SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:"

Transkript

1 SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Wemhoff. v. Almanya Kararı ve bu kararın iç hukukumuza yansıması değerlendirilecektir. II-KARARIN ÖZETİ: Karl Heinz Wemhoff 9 Kasım 1961 tarihinde Berin'de yakalanmıştır. Wemhoff Broker'dir ve emniyeti suistimal ile suçlanmaktadır. Delilleri karartma şüphesi ile, Tiergarten sulh hakimi tutuklama kararı vermiştir. 28 Aralık 1961 ve 8 Ocak 1962 tarihlerinde tutukluluk durumunun uzatılmasına karar verilmiştir. Wemhoff 1961, 1962, 1963 ve1964 yılları süresince serbest bırakılması için çeşitli başvurular yapmışsa da, bunlar kabul edilmemiştir. Wemhoff ve diğer 12 kişi hakkında yapılan araştırmalar 24 Şubat 1964 tarihinde bitmiştir. 855 sahifelik iddianame 23 Nisan 1964'de verilmiş sonsoruşturmanın açılmasına 9 Kasım 1964 tarihinde karar verilmiştir. Duruşma sonunda Wemhoff 7 Nisan 1965'de suçlu bulunmuş ve 6 yıl 6 ay hapis cezası ve para cezasına mahkum edilmiştir. Tutukluluk durumunun devamına karar verilmiştir. 30 Nisan 1965'de yerel mahkeme salıverme tabelini kabul etmiştir. Wemhoff cezasının 2/3 kadarını çektikten sonra 8 Kasım 1966'da şartla salıverilmiştir. Divan tutukluluk durumunun uzun sürmesi konusunda, davanın karmaşık bir yapıya sahip olması durumunda, Sözleşmenin 5/3 hükmünü ihlal edilmeyeceğine karar vermiştir. Sözleşmenin 6/1 maddesi bakımından da uzun süren temyiz aşamasının sözleşmeye aykırı olduğunu söylemiştir. III.AİHM'NİN TUTUKLULUK SÜRELERİNİN DENETİM ÖLÇÜTLERİ: AİHM, tutukluluk halinin devamı ve kişinin salıverilme isteminin makul süre içerisinde değerlendirilmesi bakımından belli ölçütler aramaktadır. 1- Davanın niteliği ve konusu: Yargılama konusu suçun karmaşık ve çok sanıklı veya birden fazla devleti içine alan yada uluşlararası niteliği bulunan suçlar olması halinde sıradan ceza davalarına oranla daha zor ve karmaşık kabul edilmiş ve bu halde uzun süren yargılamalar makul süre içinde kabul edilmiştir. Ancak yargılam konusu suçtan verilebilecek ceza ile tutukluluk süresi değerlendirlimelidir. Kişi tutuklanmışsa sözleşmenin madde 5/3 ve 5/1'deki makul sürede salıverilmesi gerekmektedir. Makul süre kavramı * Yargıtay Tetkik Hakimi

2 sözleşmede açıkca tanımı yapılmış değildir.ancak bunun her somut olayın özelliğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.mahkemeye göre her olay için geçerli bir makul süre kabulünün tespiti olanaksızdır.tutukluluk süresinin uzunluğu, işlenen suçun niteliğine, öngörülen ve verilmesi beklenen cezaya göre değişebilecektir. 2-Masumiyet Karinesi: Ceza ile tutukluluk süresinin uzunluğu arasındaki ilişki belirlenirken, sözleşmenin 6/2. maddesi ile güvence altına alına masumiyet karinesi" göz önünde bulundurulmalıdır.kişinin tutuklu kaldığı süre mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda verilecek olan cezanın süresine çok yakın olması halinde masumiyet karinesi ihlal edilmiş olacaktır. 3-Sanığın tutumu ve kişiliği: Yapılan yargılama sırasında sanığın, kendisi ile ilgili usul safhalarını yerine getirirken özenli davranmalı, yargılamayı geciktirme amaçlı yöntemlerden kaçınmalı, davadan kaçmak suretiyle davanın uzamasına katkı sağlamamalıdır.tutuklu kişinin suç işlemeye meyilli bir yapıya sahip olup olmadığı, sosyal ekonomik durumu,mesleği, tutuklu kalacağı sürenin takdiri bakımından önem taşır. 4-Görevli makamların tutum ve davranışları: Makul sürenin tespitinde bir diğer ölçüt ise yargı yerlerinin ve Devletin önlerine gelen bir olayda etkin, yeterli ve hızlı bir soruşturma yürütüp yürütmedikleridir. IV- İÇ HUKUKUMUZDA TUTUKLULUK SÜRELERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME: Tutuklanma nedenleri,süresi, hangi hallerde tutuklama kararı verilemeyeceği, tutukluluk durumunun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ile tutukluluğun devamına ilişkin yargı makamlarının kararları ile tutuklunun istem ve taleplerine ilişkin hükümler 5271 sayılı CMK'nın 100 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir sayılı CMK'nın 102/1. maddesine göre, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıl olup, bu süre zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.anılan maddenin ikinci fıkrası uyarınca ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren işlerde ise tutukluluk süresi en çok iki yıl olup bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek üç yıl daha uzatılabilir. CMK 252. maddesinin 2. fıkrasına göre ise; 250 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen suçlar bakımından, Kanunda öngörülen tutuklama süresi iki kat uygulanır. Yasa koyucu düzenleme ile tutuklulukta azami süreler öngörmüştür. V-KOVUŞTURMANIN TEMYİZ AŞAMASI KISMINDA TUTUKLULUK

3 SÜRESİNİN İŞLEMEYE DEVAM EDİP EDEMEYECEĞİ SORUNU: 5271 sayılı CMK'nın "Tanımlar" başlıklı 2. maddesinin 1-f bendi uyarınca "kovuşturma" evresi iddanamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar ki safhayı kapsamaktadır. Dolayısıyla yasal düzenlemedeki açıklık karşısında hükmün temyiz edilmesi halinde temyiz aşamasının da kovuşturma safhasını oluşturacağı kuşkusuzdur. Karar kesinleştiğinde artık kişi sanık statüsünden hükümlü statüsüne geçmektedir. Tutuklama ise soruşturma ve kovuşturma aşamasında başvurulan bir koruma tedbiri olup hükmün kesinleşmesine kadar anılan maddenin 1-b bendi uyarınca sanık konumunda olan kişi, hakkındaki karar kesinleşmesiyle artık hükümlü olacağından bu durumda tutukluluk halinden de söz edilemeyecektir. Yukarıda özet bilgileri verilen AİHM kararı ilk derece yargılaması sırasındaki tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate almakta, hüküm verildikten sonra hükümle birlikte tutukluluğunun devamına karar verilmesi halinde temyiz aşamasındaki süreyi ise tutukluluktan saymamaktadır. AİHM nin söz konusu kararlarını dayanak yaptığı, AİHS nin 5/1 maddesi şu hükmü içermektedir: Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Aşağıda belirtilen haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz".maddenin (a) bendinde ise "Kişinin, yetkili mahkeme tarafından mahkûm edilmesi üzerine usulüne uygun olarak hapsedilmesi. hükmü yer almaktadır. AİHM, inceleme konusu kararda ilk derece mahkemesi tarafından hakkında mahkûmiyet hükmü verilen kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasını, hüküm temyiz edilmiş olsa bile sözleşmenin 5/1-a maddesi kapsamında değerlendirmekte ve bu andan itibaren kişiyi bir anlamda hükümlü saymaktadır. Oysa AİHM bazı kararlarında temyiz aşamasında tutuklu kalınan süreleri de Sözleşmenin diğer hükümleri açısından değerlendirmektedir.tutukluluk durumunun, makul sürede yargılanma ilkesinin ihlal edilip edilmediği açısından incelenebileceği konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Dolayısıyla mahkemenin bu değerlendirmesi 5.maddenin koruduğu "özgürlük hakkı" eğilimi ile bağdaşmamaktadır. VI-AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KARARININ İÇ HUKUKUMUZA YANSIMASI: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince hüküm verildikten sonra yani temyiz incelemesindeki süreyi diğer bir ifadeyle sözleşmenin 5/3. maddesi kapsamında tutukluluk süresinin sonunu sadece ilk derece mahkemesi tarafından cezanın verildiği gün olduğunu kabul eden içtihadı iç hukukumuzdaki Yargısal makamlarca da kabul görmüştür.

4 Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bu görüşü benimsemiş ve oyçokluğuyla aldığı tarih ve 2011/ karar ile CMK'daki tutukluluk sürelerinin aşılıp aşılmadığı yönünden ilk derece mahkemesinin kararına kadar geçen süreyi dikkate almış hükümden sonra temyiz aşamasında kalan süreleri ise tutukluluktaki yasal sınır kapsamında değerlendirmemiştir. Genel Kurul anılan kararın gerekçesinde maddede belirtilen tutukluluk sürelerinin hesabında yerel mahkeme tarafından hüküm verilinceye kadar geçen süre dikkate alınmalı, buna karşın yerel mahkeme tarafından hükmün verilmesinden sonra tutuklu sanığın hükmen tutuklu hale gelmesi nedeniyle temyizde geçen süre hesaba katılmamalıdır. Zira, hakkında mahkumiyet hükmü kurulmakla sanığın atılı suçu işlediği yerel mahkeme tarafından sabit görülmekte ve bu aşamadan sonra tutukluluğun dayanağı mahkumiyet hükmü olmaktadır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de AİHS nin 5. maddesinin uygulamasına ilişkin olarak verdiği kararlarda tutuklulukla ilgili makul sürenin hesabında, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet hükmünden sonra geçen süreyi dikkate almamaktadır." demiştir. VII-DEĞERLENDİRME: AİHM'nin belirtilen içtihadına göre hükümden sonraki aşama hükümlülüğe benzetilmiştir.ancak bu yorum iç hukukumuz yönünden çelişki yaratmıştır.aihm'nin hükümden sonraki tutukluluğa yüklediği anlam bizim iç hukukumuzdan farklıdır. Zira koruma tedbiri olması göz önüne alındığında tutuklamanın ancak şüpheli/sanık statüsüyle ilgili olduğu açıktır. CMK nın 2. maddesinin 1. fıkrasının a bendine göre "şüpheli soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, b bendi uyarınca da "sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi" tanımlamaktadır. Dolayısıyla hükmün verilmesinden sonra ancak henüz kesinleşmediği aşama Kanun gereği "kovuşturma" aşamasıdır ve kişi de hükümlü değil sanıktır. Bu açıdan AİHM'nin hükümden sonraki aşamada da tutuklu olup henüz karar kesinleşmeyen kişiyi tutuklu olarak kabul etmeyen kararı ile bunu benimseyen Ceza Genel Kurulu'nun kararı yasal düzenlemeyle çelişmektedir. Kaldı ki temyiz aşamasının uzun olduğu bir durumda yukarıda belirtilen "makul sürenin" ihlali gündeme gelecektir. AİHS nin 5. maddesine göre, tutuklu bulunan herkesin, makul bir süre içinde serbest bırakılmaya hakkı vardır. Diğer yandan AİHM in anılan kararı sürenin miktarına ilişkin de değildir. Bu halde tutukluluk sürelerine ilişkin CMK'daki düzenleme Yargıtay da geçecek süreyi kapsadığından hükümden sonraki aşama üst mahkemedeki süreyi dahil etmeyen içtihadın emsal alınması da yerinde değildir.kaldıki sözleşmeye taraf olan devletlerin kendi iç hukuk mevzautlarında özgürlüğü daha fazla koruyucu hükümlere yer verebilirler ve bu durum Sözleşmeye aykırılık oluşturmamaktadır. Bu halde iç hukukumuzdaki yasal düzenlemenin daha lehe olduğu konusunda şüphe yoktur. İç Hukukumuzda Ceza Yargılaması yönünden kişiyi hürriyetinden yoksun kılan belli durumlar "yakalama","gözaltına alma","tutukluluk" ve "hükümlülük" halleri olarak

5 belirlenmiştir. Hakkında mahkumiyet hükmü verilen ancak tutuklu bulunan sanığın henüz karar kesinleşmeden temyiz aşamasındaki bu statüsünün yakalama, gözaltına alma ve hükümlü olmadığı mevcut yasal düzenleme karşısında izahtan varestedir. Ancak "tutuklu" olmadığını da Ceza Genel Kurulu yukarıda belirtilen kararında kabul etmiştir. Genel Kurul bu durumdaki bir sanığın "statüsünün" ise ne olduğunu belirtmemiştir. Oysa CMK'nın 104. maddesi uyarınca tutuklu sanık, soruşturma ve kovuşturma aşamasında ki yasanın 2. maddesinin 1-f bendi uyarınca buna temyiz safhası da dahildir her zaman salıverilmesini isteyebilir. CMK'nın 104. maddesinin 2. fıkrasında şüpheli ve sanığın "tutukluluk" halinden söz etmiş ve salıverilme istemine de anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca Yargıtay'ın da karar verebileceğini hükme bağlamıştır. Hükümden sonraki temyiz aşamasında hürriyetinden yoksun kalan sanığın bu statüsünü CMK'nın 104. maddesi açıkça "tutukluluk" olarak belirlemiştir. Bu nedenle AİHM'sinin içtihadının bir yansıması olarak uyarınca hükümden sonraki aşamada hürriyetinden yoksun kalan sanığın bu durumunu "tutukluluk" olarak kabul etmeyen ve CMK'nın 102. maddesindeki sürelerden saymayan Genel Kurul Kararının yasal düzenleme ile çeliştiği açıktır.

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI Avukat Ülkercan Özbey İlhan, Ankara Barosu CMK Kurulu üyesi, Gelincik Merkezi Rehber Avukatı Ara Muhakeme Evresi C.Savcılığı tarafından

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE Ersan ŞEN * Özet : Bu çalışmamızda, soruşturma ve kovuşturmayı kapsayan ceza yargılamasının uygulamada ne gibi temel esaslarla yürütüldüğü ve ne

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ *

ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ * ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ * Doç. Dr. Faruk Turhan * I. GENEL OLARAK 1. Anayasa ve Milletvekili Seçimi

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI * GİRİŞ İşlenen bir suçla, suçun işlendiği yerin ülkesinin kamu düzeni bozulmuştur. Bu sebeple, mülkilik, başka bir ifadeyle ülkesellik ilkesi gereğince,

Detaylı

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme Mart 2014 tarihli Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Hande Özhabeş SUNUŞ Türkiye de son yıllarda yargı reformu kapsamında ceza hukukuna ilişkin, özellikle

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi?

Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Ceza Muhakemesi Hukuku ve Demokrasi: 1. Ceza Muhakeme Hukuku gerçekte içerdiği normlar açısından bir ülkenin siyasi sisteminin

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ

ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ ADİL YARGILANMA HAKKI VE İDDİANAMENİN KABULÜ - İADESİ - TEBLİĞİ M. Sezgin TANRIKULU * I. Giriş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 1 Haziran 2005 tarihinde, Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza ve Güvenlik

Detaylı

1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME

1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME Müdafilik 1 12 MÜDAFİLİK 1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME Müdafi, toplumsal müdafa makamı olup, ceza muhakemesinde C. savcısının sahip bulunduğu yetkiler kadar eşit yetkilerle donatılmış bir süjedir.

Detaylı

ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI

ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI ÖRNEK BİR KARAR IŞIĞINDA 6384 SAYILI YASANIN KAPSAMI ve ETKİN SONUÇ SAĞLAYIP SAĞLAYAMAYACAĞI * IN THE LIHGT OF AN EXEMPLARY VERDICT, CONTENT OF THE LAW NUMBER 6384 AND İS İT GOING TO PROVIDE EFFICIENT

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır.

1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır. I. ANA BÖLÜM Genel Hükümler Devletlerarası Anlaşmaların Önceliği 1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır. Genel Çekince Yabancı bir

Detaylı

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler;

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler; YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA DOSYA İNCELEMESİ SIRASINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA GENEL OLARAK TESPİT EDİLEN USUL EKSİKLİKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nın

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I. İNCELENEN KARARIN; : İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 02/07/2012 NUMARASI

TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I. İNCELENEN KARARIN; : İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 02/07/2012 NUMARASI 1 T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi Esas No : 2013/16791 Tebliğname No: 5 2013/359766 TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ : 02/07/2012

Detaylı

HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. Erdal TERCAN * Yrd. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN ** ÖZET Hukuk kuralları, kişinin haklarına

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

CEZA MUHAKEMESĐ HUKUKUNDA YER GÖSTERME ĐŞLEMĐ

CEZA MUHAKEMESĐ HUKUKUNDA YER GÖSTERME ĐŞLEMĐ AÜHFD, 62 (4) 2013: 1087-1103 Öntan CEZA MUHAKEMESĐ HUKUKUNDA YER GÖSTERME ĐŞLEMĐ The Procedure Of Showing The Crime Scene In Turkish Criminal Procedure Law ÖZET Yaprak ÖNTAN * Yer gösterme işleminin hukuki

Detaylı