Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25486

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25486"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKĠL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaģ insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır. Kapsam MADDE 2- (DeğiĢik:RG-24/06/ ) (DeğiĢik birinci fıkra:rg-13/04/ ) Bu Yönetmelik; Bakanlık Merkez TeĢkilatından TaĢra TeĢkilatına, TaĢra TeĢkilatından Merkez TeĢkilatına yapılacak atama ve görevlendirmeler hariç sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak usul ve esasları kapsar. Ancak, Eğitim ve AraĢtırma Hastanelerinde görev yapan (DeğiĢik ibare:rg-17/1/ ) eğitim görevlisi, baģasistan (Mülga ibare:rg-17/1/ ) ( ) ve asistanları kapsamaz. Bu unvanlarda istihdam edilenler bu görevlerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar. Bu Yönetmeliğin yeniden atama ile kurumlar arası atamalara iliģkin hükümleri yukarıdaki (DeğiĢik ibare:rg-13/04/ ) fıkralarda belirtilen personel dıģındaki diğer personel hakkında da uygulanır. Dayanak MADDE 3- Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4-Bu Yönetmelikte geçen terimlerden; a) Bakan; Sağlık Bakanını, b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

2 d) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu, e) Genel Yönetmelik:19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet memurlarının Yer değiģtirme Suretiyle Atamalarına Dair Yönetmeliği, f) Hizmet Bölgesi:Ġllerin sosyo-ekonomik geliģmiģlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri, g) (DeğiĢik:RG-24/06/ ) Hizmet Grubu: Personel Dağılım Cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını, h) (Mülga:RG-13/04/ ) ı) (DeğiĢik:RG-05/07/ ) Hizmet Puanı: Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalıģanı için, çalıģılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı, i) (DeğiĢik:RG-13/04/ ) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek 6da belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, (Mülga ibare:rg-22/10/ ) ( ) yılda en az bir defa yenilenen unvan ve branģlar itibariyle bulunması gereken (Mülga ibare:rg- 22/10/ ) ( ) personel sayısını gösteren cetveli, j) (DeğiĢik:RG-24/06/ ) Personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personeli, k) (DeğiĢik:RG-13/04/ ) Uzman tabip: Uzman tabip ve uzman (TUTG) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli, l) Ġl Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı Ġl Sağlık Müdürlüğünü, m) (Ek:RG-24/06/ ) Stratejik Personel: (Mülga ibare:rg-21/5/ ) ( ) Uzman tabip ve tabip unvanlarındaki (DeğiĢik ibare:rg-21/5/ ) personeli, n) (Ek:RG-24/06/ ) Standart: 26/10/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Sağlık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları, o) (Ek:RG-24/06/ ) Doluluk Oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC ye göre her unvan ve branģ için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branģta çalıģan personel sayısına oranını, ö) (Ek:RG-24/06/ ) Diğer personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel dıģındaki personeli,

3 p) (Ek:RG-22/10/ ) Tesis: Sağlık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde kadro standardı tespit edilmiģ olan sağlık birimlerini, ifade eder. Temel Ġlkeler MADDE 5- (DeğiĢik:RG-24/06/ ) Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde; a) Ekonomik, sosyal ve kültürel Ģartlar ile ulaģım Ģartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak iģlem yapılması, b) Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması, c) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması, d) Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayılardaki aktif çalıģanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karģılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması, e) Personelin baģvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde iģlem yapılması ilkelerini esas alır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı Hizmet Bölgeleri MADDE 6- Ġller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değiģiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır. Hizmet Grupları MADDE 7- (DeğiĢik:RG-24/06/ ) Personel dağılım cetveli, ülke düzeyinde mevcut personelin objektif ilkelere göre adil ve dengeli dağılımın sağlanması, sağlık hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, istihdamda azami verimin sağlanması amacı ile Bakanlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branģlara göre illere ve il içinde birimlere dağılımını gösteren planlama çalıģmasıdır. Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller, her unvan ve branģta en yüksekten en düģüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. (Ek cümle:rg-13/04/ ) Ġllerin doluluk oranlarının eģit olması halinde Devlet Planlama TeĢkilatının illerin sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir. (Ek cümle:rg-22/10/ ) Ancak istihdam edilen

4 personel sayısı 200den az olan veya ülke genelinde tüm illerde personel dağılım cetveli veya standart öngörülmeyen unvan ve branģlar için her üç ayda bir, Ek: 6 da düzenlenen Personel Dağılım Cetveli Ġlkelerinin 14 üncü ilkesi doğrultusunda Ġstihdam Planlama Komisyonunca hizmet grupları belirlenir ve ilan edilir Personel dağılım cetveli çalıģmaları sonucu unvan ve branģlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli (Mülga ibare:rg-22/10/ ) ( ) Bakanlık Ġnternet sitesinde duyurulur. Unvan ve branģlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karģılaģtırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her üç ayda bir yenilenerek Bakanlık Ġnternet sitesinde duyurulur ve birer örneği MüsteĢarlık, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğünde 2 yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller personel planlama çalıģması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalıģan personel doluluk oranları en düģük illerden ve birimlerden baģlamak üzere belirlenir. Aktif çalıģan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevi baģında bulunmayan personel hesaba katılmaz. Personel dağılım cetveli, (DeğiĢik ibare:rg-13/04/ ) Ek:6da düzenlenen ilkelere göre hazırlanır. Kapsam DıĢı Unvan ve BranĢlar MADDE 8 (Mülga:RG-22/10/ ) Hizmet Puanı MADDE 9- (DeğiĢik birinci cümle:rg-05/07/ ) Personelin atama ve nakil iģlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalıģanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın baģlangıç tarihi itibariyle çalıģılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. EĢitlik durumlarında bu Yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır. Hizmet Puanının Hesaplanması MADDE 10- Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığınca hazırlanan Ġl ve Ġlçelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araģtırma görevlisi,daire BaĢkanı,Ġl

5 Sağlık Müdürü,her türlü Müdürü ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalıģılan her yer ve yıl için Ġlçelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaģılır. Bu rakama Ek 1de bulunan Ġllerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir. (DeğiĢik fıkra:rg-05/07/ ) Beldelerde fiilen çalıģılan her yıl için çalıģılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalıģılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir. (Mülga fıkra:rg-05/07/ ) (Mülga fıkra:rg-05/07/ ) (DeğiĢik fıkra:rg 14/09/ ) Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değiģiklikler takip eden yıl baģından itibaren hüküm ifade eder. ÇalıĢanın yer değiģtirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir. (DeğiĢik fıkra:rg-24/06/ ) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dıģında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır. (DeğiĢik fıkra:rg-24/06/ ) Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. Ġtirazlar Bakanlık bünyesinde oluģturulacak Hizmet Puanı Ġtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır. Hizmet Puanı Ġtiraz Komisyonunun çalıģma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanan yönergeyle belirlenir. (Ek fıkra:rg-17/1/ ) SavaĢ, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personele Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilebilir. Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları MADDE 11- (Mülga fıkra:rg-24/06/ ) Bakanlık savaģ, deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dıģında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dıģında baģka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düģük yerin hizmet puanını alır.

6 (Ek fıkra:rg-14/09/ ) (DeğiĢik:RG-22/10/ ) 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eģleri, talepleri halinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eģlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir. (DeğiĢik fıkra:rg-24/06/ ) (DeğiĢik cümle:rg-21/5/ ) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A hizmet grubuna dahil illerden A, B, C ve D hizmet grubu illere, B hizmet grubuna dahil illerden B, C ve D hizmet grubu illere, Valiliklerce de il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimden düģük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir. (Ek fıkra:rg-24/06/ ) Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli görevlendirebileceği gibi (DeğiĢik ibare:rg-13/04/ ) ihtiyaç halinde resen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu Ģekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez. Memuriyet mahalinde Valiliklerce de bu Ģekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez. (Mülga son cümle:rg-13/04/ ) (Mülga fıkra:rg-13/04/ ) (Ek fıkra:rg-24/06/ ) Turizm, mevsimlik iģçi çalıģtırma, ulusal ve uluslararası düzenlenen büyük çaplı organizasyonlar nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artıģ gösteren illere Bakanlık ve Valiliklerce Personel Dağılım Cetveline ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir. (Ek fıkra:rg-24/06/ ) Geçici görevlendirmeye iliģkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan bir yönergeyle belirlenir. (Mülga fıkra:rg-22/10/ ) (Ek fıkra:rg-21/5/ ) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 38 inci maddesi gereği Bakanlıkta görevlendirilenlerin eģleri, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eģlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir. (Ek fıkra:rg-17/1/ ) SavaĢ, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personel; en az sekiz haftalık gebe veya ruhsal hastalıklarda yüzde yirmi beģ, diğer durumlarda yüzde kırk iģ kaybı olduğunu veya birinci dereceden bir yakınının

7 engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun iki yaģından küçük olması veya ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi halinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir. (Ek fıkra:rg-17/1/ ) BoĢanma davası açan veya haklarında boģanma davası açılmıģ personel, Ģiddete maruz kalıp da, bu durumu adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmeleri halinde, dava süresince C veya D hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilen personel, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boģanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden almıģ olduğu davanın safahatı ile ilgili belgeyi çalıģtığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller MADDE 12- AĢağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez: a) (DeğiĢik:RG-22/10/ ) Aile hekimliği ile askerlik yükümlülüğü dıģında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, b) (DeğiĢik:RG-22/10/ ) Yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler ile soruģturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaģtırılanların görev baģında geçirmedikleri süreler. c) (Mülga:RG-22/10/ ) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atama ĠĢlemleri, ÇeĢitleri ve Özel Hükümler Atamalarda Müracaat MADDE 13- Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiģtir. BaĢvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmıģsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte (Ek ibare:rg-13/04/ ) ilgili ilanda belirtildiği Ģekilde il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder. (Ek ikinci fıkra:rg-24/06/ ) Ġnternet yoluyla yapılan baģvurular, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından esas ve usul açısından incelenir. Ġlk Defa Atama MADDE 14- Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. Ġlk defa atamada uzman tabip, tabip, diģ tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kurayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. Ġlk defa atamada atama

8 dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. (Mülga cümle:rg-24/06/ ) (DeğiĢik son cümle:rg-22/10/ ) Ġlk defa atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik geliģmiģlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü geliģmiģlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Yeniden Atama MADDE 15- (DeğiĢik:RG-14/09/ ) Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalıģmıģ olup, bu görevlerinden çeģitli nedenlerle ayrılmıģ olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve baģlatılabilirler. (DeğiĢik ikinci cümle:rg-24/06/ ) Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. (Ek üçüncü cümle:rg-22/10/ ) Ġlan edilen kadrolara müracaatlar, il müdürlükleri aracılığıyla yapılır. (Mülga üçüncü cümle:rg-13/04/ ) ( ) (DeğiĢik son cümle:rg-24/06/ ) Müracaat edenlerin yerleģtirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır. (Ek ikinci fıkra:rg-24/06/ ) Ancak Bakanlık Merkez TeĢkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura Ģartı aranmaz. Uzman tabip, tabip, diģ tabibi ve eczacılar ilgili mevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde kura ile atanırlar. (DeğiĢik dördüncü fıkra:rg-22/10/ ) Tabip ve uzman tabiplerin yeniden atanmasında; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik geliģmiģlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü geliģmiģlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Kurum Ġçi Naklen Atama MADDE 16 (DeğiĢik:RG-13/04/ ) Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi (Ek ibare:rg-22/10/ ) Ocak, Haziran ve Eylül aylarıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eģit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. (Mülga altıncı cümle:rg-22/10/ ) Tayin talebinde bulunan personelin çalıģtığı ilde

9 hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir (Mülga ibare:rg-22/10/ )( ). (Ek fıkra:rg-05/07/ ) 181 sayılı Sağlık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesine göre kadroları Bakanlıkta olup (DeğiĢik ibare:rg-17/1/ ) Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluģlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personel, talebi halinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriģ sınavı sonucunda yerleģtirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlığın uygun göreceği sağlık kurum veya kuruluģuna atama dönemine ve kuraya tabi olmaksızın, Personel Dağılım Cetvelinde boģ yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak, naklen atanır. Kurumlar Arası Naklen Atama MADDE 17- (DeğiĢik:RG-24/06/ ) (DeğiĢik fıkra:rg-13/04/ ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluģlarında çalıģan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kura dönemleri ġubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kura ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden baģlamak üzere belirlenir. (DeğiĢik son cümle:rg-22/10/ ) Ancak stratejik personel (Ek ibare:rg- 21/5/ ) ile diģ tabipleri dönem ve kura Ģartına bağlı olmaksızın naklen atanabilir. (DeğiĢik fıkra:rg-22/10/ ) BaĢka kurumlarda çalıģmakta olup eģleri Bakanlıkta; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bendlerine göre sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalıģanların, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde SözleĢmeli Sağlık Personeli ÇalıĢtırılması Ġle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak çalıģanların ve eģleri zorunlu yer değiģtirmeye tabi olan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların Bakanlığa nakil talepleri standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura Ģartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diģ tabibi ve eczacıların atanacağı yerler, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir. (DeğiĢik fıkra:rg-17/1/ ) Ayrıca, merkez teģkilatı kadrolarına, kararname ile atama yapılan kadrolara ve il müdürü kadrolarına görevin gerektirdiği Ģartları taģımak kaydıyla naklen atamalarda kura Ģartı aranmaz.

10 (Ek fıkra:rg-22/10/ ) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde çalıģan personel dönem ve kura Ģartına bağlı olmadan naklen atanabilir. (Ek fıkra:rg-22/10/ ) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle Ģehit olan veya çalıģamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalıģabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaģların; sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında devlet memuru olarak görev yapan eģ ve çocukları ile anne, baba ve kardeģlerinin naklen atamalarında dönem ve kura Ģartı aranmaz. (Ek fıkra:rg-21/5/ ) Stratejik personelin baģka kurumda çalıģmakta olan eģlerinin; teģkilat veya kadro bulunmaması veya baģka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, kurumlar arası naklen atamalarında dönem ve kura Ģartı aranmaz. Bir Mazerete Dayanan Atamalar MADDE 18-AĢağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet (DeğiĢik ibare:rg-22/10/ ) bölgelerine naklen atanabilir; a) Sağlık durumu, b) EĢ durumu, Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karģılama düzeyi en düģük hizmet biriminden baģlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleģtirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya ile atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz. (DeğiĢik son fıkra:rg-13/04/ ) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiģtirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıģtığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ġl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. (DeğiĢik üçüncü cümle:rg-22/10/ ) Mazereti sona eren personel, bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. (DeğiĢik dördüncü cümle:rg-21/5/ ) Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. (Mülga beģinci cümle:rg-22/10/ ) ( ) Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü

11 tamamlamadan mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar. Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama MADDE 19- (DeğiĢik birinci fıkra:rg-24/06/ ) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eģ, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değiģmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araģtırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluģunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar. (Mülga birinci cümle:rg-22/10/ ) BaĢvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teģhis ve tedavi imkânları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkça oluģturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır. (DeğiĢik fıkra:rg-24/06/ ) Komisyon, gerekli durumlarda bu raporların baģka eğitim ve araģtırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiģ olma Ģartını arayabilir. (Ek fıkra:rg-22/10/ ) Komisyonun kuruluģu ve çalıģma esasları yönerge ile düzenlenir. EĢ Durumu Nedeniyle Atama MADDE 20 (DeğiĢik:RG-13/04/ ) Farklı görev yerlerinde çalıģan eģler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler. Personelin eģ durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eģinin, 217 sayılı Devlet Personel BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluģta memur kadrosunda çalıģtığını belgelemesi gereklidir. EĢlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eģ için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. EĢ durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teģkilatı kadroları, Ġl müdürleri, baģhekimler, (DeğiĢik ibare:rg-17/1/ ) eğitim görevlileri, baģasistanlar, (Mülga ibare:rg-21/5/ ) ( ) yan dal uzmanları, uzman tabipler, (Ek ibare:rg-17/1/ ) uzman diģ tabipleri, tabipler, diģ tabipleri, eczacılar, 4 yıllık

12 lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eģitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaģ derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan Ģeklindedir. Kıdemli personelin çalıģtığı il diğer eģ için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eģ bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eģ için kıdemsiz eģin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eģin bulunduğu yere kıdemsiz eģ atanır. (DeğiĢik altıncı cümle:rg-22/10/ ) Ancak; baģvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde (DeğiĢik ibare:rg-21/5/ ) kurum içi naklen atama döneminde veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eģinin eģ durumu tayininde D ve C hizmet grubu Ģartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eģinin, eģ durumu tayininde kıdem Ģartı ile D ve C hizmet grubu Ģartı aranmaz. Aynı ilde çalıģan eģlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır. Ġl müdürleri, baģhekimler, (DeğiĢik ibare:rg-17/1/ ) eğitim görevlileri ve baģasistanların eģ durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu Ģartı aranmaz. (Ek fıkra:rg-21/5/ ) Aynı unvanda olup eģlerden herhangi birinin, eģ durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem Ģartı aranmaz. Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eģinin eģ durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eģinin eģ durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu Ģartı aranmaz. EĢlerden biri bir baģka kurumda çalıģıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, baģka kurumda çalıģan eģin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiģtirmeye tabi personel olması halinde eģ durumu ataması değerlendirilerek yapılır. TeĢkilatın bulunmaması veya bir baģka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eģ durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır. EĢi, Bakanlık eğitim ve araģtırma hastanelerinde (DeğiĢik ibare:rg-17/1/ ) Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına göre baģasistan veya asistan olanların; eģ

13 durumundan faydalanabilmeleri için eģlerinin kalan baģasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur. (DeğiĢik birinci cümle:rg-22/10/ ) EĢ durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip (DeğiĢik ibare:rg-21/5/ ) ve tabiplerin görev yerleri, ulaģım koģulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak Ģekilde Bakanlıkça ilan edilen boģ yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleģtirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili Ġl Müdürlüğüne müracaatları halinde karģılıklı olarak yer değiģtirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır. (Mülga son fıkra:rg-22/10/ ) Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer DeğiĢikliği (DeğiĢik BaĢlık:RG-21/10/ ) MADDE 21 (DeğiĢik:RG-13/04/ ) Genel hayatı etkileyen savaģ, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil iģlemleri herhangi bir Ģarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup baģka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. (DeğiĢik cümle:rg-21/5/ ) EĢi vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eģinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düģtüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenler standardın uygun olması halinde, talebi doğrultusunda, eģinden boģanan personel ise C ve D hizmet grubu illerinden birine, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilir. BoĢanma ve eģin vefatı nedeniyle atama müracaatları boģanma ve eģin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır. Ġlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiģtirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eģin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiģtirmeye tabi olarak son çalıģtığı yerden bir baģka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eģinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu Ģekilde yapılacak atama müracaatları, eģin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır. EĢi Ģehit ve malül gazi olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir.

14 AĢağıdaki fıkralar doğrultusunda atanan personel; bu madde gereğince atanmasına esas teģkil eden belgeleri Ġl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere her yıl Ocak ayında çalıģtığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ġl Müdürlükleri, atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. (DeğiĢik cümle:rg- 21/5/ ) Bulunduğu ile atama gerekçesi sona eren personel, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda çalıģmaktaysa talebi halinde yerinde bırakılır. (DeğiĢik cümle:rg-21/5/ ) Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. (DeğiĢik cümle:rg-21/5/ ) Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. (DeğiĢik cümle:rg-21/5/ ) Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan atama gerekçesi sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar. (Mülga beģinci cümle:rg-22/10/ ) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eģleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eģlerinin; a) 217 sayılı Devlet Personel BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluģta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (DeğiĢik ibare:rg-22/10/ ) birinci fıkrasının (C) bendine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici iģçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teģkilatın bulunmaması veya baģka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalıģma zorunluluğu olduğunu, b) Milletvekili, noter, belediye baģkanı ve muhtar olduğunu, c) (DeğiĢik:RG-21/5/ ) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dıģında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiģ bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalıģması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını, Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu Ģekilde belgelendirenlerin eģlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiģtirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde iģlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir. Ancak, bu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yer değiģtirmelerde; (Ek ibare:rg-17/1/ ) kısa çalıģma ödeneğinin ödendiğini veya

15 iģverenin zorunlu olarak yer değiģtirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle iģyeriyle iliģiği kesilenlerden askerlik dönüģü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve baģlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık prim ödeme Ģartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme Ģartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aģan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalıģanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri dört yıllık süre kapsamında değerlendirilir. EĢi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile (DeğiĢik ibare:rg-17/1/ ) Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eģlerinin, eģinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiģtirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eģi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eģlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması Ģarttır. (DeğiĢik fıkra: RG-22/10/ ) Bu madde doğrultusunda atanma talepleri kabul edilen personelden uzman tabip (DeğiĢik ibare:rg-21/5/ ) ve tabiplerin görev yerleri, Bakanlıkça ilan edilen boģ yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir. (Ek fıkra: RG-22/10/ ) Bu maddenin yedinci fıkrasının (a) bendi hükümlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen personelin eģine uygulanma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir. Bu madde doğrultusunda yapılacak atamalarda, öncelikle Personel Dağılım Cetveli uygulanır. Personel Dağılım Cetvelinde boģ yer bulunmaması halinde standart dikkate alınır. Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiģtirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir. Stratejik personelin atama taleplerinde bu maddenin (Ek ibare:rg-22/10/ ) (a) ve (c) bendi ile son fıkrası uygulanmaz. Sınıf ve Unvan DeğiĢikliği Nedeniyle Atama MADDE 22- (DeğiĢik:RG-24/06/ )

16 Sınıf ve unvan değiģikliği nedeniyle yapılacak atamalar, Bakanlık Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. (DeğiĢik fıkra:rg-22/10/ ) Vakıf Üniversiteleri hariç olmak üzere Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan herhangi bir sebeple ayrılacak olanlar Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olan personel; eski görev yerine, eski görev yerinde boģ yer bulunmaması halinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar. (DeğiĢik fıkra:rg-17/1/ ) Eğitim görevlisi ve baģasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdüren ve bu görevlerden ayrılmak isteyen uzman tabipler ise Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilirler. Ġstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personelin Ataması MADDE 23- (DeğiĢik birinci cümle:rg-13/04/ ) Ġlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği pilot uygulamaları hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluģunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değiģiklik olması, sağlık birimlerinin devri, nitelik değiģtirmesi veya birleģmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleģtirilirler. Hizmet Gereği Atamalar MADDE 24- AĢağıdaki hallerde, hizmet süresinin tamamlanması Ģartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir; a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruģturma yapılmıģ ve bu soruģturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüģ olması, b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi. (DeğiĢik ikinci fıkra:rg-24/06/ ) Birinci fıkranın (a) bendi gereği yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir. (Ek fıkra:rg-14/09/ ) (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içine atanır.

17 (DeğiĢik dördüncü fıkra:rg-24/06/ ) Bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları bu Ġle (Ek ibare:rg-22/10/ ) veya hizmet birimine2 yıl geçmeden naklen atama talebinde bulunamazlar. Yönetici Atamaları (DeğiĢik:RG-24/06/ ) MADDE 25- (DeğiĢik:RG-14/09/ ) (Mülga ibare:rg-24/06/ ) ( ) Ġl müdürlüğü, müdürlük ve baģhekimlik unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, (Ek ibare:rg-21/5/ ) personel dağılım cetveli, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. (Ek cümle:rg-22/10/ ) Ġl müdürlüğü ve baģhekimlik unvanlarına atandıktan veya görevlendirildikten sonra baģka yere atanma talebinde bulunanlardan; iki yıl süreyle bu görevleri yürütenler bir defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun bir kadroya atanırlar. (Ek cümle:rg-22/10/ ) Ġki yıldan az bu görevleri yürütenler ise, önceki kadrolarının bulunduğu ildeki durumlarına uygun bir kadroya atanırlar. Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine ve Bölge Ġçi Atama MADDE 26 (BaĢlığı ile birlikte değiģik:rg-24/06/ ) Ġlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması durumunda her zaman yapılabilir. Kendi unvan ve branģında A hizmet grubunda olmak koģuluyla Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir illerinde görev yapan personelin gitmek istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düģük olması kaydıyla bu ve diğer illere atamaları (Mülga ibare:rg- 22/10/ ) Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması hallerinde her zaman yapılabilir. (Ek fıkra:rg-13/04/ ) Personel, bu madde doğrultusunda yılda en fazla bir defa atama talebinde bulunabilir. (Ek fıkra:rg-22/10/ ) Personelin talebi halinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere personel dağılım cetveli ve kadronun uygun olması hallerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.

18 (Ek fıkra:rg-22/10/ ) Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz. Yeni Açılan Tesisler MADDE 27- Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karģılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dıģından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalıģan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleģtirilir. (Mülga son cümle:rg-13/04/ ) (Mülga ikinci fıkra:rg-22/10/ ) (Ek fıkra:rg-22/10/ ) Bu madde hükümleri, yeni tesisin açıldığı tarihten itibaren 1 yıl uygulanabilir. Resen Atama MADDE 28- (DeğiĢik:RG-24/06/ ) Ġl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalıģan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boģluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boģluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır. Ġhtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen atama yapılabilir. Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir. (Ek fıkra:rg-17/1/ ) Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalıģan hizmet birimlerinde görev yapan personel, unvan ve branģında ilde boģluk bulunmaması halinde Bakanlıkça 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde baģka illere atanabilir. KarĢılıklı Yer DeğiĢtirme MADDE 29- (DeğiĢik:RG-14/09/ ) Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kura ile aynı unvan ve branģta kadrolara atanan personel, sınav ve kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa Ģahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karģılıklı olarak yer değiģtirebilirler.

19 Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branģta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karģılıklı olarak yer değiģtirebilirler. (Ek fıkra:rg-22/10/ ) Ancak, bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddeleri ile 21 inci maddesinin üç, dört ve beģinci fıkraları hariç diğer fıkralarına göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz. Müracaat Sınırlamaları MADDE 30- (DeğiĢik:RG-24/06/ ) Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27 ve 29 uncu maddelerine göre atanan personel atandıkları ilde fiilen bir yıl çalıģmadıkça baģka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak bu personelin atanma talepleri bu Yönetmeliğin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamında ise, bu süre Ģartı aranmaz. (Ek fıkra:rg-13/04/ ) Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26 ncı maddelerine göre atanmıģ olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değiģiklik olmadığı sürece bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar. (Ek fıkra:rg-21/5/ ) (Mülga fıkra:rg-17/1/ ) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Gerçek DıĢı Beyan MADDE 31-Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dıģı olduğu tespit edildiği takdirde, atama iģlemi iptal edilir ve haklarında soruģturma yapılır. Bu soruģturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır. Ġstihdam Planlama Komisyonu MADDE 32- (DeğiĢik:RG-22/10/ ) Ġstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluģturulan bir kuruldur. Komisyonun çalıģma usul ve esasları yönerge ile belirlenir. Ġstihdam Planlama Komisyonunun Görevleri ve ÇalıĢma Usulü: MADDE 33-Ġstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. Ġstihdam Planlama Komisyonu, atama ve nakil dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. Ġstihdam Planlama Komisyonunda alınan kararlar, bakan onayı ile iģlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır. Ġdari ĠĢ ve ĠĢlemler

20 MADDE 34-Bakanlık ve valiliklerce yapılacak tüm atama ve nakillerde idari iģ ve iģlemler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür. Özel Nitelikler MADDE 35-Bakanlık atama çeģitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir. Ġlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir. BaĢasistan Olabilmek Ġçin Gereken Nitelikler EK MADDE 1- (Mülga:RG-24/06/ ) BaĢasistanların Atama ve Nakilleri EK MADDE 2 (Mülga:RG-24/06/ ) EK MADDE 3 (Ek:RG-22/10/ ) Stratejik personel hariç, görev yaptığı il dıģında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personel talebi halinde, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânının bulunmadığını belgelendirmesi halinde; 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu iline standardın ve personel dağılım cetvelinin uygun olması Ģartıyla atanabilir. EK MADDE 4 (Ek:RG-21/5/ ) Bu Yönetmeliğin 19, 20 ve 21 inci maddeleri gereği atananlara, atandığı yerde fiilen altı yıl çalıģması halinde, bu Yönetmeliğin; 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 21 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanmaz. EK MADDE 5 (Ek:RG-17/1/ ) 16, 17, 26 ve 29 uncu maddelere göre eğitim araģtırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diģ tabiplerinin, baģasistanlık atanma Ģartlarını taģıdığını belgelemesi gerekmektedir. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat MADDE 36-16/11/1996 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ek ve değiģiklikleri yürürlükten kaldırılmıģtır. GEÇĠCĠ MADDE 1- (DeğiĢik:RG 14/09/ ) Bakanlıkça, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illerden diğer hizmet bölgelerine yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle baģka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri taktirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların

21 geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. Ġl içi geçici görevlendirmelerde, bu yönetmeliğin 11 inci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir. GEÇĠCĠ MADDE 2- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usulüne uygun olan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmıģ il içi geçici görevlendirmeler ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirilmeler ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğü girdiği yılda hizmet puanı bu Yönetmeliğin öngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir. GEÇĠCĠ MADDE 3- (Mülga:RG-24/06/ ) GEÇĠCĠ MADDE 4- (Mülga:RG-24/06/ ) GEÇĠCĠ MADDE 5 (Ek:RG-25/03/ ) 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun gereğince devredilen personelden, devralındıkları kurum mevzuatı çerçevesinde geçici görevli olarak kadrosunun bulunduğu il dıģında 19/2/2005 tarihinde fiilen görev yaptığını belgelendirenler; halen görev yaptıkları il sağlık müdürlükleri aracılığı ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde baģvurmaları halinde Bakanlık tarafından geçici görevli bulundukları sağlık birimlerine 26/10/1994 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği hükümlerine tabi olmaksızın atanırlar. Kanuni izin sebebiyle fiilen görevde bulunmayanların bu madde kapsamındaki atamaları, göreve dönmelerini müteakip bir ay içinde baģvurmaları halinde yapılır. GEÇĠCĠ MADDE 1 (Ek:RG-24/06/ ) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Yataklı Tedavi Kurumlarında boģ bulunan hemģire standartlarında; o kurumda standart fazlası ve Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen oranların üstünde istihdam edilen ebe unvanlı personel çalıģtırılabilir. GEÇĠCĠ MADDE 2 (Ek:RG-24/06/ ) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk Kurum Ġçi Naklen Atamalarında uzman tabiplerin il içi atama onayları bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça tescil edilir. GEÇĠCĠ MADDE 3 (Ek:RG-24/06/ )

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. İlknur ERİNKARLI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Uzman Atama Birimi

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. İlknur ERİNKARLI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Uzman Atama Birimi SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ İlknur ERİNKARLI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Uzman Atama Birimi Aday Memur Eğitimleri-2012 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığında

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Kurum: Sağlık Bakanlığı Kabul Tarihi: 26.03.2013 RGT: 26.03.2013 RG NO: 28599 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 26 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28599 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (4 NİSAN 2015 TARİHLİ VE 29316 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİK) MADDE 1

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ Yürürlükten kaldırılmıştır: http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=952:salik-bakanli i-ve-bali-kurululari-atama-ve-yer-detrme-yoenetmel-2013&catid=2:ymelik&itemid=33

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 13.04.2007 R.G.Sayısı: 26492

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 13.04.2007 R.G.Sayısı: 26492 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 13.04.2007 R.G.Sayısı: 26492 MADDE 1 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 14.09.2004 Sayı: 25583

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 14.09.2004 Sayı: 25583 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 14.09.2004 Sayı: 25583 MADDE 1 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart D U Y U R U Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. Amaç

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. Amaç 26 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28599 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin

Detaylı

"lr~111111.lıi'iıiılilillıli lılı] illiıııııııı

lr~111111.lıi'iıiılilillıli lılı] illiıııııııı YÖNETIM HİZMETLERİ GENEL MüDüRLüOü. ÖZELBüRO T.C. Sıığlıl; Bakıınlığı Yön~timHizmetleri Genel!vludür1üğü T.C SAGLIK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "lr~111111.lıi'iıiılilillıli lılı] illiıııııııı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599

Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler. Amaç

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler. Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili

Detaylı

08 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

08 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 08 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan

Detaylı

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 MD 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yardım Resmi Gazete Tarihi: 27.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28336 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

00516106 (Not: 15/10/2012 tarihli ve 24425 sayılı Bakan Onayı ile yapılan değişiklik metne işlenmiştir)

00516106 (Not: 15/10/2012 tarihli ve 24425 sayılı Bakan Onayı ile yapılan değişiklik metne işlenmiştir) 00516106 (Not: 15/10/2012 tarihli ve 24425 sayılı Bakan Onayı ile yapılan değişiklik metne işlenmiştir) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - SÖZLEŞMELİ VE İŞÇİ İŞLEMLERİ 18.10.2012

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.3.2013-28599 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 16/02/2015-632 *BD249142941* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

b) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES), ifade eder.

b) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını (ALES), ifade eder. ÖĞRETĠM ÜYESĠ DIġINDAKĠ ÖĞRETĠM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZĠ SINAV ĠLE GĠRĠġ SINAVLARINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri, 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESĠNDEKĠ KURUM PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Sirküler Rapor /7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde :1- Bu Usul ve Esasları amacı Gümüşhane Üniversitesinde

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442

Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442 BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı Ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sağlık

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 1 Temmuz 2011 CUMA Sayı : 27981 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1985 Ekli Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık

Detaylı

YÖNETMELİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 17 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28650 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

2015 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası. İlan Metni

2015 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası. İlan Metni 2015 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İlan Metni Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ne göre 2015 Yılı Temmuz Dönemi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU 1) Soru: Memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen süreler

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 26.02.2010 Sayı: 27505) Amaç

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 24.06.2006 R.G.Sayısı: 26208

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 24.06.2006 R.G.Sayısı: 26208 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 24.06.2006 R.G.Sayısı: 26208 MADDE 1 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998

Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998 Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR?

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? İsmet Kayahan KAZANCIOĞLU Serbest Muhaseci Mali Müşavir Giriş Son dönemde mizden Norm Kadro konusuyla ilgili bir hayli soru gelmiştir.

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13 Sağlık Bakanlığından: YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:28.4.2007-26506 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-8/2/2011-27840) (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

Genel şartlar MADDE 6 - (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

Genel şartlar MADDE 6 - (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak; Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞSINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YÖNETMELİK. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 20 Haziran 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27970 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: YÖNETMELİK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2015 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası. İlan Metni

2015 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası. İlan Metni 2015 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İlan Metni Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ne göre 2015 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarını kapsar. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 4.3.2006/26098 Ek ve DeğiĢiklikler: 1) 12.12.2008/27078 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ 18 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29449 YÖNETMELİK Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

BĠNGÖL HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2016/7. EK YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ USUL VE ESASLARI

BĠNGÖL HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2016/7. EK YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ USUL VE ESASLARI BĠNGÖL HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2016/7. EK YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ USUL VE ESASLARI 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 05 Temmuz 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması baģlamıģtır. Herhangi

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği R.G. Tarihi:01.12.1999 R.G. Sayısı:23893 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez,

Detaylı

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 YÖNETMELİK Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu,

Detaylı

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 5 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29258 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin mülga 7 nci maddesi baģlığı ile birlikte aģağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. 27 Mayıs 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28305 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından:

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: 9 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 YÖNETMELİK Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı