OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý"

Transkript

1 Babiþko Boncuk Yýlmaz (Yýlmaz Dursun) Vefat etti Özellikle Çorumspor camiasý tarafýndan 'Babiþko ve Boncuk Yýlmaz' lakaplarý ile bilinen Yýlmaz Dursun ( 80 ) 23 Ocak 2014 tarihinde geçirdiði beyin rahatsýzlýðý sonucunda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesine kaldýrýlmýþtý. Yaklaþýk 4 aydýr Nuroloji Bölümü yoðun bakým bölümünde tedavi görmekte iken dün yaþamýný yitiren Yýlmaz Dursun Bugün defnedilecek. Tek Yýldýz Gazetesi olarak merhuma Allah dan Rahmet, ailesine ve sevenlerine baþ saðlýðý dileriz. TEK GAZETESÝ ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Kandiliniz Mübaret olsun Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada 2014 yýlý teklif çaðrýsý sonuçlarýna yer verildi. KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý için Amasya'dan 34, Çorum'dan 43, Samsun'dan 96 ve Tokat'tan 22 adet proje olmak üzere toplam 195 adet proje baþvurusundan toplam 77 tanesinin 65 puan ve üzerinde puan alarak asýl listede yer aldýðýnýn ifade edildiði açýklamada, "KOBÝ programý kapsamýnda sunulan projelerin toplam bütçesi 57 milyon 345 bin 767 TL iken Ajansýmýzdan talep edilen destek miktarý toplam 26 milyon 587 bin 295 TL olmuþtur. SAYFA 14 TE Nurullah Çakýr Yakup Canbolat Vali atamalarý hakkýnda karar Resmi Gazete'de yayýmlandý. 31 il valiliðini kapsayan kararla 12 ilin valisi merkeze alýndý. Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Yakup Ýrfan Balkanlýoðlu Vali Balkanlýoðlu Ordu'ya, Canbolat Hakkari'ye atandý Canbolat Hakkari Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Çorum eski Valisi Rize Valisi Nurullah Çakýr ise merkeze atandý. SAYFA 5 TE "Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edelim" TSO mayýs ayý toplantýsý gerçekleþti Ticaret ve Sanayi Odasý mayýs ayý meclis toplantýsý gerçekleþti.dün gerçekleþen toplantýda meclis baþkaný Erol Karataþ 'Soma'da gerçekleþen maden kazasýnda yaþamýný yitiren iþçilere Allah'tan rahmet sevdiklerine baþsaðlýðý diliyorum' dedi.tso Meclis Üyesi Fikret Tepençelik ise söz alarak 'Soma'da gerçekleþen kaza sonucunda bizlerde sanayiciler ve iþadamlarý olarak anladýk ki iþ kazalarý noktasýnda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor' dedi. SAYFA 7 DE Karadeniz Kalkýnma Kurultayý Çorum'da yapýlacak Karadeniz'in Özelliklerini Koruma Derneði 6. Karadeniz Kalkýnma Kurultayýný Çorum'da yapacak. 31 Ekim'de gerçekleþtirilecek olan kurultay öncesinde Karadeniz'in Özelliklerini Koruma Derneði Baþkaný Murat Karayalçýn, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu'nu ziyaret etti. SAYFA 11 DE SAYFA 2 DE Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk 'Miraç Kandili' sebebiyle basýn açýklamasý yaptý. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen basýn açýklamasýnda Ýl Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç ve Ahmet Süzen de hazýr bulundu. 25 Mayýs Pazar gününü 26 Mayýs Pazartesi gününe baðlayan gecede gerçekleþecek olan Miraç Kandili'nin önemine deðinen Müftü Aþýk "Çok mukaddes pek feyizli ve bereketli bir geceye, mübarek Ýsra ve Miraç kandiline tekrar kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. SAYFA 10 DA Anadolu ÝHL'nin proje baþarýsý Emniyetten öðrencilere Çanakkale jesti! Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇO- GEP) kapsamýnda yürütülen "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi" çerçevesinde öðrencileri Çanakkale gezisine gönderdi. SAYFA 12 DE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayanlar asansör tamiri yapamaz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, asansör bakýmý yapan iþletmelere vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanýp tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði"nin, asansörlerin yýllýk kontrolünü kapsayan 10. maddesine göre... SAYFA 3 TE Afrikalý rektörlerden Uslu'ya ziyaret SAYFA 12 DE Hititler Alman elçiliðinde tanýtýldý Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) Ankara Þubesi tarafýndan hayata geçirilen "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilk etkinliði Almanya'nýn Ankara Büyükelçiliðinde yapýldý. Etkinlik hakkýnda bilgi veren ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, "Çorum Ýlini, kültürünü ve ören alanlarýný ülkemizde yaþayan yabancýlara Türkiye'de ki evlerinde yani büyükelçiliklerde anlatmak, onlarýn ilgilerini Çorum'a çekmek ayrýca... SAYFA 6 DA

2 2 2 AJANDA Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANOTALÝA TURÝZM Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No:5 / B Çorum Tel: Dedesli Türkmenleri þenliði yarýn Ýmsâk : 03:18 Güneþ : 05:10 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:39 Akþam : 20:06 Yatsý : 21: Ay, 31 Gün, 21. Hafta Güzel ahlâk, Allahü teâlânýn takdirine râzý olmaktýr. Ebû Osman Maðribî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ACI ÝMÝZ Soma'da maden ocaðý çöktü Orda analarýn belini büktü Ýkiyüz kiþi canýndan geçti Yanar yüreðimiz hep ona yanar Bu nasýl felaket bu nasýl düzen Girizu patlamýþ yýkmýþ sað kalaný Bakanlar toplanmýþ oraya hemen Yanar yüreðimiz hep ona yanar Ýþçilerde yer altýnda çalýþýr Gelmiþ ana baba orada aðlamýþlar Yaralýlar hastaneye tanýþýnýr Yanar yüreðimiz hep ona yanar Maden ocaðýnda eceli gelmiþ Üç yüz kiþi orada ölmüþ Ailesi orada aðlayýp kalmýþ Yanar yüreðimiz hep ona yanar Hakkýn emri böyle geride kalmaz Nasibin kesilir geride gelmez Umduðun çarede yerini bulmaz Yanar yüreðimiz hep ona yanar Rýza Koçak Anadolu ÝHL'nin proje baþarýsý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýnnovasyon Projesi kapsamýnda Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinin gönderdiði projelerden 4'ü ön deðerlendirmeyi geçerek finale kaldý. Bu projelerde danýþman öðretmen Gülhan Eþkil rehberliðinde Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinden Hasan Hüseyin Küçükahýskalý, Abdullah Ortakaya, Aliye Atakcan, Þeyda Darbaþ, Kadriye Gül Dalyan, Aslýhan Akbolat, Furkan Keleþ, Mustafa Uður Balyuz görev aldýlar. Finale kalan projeler 4 Haziran 2014 tarihinde Tokat Cumhuriyet Meydaný Alaný'nda "Bölgesel Ýnovasyon Yarýþmasý ve Proje Pazarý" nda yapýlacak olan deðerlendirmeye katýlacaklar. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý bölgenin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnýn hýzlandýrýlmasý amacýyla 2012 yýlýnda TR83 Bölgesi Ýnovasyon Stratejisi Eylem Planý'ný hazýrladý. Hazýrlanan bu plan çerçevesinde düzenlenecek etkinliðin ana temasý "toplumsal hayata yenilik" olarak belirlendi. Bu ana temaya uygun olarak aþaðýdaki konular öncelikli olarak deðerlendirildi: "Saðlýklý toplumsal yaþam, temiz çevre ve enerji verimliliði, dezavantajlý gruplarýn toplumsal hayata katýlýmý, þehir yönetiminde yenilikçi yaklaþýmlar, toplumsal hayatý kolaylaþtýrýcý teknoloji kullanýmý" Yarýþmaya Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ortaokul ve liselerde öðrenim gören öðrenciler katýldý. Haber Servisi Altýkardeþ Tic. TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ Bahattin - Mahmut - Ömer Altýkardeþ Çorum'un en geniþ kapsamlý þenliði olma özelliðini taþýyan ve bu yýl 14. yapýlacak olan Dedesli Ovasý Türkmen Þenlikleri'de Türk Halk Müziði'nin güçlü seslerinden Tülay Maciran sahne alacak. Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði ile merkezi Ankara'da bulunan Dedesli Ovasý Bizim Köyler Derneði tarafýndan bu yýl 14. düzenlenecek olan Dedesli Türkmen Þenlikleri yarýn yapýlacak. Çorum'da Dedesli Türkmen aþiretine baðlý 12 tane Türkmen köyünün bir araya gelerek oluþturduðu Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði tarafýndan organize edilen þenliðe her yýl on bini aþkýn vatandaþ katýlýyor. Þenliklerde bölgeye özgü oyunlar da yeniden canlanacak. Köse Gezdirme, Deve Çekme, Kýz Kaçýrma, Atla Gelin Getirme ve Taký töreni gibi binlerce yýllýk geleneklerin yeniden canlandýrýldýðý þenlikler hakkýnda bilgi veren Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Kandiliniz Mübarek olsun LEVENTLER Kuyumcu Atölyesi Ercan & Ergün ÇAKMAK *Altýn Gümüþ Tamiratý *Fantazi Gümüþ Taký Çeþitleri *Metal Gözlük Tamiri Cep: Tel: Yeni Yol Mah. Hamam Sok. No: 14 Çorum Yýl: 10 Sayý: MAYIS 2014 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Dernek Baþkanlarý Mehmet Ali Yýldýrým ve Yüksel Altunkeser, þenliklerin için tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðýný bildirdiler. Öte yandan kene gibi haþerelere karþý tüm þenilik alanýnýn 2 kez ilaçlandýðýný kaydeden Yýldýrým ve Altunkeser, doðal ortamda vatandaþlarýn rahat etmeleri için her türlü önleminde alýndýðýný, ayrýca aracý olmayanlar içinde ile saatlerini arasýnda Yeþil Fýrýn önünden þenlik alanýna otobüslerin kaldýrýlacaðýný açýkladýlar. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ölenlere rahmet kalana saðlýk Hükümet yardým eder verir aylýk Allah'tan isterim sakata saðlýk Yanar yüreðimiz hep ona yanar Kocak der ki çok acýdým bu iþe Bakmaz olmuþ orda kardeþ kardeþe Kul olanýn gelir böyle baþýna Yanar yüreðimiz hep ona yanar HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,091 2,092 EUR 2,849 2,850 STERLiN 3,521 3,522 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: MACÝTOÐLU ECZANESÝ TEL: BÝLGE ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MiraçKandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz KARATAÞLAR OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. Km TEL: (364) Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Celal Onay Zekeriya YURTTAÞ Mavi Marmara maðdurlarýndan "Ýsrail'e özel kanun" iddalarýna tepki! Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayanlar asansör tamiri yapamaz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, asansör bakýmý yapan iþletmelere vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanýp tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði"nin, asansörlerin yýllýk kontrolünü kapsayan 10. maddesine göre, "Asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibariyle ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yýllýk kontrolü, yapýnýn baðlý bulunduðu ilgili idare tarafýndan, A tipi muayene kuruluþuna yaptýrýlýr" hükmünün olduðunu hatýrlatan Ocak, "Söz konusu yönetmelik çerçevesinde denetlenen asansörlerden, can ve mal güvenliði açýsýndan yüksek risk taþýyan ve en kýsa sürede giderilmesi gereken uygunsuzluklar tespit edilen asansörlere kýrmýzý renkli bilgi etiketi yapýþtýrýlmakta ve bu uygunsuzluklarýn en kýsa sürede giderilmesi istenmektedir. Asansör Tamir Bakým ve Servis Hizmeti vermek üzere TSE HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) sahibi iþletmeleri, Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin Bakýmýn kapsamý baþlýklý 7. Maddesinde; "Asansör bakýmý olarak, yaðlama ve temizlemeyi, kontrolleri, kurtarma çalýþmalarýný, ayarlama iþlemlerini, kullanýma ve yýpranmaya baðlý olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileþen onarýmý veya deðiþtirilmesini yapar. Yeni bileþenin karakteristikleri orijinali ile ayný olsa dahi, makine, asansör kabini, kapýsý, kontrol paneli, kýlavuz ray gibi ana bileþenin veya güvenlik aksamýnýn deðiþtirilmesini, asansörün yerinin deðiþtirilmesini, asansörün hýz, taþýyabildiði yük, vb. gibi herhangi bir karakteristiðinin deðiþtirilmesi de dahil modernizasyonunu yapamaz."denilmektedir. Kýrmýzý etiket yapýþtýrýlan, ya da uygunsuz bulunan asansörlerin, uygunsuzluklarýnýn giderilmesi amacýyla, asansör montajýna yetkili olmayan (onaylanmýþ kuruluþ sertifikasý bulunmayan) ve TSE Belgelendirme Müdürlüðünden alýnan HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) ile asansör montajý yapan iþletmelerin olduðu duyumu alýnmaktadýr. Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin yukarýda açýklanan hükmüne raðmen, yetkisiz yeni bileþenin karakteristikleri orijinali ile ayný olsa dahi, makine, asansör kabini, kapýsý, kontrol paneli, kýlavuz ray gibi ana bileþenin veya güvenlik aksamýnýn deðiþtirilmesini, asansörün yerinin deðiþtirilmesini, asansörün hýz, taþýyabildiði yük, vb. gibi herhangi bir karakteristiðinin deðiþtirilmesi de dahil modernizasyonunu yapan iþletmeler ile bu iþletmelere onarým veya montaj iþi yaptýran apartman ve bina yöneticileri, ya da yetkililer hakkýnda Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun kapsamýnda idari para cezasý uygulanacaktýr. Asansör Aylýk Bakým ve Servis Hizmeti veren iþletmeler ile apartman ve bina yöneticilerinin bilgisine sunulur" dedi. Yasin YÜCEL Mavi Marmara katýlýmcýsý Selim Özkabakçý ve diðer Mavi Marmara maðdurlarý, Ýsrail'le ilgili hükümet tarafýndan özel bir kanun çýkarýlacaðý iddialarýna tepki gösterdiler. Maðdur aileler ve avukatlarý Çaðlayan'daki Ýstanbul Adliyesi'nde devam eden Mavi Marmara davasýnda yargýlanan Ýsrailliler ile ilgili hükümet tarafýndan özel bir kanun çýkarýlacaðý iddialarýný eleþtirdi. Mavi Marmara maðdur avukatlarý adýna açýklama yapan Avukat Uður Yýldýrým, Mavi Marmara saldýrýsý maðdurlarýnýn onayý olmaksýzýn, Ýsrail Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasýnda yapýlacak bir uluslararasý sözleþmenin tüm hukuki süreçleri sonlandýracaðý þeklinde, konularýn gündeme getirildiðini söyledi. Yýldýrým, "Mavi Marmara bir kamu davasý olduðundan mahkemece bir hüküm verilmediði müddetçe sonlandýrýlamaz. Kamuoyunda yer verilen bu davanýn devletlerarasý bir anlaþma ile sonlandýrýlacaðý ve failler hakkýnda yeni davalarýn açýlmasýnýn engelleneceði iddiasý da tamamen hukuki bilgiden uzak iddialardýr. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Mavi Marmara saldýrýsý faillerinin sorumsuzluðunu içeren bir anlaþmayý Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne getirmesi ve onaylamasý, baþta yargý baðýmsýzlýðý olmak üzere hukukun genel ilkelerine ve anayasa ile koruma altýna alýnmýþ temel hak ve özgürlüklere vurulmuþ bir darbe niteliði taþýr. Canlý yayýnda, tüm dünyanýn gözleri önünde yapýlan bir katliamýn faillerine yönelik bir özel af kanunu çýkarýlmasý, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir kara leke olarak geçecektir" ifadelerini kullandý. Yasalarýn hangi amaçlarla çýkarýlacaðýnýn Anayasa'da belirtildiðini hatýrlatan Yýldýrým, þöyle devam etti: "Baþka amaçlara ulaþmak için yasal düzenleme yapmak, yasayý amaç unsuru bakýmýndan sakatlar, anayasal anlamda yetki saptýrmasýna neden olur. Dolayýsýyla devletlerarasýndaki uluslararasý teamül gereði, birtakým siyasi amaçlar çerçevesinde yapýlan görüþmelerle alýnan kararlar neticesinde bir yasa çýkararak özel af niteliði taþýyan bir düzenleme yapmak, yargý baðýmsýzlýðý ilkesine ve Anayasa'ya açýk aykýrýlýk teþkil eder. Türk hukuk tarihine böyle bir kara lekenin sürülmemesi için ilgilileri uyarýrýz." Bahadýr YÜCEL Otobüslerin aküleri çalýndý Sungurlu Belediyesine ait özel halk otobüslerinin aküleri çalýndý. Daðhan Taþýmacýlýk tarafýndan yürütülen þehir içi toplu ulaþýmda kullanýlan otobüslerinin park edildiði Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yanýnda, gece kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan aküleri çalýndý. Sabah servis için olay yerine gelen þoförler 3 otobüsün aküsünün çalýndýðýný, birininde aküsünün söküldüðünü ama götürülmediðini gördüler. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptý. Polis, çevredeki güvenlik kameralarý ve mobese kameralarýndan hýrsýzlarý yakalamaya çalýþýyor. Diðer taraftan otobüslerin akülerinin çalýnmasý nedeniyle sabah okul ve iþ yerlerine gidecek vatandaþlar maðdur oldu. Yasin YÜCEL

4 4 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ YILPEN PLASTÝK Sadýk Yýldýrým Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum TEL: Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Mahir ODABAÞI ENGELLÝ ÖÐRENCÝ ZÝYARETLERÝ GÖZLEMÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Önceki gün sayýn valimizin eþleri Fatma Baþköy Haným Efendi, Kale özel uygulama okulu ile Zübeyde haným özel eðitim iþ uygulama merkezi, Ýþitme engelliler okulu ve Ýþ okulunu ziyaret etiler. Bende þube müdürümüz cengiz Kýlýnç Beyle beraber yapýlan ziyarete eþlik ettim. Ziyarette ayrýca Eðitime muhtaç zihinsel ve spastik engelli çocuklarý koruma derneði baþkaný Neslihan Hüsülüoðullarý'da bulundu. Ýki günde yapýlan dört okul ziyareti 7-8 saat sürdü. Biz yazarçizerler için bu tür etkinlikleri gözlemlemek çok önemlidir. Çünkü buralarda göreceðimiz bir görüntü, duyacaðýmýz bir kelime, bir cümle onlarca þiire - makaleye ilham kaynaðý olabilir. Ýtiraf etmem gerekirse oldu da. Çünkü ben çevreyi gözlemlemeyi, artýlarý eksileri gönül süzgecinden geçirdikten sonra þiirlerle, makalelerle okuyucularýma arz etmeyi çok seviyorum. Zaten sevilmeden yaþanmadan yazýlan en iyi yazýlar güdük kalýr. Yerine göre klavyeye sevinç gözyaþý, yerine göre hüzün gözyaþý damlayabilmelidir. Eðer o damla okuyucular tarafýndan hissedilirse gönüllerde derya olur. Muhterem Fatma Baþköy Haným Efendinin, özel durumu olan bu okullara ilgisi, alakasý, bir anne þefkatiyle buralardaki tüm öðrencilerle tek tek ilgilenmesi, onlara sarýlmasý, öpmesi, baþlarýný okþamasý, fotoðraf çekinmesi kýsaca onlarla hem hal olmasý takdire þayandýr. (bu anlatýlanlar sakýn yaðcýlýk olarak algýlanmasýn çünkü benim böyle bir âdetim yok. Artýlarý da eksileri de yazabilen, konuþabilen biriyim) Fatma Baþköy Haným, girdiði her sýnýfta öðrencilerin ilgisiyle, sevinç çýðlýklarýyla karþýlandý. Dikkatimi çeken bir hususta haným efendinin çoðu öðrencileri önceden tanýyor olmasýydý. ''Minel kalbi ilel kalbi revzene - kalpten kalbe yol gider'' sýrrýnca gönülden gelen gönüllerde, dilden yapmacýk dökülenler sýralarda kalýr. 'Hayat tomurcuklarýný, ümit yaðmurlarý ýslatýr / yýllar gelip geçince hatýralar yaþatýr' misali yýllar geçse de, isimler unutulsa da acý tatlý anýlar kalýr. Çocuklar dinlemese de torunlara itina ile anlatýlýr. Bu okullarý bende çok önemsemekteyim. Ýmkânlar oranýnda zaman zaman ziyaret ederek deprem, yangýn, kazalardan korunma hususlarýnda basit bilgilendirme ve uygulamalý tatbikatlar yapýyoruz. Diðer okullarda yapýlan çalýþmalarýn % 90 faydalý olduðunu görünce mutlu olursunuz ama buralarda % 20 diliminde bile iþe yaradýðýnýzý anlarsanýz tabiri caizse þapkanýzý göðe fýrlatýrsýnýz. Bu nedenle doðal afetlere, yangýnlara, kazalara karþý bu öðrencilerin eðitimi ve en önemlisi olasý afetleri en az zararla atlatabilmesi için gerekli uygulanabilir tedbirlerin alýnmasý önem arz etmektedir. En basiti apartmanýn 5. Katýnda ikamet eden bir engellinin muhtemel yangýnlarda yangýn merdiveninden güvenli bir þekilde tahliye etme imkânýmýz var mý, yok mu sorgulamak durumundayýz. Çünkü yarýn çok geç olabilir. Geçenlerde Ýnkýlap okulunda görme engelli çocuklarýn resim sergisine katýldým. Ýnsan görme engelli yaþlýlara biraz alýþýyor ama çocuklarý görünce kelimeler boðazýmýza týkanýyor. Söz bitiyor. O çocuklarýn kabartmalý kitaptan bir paragraf okumasý veya bilgisayardan bir cümle yazmasýný gören o anne -babalarýnýn sevincini ifade etmeye kelimeler yetmez. Buna mukabil her türlü maddi imkâna, saðlýk sýhhate sahip olduðu halde mutlu olamayan 'her þey var bir þey yok stresteyim dostum streste' misali stresten kurtulamayan, nimetlere þükür edemeyen nesillere ne demeli. Diðer taraftan bu tür okullarýn zaman zaman ziyaret edilmesi (keþke çocuklarýmýzla beraber) maðrur nefislerin burnunun yere sürtülmesi ve elindeki nimetlerin kadri kýymetinin idrak edilmesi; 'RABBÝM SANA BÝNLERCE ÞÜ- KÜRLER OLSUN. HÝÇBÝR ÞEYÝM OLMASA DA ÇOCUKLARIMIN SAÐLIKLI SIHHATLÝ OLMASI DÜNYALARA BEDELMÝÞ' diyebilmesi için müthiþ bir fýrsattýr. Anneler vardýr, engelli çocuklarý için çýrpýnýr didinir ömürlerini feda ederler Anneler vardýr, saðlam bebeklerinin kadri kýymetini bilmeyip çöpe terk ederler. Vesselam iki farklý insanlýk örneði karþýmýza çýkýverir. Bilinmesi gereken bir hususta bu tür okullarda görev yapan personel çok önemlidir. Ýçte samimi sevgi olmadan para için bu okullarda çalýþýlmaz. Para elbette önemli ama sevginin peþinden takip etmesi gerekir. Bu tür mekânlarda cenneti kazanmakta, cehenneme yuvarlanmakta kolaydýr. Çünkü muhataplarýnýzýn yaþý kaç olursa olsun sabidir, masumdur. Onlarýn gönüllerinin kasten incitilmesi belki de arþý alayý sallar. 'Her beterin vardýr bir beteri, ne zaman üzüntülü olsam karþýma çýkar daha kötüleri' misali dünya da mutlu olmak için daima kendimizden aþaðýda olanlara bakmalýyýz. Ayakkabýlarýnýn markasýný beðenmeyen çocuklarýmýza, ayakkabý giyecek ayaðý olmayanlarý anlatmaktan çok gösterebilirsek umarým daha etkileyici olur. Geçmiþ yýllara göre devletimizin þefkatli ellerinin buralardaki saf, masum, doðal çocuklarýmýzýn enselerinde olmasý tüm samimiyetimle ifade edeyim ki TAKDÝRE ÞAYANDIR. Rabbim ziyadeleþtirsin. Daha güzel hizmetler yapmak nasip eylesin. Ben, engelliyim diye sakýn aðlama anne, Dünya baki deðil, bunun ahireti var birde Sabýrla, þefkatle beni hep öpüp okþayý verde Hiçbir engel kalmasýn þu hüzünlü gönlümde Ben seni çok çok seviyorum caným anne Ne olur beni býrakma ömrünce Sakýn utanma benden, engelli diye Ýçimdeki sevgi sana yeter yine Ýyi ki sen varsýn anne (Yazarla iletiþim: )

5 5 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MiraçKandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz KOÇAKLAR TARIM Akþemsettin Cad. No:20 Çorum TEL: Faks : Gsm : E-Posta : Tüm Çorumlu Hemþehrilerimin ve Partililerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan "Meslek içi eðitim çalýþmalarýna önem vereceðiz" Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna konuk oldu. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda Demirci, dernek olarak hizmet bayraðýný devralan yeni yönetim kurulu ile yapacaklarý projeler hakkýnda bilgiler verdi. Önceki gün saat 16.00'da yayýnlanan program ilgi ile dinlendi. Dernek olarak yeni dönemde meslek içi eðitim çalýþmalarýna önem vereceklerini belirten Demirci, çeþitli kurslar, seminerler, panel ve konferanslarla ilde faaliyet gösteren medya kuruluþlarýnýn mesleki birlikteliðine dernek olarak katký sunacaklarýný kaydetti. HGYD'nin Çorum medyasýný temsil eden ciddi bir meslek birliði olduðuna dikkat çeken Demirci, "Ayrýþmanýn ve bölünmenin deðil, birliðin ve bütünlüðün adresiyiz. Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne buradan davette bulunuyorum. Gelin derneðimiz çatýsý altýnda bizimle beraber olun. Derneðimiz tüzüðünde de belirtildiði gibi bizde bir kiþi ikinci kez baþkan seçilemiyor. Bizde temsil ve yönetimde bütün üyelerimiz söz sahibi. Yýllarca süren ve iþgal edilen koltuk ve makam olgusu bizim anlayýþýmýzla uyuþmuyor. Sahada aktif olarak çalýþan muhabirden dizgiciye, daðýtýcýdan, radyo spikerine televizyon sunucusuna ilimiz medyasýný samimiyetle kucaklayan bir anlayýþla hareket ediyoruz. Birlikten her zaman kuvvet doðar. HGYD dernekçilikte demokrasinin, hoþgörünün ve dayanýþma bilincinin adresidir" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Nasip Ekmek Fabrikasý Vali Balkanlýoðlu Ordu'ya, Canbolat Hakkari'ye atandý Nurullah Çakýr Yakup Canbolat Vali atamalarý hakkýnda karar Resmi Gazete'de yayýmlandý. 31 il valiliðini kapsayan kararla 12 ilin valisi merkeze alýndý. Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný hemþehrimiz Yakup Canbolat Hakkari Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Çorum eski Valisi Rize Valisi Nurullah Çakýr ise merkeze atandý. Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesinde yapýlan atamalarda 12 Vali merkeze çekilirken, 19 valinin de çeþitli illere atamasý yapýldý. Atama kararlarý, Resmi Gazete'de yayýmlandý. MERKEZE ALINAN VALÝLER Burdur Valisi Nurettin Yýlmaz, Bartýn Valisi Ali Çýnar, Batman Valisi Yýlmaz Arslan, Edirne Valisi Hasan Duruer, Gümüþhane Valisi Yusuf Mayda, Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, Kars Valisi Eyüp Tepe, Manisa Valisi Abdurrahman Savaþ, Mardin Valisi Ahmet Cengiz, Ordu Valisi Kenan Çiftçi, Rize Valisi Nurullah Çakýr ve Siirt Valisi Ahmet Aydýn Merkez Valiliði'ne atandý. VALÝSÝ DEÐÝÞEN ÝLLER Sakarya Valisi Mustafa Büyük Adana Valiliði'ne, Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner Afyonkarahisar Valiliði'ne, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Ahmet Deniz Ardahan Valiliði'ne, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoðlu Bartýn Valiliði'ne, Eskiþehir Vali Yardýmcýsý Azmi Çelik Batman Valiliði'ne, Avcýlar Kaymakamý Hasan Kürklü Burdur Valiliði'ne, Merkez Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu Dursun Ali Þahin Edirne Valiliði'ne, Ýçiþleri Bakanlýðý Hukuk Müþaviri Yücel Yavuz Gümüþhane Valiliði'ne, Ýçiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkaný Yakup Canbolat Hakkari Valiliði'ne, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Güney Özdemir Kars Valiliði'ne, Urla Kaymakamý Þehmuz Günaydýn Kastamonu Valiliði'ne, Kastamonu Valisi Erdoðan Bektaþ Manisa Valiliði'ne, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen Mardin Valiliði'ne, Afyonkarahisar Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu Ordu Valiliði'ne, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazýcý Rize Valiliði'ne, Adana Valisi Hüseyin Avni Coþ Sakarya Valiliði'ne, Kamu Denetçiliði Kurumu Genel Sekreteri Mustafa Tutulmaz Siirt Valiliði'ne, Muratpaþa Kaymakamý Cevdet Can Tokat Valiliði'ne Ýzmit Kaymakamý Osman Kaymak Tunceli Valiliði'ne atandý. Haber Servisi Tüm Ýslam aleminin ve Çorumlu hemþehrilerimizin MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ kutlar Yüce Allah tan hayýrlara vesile olmasýný dileriz Necmi - Murat AKDEMÝR Merkez Varinli Cad. No:2 Çorum TEel:

6 HAER TEK 6 ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1 TEL: RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) Yeni Tat Lezzet Lokantasý Kadir usta tel: Hamit Camii Altý No: 45 Meþhur Tandýr Kebap Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Hititler Alman elçiliðinde tanýtýldý Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) Ankara Þubesi tarafýndan hayata geçirilen "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilk etkinliði Almanya'nýn Ankara Büyükelçiliðinde yapýldý. Etkinlik hakkýnda bilgi veren ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan, "Çorum Ýlini, kültürünü ve ören alanlarýný ülkemizde yaþayan yabancýlara Türkiye'de ki evlerinde yani büyükelçiliklerde anlatmak, onlarýn ilgilerini Çorum'a çekmek ayrýca birçok medeniyetin yýllar önce Anadolu topraklarýnda yaþadýðýný ve geleceðe ýþýk tuttuðunu görsel olarak ifade etmek bunun yaný sýra farklý kültürler arasýnda dostluk köprüleri kurmak amacýyla kaleme aldýðým "Hititler Elçiliklerde" projesinin ilkini Alman elçiliði ile birlikte gerçekleþtirdik. Programýmýza Soma'da meydana gelen ve her zaman yüreðimizin bir yerinde olacak þehit madencilerimizi anmak için yaptýðýmýz saygý duruþu ile baþladýk. Ardýndan Valiliðimizin hazýrlatmýþ olduðu yeni tanýtým filmi ile programýmýza katýlan yerli ve yabancýlarla paylaþtýk onlarda kentimiz hakkýnda farkýndalýk yaratmaya çalýþtýk" dedi. Protokol konuþmalarýnýn ardýndan "Hititlerde Sanat" konulu panel yapýldý. Panele konuþmacý olarak ise Prof.Dr. Aygül Süel, Prof.Dr Tayfun Yýldýrým ve Doç.Dr Andreas Scahcner katýldý. Süel, Yýldýrým ve Scahcner Çorum'da kazý alanlarýnda yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda katýlýmcýlara kazýlarda ortaya çýkarýlan materyaller ve bu bulgular ýþýðýnda Hititlerin sosyal yaþantýlarýndan yola çýkarak müzik, dans, dini tören ve kýyafetleri hakkýnda bilgiler verdiler. Panelin ardýndan Hitit kýyafeti giymiþ müzisyenler Hititlerin kullanmýþ olduðu çalgýlarla Çorum türkülerini seslendirdiler. Konserin ardýndan ise Hititlerde dans, müzik ve kostüm konulu fotoðraf sergisi açýldý ve Hitit mutfaðýndan oluþan bir kokteyl verildi. ÇEKVA Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan etkinliðin gerçekleþmesinde emeði geçenlere teþekkür ederek, "Bu programa Kültür Bakanlýðýmýz, Çorum Belediyesi, Tuðrul Velidedeoðlu, Uður Barlýk, Latif Kavukçu, Ali Haydar Öztaþ sponsor olarak katký verdiler. Valiliðimizden de araç, broþür ve materyal desteði aldýk. Bu etkinliðin etkilerine gelince, etkinlik davetiyesi ve program Alman elçiliði tarafýndan bütün büyük elçiliklere gönderildi, böyle bir etkinlikten ve ilimizdeki bu medeniyetten haberdar olmalarý saðlandý. Bu etkinliðe Alman elçiliði resmi sayfalarýnda yer verdi. Ayrýca Türkiye'de ve Almanya'da Popülaritesi çok yüksek olan Goethe Enstitüsü üç aylýk etkinlik program kitapçýðýnda ve resmi internet sitesinde de þahsýma ait bir makale ile yer aldý. Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'e ve programýmýza katýlan Vali Yardýmcýmýz Hacý Osman Ebiloðluna, Sayýn Muzaffer Külcüye, Sayýn Uður Barlýk'a, Sayýn Latif Kavukçuya, Sayýn Ali Haydar Öztaþ'a ve Sayýn Tuðrul Velidedeoðluna, Çorum Vakfý Ankara Þubesi Yönetim Kuruluna, Kültür Bakanlýðýmýza ve Alman Maslahatgüzarý Dr.Thomas Kutz'a, Goethe Enstitüsü yönetici ve çalýþanlarýna, panel ve konser programýnda yer alan deðerli kazý baþkanlarýmýz ile sanatçýlarýmýza, Siu yapým firmasýnýn sahibi Gökhan Ertek'e ve deðerli katýlýmcýlara teþekkür ediyorum" dedi. Haber Servisi TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN MiRAÇ KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ CEVHER PASTANESÝ

7 7 Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Ömer-Mustafa UZUN TSO mayýs ayý toplantýsý gerçekleþti Fatma Baþköy'den özel öðrencilere ziyaret Fikret Tepençelik Ticaret ve Sanayi Odasý mayýs ayý meclis toplantýsý gerçekleþti.dün gerçekleþen toplantýda meclis baþkaný Erol Karataþ 'Soma'da gerçekleþen maden kazasýnda yaþamýný yitiren iþçilere Allah'tan rahmet sevdiklerine baþsaðlýðý diliyorum' dedi.tso Meclis Üyesi Fikret Tepençelik ise söz alarak 'Soma'da gerçekleþen kaza sonucunda bizlerde sanayiciler ve iþadamlarý olarak anladýk ki iþ kazalarý noktasýnda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor' dedi.tepençelik 'Ýþ güvenliði noktasýnda muhim önlemler alýnmasý gerekiyor.kazalar sonucunda hem ekonomik anlamda hem de manevi anlamda büyük yýpranmalarýn önüne geçmemiz gerekiyor' þeklinde ifadeler kullandý.tepençelik 'Soma'da yaþanan kazanýn faturasýný bir kiþiye yüklemek yanlýþ olur þeklinde altýný çizerken 'Bu kazada bir çok kiþinin hatasý vardýr.yargýnýn da bu noktada çok þeffaf olmasý gerekiyor.bizlerde Soma için bir yardým düzenledik TOBB aracýlýðý ile baðýþlarý toplamaya baþladýk' þeklinde sözlerini tamamladý.konuyla ilgili slayt gösterisinin ardýndan meclis toplantýsý sona erdi. Kubilay Kaan Yücel Gönül Elçileri Ýl Koordinatörü Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy Engelliler Haftasý nedeniyle Özel Eðitim Uygulama Okullarýný ziyaret etti. Ziyaretlerde Fatma Baþköy'e Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýnç ile Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþ ve Zihinsel Engelliler Dernek Baþkaný Dr.Neslihan Hüsüloðullarý eþlik etti. Fatma Baþköy ilk ziyareti Kale Özel Eðitim ve Uygulama Merkezine yaptý. Daha sonra Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezine ve Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezine geçen Baþköy, her üç kurumdan eðitim alan öðrencilerle sohbet etti. Bahadýr YÜCEL Sungurlu MYO Hitit Güneþi Gösteri ekibi Gençlik Þenliðine katýldý ÝKÝNCÝ BAHAR Akdeniz Üniversitesi tarafýndan düzenlenen "Çiçek ve Çocuk" konulu 17. Uluslararasý Gençlik Þenliðine Hitit Üniversitesini temsilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Hitit Güneþi Gösteri topluluðu katýldý. Sungurlu MYO Müdür Yardýmcýlarý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ ve Öðr. Gör. Hamit Aksoy koordinatörlüðünde 11 öðrenciden oluþan gösteri ekibi, Türkiye çapýnda 30 ekibin seçildiði ve yurtdýþý üniversitelerinin de katýldýðý þenlikte þiir dinletisi ve drama gösterisinden oluþan baþarýlý bir program sergilediler. Ayrýca ekip tarafýndan hazýrlanan stantta Çorum'un tarihi ve kültürel deðerleri de tanýtýldý. Sunulan gösteri ve açýlan stant ziyaretçiler tarafýndan çok yoðun ilgi gördü. Misafirlere Çorum leblebisi ikram edildi. Etkinlikler sonrasýnda Akdeniz Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan Hitit Üniversitesine, teþekkür ederek plaket verdi. Bahadýr YÜCEL Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Kulaksýz Sk. No: 11/A Tel:

8 YAÞAM 8 Þehir çocuklarýnýn saðlýðý, fast Hava Yastýðý Karý koca arabada giderken, kadýn artýk bu evliliðe devam etmek istemediðini, boþanmak istediðini dile getirmiþ. Adam hiç sesini çýkarmamýþ ama gaza basmýþ hýzý 120'ye çýkarmýþ. Kadýn bu sefer boþanma anlaþmasýna sözü getirmiþ ve isteklerini sýralamýþ:- Evi ben istiyorum, deyince adam hýzý 150'ye çýkarmýþ. Kadýn:- Ayrýca bütün çeklerini, Kelime Avý kredi kartlarýný ve arabayý da istiyorum Adam hýzý 160'a çýkarmýþ. - Hiç bir þey söylemeyecek misin? Sen hiç bir þey istemiyor musun?adam kadýn konuþtukça hýzýný artýyormuþ. Adam: - Hayýr, ben ihtiyacým olan herþeye sahibim.- Öyle mi? Nedir o?ve adam arabayý karþýdaki duvara süratli bir þekilde çarpmadan önce cevap vermiþ:- Hava yastýðý bende! Günün Sudoku Bulmacasý Food ve kirli hava tehdidi altýnda Acýbadem Bursa Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Bülent Öztürk, özellikle þehir hayatýnýn geleneksel yemek alýþkanlýklarýnýn yerini fast food beslenme tipine býrakmasýnýn ve hava kirliliðinin çocuklarýn saðlýksýz büyümesine neden olduðunun altýný çiziyor. Dr. Bülent Öztürk, çocuklarýn olumsuz koþullardan yetiþkinlere göre daha fazla etkilendiðini belirtiyor. Sorunlarýn arasýnda fiziksel geliþim açýsýndan en zararlýsýnýn ise saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarý ve kirli hava olduðunu ifade ediyor. Dr. Öztürk, þu bilgileri veriyor: ''Hamburger, kola, cips... Çocuklar için vazgeçilmez yiyecek arasýnda yer alan bu fast food tarzý gýdalar, geleneksel yemek alýþkanlýklarýnýn yerini çoktan aldý. Ancak bu tarz bir beslenme çocuklarýn geliþimini önemli ölçüde etkiliyor ve genç nesillerde obezite hastalýðý sayýsý her geçen gün artýyor. Özellikle çalýþan anneler, zaman yetersizliði nedeniyle sýklýkla bu tip kaçamaklara göz yumsa da çocuklar baklagiller, sebze ve meyveler gibi geleneksel besinlerin yararlarýndan mahrum kalmýþ oluyor. Bu alýþkanlýk, hem çocuklarýn besin deðeri düþük gýdalara alýþmasýna neden oluyor hem de kilo alýmýný tetikliyor." ''HAVA KÝRLÝLÝÐÝNDEN HER YIL 11 MÝLYON ÇOCUK HAYATINI KAYBEDÝYOR'' Þehir çocuklarýnýn soluduðu havanýn doðal yerlere göre çok daha kirliði olduðuna dikkat çeken Dr. Öztürk, "Dünyada her yýl 1 buçuk milyara yakýn insan hava kirliliðinden etkileniyor ve bu oranýn önemli bir kýsmý da çocuklardan oluþuyor. Yýlda 15 milyona yakýn çocuk kirli hava koþullarý nedeniyle hayatýný kaybediyor. Bu rakamýn 4 milyonu sadece 5 yaþ altý çocuklar. Dünya genelinde en fazla hava kirliliði Asya ülkelerinde kaydediliyor ve ülkemizdeki çocuklar da bu þartlardan olumsuz etkileniyor." diyor.öztürk, solunum yolu enfeksiyonlarýndan kansere kadar pek çok hastalýða davetiye çýkaran hava kirliliðinin risklerini þöyle sýralýyor: ''Akciðer kanseri riski, kronik astým krizi, göðüs daralmasý, öksürük ve balgam, üst solunum sistemi akut bozukluklarý, göz, burun ve boðaz tahribatý, soluk alma kapasitesinde düþüþ, tetiklenen hastalýklardan kaynaklý ölüm.'' ''YAZIN BERRAK VE AÇIK HAVA ALDATICI OLABÝLÝYOR'' Yaz aylarýnda havanýn güneþli, berrak ve açýk olmasýnýn insanlarý aldattýðýný ve havanýn kirli olmadýðýný düþündürdüðünü belirten Dr. Öztürk, þu uyarýlarda bulunuyor. "Ancak sisli, dumanlý ve kapalý olmayan açýk havalarda da insan saðlýðýný olumsuz etkileyen kirletici maddeler bulunabiliyor. Yaz tipi hava kirliliðinin ilk nedeni ise yoðun trafik. Motorlu araçlarýn egzos gazlarýndan çýkan petrol yanma ürünlerine güneþ ýþýnlarýnýn etkisiyle oksidan adý verilen ve baþta ozon olmak üzere çeþitli azot oksitlerini barýndýran zehirli gazlar meydana geliyor. Trafiðin yoðun olduðu büyük þehirlerde oksidan miktarý çok daha fazla. Oksidanlar solunum yollarý için zehir etkisi yapýyor. Bunlar baþ aðrýsý, gözlerde sulanma ve kýzarma, burun akýntýsý ve hapþýrma gibi tahriþ edici etkileri oluyor." ''GÜRÜLTÜ DEYÝP GEÇMEYÝN'' Þehir hayatýnýn en önemli özelliklerinden biri olan günlük kronik gürültünün, çocuklarda tansiyonun, kalp atýþlarýnýn ve stres hormonlarýnýn yükselmesine yol açtýðýnýn altýný çizen Öztürk, "Bir çamaþýr makinasýnýn sesine eþ 50 desibellik gürültü bile özellikle çocuklarda zaman içinde kuruntu, umutsuzluk duygusu ve sinire yol açtýðý gözleniyor. 60 desibelin üzerinde ise bu olumsuz etkiler kronik psikolojik rahatsýzlýklara neden oluyor." diye konuþuyor. (CÝHAN)- Deniz suyu diþ saðlýðýna yararlý Diziz 19:55 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve Erdem in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir konu yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar. Sinema 23:15 Yedi Güzel Adam Tron Efsanesi 27 yaþýndaki Sam Flynn'in bir zamanlar dünyanýn en ünlü bilgisayar oyunlarýný yapan adamý olan babasý Kevin, gizemli bir þekilde ortadan kaybolmuþtur. Sam, ancak babasýnýn yollayabileceði tuhaf bir sinyali araþtýrýrken, kendini Kevin'ýn 20 yýldýr hapsolduðu dünyada bulur. Korkusuz savaþçý Quorra'nýn yardýmýyla baba-oðul ölüm kalým yolculuðuna çýkar. Bu evren, hayal bile edilemeyecek ve onlarýn kaçmasýný önleyecek araçlar ve silahlarla doludur.oyuncular : Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James Frain Yönetmen : Joseph Kosinski Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Diþ saðlýðýnýn korunmasý için özellikle yaz aylarýný dikkate alan uzmanlar, tatilde diþ eti kanamalarý, apseler ve çürüklerin kötü sürprizler oluþturabileceðini belirtti. Deniz suyunun birçok yararýnýn yanýnda, diþler için de olumlu etkileri olduðunu belirten uzmanlar deniz suyundaki tuzun bakterilerin çoðalmasýný engellediðini kaydetti.tatil hazýrlýklarý yapýlan þu günlerde saðlýkçýlarýn uyarýlarý bu kez diþ saðlýðýna yönelik oldu. Tatile çýkmadan önce mutlaka diþ kontrolü yapýlmasý tavsiyesinde bulunan Diþ Hekimi Suzan Yavaþca, alýnacak önlemlerle kötü sürprizlerin önüne geçilebileceðini belirtti. Yavaþça, " Tükürüðümüzdeki minerallerin, diþlerde oluþan bakteri plaklarýnýn üstüne çökmesiyle meydana diþ taþlarý görsel olarak kötü bir görünümün yaný sýra diþ eti iltihabý ve diþ eti hastalýklarýna neden olur, bu da aðýz kokusuna yol açar." dedi. Tatil bölgelerinde tüketilen gýdalara ve diþ temizliði alýþkanlýklarýna dikkat çeken Yavaþça, "Tatil mekânlarýnda tüketilen hazýr yemekler ve karbonhidrat bazlý yiyecekler, diþlerde oluþmuþ küçük problemleri telafisi zor sorunlar haline getirebilir. Düzenli olarak fýrçalanmayan diþlerde çürükler, diþ etlerinde rahatsýzlýklar baþta olmak üzere bir sürü sorun meydana gelebilir. Tatlý seçiminde tercihlerini yoðun ve aðýr tatlýlar dýþýnda kalan sütlü tatlýlardan yana kullanmalýlar. Yemek yedikten sonra diþleriniz için yapacaðýnýz en iyi þey su içmektir. Yemekten sonra içilen bir bardak su, yemek parçalarýný aðýzdan uzaklaþtýrýr ve aðýzdaki asidik ortamý ortadan kaldýrýr. Tabii yiyeceklerin yanýnda içeceklerin de tüketimi önemlidir. Ýçecek tüketirken pipet kullanýlmasý iyi olur. Pipetler hýzlý içim saðlayacak içeceklerin aðýzda daha az zaman kalmasýný saðlar." þeklinde konuþtu.havuz suyuna nazaran deniz suyunun çok daha faydalý olduðunu ifade eden Yavaþça, "Tatilde havuz yerine denizin tercih edilmesinde de fayda var. Çünkü havuz suyu aðýz ve diþ saðlýðýný olumsuz yönde etkileyebilir. Havuz suyunda bulunan bakteriler aðýz içinde bakteri oluþumunu artýrýr. Yüzme esnasýnda da havuz suyu aðýzla uzun zaman temas ettiði için bu olumsuz sonuçtan kaçamazsýnýz. Fakat deniz suyu içerisinde bulunan tuz nedeniyle aðýz ve diþ saðlýðýna zarar vermez. Ýçerisindeki tuz aðýzda bakterilerin artmasýna mani olur ve yine içerisinde kimyasal madde bulunmadýðý için diþ saðlýðý açýsýndan risk teþkil etmez." ifadesini kullandý. (CÝHAN) Dizi 20:00 Bugünün Saraylýsý Üftade nin çýkardýðý büyük rezalet, iki aileyi de altüst eder. Rezzan ve Savaþ, çiðnenen onurlarýnýn hesabýný soracaktýr. Skandalýn boyutu büyürken, Üftade nin öðrendiði bir baþka gerçek, onu karanlýða sürükler. Üftade, intihar eder. Durumu kritik olan Üftade hayat mücadelesindedir. Ayþen ve Katiboðlu ailesi periþandýr. Savaþ, büyük tuzaðýn ipuçlarýný adým adým toplarken, onun Hülya ya yaklaþtýðýný gören Atýf ve Neslihan panikler. Neslihan ve Atýf kendilerini kurtaracak bir þey ararken, Ayþen in Savaþ a olan öfkesiyle attýðý bir adým dengeleri tamamen deðiþtirir. AYVALI KEK Ýbrahim Tatlýses Ýbrahim Tatlýses (Doðum adý: Ýbrahim Tatlý, 1 Ocak 1952, Þanlýurfa), Arap ve Kürt asýllý Türk þarkýcý[1], besteci, yapýmcý, oyuncu, televizyon programcýsý. Tatlýses Holding yönetim kurulu baþkaný "Ayaðýnda Kundura" türküsü ile ünlenen Tatlýses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çýkardý, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldý ve 19 yýl süren Ýbo Show 'da sunuculuk yapmýþtýr. Tatlýses, Türkiye'nin yaný sýra Yunanistan ile Orta Doðu'da da tanýnmaktadýr.[2] Ýbrahim Tatlýses, Kanal D'de yayýnlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm" diye cevap vermiþtir yýlýnda Erbil konserinde ise Tatlýses "Babam Arap, anam Kürt, ben Türk oðlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamýþtýr.[3] Müzik, televizyon ve sinemanýn yanýnda Ýbrahim Tatlýses'in gýda, turizm, inþaat, iletiþim (TV kanalý, radyo istasyonu), ulaþým gibi birçok alanda yatýrýmý bulunmaktadýr.özel hayatýyla da gündemde olan Tatlýses, 14 Mart 2011 tarihinde program çýkýþý uðradýðý silahlý saldýrýdan aðýr yaralý olarak kurtuldu.14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayýnlanan Ýbo Show programý çýkýþýnda Maslak'ta uzun namlulu silahla açýlan ateþ sonucu kafasýndan yaralandý. Akabinde hastaneye kaldýrýlan Tatlýses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoðun bakým ünitesine baðlandý. Doktorlar tarafýndan yapýlan resmî açýklama þöyleydi; "Sanatçýnýn hayatî tehlikesi var ama ilk baþladýðýmýz noktaya göre daha az." Saldýrýda Ýbrahim Tatlýses'in asistaný Damla Buket Çakýcý da yaralanmýþtýr. Malzemeler 4 Adet Yumurta 2 Su Bardaðý Toz Þeker 1 Su Bardaðý Ceviz 2 Su Bardaðý Ayva Rendesi Yarým limon suyu 1 Paket Kabartma Tozu 1 Çay Kaþýðý Tarçýn 125 gr Margarin 2,5 Su Bardaðý Un Çikolata sos için : 100 gr Margarin 4 Yemek Kaþýðý Kakao 1 Adet Yumurta 5 Yemek Kaþýðý Pudra Þekeri Yemeðin Tarifi Yumurtalarý ve toz þekeri çýrpýn. Margarini eritip ýlýnmasýný bekleyin. Ceviz ve margarini katýn. Ayva rendesi ve Bir kimseyi tanýmak istiyorsan,, Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak. (Hz. Mevlana) Iimon suyunu karýþtýrýn. Hamura ilave edin. Un ve kabartma tozunu; tarçýný ekleyerek yavaþ yavaþ karýþýma katýn.yaðlanmýþ unlanmýþ kek kalýbýna dökýn. 170 derecede ýsýtýlmýþ fýrýnda 50 dakika piþirin. Soðuduktan sonra kalýptan çýkarýn. Üzerine çikolatalý sos dökýp servise sunun.sosun hazýrlanýþý : Margarini eritip soðutun. Kakao, yumurta ve pudra þekeri ile mikserde çýrpýn. Kekin üzerine gezdirin. 04:55 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Bugünün Saraylýsý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? 06:30 Haber 08:00 Yasemince 09:45 Dr. Feridun Kunak Show 12:00 'Emanet Kýz' 14:20 Gülþah 16:15 Gündüz Gece 18:00 Hafta Sonu Haberleri 19:00 Hayat Dediðin 21:00 Sahte Kabadayý Türk Filmi 22:40 Köroðlu Türk Filmi Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Cumartesi Süprizi 13:00 Lezzet Haritasý 14:00 Ev Kuþu 15:15 Fatma Bacý 17:00 Rango 19:00 Ana Haber 19:45 Fatih Harbiye Yerli Dizi 23:15 Tron Efsanesi Sinema Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Arka Sokaklar 23:00 Pirana Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Yedi Güzel Adam Yerli Dizi 22:30 Kan Borcu 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Þefkat Tepe Yerli Dizi 20:30 Þefkat Tepe 23:10 Ayna

9 9 YENÝ CÝÐERCÝ OSMAN ÝZGÝ Et ve Sakatat Ürünleri Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Müba66rek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Mrk. Çepni Mah. Hamit Cami Yaný No: 43 Tel: Çorum Entegre K.S.S. 23 Cad. No: 115 Çorum Tel: Fax: HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Kerman Mobilya ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ KÜLTÜR SÝTESÝ YANI Tel: Halk Bankasý Mobil Þubesi Çorum'da Tarým Müdürlüðünde kan baðýþý kampanyasý Çorum Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Kan baðýþý öncesinde Kýzýlay Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal personele bilgi verdi. Yasemin Çal, Kýzýlay'ýn devletten maddi destek almadan ve maddi bir destek beklemeden baðýþçýlarla hasta arasýnda köprü vazifesi gören bir kurum olduðunu söyledi. Türkiye'de kan baðýþý oranýnýn yýllara göre artsa da halen ihtiyacý karþýlamadýðýný vurgulayan Çal, "Bir kiþi bir ünite kan baðýþýnda bulunurken bir hastanýn bir üniteden daha fazla kana ihtiyacý olabiliyor. Geliþmiþ ülkelerde kan baðýþý oraný %5 iken ülkemizde sadece % 2,5 civarýndadýr. Baðýþlanan bir kan kurtarýlan üç candýr" dedi. Bilgilendirme toplantýsýna Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile birlikte çok sayýda personelde katýldý. Toplantý sonrasýnda ise müdürlük personeli kan baðýþýnda bulundu. Uður ÇINAR Halk Bankasý Gezici Vezne Aracý ve Mobil Þubesi dün Çorum'a geldi. Ýskilipli Atýf Hoca Parký yanýna park eden araç ile ilgili bilgi veren Halk Bankasý Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay, "Halk Bankasý Gezici Vezne Aracý ve Mobil Þubesi geçen sene Ege ve Karadeniz turu düzenlemiþti. Bu sende Ýç Anadolu'yu gezip vatandaþlara bilgi verecek. Halk Bankasý Gezici Vezne Aracý ve Mobil Þubesi doðal afet olduðu zaman þube olarak da hizmet veriyor. ATM olmayan yerlere de ATM hizmeti veriyor. Araç Çankýrý, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kayseri, Nevþehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Aksaray, Niðde, Karaman, Konya'ya gidecek" dedi. Yasin YÜCEL Akülü sandalye tamir atölyesi hizmette Alaca Engelliler Derneði yeni bir hizmete daha imza attý. Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmamasý ve bu nedenle akülü aracý bozulan engellilerin çok sýkýntý yaþamalarý üzerine Dernek, tamir atölyesi kurdu. Dernek Baþkaný Ahmet Görür konu hakkýnda verdiði bilgide atölyede tamiratlarýn baþladýðýný söyledi. Görür, atölyenin yakýn zamanda Alaca sýnýrlarýný aþýp Çorum,Yozgat,Sungurlu ve çevresine hizmet vereceðini ümit ettiðini belirtti. Bahadýr YÜCEL

10 10 ÞAMLIOÐLU TOYOTA PLAZA Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz ANKARA YOLU 5. KM TEL: PBX. 18. HAT FAX: Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: 1 Çorum Tel: Kadir SOL ÝLKADIM BASIMEVÝ ÖKSÜZOÐLU Orman Ürünleri Erdal Öksüz Tahta, Taban-Parke Laminant Parke, Pergule, Ahþap Merdiven Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/C ÇORUM Tel : Gsm: Tüm islam Aleminin Miraç Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÖKSÜZOÐLU Ýnþaat Taahhüt Hüseyin Öksüz Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/A Çorum Tel : Faks: Gsm: "Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edelim" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk 'Miraç Kandili' sebebiyle basýn açýklamasý yaptý. Ýl Müftülüðü toplantý salonunda gerçekleþen basýn açýklamasýnda Ýl Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç ve Ahmet Süzen de hazýr bulundu. 25 Mayýs Pazar gününü 26 Mayýs Pazartesi gününe baðlayan gecede gerçekleþecek olan Miraç Kandili'nin önemine deðinen Müftü Aþýk "Çok mukaddes pek feyizli ve bereketli bir geceye, mübarek Ýsra ve Miraç kandiline tekrar kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. "Kelime olarak 'Ýsra' geceleyin yürüme, gece yolculuðu yapmak 'Miraç' ise yükseðe çýkmak veya yükselmeyi saðlayan manevi asansör anlamlarýna gelir" diyen Müftü Aþýk "Hicretten yaklaþýk 1,5 yýl önce Recep ayýnýn 27. gecesinde yüce Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüþtür. Oradan da zaman ve mekân mefhumlarý aþýlarak göklere yükseltilmiþ, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiþ, varlýk ufuklarýnýn üstüne çýkartýlarak Yüce Allah'ýn huzuruna varmýþtýr" ifadelerini kullandý. Müftü Aþýk sözlerine þöyle devam etti: "Gece, çok kýsa bir zamanda iki safhada cereyan eden bu olaya 'Ýsra ve Miraç' mucizesi ve bu geceye de 'Miraç' kandili diyoruz. Ýsra mucizesi Kur'an-ý Kerimin Ýsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. Ýnkâr eden küfre gider, imanýndan olur.cenab-ý Hak bu ayeti kerimede mealen "Kendisine âyetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz o, hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir." buyrulmaktadýr.ýsra ve Miraç olayý vuku bulduðu zaman, bu olayý materyalist görüþleriyle deðerlendirenler bu olaya inanmak istememiþlerdir. Bu günde ayný görüþ ve düþünceyi paylaþan insanlarýn varlýðý bir vakýadýr.hâlbuki 21. asýrda on binlerce kilometre uzaklýkta bulunan insanlar, ayný anda birbirleriyle konuþabilmekte, dünyanýn her tarafýnda meydana gelen olaylarý ve haberleri ayný anda izleyebilmektedirler. Çok uzun mesafelerin çok kýsa zaman içinde kat edildiði günümüzde; gezegenlere ve uzaya çýkýlmakta, bunlardan yeryüzündekilerle sesli ve görüntülü baðlantýlar kurulmaktadýr. Ýnsanoðlunun bu ve benzeri harikalarý gerçekleþtirdiði bir zamanda sonsuz kudret sahibi olan Allah'ýn Habibine Ýsra ve Miraç mucizesini gerçekleþtirme imkânýný veremeyeceðini düþünmek bile abesle iþtigaldir." Mehmet Aþýk Miraç gecesinde, dinin direði olan namazý camilerde cemaatle, evlerde ihlâsla kýlarak ve diðer kulluk görevlerini de hakkýyla ifa ederek manevi miraca erilmesi gerektiðini kaydeden Aþýk, "Bu kandil vesilesiyle; kendimizi hesaba çekmeli, ömrümüzün muhasebesini yapmalýyýz. Yine bu gecede: Dinimizin ýsrarla istediði; birlik, beraberlik, kardeþlik, dayanýþma, yardýmlaþma, sevgi, saygý, hoþgörü gibi yüce duygulan aramýzda pekiþtirmeli, dini ve milli deðerler etrafýnda birleþmeliyiz. Manevi bunalýmlarýn yaþandýðý, sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzur ortamýna çok ihtiyaç duyulduðu bu yüzyýlda Ýslam'ýn güzel ahlakýný yaþayarak; iyilikte, fazilette insanlýða örnek olmalý. Ýslam'ý bu olla insanlýðýn gündemine etkin bir þekilde sokmaya çalýþmalýyýz. Kandil münasebetiyle bu akþam yatsý namazýndan önce Ulu Camide mevlidi þerif okunacak, gece ie ilgili konuþma ve dua yapýlacaktýr. Kandil programýna bütün müminler davetlidirler. Allah'ýn birliðini tanýmak, bir olan Allah'a inanmak,ana babaya iyi davranmak. Akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, hayýr yapmak.hem cimrilikten hem israftan sakýnmak. Çocuklarýn hayatýný korumak.zinadan, fuhuþtan kaçýnmak.adam öldürmemek. Yetim malý yememek. Verilen sözü tutmak. Ölçüyü ve tartýyý tam yapmak. Bilmediði þeyin peþine düþmemek, bilgisiz hüküm vermemek. Büyüklük taslamaktan kaçýnmalýdýrlar bunlara Müslüman vatandaþlarýmýz çok dikkat etmelidirler" dedi. Aþýk, kandil gecesinde neler yapýlmasý gerektiði hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "Kandil gecesini gönül uyanýklýðý ile ihya edebilmiþ olmak için, gündüzünde oruç tutulmalý gecesinde cemaatle namaz kýlýnmalý, vaaz ve mevlidi þerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli kaza ve nafile namazlar kýlýnmalý, büyüklere saygý ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küskünler kucaklaþmalýdýr. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eþ, dost ve uzaktaki akrabalara tebrikleþmelidir.müslüman kardeþlerimin kandilini tebrik ede Çorum halkýna ülkemize Ýslam alemine ve bütün insanlýða huzur ve barýþ getirmesini Cenab-ý Allah'tan temennini ve niyaz ederim." Kubilay Kaan YÜCEL

11 11 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM ADEM GÜNGÖR MURAT ÞAHÝN HÜNEREL RESTAURANT TOPLU VE ÖZEL GÜNLERÝNÝZDE YEMEK SÝPARÝÞÝ ALINIR TABLDOT YEMEK 3 Türlü Yemek Salata ve Tatlý SÝPARÝÞ: Azap Ahmet Sk. No: 19/A ÇORUM KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN Karadeniz Kalkýnma Kurultayý Çorum'da yapýlacak Sevgi Evleri'nden yýl sonu etkinliði Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü organizasyonunda, Sevgi Evleri Kýz ve Erkek Yetiþtirme Yurdu öðrencileri tarafýndan yýlsonu etkinliði düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonunda yapýlan Sevgi Evleri yýlsonu etkinliðini Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, vatandaþlar ve sevgi evleri öðrencileri izledi. Programýn açýlýþ konuþmasýný Sevgi Evleri Kýz ve Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun yaptý. Uzun, konuþmasýna "Bakanlýðýmýza baðlý yetiþtirme yurtlarýnda koðuþ sisteminden çýkarak sevgi evi ve çocuk evleri sistemine geçilmiþtir" diyerek baþladý. Çorum'da kýz ve erkek çocuklarý için iki ayrý mahallede bulunan sevgi evlerinde 45 erkek ve 65 kýz çocuðunun barýndýðý belirten Uzun, "3 çocuk evimizde 15 yavrumuz bakým hizmeti almakta. Yine 40 Koruyucu aile yanýnda 45 çocuðumuz bulunmaktadýr. Sevgi evlerimiz Zeliha Uzun çocuklarýmýzýn reþit oluncaya kadar, koruma altýnda tutan bir kurum deðil, toplumla iliþkilerini soyutlamadan yetiþtirip, sosyalleþtiren ve böylelikle sosyal hayata hazýrlayabilen bir hizmet kurumu olma yolunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Çocuklarýmýzýn okul baþarýlarýnýn artýrýlmasý, olumlu sosyal iliþkiler kurmalarý için çeþitli sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle belirli deðerler, tutum ve davranýþlar kazandýrýlmaktadýr" þeklinde kaydetti. Sevgi Evleri Kýz ve Erkek Yetiþtirme Yurdu öðrencilerinin solo ve koro olarak seslendirdiði parçalarla baþlayan Sevgi Evleri yýlsonu etkinliði, Türk büyükleri rontu, tiyatro, halk oyunu gösterileri ile devam etti. Baþarýlý öðrenciler ile düzenlenen çeþitli etkinliklerde dereceye giren öðrencilere, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan temin edilen hediyeler, Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile diðer protokol üyeleri tarafýndan verildi. Yasin YÜCEL Karadeniz'in Özelliklerini Koruma Derneði 6. Karadeniz Kalkýnma Kurultayýný Çorum'da yapacak. 31 Ekim'de gerçekleþtirilecek olan kurultay öncesinde Karadeniz'in Özelliklerini Koruma Derneði Baþkaný Murat Karayalçýn, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu'nu ziyaret etti.geçen yýl Zonguldak'ta yaptýklarý kurultayý bu sene Çorum'da gerçekleþtireceklerini ifade eden Karayalçýn, "Her yýl, bir Karadeniz ilimizde kurultayý topluyoruz. Burada o ilimizin öne çýkmýþ projelerini ele alýyor, o ilimizin tanýtýlmasý amacýyla önem taþýyan kültürel özelliklerini paylaþýyoruz. Ayný zamanda çevre illerin kültürel ve tarihi deðerlerini de ele alýyoruz" dedi.derneðin bir hemþehri derneði olduðunu kaydeden Karayalçýn, "Karadeniz olarak adlandýrýlan bölgedeki illerimizin tümünü kapsayan bir anlayýþ çerçevesinde çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Her yýl, bir Karadeniz ilimizde kurultayý topluyoruz. Burada o ilimizin öne çýkmýþ projelerini ele alýyor, o ilimizin tanýtýlmasý amacýyla önem taþýyan kültürel özelliklerini paylaþýyoruz. Daha önceki kurultaylar Samsun, Trabzon, Rize, Kastamonu ve Zonguldak illerinde yapýldý. Bu yýl da Ýç Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Çorum'u seçtik. Çorum yýllardan beri kendi sanayileþmesini gerçekleþtirdi ve atýlým yaptý. Bundan ders çýkararak ve öteki illelere de taþýmayý amaçlýyoruz" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu ise Çorum'un tanýtýmý ile ilgili her türlü giriþimin içinde olduklarýný dile getirerek, "Çorum'un sanayisi herzaman ön planda oldu. Bizde belediye olarak sanayinin geliþmesi için elimizden geleni yaptýk. Yapmaya da devam ediyoruz. Karadeniz ile ilgili bu programa da katkýmýz olacaktýr" þeklinde kaydetti. Milletvekili Av. Tufan Köse ise bu kurultayý tüm Çorumlularýn yapacaðýný ifade ederek, "Adalet ve Kalkýnma Partisinin milletvekilleri ile de Ankara'da çalýþmalar yapacaðýz. Kurultay'da demiryolunu da iþleyeceðiz. Çorum'un tanýtýmý için önemli bir toplantý olacak. "Çorum için bende varým" diyen herkesi bu çalýþmanýn içinde olmaya davet ediyorum" dedi. Ziyarete Eski Vali Erol Zihni Gökay ile Ýl Genel Meclisi üyesi Yýldýz Bek'te katýldý.fatih AKBAÞ Valilik yemekhanesinde saðlýklý beslenmeye dikkat çekildi "22 Mayýs Dünya Obezite Günü" etkinlikleri kapsamýnda Valilik yemekhanesinde etkinlik yapýldý. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi personeli tarafýndan gerçekleþtirilen etkinlikte "Obezite, Fiziksel Aktivite, Tam Buðday Ekmeði, Tuza Dikkat Et" konularýný içeren afiþlerle "Obezite ve Masa Baþýnda Egzersiz" konulu broþürler personele daðýtýldý ve saðlýklý beslenmeye dikkatleri çekildi.yemekte, saðlýklý beslenmeyle ilgili bilgiler verildi. Yemekhanede, güne özel "Etli Nohut Yemeði, Bulgur Pilavý, Cacýk ve Tam Buðday Ekmeði"nden oluþan dört temel besin grubunu içeren saðlýklý bir menü ile saðlýklý beslenmeye dikkat çekildi. Yemekhane personeline de saðlýklý beslenme konusunda bilgi verildi. Bahadýr YÜCEL

12 TEK 12 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz AK ÝNÞAAT Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz OSMAN DEMÝREL OSMANCIK CAD. NO:22/A TEL Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Turan Çalýkuþu Mustafa Razi & Osman OKUDAN Ýsmail Ümehan ÇMS ORMAN ÜRÜNLERÝ TEL: ADRES: K. SANAYÝ SÝTESÝ 9. CAD. NO:8 Afrikalý rektörlerden Uslu'ya ziyaret Gazi Üniversitesi'nin daveti üzerine ülkemize gelen Afrikalý rektörlerden oluþan heyet, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette, Hasan II Üniversitesi (Kazablanka/Fas) Rektörü Prof. Dr. Abdellatif Komat, CadiAyyadMarakeþ Devlet Üniversitesi (Marakeþ/Fas) Rektörü Prof.Dr.Hamid Ajana, Mohamed V Devlet Üniversitesi (Rabat/Fas) Rektörü Prof. Dr. Yahýa Abou El Farah, Bamako II. Üniversitesi (Bamako/Mali) Rektörü Prof.Dr. Adama Diaman Keita, Baba de Tombouctou Ýslami Bilimler Enstitüsü'den ( Bamako/Mali) Doç. Dr. AbdoulkadriIdrissa Maïga, Cibuti Cumhuriyeti Yükseköðretim Bakaný Baþ Danýþmanlarý (Cibuti) Mr.FahmiAhmed Mohamed ve Mrs. Ferouze Abdi Mýguýl bulundu. Konuklarýný makamýnda bir süre aðýrlayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye'nin Parlamenter sistemi ve seçim süreçleri ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra heyet Uslu ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi eþliðinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde incelemelerde bulundu. Genel Kurul Salonunun gezilmesi esnasýnda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu konuklara Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi.heyete; Gazi Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýbrahim Uslan, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Metin Salamcý, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Benekli, G.Ü.Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Kadriye Altok, Yabancý Diller Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Suna Aðýldere ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araþtýrma Merkezi yetkilileri Ýle Uslu'yu ziyaret eden Çorum Yayla Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ da eþlik etti. Haber Servisi "Maden iþletmeleri devletin denetleyebileceði bir mekanizmaya kavuþmalý" CHP Gençlik Kollarý Ýl Baþkaný Veli Can Çalýkuþu, yaptýðý açýklamada, Soma'da meydana gelen maden faciasýnýn Türkiye iþçi sýnýfý tarihine, eklenecek yeni bir felaket olarak yerini aldýðýný belirtti. "Her defasýnda kaderci bir anlayýþla geçiþtirilmeye çatýþýlan iþçi cinayetlerin önlemleri alýnmamakta ve toplum iktidarlar tarafýndan aldatýlmaktadýr" diyen Çalýkuþu, "Sorun iktidar deðil sistem: sorunudur. Bu sistemde iþçiler metalaþtýrýlmakta ve yaratýlan her artý deðer belki de patronlarýn Ýstanbul'daki inþaatlarýna bir kat olarak geri dönmektedir. Bu sistemde iþçinin herhangi bir deðeri yoktur. Patron için daha çok kar etmenin yolu her daim maliyetleri kýsmaktýr. Maliyetlerin kýsýlmasýnýn en kolay yolu Ýse bunu iþçilerin ücretlerine yansýtmaktýr. Bu cinayetin kader olmadýðý gibi maliyetlerin iþçi Ücretlerine bu denli yansýtýlmasý da kader olmamalýdýr. Maliyetleri kýsmak için iþcinin ekmeðine dahi göz koyan patronun iþ güvenliðini önemseyecek olmasý hiç de inandýrýcý deðildir. Ýþte meseleyi buraya indirgediðimizde günlerdir ana akým medyadaki tartýþmalarýn esasen sahte tartýþmalar olduðunu da çok iyi biliyoruz. TV kanallarýn patronlarýnýn Soma Maden Ýþletmesinin patronu türeyi patronlarla ayný mantýkla bu kanallarý yönettiðinin bilincinde olmamýz gerekmektedir. Ýþte tam da bu noktada tartýþýlmasý gerekenin bu bozuk düzenin kendisinin olduðunu kavramak ve meselenin bu sistemin yeniden revize edilmesi olduðunu görmeliyiz" dedi. Bundan sonraki süreçte maden iþletmelerinin acilen devletin denetleyebileceði bir mekanizmayla yeniden düzenlenmesi gerektiðini kaydeden Çalýkuþu, "Madenler ortak kamusal alanlardýr. Bu sebeple bu alanlarýn özel þirketler tarafýndan iþletilmesi kabul edilebilir bir durum deðildir. Bireysel zenginleþmeyi deðil toplumsal zenginleþmeyi saðlayan ve üreten bir yapýyla bu katliamlarýn önüne geçilmelidir. Yýlbaþýný Soma'da maden emekçileriyle geçiren bir Genel Baþkanýn Gençlik örgütleri olarak emekçilerin haklarýný her daim savunmaya devam edeceðimizin bilinmesini isteriz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL Emniyetten öðrencilere Çanakkale jesti! Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda yürütülen "Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi" çerçevesinde öðrencileri Çanakkale gezisine gönderdi. "Polis-Çocuk Tarih Köprüsü" isimli faaliyet kapsamýnda gerçekleþtirilen geziye merkez ve ilçelerinden toplam 84 ortaokul öðrencisi ve 12 görevli personel katýlýyor Mayýs 2014 tarihlerini kapsayan Çanakkale Þehitliði Gezisi için öðrenciler dün Dr. Turan Kýlýççýoðlu Stadý önünden uðurlandýlar. Öðrencilere, gezi anýsýna Ýl Emniyet Müdürlüðü amblemi taþýyan þapka, yelek ve tiþörtler hediye edildi. Kubilay Kaan YÜCEL

13 13 DALGIÇLAR OTEL Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli MüþterilerimizinMübarek Miraç Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Bahçelievler Mh., Bahabey Cd 15, Çorum TEL: Faks: Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Parti Üyelerimizin Mübarek MiraçKandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz MHP Çorum Ýl Baþkaný Ýsmail Lek Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti olarak Çorum'daki 14 muhtarýn 14'ünün de emrinde olduklarýný söyledi. CHP Ýl Baþkaný Atlas, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleri Necdet Biçer, Semrin Kaleli ve Mehmet Tahtasýz ile birlikte Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe'yi ziyaret etti. Ziyarette yaptýðý konuþmada Atlas, 30 Mart'ta demokratik bir yarýþýn yaþandýðýný belirterek, "Mahallenize hizmet edebilme adýna muhtar olarak seçildiniz. Bu baðlamda sizi kutluyoruz. Göreviniz zor, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, beraberinde belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte mahalle muhtarlarýný ziyaret etti. Ýlk olarak Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe'yi ziyaret eden Atlas ve beraberindekiler daha sonra Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin'i ziyaret ettiler. 30 Mart'ta yapýlan yerel yönetim seçimlerinde tekrar güven tazelen Þahin'i tebrik eden Atlas, CHP Ýl Baþkanlýðý olarak merkezdeki tüm mahalle muhtarlarýný ziyaret edeceklerini bildirdi. Ýnsanýn olduðu yerde sorunun da olacaðýný ifade eden Atlas, "O sorunlarý gidermek de bizlerin görevidir. El ele, kol kola, omuz omza birlikte olmalýyýz" dedi. Belediye'nin bir hizmet kurumu olduðunu vurgulayan Atlas, "Hizmetler, insanlarýn zor olduðu kadar da önemli. Ýnsanlarýn sorunlarýný çözme adýna bu göreve geldiniz" dedi. CHP olarak tüm muhtarlarýn emrinde olduklarýný ifade eden Atlas, "Dün de öyleydik bugün de yarýn da öyle olacaðýz. Sorunlarýnýzýn çözümü noktasýnda bir telefon kadar yakýnýnýzda olacaðýz" þeklinde konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe ise, Belediye Baþkaný ve Belediye Meclisi üyeleri ile iþbirliði içerisinde mahalleye hizmet getirme adýna çaba göstereceðini dile getirdi. "Belediye tüm mahallelere eþit hizmet götürmeli" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Belediye Baþkaný ve Belediye Meclisi üyeleri ile iþbirliði içerisinde mahalleye hizmet getirme adýna çaba göstereceðini dile getirdi. Kýzýltepe, "Oturmak için deðil, çalýþmak için geldim" diyerek, Çorum'un en büyük mahallelerinden birisi olan Bahçelievler Mahallesi'nin sorunlarýnýn çözümü adýna çaba göstereceðini ifade etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Belediyesi'nin siyasi tercihine bakmaksýzýn tüm mahallelere eþit hizmet götürmesi gerektiðini ifade etti. Haber Servisi CHP'den muhtarlara tebrik siyasi tercihine bakýlarak götürülemez. A mahallesine ne yapýlýyorsa B mahallesine de o yapýlmalý" ifadelerini kullandý. Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin ise, Belediye Meclisi üyelerinin kendileri ile irtibat halinde olmalarý gerektiðini belirterek, "Kale Mahallesi ile ilgili bir düzenleme yapýlýyorsa benimle irtibat halinde olursanýz en iyi bilgiyi almýþ olursunuz. Hepimizin amacý halka hizmet" dedi. CHP heyeti daha sonra Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray ile Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun'u ziyaret etti. Hikmet Durgun, siyasi parti olarak hayýrlý olsun ziyareti yapan ilk partinin CHP olduðunu ifade ederek, Cengiz Atlas ve Belediye Meclis üyelerine teþekkür etti. Haber Servisi T.C. ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/196 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Merkez Ýlçe, Ayarýk Mah Ada, 7 parsel, 1.628,94 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli, zemin kat, baðýmsýz bölüm no 3 mesken sayýlý taþýnmaz, 4 oda, salon, mutfak, banyo, duþ (yatak odasmdadýr) tuvalet, lavabo, hol, antre ve 1 tanesi Fransýz tipi olmak üzere 3 adet Fransýz tipi balkonda oluþur. Isýnmasý kalorifer (doðalgaz-kombi) yapýlan daire güney ve doðu cephelidir.islak zeminler seramik kaplý, dýþ kapý çelik, iç kapýlar ahþap Amerikan panel, ýsýcamlý pencereleri PVC doðramadýr. Adresi : Buharaevler Mah. Buharaevler 23.cadde, Sapphire Residence, no: 14/3 Ço rum. Yüzölçümü : 146,00 m2 Arsa Payý : 20/480 Ýmar Durumu : 8 katlý bina ayrýk nizam ve betonarme karkas olarak 2013 yýlýnda inþa edil miþtir. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýnda olduðu gibi. 1. Satýþ Günü : 06/08/2014 günü 14:30-14:40 arasý 2. Satýþ Günü : 01 /09/2014 günü 14:30-14:40 arasý Satýþ Yeri : Adliye Mezat Salonu Çorum Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malm tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatmý kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/196 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 16/05/2014 Basýn: 543 Resmi ilanlar de

14 24 MAYIS 2014 CUMARTESÝ TEK 14 Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Üyelerimizin Mübarek Miraç Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz S.S. TRAKTÖRCÜLER TOPLU ÝÞYERÝ YAPI KOOP. ADINA BAÞKAN MUHARREM KIRIÞ KADÝFELER Çorum Elektrik Aydýnlatma Ltd.Þti. Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Kunduzhan Cd. No:4 Çorum Tel: Faks: MODLÝFE Aydýnlatma ve Iþýk Sistemi Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Eþref Hoca Cad.No: 30/16 Tel: Fax: Ömer Kadife Belediye, Akýllý Ulaþým Sistemleri Kongresi'ne katýlacak Çorum Belediyesi, 5. Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyumu ve Sergisi'nin ardýndan Ýstanbul'da yapýlacak olan 1. Karayolu Akýllý Ulaþým Sistemleri Kongresi ve Sergisi'ne katýlacak Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Grand Cevahir Otel'de gerçekleþtirilecek olan kongre, Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan organize ediliyor. 5. Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyumu ve Sergisi'ne il belediyeleri içerisinde katýlan tek belediye olma özelliðini taþýyan ve sempozyuma katýlan herkesin beðenisini kazanan Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personeli Çorum'daki þehir içi trafik uygulamalarýný bu kez Ýstanbullular'a anlatacak. Haber Servisi Baþkan Karataþ'tan Milletvekili Baðcý'ya 45 gün raporu Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý makamýnda ziyaret etti. Hamza Karataþ ziyarette, 45 günlük baþkanlýðý döneminde yapýlan çalýþmalar ve planlamalar hakkýnda bilgi verdi. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarýnýn tamamlandýðýný ve yagmur suyu ana hatlarýnda çalýþmalarýn devam ettiðini dile getiren Karataþ, "Eski hükümet konaðý binasýnýn yýkýmý tamamlandý.. Yeni belediye hizmet binasý için bir proje hazýrlatýlacak ve ilçemize modern bir hizmet binasýný kazandýracaðýz" dedi. Milletvekili Cahit Baðcý ise Osmancýk Belediyesi olarak halka vaad ettikleri projelerin tamamýný gerçekleþtirmek için el birliði içinde çalýþarak halkýn hizmetine sunacaklarýný söyledi. Milletvekili Baðcý ziyaretten dolayý Hamza Karataþ'a teþekkür etti. Yasin YÜCEL OKA, teklif çaðrýsý sonuçlarýný açýkladý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada 2014 yýlý teklif çaðrýsý sonuçlarýna yer verildi. KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý için Amasya'dan 34, Çorum'dan 43, Samsun'dan 96 ve Tokat'tan 22 adet proje olmak üzere toplam 195 adet proje baþvurusundan toplam 77 tanesinin 65 puan ve üzerinde puan alarak asýl listede yer aldýðýnýn ifade edildiði açýklamada, "KOBÝ programý kapsamýnda sunulan projelerin toplam bütçesi 57 milyon 345 bin 767 TL iken Ajansýmýzdan talep edilen destek miktarý toplam 26 milyon 587 bin 295 TL olmuþtur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe oraný yaklaþýk olarak % 46 olarak ortaya çýkmýþtýr. Baþarýlý olan projelere bakýldýðýnda toplam proje bütçesi 31 milyon 068 bin 725 TL ve destek talebi de 14 milyon 650 bin 546 TL olarak ortaya çýkarken ortalama hibe oraný yaklaþýk olarak % 47 olarak ortaya çýkmýþtýr. Ajans destek miktarýnýn önceliklere göre daðýlýmý ise; Ar-Ge 1, yenilenebilir enerji 7 ve imalat sanayi 69 proje þeklindedir" denildi. Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý için Amasya'dan 4, Çorum'dan 5, Samsun'dan 8 ve Tokat'tan 11 adet proje olmak üzere toplam 28 adet projenin baþvurusunun alýndýðý ve 16 tanesinin asýl listede yer aldýðýnýn dile getirildiði açýklamada, "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý kapsamýnda sunulan projelerin toplam bütçesi 37 milyon 528 bin 855 TL iken Ajansýmýzdan talep edilen destek miktarý toplam 15 milyon 608 bin 380 TL olmuþtur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe oraný yaklaþýk olarak % 41 olarak ortaya çýkmýþtýr. Baþarýlý olan projelere bakýldýðýnda toplam proje bütçesi 22 milyon 568 bin 324 TL ve destek talebi de 8 milyon 915 bin 696 TL olarak ortaya çýkarken ortalama hibe oraný yaklaþýk olarak % 39 olarak ortaya çýkmýþtýr. Sözleþme imzalamaya hak kazanan baþvuru sahiplerine sözleþmeye davet bildirimleri gönderilmeye baþlanacaktýr. Kazanan proje sahiplerine baþarýlar diler, programlarýmýza ilgi gösteren tüm baþvuru sahiplerimize teþekkür ederiz" þeklinde ifade edildi. Yasin YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintinin yapýlacaðý tarih saat ve etkilenecek yerler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Seyfe, Büðüroðlu, Yenihayat, Ertuðrul, Evci Kuzkýþla, Evciyenikýþla, Evciþortakýþla, Çaðþak, Hamdiköy, Sorsavuþ ve Sazdeðirmeni köyleri, Ýsa Bekkaya Un Deðirmeni, Mislerovacýðý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Evciortakýþla Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Muharrem Güden Tarýmsal Sulama, Seyfe Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Zeki Yar Besi Çiftliði, Vodafone Mislerovacýðý Köyü tarihinde saatleri arasýnda: Karapürçek, Güzelyurt, Arzumpýnar, Aksungur Köyü, Kozanoðlu, Memiþler Mahallesi, Çorum Belediyesi Týbbý Ayrýþtýrma Tesisi ve yüksek tüketimli müþteriler. Bahadýr YÜCEL

15 24 MAYIS 2014 CUMARTESÝ TEK 15 Adil ÜSTÜNEL Tahir ÜSTÜNEL Ýnönü Cad. No: 138 TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ U19'larda heyecan devam ediyor Ýlimizde yapýlmak olan U19 Türkiye Futbol Þampiyonasý Yarý Final karþýlaþmalarý dün oynanan iki karþýlaþmayla devam etti. Günün ilk maçýnda ilk gün Trabzon ekibine 3-2 maðlup olan Orduspor Kayseri Yolspor ile karþýlaþtý. Maçýn genelinde orta saha mücadelesi izlenirken goller ikinci yarýda geldi. Arda'nýn golüyle 1-0 öne geçen Orduspor'a Kayseri Yolspor 73. Dakikada Erayla cevap verince skor 1-1 oldu. Golden sonra Kayseri Yolspor savunmaya çekilirken mutlak gole ihtiyacý olan Orduspor son dakikalarda baskýsýný artýrdý. Bu baskýsýnýn karþýlýðýný uzatma dakikalarýnýn son dakikasýnda alan Orduspor karþýlaþmayý 2-1 kazanmayý baþardý. Bugün oynanacak iki karþýlaþma ile grup birinciliði devam ederken bugünün programý þu þekilde: Saat 15.00: Trabzon Hekimoðlu Doðanspor-Kayseri Yolspor(Mimar Sinan) Saat 15.00: Ankara Baþkent EDAÞ-Sivasspor(1 Nolu Saha) Bugün oynanacak maçlarýn ardýndan grup birincileri ise yarýn saat 11.00'de 1 Nolu Saha'da finallere gidebilmek için mücadele verecek. ORDUSPOR: 2 KAYSERÝ YOLSPOR: 1 SAHA: 1 Nolu HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Yunus Dursun, Emre Alagöz ORDUSPOR: Semih, Enes, Furkan(Mustafa), Asil(Þakir), Emre, Doðancan, Arda Emre, Alihan(Oðulcan), Batuhan, Can KAYSERÝ YOLSPOR: Yakuphan, Gökhan, Hasan, Yunus, Hamdi, Mikail, Mehmet(Mustafa), Erman, Mevlüt(Bilal), Eray, Fatih GOLLER: Dk 50 Arda, Dk 90+4 Hasan(k.k)(Orduspor), Dk. 73 Eray(K. Yolspor) Temsilcimiz Bolu'ya kaybetti Ýlimizde devam eden Kulüplerarasý Genç Bayanlar Voleybol Yarý Final Grup Birinciliði dün oynanan iki karþýlaþmayla devam etti. Dün Atatürk Spor Salonu'nda baþlayan grup birinciliðinde temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derindere Gençlikspor rakibi Bolu önünde 3-0'lýk aldýðý yenilgi ile grup birinciliði þansýný kaybederken ilk maçýnda Bolu ekibini yenen Samsun temsilcisi dünde Ünye temsilcisini yenerek grup birinciliðini büyük oranda garantiledi. Temsilcimiz ile Samsun temsilcisi bugün grup birinciliðinin üçüncü maçýnda karþý karþýya gelecek. Diðer maçta ise Bolu ve Ünye temsilcileri karþýlaþacak. OSMANCIK ÝBD: 0 BOLU ÝNKILAP Ý.Ö.O: 3 SALON : Atatürk HAKEMLER: Akýn Er Haspolat, Hüseyin Kamber. OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR: Begüm, Sevdanur, Melek, Beyza, Sinem, Fatma Nur, Gülsüm, Sevgi, Merve, Nurseda BOLU ÝNKILAP ÝLKÖÐRETÝMSPOR: Derya, Kübra, Özlem, Duygu, Hamiyet, Hacer, Þeza, Burcu, Þerife, Tuba, Firdevs, Kübra SETLER: 1. Set: 25-20, 2. Set: 25-19, 3. Set: (Bolu Ýnkilap Ýlköðretim) SAMSUN GÜLÝZAR: 3 ÜNYE ÜNYEM:0 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Mahmut Uysal, Mehmet Çelik. SAMSUN GÜLÝZAR H.Y. GENÇLÝKSPOR: Neslihan, Burcu, Gamzegül, Yasemin, Tansu, Asena, Hava, Dilara, Berna, Gizem, Döne, Þerife ÜNYE ÜNLEMSPOR : Kübra, Özge, Ecem, Yeþim, Ece, Fatma Nur, Neþe, Þeyma, Gözde, Melis. SETLER: 1. Set: 25-9, 2. Set: 25-21, 3. Set: (Samsun). ADNAN YALÇIN Trapçýlar sezonu açýyor Trapçýlar sezonu yarýn düzenlenecek Bahar Kupasý ile açýyor. Atýcýlýk Ýl Temsilcisi Fikret Sin, sezonun ilk organizesi olan Bahar Kupasý Trap yarýþmalarýnýn yarýn Melikgazi Atýþ Poligonu'nda yapýlacaðýný söyledi. Pazar günü saat 10.00'da baþlayacak olan Bahar Kupasý Trap yarýþlarýnda genç bayanlar, büyük bayanlar ve erkekler olmak üzere üç kategoride yarýþma yapýlacaðýný belirten Fikret Sin, lisanslý tüm sporcularýn bu Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Mübarek MÝRAÇ KANDÝLÝNÝ kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz 3-0HAFTA SONUNDA OYNANACAK atýþlara katýlabileceðini belirtti. FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Bahar Kupasý Trap yarýþmalarýna Çorum ile birlikte Sivas, Tosya ve Amasya illerinden de atýcýlarýn davet edildiðini belirten Fikret Sin sezonun ilk yarýþmasýna tüm Çorumlu Atýþlarý davet etti. U13 PLAY OFF KARÞILAÞMALARI ÇORUM BELEDÝYESPOR: 6 GENÇLERBÝRLÝÐÝ: 2 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEM: Serhat Sarkandý. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Can, Ýbrahim, Rýdvan, Berkay, Arda, Hakan, Sadýk, Onat, Murat, Tahsin, Eray, Bedirhan, Mustafa, Emir, Muharrem, Anýl, Hasan, Berkay Güleç, Berkay Canikli. GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Berk, Batuhan Çoksoy, Haþim, Serhat, Memduh, Nurettin, Hasan, M.Okan, Ali, Alihan, Batuhan Yýldýrým, Yasin, Doðukan, Rýfat, Uðurcan, Melih, Bedirhan, Haruncan. GOLLER: 13. dak. Murat, 35. dak. Hasan, 40. ve 45. dakikalarda Eray, 46. dak. Arda, 55. dak. Onat. (Çorum Belediyespor), 28. dak. Batuhan Çoksoy (Gençlerbirliði). ÖZEL ÝDARESPOR: 4 OSMANCIKSPOR: 2 SAHA: Osmancýk Ýlçe Sahasý. HAKEM: Özcan Genel. ÝL ÖZEL ÝDARE GENÇLÝKSPOR: Bedirhan, Ömer, Ahmet, Nafican, Nuri, Engincan, Tuðrul, Emir, Semih, Gaffar, Fazlý, Emre, Abdurrahim, Murat, Kürþat, Onur, Bilge, Mücahit. OSMANCIKSPOR: Eren, Burhan, Ramazan, Emir, Ýbrahim, Vural, Aziz, Recep, Emirhar, Mert, Resul, Burak Kýlpeti, Efe, Ayberk, Burak, Mehmet, Haþim, Aykut. GOLLER: 2. dak. Recep, 3. dak. Aziz (Osmancýkspor), 8. dak. Gaffar, 35. ve 45. dakikalarda Emir, 48. dak. Nuri (Ýl Özel Ýdarespor). Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý þu þekilde:

16 24 MAYIS 2014 CUMARTESÝ Orta Kuþak'ta haftasonu programý Anadolu Spor Gazeteciler Derneði(ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan 19.'su düzenlenen Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda mücadeleler haftasonunda da devam edecek. Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlarýn programý þu þekilde: 24 MAYIS CUMARTESÝ: 2 Nolu: Saat 18.00: Ýþkur - Çorum Park, Saat 19.30: Ayka Enerji - Elit Otomotiv. 25 MAYIS PAZAR: 2 Nolu: Saat 15.00: Çorum Sürücü Kursu- Abdalata Köyü, Saat 16.30: Göktuð Mobilya - Bilgi Çað Kýrtasiye, Saat 18.00: Müftülük - Ýnci Otomotiv, Saat 19.30: Gelyan - Damatoðlu Spor Center Özbað: "Baþýmýz sað olsun" Bilal Gökmen gözyaþlarý ile topraða verildi Çorumspor ve Çorum Belediyespor'un eski teknik direktörlerinden ayný zamanda Bursa TÜFAD Baþkaný Sedat Özbað, Bilal Gökmen'in hayatýný kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduðunu dile getirdi. Çorumspor'un eski futbolcularýndan, Çorum Belediyespor'un izleme komitesi üyesi ve Çorum TÜFAD Yönetim Kurulu üyesi Bilal Gökmen'in hayatýný kaybettiðinin haberini aldýðýnda inanamadýðýný belirten Sedat Özbað Çorum spor camiasýna baþsaðlýðý dileklerinde bulundu. Bilal Gökmen'in kendisi için çok özel bir isim olduðunu belirten Özbað, Çorum'da çalýþtýðý süre içerisinde kendisiyle birçok þey paylaþtýklarýný belirtti. Bilal Gökmen'in her zaman kendisine bir kardeþ gibi yaklaþtýðýný dile getiren Teknik Direktör Sedat Özbað "Baþýmýz sað olsun. Çorum spor camiasýnýn baþý sað olsun. Çorum çok önemli bir ismi kaybetti. Genç yaþta kendisinin aramýzdan ayrýlmasý bizleri Bilal Gökmen ile Özbað mutlu anlarýnda derin üzüntüye soktu. Çorum'da çalýþtýðým süre içerisinde bir çok þeyi paylaþtýðým kardeþim gibi sevdiðim bir isim oldu Bilal Gökmen. Ýnsanlýðýyla, kiþiliðiyle, duruþuyla ve dürüstlüðüyle bir çok kiþiye örnek olan bir isimdi. Orada olamamanýn derin üzüntüsü içerisindeyim. Bilal Gökmen kardeþime Allah'tan rahmet ailesine ise baþsaðlýðý diliyorum. Baþýmýz sað olsun" ADNAN YALÇIN Bilal Gökmen'in ismi Turnuvaya verildi 19.'su düzenlenen 30 Yaþ ve Üzeri Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na, önceki gün vefat eden ve dün topraða verilen Bilal Gökmen'in isminin verildiði açýklandý. Dün cenaze töreninden sonra toplanan ASGD Çorum Þubesi Yönetimi, Bilal Gökmen'in isminin bu yýl devam etmekte olan turnuvanýn ismi 19. Geleneksel Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý olmasý kararlaþtýrýldý. ASGD Yönetimi ayrýca Gökmen'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Bilal Gökmen Çorum spor camiasý Bilal Gökmen'i(40) ebedi yolculuðuna uðurladý. Çorumspor'un eski futbolcularýndan, TÜFAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Belediyespor'un futbolcu izleme komitesi üyesi Bilal Gökmen önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti. Spor camiasýnýn sevilen isimlerinden olan Bilal Gökmen'in genç yaþýnda beklenmedik ölümü spor camiasýnda þok etkisi yaratýrken Gökmen, dün Ulu Camii'nde kýlýnan Cuma namazýnýn ardýndan Ulu Mezar'da topraða verildi. Sevenlerinin yalnýz býrakmadýðý Bilal Gökmen'in cenazesine AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer TÜFAD Þube Baþkaný Nihat Armutçu ile birlikte çok sayýda spor adamý ve futbolcular katýldý. Cenaze törenine Bilal Gökmen'in Çorum'da birlikte forma giydiði efsane kadrodaki birçok isimde katýldý. SENÝ SEVÝYORUZ BÝLO Bilal Gökmen'in cenazesi sevenlerinin omuzlarýnda Ulu Mezar'a götürülürken Çorumspor'un Akdemi Liglerine katýlan takýmda hocalýðýný yaptýðý daha sonra profesyonel olarak Çorumspor formasýný giyen genç futbolcular 'SENÝ SEVÝYORUZ BÝLO' yazýlý pankartý taþýdý. Halen Bandýrmaspor'da forma giyen ve Bilal Gökmen'in oðlu gibi sevdiði Ali Koçak ise Bilal Gökmen'in fotoðrafýný taþýdý. Omuzlarda Ulu Mezar'a getirilen Bilal Gökmen'in cenazesi dualarýn ardýndan topraða verildi. Çorumspor'da bir önceki sezonda forma giyen futbolcular topraða verilen Gökmen'in mezarý baþýndan ayrýlmadýlar ve uzun süre birlikte dua ederek göz yaþý döktüler. ADNAN YALÇIN Mekanýn Cennet olsun MÜFTÜLÜK - EFE ZADE ORGANÝZASYON Ýlk maçta Müftülük - Efe Zade Organizasyon takýmlarý karþý karþýya geldiler. Ýlk yarýyý Efe Zade takýmý ikinci yarýyý da Müftülük takýmý oynadý dersek maçýn da özetini yapmýþ oluruz. Efe Zade takýmýnýn ilk yarýda bulduðu gollerle iki farklý öne geçmesi ve yakaladýð diðer pozisyonlarý gole çevirememesi ilk yarýda akýlda kalan notlardý. Ýkinci yarý bambaþka Müftülük takýmý vardý. Golü istedi golleri buldu, oyunu istedi oyunu da kontrolüne aldý. Müftülük takýmýndan Ýbrahim, attýðý iki þýk golle maçýn yýldýzýydý. Özellikle vole ile attýðý gol harikaydý. Tebrikler Ýbrahim. ÝNCÝ OTOMOTÝV DAMATOÐLU SPOR CENTER Günün ikinci karþýlaþmasý çok çekiþmeli bir maça sahne oldu. Maçta penaltý vardý, gol vardý, hakeme bol bol itirazlar vardý, mücadele vardý kýsaca her þey vardý. Maç baþtan sona çekiþmeye sahne oldu. Ýnci Otomotiv takýmýnýn ilk beþ dakidan sonra rakip kalede kurduðu baský vardý. Bu baskýyla beraber pozisyonlar geldi, iki topu direkten auta gitti ama gol gelmedi. Gol iki takýmýnda maçý dengede götürmeye baþladýðý dakakalarda geldi. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda ceza sahasý içinde 5 oyuncunun arasýnda bir metrelik mesafeden çekilen þutta oyuncunun eline çarpan topa hakemin çok kolay penaltý çalmasý beraberinde itirazlarý da getirdi. Kazanýlan penaltýyý Ýnci Otomotiv kaptanýyla gole çevirince maçýn tek golü de atýlmýþ oldu. Ýkinci yarý da oyun tamamen Ýnci Otomotiv takýmýnýn sahasýnda oynandý. Gol giriþimleri vardý ama gol olmadý. Bir pozisyonda da direk gole izin vermedi. Maçta toplamda dört þutun direkten dönmesi enteresandý. Ali Doðan Ýnci Otomotiv aldýðý bu galibiyetle gruptan çýkma adýna büyük bir avantaj yakaladý. Turnuva da ilk defa orta hakemin bir maçta daha çok ön plana çýktýðýna þahit oldum. Verdiði ve vermediði kararlarla çok itirazlar yaþandý. Verdiði penaltý kararý aðýrdý. Ýkinci yarýda Damatoðlu lehine vermediði bir pozisyon var ki çok itiraz ettiler. Ele çarpmayý veriyorsan Erol'a temasý da penaltý ile deðerlendirmelisin. Korner atýþýnda bir oyuncunun korner direðini söküp eliyle hava da tutarak kullanmak isemesi günün en enteresan görüntüsüydü. Hakem adýna en çok eleþtireceðim taraf yan hakemle diyaloðu ( daha doðrusu konuþmamasýydý). Tribün tarafýndaki hakemle oyuncu arasýnda ki gerginlikten yan hakem çok rahatsýz oldu. Orta hakemi yanýna çaðýrdý derdini anlatacak. Orta sahadan gelir gibi yaptý sonra hakem arkadaþýný olayýn içinde yalnýz býraktý. Kararlarýnýzla, hareketlerinizle siz birbirinize sahip çýkmazsanýz sizlere kim sahip çýkar ki. Gün içinde hiç kimsenin beklemediði ölüm haberi. Daha çok gençtin Bilal kardeþim. Takdir-i ilahinin önüne de geçilmiyor biliyoruz. Yine biliyoruz ki senin bizden istediðin sadece dua ve helallik. Hakkýmýz sana helal olsun. MEKANIN CENNET OLSUN Orta Kuþak C Grubu'nda ikinci maçlar oynandý Anadolu Spor Gazeteciler Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan 19.'su düzenlenen Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda C grubunun ikinci karþýlaþmalarý tamamlandý. Günün karþýlaþmalarý oldukça çekiþmeli geçerken ilk maçta Müftülük ile Efe Zade Organizasyon 2-2'lik skorla sahadan beraberlikle ayrýldý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda Efe Zade Organizasyon golleri bulan taraf oldu. Efe Zade Organizasyon adýna golleri 1. Dakikada Ýsa ve 20 dakikada Volkan atarken ilk yarý 2-0 Efe Zade takýmýnýn üstünlüðü ile tamamlandý. Ýkinci yarýda Müftülük takýmý oyunu býrakmayarak müthiþ bir mücadele örneði vererek 38. ve 57 dakikalarda Ýbrahim ile iki gol bularak maçýn sokurunu 2-2 olarak belirledi. MÜFTÜLÜK: 2 EFE ZADE ORGANÝZASYON: 2 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Yüksel Basar, Yunus Dursun, Baran Avcý. MÜFTÜLÜK: Yýlmaz, Arif, Ýsmail, Ahmet, Murat, Bekir, Fevzi, Orhan, Ýbrahim, Fatih, Hamit, Cemal, Yunus, Mehmet, Yüksel, Erol, Mustafa. EFE ZADE ORGANÝZASYON: Mehmet, Þevket, Þaban, Özgür, Ali, Ýsa, Üzeyir, Murat Özten, Volkan, Þükrü, Arif, Talip, Fatih, Alper, Murat Balcý, Cengiz.. GOLLER : 1. dak. Ýsa, 20. dak. Volkan (Efe Zade Organizasyon), 38. ve 57. dakikalarda Ýbrahim (Müftülük). 1. Maçlar: Damatoðlu Spor Center-Efe Zade Organizasyon: 5-0,Ýnci Otomotiv- Gelyanspor: 3-1, Müftülükspor (BAY) 2. Maçlar: Müftülük-Efe Zade Organizasyon: 2-2, Ýnci Otomotiv-Damatoðlu Spor Center:1-0, Gelyanspor(BAY) Ýnci liderliði devraldý 1-0 Orta Kuþak C grubunda ilk maçlarýný kazanan iki takýmýn karþýlaþmasýnda Ýnci Otomotiv 1-0'lýk skorla Damatoðlu Spor Center'i yenerek rakibinde liderliði devraldý. Zorlu bir mücadeleye sahne olan karþýlaþmada ilk yarýnýn sonlarýna doðru penaltý atýþý kazanan Ýnci Otomotiv penaltýyý Oktayla golle sonuçlandýrýrken maçý da kazanan taraf oldu. Ýkinci yarýda Damatoðlu Spor Center'in gol için giriþimleri bir türlü golü getirmezken maç ilk yarýnýn sonlarýnda atýlan golle 1-0 Ýnci Otomotiv'in lehine sonuçlandý. ÝNCÝ OTOMOTÝV:1 DAMATOÐLU SPOR CENTER: 0 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Burak Þahinkara, Yunus Dursun, Baran Avcý. ÝNCÝ OTOMOTÝV: Özkan, Murat Söðütcü, Murat Karabayýr, Davut, Hakan, Fatih, Murat Eser, Ekrem, Muharrem, Oktay, Halit, Serhat, Fetih, Hacý, Fatih, Ýsmail, Çaðlar, Mithat. DAMATOÐLU SPOR CENTER: Bektaþ Ünal, Halil, Erdem, Mürsel, Hasan, Eray, Erol, Adem, Gökhan, M.Önder, Bektaþ Balaban, Erdoðan, Oktay, Ýsa, Kemal, Þener. GOL:30. (penaltýdan) dak. Oktay (Ýnci Otomotiv) ADNANYALÇIN

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýþ dünyasýnýn gündemi iþ güvenliði ÇUHA MUTLU PETROL DEN YAZ KAMPANYASI!

Ýþ dünyasýnýn gündemi iþ güvenliði ÇUHA MUTLU PETROL DEN YAZ KAMPANYASI! Miraç Kandiliniz mübarek olsun Hakkari ye Çorumlu Vali Ýçiþleri Bakanlýðý nýn son kararnamesinde Çorum eski Valisi Rize Valisi Nurullah Çakýr merkeze alýnýrken, Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı