KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERE DAİR KANUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERE DAİR KANUN"

Transkript

1 KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERE DAİR KANUN Yürürlüğe giriş tarihi Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 81/6 Ekim 2000; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 41/24 Nisan 2001; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 98/16 Kasım 2001; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 25/ 8 Mart 2002; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 120/29 Aralık 2002; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 42/17 Mayıs 2005; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 102/ 20 Aralık 2005; değişik: 105/ 29 Aralık 2005; değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 30/ 11 Nisan 2006; değişik: 33/21 Nisan 2006; değişik: 38/9 Mayıs 2006; değişik: 79/ 29 Eylül 2006 değişik: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/22 Aralık 2006 değişik: 42/ 5 Haziran BİRİNCİ FASIL GENEL HÜKÜMLER KONU MADDE 1. (1) İşbu Kanun, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin kurulmasını, yapısını, kayıt edilmesini, faaliyetlerini ve sona ermelerini düzenler. (2) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, dernek ve vakıflardır. FAALİYET BELİRLEME MADDE 2. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, hedeflerini serbestçe tespit edip kendisini özel yarar veya kamu yararına çalışan kuruluşlar olarak belirleyebilirler. Bu belirleme tüzük, kuruluş belgesi ya da bu belgelerdeki değişiklikler ile yapılabilir. (2) - Kamu yararına çalışmanın belirlenmesi hususu, kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin ikametgâh adresine göre ilgili bölge mahkemesi bünyesindeki kâr amacı gütmeyen tüzel kişi sicilinde kayıt edildikten sonra, iptal edilmez olur. (3) - Kamu yararına çalışma yapacak olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, kurulduktan sonra Adalet Bakanlığı na bağlı Merkez Sicilde kayda tabidir. (4) Üçüncü Fasıl kapsamındaki kurallar, özel yarara çalışan kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler yönünden uygulanmaz. FAALİYET AMACI

2 MADDE 3. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, amaçlarına ulaşma yöntemleri serbestçe belirler. (2) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin amaçlarına ulaşma yöntem ve faaliyetlerinde kısıtlamalar yalnız kanun ile tayin edilebilir. (3) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, sadece tescil oldukları ana faaliyetin konusu ile ilgili olan ve elde ettikleri gelir sayesinde tüzük veya kuruluş belgesinde belirtili hedeflere ulaşma imkânını verecek ek bir iktisadi faaliyet yapabilir. (4) - İktisadi faaliyetin konusu, kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin tüzük ya da kuruluş belgesinde açıkça yazılır. (5) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler tarafından gerçekleşen iktisadi faaliyet, ilgili iktisadi faaliyeti düzenleyen yasalarda yer alan usul ve esaslara tabidir. (6) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, kar dağıtımı yapmaz. DEVLET İLE İLİŞKİLER MADDE 4. Devlet, gerek vergi, kredi faiz, gümrük ve başka mali ile ekonomik kolaylıklar gerekse, ilgili spesifik kanunlarda belirlenen usul ve koşullarda finansman yaparak, merkez sicilde kayıtlı olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişilere yardım ve teşvik edebilir. KURUCULAR MADDE 5. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin kurucuları, Bulgar ve yabancı uyruklu tüzel ve çalışabilir gerçek kişiler olabilir. YETKİ MADDE 6. (1) - Kâr amacı gütmeyen kuruluşların tüzel kişiliği, tüzel kişinin ikametgâh adresine göre ilgili bölge mahkemesindeki kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin sicilinde kayıt edilmesinden sonra doğar. (2) Kuruluş aşamasında olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin adına kayıt gününe kadar kurucular tarafından yapılan hareketler, bunları yapan şahıslar için hak ve yükümlülüklerin meydana gelmesine neden olup kayıt tarihinden itibaren usulen kâr amacı gütmeyen tüzel kişiye geçer. İşlem yapıldığı sırada kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin kuruluş aşamasında olduğu hususu belirtilir. İşlemler sırasında anlaşmaları yapan kişiler, üstlenen yükümlülükler konusunda müşterek sorumluluk taşır.

3 (3) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, gerçek kişilerin doğal özellikleri ile ilgili olmayan hak ve yükümlülüklere sahip olup mülk sahibi olabilirler. UNVAN MADDE 7. (1) - içermelidir. Unvan, kâr amacı gütmeyen tüzel kişi türünün net tanımını (2) Unvan, yanılgıya yol açmamalı ve görgü ve adab-ı muaşeret kurallarını çiğnememelidir. (3) Unvanın Bulgarca yazılması gerekirken ilaveten yabancı dilde de yazılabilir. (4) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin mahkeme sicilinde kayıt edilmesinden sonra, aynı türden ve aynı unvanı (ismi) taşıyan başka kâr amacı gütmeyen tüzel kişi tescil edilemez. (5) Mahkeme sicilinde kayıt edilmiş kâr amacı gütmeyen tüzel kişi, daha geç bir tarihte aynı unvanı (ismi) almış ve aynı türden olan kâr amacı gütmeyen başka tüzel kişiden söz konusu ismin taşınmasına ve kullanılmasına son vermesini talep edebilir. MERKEZ VE ADRES MADDE 8. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin merkezi, yönetim merkezinin bulunduğu yerleşim yeridir. (2) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin adresi, yönetim merkezinin adresidir. YAZILI BELGELER MADDE 9. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin adına yapılan her türlü yazılı açıklama; tüzel kişinin unvanını, merkezini, adresini, Bulstat sicil numarası dâhil olmak üzere kayıt işlemine dair bilgileri dahil etmelidir. TEMSİLCİLİK MADDE 10. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi, kendi iradesini yansıtır ve organları aracılığıyla hukuki işlemler yapar. Tüzel kişi, yönetim organı tarafından temsil edilir. (2) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi ile yönetim organı ya da yönetim organı üyeleri arasında doğan adli uyuşmazlıklarda tüzel kişi, Genel Kurul tarafından seçilmiş bir veya iki şahıs tarafından temsil edilebilir.

4 (3) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi, temsilcisi veya temsilcinin vekil tayin ettiği kişi aracılığıyla kâr amacı gütmeyen tüzel kişi organının çalışmalarına iştirak edebilir. BÜNYE MADDE 11. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin bünyesi, işbu Kanun ve kuruluş belgesi ya da tüzük ile belirlenir. (2) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin şubeleri olabilir. Şube yöneticisi, şubenin çalışmaları doğrultusunda kâr amacı gütmeyen tüzel kişiyi temsil eder. REORGANİZASYON MADDE 12. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler, başka tür kâr amacı gütmeyen tüzel kişilere dönüşebilir, başka tüzel kişinin bünyesine girebilir, birleşebilir, bünyeden çıkabilir ve ayrılabilir. (2) Bünyeden çıkma ya da ayrılma hallerinde reorganizasyon anına kadar ortaya çıkan yükümlülükler konusunda müşterek sorumluluk taşır. (3) Başka bir tüzel kişinin bünyesine giren ya da başka kişiyle birleşen kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin üyeleri, kâr amacı gütmeyen yeni tüzel kişinin üyeleri olur. Ayrılmış olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin üyeleri ise, tercihine göre, yeni kurulan kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin üyeleri olur. SONA ERME MADDE 13. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi; 1. Kurulmuş olduğu süre sona erdiğinde; 2. Yüksek organın kararına istinaden; a. Kanun usul ve esaslarına göre kurulmuş olmaması; b. Kanuna aykırı ya da toplum nizamına veya adab-ı muaşerat kuralalrına aykırı faaliyet yapması; c. İflası ilan edilmesi durumunda 3. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin ikametgâh adresine göre bölge mahkemesinin kararı üzerine kapatılır. (2) 1.fıkranın 1. ila 3.bentleri kapsamında mahkeme kararı, ilgili olan her bir kişinin ya da savcının talebi üzerine verilir.

5 (3) (değişik Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 79/ 2006) Mahkeme, kapatma gerekçelerinin ve neticelerinin giderilmesi için altı ay süre verir. (4) 2.fıkrada belirtilen hallerde kapatma işlemi resmi olarak kayıt edilir ve mahkeme tarafından tasfiye memuru tayin edilir. LİKİDASYON MADDE 14. (1) - Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin kapatılmasında likidasyon işlemi yapılır. (2) Likidasyon, yönetim organı ya da kendisinin seçtiği şahıs tarafından yapılır. (3) Gerek 2.fıkrada belirtilen usule göre gerekse 13.maddenin 1.fıkrasının 2.bendi halinde tasfiye memurunun belirlenmiş olmaması durumunda tasfiye memuru, kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin ikametgâh adresine göre ilgili bölge mahkemesince tayin edilir. (4) (Değişik ve ilave: Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı 38/2006) Ödeme imkânsızlığı, başka bir değişle iflas durumunun söz konusu olmasında likidasyon usulü ve tasfiye memurunun yetkileri Ticaret Kanunu hükümlerine göre uygulanır. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler konu olunca; ticaret siciline kayda tabi iflas belgeleri kâr amacı gütmeyen tüzel kişi sicilinde kayıt edilir ve Resmi Gazete de yayınlanır. Ticaret sicilinde ilana tabi belgeler ise, Resmi Gazete de yayınlanır. LİKİDASYON SONRASI MAL VARLIĞI MADDE 15. (1) Kredi verenlere karşı borçların kapatılmasından sonra geriye kalan mal varlığının dağılımı, işbu Kanunda başka bir husus belirlenmedikçe, tüzük, kuruluş belgesi gereğince ya da kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin üst organı tarafından belirlenir. Kapatma anına kadar kararın alınmış olmaması halinde bu karar tasfiye memuru tarafından alınır. (2) - 1.fıkrada sözü edilen kişilerin mevcut olmaması ya da bu kişilerin belirlenemez olması durumunda mal varlığı kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin tescilli adresine göre belediyeye geçer. Belediye, elde edilen mal varlığını, kapatılmış olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin hedefine mümkün olduğu kadar en yakın faaliyete yönelik kullanmalıdır. (3) Önceki fıkralarda bahsedilen mal varlığının dağılımı yapılamaz, satılamaz ve herhangi bir şekilde, ödenmesi gereken ücret hariç olmak üzere, 2.fıkrada yazılı çevre dışında tayin edilmiş tasfiye memuruna devredilemez.

6 (4) fıkralar kapsamında yapılmış likidasyon neticesinde mal varlığı sahibi olmuş şahıslar, kapatılmış olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin yükümlülükleri konusunda elde edilenin değerine kadar sorumluluk taşır. KÂR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİNİN KAYITLARDAN SİLİNMESİ MADDE 16. Mal varlığının dağılımı yapıldıktan sonra tasfiye memuru, kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin merkezine göre ilgili bölge mahkemesinden kaydın silinmesini talep etmek ile yükümlüdür. KÂR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERİN MAHKEME SİCİLİ MADDE 17. Bölge mahkemelerine bağlı olarak kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin sicili tutulur. KAYDA TABİ HUSUSLAR MADDE 18. (1) Aşağıda açıklanan hususlar, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin sicilinde kayda tabi tutulur: 1. Kuruluş belgesinin ya da tüzüğün gerekli içeriği; 2. Adres; 3. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiyi temsil eden şahısların isimleri ve görevleri; 4. Kamu yararına faaliyetlerinin yapılmasına yönelik tanım; 5. Öngörülmüşler ise, ilk aşamadaki mülk ücretlerinin (taksitler) toplam tutarı; 6. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin kapatılması; 7. Reorganizasyon; 8. İsimler ya da unvan ve de tasfiye memurunun adresi; 9. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin kayıtlardan silinmesi. (2) - Aşağıda açıklanan hususlar, şubenin tescilli adresine göre kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin sicilinde kayda tabi tutulur: 1. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişinin unvanı, tescilli adresi ve adresi; 2. Şubenin tescilli adresi ve adresi; 3. Şube yöneticisi ve de kuruluş belgesinde öngörülmüş yetki sınırları ve temsilcilik hakları. (3) - Kâr amacı gütmeyen yabancı uyruklu tüzel kişilerin şubeleri konusunda; 1. Kâr amacı gütmeyen yabancı tüzel kişinin hedefleri;

7 2. 1.bent kapsamındaki hedeflerden şube aracılığıyla yapılacak olanlar; 3. Kamu yararına faaliyet gerçekleştirme yönünde şubeyi belirleme kayda tabi tutulur. (4) 1., 2. ile 3.fıkralar kapsamındaki hususlarda değişiklikler kayda tabi tutulur. İKİNCİ FASIL KÂR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLERİN TÜRLERİ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEKLER KURULUŞ MADDE 19. (1) Dernek, kar amacı gütmeyen çalışma yapmak üzere bir araya gelen üç ya da daha fazla kişi tarafından kurulur. (2) Kamu yararına çalışmalar yapacak olan dernek, en az 7 çalışabilir gerçek kişi yahut 3 tüzel kişi tarafından kurulur. MADDE 20. Kurucular; TÜZÜK İÇERİĞİ 1. Unvanı; 2. Tescilli adresi; 3. Hedefleri ve hedeflere ulaşma araçlarını; 4. 2.madde gereğince faaliyet türünün belirlenmesini; 5. Faaliyet konusunu; 6. Yönetim organlarını; 7. Şubeleri; 8. Dernek organlarının yetkilerini; 9. Dernek temsilciliğinin şekli konusunda kuralları; 10. Gerek üye olma ve üyelikten çıkarma gerekse üyeliğe son verilmesi durumunda mülkiyet sorununu çözme kurallarını; 11. Derneğin kurulduğu süreyi; 12. Üyelik aidat miktarlarına ve ödemelerine dair usullerin belirlenmesine dair nizamı; 13. Kredi verenlerinin talepleri yerine getirildikten sonra, geriye kalan mal varlığı dağılım şeklini ihtiva eden tüzük kabul ederler. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8 MADDE 21. (1) Dernek üyeliği gönüllülük esasına dayalıdır. (2) Her bir üye, dernek yönetimine iştirak etme, dernek çalışmaları hakkında bilgi edinme, mal varlığından ve tüzükte belirlenmiş usule göre yapılan çalışma sonuçlarından faydalanma gibi haklara sahiptir. (3) - Her bir üye, tüzükte öngörüldüğü hallerde üyelik aidat yatırmak ile yükümlüdür. (4) Derneğin yükümlülükleri konusunda üye, tüzükte belirlenmiş üyelik aidat tutarına kadar sorumluluk taşır. Üye olan kişi, derneğin yükümlülükleri konusunda şahsen sorumluluk taşımaz. (5) Mülki hak ve yükümlülükleri hariç olmak üzere, üyelik hak ve vecibeleri devredilemez olup ölüm ya da kapatma durumunda başka kişilere geçmez. Üye yükümlülüklerinin ifası ve üyelik haklarından faydalanma, tüzükte öngörülmüş ise, başka kişilere devredilebilir. ÜYELİĞE SON VERME MADDE 22. (1) Üyeliğe; 1. Derneğe tek taraflı dilekçe verilerek; 2. Ölüm ya da tam yasağın konulması; 3. Üyelikten çıkarmanın söz konusu olması; 4. Kar amacı gütmeyen tüzel kişinin kapatılması; 5. İhraç durumunda son verilir. (2) Tüzükte başka husus belirlenmedikçe, üyelikten çıkarma kararı, gelecek zamanda üyeliği uygunsuz yapan davranış halinde genel kurul tarafından verilir. (3) Tüzüğe göre üyelikten çıkarma yönetim kurulu yahut derneğin başka organı tarafından yapılması halinde, bu karar genel kurul nezdinde temyiz edilebilir. (4) Tespit edilen aidatın yatırılmaması ve faaliyetlere sistematik olarak katılmama nedeniyle üyelikten çıkarma işlemi, dernek tüzüğünde belirlenmiş usule uygun şekilde belgelere göre tespit edilir. ORGANLAR MADDE 23. (1) Derneğin en üst organı, genel kuruldur. (2) Derneğin yönetim organı, yönetim kuruludur.

9 GENEL KURUL MADDE 24. Tüzükte başka husus belirlenmiş değil ise, derneğin tüm üyeleri жenel kurul üyesidir. MADDE 25. (1) Genel kurul; GENEL KURUL HAKLARI 1. Tüzüğü değiştirir ve ilaveler getirir; 2. Başka dâhili belgeleri kabul eder; 3. Yönetim kurulu üyelerini seçer ve görevden alır; 4. Üye kabul eder ve üyelikten çıkarır; 5. Şube açma ve kapatmaya yönelik kararlar alır; 6. Başka kuruluşlarda üyelik konusunda kararlar alır; 7. Derneğin reorganizasyonu ya da kapatılması konusunda kararlar alır; 8. Dernek faaliyetleri için ana yönleri ve programı kabul eder; 9. Derneğin bütçesini kabul eder; 10. Muacellik veya aidatın ya da ayni üyelik aidatının miktarı konusunda kararlar alır; 11. Yönetim kurulu faaliyet raporunu kabul eder; 12. Yasaya, tüzüğe yahut dernek çalışmalarını düzenleyen başka iş belgelere aykırı olan derneğin başka organlarınca verilen kararları iptal eder; 13. Tüzükte öngörülmüş başka kararları alır. (2) 1.fıkranın 1., 3., 7., 9., 11. ile 12.bentlerindeki haklar, derneğin başka organlarına verilemez. (3) Genel kurul kararları, derneğin diğer organları için mecburidir. (4) - Genel kurul kararları, yasalara ve tüzüğe uygunluk açısından mahkeme denetimine tabi tutulur. (5) Derneğin organları tarafından yasaya, tüzüğe yahut genel kurulun önceki kararına aykırı olarak alınmış kararlara, derneğin ilgili kişileri ya da dernek organı tarafından kararın alındığı tarihten sonra en fazla bir senelik süre çerçevesinde, öğrenme tarihinden itibaren bir aylık süre zarfında dile getirilmiş taleplerine göre genel kurul huzurunda itiraz edilebilir. (6) 4.fıkra kapsamında uyuşmazlıklar meydana geldiğinde, derneğin her bir üyesi ya da organı veya savcı tarafından kararın alındığı tarihten sonra en fazla bir senelik

10 süre çerçevesinde, öğrenme tarihinden itibaren bir aylık süre zarfında derneğin tescilli adresine göre ilgili mahkemeye başvurulur. GENEL KURUL TOPLANTISI MADDE 26. (1) Genel Kurul, yönetim kurulunun girişimine göre ya da derneğin tescilli adresinin bulunduğu yerleşim yerindeki dernek üyelerinin 1/3 ünün talebi üzerine toplanır. Bahsi geçen son durumda yönetim kurulu, genel kurulun toplantısına dair aylık bildirim göndermez ise, ilgili üyelerin ya da bunların görevlendirdiği kişinin yazılı talebi üzerine derneğin tescilli adresine göre ilgili mahkeme tarafından çağırılır. (2) Davette, günden maddeleri, genel kurulun yapılacağı yer, tarih ve saat, toplantıyı talep eden kişi yer almalıdır. (3) Davet, Resmi Gazete de yayımlanır ve belirlenen tarihten en az bir ay öncesinden dernek yönetiminin bulunduğu binada ilan yerine asılır. YETER SAYISI MADDE 27. Tüzükte başka husus belirlenmiş değil ise, tüm üyelerin yarısı hazır bulunduğunda genel kurul toplantısı yasaldır. Yeterli katılım sağlanmadığı halde, toplantı aynı yerde ve aynı gündem maddeleri ile bir saat sonrasına alınırken, tüzükte başka husus belirlenmedikçe, gelen üyelerin sayısı ne olursa olsun toplantı gerçekleşebilir. OY KULLANMA MADDE 28. (1) Genel kurulunun her bir üyesi, bir oy hakkına sahiptir. (2) Genel kurul üyesi; 1. Kendisi, eşi ya da hiç kısıtlama olmaksızın birinci derece akrabalar, soy ağacının yan dalından dördüncü dereceye kadar akrabalar, dünürlük yoluyla ikinci derece akrabalar dâhil olmak üzere akrabalar ile ilgili konularda; 2. Yönetici olduğu tüzel kişiler ile ilgili konularda yahut da kararın alınmasını engelleyebilmesi veya yön vermesi mümkün olan durumlarda oy verme hakkına sahip değildir. (3) Tüzükte temsilciliğe ya da vekil toplantılarına dair başka koşul belirlenmedikçe, bir kişi, genel kurul toplantısında en fazla üç kişiyi temsil edebilir. Vekillerin vekâlet vermesine izin verilmez.

11 KARAR ALMA MADDE 29. (1) - Genel kurul kararları, hazır bulunan kişilerin oy çoğunluğu ile alınır. (2) 25.maddenin 1.fıkrasının 1. ile 7.bent kapsamında kararlar, hazır bulunanların 2/3 çoğunluğu ile alınır. (3) Davette belirtilen gündemde yer almayan konular ile ilgili kararlar alınamaz. YÖNETİM KURULU MADDE 30. (1) Yönetim kurulu, derneğin üyeleri olan en az üç kişiden ibarettir. Derneğe üye olan tüzel kişiler, derneğe üye olmayan kişileri de yönetim kuruluna üyelik için teklif edebilir. Yönetim kurulu üyeleri beş yıllık süreyle seçilir. (2) Yönetim kurulu, üyeleri arasından başkan seçer. Tüzüğe göre başkanın seçilmesi genel kurul ya da derneğin başka organı tarafından yapılabilir. (3) Genel kurulun kararı üzerine yönetim kurulu fonksiyonları, yönetici olan bir kişiden de yerine getirilebilir. YÖNETİM KURULU YETKİLERİ MADDE 31. Yönetim kurulu; 1. Derneği temsil eder ve ayrı üyelerinin temsilcilik yetkilerinin hacmini belirler; 2. Genel Kurul kararlarının ifasını temin eder; 3. Tüzükteki koşullara riayet ederek, dernek mülkiyeti ile ilgili uygun gördüğü şekilde hareket eder; 4. Bütçe taslağını tanzim edip, genel kurula ibraz eder; 5. Dernek faaliyet raporunu düzenleyerek, genel kurula ibraz eder; 6. Kamu yararına faaliyetler dâhil olmak üzere, dernek çalışmalarına dair usul belirler ve çalışmaları organize eder; Bu yönde sorumluluk taşır. 7. Derneğin adresini belirler; 8. Kanun ya da tüzük gereğince başka organın yetkileri arasında yer almayan konularda karar alır; 9. Tüzükte öngörülmüş sorumlulukları yerine getirir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

12 MADDE 32. (1) - Yönetim kurulu toplantıları, tüzükte başka husus belirlenmedikçe, başkan tarafından organize edilir ve yönetilir. Üyelerin 1/3 inin talebi üzerine başkan, yönetim kurulunu tıplantıya çağırmak ve toplantıyı organize etmek mecburiyetindedir. Haftalık süre çerçevesinde başkan yönetim kurulu toplantısını düzenlemez ise, toplantı yönetim kurulunun ilgili olan her üyesi tarafından düzenlenebilir. Başkanın olmaması halinde, yönetim kurulunca belirlenen yönetim kurulu üyesi toplantıya başkanlık yapar. (2) Yönetim kurulu, üyelerinin yarısından fazlasının hazır bulunması durumunda karar alabilir. (3) Tartışmaya ve kararların alınmasında iştirak etmesini sağlayan, hüviyetinin tespit edilmesini garantileyen çift taraflı telefon ya da başka bağlantısı olan kişi, hazır bulunan kişi olarak nitelendirilir. Bu üyenin oy kullanabilmesi hususu, toplantıya başkanlık yapan kişi tarafından tutanak içeriğinde doğrulanır. (4) Kararlar, hazır bulunan kişilerin oy çoğunluğu ile alınır. 14.maddenin 2. fıkrası ve 31.maddenin 3. ile 6.bentleri kapsamında kararlar, tüm üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Önceki cümle hariç olmak üzere, kararların başka çoğunluk ile alınması tüzükte belirtilebilir. (5) Yönetim Kurulu, alınan karara dair düzenlenen tutanak, it yönetim kurulunun tüm üyelerinden irazsız ve notsuz olarak imzalandığı takdirde, toplantı yapılmadan da karar alabilir. İKİNCİ BÖLÜM VAKIFLAR KURULUŞ MADDE 33. (1) Vakıf, hayatta iken ya da ölüm nedeniyle, kar amacı güdülmeyen hedefe ulaşılma amacıyla mal varlığının bağış edilmesine dair düzenlenen, tek taraflı kuruluş belgesine istinaden kurulur. (2) Hayatta iken vakfın kurulmasına yönelik düzenlenen kuruluş belgesi noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte olmalıdır. (3) Gayrimenkul üzerine mülkiyet hakları devredilirken, kuruluş belgesi, gayrimenkulün bulunduğu yere göre ilgili mahkemedeki tescil hakimi tarafından sicile kayıt edilir. (4) Kuruluş belgesi üzerine bağış edilen gayrimenkul, kuruluş belgesinin hayatta iken yahut ölüm sebebiyle verasetin açıldığı tarihten itibaren vakfın kayda geçtiği tarihte vakıf mülkiyeti olarak kabul edilir.

13 (5) Kurucu, vakfın kayda geçmesinden önce kuruluş belgesini iptal edebilir ve bu hak mirasçılara geçmez. MADDE 34. (1) Kuruluş belgesinde; 1. Unvan; 2. Merkez; 3. Amaçlar; 4. 2.madde gereği faaliyetler; 5. Bağış edilen mal varlığı; 6. Vakıf organları; 7. Şubeler; 8. Organ yetkilerine dair kurallar; 9. Temsilcilik şekline dair kurallar 10. Vakfın kurulduğu süre açıklanmalıdır. KURULUŞ BELGESİNİN İÇERİĞİ (2) Kuruluş belgesinin yürürlüğe girmesi için 1.fıkranın 3. ila 5.bentlerinde açıklanan koşulların yerine getirilmesi yeterlidir. (3) Kayıt talebi, kurucu ya da bunun yetkili kıldığı kişi veya organ, miras veren, mirasçı yahut kuruluş belgesine göre vakıf faaliyetlerinden faydalanabilecek kişi tarafından yapılır. (4) - Kuruluş belgesinin değiştirilmesi ya da ilavelerin getirilmesi gerekli olduğu hallerde ve de bunların kurucu tarafından yahut kendisinin belirlediği nizama göre ya da kanuni usule göre yapılması imkânsız olduğu hallerde, ilgili olan talep edenlerinin isteği üzerine vakfın tescilli adresine göre ilgili bölge mahkemesi değişiklikleri yapar. Mahkeme, kuruluş belgesinde dile getirilen iradeye uygun şekilde işlemleri yapmak ile yükümlüdür. ORGANLAR MADDE 35. (1) Vakfın tek kişilik ya da kolektif olabilen yönetim organı vardır. (2) Kuruluş belgesinde birden fazla organ öngörülmüş ise, derneğin Genel Kurulu ile yönetim kurulu kuralları, diğer organlar için de uygulanır. (3) Vakıf organları, üye sayısını doldurma yönünde karar alabilir. Şayet bunu yapmaya müsait değiller ise, gerek üyelerinden her biri, gerek ise, vakfın

14 faaliyetlerinden yararlanabilir her kişi, organın boş üye yerinin kuruluş belgesindeki iradeye uygun şekilde doldurulmasının vakfın tescilli adresine göre ilgili bölge mahkemesinden talep edebilir. (4) Kuruluş belgesinde vakfın organları belirlenmiş değil ise, bunlar 34.maddenin 4.fıkrasında belirlenen usule ve koşullara göre kuruluş yerindeki bölge mahkemesi tarafından belirlenir. TELİF HAKLARI MADDE 36. (1) Kurucunun ya da kendisinin belirlediği üçüncü bir kişinin telif hakları, kurucu ya da söz konusu kişinin vefatından, hazır bulunmayan olarak ilan edilmesi veya yasak altına alınmasından sonra, vakfın ilgili organına geçer. (2) 1.fıkrada belirtilmiş kişilerin haklarını gerekli itina ile kullanamaması ya da haklarını kullanamaz durumunda olmaları halinde, kayıt üzerine ilgili mahkeme, yönetim kurulunun talebi ile bu yetkilerin belli bir süre ya da kalıcı olarak vakfın ilgili organına devredilmesine yönelik karar verebilir. ÜÇÜNCÜ FASIL KAMU YARARINA ÇALIŞAN KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 37. (1) Kar amacı gütmeyen tüzel kişiler ile ilgili işbu Kanunun hükümleri, bu Bölüm hükümlerinde başka husus belirlenmedikçe, kamu yararına çalışmalar yapan kuruluşlar yönünden uygulanır. (2) - Kar amacı gütmeyen tüzel kişilerin tescil bölgesindeki adli ve idari organlar, işbu bölüm hükümlerine aykırı tüzük ya da kuruluş belgesine sahip olan kamu yararına çalışma yapmak için belirlenmiş kuruluşların tescilini reddeder. (3) Kamu yararına çalışmak için belirlenmeyen kar amacı gütmeyen tüzel kişiler, 2.fıkra kapsamında tescil işlemi konusunda ret almış kuruluşlar da üyelerinin ya da belli kişilerin şahsi çıkarlarına yönelik faaliyet yapabilir. YAPILAN FAALİYETİ BELİRLEME MADDE 38. (1) - Kamu yararına çalışmak için belirlenen kar amacı gütmeyen tüzel kişiler, mal varlığını;

15 1. Manevi değerlerinin, sivil toplumunun, sağlık alanının, eğitimin, bilimin, kültürün, teknik ve teknolojilerinin ya da fiziksel kültürünün gelişmesi ve korunması; 2. Maddi durumu iyi olmayan insanlara, özürlülere ya da bakıma muhtaç kişilere yardım etmek için; 3. Sosyal entegrasyon ve şahsi realizasyona yardım etmek için; 4. İnsan hakları ve çevrenin korunması için; 5. Kanun ile belirlenmiş başka amaçlar için harcayabilir. (2) - Kar amacı gütmeyen yabancı tüzel kişi, işbu Kanun hükümlerine uyarak ülkede açılmış şubesi aracılığıyla kamu yararına çalışmalar yapabilir. (3) (değişik Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 79/ 2006) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan kar amacı gütmeyen tüzel kişiler, 45.maddenin 2.fıkrasında belirlenen hususları merkez sicilde kayıt edilmeleri için beyan etmelidir. ORGANLAR MADDE 39. (1) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin kolektif üst organı ve yönetim organı vardır. (2) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin kolektif organı, 32.maddenin 4.fıkrasında belirlenen usule göre kararlarını alır. (3) (Değişik - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 98/ 2001; yürürlüğe girdiği tarih: ; değişik - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006; değişik - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/ 2006; yürürlüğe girdiği tarih: ) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan, Adalet Bakanlığı na bağlı merkez sicilinde kayıt edilmiş kar amacı gütmeyen tüzel kişilerin mali raporları, Muhasebe Kanunu koşullarında bağımsız tetkike tabi tutulur. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ MADDE 40. (1) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, kolektif organlarının toplantıları neticesinde tanzim edilmiş tutanaklara dair defter tutmak ile yükümlüdür. Kolektif organının toplantısını yöneten kişi ve de tutanağı hazırlayan kişi, tutanak içeriğinin asıllığını tasdik eder ve bu yönde sorumluluk taşır. (2) - Kamu yararına çalışmak için kaydını yapan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, yılda bir kez faaliyetlerine dair rapor düzenlemelidir. Raporda;

16 1. Önemli faaliyetler, bu faaliyetler için harcanan para, kuruluşun amaç ve programları ile alakası ve elde edilmiş neticeler; 2. Bağışlanan mal varlığının tutarı, para toplama amacıyla başka faaliyetlerden elde edilen para; 3. (yeni Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 79/2006) Bağışların türü, miktarı, değeri ve amaçları ve de bağışta bulunan kişilere ait bilgiler; 4. (önceki fıkra) finansal sonuç; hakkında bilgi yer almalıdır. (3) - Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin faaliyet raporu kamuya açıktır. Hem raporun hazırlanması ile ilgili haber, hem de raporu okumak üzere belirlenen yer, zaman ve bilgilendirme şekli, merkez sicilinin bülteninde yayımlanır. MAL VARLIĞININ KULLANILMASI MADDE 41. (1) - Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, mal varlığını karşılıksız harcayabilir ve işbu Kanun usulüne göre belirlenen amaçlara ulaşma amacıyla belirlenen faaliyetleri yapabilir. (2) - Kamu yararına çalışmalar yapabilmek için kar amacı gütmeyen tüzel kişi tarafından kişi seçimi ve bunların yardım şekli, faaliyetin gerçekleşmesi için ilan edilmiş usul ve kurallar gereğince kar amacı gütmeyen tüzel kişinin mali olanaklarına ve amacına göre belirlenir. Seçimin yapıldığı usul konusunda bilgi, kamuya açık olup, merkez sicilinde yazılır. (3) - Kamu yararına çalışmalar yapabilmek için kar amacı gütmeyen tüzel kişinin mal varlığının harcanması için tüm üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile; 1. Diğer organ üyelerinden bir kişi ya da bunun eşi, hiç kısıtlama olmaksızın birinci derece akrabalar, soy ağacının yan dalından dördüncü dereceye kadar akrabalar, dünürlük yoluyla ikinci derece akrabalar dâhil olmak üzere akrabalar; 2. Kararın alındığı tarihten en fazla iki yıl öncesinde yönetim organında üye olan kişiler; 3. Kararın alındığı tarihten en fazla üç yıl öncesinde kuruluşu finanse etmiş kişiler; 4. 1.ile 2.bent kapsamındaki kişilerin yönetici ya da kararların alınmasını engelleyebilir veya emredebilir yetkiyle bulundukları tüzel kişiler yararına olan ve kuruluşun üst organı tarafından gerekçelere dayalı kararın alınmış olması gereklidir.

17 (4) - Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, 3.fıkranın 1.bendi kapsamında kişiler ile alım satım işlemleri yapamaz. Kamu yararına çalışmaların gerçekleşmesine yönelik ya da kamuya açık olarak genel koşullarda yapılmış ve kar amacı gütmeyen tüzel kişinin lehine olan anlaşmalar (işlemler) hariç, belirlenen kişilerin yönetici ya da kararların alınmasını engelleyebilir veya emredebilir yetkiyle bulundukları tüzel kişiler ile işlemler yapamaz. REORGANİZASYON MADDE 42. Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi değişip özel yarar getirme amacıyla tüzel kişi statüsünü alamaz. LİKİDASYON MADDE 43. (1) Tasfiye memuru, kamu yararına çalışmak için belirlenen kar amacı gütmeyen tüzel kişiye kredi veren kişilerin taleplerini olanaklara göre mevcut paralar ile karşılamalıdır. Bu imkânsız olduğu halde, önce taşınır malların paraya dönüştürülmesi, sonra ise kar amacı gütmeyen tüzel kişiye ait gayrimenkullerinin paraya dönüştürülmesi ile yapmalıdır. (2) - Mal varlığı, herhangi bir şekilde; 1. Kurucu ve mevcut ya da eski üyelere; 2. Organlarında üye olan ya da memur olan kişilere; 3. tasfiye memurlarına (hak ettikleri ücret dışında); bentleri kapsamında kişilerin eşlerine; bentleri kapsamında kişilerin kısıtlama olmaksızın birinci derece akrabalar, soy ağacının yan dalından dördüncü dereceye kadar akrabalar, dünürlük yoluyla ikinci derece akrabalar dâhil olmak üzere akrabalara; bent kapsamında kişilerin yönetici oldukları ya da kararların alınmasını engelleyen ya da emredebilen yetkiye sahip oldukları tüzel kişilere devredilemez. LİKİDASYON SONRASI MAL VARLIĞI MADDE 44. (1) - Kredi verenlere karşı borçlar kapatıldıktan sonra geriye kalan mal varlığı, kar amacı gütmeyen tüzel kişinin adresindeki mahkemenin kararı üzerine tüzük ya da kuruluş belgesinde böylesi belirlenmiş değil ise, aynı veya benzer kar amacı gütmeyen hedef doğrultusunda kamu yararına çalışmaların yapılması için verilir.

18 (2) 1.fıkrada belirlenen usule göre mal varlığı verilmiş değil ise, söz konusu mallar, kapatılmış olan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin adresindeki belediyeye verilir. Belediye, kapatılmış olan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin hedefine en yakın hedefin gerçekleşmesi doğrultusunda ve kamu yararına yapılacak faaliyet için vermek ile yükümlüdür. İKİNCİ BÖLÜM MERKEZ SİCİLDE KAYIT MADDE 45. (1) Kamu yararına çalışmak için belirlenen kar amacı gütmeyen tüzel kişi, Adalet Bakanlığı na bağlı merkez sicilinde kaydın yapılması için başvuru formu ile müracaat etmelidir. (2) Başvuru formuna ek olarak; 1. Kayıt ile ilgili mahkeme kararlarının kopyaları; 2. (değişik - Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 79/2006) - Kayıt işleminin yapan mahkeme tarafından verilme faaliyet belgesi; 3. (mülga Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/2005, yürürlüğe girdiği tarih: ) madde kapsamında hususların mevcut olup olmamasına ilişkin ve ödenmesi gereken harç, vergi, gümrük ve başka devlet alacaklarına dair beyanname; 5. Kamu yararına çalışma yapma doğrultusundaki kurallar ibraz edilmelidir. (3) Adalet Bakanı, bünye, çalışma şekli ve defter tutmaya dair yönetmelik kabul eder ve kendisine ibraz edilmiş belgelere dair matbu formlar onaylar. Bakan ya da kendisinin vekil kıldığı kişi, başvurulan hususları gerekçelere dayalı bir karar ile anında kayıt eder. İlave delillerin sunulması ya da ibraz edilmiş belgelerde noksanlıkların giderilmesi gerekli olduğunda, yapılan başvuruda açıklanan ilave ve revizyon için verilmiş süre sona erdikten sonra kayıt yapılır. (4) Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, yetkili mahkemede kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi olarak tescil edilmediğinde ya da çalışmaları kanuna aykırı olduğunda, kayıt işlemi reddedilir. Başvuru tarihinden itibaren 14 günlük süre içerisinde kayıt işlemi yapılmış değil ise, sessiz ret kararı söz konusu olur. (5) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/2005) Kayıt ile ilgili verilen özel ya da sessiz ret kararı, İdari Usul Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre 14 günlük süre kapsamında temyiz edilebilir.

19 (6) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/2005) Yürürlüğe girmiş ret kararları, kar amacı gütmeyen tüzel kişinin bulunduğu bölgedeki bölge mahkemesine ve Milli Gelir Ajansı organlarına resmi olarak bildirilir. (7) 2.fıkra kapsamındaki hususlarda meydana gelmiş değişiklikler de kayda tabi tutulur. (8) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 105/2005) Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişilerin işbu Kanun gereğince kolaylıklardan faydalanma hakları, merkez sicilde yapılmış kayıttan sonra meydana gelir. Kayıt edilen husus, kayıt tarihinden itibaren üçüncü kişiler için bilinen husus olarak kabul edilir. Kayıt, kar amacı gütmeyen tüzel kişinin bulunduğu bölgedeki bölge mahkemesine ve Milli Gelir Ajansı organlarına resmi olarak bildirilir. (9) Merkez sicil kamuya açık olup herkes bu yönde bilgi ya da ilana tabi olan bilgilerin özetini isteme hakkına sahiptir. (10) Merkez sicilin kamuya açık olduğu doğrultusundaki kurallar, bu Kanun ile ilgili hususların başka sicile kayıt edildiğinde de uygulanır. (11) Merkez sicil, kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişilerin, ret kararlarının ve silinmiş kayıtların açıklandığı ve de Merkez Sicil Faaliyetleri Yönetmeliğine uygun bilgilerin yer aldığı aylık bülten yayınlar. (12) Merkez sicile kayıt işlemi, yayınlamalar, bilginin ilan edilmesi ve ret kararlarının temyiz edilmesi, devlet harçlarının ödenmesinden muaf işlemlerdir. YILLIK DENETİM MADDE 46. (1) - Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişiler, her yıl 31 Mayıs tarihine kadar önceki yıl kapsamındaki faaliyetlerine dair bilgiyi merkez siciline vermek ile yükümlüdür. (2) Sicilde kayıt için; 1. Değişikliklerin kaydına dair mahkeme kararlarının kopyaları; 2. Yönetim organlarında üye olan kişilerin listesi; madde kapsamındaki faaliyetlere dair bilgi; 4. (değişik ve ilave Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı: 79/2006; değişik - Resmi Gazete Yayın Tarihi ve Sayısı:105/2006; yürürlüğe girdiği tarih: ) Bağımsız mali denetime tabi olması gerekli olduğunda onaylanmış yıllık mali rapor; maddenin 2.fıkrası uyarınca düzenlenen yıllık rapor;

20 6. Ödenmesi gereken vergi, harç, gümrük ve başka kamu alacaklarına dair beyanname; 7. Tüzük ya da kuruluş belgesinde değişiklikler sunulur ve başvurusu yapılır. (3) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 33/2006; mülga - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006). CARİ DENETİM MADDE 47. Adalet Bakanı, kayda tabi tutulan hususlar konusunda cari bilginin verilmesini talep edebilir. BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ MADDE 47а. (yeni - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006) Yıllık veya cari denetim esnasında tespit edilen ihlaller, teftişlerin yapılması ve kanunda yazılı çalışmaların başlatılması için Adalet Bakanı tarafından ilgili devlet denetim organlarına bildirilir. KAYDIN SİLİNMESİ MADDE 48. (1) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 33/2006; değişik - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006) - Kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin; 1. Kayda tabi olan hususlarla ilgili bilgiyi belirlenen sürelerde sistematik olarak ibraz tmemesi; 2. İki yıl ardı ardına 46.maddenin 1.fıkrasında belirtilmiş bilgileri vermemesi; maddenin 1.fıkrasının 3b.bendinde yazılı çalışmalar yürütmesi; 4. Kamu alacaklarını sistematik olarak belirlenen sürede yatırmaması; 5. Altı aydan uzun süredir üye sayısı yasalarca istenilen sayı altında kalmış olması halinde kayıt, savcının veya ilgili devlet denetim organlarının talebi üzerineadalet Bakanı tarafından silinir. (2) (yeni - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006) Birinci fıkranın 1.ila 2.bentlerinde yazılı hallerde kayıt silinmeden önce Adalet Bakanı tarafından kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişiye yazı gönderilip bilgilerin verilmesi için ayrıca bir süre tanınır; bilgilerin gönderilmemesi halinde de kayıt silinir. (3) (önceki 2.fıkra - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 79/2006) - Kaydın silinmesi, kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişiyi ve bunun

21 yönetim organının üyelerini, işbu Kanun gereğince taşıdıkları yükümlülük ve sorumluluklardan muaf etmez. YENİDEN KAYIT MADDE 49. (1) Kaydı silinmiş olan kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi, kaydın silinmesine yönelik gerekçelerinin geçersiz kılındığı tarihten en az bir yıllık süre geçmesinden sonra, tekrar kayıt için başvuruda bulunabilir. Tüzel kişi bu hakkından bir defa yararlanabilir. (2) - Kamu yararına çalışmalar yapmak için belirlekaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişi olarak kaydı silinmiş tüzel kişi, 38.maddenin 1.fıkrası, 41.maddenin 1.fıkrası, 43. ile 44.madde hükümlerine aykırı olmadıkça, tüzükte ya da kuruluş belgesinde belirlenen faaliyetler için mal varlığını harcayabilir. TEMYİZ ETME MADDE 50. (1) Adalet Bakanı nın başvurulan hususların kayda tutulması konusunda verdiği ret kararı ya da kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin kayıttan silinmesi ile ilgili kararı, ilan tarihinden itibaren 14 günlük sürede Yüksek İdari Mahkemesi nezdinde temyiz edilebilir. (2) Kayıt ret kararı ya da kayıttan silme kararı iptal edilirse, kayıt resmi olarak yapılır. (3) Yürürlüğe girmiş kayıt ret kararları ve kayıt silme kararları, kamu yararına çalışmak için kaydı yapılan kar amacı gütmeyen tüzel kişinin bulunduğu bölgedeki bölge mahkemesince resmi olarak belirlenir. DÖRDÜNCÜ FASIL KAR AMACI GÜTMEYEN YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN ŞUBELERİ (Başlık değişikliği Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 42/2005) Kar Amacı Gütmeyen Yabancı Tüzel Kişiler Yönünden Uygulanabilir Kanun MADDE (mülga - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 42/2005) ŞUBE AÇMA (Başlık değişikliği Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 42/2005) MADDE 52. (1) - (mülga Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 42/2005)

22 (2) Kar amacı gütmeyen yabancı tüzel kişi, Bulgaristan Cumhuriyeti mevzuatına ve kamu nizamına aykırı hedefleri olmadığında ülkede şube açabilir. GEÇİŞ VE NİHAİ HÜKÜMLER Md. 1 (1) İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet yapan kar amacı gütmeyen yabancı tüzel kişiler, işbu Kanun usulü gereğince kayıt edilmeden tüzel kişi yetkilerini korur. (2) Kamu yararına çalışmak için kayda geçmek isteyen kar amacı gütmeyen tüzel kişiler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç senelik süre içerisinde Adalet Bakanlığı na bağlı merkez siciline kayıt için başvuruda bulunmalıdır. Kamu yararına çalışmak için belirlenen kar amacı gütmeyen yabancı tüzel kişi statüsü, merkez sicilinde yapılmış kayıt tarihinden sonra elde edilir. (3) - Başvuru, 45.maddenin 2.fıkrasında belirlenen usul gereğince kayda tabi hususları içermelidir. (4) (değişik Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 25/2002) - İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet yapan dernek ve vakıflar, 31 Aralık 2002 tarihine kadar tüzük ile kuruluş belgelerini değiştirip, işbu kanuna uygun hale getirmelidir. Md. 2 (1) (1.Md.nin önceki metni - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 41/2001; değişik - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 120/2002) Siyasi çalışma, sendika çalışması ya da din ile ilgili çalışmaları yapmak hedef olarak alan kuruluşlar, başka kanun ile düzenlenir. (2) (yeni - Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 41/2001) 1.fıkra kapsamında kanunun yürürlüğe girmesine kadar yeni sendika kuruluşlarının kaydı, mevcut sendika kuruluşlarının tüzel kişilerine ilişkin ve kayda tabi hususlarının kaydı ve bununla ilgili devam etmekte olan mahkeme davaları, Birinci Fasıl hükümleri doğrultusunda yapılır. Mahkeme, Kanunun 18.maddesinin 1.fıkrasının 1.-3., ile 9.bentleri kapsamında verileri kayıt eder. Md. 3 (1) - İşbu Kanun, Şahıs ve Aile Kanunu nun maddelerini iptal eder. Md. 4 İdare Kanunu nun 22.maddesi iptal edilir. Md. 5 (1) İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tüzüğünde ya da kuruluş belgesinde Bulgar Komünist Partisine, Oteçestveniya front (Vatan Cephesin), Dimitrovskiya komunistiçeski mladejki sayuz (Dimitrov Adına Kurulmuş Komünist Gençlerin Birliği) ve bu kuruluşlarının haleplerine destek vermek amacı olan tüm vakıflar ve tüm kar amacı gütmeyen dernekler kapatılır. (2) - Mahkeme, savcının talebi üzerine ya da her bir ilgili kişinin talebi üzerine kapatmayı ilan edip, tasfiye memurları tayin eder. (3) Likidasyon, Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak yapılıp tasfiye memurlarının tayininden itibaren altı aylık süre çerçevesinde sona ermelidir. (4) Kredi verenlerinin talepleri yerine getirildikten sonra geriye kalan mal varlığı, devlete devredilir. Bu mallar, kamu yararına çalışmaların yapılması amacıyla kar amacı gütmeyen başka tüzel kişilere 44.maddede açıklanan usule göre verilebilir.

23 Md. 6 İşbu Kanun, 1 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girip, ifası Adalet Bakanlığı na görev olarak verilir

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali

Serbest Muhasebeci Mali SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Serbest Muhasebeci, Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın,

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, ortaklığın adını ve sınırlı sorumlu ortaklık kelimeleri veya

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Muhtaç engelli ve yetimlere aylık bağlanması 1- Başvuru

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Yabancı STK lar Açısından İzin Başvurusu ve Sonrası ile İlgili Dernekler Mevzuatı

Yabancı STK lar Açısından İzin Başvurusu ve Sonrası ile İlgili Dernekler Mevzuatı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yabancı STK lar Açısından İzin Başvurusu ve Sonrası ile İlgili Dernekler Mevzuatı 2014 SUNU İÇERİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM (Türkiye de Faaliyet Göstermek İsteyen

Detaylı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Şirketimizin

Detaylı

A)-TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:

A)-TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER: Değerli Mükellefimiz 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yıl sonuna, (Hesap

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTEDŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır.

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır. TÜRK-ALMAN TİCARET ve SANAYİ ODASI TÜZÜGÜ Madde 1 Unvan, Merkez, Hesap dönemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birli i (Deutscher Industrie- und Handelskammertag:

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64. Defter tutma yükümlülüğü: (1) (Değişik fıkra: 6335 S.K. 26.06.2012/m.8) "Her tacir, ticari

Detaylı

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz. BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 30 Mart 2017 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlânı Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan; Şirketimizin 47. Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 11:00

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA)

GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) Amaç GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT 25 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT 25 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT 25 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemini kapsayan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 30.03.2015 KARAR NO : 2015 / 11 GÜNDEM : 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında, Şirketimizin 2014

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 4 Haziran 2015 Perşembe günü

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yaptıran serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine

Detaylı

e-posta Elektronik Ağ : dernekler@icisleri.gov.tr : www.dernekler.gov.tr

e-posta Elektronik Ağ : dernekler@icisleri.gov.tr : www.dernekler.gov.tr e-posta Elektronik Ağ : dernekler@icisleri.gov.tr : www.dernekler.gov.tr Dernek Dernekler Gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Şirketimiz 2013 ve 2014 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2015 Salı günü, saat 10:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı