OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý"

Transkript

1 Babiþko Boncuk Yýlmaz (Yýlmaz Dursun) Vefat etti Özellikle Çorumspor camiasý tarafýndan 'Babiþko ve Boncuk Yýlmaz' lakaplarý ile bilinen Yýlmaz Dursun ( 80 ) 23 Ocak 2014 tarihinde geçirdiði beyin rahatsýzlýðý sonucunda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesine kaldýrýlmýþtý. Yaklaþýk 4 aydýr Nuroloji Bölümü yoðun bakým bölümünde tedavi görmekte iken dün yaþamýný yitiren Yýlmaz Dursun Bugün defnedilecek. Tek Yýldýz Gazetesi olarak merhuma Allah dan Rahmet, ailesine ve sevenlerine baþ saðlýðý dileriz. TEK GAZETESÝ ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Kandiliniz Mübaret olsun Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada 2014 yýlý teklif çaðrýsý sonuçlarýna yer verildi. KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý için Amasya'dan 34, Çorum'dan 43, Samsun'dan 96 ve Tokat'tan 22 adet proje olmak üzere toplam 195 adet proje baþvurusundan toplam 77 tanesinin 65 puan ve üzerinde puan alarak asýl listede yer aldýðýnýn ifade edildiði açýklamada, "KOBÝ programý kapsamýnda sunulan projelerin toplam bütçesi 57 milyon 345 bin 767 TL iken Ajansýmýzdan talep edilen destek miktarý toplam 26 milyon 587 bin 295 TL olmuþtur. SAYFA 14 TE Nurullah Çakýr Yakup Canbolat Vali atamalarý hakkýnda karar Resmi Gazete'de yayýmlandý. 31 il valiliðini kapsayan kararla 12 ilin valisi merkeze alýndý. Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Yakup Ýrfan Balkanlýoðlu Vali Balkanlýoðlu Ordu'ya, Canbolat Hakkari'ye atandý Canbolat Hakkari Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Çorum eski Valisi Rize Valisi Nurullah Çakýr ise merkeze atandý. SAYFA 5 TE "Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edelim" TSO mayýs ayý toplantýsý gerçekleþti Ticaret ve Sanayi Odasý mayýs ayý meclis toplantýsý gerçekleþti.dün gerçekleþen toplantýda meclis baþkaný Erol Karataþ 'Soma'da gerçekleþen maden kazasýnda yaþamýný yitiren iþçilere Allah'tan rahmet sevdiklerine baþsaðlýðý diliyorum' dedi.tso Meclis Üyesi Fikret Tepençelik ise söz alarak 'Soma'da gerçekleþen kaza sonucunda bizlerde sanayiciler ve iþadamlarý olarak anladýk ki iþ kazalarý noktasýnda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor' dedi. SAYFA 7 DE Karadeniz Kalkýnma Kurultayý Çorum'da yapýlacak Karadeniz'in Özelliklerini Koruma Derneði 6. Karadeniz Kalkýnma Kurultayýný Çorum'da yapacak. 31 Ekim'de gerçekleþtirilecek olan kurultay öncesinde Karadeniz'in Özelliklerini Koruma Derneði Baþkaný Murat Karayalçýn, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu'nu ziyaret etti. SAYFA 11 DE SAYFA 2 DE Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk 'Miraç Kandili' sebebiyle basýn açýklamasý yaptý. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen basýn açýklamasýnda Ýl Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç ve Ahmet Süzen de hazýr bulundu. 25 Mayýs Pazar gününü 26 Mayýs Pazartesi gününe baðlayan gecede gerçekleþecek olan Miraç Kandili'nin önemine deðinen Müftü Aþýk "Çok mukaddes pek feyizli ve bereketli bir geceye, mübarek Ýsra ve Miraç kandiline tekrar kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. SAYFA 10 DA Anadolu ÝHL'nin proje baþarýsý Emniyetten öðrencilere Çanakkale jesti! Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇO- GEP) kapsamýnda yürütülen "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi" çerçevesinde öðrencileri Çanakkale gezisine gönderdi. SAYFA 12 DE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayanlar asansör tamiri yapamaz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, asansör bakýmý yapan iþletmelere vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanýp tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði"nin, asansörlerin yýllýk kontrolünü kapsayan 10. maddesine göre... SAYFA 3 TE Afrikalý rektörlerden Uslu'ya ziyaret SAYFA 12 DE Hititler Alman elçiliðinde tanýtýldý Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) Ankara Þubesi tarafýndan hayata geçirilen "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilk etkinliði Almanya'nýn Ankara Büyükelçiliðinde yapýldý. Etkinlik hakkýnda bilgi veren ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, "Çorum Ýlini, kültürünü ve ören alanlarýný ülkemizde yaþayan yabancýlara Türkiye'de ki evlerinde yani büyükelçiliklerde anlatmak, onlarýn ilgilerini Çorum'a çekmek ayrýca... SAYFA 6 DA

2 2 2 AJANDA Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANOTALÝA TURÝZM Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No:5 / B Çorum Tel: Dedesli Türkmenleri þenliði yarýn Ýmsâk : 03:18 Güneþ : 05:10 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:39 Akþam : 20:06 Yatsý : 21: Ay, 31 Gün, 21. Hafta Güzel ahlâk, Allahü teâlânýn takdirine râzý olmaktýr. Ebû Osman Maðribî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ACI ÝMÝZ Soma'da maden ocaðý çöktü Orda analarýn belini büktü Ýkiyüz kiþi canýndan geçti Yanar yüreðimiz hep ona yanar Bu nasýl felaket bu nasýl düzen Girizu patlamýþ yýkmýþ sað kalaný Bakanlar toplanmýþ oraya hemen Yanar yüreðimiz hep ona yanar Ýþçilerde yer altýnda çalýþýr Gelmiþ ana baba orada aðlamýþlar Yaralýlar hastaneye tanýþýnýr Yanar yüreðimiz hep ona yanar Maden ocaðýnda eceli gelmiþ Üç yüz kiþi orada ölmüþ Ailesi orada aðlayýp kalmýþ Yanar yüreðimiz hep ona yanar Hakkýn emri böyle geride kalmaz Nasibin kesilir geride gelmez Umduðun çarede yerini bulmaz Yanar yüreðimiz hep ona yanar Rýza Koçak Anadolu ÝHL'nin proje baþarýsý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýnnovasyon Projesi kapsamýnda Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinin gönderdiði projelerden 4'ü ön deðerlendirmeyi geçerek finale kaldý. Bu projelerde danýþman öðretmen Gülhan Eþkil rehberliðinde Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinden Hasan Hüseyin Küçükahýskalý, Abdullah Ortakaya, Aliye Atakcan, Þeyda Darbaþ, Kadriye Gül Dalyan, Aslýhan Akbolat, Furkan Keleþ, Mustafa Uður Balyuz görev aldýlar. Finale kalan projeler 4 Haziran 2014 tarihinde Tokat Cumhuriyet Meydaný Alaný'nda "Bölgesel Ýnovasyon Yarýþmasý ve Proje Pazarý" nda yapýlacak olan deðerlendirmeye katýlacaklar. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý bölgenin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnýn hýzlandýrýlmasý amacýyla 2012 yýlýnda TR83 Bölgesi Ýnovasyon Stratejisi Eylem Planý'ný hazýrladý. Hazýrlanan bu plan çerçevesinde düzenlenecek etkinliðin ana temasý "toplumsal hayata yenilik" olarak belirlendi. Bu ana temaya uygun olarak aþaðýdaki konular öncelikli olarak deðerlendirildi: "Saðlýklý toplumsal yaþam, temiz çevre ve enerji verimliliði, dezavantajlý gruplarýn toplumsal hayata katýlýmý, þehir yönetiminde yenilikçi yaklaþýmlar, toplumsal hayatý kolaylaþtýrýcý teknoloji kullanýmý" Yarýþmaya Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ortaokul ve liselerde öðrenim gören öðrenciler katýldý. Haber Servisi Altýkardeþ Tic. TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ Çorum'un en geniþ kapsamlý þenliði olma özelliðini taþýyan ve bu yýl 14. yapýlacak olan Dedesli Ovasý Türkmen Þenlikleri'de Türk Halk Müziði'nin güçlü seslerinden Tülay Maciran sahne alacak. Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði ile merkezi Ankara'da bulunan Dedesli Ovasý Bizim Köyler Derneði tarafýndan bu yýl 14. düzenlenecek olan Dedesli Türkmen Þenlikleri yarýn yapýlacak. Çorum'da Dedesli Türkmen aþiretine baðlý 12 tane Türkmen köyünün bir araya gelerek oluþturduðu Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði tarafýndan organize edilen þenliðe her yýl on bini aþkýn vatandaþ katýlýyor. Þenliklerde bölgeye özgü oyunlar da yeniden canlanacak. Köse Gezdirme, Deve Çekme, Kýz Kaçýrma, Atla Gelin Getirme ve Taký töreni gibi binlerce yýllýk geleneklerin yeniden canlandýrýldýðý þenlikler hakkýnda bilgi veren Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Kandiliniz Mübarek olsun LEVENTLER Kuyumcu Atölyesi Ercan & Ergün ÇAKMAK *Altýn Gümüþ Tamiratý *Fantazi Gümüþ Taký Çeþitleri *Metal Gözlük Tamiri Cep: Tel: Yeni Yol Mah. Hamam Sok. No: 14 Çorum Yýl: 10 Sayý: MAYIS 2014 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Dernek Baþkanlarý Mehmet Ali Yýldýrým ve Yüksel Altunkeser, þenliklerin için tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðýný bildirdiler. Öte yandan kene gibi haþerelere karþý tüm þenilik alanýnýn 2 kez ilaçlandýðýný kaydeden Yýldýrým ve Altunkeser, doðal ortamda vatandaþlarýn rahat etmeleri için her türlü önleminde alýndýðýný, ayrýca aracý olmayanlar içinde ile saatlerini arasýnda Yeþil Fýrýn önünden þenlik alanýna otobüslerin kaldýrýlacaðýný açýkladýlar. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ölenlere rahmet kalana saðlýk Hükümet yardým eder verir aylýk Allah'tan isterim sakata saðlýk Yanar yüreðimiz hep ona yanar Kocak der ki çok acýdým bu iþe Bakmaz olmuþ orda kardeþ kardeþe Kul olanýn gelir böyle baþýna Yanar yüreðimiz hep ona yanar HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,091 2,092 EUR 2,849 2,850 STERLiN 3,521 3,522 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: MACÝTOÐLU ECZANESÝ TEL: BÝLGE ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MiraçKandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz KARATAÞLAR OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. Km TEL: (364) Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Celal Onay Zekeriya YURTTAÞ Mavi Marmara maðdurlarýndan "Ýsrail'e özel kanun" iddalarýna tepki! Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayanlar asansör tamiri yapamaz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, asansör bakýmý yapan iþletmelere vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanýp tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði"nin, asansörlerin yýllýk kontrolünü kapsayan 10. maddesine göre, "Asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibariyle ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yýllýk kontrolü, yapýnýn baðlý bulunduðu ilgili idare tarafýndan, A tipi muayene kuruluþuna yaptýrýlýr" hükmünün olduðunu hatýrlatan Ocak, "Söz konusu yönetmelik çerçevesinde denetlenen asansörlerden, can ve mal güvenliði açýsýndan yüksek risk taþýyan ve en kýsa sürede giderilmesi gereken uygunsuzluklar tespit edilen asansörlere kýrmýzý renkli bilgi etiketi yapýþtýrýlmakta ve bu uygunsuzluklarýn en kýsa sürede giderilmesi istenmektedir. Asansör Tamir Bakým ve Servis Hizmeti vermek üzere TSE HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) sahibi iþletmeleri, Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin Bakýmýn kapsamý baþlýklý 7. Maddesinde; "Asansör bakýmý olarak, yaðlama ve temizlemeyi, kontrolleri, kurtarma çalýþmalarýný, ayarlama iþlemlerini, kullanýma ve yýpranmaya baðlý olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileþen onarýmý veya deðiþtirilmesini yapar. Yeni bileþenin karakteristikleri orijinali ile ayný olsa dahi, makine, asansör kabini, kapýsý, kontrol paneli, kýlavuz ray gibi ana bileþenin veya güvenlik aksamýnýn deðiþtirilmesini, asansörün yerinin deðiþtirilmesini, asansörün hýz, taþýyabildiði yük, vb. gibi herhangi bir karakteristiðinin deðiþtirilmesi de dahil modernizasyonunu yapamaz."denilmektedir. Kýrmýzý etiket yapýþtýrýlan, ya da uygunsuz bulunan asansörlerin, uygunsuzluklarýnýn giderilmesi amacýyla, asansör montajýna yetkili olmayan (onaylanmýþ kuruluþ sertifikasý bulunmayan) ve TSE Belgelendirme Müdürlüðünden alýnan HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) ile asansör montajý yapan iþletmelerin olduðu duyumu alýnmaktadýr. Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin yukarýda açýklanan hükmüne raðmen, yetkisiz yeni bileþenin karakteristikleri orijinali ile ayný olsa dahi, makine, asansör kabini, kapýsý, kontrol paneli, kýlavuz ray gibi ana bileþenin veya güvenlik aksamýnýn deðiþtirilmesini, asansörün yerinin deðiþtirilmesini, asansörün hýz, taþýyabildiði yük, vb. gibi herhangi bir karakteristiðinin deðiþtirilmesi de dahil modernizasyonunu yapan iþletmeler ile bu iþletmelere onarým veya montaj iþi yaptýran apartman ve bina yöneticileri, ya da yetkililer hakkýnda Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun kapsamýnda idari para cezasý uygulanacaktýr. Asansör Aylýk Bakým ve Servis Hizmeti veren iþletmeler ile apartman ve bina yöneticilerinin bilgisine sunulur" dedi. Yasin YÜCEL Mavi Marmara katýlýmcýsý Selim Özkabakçý ve diðer Mavi Marmara maðdurlarý, Ýsrail'le ilgili hükümet tarafýndan özel bir kanun çýkarýlacaðý iddialarýna tepki gösterdiler. Maðdur aileler ve avukatlarý Çaðlayan'daki Ýstanbul Adliyesi'nde devam eden Mavi Marmara davasýnda yargýlanan Ýsrailliler ile ilgili hükümet tarafýndan özel bir kanun çýkarýlacaðý iddialarýný eleþtirdi. Mavi Marmara maðdur avukatlarý adýna açýklama yapan Avukat Uður Yýldýrým, Mavi Marmara saldýrýsý maðdurlarýnýn onayý olmaksýzýn, Ýsrail Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasýnda yapýlacak bir uluslararasý sözleþmenin tüm hukuki süreçleri sonlandýracaðý þeklinde, konularýn gündeme getirildiðini söyledi. Yýldýrým, "Mavi Marmara bir kamu davasý olduðundan mahkemece bir hüküm verilmediði müddetçe sonlandýrýlamaz. Kamuoyunda yer verilen bu davanýn devletlerarasý bir anlaþma ile sonlandýrýlacaðý ve failler hakkýnda yeni davalarýn açýlmasýnýn engelleneceði iddiasý da tamamen hukuki bilgiden uzak iddialardýr. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Mavi Marmara saldýrýsý faillerinin sorumsuzluðunu içeren bir anlaþmayý Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne getirmesi ve onaylamasý, baþta yargý baðýmsýzlýðý olmak üzere hukukun genel ilkelerine ve anayasa ile koruma altýna alýnmýþ temel hak ve özgürlüklere vurulmuþ bir darbe niteliði taþýr. Canlý yayýnda, tüm dünyanýn gözleri önünde yapýlan bir katliamýn faillerine yönelik bir özel af kanunu çýkarýlmasý, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir kara leke olarak geçecektir" ifadelerini kullandý. Yasalarýn hangi amaçlarla çýkarýlacaðýnýn Anayasa'da belirtildiðini hatýrlatan Yýldýrým, þöyle devam etti: "Baþka amaçlara ulaþmak için yasal düzenleme yapmak, yasayý amaç unsuru bakýmýndan sakatlar, anayasal anlamda yetki saptýrmasýna neden olur. Dolayýsýyla devletlerarasýndaki uluslararasý teamül gereði, birtakým siyasi amaçlar çerçevesinde yapýlan görüþmelerle alýnan kararlar neticesinde bir yasa çýkararak özel af niteliði taþýyan bir düzenleme yapmak, yargý baðýmsýzlýðý ilkesine ve Anayasa'ya açýk aykýrýlýk teþkil eder. Türk hukuk tarihine böyle bir kara lekenin sürülmemesi için ilgilileri uyarýrýz." Bahadýr YÜCEL Otobüslerin aküleri çalýndý Sungurlu Belediyesine ait özel halk otobüslerinin aküleri çalýndý. Daðhan Taþýmacýlýk tarafýndan yürütülen þehir içi toplu ulaþýmda kullanýlan otobüslerinin park edildiði Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yanýnda, gece kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan aküleri çalýndý. Sabah servis için olay yerine gelen þoförler 3 otobüsün aküsünün çalýndýðýný, birininde aküsünün söküldüðünü ama götürülmediðini gördüler. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptý. Polis, çevredeki güvenlik kameralarý ve mobese kameralarýndan hýrsýzlarý yakalamaya çalýþýyor. Diðer taraftan otobüslerin akülerinin çalýnmasý nedeniyle sabah okul ve iþ yerlerine gidecek vatandaþlar maðdur oldu. Yasin YÜCEL

4 4 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ YILPEN PLASTÝK Sadýk Yýldýrým Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum TEL: Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Mahir ODABAÞI ENGELLÝ ÖÐRENCÝ ZÝYARETLERÝ GÖZLEMÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Önceki gün sayýn valimizin eþleri Fatma Baþköy Haným Efendi, Kale özel uygulama okulu ile Zübeyde haným özel eðitim iþ uygulama merkezi, Ýþitme engelliler okulu ve Ýþ okulunu ziyaret etiler. Bende þube müdürümüz cengiz Kýlýnç Beyle beraber yapýlan ziyarete eþlik ettim. Ziyarette ayrýca Eðitime muhtaç zihinsel ve spastik engelli çocuklarý koruma derneði baþkaný Neslihan Hüsülüoðullarý'da bulundu. Ýki günde yapýlan dört okul ziyareti 7-8 saat sürdü. Biz yazarçizerler için bu tür etkinlikleri gözlemlemek çok önemlidir. Çünkü buralarda göreceðimiz bir görüntü, duyacaðýmýz bir kelime, bir cümle onlarca þiire - makaleye ilham kaynaðý olabilir. Ýtiraf etmem gerekirse oldu da. Çünkü ben çevreyi gözlemlemeyi, artýlarý eksileri gönül süzgecinden geçirdikten sonra þiirlerle, makalelerle okuyucularýma arz etmeyi çok seviyorum. Zaten sevilmeden yaþanmadan yazýlan en iyi yazýlar güdük kalýr. Yerine göre klavyeye sevinç gözyaþý, yerine göre hüzün gözyaþý damlayabilmelidir. Eðer o damla okuyucular tarafýndan hissedilirse gönüllerde derya olur. Muhterem Fatma Baþköy Haným Efendinin, özel durumu olan bu okullara ilgisi, alakasý, bir anne þefkatiyle buralardaki tüm öðrencilerle tek tek ilgilenmesi, onlara sarýlmasý, öpmesi, baþlarýný okþamasý, fotoðraf çekinmesi kýsaca onlarla hem hal olmasý takdire þayandýr. (bu anlatýlanlar sakýn yaðcýlýk olarak algýlanmasýn çünkü benim böyle bir âdetim yok. Artýlarý da eksileri de yazabilen, konuþabilen biriyim) Fatma Baþköy Haným, girdiði her sýnýfta öðrencilerin ilgisiyle, sevinç çýðlýklarýyla karþýlandý. Dikkatimi çeken bir hususta haným efendinin çoðu öðrencileri önceden tanýyor olmasýydý. ''Minel kalbi ilel kalbi revzene - kalpten kalbe yol gider'' sýrrýnca gönülden gelen gönüllerde, dilden yapmacýk dökülenler sýralarda kalýr. 'Hayat tomurcuklarýný, ümit yaðmurlarý ýslatýr / yýllar gelip geçince hatýralar yaþatýr' misali yýllar geçse de, isimler unutulsa da acý tatlý anýlar kalýr. Çocuklar dinlemese de torunlara itina ile anlatýlýr. Bu okullarý bende çok önemsemekteyim. Ýmkânlar oranýnda zaman zaman ziyaret ederek deprem, yangýn, kazalardan korunma hususlarýnda basit bilgilendirme ve uygulamalý tatbikatlar yapýyoruz. Diðer okullarda yapýlan çalýþmalarýn % 90 faydalý olduðunu görünce mutlu olursunuz ama buralarda % 20 diliminde bile iþe yaradýðýnýzý anlarsanýz tabiri caizse þapkanýzý göðe fýrlatýrsýnýz. Bu nedenle doðal afetlere, yangýnlara, kazalara karþý bu öðrencilerin eðitimi ve en önemlisi olasý afetleri en az zararla atlatabilmesi için gerekli uygulanabilir tedbirlerin alýnmasý önem arz etmektedir. En basiti apartmanýn 5. Katýnda ikamet eden bir engellinin muhtemel yangýnlarda yangýn merdiveninden güvenli bir þekilde tahliye etme imkânýmýz var mý, yok mu sorgulamak durumundayýz. Çünkü yarýn çok geç olabilir. Geçenlerde Ýnkýlap okulunda görme engelli çocuklarýn resim sergisine katýldým. Ýnsan görme engelli yaþlýlara biraz alýþýyor ama çocuklarý görünce kelimeler boðazýmýza týkanýyor. Söz bitiyor. O çocuklarýn kabartmalý kitaptan bir paragraf okumasý veya bilgisayardan bir cümle yazmasýný gören o anne -babalarýnýn sevincini ifade etmeye kelimeler yetmez. Buna mukabil her türlü maddi imkâna, saðlýk sýhhate sahip olduðu halde mutlu olamayan 'her þey var bir þey yok stresteyim dostum streste' misali stresten kurtulamayan, nimetlere þükür edemeyen nesillere ne demeli. Diðer taraftan bu tür okullarýn zaman zaman ziyaret edilmesi (keþke çocuklarýmýzla beraber) maðrur nefislerin burnunun yere sürtülmesi ve elindeki nimetlerin kadri kýymetinin idrak edilmesi; 'RABBÝM SANA BÝNLERCE ÞÜ- KÜRLER OLSUN. HÝÇBÝR ÞEYÝM OLMASA DA ÇOCUKLARIMIN SAÐLIKLI SIHHATLÝ OLMASI DÜNYALARA BEDELMÝÞ' diyebilmesi için müthiþ bir fýrsattýr. Anneler vardýr, engelli çocuklarý için çýrpýnýr didinir ömürlerini feda ederler Anneler vardýr, saðlam bebeklerinin kadri kýymetini bilmeyip çöpe terk ederler. Vesselam iki farklý insanlýk örneði karþýmýza çýkýverir. Bilinmesi gereken bir hususta bu tür okullarda görev yapan personel çok önemlidir. Ýçte samimi sevgi olmadan para için bu okullarda çalýþýlmaz. Para elbette önemli ama sevginin peþinden takip etmesi gerekir. Bu tür mekânlarda cenneti kazanmakta, cehenneme yuvarlanmakta kolaydýr. Çünkü muhataplarýnýzýn yaþý kaç olursa olsun sabidir, masumdur. Onlarýn gönüllerinin kasten incitilmesi belki de arþý alayý sallar. 'Her beterin vardýr bir beteri, ne zaman üzüntülü olsam karþýma çýkar daha kötüleri' misali dünya da mutlu olmak için daima kendimizden aþaðýda olanlara bakmalýyýz. Ayakkabýlarýnýn markasýný beðenmeyen çocuklarýmýza, ayakkabý giyecek ayaðý olmayanlarý anlatmaktan çok gösterebilirsek umarým daha etkileyici olur. Geçmiþ yýllara göre devletimizin þefkatli ellerinin buralardaki saf, masum, doðal çocuklarýmýzýn enselerinde olmasý tüm samimiyetimle ifade edeyim ki TAKDÝRE ÞAYANDIR. Rabbim ziyadeleþtirsin. Daha güzel hizmetler yapmak nasip eylesin. Ben, engelliyim diye sakýn aðlama anne, Dünya baki deðil, bunun ahireti var birde Sabýrla, þefkatle beni hep öpüp okþayý verde Hiçbir engel kalmasýn þu hüzünlü gönlümde Ben seni çok çok seviyorum caným anne Ne olur beni býrakma ömrünce Sakýn utanma benden, engelli diye Ýçimdeki sevgi sana yeter yine Ýyi ki sen varsýn anne (Yazarla iletiþim: )

5 5 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MiraçKandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz KOÇAKLAR TARIM Akþemsettin Cad. No:20 Çorum TEL: Faks : Gsm : E-Posta : Tüm Çorumlu Hemþehrilerimin ve Partililerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan "Meslek içi eðitim çalýþmalarýna önem vereceðiz" Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna konuk oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda Demirci, dernek olarak hizmet bayraðýný devralan yeni yönetim kurulu ile yapacaklarý projeler hakkýnda bilgiler verdi. Önceki gün saat 16.00'da yayýnlanan program ilgi ile dinlendi. Dernek olarak yeni dönemde meslek içi eðitim çalýþmalarýna önem vereceklerini belirten Demirci, çeþitli kurslar, seminerler, panel ve konferanslarla ilde faaliyet gösteren medya kuruluþlarýnýn mesleki birlikteliðine dernek olarak katký sunacaklarýný kaydetti. HGYD'nin Çorum medyasýný temsil eden ciddi bir meslek birliði olduðuna dikkat çeken Demirci, "Ayrýþmanýn ve bölünmenin deðil, birliðin ve bütünlüðün adresiyiz. Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne buradan davette bulunuyorum. Gelin derneðimiz çatýsý altýnda bizimle beraber olun. Derneðimiz tüzüðünde de belirtildiði gibi bizde bir kiþi ikinci kez baþkan seçilemiyor. Bizde temsil ve yönetimde bütün üyelerimiz söz sahibi. Yýllarca süren ve iþgal edilen koltuk ve makam olgusu bizim anlayýþýmýzla uyuþmuyor. Sahada aktif olarak çalýþan muhabirden dizgiciye, daðýtýcýdan, radyo spikerine televizyon sunucusuna ilimiz medyasýný samimiyetle kucaklayan bir anlayýþla hareket ediyoruz. Birlikten her zaman kuvvet doðar. HGYD dernekçilikte demokrasinin, hoþgörünün ve dayanýþma bilincinin adresidir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Nasip Ekmek Fabrikasý Vali Balkanlýoðlu Ordu'ya, Canbolat Hakkari'ye atandý Nurullah Çakýr Yakup Canbolat Vali atamalarý hakkýnda karar Resmi Gazete'de yayýmlandý. 31 il valiliðini kapsayan kararla 12 ilin valisi merkeze alýndý. Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Yakup Canbolat Hakkari Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Çorum eski Valisi Rize Valisi Nurullah Çakýr ise merkeze atandý. Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesinde yapýlan atamalarda 12 Vali merkeze çekilirken, 19 valinin de çeþitli illere atamasý yapýldý. Atama kararlarý, Resmi Gazete'de yayýmlandý. MERKEZE ALINAN VALÝLER Burdur Valisi Nurettin Yýlmaz, Bartýn Valisi Ali Çýnar, Batman Valisi Yýlmaz Arslan, Edirne Valisi Hasan Duruer, Gümüþhane Valisi Yusuf Mayda, Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, Kars Valisi Eyüp Tepe, Manisa Valisi Abdurrahman Savaþ, Mardin Valisi Ahmet Cengiz, Ordu Valisi Kenan Çiftçi, Rize Valisi Nurullah Çakýr ve Siirt Valisi Ahmet Aydýn Merkez Valiliði'ne atandý. VALÝSÝ DEÐÝÞEN ÝLLER Sakarya Valisi Mustafa Büyük Adana Valiliði'ne, Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner Afyonkarahisar Valiliði'ne, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Ahmet Deniz Ardahan Valiliði'ne, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoðlu Bartýn Valiliði'ne, Eskiþehir Vali Yardýmcýsý Azmi Çelik Batman Valiliði'ne, Avcýlar Kaymakamý Hasan Kürklü Burdur Valiliði'ne, Merkez Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu Dursun Ali Þahin Edirne Valiliði'ne, Ýçiþleri Bakanlýðý Hukuk Müþaviri Yücel Yavuz Gümüþhane Valiliði'ne, Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný Yakup Canbolat Hakkari Valiliði'ne, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Güney Özdemir Kars Valiliði'ne, Urla Kaymakamý Þehmuz Günaydýn Kastamonu Valiliði'ne, Kastamonu Valisi Erdoðan Bektaþ Manisa Valiliði'ne, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen Mardin Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazýcý Rize Valiliði'ne, Adana Valisi Hüseyin Avni Coþ Sakarya Valiliði'ne, Kamu Denetçiliði Kurumu Genel Sekreteri Mustafa Tutulmaz Siirt Valiliði'ne, Muratpaþa Kaymakamý Cevdet Can Tokat Valiliði'ne Ýzmit Kaymakamý Osman Kaymak Tunceli Valiliði'ne atandý. Haber Servisi Tüm Ýslam aleminin ve Çorumlu hemþehrilerimizin MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ kutlar Yüce Allah tan hayýrlara vesile olmasýný dileriz Necmi - Murat AKDEMÝR Merkez Varinli Cad. No:2 Çorum TEel:

6 HAER TEK 6 ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1 TEL: RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) Yeni Tat Lezzet Lokantasý Kadir usta tel: Hamit Camii Altý No: 45 Meþhur Tandýr Kebap Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Hititler Alman elçiliðinde tanýtýldý Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) Ankara Þubesi tarafýndan hayata geçirilen "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilk etkinliði Almanya'nýn Ankara Büyükelçiliðinde yapýldý. Etkinlik hakkýnda bilgi veren ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, "Çorum Ýlini, kültürünü ve ören alanlarýný ülkemizde yaþayan yabancýlara Türkiye'de ki evlerinde yani büyükelçiliklerde anlatmak, onlarýn ilgilerini Çorum'a çekmek ayrýca birçok medeniyetin yýllar önce Anadolu topraklarýnda yaþadýðýný ve geleceðe ýþýk tuttuðunu görsel olarak ifade etmek bunun yaný sýra farklý kültürler arasýnda dostluk köprüleri kurmak amacýyla kaleme aldýðým "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilkini Alman elçiliði ile birlikte gerçekleþtirdik. Programýmýza Soma'da meydana gelen ve her zaman yüreðimizin bir yerinde olacak þehit madencilerimizi anmak için yaptýðýmýz saygý duruþu ile baþladýk. Ardýndan Valiliðimizin hazýrlatmýþ olduðu yeni tanýtým filmi ile programýmýza katýlan yerli ve yabancýlarla paylaþtýk onlarda kentimiz hakkýnda farkýndalýk yaratmaya çalýþtýk" dedi. Protokol konuþmalarýnýn ardýndan "Hititlerde Sanat" konulu panel yapýldý. Panele konuþmacý olarak ise Prof.Dr. Aygül Süel, Prof.Dr Tayfun Yýldýrým ve Doç.Dr Andreas Scahcner katýldý. Süel, Yýldýrým ve Scahcner Çorum'da kazý alanlarýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda katýlýmcýlara kazýlarda ortaya çýkarýlan materyaller ve bu bulgular ýþýðýnda Hititlerin sosyal yaþantýlarýndan yola çýkarak müzik, dans, dini tören ve kýyafetleri hakkýnda bilgiler verdiler. Panelin ardýndan Hitit kýyafeti giymiþ müzisyenler Hititlerin kullanmýþ olduðu çalgýlarla Çorum türkülerini seslendirdiler. Konserin ardýndan ise Hititlerde dans, müzik ve kostüm konulu fotoðraf sergisi açýldý ve Hitit mutfaðýndan oluþan bir kokteyl verildi. ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan etkinliðin gerçekleþmesinde emeði geçenlere teþekkür ederek, "Bu programa Kültür Bakanlýðýmýz, Çorum Belediyesi, Tuðrul Velidedeoðlu, Uður Barlýk, Latif Kavukçu, Ali Haydar Öztaþ sponsor olarak katký verdiler. Valiliðimizden de araç, broþür ve materyal desteði aldýk. Bu etkinliðin etkilerine gelince, etkinlik davetiyesi ve program Alman elçiliði tarafýndan bütün büyük elçiliklere gönderildi, böyle bir etkinlikten ve ilimizdeki bu medeniyetten haberdar olmalarý saðlandý. Bu etkinliðe Alman elçiliði resmi sayfalarýnda yer verdi. Ayrýca Türkiye'de ve Almanya'da Popülaritesi çok yüksek olan Goethe Enstitüsü üç aylýk etkinlik program kitapçýðýnda ve resmi internet sitesinde de þahsýma ait bir makale ile yer aldý. Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'e ve programýmýza katýlan Vali Yardýmcýmýz Hacý Osman Ebiloðluna, Sayýn Muzaffer Külcüye, Sayýn Uður Barlýk'a, Sayýn Latif Kavukçuya, Sayýn Ali Haydar Öztaþ'a ve Sayýn Tuðrul Velidedeoðluna, Çorum Vakfý Ankara Þubesi Yönetim Kuruluna, Kültür Bakanlýðýmýza ve Alman Maslahatgüzarý Dr.Thomas Kutz'a, Goethe Enstitüsü yönetici ve çalýþanlarýna, panel ve konser programýnda yer alan deðerli kazý baþkanlarýmýz ile sanatçýlarýmýza, Siu yapým firmasýnýn sahibi Gökhan Ertek'e ve deðerli katýlýmcýlara teþekkür ediyorum" dedi. Haber Servisi TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MiRAÇ KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ CEVHER PASTANESÝ

7 7 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Ömer-Mustafa UZUN TSO mayýs ayý toplantýsý gerçekleþti Fatma Baþköy'den özel öðrencilere ziyaret Fikret Tepençelik Ticaret ve Sanayi Odasý mayýs ayý meclis toplantýsý gerçekleþti.dün gerçekleþen toplantýda meclis baþkaný Erol Karataþ 'Soma'da gerçekleþen maden kazasýnda yaþamýný yitiren iþçilere Allah'tan rahmet sevdiklerine baþsaðlýðý diliyorum' dedi.tso Meclis Üyesi Fikret Tepençelik ise söz alarak 'Soma'da gerçekleþen kaza sonucunda bizlerde sanayiciler ve iþadamlarý olarak anladýk ki iþ kazalarý noktasýnda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor' dedi.tepençelik 'Ýþ güvenliði noktasýnda muhim önlemler alýnmasý gerekiyor.kazalar sonucunda hem ekonomik anlamda hem de manevi anlamda büyük yýpranmalarýn önüne geçmemiz gerekiyor' þeklinde ifadeler kullandý.tepençelik 'Soma'da yaþanan kazanýn faturasýný bir kiþiye yüklemek yanlýþ olur þeklinde altýný çizerken 'Bu kazada bir çok kiþinin hatasý vardýr.yargýnýn da bu noktada çok þeffaf olmasý gerekiyor.bizlerde Soma için bir yardým düzenledik TOBB aracýlýðý ile baðýþlarý toplamaya baþladýk' þeklinde sözlerini tamamladý.konuyla ilgili slayt gösterisinin ardýndan meclis toplantýsý sona erdi. Kubilay Kaan Yücel Gönül Elçileri Ýl Koordinatörü Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy Engelliler Haftasý nedeniyle Özel Eðitim Uygulama Okullarýný ziyaret etti. Ziyaretlerde Fatma Baþköy'e Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýnç ile Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþ ve Zihinsel Engelliler Dernek Baþkaný Dr.Neslihan Hüsüloðullarý eþlik etti. Fatma Baþköy ilk ziyareti Kale Özel Eðitim ve Uygulama Merkezine yaptý. Daha sonra Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezine ve Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezine geçen Baþköy, her üç kurumdan eðitim alan öðrencilerle sohbet etti. Bahadýr YÜCEL Sungurlu MYO Hitit Güneþi Gösteri ekibi Gençlik Þenliðine katýldý ÝKÝNCÝ BAHAR Akdeniz Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Çiçek ve Çocuk" konulu 17. Uluslararasý Gençlik Þenliðine Hitit Üniversitesini temsilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Hitit Güneþi Gösteri topluluðu katýldý. Sungurlu MYO Müdür Yardýmcýlarý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ ve Öðr. Gör. Hamit Aksoy koordinatörlüðünde 11 öðrenciden oluþan gösteri ekibi, Türkiye çapýnda 30 ekibin seçildiði ve yurtdýþý üniversitelerinin de katýldýðý þenlikte þiir dinletisi ve drama gösterisinden oluþan baþarýlý bir program sergilediler. Ayrýca ekip tarafýndan hazýrlanan stantta Çorum'un tarihi ve kültürel deðerleri de tanýtýldý. Sunulan gösteri ve açýlan stant ziyaretçiler tarafýndan çok yoðun ilgi gördü. Misafirlere Çorum leblebisi ikram edildi. Etkinlikler sonrasýnda Akdeniz Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan Hitit Üniversitesine, teþekkür ederek plaket verdi. Bahadýr YÜCEL Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Kulaksýz Sk. No: 11/A Tel:

8 YAÞAM 8 Þehir çocuklarýnýn saðlýðý, fast Hava Yastýðý Karý koca arabada giderken, kadýn artýk bu evliliðe devam etmek istemediðini, boþanmak istediðini dile getirmiþ. Adam hiç sesini çýkarmamýþ ama gaza basmýþ hýzý 120'ye çýkarmýþ. Kadýn bu sefer boþanma anlaþmasýna sözü getirmiþ ve isteklerini sýralamýþ:- Evi ben istiyorum, deyince adam hýzý 150'ye çýkarmýþ. Kadýn:- Ayrýca bütün çeklerini, Kelime Avý kredi kartlarýný ve arabayý da istiyorum Adam hýzý 160'a çýkarmýþ. - Hiç bir þey söylemeyecek misin? Sen hiç bir þey istemiyor musun?adam kadýn konuþtukça hýzýný artýyormuþ. Adam: - Hayýr, ben ihtiyacým olan herþeye sahibim.- Öyle mi? Nedir o?ve adam arabayý karþýdaki duvara süratli bir þekilde çarpmadan önce cevap vermiþ:- Hava yastýðý bende! Günün Sudoku Bulmacasý Food ve kirli hava tehdidi altýnda Acýbadem Bursa Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Bülent Öztürk, özellikle þehir hayatýnýn geleneksel yemek alýþkanlýklarýnýn yerini fast food beslenme tipine býrakmasýnýn ve hava kirliliðinin çocuklarýn saðlýksýz büyümesine neden olduðunun altýný çiziyor. Dr. Bülent Öztürk, çocuklarýn olumsuz koþullardan yetiþkinlere göre daha fazla etkilendiðini belirtiyor. Sorunlarýn arasýnda fiziksel geliþim açýsýndan en zararlýsýnýn ise saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarý ve kirli hava olduðunu ifade ediyor. Dr. Öztürk, þu bilgileri veriyor: ''Hamburger, kola, cips... Çocuklar için vazgeçilmez yiyecek arasýnda yer alan bu fast food tarzý gýdalar, geleneksel yemek alýþkanlýklarýnýn yerini çoktan aldý. Ancak bu tarz bir beslenme çocuklarýn geliþimini önemli ölçüde etkiliyor ve genç nesillerde obezite hastalýðý sayýsý her geçen gün artýyor. Özellikle çalýþan anneler, zaman yetersizliði nedeniyle sýklýkla bu tip kaçamaklara göz yumsa da çocuklar baklagiller, sebze ve meyveler gibi geleneksel besinlerin yararlarýndan mahrum kalmýþ oluyor. Bu alýþkanlýk, hem çocuklarýn besin deðeri düþük gýdalara alýþmasýna neden oluyor hem de kilo alýmýný tetikliyor." ''HAVA KÝRLÝLÝÐÝNDEN HER YIL 11 MÝLYON ÇOCUK HAYATINI KAYBEDÝYOR'' Þehir çocuklarýnýn soluduðu havanýn doðal yerlere göre çok daha kirliði olduðuna dikkat çeken Dr. Öztürk, "Dünyada her yýl 1 buçuk milyara yakýn insan hava kirliliðinden etkileniyor ve bu oranýn önemli bir kýsmý da çocuklardan oluþuyor. Yýlda 15 milyona yakýn çocuk kirli hava koþullarý nedeniyle hayatýný kaybediyor. Bu rakamýn 4 milyonu sadece 5 yaþ altý çocuklar. Dünya genelinde en fazla hava kirliliði Asya ülkelerinde kaydediliyor ve ülkemizdeki çocuklar da bu þartlardan olumsuz etkileniyor." diyor.öztürk, solunum yolu enfeksiyonlarýndan kansere kadar pek çok hastalýða davetiye çýkaran hava kirliliðinin risklerini þöyle sýralýyor: ''Akciðer kanseri riski, kronik astým krizi, göðüs daralmasý, öksürük ve balgam, üst solunum sistemi akut bozukluklarý, göz, burun ve boðaz tahribatý, soluk alma kapasitesinde düþüþ, tetiklenen hastalýklardan kaynaklý ölüm.'' ''YAZIN BERRAK VE AÇIK HAVA ALDATICI OLABÝLÝYOR'' Yaz aylarýnda havanýn güneþli, berrak ve açýk olmasýnýn insanlarý aldattýðýný ve havanýn kirli olmadýðýný düþündürdüðünü belirten Dr. Öztürk, þu uyarýlarda bulunuyor. "Ancak sisli, dumanlý ve kapalý olmayan açýk havalarda da insan saðlýðýný olumsuz etkileyen kirletici maddeler bulunabiliyor. Yaz tipi hava kirliliðinin ilk nedeni ise yoðun trafik. Motorlu araçlarýn egzos gazlarýndan çýkan petrol yanma ürünlerine güneþ ýþýnlarýnýn etkisiyle oksidan adý verilen ve baþta ozon olmak üzere çeþitli azot oksitlerini barýndýran zehirli gazlar meydana geliyor. Trafiðin yoðun olduðu büyük þehirlerde oksidan miktarý çok daha fazla. Oksidanlar solunum yollarý için zehir etkisi yapýyor. Bunlar baþ aðrýsý, gözlerde sulanma ve kýzarma, burun akýntýsý ve hapþýrma gibi tahriþ edici etkileri oluyor." ''GÜRÜLTÜ DEYÝP GEÇMEYÝN'' Þehir hayatýnýn en önemli özelliklerinden biri olan günlük kronik gürültünün, çocuklarda tansiyonun, kalp atýþlarýnýn ve stres hormonlarýnýn yükselmesine yol açtýðýnýn altýný çizen Öztürk, "Bir çamaþýr makinasýnýn sesine eþ 50 desibellik gürültü bile özellikle çocuklarda zaman içinde kuruntu, umutsuzluk duygusu ve sinire yol açtýðý gözleniyor. 60 desibelin üzerinde ise bu olumsuz etkiler kronik psikolojik rahatsýzlýklara neden oluyor." diye konuþuyor. (CÝHAN)- Deniz suyu diþ saðlýðýna yararlý Diziz 19:55 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve Erdem in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir konu yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar. Sinema 23:15 Yedi Güzel Adam Tron Efsanesi 27 yaþýndaki Sam Flynn'in bir zamanlar dünyanýn en ünlü bilgisayar oyunlarýný yapan adamý olan babasý Kevin, gizemli bir þekilde ortadan kaybolmuþtur. Sam, ancak babasýnýn yollayabileceði tuhaf bir sinyali araþtýrýrken, kendini Kevin'ýn 20 yýldýr hapsolduðu dünyada bulur. Korkusuz savaþçý Quorra'nýn yardýmýyla baba-oðul ölüm kalým yolculuðuna çýkar. Bu evren, hayal bile edilemeyecek ve onlarýn kaçmasýný önleyecek araçlar ve silahlarla doludur.oyuncular : Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain Yönetmen : Joseph Kosinski Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Diþ saðlýðýnýn korunmasý için özellikle yaz aylarýný dikkate alan uzmanlar, tatilde diþ eti kanamalarý, apseler ve çürüklerin kötü sürprizler oluþturabileceðini belirtti. Deniz suyunun birçok yararýnýn yanýnda, diþler için de olumlu etkileri olduðunu belirten uzmanlar deniz suyundaki tuzun bakterilerin çoðalmasýný engellediðini kaydetti.tatil hazýrlýklarý yapýlan þu günlerde saðlýkçýlarýn uyarýlarý bu kez diþ saðlýðýna yönelik oldu. Tatile çýkmadan önce mutlaka diþ kontrolü yapýlmasý tavsiyesinde bulunan Diþ Hekimi Suzan Yavaþca, alýnacak önlemlerle kötü sürprizlerin önüne geçilebileceðini belirtti. Yavaþça, " Tükürüðümüzdeki minerallerin, diþlerde oluþan bakteri plaklarýnýn üstüne çökmesiyle meydana diþ taþlarý görsel olarak kötü bir görünümün yaný sýra diþ eti iltihabý ve diþ eti hastalýklarýna neden olur, bu da aðýz kokusuna yol açar." dedi. Tatil bölgelerinde tüketilen gýdalara ve diþ temizliði alýþkanlýklarýna dikkat çeken Yavaþça, "Tatil mekânlarýnda tüketilen hazýr yemekler ve karbonhidrat bazlý yiyecekler, diþlerde oluþmuþ küçük problemleri telafisi zor sorunlar haline getirebilir. Düzenli olarak fýrçalanmayan diþlerde çürükler, diþ etlerinde rahatsýzlýklar baþta olmak üzere bir sürü sorun meydana gelebilir. Tatlý seçiminde tercihlerini yoðun ve aðýr tatlýlar dýþýnda kalan sütlü tatlýlardan yana kullanmalýlar. Yemek yedikten sonra diþleriniz için yapacaðýnýz en iyi þey su içmektir. Yemekten sonra içilen bir bardak su, yemek parçalarýný aðýzdan uzaklaþtýrýr ve aðýzdaki asidik ortamý ortadan kaldýrýr. Tabii yiyeceklerin yanýnda içeceklerin de tüketimi önemlidir. Ýçecek tüketirken pipet kullanýlmasý iyi olur. Pipetler hýzlý içim saðlayacak içeceklerin aðýzda daha az zaman kalmasýný saðlar." þeklinde konuþtu.havuz suyuna nazaran deniz suyunun çok daha faydalý olduðunu ifade eden Yavaþça, "Tatilde havuz yerine denizin tercih edilmesinde de fayda var. Çünkü havuz suyu aðýz ve diþ saðlýðýný olumsuz yönde etkileyebilir. Havuz suyunda bulunan bakteriler aðýz içinde bakteri oluþumunu artýrýr. Yüzme esnasýnda da havuz suyu aðýzla uzun zaman temas ettiði için bu olumsuz sonuçtan kaçamazsýnýz. Fakat deniz suyu içerisinde bulunan tuz nedeniyle aðýz ve diþ saðlýðýna zarar vermez. Ýçerisindeki tuz aðýzda bakterilerin artmasýna mani olur ve yine içerisinde kimyasal madde bulunmadýðý için diþ saðlýðý açýsýndan risk teþkil etmez." ifadesini kullandý. (CÝHAN) Dizi 20:00 Bugünün Saraylýsý Üftade nin çýkardýðý büyük rezalet, iki aileyi de altüst eder. Rezzan ve Savaþ, çiðnenen onurlarýnýn hesabýný soracaktýr. Skandalýn boyutu büyürken, Üftade nin öðrendiði bir baþka gerçek, onu karanlýða sürükler. Üftade, intihar eder. Durumu kritik olan Üftade hayat mücadelesindedir. Ayþen ve Katiboðlu ailesi periþandýr. Savaþ, büyük tuzaðýn ipuçlarýný adým adým toplarken, onun Hülya ya yaklaþtýðýný gören Atýf ve Neslihan panikler. Neslihan ve Atýf kendilerini kurtaracak bir þey ararken, Ayþen in Savaþ a olan öfkesiyle attýðý bir adým dengeleri tamamen deðiþtirir. AYVALI KEK Ýbrahim Tatlýses Ýbrahim Tatlýses (Doðum adý: Ýbrahim Tatlý, 1 Ocak 1952, Þanlýurfa), Arap ve Kürt asýllý Türk þarkýcý[1], besteci, yapýmcý, oyuncu, televizyon programcýsý. Tatlýses Holding yönetim kurulu baþkaný "Ayaðýnda Kundura" türküsü ile ünlenen Tatlýses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çýkardý, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldý ve 19 yýl süren Ýbo Show 'da sunuculuk yapmýþtýr. Tatlýses, Türkiye'nin yaný sýra Yunanistan ile Orta Doðu'da da tanýnmaktadýr.[2] Ýbrahim Tatlýses, Kanal D'de yayýnlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap vermiþtir yýlýnda Erbil konserinde ise Tatlýses "Babam Arap, anam Kürt, ben Türk oðlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamýþtýr.[3] Müzik, televizyon ve sinemanýn yanýnda Ýbrahim Tatlýses'in gýda, turizm, inþaat, iletiþim (TV kanalý, radyo istasyonu), ulaþým gibi birçok alanda yatýrýmý bulunmaktadýr.özel hayatýyla da gündemde olan Tatlýses, 14 Mart 2011 tarihinde program çýkýþý uðradýðý silahlý saldýrýdan aðýr yaralý olarak kurtuldu.14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayýnlanan Ýbo Show programý çýkýþýnda Maslak'ta uzun namlulu silahla açýlan ateþ sonucu kafasýndan yaralandý. Akabinde hastaneye kaldýrýlan Tatlýses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoðun bakým ünitesine baðlandý. Doktorlar tarafýndan yapýlan resmî açýklama þöyleydi; "Sanatçýnýn hayatî tehlikesi var ama ilk baþladýðýmýz noktaya göre daha az." Saldýrýda Ýbrahim Tatlýses'in asistaný Damla Buket Çakýcý da yaralanmýþtýr. Malzemeler 4 Adet Yumurta 2 Su Bardaðý Toz Þeker 1 Su Bardaðý Ceviz 2 Su Bardaðý Ayva Rendesi Yarým limon suyu 1 Paket Kabartma Tozu 1 Çay Kaþýðý Tarçýn 125 gr Margarin 2,5 Su Bardaðý Un Çikolata sos için : 100 gr Margarin 4 Yemek Kaþýðý Kakao 1 Adet Yumurta 5 Yemek Kaþýðý Pudra Þekeri Yemeðin Tarifi Yumurtalarý ve toz þekeri çýrpýn. Margarini eritip ýlýnmasýný bekleyin. Ceviz ve margarini katýn. Ayva rendesi ve Bir kimseyi tanýmak istiyorsan,, Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak. (Hz. Mevlana) Iimon suyunu karýþtýrýn. Hamura ilave edin. Un ve kabartma tozunu; tarçýný ekleyerek yavaþ yavaþ karýþýma katýn.yaðlanmýþ unlanmýþ kek kalýbýna dökýn. 170 derecede ýsýtýlmýþ fýrýnda 50 dakika piþirin. Soðuduktan sonra kalýptan çýkarýn. Üzerine çikolatalý sos dökýp servise sunun.sosun hazýrlanýþý : Margarini eritip soðutun. Kakao, yumurta ve pudra þekeri ile mikserde çýrpýn. Kekin üzerine gezdirin. 04:55 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Bugünün Saraylýsý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? 06:30 Haber 08:00 Yasemince 09:45 Dr. Feridun Kunak Show 12:00 'Emanet Kýz' 14:20 Gülþah 16:15 Gündüz Gece 18:00 Hafta Sonu Haberleri 19:00 Hayat Dediðin 21:00 Sahte Kabadayý Türk Filmi 22:40 Köroðlu Türk Filmi Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Cumartesi Süprizi 13:00 Lezzet Haritasý 14:00 Ev Kuþu 15:15 Fatma Bacý 17:00 Rango 19:00 Ana Haber 19:45 Fatih Harbiye Yerli Dizi 23:15 Tron Efsanesi Sinema Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Arka Sokaklar 23:00 Pirana Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Yedi Güzel Adam Yerli Dizi 22:30 Kan Borcu 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Þefkat Tepe Yerli Dizi 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

9 9 YENÝ CÝÐERCÝ OSMAN ÝZGÝ Et ve Sakatat Ürünleri Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Müba66rek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Mrk. Çepni Mah. Hamit Cami Yaný No: 43 Tel: Çorum Entegre K.S.S. 23 Cad. No: 115 Çorum Tel: Fax: HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Kerman Mobilya ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ KÜLTÜR SÝTESÝ YANI Tel: Halk Bankasý Mobil Þubesi Çorum'da Tarým Müdürlüðünde kan baðýþý kampanyasý Çorum Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Kan baðýþý öncesinde Kýzýlay Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal personele bilgi verdi. Yasemin Çal, Kýzýlay'ýn devletten maddi destek almadan ve maddi bir destek beklemeden baðýþçýlarla hasta arasýnda köprü vazifesi gören bir kurum olduðunu söyledi. Türkiye'de kan baðýþý oranýnýn yýllara göre artsa da halen ihtiyacý karþýlamadýðýný vurgulayan Çal, "Bir kiþi bir ünite kan baðýþýnda bulunurken bir hastanýn bir üniteden daha fazla kana ihtiyacý olabiliyor. Geliþmiþ ülkelerde kan baðýþý oraný %5 iken ülkemizde sadece % 2,5 civarýndadýr. Baðýþlanan bir kan kurtarýlan üç candýr" dedi. Bilgilendirme toplantýsýna Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile birlikte çok sayýda personelde katýldý. Toplantý sonrasýnda ise müdürlük personeli kan baðýþýnda bulundu. Uður ÇINAR Halk Bankasý Gezici Vezne Aracý ve Mobil Þubesi dün Çorum'a geldi. Ýskilipli Atýf Hoca Parký yanýna park eden araç ile ilgili bilgi veren Halk Bankasý Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay, "Halk Bankasý Gezici Vezne Aracý ve Mobil Þubesi geçen sene Ege ve Karadeniz turu düzenlemiþti. Bu sende Ýç Anadolu'yu gezip vatandaþlara bilgi verecek. Halk Bankasý Gezici Vezne Aracý ve Mobil Þubesi doðal afet olduðu zaman þube olarak da hizmet veriyor. ATM olmayan yerlere de ATM hizmeti veriyor. Araç Çankýrý, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kayseri, Nevþehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Aksaray, Niðde, Karaman, Konya'ya gidecek" dedi. Yasin YÜCEL Akülü sandalye tamir atölyesi hizmette Alaca Engelliler Derneði yeni bir hizmete daha imza attý. Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmamasý ve bu nedenle akülü aracý bozulan engellilerin çok sýkýntý yaþamalarý üzerine Dernek, tamir atölyesi kurdu. Dernek Baþkaný Ahmet Görür konu hakkýnda verdiði bilgide atölyede tamiratlarýn baþladýðýný söyledi. Görür, atölyenin yakýn zamanda Alaca sýnýrlarýný aþýp Çorum,Yozgat,Sungurlu ve çevresine hizmet vereceðini ümit ettiðini belirtti. Bahadýr YÜCEL

10 10 ÞAMLIOÐLU TOYOTA PLAZA Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANKARA YOLU 5. KM TEL: PBX. 18. HAT FAX: Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: 1 Çorum Tel: Kadir SOL ÝLKADIM BASIMEVÝ ÖKSÜZOÐLU Orman Ürünleri Erdal Öksüz Tahta, Taban-Parke Laminant Parke, Pergule, Ahþap Merdiven Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/C ÇORUM Tel : Gsm: Tüm islam Aleminin Miraç Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÖKSÜZOÐLU Ýnþaat Taahhüt Hüseyin Öksüz Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/A Çorum Tel : Faks: Gsm: "Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edelim" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk 'Miraç Kandili' sebebiyle basýn açýklamasý yaptý. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen basýn açýklamasýnda Ýl Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç ve Ahmet Süzen de hazýr bulundu. 25 Mayýs Pazar gününü 26 Mayýs Pazartesi gününe baðlayan gecede gerçekleþecek olan Miraç Kandili'nin önemine deðinen Müftü Aþýk "Çok mukaddes pek feyizli ve bereketli bir geceye, mübarek Ýsra ve Miraç kandiline tekrar kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. "Kelime olarak 'Ýsra' geceleyin yürüme, gece yolculuðu yapmak 'Miraç' ise yükseðe çýkmak veya yükselmeyi saðlayan manevi asansör anlamlarýna gelir" diyen Müftü Aþýk "Hicretten yaklaþýk 1,5 yýl önce Recep ayýnýn 27. gecesinde yüce Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüþtür. Oradan da zaman ve mekân mefhumlarý aþýlarak göklere yükseltilmiþ, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiþ, varlýk ufuklarýnýn üstüne çýkartýlarak Yüce Allah'ýn huzuruna varmýþtýr" ifadelerini kullandý. Müftü Aþýk sözlerine þöyle devam etti: "Gece, çok kýsa bir zamanda iki safhada cereyan eden bu olaya 'Ýsra ve Miraç' mucizesi ve bu geceye de 'Miraç' kandili diyoruz. Ýsra mucizesi Kur'an-ý Kerimin Ýsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. Ýnkâr eden küfre gider, imanýndan olur.cenab-ý Hak bu ayeti kerimede mealen "Kendisine âyetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz o, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir." buyrulmaktadýr.ýsra ve Miraç olayý vuku bulduðu zaman, bu olayý materyalist görüþleriyle deðerlendirenler bu olaya inanmak istememiþlerdir. Bu günde ayný görüþ ve düþünceyi paylaþan insanlarýn varlýðý bir vakýadýr.hâlbuki 21. asýrda on binlerce kilometre uzaklýkta bulunan insanlar, ayný anda birbirleriyle konuþabilmekte, dünyanýn her tarafýnda meydana gelen olaylarý ve haberleri ayný anda izleyebilmektedirler. Çok uzun mesafelerin çok kýsa zaman içinde kat edildiði günümüzde; gezegenlere ve uzaya çýkýlmakta, bunlardan yeryüzündekilerle sesli ve görüntülü baðlantýlar kurulmaktadýr. Ýnsanoðlunun bu ve benzeri harikalarý gerçekleþtirdiði bir zamanda sonsuz kudret sahibi olan Allah'ýn Habibine Ýsra ve Miraç mucizesini gerçekleþtirme imkânýný veremeyeceðini düþünmek bile abesle iþtigaldir." Mehmet Aþýk Miraç gecesinde, dinin direði olan namazý camilerde cemaatle, evlerde ihlâsla kýlarak ve diðer kulluk görevlerini de hakkýyla ifa ederek manevi miraca erilmesi gerektiðini kaydeden Aþýk, "Bu kandil vesilesiyle; kendimizi hesaba çekmeli, ömrümüzün muhasebesini yapmalýyýz. Yine bu gecede: Dinimizin ýsrarla istediði; birlik, beraberlik, kardeþlik, dayanýþma, yardýmlaþma, sevgi, saygý, hoþgörü gibi yüce duygulan aramýzda pekiþtirmeli, dini ve milli deðerler etrafýnda birleþmeliyiz. Manevi bunalýmlarýn yaþandýðý, sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzur ortamýna çok ihtiyaç duyulduðu bu yüzyýlda Ýslam'ýn güzel ahlakýný yaþayarak; iyilikte, fazilette insanlýða örnek olmalý. Ýslam'ý bu olla insanlýðýn gündemine etkin bir þekilde sokmaya çalýþmalýyýz. Kandil münasebetiyle bu akþam yatsý namazýndan önce Ulu Camide mevlidi þerif okunacak, gece ie ilgili konuþma ve dua yapýlacaktýr. Kandil programýna bütün müminler davetlidirler. Allah'ýn birliðini tanýmak, bir olan Allah'a inanmak,ana babaya iyi davranmak. Akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, hayýr yapmak.hem cimrilikten hem israftan sakýnmak. Çocuklarýn hayatýný korumak.zinadan, fuhuþtan kaçýnmak.adam öldürmemek. Yetim malý yememek. Verilen sözü tutmak. Ölçüyü ve tartýyý tam yapmak. Bilmediði þeyin peþine düþmemek, bilgisiz hüküm vermemek. Büyüklük taslamaktan kaçýnmalýdýrlar bunlara Müslüman vatandaþlarýmýz çok dikkat etmelidirler" dedi. Aþýk, kandil gecesinde neler yapýlmasý gerektiði hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edebilmiþ olmak için, gündüzünde oruç tutulmalý gecesinde cemaatle namaz kýlýnmalý, vaaz ve mevlidi þerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli kaza ve nafile namazlar kýlýnmalý, büyüklere saygý ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küskünler kucaklaþmalýdýr. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eþ, dost ve uzaktaki akrabalara tebrikleþmelidir.müslüman kardeþlerimin kandilini tebrik ede Çorum halkýna ülkemize Ýslam alemine ve bütün insanlýða huzur ve barýþ getirmesini Cenab-ý Allah'tan temennini ve niyaz ederim." Kubilay Kaan YÜCEL

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ýþ dünyasýnýn gündemi iþ güvenliði ÇUHA MUTLU PETROL DEN YAZ KAMPANYASI!

Ýþ dünyasýnýn gündemi iþ güvenliði ÇUHA MUTLU PETROL DEN YAZ KAMPANYASI! Miraç Kandiliniz mübarek olsun Hakkari ye Çorumlu Vali Ýçiþleri Bakanlýðý nýn son kararnamesinde Çorum eski Valisi Rize Valisi Nurullah Çakýr merkeze alýnýrken, Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MUSTAFA ÖZTÜRK KİŞİSEL BİLGİ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ. Akademisyen - Yazar Sosyal Politika Uzmanı Radyo - TV Program Yapımcısı ve Sunucusu

MUSTAFA ÖZTÜRK KİŞİSEL BİLGİ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ. Akademisyen - Yazar Sosyal Politika Uzmanı Radyo - TV Program Yapımcısı ve Sunucusu MUSTAFA ÖZTÜRK Akademisyen - Yazar Sosyal Politika Uzmanı Radyo - TV Program Yapımcısı ve Sunucusu KİŞİSEL BİLGİ ADRES: Cumhuriyet Mh. Esat Paşa Cad. İşman Huzur St. C Bl. NO:10/3 Üsküdar, İstanbul, Türkiye

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı