Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide"

Transkript

1 "Otopark parasýný ödemeyene icra takibi yaptýracaðýz" Baþladýðý günden beri tartýþmalara neden olan Gazi ve Ýnönü Caddelerinde ücretli otopark uygulamasýnda birkaç gündür araç camlarýna býrakýlan "otopark ücretini ödemeyenlerin icraya verileceði" ile ilgili notlar yeni bir tartýþmanýn baþlamasýna neden oldu. Birçok vatandaþ arabasýný park etmediði halde park ücreti yazýldýðýný iddia ediyor. SAYFA 6 DA Tahsin Þahin Sürücülere bayram uyarýsý! Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, bayram öncesi karayollarýnda yaþanacak trafik yoðunluðuna karþý sürücüleri kurallara eksiksiz uymaya çaðýrdý. Türkiye'de özellikle dini bayram tatillerinde, kara yollarýnda trafik yoðunluðunun büyük oranda arttýðýný aktaran Tahsin Þahin, aþýrý hýz, dikkatsizlik ve kurallara uymama nedeniyle meydana gelen kazalar yüzünden yollarýn adeta kan gölüne dönüþtüðüne dikkat çekti. SAYFA 2 DE 18 EYLÜL 2015 CUMA 40 KURUÞ Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Erkan Elfaz Ermiþ MHP'den açýklama bekliyor Ziraat Mühendislerinden TSO'ya teþekkür Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, Ülkemizde son dönemde yeniden týrmanan terör olaylarýnýn, Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn da vicdanýný kanattýðýný söyledi. Bu vesile ile Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde orada olmasý gerektiðine inandýðý diðer STK'nýn olmamasýna raðmen... SAYFA 2 DE Ahmet Faruk Ýmal Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal'den geldi. Yaptýðý açýklamaya, "Üzerinde maalesef aðýrlýðýnýn ve öneminin farkýnda olmasa da, Adana Büyük Þehir Belediye Baþkanlýðý, þehir eminliði gibi bir etiket taþýyan Hüseyin Sözlü ismindeki bir kendini bilmezin, Ýskilipli Atýf Hoca hakkýndaki ahlak, edep, izan, akýl, insaf, namus, þeref vb. her türlü insani duygudan eksik açýklamalarý ülkemiz gündemini meþgul etmektedir" diyerek baþlayan Ahmet Faruk Ýmal, "Bu talihsiz açýklamanýn insani temelleri olmadýðý gibi, gerçeklerle de alakasý olmadýðý özellikle son 4-5 yýldýr yaþanan tartýþmalar sürecinde, Ýstiklal Mahkemelerinin kendi kayýtlarýnýn da yer aldýðý belgeleriyle, gerek biz akrabalarý, gerekse tarihçiler, yazarlar, araþtýrmacýlar tarafýndan net bir þekilde ortaya konmuþtur. SAYFA 3 TE Kurbanlýk kesimi ve kurbanlýk etler ile ilgili uyarýlar Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, kurbanlýk kesimi ve kurbanlýk etlerin muhafazasý ve piþirilmesi ile ilgili olarak açýklamada bulundu. SAYFA 7 DE Nazik Bulut Necati Gül Dr. Ahmet AKIN SAYFA 3 TE Ýl Müftüsü KURBAN BAYRAMI VE KURBAN ÝBADETÝ Bayat'ýn sorunlarýný masaya yatýrdýlar AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erdoðan Köroðlu Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. SAYFA 10 DA "Ýyilik Aðacý" hayýrseverleri bekliyor Deniz Feneri Çorum Genç Ýyilik Hareketi, yoksul çocuklar için yeni bir projeyi hayatta geçirdi. "Ýyilik Aðacý" adlý proje Hürriyet Meydaný PTT yanýnda düzenlenen etkinlik ile vatandaþlara tanýtýldý. SAYFA 5 TE MÝSÝAD Kadýn Kurulu' oluþturuldu Kadýn giriþimcilerin iþ dünyasýna katýlýmýný artýrmak amacýyla MÝSÝAD Kadýn Kurulu oluþturuldu. Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝ- SÝAD) Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkanlýðý'na da Nazik Bulut getirildi. SAYFA 4 TE "Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olmadýkça Ümmet özgür olmayacaktýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Saatcý Ýsrail tarafýndan Mescidi Aksa'ya yapýlan saldýrýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýslam'ýn ilk kýblesi, harem mescidlerinin üçüncüsü, ümmetin izzet ve þerefi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldýrýlarýný sürdüren katil devlet Ýsrail'i þiddetle kýnýyoruz. Ahmet Saatcý SAYFA 3 TE "Çaðrý Merkezi Müþteri Temsilcisi" kursu açýlacak ÝÞKUR ile Global Bilgi Pazarlama Danýþma ve Çaðrý Servisi Hiz. A.Þ. (Turkcell) ile birlikte "Çaðrý Merkezi Müþteri Temsilcisi" alanýnda en az yüzde 50 istihdam garantili kurs açýlacak. SAYFA 7 DE

2 2 AJANDA Ýmsâk : 04: Güneþ : 06:17 Öðle : 12:41 Paskistanýn kurucusu M. Ýkindi : 16:08 Ali Cinnah'ýn vefâtý (1948) Akþam : 18:54 Biga, Çan ve Erdek'in Yatsý : 20:14 kurtuluþlarý (1922) Allah sevgisi öyle bir þeydir ki, her iyilik, hayýr ve üstünlüðün esasý odur. Sürücülere bayram uyarýsý! Abdüsselâm bin Meþîþ Hasenî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ACI ELEMAN ARANIYOR Usandým taþ basmasý günler yaþamaktan yalnýzlýðýmý büyütüyorum korkunç yani baðýrmak sana sulardan. Her gün yeniden ölmek elinden karanlýk adamlarýn yalanla, ekmekle, silahla. Üstümüze bakarken çaðlar her çocuk baþý okþadýðýmýz suçlu bizmiþiz gibi büyüyor avcumuzda. Gözlerinde bile deniz dibi gözlerinde ölüler askerler ve gemiciler halinde. Ýhtiyar yüreði topraðýn buðdayý, elma'sý korkuda. Suskunluðum, utancým büyük sýkýntým kara. Gel daðýt mavini kör kuyular uykuma. Ahmet OKTAY Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, bayram öncesi karayollarýnda yaþanacak trafik yoðunluðuna karþý sürücüleri kurallara eksiksiz uymaya çaðýrdý. Türkiye'de özellikle dini bayram tatillerinde, kara yollarýnda trafik yoðunluðunun büyük oranda arttýðýný aktaran Tahsin Þahin, aþýrý hýz, dikkatsizlik ve kurallara uymama nedeniyle meydana gelen kazalar yüzünden yollarýn adeta kan gölüne dönüþtüðüne dikkat çekti. Baþkan Þahin, "Bayramlar, matemleri deðil, mutluluk ve sevinçleri paylaþtýðýmýz günlerdir. Bayramda trafik kazalarý yüzünden acýlarý deðil, kurallara uyarak, kazasýz yolculuk geçirip, sevdiklerimizle kucaklaþýp, sevinçleri yaþamalýyýz. Lütfen, kurallara uyun, aþýrý sürat yaparak trafik canavarýna kurban olmayýn. Sürat felakettir. Ne sizin canýnýz, ne de baþkalarýnýn canlarý yanmasýn" dedi. YORGUNLUÐA VE UYKUSUZLUÐA DÝKKAT Bayramlarda uzun yolculuða çýkan sürücülerin yorgun, uykusuz olmalarýnýn kazalarýn meydana gelmesini artýran bir faktör olduðunu ifade eden Tahsin Þahin, "Bizim tavsiyemiz vatandaþlarýmýza yorulduklarý yerde durup dinlenmeleri, uykusuz iseler rahat bir yerde dinlenmeleri" þeklinde konuþtu. EMNÝYET KEMERÝ HAYATIMIZ I KURTARIR Tahsin Þahin Kazalarda önemli bir kurtarýcý olan emniyet kemerinin önemine de vurgu yapan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, "Emniyet kemeri araç içerisinde olan gerek sürücü, gerekse yolcu olarak herkesin emniyet kemerini takmasý gerekiyor. Hayatýmýzý yüzde 50 oranýnda garanti etmiþ oluyoruz. Emniyet kemeri üzerinde durduðumuz önemli bir konu hem sürücülere hem de yolculara dikkat etmeleri konusunda uyarýyoruz" diye konuþtu. TRAFÝKTE HOÞGÖRÜ VE SAYGI ÖNEMLÝ Geçen yýllarda uzun süreli bayram tatillerinde yaþanan trafik kazalarýnda yüzlerce vatandaþýn hayatýný kaybettiðini de hatýrlatan Tahsin Þahin, "Ýstatistikler, dini bayram tatillerinin uzadýðý dönemlerde trafik kazalarýnda aþýrý artýþ olduðunu ortaya koyuyor. Bayram tatillerinde, yaþanan trafik yoðunluðunun yaný sýra, dikkatsizlik, hoþgörüsüzlük, acelecilik, kurallara uyulmamasý, yorgun araç kullanýlmasý da kazalarýn artmasýnda önemli etkendir. Bu nedenle trafikte saygý, sevgi ve sabýrlý olmayý asla unutmamalýyýz. Eðer sürücülerimiz trafikte birbirlerine karþý sevgi ve saygý kurallarý içerisinde hareket edip, sabýrlý bir þekilde araç kullanýrlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktýr" dedi. Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman HAVA DURUMU Ziraat Mühendislerinden TSO''ya teþekkür Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0058 3,0066 EUR 3,4054 3,4069 STERLiN 4,6743 4,6761 2,4868 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, Ülkemizde son dönemde yeniden týrmanan terör olaylarýnýn, Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn da vicdanýný kanattýðýný söyledi. Bu vesile ile Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde orada olmasý gerektiðine inandýðý diðer STK'nýn olmamasýna raðmen Çorum'daki çok sayýdaki sivil toplum kuruluþunun, 'teröre hayýr' demek için bir araya geldiðini, hiçbir siyasi parti, dil, din, mezhep çýkarý gözetmeksizin, tamamen Ýlin ve ülkenin selameti için terörün þiddetle kýnandýðýný ve vatandaþlarýn da saðduyulu olma ve metanetli olmaya davet edildiðini dile getiren Gül, "Bu giriþime öncülük eden Baþkan Çetin Baþaranhýncal nezdinde Ticaret ve Sanayi Odasýna teþekkür ediyorum. Gün geçmiyor ki, göðsünü terör örgütünün kahpe kurþunlarýna siper ederken Necati Gül Hakka yürüyen þehitlerimizin acýlý haberleriyle can evimizden vurulmayalým. Ýlk gününden itibaren millî varlýðýmýza yönelik arz ettiði tehdide karþý Türk milletini ve devletini uyarmayý vazife bildiðimiz bazýlarýna göre "Çözüm" bize göre "Çözülme Süreci" kanlý meyvelerine sürekli yenilerini ilave ediyor. Çözüm adý altýnda Mayýs 2013'te ülkenin bir çok ilinde olduðu gibi ilimizde de akil insanlar (!) heyetinin bir otelde programý oldu. Bu programa kim veya kimler tarafýndan belirlendiðini bilmediðimiz seçme bir çok sivil toplum kuruluþu çaðrýldý. Bir bölümü basýna kapalý yapýldýðý için ne konuþuldu, sözde çözüm için ortaya ne konuldu bilmiyoruz. Sadece dýþarý sýzanlar kadarýndan haberdarýz. Dýþarý sýzanlardan da ortaya konulan bir þey olmadýðýný biliyoruz. Þimdi o programa katýlan Sivil Toplum Kuruluþlarýna sesleniyorum. Türk milletinin karþýsýna çýkýn ve o gün konuþulanlarý ve ortaya konulanlarý deklere edin. Çözün olarak size ne sunuldu. Bugün ortaya çýkan her gün þehit, her gün þehit. En yetkili aðýzlar bile "biz çözüm derken, onlar silah yýðmýþ" demektedir. Ey çözülmeye destek veren Sivil Toplum Kuruluþlarý; sizlerin bu desteði ile aðlamasýn derken, her gün yüreklere düþen ateþle analarýn kan aðlamaktadýr. Ýlimizin en kalabalýk yeri olan saat kulesi meydanýnda bir araya gelip; Türk Milletinin huzurunda Çorum halkýndan özür dileyin. PKK'ya karþý olmayý, PKK ile mücadele etmeyi bir kenara býrakýp, Kürt düþmanlýðý yapanlarýn bu ülkenin gerçek düþmanlarý olduðunu bilerek, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü için terörle her türlü mücadeleye destek verin" dedi. Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu MHP'den açýklama bekliyor Ýskilipli Atýf Hoca'ya bir konuþmasýnda hakaret eden Adana Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye bir tepkide Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunu Ahmet Faruk Ýmal'den geldi. Yaptýðý açýklamaya, "Üzerinde maalesef aðýrlýðýnýn ve öneminin farkýnda olmasa da, Adana Büyük Þehir Belediye Baþkanlýðý, þehir eminliði gibi bir etiket taþýyan Hüseyin Sözlü ismindeki bir kendini bilmezin, Ýskilipli Atýf Hoca hakkýndaki ahlak, edep, izan, akýl, insaf, namus, þeref vb. her türlü insani duygudan eksik açýklamalarý ülkemiz gündemini meþgul etmektedir" diyerek baþlayan Ahmet Faruk Ýmal, "Bu talihsiz açýklamanýn insani temelleri olmadýðý gibi, gerçeklerle de alakasý olmadýðý özellikle son 4-5 yýldýr yaþanan tartýþmalar sürecinde, Ýstiklal Mahkemelerinin kendi kayýtlarýnýn da yer aldýðý belgeleriyle, gerek biz akrabalarý, gerekse tarihçiler, yazarlar, araþtýrmacýlar tarafýndan net bir þekilde ortaya konmuþtur. Hal böyle iken, zulme uðramýþ, inancý yüzünden caný alýnmýþ bir âlimin, hem de terörü lanetleme yürüyüþü gibi bir ortamda Hüseyin Sözlü tarafýndan küfür derecesinde hakarete uðramasý kamuoyunu üzmüþtür. Hüseyin Sözlü, siyasi kaygýlar ve ucuz kalýplarla oy devþirmeye çalýþtýðý kirli siyasetine, milli þairimiz Mehmet Akif'i de güya karþý tez olarak alet etmiþtir. Ama Mehmet Akif'in, dil uzattýðý Mehmet Atýf'ýn yakýn arkadaþý ve fikirdaþý olduðunu bilmeyecek kadar aciz ve cahil olduðunu da göstermiþtir" dedi. Hüseyin Sözlü'nün densizliðinin gerek Çorum, gerekse Türkiye kamuoyunda gereken cevabý aldýðýný kaydeden Ýmal, "Son birkaç gündür sivil toplum kuruluþlarý, insani hassasiyet taþýyan kurum ve kiþilerden, derneklerden kendisine gereken cevap verilmiþtir. Ancak bizzat tarafýmýza iletilen ve takip ettiðimiz tepkilerden anlýyoruz ki, bu tartýþmalar bizler kadar Hüseyin Sözlü 'nün sadece 'fiziken' dâhil olduðuna inandýðýmýz MHP'li ve milliyetçi-muhafazakâr-ülkücü camiayý da yaralamýþtýr. Konunun partileri ve camialarýna mal edilmemesi gerektiði yönünde tepkileri vardýr. MHP ve camianýn bu suçlamalarý boþa çýkarmasý da bir görev ve sorumluluk olarak kendilerine düþmektedir. Bu noktada Genel Merkez veya Genel Baþkan tarafýndan veya en azýndan MHP Çorum Ýl Baþkanlýðýndan yapýlacak bir açýklama bizim de talep ve beklentimizdir. Ülkemiz hassas bir dönemden geçmektedir. Dedemiz Atýf Hoca da dâhil, hiç bir þey, inancýmýzdan, vatanýmýzdan, milletimizden, bayraðýmýzdan daha kýymetli deðil. Vatanýmýz, milletimiz, bayraðýmýz, þehitlerimiz adýna tek yumruk olma zamaný iken ve bunun zemini aranýrken, MHP kurumsal kimliðini temsil edecek bir açýklama, bütün bu gereksiz tartýþmalara da bir nokta koyar kanaatindeyiz. Yoksa Hüseyin Sözlü gibi insanlarýn da, sözlerinin de nazarýmýzda zerre-i miskal kýymeti yoktur" þeklinde kaydetti. "Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olmadýkça Ümmet özgür olmayacaktýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Saatcý Ýsrail tarafýndan Mescidi Aksa'ya yapýlan saldýrýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýslam'ýn ilk kýblesi, harem mescidlerinin üçüncüsü, ümmetin izzet ve þerefi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldýrýlarýný sürdüren katil devlet Ýsrail'i þiddetle kýnýyoruz. Ýsrail, bu saldýrýlarýný gittikçe artýrarak Müslümanlarýn tepkilerini ölçüyor. Kudüs'ü bütünüyle Yahudileþtirme ve Mescid-i Aksa'yý yýkýp Harem-i Þerif bölgesinde Siyon Tapýnaðý inþa etme faaliyetine hýz verdikleri de anlaþýlýyor. Bu kirli planý da kýnýyor ve uyarýyoruz; Katil Ýsrail ateþle oynuyor. Bunun farkýna varmalý, aksi halde kendi tutuþturduðu fitne ateþinde yanacaðý konusunda derhal uyarýlmalýdýr" dedi. Katil devlet Ýsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptýðý çirkin saldýrýya sessiz kalmanýn, zulmü onaylamak, saldýrýya ortak olmak anlamýna geldiðini belirten Saatcý, "Ýsrail'in Mescid-i Aksa'yý hedef almasý dünyanýn sessizliðinden ve seyirciliðinden aldýðý cesaretle hareket ettiðini belgeliyor. Tüm Dünya'yý terör devleti Ýsrail'in Mescid-i Aksa'yý hedef alan saldýrýlarýný, faþizan uygulamalarýný uluslararasý düzeyde açýkça kýnamaya ve bu mukaddes mekâný korumaya çaðýrýyoruz" þeklinde kaydetti. Ümmetin ortak kutsalý olan Mescid-i Aksa için herkesi sorumlu davranmaya davet eden Saatcý, "Asýl sorumluluk sadece Filistinlilerde deðil ümmetin omzundadýr. Zulme sessiz kalmamak herkesin boynunun borcudur. Her türlü zulmü ve cinayeti kendisine hak olarak gören katil Ýsrail'in kanlý planlarýný bozmak için yýlmadan mücadeleye devam eden Filistinli kardeþlerimizi yalnýz býrakmamak insani bir yükümlülüktür. Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeþlerimiz bizim onurumuzdur ve Müslümanlar onurunu koruyanlardýr. Gün, Ümmetin onurlu çocuklarýna, Mescid-i Aksa'nýn yýlmaz bekçilerine sahip çýkma, katil Ýsrail'in ýrkçý projelerini ayaða kalkarak bozma günüdür. Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olmadýkça Ümmet özgür olmayacaktýr" ifadelerini kullandý. KURBAN BAYRAMI VE KURBAN ÝBADETÝ Dr. Ahmet AKIN Çorum Ýl Müftüsü 3 Ýbadetler, Müslüman kalma þuurumuzu diri tutan sembollerdir. Çünkü onlar þeklî boyutlarýndan daha derunî bir anlam içermekte O da bir gönül yüceliði yakalayýp kurbet-i Rahman'a kavuþmak Kurbet-i Rahman Rahman'ýn yakýnlýðý Bir Müslümanýn bütün ömrü boyunca koþusu onadýr Her ibadet O'na götürür Müslümaný Kurban, bizi yoktan var eden, bin bir çeþit nimete gark eden, rahmeti, bilgisi, gücü her zerreyi kuþatan, Allah'a yakýnlaþtýran yüce bir ibadet Kurban... Ýsmail olana sabýr ve teslimiyet, Ýbrahim olana azim ve niyet... Kurban, "BismillahiAllahüekber" derken Ýbrahim olmak onun ve oðlu Hz. Ýsmail'in Yüce Allah'ýn buyruðuna itaat konusunda verdikleri baþarýlý imtihaný yâd etmek Sonra da dua etmek: "Þüphesiz benim namazým da, diðer ibadetlerim de, yaþamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir." (En'am, 162) Kurban ibadeti insanýn tarihi ile yaþýt bir ibadettir. Kurban Habil'de ihlas, Ýbrahim'de sadakat, Ýsmail'de teslimiyet, Hz. Muhammed'de infak olmuþtur. Kurban Bayramýayný zamanda sevinçleri büyütme mevsimi... Önce kendi gönüllerimizi bir sevinç yumaðý haline getirip sonra anne - babamýzýn gönüllerini alýp, çocuklarýmýzý, þefkat ve merhamete muhtaç öksüz ve yetimleri, yoksul ve kimsesizleri, hasta yataðýnda ziyaretçi bekleyenleri sevindireceðimiz, insanî duyarlýlýklarý ve yardýmlaþmayý öne çýkararak bütün insanlýðýn gözlerine sevinç taþýyacaðýmýz müstesna zaman dilimi Söz gelimi, kurban, sýradan bir hayvan boðazlama iþlemi deðildir. Mümin, Allah'a kulluðunu, teslimiyetini, sonsuz sevgisini, baðlýlýðýný, sadakatini, O'nun için her þeyini feda etmeye hazýr olduðunu, adanmýþlýðýný, tüm kötülüklerden tevbe edip arýnma kararýný... Kurban üzerinden dile getirmeye çalýþýr; bunu sadece ibadet niyetiyle yapar. Kurban kesen mümin, bir bakýma Allah ile misakýný yeniler. Mümin birey, Hz. Ýbrahim'i örnek edinmiþçesine, kurban kesmekle, gerçekte kendi Ýsmaillerinin tümünü kurban ettiðini ilan etme, kurbanýnýn kaný akarken kendi içindeki olumsuzluklarý boþaltýp arýnma durumundadýr.kurban keserken müminin Kur'an'dan ilhamla yaptýðý dualar, onun bu ruh dünyasýný ana hatlarýyla ortaya koyacak niteliktedir: "Kuþkusuz ben yönümü/yüzümü/bütün varlýðýmý, yerin ve göklerin yaratýcýsý Allah'a dosdoðru biçimde yönelttim. Ben, O'na ortak koþanlardan deðilim. (En'am, 79) "Kuþkusuz namazým, kurbaným/ibadetim, hayatým ve ölümüm, yalnýz âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür." (En'am, 162) Kurban ibadetiyle ilgili bütün iþlemlerin, mümin için tam bir imanî arýnma sürecini oluþturacak nitelikte bir duyarlýlýkla gerçekleþtirilmesi öngörülmektedir. Sadece Allah rýzasýna endeksli yapýlmasý istenilen bu ibadetin, bu odaklanmanýn gereði olarak her yönüyle güzel yapýlmasý istenmektedir; kesiminden, her þeyinin deðerlendirilmesine kadar: "Allah her iþi güzel yapmayý (ihsan'ý) emretmiþtir. Öldürmeyi de güzel yapýnýz. Bir hayvaný keseceðiniz zaman, onu güzelce kesin. Biriniz hayvan keseceði zaman, býçaðýný bilesin ve hayvana eziyet çektirmesin." (Ebû Davud, Dahaya, 10-11; ÝbnMace, Zebaih, 3) Kur'an'ýn sýk sýk kullandýðý bir kavram vardýr: Muhsin. Ýhsan sahibi anlamýnda Ýhsan, yapýlan iþi iyi ve güzel yapmak demektir. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle, muhsin, yaptýðý her iþi Allah'ý görüyormuþçasýna, O'na beðendirmek kaygýsýyla; dolayýsýyla iyi ve güzel yapan mümindir. (Buhârî, Ýman,1) Allah, müminlere ihsaný emretmekte (Nahl, 90), muhsinleri çok sevdiðini (Maide, 13) ve onlarýn ecrini asla zayi etmeyeceðini belirtmektedir. (Tevbe, 120) Bizim dindarlýk anlayýþ ve uygulamalarýmýz acaba ne kadar muhsince? Söz gelimi, Kurban ibadetimizi böyle bir duyarlýlýkla mý yerine getiriyoruz? Kurban konusunda Hz. Peygamber'i ne kadar örnek alabiliyoruz? Kurban ibadetinin ifasýnda, Ýslâmî edep, zarafet, incelik, duyarlýlýk, güzellik, ölçülülük, hakkaniyet, estetik zevk gibi, Allah'a teslimiyetin güzellikleri ne ölçüde tezahür edebiliyor? Ýnanan inanmayan herkesin, "Bak, iþte böyle olur!" diyebildiði muhsince örnekliði sergileyebiliyor muyuz? Kurban Bayramýnda Dini Görevlerimiz Bilindiði gibi senede iki dini bayramýmýz vardýr. Bunlar Ramazan bayramý ile Kurban bayramýdýr. Kurban bayramý günlerinde üzerimize vacip olan üç tane dini görevýmiz vardýr. 1- Bayram Namazýný Kýlmak Hem Ramazan orucu ve hem de Ramazan ve Kurban bayramý namazlarý Peygamber efendimizin Medine'ye hicretlerinin ikinci senesinde meþru kýlýnmýþ ve ilk bayram namazlarý da o sene içerisinde Peygamber efendimiz ve ashabý tarafýndan kýlýnmýþtýr. Sevgili Peygamberimize Medine hayatý boyunca hizmet etme þerefine nail olan Enes b. Mâlik hazretlerinin rivayetine göre,efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde Medinelilerin cahiliye dönemindenkalma her sene kutladýklarý iki bayramlarý vardý. Bu bayram günlerindeeðlenirler, oynarlar, neþelenirlerdi. Bunlarýn yerine Ramazan ve Kurbanbayramý meþrû kýlýnýnca Peygamber Efendimiz: "Allah size o iki gününüzünyerine, onlardan daha hayýrlý iki bayram lütfetti. Bunlar; Ramazan bayramýile Kurban bayramýdýr." (EbûDâvûd, Salât, 239) buyurdu. Ýþte o tarihten itibarengünümüze kadar Ýslam âleminde bayram namazlarý büyük bir cemaatle vecoþku ile kýlýnmaktadýr. Bundan sonra da inþallah kýyamete kadar kýlýnmayadevam edecektir. 2- Kurban Kesmek Kurban bayramý günü ilk yapacaðýmýz þey bayram namazýný kýlmak,ikinci olarak yapacaðýmýz þey de kurban kesmektir. Peygamber efendimiz böyle yapardý. Ümmetine de böyle yapmalarýný emretmiþtir. 3- Teþrik Tekbirleri Kurban bayramý günlerinde yapmamýz gereken dinî görevlerimizden biri de teþrik tekbirleridir. Teþrik tekbirleri arefe günü sabah namazýndan baþlayarak, bayramýn dördüncü günü ikindi vaktine kadar devam eden 23 vakitte getirilir. Bu günlere eyyâm-ý teþrîk / teþrîk günleri denir. Bu günlerdefarz namazlardan sonra teþrik tekbirlerini getirmek vaciptir. Kurban Ýbadeti ve Ýletiþim Boyutu Ýbadet Boyutu Müslüman, bütün yapýp etmelerini ibadet þuuruyla gerçekleþtirmeyi yaratýcý ile sözleþmesi sýrasýnda açýklamýþ ve bu sözün takipçisi olacaðýný hür iradesiyle belirtmiþtir. Ýþte bu inanç çerçevesinde maddî bir birikime sahip olan Müslüman bireyin, eylemlerinden biri de kurban ibadetidir. O, ya kurban ibadetini gerçekleþtirir ya da maddî imkânlarýný iyileþtirerek gerçekleþtirmeyi kendine amaç edinir. Ýkinci basamaktan birinci basamaða yükselmek istemesinin amacý, Allah'ýn bir buyruðuna daha muhatap olma arzusudur. Ýletiþim Boyutu Allah kendisiyle olan baðýn daha anlamlý hâle gelebilmesi için diðer bireylerle de iliþki kurulmasýný ister. Bu iliþkinin anlaþýlýr ve gözlenebilir olabilmesi için de onun önüne "model insan"ý çýkartýr. Biçimsel olarak diðer insanlardan farksýz gibi görünen bu model insaný sevmeyi kendisini sevmekle özdeþleþtirir; böylece insan kendine benzeyen model insana yönelir, onu tanýmaya çalýþýr, tanýdýkça, bildikçe daha çok sever ve onunla gönül merkezli bir iletiþime girer. Bu baðlamda kendine döner, kendini tanýmaya baþlar. Kendini tanýdýkça onunla örtüþmeyen davranýþlarýný terk eder. Böylece bireyler birbirlerine yaklaþýrlar, birbirlerini tanýrlar ve birbirlerini severler. Onu seven insan onun gibi olan, ona benzemeyi, onun yolundan gitmeyi kendine ilke edinenleri sevmeyi kendine amaç edinir. Ýyilik Boyutu Yapýlacak iyiliðin "iyilik" (ihsan) özelliði taþýyabilmesi için herhangi bir karþýlýk beklemeden yapýlmasý gerekir. Bu sebeple "iyi insan" daima içinde baþkalarýna iyilik etme isteði duyar. Kuþkusuz insandaki bu duygu doðuþtandýr, Allah tarafýndan verilmiþtir. Bu yüzden esas sevilmesi gereken varlýk O'dur.Yaratýlanýn yaratandan ötürü sevilmesi bu yüzdendir. Kurbanýn hükmü ; Sözlükte yaklaþmak, Allah?a yakýnlaþmaya vesile olan þey anlamlarýna gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah?a yaklaþmak ve O?nun rýzasýna ermek için ibâdet maksadýyla, belirli þartlarý taþýyan hayvaný usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvaný ifade eder (ÝbnÂbidin, Reddu?l-Muhtâr, VI, 312). Kurban Bayramýnda kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Akýllý, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayýlan mümin, ilâhî rýzayý kazanmak gayesiyle kurbanýný kesmekle hem Cenab-ý Hakk?a yaklaþmakta, hem de maddi durumlarýnýn yetersiz olmasý sebebiyle kurban kesemeyenlere yardýmda bulunmaktadýr (Serahsî, el-mebsût, XII, 8; ÝbnNüceym, el-bahru?r-râik, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakka yakýnlýk ve halka fedakârlýkta bulunma anlayýþý vardýr. Rabbimiz kurban bayramýný, bayram namazýný ve kurban ibadetini bize haber verirken þöyle buyuruyor: "(Resûlüm!) kuþkusuz biz sana Kevser`i verdik. Þimdi sen rabbine kulluk et (namaz kýl) ve kurban kes. Asýl sonu kesik olan, þüphesiz sana hýnç besleyendir (Kevser, 1-3)" Kurban keserken dikkat edilecek hususlar. 1.Usulüne göre bir kesim yapmýþ olmak için hayvanýn yemek ve nefes borularýyla, iki atardamarýndan en az birinin kesilmesi gerekir. Bu þekilde yapýlan bir kesim sýrasýnda, hayvanýn omuriliðinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlýk kesim arasýnda bir fark yoktur. 2. Hayvanýn caný çýkmadan baþýnýn gövdesinden ayrýlmamasýna özen gösterilmelidir. 3. Kurban edilecek hayvana acý çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kiþiler tarafýndan kesilmeli ve kesim iþlemi süratli bir þekilde yerine getirilmelidir. 4. Çevre temizliði için gerekli tedbirler alýnmalýdýr. 5. Ayný þekilde, hayvanlarýn bir diðerinin kesimini görecek þekilde yan yana bulundurulmamalarýna azami özen gösterilmelidir. Teþrik tekbirlerinin dini hükmü ve bu tekbirleri kimlerin ne zaman getireceði. Hz. Peygamber (s.a.s.)?in, kurban bayramýnýn Arefe günü sabah namazýndan baþlayarak bayramýn dördüncü günü ikindi namazýna kadar, ikindi namazý da dahil olmak üzere farzlardan sonra teþrik tekbirleri getirdiðine dair rivayetler vardýr (Beyhâkî, es-sünenü?l-kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49). Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüþe göre arefe günü sabah namazýndan bayramýn dördüncü günü ikindi namazýna kadar 23 vakit, her farzýn ardýndan teþrik tekbiri getirmek, kadýn erkek her Müslümana vaciptir. Teþrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teþrik tekbirleri de kaza edilir. Teþrik günleri çýktýktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-mebsût, II, 43; Ýbnü?l-Hümâm, Fethu?l-Kadîr, II, 81). Þâfiî mezhebine göre ise teþrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-hâvî, 1994, II, 501). Kurban etinin deðerlendirilmesi. Hz. Peygamber (s.a.s.) kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara daðýtýlmasýný, bir bölümünün akraba, tanýdýk ve komþularla paylaþýlmasýný, bir kýsmýnýn da evdeyenmesini tavsiye etmiþtir (EbûDâvûd, Dahâyâ, 10). Ailenin fakir olmasý durumunda etin tamamý da evde býrakýlabilir (Tahâvî, ÞerhuMeâni?l-Âsâr, Beyrut 1399, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan Müslümanlarýn, toplumda muhtaçlarýn arttýðý bir dönemde kurban etlerinin çoðunluðunu hatta tamamýný daðýtmalarý uygun olur.çorum halkýnýn mübarek Kurban bayramýný kutluyor, bu bayramýn iç dünyamýza, hanelerimize ve Çorum'umuza huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum.

4 4 MÝSÝAD Kadýn Kurulu' oluþturuldu Kadýn giriþimcilerin iþ dünyasýna katýlýmýný artýrmak amacýyla MÝSÝ- AD Kadýn Kurulu oluþturuldu. Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkanlýðý'na da Nazik Bulut getirildi. MÝSÝAD Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Nazik Bulut, ülkemizde çalýþan kadýnlarýn sayýsýnýn son yýllarda hýzla arttýðýna dikkat çekti. Kadýnlarýn karþýlaþtýklarý pek çok soruna raðmen, baþarýlarýyla iþ dünyasýnda zirveyi zorladýklarýný dile getiren Bulut, son 20 yýl içinde Baktat, Tariþ'in ürünlerini Avrupa'ya taþýyacak Baktat Þirketler Grubu Ege'nin incisi S.S. Tariþ Ýncir Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði ürünlerini Avrupa'ya taþýyor. Baktat Þirketler Grubu, Tariþ Ýncir Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði ile Avrupa bayilik sözleþmesi imzaladý. Bu anlaþma gereði Tariþ Ýncir Birliðinin üretmiþ olduðu tüketici ambalajlý ürünleri Avrupa'da daðýtýmýný ve satýþýný üstlendi. Nazik Bulut Ekonomi Bakanlýðý TSO'da 'dýþ ticaret' bilgilendirmesi yapacak Ekonomi Bakanlýðý, Çorum'da Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleþtirecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ev sahipliðinde, 7 Ekim Çarþamba günü yapýlacak olan toplantý, 09.30'da baþlayýp, 14.00'te sona erecek. Ekonomi Bakanlýðý, ihracatçý birliklerinin desteðiyle 81 ilde Dýþ Ticaret Bilgilendirme Seminerleri gerçekleþtirmektedir. Çorum'da Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan seminerde katýlýmcýlara; ihracatta saðlanan devlet yardým- iþ dünyasýnýn yaþadýðý belki de en büyük kazanýmýn kadýnlarýn çok yoðun bir biçimde iþ yaþamýna girmesinin olduðunu belirtti. Bulut, kadýnlarýn potansiyellerini bizim gibi ülkelerde iþ dünyasýna yansýtmasý, ekonominin güçlenmesinde büyük önem taþýdýðýný, her ne kadar kadýnlar hemen hemen her iþ kolunda görülseler de, erkek egemen iþ dünyasýnda kadýnlarýn bütün iþ alanlarýnda çalýþmaya teþvik edilmesi de ülkenin ekonomik geliþimi bakýmýndan oldukça önemli olduðunu vurguladý. MÝSÝAD Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Nazik Bulut, Çorum'da de pek çok alanda faaliyet gösteren kadýn arkadaþlarýmýz bulunsa da örgütlü aktif bir yapýnýn olmadýðýný söyleyerek "Kadýnlarýmýzýn iþ hayatý içerisinde yaþadýðý problemlerin çözümünde kadýnlardan oluþan örgütlü bir yapýnýn baþta ilimize daha sonra ülkemize büyük katký saðlayacaðý düþüncesindeyim" dedi.bulut tüm giriþimci kadýnlarý MÝSÝAD çatýsý altýnda buluþmaya davet ederek açýklamasýna þöyle devam etti: "Kurulduðu günden beri içinde bulunduðum Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneðimizin iþ dünyasýnda kadýnlarýmýzýn yaþý mesleði eðitimi siyasi düþüncesi etnik kökeni vb. ne olursa olsun hiçbir ayrým gözetmeksizin amacýnýn ülkemizin milli bir ekonomiye geçmesi ve bu anlamda bir çatý altýnda birleþmiþ kadýnlarýmýzýn güçlü bir ekonominin yanýnda güçlü bir toplum oluþturma yolunda pek çok sorunu çözeceði düþüncesinden yola çýkarak, ilimizde bulunan giriþimci kadýnlarýmýzý derneðimiz kadýn giriþimciler kurulu çatýsý altýnda birleþmeye davet ediyorum." Eðitim öðretim yýlý öncesi deðerlendirme yaptýlar Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü eðitim öðretim yýlý bilgilendirme toplantýsýný Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu baþkanlýðýnda yaptý. Toplantýya Milli Eðitim Þube Müdürleri Þaban Atlý,Yýlmaz Karaalp ve okul müdürleri katýldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu yaz tatili boyunca 18 okulda yapýlan ve bitirilen inþaat çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Bazý okullarda inþaat çalýþmalarýna bizzat katýlýp çalýþan okul müdürlerine ve öðretmenlerine ayrý ayrý teþekkür ettiðini kaydeden Atcýoðlu, okullarýn eksik kalan inþaat ve temizlik çalýþmalarýnýn da okullar açýlmadan önce bitirilmesi noktasýnda uyarýda bulundu. Atcýoðlu, destekleme ve yetiþtirme kurslarýnýn yaz tatili boyunca da bazý okullarda devam ettiðini ve okullarýn açýlýþýyla birlikte bu kurslarýn artarak devam edeceðini söyledi. Atcýoðlu ayrýca ilçede ikinci Ýmam Hatip Ortaokulunun açýldýðýný ve kayýtlarýn devam ettiðini belirtti. Yeni kayýt olan öðrencilerin kura usulüyle sýnýflarýnýn belirlenmesinin, ilçede de baþarýyla gerçekleþtiðini kaydeden Atcýoðlu bu konuda gereken titizliði ve veli bilgilendirmelerini okul müdürlerinden istedi. Üniversite baþarýsýnda Ýlçenin týp, fizik tedavi, hukuk, mühendislik, ilahiyat, eðitim fakülteleri alanlarýnda geçmiþe göre artýþ olduðunu dile getiren Atcýoðlu, bu baþarýda katkýsý olan tüm personele teþekkür etti. Atcýoðlu, eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný dileyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi larý, Türk ürünlerinin yurtdýþýnda markalaþmasý, Türk Malý imajýnýn yerleþtirilmesi ve Turqualýty'nin desteklenmesi ile yurt dýþý birim, marka ve tasarým destekleri, Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesinin Desteklenmesi, Pazar araþtýrmasý ve pazara giriþ desteði, pazara giriþ belgelerinin desteklenmesi, yurt dýþýnda gerçekleþtirilen fuar katýlýmlarýnýn desteklenmesi, iþ dünyasý için ticari bilgiye eriþim, pazara giriþ engelleri ve çözüm yollarý ile Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programlarý hakkýnda bilgiler verilecek. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ekonomi Bakanlýðý'nýn düzenlediði Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri'nin, dýþ ticaret yapan ya da dýþ pazarlara açýlmayý hedefleyen iþletmelerin ufkunun geliþmesi, ayrýca bu konudaki devlet desteklerinin detaylý bir þekilde öðrenilmesi açýsýndan faydalý olduðunu söyledi. Çorum'un dýþ ticaret potansiyelinin geliþtirilmesinin, Çorum TSO'nun en önemli hedeflerinden bir tanesi olduðunu belirten Baþaranhýncal, "Bu hedef doðrultusunda çeþitli projeler yürütmekteyiz. Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan düzenlenecek olan bu seminer de, yürüttüðümüz projelere eþdeðer niteliktedir" dedi. Baþaranhýncal, bütün iþletmeleri seminere davet etti. Seminere katýlmak isteyen firmalar, en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi gününe kadar numaralý telefon ile TSO Avrupa Birliði Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sorumlusu Filiz Sezin Yýlmaz'a katýlým bildirmeleri gerekmektedir YILINDAKÝ TORUNLARIMIZA MEKTUP(4) Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, 'Tarih muazzam bir erken uyarý sistemidir' (N.Covsins) Bizlerin oturduðu binalarýn çoðunluðu sizlerin döneminde ömrünü tamamlamýþ olacaðýndan muhtemelen yýkýp yeniden yapacaksýnýz. Çünkü 'Eskiyi tamir, yeniyi almaktan zordur' Dürüst olmak gerekirse bizlerden de sizlere miras kalacak eksikliklerimiz olacaktýr. 'Yalnýz yaptýklarýmýzdan deðil, yapamadýklarýmýzdan da sorumluyuz' (J.B.Moliere) sýrrýnca; sizler torunlarýnýza bu eksiklikleri miras býrakmamanýn gayreti içinde olunuz. Planlamalarýnýzý 100 sene hatta 200 sene sonrasýna göre yaparsanýz yeni ihtiyaçlardan dolayý kýrma dökme daha az olur kanaatindeyim. Mesela Fransa; bir taraftan II. dünya savaþý devam ederken, diðer taraftan savaþ sonrasý Paris'in büyük göç alacaðýný olacaðýný düþünerek 100 sene sonrasýnýn planlamasýný yapmakla meþgul olur. Yine Amerika'da bir yatýrým yapýlmadan önce, daha plan aþamasýnda üniversitelerde uzun süre tartýþýlýr akabinde çýkan sonuç için mahallinde anket yapýlýr ve tesis bitince kimsenin diyeceði bir þey kalmazmýþ. Çünkü onu tesisi kullanacaklarýnda, tesis yapýlmadan önce olumlu veya olumsuz katkýsý olduðundan kendini içinde kabul edermiþ. Öyle ince hesaplar yapýnýz ki, biz bugün Mimar Sinan'ýn eserlerini gezerken ayrýntýlarý gözlemlediðimizde nasýl hayretle ve minnetle yâd ediyorsak, sizlerin torunlarý da sizlere daha çok teþekkür edebilsin. Helal olsun, ecdadýmýz ne kadar da ince ruhluymuþ diye hayýrla yâd etsin. Ýþte en bariz örnek Osmancýk ilçemizin tarihi koyunbaba köprüsü. 500 sene önceden yapýlmýþ ama iki araç rahatça geçebiliyor. Su birikintisi yok. Göze de hoþ geliyor. Bir Osmancýklý olarak koyunbaba köprüsünde þu eksiklik var diyeni duymadým. Buna mukabil hemen karþýsýnda son teknoloji ile yapýlan yeni köprüde sýradan vatandaþlarýn gözüyle bile doðruda olmasa birçok eleþtirinin yapýldýðýna þahit oldum. Hatta yýllar önce çocuðuma: ' Oðlum þu iki köprüye bak bakalým hangisi hoþuna gidiyor?' diye sorduðumda, o zaman 7-8 yaþýndaki oðlum, tarihi koyunbaba köprüsünü gösterdi. Çocuk gözünde oluþan bu fark, geçmiþle günümüzün karþýlaþtýrmasý açýsýndan beni çok etkilemiþti. Bunu þöyle bir örnekle pekiþtirebiliriz. Siz kilometrelerce otobanlar yapabilirsiniz ama o otobaný yaparken kaplumbaðan girmesini ve trafiði tehlikeye sokmasýný önleyecek bir set çekerseniz muhteþem olursunuz. Yoksa önüne ansýzýn çýkan kaplumbaða çapmamak için kaza yapan bir sürücü ölürse, otobanýn güzelliðinden çok kaplumbaðan kazaya sebep olmasý konuþulur. 'Güzel görünür söylenmez ama çirkinlik aranýr bulunur' sýrrýnca, güzellikler gönüllerde kalýrken, çirkinlikler yað gibi yüzeyde dolaþýr Durmadan dedi kodu yapýlmasýna vesile olur Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, Sizlerde gelecek kuþaklara ýþýk tutmasý açýsýndan Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný mutlaka mektuplar yazýp, günlükler tutmaya çalýþýnýz. Çocuklarýnýza, torunlarýnýza býrakacaðýnýz maddi mirasýn yanýnda, manevi olarak rahatlatacak, zorda kaldýklarýnda rehber olacak bilgi, tecrübe ve anýlarýnýzý aktarýnýz. Bunun da yolu yazmaktan geçer. Yazýnýz ki, bilgi ve tecrübeleriniz sizinle beraber mezara gömülmesin. Gün yüzünde kalsýn. Zira 'Aný yazmak ölümün elinden bir þeyler koparmaktýr'(a.gide) Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, Eskiye ait alýþkanlýklarýn yavaþ yavaþ deðiþime uðradýðýný, toplumda temel afet bilinçlenmesi noktasýnda eksikliklerin olmasýyla beraber özellikle okullarýmýzda anasýnýfýndan baþlamak üzere eðitim, tatbikat, malzeme baðlamýnda ülkemizin her noktasýnda güzel çalýþmalarýn olduðunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Dileðimiz bu bilgilendirmelerin, gelecek kuþaklarda olasý afetler öncesinde ilgilenmeye dönüþmesidir. Bunu saðlayamýyorsak bir yerlerde yanlýþlýklarýmýz var ve boþa kürek çekiyoruz demektir. Çünkü afetler sonrasý kargaþa döneminde uðraþmaktansa, afetler öncesi rahat dönemlerde gerekli hassasiyeti göstererek gereðini tavizsiz yapmak daha kolay ve daha ekonomiktir. Ýnanmazsanýz deneyiniz. Bu da ancak topyekün bilinçlenme ile saðlanabilir. Hz Ýbrahim'in narýna su taþýmaya çalýþan karýnca misali, muhtemel afetleri afiyette atlatabilmemiz adýna samimi emek veren toplum gönüllü veya resmi görevli personelleri en kalbi duygularýmla tebrik ediyorum. Zira 'Sevgiliye sunulan hediyeyi saymak yakýþýk olmaz / az çok deme gönder mutlak karþýlýksýz kalmaz'' hesabý bilinçlendirme çalýþmalarýna devam edip, beklenmedik bir zamanda can ve mal kaybýnýn en aza indirilmesine vesile olabilirsek maddi olmasa da, manevi olarak gýyaben de olsa bir dua ile geri döner. Bu duanýnda ilgiliyi hangi bela ve musibetlerden koruyacaðýný Allah bilir. Bu baðlamda bir çok aný dinlemiþizdir. Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, Sizler bu mektubu okurken muhtemel ki bizlerin yerinde yeller esecek, baki alemde fani alemin hesabýyla meþgul olacaðýz Umulur ki, beddualarýnýzdan çok, dualarýnýza müstahak oluruz da ilahi hesabýmýz kolay olur. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun.mektubuma nihayet verirken, 2075 yýlýndaki torunlarýmýzýn torunlarýna kalbi selamlarýmý sunar, savaþlar yerine barýþýn, kavgalar yerine kardeþliðin, yokluk yerine bolluðun, afetler yerine afiyetin yaþanmasýný temenni ederim. Dedeleriniz adýna DEDENÝZ

5 TEK 5 "Ýyilik Aðacý" hayýrseverleri bekliyor Deniz Feneri Çorum Genç Ýyilik Hareketi, yoksul çocuklar için yeni bir projeyi hayatta geçirdi. "Ýyilik Aðacý" adlý proje Hürriyet Meydaný PTT yanýnda düzenlenen etkinlik ile vatandaþlara tanýtýldý. Proje hakkýnda bilgi veren Çorum Genç Ýyilik Hareketi Baþkaný Muhammet Fatih Temur, "Biz Deniz Feneri Derneði Çorum Genç Ýyilik Hareketi adýyla enerjimizi, fikirlerimizi,heyecanýmýzý,yani gençliðimizi iyilik için kullanmayý hedefleyen gençleriz" dedi. Çorumlu olarak hem Çorumlu gençlerle hem þehre gelen öðrencilerle projeler yapabilecekleri bir platform kurduklarýný belirten Temur, "Geçtiðimiz Ramazan ayý içerisinde verdiðimiz bir iftar ile baþlayan hareketimiz proje Muhammet Fatih Temur üretmek amacýyla yaptýðýmýz toplantýlarla devam etti. Ýlk projemizi ramazan bayramýndan önce Torku sponsorluðunda 9 koli çikolatayý 300 çikolata paketi halinde hazýrladýk ve mülteci çocuklarýmýzdan baþlayarak aðabey abla bana da yok mu diyen her çocuða paketlerimizi verip birer gülümsemelerini aldýk. Daha sonra meclis gezimizle beraber iyiliði yerinde görmek adýna Deniz Feneri Derneði'nin lojistik merkezine ziyaretlerde bulunduk" dedi. Temur, "3 ay önce baþladýðýmýz iþimizde þimdi 3.projemizi gerçekleþtirmek için bugün buradayýz. Ýyilik aðacý adi altýnda yola çýktýðýmýz bu projemizde yetim ve yoksul çocuklarýmýza gençler olarak kurban bayramýndan önce iyilik ulaþtýrmayý hedeflemekteyiz. 1 hafta boyunca devam edecek olan bu projemize PTT binasý yanýndaki standa uðrayarak katilim ve desteklerinizi gerçekleþtirebilirsiniz. Standýmýzdaki renkli kartlardan birine, bir miniðimize ulaþtýrmak üzere iyi dileðinizi yazýp onlar için getirdiðiniz bir hediye ile iyilik aðacýmýza býrakabilirsiniz. Bu bayram sizin iyi dileðiniz ve hediyelerinizle bir miniðe daha ulaþabilirsiniz. Hediyenizin iyilik olmasý dileðiyle bütün haklimizi bir hediye ile beraber standýmýza bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Uslu, Ombudsmanlýk Sempozyumu'na katýldý Kamu Denetçiliði Kurumu'nun düzenlediði 3. Uluslararasý Ombudsmanlýk Sempozyumu'nun açýlýþ toplantýsý Ankara'da yapýldý. Toplantýya Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz, Adalet Bakaný Kenan Ýpek, TBMM eski Baþkaný Cemil Çiçek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Mücahit Durmuþoðlu, YSK Baþkaný Sadi Güven, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Akarca, Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi Baþkaný Hakim Tümgeneral Abdullah Arslan ve yabancý ülkelerden ombudsmanlar katýldý. Kamu Baþdenetçisi Nihat Ömeroðlu da yaptýðý konuþmada, insanlýk suçu olan ve vatandaþlarýn yaþam hakkýna, toplumsal barýþa ve kardeþliðe planlý þekilde saldýran terörü lanetleyerek þehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gazilere acil þifalar, yakýnlarýna sabýr diledi. Suriyeli sýðýnmacýlarýn yaþadýðý trajedinin çözümü noktasýnda Türkiye'nin olaðanüstü gayretlerine dikkati çeken Ömeroðlu, uluslararasý camiayý bu konuda inisiyatif almaya davet etti. TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz yaptýðý konuþmasýnda, "Demokrasimizi geliþtirmek, milletimizin yaþam kalitesini yükseltmek, yanlýþ idari uygulamalara son vermek ülkemizde barýþ ve huzur içinde, kardeþçe yaþamak için þüphesiz daha yapýlacak pek çok yasal düzenleme vardýr. Bunlar da önümüzdeki yasama döneminde, gerekli iklim altýnda birer birer gerçekleþtirilecektir. Bunlarýn baþýnda da halkýmýzýn da beklentisi olan, kazanýlan demokratik seviyeyle temel hak ve özgürlükleri güvence altýna alacak yeni bir anayasa gelmektedir" dedi. Türkiye'nin, tarihi boyunca terörün kanlý ve sýcak yüzünü her zaman yakýndan hissetmiþ bir ülke olduðuna deðinen Cumhurbaþkaný Erdoðan, bugün de yeni bir terör dalgasýyla ve bunun getirdiði acý kayýplarla karþý karþýya olduðumuzu hatýrlattý yýlýndan itibaren Türkiye'de demokrasi ve kalkýnma mücadelesi verirken en önemli hedeflerinden birinin de teröre zemin hazýrlayan sebepleri ortadan kaldýrmak olduðunu açýklayan Cumhurbaþkaný Erdoðan, konu ile ilgili þu deðerlendirmelerde bulundu: "Sivrisineklerle uðraþmaktansa bataklýðý kurutma anlayýþýyla hem kalkýnma, hem de demokratikleþme yolunda büyük reformlara giriþtik. Bu dönemde Türkiye normalleþme yolunda çok önemli bir mesafe kat etti. 'Demokratik Açýlým'la baþlattýðýmýz çabalarý 'Milli Birlik ve Kardeþlik Projesi'yle devam ettirdik. Ardýndan 'Çözüm Süreci'ni devreye aldýk. Ancak biz sonuca yaklaþtýkça bu durumdan rahatsýz olanlarýn, farklý yol ve yöntemlerle sorunu yeniden derinleþtirmeye, ülkeyi yeniden kan gölüne çevirmeye çalýþtýðýný gördük. Çünkü þunu görüyorlardý: Türkiye çözüm süreciyle barýþý yakalayacak ve dünyada en saygýn, en güçlü ülkeler arasýna girecek. Bunu görenler, 'Türkiye'yi nasýl böleriz, Türkiye'de nasýl huzursuzluðun zeminini oluþtururuz'; bunun gayretinin içine girdiler." Ülkenin çeþitli yerlerinde ortaya çýkan kimi teþebbüslerin amacýný kýsa sürede fark eden milletin, yüreðindeki acýya, içindeki öfkeye raðmen oynanan oyunu gayet iyi gördüðünü söyleyen Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Provokatörlerin oyununa gelmeyen milletimizin her bir ferdine huzurlarýnýzda bir kez daha þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Düzenlenen sempozyumun ardýndan TBMM eski Baþkaný Cemil Çiçek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ve TBMM Genel Sekreteri Ýrfan Neziroðlu ile birlikte Sayýþtay Baþkaný Doç. Dr. Recai Akyel'i ziyaret ettiler. Bayat heyetinden Büyük'e ziyaret AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Milli Eðitim Koordinatörü Ýsmail Yaðbat, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erdoðan Köroðlu Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret ettiler. Heyet ziyarette ilçede sürdürülen eðitim ve öðretim faaliyetleri ve yeni yýlda sürdürecek olan eðitim ve öðretim faaliyetleri hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Ziyaretten memnuniyet duyduðunu dile getiren Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, heyete teþekkür etti. ÇORUM 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Mahkememizin (Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin) 14/05/2015 tarih 2015/2097 esas 2015/1624 karar sayýlý kararý ile " Amasya ili Merzifon ilçesi Diphacý köyü, cilt ýýo:35. hane no:44 BSN 63 nüfusa kayýtlý, Mehmet Ali ve Feride'den olma, 15/09/1961 Girap, TC. Kimlik nolu, Þerif Dudu olan adýnýn "ÞERÝFE DUDU" olarak DÜZELTÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa tesciline karar verilmiþtir. Karar gereðince ilgililere ilanen duyurulur. Basýn: Resmi ilanlar de

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Otopark parasýný ödemeyene icra takibi yaptýracaðýz" Baþladýðý günden beri tartýþmalara neden olan Gazi ve Ýnönü Caddelerinde ücretli otopark uygulamasýnda birkaç gündür araç camlarýna býrakýlan "otopark ücretini ödemeyenlerin icraya verileceði" ile ilgili notlar yeni bir tartýþmanýn baþlamasýna neden oldu. Birçok vatandaþ arabasýný park etmediði halde park ücreti yazýldýðýný iddia ediyor. Konu hakkýnda bilgi aldýðýmýz Çorum Belediyespor Otopark Müdürü Ýsrafil Özdoðan, otopark konusunda vatandaþýn yanlýþ bilgi sahibi olduðunu söyledi. "Vatandaþlarýmýz bizlerin gece geç saatlere kadar otopark ücreti aldýðýmýzý ifade ediyor. Biz saat 21.30'dan itibaren kesinlikle hiçbir araçtan ücret almýyoruz" diyen Özdoðan, yeni nesil yazar kasa post cihazlarýna da geçildiðini ifade ederek, "30 Eylül'e kadar birikmiþ borçlarýný ödemeyen araç sahipleri hakkýnda icra takibine baþlanacaktýr. Ýcra masraflarý ile karþý karþýya kalmamak için birikmiþ borçlarýnýzý sahadaki parkomat görevlilerine veya ofisimize gelerek nakit yada kredi kartý yoluyla ödene biliyor. Ödemelerde her çeþit kolaylýðý saðlýyoruz. Otopark uygulamasýyla Çorum'un trafiðini rahatlattýk bizler burada bir nebzede olsun istihdam saðlýyoruz. Birçok kiþi otopark iþinden evine ekmek götürüyor. Bizler herkese kolaylýk saðlýyoruz. Bir gazeteci Gazi Caddesine haber yapmak için gelmiþ olabilir biz öyle bir durumda kesinlikle ücret almýyoruz. Bazý gazeteciler arabasýnda sýrf basýn kartý var diye saatlerce park ederse ücretini alýrýz. Ayný Çorum Belediyespor Otopark Müdürü Ýsrafil Özdoðan þekilde engellilere, þehit yakýnlarýna, gazilere, yaþlýlara ve bayanlara öncelik tanýyoruz. Biz öncelik tanýyoruz diye bizim iyi niyetimizi suistimal eden vatandaþlarýmýz da var. Engelli vatandaþýmýzýn birisi engelli oto parkýna arabasýný park ediyor ve saatlerce kalýyor. Durum böyle olunca bir baþka engelli vatandaþ o yeri kullanamýyor. Bunun gibi çeþitli olaylar baþýmýza sýkça geliyor. Bizim amacýmýz Çorum'da ki trafiði rahatlatmaktýr. En önemlisi de Gazi Caddesi ve Ýnönü Caddelerinde hýrsýzlýk olayý bitti. Arabasýnda vatandaþ çantasýný unutsa bile orada bizim görevlimiz bekliyor. Hýrsýzlýk yapmak isteyen cesaret edemiyor" dedi. Otopark konusunda vatandaþlarýn yanlýþ bilgilere sahip olduðunu dile getiren Özdoðan, "Akþam saatlerinde otopark fiþi kesilen araçlarýn sabaha kadar ücretlendirildiði iddiasýnýn asýlsýz olduðunu belirtti. Saat 21.30'da tüm araçlarýn sistemden çýkýþý yapýlýyor. Sahada çalýþan personellerimize yeni nesil yazar kasa post cihazlarý aldýk. Olasý itirazlarýn önüne geçilmesi amacýyla bundan sonra park yapan araçlarý fotoðraflayacaðýz" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL "Uzun bayram tatillerinde araç trafiði 10 kat artýyor" Kurban Bayramý tatilinin 9 güne çýkmasýyla yollarda oluþacak uzun araç konvoylarý konusunda sürücüleri uyaran TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn, kurallara uyulmasýný isteyerek, "Bayram tatillerinde trafik 10 kat artýyor. Tatil süresinin 9 güne çýkmasýyla vatandaþlarýmýz hemen hemen ayný zaman diliminde yollara çýkýyorlar. Tüm araç sürücülerini uyarýyorum. Kurallara mutlaka uyunuz, uykusuz ve yorgun asla yola çýkmayýnýz. Uzun yolculuklarda sýk sýk verilen 15 dakikalýk molalar hayat kurtarmaktadýr. Direksiyonda geçen zaman 2 saati geçmemeli" dedi. -"YAÞANAN ACILARA RAÐMEN KURALLARA UYULMUYOR" Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Fevzi Apaydýn (TÞOF) Baþkaný Fevzi Apaydýn, sürücüleri uyararak, "Sürücülerimiz yola trafiðin az olduðu saatlerde çýkmaya çalýþsýn. Çünkü bayramlarda artan trafik kazalarý herkesi derinden üzüyor. Bu acý bilançoya raðmen trafik kurallarýna uyma konusunda yeterli hassasiyet gösterilmiyor. Geçen sene 5 günlük Kurban Bayramý'nda 59 vatandaþýmýz trafik kazalarýnda hayatýný kaybederken, bin 315 kiþi de yaralanmýþtý. Kazalarda yaþanan yaralanma ve ölümleri ancak trafik kurallarýna uyarak durdurabilir ve azaltabiliriz" diye konuþtu. -"BÝR GÜNDE 37 HAYAT YOK OLDU" Bayram ziyaretlerine giderken toplu taþým araçlarýnýn tercih edilmesini isteyen Fevzi Apaydýn, "Sadece toplu taþýma araçlarýyla 8 milyon vatandaþýmýzýn tatil yolculuðuna çýkacaðý tahmin edilmekte. Firmalar 6 bin ek seferle talebi karþýlamaya çalýþacak. Otobüs þoförlerimizde yolcularýn canlarý da size emanet edildiðini unutmayýn. En iyi sürücü hýz yapan deðil, kaza yapmayan sürücüdür. Ýyi sürücü yol verir, yol gösterir. Hatalý sollama yapmaz. Kurallarý ihlal etmez. Son 10 yýlda, 67 gün kurban bayramlarýnda tatil yapýlmýþ. Yaþanan trafik kazalarýnda bin 123 vatandaþýmýz canýný kaybederken 37 bin 753 vatandaþýmýzda yaralanmýþtýr. Kaybedilen canlarýn yanýnda milyarlarca liralýk da zarar meydana gelmiþtir. Þoförlerimiz kiþisel sorumluluklarýn bilincinde olmalýdýr. Kurallara uymada gösterecekleri baþarý, sorunun önemli bir kýsmýnýn ortadan kalkmasý için tek baþýna yeterlidir" þeklinde konuþtu.

7 7 Kurbanlýk kesimi ve kurbanlýk etler ile ilgili uyarýlar Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, kurbanlýk kesimi ve kurbanlýk etlerin muhafazasý ve piþirilmesi ile ilgili olarak açýklamada bulundu. Canlý hayvanýn hangi iþletmeden geldiðinin, kesim öncesi ve sonrasý veteriner hekim muayenesinden geçmesinin, uygun hijyenik bir ortamda Ýslami usullerine göre kesilmesinin önemli olduðunu ifade eden Ermiþ. "Kesim yapýlan yerin ete bulaþmanýn önlenmesi için, zemin, duvar ve tüm sabit donanýmlarla temasýný önleyecek imkana sahip olmalýdýr. Ortamda 82 C'de sýcak su veya eþdeðer bir etkiye sahip alternatif bir sistem ile aletleri dezenfekte etmek için olanaklara sahip olmalýdýr. Evcil týrnaklý hayvanlarýn kesimi yapýlýp kaný akýtýldýktan, baþ ve ayaklarý ayrýldýktan, derisi yüzüldükten, böbrekleri ve böbrek yaðlarý, üreme organlarý ve pelvis boþluðu yaðlarý, salkým yaðlarý, idrar kesesi ve bunlarýn yaðlarý, soluk borusu, yemek borusu ve diðer iç organlarý çýkarýldýktan ve kuyruk, sakrum omuru ile birinci kuyruk omuru arasýndan kesildikten sonra elde edilen bütün haldeki gövdeye hayvan karkasý denilmektedir.evcil Týrnaklý hayvanlarýn bütün haldeki karkaslarý yarým veya çeyrek parçaya ayrýlabilir. Daha sonraki parçalama, kemiklerin ayrýlmasý, trimleme, dilimleme, zarlarýn ayrýlmasý, ambalajlama ve paketleme süresince sakatatlarýn sýcaklýðý 3 C'yi, diðer etlerin sýcaklýðýnýn 7 C'yi aþmayacak þekilde kalmasý saðlanýr. Bu durumu saðlamak üzere ortam sýcaklýðý 12 C'den fazla olmamasý gerekir. Çið kýrmýzý etlerin duysal özellikleri soluk, hafif kýrmýzý ve koyu kýrmýzý arasýnda deðiþebilir. Etin rengi, hayvan türüne göre farklýlýk gösterebileceði gibi, ayný türe ait hayvanlarda da verilen yeme, hayvanýn diþiliðine, erkekliðine, yaþýna göre de farklý olabilir. Etin rengi, hemoglobin miktarýna baðlýdýr.kasaplýk hayvanlarýn etleri, süt emdikleri sütle beslenen danalarýn etleri, hemen hemen altýncý aya kadar beyaz renkte görünürler, bunlarýn yaðlarý da çok beyazdýr. Genç ineklerin ve öküzlerin etleri açýk kýrmýzý renktedir. Boðalarýn etleri ise, hemoglobinin fazlalýðý dolayýsýyla koyu kýrmýzýdýr" denildi. Ermiþ açýklamasýnda þu bilgileri verdi: "Mezbahada veya dýþarýda kesilen hayvanlarda etlerin fazla kanlý bulunmasý, bir hastalýk neticesinde kalp faaliyetinin azalarak kesim esnasýnda kanýn iyi akmadýðýna iþaret eder. Etin ve yaðýn görünümü üzerinde yem de rol oynar. Sýðýrlar fazla miktarda ve uzun zaman yað fabrikalarý küspeleriyle beslenirse, etlerinin ve yaðlarýnýn fiziksel ve kimyasal özellikleri dolayýsýyla da lezzeti üzerinde kötü etki oluþabilir. Fiziksel ve kimyasal bileþim olarak en lezzetli et, merada beslenen hayvanlardan elde edilir. Etlerin koku ve lezzeti de kasaplýk hayvanýn cinsine has özellikler gösterir. Bazý etlerde ahýr ve süt kokusu duyulabilir. Etin yumuþaklýðý; hayvanýn türüne, yaþýna, kas ve yað dokusu miktarýna, beslenmesine, kesildikten sonraki dinlenme durumuna göre deðiþir. Ýyi beslenmemiþ hayvan eti ile çok hareket eden hayvanýn eti sert olur. Bu nedenle hayvanýn çeþitli yerlerinden elde edilen etlerde farklý piþirme yöntemi uygulanýr. Ýyi beslenmiþ hayvan eti yaðlýdýr. Yaðlý etler daha yumuþaktýr. Hayvan yaþlandýkça yaðlýlýk derecesi azalýr. Etin piþirilmesinde çeþidi ve bað dokusu içerine göre uygulanan yöntem etin lezzetini arttýrýr. Eti doðru piþirme yöntemleri olarak: Kuru ýsýda piþirmesi uygun etler: Bað dokusu az etlere uygulanýr. Izgara ve fýrýn rosto bu yöntemle piþirilmelidir. Bað dokusu fazla etler kýyma haline getirilerek köfte þeklinde kuru ýsýda piþirebilir. Izgara yaparken yüksek ýsý verilememelidir. Bu etin hýzlýca katýlaþmasýna iç kýsmýnýn çið kalmasýna sebep olur. Ayrýca yüksek ateþte piþirme protein kaybýna sebep olur. Nemli ýsýda piþirme: Bað dokusu fazla olan etlere uygulanýr. Kuþbaþý etler, parça etler bu piþirme yöntemi ile az su kullanýlarak kebap, pirzola, biftek gibi yemekler yapýla bilinir. Yaðda kýzartma yöntemi: Saðlýk açýsýnda önerilmeyen bu yöntem ise kýymanýn köfte haline getirilmesi veya balýk çeþitlerinde kullanýlýr. Yað çok kýzgýn olursa etin dýþ yüzeyi katýlaþýr ve içe ýsý gitmesini önler. Et piþmez ve çið kalýr. Yine etin yanýk kýsýmlarý kanserojenik maddelerin oluþturur. Az yað kullanýlmasý ise etin daha çok yað çekmesine sebep olur." Ermiþ ayrýca kasaplýk mesleðiyle ilgisi olmayanlarýn Kurban Bayramý süresince etlerin parçalanmasý, kýyma çekilmesi veya sucuk yapýlmasý gibi hizmetleri yapmamasýný ancak kasap, marketlerin et reyonu, onaylý et tesislerinde yapýlmasý gerektiðini belirterek Çorum halkýnýn, saðlýk ve mutluluk içerisinde bir Kurban Bayramý geçirmeleri dileklerinde bulundu. "Çaðrý Merkezi Müþteri Temsilcisi" kursu açýlacak ÝÞKUR ile Global Bilgi Pazarlama Danýþma ve Çaðrý Servisi Hiz. A.Þ. (Turkcell) ile birlikte "Çaðrý Merkezi Müþteri Temsilcisi" alanýnda en az yüzde 50 istihdam garantili kurs açýlacak. Kurs firmanýn Ankara yolu 159.Sok. No:47 adresinde tarihleri arasýnda yapýlacak. Kursa katýlma þartlarý þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18 yaþýný tamamlamýþ ve 41 yaþýndan gün almamýþ olmak, en az lise mezunu olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, son bir yýl içerisinde Global Bilgi Pazarlama Danýþma ve Çaðrý Servisi Hiz. A.Þ.'nin çalýþaný olmamak." Son baþvuru tarihinin Salý günü olan kursun kursiyer seçim tarihleri arasýnda gün boyu yapýlacak ve firma tarafýndan baþvuru yapanlara mülakat saati bildirilecek.kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekiyor. ÖZEL MATEMATÝK - GEOMETRÝ DERSLERÝ VERÝLÝR 17 yýllýk Dershane ve Özel Okul Tecrübeli Öðretmenden Ýrtibat No: GENEL SEK. BAÐLI AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI MER YILLARI MALZEMESÝZ STERLÝZASYON VE VE DEKONTAMÝNASYON HÝZ. ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLÝÐÝ TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU GENEL SEK. BAÐLI AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI MER YILLARI MALZEMESÝZ STERLÝ- ZASYON VE VE DEKONTAMÝNASYON HÝZ. ALIMI hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Millet 1.Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : khb ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2- Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 5 KÝÞÝ ÝLE 36 AY SÜREYLE STERÝLÝZASYON VE DEZENFEKSÝYON HÝZMET ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ÇORUM AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ VE BAÐLI POLÝKLÝNÝKLER c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi (Gülabibey Mah.Cemilbey Cad.No:81 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Kalite ve standarda iliþkin belgeler: 1- Yüklenici, hastanedeki hizmet kalite standartlarý þartlarýnýn faaliyet alaný ile ilgili ve kurumsal kaliteyi geliþtirme ve performans yönergesinin talep ettiði düzenlemeleri yerine getirecektir Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel sektörde Hastane veya diðer hassas yerler veya cerrahi aletlerin yýkama, dezenfeksiyon, dekontaminasyon,sterilizasyon veya hijyen hizmetleri iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY ( Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi TR iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden c-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn: Resmi ilanlar de

8 YAÞAM 8 Diþ saðlýðý için çocuklara Sýkarken Öldü Nasrettin Hoca bir gün yolun kenarýnda kedisini yýkýyomuþ. Yoldan geçen arkadaþý hocaya: "Hocam kediyi yýkama ölür." demiþ. Hoca aldýrýþ etmemiþ ve yýkamýþ. Kelime Avý Arkadaþý dönüþte Hocayý tekrar yolun kenarýnda görmüþ. Kedi ölmüþtü. Adam:"Hocam ben size kediyi yýkamayýn ölür demedim mi?" demiþ. Hoca: "Ben kediyi yýkarken ölmedi ki sýkarken öldü" Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü süt, meyve ve balýk yedirin Yetiþkin bireylerde görülen aðýz ve diþ saðlýðý problemlerinin büyük bir kýsmýnýn çocukluk ve ergenlik çaðýnda diþ saðlýðýna özer gösterilmemesinden kaynaklandýðý bildirildi.fatih Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Ayça Tenli Kurt, bireylerin aðýz ve diþ geliþiminin saðlýklý olabilmesi için bebeklikten itibaren anne babalarýn konuyla ilgili bilinçli hareket etmeleri gerektiðini söyledi. Kurt, "Küçük yaþlarda kazandýrýlan diþ bakýmý ve beslenme alýþkanlýklarý, ileriki yaþlarda saðlýklý diþlerin temelini oluþturacaktýr." dedi. Kurt, anne ve babalara bebeklerin beslenmesinde diþ geliþimini olumlu yönde etkileyecek bazý tavsiyelerde bulundu. Kalsiyum deposu diþler için, sut ve süt ürünleri tüketilmesini öneren Kurt, "Diþ çürüklerinin oluþumunu engelleyen yiyecekler dendiðinde akla ilk gelen madde, kalsiyum. Diþlerde çürümeye neden olan aþýnma sürecinde büyük katký saðlayan kalsiyum, bebeðin daha güçlü diþlere sahip olabilmesi için çok büyük önem taþýmaktadýr. Ýlk 6 ay kesinlikle verilmesi gereken anne sütünün dýþýnda sütün, yoðurdun ve ayranýn birer kalsiyum deposu olduðu unutulmamalýdýr. Yoðurdu ve sütü bal, þeker gibi diþlere yapýþabilecek ve çürük oluþumuna sebep olabilecek besinlerle birlikte aldýktan hemen sonra bebeðin diþlerinin fýrçalanmasý gerekmektedir." diye konuþtu. Peynir, asitlere karþý koruyor Asitlere karþý en önemli koruyucunun peynir olduðunu dile getiren Kurt þöyle konuþtu: "Aðýz içerisindeki asit dengesi korunduðu sürece aðýzda bakteri üremesine uygun elveriþli ortam saðlanamaz. Bu nedenle aðýz içi asit dengesini korumak diþ saðlýðý için kritik önem taþýmaktadýr. Aðýz içerisindeki asit ortamý dengeleyerek çürük oluþumuna engel olmaya yardýmcý olan ve içeriðindeki kalsiyumdan dolayý önem taþýyan bir diðer besin, peynir. Çürük yapýcý özellikteki besinlerin tüketimin hemen ardýndan aðýz içerisine ufak bir parça peynir alýnmasý diþlerin saðlýðý açýsýndan önem taþýmakta ve çürüðe neden olan asidik ortamý dengeleyerek çürük oluþumunu önlemektedir." Çocuklara sert meyveler yedirin Ailelere çocuklarýna sert meyveler yedirmelerini tavsiye eden Dt. Ayça Tenli Kurt, "Elma, armut, havuç, salatalýk gibi sert yapýdaki çið meyve ve sebzeler yüksek oranda su içermekte ve içerdikleri su tükürük bezlerini uyararak daha fazla tükürük salýnýmý saðlamaktadýr. Tükürük akýþýnýn artmasýyla, aðýz içerisinde biriken yiyecek artýklarýnýn uzaklaþmasý kolaylaþmaktadýr. Ayrýca sert yapýda olmalarý sebebiyle, diþlerin mekanik olarak temizlenmesine de yardýmcý olmaktadýrlar. Çiðneme refleksi henüz tam geliþmemiþ küçük bebeklerin meyve ve sebze alýmýný kolaylaþtýrmak için, ufak parçalara ayýrarak yoðurt ile tüketmelerini saðlamak yardýmcý olacaktýr. Diðer meyvelere göre daha yüksek oranda C vitamini içeren kivi ise diþ eti saðlýðýnýn korunmasýnda önem taþýmaktadýr." Balýðýn içindeki fosfor, diþ saðlýðýný koruyor Dt. Ayça Tenli Kurt, balýðýn çocuklar için vazgeçilmez arasýnda olduðunu anlatýrken þunlarý kaydetti: "Diþlere faydalý olduðu bilinen bir diðer besin ise balýk. Balýðýn içeriðindeki fosfor, diþ ve kemik dokusunun en önemli yapýlarýndan olmakta ve diþ saðlýðýnýn korunmasýnda önem taþýmaktadýr. Ancak 1 yaþýndan önce midye, karides, ýstakoz gibi kabuklu besinler ölümcül alerjik reaksiyonlara sebebiyet verdiðinden hekim onayý olmadan bu besinleri yedirmeyin. Ayný zamanda kalkan gibi dip balýklarý da içerdikleri aðýr metaller sebebiyle küçük çocuklar için tercih edilmemesi gereken balýk türlerinden. Yine ayný þekilde büyük balýklarda aðýr metaller içerebildiðinden küçük ve taze balýklara yönelmek en iyisi olacaktýr." (CÝHAN) Dizi 20:00 Sinema Filinta Filinta Mustafa, iyilerin ve kötülerin dünyasýnda, uluslararasý þebekeler ve devletlerin yaný sýra, karanlýk güçler ve gizli örgütlenmelerle mücadele etmeye devam ediyor. Filinta Mustafa, can yoldaþlarý ve kardeþleri Býçak Ali ile Abdullah ýn yaný sýra Osmanlý nýn önemli kilometre taþlarýndan biri, Davut Paþa ile de yepyeni bir yola giriyor.oyuncular : Onur Tuna, Berrak Tüzünataç, Serhat Tutumluer, Rýza Kocaoðlu, Nur Fettahoðlu Yönetmen : Osman Kaya 20:15 Yahþi Batý Yýl Dönemin Osmanlý Padiþahý tarafýndan Amerika Baþkaný'na bir hediye gönderilmek istenir ve vazife için Aziz Efendi ve Lemi Bey görevlendirilir. Ýkilinin, zorlu bir yolculuktan sonra vardýðý Amerika'da yaþayacaklarýný tahmin etmeleri asla mümkün deðildir. Yeni insanlar tanýyacak, yeni dostlar edinecek ve pek çok düþman kazanacaklardýr. Ancak hiçbir zorluðun onlarý gittikleri yoldan döndürmesi mümkün deðildir. Ne Kýzýlderililer, ne kovboylar, ne de güzel bir kadýn onlara engel olabilir. 19:45 Sinema Sihirbazlar Çetesi Sihirbazlar Çetesi, Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonistin liderliðini yaptýðý, dünyanýn en iyi sihirbazlarýndan oluþan Four Horsemen ekibinin baþýndan geçenleri konu alýyor. Ekip üstün sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için deðil, soygun yaptýklarý bankalarýn sistemlerine eriþmek ve izleyicilerini soymak için kullanýyorlar. Bu adamlar izleyicileri önce baþka bir kýtadaki bir bankayý soyarak, daha sonra beyaz yakalý bir suçlunun bankadaki milyon dolarlarýný izleyicilerin banka hesaplarýna aktararak þaþýrtýyorlar. Marilyn Monroe Yýllarca küçük rollerde kendini gösterdikten sonra Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, Some Like It Hot ve The Seven Year Itch gibi filmlerde gösterdiði komedi yeteneði, seksi cazibesi ve ekrandaki görünüþü 1950'lerde ve 1960'lý yýllarýn baþýnda en popüler film yýldýzlarýndan biri olmasýný saðladý. Kariyerinin sonlarýna doðru baþarýsýnýn ölçüsüyle Bus Stop ve The Misfits gibi filmlerde dramatik rollerde de oyunculuðunu gösterdi ve eþi görülmemiþ popüler bir ilgi nesnesi haline gelip, kazandýðý bu þöhret ile zamanýnýn diðer yýldýzlarýný geride býraktý. Oysaki, halkýn gözündeki mutlu imajýnýn aksine, özel hayatýnda yaþadýðý hayal kýrýklýklarý ve güvensizlikleri zaten var olan problemlerini daha da derinleþtirdi. Özellikle 1950'li yýllarýn sonuyla 1960'lý yýllarýn baþýndan itibaren yaþadýðý çeþitli saðlýk sorunlarý ve kiþisel problemleri kariyerine de yansýmýþ ve Monroe'nun çalýþmasý zor ve dengesiz biri olarak kötü ün yapmasýna sebep olmuþtur. Yine de ölümününden itibaren ünü gitgide artarak tüm zamanlarýn en önemli kültürel figürü ve ikonlarýndan biri olmuþ, sýk sýk diðer ünlüler tarafýndan taklit edilmiþtir. Ölümü resmi olarak aþýrý dozda uyku hapýndan kaynaklanan muhtemel intihar olarak geçse de ölüm sebebi üzerine pek çok spekülasyon yapýlmýþ, komplo teorileri oluþturulmuþtur. BALIKLI BOHÇA Malzemeler 10 Kare Milföy Hamuru 400 gr Hamsi 1 Soðan 1 Kahve Fincaný Margarin 3 Yumurta 4-5 Dal Maydanoz 2 Çorba Kaþýðý Yoðurt Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Milföy hamurunu buzluktan çýkarýn. Balýklarýn kafalarýný ve kýlçýklarýný ayýklayýp yýkayýn. Küçük parçalar halinde doðrayýn. Yumurtalarýn ikisini katý baþlayýp dilimleyin. 1 yumurtayý ayrý bir kasede iyice çýrpýn. Soðaný ince ince kýyýn, maydanozu yýkayýp doðrayýn.margarini tavada eritip doðranmýþ soðan ve balýklarý ekleyin. 5-6 dakika kavurup derin Meyvalarla yüklü dal, baþýný yere eðer. Sadi Þirazi bir kaseye alýn. Haþlanmýþ yumurta dilimleri, maydanoz, yoðurt, tuz ve karabiber ekleyip iyice karýþtýrýn.milföy hamurlarýný düz zemine yayýp hazýrladýðýnýz balýklý karýþýmý üzerlerine paylaþtýrýn. Bohça þeklinde katlayýp kenarlarýný yapýþtýrýn. Üzerlerine çýrpýlmýþ yumurta sürüp önceden ýsýtýlmýþ 220 dereceye ayarlý fýrýnda dakika piþirin. Sýcak olarak servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Sihirbazlar Çetesi 21:50 Mahþerin Dört Atlýsý 23:40 Bitmeyen Savaþ 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Beþikten Mezara 20:45 Haber Saati 22:00 Ýyi Aile Çocuðu 23:45 Ýskele Sancak 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:15 Deniz Yýldýzý 20:15 Yahþi Batý 22:30 Aðýr Abi 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Buyur Burdan Bak Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Filinta 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Nizama Adanmýþ Ruhlar 22:15 Çýnarýn Gölgesinde

9 Ölçüde ve tartýda hile yapanlarýn vay haline! Onlar insanlardan (bir þey) ölçüp aldýklarý zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir þey ölçüp, yahut tartýp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.mutaffifîn, 83/1-3 2 AÐUS- 18 EYLÜL 2015 CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Senin isminle ey Rabbim yanýmý yere koydum. Yine senin yardýmýnla kaldýrýrým. Eðer ruhumu alýkorsan rahmet eyle, eðer tekrar verirsen onu sâlihleri muhafaza ettiðinle muhafaza eyle." Amin 9 Allah'ým! Þüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahlarý baðýþlayacak olan yalnýz Sensin. Öyleyse katýndan bir af ile beni baðýþla. Bana merhamet et, çünkü baðýþlamasý ve rahmeti çok olan sadece Sensin.Buhârî, "Ezan", 149 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI NASÝHAT 'Nasihat', 'nush' kökünden türemiþtir. Nush, sözlükte, bir kimsenin düzelmesini saðlayan sözü veya fiili araþtýrmak, bir þeyi saflaþtýrmak, (yabancý maddelerden ayýrmak), dikiþ dikmek, samimi olmak anlamlarýna gelir. Terim olarak 'nush', Müslümanlara öðüt ve akýl verme, yol gösterme demektir. Ayný kökten gelen 'nasuh', halis, saf, samimi demektir ki, Kur'an'da halis tevbenin bir sýfatý olarak kullanýlmaktadýr. Nasihat, nush ile benzer anlama gelmekle beraber, ayný zamanda iyi ve faydalý olana bir çaðrý, kötü zararlý olandan arýndýrmaya bir teþviktir. Nasihat, Ýslâm'ýn pratik hayata aktarýlmasý, ahlâkî prensiplerin yaþanmasý, insanî erdemliliklerin, görgü kurallarýnýn öðretilmesi amacýyla bilenlerin bilmeyenlere öðretmesi ve hatýrlatmada bulunmasý amacýyla yapýlan öðütlerdir. Bu öðütler yapýlýrken asla bir art niyet güdülmez, dünyevî çýkarlar düþünülmez. Nasihat eden kiþi güvenilir olur. Onun yaptýðý nasihat samimiyetle yapýldýðý takdirde etkisini gösterir. Müminler sürekli olarak birbirine öðüt vermek suretiyle yardýmcý olurlar. Cenâb-ý Allah: "Hatýrlat, umulur ki bu hatýrlatman müminlere yarar saðlar, (öðüt alýrlar)" buyurmuþtur. Nasihat, aslýnda Ýslâmî davetin bir parçasýdýr. Ýnsanlarý Allah (c.c.)'a ve O'na kulluk yapmaya davet edenler, bir anlamda onlara nasihat ediyorlar demektir. Nasihat, insanlarý doðru yola, kiþiye faydalý olan þeylere, zararlý olanlardan kaçýnmaya, yaratýcý önünde samimi olmaya bir çaðrýdýr. Peygamberler (a.s.), görevli olarak geldikleri toplumlara 'nasihat' etmiþler, yani onlarý Allah (c.c.)'ýn emrine davet etmiþlerdir. Hz. Nuh (a.s.) þöyle diyordu: "Size Rabbimin risaletini (peygamberliði) teblið ediyorum. (Ayrýca) size nasihat ediyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum." Ayný þeyi Hz. Hud (a.s.) de söylüyor ve kavmi için bir 'nasihatçý-öðüt verici' olduðunu belirtiyordu. Yine Hud (a.s.) azmýþ bir kavme kendi nasihatinin (davetinin) fayda vermeyeceðini söylüyor. Hz. Salih'in (a.s.) durumu da bundan farklý deðildi. Allah (c.c.) Semud kavmine Hz. Salih (a.s.)'i peygamber olarak gönderdi. Onlar Hz. Salih (a.s.)'i dinlemedikleri gibi, O'na ve O'nun davetine karþý kibirlendiler ve meydan okudular. Allah (c.c.) onlarý toptan cezalandýrdý. Bunun üzerine Hz. Salih (a.s.) onlardan yüz çevirdi ve þöyle dedi: "Ey kavmim and olsun, size Rabbimin risaletini teblið ettim ve size nasihat ettim. Ama siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz." Kendilerini nasihat edip Hakk'a davet ettiði halde yüz çevirdikleri için cezalandýrýlan kavmine Hz. Þuayb (a.s.) da benzeri þeyler söylüyor ve küfre sapan bir toplum için artýk üzülmenin gereksiz olduðunu ekliyordu. Nasihat, ayný zamanda iyilik isteme anlamýna da gelmektedir. Öðüt vermek, akýl ve yol göstermek de bir kiþi hakkýnda iyilik istemektir. Nasihat, bir ayette de öðüt vermekle beraber bakýmýný üstlenmek, eðitmek, yetiþtirmek anlamýnda kullanýlmaktadýr. Olumsuz Anlamýyla Nasihat Yol gösterme, akýl verme, iyiliði isteme anlamýndaki "nasihat" bazen yanlýþa, günaha, isyana yönelik olabilir. Kendi yaptýklarýný doðru zanneden, inandýðý batýl'ý doðru yol kabul eden, hatta Allah (c.c.)'ýn emrine aykýrý davranmayý iyilik sanan kötü niyetli niceleri, baþkalarýna bu anlamda 'nasihat' ederler, onlarý kendi yanlýþlarýna ve hatalarýna davet ederler. Nitekim þeytan, Hz. Adem (a.s.) ile eþini, sonsuza kadar Cennette kalmalarý için yasak meyveden yeme konusunda kandýrdý ve sonra da 'ben sizin için nasihatçiyim-öðüt verenlerdenim' diye yemin etti. Din Nasihattir Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki, "Din nasihattir" Sahabeler: Kimin için ya Rasûlallah? diye sorunca; "Allah (c.c.) için, O'nun kitabý için, Rasûlü için, mümin yöneticiler (imamlar) ve bütün Müslümanlar için." buyurdular. Ýslâm bilginleri bu hadisteki nasihatin þu anlamlara gelebileceðini söylemiþlerdir: 1. Allah için nasihat O'na inanmak, O'na þirk koþmamak, bütün üstün (kemâl) sýfatlarýn O'na ait olduðunu kabul etmek, noksan sýfatlardan O'nu tenzih etmek (O'ndan uzak düþünmek), O'nun için sevip O'nun için buðz etmek, O'na her konuda itaat etmek, O'nun nimetlerine þükretmek, O'nun dostlarýna dost, düþmanlarýna düþman olmak, O'na imana ve ibadete insanlarý teþvik etmek. 2. Rasûlullah için nasihat O'nun peygamberliðini doðrulamak, getirdiði þeylere iman etmek, emir ve yasaklarýna uymak, sünnetini izlemek, O'nun davetini yaymak, getirdiði dini teblið etmek, onun ahlakýyla ahlâklanmak, ehl-i beytini sevmek, O'nun sünnetine bid'at sokmaya çalýþanlarla mücadele etmek. 3. Kitap için nasihat O'nun ilahi kitap olduðunu kabul etmek, O'na saygý göstermek, O'nu sürekli okumak ve hükümleriyle amel etmek, hükümlerini iyice öðrenmek ve baþkalarýna öðretmek, O'nu baþkalarýna ulaþtýrmak, insanlarý O'nun ahlâkýna davet etmektir. 4. Müslüman yöneticiler için nasihat Onlara karþý gelmemek, hak olan iþlerde onlara yardým etmek, yanlýþlarýný güzel bir yolla düzeltmeye çalýþmak, bilmedikleri konularda onlarý uyarmak. 5. Müslümanlar için nasihat Din ve dünya iþlerinde onlarý irþad etmek, yol göstermek, onlarýn hakkýný korumak, dinden bilmediklerini öðretmek, ayýplarýný örtmek, yardýmda bulunmak, þefkatli davranmak, emr-i bi'l ma'ruf, nehy-i ani'l münker yapmak, Ýslâm'ýn ahlakýyla ahlâklanmalarýný teþvik etmektir. Ebu Süleyman el-hattabî demiþtir ki: 'Ayet ve hadislerde geçen nasihat, kendisi için yapýlan ve samimiyet gösterilen kimse için hayýr düþünüldüðünü ifade eden bir kelimedir. Nasihata tek bir mana vermek, doðru ve mümkün deðildir. Nasihatýn sözlük manasý, ihlas ve samimiyettir. Müminler, gerektiði yerde, güzel bir yöntemle birbirlerine nasihat ederler, doðru yolu gösterirler, onlarýn iyiliði için çalýþýrlar, özellikle çocuklarýna ve dini yeni yaþamaya baþlayanlara nasihatin en güzelini yaparlar. Ýnsanlar, genelde kendi hata ve kusurlarýný görmez veya görmek istemezler. Bu insanýn ciddi zaaflarýndandýr. Ancak baþka kiþilerden eksikliklerini duyma halinde, çare aramaya baþlarlar. Ýþte müminler bu eksikliði gidermek için birbirlerine nasihat eder ve güzel telkinlerde bulunurlar. Yüce Allah (c.c.) Asr sûresinde þöyle buyurmaktadýr: "Asra andolsun ki, insanoðlu kesinlikle hüsrandadýr. Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve birbirlerine hakký ve sabrý tavsiye edenler hariç." Yüce Rabbimizin, birbirlerine nasihat eden, hakký ve sabrý telkin eden müminleri, hüsrana uðrayanlardan ayýrmasý, oldukça düþündürücü ve dikkat çekici deðil midir? Birbirlerine nasihat etme cesareti göstermeyen ve nasihat almaya tahammülü olmayan Müslümanlar, gerçek dost ve kardeþ olmadýklarýný ve olamadýklarýný kabul etmelidirler. Bir insan alnýnda veya sýrtýnda bir leke ile dolaþýyor ve kendisi de bunu görmüyorsa, onu uyarýlmalýdýr. Aksi durumda toplum içinde ayýplý konumuna düþer ve birçok kimse için alay konusu olur. Evet, gerçek dosta düþen, onu bu lekeden kurtarmak ve temizlemektir. Kardeþine düþen ise, bu uyarý ve nasihatten dolayý minnet duymak ve ona gýyabýnda dua etmek olmalýdýr. Ýnsanlar çoðu zaman herhangi bir olay karþýsýnda nasýl bir tavýr geliþtireceklerini kestiremezler. Yakýn bir dostu veya dostlarý ile görüþme, o hadiseyi tahlil etme ihtiyacý duyarlar. Kâr-zarar muhasebesi yapar öylece karar verirler. Bu, insanýn yaratýlýþýna en uygun olan ve müminlerin yapmalarý gereken husustur. Dostlarýnýz ile araya uzun mesafeler býrakmayýnýz. Bunu yapmayýnýz ki oda size ulaþabilsin, nasihatte bulunabilsin, gönülden konuþabilsin. Yine mesafe býrakmayýnýz ki, sýkýntýlarýnda sizin dostluðunuza güvenerek size sýðýnabilsin ve nasihat alabilsin. Bir konuda yakýn bir dostunuz ve kardeþiniz sizlere nasihatte bulundu ise, yapýlan bu nasihati mutlaka deðerlendirmeye tabi tutunuz. Zira size nasihatte bulunan dostunuzdur. O'nun diliyle Allah (c.c.)'ýn sizleri uyaracaðý, hatalarýnýzý göstereceðini düþününüz. Allah (c.c.) için dostluðun kutsallýðýna inanarak bunu yapýnýz. Uygun ortamlarda kardeþlerinizden gönüllü olarak nasihat dinleyiniz. Gýyabýnda elinizi açarak sizi uyaran kardeþinize gönülden dua etmeyi sakýn ihmal etmeyin. Bir dostunuza nasihatte bulunmak, bazý konularda uyanýk tutmak ve bazý hatalarýný kendilerine izah etmek istediðinizde mutlaka zaman ve zemini çok iyi ayarlayýnýz. Uygun ortamý özenle seçiniz. Unutmayýnýz ki zamansýz uyarý ve nasihat ile kardeþinize kötülük etmiþ onu yýkmýþ olabilirsiniz. Nasihat etmede uygun ortamý seçerek, dostunuzu süslemiþ, ona ikramda bulunmuþ ve onu temizlemiþ olursunuz. Hz. Peygamber (s.a.v) bir hadislerinde; "Bir organ hasta olunca bütün vücut rahatsýz ve hasta olur. Müslümanlar da týpký bir vücut gibi birbirlerini sever, birbirlerine acýr ve þefkat ederler." buyurmuþtur. Bütün bu açýklamalardan anlaþýlmaktadýr ki, Müslümanýn dinî ve insanî görev ve yükümlülüklerini samimi olarak yerine getirmeleri, en iyi ve en güzel sözü söylemeleri, nasihat olmaktadýr: Bununla birlikte Türkçede nasihat, öðüt ve irþad anlamýnda kullanýlmaktadýr. Bu daha ziyade samimi olarak görüþlerini söylemek demek olduðu için nasihatin sözlü kýsmý ile ilgilidir. Ensârýn ileri gelenlerinden bir sahabi. Adý, Muaz b. Cebel b. Amr b. Evs el-ensâri el-hazrecî'dir. Künyesi, s"ebu Abdurrahman"dýr. On sekiz yaþýnda müslüman olmuþtur. Peygamber Efendimiz'le birlikte bütün savaþlara katýlmýþtýr. Rasûlüllah (s.a.s) onu Muhâcirînden Abdullah b. Mes'ud ile kardeþ yapmýþtý. Muhammed b. Sa'd: "Muaz, uzun boylu, beyaz tenli, güzel diþli, iri gözlü, çatýk kaþlý ve kývýrcýk saçlýydý" diye tanýmlamýþtýr. Hz. Peygamber kendisini çok seviyor ve zaman zaman: "Ey Muaz seni seviyorum" demek suretiyle bu sevgisini açýða vururdu. Ashab arasýnda da, yüz güzelliðinin yanýnda, yumuþak huyluluðu, hayâsý, cömertliði ile tanýnýyordu. Onu Hz. Ömer de çok seviyordu. Muaz hakkýnda þöyle dediði rivayet edilir: "Analar bir daha Muâz gibisini doðuramaz. Eðer Muâz olmasaydý Ömer helak olurdu, þayet Muaz benim hilafetim zamanýnda yaþamýþ olsaydý onu kendimden sonra halife tayin ederdim ve Rabbim bana onu niçin halife tayin ettiðimi sorduðunda da: "Ya Rabbi, senin Rasûlün'ü, Âlimler kýyamet gününde bir araya geldiklerinde Muâz, bir ok atýmý (veya bir taþ atýmý) onlarýn önünde olacak" derken iþittim, diye cevap verirdim" demiþtir (Ýbn Sa'd, Tabakât, III, ). Hz. Muâz, sünnete de son derece baðlýydý. Bir gün peygamber (s.a.s) mescidin kýble duvarýnda tükrük görmüþ ve bunun üzerine: "Her biriniz namazýna durduðu vakit þüphesiz Rabbi ile münâcât eder (söyleþir). Rabbi, kendisi ile kýblesi arasýndadýr. O halde hiç biriniz kýblesine karþý tükürmesin. Mutlaka tükürmesi gerekirse, ya sol tarafýna veya sol ayaðýnýn altýna tükürsün... " buyurmuþtur. Bunun üzerine Muâz (r.a): "Ýslâmiyet'i kabul ettiðim günden beri sað tarafýma tükürmüþ deðilim (çünkü sað tarafta insanýn sevaplarýný yazan melek vardýr)" demiþ ve bu hareketiyle Rasûlüllah'a ne kadar baðlý olduðunu göstermiþtir (Sahih-i Buharî, Tevridi Sarih Tercemesi, II, ). Muâz b. Cebel'in diðer bir özelliði de Kur'ân'ý ezbere bilmiþ olmasý ve onu güzel okumasýdýr. Bunun için Sevgili Peygamberimiz: "Kur'an'ý dört kiþiden öðrenin: Abdullah b. Mes'ûd, Ubey b. Kâ'b, Muâz b. Cebel ve Ebu Hûzeyfe'nin âzadlýsý Sâlim" buyurmuþtur. Ayný zamanda Hz. Peygamber zamanýnda Kur'ân'ýn toplanmasýnda emeði EL-MECÝD "Azim üþ þan, þaný yüce" anlamýna gelen el-mecid ismi celili Kur'an-ý Kerim'de iki defa geçmekte. "O övülendir, þaný yücedir" (Hûd 73) "Arþýn sahibidir, yücedir" (Bürûc 15) Ýki defada Kur'an'ýn sýfatý olarak gelmiþtir. "Fakat O yüce bir SAHABE HAYATI HZ. MÛAZ B. CEBEL (r.anh) geçenlerdendir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 190; Tecrid Terc., IX, 401; X, 22). Muâz (r.a), yaþayýþýnda zühd ve takvaya da büyük önem verirdi. Geceleri teheccüd namazý kýlar ve namaz sonunda: "Allahým! þu anda gözler uykuda ve gökte yýldýzlar parlamýþ durumda. Sen ise, diri, her an yaratýklarýný gözetip duransýn... Rabbim bana dünya ve âhirette hidâyet nasib et! þüphesiz Sen va'dinden dönmezsin" diye duâ ederdi (Ýbnü'l-Esir, Üsdül-Gâbe, V, ). Ýbn Mes'ûd, Muâz (r.a) hakkýnda: "Þüphesiz Allah'a boyun eðen ve O'na yönelen bir kimse idi; Allah'a þirk koþanlardan olmadý" demiþtir. Bunun üzerine ona, bu sizin söyledikleriniz Kur'an-ý Kerim'de Hz. Ýbrahim hakkýnda söylenmiþtir (en-nahl, 16/120) denildiðinde: ESMAÜL HÜSNA "Muaz da böyleydi; hayrý biliyor, ona uyuyor, Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ediyordu" cevabýný vermiþ ve onu Ýbrahim (a.s)'e benzetmiþtir (Üsdü'l-Gâbe, V, 197). Muaz (r.a), Sahabe'den Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer vs.'den hadis rivayet etmiþtir. Kendisinden hadis rivayet edenler arasýnda Enes b. Malik, Mesruk, Ebu't-Tufeyl, Esved b: Hilâl, Ebu Müslim el-havlânî, Abdullah b. Kays ve Abdullah b. Ganem gibi zevât gelmektedir. Rivayet ettiði hadislerin toplamý ise sâdece yüz elli yedidir (ez-zehebî, Tezkiratü'l- Huffâz, I,19-22; Nevzat Âþýk, Sahabe ve Hadis Rivayeti, s. 117). Hz. Muâz, ayný zamanda sahabenin fakihlerinden olup dinde vukuf (ince anlayýþ) sahibiydi. Daha Rasülullah'ýn saðlýðýnda fetva vermeye baþlamýþtý. Hz. Peygamber onun hakkýnda: "Ümmetim içerisinde helâl ve haramý en iyi bilen Muâz b. Cebel'dir" demiþtir (Tecrid Tercemesi, I, 84). Peygamber Efendimiz onu, islâmý anlatýp öðretmek ve Kur'an-ý Kerim'i ezberletmek üzere, Hicretin dokuzuncu yýlýnda Yemen'e göndermiþti. Yolculuk öncesi Hz. Peygamber'le aralarýnda geçen konusmayý Muâz (r.a) þöyle anlatýr: "Allah Rasûlü beni Yemen'e gönderirken þöyle dedi: "Sana bir mesele sorulduðunda ne ile hükmedeceksin?" Ben: "Allah'ýn kitabýndakilerle" diye cevap verdim. "Eðer Allah'ýn kitabýnda bulamazsan ne ile hükmedeceksin?" dedi." "Allah Rasûlü'nün hükmettiði ile, dedim. Eðer onda da bulamazsan?" dediðinde: "Kendi reyimle içtihad ederim, diye cevap verdim. "Bunun üzerine Allah Rasûlü: "Nebisini, râzý olduðu þeyde baþarýlý kýlan Allah'a hamdolsun" dedi. Ve Yemenlilere, size ashâbýmdan ilmi ve dini en iyi bilen hayýrlý bir kimseyi gönderiyorum diye bir de mektup yazdý (Ýbn Sâ'd, a.g.e., III, ). Ona þu tavsiyelerde bulundu: "Ey Muâz! Ehl-i kitap olan bir topluma gidiyorsun. Cennet'in anahtarý nedir? diye sorarlarsa: "Lâ ilâhe illallah'týr" de. Yâ Muâz, dâima alçak gönüllü ol, hilimle (yumuþaklýkla, akla uygun olarak) hükmet. Cenab-ý Hak, sende samimiyet görürse yardýmýný ihsan eder, muvaffakiyet verir. Eðer içtihâddan âciz kalýrsan meseleyi tahkik edinceye kadar hüküm verebilmek için bekle, yahut meseleyi bana bildir. Nefsinin arzularýna uymaktan çekin. Nefsin arzularý insaný Cehennem'e götürür. Halka merhamet ve þefkatle muamele et. "Yâ Muâz! Onlarý Allah'tan baþka Ýlah olmadýðýna ve benim Allah'ýn Rasulü olduðuma þehadete çaðýr. Eðer bunu kabul ederlerse, Allah'ýn kendilerine bir günde beþ vakit namazý farz kýldýðýný bildir. Bunu da kabul ederlerse, zenginlerden alýnýp fakirlere verilmek üzere, kendilerine zekâtýn farz kýlýndýðýný bildir" (Buhari, Zekât,1). Ve þu mübarek sözleriyle vedâlaþtý: Ey Muâz! Belki bu son görüþmemiz olabilir. Allah seni dinde baþarýlý kýlsýn ve sana hidâyet nasib etsin; önünden, arkandan, saðýndan, solundan, yukarýdan veya aþaðý tarafýndan gelebilecek her türlü belâ ve musibetlerden korusun. Senden, insanlarýn ve cinlerin kötülüklerini uzaklaþtýrsýn. Ey Muâz, belki mescidimi ve kabrimi ziyaret edersin" Bunun üzerine Muâz (r.a), üzüntüsünden aðlayarak ayrýldý. Netice Allah Rasülü'nün tahmin ettiði gibi oldu. Muâz, Hz. Ebu Bekr'in halifeliði döneminde Yemen'den döndü. Kalan ömrünü Þam'da geçirdi ve Ürdün'de Tâûn hastalýðýndan, henüz genç sayýlabilecek bir yaþta otuz sekiz yaþýnda vefat etti (Mahmud Esad, Ýslam Tarihi, Trc. A. Lütfi Kazancý-Osman Kazancý, Ýstanbul 1983, s. 833), (Ayrýca bk. Ýbn Hacer, el-isâbe, III, ; Suphi es-sâlih, Hadis ilimleri ve Hadis Ýstilahlarý, Trc. M. Yaþar Kandemir, s. 322). Kur'andýr." (Bürûc 21) "Kaf. Þaný yüce Kur'an'a yemin olsun ki.." (Kaf 1) Her gün namazlarýmýzýn son oturuþunda Efendimize salatü selam getirirken sonunu "Ýnneke Hamid-ün-Mecid" diye bitiririz. Bu gözlerin göremeyeceði, hayallerin ulaþamayacaðý kadar yüce Rabbimizin nimet denizinde yüzüyoruz. Onun verdiði gözle güzellikleri görüyoruz. Burunla kokluyoruz. Verdiði dille yine Onun verdiði milyonlarca farklý tadý tadabiliyor ve ayýrt edebiliyoruz. O yücelerden yüce Rabbimizin kelamý da yüce. Belaðatýyla, fesahatýyla, Ýcazýyla, letafetiyle, tazeliðiyle, tadýyla eriþilmez olan Kur'an-ý Mecid'e iman eden Mü'minler de yüce bir gönüle sahip olmalý. Ýyilik yapan, yaptýðý iyiliði unutan, dostluðundan zevk alýnan bir Müslüman olmaya çalýþmalýdýrlar.

10 10 Çatma'dan Uslu'ya teþekkür Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Recep Çatma ziyarette Ýlçede yapýlan ve yapýlacak olan yatýrýmlar için teþekkür ederek, "Doðalgaz, Fen Lisesi, Yollar (Çorum-Ýskilip, Ýskilip- Çankýrý, Ýskilip-Tosya arasý), Gölet/Sulama Projeleri, Hastane, Cezaevi, Sosyal Güvenlik Merkezi, Kalenin Restorasyonu, Kültür Merkez Bankasý'nýn dün açýkladýðý uluslararasý yatýrým pozisyona rakamlarýna göre, yýlýn ilk sekiz ayýnda 44.8 milyar dolar yabancý Türkiye'yi terk etti. Sermaye kýtlýðý çeken ülkede, Türkiye'de oturanlarýn sermaye ihracý da dikkate alýndýðýnda para çýkýþý 46.8 milyar dolara ulaþtý. Taraf Gazetesi yazarý Süleyman Yaþar bugünkü yazýsýnda, 2008 krizinde de Türkiye'den 102 milyar dolar yabancý sermaye çýkýþý oldu ama bu yaþananlar farklý olduðunu yazdý. Yaþar, yazýsýnda dünya ekonomisinde kriz olmadýðýný; ancak kriz olmadan neredeyse 2008 krizinde Türkiye'yi terk eden sermayenin yarýsýna denk gelen yabancý sermaye çýkýþý olduðunu belirterek bunun nedeni yatirim ikliminin bozulmasýna baðladý. Ýþte Süleyman Yaþar'ýn o yazýsý: Dün Merkez Bankasý uluslararasý yatýrým pozisyonunu açýkladý. Buna göre Ocak- Temmuz döneminde 44,8 milyar dolar tutarýnda yabancý sermaye Türkiye'yi terk etti. Bu tutar yabancý sermaye çýkýþýnýn; 17,2 milyar dolarý doðrudan yatýrým, 28,6 milyar dolarý portföy yatýrýmý sto- Merkezimiz ve sayamadýðým daha birçok yatýrýmlar için göstermiþ olduðunuz emek ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Ýskilip'e verdiðim önemi ve desteði biliyorsunuz. Biz elimizden geleni sonuna kadar yapýyoruz. Çorum'un km2, her karýþ topraðýna hizmet etmek kundan ülkeyi terk etti. Yine portföy yatýrýmlarýnýn 14 milyar dolarý hisse senedi, 15 milyar dolarý borç senedini satýp çýktýlar. Bu arada Türkiye'de oturanlar yurtdýþýnda 2 milyar dolar tutarýnda doðrudan yatýrým yaptýlar. Yani yerli sermaye kendi yurdu yerine yurtdýþýna yatýrým yaparak ülkeyi terk etti. Oysa bu ülke sermaye kýtlýðý çeken bir ülke. Ýþte sermaye kýtlýðý çeken bu ülkeden bu yýlýn ilk sekiz ayýnda toplam sermaye çýkýþý Türkiye'de oturanlarýn sermaye ihracý da dikkate alýndýðýnda 46,8 milyar dolara ulaþtý. Peki, daha önce böyle bir sermaye çýkýþý oldu mu? Evet, oldu dünya ekonomik krizinin ardýndan en büyük küresel kriz olarak bilinen 2008 krizinde Türkiye'den 102 milyar dolar tutarýnda yabancý sermaye çýkýþý oldu. Ama son dönemde yaþananlar farklý. Niye farklý? Çünkü dünya ekonomisinde kriz yok. Dünyada kriz olmadan Türkiye ekonomisinde neredeyse 2008 krizinde ülkeyi terk eden sermayenin yarýsýndan fazlasýna denk gelen bir yabancý sermaye çýkýþý oldu. Ýþte bunun nedeni Türkiye ekonomisinin kötü yönetiminden kaynaklanýyor. Çünkü yatýrým iklimi bozuldu. Ekonomi yönetimine güven kalmadý. HEP AYNI TAKTÝK YAPILMALI- DIR EDÝLMELÝDÝR Bu arada Dünya Bankasý, yatýrým için bütün imkânlarýmýzý sonuna kadar kullanýyoruz. Her ilçemizin öncelikleri, ihtiyaçlarý ve gereksinimleri farklý. Bu doðrultuda yaptýðýmýz çalýþmalarla, devletin imkânlarýný en uygun ve verimli bir þekilde Çorum'a kullandýrmaya çalýþýyoruz. Amacýmýz bütün ilçelerimizin refah, konfor ve ihtiyaçlarýnýn kamu yatýrýmlarýyla hem nicel hem de nitel olarak artýrýlmasýdýr" þeklinde kaydetti. Bayat'ýn sorunlarýný masaya yatýrdýlar AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Ýl Genel Meclis Üyesi Erdoðan Köroðlu Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Heyet ziyarette ilçede yapýlan yatýrýmlar ve ihtiyaç olan yeni yatýrýmlar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü konu hakkýnda yaptýðý açýklamada "Hayata geçireceðimiz projeler hakkýnda bilgiler verme fýrsatý yakaladýk. Ýnanýyorum ki Valiliðimizin de desteðiyle vatandaþlarýmýz için çok daha hizmetlerde bulunacaðýz" dedi. Heyet Vali Ahmet Kara'yý ilçeye davet etti. Ziyaretten memnuniyet duyduðunu dile getiren Vali Ahmet Kara ise heyete teþekkür etti. Sekiz ayda tam 44,8 milyar dolar... Para kaçýyor kolaylýðý sýralamasýnda, Türkiye'yi dört sýra birden gerileterek 51. sýradan 55. sýraya indirdi. Hattâ ilginç olan Dünya Bankasý Türkiye'yi vergi ödeme kolaylýðýnda son bir yýlda altý basamak geriletti. Bunun anlamý þu; keyfî vergi denetimleri ve cezalarýnýn Türkiye'nin yatýrým yapma kolaylýðýný bozan en önemli unsur anlamýna geldiðini belirtelim. Tabii bu arada Maliye Bakaný Mehmet Þimþek 13 Eylül 2015 tarihinde gazetelerde yer alan konuþmasýnda Siyasi istikrarý saðlayýp reform yapamazsak býrakýn 2023 hedeflerini biz mevcut kazanýmlarý koruyamayýz diyor. Bu konuþmayý okuyanlar Þimþek'in muhalefette yer alan siyasetçi olduðunu zannederler. Oysa Þimþek'in yýllardýr kendisinin yönettiði bakanlýkta vergi ödemek son bir yýlda zorlaþtýðý için Dünya Bankasý Türkiye'yi altý sýra aþaðýya kaydýrýyor. Ama Þimþek sanki bu durumdan kendisi sorumsuz gibi konuþuyor. Hatýrlayýn Ali Babacan da Maliye Bakaný Mehmet Þimþek benzeri bir konuþmayý yapmýþtý. Tam 14 yýl ekonomiyi yöneten Babacan giderayak Yapýsal reformlarý yapmaksak, hukuk devletini kurmazsak ileri ekonomi olamayýz demiþti. Hâlbuki 14 yýldýr ekonomiden sorumlu baþbakan yardýmcýsý kendisiydi. Yatýrým hukukuna aykýrý pek çok yasa tasarýsýný kendisi imzalayýp TBMM'ye gönderdi. Ve bu yasalarýn çýkartýlmasý için evet oyu verdi. Sonra sanki bütün bunlarý yapan o deðilmiþ, sanki muhalefet siyasetçisiymiþ gibi çekip gitti. Anlayacaðýnýz hem 14 yýldýr iktidarda olacaksýnýz, iyi iþleri kendi hanenize yazacaksýnýz, 44,8 milyar dolar kaçýnca muhalefetteymiþ gibi konuþacaksýnýz. Demek ki iktidar siyasetçiliði böyle bir þey. Kurban eti nasýl tüketilmeli? Kurban Bayramý'na sayýlý günler kala dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, et tüketiminde aþýrýya kaçýlmamasý gerektiðini vurguladý. Etin yanýnda mutlaka salata ve sebze yenilmesi uyarýsýnda bulunan uzmanlar, kurban etinin bir gün dinlendirilmesinin uygun olacaðýný belirtti. Bayramlarda günlük beslenme alýþkanlýklarýmýzýn deðiþtiðini kaydeden Beslenme Uzmaný Gizem Köse, bayramda sýk sýk ve azar azar beslenmenin doðru olacaðýný söyledi. Köse, önlem alýnmamasý halinde hazýmsýzlýk, bulantý, kabýzlýk, mide aðrýsý, kalp çarpýntýsý ve yüksek tansiyon gibi saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkabileceðine dikkat çekti. Kurban etinin hemen tüketilmemesini öneren Gizem Köse, "Kurbanlýk hayvan kesildikten hemen sonra tüketilmemelidir. Ýlk 24 saat ölüm katýlýðý (rigormortis) denilen durum ortaya çýkar. Bu yüzden et dinlendirilmeli ve bir gün sonra tüketilmelidir. Aksi halde sindirim problemleri ve piþme zorluðu ile karþýlaþýlabilir." dedi. Etin depolanmasýnda bazý hatalar yapýldýðýný belirten Gizem Köse, "Büyükbaþ hayvan etleri soðuk ortamda birkaç gün bekletildikten sonra tüketilmelidir. Büyükbaþ hayvan etleri, 0 derecede 7 10 gün bekletildikten sonra tam yumuþamaktadýr ve etin lezzeti, kývamý yerine oturmaktadýr." ifadelerini kullandý. 'DERÝN DONDURUCUDA EN FAZLA 3 AY SAKLAYIN' Gizem Köse, etin saklanma koþullarýnýn da çok önemli olduðunu belirterek "Kýrmýzý et, proteinden zengin olduðundan çabuk bozulma riski vardýr. Bu yüzden saklama koþullarýna özen gösterilmelidir. Buzdolabý poþetinde en fazla 3 gün, buzlukta -4 derecede en fazla 7 gün, derin dondurucuda -32 derecede en fazla 3 ay saklanmalýdýr. Et küçük parçalarda birer yemeklik olacak þekilde poþet ve yaðlý kâðýda sarýlarak derin dondurucuda saklanmalýdýr. Böylece çözdürme iþlemi de kýsa sürecek bu da bakteri oluþumunu engelleyecektir. Çözdürme iþlemi kalorifer üzerinde, açýkta ya da sýcak suda bekletilerek olmamalýdýr. Buzdolabýnda ya da mikrodalga da çözdürme uygun seçeneklerdir." þeklinde konuþtu. Kýrmýzý ette kendiliðinden doymuþ yað bulunduðunu vurgulayan Köse, kalp-damar, hipertansiyon hastalarýna da þu uyarýlarda bulundu: "Kýrmýzý et kendiliðinden görünmez doymuþ yað içermektedir. Dýþýndaki beyaz yað katmaný görünür yaðdýr, kolesterol oraný yüksek olan bu yaðlarý mutlaka ayýrýn. Özellikle kalp-damar, hipertansiyon ve kan yað yüksekliði olan kiþiler et tüketiminde görünür yaðlardan uzak durmalýdýr. Etli sebze ve kurubaklagil yemeklerine yað konulmamalýdýr. kýrmýzý etin günlük tüketim miktarý gr (3 4 köfte kadar) olmalýdýr." 'SEBZEYÝ ÝHMAL ETMEYÝN' Etle birlikte sebzenin de mutlaka tüketilmesi gerektiðine dikkat çeken Köse, þunlarý söyledi: "Kurban Bayramý'nda et tüketimi sebebiyle sebze tüketimi azalýr. Hâlbuki etin içerisindeki protein ve demirden faydalanmamýz için mutlaka yanýnda yeþillikli sebze ya da salata tüketimi olmalýdýr. Demir emiliminde C vitamini yardýmcýdýr. Bu yüzden tabaðýnýzýn yarýsýný et, yarýsýný sebze ya da salata ile doldurarak tüketiniz. Bayram sabahý hafif bir kahvaltý ve öncesinde iki bardak ýlýk su sindirim sorunlarýnýn ortadan kalkmasýna yardýmcý olacak ve öðünleri dengeleyecektir. kurban eti sabah tüketilmemelidir. Bekleyen et daha lezzetli, kývamlý olur ve çiðnemesi daha kolay olur. Piþirme yöntemi, etin lezzeti, görüntü, kývam, koku ve biyoyararlýlýðýný doðrudan etkiler. Az piþirim yapýlmasý etin kalitesini ve besin deðerini düþürür. Kurban etinin piþiriminde ýzgara-fýrýnda ya da haþlama en uygun yöntemlerdir." Bayramlarda mangalda piþirme yönteminin sýklýkla kullanýldýðýný belirten Köse, "Etin ateþe yakýn olmasý hem kanserojen öge oluþumuna neden olur hem de A, B1, B12 ve folik asit gibi vitaminlerin kaybýna yol açar. Etin ateþten 15cm kadar uzakta piþirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde etin dýþýndaki protein ateþ sebebiyle katýlaþacak biyoyararlýlýðý düþecektir. Ayný zamanda yanmýþ etlerin kanserojen olduðunu unutmamak gerekir. Bayramda mümkünse daha çok sütlü tatlýlar tercih edilebilir. Örnek tatlýlar; muhallebi, sütlaç, kazandibi, güllaç, puding, ayva tatlýsý, kabak tatlýsý, elma tatlýsý þeklinde olabilir. Hem kendiniz hem misafirleriniz için en saðlýklý tatlýlar meyveli tatlýlardýr. Ýçecek seçiminde de dikkatli olunmalýdýr. Meyve suyu, asitli içecek yerine bitki çayý, maden suyu tercih edilmelidir." ifadelerini kullandý. Kurban eti nasýl tüketilmeli?

11 2 AÐUS- 18 EYLÜL 2015 CUMA 11 Anneliðe ne kadar hazýrsýnýz? Anne olma yaþý gün geçtikçe artýyor. Etrafýmda birçok arkadaþým annelik sorumluluðunu almaya cesaret edemiyor. Çoðunun kafasýnda tek bir soru: Anneliðe hazýr mýyým? Bu soruyu sormak için bazen geç de kalmýþ olabiliyoruz. Ýlk günler annelik heyecanýyla gözümüz bir þey görmese de zaman geçtikçe annelik uðruna vazgeçtiklerimiz bizi duygusal bir boþluða itebiliyor. Ailesinden uzak, bebeði için aktif iþ hayatýný býrakmýþ bir anne olarak ben de bir dönem böyle bir çýkmaza girdim. Anneliðin verdiði heyecanýn yerini yavaþ yavaþ yaþayamadýklarýmýn boþluðu almaya baþladý. Tam bu süreçte Adem Güneþ'in Annelik Sanatý' kitabýnda anneliðimi sorgulayan ve sorunun nerede olduðunu bulmama yardým eden bir bölüme rastladým. Siz de böyle bir sorun yaþýyorsanýz ya da anneliðe hazýr olup olmadýðýnýzý anlayamýyorsanýz aþaðýdaki sorular yardýmcýnýz olabilir. Hýrslý ve öfkeli misiniz? Eðer anne, hýrs ve öfkeyi kontrol altýnda tutamaz ve çocuklarý üzerinde kullanmaya baþlarsa þiddet girdabýnda boðulma yolunda adým atar. Öfkeli bir annenin öfkesini çocuðuna uzatýlacak ellere karþý kullanmasýnda fayda vardýr. Yoksa bu duyguyu boþaltacaðý ilk adres çocuklarý olur. Sanal baðýmlýlýðýnýz var mý? Telefonla konuþma ya da sosyal medya alýþkanlýðý olan bir anne, eþ-dostla sohbet ederken bir yandan da çocuðuna ayýracaðý kýsýtlý zamaný tükettiðinin farkýna varmaz. Bunun yaný sýra kýsa mesaj, sosyal medya takibi kullanýcýnýn merak hissini uyandýrýr. Sanal dünyayla iç içe geçmiþ bir anne, çok defa evini, eþini ve çocuklarýný ihmal eder. Baðýmlýlýk yaþayan anneninse çocuðuyla saðlýklý iletiþim kurmasý ve duygularýný anlamasý beklenemez. Kariyer planýnýz var mý? Kariyer planlamasý peþindeki bir anne ilgi bekleyen çocuðuna yeterince vakit ayýramayabilir. Ayrýca her baþarýsýzlýkta sorumlu biri aranacaðý gibi birçok anne maalesef kendi kariyer planlamasýna çocuklarýnýn negatif tesiri olduðunu düþünür ve böylelikle çocuðundan adým adým uzaklaþýr. O halde kariyer planlamasý yapmýþ anne unutmamalýdýr ki çocuk eðitiminde kendi üzerine ekstra bir yük yüklemiþtir ve onun aðýrlýðýný taþýmak zorundadýr. Benmerkezci misiniz? Anne benmerkezcilikten çýkmamýþsa, evini ve hayatýný kendi hayatýna göre organize ediyorsa büyük ihtimalle çocuðunu hayatýný zorlaþtýran bir etken olarak görüyordur. Halbuki çocuk eðitimiyle meþgul olan anne artýk ben' düþünce boyutundan çýkmalý, benden baþkalarý' boyutuna geçmelidir. Planlarýnda çocuðunu ve eþini ilk sýrada hesap etmediði sürece çocuk, anne açýsýndan hayatý zorlaþtýran bir yük gibi görülebilir. Sosyal yaþantýnýz var mý? Anne hâlâ genç kýzlýk dönemindeki gibi sosyal hayatýný devam ettirmekte ýsrar ederse hem kendine hem de çocuða zarar verir. Halbuki anne, çocuk sahibi olduktan sonra azalan sosyal çevresine çocuðu vesilesiyle kazanacaðý yeni dost ve akrabalarýný ekleyerek yeni durumunu pozitif hale getirmeye çalýþmalýdýr. Huzursuzluk, çatýþma, kavga, öfke, nefret, kin gibi negatif süreçler insan psikolojisine kötü yönde tesir eder. Çevremizde olup biten her þey psikolojik sonuçlarý itibariyle önemlidir. Günlük hayatta yaþadýklarýmýz beyindeki ve kalpteki sistemleri aktive eder. Bu sistemler eðer stresli bir durum sonucu tetiklenirse 'sempatik aktivasyon' dediðimiz kaygý oluþmaya baþlar. Bazý stres hormonlarý bu süreçte kalp atýþlarýnýn hýzlanmasýnda, kan basýncýnýn artmasýnda, kan þekerinin düzenlenmesinde etkili olmaya baþlar. Fight or Flight' denilen savaþ veya kaç' dediðimiz düzen çalýþmaya baþlar. Beyinde özellikle limbik sistemin çalýþmasýyla kiþi, bu stresten nasýl kurtulacaðý konusunda tepkiler göstermeye baþlar. Refleks tepkiler bu esnada çok fazladýr. Kavga esnasýnda düþünmeden karþýdakine zarar verme iþte bu þekilde gerçekleþir. Artýk strese tepki veremez hale geliyoruz Hemen her gün stres ve sýkýntý içinde olduðumuz muhakkak. Peki bu kötü olaylardan ve haberlerden nasýl etkileniyoruz? Günlük yaþananlarý düþündüðünüzde hemen her gün tekrar eden bu olumsuzluklar kronik bir strese yol açmaktadýr. Bu stres artýk beyindeki bazý maddelerin daha az salgýlanmasýna, duyarsýzlaþmaya veya öðrenilmiþ çaresizlik tepkilerine yol açar. Kronik stres altýndaki kiþiler normal olmasý gereken tepkileri veremez hale gelirler. Özellikle savaþ, sürekli çatýþma, sistematik baský altýndaki kiþilerde bu tepkiler daha net görülür. Kronik Terör nasýl tepki vermeye zorluyor? þiddet ve istismar maðduru çocuk ve eriþkinlerde de benzer tepkiler görülür. Baský altýnda, otokratik düzen içinde yaþayan insanlarýn olduðu ülkelerde milyonlarca insanýn sanki mutluymuþ gibi yaþamalarýndaki esas sebep de budur. Þiddeti kabullenmeyin Burada normal çevre, normal arkadaþlar ve saðlýklý eðitimin rolünün altýný çizmek gerekiyor. Kiþinin içinde bulunduðu stresi yanlýþ davranýþlarla örtmesi veya bu stresten doðru tepkilerle üstesinden gelmesi mümkündür. Bu açýdan ülkemizde son aylarda artan gerilim ve stres yanlýþ tepkileri artýrabilir. Özellikle stresin sürekli hale gelmesi ise bazý kötü davranýþlarýn, þiddetin kabullenilmesine yol açar. Hemen her gün görülen ve duyulan þeyleri normal psikoloji kabul etmez. Bununla baþ etmek için doðru yoldan, doðru tepkilerden ayrýlmamak zorundayýz. Bu stresli günlerin bir an önce geçmesi dileðiyle hepinize sevgi ve mutluluklar diliyorum. Nefrete sürükleniyoruz Ýnsanýn psikolojisi uzun süreli strese dayanamaz. Bunu bir þekilde çözmek zorundadýr. Çünkü bizim normal biyolojik sistemimiz sevgi, huzur, barýþ ve güzellik üzerine kuruludur. Bunlarýn dýþýnda davranýþlar ve tepkiler sergileyen kiþiler bugün veya geçmiþte yaþadýklarý deðiþimin sonucu yanlýþ veya anormal tepkileri gösterirler. Kiþinin yavaþ yavaþ kin ve nefret sürecine girmesi içinde bulunan sevgi ve huzuru kaybetmesi de zamanla olan deðiþimdir. Bitkisel tedavi' her kapýyý açar oldu 'Ýhracat artmýyor, ithalat daha pahalý oluyor' Özilhan'dan kur uyarýsý TÜSÝAD Yüksek Ýstiþare Konseyi (YÝK) Baþkaný Tuncay Özilhan, kur dalgalanmalarýnýn yatýrým ortamýna ve ticarete darbe vurduðunu söyledi. Özilhan, "Lirada erime ile ihracatý artmýyor, ithalat daha pahalý oluyor, enflasyon týrmanýyor." dedi. TÜSÝAD'ýn 2015 yýlýnýn ilk Yüksek Ýstiþare Konseyi toplantýsý Çýraðan Sarayý'nda yapýlýyor. TÜSÝAD Yüksek Ýstiþare Konseyi Baþkaný Tuncay Özilhan, burada yaptýðý konuþmada ekonomi ile ilgili deðerlendirmelerde de bulundu. Fed'in kararlarýnýn ekonomi ve kur adýna önemli olduðuna da iþaret eden Özilhan, daha sonra sanayinin büyümedeki rolüne temas etti. Özilhan, þunlarý dile getirdi: "Sanayisiz büyüyen ülke yok. Önemli doðal varlýklarý olmayan ülkemiz sanayiyi mutlaka ele almalý. Ýnþaat önemli bir sektör, ekonomiyi dinamik kýlýyor. Hizmet sektörü de önemli. Ama büyümenin lokomotifi sanayi ve üretimdir. Þu ortamda ürünleri üretmek yerine ithalat etmek 70 milyonluk Türkiye için reel deðil. Onun için üretkenliði teþvik için daha çok kafa yormalýyýz. Bunu derken, yeni bir teþvik gerekiyor demiyorum. Pek çok teþvik uygulandý ama bunlar sanayi yatýrýmlarýný arttýrmada ve bölgesel kalkýnmada etkin olmadý. Ufak faiz oranlarýndan ve teþviklerden ayrý bir þey gerekiyor." Ekonomide olumsuz durumda iç sorunlarýn da payý bulunduðundan söz eden TÜSÝAD YÝK Baþkaný, "Bu iç sorunlarý aþmalýyýz. Sorunlarýn bir yenisine tahammül etme gücümüz kalmadý. Türkiye 2010 ve 2011'de imkaný vardý. O dönemde üretim altyapýsýný güçlendirsek, enflasyonu dilediðimiz oranlara getirsek þu an dýþ þoklara dayanýklý olurduk. Biz bu imkâný kullanamadýk." ifadelerini kullandý. Siyasi konulara da deðinen Tuncay Özilhan, toplumda kamplaþmalarý önleyecek yeni bir anayasaya gerek duyulduðunu belirtti. Bu anlamda halký 1 Kasým'da oy kullanmaya, sorunlarý aþacak iktidarýn önünü açmaya davet etti. Bitkisel' kelimesi artýk her kapýyý açan sihirli bir terim haline geldi. Özellikle televizyon kanallarýnda 1 alana 3 bedava' tarzýnda satýlan kremler ve ilaçlar boy gösteriyor. Ancak bu kremlerle ilgili Türk Dermatoloji Derneði'ne birçok þikâyet yaðýyor. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türk Dermatoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ertan Yýlmaz, Bu kremlerin içinde ne olduðunu bilen birinden görüþ almak varken, bilgisiz kimselerin tavsiyelerine uyup hayatýnýzý tehlikeye sokmayýn diyor. Bu ürünlere karþý kontrol mekanizmasýnýn tam anlamýyla yerine getirilemediðini belirten Yýlmaz, Bu ürünlerde bulunan tedaviye yardýmcý' etiketi nedeniyle ne Saðlýk Bakanlýðý, ne de Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan tam anlamýyla denetimden geçiriyor. Çünkü ne gýda ne ilaç. Bir ara madde olduðu için denetimini yapacak kurumlar belli deðil bilgilerini veriyor. Ýlaçlarýn laboratuvar ortamýnda bitkilerin zararlý etken maddelerden ayrýlarak çeþitli iþlemler sonucu elde edildiðini anlatan Prof. Dr. Ertan Yýlmaz, bitkileri rastgele karýþtýrýp elde edilecek bir kremle karaciðer ya da böbrek gibi hayati fonksiyonlarý etkileyebilecek organlara zarar verilebileceðini hatýrlatýyor ve ekliyor: "Bakýyoruz ki bir aktar ya da eðitimsiz insanlar çýkýp birçok bitki karýþýmýný pazarlýyor. Ayrýca bu bitkileri pazarlarken 'Allah þifa için yaratmýþ bu bitkileri' gibi cümlelerle insanlarýn manevi duygularýný ortaya katýyorlar. Allah, akýl da vermiþ ve 'Bilgiyi de kullanýn' demiþ. O bitki veya kremlerin içindeki kimyasallar olabilir, dikkat edilmeli. Önüne gelen kullanamaz Söz konusu kremlerin sivilce ya da kýrýþýklýklara nasýl iyi geldiðinin bilimsel açýklamasý bir yana Bu ilaç bana zarar verir mi?' diye düþünülmesi gerektiðini söyleyen Yýlmaz, Hekimlikte de ilk prensip ilacýn yararýndan önce hastaya verebileceði zararýn gözden geçirilmesidir. Her ilaç ya da her krem, her yaþtaki, her kilodaki hastaya veya gebelere verilmez. Tanýtýmýnda mucizeler sunulan kremler ucuz bir jelatinin içine herhangi bir þey konularak elde edilebilir. Yüzünüze sürdüðünüz krem kuruduðu zaman gerginlik hissi verir. Ya da kreme soyucu asit oraný yüksek bazý maddeler katýlmýþsa derinin üst tabakasýný kontrolsüz bir þekilde soyacaktýr diye konuþuyor.

12 18 EYLÜL 2015 CUMA Antalyaspor yolculuðu pazartesi günü Çorum Belediyespor Kulübü Sponsorluktan Sorumlu As Baþkan Hasan Özer Gökmen yaptýðý açýklamada Çorum Belediyespor'un Antalyaspor karþýlaþmasý için Pazartesi günü Antalya'ya hareket edeceðini belirtti. Özer, Sealife Hotel de kalacak olan Çorum Belediyespor'un Sealife Hotelde maç saatini bekleyeceði akþamý tekrar Çoruma dönüþ için yola çýkacaðýný kaydetti. Spor Servisi Karateciler baþarý ile döndü Çorum Belediyespor cumartesi günü oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün sabah saatlerinde yaptýðý antrenmanla sürdürürken futbolcular kanat organizasyonlarý çalýþtý. Sandýklýspor Zafer kupasý için Ankara'da yapýlan ve birçok ilden 69 Takým ve 396 sporcunun katýldýðý "Geleneksel Ýller Arasý Karate Zafer Kupasý" na katýlan Çorum ümit bayan kumite takýmý ilk kez katýldýðý bu turnuvada üçüncülük kupasý ile birlikte madalyalarýný aldýlar. Karate Ýl Temsilcisi ve bölge antrenörü Tayfun Tümüklü yaptýðý açýklamada; 2016 yýlýnda Çorum'u temsil edecek ve bütün kategorilerde Karatede Uluslararasý ve Türkiye þampiyonlarýna katýlacak seviyede sporcularýn yetiþtiði, minik ve yýldýz karate grubuna olan ilginin yoðun olduðunu ve elit sporcularýn buradan kazanýlacaðýný kaydetti. Spor Servisi kanatlardan vurulacak Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmanda bütün futbolcular yer aldýlar. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve yardýmcý antrenörler eþliðinde yapýlan antrenman koþularla baþladý. Pas çalýþmasý ile devam eden antrenmanýn sonunda ise futbolcular taktik çalýþma yaptý. Taktik çalýþmada futbolcularýna zaman zaman sesini yükselten Fahrettin Sayhan uyarýlarda bulundu. Bazý futbolcularýn istediklerini yapamamasýna sinirlenen Fahrettin Sayhan ayný hatalarýn maç içerisinde de tekrarlandýðýný söyledi. Cumartesi günü oynanacak maçýn önemine dikkat çeken Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolcularýndan bu maçý düþünmelerini ve bu maça motive olmalarýný istedi. Yasin Yücel Dizdaroðlu'ndan kombine desteði At yarýþlarý ertelendi Spor-Toto Üçüncü Lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor'a maddi gelir saðlamak amacý ile bastýrýlan kombine kartlarýn satýþlarýna devam ediyor. Disk Genel Ýþ Þube Baþkaný Enis Dizdaroðlu, Kulüp Baþkaný Süleyman Caner'i ziyaret ederek kombine kart aldý ve takýma maddi destekte bulundu. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, kendilerine destek olan herkese teþekkür etti. Zonguldaksppor Teknik Direktörü Cahit Terzi, 3-2 yenilgi ile sonuçlanan Nilüfer maçý sonrasý eleþtirilen kaleci Ferdi'ye sahip çýktý. Ferdi'nin tecrübeli bir kaleci olduðunu belirten Terzi," Eðer hata varsa bu hatanýn sahibi tüm takýmdýr. Çünkü futbol bir takým oyunudur. Ferdi tecrübeli bir kaleci. Takýma çok katkýsý olacaktýr. Takým olarak bu hatalarý en aza indirip tüm oyuncularýmýz takýma katký verecektir" Çorum Belediyesi, son aylarda ülke gündemini etkileyen terör olaylarý nedeniyle at yarýþlarýný ileri bir tarihe erteledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül tarafýndan yapýlan açýklama at ve at yarýþý tutkunlarý için her yýl düzenledikleri at yarýþlarýný bu yýl da düzenlemek için çalýþma baþlattýklarýný ancak yaþanan terör olaylarý nedeniyle 20 Eylül'de yapýlacak olan yarýþlarý ileri bir tarihe erteleme kararý aldýklarýný söyledi. Gül yaptýðý açýklamada "Belediyemiz, Çorum'da amatör spora verdiði destekle tüm sporseverlerin takdirini kazanmýþtýr. Ata sporumuz at yarýþlarýný her yýl düzenleyerek, yýllardýr süregelen bu geleneði gelecek kuþaklara aktarmaktadýr. Yarýþlarýmýza þehrimizden olduðu kadar Türkiye'nin dört bir yanýndan da at yarýþý sevenleri katýlmaktaydý. Daha önce 20 Eylül Pazar günü yapmayý planladýðýmýz at yarýþlarýný ileri bir tarihe erteleme kararý aldýk. Ülkemizde yaþanan terör olaylarýnýn bu kararýmýzda etkili olduðunu kamuoyumuz ile paylaþmak istiyorum." dedi. Spor Servisi Darýca moral peþinde 3. Lig 3.Grupta mücadele eden Darýca Gençlerbirliði'nde moraller bozuk. Geçen hafta Beylerbeyi deplasmanýnda aldýðý maðlubiyetle þok yaþayan sarý yeþilliler artýk çýkýþa geçip yeni bir seri yakalamak istiyor. Ligde oynadýðý 3 karþýlaþmada 1 galibiyet 2 maðlubiyet alan Darýca Gençlerbirliði'nde gözler bu hafta iç sahada oynanacak olan Körfez Ýskenderun maçýna çevrildi. Sarý yeþilliler kupada da elenince moraller iyice çöktü. Teknik Patron Yavuz Ýncedal'ýn bu hafta sahaya çýkartacaðý 11'de revizyona gitmesi planlanýrken oyunculara da "Kendinize gelin" uyarýsýný yaptý. Körfez Ýskenderunspor'u yenip yeni bir galibiyet serisi yakalamak isteyen Darýca Gençlerbirliði hazýrlýklarýný tesislerinde yaptýðý çalýþmalarla devam ettiriyor. Darýca Gençlerbirliði ile Körfez Ýskenderun arasýndaki mücadele Cumartesi günü Darýca ilçe stadýnda saat 16:00'da oynanacak.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, peyzaj yenileme çalýþmalarýný inceledi. Ýsmail Canaydýn (solda) görevine baþladý. Osmanlý Ocaklarý Çorum da teþkilatlanýyor Osmanlý kültürünü yaþamak ve yaþatmak amacýyla kurulan Osmanlý Ocaklarý, Çorum da teþkilatlanma çalýþmasý baþlattý. Çorum

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı