Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide"

Transkript

1 "Otopark parasýný ödemeyene icra takibi yaptýracaðýz" Baþladýðý günden beri tartýþmalara neden olan Gazi ve Ýnönü Caddelerinde ücretli otopark uygulamasýnda birkaç gündür araç camlarýna býrakýlan "otopark ücretini ödemeyenlerin icraya verileceði" ile ilgili notlar yeni bir tartýþmanýn baþlamasýna neden oldu. Birçok vatandaþ arabasýný park etmediði halde park ücreti yazýldýðýný iddia ediyor. SAYFA 6 DA Tahsin Þahin Sürücülere bayram uyarýsý! Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, bayram öncesi karayollarýnda yaþanacak trafik yoðunluðuna karþý sürücüleri kurallara eksiksiz uymaya çaðýrdý. Türkiye'de özellikle dini bayram tatillerinde, kara yollarýnda trafik yoðunluðunun büyük oranda arttýðýný aktaran Tahsin Þahin, aþýrý hýz, dikkatsizlik ve kurallara uymama nedeniyle meydana gelen kazalar yüzünden yollarýn adeta kan gölüne dönüþtüðüne dikkat çekti. SAYFA 2 DE 18 EYLÜL 2015 CUMA 40 KURUÞ Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Erkan Elfaz Ermiþ MHP'den açýklama bekliyor Ziraat Mühendislerinden TSO'ya teþekkür Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, Ülkemizde son dönemde yeniden týrmanan terör olaylarýnýn, Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn da vicdanýný kanattýðýný söyledi. Bu vesile ile Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde orada olmasý gerektiðine inandýðý diðer STK'nýn olmamasýna raðmen... SAYFA 2 DE Ahmet Faruk Ýmal Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal'den geldi. Yaptýðý açýklamaya, "Üzerinde maalesef aðýrlýðýnýn ve öneminin farkýnda olmasa da, Adana Büyük Þehir Belediye Baþkanlýðý, þehir eminliði gibi bir etiket taþýyan Hüseyin Sözlü ismindeki bir kendini bilmezin, Ýskilipli Atýf Hoca hakkýndaki ahlak, edep, izan, akýl, insaf, namus, þeref vb. her türlü insani duygudan eksik açýklamalarý ülkemiz gündemini meþgul etmektedir" diyerek baþlayan Ahmet Faruk Ýmal, "Bu talihsiz açýklamanýn insani temelleri olmadýðý gibi, gerçeklerle de alakasý olmadýðý özellikle son 4-5 yýldýr yaþanan tartýþmalar sürecinde, Ýstiklal Mahkemelerinin kendi kayýtlarýnýn da yer aldýðý belgeleriyle, gerek biz akrabalarý, gerekse tarihçiler, yazarlar, araþtýrmacýlar tarafýndan net bir þekilde ortaya konmuþtur. SAYFA 3 TE Kurbanlýk kesimi ve kurbanlýk etler ile ilgili uyarýlar Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, kurbanlýk kesimi ve kurbanlýk etlerin muhafazasý ve piþirilmesi ile ilgili olarak açýklamada bulundu. SAYFA 7 DE Nazik Bulut Necati Gül Dr. Ahmet AKIN SAYFA 3 TE Ýl Müftüsü KURBAN BAYRAMI VE KURBAN ÝBADETÝ Bayat'ýn sorunlarýný masaya yatýrdýlar AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erdoðan Köroðlu Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. SAYFA 10 DA "Ýyilik Aðacý" hayýrseverleri bekliyor Deniz Feneri Çorum Genç Ýyilik Hareketi, yoksul çocuklar için yeni bir projeyi hayatta geçirdi. "Ýyilik Aðacý" adlý proje Hürriyet Meydaný PTT yanýnda düzenlenen etkinlik ile vatandaþlara tanýtýldý. SAYFA 5 TE MÝSÝAD Kadýn Kurulu' oluþturuldu Kadýn giriþimcilerin iþ dünyasýna katýlýmýný artýrmak amacýyla MÝSÝAD Kadýn Kurulu oluþturuldu. Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝ- SÝAD) Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkanlýðý'na da Nazik Bulut getirildi. SAYFA 4 TE "Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olmadýkça Ümmet özgür olmayacaktýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Saatcý Ýsrail tarafýndan Mescidi Aksa'ya yapýlan saldýrýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýslam'ýn ilk kýblesi, harem mescidlerinin üçüncüsü, ümmetin izzet ve þerefi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldýrýlarýný sürdüren katil devlet Ýsrail'i þiddetle kýnýyoruz. Ahmet Saatcý SAYFA 3 TE "Çaðrý Merkezi Müþteri Temsilcisi" kursu açýlacak ÝÞKUR ile Global Bilgi Pazarlama Danýþma ve Çaðrý Servisi Hiz. A.Þ. (Turkcell) ile birlikte "Çaðrý Merkezi Müþteri Temsilcisi" alanýnda en az yüzde 50 istihdam garantili kurs açýlacak. SAYFA 7 DE

2 2 AJANDA Ýmsâk : 04: Güneþ : 06:17 Öðle : 12:41 Paskistanýn kurucusu M. Ýkindi : 16:08 Ali Cinnah'ýn vefâtý (1948) Akþam : 18:54 Biga, Çan ve Erdek'in Yatsý : 20:14 kurtuluþlarý (1922) Allah sevgisi öyle bir þeydir ki, her iyilik, hayýr ve üstünlüðün esasý odur. Sürücülere bayram uyarýsý! Abdüsselâm bin Meþîþ Hasenî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ACI ELEMAN ARANIYOR Usandým taþ basmasý günler yaþamaktan yalnýzlýðýmý büyütüyorum korkunç yani baðýrmak sana sulardan. Her gün yeniden ölmek elinden karanlýk adamlarýn yalanla, ekmekle, silahla. Üstümüze bakarken çaðlar her çocuk baþý okþadýðýmýz suçlu bizmiþiz gibi büyüyor avcumuzda. Gözlerinde bile deniz dibi gözlerinde ölüler askerler ve gemiciler halinde. Ýhtiyar yüreði topraðýn buðdayý, elma'sý korkuda. Suskunluðum, utancým büyük sýkýntým kara. Gel daðýt mavini kör kuyular uykuma. Ahmet OKTAY Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, bayram öncesi karayollarýnda yaþanacak trafik yoðunluðuna karþý sürücüleri kurallara eksiksiz uymaya çaðýrdý. Türkiye'de özellikle dini bayram tatillerinde, kara yollarýnda trafik yoðunluðunun büyük oranda arttýðýný aktaran Tahsin Þahin, aþýrý hýz, dikkatsizlik ve kurallara uymama nedeniyle meydana gelen kazalar yüzünden yollarýn adeta kan gölüne dönüþtüðüne dikkat çekti. Baþkan Þahin, "Bayramlar, matemleri deðil, mutluluk ve sevinçleri paylaþtýðýmýz günlerdir. Bayramda trafik kazalarý yüzünden acýlarý deðil, kurallara uyarak, kazasýz yolculuk geçirip, sevdiklerimizle kucaklaþýp, sevinçleri yaþamalýyýz. Lütfen, kurallara uyun, aþýrý sürat yaparak trafik canavarýna kurban olmayýn. Sürat felakettir. Ne sizin canýnýz, ne de baþkalarýnýn canlarý yanmasýn" dedi. YORGUNLUÐA VE UYKUSUZLUÐA DÝKKAT Bayramlarda uzun yolculuða çýkan sürücülerin yorgun, uykusuz olmalarýnýn kazalarýn meydana gelmesini artýran bir faktör olduðunu ifade eden Tahsin Þahin, "Bizim tavsiyemiz vatandaþlarýmýza yorulduklarý yerde durup dinlenmeleri, uykusuz iseler rahat bir yerde dinlenmeleri" þeklinde konuþtu. EMNÝYET KEMERÝ HAYATIMIZ I KURTARIR Tahsin Þahin Kazalarda önemli bir kurtarýcý olan emniyet kemerinin önemine de vurgu yapan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, "Emniyet kemeri araç içerisinde olan gerek sürücü, gerekse yolcu olarak herkesin emniyet kemerini takmasý gerekiyor. Hayatýmýzý yüzde 50 oranýnda garanti etmiþ oluyoruz. Emniyet kemeri üzerinde durduðumuz önemli bir konu hem sürücülere hem de yolculara dikkat etmeleri konusunda uyarýyoruz" diye konuþtu. TRAFÝKTE HOÞGÖRÜ VE SAYGI ÖNEMLÝ Geçen yýllarda uzun süreli bayram tatillerinde yaþanan trafik kazalarýnda yüzlerce vatandaþýn hayatýný kaybettiðini de hatýrlatan Tahsin Þahin, "Ýstatistikler, dini bayram tatillerinin uzadýðý dönemlerde trafik kazalarýnda aþýrý artýþ olduðunu ortaya koyuyor. Bayram tatillerinde, yaþanan trafik yoðunluðunun yaný sýra, dikkatsizlik, hoþgörüsüzlük, acelecilik, kurallara uyulmamasý, yorgun araç kullanýlmasý da kazalarýn artmasýnda önemli etkendir. Bu nedenle trafikte saygý, sevgi ve sabýrlý olmayý asla unutmamalýyýz. Eðer sürücülerimiz trafikte birbirlerine karþý sevgi ve saygý kurallarý içerisinde hareket edip, sabýrlý bir þekilde araç kullanýrlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktýr" dedi. Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman HAVA DURUMU Ziraat Mühendislerinden TSO''ya teþekkür Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0058 3,0066 EUR 3,4054 3,4069 STERLiN 4,6743 4,6761 2,4868 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, Ülkemizde son dönemde yeniden týrmanan terör olaylarýnýn, Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn da vicdanýný kanattýðýný söyledi. Bu vesile ile Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde orada olmasý gerektiðine inandýðý diðer STK'nýn olmamasýna raðmen Çorum'daki çok sayýdaki sivil toplum kuruluþunun, 'teröre hayýr' demek için bir araya geldiðini, hiçbir siyasi parti, dil, din, mezhep çýkarý gözetmeksizin, tamamen Ýlin ve ülkenin selameti için terörün þiddetle kýnandýðýný ve vatandaþlarýn da saðduyulu olma ve metanetli olmaya davet edildiðini dile getiren Gül, "Bu giriþime öncülük eden Baþkan Çetin Baþaranhýncal nezdinde Ticaret ve Sanayi Odasýna teþekkür ediyorum. Gün geçmiyor ki, göðsünü terör örgütünün kahpe kurþunlarýna siper ederken Necati Gül Hakka yürüyen þehitlerimizin acýlý haberleriyle can evimizden vurulmayalým. Ýlk gününden itibaren millî varlýðýmýza yönelik arz ettiði tehdide karþý Türk milletini ve devletini uyarmayý vazife bildiðimiz bazýlarýna göre "Çözüm" bize göre "Çözülme Süreci" kanlý meyvelerine sürekli yenilerini ilave ediyor. Çözüm adý altýnda Mayýs 2013'te ülkenin bir çok ilinde olduðu gibi ilimizde de akil insanlar (!) heyetinin bir otelde programý oldu. Bu programa kim veya kimler tarafýndan belirlendiðini bilmediðimiz seçme bir çok sivil toplum kuruluþu çaðrýldý. Bir bölümü basýna kapalý yapýldýðý için ne konuþuldu, sözde çözüm için ortaya ne konuldu bilmiyoruz. Sadece dýþarý sýzanlar kadarýndan haberdarýz. Dýþarý sýzanlardan da ortaya konulan bir þey olmadýðýný biliyoruz. Þimdi o programa katýlan Sivil Toplum Kuruluþlarýna sesleniyorum. Türk milletinin karþýsýna çýkýn ve o gün konuþulanlarý ve ortaya konulanlarý deklere edin. Çözün olarak size ne sunuldu. Bugün ortaya çýkan her gün þehit, her gün þehit. En yetkili aðýzlar bile "biz çözüm derken, onlar silah yýðmýþ" demektedir. Ey çözülmeye destek veren Sivil Toplum Kuruluþlarý; sizlerin bu desteði ile aðlamasýn derken, her gün yüreklere düþen ateþle analarýn kan aðlamaktadýr. Ýlimizin en kalabalýk yeri olan saat kulesi meydanýnda bir araya gelip; Türk Milletinin huzurunda Çorum halkýndan özür dileyin. PKK'ya karþý olmayý, PKK ile mücadele etmeyi bir kenara býrakýp, Kürt düþmanlýðý yapanlarýn bu ülkenin gerçek düþmanlarý olduðunu bilerek, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü için terörle her türlü mücadeleye destek verin" dedi. Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu MHP'den açýklama bekliyor Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal'den geldi. Yaptýðý açýklamaya, "Üzerinde maalesef aðýrlýðýnýn ve öneminin farkýnda olmasa da, Adana Büyük Þehir Belediye Baþkanlýðý, þehir eminliði gibi bir etiket taþýyan Hüseyin Sözlü ismindeki bir kendini bilmezin, Ýskilipli Atýf Hoca hakkýndaki ahlak, edep, izan, akýl, insaf, namus, þeref vb. her türlü insani duygudan eksik açýklamalarý ülkemiz gündemini meþgul etmektedir" diyerek baþlayan Ahmet Faruk Ýmal, "Bu talihsiz açýklamanýn insani temelleri olmadýðý gibi, gerçeklerle de alakasý olmadýðý özellikle son 4-5 yýldýr yaþanan tartýþmalar sürecinde, Ýstiklal Mahkemelerinin kendi kayýtlarýnýn da yer aldýðý belgeleriyle, gerek biz akrabalarý, gerekse tarihçiler, yazarlar, araþtýrmacýlar tarafýndan net bir þekilde ortaya konmuþtur. Hal böyle iken, zulme uðramýþ, inancý yüzünden caný alýnmýþ bir âlimin, hem de terörü lanetleme yürüyüþü gibi bir ortamda Hüseyin Sözlü tarafýndan küfür derecesinde hakarete uðramasý kamuoyunu üzmüþtür. Hüseyin Sözlü, siyasi kaygýlar ve ucuz kalýplarla oy devþirmeye çalýþtýðý kirli siyasetine, milli þairimiz Mehmet Akif'i de güya karþý tez olarak alet etmiþtir. Ama Mehmet Akif'in, dil uzattýðý Mehmet Atýf'ýn yakýn arkadaþý ve fikirdaþý olduðunu bilmeyecek kadar aciz ve cahil olduðunu da göstermiþtir" dedi. Hüseyin Sözlü'nün densizliðinin gerek Çorum, gerekse Türkiye kamuoyunda gereken cevabý aldýðýný kaydeden Ýmal, "Son birkaç gündür sivil toplum kuruluþlarý, insani hassasiyet taþýyan kurum ve kiþilerden, derneklerden kendisine gereken cevap verilmiþtir. Ancak bizzat tarafýmýza iletilen ve takip ettiðimiz tepkilerden anlýyoruz ki, bu tartýþmalar bizler kadar Hüseyin Sözlü 'nün sadece 'fiziken' dâhil olduðuna inandýðýmýz MHP'li ve milliyetçi-muhafazakâr-ülkücü camiayý da yaralamýþtýr. Konunun partileri ve camialarýna mal edilmemesi gerektiði yönünde tepkileri vardýr. MHP ve camianýn bu suçlamalarý boþa çýkarmasý da bir görev ve sorumluluk olarak kendilerine düþmektedir. Bu noktada Genel Merkez veya Genel Baþkan tarafýndan veya en azýndan MHP Çorum Ýl Baþkanlýðýndan yapýlacak bir açýklama bizim de talep ve beklentimizdir. Ülkemiz hassas bir dönemden geçmektedir. Dedemiz Atýf Hoca da dâhil, hiç bir þey, inancýmýzdan, vatanýmýzdan, milletimizden, bayraðýmýzdan daha kýymetli deðil. Vatanýmýz, milletimiz, bayraðýmýz, þehitlerimiz adýna tek yumruk olma zamaný iken ve bunun zemini aranýrken, MHP kurumsal kimliðini temsil edecek bir açýklama, bütün bu gereksiz tartýþmalara da bir nokta koyar kanaatindeyiz. Yoksa Hüseyin Sözlü gibi insanlarýn da, sözlerinin de nazarýmýzda zerre-i miskal kýymeti yoktur" þeklinde kaydetti. "Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olmadýkça Ümmet özgür olmayacaktýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Saatcý Ýsrail tarafýndan Mescidi Aksa'ya yapýlan saldýrýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýslam'ýn ilk kýblesi, harem mescidlerinin üçüncüsü, ümmetin izzet ve þerefi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldýrýlarýný sürdüren katil devlet Ýsrail'i þiddetle kýnýyoruz. Ýsrail, bu saldýrýlarýný gittikçe artýrarak Müslümanlarýn tepkilerini ölçüyor. Kudüs'ü bütünüyle Yahudileþtirme ve Mescid-i Aksa'yý yýkýp Harem-i Þerif bölgesinde Siyon Tapýnaðý inþa etme faaliyetine hýz verdikleri de anlaþýlýyor. Bu kirli planý da kýnýyor ve uyarýyoruz; Katil Ýsrail ateþle oynuyor. Bunun farkýna varmalý, aksi halde kendi tutuþturduðu fitne ateþinde yanacaðý konusunda derhal uyarýlmalýdýr" dedi. Katil devlet Ýsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptýðý çirkin saldýrýya sessiz kalmanýn, zulmü onaylamak, saldýrýya ortak olmak anlamýna geldiðini belirten Saatcý, "Ýsrail'in Mescid-i Aksa'yý hedef almasý dünyanýn sessizliðinden ve seyirciliðinden aldýðý cesaretle hareket ettiðini belgeliyor. Tüm Dünya'yý terör devleti Ýsrail'in Mescid-i Aksa'yý hedef alan saldýrýlarýný, faþizan uygulamalarýný uluslararasý düzeyde açýkça kýnamaya ve bu mukaddes mekâný korumaya çaðýrýyoruz" þeklinde kaydetti. Ümmetin ortak kutsalý olan Mescid-i Aksa için herkesi sorumlu davranmaya davet eden Saatcý, "Asýl sorumluluk sadece Filistinlilerde deðil ümmetin omzundadýr. Zulme sessiz kalmamak herkesin boynunun borcudur. Her türlü zulmü ve cinayeti kendisine hak olarak gören katil Ýsrail'in kanlý planlarýný bozmak için yýlmadan mücadeleye devam eden Filistinli kardeþlerimizi yalnýz býrakmamak insani bir yükümlülüktür. Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeþlerimiz bizim onurumuzdur ve Müslümanlar onurunu koruyanlardýr. Gün, Ümmetin onurlu çocuklarýna, Mescid-i Aksa'nýn yýlmaz bekçilerine sahip çýkma, katil Ýsrail'in ýrkçý projelerini ayaða kalkarak bozma günüdür. Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olmadýkça Ümmet özgür olmayacaktýr" ifadelerini kullandý. KURBAN BAYRAMI VE KURBAN ÝBADETÝ Dr. Ahmet AKIN Çorum Ýl Müftüsü 3 Ýbadetler, Müslüman kalma þuurumuzu diri tutan sembollerdir. Çünkü onlar þeklî boyutlarýndan daha derunî bir anlam içermekte O da bir gönül yüceliði yakalayýp kurbet-i Rahman'a kavuþmak Kurbet-i Rahman Rahman'ýn yakýnlýðý Bir Müslümanýn bütün ömrü boyunca koþusu onadýr Her ibadet O'na götürür Müslümaný Kurban, bizi yoktan var eden, bin bir çeþit nimete gark eden, rahmeti, bilgisi, gücü her zerreyi kuþatan, Allah'a yakýnlaþtýran yüce bir ibadet Kurban... Ýsmail olana sabýr ve teslimiyet, Ýbrahim olana azim ve niyet... Kurban, "BismillahiAllahüekber" derken Ýbrahim olmak onun ve oðlu Hz. Ýsmail'in Yüce Allah'ýn buyruðuna itaat konusunda verdikleri baþarýlý imtihaný yâd etmek Sonra da dua etmek: "Þüphesiz benim namazým da, diðer ibadetlerim de, yaþamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir." (En'am, 162) Kurban ibadeti insanýn tarihi ile yaþýt bir ibadettir. Kurban Habil'de ihlas, Ýbrahim'de sadakat, Ýsmail'de teslimiyet, Hz. Muhammed'de infak olmuþtur. Kurban Bayramýayný zamanda sevinçleri büyütme mevsimi... Önce kendi gönüllerimizi bir sevinç yumaðý haline getirip sonra anne - babamýzýn gönüllerini alýp, çocuklarýmýzý, þefkat ve merhamete muhtaç öksüz ve yetimleri, yoksul ve kimsesizleri, hasta yataðýnda ziyaretçi bekleyenleri sevindireceðimiz, insanî duyarlýlýklarý ve yardýmlaþmayý öne çýkararak bütün insanlýðýn gözlerine sevinç taþýyacaðýmýz müstesna zaman dilimi Söz gelimi, kurban, sýradan bir hayvan boðazlama iþlemi deðildir. Mümin, Allah'a kulluðunu, teslimiyetini, sonsuz sevgisini, baðlýlýðýný, sadakatini, O'nun için her þeyini feda etmeye hazýr olduðunu, adanmýþlýðýný, tüm kötülüklerden tevbe edip arýnma kararýný... Kurban üzerinden dile getirmeye çalýþýr; bunu sadece ibadet niyetiyle yapar. Kurban kesen mümin, bir bakýma Allah ile misakýný yeniler. Mümin birey, Hz. Ýbrahim'i örnek edinmiþçesine, kurban kesmekle, gerçekte kendi Ýsmaillerinin tümünü kurban ettiðini ilan etme, kurbanýnýn kaný akarken kendi içindeki olumsuzluklarý boþaltýp arýnma durumundadýr.kurban keserken müminin Kur'an'dan ilhamla yaptýðý dualar, onun bu ruh dünyasýný ana hatlarýyla ortaya koyacak niteliktedir: "Kuþkusuz ben yönümü/yüzümü/bütün varlýðýmý, yerin ve göklerin yaratýcýsý Allah'a dosdoðru biçimde yönelttim. Ben, O'na ortak koþanlardan deðilim. (En'am, 79) "Kuþkusuz namazým, kurbaným/ibadetim, hayatým ve ölümüm, yalnýz âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür." (En'am, 162) Kurban ibadetiyle ilgili bütün iþlemlerin, mümin için tam bir imanî arýnma sürecini oluþturacak nitelikte bir duyarlýlýkla gerçekleþtirilmesi öngörülmektedir. Sadece Allah rýzasýna endeksli yapýlmasý istenilen bu ibadetin, bu odaklanmanýn gereði olarak her yönüyle güzel yapýlmasý istenmektedir; kesiminden, her þeyinin deðerlendirilmesine kadar: "Allah her iþi güzel yapmayý (ihsan'ý) emretmiþtir. Öldürmeyi de güzel yapýnýz. Bir hayvaný keseceðiniz zaman, onu güzelce kesin. Biriniz hayvan keseceði zaman, býçaðýný bilesin ve hayvana eziyet çektirmesin." (Ebû Davud, Dahaya, 10-11; ÝbnMace, Zebaih, 3) Kur'an'ýn sýk sýk kullandýðý bir kavram vardýr: Muhsin. Ýhsan sahibi anlamýnda Ýhsan, yapýlan iþi iyi ve güzel yapmak demektir. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle, muhsin, yaptýðý her iþi Allah'ý görüyormuþçasýna, O'na beðendirmek kaygýsýyla; dolayýsýyla iyi ve güzel yapan mümindir. (Buhârî, Ýman,1) Allah, müminlere ihsaný emretmekte (Nahl, 90), muhsinleri çok sevdiðini (Maide, 13) ve onlarýn ecrini asla zayi etmeyeceðini belirtmektedir. (Tevbe, 120) Bizim dindarlýk anlayýþ ve uygulamalarýmýz acaba ne kadar muhsince? Söz gelimi, Kurban ibadetimizi böyle bir duyarlýlýkla mý yerine getiriyoruz? Kurban konusunda Hz. Peygamber'i ne kadar örnek alabiliyoruz? Kurban ibadetinin ifasýnda, Ýslâmî edep, zarafet, incelik, duyarlýlýk, güzellik, ölçülülük, hakkaniyet, estetik zevk gibi, Allah'a teslimiyetin güzellikleri ne ölçüde tezahür edebiliyor? Ýnanan inanmayan herkesin, "Bak, iþte böyle olur!" diyebildiði muhsince örnekliði sergileyebiliyor muyuz? Kurban Bayramýnda Dini Görevlerimiz Bilindiði gibi senede iki dini bayramýmýz vardýr. Bunlar Ramazan bayramý ile Kurban bayramýdýr. Kurban bayramý günlerinde üzerimize vacip olan üç tane dini görevýmiz vardýr. 1- Bayram Namazýný Kýlmak Hem Ramazan orucu ve hem de Ramazan ve Kurban bayramý namazlarý Peygamber efendimizin Medine'ye hicretlerinin ikinci senesinde meþru kýlýnmýþ ve ilk bayram namazlarý da o sene içerisinde Peygamber efendimiz ve ashabý tarafýndan kýlýnmýþtýr. Sevgili Peygamberimize Medine hayatý boyunca hizmet etme þerefine nail olan Enes b. Mâlik hazretlerinin rivayetine göre,efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde Medinelilerin cahiliye dönemindenkalma her sene kutladýklarý iki bayramlarý vardý. Bu bayram günlerindeeðlenirler, oynarlar, neþelenirlerdi. Bunlarýn yerine Ramazan ve Kurbanbayramý meþrû kýlýnýnca Peygamber Efendimiz: "Allah size o iki gününüzünyerine, onlardan daha hayýrlý iki bayram lütfetti. Bunlar; Ramazan bayramýile Kurban bayramýdýr." (EbûDâvûd, Salât, 239) buyurdu. Ýþte o tarihten itibarengünümüze kadar Ýslam âleminde bayram namazlarý büyük bir cemaatle vecoþku ile kýlýnmaktadýr. Bundan sonra da inþallah kýyamete kadar kýlýnmayadevam edecektir. 2- Kurban Kesmek Kurban bayramý günü ilk yapacaðýmýz þey bayram namazýný kýlmak,ikinci olarak yapacaðýmýz þey de kurban kesmektir. Peygamber efendimiz böyle yapardý. Ümmetine de böyle yapmalarýný emretmiþtir. 3- Teþrik Tekbirleri Kurban bayramý günlerinde yapmamýz gereken dinî görevlerimizden biri de teþrik tekbirleridir. Teþrik tekbirleri arefe günü sabah namazýndan baþlayarak, bayramýn dördüncü günü ikindi vaktine kadar devam eden 23 vakitte getirilir. Bu günlere eyyâm-ý teþrîk / teþrîk günleri denir. Bu günlerdefarz namazlardan sonra teþrik tekbirlerini getirmek vaciptir. Kurban Ýbadeti ve Ýletiþim Boyutu Ýbadet Boyutu Müslüman, bütün yapýp etmelerini ibadet þuuruyla gerçekleþtirmeyi yaratýcý ile sözleþmesi sýrasýnda açýklamýþ ve bu sözün takipçisi olacaðýný hür iradesiyle belirtmiþtir. Ýþte bu inanç çerçevesinde maddî bir birikime sahip olan Müslüman bireyin, eylemlerinden biri de kurban ibadetidir. O, ya kurban ibadetini gerçekleþtirir ya da maddî imkânlarýný iyileþtirerek gerçekleþtirmeyi kendine amaç edinir. Ýkinci basamaktan birinci basamaða yükselmek istemesinin amacý, Allah'ýn bir buyruðuna daha muhatap olma arzusudur. Ýletiþim Boyutu Allah kendisiyle olan baðýn daha anlamlý hâle gelebilmesi için diðer bireylerle de iliþki kurulmasýný ister. Bu iliþkinin anlaþýlýr ve gözlenebilir olabilmesi için de onun önüne "model insan"ý çýkartýr. Biçimsel olarak diðer insanlardan farksýz gibi görünen bu model insaný sevmeyi kendisini sevmekle özdeþleþtirir; böylece insan kendine benzeyen model insana yönelir, onu tanýmaya çalýþýr, tanýdýkça, bildikçe daha çok sever ve onunla gönül merkezli bir iletiþime girer. Bu baðlamda kendine döner, kendini tanýmaya baþlar. Kendini tanýdýkça onunla örtüþmeyen davranýþlarýný terk eder. Böylece bireyler birbirlerine yaklaþýrlar, birbirlerini tanýrlar ve birbirlerini severler. Onu seven insan onun gibi olan, ona benzemeyi, onun yolundan gitmeyi kendine ilke edinenleri sevmeyi kendine amaç edinir. Ýyilik Boyutu Yapýlacak iyiliðin "iyilik" (ihsan) özelliði taþýyabilmesi için herhangi bir karþýlýk beklemeden yapýlmasý gerekir. Bu sebeple "iyi insan" daima içinde baþkalarýna iyilik etme isteði duyar. Kuþkusuz insandaki bu duygu doðuþtandýr, Allah tarafýndan verilmiþtir. Bu yüzden esas sevilmesi gereken varlýk O'dur.Yaratýlanýn yaratandan ötürü sevilmesi bu yüzdendir. Kurbanýn hükmü ; Sözlükte yaklaþmak, Allah?a yakýnlaþmaya vesile olan þey anlamlarýna gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah?a yaklaþmak ve O?nun rýzasýna ermek için ibâdet maksadýyla, belirli þartlarý taþýyan hayvaný usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvaný ifade eder (ÝbnÂbidin, Reddu?l-Muhtâr, VI, 312). Kurban Bayramýnda kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Akýllý, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayýlan mümin, ilâhî rýzayý kazanmak gayesiyle kurbanýný kesmekle hem Cenab-ý Hakk?a yaklaþmakta, hem de maddi durumlarýnýn yetersiz olmasý sebebiyle kurban kesemeyenlere yardýmda bulunmaktadýr (Serahsî, el-mebsût, XII, 8; ÝbnNüceym, el-bahru?r-râik, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakka yakýnlýk ve halka fedakârlýkta bulunma anlayýþý vardýr. Rabbimiz kurban bayramýný, bayram namazýný ve kurban ibadetini bize haber verirken þöyle buyuruyor: "(Resûlüm!) kuþkusuz biz sana Kevser`i verdik. Þimdi sen rabbine kulluk et (namaz kýl) ve kurban kes. Asýl sonu kesik olan, þüphesiz sana hýnç besleyendir (Kevser, 1-3)" Kurban keserken dikkat edilecek hususlar. 1.Usulüne göre bir kesim yapmýþ olmak için hayvanýn yemek ve nefes borularýyla, iki atardamarýndan en az birinin kesilmesi gerekir. Bu þekilde yapýlan bir kesim sýrasýnda, hayvanýn omuriliðinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlýk kesim arasýnda bir fark yoktur. 2. Hayvanýn caný çýkmadan baþýnýn gövdesinden ayrýlmamasýna özen gösterilmelidir. 3. Kurban edilecek hayvana acý çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kiþiler tarafýndan kesilmeli ve kesim iþlemi süratli bir þekilde yerine getirilmelidir. 4. Çevre temizliði için gerekli tedbirler alýnmalýdýr. 5. Ayný þekilde, hayvanlarýn bir diðerinin kesimini görecek þekilde yan yana bulundurulmamalarýna azami özen gösterilmelidir. Teþrik tekbirlerinin dini hükmü ve bu tekbirleri kimlerin ne zaman getireceði. Hz. Peygamber (s.a.s.)?in, kurban bayramýnýn Arefe günü sabah namazýndan baþlayarak bayramýn dördüncü günü ikindi namazýna kadar, ikindi namazý da dahil olmak üzere farzlardan sonra teþrik tekbirleri getirdiðine dair rivayetler vardýr (Beyhâkî, es-sünenü?l-kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49). Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüþe göre arefe günü sabah namazýndan bayramýn dördüncü günü ikindi namazýna kadar 23 vakit, her farzýn ardýndan teþrik tekbiri getirmek, kadýn erkek her Müslümana vaciptir. Teþrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teþrik tekbirleri de kaza edilir. Teþrik günleri çýktýktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-mebsût, II, 43; Ýbnü?l-Hümâm, Fethu?l-Kadîr, II, 81). Þâfiî mezhebine göre ise teþrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-hâvî, 1994, II, 501). Kurban etinin deðerlendirilmesi. Hz. Peygamber (s.a.s.) kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara daðýtýlmasýný, bir bölümünün akraba, tanýdýk ve komþularla paylaþýlmasýný, bir kýsmýnýn da evdeyenmesini tavsiye etmiþtir (EbûDâvûd, Dahâyâ, 10). Ailenin fakir olmasý durumunda etin tamamý da evde býrakýlabilir (Tahâvî, ÞerhuMeâni?l-Âsâr, Beyrut 1399, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan Müslümanlarýn, toplumda muhtaçlarýn arttýðý bir dönemde kurban etlerinin çoðunluðunu hatta tamamýný daðýtmalarý uygun olur.çorum halkýnýn mübarek Kurban bayramýný kutluyor, bu bayramýn iç dünyamýza, hanelerimize ve Çorum'umuza huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum.

4 4 MÝSÝAD Kadýn Kurulu' oluþturuldu Kadýn giriþimcilerin iþ dünyasýna katýlýmýný artýrmak amacýyla MÝSÝ- AD Kadýn Kurulu oluþturuldu. Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkanlýðý'na da Nazik Bulut getirildi. MÝSÝAD Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Nazik Bulut, ülkemizde çalýþan kadýnlarýn sayýsýnýn son yýllarda hýzla arttýðýna dikkat çekti. Kadýnlarýn karþýlaþtýklarý pek çok soruna raðmen, baþarýlarýyla iþ dünyasýnda zirveyi zorladýklarýný dile getiren Bulut, son 20 yýl içinde Baktat, Tariþ'in ürünlerini Avrupa'ya taþýyacak Baktat Þirketler Grubu Ege'nin incisi S.S. Tariþ Ýncir Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði ürünlerini Avrupa'ya taþýyor. Baktat Þirketler Grubu, Tariþ Ýncir Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði ile Avrupa bayilik sözleþmesi imzaladý. Bu anlaþma gereði Tariþ Ýncir Birliðinin üretmiþ olduðu tüketici ambalajlý ürünleri Avrupa'da daðýtýmýný ve satýþýný üstlendi. Nazik Bulut Ekonomi Bakanlýðý TSO'da 'dýþ ticaret' bilgilendirmesi yapacak Ekonomi Bakanlýðý, Çorum'da Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleþtirecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ev sahipliðinde, 7 Ekim Çarþamba günü yapýlacak olan toplantý, 09.30'da baþlayýp, 14.00'te sona erecek. Ekonomi Bakanlýðý, ihracatçý birliklerinin desteðiyle 81 ilde Dýþ Ticaret Bilgilendirme Seminerleri gerçekleþtirmektedir. Çorum'da Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan seminerde katýlýmcýlara; ihracatta saðlanan devlet yardým- iþ dünyasýnýn yaþadýðý belki de en büyük kazanýmýn kadýnlarýn çok yoðun bir biçimde iþ yaþamýna girmesinin olduðunu belirtti. Bulut, kadýnlarýn potansiyellerini bizim gibi ülkelerde iþ dünyasýna yansýtmasý, ekonominin güçlenmesinde büyük önem taþýdýðýný, her ne kadar kadýnlar hemen hemen her iþ kolunda görülseler de, erkek egemen iþ dünyasýnda kadýnlarýn bütün iþ alanlarýnda çalýþmaya teþvik edilmesi de ülkenin ekonomik geliþimi bakýmýndan oldukça önemli olduðunu vurguladý. MÝSÝAD Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Nazik Bulut, Çorum'da de pek çok alanda faaliyet gösteren kadýn arkadaþlarýmýz bulunsa da örgütlü aktif bir yapýnýn olmadýðýný söyleyerek "Kadýnlarýmýzýn iþ hayatý içerisinde yaþadýðý problemlerin çözümünde kadýnlardan oluþan örgütlü bir yapýnýn baþta ilimize daha sonra ülkemize büyük katký saðlayacaðý düþüncesindeyim" dedi.bulut tüm giriþimci kadýnlarý MÝSÝAD çatýsý altýnda buluþmaya davet ederek açýklamasýna þöyle devam etti: "Kurulduðu günden beri içinde bulunduðum Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneðimizin iþ dünyasýnda kadýnlarýmýzýn yaþý mesleði eðitimi siyasi düþüncesi etnik kökeni vb. ne olursa olsun hiçbir ayrým gözetmeksizin amacýnýn ülkemizin milli bir ekonomiye geçmesi ve bu anlamda bir çatý altýnda birleþmiþ kadýnlarýmýzýn güçlü bir ekonominin yanýnda güçlü bir toplum oluþturma yolunda pek çok sorunu çözeceði düþüncesinden yola çýkarak, ilimizde bulunan giriþimci kadýnlarýmýzý derneðimiz kadýn giriþimciler kurulu çatýsý altýnda birleþmeye davet ediyorum." Eðitim öðretim yýlý öncesi deðerlendirme yaptýlar Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü eðitim öðretim yýlý bilgilendirme toplantýsýný Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu baþkanlýðýnda yaptý. Toplantýya Milli Eðitim Þube Müdürleri Þaban Atlý,Yýlmaz Karaalp ve okul müdürleri katýldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu yaz tatili boyunca 18 okulda yapýlan ve bitirilen inþaat çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Bazý okullarda inþaat çalýþmalarýna bizzat katýlýp çalýþan okul müdürlerine ve öðretmenlerine ayrý ayrý teþekkür ettiðini kaydeden Atcýoðlu, okullarýn eksik kalan inþaat ve temizlik çalýþmalarýnýn da okullar açýlmadan önce bitirilmesi noktasýnda uyarýda bulundu. Atcýoðlu, destekleme ve yetiþtirme kurslarýnýn yaz tatili boyunca da bazý okullarda devam ettiðini ve okullarýn açýlýþýyla birlikte bu kurslarýn artarak devam edeceðini söyledi. Atcýoðlu ayrýca ilçede ikinci Ýmam Hatip Ortaokulunun açýldýðýný ve kayýtlarýn devam ettiðini belirtti. Yeni kayýt olan öðrencilerin kura usulüyle sýnýflarýnýn belirlenmesinin, ilçede de baþarýyla gerçekleþtiðini kaydeden Atcýoðlu bu konuda gereken titizliði ve veli bilgilendirmelerini okul müdürlerinden istedi. Üniversite baþarýsýnda Ýlçenin týp, fizik tedavi, hukuk, mühendislik, ilahiyat, eðitim fakülteleri alanlarýnda geçmiþe göre artýþ olduðunu dile getiren Atcýoðlu, bu baþarýda katkýsý olan tüm personele teþekkür etti. Atcýoðlu, eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný dileyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi larý, Türk ürünlerinin yurtdýþýnda markalaþmasý, Türk Malý imajýnýn yerleþtirilmesi ve Turqualýty'nin desteklenmesi ile yurt dýþý birim, marka ve tasarým destekleri, Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi, Pazar araþtýrmasý ve pazara giriþ desteði, pazara giriþ belgelerinin desteklenmesi, yurt dýþýnda gerçekleþtirilen fuar katýlýmlarýnýn desteklenmesi, iþ dünyasý için ticari bilgiye eriþim, pazara giriþ engelleri ve çözüm yollarý ile Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programlarý hakkýnda bilgiler verilecek. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ekonomi Bakanlýðý'nýn düzenlediði Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri'nin, dýþ ticaret yapan ya da dýþ pazarlara açýlmayý hedefleyen iþletmelerin ufkunun geliþmesi, ayrýca bu konudaki devlet desteklerinin detaylý bir þekilde öðrenilmesi açýsýndan faydalý olduðunu söyledi. Çorum'un dýþ ticaret potansiyelinin geliþtirilmesinin, Çorum TSO'nun en önemli hedeflerinden bir tanesi olduðunu belirten Baþaranhýncal, "Bu hedef doðrultusunda çeþitli projeler yürütmekteyiz. Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan düzenlenecek olan bu seminer de, yürüttüðümüz projelere eþdeðer niteliktedir" dedi. Baþaranhýncal, bütün iþletmeleri seminere davet etti. Seminere katýlmak isteyen firmalar, en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi gününe kadar numaralý telefon ile TSO Avrupa Birliði Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sorumlusu Filiz Sezin Yýlmaz'a katýlým bildirmeleri gerekmektedir YILINDAKÝ TORUNLARIMIZA MEKTUP(4) Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, 'Tarih muazzam bir erken uyarý sistemidir' (N.Covsins) Bizlerin oturduðu binalarýn çoðunluðu sizlerin döneminde ömrünü tamamlamýþ olacaðýndan muhtemelen yýkýp yeniden yapacaksýnýz. Çünkü 'Eskiyi tamir, yeniyi almaktan zordur' Dürüst olmak gerekirse bizlerden de sizlere miras kalacak eksikliklerimiz olacaktýr. 'Yalnýz yaptýklarýmýzdan deðil, yapamadýklarýmýzdan da sorumluyuz' (J.B.Moliere) sýrrýnca; sizler torunlarýnýza bu eksiklikleri miras býrakmamanýn gayreti içinde olunuz. Planlamalarýnýzý 100 sene hatta 200 sene sonrasýna göre yaparsanýz yeni ihtiyaçlardan dolayý kýrma dökme daha az olur kanaatindeyim. Mesela Fransa; bir taraftan II. dünya savaþý devam ederken, diðer taraftan savaþ sonrasý Paris'in büyük göç alacaðýný olacaðýný düþünerek 100 sene sonrasýnýn planlamasýný yapmakla meþgul olur. Yine Amerika'da bir yatýrým yapýlmadan önce, daha plan aþamasýnda üniversitelerde uzun süre tartýþýlýr akabinde çýkan sonuç için mahallinde anket yapýlýr ve tesis bitince kimsenin diyeceði bir þey kalmazmýþ. Çünkü onu tesisi kullanacaklarýnda, tesis yapýlmadan önce olumlu veya olumsuz katkýsý olduðundan kendini içinde kabul edermiþ. Öyle ince hesaplar yapýnýz ki, biz bugün Mimar Sinan'ýn eserlerini gezerken ayrýntýlarý gözlemlediðimizde nasýl hayretle ve minnetle yâd ediyorsak, sizlerin torunlarý da sizlere daha çok teþekkür edebilsin. Helal olsun, ecdadýmýz ne kadar da ince ruhluymuþ diye hayýrla yâd etsin. Ýþte en bariz örnek Osmancýk ilçemizin tarihi koyunbaba köprüsü. 500 sene önceden yapýlmýþ ama iki araç rahatça geçebiliyor. Su birikintisi yok. Göze de hoþ geliyor. Bir Osmancýklý olarak koyunbaba köprüsünde þu eksiklik var diyeni duymadým. Buna mukabil hemen karþýsýnda son teknoloji ile yapýlan yeni köprüde sýradan vatandaþlarýn gözüyle bile doðruda olmasa birçok eleþtirinin yapýldýðýna þahit oldum. Hatta yýllar önce çocuðuma: ' Oðlum þu iki köprüye bak bakalým hangisi hoþuna gidiyor?' diye sorduðumda, o zaman 7-8 yaþýndaki oðlum, tarihi koyunbaba köprüsünü gösterdi. Çocuk gözünde oluþan bu fark, geçmiþle günümüzün karþýlaþtýrmasý açýsýndan beni çok etkilemiþti. Bunu þöyle bir örnekle pekiþtirebiliriz. Siz kilometrelerce otobanlar yapabilirsiniz ama o otobaný yaparken kaplumbaðan girmesini ve trafiði tehlikeye sokmasýný önleyecek bir set çekerseniz muhteþem olursunuz. Yoksa önüne ansýzýn çýkan kaplumbaða çapmamak için kaza yapan bir sürücü ölürse, otobanýn güzelliðinden çok kaplumbaðan kazaya sebep olmasý konuþulur. 'Güzel görünür söylenmez ama çirkinlik aranýr bulunur' sýrrýnca, güzellikler gönüllerde kalýrken, çirkinlikler yað gibi yüzeyde dolaþýr Durmadan dedi kodu yapýlmasýna vesile olur Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, Sizlerde gelecek kuþaklara ýþýk tutmasý açýsýndan Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný mutlaka mektuplar yazýp, günlükler tutmaya çalýþýnýz. Çocuklarýnýza, torunlarýnýza býrakacaðýnýz maddi mirasýn yanýnda, manevi olarak rahatlatacak, zorda kaldýklarýnda rehber olacak bilgi, tecrübe ve anýlarýnýzý aktarýnýz. Bunun da yolu yazmaktan geçer. Yazýnýz ki, bilgi ve tecrübeleriniz sizinle beraber mezara gömülmesin. Gün yüzünde kalsýn. Zira 'Aný yazmak ölümün elinden bir þeyler koparmaktýr'(a.gide) Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, Eskiye ait alýþkanlýklarýn yavaþ yavaþ deðiþime uðradýðýný, toplumda temel afet bilinçlenmesi noktasýnda eksikliklerin olmasýyla beraber özellikle okullarýmýzda anasýnýfýndan baþlamak üzere eðitim, tatbikat, malzeme baðlamýnda ülkemizin her noktasýnda güzel çalýþmalarýn olduðunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Dileðimiz bu bilgilendirmelerin, gelecek kuþaklarda olasý afetler öncesinde ilgilenmeye dönüþmesidir. Bunu saðlayamýyorsak bir yerlerde yanlýþlýklarýmýz var ve boþa kürek çekiyoruz demektir. Çünkü afetler sonrasý kargaþa döneminde uðraþmaktansa, afetler öncesi rahat dönemlerde gerekli hassasiyeti göstererek gereðini tavizsiz yapmak daha kolay ve daha ekonomiktir. Ýnanmazsanýz deneyiniz. Bu da ancak topyekün bilinçlenme ile saðlanabilir. Hz Ýbrahim'in narýna su taþýmaya çalýþan karýnca misali, muhtemel afetleri afiyette atlatabilmemiz adýna samimi emek veren toplum gönüllü veya resmi görevli personelleri en kalbi duygularýmla tebrik ediyorum. Zira 'Sevgiliye sunulan hediyeyi saymak yakýþýk olmaz / az çok deme gönder mutlak karþýlýksýz kalmaz'' hesabý bilinçlendirme çalýþmalarýna devam edip, beklenmedik bir zamanda can ve mal kaybýnýn en aza indirilmesine vesile olabilirsek maddi olmasa da, manevi olarak gýyaben de olsa bir dua ile geri döner. Bu duanýnda ilgiliyi hangi bela ve musibetlerden koruyacaðýný Allah bilir. Bu baðlamda bir çok aný dinlemiþizdir. Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, Sizler bu mektubu okurken muhtemel ki bizlerin yerinde yeller esecek, baki alemde fani alemin hesabýyla meþgul olacaðýz Umulur ki, beddualarýnýzdan çok, dualarýnýza müstahak oluruz da ilahi hesabýmýz kolay olur. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun.mektubuma nihayet verirken, 2075 yýlýndaki torunlarýmýzýn torunlarýna kalbi selamlarýmý sunar, savaþlar yerine barýþýn, kavgalar yerine kardeþliðin, yokluk yerine bolluðun, afetler yerine afiyetin yaþanmasýný temenni ederim. Dedeleriniz adýna DEDENÝZ

5 TEK 5 "Ýyilik Aðacý" hayýrseverleri bekliyor Deniz Feneri Çorum Genç Ýyilik Hareketi, yoksul çocuklar için yeni bir projeyi hayatta geçirdi. "Ýyilik Aðacý" adlý proje Hürriyet Meydaný PTT yanýnda düzenlenen etkinlik ile vatandaþlara tanýtýldý. Proje hakkýnda bilgi veren Çorum Genç Ýyilik Hareketi Baþkaný Muhammet Fatih Temur, "Biz Deniz Feneri Derneði Çorum Genç Ýyilik Hareketi adýyla enerjimizi, fikirlerimizi,heyecanýmýzý,yani gençliðimizi iyilik için kullanmayý hedefleyen gençleriz" dedi. Çorumlu olarak hem Çorumlu gençlerle hem þehre gelen öðrencilerle projeler yapabilecekleri bir platform kurduklarýný belirten Temur, "Geçtiðimiz Ramazan ayý içerisinde verdiðimiz bir iftar ile baþlayan hareketimiz proje Muhammet Fatih Temur üretmek amacýyla yaptýðýmýz toplantýlarla devam etti. Ýlk projemizi ramazan bayramýndan önce Torku sponsorluðunda 9 koli çikolatayý 300 çikolata paketi halinde hazýrladýk ve mülteci çocuklarýmýzdan baþlayarak aðabey abla bana da yok mu diyen her çocuða paketlerimizi verip birer gülümsemelerini aldýk. Daha sonra meclis gezimizle beraber iyiliði yerinde görmek adýna Deniz Feneri Derneði'nin lojistik merkezine ziyaretlerde bulunduk" dedi. Temur, "3 ay önce baþladýðýmýz iþimizde þimdi 3.projemizi gerçekleþtirmek için bugün buradayýz. Ýyilik aðacý adi altýnda yola çýktýðýmýz bu projemizde yetim ve yoksul çocuklarýmýza gençler olarak kurban bayramýndan önce iyilik ulaþtýrmayý hedeflemekteyiz. 1 hafta boyunca devam edecek olan bu projemize PTT binasý yanýndaki standa uðrayarak katilim ve desteklerinizi gerçekleþtirebilirsiniz. Standýmýzdaki renkli kartlardan birine, bir miniðimize ulaþtýrmak üzere iyi dileðinizi yazýp onlar için getirdiðiniz bir hediye ile iyilik aðacýmýza býrakabilirsiniz. Bu bayram sizin iyi dileðiniz ve hediyelerinizle bir miniðe daha ulaþabilirsiniz. Hediyenizin iyilik olmasý dileðiyle bütün haklimizi bir hediye ile beraber standýmýza bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Uslu, Ombudsmanlýk Sempozyumu'na katýldý Kamu Denetçiliði Kurumu'nun düzenlediði 3. Uluslararasý Ombudsmanlýk Sempozyumu'nun açýlýþ toplantýsý Ankara'da yapýldý. Toplantýya Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz, Adalet Bakaný Kenan Ýpek, TBMM eski Baþkaný Cemil Çiçek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Mücahit Durmuþoðlu, YSK Baþkaný Sadi Güven, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Akarca, Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi Baþkaný Hakim Tümgeneral Abdullah Arslan ve yabancý ülkelerden ombudsmanlar katýldý. Kamu Baþdenetçisi Nihat Ömeroðlu da yaptýðý konuþmada, insanlýk suçu olan ve vatandaþlarýn yaþam hakkýna, toplumsal barýþa ve kardeþliðe planlý þekilde saldýran terörü lanetleyerek þehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gazilere acil þifalar, yakýnlarýna sabýr diledi. Suriyeli sýðýnmacýlarýn yaþadýðý trajedinin çözümü noktasýnda Türkiye'nin olaðanüstü gayretlerine dikkati çeken Ömeroðlu, uluslararasý camiayý bu konuda inisiyatif almaya davet etti. TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz yaptýðý konuþmasýnda, "Demokrasimizi geliþtirmek, milletimizin yaþam kalitesini yükseltmek, yanlýþ idari uygulamalara son vermek ülkemizde barýþ ve huzur içinde, kardeþçe yaþamak için þüphesiz daha yapýlacak pek çok yasal düzenleme vardýr. Bunlar da önümüzdeki yasama döneminde, gerekli iklim altýnda birer birer gerçekleþtirilecektir. Bunlarýn baþýnda da halkýmýzýn da beklentisi olan, kazanýlan demokratik seviyeyle temel hak ve özgürlükleri güvence altýna alacak yeni bir anayasa gelmektedir" dedi. Türkiye'nin, tarihi boyunca terörün kanlý ve sýcak yüzünü her zaman yakýndan hissetmiþ bir ülke olduðuna deðinen Cumhurbaþkaný Erdoðan, bugün de yeni bir terör dalgasýyla ve bunun getirdiði acý kayýplarla karþý karþýya olduðumuzu hatýrlattý yýlýndan itibaren Türkiye'de demokrasi ve kalkýnma mücadelesi verirken en önemli hedeflerinden birinin de teröre zemin hazýrlayan sebepleri ortadan kaldýrmak olduðunu açýklayan Cumhurbaþkaný Erdoðan, konu ile ilgili þu deðerlendirmelerde bulundu: "Sivrisineklerle uðraþmaktansa bataklýðý kurutma anlayýþýyla hem kalkýnma, hem de demokratikleþme yolunda büyük reformlara giriþtik. Bu dönemde Türkiye normalleþme yolunda çok önemli bir mesafe kat etti. 'Demokratik Açýlým'la baþlattýðýmýz çabalarý 'Milli Birlik ve Kardeþlik Projesi'yle devam ettirdik. Ardýndan 'Çözüm Süreci'ni devreye aldýk. Ancak biz sonuca yaklaþtýkça bu durumdan rahatsýz olanlarýn, farklý yol ve yöntemlerle sorunu yeniden derinleþtirmeye, ülkeyi yeniden kan gölüne çevirmeye çalýþtýðýný gördük. Çünkü þunu görüyorlardý: Türkiye çözüm süreciyle barýþý yakalayacak ve dünyada en saygýn, en güçlü ülkeler arasýna girecek. Bunu görenler, 'Türkiye'yi nasýl böleriz, Türkiye'de nasýl huzursuzluðun zeminini oluþtururuz'; bunun gayretinin içine girdiler." Ülkenin çeþitli yerlerinde ortaya çýkan kimi teþebbüslerin amacýný kýsa sürede fark eden milletin, yüreðindeki acýya, içindeki öfkeye raðmen oynanan oyunu gayet iyi gördüðünü söyleyen Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Provokatörlerin oyununa gelmeyen milletimizin her bir ferdine huzurlarýnýzda bir kez daha þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Düzenlenen sempozyumun ardýndan TBMM eski Baþkaný Cemil Çiçek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ve TBMM Genel Sekreteri Ýrfan Neziroðlu ile birlikte Sayýþtay Baþkaný Doç. Dr. Recai Akyel'i ziyaret ettiler. Bayat heyetinden Büyük'e ziyaret AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Milli Eðitim Koordinatörü Ýsmail Yaðbat, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erdoðan Köroðlu Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret ettiler. Heyet ziyarette ilçede sürdürülen eðitim ve öðretim faaliyetleri ve yeni yýlda sürdürecek olan eðitim ve öðretim faaliyetleri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Ziyaretten memnuniyet duyduðunu dile getiren Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, heyete teþekkür etti. ÇORUM 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Mahkememizin (Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin) 14/05/2015 tarih 2015/2097 esas 2015/1624 karar sayýlý kararý ile " Amasya ili Merzifon ilçesi Diphacý köyü, cilt ýýo:35. hane no:44 BSN 63 nüfusa kayýtlý, Mehmet Ali ve Feride'den olma, 15/09/1961 Girap, TC. Kimlik nolu, Þerif Dudu olan adýnýn "ÞERÝFE DUDU" olarak DÜZELTÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa tesciline karar verilmiþtir. Karar gereðince ilgililere ilanen duyurulur. Basýn: Resmi ilanlar de

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Otopark parasýný ödemeyene icra takibi yaptýracaðýz" Baþladýðý günden beri tartýþmalara neden olan Gazi ve Ýnönü Caddelerinde ücretli otopark uygulamasýnda birkaç gündür araç camlarýna býrakýlan "otopark ücretini ödemeyenlerin icraya verileceði" ile ilgili notlar yeni bir tartýþmanýn baþlamasýna neden oldu. Birçok vatandaþ arabasýný park etmediði halde park ücreti yazýldýðýný iddia ediyor. Konu hakkýnda bilgi aldýðýmýz Çorum Belediyespor Otopark Müdürü Ýsrafil Özdoðan, otopark konusunda vatandaþýn yanlýþ bilgi sahibi olduðunu söyledi. "Vatandaþlarýmýz bizlerin gece geç saatlere kadar otopark ücreti aldýðýmýzý ifade ediyor. Biz saat 21.30'dan itibaren kesinlikle hiçbir araçtan ücret almýyoruz" diyen Özdoðan, yeni nesil yazar kasa post cihazlarýna da geçildiðini ifade ederek, "30 Eylül'e kadar birikmiþ borçlarýný ödemeyen araç sahipleri hakkýnda icra takibine baþlanacaktýr. Ýcra masraflarý ile karþý karþýya kalmamak için birikmiþ borçlarýnýzý sahadaki parkomat görevlilerine veya ofisimize gelerek nakit yada kredi kartý yoluyla ödene biliyor. Ödemelerde her çeþit kolaylýðý saðlýyoruz. Otopark uygulamasýyla Çorum'un trafiðini rahatlattýk bizler burada bir nebzede olsun istihdam saðlýyoruz. Birçok kiþi otopark iþinden evine ekmek götürüyor. Bizler herkese kolaylýk saðlýyoruz. Bir gazeteci Gazi Caddesine haber yapmak için gelmiþ olabilir biz öyle bir durumda kesinlikle ücret almýyoruz. Bazý gazeteciler arabasýnda sýrf basýn kartý var diye saatlerce park ederse ücretini alýrýz. Ayný Çorum Belediyespor Otopark Müdürü Ýsrafil Özdoðan þekilde engellilere, þehit yakýnlarýna, gazilere, yaþlýlara ve bayanlara öncelik tanýyoruz. Biz öncelik tanýyoruz diye bizim iyi niyetimizi suistimal eden vatandaþlarýmýz da var. Engelli vatandaþýmýzýn birisi engelli oto parkýna arabasýný park ediyor ve saatlerce kalýyor. Durum böyle olunca bir baþka engelli vatandaþ o yeri kullanamýyor. Bunun gibi çeþitli olaylar baþýmýza sýkça geliyor. Bizim amacýmýz Çorum'da ki trafiði rahatlatmaktýr. En önemlisi de Gazi Caddesi ve Ýnönü Caddelerinde hýrsýzlýk olayý bitti. Arabasýnda vatandaþ çantasýný unutsa bile orada bizim görevlimiz bekliyor. Hýrsýzlýk yapmak isteyen cesaret edemiyor" dedi. Otopark konusunda vatandaþlarýn yanlýþ bilgilere sahip olduðunu dile getiren Özdoðan, "Akþam saatlerinde otopark fiþi kesilen araçlarýn sabaha kadar ücretlendirildiði iddiasýnýn asýlsýz olduðunu belirtti. Saat 21.30'da tüm araçlarýn sistemden çýkýþý yapýlýyor. Sahada çalýþan personellerimize yeni nesil yazar kasa post cihazlarý aldýk. Olasý itirazlarýn önüne geçilmesi amacýyla bundan sonra park yapan araçlarý fotoðraflayacaðýz" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL "Uzun bayram tatillerinde araç trafiði 10 kat artýyor" Kurban Bayramý tatilinin 9 güne çýkmasýyla yollarda oluþacak uzun araç konvoylarý konusunda sürücüleri uyaran TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn, kurallara uyulmasýný isteyerek, "Bayram tatillerinde trafik 10 kat artýyor. Tatil süresinin 9 güne çýkmasýyla vatandaþlarýmýz hemen hemen ayný zaman diliminde yollara çýkýyorlar. Tüm araç sürücülerini uyarýyorum. Kurallara mutlaka uyunuz, uykusuz ve yorgun asla yola çýkmayýnýz. Uzun yolculuklarda sýk sýk verilen 15 dakikalýk molalar hayat kurtarmaktadýr. Direksiyonda geçen zaman 2 saati geçmemeli" dedi. -"YAÞANAN ACILARA RAÐMEN KURALLARA UYULMUYOR" Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Fevzi Apaydýn (TÞOF) Baþkaný Fevzi Apaydýn, sürücüleri uyararak, "Sürücülerimiz yola trafiðin az olduðu saatlerde çýkmaya çalýþsýn. Çünkü bayramlarda artan trafik kazalarý herkesi derinden üzüyor. Bu acý bilançoya raðmen trafik kurallarýna uyma konusunda yeterli hassasiyet gösterilmiyor. Geçen sene 5 günlük Kurban Bayramý'nda 59 vatandaþýmýz trafik kazalarýnda hayatýný kaybederken, bin 315 kiþi de yaralanmýþtý. Kazalarda yaþanan yaralanma ve ölümleri ancak trafik kurallarýna uyarak durdurabilir ve azaltabiliriz" diye konuþtu. -"BÝR GÜNDE 37 HAYAT YOK OLDU" Bayram ziyaretlerine giderken toplu taþým araçlarýnýn tercih edilmesini isteyen Fevzi Apaydýn, "Sadece toplu taþýma araçlarýyla 8 milyon vatandaþýmýzýn tatil yolculuðuna çýkacaðý tahmin edilmekte. Firmalar 6 bin ek seferle talebi karþýlamaya çalýþacak. Otobüs þoförlerimizde yolcularýn canlarý da size emanet edildiðini unutmayýn. En iyi sürücü hýz yapan deðil, kaza yapmayan sürücüdür. Ýyi sürücü yol verir, yol gösterir. Hatalý sollama yapmaz. Kurallarý ihlal etmez. Son 10 yýlda, 67 gün kurban bayramlarýnda tatil yapýlmýþ. Yaþanan trafik kazalarýnda bin 123 vatandaþýmýz canýný kaybederken 37 bin 753 vatandaþýmýzda yaralanmýþtýr. Kaybedilen canlarýn yanýnda milyarlarca liralýk da zarar meydana gelmiþtir. Þoförlerimiz kiþisel sorumluluklarýn bilincinde olmalýdýr. Kurallara uymada gösterecekleri baþarý, sorunun önemli bir kýsmýnýn ortadan kalkmasý için tek baþýna yeterlidir" þeklinde konuþtu.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi. Ýsmail Canaydýn (solda) görevine baþladý. Osmanlý Ocaklarý Çorum da teþkilatlanýyor Osmanlý kültürünü yaþamak ve yaþatmak amacýyla kurulan Osmanlý Ocaklarý, Çorum da teþkilatlanma çalýþmasý baþlattý. Çorum

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler YORUMSUZ Büyük Zaferin 93. yýl coþkusu 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Kutlama programý kapsamýnda

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 5 TE Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı