yapacaklar Dün akþam gazetemize telefonla yapýlan bir ihbarda, kýþkýrtýlan Genç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yapacaklar Dün akþam gazetemize telefonla yapýlan bir ihbarda, kýþkýrtýlan Genç"

Transkript

1 TC medyasý 50 bin kiþilik mitingimizi es geçti... Gazetecilikte kuraldýr çünkü... Bir köpek bir insaný ýsýrýrsa haber olmaz. Ýnsan köpeði ýsýrýrsa haber olur ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3328 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ARÝF HOCA'NIN DEDÝÐÝ NEYDÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar SAYIN ÝÞBÝRLÝKÇÝ SÝYASÝLER Turgut Afþaroðlu GÖKDELEN Mehmet Levent Milliyetçi cephe mitingte taþýnan bazý pankartlarýn intikamýný almak için gençleri kýþkýrtýyor... Anavatan karþýtlarý na bunun bedelini ödeteceklermiþ... Baskýn BÝR DELÝNÝN SAÇMALIKLARI 28 Ocak Mitingi KÖRLER GÖRMESE DE Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Bir eylem de Londra da n Ýnönü Meydaný nda miting sürerken, ayný anda bir eylem de Londra da KKTC Temsilciliði önünde yapýldý... n Kýbrýslý Gençlik Platformu tarafýndan düzenlenen eylemde, Kýbrýs Türk halkýna saygý göstermeyen AKP hükümeti de kýnandý... n 3. sayfada yapacaklar Dün akþam gazetemize telefonla yapýlan bir ihbarda, kýþkýrtýlan Genç Mücahitler in Baraka Kültür Merkezi ne karþý bir saldýrýya hazýrlandýklarý belirtildi... Baraka ya, elçilik önünde yapýlan þok eylemden sonra da DP li gençler tarafýndan siyah çelenk býrakýlmýþtý... n Mitingi küçümsemeye çalýþan ve orada verilen mesajý almamýþ gibi görünen hükümet kanadý da, mitingin Türkiye ye karþý yapýlmýþ olduðunu yayarak tahrik yaratýyor... n Maliye Bakaný Ersin Tatar a göre, miting Türkiye ye hakaret etmek amacý ile düzenlenmiþ! n Mücadelenin kararlý biçimde sürdürüleceðini açýklayan Sendikal Platform yetkilileri ise biraraya gelip bundan sonra yapacaklarý eylemleri kararlaþtýracaklar... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta BARIÞ HER YERDE- Bu resim Avustralya nýn Melbourne kentinde, kütüphane sarayý önünde çekildi. Uzun bir süreden beri yaþamýný Melbourne da sürdüren arkadaþýmýz Engin Ýrfan, orada da her türlü barýþçý eyleme aktif biçimde katýlýyor ve destek veriyor... Avrupa gazetesindeki yazýlarýyla yakýndan tanýdýðýnýz Engin Ýrfan, önümüzdeki günlerde yazýlarýyla yine sizinle birlikte olacak... AZ BÝLE... Nilgün Orhon Sezan Artun SENÝNKÝ KAÇ SANTÝM? l 7. sayfada HERÞEY FARKLI OLACAK Dolgun Dalgýçoðlu l 5. sayfada FÝLLERÝN EÐÝTÝMÝ VE EÞEKLER Yalçýn Okut l 6. sayfada l 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Neler oluyor buracýklarda? n2. sayfada

2 MECLÝS TOPLANIYOR Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama görevini yerine getirmek üzere toplanacak. Gündemde, genel kuruldan tümden bir daha görüþülmek üzere iletilen Kamu Görevlileri (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý da bulunuyor. Genel kurulda ayrýca Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Sivil Savunma Teþkilat Personel (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Kredi Garanti Fonu (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Finansal Kiralama (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý da görüþülecek. ALANÝÇÝ'NDEKÝ FIRTINADA BÝRÇOK EV VE AÐIL ZARAR GÖRDÜ Alaniçi'nde önceki gün meydana gelen þiddetli fýrtýnada birçok ev ve aðýl zarar gördü. Polis bültenine göre, saat sýralarýnda meydana gelen þiddetli fýrtýnada aðýllar, evler ve garajlarýn çatýlarý uçtu, traktör ve araçlar ile su depolarý zarar gördü, hayvanlar telef oldu. REKLAM TABELASI ÇALINDI Gazimaðusa-Lefkoþa anayolunda tamir için sökülerek yol kenarýna býrakýlan bir iþ yerine ait reklam tabelasý, çalýndý. Polis bültenine göre, olayla ilgili soruþturma sürüyor. OKULLARDA ÝLK DÖNEM KARNELERÝ VERÝLÝYOR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý tüm anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde Ders Yýlý'nýn ilk dönem karneleri bugün veriliyor Eðitim-Öðretim Yýlý'nýn birinci döneminin tamamlanmasýnýn ardýndan tüm okullar bugün I. dönem tatiline baþlayacak Akademik Takvim'e göre 1-15 Þubat tarihleri arasýnda tatil yapacak olan ilk, orta ve lise öðrencileri, 16 Þubat'ta ders baþý yapacak. MISIRLILAR, GÜNEYDE EYLEM YAPTI Güney Kýbrýs'ta yaþayan Mýsýr vatandaþlarýndan bir grup, dün sabah Lefkoþa'nýn Rum kesimindeki Mýsýr Büyükelçiliði önünde protesto gösterisi yaptý. Mýsýr'daki rejimin deðiþmesi ve ülkede reformlarýn ileri götürülmesi talebinde bulunan göstericiler, rejim aleyhtarý sloganlar attýlar ve Büyükelçiliðe bir karar sureti verdiler. Rum polisi, ABD ve Rusya büyükelçilik binalarýna da yakýn olan Mýsýr büyükelçiliði çevresinde geniþ güvenlik önlemi aldý. EVÝNDE ÖLÜ BULUNDU Alsancak'ta 58 yaþýndaki Edward Frank Bush dün öðle saatlerinde evinde ölü bulundu. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Bush'un cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Lefkoþa Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Tunus, Mýsýr, Lübnan, Arnavutluk ve saire, ve saire... Tabii bir da Kuzey Kýbrýs var. Ama Kuzey Kýbrýs'ý ayrý tutacaðýz. Þimdilik gözlerin dikildiði yer Arap dünyasý... "Büyük hareketler" de orda. Nedir sokaða dökülen ahalinin istediði? Diktatörleri devirmek. "Sen yüksekte fazla kaldýn, baþýn dönmeðe baþladý. En bakalým aþaa" derler. Peki kim ya da ne gelsin? Yaþar Kemal'in Ýnce Mehmet kitabýnda Ýnce Mehmet'e söylettikleri ve yaptýrdýklarý var. Söz konusu olan aðalar. Ahali Ýnce Mehmet'e Abdi Aða'yý öldürtür. Ama çok geçmez, öldürülen Abdi Aða'nýn yerini Hamza Aða alýr. Ahali bu kez Hamza Aða'dan kurtulmanýn yolunu arar. Ve gene Ýnce Mehmet'e baþvurur. "Hamza'yý ortadan kaldýr"... Ýnce Mehmet'in kafasý berraklaþýr. Kendi kendi ile tartýþýr günlerce. "Abdi gider Hamza gelir, Hamza gider Abdi gelir". Ýðne plaða takýlmýþ gibi Ýnce Mehmet'in beynine bu takýlýr. "Abdi gider Hamza gelir, Hamza gider Abdi gelir"... Ancak sonunda Hamza Aða'yý da öldürür. Arap ülkelerinde sokakta kuþkusuz ahali takýmýdýr. Yoksullar, fukaralar, orta sýnýf... Ama kendi sýkýntýlarýný en aza endirecek düzenden bihaber. Meydanda ideoloji yok. "Dikta rejimi gitsin demokrasi gelsin" yok. "Faþizm gitsin sosyalizm gelsin" da yok. "Hakçasýna, adil bir düzen" deyen da yok. O zaman geriye ne kalýr? "Abdi gitsin, Hamza gelsin." Amerika açýkça konunun içindedir. Bölge ABD ile Ýngiltere'nin nüfuz alanýnda... Yeni bir ayar peþinde midirler? Kaç zamandýr Arap dünyasýna Türk entarisi düþünülür, dile getirilir. "Türk demokrasisi" NELER OLUYOR BURACIKLARDA? derler. Bir da Türkiye'nin "Neo Osmanlýcýlýk" çabalarý var. Araplarý, Balkanlarý, Kafkaslarý boyunduruk altýna almak. Buna Enver Paþacýlýk ile Talat Paþacýlýðý da ekleyin. Sonuç mu? Gerçekleþemez ama farzedin ki gerçekleþti. Sýfýr kere sýfýr, elde kalýr sýfýr. Evdeki bulgur da gider elden. Kýbrýs'taki hareketlenme çok farklý bir hareketlenmedir. Kýbrýslýnýn Türkçe konuþan ahalisi Türkiye'nin iþgali altýndadýr. Bu iþgal Türkiye ile Kýobrýslýlar arasýnda 'da imzalanan Garanti ve Ýttifak Anlaþmalarý'nýn Türkiye tarafýndan çiðnenmesiyle gerçekleþtirilen bir iþgaldir. Türkçe konuþan Kýbrýslýlar, çaðýn gerçekleri Kýbrýslýlarýn hedefi belli yani. Ýþgalden kurtulmak ve kendi kendimizi en azýndan Batý Avrupa Demokrasisi'nin çerçevesi içerisinde idare etmek. Yüzde yüz hakçasýna, adil, eþitlikçi bir düzen deðilsa da, akmazsa damlayan, insan haklarýnýn geçerli olduðu bir hukuk devleti kurallarýnda bir yaþam tarzý. Kýbrýslýlarýn yaþam biçimine þimdilik uyun... oranýnda baðýmsýz, demokratik, egemen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin iki kurucu toplumdan birisidir. Yani Türkçe konuþan Kýbrýslýlar, ülkenin %37'sini iþgal eden, yaðmalayan, yaðmalatan, toplumu mandraya, "esir kampý"na sokan ve 37 yýldýr bu iþgali sürdüren Türkiye'nin iþgaline son vermek için sokaða indiler. Kýbrýslýlarýn hedefi belli yani. Ýþgalden kurtulmak ve kendi kendimizi en azýndan Batý Avrupa Demokrasisi'nin çerçevesi içerisinde idare etmek. Yüzde yüz hakçasýna, adil, eþitlikçi bir düzen deðilsa da, akmazsa damlayan, insan haklarýnýn geçerli olduðu bir hukuk devleti kurallarýnda bir yaþam tarzý. Kýbrýslýlarýn yaþam biçimine þimdilik uyun... Mümkün olan bu. Daha iyisi ikinci etapta... Ortadoðu'ya yeni bir ayar Amerikan-Ýngiliz ailesinin egemenliðine halel getirir mi? Yoksa deðiþen dünyada yeni güçler iþe taraf olmaya hazýr mý? Göreceyik ama, Davos'ta batý dünyasýný, ilk kez tele alan bir Çin ile bir Hindistan vardý bu yýl. Ancak büyük bir olasýlýkla dünya siyasi arenasýna, güçleri oranýnda pay için, bir süre sonra çýkacaklar. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ARÝF HOCA'NIN DEDÝÐÝ NEYDÝ? "Arif Hoca'nýn dediðinden" demek küfür sayýlmýyor. "Hassiktir" demek küfür sayýlýyor. Ya birileri çýkýp da size, -Arif Hoca'nýn dediði neydi, diye sorsa... Ne dersiniz? "Hassiktir" demez misiniz? Çok naziksiniz baylar çok... Ýnceldikçe inceldiniz... Bir dansöz kadar kývrak... Ama dansözde yalan ve demagoji yok... Sizde çok... "Türkiye'nin iþgali altýnda" demiyorsunuz... "Türkiye'nin alt yönetimi" diyorsunuz... "Ankara elini yakamýzdan çek" demiyorsunuz... "Talimatla yönetilmeye hayýr" diyorsunuz... "Kendi evimizde Türkiye'nin uþaklarýyýz" demiyorsunuz... "Kendi evimizin efendisi olmak istiyoruz" diyorsunuz... "Hükümet kukla bir hükümet" demiyorsunuz... "Hükümet Ankara'nýn talimatlarýný uyguluyor" diyorsunuz... "Türkiye kökümüzü kurutuyor" demiyorsunuz... "Asimilasyona hayýr" diyorsunuz... "Ýðfal paketi" demiyorsunuz... "Dayatma paket" diyorsunuz... Çok naziksiniz baylar çok... Bir kokteyldeki, bir resepsiyondaki kadar nazik... Nezaketiniz sýnýr tanýmýyor... Zincire vursalar da kabalýk yapmazsýnýz siz... "Hýyar" demezsiniz... "Salatalýk" dersiniz... "Pezevenk" demezsiniz... "Aracý" dersiniz... "Zam" demezsiniz... "Yeni fiyat düzenlemeleri" dersiniz... "Bok" demezsiniz... "Dýþký" dersiniz... "Göt" demezsiniz... "Kýç" dersiniz... "Puþt" demezsiniz... "Eþcinsel" dersiniz... "Gulumbara" demezsiniz... "Oðlancý" dersiniz... "Orospu" demezsiniz... "Hayat kadýný" dersiniz... "Kerhane" demezsiniz... "Gece kulübü" dersiniz... "Kumar yasasý" demezsiniz... "Þans oyunlarý yasasý" dersiniz... Marjinallerden þikayetçisiniz... Küçük gruplar dersiniz... Sinek výzýltýsý dersiniz... Önemsemezsiniz... Çünkü tarihi onlarýn yazdýðýný bile bilmezsiniz... Türkiye'de bir vakitler Nazým Hikmet'in hapisten serbest býrakýlmasýný isteyen küçük gruplar deðil miydi sadece?.. Amerikan askeri üslerinin Türkiye'den sökülüp atýlmasýný isteyenler de yalnýz küçük gruplardý... Sovyetler'deki rejim muhalifleri bir elin parmaklarýný geçmediði için 'çatlak sesler' derlerdi onlara... Bulgaristan'da Jivkov'a, Romanya'da Çavuþesku'ya, Doðu Almanya'da Honecker'e karþý olanlar küçük gruplardý... Nazi Almanya'sýnda Hitler'e karþý olanlar da küçük gruplardý... Ýsrail'in iþgal topraklarýnda inþa ettiði yerleþim birimlerine karþý çýkan Ýsrailli muhalifler yok mu? Var tabii... Ama onlar da küçük gruplar... Bir zamanlar Fransa'nýn Cezayir'de yaptýklarýna karþý çýkan ve bu sömürgeciliðe son verilmesini savunan Fransýzlar da küçük gruplardý... Ve katýldýklarý mitinglerde 'provokatör' derlerdi onlara da... Ama buraya kadar saydýðým ne varsa, bu küçük gruplarýn zaferi ile sonuçlandý hepsi de... Dünya edebiyatýnýn dahilerinden Oscar Wilde eþcinselliði bahane edilerek ahlaksýzlýkla suçlanýr ve Ýngiliz mahkemesi tarafýndan aðýr hapse mahkûm edilirken, onu savunma cesareti gösteren küçük gruplardý yalnýz... Ya "Dünya yuvarlaktýr" diyen Galileo'nun yanýnda kaç kiþi vardý? Ýdam edilen Socrates çoðunluðu mu temsil ediyordu eski Yunanistan'da? Ýki bin yýl önceki Kudüs'e kadar uzar sizin 'küçük gruplar' dedikleriniz... Ýsa'ya kadar... Koskoca Roma Ýmparatorluðu'nun huzurunu kaçýran Ýsa ve havarileri de küçük bir grup deðil miydi? Eðer çoðunluk onlardan yana olsa, Ýsa'yý hiç çarmýha gerebilirler miydi? Farkýnda mýsýnýz? 'Küçük gruplar' falan diye homurdanýp duruyorsunuz, ama bu mitingten sonra en çok konuþulan bu 'küçük gruplar... Onlarýn pankartlarý... Yükselen çýtanýn altýnda kaldýðýnýz için aþaðýlýk duygusuna kapýlacaðýnýza bu çýtayý siz de yakalasanýza...

3 AFRÝKA dan mektup... KIÞKIRTMA VE TAHRÝK... BASKINA DÝKKAT! Anavatancýlar boþ durmuyor... Kýþkýrtýyorlar gençleri... Mitingteki birkaç pankartý gördüler ya, kendilerini Türk hükümetine kanýtlamak için bir fýrsat sayýyorlar anlaþýlan bunu... Baðlýlýklarýný... Sadakatlerini ispat edecekler bir daha... Göze girecekler... "Biz Türkiye'ye laf söyletmeyiz" havasýna yatacaklar. Bir 'bravo', bir 'aferin' daha alacaklar... * Dün gece gazetemize telefonla yapýlan ciddi bir ihbar, gençlerin nasýl kýþkýrtýldýðýný açýkça gösteriyor... 'Genç Mücahitler' mitingteki bazý pankartlarý taþýyanlardan intikam almaya hazýrlanýyormuþ... Baskýn düzenleyeceklermiþ... Baraka Kültür Merkezi'ni hedefe almýþlar þimdi... Bugün gerçekleþtireceklermiþ ilk eylemlerini... Polisin de bundan haberi var mý bilemeyiz... Ama geçmiþ deneyimlerimizden bildiðimiz kadarýyla, rejim muhaliflerine karþý düzenlenen eylemler için ciddi bir güvenlik önlemi alýnmaz... Alýnsa bile, iþ olsun diye alýnýr... Birkaç polis görevlendirilir sadece... Hepsi o kadar... Onlar da muhaliflere karþý olduðu gibi coplu ve kalkanlý olmaz... Umarýz polis yetkilileri bu yayýnýmýzý hafife almaz ve uyanýk olur bu tür eylemlere karþý... * Herkes kendine göre deðerlendiriyor mitingi... Sendikal Platform yetkilileri, bunun hükümetin paket uygulamalarýna karþý yapýlmýþ bir miting olduðunu ýsrarla vurgularken, hükümet çevreleri Türkiye'ye karþý olduðunda diretiyor inatla... Kýþkýrtýcýlýktan ve tahrikten baþka bir iþe yaramýyor bu da... Toplumun Türkiye'ye karþý öfkesi istismar edilemez... Neden öfkeli olmayalým ki... Öfkeli olmamak için yeterli sebep mi var? Her gün biraz daha eritilen ve tüketilen bir toplumun buna karþý ses çýkarma hakký da mý yok? Maliye Bakaný Ersin Tatar, "Amaç Türkiye'ye hakaret etmek" diyor... Sayýn Tatar, keþke Cemil Çiçek bize hakaret ederken de ses verebilseydi... Bu toplum bunu hak etmedi diyebilseydi... Hiç deðilse bir denge kurardý o zaman belki... * Ýçimizden bazýlarýný hain diye niteleyerek iþledikleri günahlarýn üstüne örtü çekeceklerini sananlar yanýlýyor... Yanlýþ ve kasýtlý deðerlendirmeler yalnýz milliyetçi cepheden gelmiyor ancak... 'Muhalif' bilinen kesimlerden de Türkiye'ye karþý pankart açanlara öfke var. Onlar da partisel çýkarlarýný gözeterek rüþtünü bir kere daha ispat etmeye çalýþýyorlar Ankara'ya... Güya bu pankartlarla amacýndan saptýrýlmýþ miting... Ve güya koz verilmiþ UBP'nin eline... Sanki o pankartlar olmasa UBP dize gelecek, paketi geri çekecek ve bu uygulamalara son verecekti... * Verilen mücadeleyi buradaki hükümetle muhalefet arasýnda bir mücadele olarak algýlayanlar, bunun baþarýya ulaþmasýný beklemesinler boþuna... Meydana 50 bin kiþi toplansak da kâr etmez. Ankara'daki sultan sesimizi duymazsa... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE BÝR EYLEM DE LONDRA'DA KIBRISLI GENÇLÝK PLATFORMU, LONDRA'DA DA EYLEM YAPTI Üniversiteli gençlerin oluþturduðu Kýbrýslý Gençlik Platformu, cuma günü Ýnönü Meydaný'nda yapýlan mitinge destek amacýyla Londra'da da eylem yaptý. KKTC Temsilciliði önünde yapýlan eylemde "ekonomik reform paketi"ne tepkiler dile getirildi. Platformdan verilen bilgiye göre, "ekonomik reform paketi"nin Kýbrýs Türk toplumunu ezmeyi, çalýþanýn ve emeklinin birçok kazanýlmýþ hakkýný gaspetmeyi amaçladýðý iddia edildi, hükümet toplumun iradesine saygý göstermeye çaðrýldý. 13. MAAÞLAR BUGÜN ÖDENÝYOR Kamuda çalýþanlarýn 13. maaþlarý, ocak ayý maaþlarýyla birlikte bugün ödeniyor. TAK muhabirinin Maliye Bakanlýðý'ndan aldýðý bilgiye göre, 13. maaþlar daha önce açýklandýðý gibi bugün ödenecek. Bugün, ocak ayýna ait maaþlarýn da ödenme günü. Hayat pahalýlýðý ödeneðini ocak ayýndan itibaren bir yýl süreyle donduran hükümet, geçtiðimiz yýla ait yaklaþýk yüzde 3'lük hayat pahalýlýðýný ise bugün ocak ayý maaþlarý ile birlikte ödeyecek. Ocak maaþý ve 13. maaþlar için bugün toplam 300 bin TL'lik ödeme yapýlacak. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra SAYIN ÝÞBÝRLÝKÇÝ SÝYASÝLER Yaðmur duasýna çýktýlar... Tanrý dualarýný kabul etmedi. Son Kýbrýslýlar, kaç kiþi kalmýþlarsa... Akýn akýn geldiler... Girne Kapýsýný týka basa doldurdular. Kimine göre bin kiþiydiler... Kimine göre 60 bin kiþi... Tek damla yaðmur yaðmadý. Kimse ýslanmadý. Keþke yaðsaydý... Hep beraber ýslansaydýk, bu meydanlarda... Ve bu varoluþ kavgasýnda, küçük bir bedel ödeseydik. Bir bedel ödemeden, bir kavgayý kazanmak mümkün mü? Hele bu kavga bir varoluþ kavgasýysa... Bir kurtuluþ kavgasýysa. Atatürk, Türkiye'yi iþgal eden emperyalist güçlere karþý, Kurtuluþ Savaþý'ný baþlatýrken ödenecek bedeli açýk açýk ortaya koymuþtu: -Ya istiklâl ya ölüm... Diyorlar ki: -Kimsenin burnu kanamasýn... Bir futbol maçýna gidiliyorsa, elbette kanamasýn. Ama bir kavga söz konusuysa... Ya kavgaya girmemek için, kaçacaksýnýz. Ya da bir iki yumruk yemeyi göze alacaksýnýz. Halkýmýz, varlýðýnýn tehdit altýnda olduðunu biliyor. Yýllardýr uygulanan, 'Giden Türk, Gelen Türk' politikasý ile kendi topraklarýnda azýnlýða düþürüldüðünün farkýndadýr. Dünyanýn gözü önünde, Anglo-Amerikan'larýn teþvik ve onayý ile, Kýbrýs'ta bir halk, bir baþka halkla deðiþtirilmek isteniyor. Zaten bu oyun o kadar açýk oynanmaktadýr ki, bu yalýn gerçeði artýk kimse saklamamaktadýr. Kýbrýslýlara hakaret etmek için kaleme aldýðý, 'Dünyanýn Bilmesi Gereken KKTC Gerçekleri' baþlýklý yazýyý internete atan, ancak ismini açýklamayan öðretim görevlisi þu iddialarda bulunmaktadýr: -KKTC 300 bin nüfuslu küçük bir ülkedir. -Bu nüfusun 120 bini Kýbrýslý, 180 bini Türkiyeli'dir. -KKTC'de 156 bin seçmenin, 56 bini Kýbrýslý, 100 bini Türkiyeli'dir. Emekli öðretim görevlisinin temel þikayetleri de þöyle: -180 bin nüfus ve 100 bin seçmene raðmen, Türkiyelilerin 50 kiþilik KKTC Meclisinde sadece 3 temsilcisi vardýr. -Toplumun en rahat, en konforlu, en az çalýþan, en yüksek maaþlarý alan kitlesi 4 asýr önce adaya gelmiþ Türklerdir. Sonradan gelenler siyah Türk, zenci muamelesi görmektedir. -Adanýn 120 binlik yerli kitlesinin Ýslam diniyle hiçbir ilgisi yoktur. -Adanýn 120 bin kiþilik kaymak tabakasýnýn hemen hemen tümü zengindir. -Kamudaki memur ve iþçi kadrolarýnýn yüzde 90'ý beyaz Kýbrýslýtürkler tarafýndan doldurulmuþtur. -Devleti sendika aðalarýnýn elinden kurtarmanýn yolu özelleþtirmedir. -TC buraya sürekli para göndermeye son vermelidir. Bu isimsiz soydaþýmýz galiba içerili bir kiþi... Sanki da Cemil Çiçek'in sað kolu... Halkýmýza dayatýlmaya çalýþan paketin ne menem bir þey olduðunu ve hangi amaçlara hýzmet edeceðini çok güzel ortaya koymuþ. Ne demiþti Cemil Çiçek: -Siz havuzlu villalarda yaþýyorsunuz. Mercedeslerde geziyorsunuz. Eþel-mobil, 13. Maaþ alýyorsunuz. Reform adý altýnda bunlarýn hepsi kaldýrýlýyor. Adanýn 120 bin kiþilik sözde kaymak tabakasýnýn kaymaðý alýnýyor. Sendikalarýn etkinliðini kýrmak için özelleþtirmeye gidiliyor. Yeterince dindar olmayanlara Külliye yapýlýyor. Kýbrýslýlarýn kamudaki etkinliði kýrýldýktan sonra, sýra Meclis'e de gelecek. 56 bin seçmenin 47 temsilcisi olacak, 100 bin seçmenin ise sadece 3... Olmaz ki... Eðri oturup doðru konuþalým. Siz önünüze gelene vatandaþlýk verirseniz... Ve daha þimdiden azýnlýða düþmüþseniz... Ankara'nýn icazeti olmasa, bir tek Kýbrýslý bile o Meclis'e girebilir mi? Hele bir memuru tertiplesinler... Sýra size de gelecek sayýn iþbirlikçi siyasiler...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bu memlekette de bir gün sabah olursa gardaþ Bil ki senin onurlu kavganla doðacak gün Karanlýklar böyle çýkar aydýnlýða arkadaþ Þimdi eylem zamaný, bittiði yerdir sözün Kalay GÜLÜNÇ OLUYORSUNUZ BAYLAR Hem eðri oturuyorlar, dem "düzgün" konuþmuyorlar, "düzgün" yazmýyorlar, "düzgün" bakmýyorlar, hem de havalarýndan geçilmiyor ve çok "baþarýlý" bir gazetecilik örneði sergilermiþ gibi bir havaya giriyorlar. Kýbrýs'a AKP Hükümeti'nin gözlüðüyle baktýklarý için, çok gülünç oluyorlar, çok... Sadece gülünç olsalar iyi, "Çiçek" oluyorlar ayný zamanda. Kýbrýs Türk basýnýnýn bu "düzgün" ama aslýnda "eðri" þahsiyetleri Yasemin Hareketi'nin pankartýna taktýklarýna göre, belli ki, "kurtarýldýk mý?" sorusuna "yes be annem" cevabýný veriyorlar. Sizi kimler kurtardý ya baylar? Anlatýn nasýl kurtulduðunuzu ahali de öðrensin bakalým... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÖRLER GÖRMESE DE Cumartesi günkü gazetelere göz gezdirdim. Mitingteki gibi ikiye ayrýlmýþ onlar da Saðcý solcu diye deðil Anavatancý ve Kýbrýslý olarak Anavatancýlarý burada þükrancý, iþbirlikçi ve uþak olarak da deðerlendirebiliriz Yalaka, yaðcý ve Tayyip'ten beklentisi olanlarla Kýbrýslýlýðý ön plana çýkaranlar, iradelerini talep edenler ve mitinge siyasi bir renk verenler Böyle de açýklayabiliriz Cumartesi günkü gazetelerin 28 Ocak mitingini deðerlendirmelerini "Ekonomik paket"in onbinleri sokaklara döktüðü vurgulandý Protestonun bu pakete karþý yapýldýðý iddia edildi Ve mitingin siyasi yönü gizlenmeye çalýþýldý Kimler vardý iþin bu yönünde? En baþta KTÖS, Baraka, Yasemin Hareketi, Barikat gazetesi Parti olarak YKP ve BKP'yi de katabiliriz buna Benim bilebildiðim bu kadar Gerisi ekonomik talepleri öne çýkararak Türkiye'yi gücendirmeden, paketi yumuþatmasýný talep ettiler Hatta bunu yaparken "Biz þimdikilerden daha iyi iþbirlikçiyiz" mesajlarý da verdiler Pakete karþý paket hazýrlayan mý? Sendikal Platform'un okuyacaðý manifestoya karþý çýkanlar mý istersiniz? Afrika gazetesi dýþýnda iþin siyasi yönünü öne çýkaran ve toplumun ekonomik deðil siyasi yönden iradesinin iadesini talep eden hiçbir sloganý ve pankartý yayýnlamadýlar. Yokmuþ Böyle pankartlar taþýnmamýþ gibi gizlemeye çalýþtýlar Bazýlarý da olayý provokasyon olarak nitelediler En baþta da Serdar Denktaþ tabii ki Ýlk kez mi o ve onun gibilerin ülkenin baðýmsýzlýðýný ve bütünlüðünü savunanlara karþý söyledikleri bu tür sözler? Birçok gazetenin bu pankartlarý sayfalarýnda yayýnlamamasýnýn arkasýnda, Türkiye'yi gücendirmemek varmýþ Baþka? Halk bu pankartlarýn yayýnlanmasýndan sonra cesaret alýp bu tür pankartlarý öne çýkarabilirmiþ, o nedenle de gizlemek gerekirmiþ Kendi okuyucusunun bir gözünü kör etmek deðil midir gazetelerin yaðcý yöneticilerinin yaptýklarý? Meydana inen insanlar, sormazlar mý "Yahu meydanda böyle pankartlar da vardý, ne oldu o pankartlara" diye Dün akþam bir dostla bunlarý konuþtuk -Hatýrlamýyor musun? Denktaþ'la ve askerle ilgili mücadelenizde sizin var olduðunuz bile kabul edilmiyor ve gizleniyordu. O günlerde tüm gazeteler TV'lerden veriliyor, sadece sizin gazeteniz verilmiyordu. Toplantýlara tümü çaðrýlýyor, siz yokmuþsunuz gibi davranýlýyordu -Haklýsýn -Þimdi yapýlan da budur Paþalarýn önünde esas duruþta duran ve önünü ilikleyen gazetecileri unuttun mu? -Haklýsýn. Futbol maçýnda bir frikik atýþý sýrasýnda barajda duran futbolculardan beterdiler -Þimdi de ayný Hem asker, hem Tayyip iþbirlikçiliðindedirler Bu çevrelere kulluklarýný ispatlamanýn bir yoludur bu da Doðru söze ne denir? Körler görmese de yýldýzlar var ama 28 OCAK MÝTÝNGÝNÝN ARDINDAN El-Sen: Kazanmaktan baþka seçeneðimiz yok Elektrik Müstahdemleri Sendikasý (EL- SEN) Baþkaný Tuluy Kalyoncu, cuma günkü mitingle ilgili olarak, "Mücadele üç beþ kuruþ artýþ alma mücadelesi deðil, bu topraklarda þerefimizle yaþama mücadelesidir. Bizim kazanmaktan baþka seçeneðimiz yoktur" dedi. Kalyoncu yazýlý açýklamasýnda, "28 Ocak tarihinde Kýbrýs Türkü hem 60 yýl önce, hem de üç gün önce var oluþ mücadelesi için sokaða çýktý ve kararlýlýðýný bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandý. Kalyoncu, "Bu mücadele büyüyecekse büyüyecek, sertleþecekse sertleþecek ancak halkýmýz, mutlaka zafere ulaþacaktýr. Halkýmýza ait maddi ve manevi ne deðer varsa yok etmek için hazýrlanan paketlere ne makyaj yapýlýrsa yapýlsýn, özü deðiþmedikçe bizim için kabulü mümkün deðildir" dedi. Kalyoncu, þöyle devam etti: "Geçmiþte Sanayi Holding'i batýrýp 46 tesisi özelleþtirme adý altýnda yok ettiklerini unutmadýk. En taze örneði ile KTHY'yý önce zarara sokturup sonra da yok ettiklerini hiç unutmadýk. Bugün halkýmýza ait enerji BEÞPARMAK GRUBU'NDAN BÝRLÝK VE BERABERLÝK ÇAÐRISI Beþparmak Grubu, Kýbrýs Türk halkýnýn varoluþ savaþýmýnýn henüz sona ermediðine iþaret ederek, gelinen aþamada en saðlýklý çýkýþ yolunun birlik ve bütünlüðü saðlamak ve kollamaktan geçtiðini vurguladý. Beþparmak Grubu, "suçlamalarýn, kýsýr kavga ve çatýþmalarýn, ötekileþtirmenin ve ötekileþmenin deðil; hoþgörü, empati, diyalog ve uzlaþma arayýþlarýnýn, saðduyu ile hoþgörünün egemen olmasý" gerektiðini belirtti. Beþparmak Grubu dün yaptýðý yazýlý açýklamada, halkýn deðiþik kesimlerinin varoluþ kaygýlarý yaþadýðýný ancak bunu farklý nedenlere dayandýrýldýðýný kaydetti. Açýklamada, "Bir yanda baðnaz ve maksimalist Güney komþumuzun bize üretiminin bizim için taþýdýðý stratejik önemi görmezden gelenler, bilmelidirler ki elektrikle oynanmasýna müsaade etmeyeceðiz. Kýb- Tek'in devletten ve kamu kuruluþlarýndan borçlarý düþüldükten sonra yaklaþýk 300 milyon TL ve özel kiþi ile kuruluþlardan 100 milyon TL alacaðý vardýr. Devlet borcunu ödemezken, borcunu ödemeyen kiþi ve kuruluþlarýn elektriðinin kesilmesine siyasi kararlar ile engel olmaktadýr. Elektrik üretimi yapan özel þirket, yýllardýr zarar ettiðini beyan ederek devlete tek kuruþ vergi vermemektedir. Bu kuruluþta çalýþanlarýn sendikalýlaþtýrýlmasýna engel olunmakta ve iþçiler ciddi iþ güvencesinden yoksun olarak çalýþtýrýlmaktadýrlar. Ýletiþimde, mobil telefon iþleri özele ihale edilmiþ, telekomünikasyon gibi stratejik bir alanda sabit iletiþim de yabancý sermayeye peþkeþ çekilmeye çalýþýlmaktadýr. Halkýn malý kooperatiflerin üst kuruluþu olan Kooperatif Merkez Bankasý'nýn sahipleri sanki kendileri imiþ gibi davranmaya çalýþmaktadýrlar. Yüz yýllardýr vakýflar kurumuna ait olan kuruluþlar, yerel ve uluslararasý hukuk yok sayýlarak özelleþtirilmektedir." egemen olabileceði kaygýsý, diðer yanda siyasal ve sosyo-ekonomik uygulamalarýn bizi yok oluþa götürmekte olduðu kaygýsý taþýyanlarýn birbirlerini anlayamaz hale gelmesini, düþünülmesi bile dehþet verici tehlike ve potansiyel çatýþmalara gebe vahim bir durum olarak deðerlendiriyoruz" denildi. Bu durumun gerçek ve potansiyel tehlike boyutunun algýlanamadýðýna iþaret edilen açýklamada, bu konuda siyasal erke, partilere, sosyo-ekonomik muhalefete, sivil topluma, Türkiye'nin siyasal erkine, Türkiye ve KKTC medyasýna görev düþtüðü kaydedildi. Beþparmak Grubu, tüm paydaþlarýn sorumluluk almasý çaðrýsýnda da bulundu. Sessizliðin Sesi GÖKDELEN Mehmet Levent Ayaküstü kýsa sohbetimizde lâf döndü dolaþtý AKP ve Erdoðan'a geldi. "Ankara'ya en son ne zaman gittin?" diye sordu dostum. "Çok uzun yýllar önceydi... Hatýrlamýyorum" dedim. "Erdoðan þimdi o Ankara'yý gökdelenlerle doldurdu" dedi, "Ve o gökdelenlerde insanlar yaþýyor" diyerek büyük bir kalkýnma diye gördüðü bu duruma övgüler düzdü. Önceki gün, Türkiye'nin 2010 yýlýnda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde 278 davadan aldýðý mahkûmiyetlerle birinci olduðunu okuduðum zaman aklýma geldi bu kýsa sohbet. Demokrasi ve insan haklarý ihlâllerinden 278 mahkûmiyetle birincilik de az övünülecek bir sonuç deðildi herhalde! 2009 yýlýnda AÝHM'de 356 mahkûmiyetle yine birinci olmuþtu Türkiye. Bu durumda kimse heveslenmesin. Türk AÝHM'de yasalarý delip geçemez ama, Ankara'da gökdelenlerle gökleri delip geçer! AÝHM'de de mahkûmiyet birinciliðini kimseye kaptýrmaz! Bunlarý düþünürken bir de þu geldi aklýma. 80 milyona merdiven dayamýþ Türkiye'de dostumun bahsettiði gökdelenleri yapan iþçilerden, o gökdelenlerde oturan var mýydý acaba?! Bundan bir süre önce de, Ýstanbul'da bir hastanede yatýlý tedavi gören bir dostum anlatmýþtý. Yattýðý odanýn penceresinden baktýðý zaman kendini Ýran'da zannediyormuþ. Gözbebeklerine kadar kara çarþafla örtülmüþ kadýnlar geçiyormuþ caddeden sürekli olarak. "Görsen Atatürk'ün Türkiye'sini ne hale getirdiler" diye kahýrla yakýnmýþtý dostum. Ben Ankara'nýn gökdelenlerini görmedim tabii.. Ne de onlarý Türkiye'nin kalkýnmasý ve AKP'nin baþarýsý olarak düþündüm. Örneðin gökdelenlerle kalkýnma derken... Benim aklýma, AÝHM'de iki yýldýr üst üste kazanýlan mahkûmiyet birincilikleri geliyor... O gökdelenleri yapan iþçilerden kaçta kaçýnýn oralarda oturduklarý sorusu geliyor. Türkiye'de yarým milyon kiþinin açlýk sýnýrýnýn altýnda, 13 milyon kiþinin de yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþadýðý geliyor. Kara çarþaflara bürünmüþ kadýn görüntüleriyle, þeriatýn aðýr bir roman gibi ülkenin üzerine çöküþü geliyor. Bütün bunlardan daha elim ve daha vahim olmak üzere... R.T.Erdoðan'ýn "Baþörtüsüz kadýn perdesiz eve benzer, ya satýlýk, ya da kiralýktýr "sözleri geliyor. Ankara'da gökdelenler yükseliyor belki... Ama demokrasi, insan haklarý, hukuk ve adalet hâlâ yerlerde sürünüyor. Keþke diyorum, dünyanýn en güzel coðrafyalarýndan biri olan Türkiye'de gökdelenler yükseleceðine, onlardan önce demokrasi yükselseydi... Ýnsan hak ve özgürlükleri, hukuk ve adalet yükselseydi. AÝHM'de mahkûmiyet birincilikleri yerine, bu erdemlerde birinciliklere koþulsaydý. Gökdelenler ne kadar yükselirse yükselsin, Türkiye'nin AKP iktidarý elinde bir þeriat devleti olmaya doðru aðýr ama kararlý adýmlarla yürüdüðü gerçeðine örtü olamaz. Ýnsan yaþamýnýn ve insani deðerlerin en son plânda olduðu þeriat düzeninde ise ne kadar kalkýnma olabilirse, Türkiye de bu karanlýðýn gölgesinde ancak o kadar "kalkýnacaktýr." Kýbrýslýtürkler olarak biz Türkiye'nin sömürgesi olmaktan ne kadar erken kurtulur ve baðýmsýzlýk ve egemenliðimizi kazanýrsak, geleceðimizi de o ölçüde aydýnlatmaya baþlamýþ olacaðýz.

5 31 Ocak 2011 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Ýyi ki 13. maaþlarý zamanýnda ödemediler Parayý çoktan bitirmiþ olacaktýk. Oysa bugün paralýyýz! Paralýyýz dedikse, yarýna kadar yani. * UBP Grup Toplantýsý 5.5 saat sürmüþ. - Bakanlar Kurulu'nda bile bu kadar uzun oturmazlar, bu kadar ince eleyip sýk dokumazlar. Anlaþamadýklarý, paylaþamadýklarý ne acaba? * Serdar Denktaþ, pankart açan "ajan provakatörlerin" hükümete asýlacak dal verdiðini söylemiþ. - Ýyi ya Ýpi de kendisi verseydi, meseleyi kökten çözseydi. * Türkiye'nin nüfusu 73 milyon 722 bin 988 kiþi olarak belirlenmiþ - Bizi de dahil ettiler mi? *Ýrsen Küçük kamu görevlilerinin % 20 oranýnda katýldýðýný iddia etmiþ. - Ben size kaç defa bunlar bir defada anlamayacak demiþtim de inanmamýþtýnýz Aha görün baþbakanýnýzýn tesellisini. * Kamu görevlileri bugün çifte maaþ alacakmýþ. - Hak ettiler. Geçen eylemcilerin fotoðrafýný çekmek için bir inþaata girmiþtim. Türkiyeli iþçiler vardý çalýþan. - Bu yürüyüþ niçin abi? - Toplumsal Varoluþ Mitingi bu - Yani istenen nedir abi? Artýþ mý? - Yok AKP'nin elini yakamýzdan çekmesi. - O iþ biraz zor abi Yakayý kaptýrdýnýz bitti. Býrakmaz Yakanýzý býraksa paçanýzdan yapýþacak. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BÝR DELÝNÝN SAÇMALIKLARI Az sonra aþaðýda okuyacaðýnýz satýrlarýn sahibi Özgür Deli Mehmet Paþa. Fotoðrafta gördüðünüz gibi, güzel güzel kartonlara yazdý Aldý geldi duvarýn kenarýna dizdi Geçirdi baþýna kýrmýzý fesini Yeþil atkýsýný da attý omzuna ve elinde kocaman bir tesbih ile baþladý eylemine. Az ileride meydanda on binlerce insan vardý. Oysa Özgür Deli Mehmet Paþa yalnýzdý ve "Bir Adam Bir Eylem" formatýndaydý. Ama gerçek eylemcilerden hiç farký yoktu. Ýþte Deli Mehmet Paþa'nýn yazdýklarý. Okuyunca "yok yahu bu deli deðil" diyeceðinizden hiç kuþkum yok. "EKONOMÝ ÝYÝYE GÝDÝYOR. 1. Gece kulüplerinde çalýþan Beyaz Rus kýzlarýn durumu iyi. 2. Kumar gazinolarý ve bet ofisler zarar etmez. 3. Uyuþturucu, arazi, eski eser kaçakçýlýðý mafyalarý kötü deðiller. Tavsiye: Memlekete Hamam da kursalar kâr ederler. HEDEF BELLÝYDÝ %50 YÜZDE ELLÝYDÝ. Çünkü: 1. Halk % 50 göçe zorlanacaktý. 2. Maaþlar %50 aþaðýya çekilecekti. 3. Çalýþanlar %50 iþten atýlacaktý. 4. Halk % 50 asimile edilecekti. 5. Zamlar %50 yükselecekti. 6. Ganimet, arazi vs %50 paylaþýlacaktý. 7. Cezalar %50 artýrýlacaktý. 8. Halkýn %50'si tedavi için Ruma sevkedilecekti. 9. Partizanlýk %50 artacaktý. 10. Hedeflerine % 50 oranýnda 2 yýlda ulaþtýlar. HALKI YÖNETTÝÐÝNÝ ZANNEDENLERE yýlda kaç yangýn helikopteri, uçaðý aldýnýz? (10 puan) 2. Kaç yük gemisi ya da hücumbot aldýnýz? (10 puan) 3. Kaç kiþiyi Ruma köle ettiniz? (10 puan) 4. Kaç Ermeni, Ýngiliz, Yahudi, ve PKK'yý KKTC'ye iskan ettiniz? (10 puan) yaþýndaki baldýzýna tecavüz edeni yakaladýnýz da, Kutlu Adalý'nýn katilini, niye, niçin, ne zaman yakalayacaksýnýz (50 puan)" Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bu insanlar trene binmek için mi gelmiþti meydana, yoksa sadece treni uðurlamak için mi toplanmýþlardý. Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu SENÝNKÝ KAÇ SANTÝM? ÝSTANBUL-Üç tarafý denizle çevrili Türkiye'de bugün balýk da, balýkçýlýk da bitmek üzere. Sivil toplum örgütleri bu konuya eðilseler de süreç ne yazýk ki önlenememektedir. "Seninkinin boyu kaç santim" diyerek yola çýkan Greenpeace son günlerde ses getirse de balýklar hýzla tükenmekte. "Balýktan bana ne" diyebilirsiniz. Hele bu balýk Türkiye gibi yabancý bir ülkenin balýðý ise "sana ne" de diyebilirsiniz. Oysa ki yabancý ülke dediðimiz Türkiye de dünyamýzýn bir ülkesi ve etrafýndaki üç deniz de dünyadaki denizler. Dolayýsý ile bizleri de ilgilendirir. Birkaç hafta önce abim "Karaburun'a balýk almaya gidiyorum sen de gel" dedi. Onun orada tanýdýðý taka sahibi bir balýkçý varmýþ. Her gün sabahýn erken saatlerde çýktýðý balýða akþamýn karanlýða vardýðý saatlerde dönmektedir. Gittik. Gidiþ yolu üzerinde Ýstanbul'la hiç alakasý olmayan köylerden geçtik. Hani deriz ya el deðmemiþ yerler, tam onun gibiydi güzergâh. Manda sütü, yoðurdu aldýk dönüþte ve bizim köylülerimizin yaptýðý köy hellimi gibi olmasa da köy peyniri. Karaburun'a vardýðýmýzda vakit karanlýk sayýlacak bir saatti. Limanda hareket dikkat çekiciydi çünkü tüm balýkçýlar o anlarda dönüyorlardý avlarýndan. Tanýdýk balýkçýnýn teknesine gittik. Güvertede toplanmýþ balýkçýlar çay içiyorlardý. Hani zor geçen günün bitiminde içilen son çaylarda olduðu gibi keyifliydiler. -Nasýl geçti? -Abi deniz kurumuþ. Topu topu 50 kasa balýk avlayabildik. -Kasasý kaça gider? -Pek para etmiyor. -Yani? -Yanisi mazot parasý bile deðil. -Peki neden? -Neden olacak kendimiz ettik kendimiz bulduk. Hala akýl koymuyoruz. Ýþte görüyorsunuz üç beþ kuruþ kazanmak için çýkýyoruz ve kýrýntýlarý topluyoruz denizden. Belki birkaç sene balýða çýkýlmasa denizler kurtulur, balýk bollaþýr ama biri çýktý mý herkes çýkmak zorunda kalýyor. Devletin bu iþe el atmasý lazým. Bizdeki berberler gibi olamadý buradaki balýkçýlar. Bilmem þimdi öyle mi ama eskiden Perþembe'leri berberler dükkân açamazlardý. Böylece hem hafta içi çalýþan memur pazar günleri týraþ olabilirdi, hem de haftada bir gün tatil yapabilirdi berberler. Yasak olmasa o gün de, her gün de tüm berberler dükkânlarýný açmak zorunda kalýrlardý ve kalite giderek düþerdi. "Seninki kaç santim" deyip yola çýktý çevreciler ve balýkseverler. Onlar birkaç sene balýk yememeyi göze aldýlar ileride daha çok balýk yemek için. Bizde de durum pek farklý deðil. Örneðin kara avcýlýðý. Tüfekle kuþ avlanýyor... Ne daðlarda kuþ kaldý, ne de ovalarda tavþan. Ýki tarafýn yetkilileri hiçbir zorluðu olmayan -birkaç kuruþ devletin geliri eksilecek o kadar- bu uygulamayý baþlatsalar, iki yönlü tarihi iþ yaparlar. Birincisi dünya ülkelerine örnek olurlar... Ýkincisi anlaþamayacaklar denilen iki toplum, ülkelerini ilgilendiren her konuda birlikte hareket edebileceklerini gösterirler.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun HERÞEY FARKLI OLACAK GÜNLÜK Türkiye, Kýbrýslýtürkleri Rumlar tarafýndan yok edilmekten kurtardýktan(!) sonra, bir toplum olarak varlýklarýný sürdürebilmeleri için... Bir devlet yönetme deneyimi olamayan topluma, rehberlik de etti. Ekonomik, demokratik ve sosyal geliþimi saðlayýp... Toplumun kendi baþýna ayakta durmasýný saðlayacak önlemlerin alýnmasýnda yol gösterdi. Gerçekte bunun bir yol gösterme olmadýðý; Kuzey de, dostuna-düþmanýna karþý, kendine baðýmlý bir kukla yaratmak olduðu kýsa sürede ortaya çýktý. Kýbrýslýtürklerin küçük ekonomik üretim kurumlarý kapatýldý. Hammade stoklarý ile çalýþýr durumda olan Rumlarýn býraktýðý fabrikalar, kýsa sayýlacak sürede devre dýþý býrakýldý. Üretimleri durduruldu. (Sanayi Holding in kapatýlmasý örneði) Sanayi, üretemez hale getirildi. Türkiye, kendi sanayi ürünleri gücü ile Kuzey de, cýlýz bir sanayiye izin verdi. Demokratik geliþimin de olmasýna izin vermedi. Seçimler yapýldý yýllarca. Yapýlýyor da. Ancak, Kýbrýslýnýn iradesini yansýtan seçimler deðildir bunlar. Adanalýlar, Trabzonlular, Hataylýlar, Mardinliler...,... Kuzey de, Kýbrýslýlar adýna irade belirliyor bu seçimler ile. Kýbrýs a taþýdýðý yüzbinlerce nüfus ile Kýbrýslýtürklerin demokratik iradeleri de bir güzel kontrol altýna alýndý. Ve bunlar yapýlýrken, Kýbrýslýtürklerin varlýklarýný sürdürmelerine verilen destek olarak kabul ettirildi. Dünyaya verilen mesajlarda, Kýbrýslýtürklerin güvenliklerinden dem vuruldu, vuruluyor. Ancak gerçekler, Kýbrýslýtürklerin asimile edilmek politikasý uygulandýðýný gösteriyor. Büyük bir çoðunluk Kýbrýslýtürkler, bu geliþmeleri sadece izlemekle yetindi uzun süre. Bunun nedeni de küçük toplum olmanýn... Yýllarca sömürge yönetiminde bulunmanýn... Özgür olma, özgürce konuþma, özgürce seçme-seçilme nimetlerini tam olarak deðil... Yarým yamalak yaþamanýn... Baský altýnda yönetilmenin toplumda yarattýðý çekincelerdir. Þimdi, içten içe kaynamaya baþladý Kýbrýslýtürk. Türkiye nin Kuzey deki iþbirlikçileri vasýtasý ile empoze edilen paket ve direktifler, bardaðý taþýran son damla oldu. Çünkü yok etme planý uygulanýrken, dýþta kimse býrakýlmadý. Emeklisinden sanayicisine... Halen çalýþandan, gelecekte çalýþma hayatýna atýlacak olana kadar herkes, kapsama alanýna alýndý. Gelecek de, Kýbrýslýya göre deðil, Türkiye çýkarlarýna göre planlandý. Bir tepki koymak kaçýnýlmaz olmuþtu. Ve 28 Ocak Mitingi için sendikalarýn önderliðinde büyük çaplý eylem planlandý. Miting öncesinde kurumlar arasýnda birliktelik olduðu söylenemez. Eylemde de öyle oldu. Ayni paralelde, ortak bir ses çýkamadý. Kimisi ekonomik, kimisi de siyasal öncelik beklentisinde olarak, eylemde sesini yükseltti. Slogan ve pankartlarda bir türlü birlik saðlanamadý. Kimisi olaylardan sorumlu olan Türkiye den irade talep edilmesini istedi... Kimisi yýkýmýn sahibi olarak iþbirlikçi UBP ye yöneldi. Türkiyenin paketten sorumlu olduðu... Yardým heyetinin IMF gibi çalýþtýðý ve hükümete emirler verdiðini kabul ediyor... Ancak eylemde yine de UBP ye asýlmayý öne çýkarýyor. Kuklacýyý deðil, kuklayý yargýlamak istiyor. Böyle tezatlýklar yaþandý mitingte. Buna raðmen, toplumun hareketlendirilmesi baþarýldý. Annan mitingleri olarak anýlan mitingleri gölgede býrakacak insan selleri oluþtu. Öyle ya da böyle, toplum geliþmeleri onaylamýyor. Giydirilmek istenen gömleði kabul etmiyor. Ýster UBP, Ýster Türkiye sorumlu tutulsun. Görünen o ki, 28 Ocak Mitingi nden sonra herþey farklý olarak geliþecek. Memleketi yönettiðini sananlarýn... Türkiye den gelen her direktifi bir ferman sayýp... Ýlmiði Kýbrýslýtürklerin boynuna geçirmeyi þerefli bir görev sayan iþbirlikçilerin, iþi pek de kolay olmayacak. Türkiye de, kendini eskisi gibi saklý tutup herþeyi istediði gibi dokuyamayacak. En azýndan yapýlanlardan sorumlu ise ve tepki konacaksa... Tepkiler artarak, doðrudan kendisine yönelecek. Hesap ondan sorulacak. 28 Ocak Miting i, TC nin Kuzey deki politikasýnýn sorgulanmaya baþlandýðýný... Toplumun sessiz kalýp yok edilmeyi beklemeyeceðinin göstergesidir. Türkiye politikalarýna karþý atýlan sloganlar ve açýlan pankarlar, her mitingde artma ve daha yüksek seslendirilme yolunda. Bu mitingde görünen TC ve Kýbrýs politikasýna yönelik söylemler, buzdaðýnýn görünen kýsmýdýr. Daðýnýk olsa da, potansiyel oraný istediðiniz gibi hesaplayýn. Küçümsenecek gibi deðil. 28 Ocak Mitingi, Kýbrýslýya özgüvenini kazandýrdý. Gerçek gücün sarayda veya mecliste oturanlarda deðil... Kendinde, halk kitlelerinin elinde olduðunu fiilen görmesine neden oldu.. TC ile Kýbrýs ý baðlayan baðýn zincir mi, pamuk ipliði mi olacaðýna kimin karar vereceðini de gösterdi. "AKP'YE KARÞI ÝÇÝYORUZ" KAMPANYASI Facebook üzerinden baþlatýlan 'AKP'ye karþý içiyoruz' kampanyasý düzenleyenler, Türkiye'nin çeþitli yerlerinde biraraya geldiler ve alkol satýþýna sýnýrlama getirilmesini içki içerek protesto ettiler. Taksim'de protestocular hem yürüdüler, hem içtiler. Yazarlar Sendikasý 2'nci Baþkaný þair Mustafa Köz "Bu küçük bir müdahale olarak görünmesin. Diðer alanlarada kapý açacak. Kendi yaþam biçimlerine uymayan þeyleri yok etmeye çalýþýyorlar" dedi. Edirne'deki protestocular da içkilerini içerek bir yandan AKP'nin içki yasaðýný protesto ettiler, bir yandan da "özgürlüðümüzü kutluyoruz" dediler. Ýzmir'de yüzlerce kiþi AKP'ye karþý kadeh kaldýrdý. Ankara'da da kadehler AKP'ya karþý havaya kalktý. Grup adýna yapýlan açýklamada, ateþli silah alma yaþýnýn 18'e düþürülmesine karþýn alkollü içeceklerin satýþ ve sunumunda yaþýn 24'e çýkarýlmasýna dikkat çekildi. AKP'nin içki yasaðýna karþý kadeh kaldýranlarý polis þimdilik seyretmekle yetindi. Biz de kadehlerimizi AKP Hükümeti tarafýndan kurtarýlanlara karþý kaldýralým bari... ÇARPITMA 'Havadis' gazetesi Baraka aktivistlerinin basýn toplantýsýnda söylediklerini çarpýtarak "Küfürlü pankart Baraka'nýn deðil" diye baþlýk attý. Evet, bu pankart Baraka'nýn deðil, Yasemin Hareketi'nin, ama Baraka bunu küfür saymýyor ki... Zaten mitingten bir gün önce de bu pankartý taþýyan Yasemin Hareketi üyeleriyle þok eylem yapmýþlar elçilik kapýsýnda... Þimdi Baraka'yý da bu pankarta karþýymýþ gibi göstermekten ne umuyorlar ki? YANKEE GO HOME Ersin Tatar'a bakýlýrsa, bu miting Türkiye'ye hakaret etmek için yapýlmýþ... Hakaret ile nezaketi karýþtýrýyorsunuz Sayýn Tatar... Amerika'ya dünyanýn dört bir yanýnda 'Yankee go home' diyenler hakaret mi ediyorlardý? ÞOK BASKIN Eðer gazetemize yapýlan ihbar doðruysa, bugün bir 'þenlik' var... Genç mücahitler Baraka'ya þok baskýn yaparak gözdaðý vereceklermiþ... Polisin de haberi var mý acaba? FIRTINA SONRASI Mitingten önceki sessizlik fýrtýna öncesi bir sessizlikti... Þimdi de fýrtýna sonrasý bir sessizlik var... Bu sessizlik bozulmazsa mitingten sonuç alýnmýþ sayýlmaz. Týrnak... "Nitekim, binlerce kiþi 'hak'larýný ve 'gelecek'le ilgili kaygýlarýný dile getirmek için Lefkoþa'da toplandýlar. Her kesimden ve her meslekten sokaklara akýn eden bu insanlarý bir arada tutan sihirli kelime ise kararlýlýktýr. Evet, Kýbrýslý Türkler belki de ilk kez yaþamakta olduklarý ülke sýnýrlarý içerisinde gelecekle ilgili bir ýþýk arýyorlar." Semra Galip PAÞAZADE (Kýbrýs) "Geçen günkü miting bize ayrýmýz gayrýmýz olduðunu deðil, artýk anayasadaki yetkilerin KKTC makamlarýna ve Kýbrýs Türk halkýna devredilmesi zamanýnýn geldiðini anýmsatmalýdýr. Konu Türkiye karþýtlýðý olarak algýlanýp, bu halka sýrt dönme veya yaratýlacak karþý güçlere dayanma konusu deðildir ve olamaz." Ýsmet KOTAK (Halkýn Sesi) "28 Ocak ile ilgili olarak 'Dað fare doðuracak' yaklaþýmýnda bulunan baþbakan, mitinge 50 bin dolayýnda vatandaþýn katýldýðýný görmezden geldi." Taner ULUTAÞ (StarKýbrýs) "Türkiye, Kýbrýs Türklerini getirdiði bu uzun yolun sonunda 'sizi biz var ettik, sizi yine biz yok edebiliriz' mesajý mý vermeye çalýþýyor?" Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný ERSÝN TATAR Hükümet kanadý 28 Ocak mitingini küçümseme peþinde... Baþbakan Ýrsen Küçük ilk günden patlatmýþtý balonunu zaten. Mitinge katýlan kamu görevlileri %20 kadarmýþ... Meydana sýðmayan koskoca kalabalýðý görmezlikten gelenlere ne söylenebilir ki... Hafta sonunu köy ziyaretleri ile geçirmeyi gelenek haline getiren Maliye Bakaný Ersin Tatar da, "Amaç Türkiye'ye hakaret etmek" diye buyurmuþ dün Tatlýsu UBP ocaðýnda... Ýlahi Tatar, Türkiye'ye neden hakaret edelim ki? Cemil Çiçek bizi 'Rumcu' falan diye aþaðýlarken iyi de, ona bir 'hassiktir' çekince mi fena?

7 31 Ocak 2011 Pazartesi BAÞKALDIRI Nilgün ORHON AZ BÝLE... 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ "Toplumsal Varoluþ Mitingi" Bu üç kelimenin anlamýný iyi algýlayamadýk sanýrým. Algýlamýþ olsaydýk, Yasemin Hareketi'nin açmýþ olduðu pankartýn da anlamýný ve önemini algýlamýþ olurduk. Bir halk, bir toplum, neden Toplumsal Varoluþ Mitingi yapar ki? Eðer yok edilmek üzereyse yapar. Bu miting, eðer sadece ekonomik baskýlara karþý yapýlmýþ olsaydý, emin olun adý bu olmaz, bu kadar bir kitle de katýlmazdý. 1950'li yýllardan, hatta belki daha da eskilerden taaaa 74 Temmuzuna kadar, bizler, þu anda adanýn kuzeyinde var olmaya çalýþan Kýbrýslý insanlar... 7'den 70'e, vatanýmýz yurdumuz olan bu topraklarda varolabilmek adýna kavga vermedik mi? Ýnatla, ýsrarla, sevgiyle, aþkla baðlý olduðumuz bu toprak parçasýnda herkese ve herþeye karþýn varlýðýmýzý koruyup, kültürümüzü yaþatmadýk mý? 1974'de deðiþen neydi ki bu gaflete düþtük? Bu kadar aciz davrandýk... neredeyse onursuzca bir baþeðiþ pozisyonuna geldik. 1974'de en azýndan benim için çok þey deðiþti. Acýlarýn en büyüklerinden birini yaþadým çocuk yaþýmda. Babamý verdim bu coðrafyanýn kanlý paylaþýmýnda. Bununla bitmedi elbette... þehit çocuðu olduðum için, bazý kendini bilmezler bana bir görev yüklemiþler haberim olmadan. Yurdumu, topraðýmý, ülkemi nasýl seveceðime karar vermiþler. Vatan- Millet-Sakarya tarzýnda bir sevgi biçmiþler bana yurdum adýna. Halbuki ben bu topraðý, bu adayý, bu kanlý coðrafyayý belki de herkesten çok sevdim. Babamýn emaneti saydým ve herþeyiyle sahip çýkmaya çalýþtým. Kuzeydeki düzenden beslenenlerce "Vatan haini" ilan edildim. 3 yýlý aþkýn süre iþsiz býrakýlýp, "halký isyana teþvik" ve "devleti yýkmaya teþebbüs" suçlamalarýyla, 28 yýl hapislik istemiyle yargýlandým... Þener Abiyle birlikte. Yurdunu sevmek, böcüsünü, çiçeðini, denizini, topraðýný, insanýný, kuzeyi ve güneyi ile bütününü sevmek, barýþý sevmek suçsa eðer, suçluydum belki de! Babam ve diðerleri, ölenler, yaralananlar ve yaþayanlar... herkes... tüm silah arkadaþlarý, onca kavgayý, onca onurlu erdemli mücadeleyi bu günler için mi verdiler? Hayýr. Onlar bu kavgayý yurdumuz olan bu topraklarda özgür, mutlu, onurlu, baþýmýz dik ve insanca yaþayalým diye verdiler. Biz naptýk? Özgürlüðümüzden, egemenliðimizden, tüm siyasi-ekonomik ve en kötüsü de insani haklarýmýzdan vaz geçerek, kayýtsýz þartsýz teslim olduk. Onurumuz ayaklar altýna alýndý. Babalarýmýz, dedelerimiz ve biz... eðer bu topraklarda varoluþ kavgasý vermesydik yýllarca, kim gelip de neyi kurtaracaktý bu adada? Hangi köyü kenti bulup da adýný deðiþtirecek, oralara nüfus aktaracktý? Þimdi eðer Yaseminlerimizin yasemen, Babavuralarýmýzýn uður böceði, Hellimimizin hellim peyniri, Gancellimizin bahçe kapýsý, Ayrellimizin kuþkonmaz Lefkoþamýzýn Lefkoþe olmasýný istemiyorsak... bara gittiðimizde rakýmýzý ayran yerine suyla içmek istiyorsak... "Toplum olarak var olmaya devam etmek istiyorsak, ki istiyoruz. Yoksa niye Toplumsal Varoluþ Mitingi yapalým"... elimizi taþýn altýna koymak ve acele etmek zorundayýz. Bizim borçlarýmýz var. Geçiþimizdeki onurlu mücadeleye ve onu verenlere olan borcumuz, kavgalarýný sonuca ulaþtýrmaktýr. Kendi topraðýmýzda, kendi deðerlerimize sahip çýkarak, kimseden biþey istemedenbeklemeden-icazet almadan, kendi yaðýmýzla kavrulmayý göze almak zorundayýz. Çouklarýmýza yani geleceðimize olan borcumuzu ancak bu þekilde ödeyebilir, onlara kendi topraklarýnda özgür-mutlu-onurlu bir yaþam býrakabiliriz. Þu anda adanýn güneyinde yaþayanlar çok iyi bilirler ki biz yýllarca bu topraklar için direndik. Kýþkýrtmalarla birbirimize düþtüðümüzde yok olmamak adýna onurlu ve ateþli bir kavga verdik. Yok olmadýk. Bu gün bizi tüm dünya gibi onlar da ciddiye almýyorlar. Besleme toplum olduk gözlerinde, ganimetçi toplum olduk. Bizi tüm dünyayla birlikte onlarýn da ve hatta Türkiye'nin de ciddiye almasý için silkelenip kendimize gelmek ve adamýza sahip çýkmak zorundayýz. Eþit haklarla masaya oturmak ve sözü dinlenen insanlar olmamýz için acilen kendi kendimizi yönetme hakkýmýza sahip çýkmak durumundayýz. Toplumsal Varoluþ Mitingi öncesinde çok üzgündüm. Miting öncesindeki tartýþmalar beni tedirgin etmiþti. Bazý katýlan örgütlerden de rahatsýz olmuþtum ve mitinge katýlmama kararý almýþtým. Adýna uygun olmayan sadece ekonomik pakete tepki mitingi olacaðýný düþünmüþtüm. Bulunduðum yerden kortejlerin geçiþlerinin sesini duyabiliyordum. Arda sahneye çýktýðýnda ve "Çav Bella" yý söylemeye baþladýðýnda hüzünlendim. Ardýndan gelen telefon beni ateþledi ve soluðu meydanda aldým. Görebildiðimce bütün pankartlarý okumaya ve meydanýn nabzýný hissetmeye çalýþtým. Hiç abartmadan söyleyebilirim ki, en çok ilgi gören pankart "Yasemin Hareketi"nin pankartýydý. Ýnsanlar, üzerinde ne yazdýðýný bile bile yine de gözleriyle görmek için önüne geliyorlardý. Yüzlerinde gülümseme ile ayrýlýyorlardý pankartýn önünden. Mitingin, adýna en yakýþan pankart olan bu pankartta yazýlanlara katýldýklarý ama seslendirmeye cesaret etmedikleri belliydi. Miting sonrasý iþbirlikçi her kesimden abuk-sabuk eleþtiriler geldi pankarta. Sol örgütlerin eleþtirileri çaresizlik ve kýskançlýk içinde yapýlmýþ eleþtirilerdi. Yapýlmasý gerekenin bu olduðunu bilerek ama cesaret edememek adýna acizlikle yapýlmýþ tirajik eleþtirilerdi kiþilik bir grup dediler "Yasemincilere" ama ben gördüðüme inanýrým. O Grup en az meydandaki insan sayýsý kadardý. Eeeeee Arif Hoca, meydanda sevgili eþin Armaðan'a da söylediðim gibi sen benim idolümsün. Babamýn sýnýf ve silah arkadaþýsýn. Ve aðzýna saðlýk. Az bile demiþsin. Sen ki bu adayý, bu topraðý toplumun neredeyse her kesiminde yer alarak sevdin... korudun ve kavga verdin, hala devam ediyorsun. Öðretmendin, mücahittin, senikacýydýn, TMT'ciydin, bazýlarýna göre vatan hainiydin, mahkumdun, özgürdün, yazardýn... ama en önemlisi düþünendin. Doðruyuyanlýþý-yapýlmasý gerkeniyapýlmayaný görendin. Sen yurtseversin, devrimcisin yürekten. Aðzýna saðlýk Arif Hoca. Az bile demiþsin. Ve Özdemir Abi... seni kabettiðimizi bu yazýyý yazarken duydum, çok üzgünüm. Gittiðin yer barýþ içinde olsun. Güle güle demek çok zor ama görüþmek üzere Hoþçakal... Hoþçakal bu adada tanýdýðým en kibar insan. ALO AFRÝKA HATTI AFRÝKA GAZETESÝ NEDEN GÝZLENÝYOR? Pazar günü Binbir Çeþit Maðazasý'na alýþveriþe giden bir okurumuz, Afrika gazetesi de almak istemiþ ancak standlarda bulamamýþ. Merak edip sorduðu zaman ise Afrika'nýn standlarda olmamasýnýn cevabýný alamamýþ... Okurumuz aldýklarýný da býrakacaðýný söyleyince arka taraflardan bir Afrika getirip vermiþler... Okurumuzun þikayeti þöyle: "Ben bir vatandaþým. Pazar günü Binbir Çeþit Maðazasý'na uðradým. Hem alýþveriþ yapacak, hem de gazetemi alacaktým. Ben gazetemi baþka marketlerden alýyorum genelde, ama alýþveriþ yapacaðým için gazetemi de oradan almak istedim. Baktým Afrika gazetesi yok. Oradakilere sordum. Yüzüme acayip acayip baktýlar. Ýlgilenmediler bile.. Güya da duvara konuþuyormuþum gibi... Zaten ilk markete giriþte de yüzleriyle müþteriyi döver gibiydiler. Orada sakallý bir genç vardý. Ona sordum. O da bir tuhaf baktý... Eðer Afrika'yý orada bulmamýþ olsaydým aldýklarýmýn tümünü de býrakýp çýkacaktým. Bunu söyledim zaten... Genç delikanlý gazetelerin arka tarafýndan bir Afrika gazetesi alýp bana verdi. Bu market, dükkan veya iþyeri sahiplerine Afrika gazetesini saklama emrini kim veriyor? Merak ediyorum. Bu gazetenin okunmasýndan kimler korkuyor? Þikayetimi en kýsa sürede Binbir Çeþit Maðazasý'nýn sahibine de ileteceðim..." BÝR ÖZÜR DAHA... Geçtiðimiz hafta Yeþilyurt'tan gazetemizi arayan bir bayan, çocuðunun 4 yaþ grubu öðretmeni tarafýndan dövüldüðünü iddia etmiþ ve þikayette bulunmuþtu. Birkaç gün sonra telefoniyen gazetemizi arayan bir erkek þahýs ise þikayetçi bayanýn eþi olduðunu öne sürmüþ ve eþinin þikayetinde haksýz olduðunu söylemiþti. Son olarak da "Ýki ailenin yakýný' imzasýyla gazetemize nereden gönderildiði belli ve faks numarasý yazýlý olan bir mektup (faks) gönderildi. Mektup þöyle: "Ben Yeþilyurt olayý ile ilgili iki tarafýn da yakýný olarak aile yerine sýrf olay tatlýya baðlansýn ve kimse maðdur olmasýn amacýyla demeç verdim. Bu ikinci demeci de bizzat kendim verdiðimin altýný çizerek belirtirim. Olayýn farklý boyutlara taþýnmamasý maksadýyla aile yerine demeci ben verdim. Toplumda saygýn iki tarafýn da kýrgýnlýðýna sebebiyet veren asýlsýz bir olayýn bu kadar uzamasýna gönlüm razý olmadý. Zaten öðretmeni yargýlayan ve gazetede çýkan ilk yazý, aile tarafýndan gazeteye verilmemiþti. Gazetemizi meþgul ettiðimden ve veli adýna verdiðim yazýdan ötürü gazetemizden ve de velimizden özür dilerim." BÝZÝM DUVAR ONLAR "ÇÝÇEK" BÝZ YASEMÝN Bizim Mandra 28 Ocak'ta yapýlan Toplumsal Varoluþ Mitingi'nin yankýlarý gerek mandrada, gerekse mandra dýþýnda yaygýn bir þekilde sürerken, mitingde, tepkilerin doðru adresi olan Ankara'ya karþý açýlan pankartlarý hazmedemeyenlerin, bu pankartlarý açan örgütlere karþý saldýrýlarý da artan bir þiddetle devam etmektedir. "Vatan haini", "Rumcu" diyenler yanýnda, "Eokacý" diyecek kadar komikleþen gözünü kan bürümüþler de vardýr. Sokaktaki adam "Zavallýcýklar, söyledikleri ve yaptýklarýna kendileri de inanmýyorlar" diye kendi kendine söylenir.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU. Eski baþbakanlardan Hakký Atun'un evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. Hýrsýzlar, adaya nüfus taþýyan anavatancýlara bile iltimas yapmýyorlar demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3678 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Grivas, Samson, Yorgacis, Makarios, Kiprianu, Papadopulos öldü... Dr. Küçük, Osman Örek ve Rauf Denktaþ da öldü. Ama Kýbrýs meselesi olduðu yerde duruyor deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Engin Ardýç, Kýbrýslýlar bizi istemiyor, oradan çekilelim, ama giderken de onlara, Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diyelim diyor. Çaðýrýrsak gelmeyin! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3056 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AREN ASKERLÝK YAPACAK MI?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3056 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AREN ASKERLÝK YAPACAK MI? Mehmet Ali Talat sarayda personeliyle vedalaþýrken, "5 yýl sonra yine buradayým" demiþ. Ona ne þüphe... 5 yýl sonra o yine sarayda, biz de Adana'da olacaðýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Kýbrýs bizim için vilayet

Kýbrýs bizim için vilayet Adam, "Biz Kýbrýs'ý Mardin, Erzurum, Edirne, Konya, Sivas gibi Türkiye'nin bir vilayeti olarak görüyoruz" diyor... O halde buradaki Kýbrýs valisi neden bize elçi taklidi yapýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars. Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar Derviþ Eroðlu mu, Mustafa Akýncý mý? sorusu çok kolay bir soruydu da, Özdil Nami mi, Ali Erel mi? sorusu zor bir soru mudur sanki? O halde çocuða sorun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2015 Cumartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı