KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERE DAİR KANUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERE DAİR KANUN"

Transkript

1 KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERE DAİR KANUN Yürürlüğe giriş tarihi Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 81/6 Ekim 2000; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 41/24 Nisan 2001; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 98/16 Kasım 2001; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 25/ 8 Mart 2002; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 120/29 Aralık 2002; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 42/17 Mayıs 2005; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 102/ 20 Aralık 2005; değişik: 105/ 29 Aralık 2005; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 30/ 11 Nisan 2006; değişik: 33/21 Nisan 2006; değişik: 38/9 Mayıs 2006; değişik: 79/ 29 Eylül 2006 değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/22 Aralık 2006 değişik: 42/ 5 Haziran BİRİNCİ FASIL GENEL HÜKÜMLER KONU MADDE 1. (1) İşbu Kanun, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin kurulmasını, yapısını, kayıt edilmesini, faaliyetlerini ve sona ermelerini düzenler. (2) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, dernek ve vakıflardır. FAALİYET BELİRLEME MADDE 2. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, hedeflerini serbestçe tespit edip kendisini özel yarar veya kamu yararına çalışan kuruluşlar olarak belirleyebilirler. Bu belirleme tüzük, kuruluş belgesi ya da bu belgelerdeki değişiklikler ile yapılabilir. (2) - Kamu yararına çalışmanın belirlenmesi hususu, kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin ikametgâh adresine göre ilgili bölge mahkemesi bünyesindeki kâr amacı gütmeyen tüzel kişi sicilinde kayıt edildikten sonra, iptal edilmez olur. (3) - Kamu yararına çalışma yapacak olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, kurulduktan sonra Adalet Bakanlığı na bağlı Merkez Sicilde kayda tabidir. (4) Üçüncü Fasıl kapsamındaki kurallar, özel yarara çalışan kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler yönünden uygulanmaz. FAALİYET AMACI

2 MADDE 3. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, amaçlarına ulaşma yöntemleri serbestçe belirler. (2) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin amaçlarına ulaşma yöntem ve faaliyetlerinde kısıtlamalar yalnız kanun ile tayin edilebilir. (3) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, sadece tescil oldukları ana faaliyetin konusu ile ilgili olan ve elde ettikleri gelir sayesinde tüzük veya kuruluş belgesinde belirtili hedeflere ulaşma imkânını verecek ek bir iktisadi faaliyet yapabilir. (4) - İktisadi faaliyetin konusu, kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin tüzük ya da kuruluş belgesinde açıkça yazılır. (5) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler tarafından gerçekleşen iktisadi faaliyet, ilgili iktisadi faaliyeti düzenleyen yasalarda yer alan usul ve esaslara tabidir. (6) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, kar dağıtımı yapmaz. DEVLET İLE İLİŞKİLER MADDE 4. Devlet, gerek vergi, kredi faiz, gümrük ve başka mali ile ekonomik kolaylıklar gerekse, ilgili spesifik kanunlarda belirlenen usul ve koşullarda finansman yaparak, merkez sicilde kayıtlı olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişilere yardım ve teşvik edebilir. KURUCULAR MADDE 5. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin kurucuları, Bulgar ve yabancı uyruklu tüzel ve çalışabilir gerçek kişiler olabilir. YETKİ MADDE 6. (1) - Kâr amacı gütmeyen kuruluşların tüzel kişiliği, tüzel kişinin ikametgâh adresine göre ilgili bölge mahkemesindeki kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin sicilinde kayıt edilmesinden sonra doğar. (2) Kuruluş aşamasında olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin adına kayıt gününe kadar kurucular tarafından yapılan hareketler, bunları yapan şahıslar için hak ve yükümlülüklerin meydana gelmesine neden olup kayıt tarihinden itibaren usulen kâr amacı gütmeyen tüzel kişiye geçer. İşlem yapıldığı sırada kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin kuruluş aşamasında olduğu hususu belirtilir. İşlemler sırasında anlaşmaları yapan kişiler, üstlenen yükümlülükler konusunda müşterek sorumluluk taşır.

3 (3) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, gerçek kişilerin doğal özellikleri ile ilgili olmayan hak ve yükümlülüklere sahip olup mülk sahibi olabilirler. UNVAN MADDE 7. (1) - içermelidir. Unvan, kâr amacı gütmeyen tüzel kişi türünün net tanımını (2) Unvan, yanılgıya yol açmamalı ve görgü ve adab-ı muaşeret kurallarını çiğnememelidir. (3) Unvanın Bulgarca yazılması gerekirken ilaveten yabancı dilde de yazılabilir. (4) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin mahkeme sicilinde kayıt edilmesinden sonra, aynı türden ve aynı unvanı (ismi) taşıyan başka kâr amacı gütmeyen tüzel kişi tescil edilemez. (5) Mahkeme sicilinde kayıt edilmiş kâr amacı gütmeyen tüzel kişi, daha geç bir tarihte aynı unvanı (ismi) almış ve aynı türden olan kâr amacı gütmeyen başka tüzel kişiden söz konusu ismin taşınmasına ve kullanılmasına son vermesini talep edebilir. MERKEZ VE ADRES MADDE 8. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin merkezi, yönetim merkezinin bulunduğu yerleşim yeridir. (2) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin adresi, yönetim merkezinin adresidir. YAZILI BELGELER MADDE 9. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin adına yapılan her türlü yazılı açıklama; tüzel kişinin unvanını, merkezini, adresini, Bulstat sicil numarası dâhil olmak üzere kayıt işlemine dair bilgileri dahil etmelidir. TEMSİLCİLİK MADDE 10. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi, kendi iradesini yansıtır ve organları aracılığıyla hukuki işlemler yapar. Tüzel kişi, yönetim organı tarafından temsil edilir. (2) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi ile yönetim organı ya da yönetim organı üyeleri arasında doğan adli uyuşmazlıklarda tüzel kişi, Genel Kurul tarafından seçilmiş bir veya iki şahıs tarafından temsil edilebilir.

4 (3) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi, temsilcisi veya temsilcinin vekil tayin ettiği kişi aracılığıyla kâr amacı gütmeyen tüzel kişi organının çalışmalarına iştirak edebilir. BÜNYE MADDE 11. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin bünyesi, işbu Kanun ve kuruluş belgesi ya da tüzük ile belirlenir. (2) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin şubeleri olabilir. Şube yöneticisi, şubenin çalışmaları doğrultusunda kâr amacı gütmeyen tüzel kişiyi temsil eder. REORGANİZASYON MADDE 12. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, başka tür kâr amacı gütmeyen tüzel kişilere dönüşebilir, başka tüzel kişinin bünyesine girebilir, birleşebilir, bünyeden çıkabilir ve ayrılabilir. (2) Bünyeden çıkma ya da ayrılma hallerinde reorganizasyon anına kadar ortaya çıkan yükümlülükler konusunda müşterek sorumluluk taşır. (3) Başka bir tüzel kişinin bünyesine giren ya da başka kişiyle birleşen kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin üyeleri, kâr amacı gütmeyen yeni tüzel kişinin üyeleri olur. Ayrılmış olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin üyeleri ise, tercihine göre, yeni kurulan kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin üyeleri olur. SONA ERME MADDE 13. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi; 1. Kurulmuş olduğu süre sona erdiğinde; 2. Yüksek organın kararına istinaden; a. Kanun usul ve esaslarına göre kurulmuş olmaması; b. Kanuna aykırı ya da toplum nizamına veya adab-ı muaşerat kuralalrına aykırı faaliyet yapması; c. İflası ilan edilmesi durumunda 3. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin ikametgâh adresine göre bölge mahkemesinin kararı üzerine kapatılır. (2) 1.fıkranın 1. ila 3.bentleri kapsamında mahkeme kararı, ilgili olan her bir kişinin ya da savcının talebi üzerine verilir.

5 (3) (değişik Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 79/ 2006) Mahkeme, kapatma gerekçelerinin ve neticelerinin giderilmesi için altı ay süre verir. (4) 2.fıkrada belirtilen hallerde kapatma işlemi resmi olarak kayıt edilir ve mahkeme tarafından tasfiye memuru tayin edilir. LİKİDASYON MADDE 14. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin kapatılmasında likidasyon işlemi yapılır. (2) Likidasyon, yönetim organı ya da kendisinin seçtiği şahıs tarafından yapılır. (3) Gerek 2.fıkrada belirtilen usule göre gerekse 13.maddenin 1.fıkrasının 2.bendi halinde tasfiye memurunun belirlenmiş olmaması durumunda tasfiye memuru, kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin ikametgâh adresine göre ilgili bölge mahkemesince tayin edilir. (4) (Değişik ve ilave: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı 38/2006) Ödeme imkânsızlığı, başka bir değişle iflas durumunun söz konusu olmasında likidasyon usulü ve tasfiye memurunun yetkileri Ticaret Kanunu hükümlerine göre uygulanır. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler konu olunca; ticaret siciline kayda tabi iflas belgeleri kâr amacı gütmeyen tüzel kişi sicilinde kayıt edilir ve Resmi Gazete de yayınlanır. Ticaret sicilinde ilana tabi belgeler ise, Resmi Gazete de yayınlanır. LİKİDASYON SONRASI MAL VARLIĞI MADDE 15. (1) Kredi verenlere karşı borçların kapatılmasından sonra geriye kalan mal varlığının dağılımı, işbu Kanunda başka bir husus belirlenmedikçe, tüzük, kuruluş belgesi gereğince ya da kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin üst organı tarafından belirlenir. Kapatma anına kadar kararın alınmış olmaması halinde bu karar tasfiye memuru tarafından alınır. (2) - 1.fıkrada sözü edilen kişilerin mevcut olmaması ya da bu kişilerin belirlenemez olması durumunda mal varlığı kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin tescilli adresine göre belediyeye geçer. Belediye, elde edilen mal varlığını, kapatılmış olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin hedefine mümkün olduğu kadar en yakın faaliyete yönelik kullanmalıdır. (3) Önceki fıkralarda bahsedilen mal varlığının dağılımı yapılamaz, satılamaz ve herhangi bir şekilde, ödenmesi gereken ücret hariç olmak üzere, 2.fıkrada yazılı çevre dışında tayin edilmiş tasfiye memuruna devredilemez.

6 (4) fıkralar kapsamında yapılmış likidasyon neticesinde mal varlığı sahibi olmuş şahıslar, kapatılmış olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin yükümlülükleri konusunda elde edilenin değerine kadar sorumluluk taşır. KÂR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİNİN KAYITLARDAN SİLİNMESİ MADDE 16. Mal varlığının dağılımı yapıldıktan sonra tasfiye memuru, kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin merkezine göre ilgili bölge mahkemesinden kaydın silinmesini talep etmek ile yükümlüdür. KÂR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERİN MAHKEME SİCİLİ MADDE 17. Bölge mahkemelerine bağlı olarak kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin sicili tutulur. KAYDA TABİ HUSUSLAR MADDE 18. (1) Aşağıda açıklanan hususlar, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin sicilinde kayda tabi tutulur: 1. Kuruluş belgesinin ya da tüzüğün gerekli içeriği; 2. Adres; 3. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiyi temsil eden şahısların isimleri ve görevleri; 4. Kamu yararına faaliyetlerinin yapılmasına yönelik tanım; 5. Öngörülmüşler ise, ilk aşamadaki mülk ücretlerinin (taksitler) toplam tutarı; 6. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin kapatılması; 7. Reorganizasyon; 8. İsimler ya da unvan ve de tasfiye memurunun adresi; 9. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin kayıtlardan silinmesi. (2) - Aşağıda açıklanan hususlar, şubenin tescilli adresine göre kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin sicilinde kayda tabi tutulur: 1. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin unvanı, tescilli adresi ve adresi; 2. Şubenin tescilli adresi ve adresi; 3. Şube yöneticisi ve de kuruluş belgesinde öngörülmüş yetki sınırları ve temsilcilik hakları. (3) - Kâr amacı gütmeyen yabancı uyruklu tüzel kişilerin şubeleri konusunda; 1. Kâr amacı gütmeyen yabancı tüzel kişinin hedefleri;

7 2. 1.bent kapsamındaki hedeflerden şube aracılığıyla yapılacak olanlar; 3. Kamu yararına faaliyet gerçekleştirme yönünde şubeyi belirleme kayda tabi tutulur. (4) 1., 2. ile 3.fıkralar kapsamındaki hususlarda değişiklikler kayda tabi tutulur. İKİNCİ FASIL KÂR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERİN TÜRLERİ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEKLER KURULUŞ MADDE 19. (1) Dernek, kar amacı gütmeyen çalışma yapmak üzere bir araya gelen üç ya da daha fazla kişi tarafından kurulur. (2) Kamu yararına çalışmalar yapacak olan dernek, en az 7 çalışabilir gerçek kişi yahut 3 tüzel kişi tarafından kurulur. MADDE 20. Kurucular; TÜZÜK İÇERİĞİ 1. Unvanı; 2. Tescilli adresi; 3. Hedefleri ve hedeflere ulaşma araçlarını; 4. 2.madde gereğince faaliyet türünün belirlenmesini; 5. Faaliyet konusunu; 6. Yönetim organlarını; 7. Şubeleri; 8. Dernek organlarının yetkilerini; 9. Dernek temsilciliğinin şekli konusunda kuralları; 10. Gerek üye olma ve üyelikten çıkarma gerekse üyeliğe son verilmesi durumunda mülkiyet sorununu çözme kurallarını; 11. Derneğin kurulduğu süreyi; 12. Üyelik aidat miktarlarına ve ödemelerine dair usullerin belirlenmesine dair nizamı; 13. Kredi verenlerinin talepleri yerine getirildikten sonra, geriye kalan mal varlığı dağılım şeklini ihtiva eden tüzük kabul ederler. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8 MADDE 21. (1) Dernek üyeliği gönüllülük esasına dayalıdır. (2) Her bir üye, dernek yönetimine iştirak etme, dernek çalışmaları hakkında bilgi edinme, mal varlığından ve tüzükte belirlenmiş usule göre yapılan çalışma sonuçlarından faydalanma gibi haklara sahiptir. (3) - Her bir üye, tüzükte öngörüldüğü hallerde üyelik aidat yatırmak ile yükümlüdür. (4) Derneğin yükümlülükleri konusunda üye, tüzükte belirlenmiş üyelik aidat tutarına kadar sorumluluk taşır. Üye olan kişi, derneğin yükümlülükleri konusunda şahsen sorumluluk taşımaz. (5) Mülki hak ve yükümlülükleri hariç olmak üzere, üyelik hak ve vecibeleri devredilemez olup ölüm ya da kapatma durumunda başka kişilere geçmez. Üye yükümlülüklerinin ifası ve üyelik haklarından faydalanma, tüzükte öngörülmüş ise, başka kişilere devredilebilir. ÜYELİĞE SON VERME MADDE 22. (1) Üyeliğe; 1. Derneğe tek taraflı dilekçe verilerek; 2. Ölüm ya da tam yasağın konulması; 3. Üyelikten çıkarmanın söz konusu olması; 4. Kar amacı gütmeyen tüzel kişinin kapatılması; 5. İhraç durumunda son verilir. (2) Tüzükte başka husus belirlenmedikçe, üyelikten çıkarma kararı, gelecek zamanda üyeliği uygunsuz yapan davranış halinde genel kurul tarafından verilir. (3) Tüzüğe göre üyelikten çıkarma yönetim kurulu yahut derneğin başka organı tarafından yapılması halinde, bu karar genel kurul nezdinde temyiz edilebilir. (4) Tespit edilen aidatın yatırılmaması ve faaliyetlere sistematik olarak katılmama nedeniyle üyelikten çıkarma işlemi, dernek tüzüğünde belirlenmiş usule uygun şekilde belgelere göre tespit edilir. ORGANLAR MADDE 23. (1) Derneğin en üst organı, genel kuruldur. (2) Derneğin yönetim organı, yönetim kuruludur.

9 GENEL KURUL MADDE 24. Tüzükte başka husus belirlenmiş değil ise, derneğin tüm üyeleri жenel kurul üyesidir. MADDE 25. (1) Genel kurul; GENEL KURUL HAKLARI 1. Tüzüğü değiştirir ve ilaveler getirir; 2. Başka dâhili belgeleri kabul eder; 3. Yönetim kurulu üyelerini seçer ve görevden alır; 4. Üye kabul eder ve üyelikten çıkarır; 5. Şube açma ve kapatmaya yönelik kararlar alır; 6. Başka kuruluşlarda üyelik konusunda kararlar alır; 7. Derneğin reorganizasyonu ya da kapatılması konusunda kararlar alır; 8. Dernek faaliyetleri için ana yönleri ve programı kabul eder; 9. Derneğin bütçesini kabul eder; 10. Muacellik veya aidatın ya da ayni üyelik aidatının miktarı konusunda kararlar alır; 11. Yönetim kurulu faaliyet raporunu kabul eder; 12. Yasaya, tüzüğe yahut dernek çalışmalarını düzenleyen başka iş belgelere aykırı olan derneğin başka organlarınca verilen kararları iptal eder; 13. Tüzükte öngörülmüş başka kararları alır. (2) 1.fıkranın 1., 3., 7., 9., 11. ile 12.bentlerindeki haklar, derneğin başka organlarına verilemez. (3) Genel kurul kararları, derneğin diğer organları için mecburidir. (4) - Genel kurul kararları, yasalara ve tüzüğe uygunluk açısından mahkeme denetimine tabi tutulur. (5) Derneğin organları tarafından yasaya, tüzüğe yahut genel kurulun önceki kararına aykırı olarak alınmış kararlara, derneğin ilgili kişileri ya da dernek organı tarafından kararın alındığı tarihten sonra en fazla bir senelik süre çerçevesinde, öğrenme tarihinden itibaren bir aylık süre zarfında dile getirilmiş taleplerine göre genel kurul huzurunda itiraz edilebilir. (6) 4.fıkra kapsamında uyuşmazlıklar meydana geldiğinde, derneğin her bir üyesi ya da organı veya savcı tarafından kararın alındığı tarihten sonra en fazla bir senelik

10 süre çerçevesinde, öğrenme tarihinden itibaren bir aylık süre zarfında derneğin tescilli adresine göre ilgili mahkemeye başvurulur. GENEL KURUL TOPLANTISI MADDE 26. (1) Genel Kurul, yönetim kurulunun girişimine göre ya da derneğin tescilli adresinin bulunduğu yerleşim yerindeki dernek üyelerinin 1/3 ünün talebi üzerine toplanır. Bahsi geçen son durumda yönetim kurulu, genel kurulun toplantısına dair aylık bildirim göndermez ise, ilgili üyelerin ya da bunların görevlendirdiği kişinin yazılı talebi üzerine derneğin tescilli adresine göre ilgili mahkeme tarafından çağırılır. (2) Davette, günden maddeleri, genel kurulun yapılacağı yer, tarih ve saat, toplantıyı talep eden kişi yer almalıdır. (3) Davet, Resmi Gazete de yayımlanır ve belirlenen tarihten en az bir ay öncesinden dernek yönetiminin bulunduğu binada ilan yerine asılır. YETER SAYISI MADDE 27. Tüzükte başka husus belirlenmiş değil ise, tüm üyelerin yarısı hazır bulunduğunda genel kurul toplantısı yasaldır. Yeterli katılım sağlanmadığı halde, toplantı aynı yerde ve aynı gündem maddeleri ile bir saat sonrasına alınırken, tüzükte başka husus belirlenmedikçe, gelen üyelerin sayısı ne olursa olsun toplantı gerçekleşebilir. OY KULLANMA MADDE 28. (1) Genel kurulunun her bir üyesi, bir oy hakkına sahiptir. (2) Genel kurul üyesi; 1. Kendisi, eşi ya da hiç kısıtlama olmaksızın birinci derece akrabalar, soy ağacının yan dalından dördüncü dereceye kadar akrabalar, dünürlük yoluyla ikinci derece akrabalar dâhil olmak üzere akrabalar ile ilgili konularda; 2. Yönetici olduğu tüzel kişiler ile ilgili konularda yahut da kararın alınmasını engelleyebilmesi veya yön vermesi mümkün olan durumlarda oy verme hakkına sahip değildir. (3) Tüzükte temsilciliğe ya da vekil toplantılarına dair başka koşul belirlenmedikçe, bir kişi, genel kurul toplantısında en fazla üç kişiyi temsil edebilir. Vekillerin vekâlet vermesine izin verilmez.

11 KARAR ALMA MADDE 29. (1) - Genel kurul kararları, hazır bulunan kişilerin oy çoğunluğu ile alınır. (2) 25.maddenin 1.fıkrasının 1. ile 7.bent kapsamında kararlar, hazır bulunanların 2/3 çoğunluğu ile alınır. (3) Davette belirtilen gündemde yer almayan konular ile ilgili kararlar alınamaz. YÖNETİM KURULU MADDE 30. (1) Yönetim kurulu, derneğin üyeleri olan en az üç kişiden ibarettir. Derneğe üye olan tüzel kişiler, derneğe üye olmayan kişileri de yönetim kuruluna üyelik için teklif edebilir. Yönetim kurulu üyeleri beş yıllık süreyle seçilir. (2) Yönetim kurulu, üyeleri arasından başkan seçer. Tüzüğe göre başkanın seçilmesi genel kurul ya da derneğin başka organı tarafından yapılabilir. (3) Genel kurulun kararı üzerine yönetim kurulu fonksiyonları, yönetici olan bir kişiden de yerine getirilebilir. YÖNETİM KURULU YETKİLERİ MADDE 31. Yönetim kurulu; 1. Derneği temsil eder ve ayrı üyelerinin temsilcilik yetkilerinin hacmini belirler; 2. Genel Kurul kararlarının ifasını temin eder; 3. Tüzükteki koşullara riayet ederek, dernek mülkiyeti ile ilgili uygun gördüğü şekilde hareket eder; 4. Bütçe taslağını tanzim edip, genel kurula ibraz eder; 5. Dernek faaliyet raporunu düzenleyerek, genel kurula ibraz eder; 6. Kamu yararına faaliyetler dâhil olmak üzere, dernek çalışmalarına dair usul belirler ve çalışmaları organize eder; Bu yönde sorumluluk taşır. 7. Derneğin adresini belirler; 8. Kanun ya da tüzük gereğince başka organın yetkileri arasında yer almayan konularda karar alır; 9. Tüzükte öngörülmüş sorumlulukları yerine getirir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

12 MADDE 32. (1) - Yönetim kurulu toplantıları, tüzükte başka husus belirlenmedikçe, başkan tarafından organize edilir ve yönetilir. Üyelerin 1/3 inin talebi üzerine başkan, yönetim kurulunu tıplantıya çağırmak ve toplantıyı organize etmek mecburiyetindedir. Haftalık süre çerçevesinde başkan yönetim kurulu toplantısını düzenlemez ise, toplantı yönetim kurulunun ilgili olan her üyesi tarafından düzenlenebilir. Başkanın olmaması halinde, yönetim kurulunca belirlenen yönetim kurulu üyesi toplantıya başkanlık yapar. (2) Yönetim kurulu, üyelerinin yarısından fazlasının hazır bulunması durumunda karar alabilir. (3) Tartışmaya ve kararların alınmasında iştirak etmesini sağlayan, hüviyetinin tespit edilmesini garantileyen çift taraflı telefon ya da başka bağlantısı olan kişi, hazır bulunan kişi olarak nitelendirilir. Bu üyenin oy kullanabilmesi hususu, toplantıya başkanlık yapan kişi tarafından tutanak içeriğinde doğrulanır. (4) Kararlar, hazır bulunan kişilerin oy çoğunluğu ile alınır. 14.maddenin 2. fıkrası ve 31.maddenin 3. ile 6.bentleri kapsamında kararlar, tüm üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Önceki cümle hariç olmak üzere, kararların başka çoğunluk ile alınması tüzükte belirtilebilir. (5) Yönetim Kurulu, alınan karara dair düzenlenen tutanak, it yönetim kurulunun tüm üyelerinden irazsız ve notsuz olarak imzalandığı takdirde, toplantı yapılmadan da karar alabilir. İKİNCİ BÖLÜM VAKIFLAR KURULUŞ MADDE 33. (1) Vakıf, hayatta iken ya da ölüm nedeniyle, kar amacı güdülmeyen hedefe ulaşılma amacıyla mal varlığının bağış edilmesine dair düzenlenen, tek taraflı kuruluş belgesine istinaden kurulur. (2) Hayatta iken vakfın kurulmasına yönelik düzenlenen kuruluş belgesi noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte olmalıdır. (3) Gayrimenkul üzerine mülkiyet hakları devredilirken, kuruluş belgesi, gayrimenkulün bulunduğu yere göre ilgili mahkemedeki tescil hakimi tarafından sicile kayıt edilir. (4) Kuruluş belgesi üzerine bağış edilen gayrimenkul, kuruluş belgesinin hayatta iken yahut ölüm sebebiyle verasetin açıldığı tarihten itibaren vakfın kayda geçtiği tarihte vakıf mülkiyeti olarak kabul edilir.

13 (5) Kurucu, vakfın kayda geçmesinden önce kuruluş belgesini iptal edebilir ve bu hak mirasçılara geçmez. MADDE 34. (1) Kuruluş belgesinde; 1. Unvan; 2. Merkez; 3. Amaçlar; 4. 2.madde gereği faaliyetler; 5. Bağış edilen mal varlığı; 6. Vakıf organları; 7. Şubeler; 8. Organ yetkilerine dair kurallar; 9. Temsilcilik şekline dair kurallar 10. Vakfın kurulduğu süre açıklanmalıdır. KURULUŞ BELGESİNİN İÇERİĞİ (2) Kuruluş belgesinin yürürlüğe girmesi için 1.fıkranın 3. ila 5.bentlerinde açıklanan koşulların yerine getirilmesi yeterlidir. (3) Kayıt talebi, kurucu ya da bunun yetkili kıldığı kişi veya organ, miras veren, mirasçı yahut kuruluş belgesine göre vakıf faaliyetlerinden faydalanabilecek kişi tarafından yapılır. (4) - Kuruluş belgesinin değiştirilmesi ya da ilavelerin getirilmesi gerekli olduğu hallerde ve de bunların kurucu tarafından yahut kendisinin belirlediği nizama göre ya da kanuni usule göre yapılması imkânsız olduğu hallerde, ilgili olan talep edenlerinin isteği üzerine vakfın tescilli adresine göre ilgili bölge mahkemesi değişiklikleri yapar. Mahkeme, kuruluş belgesinde dile getirilen iradeye uygun şekilde işlemleri yapmak ile yükümlüdür. ORGANLAR MADDE 35. (1) Vakfın tek kişilik ya da kolektif olabilen yönetim organı vardır. (2) Kuruluş belgesinde birden fazla organ öngörülmüş ise, derneğin Genel Kurulu ile yönetim kurulu kuralları, diğer organlar için de uygulanır. (3) Vakıf organları, üye sayısını doldurma yönünde karar alabilir. Şayet bunu yapmaya müsait değiller ise, gerek üyelerinden her biri, gerek ise, vakfın

14 faaliyetlerinden yararlanabilir her kişi, organın boş üye yerinin kuruluş belgesindeki iradeye uygun şekilde doldurulmasının vakfın tescilli adresine göre ilgili bölge mahkemesinden talep edebilir. (4) Kuruluş belgesinde vakfın organları belirlenmiş değil ise, bunlar 34.maddenin 4.fıkrasında belirlenen usule ve koşullara göre kuruluş yerindeki bölge mahkemesi tarafından belirlenir. TELİF HAKLARI MADDE 36. (1) Kurucunun ya da kendisinin belirlediği üçüncü bir kişinin telif hakları, kurucu ya da söz konusu kişinin vefatından, hazır bulunmayan olarak ilan edilmesi veya yasak altına alınmasından sonra, vakfın ilgili organına geçer. (2) 1.fıkrada belirtilmiş kişilerin haklarını gerekli itina ile kullanamaması ya da haklarını kullanamaz durumunda olmaları halinde, kayıt üzerine ilgili mahkeme, yönetim kurulunun talebi ile bu yetkilerin belli bir süre ya da kalıcı olarak vakfın ilgili organına devredilmesine yönelik karar verebilir. ÜÇÜNCÜ FASIL KAMU YARARINA ÇALIŞAN KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 37. (1) Kar amacı gütmeyen tüzel kişiler ile ilgili işbu Kanunun hükümleri, bu Bölüm hükümlerinde başka husus belirlenmedikçe, kamu yararına çalışmalar yapan kuruluşlar yönünden uygulanır. (2) - Kar amacı gütmeyen tüzel kişilerin tescil bölgesindeki adli ve idari organlar, işbu bölüm hükümlerine aykırı tüzük ya da kuruluş belgesine sahip olan kamu yararına çalışma yapmak için belirlenmiş kuruluşların tescilini reddeder. (3) Kamu yararına çalışmak için belirlenmeyen kar amacı gütmeyen tüzel kişiler, 2.fıkra kapsamında tescil işlemi konusunda ret almış kuruluşlar da üyelerinin ya da belli kişilerin şahsi çıkarlarına yönelik faaliyet yapabilir. YAPILAN FAALİYETİ BELİRLEME MADDE 38. (1) - Kamu yararına çalışmak için belirlenen kar amacı gütmeyen tüzel kişiler, mal varlığını;

15 1. Manevi değerlerinin, sivil toplumunun, sağlık alanının, eğitimin, bilimin, kültürün, teknik ve teknolojilerinin ya da fiziksel kültürünün gelişmesi ve korunması; 2. Maddi durumu iyi olmayan insanlara, özürlülere ya da bakıma muhtaç kişilere yardım etmek için; 3. Sosyal entegrasyon ve şahsi realizasyona yardım etmek için; 4. İnsan hakları ve çevrenin korunması için; 5. Kanun ile belirlenmiş başka amaçlar için harcayabilir. (2) - Kar amacı gütmeyen yabancı tüzel kişi, işbu Kanun hükümlerine uyarak ülkede açılmış şubesi aracılığıyla kamu yararına çalışmalar yapabilir. (3) (değişik Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 79/ 2006) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan kar amacı gütmeyen tüzel kişiler, 45.maddenin 2.fıkrasında belirlenen hususları merkez sicilde kayıt edilmeleri için beyan etmelidir. ORGANLAR MADDE 39. (1) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin kolektif üst organı ve yönetim organı vardır. (2) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin kolektif organı, 32.maddenin 4.fıkrasında belirlenen usule göre kararlarını alır. (3) (Değişik - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 98/ 2001; yürürlüğe girdiği tarih: ; değişik - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006; değişik - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/ 2006; yürürlüğe girdiği tarih: ) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan, Adalet Bakanlığı na bağlı merkez sicilinde kayıt edilmiş kar amacı gütmeyen tüzel kişilerin mali raporları, Muhasebe Kanunu koşullarında bağımsız tetkike tabi tutulur. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ MADDE 40. (1) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, kolektif organlarının toplantıları neticesinde tanzim edilmiş tutanaklara dair defter tutmak ile yükümlüdür. Kolektif organının toplantısını yöneten kişi ve de tutanağı hazırlayan kişi, tutanak içeriğinin asıllığını tasdik eder ve bu yönde sorumluluk taşır. (2) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, yılda bir kez faaliyetlerine dair rapor düzenlemelidir. Raporda;

16 1. Önemli faaliyetler, bu faaliyetler için harcanan para, kuruluşun amaç ve programları ile alakası ve elde edilmiş neticeler; 2. Bağışlanan mal varlığının tutarı, para toplama amacıyla başka faaliyetlerden elde edilen para; 3. (yeni Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 79/2006) Bağışların türü, miktarı, değeri ve amaçları ve de bağışta bulunan kişilere ait bilgiler; 4. (önceki fıkra) finansal sonuç; hakkında bilgi yer almalıdır. (3) - Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin faaliyet raporu kamuya açıktır. Hem raporun hazırlanması ile ilgili haber, hem de raporu okumak üzere belirlenen yer, zaman ve bilgilendirme şekli, merkez sicilinin bülteninde yayımlanır. MAL VARLIĞININ KULLANILMASI MADDE 41. (1) - Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, mal varlığını karşılıksız harcayabilir ve işbu Kanun usulüne göre belirlenen amaçlara ulaşma amacıyla belirlenen faaliyetleri yapabilir. (2) - Kamu yararına çalışmalar yapabilmek için kar amacı gütmeyen tüzel kişi tarafından kişi seçimi ve bunların yardım şekli, faaliyetin gerçekleşmesi için ilan edilmiş usul ve kurallar gereğince kar amacı gütmeyen tüzel kişinin mali olanaklarına ve amacına göre belirlenir. Seçimin yapıldığı usul konusunda bilgi, kamuya açık olup, merkez sicilinde yazılır. (3) - Kamu yararına çalışmalar yapabilmek için kar amacı gütmeyen tüzel kişinin mal varlığının harcanması için tüm üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile; 1. Diğer organ üyelerinden bir kişi ya da bunun eşi, hiç kısıtlama olmaksızın birinci derece akrabalar, soy ağacının yan dalından dördüncü dereceye kadar akrabalar, dünürlük yoluyla ikinci derece akrabalar dâhil olmak üzere akrabalar; 2. Kararın alındığı tarihten en fazla iki yıl öncesinde yönetim organında üye olan kişiler; 3. Kararın alındığı tarihten en fazla üç yıl öncesinde kuruluşu finanse etmiş kişiler; 4. 1.ile 2.bent kapsamındaki kişilerin yönetici ya da kararların alınmasını engelleyebilir veya emredebilir yetkiyle bulundukları tüzel kişiler yararına olan ve kuruluşun üst organı tarafından gerekçelere dayalı kararın alınmış olması gereklidir.

17 (4) - Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, 3.fıkranın 1.bendi kapsamında kişiler ile alım satım işlemleri yapamaz. Kamu yararına çalışmaların gerçekleşmesine yönelik ya da kamuya açık olarak genel koşullarda yapılmış ve kar amacı gütmeyen tüzel kişinin lehine olan anlaşmalar (işlemler) hariç, belirlenen kişilerin yönetici ya da kararların alınmasını engelleyebilir veya emredebilir yetkiyle bulundukları tüzel kişiler ile işlemler yapamaz. REORGANİZASYON MADDE 42. Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi değişip özel yarar getirme amacıyla tüzel kişi statüsünü alamaz. LİKİDASYON MADDE 43. (1) Tasfiye memuru, kamu yararına çalışmak için belirlenen kar amacı gütmeyen tüzel kişiye kredi veren kişilerin taleplerini olanaklara göre mevcut paralar ile karşılamalıdır. Bu imkânsız olduğu halde, önce taşınır malların paraya dönüştürülmesi, sonra ise kar amacı gütmeyen tüzel kişiye ait gayrimenkullerinin paraya dönüştürülmesi ile yapmalıdır. (2) - Mal varlığı, herhangi bir şekilde; 1. Kurucu ve mevcut ya da eski üyelere; 2. Organlarında üye olan ya da memur olan kişilere; 3. tasfiye memurlarına (hak ettikleri ücret dışında); bentleri kapsamında kişilerin eşlerine; bentleri kapsamında kişilerin kısıtlama olmaksızın birinci derece akrabalar, soy ağacının yan dalından dördüncü dereceye kadar akrabalar, dünürlük yoluyla ikinci derece akrabalar dâhil olmak üzere akrabalara; bent kapsamında kişilerin yönetici oldukları ya da kararların alınmasını engelleyen ya da emredebilen yetkiye sahip oldukları tüzel kişilere devredilemez. LİKİDASYON SONRASI MAL VARLIĞI MADDE 44. (1) - Kredi verenlere karşı borçlar kapatıldıktan sonra geriye kalan mal varlığı, kar amacı gütmeyen tüzel kişinin adresindeki mahkemenin kararı üzerine tüzük ya da kuruluş belgesinde böylesi belirlenmiş değil ise, aynı veya benzer kar amacı gütmeyen hedef doğrultusunda kamu yararına çalışmaların yapılması için verilir.

18 (2) 1.fıkrada belirlenen usule göre mal varlığı verilmiş değil ise, söz konusu mallar, kapatılmış olan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin adresindeki belediyeye verilir. Belediye, kapatılmış olan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin hedefine en yakın hedefin gerçekleşmesi doğrultusunda ve kamu yararına yapılacak faaliyet için vermek ile yükümlüdür. İKİNCİ BÖLÜM MERKEZ SİCİLDE KAYIT MADDE 45. (1) Kamu yararına çalışmak için belirlenen kar amacı gütmeyen tüzel kişi, Adalet Bakanlığı na bağlı merkez sicilinde kaydın yapılması için başvuru formu ile müracaat etmelidir. (2) Başvuru formuna ek olarak; 1. Kayıt ile ilgili mahkeme kararlarının kopyaları; 2. (değişik - Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 79/2006) - Kayıt işleminin yapan mahkeme tarafından verilme faaliyet belgesi; 3. (mülga Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/2005, yürürlüğe girdiği tarih: ) madde kapsamında hususların mevcut olup olmamasına ilişkin ve ödenmesi gereken harç, vergi, gümrük ve başka devlet alacaklarına dair beyanname; 5. Kamu yararına çalışma yapma doğrultusundaki kurallar ibraz edilmelidir. (3) Adalet Bakanı, bünye, çalışma şekli ve defter tutmaya dair yönetmelik kabul eder ve kendisine ibraz edilmiş belgelere dair matbu formlar onaylar. Bakan ya da kendisinin vekil kıldığı kişi, başvurulan hususları gerekçelere dayalı bir karar ile anında kayıt eder. İlave delillerin sunulması ya da ibraz edilmiş belgelerde noksanlıkların giderilmesi gerekli olduğunda, yapılan başvuruda açıklanan ilave ve revizyon için verilmiş süre sona erdikten sonra kayıt yapılır. (4) Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, yetkili mahkemede kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi olarak tescil edilmediğinde ya da çalışmaları kanuna aykırı olduğunda, kayıt işlemi reddedilir. Başvuru tarihinden itibaren 14 günlük süre içerisinde kayıt işlemi yapılmış değil ise, sessiz ret kararı söz konusu olur. (5) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/2005) Kayıt ile ilgili verilen özel ya da sessiz ret kararı, İdari Usul Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre 14 günlük süre kapsamında temyiz edilebilir.

19 (6) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/2005) Yürürlüğe girmiş ret kararları, kar amacı gütmeyen tüzel kişinin bulunduğu bölgedeki bölge mahkemesine ve Milli Gelir Ajansı organlarına resmi olarak bildirilir. (7) 2.fıkra kapsamındaki hususlarda meydana gelmiş değişiklikler de kayda tabi tutulur. (8) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/2005) Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişilerin işbu Kanun gereğince kolaylıklardan faydalanma hakları, merkez sicilde yapılmış kayıttan sonra meydana gelir. Kayıt edilen husus, kayıt tarihinden itibaren üçüncü kişiler için bilinen husus olarak kabul edilir. Kayıt, kar amacı gütmeyen tüzel kişinin bulunduğu bölgedeki bölge mahkemesine ve Milli Gelir Ajansı organlarına resmi olarak bildirilir. (9) Merkez sicil kamuya açık olup herkes bu yönde bilgi ya da ilana tabi olan bilgilerin özetini isteme hakkına sahiptir. (10) Merkez sicilin kamuya açık olduğu doğrultusundaki kurallar, bu Kanun ile ilgili hususların başka sicile kayıt edildiğinde de uygulanır. (11) Merkez sicil, kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişilerin, ret kararlarının ve silinmiş kayıtların açıklandığı ve de Merkez Sicil Faaliyetleri Yönetmeliğine uygun bilgilerin yer aldığı aylık bülten yayınlar. (12) Merkez sicile kayıt işlemi, yayınlamalar, bilginin ilan edilmesi ve ret kararlarının temyiz edilmesi, devlet harçlarının ödenmesinden muaf işlemlerdir. YILLIK DENETİM MADDE 46. (1) - Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişiler, her yıl 31 Mayıs tarihine kadar önceki yıl kapsamındaki faaliyetlerine dair bilgiyi merkez siciline vermek ile yükümlüdür. (2) Sicilde kayıt için; 1. Değişikliklerin kaydına dair mahkeme kararlarının kopyaları; 2. Yönetim organlarında üye olan kişilerin listesi; madde kapsamındaki faaliyetlere dair bilgi; 4. (değişik ve ilave Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 79/2006; değişik - Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı:105/2006; yürürlüğe girdiği tarih: ) Bağımsız mali denetime tabi olması gerekli olduğunda onaylanmış yıllık mali rapor; maddenin 2.fıkrası uyarınca düzenlenen yıllık rapor;

20 6. Ödenmesi gereken vergi, harç, gümrük ve başka kamu alacaklarına dair beyanname; 7. Tüzük ya da kuruluş belgesinde değişiklikler sunulur ve başvurusu yapılır. (3) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 33/2006; mülga - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006). CARİ DENETİM MADDE 47. Adalet Bakanı, kayda tabi tutulan hususlar konusunda cari bilginin verilmesini talep edebilir. BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ MADDE 47а. (yeni - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006) Yıllık veya cari denetim esnasında tespit edilen ihlaller, teftişlerin yapılması ve kanunda yazılı çalışmaların başlatılması için Adalet Bakanı tarafından ilgili devlet denetim organlarına bildirilir. KAYDIN SİLİNMESİ MADDE 48. (1) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 33/2006; değişik - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006) - Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin; 1. Kayda tabi olan hususlarla ilgili bilgiyi belirlenen sürelerde sistematik olarak ibraz tmemesi; 2. İki yıl ardı ardına 46.maddenin 1.fıkrasında belirtilmiş bilgileri vermemesi; maddenin 1.fıkrasının 3b.bendinde yazılı çalışmalar yürütmesi; 4. Kamu alacaklarını sistematik olarak belirlenen sürede yatırmaması; 5. Altı aydan uzun süredir üye sayısı yasalarca istenilen sayı altında kalmış olması halinde kayıt, savcının veya ilgili devlet denetim organlarının talebi üzerineadalet Bakanı tarafından silinir. (2) (yeni - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006) Birinci fıkranın 1.ila 2.bentlerinde yazılı hallerde kayıt silinmeden önce Adalet Bakanı tarafından kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişiye yazı gönderilip bilgilerin verilmesi için ayrıca bir süre tanınır; bilgilerin gönderilmemesi halinde de kayıt silinir. (3) (önceki 2.fıkra - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006) - Kaydın silinmesi, kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişiyi ve bunun

21 yönetim organının üyelerini, işbu Kanun gereğince taşıdıkları yükümlülük ve sorumluluklardan muaf etmez. YENİDEN KAYIT MADDE 49. (1) Kaydı silinmiş olan kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, kaydın silinmesine yönelik gerekçelerinin geçersiz kılındığı tarihten en az bir yıllık süre geçmesinden sonra, tekrar kayıt için başvuruda bulunabilir. Tüzel kişi bu hakkından bir defa yararlanabilir. (2) - Kamu yararına çalışmalar yapmak için belirlekaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi olarak kaydı silinmiş tüzel kişi, 38.maddenin 1.fıkrası, 41.maddenin 1.fıkrası, 43. ile 44.madde hükümlerine aykırı olmadıkça, tüzükte ya da kuruluş belgesinde belirlenen faaliyetler için mal varlığını harcayabilir. TEMYİZ ETME MADDE 50. (1) Adalet Bakanı nın başvurulan hususların kayda tutulması konusunda verdiği ret kararı ya da kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin kayıttan silinmesi ile ilgili kararı, ilan tarihinden itibaren 14 günlük sürede Yüksek İdari Mahkemesi nezdinde temyiz edilebilir. (2) Kayıt ret kararı ya da kayıttan silme kararı iptal edilirse, kayıt resmi olarak yapılır. (3) Yürürlüğe girmiş kayıt ret kararları ve kayıt silme kararları, kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin bulunduğu bölgedeki bölge mahkemesince resmi olarak belirlenir. DÖRDÜNCÜ FASIL KAR AMACI GÜTMEYEN YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN ŞUBELERİ (Başlık değişikliği Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 42/2005) Kar Amacı Gütmeyen Yabancı Tüzel Kişiler Yönünden Uygulanabilir Kanun MADDE (mülga - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 42/2005) ŞUBE AÇMA (Başlık değişikliği Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 42/2005) MADDE 52. (1) - (mülga Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 42/2005)

22 (2) Kar amacı gütmeyen yabancı tüzel kişi, Bulgaristan Cumhuriyeti mevzuatına ve kamu nizamına aykırı hedefleri olmadığında ülkede şube açabilir. GEÇİŞ VE NİHAİ HÜKÜMLER Md. 1 (1) İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet yapan kar amacı gütmeyen yabancı tüzel kişiler, işbu Kanun usulü gereğince kayıt edilmeden tüzel kişi yetkilerini korur. (2) Kamu yararına çalışmak için kayda geçmek isteyen kar amacı gütmeyen tüzel kişiler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç senelik süre içerisinde Adalet Bakanlığı na bağlı merkez siciline kayıt için başvuruda bulunmalıdır. Kamu yararına çalışmak için belirlenen kar amacı gütmeyen yabancı tüzel kişi statüsü, merkez sicilinde yapılmış kayıt tarihinden sonra elde edilir. (3) - Başvuru, 45.maddenin 2.fıkrasında belirlenen usul gereğince kayda tabi hususları içermelidir. (4) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 25/2002) - İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet yapan dernek ve vakıflar, 31 Aralık 2002 tarihine kadar tüzük ile kuruluş belgelerini değiştirip, işbu kanuna uygun hale getirmelidir. Md. 2 (1) (1.Md.nin önceki metni - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 41/2001; değişik - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 120/2002) Siyasi çalışma, sendika çalışması ya da din ile ilgili çalışmaları yapmak hedef olarak alan kuruluşlar, başka kanun ile düzenlenir. (2) (yeni - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 41/2001) 1.fıkra kapsamında kanunun yürürlüğe girmesine kadar yeni sendika kuruluşlarının kaydı, mevcut sendika kuruluşlarının tüzel kişilerine ilişkin ve kayda tabi hususlarının kaydı ve bununla ilgili devam etmekte olan mahkeme davaları, Birinci Fasıl hükümleri doğrultusunda yapılır. Mahkeme, Kanunun 18.maddesinin 1.fıkrasının 1.-3., ile 9.bentleri kapsamında verileri kayıt eder. Md. 3 (1) - İşbu Kanun, Şahıs ve Aile Kanunu nun maddelerini iptal eder. Md. 4 İdare Kanunu nun 22.maddesi iptal edilir. Md. 5 (1) İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tüzüğünde ya da kuruluş belgesinde Bulgar Komünist Partisine, Oteçestveniya front (Vatan Cephesin), Dimitrovskiya komunistiçeski mladejki sayuz (Dimitrov Adına Kurulmuş Komünist Gençlerin Birliği) ve bu kuruluşlarının haleplerine destek vermek amacı olan tüm vakıflar ve tüm kar amacı gütmeyen dernekler kapatılır. (2) - Mahkeme, savcının talebi üzerine ya da her bir ilgili kişinin talebi üzerine kapatmayı ilan edip, tasfiye memurları tayin eder. (3) Likidasyon, Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak yapılıp tasfiye memurlarının tayininden itibaren altı aylık süre çerçevesinde sona ermelidir. (4) Kredi verenlerinin talepleri yerine getirildikten sonra geriye kalan mal varlığı, devlete devredilir. Bu mallar, kamu yararına çalışmaların yapılması amacıyla kar amacı gütmeyen başka tüzel kişilere 44.maddede açıklanan usule göre verilebilir.

23 Md. 6 İşbu Kanun, 1 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girip, ifası Adalet Bakanlığı na görev olarak verilir

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI S U N U Ş Kooperatifçilik bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesinden oluşan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

gümrükveticaretbakanlığıkoop

gümrükveticaretbakanlığıkoop gümrükveticaretbakanlığıkoop 1 eratifçilikgenelmüdürlüğügümr ükveticaretbakanlığıkooperatif çilikgenelmüdürlüğügümrükvet icaretbakanlığıkooperatifçilikg enelmüdürlüğügümrükveticaret SINIRLI SORUMLU bakanlığıkooperatifçilikgenelm

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27010 VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ..İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ..İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ..İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalışma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi MADDE

Detaylı

DERNEKLER KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DERNEKLER KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DERNEKLER KANUNU Kanun Numarası : 5253 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/2004 Sayı :25649 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı; dernekler,

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Cemiyetin Adı, Merkezi ve Kurumsal Kimliği Cemiyetin Adı, Merkezi, Kurumsal Kimliği ve Tanımlar Madde 1: (1) Cemiyetin Adı Türkiye Yeşilay Cemiyeti dir. Merkezi

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080927-13.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080927-13.htm Page 1 of 21 27 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27010 YÖNETMELİK Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

gümrükveticaretbakanlığıkoop eratifçilikgenelmüdürlüğügümr ükveticaretbakanlığıkooperatif

gümrükveticaretbakanlığıkoop eratifçilikgenelmüdürlüğügümr ükveticaretbakanlığıkooperatif gümrükveticaretbakanlığıkoop GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI eratifçilikgenelmüdürlüğügümr ükveticaretbakanlığıkooperatif T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI çilikgenelmüdürlüğügümrükvet icaretbakanlığıkooperatifçilikg

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Kasım 2012 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Kasım 2012 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28460 YASAMA BÖLÜMÜ KANUN SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kent ve Yaşam Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur. Derneğin Renkleri, Siyah ve OD renkleridir.

Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur. Derneğin Renkleri, Siyah ve OD renkleridir. Anadolu Airsoft Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, faliyet alanı ve çalışma konuları ile çalışma şekli. Madde 1- Derneğin; Adı; Anadolu Airsoft Derneği dir. İstanbul dadır, şubesi yoktur.

Detaylı

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1 Derneğin adı İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İZMİR dir. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/820 1 Açık bulunan Bakanlık Yüksek

Detaylı

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. Derneğin Adı: Çevre Laboratuvarları Derneği dir. Derneğin Merkezi ANKARA dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Bu tüzükte geçen; Asil

Detaylı

DERNEKLER KANUNU (15.6.2006/26199 RG) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DERNEKLER KANUNU (15.6.2006/26199 RG) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar DERNEKLER KANUNU Kanun Numarası : 5253 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Resmî Gazete : 23.11.2004 /25649 Ek ve Değişiklikler: 1) K.No: 5519/8.6.2006 (15.6.2006/26199 RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI Kuruluş 1 Tüzel Kişiliğin

Detaylı