Developing scientific process skills at Science and Technology course in fifth grade students 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Developing scientific process skills at Science and Technology course in fifth grade students 1"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(3), , lkö!retim Online, 8(3), , [Online]: Developing scientific process skills at Science and Technology course in fifth grade students 1 0engül S. NGÜN 2 0efik Y0R 3 BSTRCT. In this study, the aim is to emphasize how to improve the scientific process skills by the application of constructivist approach adopted in the Teaching Program of the Science and Technology course in fifth grade primary school students. The research was designed as an action research. The research was conducted in a primary school in the fall term of academic years. The data were collected with video records, semi-structured interviews, Scientific Process Skills Test, researcher and students journals. The qualitative data were analyzed by descriptive analysis and the findings were interpreted according to the research question. The quantitative data were analyzed and interpreted by using 15.0 version of SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program. The study results revealed that the action research became effective on improvement of participant students scientific process skills. Key Words: Science and Technology Course teaching, constructivism, scientific process skills. SUMMRY Purpose and significance: The aim of the study is to emphasize how to improve the scientific process skills by the application of constructivist approach adopted in the Teaching Program of the Science and Technology course in fifth grade primary school students. Methods: The research was designed as an action research. The instructional methods were applied on 27 students of 5/ class, but the participants of the research were totally nine focal students, including six girls and three boys. In this research, the studies to improve scientific process skills were applied for 50 hours in the courses of Science and Technology. The data were collected with video records, semi-structured interviews, scientific process skills test, researcher and students journals. The qualitative data were analyzed by descriptive analysis and the findings were interpreted according to the research question. Results: The study results revealed that the action research became effective on improvement of participant students scientific process skills. Determining variables which are one of the process skills were improved according to quantitative results, but qualitative results did not support this result. s well as these results, students were also identified their works with scientist s works and improved their implementation of scientific process skills. Discussion and Conclusion: The quantitative results of the study indicated that some subskills of scientific process skills like observation, comparision and classification, prediction, forecasting, determining variables, collecting knowledge and data, data processing and forming a model has been developed more than the subskills like inference and designing an experiment. Development of recognizing and using experiment materials and measurement subskills weren t found significant. The qualitative results of the study showed that all scientific process skills of students has been developed except determining variables. s a final result of the study, it can be said that studen s scientific process skills has been developed suitable with research aim. It can be considered that study results might be a guidance for educators who work on development of scientific process skills. But some restraints of the study might be require conducting further researches. For the further researches it can be recommended to be conducted with more participants from different grades and to be aimed to develop higher-order scientific process skills. 1 This article is a part of doctoral study of first author. 2 Yrd. Doç. Dr. EskiGehir Osmangazi University, 3 Prof. Dr. nadolu University,

2 lkö!retim beginci sjnjf Fen ve Teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerinin geligtirilmesi 0engül S. NGÜN 4 0efik Y0R 5 ÖZ: Bu aragtjrmada, Fen ve Teknoloji Dersi Ö!retim ProgramJnJn benimsedi!i yapjlandjrmacj yaklagjmjn 5E ö!retim modeline dayalj olarak uygulanmasj ile ilkö!retim beginci sjnjf ö!rencilerinde bilimsel süreç becerilerinin nasjl geligtirilebilece!inin ortaya konulmasj amaçlanmjgtjr. ragtjrma eylem aragtjrmasj biçiminde desenlenmigtir. ragtjrma verileri, ö!retim yjlj güz döneminde EskiGehir ilindeki bir ilkö!retim okulunun beginci sjnjf ö!rencilerinden toplanmjgtjr. Veri toplama aracj olarak bilimsel süreç becerileri testi, aragtjrmacj günlü!ü, ö!renci günlükleri, video kayjtlarj ve süreç sonunda ö!rencilerle yapjlan yarj yapjlandjrjlmjg görügmeler kullanjlmjgtjr. Nicel verilerin analizi SPSS 15.0 programj ile yapjlmjgtjr. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekni!i kullanjlmjgtjr. ragtjrma sonuçlarj, gerçeklegtirilen eylem aragtjrmasjnjn ö!rencilerin bilimsel süreç becerileri geligimi üzerinde etkili oldu!unu göstermigtir. nahtar Sözcükler: YapJlandJrmacJlJk, Fen ve Teknoloji dersi ö!retimi, bilimsel süreç becerileri. G"R"# Fen ö!renme sadece bilgi bütünlü!üne ulagmak de!il, onun aracjlj!jyla dünyayj görebilece!imiz bir paradigmadjr. Fen e!itimindeki güncel paradigma, ö!rencilerin fenin do!asjnj ve fenle ilgili kavramlarj anlamalarjna yardjmcj olmaktjr. (Peters ve Stout, 2006). Bu paradigma yapjlandjrmacjljk olarak adlandjrjlmaktadjr. 18. yüzyjlda Giambattista Vico nun çaljgmalarj yapjlandjrmacjlj!jn bilinen ilk biçimi olarak kabul edilebilir. Vico, bireylerin sadece kendileri yapjlandjrdjklarjnda bir konuyu anlayabileceklerini savunmugtur. Ça!daG yapjlandjrmacjljk ise kökenini John Dewey den almjgtjr. Dewey (1998), bilgi ve fikirlerin, ö!renenlerin onlarjn anlam ve önemini kendi deneyimlerinden olugturduklarjnda ortaya çjktj!jnj ileri sürmügtür. Dewey ö!rencilerin materyalleri amaçlarj do!rultusunda kullandjklarj ve kendi bilgilerini birlikte yaratabildikleri ö!renme topluluklarj olugturduklarj zaman ö!renmenin gerçeklegti!ini belirtmigtir. Bugünkü yapjlandjrmacjljk Jean Piaget nin biligsel yapjlandjrmacjljk ve Lev Vygotsky nin sosyal yapjlandjrmacjljk ve Von Glasserfeld in radikal yapjlandjrmacjljk olmak üzere üç bakjg açjsjna sahip bir ö!renme kuramjdjr. Fen ö!retiminde 1980 lerin bagjndan itibaren kabul görmeye baglayan yapjlandjrmacj kuram; dügünme, anlama, sorgulama ve bilginin uygulanmasjnj vurgular. YapJlandJrmacJlJk, ö!renenin bagka birinin bilgisini yeniden üretmek yerine kendi bilgisini yapjlandjrmasj üzerine temellenir (Moussiaux ve Norman, 2003). Ö!retimin baglangjç noktasj, ö!rencilerin önceki bilgi ve deneyimleridir. Bu süreçte ö!renciler, bilimsel bilgileri geçmig deneyimleri ile anlamlandjrarak ö!renirler. Geleneksel ö!retimde, ö!retimin önceden belirlenen bir sonucu vardjr. Önceden belirlenmig bilgi ö!rencinin zihnine aktarjlmaya çaljgjljr. Oysa yapjlandjrmacjljkta ö!renme sonuçlarj önceden kestirilemedi!inden ö!retim denetleyici de!il, destekleyici iglev görür. Çünkü, yapjlandjrmacjljkta ö!retim de!il, ö!renme vurgulanjr. Bu nedenle, neyin, nasjl ö!retilece!inden çok ö!rencilerin en iyi biçimde nasjl ö!renecekleri üzerinde durulur (YaGar, 1998; YaGar, Gültekin ve nagün, 2005). YapJlandJrmacJ fen e!itimi ile ö!rencilerde; do!al dünya hakkjnda merak olugturmak; do!al dünyayj gözleme, gözlem sonuçlarjnj açjklama ve deneyimlerini düzenleme becerileri geligtirmek, fen alanjnda daha ileri düzeyde çaljgmalar yapabilecek teknik ve biligsel yeterlikler geligtirerek gelecekte seçecekleri meslek hakkjnda bakjg açjsj olugturmak, fenle ilgili temel kavramlarjn deneyler yoluyla anlagjlmasjnj ve ö!renilenlerin gerçek yagama aktarjmjnj sa!lamak, fenden zevk alan ve olumlu tutumlara sahip bireyler yetigtirerek fenin ilgi çekici bir biçimde ö!renilmesini sa!lamak, bilinçli vatandag olarak yetigmelerini sa!lamak, güncel basjnda yer alan sorunlarj ve nedenlerini anlayabilecek düzeyde fene yönelik anlayjglar geligtirmek, teknolojinin do!asj ve önemini anlama, fen ve teknoloji arasjndaki iligkiyi kavramalarjnj sa!lamak amaçlanjr (De Boer, 2000; Howe, 2002). 4 Yrd. Doç. Dr. EskiGehir Osmangazi University, 5 Prof. Dr. nadolu University, 844

3 YukarJda belirtilen amaçlarjn gerçeklegtirilebilmesi, ancak fen ö!retiminin bilimsel aragtjrmaya dayalj olarak gerçeklegtirilmesiyle olanakljdjr. Bilimsel aragtjrmaya dayalj fen ö!retiminde amaç, ö!rencileri bilim üretme sürecine yönlendirmek ve bilimsel bilgileri kendi bilimsel aragtjrmalarj sonucunda olugturmalarjnj desteklemektir. Bilimsel aragtjrma yaparken sadece bilimsel bilgi üretmekle kaljnmayjp yagamda bilimsel dügünmek ve bilimsel süreçleri kullanarak bilgiye ulagma becerilerinin geligtirilmesi ve bilimin yaganarak ö!renilmesi amaçlanjr (Ba!cJ-KJlJç, 2003). Collins (1989) ilkö!retim fen e!itiminin ö!rencilere; do!al olaylarj gözleme ve betimleme, do!al olaylarla ilgili sorular olugturabilme, bilimsel kavramlarj do!ru bir biçimde kullanarak do!al olaylarj açjklama, olaylarj tahmin etme, açjklama ve betimlemede gerekli becerileri sergileme, do!al olaylarj test edebilecek deneyler olugturma ve bilimsel bilginin yapjsjnj açjklama fjrsatlarj yaratma yoluyla gerçeklegtirilmesi gerekti!ini belirtmektedir. lkö!retim okullarjnda görev yapan ö!retmenler fen derslerinde ö!rencilerini, bilimsel konulara iligkin kendi anlayjglarjnj olugturmalarj, bilimsel süreçlerin do!asjna ve kullanjmjna yönelik beceriler geligtirmeleri ve fen derslerinde ö!rendiklerini yagamlarjnda uygulayabilmeleri için yüreklendirmelidir (Martin, 2003). Böylece çocu!un fen alanjna yönelik ilgisinin canlj tutularak ve fene yönelik bilgiler teknoloji ve toplum çerçevesinde ö!retilerek pek çok ülkenin fen e!itim programlarjnjn öngördü!ü fen okuryazarlj!jnjn gerçeklegmesi sa!lanabilir. Fen okuryazarj bireylerin yetigtirilmesini sa!layacak bir fen ö!retim süreci, bilimsel bilginin yanj sjra bilimsel süreç becerilerinin ö!retimini de gerekli kjlar. Fen ö!retim sürecinde bilimsel süreç becerilerinin önemi uzun yjllardjr bilinmektedir. Bilimsel süreç becerileri; bilgi olugturmada, problemler üzerinde dügünmede ve sonuçlarj formüle etmede kullandj!jmjz dügünme becerileri olarak tanjmlanabilir. Bu beceriler bilim adamlarjnjn çaljgmalarj sjrasjnda kullandjklarj becerilerdir. Bu beceriler ö!rencilere kazandjrjlarak onlarjn kendi dünyalarjnj anlamalarjna ve ö!renmelerine yardjmcj olunabilir (MEB, 2005). Bilimsel süreç becerileri bilimi ö!renme ve bilimsel çaljgmalarj anlama için bir araç olmasjnjn yanj sjra, fen e!itiminin de önemli bir amacjdjr. Harlen (2000) bilimsel süreç becerilerinin bilimsel sorgulamayj gerçeklegtirmenin temelini olugturdu!unu belirtmektedir. Bu becerilere sadece bilim adamlarjnjn de!il, aynj zamanda bilimin önemli bir role sahip oldu!u toplumlarda yagamjnj sürdüren her bireyin gereksinimi vardjr. yrjca, bireylerden bu becerileri yagamlarjnda uygulamalarj ve kullanmalarj beklenmektedir. Hatta fen ö!retiminin bu beklenti do!rultusunda, bilimsel süreç becerilerini daha üst biligsel düzeylerde kazandjrmaya yönelik olarak ö!rencileri yüreklendirmesi gerekmektedir (Huppert, Lomask ve Lazarorcitz, 2002). Bilimsel süreç becerileri Martin (1997) tarafjndan; gözlem yapma, sjnjflama, iletigim, ölçme, tahmin etme, çjkarjmda bulunma, de!igkenleri belirleme ve kontrol etme, hipotezler olugturma, verileri yorumlama, iglevsel olarak tanjmlama, deney yapma ve model olugturma olarak sjnjflandjrjlmjgtjr. Bu do!rultuda aragtjrma kapsamjndaki bilimsel süreç becerileri temel ve bütünlegtirilmig olmak üzere iki bagljk altjnda incelenmigtir (Martin, Sexton ve Gerlovich, 2002). Temel Süreç Becerileri Gözlem: Bireyin tüm duyu organlarjnj ve duyu organlarjnjn duyarlj!jnj artjran araçlarj kullanarak bilgi toplamasj olarak tanjmlanabilir (Soylu, 2004). Bilimsel süreçler gözlemle baglar. Ö!renciler gerçek yagam ve do!al olaylarla kargj kargjya gelerek bilgi ve deneyim kazanmaya baglarlar. Bu nedenle, nitelikli gözlem yapma becerisinin kazanjlmasj önemlidir. Gözlem becerisi geligmig bir ö!renci, nesneler arasjndaki benzerlik ya da farkljljklarj belirleyebilir, yapaca!j gözleme uygun araç gereçleri seçebilir, gözlem sonuçlarjnj de!erlendirebilir. Bu durum ö!rencilerin sjnjflama ve iletigimde bulunma gibi di!er süreçlerin kegfedilmesine önderlik eder (Peters ve Stout, 2006). Bunun yanj sjra gözlem yoluyla ö!rencilerin aragtjrjcjljk becerileri de geligir. Karlatrma ve Snflama: ÇocuklarJn nesneler arasjnda yaptjklarj kargjlagtjrma yetenekleri onlarj sjralamaya götürür. Böylece nesneler, olaylar ya da insanlarjn kütle, hacim, uzunluk, sayj gibi özelliklerine göre düzenlenmesi sa!lanjr (Gürdal, 0ahin ve Ça!lar, 2001). SJnJflama, olay veya varljklarj belirlenen özelliklere göre gruplandjrma iglemi olarak tanjmlanabilir (Çepni, 2005). Beynimiz duyu organlarjmjzla algjladj!jmjz ya da biligsel becerilerimizle sahip oldu!umuz canljcansjz, somut-soyut tüm kavramlarj birbirlerine benzerlik ya da farkljljklarjna göre gruplara ayjrarak 845

4 bilgileri agamalj bir biçimde düzenler. (ErbaG, 0imGek ve ÇJnar, 2005). SJnJflama yoluyla cisimler ya da egyalar renk, Gekil, büyüklük gibi özelliklerine göre düzenlenir ve gruplandjrjljr. letiim kurma: letigim, sözlü ya da yazjlj olarak dügüncelerin paylagjlmasjdjr. Ö!rencilerin yaptjklarj etkinlikte gözledikleri olaylar hakkjnda fikir yürütmeleri ve bunlarj grup arkadaglarjyla paylagmalarj, grup tartjgmalarj yapmalarj desteklenerek ve grubun buldu!u sonuçlarj sjnjfa sunmalarj sa!lanarak ö!rencilerin iletigim becerileri geligtirilebilir. Ölçme: En genig anlamjyla ölçme; herhangi bir niteli!i gözlemek ve gözlem sonucunu sayjlarla ya da bagka sembollerle ifade etmektir (Turgut, 1984). Ölçme, egyalarj kargjlagtjrmada kullanjljr. BaGlangJç düzeyinde bir ö!renci metre gibi standart ölçme araçlarjnj kullanamazken, ilerleyen zamanlarda bu becerisi geligir. Ölçme becerisi geligmig bir ö!renci ölçme araçlarjnj kullanarak bir cismin herhangi bir özelli!ini belirleyebilir, bir takjm bilimsel ölçme araçlarjnj kullanabilir ve bazj birimler arasjnda çevirmeler yapabilir (Çepni ve di!erleri, 1996). Tahmin etme: Bir olayjn sonucunu elimizdeki verilere ya da geçmigteki deneyimlerimize dayanarak önceden kestirme igidir. Tahminler do!ru ya da yanljg çjkabilir; olay beklendi!i gibi ya da beklenenden farklj sonuçlanabilir. Tahminde bulunurken eldeki kanjtlarj kullanmanjn farklj düzeyleri vardjr. KanJtlarJ kullanmada dügük düzeylerdeki ö!renciler kanjtlarla zayjf ba!lantjlj olarak hemen bir sonuç çjkarmaya çaljgjrlar. leri düzeydeki ö!renciler ise genellikle sezgisel olarak kanjtla sonuç arasjnda daha güçlü ba!lantjlar kurabilirler. Çkarm yapma: En genel anlamjyla, gözlediklerimizi yorumlamak ya da açjklamaktjr (Peters ve Stout, 2006). ÇJkarJm bir gözlemin nedenleri konusunda yapjlan tahminlerdir. Bu nedenle, çjkarjm genelde tahminle karjgtjrjljr. Tahmin bir olayjn sonucunu önceden kestirmektir. ÇJkarJm ise o olayjn nedenleri hakkjndaki tahmindir. ÇJkarJmlar verilere dayanmak zorundadjr. Bu nedenle, gözlem yoluyla veri toplanjp, bu verilere dayanarak gözlenen olaylarjn nedenleri hakkjnda çjkarjmlarda bulunulur. ÇJkarJm yapma becerisini di!er becerilerden ayjran en önemli özelli!i, ö!rencilerin gözlenebilir verileri kullanarak gözlenemeyen durumlar hakkjnda karar vermelerini sa!lamasjdjr. Kestirme: Olgular, cisim ve olaylar arasjndaki iligkilerin belli kogullar altjnda nasjl geligece!ini önceden tahmin etme olarak nitelendirilebilen bu beceri, Gürdal, 0ahin ve Ça!lar (2001) tarafjndan sonraki gözlemler için tahminde bulunma olarak tanjmlanmaktadjr. Bilimsel aragtjrma sürekli önceden kestirme olarak nitelendirilebilir. Kestirme, yapjlacak etkinlikler için gerekli zemini hazjrlar. ligkileri ortaya çjkarmak ve sonuçlarj gözlemek bu becerinin geligimi ile gerçeklegir. Bütünle'tirilmi' Süreç Becerileri Hipotez Kurma ve Test Etme: Hipotez kurma ö!rencilerin bilimsel etkinlikleri sjrasjnda "kesin olmayan açjklama önerileri" olarak tanjmlanan bir süreçtir. Deneyin sonucu hakkjnda var olan bilgilere dayanarak yapjlan tahminlerdir. Hipotezler, do!ru olmak zorunda de!ildir. ncak hipotez olugturulduktan sonra do!rulu!u deney tasarlayarak sjnanabilir. De$ikenleri Belirleme ve Kontrol Etme: Deney sonucunu etkileyecek de!igkenlerin belirlenerek deney sjrasjnda sabit tutulmasjdjr (Gürdal, 0ahin ve Ça!lar, 2001). Bu süreçte de!igkenler arasjnda iligki olmasj durumunda, de!igkenlerden biri de!igtirildi!inde di!er de!igken de buna ba!jmlj olarak de!igir. ynj zamanda di!er bazj de!igkenler de sabit tutulur. Ö!renciler, ço!unlukla de!igkenleri kontrol etme konusunda sjkjntj yagarlar. Bunun nedeni ö!rencilerin içinde bulunduklarj biligsel geligim düzeyidir. YaG ilerledikçe bu konudaki becerilerin de geligmesi beklenir. Deney Düzenleme ve Yapma: Deney; bilimsel bir gerçe!i göstermek, bir do!a yasasjnj do!rulamak ya da bir olasjlj!j kanjtlamak için yapjlan iglemler zinciridir (ErbaG, 0imGek ve ÇJnar, 2005). Deney düzenleme ve yapma tüm bilimsel süreç becerilerinin bütünlegtirilmesi ile bir hipotezden sonuca ulagma olarak tanjmlanabilir. BaGka bir deyigle, bütünlegtirilmig bir süreç becerisi olarak ifade edilir. 846

5 Çünkü, deney düzenleme ve yapma gözlem, sjnjflama, çjkarjmda bulunma, ölçme ve ba!lantj kurma gibi becerileri de içerir. Bu özellikleri ile yaparak ö!renme etkinlikleri ile aynj anlamda kullanjlmaktadjr. Oysa deneyi yaparak ö!renme etkinliklerinden ayjran iki temel ölçüt; ö!rencilerin bir hipotezi test etmeleri ve de!igkenleri kontrol etmeleridir (Peters ve Stout, 2006). levsel Tanmlama: ncelenen konudaki de!igkenlerin belirtilmesidir (Gürdal, 0ahin ve Ça!lar, 2001). Deney sürecinde sjnanan de!igkenler arasjndaki iligkilere dayalj olarak tanjmlama yapjlmasj biçiminde de ifade edilebilir. Genellikle ilkö!retimin üst sjnjflarjnda kazanjlan bir beceridir. Bir kavramjn iglevsel olarak tanjmlanmasj, onu sözcüklerle ifade etme yerine bir eylemle ifade edilmesi biçiminde açjklanabilir (Peters ve Stout, 2006). Verileri Kaydetme: Deney ve gözlemler sonucunda nicel ve nitel olarak elde edilen birçok veriyi anlagjlabilir bir biçimde hazjrlanmjg formlara kaydetmektir (Hughes ve Wade, 1993). Verileri leme ve Model Oluturma: Bu süreç becerisi ile elde edilen verilerin düzenlenerek olaylarjn gerçeklegmesini gösterebilecek özelli!e sahip bir model olugturmaya çaljgjljr (Çepni, 2005). Verileri igleme deney ve gözlem sonucunda elde edilen verilerin çizelge, tablo, grafik, resim vb. gibi formlarla ifade edilmesidir (rthur, 1993). Deney sonucunda elde edilen bilgilerin çegitli gösterim yollarj vardjr. Grafikle gösterme yapjlabilece!i gibi, çizelge yapjlarak ya da üç boyutlu bir nesne yapjlarak gösterilebilir. yrjca, deney sonucunda elde edilen bilgilerin foto!raf ya da resim ile de göstermesi olanakljdjr. Yorumlama ve Sonuç Çkarma: YapJlan gözlemler ve deneyler sonucunda ö!rencilerin çevrelerindeki olaylar hakkjnda sonuçlar çjkarmasjdjr (Gürdal ve di!erleri, 2001). Sonuç çjkarma, bilimsel süreçler sonunda ulagjlan verilerin yorumlanmasj ve yargjya varjlmasj biçiminde ifade edilebilir yjljnda geligtirilen Fen ve Teknoloji dersi ö!retim programjnda bilimsel süreç becerileri planlama ve balama alt bal$nda; gözlem, kargjlagtjrma-sjnjflama, çjkarjm yapma, tahmin, kestirme, de!igkenleri belirleme, yapma alt bal$nda; deney tasarlama, deney malzemelerini ve araçgereçlerini tanjma ve kullanma, bilgi ve veri toplama, ölçme, verileri kaydetme analiz ve sonuç çkarma alt baglj!jnda; veri igleme ve model olugturma, yorumlama ve sonuç çjkarma ve sunma olarak yer almaktadjr. GerçekleGtirilen aragtjrmada programda yer verilen becerilerin nasjl geligtirilebilece!i ortaya konmasjna çaljgjlmjgtjr. Fen e!itimi ile ilgili alanyazjn incelendi!inde, Türkiye de fen ö!retiminin iyilegtirilmesi ve ilkö!retim beginci sjnjf düzeyindeki ö!rencilere bilimsel süreç becerilerinin kazandjrjlmasjna iligkin gerçeklegtirilmig bir eylem aragtjrmasjna rastlanmamjg olmasj bu aragtjrmanjn gerçeklegtirilmesine gerekçe olugturmugtur. ragtjrmanjn ilkö!retim birinci basamak fen e!itimine yeni bir bakjg açjsj getirece!i ve ö!retmenlere yol gösterece!i söylenebilir. yrjca eylem aragtjrmasj ile gerçeklegtirilen aragtjrmanjn sonuçlarjnjn aragtjrmacj-uygulayjcj arasjndaki igbirli!ini güçlendirmesi beklenebilir. ra't(rman(n mac( Bu aragtjrmada ilkö!retim beginci sjnjf ö!rencilerinde Fen ve Teknoloji Dersi Ö!retim ProgramJnJn benimsedi!i yapjlandjrmacj yaklagjmjn uygulanmasj ile bilimsel süreç becerilerinin nasjl geligtirilebilece!inin ortaya konmasj amaçlanmjgtjr. Bu amaçla aga!jdaki sorulara yanjt aranmjgtjr: 1. YapJlandJrmacJ yaklagjmjn 5E ö!retim modeline dayalj olarak uygulanmasj ile ilkö!retim beginci sjnjf ö!rencilerinde bilimsel süreç becerilerinin nasjl geligtirilebilir? 2. Ö!rencilerin uygulama öncesi ve uygulama sonrasj bilimsel süreç becerileri testi puanlarj arasjnda bir fark var mjdjr? 847

6 YÖNTEM ra't(rma Modeli ragtjrma, uygulamada kargjlagjlan sorunlara çözüm üretme amacj tagjdj!jndan eylem aragtjrmasj olarak desenlenmigtir. Johnson (2005) eylem aragtjrmasjnj; gerçek sjnjf ortamjnda ö!retimin niteli!ini anlama ve geligtirmeye yönelik süreç olarak tanjmlamakta, önceden planlanmjg, düzenlenmig ve di!er ilgili kigilerle paylagjlabilen bir aragtjrma türü oldu!unu belirtmektedir. Eylem aragtjrmasjnjn temel amaçlarjndan biri, uygulamayj geligtirmek ya da uygulamada ortaya çjkan herhangi bir sorunu bilimsel iglemleri izleyerek çözmektir. Kemmis ve Mc Taggart (1988) eylem aragtjrmasj sürecinin; planlama, uygulama (eylem), gözlem, yansjtma ve planlarj gözden geçirerek yeniden planlama agamalarjndan olugtu!unu belirtmektedir. YapJlan aragtjrmada da bu agamalar benimsenmigtir. Eylem aragtjrmasjnjn geçerlik ve güvenirli!i, nicel aragtjrmalardan farklj bir biçimde gerçeklegtirilmektedir. Nicel aragtjrmalarda yapjlmasj gereken iç geçerlik, djg geçerlik, güvenirlik ve nesnellik eylem aragtjrmalarjna do!rudan uygulanamaz. Bunun temel nedeni eylem aragtjrmasjnjn yerel temelde gerçeklegtirilmesi, verilerinin kendine özgü olmasj ve ba!lama ba!lj olmasjdjr. Bu ölçütler yerine inandjrjcjljk, transfer edilebilirlik, güvenilmeye layjk olma ve onaylanabilirlik ölçütleri, eylem aragtjrmasjnjn geçerli!ini test eder (Guba, 1981; kt. Mills, 2003). ragtjrmanjn inandjrjcjlj!jnj sa!lamak için tüm derslerin video görüntüleri aljnmjg, bu görüntülerden ilgili bölümler geçerlik toplantjlarjnda alan uzmanlarjna izletilmig, görüntülerin betimlenmesinde ve yorumlanmasjnda nesnel olmaya dikkat edilmig, aragtjrmanjn tüm agamalarjnda farklj uzmanlarjn yardjmjna bagvurulmugtur. Veriler farklj kaynaklardan toplanmjg ve sjnanmjgtjr. Bu aragtjrmada aragtjrma verilerinin transfer edilebilirli!ini sa!lamak amacjyla ayrjntjlj betimlemeler yapjlmjgtjr. Bunun yanj sjra do!rudan aljntjlarla ortamjn canlandjrjlmasj iglemi desteklenmigtir. Toplanan betimsel veriler benzer ba!lamlardaki çaljgma gruplarjna transfer edilebilmesi amacjyla detaylj bir biçimde raporlagtjrjlmjgtjr. ragtjrmanjn güvenilmeye layjk olmasj, aragtjrma verilerinin tutarljlj!j ile iligkilidir. Bunu sa!layabilmek için aragtjrmacj, farklj kaynaklardan veri toplamjg ve verilerin kontrolü üç alan uzmanjndan olugan geçerlik komitesi ile yapjlan görügmelerle sa!lanmjgtjr. Bunun yanj sjra aragtjrmacj günlü!ü, video kayjtlarj ile süreç tanjmlanmjg ve yorumlanmjgtjr. Eylem aragtjrmalarjndaki geçerlik ölçütlerinden bir bagkasj ise, "onaylanabilirlik"tir. Bu ölçüt, toplanan verilerin yansjz ve nesnel olmasj ile ilgili önlemlerin aljnmasjnj ifade eder. ragtjrmacj, onaylanabilir veriler elde edebilmek için, çegitli veri toplama tekniklerini kargjlagtjrmalj ve bulgularjnj özel bir Gekilde elde etmesine neden olan e!ilimlerini, ön yargjlarjnj ya da varsayjmlarjnj yansjtmaljdjr (Lodico, Spaulding ve Voegtle, 2006). ragtjrmada veriler farklj kaynaklardan toplanarak kargjlagtjrjlmjg ve aralarjndaki tutarljljk sa!lanmaya çaljgjlmjgtjr. ragtjrmanjn geçerlik çaljgmalarj kapsamjnda, fen alanj ve nitel aragtjrma konusunda uzman olan üç kigilik bir geçerlik komitesi olugturulmugtur. Düzenli olarak gerçeklegtirilen toplantjlarda video görüntüleri izlenmig ve uzmanlar aragtjrmacj tarafjndan hazjrlanan ve kendilerince de onaylanan video kontrol listesi üzerinde igaretlemeler yapmjglardjr. Geçerlik komitesi üyeleri izlenen görüntüler hakkjnda görüg ve önerilerini aragtjrmacjya aktarmjglardjr. YapJlan tartjgmalar sonucunda aljnan kararlar aragtjrma döngüsünde ba!layjcj nitelik tagjmaktadjr. Geçerlik komitesi toplantjlarjnjn ses kayjtlarj aljnmjg ve aragtjrmacj toplantjlarjn ardjndan ses kayjtlarjnjn dökümünü düzenli bir biçimde yaparak aljnan kararlarj komite karar defterine aktarmjgtjr. ragtjrmacj bu kararlar do!rultusunda eylem planlarjnj gözden geçirerek gerekli görülen yerlerde de!igiklikler yapmjg ve bu de!igiklikleri uygulamalarjna yansjtmjgtjr. Eylem aragtjrmasjnjn güvenirli!i ise verilerin kendi aralarjndaki tutarljlj!j ve verilerin aragtjrmayj yapanlar ile aragtjrmayj okuyanlar için anlamlj oluguyla sa!lanjr. ragtjrmanjn güvenirli!ini sa!lamak amacjyla aragtjrmacj djgjnda bir bagka eylem aragtjrmasj uzmanj görüntü ve ses kayjtlarjndan seçilen bölümleri dinlemig ve izlemigtir. Kat(l(mc(lar ragtjrmanjn gerçeklegtirildi!i uygulama okulunun seçilmesinde okul yönetiminin ve sjnjf ö!retmeninin yeni ilkö!retim programlarjna ve yapjlandjrmacj kurama iligkin olumlu bir bakjg açjsjna sahip olmasjnjn yanj sjra aragtjrmacj ile igbirli!i yapmaya açjk olmasj etkili olmugtur. Bunun 848

7 yanj sjra sjnjflarjn teknolojik donanjm açjsjndan zengin olmasj da okulun seçimini etkileyen di!er bir etmendir. ragtjrmanjn gerçeklegtirildi!i ilkö!retim okulu EskiGehir il merkezinde orta ve alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin yagadj!j bir semtte bulunmaktadjr. SJnJf ö!retmeni aragtjrmacj ile birlikte çaljgma konusunda istekli oldu!unu yapjlan ön görügmede belirtmigtir. yrjca ö!retmen yeni programlarjn etkin bir biçimde uygulanmasjnda sorun yagadj!jnj ve eylem aragtjrmasj içinde yer alarak ö!rencilerinin her alanda geligimini görmek istedi!ini de aragtjrmacj ile paylagmjgtjr. ragtjrmanjn katjljmcjlarjnjn belirlenmesinde amaçlj örnekleme yönteminden yararlanjlmjgtjr. SJnJf ö!retmenin tuttu!u kayjtlardan ö!rencilere iligkin kigisel bilgilere ulagjlmjgtjr. Bunun yanj sjra aragtjrmacj tarafjndan geligtirilerek geçerlik ve güvenirli!i yapjlmjg bilimsel süreç becerileri testi uygulamasjndan alt, orta ve üst düzeyde sonuç alan üçer ö!renci aljnarak dokuz odak ö!renci ile çaljgjlmjgtjr. ragtjrmada ö!rencilerin gerçek isimleri kullanjlmamjg, sadece ismin ilk harfine sadjk kaljnarak ö!renci isimleri kodlanjgtjr. ragtjrmacj bu çaljgmada sjnjfjn ö!retmeni rolünü üstlenerek çaljgmayj gerçeklegtirmigtir. Okulun laboratuar kogullarjnjn uygun olmamasj nedeniyle aragtjrma sjnjf içinde gerçeklegtirilmigtir. Veri Toplama raçlar( GerçekleGtirilen eylem aragtjrmasjnda kullanjlan veri toplama araçlarj; aragtjrmacj günlü!ü, ö!rencilerle aragtjrma sonunda gerçeklegtirilen yarj yapjlandjrjlmjg görügmeler, video kayjtlarj, ö!renci günlükleri ve aragtjrmacj tarafjndan geligtirilen bilimsel süreç becerileri testidir. ragtjrmacj, eylem aragtjrmasj sürecinde dersten önce ve dersten sonra ö!retim süreci ve bu süreçte kargjlagjlan sorunlarj yansjtan günlükler tutmugtur. Bunun yanj sjra aragtjrmacj, haftaljk geçerlik komitesi toplantjlarjnjn ses kaydjnj gerçeklegtirmig ve daha sonra bu kayjtlarj çözümleyerek günlü!üne eklemigtir. ragtjrmada, seçilen dokuz odak ö!renci ile eylem aragtjrma sürecinin sonunda yarj yapjlandjrjlmjg görügmeler yapjlmjgtjr. GörüGmeler ses kayjt cihazj ile kaydedilmig ve ardjndan ses kayjtlarjnjn dökümü yapjlmjgtjr. YarJ yapjlandjrjlmjg görügmeler, aragtjrmacjya yönlendirece!i sorular açjsjndan esneklik tanjmasj nedeniyle tercih edilmigtir. KonuGmalar sjrasjnda gerekli durumlarda yazjlj sorulara dayalj farklj sorular da ö!rencilere yöneltilmigtir. Bu yolla aragtjrmacj tarafjndan gerçeklegtirilen fen ve teknoloji dersi ö!retiminin ö!rencilerde bilimsel süreç becerilerinin geligimine ne tür bir katkj sa!ladj!j belirlenmigtir. ragtjrma süreci video ile kayda aljnmjgtjr. Video kayjtlarj, aragtjrmacjnjn tümüyle ö!retme-ö!renme sürecine odaklandj!j, ancak sjnjf içindeki olaylarj ve etkilegimleri de yakalamak istedi!i durumlarda kullanjlmasj ideal olan bir veri toplama aracjdjr. Bu açjdan ö!renme çjktjlarjnjn (Mills, 2003), bir bagka deyigle ö!rencilerin becerilerinin gösterimi için video kayjtlarj en uygun veri kayna!jdjr. Toplamda 50 ders saatinde 35 saat 20 dakikaljk çekim yapjlmjgtjr. ragtjrmada, aragtjrmacj tarafjndan alanyazjna dayalj olarak bilimsel süreç becerilerinin ve uygulamalarjn yapjlandjrmacjlj!a uygunlu!unun gözlenebilece!i bir video analiz kontrol listesi geligtirilmigtir. Geçerlik komitesi toplantjlarj sjrasjnda üyeler görüntüleri ellerindeki kontrol listesi ile kargjlagtjrarak igaretleme yapmjglar ve süreç hakkjnda aragtjrmacjya dönüt vermiglerdir. ragtjrmacjnjn aynj zamanda sjnjfjn ö!retmeni rolünü üstlenmesi nedeniyle video kayjtlarj bir bagka uzman tarafjndan gerçeklegtirilmigtir. Çekim yapan kigi aragtjrma sürecinin baglangjcjndan itibaren aragtjrmacj ile sjnjfjn içinde bulunmugtur. Ö!rencilerin aragtjrmacjya uyum süreci ile çekim yapacak uzmana uyum süreci paralel olarak igletilmigtir. Böylece aragtjrmanjn güvenirli!i de sa!lanmjgtjr. ragtjrmada ö!renci günlükleri kullanjlmjgtjr. ragtjrmada ö!renci günlükleri, ö!rencilerin neler ö!rendiklerini kaydetmelerini sa!lamak ve di!er veri toplama araçlarjndan elde edilecek verilere çegitleme yaratmak amacjyla kullanjlmjgtjr. Bu amaçla alanyazjnda yer alan günlükler incelenmig ve aragtjrma sürecinde etkili ve verimli kullanjlabilecek bir günlük yapjsj belirlenmigtir. Ö!renciler aragtjrmacj tarafjndan her dersin sonunda kendilerine verilen günlüklere o gün hakkjndaki kazanjmlarjnj ve dügüncelerini yansjtmjglardjr. Süreç sonunda ö!rencilerin sözlü izniyle günlükler aragtjrmacj tarafjndan toplanmjg ve odak ö!rencilerin günlükleri bilgisayar ortamjna aktarjlarak kullanjlmjgtjr. 849

8 ragtjrmacj tarafjndan geligtirilen Bilimsel Süreç Becerileri testi eylem aragtjrmasj sürecinin bagjnda ve sonunda ö!rencilere uygulanmjgtjr. Test geligtirilirken ilk adjm olarak ilkö!retim beginci sjnjf Fen ve Teknoloji dersi ö!retim programjnda yer verilen bilimsel süreç becerileri incelenmigtir. Bu incelemede genig bir alanyazjn taramasj yapjlarak bilimsel süreç becerileri konusunda yapjlan tezler, bilimsel süreç becerilerini ölçen TIMSS ve PIS sjnavlarjnjn sorularj ve bu konuda yazjlan kitaplar incelenerek bir soru havuzu olugturulmugtur (ydo!du, 2006; Ba!cJ-KJlJç, 2003; Bailer, Ramig ve Ramsey, 2006; OECD, 2006; Shive, 2005;). kinci agamada taslak bir test olugturularak uzman görüglerine sunulmugtur. 40 maddeden olugan taslak test uzmanlarjn görügleri do!rultusunda 34 soruya indirgenmigtir. Testi inceleyen beg uzman fen bilgisi, ilkö!retim ve Türkçe alanlarjnda çaljgma yapan ö!retim üyeleridir. Ön deneme agamasjnda, ölçe!in cevaplanabilme süresi ile anlagjljrlj!jnjn saptanmasj amacjyla 10 ilkö!retim beginci sjnjf ö!rencisine uygulanmjgtjr. Uygulama sonunda anlagjljrljk açjsjndan gerekli düzeltmeler yapjlarak taslak teste son biçimi verilmigtir. zleyen süreçte taslak test uygulanmjg ve test puanlarjnjn da!jljmjna iligkin analizler yapjlmjgtjr. Testin ön uygulamasj ö!retim yjljnda EskiGehir il merkezinden seçilen 5 ilkö!retim okulunun 173 ö!rencisi üzerinde gerçeklegtirilmigtir. Madde analizini gerçeklegtirmek amacjyla ön uygulamaya katjlan ö!rencilerin bagarj testi puanlarj hesaplanarak büyükten küçü!e do!ru sjralanmjgtjr. %27 lik üst ve alt grup için her bir soru için madde güçlük ve madde ayjrjcjljk düzeyleri hesaplanmjgtjr. Madde ayjrjcjljk düzeylerinin belirlenmesinde gruplar arasj t testi uygulanmjgtjr. Ön uygulama sonucunda on sorunun güçlük ve ayjrjcjljk yeterli!ine sahip olmadj!j belirlenmig ve bu sorular testten çjkarjlarak 24 sorudan olugan testin son biçimine ulagjlmjgtjr. Uygulama Süreci YapJlandJrmacJ yaklagjmjn benimsedi!i özelliklerin sergilenebilmesi için önerilen farklj ö!retim düzenlemeleri bulunmaktadjr. BunlarJn içinde 5E ö!retim modeli yapjlandjrmacj felsefenin ö!retim uygulamalarjnj en iyi yansjtan ö!renme sarmalj olarak dügünüldü!ünden bu çaljgmada 5E ö!retim modeli benimsenmigtir. Trowbridge, Bybee ve Powell (2004) modelin agamalarjnj Engage (girig), Explore (kegif), Explain (açjklama), Elaborate (genigletme-derinlegtirme), Evaluate (de!erlendirme) olarak açjklamjgtjr. Giri (Engagement) amas: Uygulama sürecinin bu agamasjnda ö!renciler ö!renme görevleri ile kargjlagtjrjlmjg ve biligsel olarak bir problem, bir durum ya da olaya odaklanmjglardjr. Bir soru sorarak, bir problem ortaya koyarak ya da çeligkili bir olay göstererek ö!renciler ö!renme etkinlikleri ile tanjgtjrma ve odaklandjrjlmjglardjr. Daha sonra aragtjrmacj ö!rencilerin ön bilgilerini belirlemigtir. Keif (Exploration) amas: Ö!rencilerin var olan kavram, süreç ve becerileri geligtirebilmelerine temel olugturacak deneyimleri yagamalarjna olanak tanjyan bu agamada gerçeklegtirilecek etkinlikleri betimleyecek sözcükler somut ve yaparak ö!renme dir. Ö!renciler, etkinli!e fiziksel ve biligsel olarak katjlarak iligkileri görme, desenleri gözleme, de!igkenleri tanjmlama ve olaylarj sorgulama GansJnJ elde etmiglerdir. Bu agamada ö!retmen rolünü üstlenen aragtjrmacj etkinli!i baglatarak ö!rencilere konularj, materyalleri ve olgu hakkjnda merak ettikleri kavramlarj aragtjrmalarj için zaman ve fjrsat vermigtir. Ö!renciler bilimsel süreç becerilerini bu süreçte ige kogmuglardjr. çklama (Explanation) amas: çjklama sözcü!ü anlam olarak; kavram, süreç ya da becerilerin açjk ve anlagjljr hale geldi!i eylem ya da süreçleri ifade eder. Bu süreç ö!retmen ve ö!renciye ö!renme görevi ile iligkili terimlerin ortak kullanjmj olana!jnj yaratjr. Bu agamada aragtjrmacj, ö!rencilerin dikkatini girig ya da kegif agamasjnda yaganan deneyimin belirli bir parçasjna yönlendirmigtir. Bu agama ö!rencilerin açjklamalarj üzerine temellendirilmig, açjklamalarjnj girig ve kegfetme agmasj deneyimleri ile iligkilendirmeleri sa!lanmjgtjr. Ö!renciler gerçeklegtirdikleri deney ya da aragtjrmalarjn sonuçlarjnj yorumlamjglardjr. Derinletirme (Elaboration) amas: Ö!renciler, bu agamada ö!renme görevlerine yönelik kavram, süreç ve becerileri netlegtirmiglerdir. Bu agamaya gelinmesine kargjn ö!rencilerde hala kavram yanjlgjlarj olmasj ya da kavramlarj sadece kegif agamasjndaki deneyimleri kadar anlayabilmeleri durumunda ö!renciler tartjgma ve aragtjrma etkinliklerine yönlendirilmiglerdir. Grup tartjgmalarj sjrasjnda ö!renciler ö!renme görevlerine iligkin sahip olduklarj kavramlarj sunarak savunmuglardjr. Bu tartjgma sonucunda kavram yanjlgjlarj giderilerek görevin yerine getirilmesi için gerekli bilgiye ulagjlmjgtjr. Ö!rencilerin bu süreçte ö!retmenden, arkadaglarjndan, yazjlj materyallerden, uzmanlardan, elektronik veri tabanlarjndan ve yürüttükleri deneylerden bilgi almalarj sa!lanmjgtjr. 850

9 De$erlendirme (Evaluation) amas: Ö!rencilerin kazanjmlarj konusunda dönüt aldjklarj bu agamada, ö!renciler kendi ö!renmelerini ve yeteneklerini de!erlendirme konusunda desteklenmiglerdir. ragtjrmacj da ö!rencilerin bilimsel süreç becerilerine yönelik kazanjmlarjnj bu agamada de!erlendirmigtir. Verilerin nalizi Ve Yorumlanmas( ragtjrma verileri tarihleri arasjnda yaklagjk dört ayljk bir sürede toplanmjgtjr. ragtjrma sürecinde toplanan verilerin analizi; verilerin toplanma sürecindeki analizler ve veriler toplandjktan sonra yapjlan analizler olmak üzere iki agamada ve nitel verilerin "betimsel analizi"nden yararlanjlarak gerçeklegtirilmigtir. Verilerin toplanmasj sürecindeki betimsel analizler ço!unlukla makro düzeyde, kjsmen de mikro düzeyde yapjlmjgtjr. Veriler toplandjktan sonra ise betimsel mikro analizler gerçeklegtirilmigtir. ragtjrmacjnjn her dersin ardjndan yaptj!j makro analizler geçerlik komitesi üyelerine izlettirilmigtir. Komite üyeleri aragtjrmacj tarafjndan hazjrlanan ve kendilerinin onayladj!j Video naliz Kontrol Listesi üzerinde gözlenen durumlara iligkin evet, kjsmen, hayjr biçiminde igaretlemeler yapmjglardjr. Geçerlik komitesi toplantjlarjnjn sonunda verilen dönütlerle de gelecekteki eylem planlarjnjn hazjrlanmasjnda aragtjrmacjya yol göstermiglerdir. Betimsel analiz, aragtjrmanjn kavramsal ve kuramsal yapjsjnjn önceden açjk bir biçimde belirlendi!i aragtjrmalarda kullanjlan bir analiz yöntemidir. ragtjrma verilerinin betimsel analizinin ilk agamasjnda görügülen ya da gözlenen kigiler ile ilgili kayjtlar, aragtjrmacj tarafjndan hazjrlanan görügme ya da gözlem formlarjna ayrj ayrj hiçbir de!igiklik yapjlmadan aktarjlmjgtjr. Daha sonra tüm bu kayjtlar tek tek okunarak de!erlendirilmigtir. De!erlendirme igleminde alandan bir uzmandan yardjm aljnmjgtjr. ragtjrma verileri orijinal Gekilleriyle (gözlem notlarj, ses ve video kayjtlarj) uzmana verilmig ve uzman kayjtlarjn dökümler ile aynj ve tutarlj olup olmadj!jnj incelemigtir. Daha sonra verilerin hangi temalar altjnda toplanaca!j, düzenlenece!i ve sunulaca!jnj belirlenmigtir. KayJtlarJn dökümünün de!erlendirilmesinden sonra, her bir görügme sorusu ya da gözlem verisi altjnda yer alabilecek temalarjn yazjlj oldu!u "GörüGme/Gözlem Kodlama nahtarj" kayjt formu olugturulmugtur. TemalarJn olugturulmasjnda, aragtjrma yapjlandjrmacj kurama dayandjrjldj!j ve bu konuda alanda yeterli kaynak ya da yayjn oldu!u için, temalar alanyazjn taramasjna ba!lj olarak aragtjrma sorularjndan, aragtjrmanjn kavramsal çerçevesinden ve gözlem ve/veya görügmede yer alan boyutlardan yola çjkjlarak olugturulmugtur. zleyen agamada aragtjrmacj ve alandan bir uzman, birbirlerinden ba!jmsjz olarak aragtjrma kapsamjndaki verilerin yazjlj oldu!u formlarjn %20-25'lik bir bölümünü seçerek okumuglar ve görügme/gözlem kodlama anahtarjnda her sorunun yanjtjnj içeren uygun temayj kodlamjglardjr. Kodlamalar sjrasjnda herhangi bir yorum yapjlmamjg, igaretlenebilecek herhangi bir tema bulunmadj!j durumlarda, bu veriler "di!er" isimli bir bagka tema olugturularak, igaretlemeler bu tema altjna yapjlmjg ve konu ile ilgili gerekli açjklamalar yapjlmjgtjr. GörüGülen/gözlenen her birey için görügme/gözlem kodlama anahtarlarj doldurulduktan sonra, aragtjrmacj ve uzman görügme kodlama anahtarjnjn tutarlj!jnj kargjlagtjrmjglardjr. KarGJlaGtJrma sjrasjnda, aragtjrmacj ve uzman tarafjndan igaretlenen her bir soru maddesini kapsayan tema kontrol edilmig ve uzmanlar arasj "GörüG Birli!i" ve "GörüG yrjlj!j" igaretleme yapjlarak belirlenmigtir. ragtjrmacj ve uzman, ilgili soru altjndaki aynj temayj igaretlemiglerse ya da soru ile ilgili her ikisi de hiçbir temayj igaretlememiglerse, bu, "uzmanlar aras görü birli$i olarak kabul edilmig; aragtjrmacj ve uzman farklj temalar igaretlemiglerse, aragtjrmacjnjn yapmjg oldu!u igaretleme referans olarak aljnarak, bu durum "GörüG yrjlj!j" olarak kabul edilmigtir. ragtjrmanjn güvenirli!i Miles ve Huberman Jn (1994) Güvenirlik=GörüG Birli!i/(GörüG Birli!i+GörüG yrjlj!j) formülü kullanjlarak hesaplanmjgtjr. Bu formül sonucunda %89 düzeyinde bir güvenirlik yüzdesi hesaplanmjgtjr. Daha sonra görügme/gözlem kodlama anahtarjna göre iglenen ve güvenirlik çaljgmasj yapjlan veriler tanjmlanarak, aragtjrma sorusu, gerekli yerlerden do!rudan aljntjlar yapjlarak desteklenmigtir. TanJmlanan bulgular açjklanarak, aragtjrma sorusu ile iligkilendirilmig ve yorumlanmjgtjr. ragtjrmada nicel veri toplama aracj olarak Bilimsel Süreç Becerileri Testi kullanjlmjgtjr. statistiksel çözümlemeler SPSS 15.0 for Windows paket programj kullanjlarak gerçeklegtirilmigtir. 851

10 Çözümlemelerde aragtjrmaya katjlan ö!rencilerin öntest ve son test sonucunda aldjklarj puanlarjn aritmetik ortalamalarj ve standart sapmalarj hesaplanmjgtjr. Grup içi kargjlagtjrmalarda t testi (paired sample test) kullanjlmjgtjr. ragtjrmada kullanjlan istatistiksel çözümlemelerde anlamljljk düzeyi 0.01 kabul edilmigtir. BULGULR VE YORUM Bilimsel Süreç Becerileri Testine "li'kin Bulgular Ö!rencilerin bilimsel süreç becerilerindeki geligimlerine yönelik öntest (BSBÖnT) ve sontest (BSBSonT) uygulamalarjndan elde edilen puanlarjn ortalama, örneklem büyüklü!ü ve standart sapmalarj Tablo 1 de verilmigtir. Tablo 1. Bilimsel süreç becerileri testi öntest ve sontest ortalama puanlarnn t testi sonuçlar N X S s.d. t p BSB Ön 27 13,40 3, ,292 0,000* BSB Son 27 21,33 3,21 ]p<0,01 Tablo 1 de görüldü!ü gibi, ö!renciler, bilimsel süreç becerileri öntest uygulamasjnda ortalama 13,41, standart sapmada 3,83 puan, bilimsel süreç becerileri sontest uygulamasjnda ise ortalamada 21,33, standart sapmada 3,21 puan elde etmiglerdir. UlaGJlan bulgularjn incelenmesinden anlagjlaca!j üzere, 27 kigilik ö!renci grubuna uygulanan bilimsel süreç becerileri testine yönelik olarak, ortalamada yaklagjk olarak 8 puanljk bir artjgjn, standart sapmada ise 0,6 puanljk bir azaljgjn oldu!u görülmektedir. Ortalamada artjg gözlenirken, de!igkenlikte bir azalmanjn olmasj, sjnjf genelinde bilimsel süreç becerilerinde anlamlj bir iyilegmenin sa!landj!jnj ifade etmektedir. Ö!rencilerin bilimsel süreç becerilerinin geligimini de!erlendirmek amacjyla yapjlan bilimsel süreç becerileri sontesti ve bilimsel süreç becerileri öntesti uygulamalarjndan elde ettikleri ortalama puanlar arasjndaki farkjn istatistiksel olarak anlamlj!jnj belirlemek üzere hesaplanan t de!eri, 0,01 anlam düzeyinde anlamlj bulunmugtur. Elde edilen bulguya göre, aragtjrma sürecinde gerçeklegtirilen yapjlandjrmacj uygulamalarjn ö!rencilerin bilimsel süreç becerilerinin geligimi üzerinde etkili oldu!u söylenebilir. Bilimsel süreç becerilerin alt boyutlarj üzerinde öntest ve sontest için yapjlan kargjlagtjrma Tablo 2 de verilmigtir. Tablo 2. lt beceriler için öntest ve sontest sonuçlar Öntest Sontest BECER" X S X S Gözlem 0,62 0,49 0,96 0,19 Kar'(la't(rma ve S(n(flama 0,51 0,50 0,85 0,36 Ç(kar(m Yapma 1,85 0,36 2,00 0,00 Tahmin 0,40 0,50 0,88 0,32 Kestirme 1,03 0,64 1,59 0,57 De8i'kenleri Belirleme 2,44 1,25 4,59 2,09 Deney Tasarlama 1,25 0,81 1,66 0,62 Deney Malz. ve raç Gereç Tan(ma ve Kullanma 0,51 0,50 0,74 0,44 Ölçme 0,81 0,39 0,96 0,19 Bilgi ve Veri Toplama 1,59 0,88 2,29 0,77 Verileri Kaydetme 0,44 0,50 0,85 0,36 Veri "'leme ve Model Olu'turma 1,14 0,76 1,92 0,26 Yorumlama ve Sonuç Ç(karma 0,74 0,81 2,00 0,00 852

11 Tablo 2 incelendi!inde, öntest ile sontest için yapjlan analiz sonuçlarjna göre, tüm alt becerilerin ortalamalarjnda artjg oldu!u, de!igkenleri belirleme alt becerisi hariç tüm alt becerilerin standart sapmalarjnda azaljg oldu!u, çjkarjm yapma ile yorumlama ve sonuç çjkarma alt becerilerinin standart sapmalarjnjn büyük bir azaljg ile sjfjr oldu!u görülmektedir. Öntest ve sontest uygulamalarj için hesaplanan ortalama ve standart sapma de!erleri ile bilimsel süreç becerilerinde bir iyilegme oldu!u söylenebilmekle birlikte, yaganjlan geligmenin anlamlj olup olmadj!jnj ortaya koyabilmek için paired sample t testi gerçeklegtirilmig ve toplu sonuçlarj Tablo 3 te verilmigtir. Tablo 3. lt beceriler öntest ve sontest ortalama puanlarnn t testi sonuçlar N X S s.d. t p Gözlem 27 0,33 0, ,122 0,000* Kar'(la't(rma ve S(n(flama 27 0,33 0, ,122 0,000* Ç(kar(m Yapma 27 0,14 0, ,126 0,012** Tahmin 27 0,48 0, ,914 0,000* Kestirme 27 0,55 0, ,407 0,000* De8i'kenleri Belirleme 27 2,14 1, ,308 0,000* Deney Tasarlama 27 0,40 0, ,383 0,020** Deney Malz. ve raç Gereç Tan(ma ve Kullanma 27 0,22 0, ,000 0,230 Ölçme 27 0,14 0, ,688 0,342 Bilgi ve Veri Toplama 27 0,70 1, ,547 0,000* Verileri Kaydetme 27 0,40 0, ,698 0,000* Veri "'leme ve Model ,000* 0,77 0,75 5,381 Olu'turma Yorumlama ve Sonuç Ç(karma 27 1,25 0, ,048 0,000* ]p<0,01 ve ]]p<0,05 Tablo 3 incelendi!inde, gözlem, kargjlagtjrma ve sjnjflama, tahmin, kestirme, de!igkenleri belirleme, bilgi ve veri toplama, verileri kaydetme, veri igleme ve model olugturma ile yorumlama ve sonuç çjkarma alt becerilerindeki geligmenin 0,01 düzeyinde, çjkarjm yapma ile deney tasarlama alt becerilerindeki geligmenin 0,05 düzeyinde anlamlj oldu!u söylenebilir. Deney malzeme ve araç gereç tanjma ve kullanma ve ölçme alt becerilerinde ise geligmenin anlamlj olmadj!j söylenebilir. Bilimsel Süreç Becerilerine "li'kin Nitel Bulgular Eylem aragtjrmasj sürecinde ilkö!retim beginci sjnjflar Fen ve Teknoloji Dersi Ö!retim ProgramJnda yer verilen bilimsel süreç becerileri dikkate aljnmjgtjr. Bu çaljgma kapsamjnda etkinliklerle ö!rencilere kazandjrjlacak bilimsel süreç becerilerinin seçiminde ö!retim programjnjn önerdi!i sjralama benimsenmigtir. Gerek görüldü!ü durumlarda aragtjrmacjnjn öngördü!ü beceriler de etkinlik planlarjna eklenmigtir. Ö!rencilerin bilimsel süreç becerilerindeki geligimlerinin izlenmesinde Saat Jn (2004) benimsedi!i agamalar dikkate aljnmjgtjr. Saat (2004), biligsel becerilerin kazanjmjnjn üç agamada gerçeklegti!ini belirtmektedir. Bu agamalarj; bilimsel süreci tanjma, aljgkanljk kazanma ve otomatiklegme olarak sjralamaktadjr. lk agamada ö!renci sürecin nasjl igledi!inin farkjna vararak gördüklerini belle!ine yükler. Daha sonra bu beceriler sjk sjk uygulanarak daha hjzlj ve daha az hata ile gerçeklegtirilir. Son agamada ise, beceri daha da geligtirilerek otomatik olarak sergilenmeye baglar. Becerilerin otomatik olarak sergilenebilir 853

12 olmasj yeterliklerdeki artjgjn bir göstergesidir. Bu aragtjrmada da yukarjda açjklanan agamalar izlenerek bilimsel süreç becerilerindeki geligim izlenmigtir. Gözlem Gözlem dikkat, irade, beceri, sabjr ve aljgkanljk isteyen bir beceridir. lkö!retim ö!rencilerinde bu becerinin geligiminin birdenbire olmasj beklenemez. Bu nedenle eylem aragtjrmasj sürecinde ö!rencilere sjk sjk gözlem yapma fjrsatj sunularak bu konuda aljgkanljk kazanmalarj sa!lanmaya çaljgjlmjgtjr. Gazlarda genlegmenin gözlemlenmesine dayalj bir deney, tarihli derste gerçeklegtirilmigtir. Etkinlikte küçük gruplara ayrjlan ö!rencilerin az GiGmiG bir balonu suyun içine atmalarj, daha sonra üzerine sjcak su ekleyerek balondaki genlegmeyi gözlemeleri beklenmigtir. PlanJn uygulama agamasjnjn bagjnda ö!renciler genlegmeyi görebilmek için sjcak su gerekti!ini söylemiglerdir. Daha sonra ö!renciler etkinli!i gerçeklegtirmiglerdir. ragtjrmacj ö!rencilerden gözlem sonuçlarjnj paylagmalarjnj istemig ve ö!rencilere söz hakkj vermigtir. Ö!renciler ile aragtjrmacj arasjndaki konugma aga!jdaki biçimiyle gerçeklegmigtir: Sinem Deren Esra : Balonumuzu önce içinde az su olan kaba koyduk. Balonumuz az iikti. Daha sonra scak su ekleyince balonun yava yava iti$ini gördük. Yani genleme gerçekleti. Böylece gazlarda genlemeyi gördük. : Peki Deren sen neler gördün? : Ben bu deneyin sonucunda balonun iti$ini yani gazlarda genlemeyi gözlemledim. : Bu ime ile nesi büyüdü balonun? : Hacmi büyüdü. Ö!rencilerin bu çaljgma ile sjnjfta gerçeklegtirdikleri gözlemin sonuçlarjnj paylagarak fenle ilgili bir ilke olan Gazlarda genlegme sonucu hacmin arttj!j bilgisini yapjlandjrdjklarj söylenebilir. Bu yorumu destekleyen bir bulgu Onat adlj ö!rencinin günlü!üne yaptj!j yansjtmada aga!jdaki gibi yer almaktadjr: Bugün çok güzel bilgiler edindik. Hiçbir problemle karlamadm. Etkinlikler sonucunda genlemeyi ö$rendim. Genlemenin bir maddenin s alarak hacminin büyümesi oldu$u anlamna geldi$ini ö$rendim. Bugünkü ders çok güzeldi (Onat, ). Kar'(la't(rma-S(n(flama lkö!retim düzeyindeki ö!rencilerin en fazla tanjdjk olduklarj bilimsel süreç becerisinin kargjlagtjrma ve buna ba!lj olarak da sjnjflama oldu!u söylenebilir. Hemen hemen tüm derslerde ö!retmenler tarafjndan ö!rencilere nesneler arasjnda kargjlagtjrmalar yapma olana!j tanjndj!j ve ardjndan kargjlagtjrdjklarj nesneleri sjnjflama becerilerinin ige koguldu!u söylenebilir. IsJnJn bir enerji çegidi oldu!u ve hareket enerjisine dönügebilece!i konusu tarihli derste iglenmigtir. Etkinlik kapsamjnda ö!rencilerin yakjtlarj sjnjflandjrmalarj, JsJ birimlerini ö!renmeleri ve bu birimleri birbirlerine dönügtürmeleri amaçlanmjgtjr. ragtjrmacj bu etkinlikte ö!rencilere aragtjrma sorularj vermigtir. Ö!renciler ödev niteli!inde yaptjklarj aragtjrmalarjn sonuçlarjnj birbirleri ile paylagmjglardjr. Sununun ardjndan aragtjrmacj ysjn a yakjtlarjn kaç tür oldu!unu sormug ve aga!jdaki yanjtj almjgtjr: ysn: Üç tür yakt vardr. Kat, sv ve gaz olarak yaktlar üçe ayrlr. Bu yanjt ö!rencinin kargjlagtjrma-sjnjflama becerilerine iligkin benzerlik ve farkljljklara göre grup ve alt gruplara ayjrma Geklinde sjnjflamalar yapma kazanjmjnj edindi!ini ortaya koymaktadjr. ragtjrmacj daha sonra Nur dan katj yakjtlara bir örnek vermesini istemigtir. Nur kömür yanjtjnj vermigtir. Erhan da kömürün fosil bir yakjt oldu!unu ve bitkilerin kaljntjlarjnjn uzun yjllar topra!jn altjnda birikimi ile olugtu!unu açjklamjgtjr. Onat yakjt çegitleri ile ilgili yansjtmayj günlü!üne aga!jdaki biçimde yapmjgtjr: 854

13 Etkinlikler sonucunda yaktlarn kat, sv ve gaz olarak üçe ayrld$n, kat yaktlarn kömür, odun gibi eyler oldu$unu, sv yaktlarn benzin, fuel oil, mazot ve gaz ya$ oldu$unu, gaz yaktlarn do$al gaz, hava gaz ve petrolden elde edilen petrol gaz (LPG) oldu$unu ö$rendim. (Onat, ). Ç(kar(m Yapma ÇJkarJm yapma, ö!rencilerin deney sonuçlarj hakkjnda yaptjklarj açjklamalar olarak ifade edilebilir. Ö!renciler sürecin baglangjcjnda uygulama öncesi derslerin igleniginde oldu!u gibi ö!retmen rolündeki aragtjrmacjnjn kendilerine deneyi yazdjrmasjnj ve sonuçlarjnj söylemesini beklemiglerdir. Kendi dügüncelerini ifade etme konusunda sjkjntj yagamjglardjr. Sürecin ilerlemesi ile bu konuda yavag yavag geligimlerini ortaya koymuglar ve deney sonuçlarjna iligkin çjkarjmlarjnj sözlü ve yazjlj olarak belirtmiglerdir. KatJlarda genlegme ve büzülmenin görülebilece!i gravzant halkasj deneyi tarihli derste gerçeklegtirilmigtir. Deneyde genlegmenin ardjndan büzülme olayjnjn da gerçeklegmesi sonucunda aragtjrmacj ile ö!renciler arasjnda aga!jdaki konugmalar gerçeklegmigtir: Esra Onat Korkut Esra : Daha önce bu halkadan geçmeyen topun artk geçmesi neyi ifade ediyor. : Ö$retmenim genleince hacmi büyümütü o yüzden geçmemiti. Büzülünce hacmi küçüldü ve geçiyor. : Hacim neydi? : Bir maddenin kaplad$ alan. : Hacim bir maddenin kaplad$ alan ise kaplad$ alanda nasl bir de$iiklik oldu$unu bu deneyde gördük mü? (Snf onaylar). Bu deneyin sonucuna ilikin nasl bir çkarmda bulunuruz Korkut? : Istlan top genleti ve halkadan geçmedi. : Bu deneyin sonucunda genlemenin hacimle ilgili oldu$unu yani genleince hacminin de$iti$ini ö$rendik. Genleme srasnda topun hacmi büyüdü, halkadan büyük oldu ve geçmedi. Belli bir süre sonra so$udu$u için büzülerek halkann içinden tekrar geçmeye balad. Ö!rencilerin yukarjda verilen konugmalardan deney sonuçlarjna dayalj olarak maddenin JsJtJlJnca genlegti!i ve genlegme sonucunda hacminde artjg oldu!unu, büzülme olayjnjn da bunun tam tersi oldu!una iligkin çjkarjmlarj sonucu bilgiyi yapjlandjrdjklarj görülmektedir. Tahmin Eylem aragtjrmasj sürecinde ö!rencilerin, bir olayjn ya da deneyin sonucunu ellerindeki verilere ya da geçmigteki deneyimlerine dayalj olarak önceden kestirmeleri sa!lanarak tahmin becerilerini sergilemeleri ve geligtirmelerinin sa!lanmasjna çaljgjlmjgtjr tarihli derste ö!rencilere tahminde bulunma fjrsatj sunulmugtur. ragtjrmacj sjnjfa getirdi!i toplarjn yüzme ve batmasjna iligkin ö!rencilerin tahminlerini alarak tahtaya yazmjgtjr. Her gruba bir top vermig ve suyun içine atarak yüzme-batma durumunu gözlemelerini sa!lamjgtjr. SJnJftaki dört gruptan üçünün topu yüzmüg ve bir grubun topu batmjgtjr. ragtjrmacj bu durumun nedenlerini aga!jdaki biçimde sorgulamjgtjr: Onat Seval Onat ysn ysn : Kimlerinki yüzdü? (Üç gruptan ö$renciler parmak kaldrr). Esra sizinki batt m? Neden batt acaba? : Onlarnki daha a$rdr. : Bence topun yo$unlu$u suyun yo$unlu$undan daha fazladr. : Yo$unluk ne, biz yo$unluk diye bir kavram ö$rendik mi? : Öz kütle. : Bir maddenin birim hacminin kütlesi. : Peki o zaman yo$unlu$un içinde neler oldu$unu bizimle paylamak ister misin? : Kütle bölü hacim yo$unlu$u verir. Ö!renciler ön bilgileri yeterli oldu!u durumlarda, bir bagka deyigle önceki gözlem ve deneyimleri yeterli oldu!u durumlarda daha isabetli tahminler yapabildiklerini yukarjdaki konugmalarda ortaya 855

Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions

Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions Elementary Education Online, 8(2), 439-456, 2009. lkö!retim Online, 8(2), 439-456, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1

The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1 Elementary Education Online, 9(1), 188-202, 2010. lköretim Online, 9(1), 188-202, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the

Detaylı

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANA BĠLĠM DALI EĞĠTĠM PROGRAMLARI ve ÖĞRETĠM BĠLĠM DALI

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANA BĠLĠM DALI EĞĠTĠM PROGRAMLARI ve ÖĞRETĠM BĠLĠM DALI T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANA BĠLĠM DALI EĞĠTĠM PROGRAMLARI ve ÖĞRETĠM BĠLĠM DALI FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE TAHMĠN ET-GÖZLE-AÇIKLA YÖNTEMĠ ĠLE DESTEKLENMĠġ YANSITICI

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts

Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts Elementary Education Online, 8(3), 866-882, 2009. lköretim Online, 8(3), 866-882, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of the middle school students understanding level of basic system

Detaylı

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Elementary Education Online, 8(3), 798-808, 2009. lköretim Online, 8(3), 798-808, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman

Detaylı

Perceptions about Internet in elementary school children s drawings

Perceptions about Internet in elementary school children s drawings Elementary Education Online, 8(1), 57-73, 2009. lkö!retim Online, 8(1), 57-73, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Perceptions about Internet in elementary school children s drawings Ali ERSOY

Detaylı

A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bak

A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Bloom Taksonomisinin Revizyonu: Genel Bir Bak ÇEVR A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview David R. Krathwohl Theory Into Practce, Volume 41, Number 4, Autumn 2002 THE TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES is a framework for classifying statements

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMUNA DEVAM EDEN 6 YAġ ÇOCUKLARININ MATEMATĠK BECERĠLERĠ ĠLE SOSYODRAMATĠK OYUNUN BOYUTLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMUNA DEVAM EDEN 6 YAġ ÇOCUKLARININ MATEMATĠK BECERĠLERĠ ĠLE SOSYODRAMATĠK OYUNUN BOYUTLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMUNA DEVAM EDEN 6 YAġ ÇOCUKLARININ MATEMATĠK BECERĠLERĠ ĠLE SOSYODRAMATĠK OYUNUN BOYUTLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMININ UYGULANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR*

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMININ UYGULANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR* FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMININ UYGULANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR* Yakup DOĞAN** Florida State University, College of Education yakupdogan06@gmail.com ÖZET Bu çalıģmanın amacı, yapılandırmacı

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

The Usage of Engineering Practices in Science Education: Effects of Design Based Science Learning on Students Academic Achievement

The Usage of Engineering Practices in Science Education: Effects of Design Based Science Learning on Students Academic Achievement Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2015, sayfa 128-164. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

STUDENTS VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH SPEAKING COURSE IN THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

STUDENTS VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH SPEAKING COURSE IN THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.495-513, ANKARA/TURKEY YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA DERSİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Yelkin Diker Coşkun 1

Yelkin Diker Coşkun 1 Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi * Examination of the Turkish Textbooks In Terms of PISA Reading Skills Criterias Yelkin Diker Coşkun 1 Alındığı Tarih:03.04.2013,

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı