OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý"

Transkript

1 Babiþko Boncuk Yýlmaz (Yýlmaz Dursun) Vefat etti Özellikle Çorumspor camiasý tarafýndan 'Babiþko ve Boncuk Yýlmaz' lakaplarý ile bilinen Yýlmaz Dursun ( 80 ) 23 Ocak 2014 tarihinde geçirdiði beyin rahatsýzlýðý sonucunda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesine kaldýrýlmýþtý. Yaklaþýk 4 aydýr Nuroloji Bölümü yoðun bakým bölümünde tedavi görmekte iken dün yaþamýný yitiren Yýlmaz Dursun Bugün defnedilecek. Tek Yýldýz Gazetesi olarak merhuma Allah dan Rahmet, ailesine ve sevenlerine baþ saðlýðý dileriz. TEK GAZETESÝ ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Kandiliniz Mübaret olsun Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada 2014 yýlý teklif çaðrýsý sonuçlarýna yer verildi. KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý için Amasya'dan 34, Çorum'dan 43, Samsun'dan 96 ve Tokat'tan 22 adet proje olmak üzere toplam 195 adet proje baþvurusundan toplam 77 tanesinin 65 puan ve üzerinde puan alarak asýl listede yer aldýðýnýn ifade edildiði açýklamada, "KOBÝ programý kapsamýnda sunulan projelerin toplam bütçesi 57 milyon 345 bin 767 TL iken Ajansýmýzdan talep edilen destek miktarý toplam 26 milyon 587 bin 295 TL olmuþtur. SAYFA 14 TE Nurullah Çakýr Yakup Canbolat Vali atamalarý hakkýnda karar Resmi Gazete'de yayýmlandý. 31 il valiliðini kapsayan kararla 12 ilin valisi merkeze alýndý. Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Yakup Ýrfan Balkanlýoðlu Vali Balkanlýoðlu Ordu'ya, Canbolat Hakkari'ye atandý Canbolat Hakkari Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Çorum eski Valisi Rize Valisi Nurullah Çakýr ise merkeze atandý. SAYFA 5 TE "Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edelim" TSO mayýs ayý toplantýsý gerçekleþti Ticaret ve Sanayi Odasý mayýs ayý meclis toplantýsý gerçekleþti.dün gerçekleþen toplantýda meclis baþkaný Erol Karataþ 'Soma'da gerçekleþen maden kazasýnda yaþamýný yitiren iþçilere Allah'tan rahmet sevdiklerine baþsaðlýðý diliyorum' dedi.tso Meclis Üyesi Fikret Tepençelik ise söz alarak 'Soma'da gerçekleþen kaza sonucunda bizlerde sanayiciler ve iþadamlarý olarak anladýk ki iþ kazalarý noktasýnda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor' dedi. SAYFA 7 DE Karadeniz Kalkýnma Kurultayý Çorum'da yapýlacak Karadeniz'in Özelliklerini Koruma Derneði 6. Karadeniz Kalkýnma Kurultayýný Çorum'da yapacak. 31 Ekim'de gerçekleþtirilecek olan kurultay öncesinde Karadeniz'in Özelliklerini Koruma Derneði Baþkaný Murat Karayalçýn, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu'nu ziyaret etti. SAYFA 11 DE SAYFA 2 DE Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk 'Miraç Kandili' sebebiyle basýn açýklamasý yaptý. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen basýn açýklamasýnda Ýl Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç ve Ahmet Süzen de hazýr bulundu. 25 Mayýs Pazar gününü 26 Mayýs Pazartesi gününe baðlayan gecede gerçekleþecek olan Miraç Kandili'nin önemine deðinen Müftü Aþýk "Çok mukaddes pek feyizli ve bereketli bir geceye, mübarek Ýsra ve Miraç kandiline tekrar kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. SAYFA 10 DA Anadolu ÝHL'nin proje baþarýsý Emniyetten öðrencilere Çanakkale jesti! Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇO- GEP) kapsamýnda yürütülen "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi" çerçevesinde öðrencileri Çanakkale gezisine gönderdi. SAYFA 12 DE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayanlar asansör tamiri yapamaz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, asansör bakýmý yapan iþletmelere vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanýp tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði"nin, asansörlerin yýllýk kontrolünü kapsayan 10. maddesine göre... SAYFA 3 TE Afrikalý rektörlerden Uslu'ya ziyaret SAYFA 12 DE Hititler Alman elçiliðinde tanýtýldý Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) Ankara Þubesi tarafýndan hayata geçirilen "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilk etkinliði Almanya'nýn Ankara Büyükelçiliðinde yapýldý. Etkinlik hakkýnda bilgi veren ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, "Çorum Ýlini, kültürünü ve ören alanlarýný ülkemizde yaþayan yabancýlara Türkiye'de ki evlerinde yani büyükelçiliklerde anlatmak, onlarýn ilgilerini Çorum'a çekmek ayrýca... SAYFA 6 DA

2 2 2 AJANDA Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANOTALÝA TURÝZM Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No:5 / B Çorum Tel: Dedesli Türkmenleri þenliði yarýn Ýmsâk : 03:18 Güneþ : 05:10 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:39 Akþam : 20:06 Yatsý : 21: Ay, 31 Gün, 21. Hafta Güzel ahlâk, Allahü teâlânýn takdirine râzý olmaktýr. Ebû Osman Maðribî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ACI ÝMÝZ Soma'da maden ocaðý çöktü Orda analarýn belini büktü Ýkiyüz kiþi canýndan geçti Yanar yüreðimiz hep ona yanar Bu nasýl felaket bu nasýl düzen Girizu patlamýþ yýkmýþ sað kalaný Bakanlar toplanmýþ oraya hemen Yanar yüreðimiz hep ona yanar Ýþçilerde yer altýnda çalýþýr Gelmiþ ana baba orada aðlamýþlar Yaralýlar hastaneye tanýþýnýr Yanar yüreðimiz hep ona yanar Maden ocaðýnda eceli gelmiþ Üç yüz kiþi orada ölmüþ Ailesi orada aðlayýp kalmýþ Yanar yüreðimiz hep ona yanar Hakkýn emri böyle geride kalmaz Nasibin kesilir geride gelmez Umduðun çarede yerini bulmaz Yanar yüreðimiz hep ona yanar Rýza Koçak Anadolu ÝHL'nin proje baþarýsý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýnnovasyon Projesi kapsamýnda Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinin gönderdiði projelerden 4'ü ön deðerlendirmeyi geçerek finale kaldý. Bu projelerde danýþman öðretmen Gülhan Eþkil rehberliðinde Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinden Hasan Hüseyin Küçükahýskalý, Abdullah Ortakaya, Aliye Atakcan, Þeyda Darbaþ, Kadriye Gül Dalyan, Aslýhan Akbolat, Furkan Keleþ, Mustafa Uður Balyuz görev aldýlar. Finale kalan projeler 4 Haziran 2014 tarihinde Tokat Cumhuriyet Meydaný Alaný'nda "Bölgesel Ýnovasyon Yarýþmasý ve Proje Pazarý" nda yapýlacak olan deðerlendirmeye katýlacaklar. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý bölgenin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnýn hýzlandýrýlmasý amacýyla 2012 yýlýnda TR83 Bölgesi Ýnovasyon Stratejisi Eylem Planý'ný hazýrladý. Hazýrlanan bu plan çerçevesinde düzenlenecek etkinliðin ana temasý "toplumsal hayata yenilik" olarak belirlendi. Bu ana temaya uygun olarak aþaðýdaki konular öncelikli olarak deðerlendirildi: "Saðlýklý toplumsal yaþam, temiz çevre ve enerji verimliliði, dezavantajlý gruplarýn toplumsal hayata katýlýmý, þehir yönetiminde yenilikçi yaklaþýmlar, toplumsal hayatý kolaylaþtýrýcý teknoloji kullanýmý" Yarýþmaya Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ortaokul ve liselerde öðrenim gören öðrenciler katýldý. Haber Servisi Altýkardeþ Tic. TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ Çorum'un en geniþ kapsamlý þenliði olma özelliðini taþýyan ve bu yýl 14. yapýlacak olan Dedesli Ovasý Türkmen Þenlikleri'de Türk Halk Müziði'nin güçlü seslerinden Tülay Maciran sahne alacak. Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði ile merkezi Ankara'da bulunan Dedesli Ovasý Bizim Köyler Derneði tarafýndan bu yýl 14. düzenlenecek olan Dedesli Türkmen Þenlikleri yarýn yapýlacak. Çorum'da Dedesli Türkmen aþiretine baðlý 12 tane Türkmen köyünün bir araya gelerek oluþturduðu Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði tarafýndan organize edilen þenliðe her yýl on bini aþkýn vatandaþ katýlýyor. Þenliklerde bölgeye özgü oyunlar da yeniden canlanacak. Köse Gezdirme, Deve Çekme, Kýz Kaçýrma, Atla Gelin Getirme ve Taký töreni gibi binlerce yýllýk geleneklerin yeniden canlandýrýldýðý þenlikler hakkýnda bilgi veren Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Kandiliniz Mübarek olsun LEVENTLER Kuyumcu Atölyesi Ercan & Ergün ÇAKMAK *Altýn Gümüþ Tamiratý *Fantazi Gümüþ Taký Çeþitleri *Metal Gözlük Tamiri Cep: Tel: Yeni Yol Mah. Hamam Sok. No: 14 Çorum Yýl: 10 Sayý: MAYIS 2014 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Dernek Baþkanlarý Mehmet Ali Yýldýrým ve Yüksel Altunkeser, þenliklerin için tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðýný bildirdiler. Öte yandan kene gibi haþerelere karþý tüm þenilik alanýnýn 2 kez ilaçlandýðýný kaydeden Yýldýrým ve Altunkeser, doðal ortamda vatandaþlarýn rahat etmeleri için her türlü önleminde alýndýðýný, ayrýca aracý olmayanlar içinde ile saatlerini arasýnda Yeþil Fýrýn önünden þenlik alanýna otobüslerin kaldýrýlacaðýný açýkladýlar. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ölenlere rahmet kalana saðlýk Hükümet yardým eder verir aylýk Allah'tan isterim sakata saðlýk Yanar yüreðimiz hep ona yanar Kocak der ki çok acýdým bu iþe Bakmaz olmuþ orda kardeþ kardeþe Kul olanýn gelir böyle baþýna Yanar yüreðimiz hep ona yanar HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,091 2,092 EUR 2,849 2,850 STERLiN 3,521 3,522 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: MACÝTOÐLU ECZANESÝ TEL: BÝLGE ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MiraçKandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz KARATAÞLAR OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. Km TEL: (364) Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Celal Onay Zekeriya YURTTAÞ Mavi Marmara maðdurlarýndan "Ýsrail'e özel kanun" iddalarýna tepki! Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayanlar asansör tamiri yapamaz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, asansör bakýmý yapan iþletmelere vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanýp tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði"nin, asansörlerin yýllýk kontrolünü kapsayan 10. maddesine göre, "Asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibariyle ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yýllýk kontrolü, yapýnýn baðlý bulunduðu ilgili idare tarafýndan, A tipi muayene kuruluþuna yaptýrýlýr" hükmünün olduðunu hatýrlatan Ocak, "Söz konusu yönetmelik çerçevesinde denetlenen asansörlerden, can ve mal güvenliði açýsýndan yüksek risk taþýyan ve en kýsa sürede giderilmesi gereken uygunsuzluklar tespit edilen asansörlere kýrmýzý renkli bilgi etiketi yapýþtýrýlmakta ve bu uygunsuzluklarýn en kýsa sürede giderilmesi istenmektedir. Asansör Tamir Bakým ve Servis Hizmeti vermek üzere TSE HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) sahibi iþletmeleri, Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin Bakýmýn kapsamý baþlýklý 7. Maddesinde; "Asansör bakýmý olarak, yaðlama ve temizlemeyi, kontrolleri, kurtarma çalýþmalarýný, ayarlama iþlemlerini, kullanýma ve yýpranmaya baðlý olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileþen onarýmý veya deðiþtirilmesini yapar. Yeni bileþenin karakteristikleri orijinali ile ayný olsa dahi, makine, asansör kabini, kapýsý, kontrol paneli, kýlavuz ray gibi ana bileþenin veya güvenlik aksamýnýn deðiþtirilmesini, asansörün yerinin deðiþtirilmesini, asansörün hýz, taþýyabildiði yük, vb. gibi herhangi bir karakteristiðinin deðiþtirilmesi de dahil modernizasyonunu yapamaz."denilmektedir. Kýrmýzý etiket yapýþtýrýlan, ya da uygunsuz bulunan asansörlerin, uygunsuzluklarýnýn giderilmesi amacýyla, asansör montajýna yetkili olmayan (onaylanmýþ kuruluþ sertifikasý bulunmayan) ve TSE Belgelendirme Müdürlüðünden alýnan HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) ile asansör montajý yapan iþletmelerin olduðu duyumu alýnmaktadýr. Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin yukarýda açýklanan hükmüne raðmen, yetkisiz yeni bileþenin karakteristikleri orijinali ile ayný olsa dahi, makine, asansör kabini, kapýsý, kontrol paneli, kýlavuz ray gibi ana bileþenin veya güvenlik aksamýnýn deðiþtirilmesini, asansörün yerinin deðiþtirilmesini, asansörün hýz, taþýyabildiði yük, vb. gibi herhangi bir karakteristiðinin deðiþtirilmesi de dahil modernizasyonunu yapan iþletmeler ile bu iþletmelere onarým veya montaj iþi yaptýran apartman ve bina yöneticileri, ya da yetkililer hakkýnda Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun kapsamýnda idari para cezasý uygulanacaktýr. Asansör Aylýk Bakým ve Servis Hizmeti veren iþletmeler ile apartman ve bina yöneticilerinin bilgisine sunulur" dedi. Yasin YÜCEL Mavi Marmara katýlýmcýsý Selim Özkabakçý ve diðer Mavi Marmara maðdurlarý, Ýsrail'le ilgili hükümet tarafýndan özel bir kanun çýkarýlacaðý iddialarýna tepki gösterdiler. Maðdur aileler ve avukatlarý Çaðlayan'daki Ýstanbul Adliyesi'nde devam eden Mavi Marmara davasýnda yargýlanan Ýsrailliler ile ilgili hükümet tarafýndan özel bir kanun çýkarýlacaðý iddialarýný eleþtirdi. Mavi Marmara maðdur avukatlarý adýna açýklama yapan Avukat Uður Yýldýrým, Mavi Marmara saldýrýsý maðdurlarýnýn onayý olmaksýzýn, Ýsrail Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasýnda yapýlacak bir uluslararasý sözleþmenin tüm hukuki süreçleri sonlandýracaðý þeklinde, konularýn gündeme getirildiðini söyledi. Yýldýrým, "Mavi Marmara bir kamu davasý olduðundan mahkemece bir hüküm verilmediði müddetçe sonlandýrýlamaz. Kamuoyunda yer verilen bu davanýn devletlerarasý bir anlaþma ile sonlandýrýlacaðý ve failler hakkýnda yeni davalarýn açýlmasýnýn engelleneceði iddiasý da tamamen hukuki bilgiden uzak iddialardýr. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Mavi Marmara saldýrýsý faillerinin sorumsuzluðunu içeren bir anlaþmayý Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne getirmesi ve onaylamasý, baþta yargý baðýmsýzlýðý olmak üzere hukukun genel ilkelerine ve anayasa ile koruma altýna alýnmýþ temel hak ve özgürlüklere vurulmuþ bir darbe niteliði taþýr. Canlý yayýnda, tüm dünyanýn gözleri önünde yapýlan bir katliamýn faillerine yönelik bir özel af kanunu çýkarýlmasý, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir kara leke olarak geçecektir" ifadelerini kullandý. Yasalarýn hangi amaçlarla çýkarýlacaðýnýn Anayasa'da belirtildiðini hatýrlatan Yýldýrým, þöyle devam etti: "Baþka amaçlara ulaþmak için yasal düzenleme yapmak, yasayý amaç unsuru bakýmýndan sakatlar, anayasal anlamda yetki saptýrmasýna neden olur. Dolayýsýyla devletlerarasýndaki uluslararasý teamül gereði, birtakým siyasi amaçlar çerçevesinde yapýlan görüþmelerle alýnan kararlar neticesinde bir yasa çýkararak özel af niteliði taþýyan bir düzenleme yapmak, yargý baðýmsýzlýðý ilkesine ve Anayasa'ya açýk aykýrýlýk teþkil eder. Türk hukuk tarihine böyle bir kara lekenin sürülmemesi için ilgilileri uyarýrýz." Bahadýr YÜCEL Otobüslerin aküleri çalýndý Sungurlu Belediyesine ait özel halk otobüslerinin aküleri çalýndý. Daðhan Taþýmacýlýk tarafýndan yürütülen þehir içi toplu ulaþýmda kullanýlan otobüslerinin park edildiði Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yanýnda, gece kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan aküleri çalýndý. Sabah servis için olay yerine gelen þoförler 3 otobüsün aküsünün çalýndýðýný, birininde aküsünün söküldüðünü ama götürülmediðini gördüler. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptý. Polis, çevredeki güvenlik kameralarý ve mobese kameralarýndan hýrsýzlarý yakalamaya çalýþýyor. Diðer taraftan otobüslerin akülerinin çalýnmasý nedeniyle sabah okul ve iþ yerlerine gidecek vatandaþlar maðdur oldu. Yasin YÜCEL

4 4 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ YILPEN PLASTÝK Sadýk Yýldýrým Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum TEL: Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Mahir ODABAÞI ENGELLÝ ÖÐRENCÝ ZÝYARETLERÝ GÖZLEMÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Önceki gün sayýn valimizin eþleri Fatma Baþköy Haným Efendi, Kale özel uygulama okulu ile Zübeyde haným özel eðitim iþ uygulama merkezi, Ýþitme engelliler okulu ve Ýþ okulunu ziyaret etiler. Bende þube müdürümüz cengiz Kýlýnç Beyle beraber yapýlan ziyarete eþlik ettim. Ziyarette ayrýca Eðitime muhtaç zihinsel ve spastik engelli çocuklarý koruma derneði baþkaný Neslihan Hüsülüoðullarý'da bulundu. Ýki günde yapýlan dört okul ziyareti 7-8 saat sürdü. Biz yazarçizerler için bu tür etkinlikleri gözlemlemek çok önemlidir. Çünkü buralarda göreceðimiz bir görüntü, duyacaðýmýz bir kelime, bir cümle onlarca þiire - makaleye ilham kaynaðý olabilir. Ýtiraf etmem gerekirse oldu da. Çünkü ben çevreyi gözlemlemeyi, artýlarý eksileri gönül süzgecinden geçirdikten sonra þiirlerle, makalelerle okuyucularýma arz etmeyi çok seviyorum. Zaten sevilmeden yaþanmadan yazýlan en iyi yazýlar güdük kalýr. Yerine göre klavyeye sevinç gözyaþý, yerine göre hüzün gözyaþý damlayabilmelidir. Eðer o damla okuyucular tarafýndan hissedilirse gönüllerde derya olur. Muhterem Fatma Baþköy Haným Efendinin, özel durumu olan bu okullara ilgisi, alakasý, bir anne þefkatiyle buralardaki tüm öðrencilerle tek tek ilgilenmesi, onlara sarýlmasý, öpmesi, baþlarýný okþamasý, fotoðraf çekinmesi kýsaca onlarla hem hal olmasý takdire þayandýr. (bu anlatýlanlar sakýn yaðcýlýk olarak algýlanmasýn çünkü benim böyle bir âdetim yok. Artýlarý da eksileri de yazabilen, konuþabilen biriyim) Fatma Baþköy Haným, girdiði her sýnýfta öðrencilerin ilgisiyle, sevinç çýðlýklarýyla karþýlandý. Dikkatimi çeken bir hususta haným efendinin çoðu öðrencileri önceden tanýyor olmasýydý. ''Minel kalbi ilel kalbi revzene - kalpten kalbe yol gider'' sýrrýnca gönülden gelen gönüllerde, dilden yapmacýk dökülenler sýralarda kalýr. 'Hayat tomurcuklarýný, ümit yaðmurlarý ýslatýr / yýllar gelip geçince hatýralar yaþatýr' misali yýllar geçse de, isimler unutulsa da acý tatlý anýlar kalýr. Çocuklar dinlemese de torunlara itina ile anlatýlýr. Bu okullarý bende çok önemsemekteyim. Ýmkânlar oranýnda zaman zaman ziyaret ederek deprem, yangýn, kazalardan korunma hususlarýnda basit bilgilendirme ve uygulamalý tatbikatlar yapýyoruz. Diðer okullarda yapýlan çalýþmalarýn % 90 faydalý olduðunu görünce mutlu olursunuz ama buralarda % 20 diliminde bile iþe yaradýðýnýzý anlarsanýz tabiri caizse þapkanýzý göðe fýrlatýrsýnýz. Bu nedenle doðal afetlere, yangýnlara, kazalara karþý bu öðrencilerin eðitimi ve en önemlisi olasý afetleri en az zararla atlatabilmesi için gerekli uygulanabilir tedbirlerin alýnmasý önem arz etmektedir. En basiti apartmanýn 5. Katýnda ikamet eden bir engellinin muhtemel yangýnlarda yangýn merdiveninden güvenli bir þekilde tahliye etme imkânýmýz var mý, yok mu sorgulamak durumundayýz. Çünkü yarýn çok geç olabilir. Geçenlerde Ýnkýlap okulunda görme engelli çocuklarýn resim sergisine katýldým. Ýnsan görme engelli yaþlýlara biraz alýþýyor ama çocuklarý görünce kelimeler boðazýmýza týkanýyor. Söz bitiyor. O çocuklarýn kabartmalý kitaptan bir paragraf okumasý veya bilgisayardan bir cümle yazmasýný gören o anne -babalarýnýn sevincini ifade etmeye kelimeler yetmez. Buna mukabil her türlü maddi imkâna, saðlýk sýhhate sahip olduðu halde mutlu olamayan 'her þey var bir þey yok stresteyim dostum streste' misali stresten kurtulamayan, nimetlere þükür edemeyen nesillere ne demeli. Diðer taraftan bu tür okullarýn zaman zaman ziyaret edilmesi (keþke çocuklarýmýzla beraber) maðrur nefislerin burnunun yere sürtülmesi ve elindeki nimetlerin kadri kýymetinin idrak edilmesi; 'RABBÝM SANA BÝNLERCE ÞÜ- KÜRLER OLSUN. HÝÇBÝR ÞEYÝM OLMASA DA ÇOCUKLARIMIN SAÐLIKLI SIHHATLÝ OLMASI DÜNYALARA BEDELMÝÞ' diyebilmesi için müthiþ bir fýrsattýr. Anneler vardýr, engelli çocuklarý için çýrpýnýr didinir ömürlerini feda ederler Anneler vardýr, saðlam bebeklerinin kadri kýymetini bilmeyip çöpe terk ederler. Vesselam iki farklý insanlýk örneði karþýmýza çýkýverir. Bilinmesi gereken bir hususta bu tür okullarda görev yapan personel çok önemlidir. Ýçte samimi sevgi olmadan para için bu okullarda çalýþýlmaz. Para elbette önemli ama sevginin peþinden takip etmesi gerekir. Bu tür mekânlarda cenneti kazanmakta, cehenneme yuvarlanmakta kolaydýr. Çünkü muhataplarýnýzýn yaþý kaç olursa olsun sabidir, masumdur. Onlarýn gönüllerinin kasten incitilmesi belki de arþý alayý sallar. 'Her beterin vardýr bir beteri, ne zaman üzüntülü olsam karþýma çýkar daha kötüleri' misali dünya da mutlu olmak için daima kendimizden aþaðýda olanlara bakmalýyýz. Ayakkabýlarýnýn markasýný beðenmeyen çocuklarýmýza, ayakkabý giyecek ayaðý olmayanlarý anlatmaktan çok gösterebilirsek umarým daha etkileyici olur. Geçmiþ yýllara göre devletimizin þefkatli ellerinin buralardaki saf, masum, doðal çocuklarýmýzýn enselerinde olmasý tüm samimiyetimle ifade edeyim ki TAKDÝRE ÞAYANDIR. Rabbim ziyadeleþtirsin. Daha güzel hizmetler yapmak nasip eylesin. Ben, engelliyim diye sakýn aðlama anne, Dünya baki deðil, bunun ahireti var birde Sabýrla, þefkatle beni hep öpüp okþayý verde Hiçbir engel kalmasýn þu hüzünlü gönlümde Ben seni çok çok seviyorum caným anne Ne olur beni býrakma ömrünce Sakýn utanma benden, engelli diye Ýçimdeki sevgi sana yeter yine Ýyi ki sen varsýn anne (Yazarla iletiþim: )

5 5 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MiraçKandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz KOÇAKLAR TARIM Akþemsettin Cad. No:20 Çorum TEL: Faks : Gsm : E-Posta : Tüm Çorumlu Hemþehrilerimin ve Partililerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan "Meslek içi eðitim çalýþmalarýna önem vereceðiz" Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna konuk oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda Demirci, dernek olarak hizmet bayraðýný devralan yeni yönetim kurulu ile yapacaklarý projeler hakkýnda bilgiler verdi. Önceki gün saat 16.00'da yayýnlanan program ilgi ile dinlendi. Dernek olarak yeni dönemde meslek içi eðitim çalýþmalarýna önem vereceklerini belirten Demirci, çeþitli kurslar, seminerler, panel ve konferanslarla ilde faaliyet gösteren medya kuruluþlarýnýn mesleki birlikteliðine dernek olarak katký sunacaklarýný kaydetti. HGYD'nin Çorum medyasýný temsil eden ciddi bir meslek birliði olduðuna dikkat çeken Demirci, "Ayrýþmanýn ve bölünmenin deðil, birliðin ve bütünlüðün adresiyiz. Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne buradan davette bulunuyorum. Gelin derneðimiz çatýsý altýnda bizimle beraber olun. Derneðimiz tüzüðünde de belirtildiði gibi bizde bir kiþi ikinci kez baþkan seçilemiyor. Bizde temsil ve yönetimde bütün üyelerimiz söz sahibi. Yýllarca süren ve iþgal edilen koltuk ve makam olgusu bizim anlayýþýmýzla uyuþmuyor. Sahada aktif olarak çalýþan muhabirden dizgiciye, daðýtýcýdan, radyo spikerine televizyon sunucusuna ilimiz medyasýný samimiyetle kucaklayan bir anlayýþla hareket ediyoruz. Birlikten her zaman kuvvet doðar. HGYD dernekçilikte demokrasinin, hoþgörünün ve dayanýþma bilincinin adresidir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Nasip Ekmek Fabrikasý Vali Balkanlýoðlu Ordu'ya, Canbolat Hakkari'ye atandý Nurullah Çakýr Yakup Canbolat Vali atamalarý hakkýnda karar Resmi Gazete'de yayýmlandý. 31 il valiliðini kapsayan kararla 12 ilin valisi merkeze alýndý. Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Yakup Canbolat Hakkari Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Çorum eski Valisi Rize Valisi Nurullah Çakýr ise merkeze atandý. Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesinde yapýlan atamalarda 12 Vali merkeze çekilirken, 19 valinin de çeþitli illere atamasý yapýldý. Atama kararlarý, Resmi Gazete'de yayýmlandý. MERKEZE ALINAN VALÝLER Burdur Valisi Nurettin Yýlmaz, Bartýn Valisi Ali Çýnar, Batman Valisi Yýlmaz Arslan, Edirne Valisi Hasan Duruer, Gümüþhane Valisi Yusuf Mayda, Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, Kars Valisi Eyüp Tepe, Manisa Valisi Abdurrahman Savaþ, Mardin Valisi Ahmet Cengiz, Ordu Valisi Kenan Çiftçi, Rize Valisi Nurullah Çakýr ve Siirt Valisi Ahmet Aydýn Merkez Valiliði'ne atandý. VALÝSÝ DEÐÝÞEN ÝLLER Sakarya Valisi Mustafa Büyük Adana Valiliði'ne, Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner Afyonkarahisar Valiliði'ne, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Ahmet Deniz Ardahan Valiliði'ne, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoðlu Bartýn Valiliði'ne, Eskiþehir Vali Yardýmcýsý Azmi Çelik Batman Valiliði'ne, Avcýlar Kaymakamý Hasan Kürklü Burdur Valiliði'ne, Merkez Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu Dursun Ali Þahin Edirne Valiliði'ne, Ýçiþleri Bakanlýðý Hukuk Müþaviri Yücel Yavuz Gümüþhane Valiliði'ne, Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný Yakup Canbolat Hakkari Valiliði'ne, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Güney Özdemir Kars Valiliði'ne, Urla Kaymakamý Þehmuz Günaydýn Kastamonu Valiliði'ne, Kastamonu Valisi Erdoðan Bektaþ Manisa Valiliði'ne, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen Mardin Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazýcý Rize Valiliði'ne, Adana Valisi Hüseyin Avni Coþ Sakarya Valiliði'ne, Kamu Denetçiliði Kurumu Genel Sekreteri Mustafa Tutulmaz Siirt Valiliði'ne, Muratpaþa Kaymakamý Cevdet Can Tokat Valiliði'ne Ýzmit Kaymakamý Osman Kaymak Tunceli Valiliði'ne atandý. Haber Servisi Tüm Ýslam aleminin ve Çorumlu hemþehrilerimizin MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ kutlar Yüce Allah tan hayýrlara vesile olmasýný dileriz Necmi - Murat AKDEMÝR Merkez Varinli Cad. No:2 Çorum TEel:

6 HAER TEK 6 ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1 TEL: RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) Yeni Tat Lezzet Lokantasý Kadir usta tel: Hamit Camii Altý No: 45 Meþhur Tandýr Kebap Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Hititler Alman elçiliðinde tanýtýldý Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) Ankara Þubesi tarafýndan hayata geçirilen "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilk etkinliði Almanya'nýn Ankara Büyükelçiliðinde yapýldý. Etkinlik hakkýnda bilgi veren ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, "Çorum Ýlini, kültürünü ve ören alanlarýný ülkemizde yaþayan yabancýlara Türkiye'de ki evlerinde yani büyükelçiliklerde anlatmak, onlarýn ilgilerini Çorum'a çekmek ayrýca birçok medeniyetin yýllar önce Anadolu topraklarýnda yaþadýðýný ve geleceðe ýþýk tuttuðunu görsel olarak ifade etmek bunun yaný sýra farklý kültürler arasýnda dostluk köprüleri kurmak amacýyla kaleme aldýðým "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilkini Alman elçiliði ile birlikte gerçekleþtirdik. Programýmýza Soma'da meydana gelen ve her zaman yüreðimizin bir yerinde olacak þehit madencilerimizi anmak için yaptýðýmýz saygý duruþu ile baþladýk. Ardýndan Valiliðimizin hazýrlatmýþ olduðu yeni tanýtým filmi ile programýmýza katýlan yerli ve yabancýlarla paylaþtýk onlarda kentimiz hakkýnda farkýndalýk yaratmaya çalýþtýk" dedi. Protokol konuþmalarýnýn ardýndan "Hititlerde Sanat" konulu panel yapýldý. Panele konuþmacý olarak ise Prof.Dr. Aygül Süel, Prof.Dr Tayfun Yýldýrým ve Doç.Dr Andreas Scahcner katýldý. Süel, Yýldýrým ve Scahcner Çorum'da kazý alanlarýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda katýlýmcýlara kazýlarda ortaya çýkarýlan materyaller ve bu bulgular ýþýðýnda Hititlerin sosyal yaþantýlarýndan yola çýkarak müzik, dans, dini tören ve kýyafetleri hakkýnda bilgiler verdiler. Panelin ardýndan Hitit kýyafeti giymiþ müzisyenler Hititlerin kullanmýþ olduðu çalgýlarla Çorum türkülerini seslendirdiler. Konserin ardýndan ise Hititlerde dans, müzik ve kostüm konulu fotoðraf sergisi açýldý ve Hitit mutfaðýndan oluþan bir kokteyl verildi. ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan etkinliðin gerçekleþmesinde emeði geçenlere teþekkür ederek, "Bu programa Kültür Bakanlýðýmýz, Çorum Belediyesi, Tuðrul Velidedeoðlu, Uður Barlýk, Latif Kavukçu, Ali Haydar Öztaþ sponsor olarak katký verdiler. Valiliðimizden de araç, broþür ve materyal desteði aldýk. Bu etkinliðin etkilerine gelince, etkinlik davetiyesi ve program Alman elçiliði tarafýndan bütün büyük elçiliklere gönderildi, böyle bir etkinlikten ve ilimizdeki bu medeniyetten haberdar olmalarý saðlandý. Bu etkinliðe Alman elçiliði resmi sayfalarýnda yer verdi. Ayrýca Türkiye'de ve Almanya'da Popülaritesi çok yüksek olan Goethe Enstitüsü üç aylýk etkinlik program kitapçýðýnda ve resmi internet sitesinde de þahsýma ait bir makale ile yer aldý. Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'e ve programýmýza katýlan Vali Yardýmcýmýz Hacý Osman Ebiloðluna, Sayýn Muzaffer Külcüye, Sayýn Uður Barlýk'a, Sayýn Latif Kavukçuya, Sayýn Ali Haydar Öztaþ'a ve Sayýn Tuðrul Velidedeoðluna, Çorum Vakfý Ankara Þubesi Yönetim Kuruluna, Kültür Bakanlýðýmýza ve Alman Maslahatgüzarý Dr.Thomas Kutz'a, Goethe Enstitüsü yönetici ve çalýþanlarýna, panel ve konser programýnda yer alan deðerli kazý baþkanlarýmýz ile sanatçýlarýmýza, Siu yapým firmasýnýn sahibi Gökhan Ertek'e ve deðerli katýlýmcýlara teþekkür ediyorum" dedi. Haber Servisi TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MiRAÇ KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ CEVHER PASTANESÝ

7 7 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Ömer-Mustafa UZUN TSO mayýs ayý toplantýsý gerçekleþti Fatma Baþköy'den özel öðrencilere ziyaret Fikret Tepençelik Ticaret ve Sanayi Odasý mayýs ayý meclis toplantýsý gerçekleþti.dün gerçekleþen toplantýda meclis baþkaný Erol Karataþ 'Soma'da gerçekleþen maden kazasýnda yaþamýný yitiren iþçilere Allah'tan rahmet sevdiklerine baþsaðlýðý diliyorum' dedi.tso Meclis Üyesi Fikret Tepençelik ise söz alarak 'Soma'da gerçekleþen kaza sonucunda bizlerde sanayiciler ve iþadamlarý olarak anladýk ki iþ kazalarý noktasýnda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor' dedi.tepençelik 'Ýþ güvenliði noktasýnda muhim önlemler alýnmasý gerekiyor.kazalar sonucunda hem ekonomik anlamda hem de manevi anlamda büyük yýpranmalarýn önüne geçmemiz gerekiyor' þeklinde ifadeler kullandý.tepençelik 'Soma'da yaþanan kazanýn faturasýný bir kiþiye yüklemek yanlýþ olur þeklinde altýný çizerken 'Bu kazada bir çok kiþinin hatasý vardýr.yargýnýn da bu noktada çok þeffaf olmasý gerekiyor.bizlerde Soma için bir yardým düzenledik TOBB aracýlýðý ile baðýþlarý toplamaya baþladýk' þeklinde sözlerini tamamladý.konuyla ilgili slayt gösterisinin ardýndan meclis toplantýsý sona erdi. Kubilay Kaan Yücel Gönül Elçileri Ýl Koordinatörü Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy Engelliler Haftasý nedeniyle Özel Eðitim Uygulama Okullarýný ziyaret etti. Ziyaretlerde Fatma Baþköy'e Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýnç ile Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþ ve Zihinsel Engelliler Dernek Baþkaný Dr.Neslihan Hüsüloðullarý eþlik etti. Fatma Baþköy ilk ziyareti Kale Özel Eðitim ve Uygulama Merkezine yaptý. Daha sonra Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezine ve Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezine geçen Baþköy, her üç kurumdan eðitim alan öðrencilerle sohbet etti. Bahadýr YÜCEL Sungurlu MYO Hitit Güneþi Gösteri ekibi Gençlik Þenliðine katýldý ÝKÝNCÝ BAHAR Akdeniz Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Çiçek ve Çocuk" konulu 17. Uluslararasý Gençlik Þenliðine Hitit Üniversitesini temsilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Hitit Güneþi Gösteri topluluðu katýldý. Sungurlu MYO Müdür Yardýmcýlarý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ ve Öðr. Gör. Hamit Aksoy koordinatörlüðünde 11 öðrenciden oluþan gösteri ekibi, Türkiye çapýnda 30 ekibin seçildiði ve yurtdýþý üniversitelerinin de katýldýðý þenlikte þiir dinletisi ve drama gösterisinden oluþan baþarýlý bir program sergilediler. Ayrýca ekip tarafýndan hazýrlanan stantta Çorum'un tarihi ve kültürel deðerleri de tanýtýldý. Sunulan gösteri ve açýlan stant ziyaretçiler tarafýndan çok yoðun ilgi gördü. Misafirlere Çorum leblebisi ikram edildi. Etkinlikler sonrasýnda Akdeniz Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan Hitit Üniversitesine, teþekkür ederek plaket verdi. Bahadýr YÜCEL Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Kulaksýz Sk. No: 11/A Tel:

8 YAÞAM 8 Þehir çocuklarýnýn saðlýðý, fast Hava Yastýðý Karý koca arabada giderken, kadýn artýk bu evliliðe devam etmek istemediðini, boþanmak istediðini dile getirmiþ. Adam hiç sesini çýkarmamýþ ama gaza basmýþ hýzý 120'ye çýkarmýþ. Kadýn bu sefer boþanma anlaþmasýna sözü getirmiþ ve isteklerini sýralamýþ:- Evi ben istiyorum, deyince adam hýzý 150'ye çýkarmýþ. Kadýn:- Ayrýca bütün çeklerini, Kelime Avý kredi kartlarýný ve arabayý da istiyorum Adam hýzý 160'a çýkarmýþ. - Hiç bir þey söylemeyecek misin? Sen hiç bir þey istemiyor musun?adam kadýn konuþtukça hýzýný artýyormuþ. Adam: - Hayýr, ben ihtiyacým olan herþeye sahibim.- Öyle mi? Nedir o?ve adam arabayý karþýdaki duvara süratli bir þekilde çarpmadan önce cevap vermiþ:- Hava yastýðý bende! Günün Sudoku Bulmacasý Food ve kirli hava tehdidi altýnda Acýbadem Bursa Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Bülent Öztürk, özellikle þehir hayatýnýn geleneksel yemek alýþkanlýklarýnýn yerini fast food beslenme tipine býrakmasýnýn ve hava kirliliðinin çocuklarýn saðlýksýz büyümesine neden olduðunun altýný çiziyor. Dr. Bülent Öztürk, çocuklarýn olumsuz koþullardan yetiþkinlere göre daha fazla etkilendiðini belirtiyor. Sorunlarýn arasýnda fiziksel geliþim açýsýndan en zararlýsýnýn ise saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarý ve kirli hava olduðunu ifade ediyor. Dr. Öztürk, þu bilgileri veriyor: ''Hamburger, kola, cips... Çocuklar için vazgeçilmez yiyecek arasýnda yer alan bu fast food tarzý gýdalar, geleneksel yemek alýþkanlýklarýnýn yerini çoktan aldý. Ancak bu tarz bir beslenme çocuklarýn geliþimini önemli ölçüde etkiliyor ve genç nesillerde obezite hastalýðý sayýsý her geçen gün artýyor. Özellikle çalýþan anneler, zaman yetersizliði nedeniyle sýklýkla bu tip kaçamaklara göz yumsa da çocuklar baklagiller, sebze ve meyveler gibi geleneksel besinlerin yararlarýndan mahrum kalmýþ oluyor. Bu alýþkanlýk, hem çocuklarýn besin deðeri düþük gýdalara alýþmasýna neden oluyor hem de kilo alýmýný tetikliyor." ''HAVA KÝRLÝLÝÐÝNDEN HER YIL 11 MÝLYON ÇOCUK HAYATINI KAYBEDÝYOR'' Þehir çocuklarýnýn soluduðu havanýn doðal yerlere göre çok daha kirliði olduðuna dikkat çeken Dr. Öztürk, "Dünyada her yýl 1 buçuk milyara yakýn insan hava kirliliðinden etkileniyor ve bu oranýn önemli bir kýsmý da çocuklardan oluþuyor. Yýlda 15 milyona yakýn çocuk kirli hava koþullarý nedeniyle hayatýný kaybediyor. Bu rakamýn 4 milyonu sadece 5 yaþ altý çocuklar. Dünya genelinde en fazla hava kirliliði Asya ülkelerinde kaydediliyor ve ülkemizdeki çocuklar da bu þartlardan olumsuz etkileniyor." diyor.öztürk, solunum yolu enfeksiyonlarýndan kansere kadar pek çok hastalýða davetiye çýkaran hava kirliliðinin risklerini þöyle sýralýyor: ''Akciðer kanseri riski, kronik astým krizi, göðüs daralmasý, öksürük ve balgam, üst solunum sistemi akut bozukluklarý, göz, burun ve boðaz tahribatý, soluk alma kapasitesinde düþüþ, tetiklenen hastalýklardan kaynaklý ölüm.'' ''YAZIN BERRAK VE AÇIK HAVA ALDATICI OLABÝLÝYOR'' Yaz aylarýnda havanýn güneþli, berrak ve açýk olmasýnýn insanlarý aldattýðýný ve havanýn kirli olmadýðýný düþündürdüðünü belirten Dr. Öztürk, þu uyarýlarda bulunuyor. "Ancak sisli, dumanlý ve kapalý olmayan açýk havalarda da insan saðlýðýný olumsuz etkileyen kirletici maddeler bulunabiliyor. Yaz tipi hava kirliliðinin ilk nedeni ise yoðun trafik. Motorlu araçlarýn egzos gazlarýndan çýkan petrol yanma ürünlerine güneþ ýþýnlarýnýn etkisiyle oksidan adý verilen ve baþta ozon olmak üzere çeþitli azot oksitlerini barýndýran zehirli gazlar meydana geliyor. Trafiðin yoðun olduðu büyük þehirlerde oksidan miktarý çok daha fazla. Oksidanlar solunum yollarý için zehir etkisi yapýyor. Bunlar baþ aðrýsý, gözlerde sulanma ve kýzarma, burun akýntýsý ve hapþýrma gibi tahriþ edici etkileri oluyor." ''GÜRÜLTÜ DEYÝP GEÇMEYÝN'' Þehir hayatýnýn en önemli özelliklerinden biri olan günlük kronik gürültünün, çocuklarda tansiyonun, kalp atýþlarýnýn ve stres hormonlarýnýn yükselmesine yol açtýðýnýn altýný çizen Öztürk, "Bir çamaþýr makinasýnýn sesine eþ 50 desibellik gürültü bile özellikle çocuklarda zaman içinde kuruntu, umutsuzluk duygusu ve sinire yol açtýðý gözleniyor. 60 desibelin üzerinde ise bu olumsuz etkiler kronik psikolojik rahatsýzlýklara neden oluyor." diye konuþuyor. (CÝHAN)- Deniz suyu diþ saðlýðýna yararlý Diziz 19:55 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve Erdem in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir konu yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar. Sinema 23:15 Yedi Güzel Adam Tron Efsanesi 27 yaþýndaki Sam Flynn'in bir zamanlar dünyanýn en ünlü bilgisayar oyunlarýný yapan adamý olan babasý Kevin, gizemli bir þekilde ortadan kaybolmuþtur. Sam, ancak babasýnýn yollayabileceði tuhaf bir sinyali araþtýrýrken, kendini Kevin'ýn 20 yýldýr hapsolduðu dünyada bulur. Korkusuz savaþçý Quorra'nýn yardýmýyla baba-oðul ölüm kalým yolculuðuna çýkar. Bu evren, hayal bile edilemeyecek ve onlarýn kaçmasýný önleyecek araçlar ve silahlarla doludur.oyuncular : Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain Yönetmen : Joseph Kosinski Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Diþ saðlýðýnýn korunmasý için özellikle yaz aylarýný dikkate alan uzmanlar, tatilde diþ eti kanamalarý, apseler ve çürüklerin kötü sürprizler oluþturabileceðini belirtti. Deniz suyunun birçok yararýnýn yanýnda, diþler için de olumlu etkileri olduðunu belirten uzmanlar deniz suyundaki tuzun bakterilerin çoðalmasýný engellediðini kaydetti.tatil hazýrlýklarý yapýlan þu günlerde saðlýkçýlarýn uyarýlarý bu kez diþ saðlýðýna yönelik oldu. Tatile çýkmadan önce mutlaka diþ kontrolü yapýlmasý tavsiyesinde bulunan Diþ Hekimi Suzan Yavaþca, alýnacak önlemlerle kötü sürprizlerin önüne geçilebileceðini belirtti. Yavaþça, " Tükürüðümüzdeki minerallerin, diþlerde oluþan bakteri plaklarýnýn üstüne çökmesiyle meydana diþ taþlarý görsel olarak kötü bir görünümün yaný sýra diþ eti iltihabý ve diþ eti hastalýklarýna neden olur, bu da aðýz kokusuna yol açar." dedi. Tatil bölgelerinde tüketilen gýdalara ve diþ temizliði alýþkanlýklarýna dikkat çeken Yavaþça, "Tatil mekânlarýnda tüketilen hazýr yemekler ve karbonhidrat bazlý yiyecekler, diþlerde oluþmuþ küçük problemleri telafisi zor sorunlar haline getirebilir. Düzenli olarak fýrçalanmayan diþlerde çürükler, diþ etlerinde rahatsýzlýklar baþta olmak üzere bir sürü sorun meydana gelebilir. Tatlý seçiminde tercihlerini yoðun ve aðýr tatlýlar dýþýnda kalan sütlü tatlýlardan yana kullanmalýlar. Yemek yedikten sonra diþleriniz için yapacaðýnýz en iyi þey su içmektir. Yemekten sonra içilen bir bardak su, yemek parçalarýný aðýzdan uzaklaþtýrýr ve aðýzdaki asidik ortamý ortadan kaldýrýr. Tabii yiyeceklerin yanýnda içeceklerin de tüketimi önemlidir. Ýçecek tüketirken pipet kullanýlmasý iyi olur. Pipetler hýzlý içim saðlayacak içeceklerin aðýzda daha az zaman kalmasýný saðlar." þeklinde konuþtu.havuz suyuna nazaran deniz suyunun çok daha faydalý olduðunu ifade eden Yavaþça, "Tatilde havuz yerine denizin tercih edilmesinde de fayda var. Çünkü havuz suyu aðýz ve diþ saðlýðýný olumsuz yönde etkileyebilir. Havuz suyunda bulunan bakteriler aðýz içinde bakteri oluþumunu artýrýr. Yüzme esnasýnda da havuz suyu aðýzla uzun zaman temas ettiði için bu olumsuz sonuçtan kaçamazsýnýz. Fakat deniz suyu içerisinde bulunan tuz nedeniyle aðýz ve diþ saðlýðýna zarar vermez. Ýçerisindeki tuz aðýzda bakterilerin artmasýna mani olur ve yine içerisinde kimyasal madde bulunmadýðý için diþ saðlýðý açýsýndan risk teþkil etmez." ifadesini kullandý. (CÝHAN) Dizi 20:00 Bugünün Saraylýsý Üftade nin çýkardýðý büyük rezalet, iki aileyi de altüst eder. Rezzan ve Savaþ, çiðnenen onurlarýnýn hesabýný soracaktýr. Skandalýn boyutu büyürken, Üftade nin öðrendiði bir baþka gerçek, onu karanlýða sürükler. Üftade, intihar eder. Durumu kritik olan Üftade hayat mücadelesindedir. Ayþen ve Katiboðlu ailesi periþandýr. Savaþ, büyük tuzaðýn ipuçlarýný adým adým toplarken, onun Hülya ya yaklaþtýðýný gören Atýf ve Neslihan panikler. Neslihan ve Atýf kendilerini kurtaracak bir þey ararken, Ayþen in Savaþ a olan öfkesiyle attýðý bir adým dengeleri tamamen deðiþtirir. AYVALI KEK Ýbrahim Tatlýses Ýbrahim Tatlýses (Doðum adý: Ýbrahim Tatlý, 1 Ocak 1952, Þanlýurfa), Arap ve Kürt asýllý Türk þarkýcý[1], besteci, yapýmcý, oyuncu, televizyon programcýsý. Tatlýses Holding yönetim kurulu baþkaný "Ayaðýnda Kundura" türküsü ile ünlenen Tatlýses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çýkardý, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldý ve 19 yýl süren Ýbo Show 'da sunuculuk yapmýþtýr. Tatlýses, Türkiye'nin yaný sýra Yunanistan ile Orta Doðu'da da tanýnmaktadýr.[2] Ýbrahim Tatlýses, Kanal D'de yayýnlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap vermiþtir yýlýnda Erbil konserinde ise Tatlýses "Babam Arap, anam Kürt, ben Türk oðlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamýþtýr.[3] Müzik, televizyon ve sinemanýn yanýnda Ýbrahim Tatlýses'in gýda, turizm, inþaat, iletiþim (TV kanalý, radyo istasyonu), ulaþým gibi birçok alanda yatýrýmý bulunmaktadýr.özel hayatýyla da gündemde olan Tatlýses, 14 Mart 2011 tarihinde program çýkýþý uðradýðý silahlý saldýrýdan aðýr yaralý olarak kurtuldu.14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayýnlanan Ýbo Show programý çýkýþýnda Maslak'ta uzun namlulu silahla açýlan ateþ sonucu kafasýndan yaralandý. Akabinde hastaneye kaldýrýlan Tatlýses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoðun bakým ünitesine baðlandý. Doktorlar tarafýndan yapýlan resmî açýklama þöyleydi; "Sanatçýnýn hayatî tehlikesi var ama ilk baþladýðýmýz noktaya göre daha az." Saldýrýda Ýbrahim Tatlýses'in asistaný Damla Buket Çakýcý da yaralanmýþtýr. Malzemeler 4 Adet Yumurta 2 Su Bardaðý Toz Þeker 1 Su Bardaðý Ceviz 2 Su Bardaðý Ayva Rendesi Yarým limon suyu 1 Paket Kabartma Tozu 1 Çay Kaþýðý Tarçýn 125 gr Margarin 2,5 Su Bardaðý Un Çikolata sos için : 100 gr Margarin 4 Yemek Kaþýðý Kakao 1 Adet Yumurta 5 Yemek Kaþýðý Pudra Þekeri Yemeðin Tarifi Yumurtalarý ve toz þekeri çýrpýn. Margarini eritip ýlýnmasýný bekleyin. Ceviz ve margarini katýn. Ayva rendesi ve Bir kimseyi tanýmak istiyorsan,, Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak. (Hz. Mevlana) Iimon suyunu karýþtýrýn. Hamura ilave edin. Un ve kabartma tozunu; tarçýný ekleyerek yavaþ yavaþ karýþýma katýn.yaðlanmýþ unlanmýþ kek kalýbýna dökýn. 170 derecede ýsýtýlmýþ fýrýnda 50 dakika piþirin. Soðuduktan sonra kalýptan çýkarýn. Üzerine çikolatalý sos dökýp servise sunun.sosun hazýrlanýþý : Margarini eritip soðutun. Kakao, yumurta ve pudra þekeri ile mikserde çýrpýn. Kekin üzerine gezdirin. 04:55 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Bugünün Saraylýsý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? 06:30 Haber 08:00 Yasemince 09:45 Dr. Feridun Kunak Show 12:00 'Emanet Kýz' 14:20 Gülþah 16:15 Gündüz Gece 18:00 Hafta Sonu Haberleri 19:00 Hayat Dediðin 21:00 Sahte Kabadayý Türk Filmi 22:40 Köroðlu Türk Filmi Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Cumartesi Süprizi 13:00 Lezzet Haritasý 14:00 Ev Kuþu 15:15 Fatma Bacý 17:00 Rango 19:00 Ana Haber 19:45 Fatih Harbiye Yerli Dizi 23:15 Tron Efsanesi Sinema Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Arka Sokaklar 23:00 Pirana Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Yedi Güzel Adam Yerli Dizi 22:30 Kan Borcu 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Þefkat Tepe Yerli Dizi 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

9 9 YENÝ CÝÐERCÝ OSMAN ÝZGÝ Et ve Sakatat Ürünleri Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Müba66rek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Mrk. Çepni Mah. Hamit Cami Yaný No: 43 Tel: Çorum Entegre K.S.S. 23 Cad. No: 115 Çorum Tel: Fax: HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Kerman Mobilya ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ KÜLTÜR SÝTESÝ YANI Tel: Halk Bankasý Mobil Þubesi Çorum'da Tarým Müdürlüðünde kan baðýþý kampanyasý Çorum Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Kan baðýþý öncesinde Kýzýlay Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal personele bilgi verdi. Yasemin Çal, Kýzýlay'ýn devletten maddi destek almadan ve maddi bir destek beklemeden baðýþçýlarla hasta arasýnda köprü vazifesi gören bir kurum olduðunu söyledi. Türkiye'de kan baðýþý oranýnýn yýllara göre artsa da halen ihtiyacý karþýlamadýðýný vurgulayan Çal, "Bir kiþi bir ünite kan baðýþýnda bulunurken bir hastanýn bir üniteden daha fazla kana ihtiyacý olabiliyor. Geliþmiþ ülkelerde kan baðýþý oraný %5 iken ülkemizde sadece % 2,5 civarýndadýr. Baðýþlanan bir kan kurtarýlan üç candýr" dedi. Bilgilendirme toplantýsýna Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile birlikte çok sayýda personelde katýldý. Toplantý sonrasýnda ise müdürlük personeli kan baðýþýnda bulundu. Uður ÇINAR Halk Bankasý Gezici Vezne Aracý ve Mobil Þubesi dün Çorum'a geldi. Ýskilipli Atýf Hoca Parký yanýna park eden araç ile ilgili bilgi veren Halk Bankasý Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay, "Halk Bankasý Gezici Vezne Aracý ve Mobil Þubesi geçen sene Ege ve Karadeniz turu düzenlemiþti. Bu sende Ýç Anadolu'yu gezip vatandaþlara bilgi verecek. Halk Bankasý Gezici Vezne Aracý ve Mobil Þubesi doðal afet olduðu zaman þube olarak da hizmet veriyor. ATM olmayan yerlere de ATM hizmeti veriyor. Araç Çankýrý, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kayseri, Nevþehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Aksaray, Niðde, Karaman, Konya'ya gidecek" dedi. Yasin YÜCEL Akülü sandalye tamir atölyesi hizmette Alaca Engelliler Derneði yeni bir hizmete daha imza attý. Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmamasý ve bu nedenle akülü aracý bozulan engellilerin çok sýkýntý yaþamalarý üzerine Dernek, tamir atölyesi kurdu. Dernek Baþkaný Ahmet Görür konu hakkýnda verdiði bilgide atölyede tamiratlarýn baþladýðýný söyledi. Görür, atölyenin yakýn zamanda Alaca sýnýrlarýný aþýp Çorum,Yozgat,Sungurlu ve çevresine hizmet vereceðini ümit ettiðini belirtti. Bahadýr YÜCEL

10 10 ÞAMLIOÐLU TOYOTA PLAZA Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANKARA YOLU 5. KM TEL: PBX. 18. HAT FAX: Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: 1 Çorum Tel: Kadir SOL ÝLKADIM BASIMEVÝ ÖKSÜZOÐLU Orman Ürünleri Erdal Öksüz Tahta, Taban-Parke Laminant Parke, Pergule, Ahþap Merdiven Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/C ÇORUM Tel : Gsm: Tüm islam Aleminin Miraç Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÖKSÜZOÐLU Ýnþaat Taahhüt Hüseyin Öksüz Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/A Çorum Tel : Faks: Gsm: "Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edelim" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk 'Miraç Kandili' sebebiyle basýn açýklamasý yaptý. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen basýn açýklamasýnda Ýl Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç ve Ahmet Süzen de hazýr bulundu. 25 Mayýs Pazar gününü 26 Mayýs Pazartesi gününe baðlayan gecede gerçekleþecek olan Miraç Kandili'nin önemine deðinen Müftü Aþýk "Çok mukaddes pek feyizli ve bereketli bir geceye, mübarek Ýsra ve Miraç kandiline tekrar kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. "Kelime olarak 'Ýsra' geceleyin yürüme, gece yolculuðu yapmak 'Miraç' ise yükseðe çýkmak veya yükselmeyi saðlayan manevi asansör anlamlarýna gelir" diyen Müftü Aþýk "Hicretten yaklaþýk 1,5 yýl önce Recep ayýnýn 27. gecesinde yüce Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüþtür. Oradan da zaman ve mekân mefhumlarý aþýlarak göklere yükseltilmiþ, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiþ, varlýk ufuklarýnýn üstüne çýkartýlarak Yüce Allah'ýn huzuruna varmýþtýr" ifadelerini kullandý. Müftü Aþýk sözlerine þöyle devam etti: "Gece, çok kýsa bir zamanda iki safhada cereyan eden bu olaya 'Ýsra ve Miraç' mucizesi ve bu geceye de 'Miraç' kandili diyoruz. Ýsra mucizesi Kur'an-ý Kerimin Ýsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. Ýnkâr eden küfre gider, imanýndan olur.cenab-ý Hak bu ayeti kerimede mealen "Kendisine âyetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz o, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir." buyrulmaktadýr.ýsra ve Miraç olayý vuku bulduðu zaman, bu olayý materyalist görüþleriyle deðerlendirenler bu olaya inanmak istememiþlerdir. Bu günde ayný görüþ ve düþünceyi paylaþan insanlarýn varlýðý bir vakýadýr.hâlbuki 21. asýrda on binlerce kilometre uzaklýkta bulunan insanlar, ayný anda birbirleriyle konuþabilmekte, dünyanýn her tarafýnda meydana gelen olaylarý ve haberleri ayný anda izleyebilmektedirler. Çok uzun mesafelerin çok kýsa zaman içinde kat edildiði günümüzde; gezegenlere ve uzaya çýkýlmakta, bunlardan yeryüzündekilerle sesli ve görüntülü baðlantýlar kurulmaktadýr. Ýnsanoðlunun bu ve benzeri harikalarý gerçekleþtirdiði bir zamanda sonsuz kudret sahibi olan Allah'ýn Habibine Ýsra ve Miraç mucizesini gerçekleþtirme imkânýný veremeyeceðini düþünmek bile abesle iþtigaldir." Mehmet Aþýk Miraç gecesinde, dinin direði olan namazý camilerde cemaatle, evlerde ihlâsla kýlarak ve diðer kulluk görevlerini de hakkýyla ifa ederek manevi miraca erilmesi gerektiðini kaydeden Aþýk, "Bu kandil vesilesiyle; kendimizi hesaba çekmeli, ömrümüzün muhasebesini yapmalýyýz. Yine bu gecede: Dinimizin ýsrarla istediði; birlik, beraberlik, kardeþlik, dayanýþma, yardýmlaþma, sevgi, saygý, hoþgörü gibi yüce duygulan aramýzda pekiþtirmeli, dini ve milli deðerler etrafýnda birleþmeliyiz. Manevi bunalýmlarýn yaþandýðý, sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzur ortamýna çok ihtiyaç duyulduðu bu yüzyýlda Ýslam'ýn güzel ahlakýný yaþayarak; iyilikte, fazilette insanlýða örnek olmalý. Ýslam'ý bu olla insanlýðýn gündemine etkin bir þekilde sokmaya çalýþmalýyýz. Kandil münasebetiyle bu akþam yatsý namazýndan önce Ulu Camide mevlidi þerif okunacak, gece ie ilgili konuþma ve dua yapýlacaktýr. Kandil programýna bütün müminler davetlidirler. Allah'ýn birliðini tanýmak, bir olan Allah'a inanmak,ana babaya iyi davranmak. Akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, hayýr yapmak.hem cimrilikten hem israftan sakýnmak. Çocuklarýn hayatýný korumak.zinadan, fuhuþtan kaçýnmak.adam öldürmemek. Yetim malý yememek. Verilen sözü tutmak. Ölçüyü ve tartýyý tam yapmak. Bilmediði þeyin peþine düþmemek, bilgisiz hüküm vermemek. Büyüklük taslamaktan kaçýnmalýdýrlar bunlara Müslüman vatandaþlarýmýz çok dikkat etmelidirler" dedi. Aþýk, kandil gecesinde neler yapýlmasý gerektiði hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edebilmiþ olmak için, gündüzünde oruç tutulmalý gecesinde cemaatle namaz kýlýnmalý, vaaz ve mevlidi þerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli kaza ve nafile namazlar kýlýnmalý, büyüklere saygý ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küskünler kucaklaþmalýdýr. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eþ, dost ve uzaktaki akrabalara tebrikleþmelidir.müslüman kardeþlerimin kandilini tebrik ede Çorum halkýna ülkemize Ýslam alemine ve bütün insanlýða huzur ve barýþ getirmesini Cenab-ý Allah'tan temennini ve niyaz ederim." Kubilay Kaan YÜCEL

"Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr"

Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr BÝZÝMLE YÜRÜ çorum mazot 1.75 tl olacak Çiftçimizin yüzü gülecek MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI YEDAÞ'ýn Avrupa'da ilk 10 hedefine sadece 1 adým kaldý Amerika'nýn New York kentinde

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

otellerde israf etmeyelim

otellerde israf etmeyelim Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl

Detaylı

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: 0534 829 55 45 TEK

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı