Türkiye'de Klinikte Kullanılan Depresyon Deappleerlendirme Ölçekleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de Klinikte Kullanılan Depresyon Deappleerlendirme Ölçekleri"

Transkript

1 Derleme Türkiye'de Klinikte Kullanılan Depresyon Deappleerlendirme Ölçekleri B H a Depression Rating Scales Used in Clinical Practice in Turkey Sibel KILINÇ 1, Fuat TORUN 2, 'Psikolog, Ümraniye Eappleitim ve Ara tırma Hastanesi Ümraniye- STANBUL 2 Uzm. Dr., Ümraniye Eappleitim ve Ara tırma Hastanesi Psikiyatri Kliniapplei Ümraniye- STANBUL ÖZET Psikolojik testler, profesyonel psikoloji çalı malarında ara tırma, eappleitim ve pratikte kritik öneme sahiptir. Depresyon dünyada yaygın olarak görülen ruhsal bir hastalıktır. Birçok depresyon ölçeapplei uykusuzluk ve yorgunluk gibi somatik belirtilerin varlıappleını sorgulamaktadır. Bazı popülasyonlarda depresyonla ilgili olmayan somatik belirtilerin varlıappleında bu belirtilerin sorgulanmasıyla yanlı depresyon tanısı konabilir. Bu yüzden bazı özel gruplara özgü depresyon ölçekleri geli tirilmi tir. Örneapplein; ya lı ki iler için Geriatrik Depresyon Ölçeapplei, bedensel hastalıappleı olanlar ya da birinci basamak saapplelık hizmetine ba vuranlar için Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeapplei, doappleum sonrası dönemdeki kadınlar için Edinburgh Doappleum Sonrası Depresyon Ölçeapplei sayılabilir. Beck Depresyon Envanteri, Zung Depresyon Ölçeapplei gibi ölçekler ise toplum taramalarında veya genel tıbbi hastalıappleı olanlarda takip amaçlı olarak geli tirilmi tir. Bütün depresyon ölçekleri daha çok takip amaçlı olarak kullanılmakta ve depresif belirtilerin varlıappleını göstermektedir, bu yüzden klinisyen hastayı bütün yönleri ile deappleerlendirmelidir. Gruplara özgü depresyon ölçeapplei seçerken, seçilecek ölçeapplein hangi grupta ne zaman kullanılacaappleının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalı mada Türkiye'de klinikte kullanılan psikolojik testler tanıtılmı, psikometrik özelliklerine ili kin bilgiler verilmi tir. Anahtar Kelimeler: Depresyon, depresyon deappleerlendirme ölçekleri, psikometri leti im Adresi: Uzm. Dr. Fuat TORUN Ümraniye Eappleitim ve Ara tırma Hastanesi Psikiyatri Kliniapplei Ümraniye- STANBUL Gsm: SUMMARY Psychological assessment is crucial to the definition, training and pratical of professional psychology. Depression is most common psychiatric disorders in the world. Most depressive scales include items for rating the presence of somatic symptoms, such as insomnia or fatigue. In some populations, the high incidence of somatic symptoms unrelated to depression may lead to an overdiagnosis of depression by inappropriately counting these symptoms as being due to a depressive syndrome. Hence, special scales validated specifically in these populations have been developed such as; the Geriatric Depression Scale, for use with elderly people in nursing home settings, the Hospital Anxiety and Depression Scale, for use in primary care or hospital settings, and the Edinburgh Postnatal Depression Scale, for use with postpartum patients in primary care settings. Three of the depressive symptom severity scales Beck Depression Inventory, Dirim Tıp Gazetesi 2011: yıl: 86 sayı: 1 (39-47)

2 II Sibel KILINÇ ve ark. Zung Self-Rating Depression Scale are also used to screen for depressive illness in the community or in general medical populations. All of the depressive rating scales have been used as screens and can indicate the presence of depressive symptoms. However, unless the screen were used in a patient with an earlier determined diagnosis of depressive disorder, the clinician would still need to completely assess the patient before diagnosing depressive disorder. The selection of a specific measure depends on when the measure is to be used, the type of scale to be used, and the application. At this search, clinical tests were defined which are being used in Turkey and information about their psychometric feture was given. rating scales for dep- Key Words: Depression, ression, psychometry Psikolojik testlerin kökeni antik Çin ve klasik Yunan medeniyetlerine kadar uzanır (1). Batı'da ise psikolojik testlere ili kin ilk izler 19. yüzyılın ortalarında Almanya ve Büyük Britanya kaynaklarında görülmektedir (2). Ölçeklerin kullanımına ili kin gereksinim, yöntem ve amaçlar zaman içinde deapplei im göstermi, daha sezgisel ve ki isel olandan daha bilimsel ve nesnel olana doappleru deapplei mi tir. En ba ta daha genel amaçlar (tanı koyma, sınıflandırma) ön planda iken, günümüzde üzerinde durulan herhangi bir konuda daha duyarlı bilgiler saapplelayabilecek ölçeklerin kullanılması bunun yerini almı tır (3). Psikolojik deappleerlendirme ölçekleri hastanın psi ik, davranı sal özelliklerini ve bireysel veya toplumsal ili kilerini sayısal olarak ifade etmeye ve kar ıla tırma yapmaya yarar. Psikolojik deappleerlendirme ölçekleri çok farklı amaçlar için kullanılırsa da pratikte sıklıkla tarama, tanı koyma, hastalıappleın iddetini ve bu iddetin tedaviyle deapplei imini belirleme amacıyla kullanılır (4). Son dönemde psikiyatride kullanılan dil deapplei mi tir. Tanısal sistem daha betimleyici ve belirtiye dayalı olacak biçimde yeniden elden geçirilmi tir. Tanının standardizasyonu, nesnel ölçümlerin hastanın klinik durumundaki deapplei- ikliklerle ilgili kayıtlara dâhil edilmesi ile el ele gider. Böyle nesnel ölçümler sorunları ve tedavi hedeflerini tanımlayan herhangi bir tedavinin zaman içerisindeki ba arısını ya da yetersizliappleini izlemeye yarar. Bu yeni dil ile uyum içinde olmak üzere standartla tırılmı deappleerlendirme, bu tanı ve deappleerlendirme sürecine yardımcı olmaya uygundur (3). Bu çalı mada, Türkiye'de klinikte kullanılan depresyon deappleerlendirme ölçeklerini tanıtmak, ara tırmacılar ve alanda çalı anlara bu ölçekler hakkında kapsamlı bilgi vermek amaçlanmı tır. PS KOLOJ K TESTLER N filevler Günümüzde psikolojik testler birçok pratik sorunun çözümü amaçlı kullanılmaktadır. Ancak bütün testlerin ara tırmalarda da önemli i levleri olduappleu unutulmamalıdır. Bir ülkede psikoloji ve psikiyatri konularına bilimsel yakla ım ihtiyacı arttıkça ölçeklere olan ilginin de artması doapplealdır (3, 4). Her tür ara tırmada bireysel farklılıkların iyi yapılandırılmı testlerle duyarlı ekilde ölçümü temel zorunluluktur. Bir ara tırma ölçeappleinin klinik kullanıma girmesi için yararlı olması gerekmektedir. Ölçüm aracının yararlı olması için, klinisyenin bu ölçüm aracından saapplelanan bilginin önemini öapplerenmesi gerekir. PS KOLOJ K TESTLER N TANIMI Genel olarak bir psikolojik test, standart ko ullarda yapılan gözlem veya görü me anlamını ta ır. Psikolojik test bireylerin yetenekleri, becerileri, edinimleri (performansları), güdüleri, tutumları, savunmaları vb. hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak saapplelayan sistemli bir yakla ımdır. Psikolojik testler, ki inin davranı ını standart ko- ullar altında gözlemlemek ve tanımlamak için kullanılan sistematik bir yöntem eklinde tanımlanmaktadır (5). ÖLÇEKLER HAKKINDA B LG SAH B OLUNMASININ ÖNEM Ölçeklerle ilgili repertuarın geni olması klinisyene daha fazla kullanım esnekliapplei saapplelar ve deappleerlendirme için gereksinimlerine uyan yöntem ya da ölçüm aracını seçebilmelerine olanak tanır. Ancak bu kadar çok sayıda test, deneyimsiz bir klinisyeni hangi testin amacına uygun olduappleunun belirlenmesi konusunda zorlayabilir ve belirsizlik olu turabilir (6). Gereksinimler doapplerultusunda geli tirilen ölçekler bazen aynı konu için çok sayıda olduappleunda, hangi ölçeapplein kullanılacaappleı konusunda klinisyenler ve ara tırmacılar için bir karı ıklık ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ölçeklerin hangi nitelikleri kar ıladıappleının iyice bilinmesi, istenilen amaca hizmet edecek en uygun ölçeapplein kullanılmasına olanak saapplelayacaktır. PS KOLOJ K DE ERLEND RME ARAÇLARINDA ARANMASI GEREKEN HUSUSLAR Anlamlı ve doappleru (hatasız) sonuçlar verecek bir testin seçiminde öncelikle aranacak nitelikler testin standardizasyonunun yapılmı, normlarının belirlenmi, güvenilir ve geçerli olmasıdır (1). Ara tırmacı ya da klinisyenin amacına uygun deappleerlendirme aracını seçebilmek için yukarıdaki dört psikometrik kavramın ne anlama geldiappleini iyi bilmesi gerekmektedir. Dirim Tıp Gazetesi 2011

3 Standardizasyon Ölçeapplein uygulama ve puanlama i lemlerinin aynılıappleını, deapplei mezliappleini belirler (4). Ölçeapplein standardize olabilmesi ve sonrasında uygun bilgiler üretme yeteneappleine sahip olabilmesi için "güvenirlik" ve "geçerlik" olarak nitelendirilen iki özelliapplee sahip olması istenir (7). Güvenirlik Genel anlamda kararlı, önceden kestirilebilir, kendisine inanılır ve tutarlı olma terimleriyle açıklanabilir (8). Güvenilir bir ölçek aynı yöntemle her ara tırmacı tarafından, ki ide deapplei- iklik olmadıappleı sürece farklı zamanlarda aynı sonucu vermelidir. Ölçme araçlarının güvenirlik düzeylerini belirlemek için kullanılan bazı yöntemler unlardır: Türkiye'de Klinikte Kullanılan Depresyon Deappleerlendirme Ölçekleri Geçerlik Bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladıappleı özelliapplei, ba ka herhangi bir özellikle karı tırmadan doappleru ölçebilme derecesidir (1). Geçerlikte kullanılan teknikler a aappleıda kısaca özetlenmi tir. Bunlar arasında; içerik (content) geçerliapplei kullanılan ölçeapplein ölçülmek istenen deapplei keni ölçüp ölçmediappleini gösterir (4). Ölçüt baappleımlı (criterionrelated) geçerlik, ölçülmek istenen özelliapplee sahip bireylerin davranı larının ölçüt olarak kabul edildiapplei ve özelliapplei bilinen bir grubun davranı ları çerçevesinde ölçeapplein geli tirildiappleini ifade eden bir geçerlik tipidir (11). Yapı (construct) geçerliapplei, bir testin ve ondan elde edilen puanın gerçekten ne anlama geldiappleini ara tırma sürecidir (12). Yapı geçerliapplei testin soyut bir olguyu (kavramı, boyutu vb.) nasıl ölçtüappleünü gösterir. Bir ölçeapplein benzer diappleer ölçeklerle nasıl kesi tiapplei ve ili kisiz bazı ölçeklerden nasıl farklı olduappleuna dayanır. Normlar Teststandardizasyonunun önemli a amalarından biri de norm gruplarından elde edilen deappleerlerin saptanmasıdır. Zaman içinde ve mekâna göre normlar deapplei ebilir. Bazı norm türleri a aappleıda sıralanmı tır; ulusal ya da yerel normlar bir ülkeyi temsil eden örneklem grubu üzerinden çıkarılır. Ya ve sınıf normları, belirli takvim ya ındaki ki ilerin test puanlarından elde edilen ortalama puanlar ya normlarını belirler. Ayrıca zekâ ya ı ve yüzdelik normlar da normların saptanmasında önemli birer belirleyicidir. il çsel güvenirlik-tutarlılık (internal consistency): Bir ölçeapplein içerdiapplei maddelerin birbirleriyle ili kilerini gösterir. Paralel (e deappleer) formlar yöntemi (parallelforms method): E deappleer iki form aralıksız olarak aynı anda ya da aralıklı olarak farklı iki zamanda uygulanır. Formlar arasındaki korelasyon hesaplanır ve güvenirlik katsayısı olarak yorumlanır (9). Test-tekrar test yöntemi (test-retest method): Bir ölçme aracının aynı gruba aynı ko ullarda, önemli derecede hatırlamaları önleyecek kadar uzun, fakat ölçülecek özellikte önemli deapplei meler olmasına izin vermeyecek kadar kısa bir zaman aralıappleında iki kez uygulanmasıdır (10). ki yarım test güvenirliappleinde (split-half method): Formu iki e parçaya bölerek, iki yarının aynı anda uygulanması sonrası, ki ilerin yarılardan aldıkları puanlar arasındaki korelasyon ile güvenirlik tahmini yapılmasını saapplelar. Deappleerlendirmeciler arası güvenirlik: Aynı grubu deappleerlendiren deappleerlendirmeciler arasındaki uyumu gösterir. DEPRESY ON KAVRAMI VE DEPRESYONUN PS KOMETR K ÖLÇÜMÜ Depresyon; büyük bir üzüntü, endi e, suçluluk ve deappleersizlik, ba kalarından uzakla ma, uyku, i tah ve cinsel istek kaybı ve her zamanki faaliyetlere kar ı ilgisizlikle belirginle en bir duygudurum bozukluappleudur (13). Yapılan epidemiyolojik ara tırmalar, majör depresyon ve distimik bozukluappleun görülme sıklıappleının kadınlarda % , erkeklerde % aralıappleında olduappleunu saptamı lardır. Depresyonun nokta yaygınlıappleı %13-20, Türkiye'de klinik düzeyde yaygınlıappleı ise %10 olarak belirlenmi tir (14). Yakla ık %15'lik prevalansı ile depresyon dünyada en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir (15). Depresyon tanısı alan hastalar hakkında ülkemizde birçok çalı ma yapılmı tır. Bunun nedeni, depresyonun psikiyatri kliniklerinde en fazla kar ıla ılan tanı grubu olmasıdır (16). Depresyon deappleerlendirme ölçekleri depresyonun iddetinin belirlenebilmesi açısından oldukça önemlidir, ancak tanı için mutlaka klinik gözlemin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir (17). Son yıllarda depresyon ölçümünde testlerin etkinliappleinin belirlenebilmesi amacıyla çe itli klinik çalı malarda, "Klinisyenin deappleerlendirdiapplei (clinician-rated)" ve "Kendini deappleerlendirme (patient-rated)" ölçekleri geli tirme çalı maları yapılmı tır (18). Bütün depresyon deappleerlendirme ölçeklerinin güçlü ve zayıf yönleri olmakla birlikte, bu ölçeklerin bazıları diappleerlerine göre depresyonla ilgili yapılan ara tırmalar için yüksek standartlı olmaları açısından daha deappleerli görünmektedir (18). Depresyon ile ilgili yapılacak bir klinik çalı maya ba lamadan önce çalı manın amacına en uygun ölçme aracının seçilmesi gerekmektedir. Bunun için ara tırmacıların ve uygulayıcıların, testlerin geçerlik ve güvenirliklerine ili kin bilgilere ula- abilmeleri artan bir öneme sahip olmaktadır (18). Dirim Tıp Gazetesi 2011: yıb 86 sayı: 1 (39-47)

4 Tablo 1: Türkiye'de klinikte kullanılan depresyon deappleerlendirme ölçeklerine ili kin özet bilgiler Ölçek adı Ölçek türü Uygulanacak grup Uygulayıcının niteliapplei Beck depresyon envanteri (BDE) Saapplelıklı ve psikiyatrik hasta grupları Zung depresyon ölçeapplei (ZDÖ) Kendini deappleerlendirme Depresif bozukluk tanısı konan hastalar Ceriatrik depresyon ölçeapplei (GDÖ) 60 ya ve üzerinde belirgin i itme güçlüappleü, orta-aappleır demansı olmayan ki iler Edinburgh doappleum sonrası depresyon ölçeapplei (EDSDÖ) Doappleum sonrası dönemdeki kadınlar Hastane anksiyete ve eepresyon ölçeapplei (HAD) Toplum ve hastane örnekleminde Çocukluklar için depresyon ölçeapplei (ÇDÖ) 9-13 ya çocuklarına dıı UIUIQ Ölçeapplein Türkçe geçerlik ve güvenlik makalesi Hisli N. Beck Depresyon Envanter 'nin üniversite öapplerencileri için geçerliapplei, güvenirliapplei. Psikoloji Dergisi 1989;23:3-13, Tegin B. Depresyonda bili sel bozukluklar: Beck modeline göre bir inceleme. Yayınlanmamı doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Ceyhun B, Akça F. Zung Depresyon Ölçeappleinin Geçerlik ve Güvenirliapplei Üzerine Bir Çalı ma. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalı maları Türk Psikologlar Derneapplei Yayınları. 1994:20-6. Ertan T, Eker E, fiar V. Geriatrik depresyon ölçeappleinin Türk ya lı nüfusunda geçerlilik ve güvenilirliapplei. Nöropsikiyatri Ar ivi 1997;34: Engindeniz AN, Küey L, Kültür S. Edinburgh doappleum sonrası depresyon ölçeapplei Türkçe formu geçerlilik ve güvenilirlik çalı ması. Bahar Sempozyumları 1 Kitabı. Ankara: Psikiyatri Derneapplei Yayınları; s Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane anksiyete ve depresyon ölçeapplei Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliapplei. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8: Öy B. Çocuklar için depresyon ölçeapplei: Geçerlik ve güvenirlik çalı ması. Türk Psikiyatri Dergisi 1991;2: s ısaıazpfj

5 Ölçek adı Hamilton depresyon derecelendirme ölçeapplei (HAM-D) Ölçek türü Klinisyenin deappleerlendirdiapplei Türkiye'de Klinikte Kullanılan Depresyon Deappleerlendirme Ölçekleri Uygulanacak grup Depresif belirtileri olan ki iler Uygulayıcının Niteliapplei Psikopatoloji bilgisi gerekmektedir. Ölçeapplein Türkçe geçerlik ve güvenirlik makalesi Akdemir A, Örsel SD, Daapple, Türkçapar H, can N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeappleinin geçeri i 1 îapplei-güven i 1 i rl iapplei ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996;4: u Hamilton depresyon derecelendirme ölçeappleinin geçerliliappleigüvenilirliapplei ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4(4): Montgomery- Asberg depresyon derecelendirme ölçeapplei (MADDÖ) Calgary izofrenide depresyon ölçeapplei (CfiDÖ) Klinisyenin deappleerlendirdiapplei Klinisyenin deappleerlendirdiapplei Majör depresif bozukluk tanısı alan hastalar fiizofreni ve psikotik bozukluappleu olan hasta grubu Psikopatoloji bilgisi gerekmektedir Psikopatoloji bilgisi gerekmektedir Torun F, Önder E, Torun SD, Tural Ü, fii manlar fig. Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeapplei Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliapplei. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2002;10: Aydemir Ö, Danacı EA, Deveci A, çelli. Calgary fiizofrenide Depresyon Ölçeapplei Türkçe versiyonu özgüllüappleü ve duyarlılıappleı. Nöropsikiyatri Ar ivi 2000;37: Cornell demansta depresyon öölçeapplei (CDDÖ) Klinisyenin deappleerlendirdiapplei Demans hastaları Psikopatoloji bilgisi gerekmektedir Amuk T, Karadaapple F, Oappleuzhanoapplelu N. Oappleuzhanoapplelu A. Cornell Demansta Depresyon Ölçeapplei'nin Türkçe Ya lı Toplumda Geçerlik ve Güvenilirliapplei. Türk Psikiyatri Dergisi 2003;14: Çok çe itli depresyon deappleerlendirme ölçekleri olmakla birlikte, ara tırmacılara amaçlarına en uygun ölçeapplei bulmalarına rehberlik edecek çok az sayıda çalı ma vardır (18). Bu gözden geçirme çalı ması, depresyon hakkında çalı ma yapacak ara tırmacılara ve klinisyenlere amaçlarına en uygun geçerlik ve güvenirliapplee sahip ölçeapplei seçebilmelerine yardımcı olacak ana unsurları saapplelaması bakımından önemlidir. A aappleıda, Türkiye'de psikiyatri alanında klinikte kullanılan depresyon deappleerlendirme ölçeklerine ait bilgi verilmi tir (Özet bilgiler Tablo 1'de görülmektedir). TÜRK YE'DE KL N KTE KULLANILAN DEPRESY ON DE ERLEND RME ÖLÇEKLER Kendini Deappleerlendirme (Self-Report) Ölçekleri Hasta tarafından doldurulan ölçekler, en azından okuryazar olmayı ve o ölçeapplein çevirilerinden birinin dilini biliyor olmayı gerektirir. Ayrıca, bu ölçeklerin kullanımı bili sel yetmezliapplei olan ki ilerde sınırlıdır. Bazı uzmanlar kendini deappleerlendirme ölçeklerinin ciddi hastalıappleı olanlarda etkili olmadıappleını dü ünmektedir (19). 1. Beck depresyon envanteri: Beck depresyon envanteri (BDE), Beck ve ark. tarafından adolesan ve eri kinlerde depresyonun davranı sal bulgularını ölçmek amacıyla 1961 yılında geli tirilmi tir (20). Depresyonun iddetini ölçmek, tedavi ile olan deapplei imleri izleyebilmek ve hastalıappleı tanımlayabilmek amacıyla tasarlanmı tır. BDE'deki maddeler asıl olarak depresyonlu hastaların psikoanalitik tedavileri sonucunda Dirim Tıp Gazetesi 2011; yıl: 86 sayı; 1 (39-47)

6 II 5 55 c. Sibel KILINÇ ve ark. yapılan gözlemlere dayanmaktadır. Depresyona özgü davranı lar ve semptomlar bir dizi cümle ile tanımlanmı tır ve her bir cümleye sayı olarak 0-3 arasında numara verilmi tir. Yirmi bir maddeden olu maktadır ve maddeler hafif formdan iddetli forma göre sıralanmı tır. Hastalardan imdiki durumlarını en iyi tanımlayan ifadeyi i aretlemeleri istenmekte ve sonuç maddelerin toplamı ile elde edilmektedir yılında ölçeapplein tümü revize edilerek iddeti tanımlayan duplikasyonlar ayıklanmı ve hastaların bugünü de kapsayacak biçimde son bir haftalık durumlarını i aretlemeleri istenmi tir (19). Ölçeapplein orijinali klinisyenin yüksek sesle hastaya okuması eklinde tasarlanmı iken, ölçek daha sonra kendini deappleerlendirme ölçeapplei olarak uygulanmaya ba lanmı tır. fiiddet olarak; 0-9= Minimal, 10-16= Hafif, 17-29= Orta, 30-63= fiiddetli, eklinde yorumlanmaktadır. Alt ölçek skorları kognitif afektif faktör ve somatik performans faktör ile hesaplanmaktadır (19). Ölçeapplei doldurmak yakla ık 15 dakika sürmektedir. Ancak bu süre hastanın eappleitim düzeyine göre deapplei ebilir. Ayrıca, ciddi obsesyonu olan hastalarda uygulama daha da uzun sürebilir. Ölçek Türkçe'ye BDE ve Beck Depresyon Ölçeapplei (BDÖ) adıyla iki ayrı form olarak çevrilmi, geçerlik ve güvenirlik çalı ması yapılmı tır (21, 22). BDE ile diappleer depresyon ölçekleri arasındaki korelasyon oldukça yüksektir. Psikiyatrik hastalarda, depresyonun klinik ölçümü ile BDE arasındaki korelasyon arasında deapplei mektedir (ortalama= 0.72). Psikiyatrik olmayan hastalarda ise korelasyon (ortalama= 0.60) arasındadır. BDE ile HAM-D arasındaki ortalama korelasyon 0.73 olarak bulunmu tur (19). BDE'nin avantajları hasta tarafından doldurulması, basit bir dile sahip olması ve skorlamanın kolay olmasıdır. Dezavantajları ise; kadınlar, ya lılar, adolesanlarda, dü ük eappleitim düzeyinde ve e lik eden psikiyatrik bozuklukların varlıappleında olduappleundan yüksek skorların i aretlendiappleinin bildirilmi olmasıdır (19). 2. Zung depresyon ölçeapplei: Zung depresyon ölçeapplei (ZDÖ), 1965 yılında Zung tarafından, depresyonun iddetini ölçmek amacıyla geli tirilmi tir (23). Ölçek hasta tarafından doldurulmaktadır. Maddeler depresyonun duygulanım, bili sel, davranı sal ve fizyolojik boyutlarını içermektedir. DSM-IV semptom kriterlerini kapsamasına kar ın, psikomotor retardasyon ve atipik depresyonda daha sık görülen i tah ve uyku artı- ı, kilo alımı gibi maddeleri içermemektedir. ZDÖ 20 madde içermektedir, 10 madde olumsuz, 10 madde ise olumlu olarak kurgulanmı tır. Her madde için denekler; hiçbir zaman veya çok ender olarak= 1, bazen = 2, sık sık= 3, çoappleunlukla veya herzaman= 4'ü i aretlemektedir. Toplam skoru elde etmek için, pozitif maddeler tersine çevrilmekte ve daha sonra hepsi toplanmaktadır. Kesme noktalarına bakıldıappleında, ZDÖ skoru 50 > ise normal, arası en hafif-hafif düzeyde depresyon, arası orta-belirgin düzeyde depresyon, 70 < iddetli depresyon olarak tanımlanmaktadır. fiiddet endeksi toplam skorun 80'e bölünmesi ile hesaplanmaktadır. ZDÖ'nün yanıtlanma süresi hastaların eappleitim düzeyi ve patolojisine göre 5-30 dakika arasında deapplei mektedir. Ölçeapplein birçok dile çevirisi mevcut olup, transkültürel çalı malarda geçerlik ve güvenirliapplei kanıtlanmı tır. Ölçek Türkçe'ye Balta tarafından çevrilmi olup, geçerlik ve güvenirlik çalı ması Ceyhun ve ark. tarafından yapılmı tır (24). Zung, tedavi sürecindeki deapplei imin bir göstergesi olarak, ZDÖ indeks skorlarının tedavi öncesi ve sonrasında sırasıyla 0.75 ve 0.39 olduappleunu saptamı tır. 3. Geriatrik depresyon ölçeapplei: Geriatrik Depresyon Ölçeapplei (GDÖ), Yesavage ve ark. tarafından 1983 yılında geriatrik popülasyondaki depresyon hastalarında depresyon varlıappleını ara tırmak amacıyla geli tirilmi tir (25). Uyku bozukluappleu, enerji azlıappleı, libido azalması gibi depresif semptomlar, depresyonu olmayan ya lı hastalarda yaygın olarak bulunmaktadır. Ölüm dü ünceleri ve gelecek hakkında umutsuzluk ya amın son evresinde farklı anlamlar ifade etmektedir. Ayrıca, ya lı hastalarda sıklıkla bulunan kronik tıbbi hastalıklar nedeni ile motor retardasyon ve aktivite düzeyinde azalma sıklıkla gözlenmektedir. Son olarak, e lik eden demansın varlıappleı konsantrasyon ve bili sel süreçleri etkilemektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı ya lı hastalarda depresyonu deappleerlendirmek için farklı semptom tanımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. çeriappleinin yanında, ölçme aracının formatının da ya lı hastalara özgü olması gerekmektedir. Çok seçenek içeren likert tipi ölçekler ve sizi en iyi tanımlayan ifadeler gibi maddeler bu ya grubunda kafa karı tırıcı olabilmektedir. GDÖ, ya lı hastalar için geçerli bir tarama testi olması, skorlaması ve uygulanmasının kolay olması amacıyla tasarlanmı tır. Maddeler, ya lı depresyonlu hastaların ya lı olmayan depresyonlulardan ayrımını maksimum düzeyde tutacak ampirik olarak olu turulmu maddelerden olu maktadır. Maddeler; azalmı duygulanım, benlik algısında zayıflama, motivasyon zayıflıappleı, gelecek yerine geçmi e yönelim, bili sel sorunlar, obsesif nitelikler ve ajitasyonu içermektedir. GDÖ 30 maddeden olu makta ve hasta tarafından doldurulmaktadır. Her maddeyi hasta "Evet" ve "Hayır" eklinde i aretlemektedir. Otuz maddenin 10'u olumsuz, 20'si ise olumlu olarak kurgulanmı tır. "Geçtiappleimiz hafta" eklinde bir zaman periyodunu sorgulamaktadır. Ölçeapplein kesme noktası 13/14 olarak kabul edil- Dirim Tıp Gazetesi 2011

7 mektedir. Ölçeapplein Türkçe geçerlik ve güvenirliapplei 1997 yılında Ertan ve ark. tarafından yapılmı tır (26). 4. Edinburgh doappleum sonrası depresyon ölçeapplei: Edinburgh doappleum sonrası depresyon ölçeapplei (EDSDÖ), Cox ve ark. tarafından 1987 yılında geli tirilmi tir (27). Kısa ve hasta tarafından doldurulacak bir ölçekle, postpartum depresyonlu hastaları tanımak amaçlanmı tır. Standart depresyon ölçme araçları postpartum depresyonlu hastalarda kısıtlılık göstermektedir. Örneapplein; birçok ölçek postpartum hastalarında geçerli olmayan somatik yakınmaları ölçmektedir. Çocuappleun ihtiyaçlarından dolayı olu an uyku düzensizliapplei ve anemiye ikincil geli en letarji ve yorgunluappleu standart depresyon ölçekleri yanlı ölçmektedir. EDSDÖ'deki maddeler, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeapplei'nin bazı bölümlerinin bir araya getirilmesi ve postpartum depresyonlu kadınlarda görülen problemlerin eklenmesi ile olu turulmu tur. On maddeden olu an ve hasta tarafından doldurulan bir ölçektir. Her madde 0-3 arasında deapplei en puanlarla ölçülmektedir. Bazı maddelerde en iddetli yanıtlar ba a, bazılarında ise sona konmu tur. Skor 0-30 arasında deapplei mektedir. Kesme noktası olarak 12 ve üzerindeki skorlar olası majör ve minör depresyona i aret etmektedir. Ölçek 1996 yılında, Türkçe'ye Engindeniz ve ark. tarafından uyarlanmı, geçerlik ve güvenirliapplei aynı ekip tarafından yapılmı tır (28). 5. Hastane anksiyete ve depresyon ölçeapplei: Hastane anksiyete ve depresyon ölçeapplei (HAD), Zigmond ve ark. tarafından 1983 yılında geli tirilmi tir (29). Tıbbi bir hastalıappleı olan popülasyonda duygudurum bozukluappleunu taramak amacıyla tasarlanmı tır. Toplum ve hastane örnekleminde kolaylıkla kullanılabilir. Psikiyatrik belirtileri fiziksel bozukluklardan ayırmak için, fiziksel belirtiler yerine duygudurumun öznel yıkımı üzerinde durulmaktadır. Depresyon alt ölçeapplei üzgünlük yerine anhedoniyi temel semptom olarak almaktadır. HAD DSM-IV'te bulunan depresif semptomları tam anlamıyla kapsamamasına kar ın, anhedonik semptomlar tıbbi hastalıkları bulunan ki ilerde depresyon için iyi bir kanıttır. ntihar dü üncesi, suçluluk ve umutsuzluappleu içermemektedir. HAD hasta tarafından doldurulmakta, 14 maddeden olu makta ve maddeler 4 özellik içermektedir. ki alt ölçek depresyon ve anksiyeteyi deappleerlendirmektedir. Yedi maddelik depresyon alt ölçeapplei 0-21 arasında skorlanmakta, kesme noktası olarak 0-7= Normal, 8-10= Hafif, 11-14= Orta, 15-21= Ciddi, bir duygudurum bozukluappleuna i aret etmektedir. Ölçeapplein Türkçe geçerlik ve güvenirliapplei 1997 yılında Aydemir ve ark. tarafından yapılmı tır (30). Türkiye'de Klinikte Kullanılan Depresyon Deappleerlendirme Ölçekleri 6. Çocuklar için depresyon ölçeapplei: Çocuklar için depresyon ölçeapplei (ÇDÖ), Kovacs tarafından 1992 yılında, çocuklar ve gençlerde depresyonun iddetinin belirlenebilmesi amacıyla geli tirilmi tir (31). ÇDÖ'nün, depresyonun iddetini belirleyen iyi bir ölçme aracı olduappleu bildirilmi tir. Bir kendini deappleerlendirme ölçeappleidir; çocuklara okunarak veya çocuappleun kendisi okuyarak doldurulur. Uygulaması yakla ık olarak 30 dakika sürmektedir ya aralıappleında uygulanmak üzere hazırlanan ölçek ülkemizde 9-13 ya çocuklarına uygulanmaktadır. Toplam 27 maddeden olu makta; her madde çocuappleun son iki haftasını deappleerlendirerek, aralarında seçim yapabileceapplei üç cümle seti bulundurmaktadır. Her set çocukluk depresyonunun belirtilerine ili kin ifadeler içermektedir. Yanıtlara 0-2 arasında deapplei en puanlar verilir. Yüksek puan depresyon düzeyini gösterir, kesme noktası 19'dur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 54'tür. Ölçeapplei uygulayabilmek için özel bir eappleitim gerekmemektedir. Ölçek, 1990 yılında Öy tarafından Türkçe'ye uyarlanmı tır (32). Ölçeapplein güvenirliapplei belirlenirken test-tekrar test güvenirliappleine bakılmı ve 0.80 olarak bulgulanmı tır. Klinisyenin Deappleerlendirdiapplei (Clinician-Rated) Ölçekler Bu ölçekler yapılandırılmı, yarı yapılandırılmı ya da yapılandırılmamı görü me biçimleriyle hasta ya da hasta yakınlarıyla yapılmı görü meleri kapsamaktadır. Yapılandırılmı görü melerde, klinisyenin sorması gereken sorular bir çizelge eklinde hazırlanmı tır. Görü me o sorular çerçevesinde gitmektedir. 1. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeapplei: Hamilton depresyon derecelendirme ölçeapplei (HAM-D), 1960 yılında Hamilton tarafından geli tirilmi ve depresyonun iddetini ölçmek amacıyla tasarlanmı tır (33). Depresif semptomları ölçmek amacıyla klinisyen tarafından uygulanan ölçekler arasında en sık kullanılanıdır. Orijinal ölçek 21 madde içermesine kar ın, Hamilton ilk 17 maddenin kullanılmasını önermi tir. Geriye kalan 4 madde ya seyrek (depersonalizasyon) olarak görülür ya da iddet yerine hastalıappleın boyutunu (günlük deapplei imler) tanımlar. HAM-D ölçeappleinde maddeler 0-4 ve 0-2 arasında i aretlenmektedir. Ölçülebilir iddette olanlar 0-4 arasında derecelendirilir ve 4, o semptomun iddetli olduappleunu gösterir. Hamilton bazı semptomları ölçmenin ise oldukça zor olduappleunu dü- ünüp 0-2 arasında derecelendirmi tir. En yüksek 53 puan alınır. HAM-D psikiyatrik hastalıklar konusunda deneyimi olan hekim, psikolog, sosyal çalı macılar tarafından kolaylıkla uygulanabilir. Klinik ara tırmalarda test kullanımı konusunda eappleitim almı klinisyen olmayan ki iler tarafından da uygula- u Dirim Tıp Gazetesi 2011: yıl: 86 sayı: 1 (39-47)

8 II Sibel K1L1NÇ ve ark. nabilir. Uygulanması ortalama 15 dakika sürer. lk yayınlandıappleında herhangi bir rehber içermeyen ölçek, daha sonra her maddeyi ölçmek için önerilerle birlikte yayınlanmı tır. Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalı ması 1996 yılında HAM-D adıyla Akdemir ve ark. tarafından yapılmı tır. Kesme noktaları 23 <; çok iddetli, 19-22; iddetli, 14-18; orta derecede, 8-13; hafif derecede ve 7 > normal olarak saptanmı tır (34). HAM-D iç tutarlılık çalı masında Cronbach alfa deappleeri 0.75, güvenirlik katsayısı ise 0.76 olarak bulunmu tur. HAM-D Research Diagnostic Criteria veya DSMlll'ten önce geli tirildiapplei için bu tanısal sınıflamalarda depresyonun kriterleri arasında bulunan anhedoni gibi bazı semptomları kapsamamaktadır. Ölçek somatik semptom belirti ve bulgulara (yorgunluk ve i tah azalması vb.) daha fazla aappleırlık vermektedir ve i tah artı ı, a ırı uyku gibi nörovejetatif semptomları içermemektedir. Ayrıca, kriterler arasında olmayan anksiyete ile ilgili bazı maddeleri içerdiapplei için depresif semptomları ölçme anlamında spesifisitesi azalmaktadır. 2. Montgomery-Asberg depresyon derecelendirme ölçeapplei: Montgomery-Asberg depresyon derecelendirme ölçeapplei (MADDÖ), 1979 yılında depresif semptomların iddetini ölçmek amacıyla majör depresif bozukluappleu olan hastalarda kullanılmak üzere geli tirilmi tir (35). Ölçeapplei geli tirenlerin ilk amacı tedavi ile olu an deapplei ikliklere duyarlı bir ölçek geli tirmekti. kinci amaç ise hem psikiyatrist hem de psikiyatrist olmayan profesyoneller tarafından uygulanabilecek bir ölçek geli tirmekti. MADDÖ psikofarmakolojik ara tırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ölçek; belirgin üzüntü, ifade edilen üzüntü, içsel gerginlik, uyku azalması, i tah azalması, konsantrasyon güçlüappleü, yorgunluk, hissetme yetersizliapplei, karamsar dü ünceler, intihar dü ünceleri olmak üzere toplam 10 maddeden olu makta ve 0-6 arasında derecelenmektedir. Tek sayılı rakamlar bo bırakılarak ölçücünün tam olarak karar veremediapplei durumlarda karar vermesi kolayla tırılmaktadır. Doldurulması yakla ık 15 dakika sürmektedir. Ölçeapplei geli tirenlere göre ölçeapplei uygulamak için eappleitim gerekmemekte, psikiyatrist, psikolog, birinci basamak hekimleri ve psikiyatri hem ireleri tarafından kolayca uygulanabilmektedir. Montgomery ve Asberg'in orijinal çalı masında psikiyatrist ve pratisyenler arasında toplam skorda korelasyon 0.97 olarak bildirilmi tir (35). Majör depresyonun bili sel özelliklerini daha çok içermesi açısından genel tıbbi bir bozukluappleu olan hastalarda daha az yanlı depresyon tanısı konulmasına neden olmaktadır. Ölçek kolaylıkla uygulanabilmekte ve özel bir eappleitim gerektirmemektedir. Ölçekle ilgili ya anan bir problem, hastanın semptomlarının ölçüleceapplei zaman aralıappleının belirtilmemi olmasıdır. Ölçeapplein Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalı ması 2002 yılında Torun ve ark. tarafından yapılmı tır (36). Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeapplei Türkçe versiyonunun majör depresif bozukluk için kesme noktaları hafif, orta ve belirgin iddetteki depresyon için kesme noktaları sırasıyla 9 <, 29 < ve 36 < olarak hesaplanmı tır (37). Ölçeapplein güvenirlik çalı masında Cronbach alfa katsayısı 0.73 olarak bulunmu tur (36). 3. Calgary izofrenide depresyon ölçeapplei: Calgary izofrenide depresyon ölçeapplei (CADÖ), 1992 yılında Addington ve ark. tarafından geli tirilmi tir. Diappleer depresyon deappleerlendirme ölçeklerinin izofreni hastalarındaki depresif semptom ve sendromları ölçmediappleinin gözlemlenmesi üzerine geli tirilmi tir (38). Ölçek, izofreni bulunan hastalarda depresyon yönünden deappleerlendirme yapmak ve depresif belirtilerin düzeyini ve iddet deapplei imini ölçmek amacıyla geli tirilmi tir. Ölçeapplein temel uygulama grubunu izofreni ve psikotik bozukluappleu olan hastalar olu turmaktadır. Toplam 9 maddeden olu an ölçek dörtlü likert tipi ölçüm saapplelamaktadır. Her madde 0-3 arasında deapplei en puanlar almakta ve toplam puan bunların toplanması ile elde edilmektedir. Ölçeapplein doldurulması hasta ile görü meye, görü me sırasındaki gözlemlere, hasta yakınlarından alınan bilgilere göre yapılmaktadır. Yarı yapılandırılmı bir görü me yapılmakla birlikte, uygulayıcı bu soruların dı ına çıkarak da görü me yapabilir. Ölçeapplein Türkçe formunun geçerliapplei ve güvenirliapplei 2000 yılında Aydemir ve ark. tarafından yapılmı tır (39). Güvenirlik çalı masında, Cronbach alfa katsayısı 0.88 olarak bulunmu tur (39). 4. Cornell demansta depresyon ölçeapplei: Alexopouls ve ark. tarafından 1988 yılında geli tirilen Cornell demansta depresyon ölçeapplei (CDDÖ), demanslı bireyler ve bakım verenleriyle yapılan ayrı ayrı görü meler sonucunda klinisyen tarafından doldurulan bir ölçektir (40). Ölçek, demans hastalarında görülen majör depresif semptomları ve sendromları belirlemek amacıyla geli tirilmi tir. Duygudurumla ili kili bulgular, davranı sal deapplei- iklikler, fiziksel bulgular, döngüsel fonksiyonlar ve dü ünsel deapplei iklikleri deappleerlendiren, 5 alt grupta toplanan 19 maddeden olu maktadır. Her madde 0, 1, 2 olarak puanlanmaktadır. 0= Belirti yok, 1= Hafif ya da orta derecede, 2 = fiiddetli, olduappleunu gösterir. Sekiz ve üzerindeki toplam puan depresyonu dü ündürmektedir. Ölçek Amuk ve ark. tarafından Türkçe'ye uyarlanmı tır (41). Test-tekrar test tutarlılıappleı r= 0.93; Cronbach alfa deappleeri 0.86 olarak saptanmı tır. Ölçeapplee ait sorular tek tek ele alındıappleında 9. ve 19. sorularda dü ük düzeyde test-tekrar test tutarlılıappleı görülmü tür (r< 0.30). Ayrıca 6. ve 9. Dirim Tıp Gazetesi 2011

9 Türkiye'de Klinikte Kullanılan Depresyon Deappleerlendirme Ölçekleri soruların ölçek toplam puanı ile dü ük düzeyde korelasyon gösterdiapplei saptanmı tır. Ölçeapplein geçerlik analizinde depresyonlu demans grubu ile depresyonsuz demans grubu arasında anlamlı fark (0.001) tespit edilmi tir. Majör depresyonu olan ve olmayan tanımada en uygun e ik deappleer 7/8 olarak belirlenmi ve bu deappleerin duyarlılıappleı 0.95, özgüllüappleü 0.71, Kappa deappleeri 0.58 olarak bulunmu tur (41). SONUÇ Depresyon psikiyatri kliniklerinde en çok kar ıla ılan tanı grubudur. Bu nedenle ara tırılması oldukça önemlidir. Psikiyatride son dönemlerde meydana gelen yöntem deapplei iklikleri, objektif ölçüm yapılması ve nesnel verilere ula ılması gerekliliapplei ile birlikte psikolojik deappleerlendirme ölçeklerinin önemi ve kullanımı artmı tır. Aynı konuda çok sayıda ölçek olmakla birlikte, ara tırmacının amacına en uygun ölçeapplei seçme konusunda rehbere ihtiyacı vardır. Bu çalı manın ara tırmacılara rehberlik edeceapplei dü ünülmektedir. KAY NAKIAR: 1. Öner N. Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler Bir Ba vuru Kaynaappleı. 3. Baskı. stanbul: Boappleaziçi Üniversitesi Yayınları; s jackson C. Understanding Psychological Testing. Isted. Britanya: Martston Book Services Limited; p Aydemir Ö, Köroapplelu E. Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. 4. Baskı. Ankara: HYB Basın Yayın; s Ebrinç S. (Psychiatric rating scales and their use in clinical studies). Psikofarmokoloji Bülteni 2OOO;10(2): Cansever C. Klinik Psikolojisinde Deappleerlendirme Teknikleri. stanbul: Boappleaziçi Üniversitesi dari Bilimler Fakültesi Yayınları; s Keedwell R Snaith RP What do anxiety scales measure? Acta Psychiatr Scand 1996; 93131: Güleç H. [Psychometrics in psychiatry: basic concepts). Psikiyatride Güncel Yakla ımlar 2009;1 (2): Arık A. Psikolojide Bilimsel Yöntem. 2. Baskı, istanbul: Çantay Kitabevi; s Atılgan H, Kan A, Doapplean N. Eappleitimde Ölçme ve Deappleerlendirme. 1. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık; s Karasar N. Bilimsel Ara tırma Yöntemi. 17. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık; s Bulduk S. Yeni Ba layanlar çin Psikolojide Deneysel Ara tırma Yöntemleri. 1. Baskı, istanbul: Çantay Kitabevi; s Özgüven E. Psikolojik Testler. Ankara: Pegem Yayınları; s Davison CC, Neale JM. Abnormal Psychology. 8. Baskı. Texas: John Wiley and Sons; Bostancı N. The impact to depressive symptom levels of childhood abuse in university students). Yeni Sempozyum Dergisi 2006;44(2): Kronke K, Spitzer RL, Williams J, Monahan PO, Lowe B. Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity and detection. Ann IntMed 2007;146(5): Köroapplelu E. Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı. 4. Baskı. Ankara: Hekimler Yayın Birliapplei; Gallo J), Fulmer T, Poveza C, Reichel W. Handbook of Geriatric Assessment. 3rded. USA: An Apsen Publication; Snaith RR Taylor CM. Rating scales for depression and anxiety: a current perspective. Br JC Clin Pharmac 1985;19(Suppl): Guy W. Clinical Global Impressions: ECDEU Assessment Manual for Pharmacology, revised edition. Rockville, MD: National Institute of Mental Health, Dept. of Health, Education and Welfare Publication (ADM) 1976: Beck AT. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961;4: Hisli N. Beck Depresyon Envanteri'nin Üniversite Öapplerencileri için Geçerliapplei, Güvenirliapplei. Psikoloji Dergisi 1989;61231: Tegin B. Depresyonda bili sel bozukluklar: Beck modeline göre bir inceleme. Yayınlanmamı doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, ZungWW. A self-rating depression scale. Arch Gen Psychiatry 1965;12: Ceyhun B, Akça F. Zung Depresyon Ölçeappleinin Geçerlik ve Güvenirliapplei Üzerine Bir Çalı ma. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalı maları, Türk Psikologlar Derneapplei Yayınları; s Yesavage )A, Brink TL, Rose TL, et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report.) Psychiatr Res 1983;17;(1): Ertan T, Eker E, fiar V. Geriatrik depresyon ölçeappleinin Türk ya lı nüfusunda geçerlilik ve güvenilirliapplei. Nöropsikiyatri Ar ivi 1997;34111: Cox )L, Holden )M. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Br) Psychiatry 1987;150: Engindeniz AN, Küey L, Kültür S. Edinburgh doappleum sonrası depresyon ölçeapplei Türkçe formu geçerlilik ve güvenilirlik çalı ması. Bahar Sempozyumları 1 Kitabı. Ankara: Psikiyatri Derneapplei Yayınları; 1996: Zigmond AS, Snaith PR. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983;67(6): Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane anksiyete ve depresyon ölçeapplei Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliapplei. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8141: Kovacs M. Rating scales to assess depression in schoolage children. Acta Paedopsychatr, 1981;46(5-6): Öy B. Çocukluk depresyonu derecelendirme ölçeapplei: Saapplelıklı ve çocuk ruh saapplelıappleı kliniappleine ba vuran çocuklarda uygulanması. Türk Psikiyatri Dergisi 1991;2(2): Hamilton MA. A rating scale for depression. ) Neurol Neurosurg Psychiatry 1960;23: Akdemir A, Örsel S, Dag i, Türkçapar H, can N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeapplei (HDDÖ)'nin geçerliliapplei, güvenilirliapplei ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996:4(41: Montgomery SA, Asberg M. A New Depression scale designed to be sensitive to change. Br) Psychiatr 1979;134: Torun F, Önder E, Torun SD, Tural U, fii manlar fig. Montgomery- Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeapplei Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliapplei. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2002;10141: Torun F, Önder E, Torun SD, Tural U, fii manlar fig. Montgomery-Asberg Depresyon Ölçeapplei Türkçe Formunun Özgüllük ve Duyarlılıappleı. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2002;10131: Addington D, Addington ), Maticka-Tyndale W. Specificity of the Calgary Depression Scale for Schizophrienia. Schizopr Res 1994;11: Aydemir Ö, Danacı EA, Deveci A, çelli. Calgary fiizofrenide Depresyon Ölçeapplei Türkçe versiyonu özgüllüappleü ve duyarlılıappleı. Nöropsikiyatri Ar ivi 2000;37: Alexopoulos GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA. Cornell Scale for Depression in Dementia. Biol Psychiatry 1988:23: Amuk T, Karadaapple F, Oappleuzhanoapplelu N. Oappleuzhanoapplelu A. Cornell Demansta Depresyon Ölçeapplei'nin Türkçe Ya lı Toplumda Geçerlik ve Güvenilirliapplei. Türk Psikiyatri Dergisi 2003;14(4): Dirim Tıp Gazetesi 2011; yıl; 86 sayı: 1 (39-47)

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

BASKIDA. İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

BASKIDA. İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24( ): İki Boyutlu Yas Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması BASKIDA Psik. Tuğba AYAZ 1, Psik. A. Nuray KARANCİ 2, Dr. A. Tamer AKER 3 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1

Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1 Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1 Adaptation of Dispositional Hope Scale into Turkish: Validity and reliability study Sinem Tarhan 2, Hasan Bacanlı 3 Özet

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi 30 Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve... Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi Cüneyt

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerliliği

Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerliliği Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması, Güvenilirlik ve Geçerliliği Ömer Aydemir 1, M. Murat Demet 2, Ayşen Esen Danacı 2, Artuner Deveci 3, E. Oryal Taşkın 3, Selin Mızrak 4, Emine Şimşek

Detaylı

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):353-363 Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği Dr. Nursu ÇAKIN MEMİK 1, Dr. Belma AĞAOĞLU 2, Dr. Ayşen COŞKUN 3, Dr.

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Psikoloji Anabilim Dalı YAS SÜRECİ VE YAS SÜRECİNDEKİ KİŞİLERİN DEPRESYON VE ANKSİYETE

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Psikoloji Anabilim Dalı YAS SÜRECİ VE YAS SÜRECİNDEKİ KİŞİLERİN DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı YAS SÜRECİ VE YAS SÜRECİNDEKİ KİŞİLERİN DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özge GENLİK

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi

Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.169 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Hemşirelik Bazı değişkenler açısından 65 yaş üstü bireylerin depresyon düzeylerinin incelenmesi Gülay BİNGÖL (**), Ayşen DEMİR (*), Remziye

Detaylı

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110624015920 Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Arkun Tatar 1, Serdar Tok

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Türk Psikoloji Yazıları 2007, 10 (20), 87-103 Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sema Karakelle* İstanbul Üniversitesi Seda Saraç Yıldız

Detaylı

fiükriye Akça Kalem *, Öge Öktem **, Haflmet A. Hana as ***, Murat Emre ****

fiükriye Akça Kalem *, Öge Öktem **, Haflmet A. Hana as ***, Murat Emre **** Nöropsikiyatri Arflivi, 2003; 40(1-2): 13-25 Alzheimer Hastal n De erlendirme Skalas -Kognitif Alt Skorunun (ADAS-cog) Betimsel statistik De erlerinin Bir Normal Eriflkin Türk Örnekleminde Saptanmas fiükriye

Detaylı

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(1):67-80 Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Dr. Ahmet TOSUN 1, Dr. Metehan IRAK 2 Özet / Abstract

Detaylı

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA - SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 2 ISBN975-8571-06-0 Yaşamayı değil, iyi yaşamayı sağlamalıyız.

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ

İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi cemkaracaoglu@yahoo.com ÖZET Araştırmanın amacı

Detaylı

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 2. ÇIKTI Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi BASKIDA Dr. Ahmet TOSUN 1, Dr. Metehan IRAK

Detaylı

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 721 Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahmet AKIN* Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 691 Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tayfun DOĞAN*,

Detaylı

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2 1 B LGEM, TÜB TAK, Gebze, KOCAEL 2 nsan Bilgisayar Etkile imi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, zmit,

Detaylı

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI ANABĠLĠM DALI AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAYGIN GELĠġĠMSEL BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUKLARIN

Detaylı