekkür etti. Horuz, daha sonra Ýlçe emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. Ýlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek e yeni görevinde baþarýlar dileyen Horuz, ilçede huzur ve asayiþin saðlanmasýnda verdikleri katkýlardan dolayý polis teþkilatýna teþekkür etti. Horuz, son olarak parti yöneticileri ile birlikte ilçede yayýn yapan gazeteleri ziyaret etti. Gazetecilerle bir araya gelen Horuz, seçim çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halt Partisi nin bugüne kadar muhalefet yapmaktan proje üretemediðini savunan Horuz, CHP nin Türkiye ye katabileceði hiçbir þeyinin bulunmadýðýný söyledi. MHP nin ise terör olaylarýný siyasi malzeme yaptýðýný öne süren Horuz, son teröristte etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceðini vurguladý. Horuz, terör örgütü PKK ile arasýna mesafe koyamayan HDP nin ise bir kýsým çevreler tarafýndan cici çocuk gibi gösterilmeye çalýþýldýðýna dikkat çekti. Türkiye nin AK Parti iktidarýna ihtiyacýnýn olduðunu dile getiren Horuz, Türkiye de koalisyonlar olursa, direksiyonda iki kiþi olursa biri saða çekip biri sola çektiði için kazalar yaþanýyor. Türkiye her zaman tek baþýna iktidarlar döneminde yatýrýmlar aldý.ýstikrar ve güven ortamýnýn devam etmesi için AK Parti iktidarýna ihtiyaç var dedi yýlýnda AK Partiden siyasete atýldýðýný ve bugüne kadar parti kademelerinde çeþitli görevlerde bulunduðunu anlatan Horuz, AK Partinin baþarýsý için ne görev verildiyse onu yaptým. Teþkilatlarýn içerisinden geldim. Buraya piyango ile gelmedim. Bu memleket, bu vatan bizim. Bu ümmet millet kavgasý. Yapmamýz gereken bir þeyler varsa bunlarý yapmamýz lazým. Benim için sýralama önemli deðil. Siyaset uzun soluklu bir iþ. Seçilsem de, seçilmesem de her zaman kapým halkýmýza açýk olacak ifadelerini yangýnlar büyük zararlar doðurur. Ateþle birlikte tarihin her döneminde yangýndan korunmak içinde insanlar deðiþik yöntem ve araç kullanmýþlardýr. Yangýn söndürme görevi 25 Eylül 1923 tarihinde Belediye Hizmeti olarak kabul edilmiþtir. Bugün belediyelerimizde itfaiye örgütlerimiz vardýr. 24 saat hazýr bulunan itfaiye çalýþanlarýmýz büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Canlýlar ateþten kaçarken itfaiyecilerimiz kendilerini ateþe atarak birçok risklere de girmektedirler. Bu duygularla bütün itfaiye çalýþanlarýnýn Ýtfaiye Haftasý ný kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyor, bu görevde canlarýný kaybeden þehitlerimizi rahmetle anýyorum. dedi. CUMA 2 EKÝM Sungurlu nun eðitim sorunlarýný dinledi AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Milletvekili Kurt, beraberinde Sungurlu AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata, Ýl Encümen Üyesi Ramazan Kelepircioðlu ile Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu nu makamýnda ziyaret ederek, yeni eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný diledi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, ziyarete gelen heyete Sungurlu ilçesinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. 69 okul ve kurum bünyesinde 10 bini aþkýn öðrenci ve 700 e yakýn öðretmen ile eðitim öðretim faaliyetlerinin devam ettiðini, Ýngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branþlarý baþta olmak üzere 180 civarýnda öðretmen ihtiyacý bulunduðunu söyledi. Atcýoðlu, eðitim öðretim yýlý sorunsuz bittiði gibi baþarýmýzda da kayda deðer artýþlar oldu. YGS ve LYS sonucuna göre týp, fizik tedavi, hukuk, ilahiyat, eðitim fakülteleri gibi bölümlere öðrencilerimiz yerleþtiler. TEOG sýnavýnda tüm sorulara doðru cevap veren öðrenci sayýmýz birden üçe çýktý. dedi. Geçtiðimiz yýl temeli atýlan Fen Lisesi inþaatýnýn hýzla devam ettiðini ve ikinci yarýyýl baþýnda biteceðini belirten Atcýoðlu, Sungurlu'da okullar adeta birer þantiyeye döndü. Yaz tatili girer girmez baþlayan bakým ve onarýmlarý çalýþmalarý süratle eðitim öðretim yýlýna yetiþtirilmeye çalýþýldý. Ýlçemizde yaz tatili boyunca toplam 20 okulda bakým ve onarým çalýþmalarý tamamlandý. Öðretmenevi onarýmý devam ediyor. dedi. Bakanlýk, Kaymakamlýk, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü kaynaklarýndan temin edilen ödeneklerin okullarýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için harcandýðýnýn altýný çizen Atcýoðlu, Amacýmýz yeni eðitim yýlýna okullarýmýzý öðrencilerimiz için daha modern hale getirmektir. Eðitim kurumlarýmýzýn daha modern hale gelmesi için yapýlan çalýþmalardan dolayý katkýlar sunan siz sayýn Milletvekillerimize, Bakanlýðýmýza, Kaymakamlýk ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüze teþekkür ederim. diye konuþtu. ÜZERÝMÝZE DÜÞENÝ YAPACAÐIZ Sungurlu için bize düþen görevleri en iyi þekilde yapacaðýz. Eðitim öðretim için bütün imkânlarýmýzla Sungurlu'yu en iyi yerlere getirmek için çalýþacaðýz. dedi. Bakan Topçu geliyor Uslu TBMM de açýlýþa katýldý 25. Dönem 2. Yasama Yýlý'nýn açýlýþý dolayýsýyla TBMM'deki Atatürk Anýtý önünde tören düzenlendi. TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz'ýn anýta çelenk býrakmasýnýn ardýndan, saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Törene, TBMM Baþkanvekilleri Þafak Pavey ve Yurdusev Özsökmenler, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Adalet Bakaný Kenan Ýpek, Ýçiþleri Bakaný Selami Altýnok, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin, AK Parti Grup baþkanvekilleri Doðan Kubat, Ahmet Aydýn ve Ýlknur Ýnceöz, CHP Grup baþkanvekilleri Levent Gök ve Engin Altay, MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tufan Köse, Katip Üyeler Fehmi Küpçü, Mücahit Durmuþoðlu ile milletvekilleri ve TBMM bürokratlarý katýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum a geliyor. 25. Dönem 2. Yasama Yýlý'nýn açýlýþý dolayýsýyla TBMM'deki Atatürk Anýtý önünde tören düzenlendi Törene TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý. Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum a geliyor. 1. Hattuþa Kültür ve Gastronomi Festivali ve Ýskilip te düzenlenecek Atýf Hoca ile ilgili konferansa katýlmak üzere 3 Ekim Cumartesi günü Çorum da bulunacak Bakan Topçu, Çorum Valiliði, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü ve Jandarma Komutanlýðý ziyaretlerinin ardýndan Ýskilip e geçecek.

6 6 CUMA 2 EKÝM 2015 MHP den Külcü ye ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalýþmalarý kapsamýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. MHP adaylarý Zeki Gül e taziye ziyaretinde bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un geliþimi hakkýnda bilgi verdi. Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalýþmalarý kapsamýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre ziyarete, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç, Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð katýldý. Prof. Dr. Vahit Doðan, Çorum'un geliþimi hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Doðan, teknolojinin seçim çalýþmalarýný etkilediðine deðinerek, "Sahaya inen siyasetçiler yoðunluk dolayýsýyla gündemi takip edemezken seçmenler TV'ler veya sosyal medya aracýlýðýyla gündemin sýký takip ediyorlar." dedi. Doðan, milletvekili seçildiði takdirde Çorum'un sorunlarýný çözmek için elinden geleni yapacaðýný kaydetti. Çorum'un geliþimi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, " Yol yapmanýn, hizmet yapmanýn siyaseti yoktur. Hizmet yapmanýn kalitesi, standardý, zamaný var. Hizmetin aksamamasý için çalýþmalarý takip ediyorum. Sizlere çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum" dedi. MHP'liler daha sonra Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e taziye ziyaretinde bulundular. Esnafýn sorunlarý dosyada Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ni ziyaret etti. Ziyarete, MHP Ýl Baþkaný Av.Bekir Çetin, Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Öztürk, Av. Muhsin Kocasaraç, Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð katýldý. Yapýlan açýklamaya göre ziyarette, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, içerisinde esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarý ile çözüm önerilerinin bulunduðu dosyayý Prof. Dr. Vahit Doðan'a sundu. Doðan, Çorum'un ve esnafýn sorunlarýný yakýndan takip ettiðini belirterek dosyayý inceleyeceðini milletvekili olduðu takdirde so- runlarýn çözüme kavuþmasý için elinden geleni yapacaðýný söyledi. Prof. Dr. Vahit Doðan, þöyle devam etti: " Çorum'un sýkýntýlarýný çözmek adýna esnaf odalarýnýn önemi büyüktür.bizde esnafýn sýkýntýlarýný çözmek için elimizden geleni yapacaðýz.büyük alýþveriþ merkezleri esna- fýn önemli sýkýntýlarýndan birtanesidir.alýþveriþ merkezlerinin þehir dýþýna taþýnmasý veya açýlýþ kapanýþ saatlerinde sýnýrlandýrýlma getirilebilir.esnaf bu þekilde korunabilir.devletin, deðiþik þekillerde teþvik vermesi gerekiyor.tedbirler alýnýrken de küçük esnafýn düþünülmesi gerekiyor. Ben memleketimle ilgili her türlü sorunu bilmek zorundayým" MHP Milletvekili Adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici ise, " Esnafýn sorunlarýný arz ettiniz.önceki seçimde MHP'nin esnafla ilgili projelerini aktarmýþtýk.o zaman ekonomiden bahsetmiþtik fakat þu an ülkenin durumu çok farklý mecralara gidiyor.allah devlete, millete zeval vermesin" diye konuþtu. Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'ni ziyaret etti. Ziyarette ÇESOB a baðlý bazý oda baþkanlarý da bulundu. Ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, Çorum esnafýnýn sorunlarýný bir dosyada birleþtirdiðini vurgulayarak, "Seçildiðiniz zaman mecliste bizim sýkýntýlarýmýzý dile getirin.ýnþallah seçilirsiniz ve bizim sýkýntýlarýmýzý çözersiniz. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Allah yardýmcýnýz olsun" þeklinde konuþtu. Pazarda seçim turu Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalýþmalarý kapsamýnda Pazar turu yaptý. Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalýþmalarý kapsamýnda Pazar turu yaptý. Çarþamba Pazarý'nda düzenlenen seçim gezisine MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Öztürk, Av. Muhsin Kocasaraç, Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð, Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve partililer katýldý. Pazarcýlarýn sorunlarýný dinleyen MHP'liler alýþveriþ yapan vatandaþlarla sohbet etti. Pazar gezisi sýrasýnda gördüðü ilgi karþýsýnda moral bulduðunu belirten Prof. Dr. Vahit Doðan, 1 Kasým'da yapýlacak seçimlerde vatandaþtan destek istedi. MHP heyeti, gezi sýrasýnda vatandaþlarýn kendisine anlattýðý sorunlarý not aldý. Öte yandan MHP'den yapýlan yazýlý açýklamada seçim gezisi sýrasýnda yaþanýlan bir anekdotu þöyle aktarýldý: Pazar gezisinde Dursun Baldan isimli ceviz üreticisi þikayetlerini dile getirerek, "Çorum'a ne yaptýlar.? Havaalanýný Yozgat'a kaptýrdýk. Cevizde siyasi desteðimiz yok. Kendi imkanlarýmýzla bu çok az üretim yapabiliyoruz. Desteðe ihtiyacýmýz var. Oyumuzu verdiðimiz adamlar ne derdimizle ilgileniyor ne de bizimle ilgileniyor. Bir daha AKP'ye oy yok. Allah yolunuzu açýk etsin" dedi. Milletvekili Doðan ise, milletvekili seçildiði takdirde sorunlarýn çözümü için elinden geleni yapacaðýný, 1 Kasým'da yapýlacak olan seçimlerde destek beklediðini belirtti. Seçim gezisi Çarþamba Pazarý'nda düzenlendi. Vatandaþlarýn ve pazarcýlarýn talepleri dinlendi. Pazarcýlara hayýrlý iþler temennisinde bulunuldu. MHP kadýn kollarý broþür daðýttý. MHP Milletvekili Adaylarýnýn seçim çalýþmalarýna MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin nezaret etti.

7 CUMA 2 EKÝM Ýþletmeler bu sistemle kârda Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) tarafýndan 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu bir toplantý düzenlendi. Önceki gün TSO toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan katýldý. Kýlýçarslan, her iþletmenin Enerji Yalýtým Sistemi Yönetimi'ne sahip olmasý gerektiðini vurgulayarak, Enerji Yalý- Program TSO toplantý salonunda gerçekleþtirildi. tým Yönetimi Sistemi ile iþletmelerin yüzde oranýnda tasarruf saðlamasýnýn mümkün olduðunu söyledi. Toplantýda enerji verimliliði üzerine bir sunum yapan Prof. Dr. Kýlýçarslan, "Günümüzde iþletmelerin girdi maliyetlerini azaltmak adýna atmasý gereken adýmlarýn en baþýnda enerji verimliliði gelmektedir. Bu sayede iþletmeler, bir taraftan girdi maliyetlerini azaltarak daha fazla kâr elde etme imkaný yakalarken, bir taraftan da günümüzde azalmakta olan fosile dayalý enerji kaynaklarýnýn efektif kullanýmýna katký saðlamýþ olacaklar." dedi. Sunumunda; enerjinin daha verimli kullanýlmasý için gerekli metotlar, sistem verimliliði, enerjide kayýp-kaçaðýn önlenmesi konusunda alýnmasý gereken tedbirler ve alternatif enerji kaynaklarý konularýnda bilgiler veren Prof. Dr. Kýlýçarslan, sunumunun ardýndan katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtladý. Hurdaya dönen araçtan sað çýktý Çorum un Ýskilip ilçesinde otomobiliyle park halindeki kamyona çarpan sürücü, hurdaya dönen araçtan sað kurtuldu. Kaza, gece sularýnda Ýskilip-Tosya yolu Tokatlý Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faik Ö. (60) yönetimindeki 19 T 2021 plakalý ticari taksi ilçe merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarýnda park halinde duran kamyona arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki yaralý sürücünün yardýmýna vatandaþlar konuþtu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan talihsiz sürücü ambulansla Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP partililerle istiþare toplantýsý düzenledi. Ülkücüler istiþare yaptý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP partililerle istiþare toplantýsý düzenledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans 'nda gerçekleþtirilen toplantýya, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av.Muhsin Kocasaraç ve partililer katýldý. Ýstiþare toplantýsýnda MHP Ýl Baþkaný ve milletvekili adaylarý birer konuþma yaptý. Ýstiþare toplantýsýnda MHP Ýl BaþÇorum, Milliyetçi Hareket'in nasýl hizmet verdiðini kaný ve milletvekili adaylarý birer konuþma yaptý. Çorum'a gösterecek" diye konuþtu. 'BU ÇIKMAZDAN ÇORUM'U KURTARALIM Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, "Milliyetçi Ülkücü Hareket'in baþarýya ulaþmasý birlik ve beraberlikle olacaktýr. Bu gün burada görüyorum ki inanmýþ bir ülkücü deðil, inanmýþ yüz ülkücü var. Gelin hep birlikte el ele verelim bu çýkmazdan Çorum'u kurtaralým. 1. Sýra adayýmýz diðer partilerin adaylarýna baktýðýmýz zaman, daha bilgili ve donanýmlýdýr. Ülkücü hareketin tüm kademelerinde görev yaparak içimizden çýkmýþ birisidir. Bu þehrin sadece milletvekili olarak deðil, Adalet Bakaný olarak hizmet edebilecek donanýmda bir insandýr. Dört tane pýrýl pýrýl adayýmýz var. Hep birlikte çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam edeceðiz" dedi. MHP Milletvekili Adayý Av. Muhsin Kocasaraç ise, yaptýðý konuþmada "Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili adayý olmak bizim için bir þereftir. Biz her zaman bu yola çýkarken þunu söyledik. Bizim amacýmýz birinci sýra milletvekili adayý olmak, ikinci sýra adayý olmak deðildir. Ülkücü camianýn tek bir hedefi var. Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara getirmektir. Hepimizin özlemi, isteði budur. Bunun için 1 Kasým'a kadar biz adaylar ve siz gönüldaþlarýmýzla birlikte Milliyetçi Hareket'i iktidara getirmek boynumuzun borcudur. Allah nasip ederse Toplantýda eski il ve ilçe baþkanlarýnýn 7 Haziran seçimlerinde aday olan Sami Çam ve Ali Akcan'ýn toplantýda olmasýndan dolayý mutlu olduðunu dile getiren MHP Milletvekili Adayý Fatih Özcan, þöyle dedi: "Onlarý yanýmýzda gördüðüm için daha çok heyecanlandým. Birliðimiz bozulmasýn. Dumlupýnar, Çanakkale neyi ifade ediyorsa 1 Kasým seçimlerinde ayný þeyi ifade ediyor. Ya terörle iþbirliði yapanlar ya da Türk milliyetçileri kazanacak. MHP ülkemizde son kaledir. Bu kale düþmediði sürece yüce Türk Milleti üzerinde oynanan oyunlarýn baþarýya ulaþmasý mümkün deðildir. 1 Kasým seçimlerinde aday oldum. Genel Baþkanýmýz beni hemþerilerime emanet etti. Bu gün karþýnýzdayým. 7 Hazirandan sonraki geliþmeler konusunda hasbihal yapacaðýz. Burada teþkilatý ve ülkücülüðü bilen, ülkücülüðün ne olduðunu bilen, yufka yüreklilerle çetin yollarýn aþýlamayacaðýný bilen, bu yolun zor, meþakkatli ve ýzdýraplý olduðunu bilen dava arkadaþlarýmý görüyorum. Dava arkadaþlarýma da neden 1 Kasým'da baþarýlý olmamýz gerektiðini de anlatma gereðini duymuyorum. Burada öyle bir hususu anlatmaya ar ederim. Ýl baþkanlýðýmýzýn oluþturduðu Seçim Koordinasyon Kurulu ve sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde aktif olarak çalýþacaðýz. Amacýmýz hep birlikte baþarýya ulaþmaktýr. MHP Çorum Milletvekili adaylarý, TÜMSÝAD Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Ziyarette MHP Çorum Milletvekili adaylarý Prof. Dr. Vahit Doðan, Aybüke Topçubaþý, Fatih Özcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak, MHP Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör ve önceki dönem Milletvekili Adayý Ali Akçan ve teþkilat üyeleri katýldý. TÜMSÝAD Yönetim Kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Prof. Dr. Vahit Doðan, Bizler bu memleketin evlatlarýyýz ve hizmet için bu getiren TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ise, TÜMSÝAD ve iþ dünyasý olarak kardeþçe iþimize, aþýmýza bakmaktayýz. Memleketimize hizmet etmede sizler gibi kýymetli insanlarýn ÜLKÜCÜ CAMÝANIN TEK BÝR HEDEFÝ VAR' Otomobil yol kenarýnda park halinde duran kamyona arkadan çarptý. Kaza, gece sularýnda Ýskilip-Tosya yolu Tokatlý Cami mevkiinde meydana geldi. Kýrýkkale-Çorum yolunda kaza, 6 yaralý Kýrýkkale-Çorum Karayolununda hafif ticari aracýn devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Kýrýkkale-Çorum karayolunun 55. kilometresinde seyir halinde olan Salman Gümüþ (23) yönetimindeki 34 JU 410 plakalý hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak þarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Narin Gümüþ (42), Fundagül Gümüþ (21), Ýlkay Akkoç (40), Rýzvan Akkoç (18) ve Hatice Akkoç (7) yaralandý. Yaralýlar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptýðý ilk müdahalesinin ardýndan kentteki çeþitli hastanelere kaldýrýlarak tedavi altýna alýndýlar.(ýha) Kaçak sigara uyarýsý Kaçak sigara ticareti esnafa gelir kaybý yayý 140 bin perakende satýþ noktasýnda yaþatýrken, Türkiye ekonomisine de büyük yürütüyor. zarar veriyor. Yýllýk 6 milyar TL vergi kaybý Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný yaþanmasýna sebep olan kaçak sigara, ayný Özkan Þanal, artan farkýndalýk çalýþmalarý, zamanda belirsiz kaynaðý ve içeriði sebebiysýklaþtýrýlan denetim ve kontroller sayesinde Çorum'daki kaçak sigara oraný gerilele de kamu saðlýðý için büyük tehlike oluþtudiyse de, ilimizde kaçak sigara ticaretinin ruyor. hala bir sorun olmaya devam ettiðini söytürkiye Ziraatçýlar Derneði'nin yaptýrledi. dýðý araþtýrmada, kaçak sigaradaki tütünde Kaçakla mücadelede kaydedilen getahta tozu olduðu ortaya çýktý. liþmeleri sevindirici bulan Çorum esnafý Kaçak sigara ticaretinin esnafý maðdur ise, yetkililere kaçak sigara ticaretinin taetmesiyle harekete geçen Türkiye Esnaf ve mamen bitirilmesi çaðrýsýnda bulunuyor. Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK), son Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý nýn olarak Dikkat, Bilmediðin Gerçekler Var ALO 136 ihbar hattý, kaçak ile ilgili bildiözkan Þanal adýyla bir kampanya baþlattý. Bu kampanya ile rimde bulundurmak için aktif olarak kullanýlýyor. Geçen yýl yapýlan düzenleme ile kaçak sigara yabirlikte dürüst esnafý korumayý ve halký kaçak ürünler kalayan ve yakalatanlar parasal ödül kazanabiliyor. konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen TESK, kampan- 'YA ÝÞBÝRLÝKÇÝLER YA TÜRK MÝLLÝYETÇÝLERÝ KAZANACAK' TÜMSÝAD a nezaket ziyareti MHP Çorum Milletvekili adaylarý, TÜMSÝAD Çorum Þubesi ni ziyaret etti. yola çýktýk. Ýlimizin sorunlarýný ve iþ dünyasýnýn, esnafýn sýkýntýlarýný çok iyi biliyoruz. Eðer birlik olursak bir çok baþarýya birlikte imza atarýz. dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile elini taþýn altýna koyduðunu, ortak paydamýzýn insanýmýza, ülkemize hizmet olduðu ve bu seçimlerde de demokrasinin galip gelmesi ve sýkýntlara çare olunmasýdýr. diye konuþtu. HDP, MHP yi savundu HDP Çorum Milletvekili Adayý bir partinin tek baþýna iktidar hýrsý uðruþeref Karataþ, MHP Kadýn Kollarý'nýn na baský, þiddet, terör son safhaya týryürüttüðü seçim çalýþmalarý sýrasýnda mandýrýlmýþ, halký acý ve göz yaþýna bogözaltýna alýnma giriþiminin anti deðulmuþ; yargý evrensel hukuk yerine ikmokratik bir uygulama olduðunu bildirtidar partisi ve liderinin hukukunu gödi. zetir olmuþ; güvenlik güçleri iktidar partisinin ve sarayýn özel güvenlik ekikarataþ, yaptýðý yazýlý açýklamada bine dönüþtürülmüþ; bu durumu eleþtiþu görüþlere yer verdi: "Seçimler siyasi ren herkes ya teröre destek vermekten partilerin, adaylarýn özgürce kendilerini ya da Cumhurbaþkanýna hakaret etmektanýtýp propaganda yaptýðý ortamlardýr. ten tutuklanýr olmuþ. Aksi takdirde demokrasiden söz etmek mümkün deðildir. Siyasi partiler bir Oysa güvenlik güçlerine düþen Þeref Karataþ yandan vaat ve projelerini tanýtýrken diðer asýl görev; farklý hatta belki de karþýt göyandan diðer partileri ve özellikle iktidar partisini elrüþleri de savunsak seçim çalýþmalarýný yürüten herbette eleþtirecektir. kesin ve ortamýn güvenliðini saðlamaktýr. Bu baðlamda MHP ve kadýn kollarýnýn yürüttüðü seçim çabir ülke düþünün ki hak, hukuk adalet diye bir lýþmalarýnýn engellenmesi, gözaltýna alýnma giriþimþey kalmamýþ; basýn baský altýna alýnýp susturulmuþ; leri anti demokratik bir uygulamadýr, kýnýyorum."

