ÖN ERGEN ÇOCUKLARIN MARKA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖN ERGEN ÇOCUKLARIN MARKA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 ÖN ERGEN ÇOCUKLARIN MARKA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Gülçin ÜSTÜN* Yrd. Doç. Dr. Neşe ÇEĞİNDİR* ÖZET Bu araştırmanın amacı, 9-14 yaş arası çocukların markayı nasıl algıladıklarını belirlemek ve en fazla tercih ettikleri hazır giyim markalarını tespit etmektir. Araştırmanın materyalini, Ankara da yaşayan 9-14 yaş arasındaki çocuklar oluşturmaktadır. Veriler 400 çocuktan görüşme formu yardımıyla elde edilmiştir. Betimleyici araştırma tekniklerinin kullanıldığı bu çalışmada cinsiyete göre verilen cevapların ilişkisi ki-kare (Chi-Square) testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, markanın önemine çocukların % 44 ünün inandığı, markanın çocukların % 35 ine saygınlığı, % 30 una kaliteyi ifade ettiği, giysi satın alırken markanın isminden çocukların % 63 ünün etkilenmediği, markaların logosundan çocukların % 37 nin etkilendiği, % 39 nun etkilenmediği, çocukların bir markayı seçmedeki en önemli unsurun aileleri (% 26) ve kendi tercihleri (% 24) olduğu belirlenmiştir. Çocukların ilk tercih ettikleri hazır giyim markalarının sırasıyla LCW, Adidas ve Nike olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Marka, Çocuk Hazır Giyimi, Önergen Marka Tercihleri. ABSTRACT The purpose of this study is to determine how the brand perceptions of children of age are 9-14 and to find out which brand they prefer at the most. The material of the research consists of children of age 9-14 residing in Ankara. The research data is obtained from 400 children by means of interview surveys. The relationship of the participant sex and the answers given in the tables are evaluated with the Chi-Square test at p<0.05 meaningfulness level. At the end of the research, it is found out that 44 % of the children believed in the importance of the brand, the brand meant prestige to the 35 % and quality to the 30 % of the children, the name of the brand did not affect the 63%, the brand logo affected the 37 % and did not affect the 39 % of the children and the most important factor in selecting a product brand for a child was determined to be their families (26%) and their own preference (24 %). It was found out that the product brands that children prefer the most are LCW, Adidas and Nike. Key Words: Brand, Children s Ready-Wear, Preadolescents Brand Preferences. *Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü Beşevler/Ankara.

2 1 1. GİRİŞ Marka, özellikle kentlerde yaşayan gençlerin günlük hayatlarının büyük bölümünde kullandıkları iki kelimeden birisidir. Amerika Pazarlama Derneği nin tanımına göre; Marka, bir satıcının ürün ve hizmetlerini tanımlamayı ve onu rakiplerinden ayrıştırmayı amaçlayan isim, terim, işaret, sembol veya tasarımdır. Marka, vaattir, bir değere sahiptir, ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi ima eder. Müşterinin beklediği bir dizi hizmeti ve kaliteyi akla getirir. Marka oluşturma, marka imajı ve ismi ile ürün ve ya hizmetlere kimlik kazandırmaya yönelik çabaların bütünü olarak ifade edilebilir (Anonim1). Giyim endüstrisi içinde önemli bir pazarı da henüz çocukluktan çıkmakta olan ve ön ergenliğe giren grup oluşturmaktadır. Çocuk tüketicilerin algılarının arttığı bu dönemde tercihleri de değişmektedir. Bu yaşlarda çocuklar satın alma kararlarını kendileri vermeye ve markaları tanımaya başlamaktadır (Levinson vd., 2001). Çeşitli çalışmalarda çocukların markaları algılamaya ve ürünün içeriği ile ilgilenmeye başladığı yaşların 8-9 yaştan itibaren arttığı tespit edilmiştir (Roedder John ve Sujan, 1990). Hite ve Hite (1994) e göre çocuklar, tüketim davranışlarını çok genç yaşlarda ailelerini örnek alarak kazanmaktadırlar. Buna göre ailelerin sürekli aynı markayı seçmesi çocukların o malın iyi olduğu kanısına varmalarına neden olmaktadır. Ancak değişen ve küreselleşen dünya her geçen gün hayatımızı farkı biçimlerde etkilemeye ve değiştirmeye devam etmektedir. Önceleri giyim tercihini çocuğun yaşına göre ebeveynler seçerken, bugün araştırmalardan elde edilen veriler çocukların da gençler gibi kendi tercihi olmayan ürünleri giymek istemediklerini göstermektedir (Özkan ve Bedük, 2005). Günümüzde pek çok sektör gençlerin istek ve beklentileri doğrultusunda markalarına yön vermektedir. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusunun yoğun olduğu bir ülkede, gençlik denilince marka, marka denilince de akla ilk gençlik kavramı gelmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalarda aile tüketiminde, satın alma ve marka tercihinde gençlerin önceki nesillere oranla daha fazla karar verdiği ve parasal güce sahip olduğu görülmektedir (Shahom ve Dalakas, 2003; Dotson ve Hyatt, 2005). Araştırmalar çocuklara yönelik giyim ürünlerinin çoğunluğunun 3 ile 14 yaş aralığı için planlandığını ortaya koymaktadır. Moda-marka bilincinden gelen taleplerin ise çoğunluğunun 9-14 yaş ile yaş arasındaki grupları kapsadığı belirlenmiştir (Key Note, 2002). Özelikle bu yaşlardaki kız çocukları sadece marka ve moda eğilimleri göstermekle kalmayıp aynı zamanda özel giysi ve kişisel spor giyimlere de çok fazla para harcamaktadır (Grant ve Graeme, 2005). Bu nedenle söz konusu tüketici grubu göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir pazarı teşkil etmektedir. Geçmiş yıllarda gençlerin büyüklerini taklit edip örnek aldığı giyim konusunda, artık gençler örnek alınmaktadır. Marka reklamları genç nesilleri hedeflemekte, orta ve üstü yaşları genç göstermeyi vaat etmektedir. Bu araştırma, 9-14 yaş çocukların hazır giyimde marka tercihlerini belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Bu amaçla araştırmada iki alt problem benimsenmiştir. Bu problemler şunlardır; Çocuklar markayı nasıl ve ne şekilde algılamaktadır? Çocukların en fazla tercih ettikleri hazır giyim markaları hangileridir? Son Türkiye Nüfus Sayımı verilerine göre (Tüik,2007) 10 ile 14 yaş arasındaki toplam nüfus dir. Verilen sayının cinsiyete göre dağımı (Erkek: , Kadın: ) hemen hemen yarı yarıyadır. Bu rakama

3 2 daha alt yaşlardaki nüfus da ilave edildiğinde hazır giyim üreticileri açısından Türkiye de önemli bir çocuk ve önergen tüketici potansiyelinin olduğu görülmektedir. Çalışma, çocukların giyimde markaya bakış açılarının belirlenmesi, hazır giyim marka tercihlerinin saptanması, hedef kitlesi çocuk ve gençler olan giysi üreticilerine yol gösterici olması açılarından önem taşımaktadır. Bu anlamda Türkiye deki ilk tanımlayıcı araştırmalardan birisi olma özelliğini taşımaktadır. 2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Hogg ve diğerleri (1998), farklı gelir gruplarından 7-10 yaşlarındaki 200 çocuğun moda marka tercihleri, moda ve markanın çocukların algı ve değerlerindeki sosyal etkilerinin rolünü incelemişlerdir. Çalışmada, Nike dan Adidas a spor markalarının reklam, akran grubu, aile gibi önemli sosyal etkiler ile çocuklar üzerinde marka bağımlılığını nasıl güçlendirdiği rapor edilmiştir. Child Wise (2001), İngiltere de kız ve erkek çocukların giyim ürünlerine yönelik aylık harcama oranlarını ve en fazla tercih ettikleri markaları incelemiştir. Çalışmada her iki grubun giysilere harcadığı aylık ortalama para 31,70 Euro olarak tespit edilmiştir. Bu paranın en fazla Adidas, Nike, Topshop, Tommy Girl ve New Look gibi markalara harcandığı belirlenmiştir. Rosenberg (2001), Çocukların ailelerin satın alma kararlarında ne derece etkili olduğunu tespit etmek üzere bir çalışma yapmıştır. Araştırmada çocukların yaşları büyüdükçe satın alma kararlarındaki etkisinin arttığı belirlenmiştir. Bu sonuç marka pazarlayanların ürün kategorilerinde hem ailelerin hem de çocukların hoşuna gidecek tasarımlar oluşturması gerektiğini ortaya koymuştur. Araştırma bu yöndeki çalışmaların başlamasına ön ayak olmuştur. Mintel (2002), İngiltere deki 7-16 yaş arasındaki çocukların, yıllık toplam harcama gücü ve hangi ürünlere yönelik harcama yaptıklarını tespit etmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Çalışmaya göre, çocuk tüketicilerin 2002 de 2,7 milyar Euro olarak belirlenen yıllık toplam harcama gücünün 2006 da artarak 3 milyar Euro olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle kız çocuklarının paralarının % 24 ünü elbise ve ayakkabıya harcadığı rapor edilmiştir. Chen ve diğ. (2004), Çin in büyük kenti Zhengzhou da yaşayan 0-14 yaşlarındaki çocuklar ve annelerinin moda ürünlerini satın almadaki tercihlerini incelemişlerdir. Araştırmada, markalı çocuk giysilerini satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin analizi ve sektörün gelecekteki stratejilerine yönelik yorumlara yer verilmiştir. Ross ve Harradine (2004), İngiltere nin kuzey doğusundaki bir okulda, yaşları 5 ile 10 arasında değişen 105 çocuk ve onların aileleri üzerinde bir çalışma yapmıştır. Araştırmada dört farklı yaş grubuna ayrılan çocukların; markaları tanıma dereceleri ve marka farkındalıkları, farklı yaş gruplarının algı ve tutumları üzerinde markalı ürünlerin etkileri, markaya ilişkin tutum ve tercihleri tespit edilmiştir. Bulgular markayı erken yaşta tanıyanların ileriki yaşlarda daha büyük marka bilinci geliştirdiğini göstermiştir. Çalışmada büyük yaş grupların değeri artan ve arkadaşları arasında kabul gören markaları önemli gördükleri belirlenmiştir. Araştırmada adı açıklanmadan sadece logolarına bakarak markayı tanıyanların yaş grubu büyüdükçe arttığı tespit edilmiştir. Ailelerinin % 91 inin çocuklarının marka etiketleri ile ilgisinin olduğu belirlenmiştir.

4 3 Grant ve Stephen (2005), 39 açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu ile yaşları arasında değişen 6 ön ergen kız çocuğunun satın alma davranışlarını, marka bilinci ve markalardan beklentilerini belirlemişlerdir. Çalışmada, kızların marka bilincinin yüksek olduğu, markalı giysilerle kendilerini mükemmel hissettikleri, giysi satın alımında markanın isminden etkilendikleri ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda; marka bilincinin satın alma aşamasında da anahtar rol oynadığı görülmüştür. Aile ve okul arkadaşlarının onayının yanı sıra markayı meydana getiren kurumun da satın almayı çok güçlü etkilediği tespit edilmiştir. Dotson ve Hyatt (2005) in Amerika da 663 çocuk üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada çocuk tüketimlerinde başlıca etkenlerin sosyal çevre, medya, aile ve marka olduğu saptanmıştır. Üstün ve Çeğindir (2006) in, 204 çocuk ve annenin görüşlerini aldıkları araştırmaları, 7-14 yaş çocukların giysi tercihlerinin belirlenmesi ile ilgilidir. Araştırmada cinsiyet farkı olmaksızın çocukların satın alırken giysinin rengini, modelini, kullanım kolaylığını ve fiyatını çok önemli bulduğu, film kahramanlarının giyim tarzından etkilendiği; eğitim durumlarına göre farklılık olmaksızın annelerin, günlük giysi alırken çocuklarının zevk ve isteklerini önemsediği ortaya konulmuştur. 3. MATERYAL VE YÖNTEM Betimsel araştırma tekniklerinden, Örnek Olay yönteminin kullanıldığı araştırmanın materyalini, yıllarında Ankara nın Bahçeli evler, Emek, Anıttepe ilçelerinde yaşayan 9-14 yaş arasındaki orta düzeyde gelire sahip ailelerin çocukları oluşturmaktadır. Materyalin seçiminde orta gelir grubundaki ailelerin çocuklarının seçilme nedeni alt ve üst gelir grubunun ekonomik özelliklerinin sonucu etkilemesini talere etmektir. Çünkü gelir, insanların satın alma gücünün bir göstergesidir. Bu nedenle çalışma örneklemini rastlantısal olarak seçilen ve ölçme aracına cevap vermeyi kabul eden 400 çocuk oluşturmaktadır. Tüm soruları cevaplanmayan ya da bilgileri eksik verilen 15 form kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırma, 385 çocuktan görüşme formu yardımıyla elde edilen veriler ve konu ile ilgili literatür taraması sonucunda ulaşılabilen kaynaklar ile sınırlıdır. Çocukların marka konusundaki görüşlerini belirlemek için görüşme formu hazırlanmıştır. Formun hazırlanmasında daha önce yurt dışındaki benzer çalışmalardan (Grant ve Stephen, 2005; Rose ve Herradine, 2004) ve ilgili literatürden faydalanılmıştır. Form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; çocukların demografik özelliklerini, ikinci bölüm ise öğrencilerin marka kavramı ve hangi markaları tercih ettiklerine ilişkin görüşlerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Soruların anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Bu amaçla 20 çocuk üzerinde pilot bir çalışma yapılmış, alınan dönütlere dayanılarak görüşme formu yeniden düzenlenmiştir. Form, karşılıklı görüşme tekniği ile doldurulmuştur. Araştırmaya katılan çocukların yaş dağılımları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1: Çocukların Yaş Dağılımı

5 4 Yaş Sayı % , , , , ,1 Toplam Araştırmaya katılan 385 çocuğun % 52 si kız, % 48 i erkektir. Tamamı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında öğrenim görmektedir. Çocukların en yüksek yaş ortalaması % 35 ile 11 yaşa aittir. Tablo 2 de çocukların markanın önemine ilişkin cevapları yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS (16.0) paket programına aktarılmış, istatistiksel incelemesi yapılmıştır. Cinsiyete göre verilen cevapların ilişkisi ki-kare (Chi-Square) testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Tablolarda verilen bulguların durumlarına göre aralarındaki anlamlılık ilişkisi incelenmiştir. 4. BULGULAR VE YORUM Araştırmanın bu bölümünde görüşme formlarından elde edilen sonuçlar ve yorumlarına yer verilmiştir. Tablo 2: Markanın Önemine İnanma ile İlgili Sonuçlar Markanın Önemine Çocuğun Cinsiyeti Toplam İnanma Kız Erkek İnanırım 83 21, , ,4 Bazen İnanırım , İnanmam 21 5, ,5 Fikrim Yok ,1 35 9,1 Toplam , , x²: 5,495 p:.139 Tablo 2 de görüldüğü üzere genel olarak çocukların % 44 ü markanın önemine inandığını, % 34 ü ise bazen inandığını ifade etmektedir. Markanın önemine inanmayanların oranı % 13 tür. Cinsiyet bakımından bakıldığında çocukların cevapları birbirine benzer olup verilen cevaplar arasında anlamlı bir farka (p> 0.05) rastlanmamıştır. Tablo 3: Markanın Neyi İfade Ettiğine İlişin Sonuçlar

6 5 Markanın Çocuğun Cinsiyeti Toplam Neyi İfade Ettiği Kız Erkek Saygınlığı , ,5 Kaliteyi 59 15, , ,4 Arkadaşlarla aynı grupta 40 10, , ,5 olmayı Anlamsız 28 7,3 28 7, ,5 Toplam , , x²:,709 p:.871 Tablo 3 incelendiğinde çocukların % 35 i markanın saygınlığı, % 30 u kaliteyi, % 21 i arkadaşlar ile aynı grupta olmayı ifade ettiğini belirtmişlerdir. Çin de yapılan bir araştırmada, 0-14 yaş çocuklar ve anneler tarafından, markalı çocuk ürünlerini satın almada en önemli unsurun kalite ve stil olduğu dile getirilmiştir ( Chen vd.,2005). Arkadaşlar ile aynı grubun üyesi olmayı ifade edenlerin sayısı küçümsenemeyecek seviyededir. Dünyanın pek çok bölgesinde yapılan araştırmalarda marka seçiminde arkadaş etkisinin olduğu (Dotson ve Hyatt, 2005:38-39; Grant ve Stephen, 2005;Üstün ve Çeğindir,2006) kesinleşmiştir. Markanın anlamsızlığını düşünenlerin oranı kız ve erkeklerde eşit olup toplam % 15 tir. Cinsiyete göre verilen cevaplar arasında benzerlik göze çarpmaktadır. Yapılan istatistik sonuçları da (p>0.05) bunu desteklemiştir. Ayrıca çocukların markanın ifade ettiği anlama ilişkin olarak verdikleri cevapların yaş aralığına göre incelenmesinde, markayı anlamsız bulanların oranı yaş büyüdükçe düşmektedir. Tablo 4: Markanın İsminden Etkilenme Durumuna İlişkin Sonuçlar Markanın İsminden Çocuğun Cinsiyeti Toplam Etkilenme Kız Erkek Hayır , , ,1 Evet 25 6,5 35 9, ,6 Bazen Fikrim Yok 14 3,6 14 3,6 28 7,3 Toplam , , x²: 3,660 p:.301 Tablo 4 e bakıldığında giysi satın alırken beğenmeseniz dahi markanın isminden etkilenir misiniz? sorusuna verilen cevapların % 63 ü hayır, % 16 sı evet, % 14 ü bazen dir. Bazen ve fikrim yok cevabı her iki cinste de eşit oranda bulunması ilginçtir. Verilen cevapların arasında cinsiyete göre anlamlı bir farka (p>0.05) rastlanılmamıştır. İngiltere de yapılan bir çalışmada, yaşlarındaki kızlar yüksek paralar ödeyerek aldıkları herhangi bir giyside hayal kırıklığına uğrasalar dahi o markanın isminden etkilendiklerini ifade etmektedirler (Grant ve Stephen, 2005:12). Etkilenme ile ilgili cevaplarda kızların oranının daha düşük olması moda- marka konusunda esnek düşünme, doğru karar verme, yüksek kalite beklentilerine ve yeni arayışlar içinde olmalarına, erkeklerin farklı markaları deneme konusunda ise daha tutucu olmalarına bağlanmıştır. Marka ve çocuklar konusunda yayınlanan son bir raporda da markanın erkek çocuklar için kızlardan daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. (Harper vd., 2003) Bu verilerde tablo 4 den elde edilen sonuçları doğrular niteliktedir.

7 6 Tablo 5 Marka logosunun satın almadaki yerine ilişkin cevaplardan elde edilen sonuçları içermektedir. Tablo 5: Marka Logosunun Satın Almadaki Yerine İlişkin Sonuçlar Marka Logosunun Çocuğun Cinsiyeti Toplam Satın Almadaki Yeri Kız Erkek Evet 70 18, ,1 Hayır 80 20, , ,7 Kısmen , ,2 Toplam , , x²:.819 p:.664 Tablo 5 de gözlendiği üzere markaların logosundan etkilenmeye yönelik olarak çocukların verdiği cevapların evet (% 37) ve hayır ( % 39) oranları birbirine yakındır. Kısmen cevabının oranı % 24 tür.verilen cevaplar arasında cinsiyete göre bir farka (p> 0.05) rastlanılmamıştır. Tablo 5 den elde edilen sonuçlar Tablo 4 ü destekler niteliktedir. Tablo 6 çocukların bir markayı seçmedeki en önemli unsurların neler olduğu sorusuna verilen cevapları göstermektedir. Tablo 6: Marka Tercihindeki En Önemli Etkene İlişkin Sonuçlar Marka Tercihindeki En Çocuğun Cinsiyeti Toplam Önemli Etken Kız Erkek Ailemin de tercih etmesi 51 13, , ,5 Ürünü beğenmem 64 16,6 30 7, ,4 Arkadaşlarımın tercih etmesi 35 9,1 31 8, ,1 Markanın moda olması 29 7,5 25 6, Ünlülerin kullanması 6 1, , ,5 Reklamın çekiciliği 15 3,9 10 2,6 25 6,5 Toplam , , x²:: 40,477 P:.000 Tablo 6 ya göre çocuklar % 26 oranı ile bir markayı seçmedeki en önemli unsurun ailelerinin de o markayı beğenmesi olduğunu ifade etmişlerdir. North ve Kotze (2001) in yaptığı bir çalışmada da karar alma aşamasında en itibar edilen kaynak kişiler aileler olarak belirlenmiştir. Bunlar önemli referans grubudur. Tabloda çocukların % 24 ü ürünü beğendikleri için, % 17 si ise arkadaşlarının tercih etmesinden dolayı bir markayı seçtiklerini ifade etmişlerdir. North, Kotze (2001) ve Acuff (1997) ye göre erken adölesan döneminde ön ergenler satın alma kararı almak zorunda kaldıklarında bu kararda okul arkadaşları çok önemli bir rol oynamaktadır. Cevaplara bakıldığında çocukların ailelerinin fikirlerini önemsedikleri ancak kendi beğenilerinin de önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca arkadaşlarının tercihlerini dikkate almanın yanında modayı da takip ettikleri görülmektedir. Sonuçlar tablo 3 te verilenleri desteklemektedir. Her iki tablodaki sonuçlar da markanın, çocukların üzerinde bıraktığı algının önemi ön plana çıkmaktadır. Bugüne kadar bu konu üzerinde yapılan araştırmalarda çocuklarda marka kavramının oluşmasında ve marka algısının gelişmesinde TV reklamlarının da

8 7 büyük bir etkisinin olduğu belirlenmiştir (Hogg vd, 1998; Tokgöz,1982; Mangır, 1995). Ancak tablo 6 dan elde edilen sonuçlar örneklemi oluşturan çocukların en az etkilendikleri unsurun reklamlar olduğunu ortaya koymaktadır (% 7). Oysa televizyonda yayınlanan reklamlar çocuk üzerinde önemli bir etkiye sahip olmakla birlikte, çocuğun yanlış tüketim eğilimini de artırabilmektedir (Kapferer, 1991:263). Çalışmadan elde edilen sonuç çocuklara yönelik giyim ürünü reklamlarının yetersizliği ya da etkin kullanılamadığını akla getirmektedir. Tablo 7 de çocukların giysi alırken ilk tercih ettikleri markaların sıralaması verilmiştir. Tablo 7: Giysi Alımında İlk Tercih Edilen Markaya İlişkin Sonuçlar İlk Tercih Edilen Çocuğun Cinsiyeti Toplam Marka Kız Erkek LCW 79 20, , ,6 Nike , ,5 Adidas 51 13, , ,5 Panço 14 3,6 5 1,3 19 4,9 Kinetix 7 1,8 3 0,8 10 2,6 Reebok ,5 6 1,6 Toplam , , ,4 Diğerleri 18 4,6 11 2,8 29 7,5 Genel Toplam , , x²: 51,838 p:.000 Tablo 7 incelendiğinde çocukların giysi satın alırken ilk üç sırada tercih ettiği markaların LCW, Nike ve Adidas olduğu görülmektedir. Hogg ve diğerlerinin 7-10 yaş çocukları üzerinde yaptığı bir araştırmada; Adidas, Nike ve Reebok gibi spor giysi markalarının çocuklar tarafından ilk sıralarda tanındığı belirlenmiştir. Sonuçlar Lindstrom ve Seybold (2005) un Dünya nın 30 ülkesinde yapmış olduğu marka araştırması ile benzerdir. Çalışmada, ilk sırada tercih edilen spor giyim markalarının Nike ve Adidas olduğu çıkmıştır. Verilen cevaplar cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kız ve erkeklerin arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Benzer sonuçlar Hogg ve diğerlerinin araştırmasında da görülmektedir. Erkekler spor giysi markalarını ilk sıralarda tercih etmişlerdir. Türk kız çocukları için marka sıralamasında ilk sıra LCW markasına, İngiliz kız çocukları için Marks&Spencer a verilmiştir. Hogg ve diğerleri sonuçları markaların çocuklar üzerinde kurduğu sosyal ve psikolojik etki, pazar politikalarının başarısı gibi nedenlerle açıklamıştır. Araştırmada ileri sürülen bu düşünceler Türkiye de geniş pazarlama ağına, reklam unsurlarını iyi kullanan ve çeşitli yaşlara göre farklı ürün gamına sahip olan LCW markası için de düşünülebilir. Tablo 8 de çocukların en fazla tercih ettiği ikinci markanın sıralamasına yer verilmiştir.

9 8 Tablo 8: En Fazla Tercih Edilen İkinci Markaya İlişkin Sonuçlar Tercih Edilen Çocuğun Cinsiyeti Toplam İkinci Marka Kız Erkek Adidas 52 13, , ,9 Nike 48 12, , ,9 LCW 20 5,2 13 3,4 33 8,6 Toplam , , ,4 Diğerleri 80 20, , ,5 Genel Toplam , , x²: 44,252 p:.014 Tablo 8 e bakıldığında çocukların en fazla tercih ettiği ikinci marka; Adidas, Nike ve LCW olarak sıralanmaktadır. Tablo 9 da ise çocukların en fazla tercih ettiği üçüncü marka nın sıralaması görülmektedir. Tablo 9: En Çok Tercih Edilen Üçüncü Markaya İlişkin Sonuçlar Tercih Edilen Çocuğun Cinsiyeti Toplam Üçüncü Marka Kız Erkek LCW 24 6, , ,2 Nike 41 10,6 28 7, ,9 Adidas 25 6,5 22 5, ,2 Toplam 90 23, , ,3 Diğerleri , , ,6 Genel Toplam , , x²: 39,769 p:.069 Tablo 9 da görüldüğü üzere çocukların en fazla tercih ettiği üçüncü marka; LCW, Nike, Adidas dır. Tablo 8 ve 9 incelendiğinde, kız ve erkek çocuklarının ikinci ve üçüncülük sıralamasındaki marka tercihlerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Ancak Tablo 7, 8 ve 9 dan çıkan ortak sonuç, anılan markaların hep ilk 4 sıralamada olduğu, sadece yer değiştirdiğidir. Burada cinsiyet ile ilgili tercihler sıralamayı değiştirmektedir. Tablo 10 da çocuklara gösterilen marka logolarından en fazla tanınan ilk 6 markaya ilişkin sonuçlar verilmektedir.

10 9 Tablo 10: Marka Logolarının Tanınma Düzeyine Yönelik Sonuçlar Marka Logolarının Tanınma Oranı Çocuğun Cinsiyeti Toplam Kız Erkek x² P Adidas , , , Nike , , LCW , , , Kinetix , , Panço , , Reebok , , , Zara , , , İlk 6 marka ( % 48,5 in üzerindekiler) alınmıştır. n: 385 Tablo 10 dan elde edilen veriler Tablo 7, 8 ve 9 u destekler niteliktedir. En fazla tanınan ilk üç markanın logosu sırası ile Adidas, Nike, LCW olup bunları Panço, Kinetix, Reebok ve Zara izlemiştir. Cinsiyete göre tanınma oranı Panço ve Reebok markasının logosunda farklılık (P<0.05) göstermektedir. Kızlar erkeklere oranla daha fazla marka logosunu tanımaktadır. Ross ve Harradine (2004) ün 5-11 yaş arasındaki 107 okul çocuğu üzerinde yaptığı bir çalışmada Nike, Adidas, Reebok, Umbro gibi etkin reklam faaliyetleri ve arkadaş grupları arasında çok tanınan markaların logoları verilerek çocukların marka adı ile eşleştirmeleri istenmiştir. Hi-Tec ve Le Coq Sportif ise daha küçük profilli markalar olarak ikinci bir grubu oluşturmuştur. Birinci ve ikinci grup marka logoları ile adlarını büyük yaş gruplarının % 83 ü tamamen doğru bilirken, daha küçük çocukların 68 % 68 i logoyu tanıdığını belirtmiş ancak % 17 oranında ismi ile eşleştire bilmiştir. Ancak birinci grupta yer alan markaların ise yaş büyüdükçe öncü markalar olmasının önemini yitirdiği tespit edilmiştir. 5. SONUÇ Araştırma sonucunda genel olarak: 1. Markanın önemine çocukların % 44 ünün inandığı, % 34 ünün ise bazen inandığı, 2. Markanın çocukların % 35 ine saygınlığı, % 30 una kaliteyi, % 21 ine arkadaşlar ile aynı grupta olmayı ifade ettiği, 3. Çocukların % 63 ü giysi satın alırken markanın isminden etkilenmem, % 16 sı evet etkilenirim, % 14 ü bazen etkilenirim cevabını verdiği, 4. Giysi alırken markaların logosundan etkilenen oranının % 39, etkilenmeyenlerin oranının % 37 olduğu,

11 10 5. Çocukların bir markayı seçmedeki en önemli unsurun ailelerinin (% 26), kendilerinin (% 24) ve arkadaşlarının tercih etmesi ( % 17) şeklinde sıralandığı, 6. Çocukların ilk tercik ettikleri hazır giyim markalarının sırasıyla LCW, Adidas ve Nike olduğu belirlenmiştir. Araştırma örneklem grubunun görüşleri ile sınırlı olup tanımlayıcı niteliktedir. Evrene genellemez. Ancak sonuçlar Türk çocuk tüketicilerin marka tercihlerinin, kullanılan hazır giyim markalarının Dünya pazarları ile paralel olduğu, giyim kültürünün küreselleştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Daha sonraki araştırmalar alt ve üst gelir grubunun da içinde olduğu farklı gelir gruplarında ve sosyo-kültürel çevrelerdeki çocuklar üzerinde gerçekleştirilebilir. Konu ile ilgili yapılacak geniş katılımlı çalışmalar sektördeki markaların çocuklar üzerindeki pazar payını artırmak için doğru politikalar izlemelerine katkı sağlayacaktır. KAYNAKLAR Acuff, D.S. (1997). What Kids Buy And Why: The Psychology of Marketing to Kids, Free Press, New York, NY. Anonim 1. Marka Neyi İfade Eder? Kobi Finans. Erişim Tarihi: 4 Kasım Chen X., Au, W.M. and Li K. (2004). Consumption of Children s Wear in A Big City in Central China: Zhengzhou, Journal of Fashion Marketing and Management. 8(2), Child Wise Insights, (2003). Children s Purchasing Habits, Erişim tarihi: 11 Ağustos Dotson, M.J. ve Hyatt E.M. (2005). Major İnfluence Factors in Children s Consumer Socialization, Journal of Consumer Marketing. 22(1), Grant I.J. ve Stephen G.R. (2005). Buying Behavior of Tweenage Girls and Key Societal Communicating Factors İnfluencing Their Purchasing of Fashion Clothing, Journal of Fashion Marketing and Management. 9(4), Harper, S.J.A., Dewar, P.J. ve Diack, B.A., (2003). The Purchase of Children s Clothing-Who has The Upper Hand?, Journal of Fashion Marketing and Management. 7(2), Hite, C.F. ve Hite, R.E. (1994). Reliance on Brand byyoung Children, Journal of the Market Research Society. 37(2), Hogg, M.K., Bruce M. ve A. J. Hill. (1998). Fashion Brand Preferences Among Young Consumers. International Journal of Retail & Distribution Manegement. 26 (28), Levinson, L. (2001). Girl Gear, in Capowski, W. (eds), Supermarket Business. 56 ( 1),

12 11 Lindstrom, M. ve Seybold P.B. (2005). Bonded to Brands:The Transition Years. Brand Child. Revised Edition. Editor: Lynne Segal. Kogan Page Ltd. London. Mangır, M., ve İnal, S. (1994). "Televizyonun Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar Üzerindeki Etkileri", 10.YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ankara. Mintel, (2002). Pocket Money-Non Food and Drink, UK Report. North, E. ve Kotze, T. (2001) Parents and Television Advertisements as Consumer Socialisation Agents for Adolescents: An Exploratory Study, Journal of Family Ecology and Consumer Sciences. 29, Özkan, M. ve Bedük, S. (2005) Kitle İletişim Araçlarından, Televizyon Tv Reklamlarının Çocukların Giyimi Üzerindeki Etkileri, Konya Ticaret Dergisi, 211, Roedder J,D., ve Sujan, M. (1990). Age Differences in Product Categorization, Journal of Consumer Research. 16, Rosenberg, J. (2001). Brand Loyalty Begins Early, Advertising Age, pp.2 Ross, J., Harradine R. (2004). I m Not Wearing That! Branding and Young Children, Journal of Fashion Marketing and Management, 8(1), Shahom A. ve Dalakas V. (2003). Family Consumer Desicion Making in Israel: The Role of Teens and Parents, Journal of Consumer Marketing. 20 ( 2), Tokgöz, O. (1982). Televizyon Reklamlarının Anne Çocuk İlişkisine Etkileri Semineri, Ankara. Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus Göstergeleri, Erişim tarihi: 3 Ekim Üstün G. ve Çeğindir N. Y. (2006). Çocuk Giysi Tercihlerinin Çocuklar ve Annelerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Konfeksiyon Teknik Dergisi. 12 (142) s:

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ

TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mehmet MARANGOZ D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:107-128 TÜKETİCİLERİN MARKA FONKSİYONU ALGILAMALARI İLE SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Mehmet MARANGOZ ÖZET Tüketicilerin satın alma

Detaylı

TÜKETİCİLERİN BEYAZ EŞYA SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE MARKA ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN BEYAZ EŞYA SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE MARKA ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 63-84 TÜKETİCİLERİN BEYAZ EŞYA

Detaylı

The Correlation Between Family Communications On Consumption Of Children, Their Materialist Tendency And Their Demographic Characteristics.

The Correlation Between Family Communications On Consumption Of Children, Their Materialist Tendency And Their Demographic Characteristics. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 56-64, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Çocukların Tüketim Hakkındaki Aile leri İle Materyalist Eğilimleri ve Demografik Özellikleri Arasındaki

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ( SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ) Ayşe YALÇIN Doç.Dr. Halil KIZILASLAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

TÜKETİCİLER MARKALARI NASIL TERCİH EDİYOR? ( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma)

TÜKETİCİLER MARKALARI NASIL TERCİH EDİYOR? ( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma) TÜKETİCİLER MARKALARI NASIL TERCİH EDİYOR? ( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma) Işıl Karpat AKTUĞLU * Ayşen TEMEL ** ÖZET Günümüzde işletmelerin

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

Ayça Çekiç Akyol Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7320 h.aktas@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ayça Çekiç Akyol Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7320 h.aktas@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 4C0068 HUMANITIES Hasret AktaĢ Received: August 2009 Ayça Çekiç Akyol Accepted: October 2010 Mevlüt Akyol

Detaylı

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet BAŞ *, mbas@gazi.edu.tr Şaylan ŞAHİN, saylan.sahin@gazi.edu.tr Bu

Detaylı

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY Bu çalışma, yeni teknolojilerin gençlerin satın alma eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla

Detaylı

TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ:TOKAT İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ:TOKAT İLİ ÖRNEĞİ TÜKETİCİLERİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ:TOKAT İLİ ÖRNEĞİ YRD.DOÇ.DR. EBRU ONURLUBAŞ Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 37-62.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 37-62. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 37-62. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU SATIN ALMA VE KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SİVAS

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Detaylı

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KADIN TÜKETİCİLERİN

Detaylı

Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma Ramazan KURTOĞLU Yrd.Doç.Dr., Bozok Üniversitesi, İİBF kurtoglu38@gmail.com Behiye ÇİÇEK YL

Detaylı

KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research Comparing The Durable Goods Purchase Decision Of Rural

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 69

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 69 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 69 TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK BEŞ HAVAYOLU İŞLETMESİNİN MARKA DEĞERİ UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE ANKARA İLİ UYGULAMASI Cemalettin AKTEPE

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: EDİRNE İLİNDE BİR UYGULAMA

KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: EDİRNE İLİNDE BİR UYGULAMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: EDİRNE İLİNDE BİR UYGULAMA PINAR

Detaylı

GSM OPERATÖRLERİ SEKTÖRÜNDE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

GSM OPERATÖRLERİ SEKTÖRÜNDE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA GSM OPERATÖRLERİ SEKTÖRÜNDE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Gülay ÖZALTIN TÜRKER 1, Ali TÜRKER 2 ÖZET Tüketicilerin belli bir markayı düzenli

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama-

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU TALEBİNDE İSRAFA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ ANALİZİ -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama- Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.1, s.29-44. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma

Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:512 S. ÇİFCİ - R. COP 69 Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma Sertaç

Detaylı

ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Atınç OLCAY* Yrd. Doç Dr. Yavuz AKÇİ** ÖZ

Detaylı

Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama

Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 77-94 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 77-94 Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını

Detaylı

EBEVEYNLERİN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ETİK AÇIDAN ALGILAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

EBEVEYNLERİN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ETİK AÇIDAN ALGILAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA EBEVEYNLERİN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ETİK AÇIDAN ALGILAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Study on Parent s Ethical Perceptions of the Effects of TV Advertising Contents

Detaylı

SPOR SPONSORLUĞUNDA SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR SECTORAL APPROACHES IN SPORTS SPONSORSHIP

SPOR SPONSORLUĞUNDA SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR SECTORAL APPROACHES IN SPORTS SPONSORSHIP SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009, VII (4) 151-157 SPOR SPONSORLUĞUNDA SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR Tamer KARADEMİR 1 Sebahattin DEVECİOĞLU 2 Bilal ÇOBAN 3 Mahmut AÇAK 4 M. Emin KAFKAS 5

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı

Tourism Students Entrepreneurial Personality Traits: An Emprical Research On Undergraduate Associate And Bachelor s Students

Tourism Students Entrepreneurial Personality Traits: An Emprical Research On Undergraduate Associate And Bachelor s Students KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (26): 41-55, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ *

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013 ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ

Detaylı