TV DĠZĠ ve FĠLMLERĠNĠN MARĠFETĠ: DĠL YOZLAġMASI NIN YAġ GRUPLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ. ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR HATĠCENUR ÖZDEMĠR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TV DĠZĠ ve FĠLMLERĠNĠN MARĠFETĠ: DĠL YOZLAġMASI NIN YAġ GRUPLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ. ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR HATĠCENUR ÖZDEMĠR"

Transkript

1 TV DĠZĠ ve FĠLMLERĠNĠN MARĠFETĠ: DĠL YOZLAġMASI NIN YAġ GRUPLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR HATĠCENUR ÖZDEMĠR HATĠCE BÜġRA ÖZKAN (ESKĠġEHĠR ETĠ SOSYAL BĠLĠMLER LĠSESĠ) DANIġMAN ÖĞRETMEN SEYFĠ ERDOĞAN FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI: PROJE KATEGORĠSĠ ESKĠġEHĠR, 2012

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1.PROJENĠN ADI PROJENĠN KONUSU PROJENĠN AMACI ve ÖNEMĠ YÖNTEM GĠRĠġ A.Dil ve Kültür. 4 B.Medya Dili - Televizyon Dili C.Dizi ve Sinema Dilinin Toplum Üzerindeki Etkisi... 5 D.Televizyon Dizi ve Filmlerindeki Dil YanlıĢları Örnekleri MÜLAKAT BULGULAR ve TARTIġMA ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ TEġEKKÜR KAYNAKÇA

3 1. PROJENĠN ADI: TV Dizi ve Filmlerinin Marifeti: Dil YozlaĢması nın YaĢ Grupları Üzerindeki Etkileri, EskiĢehir Örneklemi. 2. PROJENĠN KONUSU: Günümüzde Türkiye de televizyonlarda yayımlanan pek çok dizi ve filmde standart dilimiz, yani Ġstanbul Türkçesi bozulmakta ve garip söyleyiģ Ģekilleri medya vasıtasıyla topluma yayılmaktadır. Bu durumun çocuklar, gençler, orta yaģ grubu ve yaģlılar üzerindeki etkileri dikkate alınarak, olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri incelenmiģtir. 3. PROJENĠN AMACI ve ÖNEMĠ: Dizi ve filmlerin birçoğu, içerikleri, amaçları ve nitelikleri bakımından halkın dil becerilerini geliģtireceği, kültür seviyelerini yükselteceği, onlara Türkçeyi sevdireceği yerde dilin yozlaģmasına yol açmaktadır. Amacımız dilimizdeki bu yozlaģmanın nedenleri araģtırmak, çözüm önerileri geliģtirmek ve topluma dil bilinci kazandırarak kültürümüzün geleceğe sağlıklı bir Ģekilde aktarılmasına katkıda bulunmaktır. Ana hipotez: TV dizi ve filmlerinin birçoğu kullandıkları dil ile Türkçeyi ve kültürümüzü yozlaģtırmaktadır. Bu temel amacın yanında alt hipotezler Ģu Ģekilde geliģtirilmiģtir: -Dizi ve filmlerdeki dil duyarlılığı ve dil bilinci bakımından görülen eksiklikler, Türkçenin geleceği için ciddi bir tehlikedir. -Dizi ve filmlerde uygun kullanımlar ve kusurlu kullanımlar birbirinden ayırt edilemez duruma gelmektedir. Bu yüzden izleyiciler yanlıģ kullanımları doğru olarak kabul etmektedirler. -Dilimiz, pek çok dizi ve filmdeki konuģulan dil nedeniyle Ġngilizcenin saldırısına uğramıģ ve sözlüğümüzdeki yabancı sözcük oranı artmaktadır. -Özel TV kanallarındaki dil tutarsızlıkları göz ardı edilemeyecek kadar ciddidir. -Toplumumuz dizi ve filmlerdeki karakterlerin konuģmalarına özenerek günlük konuģmalarda bu özenti dile yer vermektedirler. -Ülkemizde medya okuryazarlığı eğitimine gereken önem verilmemektedir. -Dizi ve filmlerin neden olduğu dil kirliliği; milletimizi diline, tarihine ve kültürüne yabancı, edebiyat eserlerini anlayamaz hale getirmiģtir. 2

4 -Dizi ve filmlerde yoğun olarak yapılan dil yanlıģlarına ve keyfî kullanımlara bakıldığında ilgili kurumlarda bir denetlemenin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aģağıdaki sorulara cevap aranmıģtır. -Toplumu bilinçlendirme ve etkileme bakımından gücü elinde bulunduran kitle iletiģim araçlarından televizyonun dil üzerindeki etkisi nedir? -Dizi ve filmlerde Türkçe doğru ve etkin biçimde kullanılıyor mu? -Dizi ve filmlerde yapılan dil yanlıģları nelerdir? -Dizi ve filmlerde kötü söz üretimi izleyicilerin dil kullanım sağlığını olumlu/olumsuz etkiliyor mu? -Yabancı dizi ve filmlerin Türkçeye çevrilerinin dilimize etkileri nelerdir? -Dizi ve filmlerde kullanılan garip söyleyiģ Ģekillerinin ve dil yanlıģlarının yaģ grupları üzerindeki etkileri nelerdir? -Dizi ve filmlerde konuģulan dilin neden olduğu kirliliğe karģı ilgili kurum, kuruluģların sorunun çözümüne yönelik çalıģmaları yeterli ve etkili midir? 4. YÖNTEM: Kota yöntemi uygulanmıģ, örnekleme girecek katılımcıların seçimi ise basit tesadüfi (rastgele) örnekleme yöntemiyle yapılmıģtır. EskiĢehir il merkezinde bulunan EskiĢehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi ve ġehit Ali Gaffar Okkan Ġlköğretim Okulu öğrenci, öğretmen ve velileri ile sınırlandırılmıģtır. Proje kapsamında örneklemden elde edilecek bilgi ve verileri toplamak üzere öğrencilere yönelik 21 sorudan oluģan bir anket formu geliģtirilmiģtir. Ankete cevap verme oranı %100 olarak gerçekleģtirilmiģtir. Anketle elde edilen sonuçlar bir istatistik analiz programı olan Excel programı kullanılarak analiz edilmiģ ve değerlendirilmiģtir. 3

5 5. GĠRĠġ: A.DĠL VE KÜLTÜR Kültür, bir toplumun geliģme süreci içinde oluģturulan bütün maddi ve manevi değerler bütünüdür ve bunlar sonraki nesillere söz veya yazı yolu ile aktarılır. Kültür o milletin kendisidir, Ziya Gökalp in deyimiyle hars ıdır. Dil bir kültür taşıyıcısı ve kültür aktarıcısıdır. Çünkü bir milletin kültür hazinesi oluşturan tarihi, coğrafyası, dil anlayışı, müziği, sanatı, edebiyatı, ilim ve tekniği, dünya görüşü ve millet olmayı gerçekleştiren ortak değerleri, tarihinin ve yüzyılların süzgecinden geçe geçe, dünden bugüne ve bugünden yarına ancak dil yolu ile aktarılabilmektedir. 1 Dil kutsaldır. O, milletin tüm değerlerini taģıyan, gelecek nesillere ileten, bir nevi kültürün cebrailidir. Gerçekten de her dilin günlük konuģmalarından baģlayan edebi eserlerine uzanan incelemede bu manevi gücü tespit etmek mümkündür. Türk edebiyatının tanınmış şairlerinden Yahya Kemal in Türkçe ağzımda annemin sütüdür. diyerek yücelttiği, Fazıl Hüsnü Dağlarca nın ise Türkçem benim ses bayrağım. diyerek yücelttiği hem de kutsallaştırdığı dilimize bugün gerekli özeni gösteriyor muyuz? 2 B. MEDYA DĠLĠ - TELEVĠZYON DĠLĠ Günümüzde kitle iletiģim araçlarının sayısındaki artıģ ve etki alanının geniģlemesi dil tartıģmalarına neden olmaktadır. Özellikle televizyonların gündelik hayatın daha belirgin parçaları haline gelmesiyle bu tartıģmalarda görsel medyaya gönderme yapılmaya baģlanmıģtır. Türkçenin bozulduğuna, kirlendiğine, yozlaģtığına ve özel televizyon yayınlarının bu gerilemeye uygun ortam yaratmakla kalmayıp aynı zamanda teģvik ettiğine tanık olmaktayız. Batı kaynaklı kültür ürünlerinin kendilerini giderek daha fazla hissedilir kıldığı küreselleşme süreci içinde, İngilizce bu yayılmanın taşıyıcısı olarak beliriyor.(...) Türkçe yayın yapan kanalların ve programların isimlerinde, Türkçe karşılıkları bulunamamış ya da bulunanları yaygınlaşamamış her konuda terimlerde, gündelik konuşmalar ile örülmüş eğlence programlarında Türkçe arasına serpiştirilmiş İngilizcenin yoğunluğu dikkat çekiyor. 3 Bu 1 Zeynep Korkmaz, Türk Dili Üzerine AraĢtırmalar, c. I, TDK Yayınları, Ank.1995, s Cahit Kavcar, Türkçenin Güncel Sorunları, 3 M. Berk Balçık, Televizyon Dünyası ve Dil TartıĢmaları, A. Menz & C. Schroeder (ed.), Türkiye de Dil TartıĢmaları içinde, Ġstanbul: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 91 4

6 yoğunluk dilimizi yozlaģtırmaktadır. Bunun önüne geçebilmek ancak medyanın duyarlı yayın anlayıģını benimsemesiyle olabilir. Medya kamu yararını gözetmeyi ilke edindiğinden, Türkçeyi korumak, doğru ve güzel Türkçeyle yayın yapmak zorundadır. Türkçeyi küresel kültür dillerinin istilasına maruz bırakmak milletin hem tarihine hem de gelecek nesillerine ihanet olur. C.DĠZĠ VE SĠNEMA DĠLĠNĠN TOPLUM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ Çocuklardan yaģlılara kadar bütün yaģ gruplarının izlediği dizi ve filmlerde karģılaģtığımız yabancı dil istilası ve özensiz konuģmalar toplumumuzda ciddi bir dil kirliliğine neden olmaktadır. Gazete ya da kitap satışlarının görece düşük seviyelerde seyrettiği Türkiye de, evlerde televizyon sahipliği oranı yüzde 97 nin üzerindedir. 4 TV baģında zaman öldürme açısından Amerikalıların ardından- dünya ikincisi ulusuz. Bu durum, edilgen bir toplum olduğumuzun göstergesi Dünyada olup bitenleri yönlendirmeye çalıģmak yerine, izleyici olmayı seçmiģiz. TV dizi ve filmlerinde dilin yanlıģ kullanımından olumsuz etkilenmesi de doğaldır. Bu durumdan en çok da kültürel kimliği oluģmamıģ çocuklar ve gençler olumsuz etkilenmektedir. Ülkemiz medya okuryazarlığı öğretme konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre geride kalmıģtır. Ayrıca milletimize anadilimizi doğru ve düzgün bir Ģekilde öğretme konusunda eksikliklerimiz vardır. İnsanları konuşma eğitiminden geçiremediğimize göre, örnek Türkçe olarak ne sunuyoruz onlara? Bir tek şeyi: Radyo ve televizyon yayınlarını... Peki, bu yayınlar, gerçekten de Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasında özendirici bir etki yapmakta mıdır? En güzel Fransızca TV5 ve öbür Fransız televizyonlarında, en güzel İngilizce BBC de, en güzel İtalyanca RAI te konuşulurken Türkiye de neler oluyor? 5 Gereksiz yabancı sözcükler ve kurallara bulanmıģ bir dil yozlaģmaya açık, geliģmeye kapalıdır. Anne babalardan, öğretmenlere, akademisyenlere, film setindeki ıģık teknisyeninden en üst düzeydeki devlet yetkilisine kadar hepimiz bu durumdan sorumluyuz. 4 Balçık, a. g. m., s Feyza Hepçilingirler, Dilim Dilim Anadilim, Everest Yay. I. Baskı, Ġst.2007.s. 73 5

7 D. TELEVĠZYON DĠZĠ VE FĠLMLERĠNDEKĠ DĠL YANLIġLARI ÖRNEKLERĠ Dünyanın en ahenkli, en köklü diline sahibiz. Son günlerde dizi ve filmlerde konuģulan dil, neredeyse anadilimizi unutturacak ölçüde yabancı sözcüklerle dolduruluyor, atasözlerimiz ve deyimlerimiz bambaģka Ģekillerde kullanılıyor hatta onların yerlerine Ġngilizce deyimlere yer veriliyor YetiĢen nesil çok az kelime kullanarak birbiriyle iletiģim kuruyor ve kullanılan kelimelerin çoğu kendi anadilimizi yansıtmıyor. Medya sıkça yabancı kelimelere yer veriyor ve dilimize akın eden bu kelimeler güzel Türkçede maalesef dil kirliliği ne neden oluyor. Örneğin Kahretsin, üzgünüm, nasıl gidiyor, bye bye, problem yok, start almak, ultra, rutin, sofistike, konsept, demo Bunlar gibi yanlıģ olduğunun farkında olmadan binlerce kelimeyi benimseyerek kullanıyoruz. Özellikle günümüz TV dizi ve filmlerinde de konuģulan dile Ģahit olduğumuzda Türkçemizi ne kadar ihmal ettiğimizi görüyoruz. Örneğin bir TV dizisinde; ( ) kadın şarkıcı, banyodan çıkan Ömer Beye üstüne basa basa şöyle diyor: Saatler olsun! 6. Sanırım kadın oyuncu Sıhhatler olsun demek istiyor. Saatler olsun çoğumuzun doğru olduğunu düģündüğü garip kullanım Ģeklidir. Aynı Ģekilde ateģ olsa cürmü kadar yer yakar atasözündeki cürüm kelimesinin doğrusu cirim, tavģan dağa küsmüģ dağın haberi olmamıģ atasözünün doğrusu dağ dağa küsmüģ dağın haberi olmamıģ Ģeklindedir. Çevirmenlerin kelime kelime çeviriler yapması dilimize anlamsız sözlerin girmesine neden olmaktadır. Show TV de The Prince of the Tides filminde Barbara Streisand, Onlar, şapkacılar kadar çılgınlar, değil mi? diyor. 7 Mad as a hatter Ġngilizce deyimi Türkçede kafayı yemiş, keçileri kaçırmış, bir tahtası eksik gibi zengin deyimler varken, hiç anlamsız biçimde çevrilmiş. 8 Örnekte olduğu gibi yabancı dizi/filmlerden yapılan çevirilerde çevirmenlerin bilgisizliğinden ve boģ vermiģliğinden kaynaklı dilimize garip söylemler girmektedir. Kanal D de şu kuklalı Gremlinler filmi(13 Kasım 97): Bir kişi ötekine soruyor: 6 Evren, a. g. e., s Hüseyin Ġçen, Yazılı ve Görüntülü Basında Çeviri ve Türkçe Sorunları, Türkçenin Kullanımında KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözümleri Kurultay Bildirileri (25-26 Eylül 2001), Ankara 2002, s.99 8 Ġçen, a. g. m., s.99 6

8 Bu müzikten hoşlanıyor mu? Öteki yanıtlıyor: Bu, onun favorisi. En sevdiği, tuttuğu, bayıldığı gibi sıfatlar varken 9 Dizi ve filmlerin veda sahnelerinde HoĢça kal diyene aynı Ģekilde cevap verilmektedir. Oysa HoĢca kal diyene Güle güle git cevabı verilir. HoĢça kal diyene de kızmamak lazım; Bye Bye ya da Tschüs demekten iyidir(!). Özel bir kanalda, Kampüsistan adlı bir TV dizisi oynatıldı. Yanlışlık, dizinin adından başlıyordu. Yerleşke anlamındaki sözcüğün doğrusu u harfiyle kampus diye yazılıp okunduğuna göre, dizinin adı da Kampusistan olmalıydı. İşte, bu dizinin bir bölümünde, kadın, oğluna öfkelenip şöyle dedi: Zevzeme be, iyiyiz dedik ya!.. Böylece tatsız ve çok konuşmak anlamındaki zevzeklenmek ve zevzeklik etmek eylemleri; tanınmaz bir biçime dönüştü: Zevzemek! 10 Bu örnekler, TV dizi ve filmlerinde yapılan dil yanlıģlarından sadece birkaçı Giderek yaygınlaģan kullanımlar dilimize ve kültürümüze büyük zararlar verir. Bu konuda dil bilinci oluģturmada medyadan eğitimcilere kadar herkes üzerine düģeni yapmalıdır. 9 Ġçen, a. g. m., s Evren, a. g. e., s. 72 7

9 6. MÜLAKAT DOÇ. DR. AYSUN YÜKSEL ĠLE: Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1969 yılında EskiĢehir de doğdum.1991 yılında Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü nden mezun oldum. ġu anda Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölüm BaĢkanlığı görevini yürütmekteyim. 1- Dil- kültür, popüler kültür ilişkisi üzerine bir değerlendirme yapabilir misiniz? Dil hem kültürün en temel öğelerinden biridir hem de kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bir iletiģim aracıdır. Dil manevi bir kültür öğesi olarak bir toplumun sahip olabileceği en önemli değerlerden biridir. Dolayısıyla, sahip çıkılması, korunması gerekir. Fakat bu dili olduğu gibi saklamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Dili tıpkı bir organizma, yaģayan bir varlık gibi düģünmek gerek. Sürekli bir değiģim süreci içinde. Ancak her zaman değiģim beraberinde geliģmeyi de getirmiyor. Tıpkı her canlı organizmada olduğu gibi dilde de kimi zaman hastalıklar doğabiliyor. BaĢka kültürlerin dillerinden etkileniyoruz. Popüler kültür ise her nevi kültürel öğeyi alıp geniģ kitlelerin algılayabileceği bir boyutta yeniden üreten bir kültürdür. Örneğin, bir Klasik Batı müziği bestesinin reklâm müziği olarak kullanılması buna bir örnektir. Reklâm izleyicisine o bestenin adı, bestecisi sorulsa çoğunluk yanıt veremez. Ama o müziği tanır. Öte yandan, popüler kültür kendi özgün eserlerini de üretmektedir. Bu ürünler çabuk üretilen, çabuk tüketilen, otantik ya da yüksek sanat değeri taģımayan ürünlerdir. Tüketici kitlesi de çok daha yaygındır. Bugün televizyonlarda izlediğimiz diziler, yetenek yarıģmaları vb. programlar popüler kültür ürünleridir. Bunlar da toplum için gereklidir. Burada sorun dengenin tutturulamamasıdır. 2-Küreselleşme sonucu ortaya çıkan ortak bir kültür/dil günümüzde kaçınılmaz bir durum mudur? Bilgi çağındaki küreselleģmenin sonucu olarak dillerin etkileģimi doğaldır. 3-Teknoloji, bilim, sanat, ekonomi gibi birçok alanda Batı ile yoğun ilişkisi olan Türkiye de bu ilişkinin izlerinin diziler ve filmlerde kullanılan dil üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Yabancı dillere karşı gösterilen aşırı ilgiyi ve yabancı kelime 8

10 kullanmadaki özenti dilimizde nasıl bir yozlaşmaya neden olmaktadır? Bu konuda alabileceğimiz tedbirler neler olabilir? Kitle iletiģim araçlarının tamamında, haber programlarındaki metinler de bile bu dil bozulmalarıyla karģılaģıyoruz. KuĢkusuz bunun temelinde dile getirdiğim nedenler yatıyor. Burada bize düģen, iģin kolayına kaçmamaktır. Eğer Ġngilizce bir sözcük için bir karģılık önerildiyse benimsemeye çalıģmak gerek. Örneğin, online sözcüğü yerine çevrim içi üretilmiģ. Artık ısrar etmemek gerek online demek için. Yabancı dizi ve filmlerle ilgili Ģöyle bir sorun yaģadığımızı düģünüyorum: Altyazılar Türkçeye çevriliyor; TürkçeleĢtirilmiyor. Öyle olunca da akıl sınırlarını zorlayan kimi söyleyiģlerle karģılaģıyoruz. Burada çevirmenlik kurumuna ciddi görev düģüyor. Kendi diline hâkim olmayan birinin çeviri yapmadan önce bir kez daha düģünmesi gerek. ĠĢin kötüsü bunu zamanla benimsiyoruz da. Örneğin, bizim dilimizde Kendine iyi bak biçiminde bir kalıp yoktur ya da DuĢ almak. Ġngilizcedeki Take care of yourself ve Having shower kalıplarından dilimize yerleģmiģtir. Bizim dilimizde yıkanmak sözcüğü vardır. VedalaĢırken de HoĢça kal, Allahaısmarladık gibi iyi dilek sözcüklerimiz vardır. Böyle bir uyarlama deyiģe ihtiyaç duyduğumuzu düģünmüyorum. 4-Televizyondaki günümüz dizi ve filmlerini dil yönünden nasıl değerlendiriyorsunuz? Güldürü türündeki dizi ve filmlerde dil bozulmaları daha çok. Kimi zaman güldürü öğesi olarak kullanılıyor. Ġzleyiciye sempatik geldiği için de benimsenmesi daha kolay oluyor ki ben bu durumu biraz tehlikeli buluyorum dil açısından. Diğer melodramatik ya da macera/polisiye dizi ve filmlerde dönem duygusunu vermek için eski sözcüklere yer veriliyor, kimi zaman da lehçelerle karģılaģıyoruz. Ben bunların dil zenginliği olduğunu düģünüyorum. Tabi yerinde, doğru telaffuzla olursa 5-TV dizilerinde, filmlerde hakaret içerikli konuşmanın marifet gibi algılandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu tarz konuşmalara rağbet edilmesinin altında ne gibi sebepler yatıyor? Dizi ve filmlerde konuşulan dilin izleyicilerin konuşmaları üzerinde ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Hakaret baģkasını aģağılamaya yönelik olduğu için kitle yayıncılığında onaylayabileceğim bir Ģey değil. Kitle yayıncılığı ciddi sorumluluk gerektiren bir iģtir. Siz dizinizi yetiģkinler için 9

11 çekersiniz ama o yetiģkinin çocuğu da oturup onunla izleyebilir. Dolayısıyla bunu en aza indirgemek gerektiğini düģünüyorum. Eğer izler kitle henüz ergenlik çağındaysa ya da çocuksa izlediği Ģeyden etkilenme olasılığı daha fazladır. Çünkü bu yaģlarda birey olma, kendi kimliğini bulma çabası beraberinde model arayıģını da getirir. Bir dizi ya da film karakteri bu arayıģa yanıt verebilir ve genç, çocuk, izlediği kurmaca karakterin davranıģlarını, konuģma biçimini kopyalayabilir. Eğer çevresinden onay da alırsa bu taklidi yerleģik hale gelebilir. Ama bu Ģu anlama gelmesin, her genç, her çocuk izlediğini kopyalar. Aile yapısı, eğitim, sosyal çevre vb. unsurlar genç izleyicinin izlediğinden ne kadar etkileneceğini de belirler. 6-Dizi ve filmlerde konuşulan Türkçenin değişik ritim ve tonlamalarla ifade edilmesi Türkçenin kendi sesini, kendi tınısını yitirmesine nasıl yol açmaktadır? Ne yazık ki bu benim uzmanlığım dıģında bir soru. Yanıt vermem doğru olmaz. 7-Dizi ve filmlerde kullanılan dil konusunda gereken denetim yapılıyor mu? Dizi ve film senaristleri bu konuda yeterli ve doğru söz dağarcığına sahip bireyler olması için ne yapılabilir? Bu konuda çok yargılayıcı olmak istemiyorum. Daha önce de değindiğim gibi kitle yayıncılığı ağır sorumluluk getiren bir iģ. Dolayısıyla, senaryo yazarlarının dil kurallarını, Türkçeyi çok iyi bilmesi, bu konuda duyarlılıklarının olması gerekir. Ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda durumun böyle olmadığını söyleyebiliriz. Ancak daha önce de dediğim gibi bu yalnızca dizi ve filmlere iliģkin bir sorun değil. Örneğin, haber metinlerinde son zamanlarda dikkatimi çeken bir söyleyiģ biçimi yerleģti. Ben Türkçede bunun doğru olduğunu düģünmüyorum. Örneğin, CumhurbaĢkanı Gül dün akģam ülkeye dönüģ yaptı deniyor. GiriĢ yapmak, DönüĢ yapmak gibi sonu yapmakla biten pek çok fiil haber metinlerinde dikkatimi çekiyor. Doğrusu bana göre CumhurbaĢkanı Gül dün akģam ülkeye döndü olmalı. Bu söyleyiģ, bu kalıp nereden geldi bilemiyorum. Bana polislerin caddelerdeki uyarılarını anımsatıyor ( )plakalı araç! Bekleme yapma! Bu da yanlıģ tabii 8-Sizce dizi ve filmlerde yapılan dil yanlışları hangi yaş grubunu daha çok etkisi altına almaktadır? Bu etkilere örnekler verebilir misiniz? Bu konuda medyanın rolü nedir? 10

12 Dil yanlıģları daha çok çocuk ve gençleri etkiliyor. Bir de eğitim düzeyi düģük izleyiciler iģittikleri yanlıģ söyleyiģin doğru olduğunu düģünerek taklit edebilirler. Ama en çok gençler ve çocuklar etkileniyor. 9-Sizce medya okuryazarlığı konusuna ülkemizde gereken önem veriliyor mu? Medya okuryazarlığı oranı sizce ne ölçüde yeterli hale getirilebilir? Medya okuryazarlığı son zamanlarda gündeme gelen bir konu Bu konuda geç kalındığını düģünüyorum. Geç olması hiç olmamasından iyidir. Çok önemsiyorum bu konuyu. Yalnızca okul çağındaki gençlerin eğitimi yeterli değil. Evde hangi programın izleneceğine karar veren yetiģkinlerin eğitimi de önemli. Dolayısıyla toplumun geneli için de çeģitli yollarla bu eğitim verilebilir. Açık Öğretim Fakültesi ve TRT bu konuda ideal adreslerdir. 10-Dizi ve filmlerde diğer medya araçlarına göre daha etkili görsel ve işitsel imgeler kullanma ve kısa zamanda daha geniş kitlelere hitap etme olanağına sahiptir. Bu duruma göre sizce konuşulan yanlış Türkçe daha hızlı bir yayılma alanına sahip olmakta mıdır? Elbette söylediğiniz nedenlerden dolayı doğru ya da yanlıģ bilgi yayılımı görsel iģitsel kitle iletiģim araçlarında daha fazla. Ancak, ben internet dilinin, mesaj dilinin Türkçeyi daha çok bozduğunu düģünüyorum. Türkçe karakterler kullanılmıyor, sesli harfler kullanılmıyor. Ġmla zaten hiç yok! Ve bu yalnızca bizim dilimizi tehdit eden bir durum değil. Benzer yaklaģım baģka dillerde de çıkıyor karģımıza. Bu yazım tarzının dile ciddi zarar verdiğini düģünüyorum. 11-Yoğun olarak yapılan dil yanlışları konusunda ilgili kurum ve kuruluşların gerekli denetim ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirip getirmediği konusunda ne düşünüyor musunuz? Akademik anlamda dilin öğrenildiği yer okullardır. Öncelikle ilköğretimden itibaren Türk Dili derslerinin hakkıyla, uzman öğretmenler tarafından verilmesi gerektiği kanısındayım. Hepimiz Türkçe konuģuyoruz ama Türkçe öğretmek uzmanlık ister. Dolayısıyla, bence en önemli kurum okul. Eğer iyi bir eğitim aldıysanız ancak o zaman kitle iletiģim iletilerindeki yanlıģları yakalar, ayırtına varırsınız. Aksi halde her duyduğunuz makul gelir size ve siz de yinelersiniz aynı hatayı. Bu aģamadan sonra diğer kurumların görevi baģlıyor. Dile milli bir hazine gözüyle bakılarak yaklaģılmalı. Her kurum en ufak yazılı metninde, basit bir dilekçe de bile dil kurallarına dikkat etmeli ki bu özen kitlesel yayın yapan kurumlar için de çok önemli. 11

13 12-Dilin doğru kullanımı, Türkçenin söz varlığının, imkânlarının, zenginliğinin gereğince öğretilebilmesi için Türk Dil Kurumu'nun yeterince ilgili olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda üniversitelerle beraber çalışmalar nasıl olabilir? Dürüst olmam gerekirse TDK nin ne tür çalıģmalar yürüttüğünü takip etmiyorum. O nedenle bu konuda bir Ģey söylemem doğru olmaz. Ama üniversitelerin araģtırma geliģtirme birimleriyle iģbirliği içinde olunup, var olan sorunları saptadıktan sonar çözüm yollarının araģtırılması en akıllıca yöntem olacaktır. Bu tür çalıģmaların yapıldığını tahmin ediyorum. 13-Televizyon kanallarının kendi ideolojileri (Batıya yönelik program anlayışı vb.) doğrultusunda yayın yapması kullanılan dilde kendini gösterir mi? Televizyon kanalları öncelikle hangi ana dilde yayın yapıyorsa o dili konuģan topluma yönelik program yapar. Ülkenin doğusu batısı gibi bir ayrım çok fazla gözetilmez. Ondan ziyade, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel seviye, yaģ grubu gibi niteliklere bakılarak program yapılır. Daha fazla izleyiciye ulaģmak için genellikle çıta hep aģağıda tutuluyor. Temel sorunun bu olduğunu düģünüyorum. Daha hızlı ve kolay algılanan, basit, derinliksiz yapımlar öne çıkıyor. KuĢkusuz bu dile de yansıyor. 12

14 7. BULGULAR VE TARTIġMA: A. ANKET ANALĠZĠ: 1. Cinsiyetiniz Kız Erkek Katılımcıların %51'i erkek, %49'u kızdır. 51% 49% 10% 2. YaĢ Ortalaması 6% Çocuk (12-17) Katılımcıların %70'i çocuk, %14'ü genç, %10'u yetiģkin, %6'sı yaģlıdır. Genç (18-29) 14% 70% Yetişkin (30-44) Yaşlı (+56) 3. Eğitim durumunuz? 11% 11% İlkokul Katılımcıların eğitim durumu %11'i ilkokul, %27'si ortaokul, %51'i lise, %11'i üniversitedir. 51% 27% Ortaokul Lise Üniversite 13

15 4.Günde kaç saat televizyon izliyorsunuz? Gençler 10% 58% 10% 22% 1 saate kadar 2-3 saat 4-5 saat Genç katılımcıların %22'si 1 saate kadar, %58'i 2-3 saat, %10'u 4-5 saat,%10'u 6 saat veya daha fazla televizyon izlemektedir 6 saat ve daha fazla Çocuklar 10% 40% 3% 47% 1 saate kadar 2-3 saat 4-5 saat Örneklemi oluģturan çocuk katılımcıların %47'si 1 saate kadar,%40'ı 2-3 saat,%10'u 4-5 saat ve %3'ü 6 saat veya daha fazla televziyon izlemektedir. 6 saat ve daha fazla YetiĢkinler 19% 38% 6% 37% 1 saate kadar 2-3 saat 4-5 saat YetiĢkin katılımcıların %37'si 1 saate kadar, %38'si 2-3 saat, %19'u 4-5 saat, %6'sı 6 saat veya daha fazla televizyon izlemektedir. 6 saat ve daha fazla YaĢlılar 10% 10% 1 saate kadar 2-3 saat YaĢlı katılımcıların %10'u 1 saate kadar, %20'si2-3 saat, %60'ı 4-5 saat, %10'u 6 saat veya daha fazla televizyon izlemektedir. 60% 20% 4-5 saat 6 saat ve daha fazla 14

16 5.Genellikle hangi saatlerde televizyon izliyorsunuz? Çocuklar 48% 19% 2% 2% 8% 1% 2% 14% 4% arası arası arası arası arası arası arası arası arası Düzensiz Çocuk katılımcıların %2'si 06-08, %8'i 08-10, %1'i 10-13, %2'si 13-17, %4'ü 19-21, %19'u 21-23, %2'si saatleri arası, %48'i düzensiz televizyon izlemektedir. Gençler 27% 4% 6% 4% 27% 2% 2% 9% 6% 13% arası arası arası arası arası arası arası arası arası Düzensiz Genç katılımcıların %4'ü 06-08, %2'si 08-10, %2'si 10-13, %9'u 13-17, %6'sı 17-19, %13'ü 19-21, %27'si 21-23, %6'sı 23-01, %4'ü saatleri arası, %27'si düzensiz televizyon izlemektedir. YetiĢkinler 10% 3% 31% 3% 44% 6% 3% arası arası arası arası arası arası arası arası arası Düzensiz YetiĢkin katılımcıların %3'ü 06-08, %6'sı 08-10, %3'ü 10-13, %3'ü 17-19, %44'ü 19-21, %31'i 21-23, %3'ü saatleri arası, %10'u düzensiz televizyon izlemektedir. YaĢlılar 10% 5% 15% 15% 10% 10% 15% 20% arası arası arası arası arası arası arası arası arası Düzensiz YaĢlı katılımcıların %10'u 06-08, %15'i 10-13, %20'si 13-17, %10'u 17-19, %15'i 19-21, %15'i 21-23, %5'i saatleri arası, %10'u düzensiz televizyon izlemektedir. 15

17 6.En çok izlediğiniz program türü hangisi/hangileridir?(birden fazla seçenek seçebilirsiniz) Çocuklar 2% 1% 18% 17% 10% 1% 0% 10% 10% 20% 11% Haberler ve haber programları Çizgi Filmler Diziler Spor Programları Belgeseller Yarışmalar ve Eğlence Programları Filmler Çocuk Programları Sağlık Programları Kadın Programları Diğer Çocukların izlediği programların dağılımı yandaki grafikte gösterilmiģtir. Gençler 1% 13% 18% 12% 2% 1% 14% 8% 20% 11% Haberler ve haber programları Çizgi Filmler Diziler Spor Programları Belgeseller Yarışmalar ve Eğlence Programları Filmler Çocuk Programları Sağlık Programları Kadın Programları Diğer Gençlerin izlediği programların dağılımı yandaki grafikte gösterilmiģtir. YetiĢkinler 2% 5% 2% 18% 14% 14% 14% 7% 3% 21% Haberler ve haber programları Çizgi Filmler Diziler Spor Programları Belgeseller Yarışmalar ve Eğlence Programları Filmler Çocuk Programları Sağlık Programları Kadın Programları Diğer YetiĢkinlerin izlediği programların dağılımı yandaki grafikte gösterilmiģtir. YaĢlılar 8% 7% 22% 18% 14% 1% 23% 4% 3% Haberler ve haber programları Çizgi Filmler Diziler Spor Programları Belgeseller Yarışmalar ve Eğlence Programları Filmler Çocuk Programları Sağlık Programları Kadın Programları Diğer YaĢlıların izlediği programların dağılımı yandaki grafikte 16

18 7.Dizi ve filmlerde Türkçenin yanlıģ kullanıldığını düģünüyor musunuz? Çocuklar 40% 45% Evet Hayır Kısmen Çocuklar dizi ve filmlerde Türkçenin yanlıģ kullanıldığına %45 evet, %15 hayır, %40 kısmen cevabını vermiģtir. 15% Gençler Evet Hayır Gençler ise; %50 evet, %18 hayır ve %32 kısmen cevabını vermiģtir. 32% Kısmen 50% 18% YetiĢkinler 25% Evet Hayır Kısmen YetiĢkinler ise; %62 evet, %13 hayır ve %25 kısmen cevabını vermiģtir. 13% 62% YaĢlılar 13% Evet Hayır Kısmen YaĢlılar ise; %62 evet, %25 hayır ve %13 kısmen cevabını vermiģtir. 25% 62% 17

19 8. TV dizi ve filmlerindeki replikleri günlük hayatta kullanıyor musunuz? Çocuklar 40% 31% Evet Hayır Kısmen TV dizi ve filmlerindeki replikleri çocukların % 31'i kullanmakta, %29'u kullanmamakta, %40'ı kısmen kullanmaktadır. 29% Gençler 40% 38% Evet Hayır Kısmen TV dizi ve filmlerindeki replikleri gençlerin %38'i kullanmakta, %22'si kullanmamakta, %40' ı kısmen kullanmaktadır. 22% YetiĢkinler 28% 27% Evet Hayır Kısmen TV dizi ve filmlerindeki replikleri yetiģkinlerin %27'si kullanmakta, %45'i kullanmamakta, %28'i kısmen kullanmaktadır. 45% YaĢlılar 25% 16% Evet Hayır Kısmen TV dizi ve filmlerinde replikleri yaģlıların %13'ü kullanmakta, %61'i kullanmamakta, %26'sı kısmen kullanmaktadır. 59% 18

20 9.TV dizi ve filmlerinde dil yanlıģı yapıldığında ne yapıyorsunuz? Çocuklar Kanal değiştiriyorum TV' yi kapatıyorum 4% Çevredeki çocukların etkilenmesini önlüyorum ilgili kanala tepkimi iletiyorum RTÜK' e şikayet ediyorum 31% Rahatsız olmuyorum 39% Beğeniyorum 2% 5% 15% 4% TV dizi ve filmlerinde dil yanlıģları yapıldığında %31'i kanal değiģtirmekte, %4'ü TV'yi kapatmakta, %15'i çevredeki çocukların etkilenmesini önlemekte, %5'i ilgili kanala tepkisini iletmekte, %2'si RTÜK'e Ģikayet etmekte, %39'u rahatsız olmamakta,%4'ü beğenmektedir. Gençler 10% 32% Kanal değiştiriyorum TV' yi kapatıyorum Çevredeki çocukların etkilenmesini önlüyorum ilgili kanala tepkimi iletiyorum RTÜK' e şikayet ediyorum Rahatsız olmuyorum Beğeniyorum 32% 4% 14% 8% TV dizi ve filmlerinde dil yanlıģı yapıldığında genç katılımcıların %32'si kanal değiģtirmekte, %8'i TV'yi kapatmakta, %14 'ü çevredeki çocukların etkilemesini önlemekte, %4'ü RTÜK'e Ģikayet etmekte, %32'si rahasız olmamakta, %10' beğenmektedir. 19

21 Kanal değiştiriyorum YetiĢkinler TV' yi kapatıyorum Çevredeki çocukların etkilenmesini önlüyorum ilgili kanala tepkimi iletiyorum RTÜK' e şikayet ediyorum 5% 21% 24% Rahatsız olmuyorum Beğeniyorum 38% 12% YetiĢkin katılımcıların %24'ü kanal değiģtirmekte, %12'si TV'yi kapatmakta, %38'i çevredeki çocukların etkilenmesini önlemekte, %5'i RTÜK'e Ģikayet etmekte, %21'i rahatsız olmamaktadır. Kanal değiştiriyorum YaĢlılar TV' yi kapatıyorum Çevredeki çocukların etkilenmesini önlüyorum ilgili kanala tepkimi iletiyorum RTÜK' e şikayet ediyorum 25% 25% Rahatsız olmuyorum 10% 5% Beğeniyorum 5% 30% YaĢlı katımlıcların; %25'i kanal değiģtirmekte, %5'i TV'yi kapatmakta, %30'u çevredeki çocukların etkilenmesini önlemekte, %5'i ilgili kanala tepkisini iletmekte, %10'u RTÜK'e Ģikayet etmekte, %25'i rahatsız olmamaktadır. 20

22 10.TV dizi ve filmlerinde yapılan dil yanlıģlarının olumsuz etkileri giderilmesi için; Çocuklar 23% 27% 24% 26% Dil yanlışları yapan dizi/filmler cezalandırılmalıdır. Doğru kullanım ödüllendirilmelidir Halkın dil bilincini güçlendirme çalışmalarına önem verilmeli ve desteklenmelidir Senarist ve oyuncular bu konuda eğitilmelidir. Çocukların %24'üne göre dil yanlıģları yapan diziler cezalandırılmalı, %26'sına göre doğru kullanım ödüllendirilmeli, %27'sine göre Halkın dil bilinci güçlendirilmeli, %23'üne göre senarist ve oyuncular eğitilmelidir. Gençler 32% 30% 24% 14% Dil yanlışları yapan dizi/filmler cezalandırılmalıdır. Doğru kullanım ödüllendirilmelidir Halkın dil bilincini güçlendirme çalışmalarına önem verilmeli ve desteklenmelidir Senarist ve oyuncular bu konuda eğitilmelidir. Gençlerin %24'üne göre dil yanlıģları yapan diziler cezalandırılmalı, %14'üne göre doğru kullanım ödüllendirilmeli, %30'una göre Halkın dil bilinci güçlendirilmeli, %32'sine göre senarist ve oyuncular eğitilmelidir. 21

23 YaĢlılar 9% 18% 36% 37% Dil yanlışları yapan dizi/filmler cezalandırılmalıdır. Doğru kullanım ödüllendirilmelidir Halkın dil bilincini güçlendirme çalışmalarına önem verilmeli ve desteklenmelidir Senarist ve oyuncular bu konuda eğitilmelidir. YaĢllıların %37'sine göre dil yanlıģları yapan diziler cezalandırılmalı, %36'sına göre doğru kullanım ödüllendirilmeli, %18'ine göre halkın dil bilinci güçlendirilmeli, %9'una göre senarist ve oyuncular eğitilmelidir. YetiĢkinler 22% 19% 19% 40% Dil yanlışları yapan dizi/filmler cezalandırılmalıdır. Doğru kullanım ödüllendirilmelidir Halkın dil bilincini güçlendirme çalışmalarına önem verilmeli ve desteklenmelidir Senarist ve oyuncular bu konuda eğitilmelidir. YetiĢkinlerin %19'una göre dil yanlıģları yapan diziler cezalandırılmalı, %40'ına göre doğru kullanım ödüllendirilmeli, %22'sine göre Halkın dil bilinci güçlendirilmeli, %19'una göre senarist ve oyuncular eğitilmelidir. 22

24 11.Yabancı dizi ve filmlerin Türkçeye çevirilerini özensiz buluyor musunuz? YetiĢkinler 25% Evet Hayır Kısmen YetiĢkinlerin; %66'sı katılmakta, %9'u katılmamakta, %25'i kısmen katılmaktadır. 9% 66% 20% YaĢlılar Evet Hayır Kısmen YaĢlıların ise; %50'si katılmakta, %30'u katılmamakta ve %20'si kısmen katılmaktadır. 30% 50% Gençler 20% Evet Hayır Kısmen Gençlerin; % 53'ü katılmakta, %27'si katılmamakta, %20'si kısmen katılmaktadır. 27% 53% Çocuklar 22% 33% 45% Evet Hayır Kısmen Yabancı dizi/filmlerin çevirilerinin özensiz olduğuna çocukların; %45'i katılmakta, %33'ü katılmamakta, %22'si kısmen katılmaktadır. 23

25 12.Yabancı dizi ve filmlerin çevirilerinde kullanılan kalıplaģmıģ deyimlerin dil kirliliğine neden olduğunu düģünüyor musunuz? Çocuklar 19% 40% 41% Evet Hayır Kısmen Yabancı çevirilerden kaynaklanan kalıplaģmıģ deyimlerin dil kirliliğine neden olduğuna çocukların %41'i katılmakta, %40'ı katılmamakta, %19'u kısmen katılmaktadır. Gençler 41% 12% Evet Gençlerin %41'i katılmakta, %47'si katılmamakta, %12'si kısmen katılmaktadır. 47% Hayır Kısmen YetiĢkinler 31% 60% Evet Hayır YetiĢkinlerin %60'ı katılmakta, %9 katılmamakta, %31'i kısmen katılmaktadır. 9% Kısmen YaĢlılar 30% 50% Evet YaĢlıların %50'si katılmakta, %20'si katılmamakta, %30'u kısmen katılmaktadır. 20% Hayır Kısmen 24

26 13.AĢağıdaki kelime çiftlerinden hangilerini kullanmayı tercih ettiklerinizi iģaretleyiniz Çocuklar DOĞRU YANLIŞ Yukarıdaki tabloda kelime çiftlerinin kullanımı konusunda tercihler gösterilmiģtir YaĢlılar DOĞRU YANLIŞ Yukarıdaki tabloda kelime çiftlerinin kullanımı konusunda tercihler gösterilmiģtir. 25

27 YetiĢkinler DOĞRU YANLIŞ Yukarıdaki tabloda kelime çiftlerinin kullanımı konusunda tercihler gösterilmiģtir Gençler DOĞRU YANLIŞ Yukarıdaki tabloda kelime çiftlerinin kullanımı konusunda tercihler gösterilmiģtir. 26

28 14.AĢağıdaki kullanım örneklerinden hangilerini günlük yaģamınızda kullanıyorsunuz.(birden fazla seçenek iģaretleyebilirsiniz) Çocuklar 13% 10% 6% 3% 10% 3% 5% 8% 8% 9% 3% 12% 9% 1% Abi manyak bir şey ya Hayret bir şey Herıld yani Ne iş? Koptum abi ya İnanılmaz güzel İmaj yapmak Dermişim Çok acayip pardon Ayıpsın Oha falan oldum yani Kıl olmak Duş almak Yandaki grafikte çocuk katılımcıların televizyon dizi ve filmlerinde kullanılan kelimelerden etkilenme yüzdeleri gösterilmiģtir. Gençler 5% 16% 11% 2% 16% 12% 6% 9% 7% 6% 3% 1% 3% 3% Abi manyak bir şey ya Hayret bir şey Herıld yani Ne iş? Koptum abi ya İnanılmaz güzel İmaj yapmak Dermişim Çok acayip pardon Ayıpsın Oha falan oldum yani Kıl olmak Duş almak Takılmak Yandaki grafikte genç katılımcıların televizyon dizi ve filmlerinde kullanılan kelimelerden etkilenme yüzdeleri gösterilmiģtir. YetiĢkinler 19% 22% 6% 4% 4% 6% 22% 11% 2% 4% Abi manyak bir şey ya Hayret bir şey Herıld yani Ne iş? Koptum abi ya İnanılmaz güzel İmaj yapmak Dermişim Çok acayip pardon Ayıpsın Oha falan oldum yani Kıl olmak Duş almak Takılmak Yandaki grafikte yetiģkin katılımcıların televizyon dizi ve filmlerinde kullanılan kelimelerden etkilenme yüzdeleri gösterilmiģtir. 27

29 2% YaĢlılar 30% 7% 12% 28% 21% Abi manyak bir şey ya Hayret bir şey Herıld yani Ne iş? Koptum abi ya İnanılmaz güzel İmaj yapmak Dermişim Çok acayip pardon Ayıpsın Oha falan oldum yani Kıl olmak Duş almak Takılmak Yandaki grafikte yaģlı katılımcıların televizyon dizi ve filmlerinde kullanılan kelimelerden etkilenme yüzdeleri gösterilmiģtir. 15.AĢağıdaki kelimelerden hangilerinin kullanımların ı tavsiye edersiniz? Çocuklar DOĞRU YANLIŞ Yukarıdaki grafikte çocuk katılımcıların kullanmayı tercih ettikleri kelimeler gösterilmiģtir 28

30 40 35 Gençler DOĞRU YANLIŞ Yukarıdaki grafikte genç katılımcıların kullanmayı tercih ettikleri kelimeler gösterilmiģtir YetiĢkinler DOĞRU YANLIŞ Yukarıdaki grafikte yetiģkin katılımcıların kullanmayı tercih ettikleri kelimeler gösterilmiģtir 29

31 25 YaĢlılar DOĞRU YANLIŞ Yukarıdaki grafikte yaģlı katılımcıların kullanmayı tercih ettikleri kelimeler gösterilmiģtir 16. Sizce TV dizi ve filmlerinde konuģulan yanlıģ Türkçeden en çok kimler etkilenmektedir? 4% 4% Çocuklar Çocuklar 40% 52% Gençler Yetişkinler Yaşlılar Çocuk katımlıcılar TV dizi ve filmlerindeki yanlıģ Türkçeden en çok kendi yaģ gruplarının etkilendiğini düģünmektedir. 2% 7% 47% 44% Gençler Çocuklar Gençler Yetişkinler Genç katılımcılar TV dizi ve filmlerindeki yanlıģ Türkçeden en çok kendi yaģ gruplarının etkilendiğini düģünmektedir. Yaşlılar 30

32 9% 13% 44% 34% YetiĢkinler Çocuklar Gençler Yetişkinler YetiĢkin katılımcılar TV dizi ve filmlerindeki yanlıģ Türkçeden en çok gençlerin etkilendiğini düģünmektedir. Yaşlılar 40% 60% YaĢlılar Çocuklar Gençler Yetişkinler YaĢlı katılımcılar TV dizi ve filmlerindeki yanlıģ Türkçeden en çok çocukların ve gençlerin etkilendiğini, yetiģkin ve yaģlıların etkilenmediğini düģünmektedir. Yaşlılar 17.Genel olarak dizi ve filmlerin oyuncu karakterlerinin konuģmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 40% 20% 40% Çocuklar Türkçeyi düzgün ve etkili konuşuyorlar. Uydurma sözcükler kullanarak Türkçenin yozlaşmasına neden oluyorlar. Yabancı sözcüklerin dilimize aktarımını hızlandırıyorlar. Çocuk katılımcıların %40'ı TV dizi filmlerindeki karakterlerin Türkçeyi yozlaģtırdığını, %40'ı yabancı söz istilasını hızlandırdıklarnı, %20' si Türkçeyi etkin ve düzgün konuģtuklarını düģünmektedir. 35% 35% 30% Gençler Türkçeyi düzgün ve etkili konuşuyorlar. Uydurma sözcükler kullanarak Türkçenin yozlaşmasına neden oluyorlar. Yabancı sözcüklerin dilimize aktarımını hızlandırıyorlar. Genç katılımcıların %30'u TV dizi filmlerindeki karakterlerin Türkçeyi yozlaģtırdığını, %35'i yabancı söz istilasını hızlandırdıklarnı, %35'i Türkçeyi etkin ve düzgün konuģtuklarını düģünmektedir. 31

33 47% 16% 37% YetiĢkinler Türkçeyi düzgün ve etkili konuşuyorlar. Uydurma sözcükler kullanarak Türkçenin yozlaşmasına neden oluyorlar. Yabancı sözcüklerin dilimize aktarımını hızlandırıyorlar. YetiĢkin katılımcıların %16'sı TV dizi filmlerindeki karakterlerin Türkçeyi yozlaģtırdığını, %37'si yabancı söz istilasını hızlandırdıklarnı, %47'si Türkçeyi etkin ve düzgün konuģtuklarını düģünmektedir. 10% YaĢlılar Türkçeyi düzgün ve etkili konuşuyorlar. 45% 45% Uydurma sözcükler kullanarak Türkçenin yozlaşmasına neden oluyorlar. Yabancı sözcüklerin dilimize aktarımını hızlandırıyorlar. YaĢlı katılımcıların %45'i TV dizi filmlerindeki karakterlerin Türkçeyi yozlaģtırdığını, %45'i yabancı söz istilasını hızlandırdıklarnı, %10'u Türkçeyi etkin ve düzgün konuģtuklarını düģünmektedir. 18.Dizi ve filmlerden önce Türkçeye uygun olmayan kullanımlar söz konusudur Ģeklinde bir akıllı iģaretin kullanılmasını ister misiniz? 34% 66% evet hayır Katılımcılarımızın %66'sı Evet, %34'ü Hayır cevabını vermiģtir. 19.Dizi ve filmlerde yapılan dil hataları ve kötü örnek teģkil eden kullanımlar karģısında RTÜK nasıl bir tavır sergilemelidir? 24% 42% 34% Çocuklar Cezalandırmalıdır. Daha bilinçli dil kullanımını teçvik etmelidir. Doğru kullanımı ödüllendirmelidir Çocukların %34'ü cezalandırma, %42'si daha bilinçli kullanımı teģvik etme, %24'ü ödüllendirme yoluna gitmesini RTÜK'ten beklemektedir. 32

34 42% 16% 42% Gençler Cezalandırmalıdır. Daha bilinçli dil kullanımını teçvik etmelidir. Gençlerin %42'si cezalandırma, %42'si daha bilinçli kullanımı teģvik etme, %16'sı ödüllendirme yoluna gitmesini RTÜK'ten beklemektedir. Doğru kullanımı ödüllendirmelidir 28% 22% 50% YetiĢkinler Cezalandırmalıdır. Daha bilinçli dil kullanımını teçvik etmelidir. Doğru kullanımı ödüllendirmelidir YEtiĢkinlerin %22'si cezalandırma, %50'si daha bilinçli kullanımı teģvik etme, %28'i ödüllendirme yoluna gitmesini RTÜK'ten beklemektedir. 45% 20% 35% YaĢlılar Cezalandırmalıdır. Daha bilinçli dil kullanımını teçvik etmelidir. Doğru kullanımı ödüllendirmelidir YaĢlıların %20'si cezalandırma, %35'i daha bilinçli kullanımı teģvik etme, %45'i ödüllendirme yoluna gitmesini RTÜK'ten beklemektedir. 20. Türkçenin doğru ve etkili kullanımını yayma ve yapılan dil yanlıģlarını önlemede en büyük sorumluluk kime/kimlere aittir? 19% 39% Çocuklar 24% 4% 14% Aileye Akademisyenlere Okullara ve öğretmenlere Medyaya TDK' ye Sorumluluk; çocuk katılımcıların %24'üne göre aileye, %4'üne göre akademisyenlere, %14'üne göre okullara ve öğretmenlere, %39'una göre medyaya, %19'una göre TDK'ye aittir. 33

35 9% Gençler Aileye 29% 18% 27% 17% Akademisyenlere Okullara ve öğretmenlere Medyaya TDK' ye Sorumluluk; gençlerin %27'sine göre ailelere, %17'sine göre akademisyenlere, %18'ine göre okullara ve öğretmenlere, %29'una göre medyaya, %9'una göre TDK'ye aittir. 6% YetiĢkinler Aileye 25% 38% Akademisyenlere Okullara ve öğretmenlere 22% Medyaya 9% TDK' ye Sorumluluk; yetiģkin katılımcıların %38'ine göre aileye, %9'una göre akademisyenlere, %22'sine göre okullara ve öğretmenlere, %25'ine göre medyaya, %6'sına göre TDK'ye aittir. 43% 32% YaĢlılar Aileye Akademisyenlere Okullara ve öğretmenlere Medyaya Sorumluluk; yaģlı katılımcıların %32'sine göre aileye, %3'üne göre akademisyenlere, %22'sine göre okullara ve öğretmenlere, %43'üne göre medyaya aittir. 22% 3% TDK' ye 21. TV dizi ve filmlerinde dilin yanlıģ kullanımını önlemek için yapılan çalıģmaları yeterli buluyor musunuz? 32% 17% Çocuklar Yapılan çalıģmaları çocukların %17'si yeterli, %51'i yetersiz, %32'si kısmen yeterli bulmaktadır. 51% Evet Hayır Kısmen 34

36 29% 9% Gençler Evet Yapılan çalıģmaları gençlerin %9'u yeterli, %62'si yetersiz, %29'u kısmen yeterli bulmaktadır. 62% Hayır Kısmen 31% 25% YetiĢkinler Yapılan çalıģmaları yetiģkinlerin %25'i yeterli, %44'ü yetersiz, %31'i kısmen yeterli bulmaktadır. Evet 44% Hayır Kısmen 15% 20% YaĢlılar Yapılan çalıģmaları yaģlıların %20'si yeterli, %65'i yetersiz, %15'i kısmen yeterli bulmaktadır. Evet 65% Hayır Kısmen 35

37 B. SONUÇLAR ve TARTIġMA: 1. Katılımcılar dizi ve filmlerde Türkçenin yanlıģ kullanıldığını düģünmektedir. 2. Çocuklar ve gençler daha çok dizi ve film repliklerini günlük hayatlarında kullanmaktadırlar. 3. Dizi ve filmlerde yapılan dil yanlıģları çocukları ve gençleri rahatsız etmemektedir. 4. Dizi ve filmlerde konuģulan yanlıģ Türkçe karģısında katılımcılar doğru Türkçe kullanan kanalların ödüllendirilmesini ve oyuncuların dil eğitiminden geçmesini önermektedir. 5. Dizi ve film çevirileri özensiz bulunmaktadır. 6. YetiĢkin ve yaģlılar dizi ve filmlerde yapılan yanlıģlıkların dil kirliliğine neden olduğunu düģünürken, çocuklar ve gençler yanlıģları dil kirliliği olarak görmemektedir. 7. Katılımcılar günlük konuģmalarında doğru kullanımları daha çok tercih etmelerine rağmen üzgünüm, problem yok, dakka, hakkaten vb. yanlıģ ve özenti kullanımları tercih edenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar çoktur. 8. Hayret biģey, duģ almak, takılmak gibi kullanımlar neredeyse dilimize yerleģmiģtir. 9. KüreselleĢmenin etkisiyle gençler ve çocuklar yabancı sözcükleri kullanmakta fakat yaģlılar dillerine sadık kalmaktadırlar. 10. Çocuklar ve gençler dizi ve filmlerdeki yanlıģ kullanımlardan en çok etkilenen yaģ grubunun kendileri olduğunu kabul etmektedirler. Günlük hayatlarında da buna rağmen sıkça özenti diline yer vermektedirler. 11. RTÜK ün TV dizi ve filmlerdeki dil yanlıģları ve kötü örnek teģkil eden kullanımlara önlemede; çocuklar ve yetiģkinler daha bilinçli kullanımların teģvik edilmesini, gençler cezalandırma yoluna gidilmesini, yaģlılar ise doğru kullanımların ödüllendirilmesini önermektedir. 12. Katılımcılar dizi ve filmlerdeki garip söylemlerin ortadan kaldırılması ve dilin doğru ve etkili kullanılması sağlamada en büyük sorumluluğun medya ve aileye düģtüğünü düģünmektedirler. 13. Katılımcılar TV dizi ve filmleri nedeniyle ilin yozlaģmasını önlemek için yapılan çalıģmaları yeterli bulmamaktadır. 36

38 8. ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ: 1. Anne babalardan, öğretmenlere, senaristlerden oyunculara, üst düzey devlet e yöneticilerinden, mahalle muhtarına kadar herkes dizilerin ve filmlerin toplumumuzu ve dilimizi yozlaģtırmalarını önlemede sorumluluğunu bilmelidir. Toplumca bir Türkçe Seferberliği ilan edilerek, dil bilinci yediden yetmiģe yerleģtirilmelidir. 2. TV kanallarındaki Türk dizi ve filmlerinin isim ve senaryolarında Türkçeyi yozlaģtıracak kullanımlara yer verilmemelidir. 3. Ailede küçük yaģtan itibaren çocuklara dil bilinci verilmeli, bu konuda aileler de eğitilmelidir. Gerekirse okullarda velilere Türkçeyi doğru ve etkin konuģma kursları verilmeli, ayrıca kontrollü televizyon izleme bilinci aģılanmalıdır. 4. Medya okuryazarlığı eğitimi ülke genelinde yaygınlaģtırılmalıdır. 5. Okullarda dil bilincini oluģturmak ve özellikle dizi ve filmlerin dil üzerinde ortaya çıkardığı olumsuz etkiyi önlemek ve öğrencileri doğru konuģmaya teģvik etmek için ödüllü yarıģmalar düzenlenmeli, konuyla ilgili uyarı niteliğinde afiģler hazırlanmalıdır. 6. Sadece oyuncular, senaristler, sunucular her yaģtan toplumun tüm bireyleri Türkçeyi etkin konuģma ve yazma konusunda eğitilmelidir. 7. Dizi ve filmleri dilleri yönünden takip eden bir gönüllü heyet oluģturulmalı, bu heyet tarafından yanlıģ kullanım olduğu bilgisi Türkçe Kahramanı karakteri aracılığıyla yayın sırasında alt yazı Ģeklinde yapımcıya, senariste, izleyiciye ulaģtırılmalıdır. 8. Yabancı film/dizi kahramanlarının çeviri Türkçesiyle gençleri ve çocukları etkilemesini önlemek ve kendi kültürümüzü yaģatmak için Türk Kahraman ve kahramanlıklarının anlatıldığı; çocuklar için çizgi filmler, gençler için filmler yapılarak, genç nesillere dil bilinci kazandırılmalıdır. 9. Yabancı dil öğrenimiyle yabancı dilde öğrenim karıģtırılmamalıdır. Neredeyse Dünya dili haline gelen Ġngilizce, dizi ve filmlerimizde garip söyleyiģ Ģekilleriyle Türkilizce(!) haline getirilmemelidir. 10. Yabancı dizi/film çevirileri bu konuda uzman kiģiler tarafından yapılmalıdır. 11. Yabancı dil-türkçe terimler sözlüğü hazırlanmalıdır. 37

39 12. Reklam filmleri ile toplum dilin doğru kullanımına dikkat çekilmelidir. 13. Nasıl gıdaların güvenilirliğini anlamak için TSE damgası varsa, TDK tarafından Türkçemizi Koruyalım damgası oluģturulmalı, Türkçeyi güzel kullanan diziler, filmler, firmalar, holdingler, markalar, kitaplar, baģarılı çeviriler vb. bu damgayla ödüllendirilmelidir. 14. Meclisimiz ana dili koruma yasası çıkarmalıdır. 15. Cezai önlemlerden çok, saygın ve herkesçe kabul edilebilir öz denetim sözleģmesi oluģturularak tüm medya kuruluģlarınca kabul edilmelidir. 38

40 9. TEġEKKÜR: Bu projenin hazırlanmasında bize destek olan danıģmanımız Seyfi ERDOĞAN a, okulumuz formatörü Cem ÖNER e, görüģlerinden yararlandığımız Doç. Dr. Aysun Yüksel, gazeteci Kerim EVREN e ve anketimiz sırasında yardımcı olan herkese teģekkürlerimizi sunarız. 39

41 10. KAYNAKÇA: 1. AKÇALI, Selda, Çocuklar ve Medya, Ebabil Yay. I. Baskı, Ankara AKSOY,Ö. Asım, Dil YanlıĢları 900 Sözün EleĢtirisi, TDK Yay.,Ankara, BALÇIK, M. Berk, Televizyon Dünyası ve Dil TartıĢmaları, A. Menz & C. Schroeder (ed.), Türkiye de Dil TartıĢmaları içinde, Ġstanbul: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s: BOZ, Erdoğan, Türkçenin ÇağdaĢ Sorunları, 5. CERECĠ, Sedat, Televizyon Eğitilebilir mi?, edu.tr/pdfdergi/s4/3.pdf/ ÇAĞLAK, Engin, Kitle ĠletiĢim Araçlarında Türkçenin YanlıĢ Kullanımı, / ÇAMDERELĠ, Mete, Medyanın Dilsel Etik Sorumluluğu, 8. DENĠZ, Güler, Çocuk Televizyon ve Çizgi Film Kurgu, Ocak 1989,Sayı 5,s ERTÜRK, Yıldız Dilek, GÜL AyĢen Akkor, Çocuğunuzu Televizyona Teslim Etmeyin, Nobel Yay. I. Baskı, Ankara EVREN, Kerim, Güncel Örneklerle Medyada Dil YanlıĢları, Alfa Yay. I. Baskı,Ġst GROOMBRĠDGE, Brian, Televizyon ve Toplum, Çev: Ayseli Usluata, Ġstanbul Reklam Yayınları:41, Ġst GÜZEL, Hasan Celal, Dili Kopasıca, Eli Kırılasıca Medya!, HEPÇĠLĠNGĠRLER, Feyza, Dilim Dilim Anadilim, Everest Yay. I. Baskı, Ġst ne_turkcemiz.pdf / ĠÇEN, Hüseyin, Yazılı ve Görüntülü Basında Çeviri ve Türkçe Sorunları, Türkçenin Kullanımında KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözümleri Kurultay Bildirileri (25-26 Eylül 2001), Ankara 2002, s KAPLAN, Mehmet, Kültür ve Dil, Dergah Yay.9 Baskı, Ġstanbul

42 18. KARABULUT, Ülkü, Televizyonun Okul Öncesi Dönem Çocukları Üzerindeki Etkisi Öğretmen ve Anne Baba GörüĢleri, (Anadolu Üni. BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi-2003) tez 19. KARALI, Hamit, Medya Ġmparatorluğu, Truva Yay., I. Baskı, Ġstanbul KAVCAR, Cahit, Türkçenin Güncel Sorunları, turk_dili/turkcecinin_guncel_sorunlari.html/ KOÇAK, Abdullah/TERKAN, Banu, Medya ve YaĢlılar, Çizgi Kitabevi Yay. I. Baskı, Konya KORKMAZ, Zeynep, Karamanoğlu Mehmet Beyin Fermanından Günümüz Televizyon Türkçesine, KORKMAZ.pdf/ KORKMAZ, Zeynep, Türk Dili Üzerine AraĢtırmalar, I. C., AKD ve TYK Yayınları:629,Ankara KORKMAZ, Zeynep, Türk Dili Üzerine AraĢtırmalar, II. C., AKD ve TYK Yayınları:629,Ankara KÖKSAL, AYDIN, BiliĢim Alanında Kullanılan Türkçede KarĢılaĢılan Sorunlar, Türkçenin Kullanımında KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözümleri Kurultay Bildirileri (25-26 Eylül 2001), Ankara 2002 s MUTLU, Erol, Televizyon ve Toplum, TRT Eğitim Dairesi BaĢk.,Ankara SĠS, Nesrin, Medya Dili Sorunu Türkçenin ÇağdaĢ Sorunları, Editörler: Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi, II. Baskı, Ankara TOKATLI, Suzan, Türkiye Türkçesinin Bugünkü Durumu ve Sorunları Üzerine Yazılan Kitaplar, YILDIZ, ġerife, Dil Kültür ve Medya, Sinemis Yay., I. Baskı, Ankara, YILMAZ, Mustafa, Dünden Bugüne Türkçemiz, 31. YILMAZ, Yakup, Türkçede Dil YanlıĢları, Özel Kitaplar, I. Baskı, Ġst

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur.

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe nin bugünkü durumunu ele aldığımızda ilk anda göze çarpan olumsuzluklar; batı

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

TELEVĠZYON DĠZĠ VE FĠLMLERĠNDEKĠ DĠL YANLIġLARININ TOPLUM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠKÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ HAZIRLAYANLAR

TELEVĠZYON DĠZĠ VE FĠLMLERĠNDEKĠ DĠL YANLIġLARININ TOPLUM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠKÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ HAZIRLAYANLAR TELEVĠZYON DĠZĠ VE FĠLMLERĠNDEKĠ DĠL YANLIġLARININ TOPLUM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠKÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ HAZIRLAYANLAR HĠLÂL AYDIN HALĠL ALTUNKAYA (ESKĠġEHĠR ETĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler,

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler, EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI Sevgili öğrenciler, Günümüz dünyasında teknoloji hızla ilerlemektedir. Dünya çeşitli teknolojik araçlar sayesinde küçülmekte ve bu sayede bilgiye ulaşmak

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ VEZĠRKÖPRÜ-2016 PROJENĠN ADI:SEVDAMIZ OKUMAK PROJENĠN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, ortaokuldaki öğrencilere kitap okuma alıģkanlığı kazandırmak; öğrencilerin

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 1. GİRİŞ 1.1. Filmin Ögeleri...11 1.2. Göstergebilim Açısından Filmin Ögeleri...14 1.3. Sinema Filminin Farklı Boyutları...15 1.4. Film Çevirisi Yöntemleri...21 1.4.1. Dillerarası

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

OKUMAMANIN SOSYOLOJĠSĠ VE MODERNLEġMEYLE BĠRLĠKTE BU OLGUYA KARġI ALINABĠLECEK ÖNLEMLER ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME: ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR

OKUMAMANIN SOSYOLOJĠSĠ VE MODERNLEġMEYLE BĠRLĠKTE BU OLGUYA KARġI ALINABĠLECEK ÖNLEMLER ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME: ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR OKUMAMANIN SOSYOLOJĠSĠ VE MODERNLEġMEYLE BĠRLĠKTE BU OLGUYA KARġI ALINABĠLECEK ÖNLEMLER ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME: ESKĠġEHĠR ÖRNEKLEMĠ HAZIRLAYANLAR GÜLĠZAR ALTIN (ESKĠġEHĠR ETĠ SOSYAL BĠLĠMLER LĠSESĠ) DANIġMAN

Detaylı

KÜLTÜREL YAPILANMA GRUBUNUN (KYG) DEĞERLENDİRME ANKETİ

KÜLTÜREL YAPILANMA GRUBUNUN (KYG) DEĞERLENDİRME ANKETİ KÜLTÜREL YAPILANMA GRUBUNUN (KYG) DEĞERLENDİRME ANKETİ Kasım, 2006 Değerli Arkadaşlar, Bildiğiniz gibi 7 Temmuz, 2006 da başlayan ve 27 Ağustos 2006 da tamamlanan Kültürel Yapılanma Grubumuzu ve Etkinliklerini

Detaylı

ÇOCUK VE TELEVİZYON: İÇERİK VE ÖTESİ. Evren YĠĞĠT DEVRĠMCĠ

ÇOCUK VE TELEVİZYON: İÇERİK VE ÖTESİ. Evren YĠĞĠT DEVRĠMCĠ ÇOCUK VE TELEVİZYON: İÇERİK VE ÖTESİ Evren YĠĞĠT DEVRĠMCĠ İÇERİK Televizyon izlemek- etken ya da edilgen bir eylem midir? Çocuklar, dikkatlice planlanmıģ ve iyi seçilmiģ, eğitsel içeriği olan programlardan

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

Dünyayı Güzellik Kurtaracak Wednesday, 07 February :39 - Last Updated Sunday, 11 February :11

Dünyayı Güzellik Kurtaracak Wednesday, 07 February :39 - Last Updated Sunday, 11 February :11 Aşağıda imzası olan kuruluşlar olarak toplumun ruh sağlığını korumak ve şiddetin yaygınlaşmasını önlemek adına bu tür yaklaşımlarla mücadelenin ve ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle ele alınması gerektiğini,

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUDUR ADI SOYADI Hüseyin ÖZCAN

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır.

ANKET SONUÇLARI. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. ANKET SONUÇLARI Anket -2. Üniversite Öğrencileri anketi. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında

Detaylı

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI Nisan 2011 FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI (USOBO) 1) AMACI Bu olimpiyatın düzenlenmesindeki

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S KİM BU PEPEE? YIL 2007, Bir düşümüz var: Türk çizgi filmi yapmak Bu da düşümüzün rakamsal temeli: Türkiye de milyonlarca çocuk var. Binlerce yıllık anlatı kültürü

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu Acil Servis Basın ĠliĢkisi Ülkemizdeki yaklaģık her 6 hastadan

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ:

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: 1. Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? (Hangi saatlerde) 2. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? 3. Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE DÜġÜK FREKANSLI ELEKTRO MANYETĠK ALAN (SDF-EMA) DÜZEYLERĠNĠN VE BU EVLERDE YAġAYANLARDA OLASI SAĞLIK ETKĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Ġspanya da üniversite Sistemi

Ġspanya da üniversite Sistemi Ġspanya da üniversite Sistemi NEDEN ĠSPANYA DA YURT DIġI EĞĠTĠM? Avrupa ile Afrika arasında önemli bir geçiģ yolu olan Ġspanya, günümüzde geleneksel ve modern yaģam tarzlarını bir arada bulunduran önemli

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ YÜZME HAVUZLARI VE ĠġLETMECĠLERĠ Ülkemizde hizmet veren havuzların %90 ı kamu %10 u özel sektör tarafından iģletilmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetlerimiz Okulumuz 1967 yılında Büyükçekmece Lisesi adı ile açılmıģtır. Ġstanbul un önemli okullarından biri olmakla övünmektedir.

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 REKLAM, PROMOSYON, SPONSORLUK ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER, EKSĠKLĠKLER VE ÖNERĠLER 2 Tütün Kontrol Çerceve SözleĢmesi 4207 sayılı

Detaylı

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) 211 Dr. Salih AKYÜREK ÇOCUKLARDA ĠLETĠġĠM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (Bilgisayar Ġnternet Cep Telefonu Televizyon)

Detaylı

Y Jenerasyonu İş Hayatı Hakkında Ne düşünüyor? Şubat 2011

Y Jenerasyonu İş Hayatı Hakkında Ne düşünüyor? Şubat 2011 Y Jenerasyonu İş Hayatı Hakkında Ne düşünüyor? Şubat 2011 Baby Boomers II. Dünya Savaşı ve 1960 a kadar doğumlu Jenerasyon X doğumlu 1961 ve 1981 arası Jenerasyon 1970 sonlarıyve(millenials) 21.yüzyılın

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

KÜBA ÜNĠVERSĠTE EĞĠTĠMĠ

KÜBA ÜNĠVERSĠTE EĞĠTĠMĠ KÜBA ÜNĠVERSĠTE EĞĠTĠMĠ Küba eğitim sistemi Bugünkü Küba eğitimi, Milli Eğitim Sistemi aracılığıyla organize edilir. Okullar, genellikle yılın 220 günü, günde 6-7 ders saati olmak üzere, tam gün eğitim

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006)

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK TEN BİR İLK DAHA DERSİMİZ MEDYA OKURYAZARLIĞI RTÜK VE MEB DEV BİR PROJEYE İMZA ATTI Çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

DÖRT TEMEL DĠL BECERĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ. SESLETĠM ÖĞRETĠMĠNDE ĠZLENECEK AġAMALAR

DÖRT TEMEL DĠL BECERĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ. SESLETĠM ÖĞRETĠMĠNDE ĠZLENECEK AġAMALAR DÖRT TEMEL DĠL BECERĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ A. DĠNLEME ÖĞRETĠMĠ B. KONUġMA ve SESLETĠM ÖĞRETĠMĠ 1. KonuĢma Öğretimi 2. Sesletim Öğretim C. OKUMA ÖĞRETĠMĠ D. YAZMA ÖĞRETĠMĠ Sesletim seslerin ve sözcüklerin söyleniģ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi

Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi Yedi yaşındaki otizmli Eymen Şen, 10 okuldan geri çevrildikten sonra bir okul bulabildi. O tek örnek değil. Türkiye de 0-18 yaş arasında 350 bin otizmli çocuk var.

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ALGISI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ALGISI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ALGISI ARAŞTIRMASI Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Ocak 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 18 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TÜRKÇE I TUR 001 Güz ECTS Ders Uygulama Laboratuvar

Detaylı

Bölüm A: Kişisel Bilgiler. Lütfen e postanızı belirtiniz. []Cinsiyetiniz * Erkek Kadın. Giriş

Bölüm A: Kişisel Bilgiler. Lütfen e postanızı belirtiniz. []Cinsiyetiniz * Erkek Kadın. Giriş Giriş Bu anket dil öğretiminde dil işlemeyle ilgili teknolojilerin kullanımını araştırmaktadır. Neden bu ankete katılıyorsunuz? Bu anket Avrupa da dil öğreniminde kullanılmakta olan dil ve/ya metin işleme

Detaylı

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI!

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI! ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI! 51. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NİN ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU Bu yıl 51.si düzenlenecek olan Uluslararası Antalya

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

KÜMELER 05/12/2011 0

KÜMELER 05/12/2011 0 KÜMELER 05/12/2011 0 KÜME NEDİR?... 2 KÜMELERİN ÖZELLİKLERİ... 2 KÜMELERİN GÖSTERİLİŞİ... 2 EŞİT KÜME, DENK KÜME... 3 EŞİT OLMAYAN (FARKLI) KÜMELER... 3 BOŞ KÜME... 3 ALT KÜME - ÖZALT KÜME... 4 KÜMELERDE

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9 10 Nisan il ilçe mahalle/ köy ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9 10 Nisan 2011 35 134 200 il ilçe mahalle/ köy 2366 görüşme öü BEKLENTİLER Benim hayat şartlarım 5 yıl sonra daha iyi olacak Kes. yanlış 2,5 Ne doğru ne Yanlış 16,2 yanlış

Detaylı

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK!

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! ALEM-İ İŞ, NE İŞ? Alem-i İştir kişinin lafa bakılmaz! diyoruz ve iş hayatında yaşadıklarımız konusunda bize, size, herkese esprili

Detaylı