8 8 CUMA 2 EKÝM 2015 Deniz Feneri Derneði 32 ülkede sevindirdi RECEP MEBET Yüzyýlýn Ýyilik Hareketi sloganýyla yardým çalýþmalarýný sürdüren Deniz Feneri Derneði, bu yýl Türkiye de ve 32 farklý ülkede kurban kesimi yaptý. Deniz Feneri, hayýrseverlerin baðýþladýðý 11 bin 140 kurban hissesini baþarýlý bir organizasyonla dünyanýn dört bir yanýndaki 300 bin ihtiyaç sahibine daðýttý. Afrika ülkesi Moritanya da gerçekleþtirilen kurban organizasyonunda hemþehrilerimizden Ziraat Katýlým Bankasý Þube Müdürü Gökhan Esenyel ile Yrd. Doç. Dr. Adnan Yalçýnkaya da gönüllü olarak görev aldý. Kurban Bayramý nedeniyle düzenlenen organizasyon hakkýnda Deniz Feneri Derneði nden yapýlan açýklamada þu bilgilere yer verildi: Deniz Feneri kurban kesim ekipleri, vekâletleri dünyanýn yoksul ülkelerinde yerine getirdi. Uzak Doðu dan Asya ya, Afrika dan Balkanlara, yükü iyilik olan gönüllülerimiz bu kurban bayramýný da evlerinde aileleri ile deðil, Müslüman kardeþleri ile geçirmek için uzak ülkelerdeydiler. Kurban kesim görevlileri gittikleri ülkelerde, farklý dil Gökhan Esenyel, Moritanyalý çocuklarýn sevincine ortak oldu. ve coðrafyalardaki kardeþlerimizle bayram namazýnda saf tuttular, ardýndan vekâlet kurbanlarý kesip mazlumlara, maðdurlara, dullara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýlar. Deniz Feneri Derneði bu yýl Türkiye nin yaný sýra Afganistan, Arnavutluk, Bangladeþ, Bosna-Hersek, Çad, Etiyopya, Fildiþi Sahili, Filipinler / Moro, Filistin / Gazze, Gana, Gürcistan, Irak, Karadað, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kýrgýzistan, Kosova, Makedonya, Moðolistan, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tayland / Patani, Uganda, Yemen ve Zimbabwe'de kurban kesimi yaptý. Ülkemizde ise Samsun un Havza ilçesi, Erzurum, Þanlýurfa, Antalya, Ankara'da vekalet kurban kesimleri tamamlandý. 5 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaþtýrýlýyor. Deniz Feneri nin yönetim kurulu üyeleri, personeli, göadnan Yalçýnkaya, Afrikalý çocuklara hediyeler verdi. nüllüleri ve baðýþçýlarýndan oluþan 2015 kurban kesim ekibi ülkemizde ve dünyada Kurban Bayramý nýn sevincini yaþattý. Ekipler kurban kesiminin yaný sýra bulunduklarý ülkelerde farklý hayýrlar için de çalýþmalar yaptý. Kurban vesilesi ile gidilen, kýtlýðýn ve yoksulluðun yaþandýðý topraklarda kalýcý projeler için görüþmeler yapýlarak giriþimlerde bulunuldu. Açýlan ve açýlacak olan su kuyularý, mescitler, yetimhaneler, saðlýk ocaklarý gibi projeler ile kendi hayatlarýný idame edebilme katkýsý da saðlanmasý hedefleniyor. Deniz Feneri Derneði, 32 ülkede 300 bin ihtiyaç sahibine kurban eti daðýttý. Ütteci ve Çelik Aileleri nin mutlu günü Güleser ile Yaþar evlendi RECEP MEBET Hayat Ambalaj da grafiker olarak görev yapan Yaþar Ütteci, Çorum Özel Hastanesi çalýþanlarýndan Güleser Çelik ile hayatýný birleþtirdi. Refiye-Mustafa Ütteci çiftinin oðlu Yaþar, FatmaSelahattin Çelik çiftinin kýzý Güleser ile dünyaevine girdi. 20 Eylül 2015 tarihinde Kültür Balo nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Ütteci ve Çelik Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Onur Tataroðlu, Yunus Bolat ve Hüseyin Söðüt yaptý. Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Güleser-Yaþar Ütteci çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Yaþar Ütteci, Güleser Çelik ile hayatýný birleþtirdi. Öztürk ve Olgun Aileleri nin mutlu günü Demet ile Furkan hayatlarýný birleþtirdi RECEP MEBET Çorum Belediyesi çalýþanlarýndan Ahmet Öztürk ün oðlu Furkan Öztürk, Demet Olgun ile evlendi. Memnune-Ahmet Öztürk çiftinin oðlu Furkan, Melek-Nuh Olgun çiftinin kýzý Demet ile hayatýný birleþtirdi. Önceki akþam Kültür Balo nda düzenlenen düðün törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Öztürk ve Baþkan Muzaffer Külcü, Demet-Furkan Öztürk çiftini tebrik ederek mutluluklar diledi. Olgun Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. Düðün töreninde konuþan Baþkan Külcü, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn üç çocuk tavsiyesini HAKÝMÝYET, Demet-Furkan Öztürk çiftini kutlar hatýrlatarak genç çifte mutluluklar diledi. ömür boyu mutluluklar diler. Halim Özkahveci nin sahibi olduðu Tantitoni Çorum Maðazasý yarýn hizmete açýlacak. Tantitoni yarýn açýlýyor RECEP MEBET ZMR Mutfak Eþyalarý firmasý kurucusu Halim Özkahveci nin sahibi olduðu Tantitoni Çorum Maðazasý yarýn hizmete açýlacak. Mutfaðýnýz Ýçin Herþey sloganýyla faaliyet gösterecek olan Tantitoni, 3 Ekim 2015 Cumartesi günü saat da Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi numara 43/C de düzenlenecek törenle hizmete girecek. Renkli ürünlerle mutfaklarda eðlence vaadettiklerini anlatan Halim Özkahveci, sýradýþý tasarýmlarýyla dikkat çeken Tantitoni markasý hakkýnda bilgiler vererek Mutfaðýnýz Ýçin Herþey sloganýyla dikkat çeken maðaza, Vergi Dairesi karþýsýnda açýlacak. þunlarý söyledi: Mutfak ve alanýnda Ýnter Mutfak, Tantitoni markasýný oluþtursofra eþyalarý ithalatý ve satýþý konusunda faaliyet du. gösteren Ýnter Mutfak, 1993 yýlýnda kuruldu. Ýlk Tantitoni maðazasýný Suadiye de açan Ýnter Ýnter Mutfak ekibi, sektör hakkýnda dünyada Mutfak þu anda 44 satýþ noktasýyla hizmet veriyor gerçekleþtirilen pek çok fuarý ve yayýnlarý takip edeve her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. rek marka stratejileri doðrultusunda tüketici için Tantitoni markalý ürünleri, Gazi Caddesi Vergi ürün seçimi gerçekleþtiriyor. Dairesi karþýsýnda açýlýþýný yapacaðýmýz maðazamutfak ve sofra eþyalarý sektöründe ziyaretçimýzda Çorum halkýnýn beðenisine sunuyoruz. lerine eþsiz bir deneyim sunmak amacý doðrultusunürünlerimizi yakýndan görmek ve detaylý bilgi da 2006 yýlý içerisinde züccaciye perakendeciliði almak isteyen herkesi açýlýþýmýza davet ediyoruz. Tunç Medya, plakalara estetik kazandýrýyor RECEP MEBET ve daha belirgin hale getirerek Emniyet Teþkilatý hizmetlerine de katkýda bulunuyoruz. Yaptýðýmýz iþten domehmet Tunç un sahibi olduðu Tunç Medya Reklayý pek çok teþekkür alýyoruz. lam, Tanýtým ve Tasarým firmasý, Plaka Aksesuarý adý altýnda kabartma plaka ürünleriyle dikkat çekiyor. Geçmiþte bazý kabartma plakalarýn Mobese gibi sistemlerce okunmamasý Yeniyol Mahallesi Gazipasorununu, ürün üzerinde þa Sokak numara 10 da faaliyet yaptýðýmýz tasarým deðigösteren firma tarafýndan hazýrþikliði ile ortadan kaldýrlanan özel tasarým ürünler sekdýk. törde Çorum Plaka olarak tanýnýr oldu. Ürünümüz baþka firmalar tarafindan da Konuyla ilgili yazýlý bir taklit ediliyor. Bu tür akaçýklama yapan Mehmet Tunç, sesuarlar geliþi güzel sunduklarý ürün ve hizmetlerin olarak hazýrlanarak takdir topladýðýný vurguladý. monte ediliyor. Tunç Tunç, açýklamasýnda þu ifadelemedya olarak ilkemiz re yer verdi: önce yasalar çerçevesin Tunç Medya Reklam Tade insanlarýmýza en günýtým ve Tasarým adý altýnda zel, kaliteli ve düzenli kurduðumuz firmamýzý Gazipaþekilde hizmet vermek. þa Ortaokulu yanýnda hemþeheplaka aksesuarýmýz kulrilerimizin hizmetine sunduk. lanýcý hatalarý dýþýnda Kabartma plaka olarak bikopmalara ve düþmelere linen ürünümüzün imalatýný 3 karþý garantimiz altýnda. yýldýr sürdürüyor ve yurt çapýnýþini düzenli yapan firda Plaka Aksesuarý adý altýnda malarý tenzih ediyorum. pazarlýyoruz. Ancak bazý firmalarca yapýlan ve montajlanmamucitliði þahsýma ait olan yan ürünler bilinçsiz ya bu ürün, kýsa sürede Türkiye çada kalitesiz malzemeden pýna yayýldý. Genelde müþteri Mehmet Tunç, çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. dolayý koparak düþüyor. potansiyelimiz oto aksesuar, oto Bazen diðer firmalarýn yaptýðý harf ve rakamlarý düþmüþ döþeme, tuning ve oto yýkamacý esnafýndan oluþuyor. plaka aksesuarlarýný görüyor ve aracý durdurup onarýyofirmamýzla temasa geçen pek çok noktaya bayilik verrum. Bunu yapmamdaki amaç mucidi olduðum aksesumeye devam ediyoruz. Bunun yaný sýra gittiðimiz illerarýn adýna leke gelmemesi. de tanýtým amaçlý sýcaksatýþ da yapýyoruz. Ürünümüz, gittiðimiz bütün illerde büyük beðeni topluyor. Leblebi Tunç Medya olarak vatandaþlarýmýza iþi bilen, cidve bakýr iþlemesinden sonra plaka aksesuarý olarak da diye alan, yaptýðý iþin hakkýný veren, yani iþinin ehli olan Çorum un adýný baþarýyla temsil ediyoruz. Ürünümüzün kiþileri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrýca her türdiðer illerde Çorum Plaka olarak adlandýrýlmasý da bizlü reklam iþlerinde tüm hemþerilerimizin çözüm ortaðý lere ayrýca sevinç ve gurur veriyor. Bu mutluluðu ve guolmaya devam edeceðiz. Ürünlerimizi yakýndan görmek ruru il il gezerek þahsen yaþýyoruz. ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Tunç Medya ya bekliyoruz. Okunmayan deforme olmuþ plakalarý daha estetik

9 1 Kasým la istikrar sürecine girilmeli AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 1 Kasýmla bir istikrar sürecine girmek istiyoruz." dedi. Yeni yasama yýlý açýlýþýný TGRT Haber e deðerlendiren Uslu, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. 25. Dönemi kayýp olarak görüyor musunuz? sorusunu yanýtlayan Uslu, Türkiye açýsýndan çok ciddi bir kayýp olduðunu düþünüyorum. Geçmiþ hükümetlerimizin almýþ olduðu saðlam kararlarla, alt yapýyý güçlendirmiþ olmasýyla, uyguladýðý sosyal politikalarla kamuoyu siyasal krizi çok fazla hissetmedi. Özellikle yapýsal deðiþiklikler konusunda saðlam bir kýsým adýmlar atýldý. Kanunlar çýkartýldý. Uygulamalar, pratikler var. Kayýp dönemin etkilerini toplum çok fazla hissetmedi. Faizlerin yükselmiþ olmasý, borsadaki belirsizlik, dövizdeki yükselme vs. ister istemez topluma yansýyor. Bizim söylediðimiz istikrarýn ne anlama geldiði daha iyi anlaþýlýyor. Oysa ekonomik istikrarla sosyal geliþme eþ zamanlý gerçekleþtiði zaman anlamlý oluyor. Seçime getirmekle görevli bir Geçici Hükümet var. Ne yazýk ki seçim hükümeti sosyal politikalarý güçlendiren, yeni ekonomik kararlar alan bir yapý yerine Türkiye'yi bir taraftan Güvenlik konusundaki hassasiyetleri denk düþen kararlar alarak özellikle güvenlik sorununu gidermeye yönelik çabalarý ile bir taraftan da mevcut daha önce oluþturduðu ekonomik istikrarý sürdürmeye çalýþýyor. Ama Türkiye hýzla 1 Kasým seçimlerine gidiyor. Seçimlere giderken de toplumun beklentileri var. Beklentileri bu hükümetin karþýlamasý çok kolay deðil. Ancak yeni bir hükümet, güçlü bir parlamento desteðine sahip hükümet bunu gerçekleþtirebilir. Türkiye daha telaþsýz bir ortamda sorunlarýný çözebilir. Ýçerideki telaþý da ortadan kaldýrmanýn yolu da ekonomik istikrardan geçiyor. Çünkü ekonomi ve siyaset birbirinden çok farklý deðil. Her siyasal kararýn bir ekonomik sonucu var. Her ekonomik faaliyetin de bir siyasal sonucu var. Bu gerçeði biliyoruz ve bu gerçeðe uygun olarak da 1 Kasým la bir istikrar sürecine girmek istiyoruz. 1 Kasým Seçimleri bu açýdan çok önemli" dedi. TÜRKÝYE NE ZAMAN BÜYÜME SÜRECÝNE GÝ- RÝYOR, GÖRÜNMEYEN BÝR EL ÜLKENÝN ÝÇÝNÝ KA- Yeni yasama yýlý açýlýþýný TGRT Haber e deðerlendiren RIÞTIRMAYA ÇALIÞIYOR Gazeteci Ahmet Hakan Coþkun'a yapýlan saldýrýyý kýnayarak, geçmiþ olsun dileklerinde bulunan Uslu, Ahmet Hakan'ýn çok eski hukuku olan bir arkadaþý olduðunu dile getirdi. Türkiye'deki gerilim týrmandýrýldýðýný belirten Uslu, "Ýçeriden bir kýsým taþeronlar ve dýþarýdan bir kýsým üst akýl deðdiðimiz çevreler Türkiye'deki 1 Kasým seçimlerini halkýn demokratik iradesinin özgürce þekillenmesini engellemek amacýyla hem terörü hem de gerilimi týrmandýrýyorlar. Fakat toplumumuz saðduyuludur. Bunlarýn ne kadar yapay olduðunu hangi süreçlerde ortaya çýktýðýný kimler tarafýndan desteklendiðini çok iyi görüyor. Türkiye ne zaman büyüme sürecine girmiþse ne zaman istikrar içerisinde kalkýnma trendini yakalamýþsa görünmeyen bir el Türkiye'nin içini karýþtýrmaya, baský altýna almaya çalýþmaktadýr. Bunlara alýþtýk. Her seçim böyledir. Bu seçimde de benzer þeyler oluyor. Bunlara halkýmýz þerbetli olduðu için çok fazla dikkate, ciddiye almýyor. Bu seçimlerde en doðru tercihini ortaya koyacaktýr" diye konuþtu. GERÝLÝM VE TERÖR TIRMANDIRILARAK AKILLAR VE VÝCDANLAR ESÝR ALINMAYA ÇALIÞI- LIYOR Türkiye'nin karýþtýrýlmasý yada ülkedeki gerilimin yükseltilmesinin çok basit olduðunu anlatan Uslu, þunlarý söyledi; "Parkta oturan iki vatandaþ Sayýn Cumhurbaþkanýna saygý sýnýrlarýný da aþarak bazý hakaretlerde bulunuyor. Bakýyorsunuz biranda olay Ak Parti falanca parti karþý karþýya getirilmeye çalýþýlýyor. Oysa bütün zamanlarda Sayýn Cumhurbaþkanlarýna, devlet büyüklerine hakaret suçtur. Bunlar yasa da yer alýyor. Bunu bile bile eðer kahve aðzýyla insanlar kendi aralarýnda konuþurken bunu bilerek ve isteyerek týrmandýrýyorlarsa o zaman burada gerilimi týrmandýrmak için özel bir çaba var demektir. Oysa gerilimi týrmandýran taraflarýn geçmiþte parlamento dýþýnda kaldýklarýný geçmiþte siyaset yapanlar çok iyi biliyorlar halkýmýzda çok iyi biliyor. Gerilime taraf olarak sorun çözüldüðü görülmemiþtir. Bütün sorunlar telaþsýz ortamlarda, barýþ ikliminde çözülür. Oysa bir taraftan PKK'dan medet umacaksýnýz bir taraftan AK Parti karþýtlýðý yapacaksýnýz. Kýrmýzý çizgilerimiz var deyip arkasýndan da seçimse seçim deyip hodri meydan diyeceksiniz sonra da gerilimden medet umacak ve her þeye hayýr deyip HDP ile ayný çizgide duracaksýnýz. Cumhurbaþkaný ve Türkiye Cumhuriyeti ile bir olup PKK'ya karþý tavýr koymak yerine, PKK ile bir olup Cumhurbaþkanýna karþý savaþ açanlarý milletimiz ibretle takip ediyor. Ortaya ciddi bir proje ciddi bir deðiþiklik, söylem koyamayanlarýn baþvurduðu basit yöntemler. Barýþýn tek kriteri var oda Adalet. Gerilimi ve terörü týrmandýrarak akýllar ve vicdanlar esir alýnmaya çalýþýlýyor. Odalar siyaset deðil hizmet yeridir AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül ün tarým desteklemelerine iliþkin açýklamasýna yanýt verdi. Tarýma verilen desteðin yetersiz olduðu yönünde görüþlerini paylaþan Necati Gül e sert çýkan AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Bu açýklamayý yeterli donanýma sahip olmayan, tarýmdaki geliþmeyi görmeyen bir mühendisin garip açýklamasý olarak kabul etmek gerekir. dedi. Bekiroðlu, açýklamasýnýn devamýnda þu ifadelere yer verdi; Bazý gazetelerde Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül tarafýndan verilen yazýlý beyanatta Tarýma verilen destek yetersiz baþlýðýyla üreticilerin 2007 yýlýndan bu yana yeterince destek alamadýðý ve toplam gayri safi hasýladan tarýmsal destekler için ayrýlan payýn yetersiz olduðu ve çiftçinin devletten alacaðý olduðu ile ilgili açýklama yapmýþtýr. Bu açýklamayý Yeterli donanýma sahip olmayan, tarýmda ki geliþmeyi görmeyen bir mühendisin garip açýklamasý olarak kabul etmek gerekir. Ýlgili þahýs yýllardýr bu ülkenin kalkýnmasýna ve doðal olarak tarýmýna katký saðlamamayý kendine görev edinen zihniyete sahip açýklamalarýyla gündemde olmayý kendine görev edinmiþtir. Temsil ettiði Meslek Odasý ise bu tür açýklamalara ses çýkarmayarak, binlerce üyesinin kabul etmediði absürt görüþleri kendi siyasi hesaplarý ve þahsi ikballeri için kullanmaktadýr. Tarýmda yýllarý arasýnda yapýlan çalýþmalarýn en çarpýcý örneði þudur ki 2002 yýlýnda tarýmsal gayri safi milli hasýla 8,7 milyar TL iken bu gün 12 milyar TL olmuþtur. Avrupa ülkeleri içerisinde 61 milyar dolar tarýmsal büyüklüðü ile Ülkemiz 1. sýradadýr, tarým sektörü son 10 yýlýn 9'unu büyüyerek tamamlamýþtýr. Ayrýca teknolojik deðiþimler, toplulaþtýrma, tohum ve genetik çalýþmalar gibi üst konsept yatýrýmlar da dünya ülkeleriyle yarýþacak þekilde devam etmektedir. HAKLILIK PAYI VAR AK Parti hükümetleri her zaman çiftçinin, üreticinin yanýnda olmuþ, yatýrýmlarýn önünü açmýþ, çiftçimizi iþletmeci ve yatýrýmcý statüsüne çýkartmýþtýr ve böyle de devam edecektir. Tarýma ve çiftçiye desteklerimiz artarak devam edecektir ve çiftçimize her türlü üretim desteði verilecektir. Bu yönden ilgili temsilcinin açýklamasýnda üreticinin devletten alacaðý olduðu konusunda haklýlýk payý vardýr, çiftçimize destekler devam edecektir. Ancak geçmiþ ve yakýn zaman kýyaslandýðýnda kanunen verilmesi gereken destek verilmiþtir. Sadece 2012 ve 2013 yýllarýna bakýldýðýnda bu ödemenin fazlasýyla yapýlmýþ olduðu görülecektir. Nakdi hibe desteði, tarýmsal ürün alýmlarý yoluyla yapýlan destekler (TMO), Tarýmsal kredilerin faiz sübvansiyonu, tarýmsal ürün ihracat desteði, balýkçý gemilerine saðlanan mazot desteði, IPARD kapsamýndaki alýmlarda vergi muafiyeti, arazi toplulaþtýrma ve tarla içi geliþtirme hizmetleri, tarýmsal sulama yatýrýmlarý konularýný içeren destekleme miktarý 2013 yýlýnda Milyar TL 2013 yýlý GSYMH ise Milyar TL ve karþýlama oraný oraný 1,12, 2014 yýlýnda ise Milyar TL destekleme ödenmiþ, GSYMH miktarý Rumi Bekiroðlu Milyar TL karþýlama oraný ise 1,01 olmuþtur. Sadece son iki yýlýn tarýmsal destek miktarý 35 milyar TLüzerindedir. Ýlgili temsilci arkadaþý tekrar düþünmeye ve hesap bilgisini yeniden gözden geçirmeye davet ediyorum. TARIMA DESTEK DEVAM EDÝYOR Bu geliþmeler ýþýðýnda ilimizde bu destek ve yatýrýmlardan pay almýþtýr. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan tarýma destekler devam etmektedir. Yaklaþýk 30 destekleme kalemi bulunmakta ve her yýl artan oranlarda desteklemeler yapýlmaktadýr. Ekonomik yatýrýmlar, Basýnçlý Sulama Sistemleri desteklemeleri 2015 yýlýnda da devam etti. Ekonomik yatýrýmlarda Ýlimizde 2015 yýlýnda 11 proje geçerek Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca da onaylanmýþtýr. Bu projelerin toplam yatýrým bedelleri 8 Milyon TL civarýnda olup bu bedelin yaklaþýk yarýsý olan 4 milyon TL si hibe olarak verilecektir. Bu projelerin sözleþmeleri ve yatýrýmlarý devam etmektedir yýlýna kadar Toplam 55 tesise destek verilmiþ, bu yatýrýmlarla birlikte toplamda 15 milyon TL civarýnda yatýrým destek ödemesi yapýlmýþtýr. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu da ayrýca tarýmsal tesislerden turizm yatýrýmlarýna kadar birçok kalemde destek vermekte ve hibe oranlarý % 65'lere kadar çýkmaktadýr yýlýna kadar 330' un üzerinde tesise destek verilmiþ 85 Milyon TL yatýrýma karþýlýk 49 Milyon TL üzerinde yatýrým desteði verilmiþtir yýlý dahil olmak üzere ilimize Alet Ekipman Desteði kapsamýnda yaklaþýk 35 çeþit ve 4100 adet alet ekipman verilmiþ toplam da ise 18 Milyon TL hibe desteði ödenmiþtir. Büyük projeli iller dahil olmak üzere bu destek miktarýyla (GAP, DAP vb) Türkiye de ilimiz 15. sýradadýr. Yine basýnçlý sulama sistemleri ile ilgili baþvurular alýnmýþ bu projeden de 2015 yýlýnda 10 adet talep gelmiþtir. Geçen yýllara göre bu sayýda ziyadesiyle artmýþ olup bu yatýrýmlar için de TL hibe desteði saðlanacaktýr. Tarým, Çorum gayri safi milli hasýlasýnýn yaklaþýk % 15'lik dilimine katký yapan önemli bir sektördür. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan 2015 yýlýnda toplam da 90 Milyon TLtarýmsal destekleme ödemesi yapýlacaktýr. Bu ödemelere yukarýda açýklamasý yapýlan yatýrýmlar dâhil edilmemiþtir. Bu yatýrýmlarla birlikte 2015 yýlýnda toplamda üreticimiz ve yatýrýmcýmýza TLeski rakamla 100 trilyon destekleme yapýlacaktýr. Bununla birlikte 2002 yýlýndan 2015 yýlýna kadar toplamda TL yani eski rakamla 1 Katrilyon üzerinde destekleme ve yatýrým yapýlmýþtýr. ONLAR KONUÞUR AK PARTÝ YAPAR Ülkemizde genelinde Tarým Sektörü küresel krizlere ve þiddetli kuraklýklara raðmen Son 10 yýlýn 9'unda büyüyerek, Son 50 yýlýn en istikrarlý dönemine ulaþtý. Her zaman dediðimiz gibi onlar konuþur AK Parti yapar. CUMA 2 EKÝM Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köy muhtarlarý ile bir araya geldi. Köylerde sorun yok Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köy muhtarlarý ile bir araya geldi. Osmancýk ta gerçekleþtirilen toplantýya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar ve çok sayýda Osmancýklý muhtar katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, katýlýmýn oldukça yoðun olduðu toplantýda, köylere yapýlan hizmetler ve yapýlacak projeler ele alýndý. Toplantý da bir konuþma yapan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, meclis olarak görevlerinin köylere en iyi hizmeti vermek olduðunu kaydederek, Sizler bizleri seçerek yerel meclise gönderdiniz. Bizler ise sizlerin refah ve rahat bir ortamda hayat sürdürebilmeniz için elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz dedi. Çorum genelinde köylerin hemen hemen hepsinde bir sorun olmadýðýný kaydeden Kaya, Amacýmýz köy halkýmýzý çamurdan kurtarýp, bir belde de gibi yaþamýný sürdürmektir. Þu anda su sýkýntýsý olan köyümüz de yok. diye konuþtu. Sanayide hurda araç problemi Çorum Sanayi Sitesi baðlantý yollarýna geliþigüzel park edilen kamyon ve TIR karoserleri trafiði engellediði gibi kazalara da neden olmaya devam ediyor. Konu hakkýnda açýklama yapan Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Çorum Belediyesi ile yaptýklarý ortak çalýþma ile görüntü kirliliðine neden olan tüm hurda araçlarý tel örgü ile çevrili geniþ bir alanda topladýklarýný söyledi. Buna karþýn halen karoser, damper ve benzeri araçlarýn yol kenarlarýnda bulunduðunu ifade eden Uzun, Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafa seslenerek, trafik güvenliðini tehlikeye sokan araçlarýný biran önce kaldýrmalarýný ve hurda araç alanýnda herkese yetecek kadar yer olduðunu sözlerine ekledi. Mecitözü Ziraat Odasý Hizmet Binasý açýlacak Osmancýk ta gerçekleþtirilen toplantýya köy muhtarlarý katýldý. Toplantýya çok sayýda muhtar katýldý. Sanayi Sitesi baðlantý yollarýna geliþigüzel park edilen kamyon ve TIR karoserleri trafiði olumsuz etkiliyor. Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, çaðrýda bulundu. Mecitözü Ziraat Odasý Hizmet Binasý açýlacak. 7 Ekim Çarþamba günü saat de yapýlacak açýlýþ törenine TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar ile Genel Baþkan V. Nejat Gamzeli katýlacak.

10 10 CUMA 2 EKÝM 2015 Þehit astsubayýn eþi Çorumlu Hain saldýrýda þehit düþen Jandarma Astsubay Tolga Topçuoðlu'nun eþinin Ortaköylü olduðu belirtildi. Þehitlerimiz memleketlerinde topraða verilecek. Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesi'nde bu sabah göreve gitmek üzere otomobillerine binen uzman çavuþ Sinan Uçan ile Jandarma Astsubay Tolga Topçuoðlu'na PKK'lý teröristler otomatik silahlarla ateþ açtý. Saldýrýda Uçan ve Topçuoðlu þehit oldu. Silvan Taktik Jandarma Komutanlýðý'nda görevli olan uzman çavuþ Sinan Uçan ile Jandarma Astsubay Tolga Topçuoðlu, bu sabah saat 07.00'de göreve gitmek üzere, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki Þirinevler Sitesi'ndeki evlerinden çýktý. Sitenin bahçesindeki otomobillerine binmeye hazýrlanan Uçan ve Topçuoðlu'na, bir anda ortaya çýkan yüzleri maskeli PKK'lý teröristler otomatik silahlarla ateþ açtý. Ýki asker olay yerinde þehit olurken, teröristler kaçtý. Þehit uzman çavuþ Uçan ile astsubay Topçuoðlu'nun cenazeleri otopsi yapýlmak üzere Silvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ýki asker olay yerinde þehit olurken, teröristler kaçtý. Þehit uzman çavuþ Uçan ile astsubay Topçuoðlu'nun cenazeleri otopsi yapýlmak üzere Silvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. GENELKURMAY AÇIKLAMASI Genelkurmay Baþkanlýðý, Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesi'nde PKK'lýlarýn silahlý saldýrýsýnda Astsubay Kýdemli Çavuþ Tolga Topçuoðlu ile Uzman Ça- Bakan Topçu, Atýf Hoca konferansýna katýlacak Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn her yönüyle ele alýnacaðý konferansa katýlmak için Ýskilip'e gidecek. vuþ Sinan Uçan'ýn þehit olmasýyla ilgili açýklama yaptý. Açýklamada, þöyle denildi: "01 Ekim 2015 saat 07.30'da Diyarbakýr Silvan Ýlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, Silvan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nda görevli iki kahraman silah arkadaþýmýz, mesaiye þahsi otomobilleriyle giderken, Bölücü Terör örgütü mensubu teröristler tarafýndan çapraz ateþ altýna alýnmak suretiyle aðýr þekilde yaralanmýþlardýr. Yaralý silah arkadaþlarýmýz derhal Silvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiþler; ancak hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak þehit olmuþlardýr. Ýnsanlýktan nasibini almamýþ caniler tarafýndan adice, kalleþçe, alçakça gerçekleþtirilen ve bizleri derin bir acý ve üzüntüye boðan bu menfur saldýrýda hayatýný kaybeden aziz þehitlerimize Allah'tan rahmet, þehitlerimizin deðerli ailelerine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýmýza ve Yüce Türk Milletine baþsaðlýðý ve sabýr temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygý ile duyurulur." Þehit Astsubay Tolga Topçuoðlu'nun eþinin Çorum'un Ortaköy ilçesi nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenildi. Bir yýllýk evli, 3 aylýk bir erkek çocuk babasý Astsubay Topçuoðlu'nun þehit olduðu haberi bir önceki görev yeri Tire'deki mesai arkadaþlarýný ve sevenlerini yasa boðdu. Aslen Malatyalý olan Topçuoðlu, ilk görev yeri olan Tire Gökçen Karakol Komutanlýðý'nda 2 yýl görev yaptýktan sonra 2.5 ay önce Silvan'a Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn her yönüyle ele alýnacaðý konferansa katýlmak için Ýskilip'e gidecek. ATIF-DER ev sahipliðinde ve Ýnsani Deðerler Platformu Derneði'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilecek olan konferans 3 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da Ýskilip Halk Eðitim Merkezi Konferans 'nda düzenlenecek. Konferansa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk ve Atýf Hoca'nýn torunlarýndan Ahmet Faruk Ýmal katýlacak. ATIF-DER Baþkaný Mustafa Lek, tüm Ýskilip halký baþta olmak üzere Çorum halkýný ve Ýskilipli Atýf Hoca gönüllülerini konferansa davet etti. Konferansa AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Ýl Teþkilatý'nýn eksiksiz katýlmasý bekleniyor. Saadet Partisi (SP) Yüksek Ýstiþare Kurulu üyesi Yasin Hatiboðlu, Baþkan Külcü yü ziyaret etti. Hatipoðlu ndan Külcü ye ziyaret Saadet Partisi (SP) Yüksek Ýstiþare Kurulu üyesi, eski Refah Partisi Milletvekili Yasin Hatipoðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Belediye Basýn Birimi nden yapýlanziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yasin Hatipoðlu'nun Çorum'un önemli siyasetçileri arasýnda Cumhurbaþkaný Erdoðan belediye baþkanlarýný uyardý Bisiklet kullanýmý ve bisiklet yolu için belediye baþkanlarýna çaðrýda bulunan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Sürekli takipçisi olacaðým. Gittiðim il ve ilçelerde gözüm hep bisiklet yollarýnda olacak" dedi. Erdoðan, "Bisiklet yollarý konusunda kayda deðer bir çalýþma yapýlmasý gerekiyor. Bisiklet yolu için ayrýlan bölümleri kesinlikle farklý amaçlar içinde kullanmamalýyýz. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, bisiklet yollarý için baþkanlara çaðrýda bulundu. Çeþitli gezi ve açý- lýþlar için gittiðim il ve sýndan diðer önemli türümüzdür. Hayatta bu iþi yapanlardan bir ilçelerde gözüm hep bisiklet baþlýklar; saðlýk gibi bir mutluluk þehrimiz Konya'dýr. Bu- yollarýnda olacak. - Sporun kiþileri yoktur. Peygamber nu diðer þehirlerimize Þayet göremezsem o il ve ilçenin belediye baþkanýyla daha ahlaklý, huzurlu ve daha iyi bir insan yaptý- Efendimizin de kaybedilmeden deðerinin bi- de uygulatmalýyýz. Ýþimize giderken bisiklet bu konuyu eniðýný düþünüyorum. linmesi içinde söylediði kullanmalýyýz. Bu du- ne boyuna görüþeceðim" diye konuþtu. "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, saðlýk kutlu bir mirastýr. Kýymetini bilmeliyiz. rum obezitenin ve saðlýksýz bir yaþamýn yay- Olmaya devlet ci- - Spor yapma alýþgýnlaþmasýný engelleye- Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn konuþmahanda bir nefes sýhhat kanlýðýmýz maalesef cektir.(haber7) gibi" iþte bu bizim kül- çok zayýf. Türkiye'de Kýlýç tan Esmek e hayýrlý olsun ziyareti Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Osmancýk Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek'i makamýnda ziyaret etti. ÇESOB Baþkaný Kýlýç, beraberinde Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner, Osmancýk Esnaf Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan ve Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Bilal Karatað ile birlikte ziyaret ettiði Osmancýk Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek de, ilçe halkýnýn huzur ve güvenliðinin devamý için özveriyle çalýþa- Ýntegral in hacýlarý yurda döndü Hac farizasýný yerine getirmek için Ýntegral Turizm aracýlýðýyla 20 Aðustos ta kutsal topraklara uðurlanan hacýlar yurda döndü. Hira Turizm iþbirliðinde düzenledikleri hac organizasyonunu yer aldýðýný belirterek Hatipoðlu'nun milletvekilliði ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanvekilliði yaptýðý dönemde Çorum'un geliþmesine büyük katký saðladýðýný vurguladý. Hatipoðlu da Çorum Belediyesi'nin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini belirterek Baþkan Külcü'ye çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ÇESOB yönetimi Osmancýk Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek'i makamýnda ziyaret etti. baþarýyla tamamladýklarýný belirten Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, Hacýlarýmýz Medine'de 9 gün kaldýktan sonra Mekke'ye hareket ettiler ve tüm görevlerini eksiksiz yerine getirdiler. Hacýlarýmýz Medine'de tüm vakit namazlarýný Ravza-ý Mutahhara da kýldýlar. dedi. Hira Turizm-Ýntegral Turizm iþbirliði içinde ilk kafile olarak kutsal topraklara giden hacýlarýn bol bol tavaf etme imkâný bulduklarýný kaydeden Çeliker, Arafat'a giden hacýlarýmýz bir gün Arafat'ta kaldýlar. Arafat'ta vakfeye duran hacýlarýmýz Müjdelife'ye hareket ettiler. Üç gün þeytan taþlamanýn ardýndan Kâbe'yi ziyaret edip hacý oldular" dedi. Mustafa Lek Aðustos ta kutsal topraklara uðurlanan hacýlar yurda döndü.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Hicce 1436 Hicri Þemsi:1394 Rûmi:19 Eylül 1431 Hýzýr: EKÝM Ýslâmiyet, temizlik üzerine kurulmuþtur. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Dünya Çalýþanlar Günü - Ýþgâl kuvvetlerinin Ýstanbul'dan ayrýlmasý (1923) Hayat Devam Ederken Hayat devam ederken, hadiseleri de beraber götürüyordu. Ailenin her bir ferdi bu hadiselerin bir aktörü oluyordu. Tefekkür Ailenin büyüðü baba, sonra Dünyamýz anne Ondan önce büyük baba ve büyük anneler Ve çocuklar Sonra diðer aile ve akrabalar. Ýç içe yaþadýðýmýz bir çemberin halkalarý gibiyiz. Köyümüz, mahallemiz, ilçemiz ve ilimiz, sonra ülkemiz ve Raþit Yücel dünya corumhakimiyet. net Hayatý beraber yaþýyoruz Ýnsaný bu haller en derinden ilgilendiriyor. Medeniyetin getirdiði ve geliþtirdiði hayat hallerinde, yeryüzünü bir köyden daha ziyade küçültmeye baþladý. Endiþe verici olaylar, sevindirici geliþmeler Bunlar hep insaný ilgilendirdi, birinci derecede Ne filler, ne arslanlar, ne de uçan kuþlar Ýnsanýn muhatap olduðu her þey onu incitti ve mesrur etti. Ýnsan neslini aradý, kökünü ve kökenini Peygamberimiz (asm) bir Yahudi mahallesinden ahir zaman da gelecek o dehþetli þahsýn suretini Hazreti Ömer (ra) e gösterdi. Bu gelecek þahsýn fitne ve fesadýný biliniyordu. Bu bir çocuktu. Hazreti Ömer celallendi. "Müsaade et ya Resulullah bunu öldüreyim!" "Hayýr o öldürülmez, onun sureti dahi öldürülmez" Aradan asýrlar geçti. Bu çocuðun nesli Müslümanlar tarafýndan takip edildi. Gittiði ülkeler, kaldýklarý mekanlar Taaa günümüze kadar Ýþte yaþadýðýmýz olaylarda bu haberin en canlý izlerini yaþýyoruz. O öyle dehþetli bir zat idi. Sadece o mu? Hayýr.. Onun takip ettiði davayý takip edenler, bu fiiller hep aile fertlerinin içinden çýktý. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER ÖMÜR ECZANESÝ REFÝKA KADÝROÐLU (TEL: ) GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI - VALÝLÝK KARÞISI METEOROLOJÝ SERKAN ECZANESÝ SERKAN ÇALIÞKAN (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:120/C - YEÞÝL FIRIN CÝVARI - A 101 YANI Bayramlar, çocuklar için farklý olsa da bizim için hatýrlama ve hatýrlanma günleridir. Ya ziyaretlerle ya tebrik mesajlarýyla gerçekleþir bunlar. Uzun uzun yazýlan mektuplar yerine kýsa tebrik mesajlarý ya da uzun telefon sohbetleri ile bayramlaþa biliyoruz. Daha baþka sosyal medya araçlarý ile de yapýlýyormuþ ama biz onlara henüz ayak uyduramadýk. Bu bayramda ben de dostlarýmý, arkadaþlarýmý, hocalarýmý aradým. Tebrikleþtik, dertleþtik, hasret giderdik. Bir arkadaþýmý aradým; Ýstanbul'da ikamet ediyor. Halini hatýrýný sordum. Þu günlerde ne yaptýðýný, ne ile meþgul olduðunu merak ettim. O da torunlarý avutuyorum, dedi. Gerçi her sorduðumda ayný þeyleri söylüyordu. Zira oðlu da gelini çalýþtýðý için çocuklar yaþlýlara kalýyordu. Hep öyle olur ya Özellikle böylesi durumlarda yaþlýlar, biraz da bu nedenle hürmet görebilmekteler. Arkadaþ, torunlarýnýn yaramazlýklarýndan dert yandý. Beþ altý yaþlarýndaki çocuklarýn tepesinden aþtýklarýný, sýrtýna bindiklerini, yumruk ve tekmelerle adeta saldýrdýklarýný anlattý. Ama bunlardan dolayý hiç dertli deðildi. Bunlar benim torunlarým, elbette katlanmalýyým, diyordu. Seve seve de katlanýyordu. Bu defa ilginç bir hatýrasýný anlattý. Çocuklarýn merhametsiz dadýlarýn eline düþmesi yerine sizin bakmanýz daha iyi olur demem üzerine anlattý bunu. Torununa bir gün, "Kýzým, bak bana çok eziyet ediyorsun. Farkýnda mýsýn?" diye sormuþ. Torunu da "Evet, bilerek yapýyorum." Deyince "Ya ölürsem üzülmez misin?" tarzýnda bir soru yöneltmiþ. Bekliyor ku, "Sakýn ölme dedeciðim, sen ölürsen bize kim bakar?" gibi bir cevap gelir sanmýþ. Ama o Saðlýk Bakanlýðýnýn "Türkiye Beslenme ve Saðlýk Araþtýrmasý"nýn yayýmlanmamýþ rapor sonuçlarýna göre, Türkiye'deki bireylerin yüzde 71,9'unun hareketsiz yaþadýðýný belirledi. "Bize Annem Baksýn" HAFTALIK Ethem ERKOÇ Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu ile Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen "Yeterli ve Dengeli Beslenme", "Fiziksel Aktivite ve Sagˆlýk Etkileri" konulu okullar arasý resim, video ve fotoðraf yarýþmasýnýn ödül töreni gerçekleþtirildi. Þencan, törende yaptýðý konuþmada fiziksel aktivitenin önemini vurgulayarak, insanlarýn fiziksel ve ruhsal saðlýðýnýn bozulmasýnda önemli bir risk faktörünün de "hareketsizlik" olduðunu söyledi. Dünya Saðlýk Örgütüne göre, Avrupa'da her 3 yetiþkinden birinin yeterli fiziksel aktivite yapmadýðýný anlatan Þencan, "Bakanlýðýmýzca gerçekleþtirilen 'Türkiye Beslenme ve Saðlýk Araþtýrmasý'nýn yayýmlanmamýþ rapor sonuçlarýna göre, ülkemizde bireylerin yüzde 71,9'unun hareketsiz yaþadýðý belirlenmiþtir. Ayný çalýþmada, 6-11 yaþ grubu çocuklarýn yüzde 58,4'ünün düzenli egzersiz yapmadýðý saptanmýþtýr" diye konuþtu. CUMA 2 EKÝM beþ yaþýndaki torununun cevabý karþýsýnda þok olmuþ: "Hayýr, hiç üzülmem. Sevincimden oynarým" demiþ. Dedesi, beklemediði cevabý alýnca hayretle sormuþ. "Kýzým, bu kadar zaman seninle ilgilendim. Her hareketine katlandým. Benden usandýn mý?" Hayýr, demiþ, kýzcaðýz. Öyleyse ben ölünce niye sevineceksin ki diye sorunca verdiði cevap, ilginç ve bir o kadar da derin bir ifade: "Sen ölürsen, bize annem bakmak zorunda kalýr. Sen varsýn diye annem, bizi sana býrakýp gidiyor. Onun yüzünü akþamdan akþama görüyoruz. Sen ölürsen o, hep bizimle beraber olur." Bu cümleler, minik dudaklardan dökülmüþ ama çaðýmýzýn bir sorununu onlarýn diliyle anlatan çok anlamlý sözler gibi geldi. Dadý þefkati, dede þefkati, babaanne veya anneanne ilgisinin ya da kreþteki bakýcý-eðitici ablalarýn hizmetlerinin o boþluðu doldurduðunu söyleyenlere ithaf olunur. Anayý yavrusundan ayýran ve insaný "Ekonomik canlý" olarak ele alýp iþ hayatýndaki üretimi kadar deðer veren vahþi kapitalizmin hayatýmýza getirdiði yeni sistemin ürünleri Öyle bir dünyada yaþýyoruz ki bu tür sýkýntýlarý dile getirmekten bile çekinir olduk. Sistemle çeliþkiye düþer miyiz diye söylemlerimizi seçe seçe kullanma ihtiyacý duyuyoruz. Kadýn erkek eþitliðiyle yetinmeyip kadýný çalýþma hayatýnda daha aktif hale getirmek için kadýn lehine pozitif ayrýmcýlýðý savunanlarýn bu çocuklarýn feryatlarýný duymalarýný ve onlarýn ruh hallerini de anlamaya çalýþmalarýný umuyor ve diliyoruz. Türkiye'deki obez hastalarýnýn sayýsý açýklandý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasýna göre, ülkedeki obez bireylerin oraný geçen yýl yüzde 19,9 olarak belirlendi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2014 yýlýna iliþkin Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, bireylerin boy ve kilo deðerleri kullanýlarak hesaplanan vücut kitle endeksi incelendiðinde 15 yaþ ve üstü bireylerin yüzde 33,7'sinin fazla kilolu, yüzde 42,2'sinin normal kilolu, yüzde 4,2'sinin ise düþük kilolu olduðu tespit edildi. - Erkeklerin yüzde 38,2'si kilolu Cinsiyet ayrýmýnda bakýldýðýnda kadýnlarýn yüzde 24,5'inin obez, yüzde 29,3'ünün ise fazla kilolu olduðu görüldü. Erkeklerde ise bu oranlar sýrasýyla yüzde 15,3 ve yüzde 38,2 olarak kayýtlara geçti. Böylece Türkiye'deki obez bireylerin oraný yüzde 19,9 oldu. Geçen yýlýn son 6 ayý içinde, 0-6 yaþ grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalýk türleri incelendiðinde yüzde 41,9 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla yüzde 33,2 ile ishal, yüzde 10,8 ile kansýzlýk, yüzde 10,1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu ve yüzde 9,3 ile aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý izledi. Söz konusu dönemde 7-14 yaþ grubundaki çocuklarda yüzde 24,6 ile en fazla aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý görüldü. Bunu, göz ile ilgili sorunlar yüzde 13,8, enfeksiyöz hastalýklarý yüzde 9,4, cilt hastalýklarý yüzde 4,9 ve beslenme ile iliþkili hastalýklar yüzde 3,5 ile takip etti. Geçen yýl 15 yaþ ve üstü bireylerde en çok görülen hastalýk türleri ise sýrasýyla; yüzde 33 ile bel bölgesi problemleri, yüzde 21,3 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 16,1 ile hipertansiyon, yüzde 12,1 ile alerji ve yüzde 11 ile depresyon oldu yaþ ve üstü bireylerin yarýsý tansiyonunu ölçtürdü On beþ yaþ ve üstü bireylerin yüzde 50,2'si tansiyonunu ölçtürdü. Son 12 ay içerisinde 15 yaþ ve üstü bireylerin yüzde 37,6'sý kan þekerini, yüzde 34,4'ü kolesterolüne baktýrdý. Yataklý tedavi hizmeti alan 15 yaþ ve üstü bireylerin oraný yüzde 11,6 oldu. Son 12 ay içerisinde, yataklý tedavi hizmeti alan bireyler yaþ grubuna göre incelendiðinde yüzde 25,6 ile 75 yaþ ve üstü bireyler ilk sýrayý alýrken, bunu yüzde 23,2 ile yaþ grubundakiler takip etti. Kendi kendine beslenmede zorlananlarýn oraný 15 yaþ ve üstünde yüzde 2,8 oldu. Bireyler, yüzde 3,8 ile en fazla yataða girme/kalkma veya sandalyeye oturma/kalkmada zorluk çekti. Bunu sýrasýyla; yüzde 3,2 ile banyo yapma/duþ alma ve yüzde 3 ile giyinme ve elbiselerini çýkarma izledi. - Metodoloji gereði dönemi deðiþti Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý, 2008 yýlýndan itibaren 2 yýlda bir düzenli gerçekleþtirildi. Araþtýrma, 2008 Nisan ile 2010 ve 2012 Nisan-Mayýs döneminde uygulanýrken, geçen yýl Avrupa Ýstatistik Ofisi (Eurostat) metodolojisi gereði aðustos-ekim döneminde yapýldý. Metodoloji gereði, soru kaðýdýnda da düzenlemeler gerçekleþtirilmesi sebebiyle sonuçlarýn önceki yýllarla karþýlaþtýrýlmasýnda uygulama dönemi ve metodolojik farklýlýklarýn dikkate alýnmasý gerektiði bildirildi. TÜÝK'in 2012 yýlýnda açýkladýðý istatistiklerde 15 ve daha yukarý yaþtaki nüfusun yüzde 17,2'si obez olarak yer almýþtý. Bu dönemde kadýnlarýn yüzde 20,9'unun, erkeklerin ise yüzde 13,7'sinin fazla kilolu olduðu kaydedilmiþti. AA Türkiye'de insanlarýn büyük oraný "hareketsiz" yaþýyor Fiziksel hareketsizliðin çocuklar ve gençler içinde ciddi saðlýk riski taþýdýðýna dikkati çeken Þencan, bebeklik çaðýndan itibaren çocuklarda hareketin artýrýlmasý ve gün içinde hareketsiz geçen sürenin azaltýlmasýnýn önemli olduðunu kaydetti. Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Muhterem Kurt da dengeli beslenmenin ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekerek, günümüzde televizyonun beslenme üzerindeki etkilerine deðindi. Konuþmalarýn ardýndan yarýþmada dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerinin resim ve fotoðraflarý sergilendi. Öðrencilerin çektiði videolar gösterildikten sonra öðrencilere ödül olarak bisiklet hediye edildi. AA VEFAT EDENLER 1-Alaca'dan gelme, Þükrü, Ramazan, Bekir ve Þeker Fabrikasý çalýþaný Sefer SUSAM' ýn annesi, Ahmet Fethi EROL ve Köy Hizmetleri çalýþaný Yaþar AÐIRCAN' ýn kayýnvalidesi; Zöhre SUSAM. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 3,3835 3,3847 3,0185 3,0196 ALIÞ Gram 108,38 SATIÞ 108,46 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: EKÝM 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 2 EKÝM 2015 TEMEL ve MAYMUN NASA uzay üssünde yeni bir deneme yapýlýyormuþ. Gönüllü baþvuranlar arasýndan Temel, astronot adayý olarak seçilmiþ. Ön elemede oldukça sýký testleri geçen Temel; 3 aylýk ikinci bir eðitimle iyi bir astronot olabilmiþ. Beklenen an gelmiþ ve Temel bir maymunla birlikte uzay mekiðine binerek havalanmýþ. Atmosfer aþýldýktan sonra Temel'in ilk iþi; kendisine sýký sýkýya söylenildiði gibi zarflarý açýp maymunun ve kendisinin görev kartlarýný okumak olmuþ. Maymunun görevleri: "Yerküre ile baðlantýyý sürekli kontrol altýnda tutmak; her 2 saatte bir yörüngedeki sapmalarý ayarlamak; füze içindeki hava basýncý, ýsý, iletkenlik deðerlerini aþaðýya bildirmek; yakýt harcamasýný ve motorlarýn sýrasýný belirlemek..." diye devam ederken; okumaktan sýkýlan Temel, kendi görev kartýný açmýþ : "Maymunu iyi besle!"

13 Memurun mesai saati deðiþiyor ÝHALE ÝLANI Kiralýk Depolara Þeker Nakliyesi Hizmeti T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2015/2016 Kampanya Dönemi Kiralýk Depolara Þeker Nakliyesi Hizmet Alýmý iþi T.Þ.F.A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði Esaslarýna Göre Açýk Ýhale Usulü Ýle Ýhale Edilecektir. Ýhale kayýt numarasý : 2015/ Ýdarenin a) adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM b) telefon ve faks numarasý : Tel: (6 hat) - Faks: Ýhale konusu hizmetin a) niteliði, türü ve miktarý : Çorum Þeker Fabrikasý 2015/2016 Kampanya Dönemi +- %20 toleranslý Ton Þekerin Kiralýk Depolara Nakliyesi hizmeti iþidir. b) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý ile Kiralýk depolar c) iþin süresi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren Ýdarece yazýlý olarak bildirilen tarihte iþe baþlanýr. Ýþin süresi iþe baþlama tarihinden itibaren Çorum Þeker Fabrikasý 2015/2016 Kampanya Dönemidir. 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM b) tarihi ve saati : 16/10/2015 Cuma günü, saat Ýhale dokümaný Çorum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirasý) karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 5. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kýrkbeþ) takvim günü olmalýdýr. 7. Mezkur alým 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayýp, ihale Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði esaslarýna göre yapýlacaktýr. Teþekkülümüz ihaleyi yapýp yapmamakta veya kýsmen yapmakta serbesttir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn:151498) BÝNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR ÇORUM BELEDÝYESÝ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bina Bakým Onarým Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Belediyemiz mücavir alan sýnýrlan içerisinde bulunan Bedir Camii, 482 m2 Garantievler Camii ve Kuran Kursu 589 m2,kerebigazi camii 380 m2 ve Melikgazi Camii 1286 m2 olmak üzere toplamda 2737m2 bina bakým onarým yapýný iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Belediyemiz Mücavir Alan Sýnýrlarý Ýçerisinde bulunan Bedir Camii, Garantievler Camii ve Kuran Kursu, ve Melikgazi Camii c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin B/111, grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr yýlý kýþ döneminde memurlarýn yeni mesai saati Sabah 08.00'da baþlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Yaz saati uygulamasýnýn sona ereceði tarihte deðiþikliðe giderek kýþ saati uygulamasýný bu yýl 25 Ekim 2015 tarihi yerine 8 Kasým 2015 tarihinde baþlatma kararý aldý. 1 Kasým seçimleri sebebiyle saatlerin 1 saat geri alýnýþý ertelenirken memurlarýn kýþ dönemi yeni mesai saatlerine geçiþi de ertelenmiþ oldu. MEMURLARIN 2015 YILI KIÞINDAKÝ YENÝ ME- SAÝ SAATLERÝ Trafiði hafifletmek amacýyla yapýlan uygulama çerçevesinde memurlarýn yeni mesai saati 8 Kasým 2015 tarihinde Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya ve Sakarya illerinde 1 saatlik fark gösterecek. KIÞ SAATÝ UYGULAMASI 7 AY SÜRECEK Türkiye'de bu uygulama ilkbaharda baþlýyor ve sonbaharýn ortasýnda bitiyor. Böylece 7 ay süresince bu uygulama yapýlýyor. Bu uygulamadan beklenen fayda ve tasarruf yaz uygulamasýnda gerçekleþiyor. Bütün bu deðiþimler, AB'deki düzenlemesine paralel yapýlýyor. Ýlkbaharda baþlayýp sonbaharýn ortasýnda biten 7 aylýk CUMA 2 EKÝM uygulama ile 800 milyon-1 milyar kilovatsaat arasýnda elektrik tasarrufu yapýldýðý tahmin ediliyor. Bu tasarruf miktarý orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yýllýk üretimine karþýlýk geliyor. YAZ VE KIÞ SAATÝ UYGULAMASI NE- DÝR? Geçmiþi birkaç asýr öncesine dayanan yaz ve kýþ saati uygulamasý fikri, Amerikalý politikacý ve fizikçi Benjamin Franklin e aittir. Benjamin, pek çok konunun yaný sýra elektrikle de uðraþmýþ ve çeþitli icatlarýyla tanýnmýþtýr. Yaz ve kýþ saati uygulamasý da onun bu parlak fikirlerinden biridir. Yazýn saatlerin bir saat ileri, kýþýn ise saatlerin bir saat geri alýnmasýnýn tek nedeni gün ýþýðýndan daha fazla yararlanarak elektrikten tasarruf etmektir. Milyonlarca kiþinin 1 saatliðine de olsa elektriði kullanmamasý çok büyük tasarruf saðlar. Bu yüzden her yýl düzenli olarak bahar baþlangýcýnda yaz saat uygulamasýna, sonbaharda ise kýþ saat uygulamasýna geçilir. Yaz ve kýþ saati uygulamasý fikrinin farklý sahipleri olduðu öne sürülsede bilinen en saðlam bilgi Benjamin Franklin nin düþüncesini bir gazetede dile getirdiðidir. Benjamin in bu fikrinden sonra 1910 yýlýnda yasalaþan yaz ve kýþ saati uygulamasý, 1916 yýlýnda 20 dakikadan bir saate çýkarýlmýþtýr.(milliyet) T.C. ÇORUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2014/38 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Bahçelievler Mah ada 3 parsel sayýlý 465,00 m2 arsa niteliðindeki taþýnmaz olup üzerinde herhangi bir yapý ve müþtemilat yoktur. Þehir merkezine uzak mesafede olup kuzeyi imar yolu, batýsý ve güneyi boþ arsadýr. Doðu cephesinde mesken olarak kullanýlmakta olan 3 katlý bina bulunmaktadýr. Yol, su, elektrik, kanalizasyon vs. altyapý sorunu yoktur. Adresi : Bahçelievler Mahallesi, Merkez-Çorum. Yüzölçümü : 465,00 m2 Ýmar Durumu : Ayrýk nizam 3 kat konut alanýnda kalmaktadýr. Kýymeti : ,00TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Avni Kadiroðlu ve Remzi Kadiroðlu hisseleri üzerinde Ýcrai Haciz þerhleri bulunmaktadýr. 1. Satýþ Günü : 13/11/2015 günü 10:30-10:35 arasý 2. Satýþ Günü : 11/12/2015 günü 10:30-10:35 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE SARAYI MÜZAYEDE SALONU Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (l5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýlmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/38 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 30/09/2015 Resmi Ýlanlar: de (Basýn:151391) T.C. Örnek No: 25* ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/4301 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins. miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün. saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün. saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhanlý olan alacaklarýn toplamýndan t azla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu: birinci artýrmadan on gün önce baþlamak ü/ere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak, isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 09/09/ Ýhale Tarihi : 05/10/2015 günü, saat 14:00-14:10 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 05/11/2015 günü, saat 14:00-14:10 arasý. Ýhale Yeri : KAYNAR YEDÝEMÝN OTOPARKI No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL %1 19 UN 706 plakalý, 2013 model, Renault Clio marka, benzinli, kýrmýzý renkli, manuel vites, ön kapýsý, aküsü, motor aksamýndaki bazý parçalarý, 4 adet yan ve l adet bagaj kapýsý, koltuklarý, jantlarý ve 4 adet tekeri ön ve arka tamponu, farlarý, sinyalleri, stop lambalarý ve stepmesi olmayan, YFI5ROGOH Þasi No'lu araç DÝKKAT: Ýhaleden sonra tescil kuruluþlarýna yazýlacak tescil yazýsýnda; Aracýn eksik bulunan parçalarýnýn bildirileceði, söz konusu eksik parçalarýn yasal yollardan temin edilmesi ve belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene iþlemlerinin yapýlmasý, eksik parçalarýn yasal yoldan temin edildiði belgelenmediði taktirde tescil iþlemi yapýlmayarak ilgili hakkýnda gereðinin taktir ve ifasý için Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulmasý, hususunun açýkça belirtileceði ihtar ve teblið olunur. Talimat gereðince Araç muhammen bedeli ve satýþ masraflarý dahilinde artýrmaya çýkarýlacaktýr. (ÝÝKm.114/1, 114/3) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

14 14 CUMA 2 EKÝM 2015 Kýsa Adam olsa yazmaz da neyse Kariyerindeki ilk Þampiyonlar Ligi maçýna çýkan Çorumlu Bilal Kýsa, Astana karþýsýnda kilidi açan isim oldu Galatasaray ýn Akhisar Belediyespor dan transferi Bilal Kýsa, sarý-kýrmýzýlý formayla ilk þampiyonlar Ligi maçýna çýktý. Þampiyonlar Ligi C Grubu nda Kazakistan ekibi Astana ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen 32 yaþýndaki futbolcu, ilk maçýnda gol atma baþarýsý gösterdi. Güreþ Ligleri 17 Ekim de baþlýyor Serbest Güreþ 1. ligde Çorum Belediyespor 17 Ekim de Ýzmir de ilk maçýna çýkacak. 2. ligde mücadele edecek Tevfik Odabaþýspor ise 17 Ekim deki ilk maçlarýný Sungurlu da yapacak. Çorum Belediyesi Güreþ Koordinatörü Hüseyin Teke hedeflerinin bu sezon Süper Lige yükselmek olduðunu söyledi. BÝLAL KISA DAN FÜZE GÝBÝ GOL GELDÝ Aðýr zemin þartlarýnda pozisyon bulmakta zorluk çeken Hamzaoðlu nun ekibi, Astana kilidini Bilal Kýsa nýn 31. dakikadaki füzesiyle kýrdý. Astana Arena da rakýmýný 1-0 öne geçiren golü atan Bilal Kýsa, G.Saray ýn bu sene Avrupa daki ilk golüne de imza atmýþ oldu. Astana maçý sonrasý Bilal Kýsa nýn kiþisel blog sayfasýna kan donduran küfürler savuran bir þahsa tecrübeli oyuncu gereken cevabý verdi. Türkiye nin bir sosyolojik gerçeði olan taraftarlar ile futbolcular arasýndaki çarpýk iliþkinin son kurbaný Galatasaraylý Bilal Kýsa oldu. Astana karþýsýnda harika bir gole imza atan Bilal kýsa, maç sonrasý yine de olumsuz tepkilere maruz kaldý. Kendini bilmez bir þahýs Bilal Kýsa nýn kiþisel hesabýnda aðza alýnmayacak küfürler savurunca yýldýz Çorumlu milli futbolcu Bilal Kýsa kendisine sosyal paylaþým sitesinden küfür eden taraftara anlamlý cevap oyuncu kendini tutamadý. Kýrmýzý çizgileri aþan, Ýslam alemini hedef alan küfürler karþýsýnda gereken cevabý veren Bilal Kýsa daha sonra, Ben kimseye küfür etmem ama buna edilir kardeþim yazdýklarýna baksana gerçi adam olsa yazmaz da neyse rabbim en kýsa zamanda belasýný versin onun duam hep ona olcak ifadelerini kullandý. Türkiye Güreþ Liglerinde takvim ve statü açýklandý. Buna göre 1. Lig Serbest Stil de mücadele edecek olan Çorum Belediyespor ilk hafta 17 Ekim de Ýzmir de mücadeleye baþlayacak. Çorum Belediyespor un bulunduðu A grubunda Ýzmir Büyükþehir Belediyespor ve TKÝspor takýmlarý bulunuyor. Takýmlar ilk hafta 17 Ekim de Ýzmir de oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýkinci hafta maçlarý 30 Ekim de Ankara da son hafta maçlarý ise 6 Kasým da Çorum da yapýlacak. Üç grupta dokuz takýmýn mücadele edeceði serbest güreþ 1. liginde üç etap maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan altý takým çekilecek kura ile üçerli iki grubu ayrýlacak. Yine üç etaplý yapýlacak olan ikinci tur maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak. Kazanan takýmlar final kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. Teke Hedefimiz Süper Lige çýkmak Güreþ Ýl Temsilcisi ve Çorum Belediyesi Güreþ Koordinatörü Hüseyin Teke, kulüp olarak geçtiðimiz yýl mücadele ettikleri 2. ligde tecrübeli bir kadroya sahip olduklarýný ve hedeflerinin Süper Lige yükselmek olduðunu söyledi. Ýlk grupta yapacaklarý maçlardan birinci çýkarak moral kazanmak istediklerini belirten Teke, zorlu ve uzun lig maratonu sonunda ilk iki içinde Tevfik Odabaþý ilk hafta evinde 2. Güreþ Ligi serbest ve grekoromen stilde mücadele edecek olan Sungurlu Tevfik Odabaþýspor ise sezona evinde yapacaðý maçlarla baþlayacak. Serbest Stilde A grubunda mücadele edecek olan Tevfik Odabaþýspor un grubunda Zara Belediyespor, Kýrýkkalgücüspor, Ankara Büyükþehir Belediyespor ve Kahramanmaraþ Güreþ Ýhtisas takýmlarý bulunuyor. Ligde ilk hafta maçlarý 11 Ekim pazar günü Sungurlu Spor nda yapýlacak. Ýkinci hafta maçlarý 17 Ekim de Sivas Zara da, üçüncü hafta maçlarý 30 Ekim de Kýrýkkale, dördüncü hafta maçlarý 7 Kasým da Ankara son hafta maçlarý ise 14 Kasým da Kahramanmaraþ ta yapýlacak. Serbest stilde 15 takýmýn üç grupta yapacaðý maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan altý takým ikinci tura yüksele- Futbol hakemleri aylýk eðitim semineri yapýldý Futbol hakemleri aylýk eðitim seminerine yoðun ilgi gösterdiler Merkez Hakem Kurulu Eðitim Sorumlularýndan Nurtaç Yazar tarafýndan verilen eðitim seminerine tüm hakem ve gözlemciler katýldýlar. Çorum Futbol hakemleri aylýk eðitim semineri yapýldý. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Toplantý nda yapýlan semineri Merkez Hakem Kurulu Eðitim Sorumlularýndan Nurtaç Yazar verdi. Seminerde MHK tarafýndan belirlenen ofsayt, sarý kartlarýn kullanýmý iþ birliði konularý videolar eþliðinde iþlendi. Ayrýca deðiþen gözlemci not sistemi hakem ve gözlemcilere aktarýldý. Eðitim sonunda video test yapýlarak hakem ve gözlemcilerin bilgileri tazelendi. Eðitim seminerine Çorum hakem ve gözlemciler katýldýlar. Merkez Hakem Kurulu Eðitim Sorumlularýndan Nurtaç Yazar Çorum hakem ve gözlemcilerine eðitim verdi Manavgat ta hedef üçte üç yapmak Manavgatspor Sportif Direktörü Kamil Atalay Spor Toto 3. Lig, 3. grupta yer alan Manavgatspor, deplasmanda karþýlaþacaðý Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Ligde zorlu bir maç trafiðine girdiklerini belirten Manavgatspor Sportif Direktörü Kamil Atalay, Cumartesi günü deplasmanda Darýca Gençlerbirliði ile oynadýktan sonra 7 Ekim Çarþamba günü sahamýzda Beylerbeyi ile karþý karþýya geleceðiz. 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacaðýmýz Körfez Ýskenderunspor karþýlaþmasý ile 1 haftada toplam 3 maç yapmýþ olacaðýz. 3 karþýlaþmadan da hedefimiz 3 er puan ile ayrýlmak. Kart cezasý nedeniyle Niðde Belediyespor karþýlaþmasýnda takýmda yerini alamayan Tunahan ýn cezasý sona erdi. Takýmýmýzda sakatlýðý süren Alican ve Fikret dýþýnda sakat ve cezalý oyuncu bulunmuyor. 3 karþýlaþmayý 9 puan ile kapatarak ligde üst sýralara týrmanmayý hedefliyoruz. Oyuncularýmýn bunu baþaracaklarýndan þüphem yok dedi. Çorum Belediyesi Güreþ Koordinatörü cek. Ýkinci turda altý takým çekilecek kura ile üçerli iki gruba ayrýlacak. Ýki grupta yapýlacak tek devreli maçlar sonunda ilk iki sýrayý alanlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak ve kazanan takýmlar þampiyonluk için mücadele edecekler. Grekoromen stilde ise Tevfik Odabaþýspor C grubunda Çarþamba Belediyespor ve Akademispor takýmlarý ile mücadele edecek. Grupta ilk hafta maçlarý 17 Ekim de Sungurlu da ikinci hafta maçlarý 30 Ekim de Samsun Çarþamba da son hafta maçlarý ise 7 Kasým da Aksaray da yapýcak. Üç grupta yapýlacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan altý takým kura ile üçerli iki gruba ayrýlacak ve ikinci tur grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar yarý finalde karþýlaþacak. Kazanan takýmlar þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. Liglerde serbest ve grekoromende yarý final maçlarýný kazanan iki takým bir üst lige yükselecek. Ýlk grup maçlarýnda elenen dört takým ise tarafsýz bir merkezde yapacaklarý maçlar sonunda yapacaklarý maçlar sonunda son iki yer alan takýmlar ise alt lige düþecekler. Hem spor yaptýlar hem üniversite kazandýlar Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcularý hem sporda hemde derslerde baþarýlý olunabileceðini gösterdiler. Antrenörler okul kazanan öðrencilerini baþarý belgesi ile ödüllendirdi. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýlan öðrenciler hem spor yapýyor hemde üniversite kazanýyorlar. Bir çok öðrenci velisinin çocuklarýn sportif çalýþmalara katýlmalarýnýn derslerini etkilediði yönündeki görüþlerinin yanlýþ olduðunu gösteren en güzel örneði Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu öðrencileri verdiler. Yapýlan sýnavlarda Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýlan öðrencilerden yedi tanesi üniversitelere yerleþmeyi baþardýlar. Yaðýz Efdal Kocaeli Üniversitesi Makotronif Mühendisliði, Sami Boyacý Düzci Üniversitesi Elektrik, Elektronik Mühendisliði, Kaan Þenoðlu Aydýn Üniversitesi Fizik Öðretmenliði, M. Fatih Taþcý Uludað Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði, Çaðdaþ Uçurum Ege Üniversitesi Ýstatistik, Zahit Bolat Konya Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi ve Mehmet Özçetinkaya ise Kapadokya Üniversitesi Üni Radyoloji bölümünü kazandý. Ortaokul düzeyinde ise 37 öðrenci deðiþik okullara kayýt hakký kazandý. Yeni dönem içinde öðrencilere baþarýlý olmak için planlý ve programlý çalýþmalarý, evde tekrar yapmalarý ve kitap okumalarý konusunda uyarýlarda bulunan Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri okul kazanan öðrencilere baþarý belgesi verdiler. Sandýklýspor da yönetimden genel kurul kararý çýktý Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden Sandýklýspor'un yönetimi seçimli olaðanüstü kongre kararý aldý. Sezon baþýndan bu yana ligde kötü gidiþat sergileyen Sandýklýspor da geçtiðimiz günlerde kulübün resmi internet sitesinden yönetimin istifa ettiði duyurulmuþtu. Bunun üzerine yönetim kurulunun 15 Ekim 2015 te seçimli olaðanüstü kongre kararý aldýðý bildirildi. Bu kongrede, yeni bir yönetim oluþmasý ve oluþacak yönetime kulübe gayri menkul edinme yetkisinin de verilmesinin gündem maddesine alýndýðý bildirildi. Kongrenin 15 Ekim 2015 günü gerekli çoðunluðun saðlanamamasý durumunda 23 Ekim 2015 günü tekrar Sandýklý Düðün altýndaki spor kompleksinde yapýlacaðý belirtildi.

15 SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 145 m2 * 6 oda, 1 mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 25 bin TL (Ç.HAK:2451) Mür. Ahmet Süngü Tel: Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri CUMA 2 EKÝM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 5 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: EKÝM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3437 ada no, 1 parsel no, Ulukavak Mahallesi 5 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sedanur TOZDEMÝR Ergün kýzý 1998 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2710) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer ALTIN Erol oðlu 1983 Samsun Doðumlu (Ç.HAK:2713) YÝTÝK Hitit Üniversitesi MYO Ýnþaat Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Koray ÖZDEMÝR Mustafa oðlu 1988 Beykoz Doðumlu (Ç.HAK:2714) YÝTÝK Çorum Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezinden almýþ olduðum Berber Kalfalýk belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yasin KARA Þerif oðlu 1/7/1995 Çorum Oðuzlar Kayý Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2709) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adil AYAS Osman oðlu 1942 Çorum Köprüalan Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2707) Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM (Ç.HAK:175) T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2579 Ada No, 149 Parsel No, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çrum Adliyesi Müzayede Saat: Yorgan, Stor Perde Temizliði Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2109) Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir. ÝNGÝLÝZCE Öðretmeni alýnacaktýr Eðitim kurumunda çalýþtýrýlmak üzere tam zamanlý ÝNGÝLÝZCE (Ç.HAK:2697) (Ç.HAK:2703) (Ç.HAK:2693) Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat : Eleman Aranýyor Ambarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere C-D-E sýnýfý ehliyeti mevcut daðýtým elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Çorum Ambarý Adres: K.S.Sitesi 25. Cad. No: 97 Mür. Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ * Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompa ve market bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Adaylar için askerliðini yapmýþ, evli ve sorumluluk sahibi olmalarý gerekmektedir. Adaylar 30 yaþ altý ve an az lise mezunu olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn 1 adet fotoðraf ve cv ile yapýlmasý gerekmektedir. * Görüþmeler saat 17:00 ile 19:00 arasý yapýlacaktýr. CEMÝL KOL PETROL Adres: Ýnkilap Cad. No: 26 (Sobacýlar arastasý) Koloðlu Ýnþ. Malz. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE TERCÝHEN WORD EXCEL PROGRAMLARINI ÝYÝ DERECEDE KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN SEKRETER ALINACAKTIR. FÝRMAMIZDA ÝMALAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR. BENKA ARICILIK ÝMALAT SANAYÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CADDE NO:6 (BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. (Ç.HAK:2702) (Ç.HAK:2387) (Ç.HAK:2330) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10, 0,25 * 2,50 pleymut 2,80 metrelik 10x10 * 2,50 metrelik ve 2,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 1000 m2 (Ç.HAK:2249) ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2428) ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. 1/3 Tel: (Ç.HAK:2504) TELEFONLA YAPILAN BAÞVURULAR DÝKKATE ALINMAYACAKTIR.) villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Sýnav Lisesi Alis Düðün Karþýsý ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2325) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:2345) (Ç.HAK:2350) Baþvurular için müracaat Tel: BAY TEMÝZLÝK ELEMANI ARANIYOR Öðrenci yurdunda mutfakta çalýþtýrýlmak üzere bay (Ç.HAK:2706) BAY ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Kýsmet Petrolcülük Madeni Yað Paz. Ltd. Þti mizin ön muhasebe bölümünde görev yapacak en az 2 yýl muhasebe tecrübesi olan, paket proðram kullanabilen askerliðini yapmýþ bay çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Baþvurular cv ile birlikte Çepni Mah. Emniyet Sok. Benderli Ýþ Merkezi No: 2/29 ÇORUM adresi (Ç.HAK:2664) temizlik elemaný alýnacaktýr SMMM Ekrem Tepençelik Muhasebe Bürosuna þahsen yapýlacaktýr. BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Kanat ve gol çalýþtýlar Yarýn Çine Madranspor la sahasýnda mücadele edecek olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Nazmi Avluca sahasýnda da yaptýðý antrenmana sakatlýklarý bulunan ve lojmanda özel program dahilinde çalýþan Gökhan ve Buðra dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Turgay ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Ardýndan kanat varyosyanlarý çalýþtýran Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, yan topta savunma hatalarý ve hücum oyuncularýnýn yapmalarý gerekenler konusunda uyarýlarda bulandu. Sayhan, savunma oyuncularýna rakibe yakýn olmalarý ve boþ býrakmamalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Daha sonra rakip savunmaya baský ve gol çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý takým oldukça tempolu geçen bu bölümün ardýndan antrenmaný çift kale maçla tamamladý. Çorum Belediyespor, Çine Madranspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý ter idmaný ile tamamlayacak. Batman programý netleþti Çorum Belediyespor un 7 Ekim çarþamba günü deplasmanda oynayacaðý Batman Petrolspor maçýnýn programý netleþti. Kýrmýzý Siyahlý takým 6 Ekim salý günü sabahý erken saatlerde otobüsle Ankara ya gidecek ve Esenboða havaalanýndan saat uçaðý ile Diyarbakýr a gidecek. Kýrmýzý Siyahlý takým havaalanýndan otobüsle Batman a geçecek ve burada kalacaðý Bozooðullarý Otel e yerleþecek. Belediyespor da kafile çarþamba günü maçý oynadýktan sonra otobüsle Diyarbakýr a geçecek ve saat uçaðý ile Ankara ya gelecek oradan da karayoluyla Çorum a dönecek. ÝBD den transfer taarruzu Bayanlar Voleybol 3. liginde mücadele edecek olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor çok tecrübeli dört ismi kadrosuna kattý. Deniz Avan, Asuman Atik, Özge Özçelik ve Tuðba Altuð u transfer eden kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere yeni sezonda hedeflerinin þampiyon olarak 2. lige yükselmek olduðunu söyledi. Ýsmail Burak Derindere Osmancýk Ýsmail mail Burak Derindere, bu Burak Derinderespor dan transfer taarruzu. 3. ligde mücadele edecek olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor yeni sezonda þampiyonluk hedefine ulaþmak için kadrosuna dört tecrübeli ismi katarak bülük bir hamle yaptý. Kulüp Baþkaný Ýs- sezon Osmancýk ý ve Çorum u 2. lige taþýmak istediklerini bunun içinde geçtiðimiz sezon elde ettikleri tecrübe doðrultusunda kadrolarýna güçlendirme kararý aldýklarýný söyledi. Derindere, kulüp olarak dört tecrübeli isimle anlaþtýklarýný görüþmelerinin devam ettiðini belirterek sezon baþýna kadar tüm hazýrlýklarý tamamlayacaklarýný söyledi. Osmancýk ÝBD nin transfer ettiði isimlerden Deniz Avan 1984 doðumlu ve 1.87 boyunda. Ankara Eczacý. Pursaklar Belediye ve son olarakta Bursa Büyükþehir Belediyespor takýmýnda oynadý. Deniz orta oyuncusu olarak görev yapýyor doðumlu Özge Özçelik ise 1.76 boyunda ve Çankaya Belediye, Ordu Telekom ve Numune DSÝ takýmlarýnda forma giydi ve smaçör mevkiinde oynuyor. Asuman Atik ise 1990 doðumlu ve 1.85 boyunda. Ankara Karayollarý, Ýller Bankasý, Ankaragücü, Çankaya Belediyesi ve Kazan Belediyesi takýmlarýnda forma giyen Asuman Atik pasör çaprasýnda görev yapýyor. Tuðba Altuð ise 1990 doðumlu ve 1.85 boyunda ve orta alan oyuncusu. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor voleybol antrenörü Ümit Gökgöz ise Baþkanlarý Ýsmail Burak Derinderespor un þampiyonluk hedefiyle bir kadro oluþturduðunu belirterek en kýsa Celal Bayraklý sürede kadroyu oluþturarak yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný söyledi. Gökgöz, Baþkan Ýsmail Burak Derindere ye teþekkür etti. Bayraklý, Adliye-Of maçýný yönetecek Çorum Ulusal hakemi Celal Bayraklý ya 3. ligde görev. Yarýn Ankara Ostim Stadý nda Adliyespor ile Ofspor arasýndaki maçý Celal Bayraklý yönetecek. 3. lig 2. grupta altýncý hafta maçlarý sonunda 12 puanla dördüncü sýrada yer alan Ofspor ile 11 puanla beþinci sýrada yer alan Adliyespor takýmlarý ligde üst sýralar için mücadele ediyorlar. Bu maçta Celal Bayraklý nýn yardýmcýlýklarýný ise Gümüþhane den Kemal Þafak ve Amasya dan Mustafa Gül yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Sinop tan Erdal Yýlmaz. Emrah Taç Avrupa Þampiyonasý nda Emrah Taç Avrupa Þampiyonasý nda Emrah Taç, Avrupa Artistik Bilardo Þampiyonasý nda mücadele edecek Ekim tarihleri arasýnda Fransa nýn Marsilya þehrinde yapýlacak olan Avrupa Artistik Bilardo Þampiyonasý nda Türkiye den üç sporcu mücadele edecek. Marsilya da yapýlacak olan Avrupa Artistik Bilardo Þampiyonasý nda Avrupa ve Dünya Þampiyonu Serdar Gümüþ ve Barýþ Cin ile birlikte üçüncü isim olarakta ilimizden Emrah Taç temsil edecek. Bu yýl içinde yapýlan Türkiye Þampiyonasý nda ilk üç sýrayý alan sporcularýn katýldýðý Avrupa Artistik Bilardo Þampiyonasý nda mücadele edecek olan Emrah Taç amacýnýn ilini ve ülkesini en güzel þekilde temsil etmek olduðunu söyledi. Osmancýk Ladik e hazýr BAL temsilcimiz Osmancýkspor pazar günü evinde oynayacaðý Ladik Belediyespor maçýna hazýr. Kýrmýzý Beyazlýlar evlerinde oynayacaklarý ilk maçý taraftar desteðiyle kazanarak iddiasýný sürdürmek istiyor. Hakan Köse profesyonel ilk düdüðü Çorum da çalacak Bu sezon Ulusal hakemliðe yükselen Sivas bölgesinden Hakan Köse profesyonel ligdeki ilk düdüðü yarýn Çorum Belediyespor - Çine Madran maçýnda çalacak. Çorum Belediyespor un yarýn sahasýnda oynayacaðý Çine Madranspor maçýný Sivas bölgesinin yeni ulusal hakemi Hakan Köse yönetecek. Bu sezon Ulusal hakemliðe yükselen Hakan Köse profesyonel liglerdeki ilk maçýný yarýn Çorum da yönetecek. Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyespor - Çine Madranspor maçýnda Hakan Köse nin yardýmcýlarý ise Malatya dan Burak Gültek ve Elazýð dan Mesut Küçükarslan. Maçýn dördüncü hakemi ise Aksaray dan Murat Akgün. CUMA 2 EKÝM 2015 Asuman Atik Özge Özçelik Tuðba Altuð Görkemspor bugün Keçiören önünde Ankara Polatlý da bugü baþlayacak Bayanlar Hentbol 2. Lige yükselme maçlarýnda Çorum Gençlik Görkemspor bugün Keçiören Belediyespor önünde mücadele edecek. Saat de baþlayacak maçta Görkemspor güçlü rakibi önünde galip gelerek iyi bir baþlangýç yapmak istiyor. Temsilcimiz Görkemspor grupta yarýn saat de Antalya ile pazar günü ise saat de Ordu Gençlerbirliði ile karþýlaþacak. Üç gün sürecek maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar Bayanlar 2. ligine yükselmeye hak kazanacaklar. Bölgesel Amatör ligde Çorum temsilcisi Osmancýkspor Pazar günü evinde oynayacaðý ilk maçta Ladik Belediyespor u konuk edecek. Kýrmýzý Beyazlýlar sýkýntýlý geçen bir haftanýn ardýndan Ladik Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Ýlk hafta maçýnda Soðuksu Yenicespor u deplasmanda 3-1 yenerek iyi bir baþlangýç yapan Osmancýkspor bu hafta sonu oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Dün yapýlan çift kaleden sonra bugünde haftanýn son antrenmanýný yaparak kampa girip maç saatini bekleyecek. Pazar günü Osmancýk Þehir Stadýnda saat da Ladik Belediye Sporla oynanacak olan maç öncesi Osmancýk Spor yönetimi yaptýðý açýklamada, takýmda sakat ve cezalý oyuncunun bulunmadýðýný, Osmancýk sahasýndaki ilk BAL ligi müsabakasý olan Ladik Belediye Spor maçýna tüm Osmancýk halkýný ve sporseverleri beklediklerini belirttiler. Ýlk hafta maçýnda alýnan 3-1 lik galibiyetin ardýndan bu maça da üç puan için çýkacaklarýný ve mutlak galibiyet almak adýna oynayacaklarýný dile getirdiler.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu toplantýsýnda konuþan

Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu toplantýsýnda konuþan "Esnafýn sýkýntýlarýný çözmek için elimizden geleni yapacaðýz" 02 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SAYFA 5 TE Sanayide geliþigüzel park edilen karoserler kazalara neden oluyor Bu sistem iþletmelere

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. MHP li adaylar emeklileri ziyaret etti Emeklilerimiz ikinci bir iþ zorunluluðu yaþamamalý

* HABERÝ 8 DE. MHP li adaylar emeklileri ziyaret etti Emeklilerimiz ikinci bir iþ zorunluluðu yaþamamalý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen'i ziyaret etti. Toplumsal eleþtiriler siyasetçi için gerekli AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý Mikrokrediyle iþveren oldu Kütüphaneler, yenilenen mekanlarý ve zengin içeriðiyle kitap dostlarýný bekliyor. Kütüphanelerde büyük deðiþim * HABERÝ 9 DA Çorum'da, 13 yýl önce eþinden ayrýlan iki çocuk annesi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Akademisyenlere çaðrý

Akademisyenlere çaðrý Çorum keþke bu Riya, inanç kalitesini düþüren bir hastalýk listede olmasaydý! Dinde samimiyet konusundan bahseden Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur: Türkiye genelinde uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Enes Bayrak. ÝYC ve EBSAD dan Hitit Üniversitesi nde seminer

Enes Bayrak. ÝYC ve EBSAD dan Hitit Üniversitesi nde seminer ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 6 EKÝM 015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Enes Bayrak Genç Özel Harekatçý kazada þehit oldu Sungurlu da meydana gelen trafik kazasýnda, ailesini ziyaretten dönen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ýþte heyelanýn fotoðraflarý (Ç.HAK:2708)

Ýþte heyelanýn fotoðraflarý (Ç.HAK:2708) Ýþte heyelanýn fotoðraflarý Hakimiyet in dünki sayýsýnda manþetten duyurduðu Kýrkdilim Yolu ile ilgili tehlike, ürpertici görüntülerle korku salmaya devam ediyor. TIR da yüklü bulunan okul sýralarý kullanýlamaz

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

(Ç.HAK:2708) Yeni Belediye hizmet binasýnýn yerini Çorum halký belirledi.

(Ç.HAK:2708) Yeni Belediye hizmet binasýnýn yerini Çorum halký belirledi. HÝTÝTSEM e 3 ABD li öðretim elemaný HÝTÝTSEM de yeni 3 ABD li öðretim elemaný göreve baþladý. * HABERÝ DE Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz servisinde yatan

Detaylı

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. * HABERÝ 12 DE Teröre karþý

Detaylı

Çorum Þube Baþkaný. fuarla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti; Türkiye ekonomisinin son yýllarda

Çorum Þube Baþkaný. fuarla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti; Türkiye ekonomisinin son yýllarda ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 21 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ TÜMSÝAD dan dev fuar Abdurrahman Kýlýç TÜMSÝAD Çorum þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Çorumlu sanayici ve iþ adamlarýný

Detaylı

de yasa teklifi verebilirler

de yasa teklifi verebilirler Þoförler ve Nakliyeciler Odasýný ziyaret eden BBP. Sýra Adayý Nihat Argut Sorunlarý ve çözüm yollarýný biliyoruz BBP. sýra Milletvekili adayý Nihat Argut, AKP'nin kendi insanýnýn para kazanmasýndan rahatsýz

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı