yapacaklar Dün akþam gazetemize telefonla yapýlan bir ihbarda, kýþkýrtýlan Genç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yapacaklar Dün akþam gazetemize telefonla yapýlan bir ihbarda, kýþkýrtýlan Genç"

Transkript

1 TC medyasý 50 bin kiþilik mitingimizi es geçti... Gazetecilikte kuraldýr çünkü... Bir köpek bir insaný ýsýrýrsa haber olmaz. Ýnsan köpeði ýsýrýrsa haber olur ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3328 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ARÝF HOCA'NIN DEDÝÐÝ NEYDÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar SAYIN ÝÞBÝRLÝKÇÝ SÝYASÝLER Turgut Afþaroðlu GÖKDELEN Mehmet Levent Milliyetçi cephe mitingte taþýnan bazý pankartlarýn intikamýný almak için gençleri kýþkýrtýyor... Anavatan karþýtlarý na bunun bedelini ödeteceklermiþ... Baskýn BÝR DELÝNÝN SAÇMALIKLARI 28 Ocak Mitingi KÖRLER GÖRMESE DE Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Bir eylem de Londra da n Ýnönü Meydaný nda miting sürerken, ayný anda bir eylem de Londra da KKTC Temsilciliði önünde yapýldý... n Kýbrýslý Gençlik Platformu tarafýndan düzenlenen eylemde, Kýbrýs Türk halkýna saygý göstermeyen AKP hükümeti de kýnandý... n 3. sayfada yapacaklar Dün akþam gazetemize telefonla yapýlan bir ihbarda, kýþkýrtýlan Genç Mücahitler in Baraka Kültür Merkezi ne karþý bir saldýrýya hazýrlandýklarý belirtildi... Baraka ya, elçilik önünde yapýlan þok eylemden sonra da DP li gençler tarafýndan siyah çelenk býrakýlmýþtý... n Mitingi küçümsemeye çalýþan ve orada verilen mesajý almamýþ gibi görünen hükümet kanadý da, mitingin Türkiye ye karþý yapýlmýþ olduðunu yayarak tahrik yaratýyor... n Maliye Bakaný Ersin Tatar a göre, miting Türkiye ye hakaret etmek amacý ile düzenlenmiþ! n Mücadelenin kararlý biçimde sürdürüleceðini açýklayan Sendikal Platform yetkilileri ise biraraya gelip bundan sonra yapacaklarý eylemleri kararlaþtýracaklar... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta BARIÞ HER YERDE- Bu resim Avustralya nýn Melbourne kentinde, kütüphane sarayý önünde çekildi. Uzun bir süreden beri yaþamýný Melbourne da sürdüren arkadaþýmýz Engin Ýrfan, orada da her türlü barýþçý eyleme aktif biçimde katýlýyor ve destek veriyor... Avrupa gazetesindeki yazýlarýyla yakýndan tanýdýðýnýz Engin Ýrfan, önümüzdeki günlerde yazýlarýyla yine sizinle birlikte olacak... AZ BÝLE... Nilgün Orhon Sezan Artun SENÝNKÝ KAÇ SANTÝM? l 7. sayfada HERÞEY FARKLI OLACAK Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada FÝLLERÝN EÐÝTÝMÝ VE EÞEKLER Yalçýn Okut l 6. sayfada l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Neler oluyor buracýklarda? n2. sayfada

2 MECLÝS TOPLANIYOR Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama görevini yerine getirmek üzere toplanacak. Gündemde, genel kuruldan tümden bir daha görüþülmek üzere iletilen Kamu Görevlileri (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý da bulunuyor. Genel kurulda ayrýca Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Sivil Savunma Teþkilat Personel (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Kredi Garanti Fonu (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Finansal Kiralama (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý da görüþülecek. ALANÝÇÝ'NDEKÝ FIRTINADA BÝRÇOK EV VE AÐIL ZARAR GÖRDÜ Alaniçi'nde önceki gün meydana gelen þiddetli fýrtýnada birçok ev ve aðýl zarar gördü. Polis bültenine göre, saat sýralarýnda meydana gelen þiddetli fýrtýnada aðýllar, evler ve garajlarýn çatýlarý uçtu, traktör ve araçlar ile su depolarý zarar gördü, hayvanlar telef oldu. REKLAM TABELASI ÇALINDI Gazimaðusa-Lefkoþa anayolunda tamir için sökülerek yol kenarýna býrakýlan bir iþ yerine ait reklam tabelasý, çalýndý. Polis bültenine göre, olayla ilgili soruþturma sürüyor. OKULLARDA ÝLK DÖNEM KARNELERÝ VERÝLÝYOR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý tüm anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde Ders Yýlý'nýn ilk dönem karneleri bugün veriliyor Eðitim-Öðretim Yýlý'nýn birinci döneminin tamamlanmasýnýn ardýndan tüm okullar bugün I. dönem tatiline baþlayacak Akademik Takvim'e göre 1-15 Þubat tarihleri arasýnda tatil yapacak olan ilk, orta ve lise öðrencileri, 16 Þubat'ta ders baþý yapacak. MISIRLILAR, GÜNEYDE EYLEM YAPTI Güney Kýbrýs'ta yaþayan Mýsýr vatandaþlarýndan bir grup, dün sabah Lefkoþa'nýn Rum kesimindeki Mýsýr Büyükelçiliði önünde protesto gösterisi yaptý. Mýsýr'daki rejimin deðiþmesi ve ülkede reformlarýn ileri götürülmesi talebinde bulunan göstericiler, rejim aleyhtarý sloganlar attýlar ve Büyükelçiliðe bir karar sureti verdiler. Rum polisi, ABD ve Rusya büyükelçilik binalarýna da yakýn olan Mýsýr büyükelçiliði çevresinde geniþ güvenlik önlemi aldý. EVÝNDE ÖLÜ BULUNDU Alsancak'ta 58 yaþýndaki Edward Frank Bush dün öðle saatlerinde evinde ölü bulundu. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Bush'un cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Lefkoþa Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Tunus, Mýsýr, Lübnan, Arnavutluk ve saire, ve saire... Tabii bir da Kuzey Kýbrýs var. Ama Kuzey Kýbrýs'ý ayrý tutacaðýz. Þimdilik gözlerin dikildiði yer Arap dünyasý... "Büyük hareketler" de orda. Nedir sokaða dökülen ahalinin istediði? Diktatörleri devirmek. "Sen yüksekte fazla kaldýn, baþýn dönmeðe baþladý. En bakalým aþaa" derler. Peki kim ya da ne gelsin? Yaþar Kemal'in Ýnce Mehmet kitabýnda Ýnce Mehmet'e söylettikleri ve yaptýrdýklarý var. Söz konusu olan aðalar. Ahali Ýnce Mehmet'e Abdi Aða'yý öldürtür. Ama çok geçmez, öldürülen Abdi Aða'nýn yerini Hamza Aða alýr. Ahali bu kez Hamza Aða'dan kurtulmanýn yolunu arar. Ve gene Ýnce Mehmet'e baþvurur. "Hamza'yý ortadan kaldýr"... Ýnce Mehmet'in kafasý berraklaþýr. Kendi kendi ile tartýþýr günlerce. "Abdi gider Hamza gelir, Hamza gider Abdi gelir". Ýðne plaða takýlmýþ gibi Ýnce Mehmet'in beynine bu takýlýr. "Abdi gider Hamza gelir, Hamza gider Abdi gelir"... Ancak sonunda Hamza Aða'yý da öldürür. Arap ülkelerinde sokakta kuþkusuz ahali takýmýdýr. Yoksullar, fukaralar, orta sýnýf... Ama kendi sýkýntýlarýný en aza endirecek düzenden bihaber. Meydanda ideoloji yok. "Dikta rejimi gitsin demokrasi gelsin" yok. "Faþizm gitsin sosyalizm gelsin" da yok. "Hakçasýna, adil bir düzen" deyen da yok. O zaman geriye ne kalýr? "Abdi gitsin, Hamza gelsin." Amerika açýkça konunun içindedir. Bölge ABD ile Ýngiltere'nin nüfuz alanýnda... Yeni bir ayar peþinde midirler? Kaç zamandýr Arap dünyasýna Türk entarisi düþünülür, dile getirilir. "Türk demokrasisi" NELER OLUYOR BURACIKLARDA? derler. Bir da Türkiye'nin "Neo Osmanlýcýlýk" çabalarý var. Araplarý, Balkanlarý, Kafkaslarý boyunduruk altýna almak. Buna Enver Paþacýlýk ile Talat Paþacýlýðý da ekleyin. Sonuç mu? Gerçekleþemez ama farzedin ki gerçekleþti. Sýfýr kere sýfýr, elde kalýr sýfýr. Evdeki bulgur da gider elden. Kýbrýs'taki hareketlenme çok farklý bir hareketlenmedir. Kýbrýslýnýn Türkçe konuþan ahalisi Türkiye'nin iþgali altýndadýr. Bu iþgal Türkiye ile Kýobrýslýlar arasýnda 'da imzalanan Garanti ve Ýttifak Anlaþmalarý'nýn Türkiye tarafýndan çiðnenmesiyle gerçekleþtirilen bir iþgaldir. Türkçe konuþan Kýbrýslýlar, çaðýn gerçekleri Kýbrýslýlarýn hedefi belli yani. Ýþgalden kurtulmak ve kendi kendimizi en azýndan Batý Avrupa Demokrasisi'nin çerçevesi içerisinde idare etmek. Yüzde yüz hakçasýna, adil, eþitlikçi bir düzen deðilsa da, akmazsa damlayan, insan haklarýnýn geçerli olduðu bir hukuk devleti kurallarýnda bir yaþam tarzý. Kýbrýslýlarýn yaþam biçimine þimdilik uyun... oranýnda baðýmsýz, demokratik, egemen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin iki kurucu toplumdan birisidir. Yani Türkçe konuþan Kýbrýslýlar, ülkenin %37'sini iþgal eden, yaðmalayan, yaðmalatan, toplumu mandraya, "esir kampý"na sokan ve 37 yýldýr bu iþgali sürdüren Türkiye'nin iþgaline son vermek için sokaða indiler. Kýbrýslýlarýn hedefi belli yani. Ýþgalden kurtulmak ve kendi kendimizi en azýndan Batý Avrupa Demokrasisi'nin çerçevesi içerisinde idare etmek. Yüzde yüz hakçasýna, adil, eþitlikçi bir düzen deðilsa da, akmazsa damlayan, insan haklarýnýn geçerli olduðu bir hukuk devleti kurallarýnda bir yaþam tarzý. Kýbrýslýlarýn yaþam biçimine þimdilik uyun... Mümkün olan bu. Daha iyisi ikinci etapta... Ortadoðu'ya yeni bir ayar Amerikan-Ýngiliz ailesinin egemenliðine halel getirir mi? Yoksa deðiþen dünyada yeni güçler iþe taraf olmaya hazýr mý? Göreceyik ama, Davos'ta batý dünyasýný, ilk kez tele alan bir Çin ile bir Hindistan vardý bu yýl. Ancak büyük bir olasýlýkla dünya siyasi arenasýna, güçleri oranýnda pay için, bir süre sonra çýkacaklar. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ARÝF HOCA'NIN DEDÝÐÝ NEYDÝ? "Arif Hoca'nýn dediðinden" demek küfür sayýlmýyor. "Hassiktir" demek küfür sayýlýyor. Ya birileri çýkýp da size, -Arif Hoca'nýn dediði neydi, diye sorsa... Ne dersiniz? "Hassiktir" demez misiniz? Çok naziksiniz baylar çok... Ýnceldikçe inceldiniz... Bir dansöz kadar kývrak... Ama dansözde yalan ve demagoji yok... Sizde çok... "Türkiye'nin iþgali altýnda" demiyorsunuz... "Türkiye'nin alt yönetimi" diyorsunuz... "Ankara elini yakamýzdan çek" demiyorsunuz... "Talimatla yönetilmeye hayýr" diyorsunuz... "Kendi evimizde Türkiye'nin uþaklarýyýz" demiyorsunuz... "Kendi evimizin efendisi olmak istiyoruz" diyorsunuz... "Hükümet kukla bir hükümet" demiyorsunuz... "Hükümet Ankara'nýn talimatlarýný uyguluyor" diyorsunuz... "Türkiye kökümüzü kurutuyor" demiyorsunuz... "Asimilasyona hayýr" diyorsunuz... "Ýðfal paketi" demiyorsunuz... "Dayatma paket" diyorsunuz... Çok naziksiniz baylar çok... Bir kokteyldeki, bir resepsiyondaki kadar nazik... Nezaketiniz sýnýr tanýmýyor... Zincire vursalar da kabalýk yapmazsýnýz siz... "Hýyar" demezsiniz... "Salatalýk" dersiniz... "Pezevenk" demezsiniz... "Aracý" dersiniz... "Zam" demezsiniz... "Yeni fiyat düzenlemeleri" dersiniz... "Bok" demezsiniz... "Dýþký" dersiniz... "Göt" demezsiniz... "Kýç" dersiniz... "Puþt" demezsiniz... "Eþcinsel" dersiniz... "Gulumbara" demezsiniz... "Oðlancý" dersiniz... "Orospu" demezsiniz... "Hayat kadýný" dersiniz... "Kerhane" demezsiniz... "Gece kulübü" dersiniz... "Kumar yasasý" demezsiniz... "Þans oyunlarý yasasý" dersiniz... Marjinallerden þikayetçisiniz... Küçük gruplar dersiniz... Sinek výzýltýsý dersiniz... Önemsemezsiniz... Çünkü tarihi onlarýn yazdýðýný bile bilmezsiniz... Türkiye'de bir vakitler Nazým Hikmet'in hapisten serbest býrakýlmasýný isteyen küçük gruplar deðil miydi sadece?.. Amerikan askeri üslerinin Türkiye'den sökülüp atýlmasýný isteyenler de yalnýz küçük gruplardý... Sovyetler'deki rejim muhalifleri bir elin parmaklarýný geçmediði için 'çatlak sesler' derlerdi onlara... Bulgaristan'da Jivkov'a, Romanya'da Çavuþesku'ya, Doðu Almanya'da Honecker'e karþý olanlar küçük gruplardý... Nazi Almanya'sýnda Hitler'e karþý olanlar da küçük gruplardý... Ýsrail'in iþgal topraklarýnda inþa ettiði yerleþim birimlerine karþý çýkan Ýsrailli muhalifler yok mu? Var tabii... Ama onlar da küçük gruplar... Bir zamanlar Fransa'nýn Cezayir'de yaptýklarýna karþý çýkan ve bu sömürgeciliðe son verilmesini savunan Fransýzlar da küçük gruplardý... Ve katýldýklarý mitinglerde 'provokatör' derlerdi onlara da... Ama buraya kadar saydýðým ne varsa, bu küçük gruplarýn zaferi ile sonuçlandý hepsi de... Dünya edebiyatýnýn dahilerinden Oscar Wilde eþcinselliði bahane edilerek ahlaksýzlýkla suçlanýr ve Ýngiliz mahkemesi tarafýndan aðýr hapse mahkûm edilirken, onu savunma cesareti gösteren küçük gruplardý yalnýz... Ya "Dünya yuvarlaktýr" diyen Galileo'nun yanýnda kaç kiþi vardý? Ýdam edilen Socrates çoðunluðu mu temsil ediyordu eski Yunanistan'da? Ýki bin yýl önceki Kudüs'e kadar uzar sizin 'küçük gruplar' dedikleriniz... Ýsa'ya kadar... Koskoca Roma Ýmparatorluðu'nun huzurunu kaçýran Ýsa ve havarileri de küçük bir grup deðil miydi? Eðer çoðunluk onlardan yana olsa, Ýsa'yý hiç çarmýha gerebilirler miydi? Farkýnda mýsýnýz? 'Küçük gruplar' falan diye homurdanýp duruyorsunuz, ama bu mitingten sonra en çok konuþulan bu 'küçük gruplar... Onlarýn pankartlarý... Yükselen çýtanýn altýnda kaldýðýnýz için aþaðýlýk duygusuna kapýlacaðýnýza bu çýtayý siz de yakalasanýza...

3 AFRÝKA dan mektup... KIÞKIRTMA VE TAHRÝK... BASKINA DÝKKAT! Anavatancýlar boþ durmuyor... Kýþkýrtýyorlar gençleri... Mitingteki birkaç pankartý gördüler ya, kendilerini Türk hükümetine kanýtlamak için bir fýrsat sayýyorlar anlaþýlan bunu... Baðlýlýklarýný... Sadakatlerini ispat edecekler bir daha... Göze girecekler... "Biz Türkiye'ye laf söyletmeyiz" havasýna yatacaklar. Bir 'bravo', bir 'aferin' daha alacaklar... * Dün gece gazetemize telefonla yapýlan ciddi bir ihbar, gençlerin nasýl kýþkýrtýldýðýný açýkça gösteriyor... 'Genç Mücahitler' mitingteki bazý pankartlarý taþýyanlardan intikam almaya hazýrlanýyormuþ... Baskýn düzenleyeceklermiþ... Baraka Kültür Merkezi'ni hedefe almýþlar þimdi... Bugün gerçekleþtireceklermiþ ilk eylemlerini... Polisin de bundan haberi var mý bilemeyiz... Ama geçmiþ deneyimlerimizden bildiðimiz kadarýyla, rejim muhaliflerine karþý düzenlenen eylemler için ciddi bir güvenlik önlemi alýnmaz... Alýnsa bile, iþ olsun diye alýnýr... Birkaç polis görevlendirilir sadece... Hepsi o kadar... Onlar da muhaliflere karþý olduðu gibi coplu ve kalkanlý olmaz... Umarýz polis yetkilileri bu yayýnýmýzý hafife almaz ve uyanýk olur bu tür eylemlere karþý... * Herkes kendine göre deðerlendiriyor mitingi... Sendikal Platform yetkilileri, bunun hükümetin paket uygulamalarýna karþý yapýlmýþ bir miting olduðunu ýsrarla vurgularken, hükümet çevreleri Türkiye'ye karþý olduðunda diretiyor inatla... Kýþkýrtýcýlýktan ve tahrikten baþka bir iþe yaramýyor bu da... Toplumun Türkiye'ye karþý öfkesi istismar edilemez... Neden öfkeli olmayalým ki... Öfkeli olmamak için yeterli sebep mi var? Her gün biraz daha eritilen ve tüketilen bir toplumun buna karþý ses çýkarma hakký da mý yok? Maliye Bakaný Ersin Tatar, "Amaç Türkiye'ye hakaret etmek" diyor... Sayýn Tatar, keþke Cemil Çiçek bize hakaret ederken de ses verebilseydi... Bu toplum bunu hak etmedi diyebilseydi... Hiç deðilse bir denge kurardý o zaman belki... * Ýçimizden bazýlarýný hain diye niteleyerek iþledikleri günahlarýn üstüne örtü çekeceklerini sananlar yanýlýyor... Yanlýþ ve kasýtlý deðerlendirmeler yalnýz milliyetçi cepheden gelmiyor ancak... 'Muhalif' bilinen kesimlerden de Türkiye'ye karþý pankart açanlara öfke var. Onlar da partisel çýkarlarýný gözeterek rüþtünü bir kere daha ispat etmeye çalýþýyorlar Ankara'ya... Güya bu pankartlarla amacýndan saptýrýlmýþ miting... Ve güya koz verilmiþ UBP'nin eline... Sanki o pankartlar olmasa UBP dize gelecek, paketi geri çekecek ve bu uygulamalara son verecekti... * Verilen mücadeleyi buradaki hükümetle muhalefet arasýnda bir mücadele olarak algýlayanlar, bunun baþarýya ulaþmasýný beklemesinler boþuna... Meydana 50 bin kiþi toplansak da kâr etmez. Ankara'daki sultan sesimizi duymazsa... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE BÝR EYLEM DE LONDRA'DA KIBRISLI GENÇLÝK PLATFORMU, LONDRA'DA DA EYLEM YAPTI Üniversiteli gençlerin oluþturduðu Kýbrýslý Gençlik Platformu, cuma günü Ýnönü Meydaný'nda yapýlan mitinge destek amacýyla Londra'da da eylem yaptý. KKTC Temsilciliði önünde yapýlan eylemde "ekonomik reform paketi"ne tepkiler dile getirildi. Platformdan verilen bilgiye göre, "ekonomik reform paketi"nin Kýbrýs Türk toplumunu ezmeyi, çalýþanýn ve emeklinin birçok kazanýlmýþ hakkýný gaspetmeyi amaçladýðý iddia edildi, hükümet toplumun iradesine saygý göstermeye çaðrýldý. 13. MAAÞLAR BUGÜN ÖDENÝYOR Kamuda çalýþanlarýn 13. maaþlarý, ocak ayý maaþlarýyla birlikte bugün ödeniyor. TAK muhabirinin Maliye Bakanlýðý'ndan aldýðý bilgiye göre, 13. maaþlar daha önce açýklandýðý gibi bugün ödenecek. Bugün, ocak ayýna ait maaþlarýn da ödenme günü. Hayat pahalýlýðý ödeneðini ocak ayýndan itibaren bir yýl süreyle donduran hükümet, geçtiðimiz yýla ait yaklaþýk yüzde 3'lük hayat pahalýlýðýný ise bugün ocak ayý maaþlarý ile birlikte ödeyecek. Ocak maaþý ve 13. maaþlar için bugün toplam 300 bin TL'lik ödeme yapýlacak. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra SAYIN ÝÞBÝRLÝKÇÝ SÝYASÝLER Yaðmur duasýna çýktýlar... Tanrý dualarýný kabul etmedi. Son Kýbrýslýlar, kaç kiþi kalmýþlarsa... Akýn akýn geldiler... Girne Kapýsýný týka basa doldurdular. Kimine göre bin kiþiydiler... Kimine göre 60 bin kiþi... Tek damla yaðmur yaðmadý. Kimse ýslanmadý. Keþke yaðsaydý... Hep beraber ýslansaydýk, bu meydanlarda... Ve bu varoluþ kavgasýnda, küçük bir bedel ödeseydik. Bir bedel ödemeden, bir kavgayý kazanmak mümkün mü? Hele bu kavga bir varoluþ kavgasýysa... Bir kurtuluþ kavgasýysa. Atatürk, Türkiye'yi iþgal eden emperyalist güçlere karþý, Kurtuluþ Savaþý'ný baþlatýrken ödenecek bedeli açýk açýk ortaya koymuþtu: -Ya istiklâl ya ölüm... Diyorlar ki: -Kimsenin burnu kanamasýn... Bir futbol maçýna gidiliyorsa, elbette kanamasýn. Ama bir kavga söz konusuysa... Ya kavgaya girmemek için, kaçacaksýnýz. Ya da bir iki yumruk yemeyi göze alacaksýnýz. Halkýmýz, varlýðýnýn tehdit altýnda olduðunu biliyor. Yýllardýr uygulanan, 'Giden Türk, Gelen Türk' politikasý ile kendi topraklarýnda azýnlýða düþürüldüðünün farkýndadýr. Dünyanýn gözü önünde, Anglo-Amerikan'larýn teþvik ve onayý ile, Kýbrýs'ta bir halk, bir baþka halkla deðiþtirilmek isteniyor. Zaten bu oyun o kadar açýk oynanmaktadýr ki, bu yalýn gerçeði artýk kimse saklamamaktadýr. Kýbrýslýlara hakaret etmek için kaleme aldýðý, 'Dünyanýn Bilmesi Gereken KKTC Gerçekleri' baþlýklý yazýyý internete atan, ancak ismini açýklamayan öðretim görevlisi þu iddialarda bulunmaktadýr: -KKTC 300 bin nüfuslu küçük bir ülkedir. -Bu nüfusun 120 bini Kýbrýslý, 180 bini Türkiyeli'dir. -KKTC'de 156 bin seçmenin, 56 bini Kýbrýslý, 100 bini Türkiyeli'dir. Emekli öðretim görevlisinin temel þikayetleri de þöyle: -180 bin nüfus ve 100 bin seçmene raðmen, Türkiyelilerin 50 kiþilik KKTC Meclisinde sadece 3 temsilcisi vardýr. -Toplumun en rahat, en konforlu, en az çalýþan, en yüksek maaþlarý alan kitlesi 4 asýr önce adaya gelmiþ Türklerdir. Sonradan gelenler siyah Türk, zenci muamelesi görmektedir. -Adanýn 120 binlik yerli kitlesinin Ýslam diniyle hiçbir ilgisi yoktur. -Adanýn 120 bin kiþilik kaymak tabakasýnýn hemen hemen tümü zengindir. -Kamudaki memur ve iþçi kadrolarýnýn yüzde 90'ý beyaz Kýbrýslýtürkler tarafýndan doldurulmuþtur. -Devleti sendika aðalarýnýn elinden kurtarmanýn yolu özelleþtirmedir. -TC buraya sürekli para göndermeye son vermelidir. Bu isimsiz soydaþýmýz galiba içerili bir kiþi... Sanki da Cemil Çiçek'in sað kolu... Halkýmýza dayatýlmaya çalýþan paketin ne menem bir þey olduðunu ve hangi amaçlara hýzmet edeceðini çok güzel ortaya koymuþ. Ne demiþti Cemil Çiçek: -Siz havuzlu villalarda yaþýyorsunuz. Mercedeslerde geziyorsunuz. Eþel-mobil, 13. Maaþ alýyorsunuz. Reform adý altýnda bunlarýn hepsi kaldýrýlýyor. Adanýn 120 bin kiþilik sözde kaymak tabakasýnýn kaymaðý alýnýyor. Sendikalarýn etkinliðini kýrmak için özelleþtirmeye gidiliyor. Yeterince dindar olmayanlara Külliye yapýlýyor. Kýbrýslýlarýn kamudaki etkinliði kýrýldýktan sonra, sýra Meclis'e de gelecek. 56 bin seçmenin 47 temsilcisi olacak, 100 bin seçmenin ise sadece 3... Olmaz ki... Eðri oturup doðru konuþalým. Siz önünüze gelene vatandaþlýk verirseniz... Ve daha þimdiden azýnlýða düþmüþseniz... Ankara'nýn icazeti olmasa, bir tek Kýbrýslý bile o Meclis'e girebilir mi? Hele bir memuru tertiplesinler... Sýra size de gelecek sayýn iþbirlikçi siyasiler...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bu memlekette de bir gün sabah olursa gardaþ Bil ki senin onurlu kavganla doðacak gün Karanlýklar böyle çýkar aydýnlýða arkadaþ Þimdi eylem zamaný, bittiði yerdir sözün Kalay GÜLÜNÇ OLUYORSUNUZ BAYLAR Hem eðri oturuyorlar, dem "düzgün" konuþmuyorlar, "düzgün" yazmýyorlar, "düzgün" bakmýyorlar, hem de havalarýndan geçilmiyor ve çok "baþarýlý" bir gazetecilik örneði sergilermiþ gibi bir havaya giriyorlar. Kýbrýs'a AKP Hükümeti'nin gözlüðüyle baktýklarý için, çok gülünç oluyorlar, çok... Sadece gülünç olsalar iyi, "Çiçek" oluyorlar ayný zamanda. Kýbrýs Türk basýnýnýn bu "düzgün" ama aslýnda "eðri" þahsiyetleri Yasemin Hareketi'nin pankartýna taktýklarýna göre, belli ki, "kurtarýldýk mý?" sorusuna "yes be annem" cevabýný veriyorlar. Sizi kimler kurtardý ya baylar? Anlatýn nasýl kurtulduðunuzu ahali de öðrensin bakalým... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÖRLER GÖRMESE DE Cumartesi günkü gazetelere göz gezdirdim. Mitingteki gibi ikiye ayrýlmýþ onlar da Saðcý solcu diye deðil Anavatancý ve Kýbrýslý olarak Anavatancýlarý burada þükrancý, iþbirlikçi ve uþak olarak da deðerlendirebiliriz Yalaka, yaðcý ve Tayyip'ten beklentisi olanlarla Kýbrýslýlýðý ön plana çýkaranlar, iradelerini talep edenler ve mitinge siyasi bir renk verenler Böyle de açýklayabiliriz Cumartesi günkü gazetelerin 28 Ocak mitingini deðerlendirmelerini "Ekonomik paket"in onbinleri sokaklara döktüðü vurgulandý Protestonun bu pakete karþý yapýldýðý iddia edildi Ve mitingin siyasi yönü gizlenmeye çalýþýldý Kimler vardý iþin bu yönünde? En baþta KTÖS, Baraka, Yasemin Hareketi, Barikat gazetesi Parti olarak YKP ve BKP'yi de katabiliriz buna Benim bilebildiðim bu kadar Gerisi ekonomik talepleri öne çýkararak Türkiye'yi gücendirmeden, paketi yumuþatmasýný talep ettiler Hatta bunu yaparken "Biz þimdikilerden daha iyi iþbirlikçiyiz" mesajlarý da verdiler Pakete karþý paket hazýrlayan mý? Sendikal Platform'un okuyacaðý manifestoya karþý çýkanlar mý istersiniz? Afrika gazetesi dýþýnda iþin siyasi yönünü öne çýkaran ve toplumun ekonomik deðil siyasi yönden iradesinin iadesini talep eden hiçbir sloganý ve pankartý yayýnlamadýlar. Yokmuþ Böyle pankartlar taþýnmamýþ gibi gizlemeye çalýþtýlar Bazýlarý da olayý provokasyon olarak nitelediler En baþta da Serdar Denktaþ tabii ki Ýlk kez mi o ve onun gibilerin ülkenin baðýmsýzlýðýný ve bütünlüðünü savunanlara karþý söyledikleri bu tür sözler? Birçok gazetenin bu pankartlarý sayfalarýnda yayýnlamamasýnýn arkasýnda, Türkiye'yi gücendirmemek varmýþ Baþka? Halk bu pankartlarýn yayýnlanmasýndan sonra cesaret alýp bu tür pankartlarý öne çýkarabilirmiþ, o nedenle de gizlemek gerekirmiþ Kendi okuyucusunun bir gözünü kör etmek deðil midir gazetelerin yaðcý yöneticilerinin yaptýklarý? Meydana inen insanlar, sormazlar mý "Yahu meydanda böyle pankartlar da vardý, ne oldu o pankartlara" diye Dün akþam bir dostla bunlarý konuþtuk -Hatýrlamýyor musun? Denktaþ'la ve askerle ilgili mücadelenizde sizin var olduðunuz bile kabul edilmiyor ve gizleniyordu. O günlerde tüm gazeteler TV'lerden veriliyor, sadece sizin gazeteniz verilmiyordu. Toplantýlara tümü çaðrýlýyor, siz yokmuþsunuz gibi davranýlýyordu -Haklýsýn -Þimdi yapýlan da budur Paþalarýn önünde esas duruþta duran ve önünü ilikleyen gazetecileri unuttun mu? -Haklýsýn. Futbol maçýnda bir frikik atýþý sýrasýnda barajda duran futbolculardan beterdiler -Þimdi de ayný Hem asker, hem Tayyip iþbirlikçiliðindedirler Bu çevrelere kulluklarýný ispatlamanýn bir yoludur bu da Doðru söze ne denir? Körler görmese de yýldýzlar var ama 28 OCAK MÝTÝNGÝNÝN ARDINDAN El-Sen: Kazanmaktan baþka seçeneðimiz yok Elektrik Müstahdemleri Sendikasý (EL- SEN) Baþkaný Tuluy Kalyoncu, cuma günkü mitingle ilgili olarak, "Mücadele üç beþ kuruþ artýþ alma mücadelesi deðil, bu topraklarda þerefimizle yaþama mücadelesidir. Bizim kazanmaktan baþka seçeneðimiz yoktur" dedi. Kalyoncu yazýlý açýklamasýnda, "28 Ocak tarihinde Kýbrýs Türkü hem 60 yýl önce, hem de üç gün önce var oluþ mücadelesi için sokaða çýktý ve kararlýlýðýný bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandý. Kalyoncu, "Bu mücadele büyüyecekse büyüyecek, sertleþecekse sertleþecek ancak halkýmýz, mutlaka zafere ulaþacaktýr. Halkýmýza ait maddi ve manevi ne deðer varsa yok etmek için hazýrlanan paketlere ne makyaj yapýlýrsa yapýlsýn, özü deðiþmedikçe bizim için kabulü mümkün deðildir" dedi. Kalyoncu, þöyle devam etti: "Geçmiþte Sanayi Holding'i batýrýp 46 tesisi özelleþtirme adý altýnda yok ettiklerini unutmadýk. En taze örneði ile KTHY'yý önce zarara sokturup sonra da yok ettiklerini hiç unutmadýk. Bugün halkýmýza ait enerji BEÞPARMAK GRUBU'NDAN BÝRLÝK VE BERABERLÝK ÇAÐRISI Beþparmak Grubu, Kýbrýs Türk halkýnýn varoluþ savaþýmýnýn henüz sona ermediðine iþaret ederek, gelinen aþamada en saðlýklý çýkýþ yolunun birlik ve bütünlüðü saðlamak ve kollamaktan geçtiðini vurguladý. Beþparmak Grubu, "suçlamalarýn, kýsýr kavga ve çatýþmalarýn, ötekileþtirmenin ve ötekileþmenin deðil; hoþgörü, empati, diyalog ve uzlaþma arayýþlarýnýn, saðduyu ile hoþgörünün egemen olmasý" gerektiðini belirtti. Beþparmak Grubu dün yaptýðý yazýlý açýklamada, halkýn deðiþik kesimlerinin varoluþ kaygýlarý yaþadýðýný ancak bunu farklý nedenlere dayandýrýldýðýný kaydetti. Açýklamada, "Bir yanda baðnaz ve maksimalist Güney komþumuzun bize üretiminin bizim için taþýdýðý stratejik önemi görmezden gelenler, bilmelidirler ki elektrikle oynanmasýna müsaade etmeyeceðiz. Kýb- Tek'in devletten ve kamu kuruluþlarýndan borçlarý düþüldükten sonra yaklaþýk 300 milyon TL ve özel kiþi ile kuruluþlardan 100 milyon TL alacaðý vardýr. Devlet borcunu ödemezken, borcunu ödemeyen kiþi ve kuruluþlarýn elektriðinin kesilmesine siyasi kararlar ile engel olmaktadýr. Elektrik üretimi yapan özel þirket, yýllardýr zarar ettiðini beyan ederek devlete tek kuruþ vergi vermemektedir. Bu kuruluþta çalýþanlarýn sendikalýlaþtýrýlmasýna engel olunmakta ve iþçiler ciddi iþ güvencesinden yoksun olarak çalýþtýrýlmaktadýrlar. Ýletiþimde, mobil telefon iþleri özele ihale edilmiþ, telekomünikasyon gibi stratejik bir alanda sabit iletiþim de yabancý sermayeye peþkeþ çekilmeye çalýþýlmaktadýr. Halkýn malý kooperatiflerin üst kuruluþu olan Kooperatif Merkez Bankasý'nýn sahipleri sanki kendileri imiþ gibi davranmaya çalýþmaktadýrlar. Yüz yýllardýr vakýflar kurumuna ait olan kuruluþlar, yerel ve uluslararasý hukuk yok sayýlarak özelleþtirilmektedir." egemen olabileceði kaygýsý, diðer yanda siyasal ve sosyo-ekonomik uygulamalarýn bizi yok oluþa götürmekte olduðu kaygýsý taþýyanlarýn birbirlerini anlayamaz hale gelmesini, düþünülmesi bile dehþet verici tehlike ve potansiyel çatýþmalara gebe vahim bir durum olarak deðerlendiriyoruz" denildi. Bu durumun gerçek ve potansiyel tehlike boyutunun algýlanamadýðýna iþaret edilen açýklamada, bu konuda siyasal erke, partilere, sosyo-ekonomik muhalefete, sivil topluma, Türkiye'nin siyasal erkine, Türkiye ve KKTC medyasýna görev düþtüðü kaydedildi. Beþparmak Grubu, tüm paydaþlarýn sorumluluk almasý çaðrýsýnda da bulundu. Sessizliðin Sesi GÖKDELEN Mehmet Levent Ayaküstü kýsa sohbetimizde lâf döndü dolaþtý AKP ve Erdoðan'a geldi. "Ankara'ya en son ne zaman gittin?" diye sordu dostum. "Çok uzun yýllar önceydi... Hatýrlamýyorum" dedim. "Erdoðan þimdi o Ankara'yý gökdelenlerle doldurdu" dedi, "Ve o gökdelenlerde insanlar yaþýyor" diyerek büyük bir kalkýnma diye gördüðü bu duruma övgüler düzdü. Önceki gün, Türkiye'nin 2010 yýlýnda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde 278 davadan aldýðý mahkûmiyetlerle birinci olduðunu okuduðum zaman aklýma geldi bu kýsa sohbet. Demokrasi ve insan haklarý ihlâllerinden 278 mahkûmiyetle birincilik de az övünülecek bir sonuç deðildi herhalde! 2009 yýlýnda AÝHM'de 356 mahkûmiyetle yine birinci olmuþtu Türkiye. Bu durumda kimse heveslenmesin. Türk AÝHM'de yasalarý delip geçemez ama, Ankara'da gökdelenlerle gökleri delip geçer! AÝHM'de de mahkûmiyet birinciliðini kimseye kaptýrmaz! Bunlarý düþünürken bir de þu geldi aklýma. 80 milyona merdiven dayamýþ Türkiye'de dostumun bahsettiði gökdelenleri yapan iþçilerden, o gökdelenlerde oturan var mýydý acaba?! Bundan bir süre önce de, Ýstanbul'da bir hastanede yatýlý tedavi gören bir dostum anlatmýþtý. Yattýðý odanýn penceresinden baktýðý zaman kendini Ýran'da zannediyormuþ. Gözbebeklerine kadar kara çarþafla örtülmüþ kadýnlar geçiyormuþ caddeden sürekli olarak. "Görsen Atatürk'ün Türkiye'sini ne hale getirdiler" diye kahýrla yakýnmýþtý dostum. Ben Ankara'nýn gökdelenlerini görmedim tabii.. Ne de onlarý Türkiye'nin kalkýnmasý ve AKP'nin baþarýsý olarak düþündüm. Örneðin gökdelenlerle kalkýnma derken... Benim aklýma, AÝHM'de iki yýldýr üst üste kazanýlan mahkûmiyet birincilikleri geliyor... O gökdelenleri yapan iþçilerden kaçta kaçýnýn oralarda oturduklarý sorusu geliyor. Türkiye'de yarým milyon kiþinin açlýk sýnýrýnýn altýnda, 13 milyon kiþinin de yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþadýðý geliyor. Kara çarþaflara bürünmüþ kadýn görüntüleriyle, þeriatýn aðýr bir roman gibi ülkenin üzerine çöküþü geliyor. Bütün bunlardan daha elim ve daha vahim olmak üzere... R.T.Erdoðan'ýn "Baþörtüsüz kadýn perdesiz eve benzer, ya satýlýk, ya da kiralýktýr "sözleri geliyor. Ankara'da gökdelenler yükseliyor belki... Ama demokrasi, insan haklarý, hukuk ve adalet hâlâ yerlerde sürünüyor. Keþke diyorum, dünyanýn en güzel coðrafyalarýndan biri olan Türkiye'de gökdelenler yükseleceðine, onlardan önce demokrasi yükselseydi... Ýnsan hak ve özgürlükleri, hukuk ve adalet yükselseydi. AÝHM'de mahkûmiyet birincilikleri yerine, bu erdemlerde birinciliklere koþulsaydý. Gökdelenler ne kadar yükselirse yükselsin, Türkiye'nin AKP iktidarý elinde bir þeriat devleti olmaya doðru aðýr ama kararlý adýmlarla yürüdüðü gerçeðine örtü olamaz. Ýnsan yaþamýnýn ve insani deðerlerin en son plânda olduðu þeriat düzeninde ise ne kadar kalkýnma olabilirse, Türkiye de bu karanlýðýn gölgesinde ancak o kadar "kalkýnacaktýr." Kýbrýslýtürkler olarak biz Türkiye'nin sömürgesi olmaktan ne kadar erken kurtulur ve baðýmsýzlýk ve egemenliðimizi kazanýrsak, geleceðimizi de o ölçüde aydýnlatmaya baþlamýþ olacaðýz.

5 31 Ocak 2011 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Ýyi ki 13. maaþlarý zamanýnda ödemediler Parayý çoktan bitirmiþ olacaktýk. Oysa bugün paralýyýz! Paralýyýz dedikse, yarýna kadar yani. * UBP Grup Toplantýsý 5.5 saat sürmüþ. - Bakanlar Kurulu'nda bile bu kadar uzun oturmazlar, bu kadar ince eleyip sýk dokumazlar. Anlaþamadýklarý, paylaþamadýklarý ne acaba? * Serdar Denktaþ, pankart açan "ajan provakatörlerin" hükümete asýlacak dal verdiðini söylemiþ. - Ýyi ya Ýpi de kendisi verseydi, meseleyi kökten çözseydi. * Türkiye'nin nüfusu 73 milyon 722 bin 988 kiþi olarak belirlenmiþ - Bizi de dahil ettiler mi? *Ýrsen Küçük kamu görevlilerinin % 20 oranýnda katýldýðýný iddia etmiþ. - Ben size kaç defa bunlar bir defada anlamayacak demiþtim de inanmamýþtýnýz Aha görün baþbakanýnýzýn tesellisini. * Kamu görevlileri bugün çifte maaþ alacakmýþ. - Hak ettiler. Geçen eylemcilerin fotoðrafýný çekmek için bir inþaata girmiþtim. Türkiyeli iþçiler vardý çalýþan. - Bu yürüyüþ niçin abi? - Toplumsal Varoluþ Mitingi bu - Yani istenen nedir abi? Artýþ mý? - Yok AKP'nin elini yakamýzdan çekmesi. - O iþ biraz zor abi Yakayý kaptýrdýnýz bitti. Býrakmaz Yakanýzý býraksa paçanýzdan yapýþacak. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BÝR DELÝNÝN SAÇMALIKLARI Az sonra aþaðýda okuyacaðýnýz satýrlarýn sahibi Özgür Deli Mehmet Paþa. Fotoðrafta gördüðünüz gibi, güzel güzel kartonlara yazdý Aldý geldi duvarýn kenarýna dizdi Geçirdi baþýna kýrmýzý fesini Yeþil atkýsýný da attý omzuna ve elinde kocaman bir tesbih ile baþladý eylemine. Az ileride meydanda on binlerce insan vardý. Oysa Özgür Deli Mehmet Paþa yalnýzdý ve "Bir Adam Bir Eylem" formatýndaydý. Ama gerçek eylemcilerden hiç farký yoktu. Ýþte Deli Mehmet Paþa'nýn yazdýklarý. Okuyunca "yok yahu bu deli deðil" diyeceðinizden hiç kuþkum yok. "EKONOMÝ ÝYÝYE GÝDÝYOR. 1. Gece kulüplerinde çalýþan Beyaz Rus kýzlarýn durumu iyi. 2. Kumar gazinolarý ve bet ofisler zarar etmez. 3. Uyuþturucu, arazi, eski eser kaçakçýlýðý mafyalarý kötü deðiller. Tavsiye: Memlekete Hamam da kursalar kâr ederler. HEDEF BELLÝYDÝ %50 YÜZDE ELLÝYDÝ. Çünkü: 1. Halk % 50 göçe zorlanacaktý. 2. Maaþlar %50 aþaðýya çekilecekti. 3. Çalýþanlar %50 iþten atýlacaktý. 4. Halk % 50 asimile edilecekti. 5. Zamlar %50 yükselecekti. 6. Ganimet, arazi vs %50 paylaþýlacaktý. 7. Cezalar %50 artýrýlacaktý. 8. Halkýn %50'si tedavi için Ruma sevkedilecekti. 9. Partizanlýk %50 artacaktý. 10. Hedeflerine % 50 oranýnda 2 yýlda ulaþtýlar. HALKI YÖNETTÝÐÝNÝ ZANNEDENLERE yýlda kaç yangýn helikopteri, uçaðý aldýnýz? (10 puan) 2. Kaç yük gemisi ya da hücumbot aldýnýz? (10 puan) 3. Kaç kiþiyi Ruma köle ettiniz? (10 puan) 4. Kaç Ermeni, Ýngiliz, Yahudi, ve PKK'yý KKTC'ye iskan ettiniz? (10 puan) yaþýndaki baldýzýna tecavüz edeni yakaladýnýz da, Kutlu Adalý'nýn katilini, niye, niçin, ne zaman yakalayacaksýnýz (50 puan)" Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bu insanlar trene binmek için mi gelmiþti meydana, yoksa sadece treni uðurlamak için mi toplanmýþlardý. Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu SENÝNKÝ KAÇ SANTÝM? ÝSTANBUL-Üç tarafý denizle çevrili Türkiye'de bugün balýk da, balýkçýlýk da bitmek üzere. Sivil toplum örgütleri bu konuya eðilseler de süreç ne yazýk ki önlenememektedir. "Seninkinin boyu kaç santim" diyerek yola çýkan Greenpeace son günlerde ses getirse de balýklar hýzla tükenmekte. "Balýktan bana ne" diyebilirsiniz. Hele bu balýk Türkiye gibi yabancý bir ülkenin balýðý ise "sana ne" de diyebilirsiniz. Oysa ki yabancý ülke dediðimiz Türkiye de dünyamýzýn bir ülkesi ve etrafýndaki üç deniz de dünyadaki denizler. Dolayýsý ile bizleri de ilgilendirir. Birkaç hafta önce abim "Karaburun'a balýk almaya gidiyorum sen de gel" dedi. Onun orada tanýdýðý taka sahibi bir balýkçý varmýþ. Her gün sabahýn erken saatlerde çýktýðý balýða akþamýn karanlýða vardýðý saatlerde dönmektedir. Gittik. Gidiþ yolu üzerinde Ýstanbul'la hiç alakasý olmayan köylerden geçtik. Hani deriz ya el deðmemiþ yerler, tam onun gibiydi güzergâh. Manda sütü, yoðurdu aldýk dönüþte ve bizim köylülerimizin yaptýðý köy hellimi gibi olmasa da köy peyniri. Karaburun'a vardýðýmýzda vakit karanlýk sayýlacak bir saatti. Limanda hareket dikkat çekiciydi çünkü tüm balýkçýlar o anlarda dönüyorlardý avlarýndan. Tanýdýk balýkçýnýn teknesine gittik. Güvertede toplanmýþ balýkçýlar çay içiyorlardý. Hani zor geçen günün bitiminde içilen son çaylarda olduðu gibi keyifliydiler. -Nasýl geçti? -Abi deniz kurumuþ. Topu topu 50 kasa balýk avlayabildik. -Kasasý kaça gider? -Pek para etmiyor. -Yani? -Yanisi mazot parasý bile deðil. -Peki neden? -Neden olacak kendimiz ettik kendimiz bulduk. Hala akýl koymuyoruz. Ýþte görüyorsunuz üç beþ kuruþ kazanmak için çýkýyoruz ve kýrýntýlarý topluyoruz denizden. Belki birkaç sene balýða çýkýlmasa denizler kurtulur, balýk bollaþýr ama biri çýktý mý herkes çýkmak zorunda kalýyor. Devletin bu iþe el atmasý lazým. Bizdeki berberler gibi olamadý buradaki balýkçýlar. Bilmem þimdi öyle mi ama eskiden Perþembe'leri berberler dükkân açamazlardý. Böylece hem hafta içi çalýþan memur pazar günleri týraþ olabilirdi, hem de haftada bir gün tatil yapabilirdi berberler. Yasak olmasa o gün de, her gün de tüm berberler dükkânlarýný açmak zorunda kalýrlardý ve kalite giderek düþerdi. "Seninki kaç santim" deyip yola çýktý çevreciler ve balýkseverler. Onlar birkaç sene balýk yememeyi göze aldýlar ileride daha çok balýk yemek için. Bizde de durum pek farklý deðil. Örneðin kara avcýlýðý. Tüfekle kuþ avlanýyor... Ne daðlarda kuþ kaldý, ne de ovalarda tavþan. Ýki tarafýn yetkilileri hiçbir zorluðu olmayan -birkaç kuruþ devletin geliri eksilecek o kadar- bu uygulamayý baþlatsalar, iki yönlü tarihi iþ yaparlar. Birincisi dünya ülkelerine örnek olurlar... Ýkincisi anlaþamayacaklar denilen iki toplum, ülkelerini ilgilendiren her konuda birlikte hareket edebileceklerini gösterirler.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun HERÞEY FARKLI OLACAK GÜNLÜK Türkiye, Kýbrýslýtürkleri Rumlar tarafýndan yok edilmekten kurtardýktan(!) sonra, bir toplum olarak varlýklarýný sürdürebilmeleri için... Bir devlet yönetme deneyimi olamayan topluma, rehberlik de etti. Ekonomik, demokratik ve sosyal geliþimi saðlayýp... Toplumun kendi baþýna ayakta durmasýný saðlayacak önlemlerin alýnmasýnda yol gösterdi. Gerçekte bunun bir yol gösterme olmadýðý; Kuzey de, dostuna-düþmanýna karþý, kendine baðýmlý bir kukla yaratmak olduðu kýsa sürede ortaya çýktý. Kýbrýslýtürklerin küçük ekonomik üretim kurumlarý kapatýldý. Hammade stoklarý ile çalýþýr durumda olan Rumlarýn býraktýðý fabrikalar, kýsa sayýlacak sürede devre dýþý býrakýldý. Üretimleri durduruldu. (Sanayi Holding in kapatýlmasý örneði) Sanayi, üretemez hale getirildi. Türkiye, kendi sanayi ürünleri gücü ile Kuzey de, cýlýz bir sanayiye izin verdi. Demokratik geliþimin de olmasýna izin vermedi. Seçimler yapýldý yýllarca. Yapýlýyor da. Ancak, Kýbrýslýnýn iradesini yansýtan seçimler deðildir bunlar. Adanalýlar, Trabzonlular, Hataylýlar, Mardinliler...,... Kuzey de, Kýbrýslýlar adýna irade belirliyor bu seçimler ile. Kýbrýs a taþýdýðý yüzbinlerce nüfus ile Kýbrýslýtürklerin demokratik iradeleri de bir güzel kontrol altýna alýndý. Ve bunlar yapýlýrken, Kýbrýslýtürklerin varlýklarýný sürdürmelerine verilen destek olarak kabul ettirildi. Dünyaya verilen mesajlarda, Kýbrýslýtürklerin güvenliklerinden dem vuruldu, vuruluyor. Ancak gerçekler, Kýbrýslýtürklerin asimile edilmek politikasý uygulandýðýný gösteriyor. Büyük bir çoðunluk Kýbrýslýtürkler, bu geliþmeleri sadece izlemekle yetindi uzun süre. Bunun nedeni de küçük toplum olmanýn... Yýllarca sömürge yönetiminde bulunmanýn... Özgür olma, özgürce konuþma, özgürce seçme-seçilme nimetlerini tam olarak deðil... Yarým yamalak yaþamanýn... Baský altýnda yönetilmenin toplumda yarattýðý çekincelerdir. Þimdi, içten içe kaynamaya baþladý Kýbrýslýtürk. Türkiye nin Kuzey deki iþbirlikçileri vasýtasý ile empoze edilen paket ve direktifler, bardaðý taþýran son damla oldu. Çünkü yok etme planý uygulanýrken, dýþta kimse býrakýlmadý. Emeklisinden sanayicisine... Halen çalýþandan, gelecekte çalýþma hayatýna atýlacak olana kadar herkes, kapsama alanýna alýndý. Gelecek de, Kýbrýslýya göre deðil, Türkiye çýkarlarýna göre planlandý. Bir tepki koymak kaçýnýlmaz olmuþtu. Ve 28 Ocak Mitingi için sendikalarýn önderliðinde büyük çaplý eylem planlandý. Miting öncesinde kurumlar arasýnda birliktelik olduðu söylenemez. Eylemde de öyle oldu. Ayni paralelde, ortak bir ses çýkamadý. Kimisi ekonomik, kimisi de siyasal öncelik beklentisinde olarak, eylemde sesini yükseltti. Slogan ve pankartlarda bir türlü birlik saðlanamadý. Kimisi olaylardan sorumlu olan Türkiye den irade talep edilmesini istedi... Kimisi yýkýmýn sahibi olarak iþbirlikçi UBP ye yöneldi. Türkiyenin paketten sorumlu olduðu... Yardým heyetinin IMF gibi çalýþtýðý ve hükümete emirler verdiðini kabul ediyor... Ancak eylemde yine de UBP ye asýlmayý öne çýkarýyor. Kuklacýyý deðil, kuklayý yargýlamak istiyor. Böyle tezatlýklar yaþandý mitingte. Buna raðmen, toplumun hareketlendirilmesi baþarýldý. Annan mitingleri olarak anýlan mitingleri gölgede býrakacak insan selleri oluþtu. Öyle ya da böyle, toplum geliþmeleri onaylamýyor. Giydirilmek istenen gömleði kabul etmiyor. Ýster UBP, Ýster Türkiye sorumlu tutulsun. Görünen o ki, 28 Ocak Mitingi nden sonra herþey farklý olarak geliþecek. Memleketi yönettiðini sananlarýn... Türkiye den gelen her direktifi bir ferman sayýp... Ýlmiði Kýbrýslýtürklerin boynuna geçirmeyi þerefli bir görev sayan iþbirlikçilerin, iþi pek de kolay olmayacak. Türkiye de, kendini eskisi gibi saklý tutup herþeyi istediði gibi dokuyamayacak. En azýndan yapýlanlardan sorumlu ise ve tepki konacaksa... Tepkiler artarak, doðrudan kendisine yönelecek. Hesap ondan sorulacak. 28 Ocak Miting i, TC nin Kuzey deki politikasýnýn sorgulanmaya baþlandýðýný... Toplumun sessiz kalýp yok edilmeyi beklemeyeceðinin göstergesidir. Türkiye politikalarýna karþý atýlan sloganlar ve açýlan pankarlar, her mitingde artma ve daha yüksek seslendirilme yolunda. Bu mitingde görünen TC ve Kýbrýs politikasýna yönelik söylemler, buzdaðýnýn görünen kýsmýdýr. Daðýnýk olsa da, potansiyel oraný istediðiniz gibi hesaplayýn. Küçümsenecek gibi deðil. 28 Ocak Mitingi, Kýbrýslýya özgüvenini kazandýrdý. Gerçek gücün sarayda veya mecliste oturanlarda deðil... Kendinde, halk kitlelerinin elinde olduðunu fiilen görmesine neden oldu.. TC ile Kýbrýs ý baðlayan baðýn zincir mi, pamuk ipliði mi olacaðýna kimin karar vereceðini de gösterdi. "AKP'YE KARÞI ÝÇÝYORUZ" KAMPANYASI Facebook üzerinden baþlatýlan 'AKP'ye karþý içiyoruz' kampanyasý düzenleyenler, Türkiye'nin çeþitli yerlerinde biraraya geldiler ve alkol satýþýna sýnýrlama getirilmesini içki içerek protesto ettiler. Taksim'de protestocular hem yürüdüler, hem içtiler. Yazarlar Sendikasý 2'nci Baþkaný þair Mustafa Köz "Bu küçük bir müdahale olarak görünmesin. Diðer alanlarada kapý açacak. Kendi yaþam biçimlerine uymayan þeyleri yok etmeye çalýþýyorlar" dedi. Edirne'deki protestocular da içkilerini içerek bir yandan AKP'nin içki yasaðýný protesto ettiler, bir yandan da "özgürlüðümüzü kutluyoruz" dediler. Ýzmir'de yüzlerce kiþi AKP'ye karþý kadeh kaldýrdý. Ankara'da da kadehler AKP'ya karþý havaya kalktý. Grup adýna yapýlan açýklamada, ateþli silah alma yaþýnýn 18'e düþürülmesine karþýn alkollü içeceklerin satýþ ve sunumunda yaþýn 24'e çýkarýlmasýna dikkat çekildi. AKP'nin içki yasaðýna karþý kadeh kaldýranlarý polis þimdilik seyretmekle yetindi. Biz de kadehlerimizi AKP Hükümeti tarafýndan kurtarýlanlara karþý kaldýralým bari... ÇARPITMA 'Havadis' gazetesi Baraka aktivistlerinin basýn toplantýsýnda söylediklerini çarpýtarak "Küfürlü pankart Baraka'nýn deðil" diye baþlýk attý. Evet, bu pankart Baraka'nýn deðil, Yasemin Hareketi'nin, ama Baraka bunu küfür saymýyor ki... Zaten mitingten bir gün önce de bu pankartý taþýyan Yasemin Hareketi üyeleriyle þok eylem yapmýþlar elçilik kapýsýnda... Þimdi Baraka'yý da bu pankarta karþýymýþ gibi göstermekten ne umuyorlar ki? YANKEE GO HOME Ersin Tatar'a bakýlýrsa, bu miting Türkiye'ye hakaret etmek için yapýlmýþ... Hakaret ile nezaketi karýþtýrýyorsunuz Sayýn Tatar... Amerika'ya dünyanýn dört bir yanýnda 'Yankee go home' diyenler hakaret mi ediyorlardý? ÞOK BASKIN Eðer gazetemize yapýlan ihbar doðruysa, bugün bir 'þenlik' var... Genç mücahitler Baraka'ya þok baskýn yaparak gözdaðý vereceklermiþ... Polisin de haberi var mý acaba? FIRTINA SONRASI Mitingten önceki sessizlik fýrtýna öncesi bir sessizlikti... Þimdi de fýrtýna sonrasý bir sessizlik var... Bu sessizlik bozulmazsa mitingten sonuç alýnmýþ sayýlmaz. Týrnak... "Nitekim, binlerce kiþi 'hak'larýný ve 'gelecek'le ilgili kaygýlarýný dile getirmek için Lefkoþa'da toplandýlar. Her kesimden ve her meslekten sokaklara akýn eden bu insanlarý bir arada tutan sihirli kelime ise kararlýlýktýr. Evet, Kýbrýslý Türkler belki de ilk kez yaþamakta olduklarý ülke sýnýrlarý içerisinde gelecekle ilgili bir ýþýk arýyorlar." Semra Galip PAÞAZADE (Kýbrýs) "Geçen günkü miting bize ayrýmýz gayrýmýz olduðunu deðil, artýk anayasadaki yetkilerin KKTC makamlarýna ve Kýbrýs Türk halkýna devredilmesi zamanýnýn geldiðini anýmsatmalýdýr. Konu Türkiye karþýtlýðý olarak algýlanýp, bu halka sýrt dönme veya yaratýlacak karþý güçlere dayanma konusu deðildir ve olamaz." Ýsmet KOTAK (Halkýn Sesi) "28 Ocak ile ilgili olarak 'Dað fare doðuracak' yaklaþýmýnda bulunan baþbakan, mitinge 50 bin dolayýnda vatandaþýn katýldýðýný görmezden geldi." Taner ULUTAÞ (StarKýbrýs) "Türkiye, Kýbrýs Türklerini getirdiði bu uzun yolun sonunda 'sizi biz var ettik, sizi yine biz yok edebiliriz' mesajý mý vermeye çalýþýyor?" Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný ERSÝN TATAR Hükümet kanadý 28 Ocak mitingini küçümseme peþinde... Baþbakan Ýrsen Küçük ilk günden patlatmýþtý balonunu zaten. Mitinge katýlan kamu görevlileri %20 kadarmýþ... Meydana sýðmayan koskoca kalabalýðý görmezlikten gelenlere ne söylenebilir ki... Hafta sonunu köy ziyaretleri ile geçirmeyi gelenek haline getiren Maliye Bakaný Ersin Tatar da, "Amaç Türkiye'ye hakaret etmek" diye buyurmuþ dün Tatlýsu UBP ocaðýnda... Ýlahi Tatar, Türkiye'ye neden hakaret edelim ki? Cemil Çiçek bizi 'Rumcu' falan diye aþaðýlarken iyi de, ona bir 'hassiktir' çekince mi fena?

7 31 Ocak 2011 Pazartesi BAÞKALDIRI Nilgün ORHON AZ BÝLE... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ "Toplumsal Varoluþ Mitingi" Bu üç kelimenin anlamýný iyi algýlayamadýk sanýrým. Algýlamýþ olsaydýk, Yasemin Hareketi'nin açmýþ olduðu pankartýn da anlamýný ve önemini algýlamýþ olurduk. Bir halk, bir toplum, neden Toplumsal Varoluþ Mitingi yapar ki? Eðer yok edilmek üzereyse yapar. Bu miting, eðer sadece ekonomik baskýlara karþý yapýlmýþ olsaydý, emin olun adý bu olmaz, bu kadar bir kitle de katýlmazdý. 1950'li yýllardan, hatta belki daha da eskilerden taaaa 74 Temmuzuna kadar, bizler, þu anda adanýn kuzeyinde var olmaya çalýþan Kýbrýslý insanlar... 7'den 70'e, vatanýmýz yurdumuz olan bu topraklarda varolabilmek adýna kavga vermedik mi? Ýnatla, ýsrarla, sevgiyle, aþkla baðlý olduðumuz bu toprak parçasýnda herkese ve herþeye karþýn varlýðýmýzý koruyup, kültürümüzü yaþatmadýk mý? 1974'de deðiþen neydi ki bu gaflete düþtük? Bu kadar aciz davrandýk... neredeyse onursuzca bir baþeðiþ pozisyonuna geldik. 1974'de en azýndan benim için çok þey deðiþti. Acýlarýn en büyüklerinden birini yaþadým çocuk yaþýmda. Babamý verdim bu coðrafyanýn kanlý paylaþýmýnda. Bununla bitmedi elbette... þehit çocuðu olduðum için, bazý kendini bilmezler bana bir görev yüklemiþler haberim olmadan. Yurdumu, topraðýmý, ülkemi nasýl seveceðime karar vermiþler. Vatan- Millet-Sakarya tarzýnda bir sevgi biçmiþler bana yurdum adýna. Halbuki ben bu topraðý, bu adayý, bu kanlý coðrafyayý belki de herkesten çok sevdim. Babamýn emaneti saydým ve herþeyiyle sahip çýkmaya çalýþtým. Kuzeydeki düzenden beslenenlerce "Vatan haini" ilan edildim. 3 yýlý aþkýn süre iþsiz býrakýlýp, "halký isyana teþvik" ve "devleti yýkmaya teþebbüs" suçlamalarýyla, 28 yýl hapislik istemiyle yargýlandým... Þener Abiyle birlikte. Yurdunu sevmek, böcüsünü, çiçeðini, denizini, topraðýný, insanýný, kuzeyi ve güneyi ile bütününü sevmek, barýþý sevmek suçsa eðer, suçluydum belki de! Babam ve diðerleri, ölenler, yaralananlar ve yaþayanlar... herkes... tüm silah arkadaþlarý, onca kavgayý, onca onurlu erdemli mücadeleyi bu günler için mi verdiler? Hayýr. Onlar bu kavgayý yurdumuz olan bu topraklarda özgür, mutlu, onurlu, baþýmýz dik ve insanca yaþayalým diye verdiler. Biz naptýk? Özgürlüðümüzden, egemenliðimizden, tüm siyasi-ekonomik ve en kötüsü de insani haklarýmýzdan vaz geçerek, kayýtsýz þartsýz teslim olduk. Onurumuz ayaklar altýna alýndý. Babalarýmýz, dedelerimiz ve biz... eðer bu topraklarda varoluþ kavgasý vermesydik yýllarca, kim gelip de neyi kurtaracaktý bu adada? Hangi köyü kenti bulup da adýný deðiþtirecek, oralara nüfus aktaracktý? Þimdi eðer Yaseminlerimizin yasemen, Babavuralarýmýzýn uður böceði, Hellimimizin hellim peyniri, Gancellimizin bahçe kapýsý, Ayrellimizin kuþkonmaz Lefkoþamýzýn Lefkoþe olmasýný istemiyorsak... bara gittiðimizde rakýmýzý ayran yerine suyla içmek istiyorsak... "Toplum olarak var olmaya devam etmek istiyorsak, ki istiyoruz. Yoksa niye Toplumsal Varoluþ Mitingi yapalým"... elimizi taþýn altýna koymak ve acele etmek zorundayýz. Bizim borçlarýmýz var. Geçiþimizdeki onurlu mücadeleye ve onu verenlere olan borcumuz, kavgalarýný sonuca ulaþtýrmaktýr. Kendi topraðýmýzda, kendi deðerlerimize sahip çýkarak, kimseden biþey istemedenbeklemeden-icazet almadan, kendi yaðýmýzla kavrulmayý göze almak zorundayýz. Çouklarýmýza yani geleceðimize olan borcumuzu ancak bu þekilde ödeyebilir, onlara kendi topraklarýnda özgür-mutlu-onurlu bir yaþam býrakabiliriz. Þu anda adanýn güneyinde yaþayanlar çok iyi bilirler ki biz yýllarca bu topraklar için direndik. Kýþkýrtmalarla birbirimize düþtüðümüzde yok olmamak adýna onurlu ve ateþli bir kavga verdik. Yok olmadýk. Bu gün bizi tüm dünya gibi onlar da ciddiye almýyorlar. Besleme toplum olduk gözlerinde, ganimetçi toplum olduk. Bizi tüm dünyayla birlikte onlarýn da ve hatta Türkiye'nin de ciddiye almasý için silkelenip kendimize gelmek ve adamýza sahip çýkmak zorundayýz. Eþit haklarla masaya oturmak ve sözü dinlenen insanlar olmamýz için acilen kendi kendimizi yönetme hakkýmýza sahip çýkmak durumundayýz. Toplumsal Varoluþ Mitingi öncesinde çok üzgündüm. Miting öncesindeki tartýþmalar beni tedirgin etmiþti. Bazý katýlan örgütlerden de rahatsýz olmuþtum ve mitinge katýlmama kararý almýþtým. Adýna uygun olmayan sadece ekonomik pakete tepki mitingi olacaðýný düþünmüþtüm. Bulunduðum yerden kortejlerin geçiþlerinin sesini duyabiliyordum. Arda sahneye çýktýðýnda ve "Çav Bella" yý söylemeye baþladýðýnda hüzünlendim. Ardýndan gelen telefon beni ateþledi ve soluðu meydanda aldým. Görebildiðimce bütün pankartlarý okumaya ve meydanýn nabzýný hissetmeye çalýþtým. Hiç abartmadan söyleyebilirim ki, en çok ilgi gören pankart "Yasemin Hareketi"nin pankartýydý. Ýnsanlar, üzerinde ne yazdýðýný bile bile yine de gözleriyle görmek için önüne geliyorlardý. Yüzlerinde gülümseme ile ayrýlýyorlardý pankartýn önünden. Mitingin, adýna en yakýþan pankart olan bu pankartta yazýlanlara katýldýklarý ama seslendirmeye cesaret etmedikleri belliydi. Miting sonrasý iþbirlikçi her kesimden abuk-sabuk eleþtiriler geldi pankarta. Sol örgütlerin eleþtirileri çaresizlik ve kýskançlýk içinde yapýlmýþ eleþtirilerdi. Yapýlmasý gerekenin bu olduðunu bilerek ama cesaret edememek adýna acizlikle yapýlmýþ tirajik eleþtirilerdi kiþilik bir grup dediler "Yasemincilere" ama ben gördüðüme inanýrým. O Grup en az meydandaki insan sayýsý kadardý. Eeeeee Arif Hoca, meydanda sevgili eþin Armaðan'a da söylediðim gibi sen benim idolümsün. Babamýn sýnýf ve silah arkadaþýsýn. Ve aðzýna saðlýk. Az bile demiþsin. Sen ki bu adayý, bu topraðý toplumun neredeyse her kesiminde yer alarak sevdin... korudun ve kavga verdin, hala devam ediyorsun. Öðretmendin, mücahittin, senikacýydýn, TMT'ciydin, bazýlarýna göre vatan hainiydin, mahkumdun, özgürdün, yazardýn... ama en önemlisi düþünendin. Doðruyuyanlýþý-yapýlmasý gerkeniyapýlmayaný görendin. Sen yurtseversin, devrimcisin yürekten. Aðzýna saðlýk Arif Hoca. Az bile demiþsin. Ve Özdemir Abi... seni kabettiðimizi bu yazýyý yazarken duydum, çok üzgünüm. Gittiðin yer barýþ içinde olsun. Güle güle demek çok zor ama görüþmek üzere Hoþçakal... Hoþçakal bu adada tanýdýðým en kibar insan. ALO AFRÝKA HATTI AFRÝKA GAZETESÝ NEDEN GÝZLENÝYOR? Pazar günü Binbir Çeþit Maðazasý'na alýþveriþe giden bir okurumuz, Afrika gazetesi de almak istemiþ ancak standlarda bulamamýþ. Merak edip sorduðu zaman ise Afrika'nýn standlarda olmamasýnýn cevabýný alamamýþ... Okurumuz aldýklarýný da býrakacaðýný söyleyince arka taraflardan bir Afrika getirip vermiþler... Okurumuzun þikayeti þöyle: "Ben bir vatandaþým. Pazar günü Binbir Çeþit Maðazasý'na uðradým. Hem alýþveriþ yapacak, hem de gazetemi alacaktým. Ben gazetemi baþka marketlerden alýyorum genelde, ama alýþveriþ yapacaðým için gazetemi de oradan almak istedim. Baktým Afrika gazetesi yok. Oradakilere sordum. Yüzüme acayip acayip baktýlar. Ýlgilenmediler bile.. Güya da duvara konuþuyormuþum gibi... Zaten ilk markete giriþte de yüzleriyle müþteriyi döver gibiydiler. Orada sakallý bir genç vardý. Ona sordum. O da bir tuhaf baktý... Eðer Afrika'yý orada bulmamýþ olsaydým aldýklarýmýn tümünü de býrakýp çýkacaktým. Bunu söyledim zaten... Genç delikanlý gazetelerin arka tarafýndan bir Afrika gazetesi alýp bana verdi. Bu market, dükkan veya iþyeri sahiplerine Afrika gazetesini saklama emrini kim veriyor? Merak ediyorum. Bu gazetenin okunmasýndan kimler korkuyor? Þikayetimi en kýsa sürede Binbir Çeþit Maðazasý'nýn sahibine de ileteceðim..." BÝR ÖZÜR DAHA... Geçtiðimiz hafta Yeþilyurt'tan gazetemizi arayan bir bayan, çocuðunun 4 yaþ grubu öðretmeni tarafýndan dövüldüðünü iddia etmiþ ve þikayette bulunmuþtu. Birkaç gün sonra telefoniyen gazetemizi arayan bir erkek þahýs ise þikayetçi bayanýn eþi olduðunu öne sürmüþ ve eþinin þikayetinde haksýz olduðunu söylemiþti. Son olarak da "Ýki ailenin yakýný' imzasýyla gazetemize nereden gönderildiði belli ve faks numarasý yazýlý olan bir mektup (faks) gönderildi. Mektup þöyle: "Ben Yeþilyurt olayý ile ilgili iki tarafýn da yakýný olarak aile yerine sýrf olay tatlýya baðlansýn ve kimse maðdur olmasýn amacýyla demeç verdim. Bu ikinci demeci de bizzat kendim verdiðimin altýný çizerek belirtirim. Olayýn farklý boyutlara taþýnmamasý maksadýyla aile yerine demeci ben verdim. Toplumda saygýn iki tarafýn da kýrgýnlýðýna sebebiyet veren asýlsýz bir olayýn bu kadar uzamasýna gönlüm razý olmadý. Zaten öðretmeni yargýlayan ve gazetede çýkan ilk yazý, aile tarafýndan gazeteye verilmemiþti. Gazetemizi meþgul ettiðimden ve veli adýna verdiðim yazýdan ötürü gazetemizden ve de velimizden özür dilerim." BÝZÝM DUVAR ONLAR "ÇÝÇEK" BÝZ YASEMÝN Bizim Mandra 28 Ocak'ta yapýlan Toplumsal Varoluþ Mitingi'nin yankýlarý gerek mandrada, gerekse mandra dýþýnda yaygýn bir þekilde sürerken, mitingde, tepkilerin doðru adresi olan Ankara'ya karþý açýlan pankartlarý hazmedemeyenlerin, bu pankartlarý açan örgütlere karþý saldýrýlarý da artan bir þiddetle devam etmektedir. "Vatan haini", "Rumcu" diyenler yanýnda, "Eokacý" diyecek kadar komikleþen gözünü kan bürümüþler de vardýr. Sokaktaki adam "Zavallýcýklar, söyledikleri ve yaptýklarýna kendileri de inanmýyorlar" diye kendi kendine söylenir.

8 8 31 Ocak 2011 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ 28 Ocak Mitingi Cuma günkü yazýmda yazdýðým gibi Ýnönü Meydaný meydan olalý bu kadar kalabalýk görmedi. Ancak atýlan sloganlar, seçilen birkaç parça þarký, yetersiz ses düzeni ve konuþmacýlarýn doðru adres Ankara'yý hedef almayan konuþmalarý, meydandaki halký çoþturamadý. Bilhassa sunucu, kortejler sýrayla alana gelirken attýracaðý sloganlar ve yapacaðý üç beþ cümlelik konuþmalar ve göndermelerle halktaki heyecaný ve çoþkuyu artýrabilirdi. "Ayþe" ile "Kurtarýldýk mý" pankartý bana göre miting alanýný dolduran halkta, konuþmacýlardan da, atýlan sloganlardan da daha fazla ilgi gördü. Annan Plâný dönemindeki mitinglerde türlü ayak oyunlarý ile CTP tarafýndan konuþturulmak istenmeyen Mustafa Akýncý'nýn "Kýbrýs konusunda çözüm, ve her konudaki kararlar Ankara'da Çankaya tepelerinde deðil, Lefkoþa'da verilecektir" gibi cümleleri Ýnönü Meydaný'ný inletirdi. Ne varki Cuma günkü mitingteki konuþmacýlardan bu þekilde halký çoþturacak ve doðru adrese gidecek mesajlar verilemedi. Ancak ne olursa olsun, umarým ki bu miting ve toplanan kalabalýk, ileriki günlerdeki mücadelemizin fitilini ateþleyen ilk kývýlcým olsun. Aslýnda bu miting Ankara karþýsýnda Küçük Hükümetinin de elini güçlendiren bir olaydýr, eðer UBP Hükümeti bu mitingi iyi deðerlendirir ve muhatablarýna anlatabilirse. Yok eðer Küçük'ün daha önceki açýklamalarýndaki gibi "Bu halký Türkiye'ye karþý isyan ettirme" hareketidir diye yorumlanýrsa, ilerideki günlerde Türkiye'deki AKP Hükümetine nasýl isyan edildiðini hep beraber göreceðiz. Eðer Baþbakan Küçük, Ankara'daki muhatablarýna bu mitingin verdiði mesajý anlatýr ve Ankara'dakiler bu mesajý almak istemezlerse, o zaman Sayýn Eroðlu'na deðil, TC Büyük Elçisine gidip hükümetinin istifasýný sunmasý gerekir. Bunu yapmadan önce diðer tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile de görüþür ve ileride nasýl müþterek hareket edileceði hususunda bir anlaþmaya da varýrlarsa, Cemil Efendi'nin yüzünün alacaðý þekli tahayyül bile edemiyorum. Çeþitli baskýlarla ve bilhassa geçici statüde çalýþan memurlar katýlamadýklarý bu mitinge gönülleri ve kalbleriyle katýldýlar. Ancak Kýbrýs Türklerinin her katýndan insan oradaydý. Annan Plâný dönemindeki mitinglerde mitinglere destek verenler arasýnda Ankara'da vardý. Bu defa Ankara'ya raðmen ve Ankara'ya karþý yapýlan mitinge 10 binler tamamen gönüllü ve içtenlikle katýldýlar. Eðer bu mitingin verdiði mesajý iyi algýlamayanlar, ayni yolda yürümeye devam ederlerse, Sendikal Plâtformu oluþturanlar birlikteliklerini daha da pekiþtirerek, eylemlerini týrmandýrmalýdýrlar. Osmanlý Arþivleri Geçen hafta Milliyet Gazetesinde þu haber vardý. "TOKÝ - Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü iþbirliðiyle Kâðýthanede yapýmýna baþlanan yeni arþiv binasý tamamlandýðýnda 8 ayrý yerde muhafaza edilen Osmanlý Arþivleri tek bir merkezde toplanmýþ olacak. Sel, yangýn hatta nükleer bir saldýrýnýn bile etkileyemeyeceði yeni binada, arþivler hiçbir bozulmaya uðramadan binlerce yýl muhafaza edilecek." Bu köþede daha önceki 2 yazýmda KKTC'nde bulunan Osmanlý Arþivlerinin orijinallerinin istendiðini yazmýþ ve Kýbrýs Türkleri'nin geçmiþi ve kültürleri olan bu arþivlerin ait olduðu yerde kalmasýnýn gerektiðini vurgulamýþtým. Çok ciddi iddialar olan bu yazýlarýma hiçbir yalanlama veya cevap verilmemiþti. Milliyet'in haberi týpký puzzle'ýn bir parçasý gibi neden bizden Osmanlý arþivlerinin orijinallerinin istendiðini ortaya çýkardý. Sebep Tüm Osmanlý Arþivlerinin tek merkezde muhafaza edilmesiymiþ. Diyetisyenler Birliði Baþkaný Feriha Balkýr Kýbrýs Türk Diyetisyenler Birliði Baþkanlýðý'na Feriha Balkýr, Genel Sekreterliði'ne ise Müjgan Öztürk Arýkbuka seçildi. Diyetisyenler Birliði'nden verilen bilgiye göre, Birliðin dün toplanan 1V. Olaðan Genel Kurulu'nda belirlenen yönetim kurulunun görev bölümü uyarýnca Gülþen Kadri Halkla BARBET, MUHTARLARA ASGARÝ ÜCRETÝN YARISI KADAR MAAÞ ÝSTEDÝ Muhtarlar Birliði Baþkaný Hüseyin Barbet, birçok ülkede olduðu gibi KKTC'de de muhtarlara ödeme yapýlmasýný istedi. Barbet yazýlý açýklamasýnda, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kýbrýs'ta muhtarlara ödeme yapýldýðýný, KKTC'de de asgari ücretin yarýsý kadar ücret ödenmesini istediklerini kaydetti. Evraklara yapýþtýrýlan puldan devletin çok büyük geliri olduðuna dikkat çeken Barbet, istedikleri ücretin "haklý" olduðunu belirtti. CENEVRE GÖRÜÞMESÝNÝN PERDE GERÝSÝ BM KKTC'de nüfus sayýmý yapacak Rum gazeteleri, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn 26 Ocak'ta Cenevre'de gerçekleþtirdiði üçlü görüþmenin perde gerisine dair haberlere yer verdiler. Politis "BM'den Nüfus Sayýmý... Cenevre'nin Bütün Perde Gerisi: Nelerde Anlaþýldý, Ertesi Gün Ne Anlama Geliyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Cenevre'de ciddi bir görüþme yapýldýðýný ve BM Genel Sekreteri'nin sonucu olumlu deðerlendirdiðini belirtti. Cenevre'ye giderken taraflarýn iki farklý stratejisi olduðuna iþaret eden gazete, Rum tarafýnýn stratejisinin zaman kazanmak ve geliþmeleri yaz sonrasýna uzatmak; Kýbrýs Türk tarafýnýn stratejisinin ise müzakerelerin mart sonuna kadar tamamlanmasýný içeren bir yol haritasý ve Genel Sekreter tarafýndan sorumluluk yüklenmesini elde etmek olduðunu kaydetti. Ban Ki Moon'un huzurunda bu iki stratejinin geliþtirildiðini, onun da bir orta çözüme vardýðýný yazan gazete özetle þunlarý aktardý: "Geliþmeler haziran sonrasýna kayýyor, yaz dönemi artýk herkes tarafýndan kabul edilen bir takvimdir, buna paralel olarak mart ayýna kadar önemli ilerleme kaydedilmesi yönündeki baskýlar devam ediyor. Gazetemiz, Cenevre görüþmesinde neler olduðuna, ertesi gün için ne anlama geldiði ve Cenevre sonrasý dönemde geliþmelerin nasýl öngörüldüðüne dair çok iyi bilgiler edindi. Cenevre görüþmesi Kýbrýs Türk tarafýnýn Ýliþkiler Koordinatörü, Gizem Olgaç Mali Ýþler Koordinatörü, Þevket Direktör Eðitim Koordinatörü ve Þöhret Ercen ile Ayþe Okan da yedek üye oldu. Denetleme Kurulu Serkan Kral, Funda Bilginer; Disiplin Kurulu da Selen Teksoy, Tamel Sözen Arifoðlu ve Elvan Kurucuoðlu'ndan oluþtu. Muhtarlarýn devletin mührünü bastýðýný, 27 kademe evrak verdiðini anlatan Barbet, muhtarlara ödeme baþlayýncaya kadar muhtarlýk binasýna da maaþý devlet tarafýndan ödenecek bir sekreter istediklerini belirtti. Muhtarlýk binasý olmayan yerlere muhtarlýk binasý yapýlarak binalarýn elektriðinin ve suyunun kaymakamlýklar ve belediyeler tarafýndan ödenmesini de talep eden Barbet, muhtarlarýn "haklý davalarýna" herkesten destek istedi. önerilerini sunmasý ile baþladý. Derviþ Eroðlu detaylý bir plan okudu ve anlaþmazlýklarýn aþýlmasý için bir 'pratik plan' sundu. Bu, prosedürü mart sonuna doðru bir nihayete götüren bir yol haritasý idi. Kýbrýs Türk planý somut tarihler önermedi ancak garantör güçlerin de katýlýmýyla doruðu Bürgenstock tipi bir konferans olacak prosedür önerdi. Ban Ki Moon Hristofyas'tan Kýbrýs Türk önerilerine iliþkin tavýr belirlemesini istedi. Ban prosedürel yönü bir kenara býraktý ve Kýbrýs sorununun özüne iliþkin görüþmeyi cesaretlendirdi. YERLEÞÝKLER VE NÜFUS SAYIMI Kýbrýs sorununun özüne iliþkin görüþme devam ederken Hristofyas yerleþikler konusunu gündeme getirdi, Yrogos Yakovu da sayýlarýnýn 200 bine ulaþtýðýný söyledi. Eroðlu bunu kesin bir dille reddetti ve sadece çalýþmak için gelenler ile vatandaþ olarak kaydedilenler arasýnda ayrým yaparak, bu konudaki Kýbrýs Türk tezlerini ortaya koydu. Kýbrýs Türk tarafý, Rumlarýn bu meseleyi abarttýðýný ve Kýbrýslý Türklerle evlenen Türklerin çocuklarýný da yerleþik addettiklerini vurguladý. Bir ara Eroðlu, kýzý bir Türk'le evli olduðu için Hristofyas'ýn, torununu da yerleþik gördüðünü söyledi. O zaman; bu konunun netleþtirilmesi için BM tarafýndan nüfus sayýmý yapýlmasý fikri masaya konuldu, Türk tarafý reddetmedi. Nüfus sayýmý çok olumlu bir geliþme olarak deðerlendiriliyor ve demografik olgularýn bilinir ve kabul edilir olmasý çok önemlidir. Kalem Yalçýn Okut FÝLLERÝN EÐÝTÝMÝ VE EÞEKLER Kimde, nerede, ne zaman okuduðumu þu anda anýmsamýyorum. Ama, okuduðum zaman ürperdiðimi anýmsýyorum Hatta, belki de bu konuda yazý da yazmýþ olabilirim yýllarca önce, onu da anýmsamýyorum. Yazdýmsa ve tekrarlýyorsam, bu yaþlanmýþ beyine verile Özellikle de, vahþi fillerin çok olduðu Hindistan ormanlarýnda, önceden kazdýklarý ve çalý çýrpý ile kamufle ettikleri derin kuyulara düþmelerini saðladýktan sonra, günlerce aç býrakýrlar ve durmadan kýrbaçlarlarmýþ, sözümona 'insanoðullarý'(!) o devasa hayvanlarý Tekrarlýyorum: Günlerce, haftalarca aç býrakýr ve durmadan kýrbaçlarlarmýþ Ta k, filler teslim olup yemek istemeye ve aðlamaya baþlayýncaya kadar Ýþte o andan sonra, "insanoðlu(!), o fillere yemek vermeye baþlayýnca da, filler o "insanoðlu"nun kulu-kölesi oluyorlarmýþ. Üç-beþ-on-yirmi gün aç býrakýlan ve durmadan kýrbaçlanan o dev hayvan artýk süngüsünü indirip yalvarmaya baþlarmýþ: 'Yemek, yemek, yemek!' diye aðlayarak Ve onca eziyet, açlýk ve iþkenceden sonra da, yem veren "insanoðlu"na kul-köle olur ve en aðýr iþlerde çalýþtýrýlan bir buldozere dönüþür Ýþte bu da cinsimizin, 'insanoðlu'nun "medeniyeti"!... Bizim Kýbrýs'ta fil yok, ama eþek çok Ve biz Kýbrýslýlarý eþeðe benzeten/sanan politikacýlar da çok Aslýnda, eþeklerin binlerce yýl önce prehistorik çaðlarda evcilleþtirilmeleri de -herhaldeþimdilerde hâlâ fillerin ehlileþtirilmelerinden farklý olmamýþtý Bir öngörü ve öneri: Biz 'Kýbrýs Eþekleri' bir gün, 'yeter artýk!' desek ve sýrtýmýzdaki asalaklarý yere yuvarlayýp tepmeye, tekmelemeye baþlasak nasýl olur ha?.. Ben, " çok güzel olur" derim; ve ayný cevabý vermenizi size de öneririm Sizi bilmem, ama benim çocukluk ve ilk gençlik yýllarým Akaça'da eþekler, inekler-öküzler, keçiler, koyunlar, tavþanlar ve güvercinlerle iç içe geçmiþti. Bir eþeðimiz vardý; en aðýr iþleri yapardý. Çok da uysaldý. Babam, diyelim deðirmene un yapmaya bir çuval buðday mý gönderecekti; "Hadi Hüseyin" derdi, "Bu senin iþin." ( O zamanlar adým Hüseyin'di; dedemin adý.) Hemen yola koyulurdum. Eþek derler ya, aptaldýr derler ya, inanmayýn Deðirmenin yolunu eliyle koymuþ gibi bulurdu. Ben sadece yanýnda yürüyordum; ne olur, ne olur diye Ama o uysal eþeðimizin fevri dönmeye görsündü; öyle bir aksi olurdu, öyle çifteler savururdu ki; hiç sormayýn Bir gün babam, daha traktör almadan önce bütün gün 'sabanla' çift sürdükten sonra, akþamüstü arkada öküzler, kendisi de eþeðimizin üstünde yorgun argýn eve dönüyordu ki, o uysal eþeðimiz ürktü fýrladý ve babamý sýrtýndan attý. Babamýn köprücük kemiði kýrýldýydý Günlerce Lefkoþa'ya gelip gitmiþti kýrýlan köprücük kemiðini tedavi ettirmek için. Ondan sonra, o uysal eþeðimizi hiç sevmedi babam; "Beni sýrtýndan attý ve köprücük kemiðim kýrýldý" diyerek Oysa, çevre tarlalarda çalýþmakta olan Rum komþularýmýz, eþeðimizin bir yýlan gördüðü için ürktüðünü ve babamý sýrtýndan attýðýný söyledilerdi. Babamý da o 'eþek kazasýý'ndan sonra bizim Akaçalý Rum komþularýmýz götürmüþtü Lefkoþa'ya Hastaneye O yýllarda, Türk-Rum, Müslüman-Hýristiyan fark etmez, böyle dayanýþýrlardý Kýbrýslýlar O zamanlar böyleydi iþte komþuluk ve vatandaþlýk iliþkileri Ta ki, Böl ve Yönet politikalarý devreye konuncaya ve zýt ikizler EOKA ve TMT insiyatifi ele geçirinceye kadar Baþa dönelim ve soralým: Filler gibi mi olacaðýz, yoksa icabýnda keskin tekmeler atan 'Kýbrýs Eþekleri' mi olacaðýz?.. Filler gibi aðlayýp yemek yemek diye yalvarmak mý yeðdir, yoksa eþekler gibi en aðýr iþleri yapsak da, sýrasýnda çifte atma özgürlüðünü kullanmak mý?..

9 31 Ocak 2011 Pazartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar OSMANLI'NIN GÖZ KAMAÞTIRAN SEFALETÝ Osmanlýperest köþemenler, televizyon münazaracýlarý Fatih, Yavuz ve Muhteþem Kanuni'den baþkasýný ata olarak kabul etmiyorlar. Oysa Timur'a esir düþen II. Beyazýt var, Sarhoþ Sarý II. Selim var; beþ erkek kardeþini boðduran III. Murad, bütün erkek kardeþlerini öldürten III. Mehmet var; Deli I. Mustafa ve Deli I. Ýbrahim var. Bunlarý nedense ata yerine koymazlar. Okullarda okutulan, toplumsal tarih deðil, uygarlýk tarihi de deðil. Varsa yoksa fetihler. Oysa Avrupa ile Osmanlý dünyasý arasýnda bir karþýlaþtýrma yapýlsa, Osmanlý'nýn göz kamaþtýrýcý sefaleti ortaya çýkmaz mý? Osmanlý saltanatý döneminde, Anadolu ne durumda idi? Biri çýkýp halkýn açlýktan ot yediðini yazdýðý zaman, öfkeleniyorlar. Özdemir ÝNCE (Hürriyet) DÝPNOT Güney Sudan'da 9 Ocakta baþlayan referandumun sonucu açýklandý. Sudan'ýn bölünmesi yüzde 99,57 oy oranýyla kabul edildi. TARÝH 27 ARALIK, 2009 Londra'dan yurda gelen, ancak kimlik kartý yok diye asker tarafýndan köye sokulmayan aile dünkü yayýnýmýza isyan etti ve 'Asker vazifesini yaptý' dedi... Gözden kaçmayanlar... KKTC KIBRIS DEÐÝL TÜRKÝYE'DÝR Türkiye buraya nüfus göndermekle yanlýþ yapýyor demeyin, Ersin Tatar'ýn milli hassasiyetleri kabarýyor, galeyana geliyor. Bunu hem kendisine, hem "anavatan"ýna "hakaret" sayýyor. Ayný Tatar Türkiye'nin Hükümet yetkililerinin Kýbrýslýtürklere yaptýðý hakaretleri bir güzel yutuyor, sindiriyor. "Tek bir Türk Bayraðý bile taþýmayan göstericilerin Rumlarýn kullandýðý Kýbrýs bayraðý ile alana gitmesi kabul edilemez" diyor. Kýbrýs bayraðý Kýbrýs'ýn kuzeyinde yasak mý? Kýbrýs'ýn kuzeyi Kýbrýs deðil mi? Yoksa Ersin bey "KKTC"nin Kýbrýs'ta deðil, Türkiye'de olduðunu mu sanýyor? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC'nin ekonomik geliþimi için iþ yapabilirlik derecesinin artýrýlmasý gerekir." Sunat ATUN (Ekonomi ve Enerji Bakaný) VÝRGÜL... AT ARPADAN DA ÖLÜR, ARPASIZLIKTAN DA Beþparmak Grubu'na göre halkýn deðiþik kesimleri varoluþ kaygýlarý yaþýyor, ancak bu farklý nedenlere dayandýrýlýyormuþ. Açýk konuþamadýklarý için açalým söylediklerini. Aslýnda "Anavatancý"lar da Kýbrýs Türkü'nün yokoluþa gittiðini düþünüyor ama "Anavatan"larýna toz konduramadýklarý için, bunu evirip çevirip Rumlara mal etmekte buluyorlar çareyi. Öyle mi muhterem Beþparmak Grubu? Yani sonuçta yokoluþ gerçekleþecek ama kimimiz atýn ölümünün arpadan olduðunu düþünecek, kimimiz arpasýzlýktan, öyle mi? SUSARSAG SIRA BÝZE DA GELEBÝLÝR "Bu tür provokasyonlar karþýsýnda suskun kalýnamaz." Ersin TATAR (Maliye Bakaný) Londra merkezli, Arapça yayýmlanan El Kudüs El Arabi gazetesinin Genel Yayýn Yönetmeni Abdülbari Atwan ýn Mýsýr yorumu: Mýsýr da yaþanan Mandela sýz bir devrimdir Mýsýr'da olanlar Tunus'ta olanlardan farklý. Mýsýr Arap dünyasýnýn kalbinde. Mýsýr'da gerçekleþecek herhangi bir deðiþim tüm bölgeye yansýyacaktýr. Mýsýr sosyalizmi seçerse Arap dünyasýnýn çoðu sosyalist olur. Eðer Mýsýr Arap milliyetçiliðine kayarsa Arap dünyasýnda da bu eðilim yükselecektir. Mýsýr týpký bir fil KARÝKATÜR / gibidir. Çok aðýr. Ama bu fil yürümeye baþladýðý zaman çok hýzlý hareket eder ve önüne gelen her þeyi yerle bir eder. Þu anda böyle bir momentum var. Mýsýr bundan önce de bölgeye rehberlik etmiþtir, bundan sonra da olacak benzerdir. Bu nedenle Mýsýr dikkat çeken bir ülkedir. Mýsýr'da þu anda yaþanan insanlarýn býkkýnlýðýnýn yansýmasýdýr. Mýsýrlýlar artýk 'korku Serhan Gazioðlu kültürü'nden kurtuluyorlar. Rejimden, daha önceki korktuklarý kadar korkmuyorlar. 82 milyonluk ülkede bugün fakirlik sýnýrýnýn altýnda yaþayan insan sayýsý 40 milyon civarýnda. Üstelik Mýsýr nüfusu her yýl 1 milyon artýyor. Yolsuzluk da hýz kesmiyor. Tunus ile benzeyen ya da ortak diyebileceðimiz tarafý genç, aç ve iþsiz insanlarýn sokaða dökülmesidir. Onun dýþýnda Mýsýr çok daha büyük ve etkilidir. Bu nedenle de tüm dünya Mýsýr'da olan bitene kilitlendi. Mýsýr Amerikan dýþ politikasý için çok önemli bir ülkedir zira ABD'nin modern Arap ülkesi kavramýnýn lideridir. Modern bir Arap ülkesi olarak tanýmlanan Tunus düþtü, Mýsýr ise düþmek üzere. Eðer Mýsýr düþerse Suudi Arabistan da Ürdün de bundan ciddi þekilde etkilenir. Bence Hüsnü Mübarek'in günleri zaten sayýlý. Çok hasta, oldukça yaþlý, 83 yaþýnda ve ölüyor. Dolayýsýyla sokakta yükselen isyana karþý direnecek gücü ya da isteði olacaðýný düþünmüyorum. Ýsyan bu þekilde devam ederse Mübarek kýsa bir süre içinde ülkeyi terk eder. Mübarek ailesinin bugün ana hedefi ülkeyi sað salim terk etmektir. Mýsýr'da düzenli bir muhalefet yok. Tek muhalefet partisi yasal olmayan Müslüman Kardeþler. Dolayýsýyla Mýsýr'da yaþananlarda bir lider var diyemeyiz. Mýsýr'da yaþanan Humeyni'siz, Mandela'sýz bir devrim. Bu nedenle, bundan sonra ordu ülkenin gardiyaný olacak. Geçiþ hükümeti gibi ortalýk sakinleþene kadar geçici çözümler bulunacak. Ama ana rol ordunun olacak. Ýsrail Mýsýr'da yaþananlardan çok korktu. Mýsýr son 32 yýldýr Ýsrail ile barýþ içinde yaþýyordu. Ama artýk bu durum deðiþecek hatta bana göre her þey deðiþecek. Mýsýrlýlar iki ülke arasýndaki barýþ anlaþmasýndan hiç memnun deðil. Dolayýsýyla Ýsrail bundan sonra Mýsýr'da þu andaki hükümetin benzerini hiçbir þekilde bulamayacak. (Radikal/ 30 Ocak 2011)

10 10 31 Ocak 2011 Pazartesi GÜNEYDEN... HRÝSTOFYAS ATÝNA'YA GÝDÝYOR... Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun daveti üzerine bu hafta içerisinde Atina'ya gideceði bildirildi. Yunanistan Baþbakaný Papandreu'nun, görüþmelerde bulunmak amacýyla Rum lider Hristofyas'ý perþembe günü Atina'ya davet ettiðini haber veren Fileleftheros, Hristofyas-Papandreu görüþmelerinin gündeminde Cenevre görüþmesi çerçevesinde Kýbrýs sorununun bulunduðunu kaydetti. Gazete, Hristofyas-Papandreu görüþmesinde enerji konularýnýn ele alýnacaðýný yazdý, "münhasýr ekonomik bölgeyle ilgili anlaþma çerçevesinde Ýsrail'le yaþanan geliþmelerin arka planda kalacaðý" yorumunda bulundu. KAPASÝTE VE FARKINDALIK OLUÞTURULMASI SEMÝNERÝ Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, KKTC'nin ekonomik geliþimi için "iþ yapabilirlik" derecesinin artýrýlmasý ve yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini vurguladý. Atun, bu sürecin özel sektörden önce yasa yapýcýlar olan siyasiler ve uygulayýcýlar olan bürokratlar tarafýndan doðru algýlanmasýyla doðru sonuçlar alýnabileceðini belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen, YAGA ve Devlet Planlama Örgütü Ýþbirliði ile 2011 yýlýnda kamu ve özel sektör temsilcilerinin katkýlarýyla üç aþamada gerçekleþtirilecek TC-KKTC Tecrübe Paylaþým Programý'nýn 1. Bileþeni olan "Kapasite ve Farkýndalýk Oluþturulmasý" Semineri sona erdi. Mercure Otel'de düzenlenen seminerde, T.C Hazine Müsteþarlýðý yetkililerinin yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesine yönelik küresel trendleri aktarmalarý ve yatýrým ortamý iyileþtirme çalýþmalarýnda tecrübe paylaþýmýnýn ardýndan, "Þirket Kuruluþ Sürecinin Sadeleþtirilmesi", "Lisanslama Süreçlerinin Ýyileþtirilmesi" ve "Vergi Düzenlemeleri" ile ilgili daha detaylý bilgi verildi. Tatar'a göre amaç Türkiye'ye hakaretmiþ Maliye Bakaný Ersin Tatar, cuma günü Lefkoþa'da düzenlenen mitingle ilgili olarak, "Amaç Türkiye'ye hakaretti ve bunu yaptýlar. Anavatan'a ve hükümetimize hakaretleri kabul edilemez. Bu tür provokasyonlar karþýsýnda suskun kalýnamaz" dedi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, dün Tatlýsu köyünü ziyaret eden Tatar, Belediye Baþkaný Hayri Orçan ve köylülerle görüþtü. Tatar, belediye baþkanýnýn baþka bir siyasi partiye mensup olmasýnýn hükümet olarak halkýn sorunlarýna karþý duyarsýz olunacaðý anlamýna gelmediðini kaydetti ve bölgedeki etkinlikleri ilgi ile izlediðini kaydetti. AMAÇ TÜRKÝYE'YE HAKARET Tatar, bakanlýk açýklamasýna göre özetle þunlarý söyledi: "Olmayan parayý borçlanarak kaynak yaratmak mümkün deðildir, yapýlmasý halinde bu, gelecek nesillere enkaz býrakmaktýr. Güneyde de ekonomik sýkýntýlarýn yaþandýðý ve Rum yönetiminin önümüzdeki günlerde yaklaþýk 3 bin kiþiyi iþten durdurmasý söz konusudur. Mitingler düzenleyenlerin söylediklerine kulak verilmemesi gerekir. Onlarýn amacýnýn Anavatan Türkiye'ye hakaret etmek olduðu belliydi ve bunu da gerçekleþtirdiler." TÜRK BAYRAÐI TAÞINMADI "Anavatandan gelen nüfusa dil uzatýlmasýný" da eleþtiren Tatar, özetle þu ifadeleri kullandý: "Bu soydaþlarýmýzýn ülkemiz ekonomisine katkýsý bulunmaktadýr. Tek bir Türk Bayraðý bile taþýmayan göstericilerin Rumlarýn kullandýðý Kýbrýs bayraðý ile alana gitmesi, Anavatan'a ve hükümetimize hakaretleri kabul edilemez. Bu tür provokasyonlar karþýsýnda suskun kalýnamaz. Duyarlý vatandaþlarýmýza bu konuda güveniyorum. Alýnmasý zorunlu olan ekonomik tedbirlerin halkla daha fazla paylaþýlarak her ortamda bunlarýn size anlatýlmasý ihtiyacý belirgindir. Sendikal platform ve onlarý bu tür gösterilere iten muhalif partilere kulak asýlmamalý. Tüm olanlara raðmen Anavatanla süren iyi diyalog sayesinde bütçe açýklarýnýn kapanmasýna yönelik çalýþmalarýmýz ve tedbirlerimiz bazý düzeltmelerle sürecek. Nitekim aksayan yanlarýný düzelmekteyiz." BÖLGE TÜRKÝYE'DEN GELEN YATIRIMLARLA GELÝÞÝYOR Bölgenin Türkiye'den gelen yatýrýmlarla geliþmekte olduðunu, turizmle de bu potansiyelin artacaðýný belirten Tatar, Kuzey sahil þeridi yoluyla Karpaz turizm bölgesi ile Girne'ye ulaþýmýn kolaylaþtýðýný anlattý. Tatar, hayvancýlýk ve sera iþiyle uðraþan bölge halkýnýn yaný sýra, yatýrým yapmayý hedefleyen yatýrýmcýlarýn konut inþaatlarýyla da geliþen bölgeye restoran, marina ve birçok yatýrýmlar yapmak istediklerini belirtti. Tüm bu yatýrýmlarýn garantisinin Anavatan Türkiye ve KKTC hükümetinin olduðunu vurgulayan Tatar, yatýrýmlarýn teþvik edilmesiyle ekonomiye katkýsýnýn ve istihdam olanaklarýnýn saðlanacaðýný ekledi. BÖLGENÝN NÜFUSU 4 BÝN Tatlýsu Belediye Baþkaný Hayri Orçan da, heyetiyle birlikte bölgeyi ziyaret eden Tatar'a teþekkür etti. Son nüfus sayýmýnda Tatlýsu beldesinin resmi nüfusunun 1100 kiþi olmasýna karþýn çalýþma izinli, yabancý uyruklu ve ikinci konutlarla nüfusun 4 bini bulduðunu belirten Orçan, bu nedenle yerel yönetime katký payýnýn nüfusa dayalý olmamasý gerektiðini vurguladý. Orçan, bölgede mevcut ve emekli hayvan üreticisi ile sera üreticilerinin sosyal güvenlik ve vergi sorunlarýna çare bulunmasý, ayrýca gençlere kýrsal kesim arsasý verilmesi için belediyenin yönetimine arazi tahsis edilmesini de istedi. Maliye Bakaný Ersin Tatar'a ziyaretinde Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkaný Selim Gökbörü ve Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Çobanoðlu eþlik etti. AKEL'DEN LUKAÝDÝS RAMALLAH'A GÝDÝYOR AKEL Uluslararasý Ýliþkiler Ofisi Baþkaný Yorgos Lukaidis'in bugün (dün) Ramallah'a gideceði bildirildi. Haravgi gazetesi Lukaidis'in Ramallah ziyaretini, AKEL'in Þubat tarihlerinde yapacaðý "Uluslararasý Görüþme" etkinliði çerçevesinde gerçekleþtireceðini yazdý. Lukaidis'in Filistin Halk Partisi ile temaslarda bulunacaðýný kaydeden gazete, temaslarýn gündeminde "Uluslararasý Toplantý" etkinliðine iliþkin hazýrlýklarýn bulunacaðýný belirtti. Gazete görüþmede, Kýbrýs sorunu ve Filistin sorununun da ele alýnacaðýný aktardý. Haberde ayrýca Filistin Kurtuluþ Örgütü (PLO) Sekreteri ile görüþme yapýlacaðý kaydedildi. ÇÝNGENELER ELLERÝNDEKÝ YEMEKLERÝ ALDI Çingenelerin bir restoranda yemek yiyenlerin yemeklerini alarak kaçtýklarý belirtildi. Fileleftheros gazetesi Çingeneler Aðýzlarýndan Lokmalarý Aldý" baþlýðýyla verdiði haberinde üç Çingenenin, Baf'taki bir restoranda yemek yiyen iki gencin yanýna yaklaþarak gençlerin tabaklarýndaki ve ellerindeki yemekleri alarak kaçtýklarýný yazdý. Habere göre gazeteye konuþan restoran sahibi, bölgedeki durumunun gittikçe kötüye gittiðini belirtti. Yaklaþýk 10 çingenenin suyu, elektriði, kapý ve penceresi olmayan saðlýksýz koþullar altýnda terkedilmiþ bir evde kaldýklarýný ifade eden restoran sahibi, bu durum hakkýnda gerekli giriþimlerde bulunduðunu, ancak bir yanýt almadýðýný söyledi. BÝR ÇEÞÝT FEDERASYON ÝLE ENOSÝS MÜMKÜNMÜÞ "Helen Direniþ Hareketi" (KEA) ve "Kýbrýs'ýn Kurtarýlmasý Ýçin Hareket" isimli örgütlerin geçen Pazartesi günü Limasol'daki "Kurion" isimli otelde gerçekleþtirdikleri toplantýda Grivasçýlýðý, kini ve Enosis sloganýný "hortlattýklarý" haber verildi. Haravgi haberi "Hedefleri Hristofyas... Aþýrý Sað Hareketler KEA ve 'Kýbrýs'ýn Kurtarýlmasý Ýçin Hareket' Ýtiraf Etti: 'Baþkan Olduðu Sürece Hristofyas'la Savaþmak Ýçin Kurulduk'... Lefkoþa'da Yeni Irkçý Eyleme Hazýrlanýyorlar" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazeteye göre toplantýnýn organizatörleri hedeflerinin Grivas'ý onurlandýrmak olduðunu söylemelerine raðmen toplantýda Hristofyas hükümetine karþý kin hakimdi ve iki hareket, hedeflerinin "Baþkan olduðu sürece Hristofyas'la savaþmak ve Kýbrýs sorununu çözmesine izin vermemek" olduðunu yineledi. Gazete toplantýda yapýlan konuþmalara da yer verdiði haberinde, tarih yazarý olarak lanse ettiði Stavros Karkaletsi'nin Yunanistan'la Enosis ülküsünden söz ettiðini ve "Bu hedef baþarýlabilir. Hükümetin ve Hristofyas'ýn ileri götürdüðü gibi deðil ama bir çeþit federasyonla Enosis için geç deðildir" ifadesini kullandýðýný yazdý. Habere göre KEA Baþkan Yardýmcýsý avukat Panayotis Kleovulu, "Helen Diriliþ Hareketi"nin Aðustos 2008'de; Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la ve Kýbrýs sorununda izlediði politikayla savaþmak hedefiyle kurulduðunu söyledi.

11 31 Ocak 2011 Pazartesi DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... El Cezire devrimi Dünya Mýsýr'daki olaylarý El Cezire ve twitter'dan izledi. Batý medyasýnýn haber kanallarý geri kaldý Mýsýr'da cuma günü internetin tamamen kapatýlmasýnýn ardýndan gösterilerin kahramaný Arap televizyon kanalý El Cezire oldu. Dünya Mýsýr'da olup bitenleri El Cezire'nin canlý yayýnýndan izledi. CNN ve BBC'yi bile geride býrakan El Cezire, Mýsýr polisinin iki kez Kahire'deki ofislerini basmasýna raðmen canlý yayýnýna devam etti. Ulusal Demokrat Parti'nin Kahire'deki binasýnýn ateþe verildiðini CNN yalnýzca "bildirdi", El Cezire ise o sýrada yangýn yerinden canlý yayýn yapýyordu. Sansürlü Mýsýr televizyonlarý sakin gece fotoðraflarý Zaferin sembolü Nil Köprüsü Mýsýr'da Hüsnü Mübarek rejimini yýkýmýn eþiðine getiren isyanýn sembolü baþkent Kahire'deki Nil Köprüsü oldu. Göstericilerin kentin merkezi Tahrir Meydaný'na ulaþmasýný saðlayan köprünün bir gün süren "fethedilme" öyküsünü New Yorker dergisinin muhabiri Jenna Krajeski anlattý: "Polis buradan geçmek isteyen göstericilere barikat kurmuþtu. Halk 'Biz özgürlük için buradayýz' diye baðýrýyordu. Polis üstlerine geldiðinde 'Köpekler! Çekiþtirdikleriniz Mýsýrlý!' diye haykýrýyorlardý. Bu ilk taarruz baþarýsýz oldu. Halk geri çekilirken içlerinden bir genç dönüp aðlayarak 'Size yalvarýyorum! Arkadakiler! Öne gelin' diye baðýrdý. Bir kez daha polise doðru yürüyen muhaliflerin arasýnda genç yaþlý kadýn ve erkeklerin yaný sýra ünlü aktörler de vardý. Defalarca ileri geri gittikten sonra köprünün üçte birini geçen eylemciler tazyikli su saldýrýsýyla geri dönmek zorunda kaldýlar. Köprünün ýþýklarý yanmaya baþladýðý sýrada protestocular yeniden büyük bir kalabalýk oluþturmuþtu. 'Mübarek Kaybol' yazýlý pankartlar taþýyan Mýsýrlýlar bu kez kendilerini nasýl savunacaklarýný öðrenmiþlerdi. Tazyikli suya ya sýrtlarýný dönüyor ya da 'daha fazlasýný gönderin' der gibi kollarýný açarak karþý gösterirken, El Cezire devrimi gökyüzü çekimleriyle belgeledi. Dünyanýn ikinci haber kaynaðý ise sosyal paylaþým aðý twitter oldu. Yüz binlerce Mýsýrlý'nýn, sokaklara facebook üzerinden organize olarak dökülmesinin ardýndan, Mübarek hükümeti, facebook ve twitter'a eriþimi engellemiþ, sonra da interneti tamamen kapatmýþtý. Ancak Mýsýrlýlar ülke dýþýndaki arkadaþlarýna telefonlarla mesaj ulaþtýrarak dýþarý bilgi verdi, fotoðraf yolladý. Gün içinde en çok tekrarlanan mesajlardan biri "Televizyonda gördükleriniz burada yaþananlarýn dörtte biri bile deðil" oldu. Ýnternet eriþiminin kapanmasýnýn ardýndan tüm dünyada teknoloji uzmanlarý Mýsýrlýlara çeþitli ipuçlarý vererek internete baðlanmalarýný saðladý. duruyorlardý. Atýlan göz yaþartýcý bombalarý yere düþmeden yakalayýp Nil Nehri'nin sularýna gönderen protestocular bir süre sonra polis panzerlerini köprüden aþaðý atmayý denedi. Polis pes etmiþti. Güneþ batarken halk köprünün hâkimi olmuþtu. O an akþam ezaný baþladý ve Mýsýrlýlar bütün gün özgürlükleri için mücadele ettikleri köprünün üstünde namaz kýlmaya baþladýlar. Olaylarý otelimizin çatýsýndan izlerken yanýmdaki Mýsýrlý gazeteciler kutlama havasýndaydý. Sonra içlerinden bazýlarý bu manzara karþýsýnda aðladý. Artýk Mýsýr'da her þey olabilirdi!" 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. EOKACILAR: HRÝSTOFYAS BÝZÝ ALDATTI EOKA'cý Birlikleri Baþkaný Thasos Sofokleus, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý EOKA'cýlarý aldatmakla suçladý. Mahi "Thasos Sofokleus: Baþkan Hristofyas Biz Aldattý" baþlýðýyla manþetten yansýttýðý söyleþide Sofokleus'un, Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'ýn müzakerelerde Rum tarafý açýsýndan "yýkýcý tavizlerde" bulunduðunu, bu nedenle "milli davaya Kýbrýs Helenizmi açýsýndan adil çözüm beklentisini ironi olarak gördüðünü" yazdý. Gazeteye göre Sofokleus, EOKAcýlar olarak, Kýbrýs doðrudan müzakereler prosedürüne temel ilkelere ve müzakereler için temel alýnan anlaþmalara karþý olduklarýný açýkladý, þunlarý söyledi: "Maalesef mücadelecilerin rolü kýsýtlandý. Baþrol oyuncularý siyasi liderlik ve özelikle hükümettir. EOKAcýlar olarak milli davadaki rolümüz tepki, protesto ve aydýnlatma ile sýnýrlý kalýyor. Bu bile düþük seviyededir. Çünkü elimizde sermayemiz ve gerekli mekanizmalarýmýz yoktur. Dolayýsýyla medya tezlerimizi aktarmýyor, bize taraflý yaklaþýyor." Rum yönetimi ve AKEL tarafýndan "EOKA kurtuluþ mücadelesini küçümsemek için" planlý bir çaba harcandýðýný söyleyen Sofokleus, Hristofyas'ýn, tarih kitaplarýnda deðiþiklik yapma vaadiyle EOKAcýlarý aldattýðýný söyledi. Rum yönetimini ve AKEL'i, "bilinen sloganlarýný insanlara fýsýltý þeklinde aktarmakla Rum halkýný ve özellikle gençliði Yunan bayraklarý yakarak, kutsal sembollere hakaret ederek ve kirleterek kabul edilemez davranýþlara baþvurup faþizm noktasýna gelecek kadar zehirlemekle" suçladý. "BANA IRKÇI DÝYEBÝLÝRLER, UMURUMDA DEÐÝL" Thasos Sofokleus; kýsa süre önce Rum tarafýnda yabancý uyruklular konusunda ortaya çýkan tepkilerin hatýrlatýlmasý ve EOKAcýlarýn bu konudaki görüþünün sorulmasý üzerine ise, özetle þunlarý söyledi: "Kaçak mülteciler ve genel olarak Kýbrýs'ýn yabancý akýnýna uðramasý tehlikeli ve sonuçlarý önceden kestirilemez þekilde devam ediyor. Bana ýrkçý diyebilirler, umurumda deðil. Vatanýmýzýn kurtarýlmasý içinse, bana istediklerini diyebilirler. Çoðu hükümet unsurunun ve bazý sivil toplum örgütlerinin bu çok ciddi konuya karþý tavýr ve davranýþýnýn kabul edilmez olduðunu ilan ediyorum. Maalesef bunlarýn büyük bölümünün mali çýkarlarý olduðuna inanýyorum. Kýbrýs bu kaçak muhaceret sorununu çözmek için çok küçüktür. Ortaya çýkabilecek tek þey nüfusumuzun, zamanla inancýmýzýn, dilimizin, tarihimizin, gelenek ve göreneklerimizin deðiþmesidir." "EOKAcýlarýn Kýbrýs'ýn yarýnýyla ilgili vizyonu" sorulduðunda ise Sofokleus, þunlarý söyledi: "Yunanistan 400 yýl boyunca Osmanlý Ýmparatorluðu'nun boyunduruðu altýnda yaþadý ama özgürlük ülküsünü hiç kaybetmedi. Yangýn haline gelene kadar külün içerisinde kývýlcým gibi bekledi. YAÞAR YAKIÞ: Türkiye Kýbrýs sorununa iliþkin güdülerini kaybetti TBMM AB Uyum Komisyonu Baþkaný Yaþar Yakýþ, "Türkiye'nin Kýbrýs sorununa iliþkin güdülerini kaybettiðini" söyledi. Kathimerini gazetesine demeç veren Yakýþ, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin Kýbrýs sorunuyla iliþkilendirilmesinin son yýllarda zayýflatýldýðýný belirterek, Fransa'nýn Türkiye'nin beþ müzakere baþlýðýný bloke etmesinin ardýndan, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin Kýbrýs sorunundan ayrýlmasý gerekliliðinin çok önemli olduðunu belirtti. Yakýþ, Türkiye'nin, Kýbrýs sorununda olumlu adým olarak ne yaparsa yapsýn Fransýz vetosuna takýlacaðýnýn kanýtlandýðýný, buna baðlý olarak Türkiye'nin Kýbrýs sorununda sorununda tavizler ve giriþimler gibi güdülerini kaybettiðini söyledi. "Engel Fransa mý" sorusuna Yakýþ, sadece Fransa'nýn olmadýðýný, Fransa'nýn beþ baþlýðýn açýlmasý konusunda hem fikir olsa bile Türkiye'nin AB üyeliðini referanduma götüreceðini, zaten açýklayan ülkelerden bazý zorluklarýn da olacaðýný ifade etti. Oradaki ülkelerde, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin desteklenmesinin çok düþük olduðunu söyleyen Yakýþ, bu nedenlerden dolayý Türkiye'nin bu iki konunun Kýbrýs sorunundan ayrýlmasýný istediðini belirtti. Yakýþ ayrýca, Türkiye'nin Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin ilgisini kaybetmediðinin de net olduðunu, Ankara'nýn Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik olumlu çalýþmaya devam edeceðini ifade etti. Yakýþ, Kýbrýs sorununda kozlarýn Rum tarafýnýn elinde olduðunu, Kýbrýs Türk tarafýnýn çabalarýnýn yeterli olmayacaðýný, zira Kýbrýs Rum tarafýnýn çok güçlü bir konumda olduðunu belirtti. Diplomatik kanunlara göre ilk güçlü tarafýn atmasý gerektiðini söyleyen Yakýþ, tehdit edildiðini hisseden tarafýn Kýbrýs Türk tarafý olduðuna vurgu yaptý. ELCÝL KATHÝMERÝNÝ'YE KONUÞTU Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þenel Elcil Kathimerini gazetesine konuþtu. Kathimerini gazetesi "Olaðanüstü Hal Durumunda Bulunuyoruz... Bazýlarý Kuzey Kýbrýs'ta Türkiye Derin Devletinin Merkezinin Olduðunu Ýddia Ediyor..." baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, Kathimerini muhabirinin geçtiðimiz cuma günkü miting öncesinde Elcil ile röportaj yaptýðýný yazdý. Habere göre Elcil, Kýbrýs Türk tarafýndaki koþullardan bahsetti, Türkiye'nin "müdahaleci" rolünü eleþtirdi ve "Kýbrýs Rum dostlarýnýn tutumundan duyduðu üzüntüyü" dile getirdi ve 1960 yýllarda yaþanan geliþmelere deðinen Elcil, 1960 yýlýnda Kýbrýs Cumhuriyetinin kurulmasýndan bahsederek, "bölücü güçler, garantörler ve yabancý güçlerin, birlikte yaþamaya izin vermediklerini", ayrýca "Kýbrýslý Türklerin, Kýbrýs Cumhuriyetinden ayrýlmalarýndan dolayý tecrit edildiðini, Türkiye'en adaya gelen bir grup yetkili tarafýndan yönetilmeye baþlandýðýný" belirtti. Habere göre, "Türk devlet dýþý unsurlarýn (derin devlet?) ilk kez 60'lý yýllarda Kýbrýs'ta egemen olduðunu" söyleyen Elcil, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasýnýn bazý ilkeler temelinde 1968 yýlýnda kurulduðunu anlattý. Elcil, "Yönetimin Kýbrýslý Türklerin iradesine saygý duymadýðýný, bu nedenden dolayý yollara çýktýklarýný" söyledi. Elcil, "Türkiye ile Kýbrýs Türk toplumunun iliþkilerinin, emir veren-emri alan þeklinde olduðunu" da ileri sürdü. "Türkiye'nin, müdahaleleriyle demografik yapýyý deðiþtirdiðini ve kendi vatandaþlarýnýn iktidara gelmelerini kolaylaþtýrdýðýný" savunan Elcil, "Türkiye'nin bu politik çizgisinden dolayý bugün adada bin Kýbrýslý Türk'ün kaldýðýný" söyledi. Elcil, "okullarda öðrencilerin sadece 3'te 1'inin Kýbrýslý Türk olduðunu" ifade etti. "Kumarhaneleri, kumarý, gece kulüplerini, fuhuþu getirenin Türkiye olduðunu" iddia eden Elcil, ayrýca "Türk tarafýnýn siyasi çizgisinden dolayý Kýbrýs Türk tarafýnýn ürünlerini Türkiye piyasasýna sokamadýðýný" da ifade etti. Bir soruya karþýlýk "Emirleri yerine getirmek istemiyoruz, Kýbrýs Türk halký uluslararasý olarak teminat altýna alýnan haklara sahiptir. Bu halk, Kýbrýs Rum halký ile eþittir ve Kýbrýs Cumhuriyetinde ortaktýr" diye konuþan Elcil, "Türkiye'nin Kýbrýslý Rumlarý, Kýbrýslý Türklerin haklarýna saygý göstermemekle suçladýðýný, ancak bunu Türkiye'nin bizzat kendisinin yaptýðýný" öne sürdü. "Sizin kampanyanýza katýlan gençlerin çoðunluðu temel hedefinizin UBP'yi alaþaðý etmek olduðunu vurguluyor. Bu konuda hemfikir misiniz? Ve hareketinizin Tunus ayaklanmasý ile pek çok ortak nitelik taþýyan geniþ toplumsal itiraz çerçevesine mi dayanýyor" sorusuna da Elcil, "Bizim hareketimiz Tunus ayaklanmasý niteliðini taþýyor. Ülkemiz olaðanüstü hal durumundadýr. Yasalarýmýz yüzeysel. Özgürlüklerimiz sýnýrlý. Siyasi irademiz iþgal altýnda" dedi. Bir soruya karþýlýk "Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun müzakere masasýnda Kýbrýs Türk toplumunu deðil, Türkiye'nin çýkarlarýný temsil ettiðini" de savunan Elcil, bu durumun Mehmet Ali Talat dönemi için de geçerli olduðunu kaydetti. Kýbrýs Rum liderliðinin ve Hristofyas hükümetinin de hatalarý olduðunu söyleyen Elcil, "Kýbrýs Rum sendikalarýnýn da davranýþlarýnýn samimi olmadýðýný" ekledi.

12 12 31 Ocak 2011 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Testiden su akar mý Gök gürüler çakar mý Sokaðýndan geçerkan Yarim camdan bakar mý Supernatural Keith R.A. DeCandido ARTEMÝS YAYINLARI "Dünya düþünenler için bir komedi, hissedenler için de bir trajedidir." Waldole Böyle kötü zamanlar görmediydik Halil Ýbrahim böyle kötü zamanlar görmediydik son ineðini kesti kavurdu kimi kimi son keçisini kesti kavurdu kýyýldý çocuklarýn sütüne sattý savdý baþýndan nesi varsa kimi Hepsinin üstüne Hacý Nafi oturdu Halil Ýbrahim hepsinin üstüne Hacý Nafi oturdu A. Kadir "Hoþ geldin Halil Ýbrahim" adlý þiirinden Milton Babbitt hayatýný kaybetti Elektronik müziðin öncüsü Amerikalý besteci Milton Babbitt, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi Hastanesinde 94 yaþýnda öldü. Princeton Üniversitesinin müzik bölümüne 1938'de giren 1984'de fakültenin fahri profesörü olan Babbitt, 20. yüzyýl müziðinin öncüsü olan, Viyana doðumlu besteci Arnold Schönberg'in ( ) "12'li nota sistemi" üzerinde çalýþtý. Einstein'ýn üniversitesi Princeton'dan yapýlan açýklamada, 12'li nota sistemini geliþtirmesinden 46 yýl sonra 1992'de ancak "12-ton tezi" üzerine doktorasýný 75 yaþýnda alabilen Babbitt için þu kayýt bulunuyor: "Babbitt, Schönberg'den esinlenmiþ modern müzik tezini açýkladýðýnda üniversitede kimse onu anlamýyordu." Babbitt, 1952'de Harry Olsen ve Hebert Belar'la ilk "elektronik synthesizer" müzik aygýtýnýn geliþimine öncülük etti. Eleþtirmenlerden Kurtlar Vadisi Filistin'e kötü not... 'Düþmanlýk tohumu serpiyor' Sinema eleþtirmenleri Atilla Dorsay ve Alper Turgut, "Kurtlar Vadisi Filistin"i eleþtirdi. Filmin düþmanlýk tohumlarý ektiðini söyleyen Atilla Dorsay þöyle konuþtu: "Bir aksiyon filmi olarak mükemmele yakýn ve Türkiye'deki en iyi örneklerden biri. Ama içeriði çok tartýþmalý. Türk usulü Rambo hikâyesi. Bu film ülkenin komuoylarýyla arasýna etnik ve de dinsel düþmanlýk tohumlarý serperek, yeni dertler açmaya aday gözüküyor. Türkiye'nin çaðdaþ dýþ politikasý konusunda saðlýklý olmayan bir mesaj veriyor." Alper Turgut ise þöyle dedi: "Senaryo çok kötü, oyunculuklar yerlerde. Ýyi bir film çýkmamýþ. Karikatürize bir film olmuþ. Türkiye'de izlenme rekorlarý kýrabilir ama baþka yerde çok fazla izleneceðini sanmýyorum." 'Bale, din gibi, adanmayý gerektiren törensel bir sanat' 'Siyah Kuðu' filmindeki performansýyla Oscar ödülünü almasý beklenen Natalie Portman'a göre, "Dans, konuþmadan kendini ifade etmenin en etkileyici yollarýndan biri." Rolüne hazýrlanýrken günde sekiz saat çalýþan Portman, bu bedensel disiplinin, karakterin duygusal yönünü anlamasýnda kendisine çok yardýmcý olduðunu söylüyor. "Balerinler gerçek bir derviþ hayatý yaþýyor; doðru düzgün yemek yiyemiyorsunuz, arkadaþlarýnýzla dýþarý çýkmýyorsunuz, içki içmiyorsunuz ve sürekli kendinizi bedensel acýya mahkûm ediyorsunuz. Ben de bu hayatý yaþayarak balerinlerin kendilerini nasýl kamçýladýklarýný anlamýþ oldum" dedi. Harvard'da psikoloji okuyan Natalie Portman þöyle konuþtu: "Bu, okulda öðrendiklerimi pratiðe dökebildiðim ender durumlardan biri. Ortada kesinlikle aðýr bir 'obsesif kompulsif' vaka var. Anoreksiya ve bulimia, kendine zarar verme ve takýntýlý hareketler bunun birer uzantýsý zaten. Bale de doðasý gereði bu durumu besliyor, çünkü çok törensel bir yapýsý var: Ayakkabýlarýn baðlanmasý, her performans için yeni ayakkabýlarýn hazýrlanmasý, bana dini töreni çaðrýþtýrýyor. Bale, bir din gibi, adanmayý gerektiren törensel bir sanat. Bir oyuncu olarak bunu anlayabiliyorum; çünkü yönetmen de, Tanrý gibi baðlýlýk duyduðunuz bir karakter. Film çekerken, yönetmen sizin her þeyiniz oluyor; kendinizi ona adýyor ve onun hayalini gerçekleþtirmesi için elinizden geleni yapýyorsunuz. Bir çeþit dini saplantý ve takýntý." 'Siyah Kuðu' filmi EMA'dan (Environmental Media Association) 'Yeþil Damga' ödülünü almýþtý. Titian'ýn ünlü eserine 16 milyon dolar Rönesansýn en ünlü ressamlarýndan Tiziano Vecellio'nun 450 yýllýk eseri New York'ta yapýlan müzayedede satýldý. Rönesans ressamý Titian'ýn (Tiziano Vecellio) Hazreti Meryem, Hazreti Ýsa, Aziz Luke ile Ýskenderiyeli Catherine'i resmettiði "A Sacra Conversazione: The Madonna and Child with Saints Luke and Catherine of Alexandria" tablosu 16 milyon dolara satýldý. ABD'nin New York kentinde yapýlan müzayedede 450 yýllýk tablonun yeni alýcýsý açýklanmadý. Tablo New York'taki Sotheby's müzayede evindeki açýk artýrmaya Avrupa'dan telefonla katýlan biri tarafýndan alýndý. Böylece Venedikli ressam Titian'ýn "Venus and Adonis" adýndaki eserine 1991 yýlýnda Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da yapýlan müzayedede verilen 11.9 milyon dolarlýk fiyatýn rekoru kýrýlmýþ oldu yýlýnda yapýldýðý tahmin edilen "A Sacra Conversazione: The Madonna and Child with Saints Luke and Catherine of Alexandria" tablosu 6 kez el deðiþtirdi. Harika yönetmen, muhteþem oyuncular! Ýki defa Oscar'a aday gösterilen 1943 doðumlu Amerikan yönetmen Terrence Malick bugüne dek dört film yönetti. Son filmi "The New World" 2005'te vizyona giren yönetmen 2011'de "The Tree Of Life" (Hayat Aðacý) ile bomba gibi bir dönüþ yapýyor. Filmde Amerikan aktör Brad Pitt, iki Oscar ödüllü aktör Sean Penn, aktris Jessica Chastain, Fiona Shaw, Jennifer Sipes, Dalip Singh, Joanna Going, Brenna Roth, Jackson Hurst, Crystal Mantecon, Zack Irsik, Will Wallace, Kari Matchett gibi isimler yer alýyor. Kaliforniya ve Ýtalya'da çekilen fantastik drama tarzýndaki "The Tree Of Life", Türkiye'de 2011 ortalarýnda vizyona girecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Kurtlar Vadisi Filistin ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Kurtlar Vadisi Filistin ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah 2 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Kutsal Damacana 3 ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Eyvah Eyvah 2 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Kurtlar Vadisi Filistin ( ) 1. salon Tron ( ) 2. salon

13 31 Ocak 2011 Pazartesi 13 BÝZDE DE YASEMÝN DEVRÝMÝ MÜMKÜNDÜR Kuzey Afrika'nýn en baskýcý rejime sahip ülkelerinden biri olan Tunus'ta 23 yýldýr iktidarda olan Devlet Baþkaný Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasýyla sonuçlanan Yasemin Devrimi'nin ilk kývýlcýmý, geçtiðimiz Aralýk ayýnda WikiLeaks sitesinde yayýnlanan Tunus belgeleriyle çakmýþtý. Belgelerde Tunus'ta adeta bir mafya gibi örgütlenen Bin Ali ve eþi Leyla'nýn, kendilerine ve yakýnlarýna bu yolla büyük bir servet saðladýðý anlatýlýyordu. Ülkede bomba etkisi yaratan belge, üniversite diplomalarýna raðmen iþ bulamayan binlerce iþsiz genci sokaða döktü. Her geçen gün çýð gibi büyüyen isyan sonunda Bin Ali'nin ülkeyi terk ederek Suudi Arabistan'a kaçmasýyla son buldu. Beþbin kiþi ile baþlayan ayaklanma Yasemin Devrimi ile taçlandýrýldý. Bu devrimin arkasýnda ABD' nin olduðu yönünde söyentiler var ancak bunu doðrulatacak bilgiler henüz yok. Tunus halký bu baskýcý faþist rejime 23 yýl katlanabildi. Yine yýllardýr diktatörlükle yönetilen ABD maþasý Mýsýr da bir devrimi öncesini yaþýyor gibi. Dünyanýn baþka ülkelerini de bu devrimlerin sarmamasý için önlem alan ülkelerin sayýsý her geçen gün artýyor. Biz ise ayni baskýcý rejime 37 yýldýr katlanýyoruz. Kurtuluþ ve özgürlüðe ulaþmak için elbette bedel ödemek gerekiyor. Ülkemizde oluþturulan rejim her türlü isyan ve baþkaldýrýya karþý tedbirlerini de yýllar içinde almasýný bildi. Bu alýnan tedbirleri ABD, BM, AB desteði olmadan uygulamaya koyamazdý. Neydi bu alýnan tedbirler? Türkiye'den Kýbrýs'ýn kuzeyine, yani iþgal ettiði topraklara "Toprak iþçisi" adý altýnda nüfus aktarmaya baþlamasý ve geldiðimiz noktada sayýsýný bilmediðimiz kadar yasadýþý insanýný adamýza yýðmasý. Taþýdýðý bu insanlara Rum topraklarýný daðýtýp, bu topraklarýn tapularýný sahteleyip daðýtmasý, Türkiye tarafýndan Denktaþ'a kurdurtulan "KKTC" devleti, ki bu sözde devlet 36 yýldýr Türkiye'nin bir alt yönetimi yani vilayeti gibi kullanýlýr. Ýþte onun tarafýndan verilen, sayýsýný bilmediðimiz kadar sahte vatandaþlýk sayesinde azýnlýða düþürüldük. Kýbrýslýtürkleri kontrol altýnda tutabilmek adýna, kimliðini ve karakterini deðiþtirmek için çeþitli menfaatler saðladýlar. Sonunda istedikleri gibi yönetecekleri yapýyý kurdular. Artýk gizleme ve saklama gereði dahi duymadan pervassýzca hareket edebiliyorlar. Bu dayatma ve icazetle yapýlanlar nereye kadar devam edecek? Toplum içinden kurtuluþ ve baðýmsýzlýk adýna mücadele verecek bir siyasal yapýnýn yaratýlýp, topluma önderlik yapacaðý zaman gelmedi mi? Daha önce bu amaçla yola çýkýlmýþ ve seçim platformu mücadelenin bir aracý olarak kullanýlmýþtý. Bu mücadelede beklenen oy desteði saðlanmamýþ olsa da, bu gün geldiðimiz noktada herkes Yasemin Hareketi'nin ortaya koyduðu politik tezleri kullanmaya baþladý. "En doðruyu Yaseminler söyledi ama UBP kazanmasýn diye CTP'ye oy vereceðim" diyenler bu iki düzen partisi arasýnda tercih yaptý. CTP küskünleri ve ona tepki koyanlar UBP'de birleþince onu hükümete getirdiler. Þimdi yalnýz biz deðil, sokaktaki vatandaþ da söylüyor. "Yoktur birbirlerinden farklarý, hepsi de aynidir" diyenlere sözümüz var. Her ne kadar da Yasemin Hareketi siyasallaþmamýþ ve resmileþmemiþ bir yapýsý varsa bunun siyasallaþmasý toplumumuzun kendi elindedir. Ýnsanýmýz artýk, yapýlan tehdit ve baskýlardan, Ankara dayatmalarýna karþý toplumsal muhalefetin örgütlenmesini istiyorsa, yapýlacak olan bellidir. Adý ne olacaðý önemli deðil, vereceði mücadele önemlidir diyerek siyasallaþmasýna katký koymalýyýz. Unutmayýn Tunus'ta "Yasemin devrimi"ni beþbin kiþilik bir halk kitlesi baþardý. Ýstersek biz de baþarabiliriz. Hem de beþ yüz kiþi ile... Toplumsal varoluþ mitingi rejimin çizdiði çemberin dýþýna az da olsa çýktý. Kitleler doðru yöne gitmek istiyor ancak iþbirlikçiler engelliyor. Bu engellemeler nereye kadar devam eder sanýrsýnýz? Ben herþeyin daha bitmediðine inananlardaným. Ýnsanýmýz ateþleyici bir unsur arýyor. Onu bulduðu gün, bizde de "Yasemin devrimi" gerçekleþir. O günün de çok uzak olmadýðýna inanýyorum.. MISIR'DA MÜBAREK'ÝN SONU YAKLAÞIYOR Mýsýr polisinin, karakollara saldýran 17 kiþiyi öldürdüðü bildirildi. Görgü tanýklarý ve hastane kaynaklarýnýn verdiði bilgiye göre, 12 kiþi Biba'da, 5 kiþi ise Nasýr þehrinde karakola saldýrý giriþiminde bulunurken öldürüldü. Bölgedeki çatýþmalarda onlarca kiþinin de yaralandýðý belirtildi. Öte yandan, baþkent Kahire'de protestocularýn Mýsýr Vergi Ýdaresi merkezini ateþe verdiði, binada yangýn çýktýðý bildiriliyor. KAHÝRE MÜZESÝ'NDE YAÐMAA Mýsýr'da Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek'in 30 yýllýk iktidarýna karþý gösteriler sürerken yaðmacýlar, baþkent Kahire'deki ünlü müzeye girerek, 4 bin yýllýk firavunlar devrine ait iki mumyanýn kafasýný kopararak kaçtý. Mýsýr'ýn kýdemli Eski Eser Yüksek Kurulu'nun Baþkaný Zeki Havas, "Güvenlik güçleri müzeyi Ýsrail'de yayýmlanan Haaretz gazetesinde yeralan bir yorumda, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Amerikan tarihine "Mýsýr'ý kaybeden baþkan" olarak geçeceði görüþü dile getirildi. Aluf Benn imzasýyla yayýmlanan yorumda, eski ABD Baþkaný Jimmy Carter'ýn, baþkanlýk döneminde Ýran'ý ABD'nin en önemli stratejik müttefiki olmaktan çýkarýp, Ýslami cumhuriyet haline getirerek, Amerikan tarihine Ýran'ý kaybeden baþkan olarak geçtiði, Barack Obama'nýn da Türkiye, Lübnan ve Mýsýr'ý kaybeden baþkan olarak hatýrlanacaðý öne sürüldü. Ýki olayda da yüzeysel koþullarýn benzer olduðu ifade edilen yazýda, mali kriz içindeki Amerika'nýn genel olarak zayýflýðýnýn dostlarýný da bariz bir þekilde etkilediði kaydedildi. Obama'nýn baþkanlýk görevine Türkiye, Mýsýr ve Suudi Arabistan ziyaretiyle baþladýðý, Ankara ve Kahire'deki konuþmalarýnda ABD ve Ýslam dünyasý arasýnda yeni baðlar oluþturmaya çalýþtýðý, Müslümanlara mesajýnda "Ben sizden biriyim" deyip Kur'aný Kerim'den alýntýlar yaptýðý, Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek'in Kahire Üniversitesi'ne gidiþinde Obama'ya katýlmadýðý, Obama'nýn da ev sahibinden bahsetmediðine dikkat çekildi. "Obama'nýn muhtemelen Ortadoðu'da temel koruyor. Baþka zayiat yok" dedi. New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin Müdürü Thomas Campbell, "Kahire'nin 4 bin yýllýk eþsiz müzesi tam manasýyla hazinedir. Onun için çok iyi korunmasý gerekiyor" uyarýsýnda bulundu. Bu arada, Mübarek'e karþý gösteriler bir haftayý doldururken ülkenin önde gelen bazý iþ adamlarý, 10 özel jet uçaðýyla ülkeden ayrýldý. Kahire uluslararasý havalimanýna gelen uçaklardan Ýngiltere-Londra-Heahtrow baðlantýlý olan, rota deðiþtirdi. Yarýsý Mýsýrlý yarýsý turist yaklaþýk 2 bin kiþi ülkeyi terk edebilmek için Kahire havalimanýna akýn etti. TÜRK VATANDAÞLARI Türkiye Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Mýsýr'da yaþayan Türk vatandaþlarýn tahliyesi için Türk Hava sorunun Ýsrail'in iþgali olduðuna inandýðý" vurgulanan yazýda, siyasetini de Yahudi yerleþimlerinde inþaatlarýn durdurulmasýna ve barýþ görüþmelerinin yenilenmesine iliþkin baþarýsýz giriþimlere yoðunlaþtýrdýðý, buradaki baþarýsýzlýðýn da Obama'yý, bir Ýsrail-Ýran savaþýný önlemeye yoðunlaþma lehine, barýþ sürecinden çekilmeye götürdüðü belirtildi. Amerikalýlarýn da sürekli olarak Obama'nýn koþullara uyma politikasýný býrakýp býrakmamasý sorunu yanýsýra yanlýþ hedeflere yöneldiði konusunda tartýþtýklarý belirtilen yazýda, Arap ülkeleriyle ilgili ABD politikasýnda insan haklarý konusunun bulunmayýþýnýn sert eleþtiriler aldýðý, Obama'nýn "çaðýn ruhunu görmezden gelip eski kokuþmuþ liderlere tutunmakla suçlandýðý" belirtildi. Bu arada, Batý basýnýnda son bir kaç aydýr, Mübarek rejiminin günlerinin sayýlý olduðundan, Obama'nýn Mýsýr'daki muhalefete ulaþmasý yolundaki çaðrýlara kadar çeþitli fikirlerin ortaya çýktýðýna iþaret edildi. ABD yönetiminin bir ikilemle karþý karþýya kaldýðý ve Obama'nýn kendini yaþlanmýþ diktatörle deðil, göstericilerle özdeþleþtirdiðini düþünenler bulunduðu da ifade edilen yorumda, "Ancak bir süper güç, insan haklarý hareketi deðildir. Eðer o, bocaladýðýnda dostlarýný terk ederse, yarýn ona kim güvenir" diye soruldu. Yollarý'na ait üç uçaðýn sabah saatlerinde Mýsýr'a gönderileceðini bildirdi. AFAD'ýn açýklamasýnda, Mýsýr'da kamu düzeninin saðlanmasýnda yaþanan sýkýntýlar nedeniyle bu ülkede yaþayan 750 Türk vatandaþýnýn tahliyesi için Kahire'ye bir, Ýskenderiye'ye de 2 uçak gönderileceði belirtildi. ÖLÜ SAYISI 100'Ü GEÇTÝ Mýsýr'da gösterilerin baþladýðý Salý gününden bu yana ölenlerin sayýsýnýn 100'ü aþtýðý bildirildi. Güvenlik ve hastane kaynaklarýnýn verdiði bilgiye göre, 33'ü dün olmak üzere beþ günde toplam 102 kiþi öldü. Arap ülkeleri arasýnda 80 milyon nüfusuylaen kalabalýk ülke olan Mýsýr'da, 30 yýllýk Hüsnü Mübarek yönetimine karþý geniþ çaplý gösteriler düzenleniyor. OBAMA MISIR'DA KAYBETTÝ Tunus ve Mýsýr'daki sokak protestolarýnýn, ABD'nin, dostlarýný vatandaþlarýnýn gazabýndan kurtarmak için çok az þey yapabileceðini gösterdiði, þimdi Obama'nýn Mýsýr muhalefet liderleriyle yeterince yakýnlaþmadýðý ve Mübarek'ten rakiplerini cezaevlerinden çýkarmasýný istemediði için ateþ altýnda kalacaðý, ayrýca Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu'ya da yerleþimleri durdurma konusunda yeterince baský yapmamakla suçlanacaðý kaydedildi. Yazýda, þu görüþlere yer verildi: "Þimdi Obama'nýn yapacaðý isyan rüzgarlarý dinene kadar ortalýkta görünmeyip daha sonra bölgenin yeni liderleriyle iliþkiler geliþtirmek olacaktýr. Mübarek'in yerine geçeceklerin de, Ýranlý liderlerin radikal bir Amerikan aleyhtarý politikaya kurgulanmýþ klonlarý olacaðýný varsaymak için ortada bir neden görünmüyor. Onlar da belki NATO üyeliði ve ABD ile olan savunma iþbirliðinden vazgeçmeden bloklar ve süper devletler arasýnda kendi yolunu izleyen Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ý taklit edeceklerdir. Erdoðan siyasi istikrarýn ve ekonomik büyümenin keyfini süren bir ülke haline getirmekle Türkiye'yi iyi bir noktaya getirdi. Mýsýr için de ayný þey sözkonusu olabilir."

14 14 31 Ocak 2011 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Otel, lokanta gibi birçok kiþnin girip çýktýðý yerlerde veya evlerde þapka, pardesü, palto gibi eþyayý býrakmak ve korumak için ayrýlmýþ yer. Manganez'in kýsaltmasý. 2-Mübalâða. Ters okunuþu "Toplum içindeki en küçük birlik". 3-Anlama ve kavrama yeteneði olan, çabuk ve kolay kavrayan. Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði'nin kýsa yazýlýþý. 4-Bir yerde oturma. Notada duraklama iþareti. 5-Ýlâç, merhem. Elle ekin biçme aracý. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 6-Bir kimsenin, bankadaki parasýnýn dilediði kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiði yazýlý belge. Büyük yanký uyandýran utanç verici veya küçük düþürücü olay. 7-Bir dað sýrasýnýn yamaçlarýndan her biri. Harf okunuþu. 8-Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý'nýn kýsa yazýlýþý. Vücutta beliren þiþlik. Amerikyum'un kýsaltmasý. 9-Ýþ hacmiyle ortantýlý olarak ve iþ yapaný isteklendirip iþ hacmini ve verimi artýrmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaþmak amacýyla iþverence verilen para. Ters okunuþu "Birinin yapmakla yükümlü olduðu iþ". 10-Kuzu sesi. Kural. 11-Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek mallarýn çeþitlerini ve çeþit oranlarýný veya miktarlarýný gösteren liste. Beraber. Bir nota. Dünün çözümü ÖNCEKÝ GÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Marmara Eczanesi: Yzb. Tekin Yurdabak Cad. 16/ A Marmara Bölgesi Tel: Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 (Otobüs Terminali Yaný) Tel: Maðusa Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kendi hakký saydýðý bir þeyi artýk istemez olmak. 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Eski dilde "Anlam, kavram". Molibden'in kýsaltmasý. 3-Ýçki toplantýlarýnda içki daðýtan kimse. Yaðlý güreþte pehlivanlarýn giydikleri, belden baldýra kadar uzanan dar paçalý meþin pantolon. 4-Örülerek dokunan bir cins yün kumaþ. Çoðul eki. 5-Köpek. Maden filizlerinde çok yaygýn olarak bulunan, metal görünümünde basit element, kýsaltmasý As. 6-Kurulu bir þeyi parçalayarak daðýtmak, tahrip etmek. Eski dilde "Mavi". 7-Eski dilde "Dalkavukluk etme, birinin her dediðini, her yaptýðýný onaylama". Vilayet. 8-Pokerde bir oyuncunun önündeki paranýn tümünü ortaya koymasý. "Hangi yerde" anlamýna gelen yer zarfý. 9-Alfabenin 15 ve 28. harfleri. Ýsim. Harf okunuþu. 10-Rumca "Anne". Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. 11-Sodyum'un kýsaltmasý. Peynir, et, balýk, turþu, asma yapraðý gibi yiyeceklerin, bozulmamasý için içinde tutulduklarý tuzlu su. TV'DE BU AKÞAM Hollywood Polisleri Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:50 Yönetmen: RON SHELTON Oyuncular: HARRISON FORD, JOSH HARTNETT, LENA OLIN, BRUCE GREENWOOD, ISAIAH WASHINGTON, LOLITA DAVIDOVICH Mesleki yaþamýnýn zirvesinde olmasýna karþýn, Gavilan'ýn (Harrison Ford) kiþisel yaþamý hýzla daðýlmaktadýr. Ortaðý K.C. Calden ise (Josh Hartnett) soruþturmasýný yürüttükleri mafya usulü büyük cinayetten çok, ek iþleri olan yoga hocalýðý ve aktörlükle ilgilenmektedir. Bu arada Gavilan da polislikle yetinmeyip bir yandan da emlakçýlýk yapmaktadýr. Köstebek Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:45 Orijinal adý : Departed Türü : Dram/Polisiye Yönetmen : Martin Scorsese Yapým yýlý : 2006 Oyuncular : Leonardo DiCaprio,Matt Damon, Mark Wahlberg, Jack Nicholson, Vera Farmiga, Anthony Anderson, Ray Winstone, Alec Baldwin Ýrlandalý mafya lideri Costello, yýllar önce kendi adamlarýný polis akademisine sokarak onlarýn teþkilat içerisinde iyi yerlere gelmelerini saðlamýþtýr. Polis teþkilatýnýn da bu konuda Costello'dan geri kalýr yaný yoktur. Onlarýn da çok güvendikleri bir adamlarý, Costello'nun en iyi iki adamýndan biri olmuþtur. Fakat her günün tehlike içinde geçtiði bu dünyada, hiçbir sýrrýn açýða çýkmamasý mümkün deðildir. Köstebeklerin varlýðýnýn hissedilmesi ile her iki taraf için de, müthiþ bir ölüm kalým savaþý baþlar. Yýllardýr farklý kimliklerde yaþamýþ olmanýn verdiði yükün aðýrlýðýna bir de, deþifre olma korkusu eklenince her iki köstebek için de tehlike dolu bir hayatta kalabilme mücadelesi baþlar. Gemide Terör Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal Adý :INTREPID Yönetmen : JOHN PUTCH Oyuncular : JAMES COBURN, COSTAS MANDYLOR, FINOLA HUGHES, ALEX HYDE- WHITE Yapým Yýlý :2000 Gerilim filmi Intrepid, 1972 yapýmý The Poseidon Adventure'ýn ayak izlerini takip ediyor. Ýki CIA görevlisi, Avrupalý bir zenginin biricik kýzýna göz kulak olmak zorundadýr. Son derece lüks bir yolcu gemisinde seyahat eden bu kýzýn peþindeki kiralýk katiller de muhtemelen geminin içindedir. Talihsiz bir kaza sonucu gemi alabora olunca, CIA görevlileri kýzý gözden kaybeder. O andan sonra hem hayatta kalmaya çalýþacaklar, hem de katillerin iþlerini bitirmelerine engel olacaklardýr. Taciz Türü: Yabancý Sinema TNT / 23:00 Orijinal Adý : Disclosure Yönetmen : Barry Levinson Oyuncular : Demi Moore, Michael Douglas, Donald Sutherland, Dylan Baker, Caroline Goodall, Yapým Yýlý : 1994 Dram - Gerilim Yayýn DigiCom yöneticisi Tom Sanders'in kariyeri, evliliði ve geleceði risk altýndadýr. Yeni patronunun ateþli tutkularýnda ileriye gitmesini reddeden Tom, kendini bir cinsel taciz suçlamasýyla karþý karþýya bulur. Uzun zamandýr DigiCom'da çalýþan Tom, þirketteki geleceði için mücadeleye girer. Bu öyle bir mücadeledir ki, onu DigiCom'un gerçek dünyasýna götürür. Ve þirketin kilit noktasýndaki elemanlar arasýndaki þaþýrtýcý komployu açýða çýkarýr. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank ALMANYA'DAKÝ TREN KAZASINDA 10 ÖLÜ, 43 YARALI Almanya'nýn kuzeyindeki Saksonya-Anhalt eyaletinde yolcu treniyle yük treninin çarpýþmasý sonucunda 10 yolcu öldü, 18'i aðýr 43 yolcu yaralandý. DAPD haber ajansýna göre, kaza Oschersleben kenti yakýnýnda oldu. Gece meydana gelen kazadan sonra kurtarma çalýþmalarý devam ederken polis, kaza nedeni ile ilgili henüz açýklama yapmadý. FÝLÝPÝNLER'DEKÝ YANGINDA 12 KÝÞÝ ÖLDÜ Filipinler'in Navotas kentine baðlý bir köyde çýkan dev yangýnda 12 kiþi öldü, bin 800 kiþi evsiz kaldý. Yangýn söndürme görevlileri San Roque köyünde çýkan yangýnda hayatlarýný kaybedenlerden 7'sinin çocuk olduðunu duyurdu. Manila Koyu'ndan esen güçlü rüzgarlar nedeniyle þiddeti artan yangýnýn 5 saat boyunca sürdüðünü anlatan yangýn söndürme görevlileri, köydeki 100 kadar evin yangýn sonucu yok olduðunu kaydetti. SUDAN BÖLÜNÜYOR Güney Sudan'da kuzeyden ayrýlma konusunda yapýlan referanduma iliþkin ilk resmi açýklama yapýldý. Güney Sudan'da 9 Ocakta baþlayan ve bir hafta süren referandumu organize eden komisyonun baþkaný Chan Reek yaptýðý açýklamada, Güney Sudan'ýn kuzeyden ayrýlmasýnýn yüzde 99,57 oy oranýyla kabul edildiðini duyurdu. Referandumun sonuçlarýna iliþkin ilk resmi açýklama Güney Sudanlýlarca coþkuyla karþýlandý. Açýklanan ilk resmi sonuçlara, referandumda verilen oylarýn küçük bir oranýný oluþturan, Güney Sudan dýþýndaki ülkelerde yaþayan Güney Sudanlýlarýn verdikleri oylar dahil edilmedi. 3,5 MÝLYON ÇOCUK ÖLÜMCÜL HASTALIK TEHDÝDÝ ALTINDA Pakistan Baþbakaný Yusuf Rýza Gilani sellerden etkilenen bölgelerde 3,5 milyon çocuðun ölümcül hastalýklarýn tehdidi altýnda olduðunu açýkladý. Baþkent Ýslamabad'da bulunan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'nda (NDMA) konuþan Gilani, temmuz ve aðustos ayýndaki sellerden etkilenen bölgelerde yetersiz beslenme, kirli su ve soðuk havalar nedeniyle 3,5 milyon çocuðun ölümcül hastalýklara yakalanma tehdidi altýnda olduðunu söyledi. Pakistan tarihinin en büyük doðal felaketiyle karþý karþýya olduðunu belirten Pakistan Baþbakaný, baþta Saðlýk Bakanlýðý olmak üzere, ulusal ve uluslararasý yardým kuruluþlarýnýn selzedeler için bütün imkanlarýný seferber ettiðini ifade etti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 31 Ocak 2011 Pazartesi 15 ÝKÝNCÝ AÞAMA 27 MAYIS'TA SBS SONUÇLARI AÇIKLANDI Öðrencilerin seviyesinin belirlenmesi yanýnda, Türk Maarif Kolejleri'ne giriþte etkili olacak Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) sonuçlarý açýklandý. KKTC genelinde önceki gün yapýlan sýnava, ilkokul 4. ve 5. sýnýflar katýlmýþtý. Sýnava katýlým 5. sýnýflarda yüzde 77; 4. sýnýflarda yüzde 62 olarak açýklanmýþtý. Bu arada, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn açýklamasýna göre, sýnavýn birinci oturumunda Türkçe bölümünün 17. sorusu, ikinci oturumda da Matematik bölümünün 22. sorusu iptal edildi. Ýkinci oturumun yedinci sorusunda yapýlan bir hatadan dolayý da soruya verilen tüm seçenekler doðru kabul edildi. SBS'nin ikinci aþamasý 27 Mayýs Cuma günü; kolejlere giriþ sýnavý ise 11 Haziran Cumartesi günü yapýlacak. Kolejlere giriþte SBS sýnavlarýnýn yüzde 25'er aðýrlýðý olacak. MAGEM DEN ÖZEV E TEKERLEKLÝ SANDALYE - MAGEM in öncülüðünü yaptýðý kapak toplama kampanyasýnda alýnan tekerlekli sandalyeler ihtiyaçlý kiþilere verilmeye devam ediliyor. Gazimaðusa Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi nden verilen bilgiye göre, Maðusa Gençlik Merkezi MAGEM, tesislerinde düzenlediði yemekli etkinlikte, kapak toplama kampanyasýnda elde ettiði tekerlekli sandalyelerden 2 tanesini ÖZEV e baðýþladý. MAGEM in gösterdiði duyarlýlýktan memnuniyet dile getiren ÖZEV yetkilileri, bu konudaki çabalarýn devamýný diledi. "YERLÝ ÜRETÝM-YERLÝ TÜKETÝM-YERLÝ ÝSTÝHDAM" KAMPANYASI KKTC Atatürkçü Yaþam Derneði, 52 örgüt, kurum ve kuruluþun desteðiyle 2010 yýlýnda baþlatýlan "Yerli Üretim-Yerli Tüketim-Yerli Ýstihdam" kampanyasýnýn devam ettirilmesi çaðrýsýnda bulundu. Dernekten yapýlan yazýlý açýklamada, gençlerin göç etmemesi ve ülkede iþ olanaðý bulabilmeleri için hükümete, Ticaret, Sanayi ve Esnaf odalarý ile kamu çalýþanlarýna kampanyanýn devam ettirilmesi için çaðrýda bulunuldu. Baþsaðlýðý Yüreði barýþ için çarpan, iyi insan, sevgili dostumuz LTL HEYETÝ, BULUTOÐLULARI'NI ZÝYARET ETTÝ Lefkoþa Türk Lisesi (LTL) Müdiresi Meryem Öksüzoðlu ve Okul Aile Birliði üyeleri Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný ziyaret etti. LTB Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Öksüzoðlu, okulun eksiklikleri ve bazý tadilatlar için Bulutoðlularý'ndan destek istedi. Bulutoðlularý da, Lefkoþa ve civarýndaki tüm okullara imkanlarý dahilinde yardým yaptýklarýný, LTL'nin de ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðýný kaydetti. Bulutoðlularý, son olarak 32 okulun temizlik, bakým ve aðaçlandýrýlmasýnýn yapýldýðýný; çocuklarýn hijyenik koþullarda eðitim almalarý için elden gelenin yapýldýðýný anlattý. Hakký ALPAGUT u Kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yaslý ailesine, yakýnlarýna ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg SATILIK ARAZÝ ARANIYOR Lefkoþa, Dikmen, Boðaz, Gönyeli bölgesinde satýlýk arazi aranýyor ARANIYOR Marmara Kliniði ne hemþire alýnacaktýr. Tel: Adres: Marmara bölgesi 12. Sok. No:7 Lefkoþa

16 16 31 Ocak 2011 Pazartesi

17

18 18 31 Ocak 2011 Pazartesi

19 31 Ocak 2011 Pazartesi Toplu sonuçlar Turkcell 1'inci Ligi Düzkaya-Maðusa T.G.: Gönyeli-Tatlýsu: Ozanköy-Lapta: Türkmenköy-Doðan T.B.: Çetinkaya-Cihangir: Lefke-K.Kaymaklý: A.Yeþilova-B.Baðcýl: Turkcell 2'nci Ligi'nde Görneç-Esentepe: Y.Boðaziçi-Yenicami: Türk Ocaðý-G.Birliði: Binatlý-Çanakkale: G.Gücü-Mehmetçik: Dumlupýnar-Göçmenköy: Yalova-Baf Ü.Yurdu: Turkcell 3'üncü Ligi Doðu Grubu'nda Dipkarpaz-Mormenekþe: Pile-Turunçlu U.: Akova-Serdarlý: Akýncýlar-Mutluyaka H.: Maraþ-Ýncirli: Turkcell 3'üncü Ligi Batý Grubu'nda Gaziveren-Hamitköy: Aðýrdað-Girne H.Evi: Akçay-Gaziköy: Doðancý-Denizli: Deðirmenlik-Daðyolu: Yükselme 1'inci Ligi Doðu Grubu'nda Beyarmudu-Alaniçi: Dörtyol-Vadili: Ergazi-Aydoðan: Kumyalý-Civisil: Dilekkaya-Paþaköy: Yükselme 1'inci Ligi Batý Grubu'nda Dikmen-Pýnarbaþý: Minareliköy-Yýlmazköy: Aydýnköy-Zümrütköy: Kozanköy-Ortaköy: Alayköy-Karþýyaka: U-19 LÝGLERÝ Turkcell 1'inci Ligi'nde Gönyeli-Tatlýsu: Lefke kan kaybetmeye devam ediyor Forest tek golle kazandý n Yasin Kansu'nun golüne engel olamayan Lefke'nin beraberlik golü arayýþlarý sonuç getirmeyince, konuk ekip K. Kaymaklý liderliðini sürdürdü YER: 16 Aðustos Karadað Stadý. HAKEMLER: Mehmet Malek, Timur Ercan, Tufan Çerçioðlu. LEFKE: Mehmet, Salih say, Aykut (Salih Oyal), Azmi, Ersen, Arif Öztürk, Kasým, Arif Solkanat, Kofi, Biwene, Aziz (Fýrat). K.KAYMAKLI: Ali, Nazým, Çaðan, Çaðrý, Kayhan (Bayram), Yasin Kurt, Jamil, Hüseyin, Yasin Kansu, Hamis (Ajah), Mustafa (Coþkun). GOL: Dk:11 Yasin Kansu (K.Kaymaklý). (Mustafa Bahadýr) Lefke deplasmanýndan 1-0'lýk galibiyetle dönmeyi baþaran Kaymaklý, Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi'nin 15'inci haftasýný da lider olarak geride býrakmayý baþardý. Çok aðýr bir zeminde oynanan karþýlaþmaya hýzlý baþlayan taraf konuk ekip Kaymaklý oldu. 11. dakikada, soldan geliþen Kaymaklý ataðýnda topla ceza sahasý içerisinde buluþan Yasin Kansu, güzel bir vuruþla topu aðlara yolladý, Lefke:0 - Kaymaklý: dakikada, Kasým'ýn pasý ile topla buluþan Arif Solkanat'ýn sert þutunda defansa çarpan top az farkla dýþarý gitti. 40. dakikada, soldan geliþen Lefke ataðýnda Azmi'nin yerden þutunda top yan kale direðinden oyun alanýna geri geldi. 44. dakikada, Kaymaklý'dan Kayhan'ýn gole giden kafa vuruþunu kaleci Mehmet ayný güzellikte önledi. Karþýlaþmanýn ilk devresi konuk ekip Kaymaklý'nýn 1-0'lýk galibiyetinde kapandý. Ýkinci yarýda gole daha yakýn olan, beraberlik golünü arayan ev sahibi Lefke idi. 72. dakikada, geliþen Lefke ataðýnda Azmi'nin sert þutunda top az farkla üsten dýþarý gitti. 77. dakikada, Biewele'nin ortasýnda Kofi'nin yerden þutunda top kaleci Ali'de kaldý. 79. dakikada, Kaymaklý'dan Yasin Kansu'nun gole giden þutunu kaleci Mehmet iki hamlede önledi. Geriye kalan dakikalarda Lefke'nin beraberlik gol arayýþlarý sonuç getirmeyince, karlaþmayý 1-0 kazanan Kaymaklý haftayý üç puanla kapattý ve liderliðini 16. haftaya taþýmayý baþardý. Alsancak'ta oynanan karþýlaþmada Bostancý Baðcýl galibiyete ikinci yarýda bulduðu gollerle gitti Baðcýl zor kazandý (2-4) n Yeþilova'da Aziz'in kýrmýzý kart gördüðü karþýlaþmada Baðcýl'a galibiyeti getiren golleri Ýbrahim, Hüseyin ve biri penaltýdan olmak üzere Ertaç (2) kaydetti YER: Alsancak M.Hidayet Çaðlar Stadý HAKEMLER: Serkan Þimþek, Hüseyin Kýzmazoðlu, Erdoðan Kaba A.YEÞÝLOVA: Cenk, Salih, Osman, Gökhan, Barýþ, Aziz, Daniel, David (Beyhan), Mehmet, Ümit (Ahmet), Þener (Arif) B.BAÐCIL: Erdinç, Devrim, Erbay, Ahmet, Behiç, Joseph, Ýbrahim (Enver), Derviþ, Tuncel, Ali Özbahar (Hüseyin Sadýklar), Ertaç KIRMIZI KART: Dk:51 Aziz (A.Yeþilova) GOLLER: Dk:17 David, dk:90 Salih (A.Yeþilova), Dk:7 Ýbrahim, dk:72 Hüseyin, dk:75 (pen) ve 86 Ertaç (B.Baðcýl) (Niyazi Ergülen) Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi'nde Yeþilova'ya konuk olan Bostancý Baðcýl ikinci yarýda bulduðu gollerle sonuca gitti. 51'inci dakikada Alsancak Yeþilova'da Aziz'in çift sarý karttan kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldýðý karþýlaþmada Bostancý Baðcýl Hüseyin Sadýklar'ýn oyuna girmesiyle canlandý. 2. dakikada Ceza sahasý dýþýndan Ertaç'ýn kullandýðý serbest atýþta kaleci Cenk topu ayaklarýyla uzaklaþtýrdý. 7. dakikada Kazanýlan serbest atýþta topun baþýna Ýbrahim Çýdamlý geldi. Ýbrahim'in güzel vuruþu aðlarla buluþunca Bostancý Baðcýl deplasmanda öne geçti (0-1). 17. dakikada Kullanýlan serbest vuruþta topla buluþan David rakiplerinden sýyrýlarak ceza alanýna girdi ve kaleci Erdinç'in yanýndan topu aðlara göndererek skora dengeyi getirdi (1-1). 36. dakikada Joseph'in sað kanattan ceza alaný içerisine ortasýnda Ertaç'ýn vuruþu az farkla dýþarýya gitti. Ýlk yarý karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 eþitlikle tamamlandý. 51. dakikada Aziz, Joseph'e yaptýðý hareket sonrasý karþýlaþmanýn hakemi Serkan Þimþek'ten önce ikinci sarý kartý, ardýndan kýrmýzý kartý görerek oyun dýþýnda kaldý. 72. dakikada Derviþ'in saðdan getirip ceza alaný içerisine gönderdiði topu direðin önünden Hüseyin aðlara göndererek Baðcýl'ý bir kez daha öne geçirdi (1-2). 75. dakikada topla birlikte ceza alanýna giren Hüseyin yerde kalýnca karþýlaþmanýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Ertaç topu aðlara göndererek farký ikiye çýkardý (1-3). 86. dakikada Derviþ'in ara pasýnda ceza alanýna giren Ertaç kaleciyi de çalýmladýktan sonra topu bir kez daha aðlara gönderdi (1-4). 90. dakikada Saðdan Beyhan'ýn kullandýðý serbest atýþta ceza alaný içerisinde Salih kafayla topu aðlara göndererek karþýlaþmanýn skorunu tayin etti (2-4). 19 Turkcell 2'nci Ligi TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Yenicami Göçmenköy Esentepe G. Gücü Türk Ocaðý Görneç Binatlý Dumlupýnar Yalova G.Birliði B. Ü.Yurdu Çanakkale Mehmetçik Y.Boðaziçi Kuzey Kýbrýs TURKCELL 3'üncü Lig Doðu Grubu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. M.Menekþe Serdarlý Akova M. Hilal Dipkarpaz Akýncýlar Ýncirli Turunçlu Maraþ Pile Kuzey Kýbrýs TURKCELL 3'üncü Lig Batý Grubu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Hamitköy Denizli G. Halk Evi Deðirmenlik Gaziveren D. Çýnar Doðancý Aðýrdað Akçay Gaziköy Yükselme 1'inci Ligi Doðu Grubu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Vadili Civisil Alaniçi Paþaköy Dörtyol Ergazi Dilekkaya Beyarmudu Aydoðan Kumyalý Yükselme 1'inci Ligi Batý Grubu TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Pýnarbaþý Yýlmazköy Karþýyaka Ortaköy Minareliköy Zümrütköy Kozan Alayköy, Aydýnköy D. Gücü Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa

20 Forest tek golle kazandý Lefke deplasmanýndan 1-0'lýk galibiyetle dönmeyi baþaran Kaymaklý, Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi'nin 15'inci haftasýný da lider olarak geride býrakmayý baþardý. Çok aðýr bir zeminde oynanan karþýlaþmada Kaymaklý'ya galibiyeti getiren golü Yasin Kansu kaydetti. (Haberi sayfa 19'da) Cihangir, efsaneyi durdurdu n Ligde 6. haftadan sonra maðlubiyet yüzü görmeyen Çetinkaya'nýn dün konuk ettiði Cihangir karþýsýnda hýzý kesildi. Karþýlaþmanýn 25. dakikasýnda Çetinkaya'dan Cedric'in kýrmýzý kart görmesi sarý-kýrmýzýlýlarýn düzenini bozdu. Cihangir'den de Mustafa'nýn kýrmýzý kart gördüðü karþýlaþmada konuk ekip sergilediði güzel futbol ile 3-2 galip geldi YER: Lefkoþa Atatürk Stadý HAKEMLER: Fehim Dayý, Ozan Kel, Serkan Durmaz ÇETÝNKAYA: Hasan Piro, Hüseyin Þevki, Serkan, Hüseyin Taþçý (Sercan), Serhan, Uður, Abiodun, Ceran (Tarkan), Ýsmail. Cemre, Cedric CÝHANGÝR: Türkkan, Kaan, Nasuh, Mustafa, Türker (Osman), Hasan, Fýrat, Tonko (Ersin), Halil, Ali Bayýr (Sezer), Martin KIRMIZI KART: Dk:25 Cedric (ÇTSK), dk:70 Mustafa (Cihangir) GOLLER: Dk:22 Serhan, dk:88 (pen) Abiodun (ÇTSK), Dk:20 Martin, dk:67 (pen) Ali Bayýr, dk:80 Hasan (Cihangir) Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi'nin 15'inci haftasýnda Cihangir'i konuk eden Çetinkaya beklemediði bir maðlubiyet aldý. Maç boyunca üstün olan Cihangir Çetinkaya'yý 3-2 maðlup ederek Cihangir'e üç puanla döndü. 12. dakikadacihangir gole çok yaklaþtý. Ceza alaný içerisinde topla buluþan Halil topu kaleci Hasan Piro'nun üzerinden aþýrdý. Aðlara gitmekte olan topu Çetinkaya defansý son anda kornere çeldi. 20. dakikada Cihangir ataðýnda Tonko'nun ceza sahasý içerisine ortasýna güzel bir kafa vuruþu yapan Martin topu aðlara gönderdi (0-1). 22. dakikada Çetinkaya ataðýnda kaleci Türkkan'ýn uzaklaþtýramadýðý topu alan Serhan topu aðlara göndererek skora dengeyi getirdi (1-1). 24. dakikada Mustafa'ya yaptýðý sert hareket sonrasý Cedric, hakem Fehim Dayý tarafýndan kýrmýzý kartla oyun alaný dýþýna gönderildi. 67. dakikada ceza alaný içerisinde topla buluþan Türker iki oyuncunun arasýndan sýyrýlmak isterken yerde kaldý ve karþýlaþmanýn hakemi Fehim Dayý 2-3 Cihangir'e galibiyeti getiren golü penaltýdan Ali Bayýr kaydetti. Gol sonrasý büyük sevinç yaþandý. (Fotoðraflar: Necati Özsoy) tereddütsüz penaltý noktasýný gösterdi. Penaltý atýþýný kullanan Ali Bayýr kaleci ve topu ayrý ayrý köþelere göndererek Cihangir'i öne geçiren golü kaydetti (1-2). 70. dakikada Abiodun'a yaptýðý hareket sonrasý Mustafa Tekpýnar ikinci sarý karttan kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. 81. dakikada Ali Bayýr defanstan kaptýðý topu defansýn gerisine gönderdi. Topla buluþan Hasan kaleci Hasan'la karþý karþýya kaldýðý pozisyonda topu kaleci Hasan'ýn solundan filelere gönderdi (1-3). 88. dakikada topla ceza alaný içerisine giren Cemre Nasuh'un topa hareketi sonrasý yerde kalýnca karþýlaþmanýn hakemi Fehim Dayý bir kez daha penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Abiodun farký bire indiren golü kaydetti (2-3). Kuzey Kýbrýs TURKCELL 1'inci Ligi TAKIMLAR O G B M A Y P 1. K.Kaymaklý B.Baðcýl Çetinkaya Doðan T. B Cihangir Lapta Tatlýsu Lefke M. T.G Düzkaya Gönyeli Türkmenköy A.Yeþilova Ozanköy Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Cihangir'i yabana atmamak lazým! Baðcýl galibiyeti sonrasý zirvede þampiyonluk yarýþý içerisine giren Çetinkaya dün konuk ettiði Cihangir karþýsýnda kendi ipini çekti. Yaðmur nedeni ile aðýrlaþan zeminde oynanan karþýlaþma çok sert mücadelelere sahne oldu. Konuk ekip Cihangir futbolcularý fizik güçleri yüksek ve ikili mücadelelerde oldukça baþarýlý olduklarý karþýlaþmada galip gelmeyi baþardýlar. Oyunun daha ilk dakikasýnda Cemre'ye yapýlan sert bir hareket ile maçýn tansiyonu yükseldi. Bu dakikadan sonra mücadele sertleþti. Daha 25. dakikada Cedric rakibine yaptýðý hareket sonrasý direk kýrmýzý kart görünce Çetinkaya'nýn planlarý alt üst oldu. Hiç gereksiz bir hareket sonrasý kýrmýzý kart gören Cedric geçmiþ haftalarda takýmýn kurtarýcýsý olurken bu maçta takýmýn ipini çeken isim oldu. Maça iyi bir baþlangýç yapan Cihangir bu dakikadan sonra oyunun kontrolunu tamamen eline alarak saðlý sollu ataklarla pozisyonlar bulmaya baþladý. Yan top organizasyonundan gelen topa Martin güzel bir kafa vuruþu yaparak gol perdesini açarken, hemen 1 dakika sonra kaleci Türkkan'ýn yandan gelen topu uzaklaþtýramamasý ile Serhan skoru anýnda eþitledi. (Bu arada belitmek isterim ki Martin yabancý futbolcular arasýnda en iyi isimlerden biri idi). Bu gol Çetinkaya'da bir umut gibi görülse de Cihangir oyun disiplininden hiç kopmadý ve galibiyet için mücadele etti. Touku'nun sakatlanýp oyuna devam edememesi ile zorunlu yapýlan deðiþiklikte oyuna giren Ersin tecrübesi ile faydalý oldu. Fýrat Hoca Türker'in yerine Osman'ý da oyuna alarak takýmýn savunmasýný da saðlama aldý. Kazanýlan penaltide Ali Bayýr'ýn golü ile skoru lehine çeviren Cihangir'de ataklar akýn akýn gelmeye baþladý. Çetinkaya futbolcularýnýn oyun disiplininden kopmalarý ve devamlý hakemlerle diyalog kurmalarý sürekli pozisyon vermelerine neden oldu. Hasan Gabira'nýn attýðý üçüncü gol ile derin bir nefes alan Cihangir'de hucum kanadýnda daha akýllý hareket edilseydi fark dörde beþe de çýkabilirdi. Son dakikalarda Çetinkaya lehine verilen penaltýdan gelen gol skoru 3-2 yaptý, ancak sonucun deðiþmesine yetmedi. Bu maç öncesi sanýrým Çetinkaya futbolcularý zirveye çýkýþlarýnda yakaladýklarý hava ile Cihangir'i biraz küçük düþürerek sahaya çýktýlar. Cedric gibi bir futbolcunun sorumsuz hareketi ile de sahada 10 kiþi kalýnca, Cihangir gibi bir takýmýn yabana atýlmamasý gerektiðinin dersini aldýlar. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý

Gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý Sendikal Platform nihayet Rauf Denktaþ'a da beðendirebileceði bir miting yapmayý baþardý. Denktaþ "Böyle olacaðýný bilseydim, ben de giderdim" diyor. Yollarý Denktaþ'la buluþanlara ne mutlu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı