ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4983 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4983 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Uçtu uçtu Sterlin uçtu... Yalnýz kansere çare olmadýðýný sanýrdýk biz... Dövize de çare yokmuþ meðer! Aort damarý 5 santime çýkarsa tehlikeli olurmuþ! Ya Sterlin 5'e çýkarsa aort patlamaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4983 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS'TA EVET-HAYIR OYUNLARI 2. sayfada Maðusa'da kanlý hesaplaþmanýn zanlýlarýna 7'þer gün daha tutukluluk... Ýsmet Felek Polisi suçladý Felek: Polisin önünde arkadaþlarýmýz darp edildi. Hastaneye gittik. Karþý tarafýn hastanede olduðunu bilmiyorduk. Karþýlaþýnca arbede yaþandý. Bizi bu meseleye polis kendisi çekti... Hangün: Arkadaþýma býçak çektiklerini gördüm. Arkadaþýmý korumak için korkutmak amacýyla polisin belinden tabancayý aldým. Tabancayý kullanmaya hazýr hale getirdim. Nasýl kullanýldýðýný çok iyi biliyorum... (3. sayfada) "Kýbrýs'ýn seks köleleri" dünya basýnýnda... 1 yýlda 1168 köle AFP Ajansý "KKTC'de 50'ye yakýn gece kulübü genelev gibi çalýþýyor. Sadece 1 yýlda 1168 kadýn pasaportlarýna el konularak el konularak seks kölesi yapýldý" þeklinde haberi dünyaya duyurdu... Kadýnlar her ay hastaneye, oradan da emniyete gitmek zorunda. Polis pasaportlarýna el koyup, bunu güvenlikleri için yaptýðýný savunuyor sayfada 4,7'ye çýktý, 5'e koþuyor Sterlinden yeni rekor Türk Lirasý kullanmanýn bedelini çok aðýr ödüyoruz. Türkiye'yi savaþa süren Erdoðan ekonomik olarak da milleti bitirdi Kýbrýs'ta ise hükümet hala çaresizleri oynuyor Döviz gündemiyle dün baþbakanlýkta toplantý yapýldý Ömer Kalyoncu büyük devletlerin de döviz konusunda yapacak fazla bir þeyleri olmadýðýný söyledi Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakaný Sunat Atun ise "Türkiye'nin alacaðý tedbirleri izleyip görmek gerekir" dedi 7 ve 11. sayfalarda Rum tarafýna göre... Kýbrýslý Türklerin müfusu 91 bin Tüm Kýbrýs'ýn nüfusunun 956 bin 500 olduðunu hesaplayan Rum Ýstatistik Dairesi, Rum nüfusunun 8 bin kiþi azalarak 858 bin kaldýðýný duyurdu... Rum sayýsýnýn 690 bin, yabancý sayýsýnýn ise 167 bin 100 olduðu belirtiliyor sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BEYÝN JÝMNASTÝÐÝ Ali Osman DEPREM Dolgun Dalgýçoðlu "EVET"E GÝDEN YOL Mehmet Levent BASOLARI BOZUK DENETÝM Erdoðan Baybars Afrika-Yenidüzen- Kýbrýs-Havadis Hasan Kahvecioðlu Taþel grevi TAÞEL'de Emek-Ýþ süresiz grev baþlattý sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... Þener LEVENT Açý "MUHABÝRLER" NEDEN SADECE MAHKEME BAHÇELERÝNDEN BÝLDÝRÝYOR?" Bizim buralarda "gazetecilik" öylesine yozlaþtý ki, yapýlan iþe "gazetecilik" demeye bin þahit isteyeceðiz yakýnda Bizim buralarda mahkeme kapýlarýnda bir gram hint keneviri ile yakalanan gençlerin fotoðraflarýný çekmek ve ertesi gün onlarý çarþaf çarþaf gazetelerde deþifre etmek için pusuya yatan "muhabirler" var Haber kaynaklarý sadece ve sadece polis raporlarý Araþtýrma yok, soruþturma yok, gerçeði ortaya çýkarmak gibi bir gayle yok Bodoslama giriyorlar mevzuya Bu "muhabirler" yüzünden bir gram hint keneviri yüzünden adý "uyuþturucu baðýmlýsý"na çýkmýþ pek çok genç, mesleki kariyerleri zarar görmüþ pek çok insan var Buralarda gazetecilik 1-2 gramlýk hint kenevirine indirgenmiþ durumda Dünya yansa bizim "muhabirler" kýçlarýný kaldýrýp mahkeme bahçesinden ayrýlmazlar Zaten basýnýmýz da býrakýn dünyaya bakmayý, "et ve týrnak gibi" olduðumuz Türkiye'ye bile bakmaz Bugüne kadar en paralý olan ve en havalý geçinen gazetelerimizden, televizyonlarýmýzdan bir tek muhabir Ankara'dan bildirmedi, Diyarbakýr'dan bildirmedi, Türkiye-Suriye sýnýrýndan hiç bildirmedi Pat diye Guantanamo mahkumlarýnýn elbiselerini kuþanarak hayatýmýza kafa kesen videolarýyla giren IÞÝD terör örgütü ile ilgili bir tek "özel" haber yapýlmadý bugüne kadar Bir tek "muhabir", Türkiye'de örgütlenen, dahasý Türkiye Hükümeti tarafýndan da desteklendiði bilinen bu örgütün Kýbrýs'ýn kuzeyinde örgütlenip örgütlenmediðini araþtýrmadý Ýngiliz gazetesi Independent'ýn Ortadoðu muhabiri Robert Fisk soruyor: "IÞÝD'in Ýslamcý ve muhalif dostlarýnýn Suudilerle, Katarlýlarla, Türklerle baðlarýný, Suriye'ye gönderilen Amerikan silahlarýnýn IÞÝD'in eline geçtiðini soruþturmaya daha fazla zaman ayýrmalýyýz. IÞÝD neden asla Ýsrail'e saldýrmýyor? Haçlýlardan, Þiilerden, Hristiyanlardan ve Yahudilerden nefret ettiðini dile getirirken, 'Ýsrail' kelimesi neden aðza alýnmýyor? Ýsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldýrýlarý neden daima hükümeti ve Suriye yanlýsý Ýran güçlerini hedef alýyor, neden IÞÝD asla vurulmuyor?türkiye'nin NATO tarafýndan da desteklenen IÞÝD'e yönelik hava saldýrýlarýndan çok daha fazlasý neden Suriye'de IÞÝD'le savaþan Kürt PKK'ya karþý düzenleniyor?türk mühendisler, Suriyeli petrol mühendislerinin iddia ettiði gibi, IÞÝD'in kontrolündeki petrol kuyularýný mý iþletiyor? IÞÝD'in propagandasýný yapanlarneden Tayyip Erdoðan'ý kýnamak, onu 'Þeytan' olarak nitelendirmek için bu ay kadar bekledi?" Biz de soralým bari: "Bizim muhabirler neden ýsrarla ve sadece mahkeme bahçelerinden bildiriyor?" KIBRIS'TA EVET-HAYIR OYUNLARI "Baþka Ardalar ölmesin" Lefkoþa'da 7 Temmuz'da aracý içinde ölü bulunan Arda Erkan anýsýna Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu'nun desteði ile "Uçurtma Sörfü Aný Sürüþü" etkinliði düzenlendi. Baþbakanlýk'tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Arda Erkan'ýn çok sevdiði sporlardan biri olmasý nedeniyle, Heaven Surf House, Afrodit Surf Club ve Kites Bananas Club'un sponsorluðunda "Baþka Ardalar Ölmesin" sloganý ile dün düzenlenen etkinliðe KKTC ve Güney Kýbrýs'tan 50'nin üzerinde sörfçü katýldý. Önce Yedidalga'da bulunan Heaven Surf House önünde gösteriler sunan sörfçüler, daha sonra Yedidalga'dan Afrodit Surf Club'a 10 kilometrelik sürüþ gerçekleþtirdi. Sürüþ, Arda'nýn kullandýðý sörf öncülüðünde yapýldý. Sürüþte Arda'nýn ekipmanlarý, arkadaþý Kaan Özkorkut tarafýndan kullanýldý. Afrodit Sitesi'ne varýþýn ardýndan düzenlenen törende ise, Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu tarafýndan etkinliðe sponsor olan kuruluþlara teþekkür plaketi takdim edildi. MUSTAFA ERKAN Arda Erkan'ýn babasý Mustafa Erkan etkinlikte yaptýðý konuþmada, Arda'nýn anýsýný yaþatmak için düzenlenen etkinliðe katýlan sörfçü gençlere ve katký koyan herkese teþekkür etti. Acýlarýna raðmen kýsa sürede toparlanarak, uyuþturucudan baþka Ardalar ölmemesi için bu etkinliði düzenlemeye karar verdiklerini kaydeden Mustafa Erkan, bu etkinliði geleneksel hale getirmeyi düþündüklerini söyledi. Mustafa Erkan, gençleri sarmalayan uyuþturucu çemberinin kýrýlmasý için, verilecek olan her türlü mücadelenin içerisinde olacaklarýný da vurguladý. HASAN KARAOKÇU Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu Baþkaný Hasan Karaokçu ise yaptýðý konuþmada, Komisyon olarak hiç bir gencin uyuþturucuya bulaþmasýný ve uyuþturucudan hayatýný kaybetmesini istemediklerini ve bu çerçevede çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyledi. Arda'nýn ölümünün ailesi ve arkadaþlarý yanýnda tüm toplumda büyük üzüntü yarattýðýna iþaret eden Hasan Karaokçu, Arda Erkan'ýn anýsýný yaþatmak ve gençleri spora yöneltmek amacýný taþýyan böylesi anlamlý bir etkinliðe destek vermenin görevleri arasýnda olduðunu ifade etti. Gerek Arda Erkan'ýn ailesi, gerekse etkinliðe destek veren sörfçülerin, bu organizasyonu geleneksel hale getirerek uluslararasý boyuta taþýma yönünde düþünceleri olduðuna dikkat çeken Karaokçu, Baþbakan Ömer Kalyoncu'nun da uyuþturucu ile mücadele konusunda kararlý olduðunu, Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu olarak, etkinliðin daha üst düzeye çýkarýlarak, Arda'nýn uyuþturucuyla mücadelenin sembolü haline getirilmesi için elden gelen her türlü desteði vereceklerini vurguladý. Çiziktir di Çiziktirdi Güneyden çözüme evet sesleri yükseldikçe kuzeydeki hayýrcýlarýn sayýsý artýyor. Mantýk düz ve basit... Rum evet dediðine göre, bir bit yeniði var bu iþin içinde demek! Bizim yararýmýza olsa evet derler mi hiç? Alacaklarýný alýyorlar herhalde... Hesap bu hesap iþte... Anlarsýnýz ya... Rum hayýr derse, Türk o zaman evetçi olabilir ancak... Türk hayýr derse de Rum evetçi... Onun için naçiz tavsiyem þu: Gelin vazgeçin bu anketlerden... Kýþkýrtmayýn... Býrakýn kendi yataðýnda akýp gitsin bu nehir... Siz de bilirsiniz iþte... Herkes hala kuþkuyla bakar bu adacýkta birbirine... Öyle ikide bir anket yapýp da "Rumlar ilk kez çözüm istiyor" demeyin... Bunun Türk kafasýnda uyandýrdýðý soru iþaretini bilmez misiniz? Bunca zaman istemediler de neden þimdi isterler, diye sorarlar size... O halde biz hayýr deyip onlarýn heveslerini kursaklarýnda býrakalým. derler! Rum kafasýnýn da Türk kafasýndan pek farklý olduðunu sanmam... Sonuçta Kýbrýslýyýz hepimiz de... Gerçi gerçek Kýbrýslý milleti eþektir, ama o kadar eþeklik bizde de var!.. Türkün evet dediðine Rum da evet demez kolay kolay... Bakýn... Ortada henüz fol yok, yumurta yokken yayýldý bir uçtan bir uca... Rumlar bu kez evetçiymiþ, Türkler de hayýrcý! Tabii mal-mülk meselesindeki spekülasyonlar da Türk tarafýndaki havayý daha da elektriklendirdi... Mustafa Akýncý "kimse maðdur olmayacak" diyerek ortalýðý yatýþtýrmaya çalýþtýysa da iþe yaramadý... Herkesin içine bir kurt düþtü bir kere... Þüphe... Þimdi buna bir de güneyden gelen evet sesleri eklenince vaziyet tamam... Rum tarafýnýn eveti güçlenirken, Türk tarafýnýn eveti zayýflýyor... Tabii eþeðe binmeden ayaklarýný sallamayý da çok seven bir milletiz biz... Sanki herþey olup bitmiþ ve anlaþma hazýrmýþ gibi, bir de fikrini sorarýz ahaliye... Gözü kapalý ya evet, ya hayýr desin... Neye evet, neye hayýr diyeceði ortaya çýkmadan bu soru sorulur mu? Özellikle toprak, harita, vatandaþlýk konularýnda pek çok spekülatif haber dolaþýyor ortalýkta... Gemilere doldurulup gönderileceði endiþesine kapýlan TC'liler þimdiden örgütleniyorlar... TC'li dernekler Akýncý'nýn kapýsýna giderek ilk aðýzdan bilgi almaya çalýþýyorlar... Bunun için müzakerelerde þeffaflýk çok önemli... Bir anlaþma ancak bu þekilde saðlam temeller üzerine oturtulabilir... Yalan haber ve propagandayla halkýn kandýrýlmasý böyle önlenebilir ancak... Gizlilik þüphe yaratýr... Þeffaflýk ise güven... Bana sorarsanýz, henüz ciddi bir sinyal göremedim çözümle ilgili... Üstelik hýzlý baþlayan müzakerelerin son zamanlarda hýzý kesildi... Yaz uyuþukluðu belki... Keþke müzakerelerimizi etkileyecek kadar baþýmýza vurmasaydý bu sýcaklýk... Kýbrýs'ý ikiye bölen kanlý iþgal Temmuz ve Aðustos aylarýndaydý... Bombalar ve mermiler sýcaða sýcak kattý... Yine de istilacý yapacaðýný yaptý... Bu cehennem sýcaðýnda savaþ olur da müzakere olamaz mý? Bunca yýl bekledikten sonra kaybedecek vaktimiz mi var bizim? Bir film gördüm... Birini öldürmesi için kiralýk bir katil tutan bir adam, sonunda o katilin kurbaný oldu... Ne kadar da benzer bizim durumumuza... Yurtdýþýndan kurtarýcý davet edenler de o kurtarýcýnýn kurbaný olmaz mý? Ne diye mi yazdým bunu? Müzakere masasýnda unutulmasýn diye!

3 Uçanok-Felek kavgasý Tutukluluk süreleri 7 gün daha uzatýldý n Maðusa'da geçtiðimiz Perþembe günü Uçanok grubu ile Felek grubu arasýnda çýkan kavgada tutuklanan 30 zanlý dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý... n ZANLI HANGÜN, GÖNÜLLÜ ÝFADE VERDÝ... Müfettiþ Muavini Ulaþ Ursavaþ, zanlý Özcan Hangün'ün gönüllü ifade vererek olayý anlattýðýný aktardý. Hangün ifadesinde "Arkadaþýma býçak çektiklerini gördüm. Arkadaþýmý korumak için korkutmak amacýyla polisin belinden tabancayý aldým. Tabancayý kullanmaya hazýr hale getirdim. Tabancanýn nasýl kullanýldýðýný çok iyi biliyorum. Ama güvenlik mandalýný açmadým. Tabancayý sadece Kamil Uçanok'a doðrulttum" ifadelerini kullandý. n ZANLI ÝSMET FELEK KONUÞTU... Zanlý Ýsmet Felek, mahkemede söz alarak kendisini savundu. Felek, "Olay günü saat 11:00 gibi Ýlker Ercüment beni arayarak Özcan Hangün ile arkadaþlarýnýn saldýrýya uðradýðýný, aðýr yaralandýklarýný ve avukat Yunsal Ýlhan'ýn ofisine sýðýdýklarýný, polisin ise müdahale edemediðini söyleyip, benden olay yerine gelerek Özcan'ý hastaneye götürmemi istedi. Yarým saat sonra Yunsal Ýlhan'ýn ofisine geldim ve Özcan'ý alýp kendi arabamla hastaneye götürdüm. Polisin önünde arkadaþlarýmýz darp edildi. Hastaneye gittik. Karþý tarafýn hastanede olduðunu bilmiyorduk. Karþýlaþýnca arbede yaþandý. Bizi bu meseleye polis kendisi çekti. Yaralý arkadaþýmýzý hastaneye götürmekten daha doðal ne olabilir? Polis mahkeme önünde müdahale edemediði için hastaneye tedbirli gittik. Gönüllü ifade vermek istiyoruz. Biz maðdur olduk" þeklinde kendisini savundu. (Gamze PÝR BAYKUR) Geçtiðimiz Perþembe günü Uçanok grubu ile Felek grubu arasýnda Maðusa Kaza Mahkemesi önünde baþlayan ve akabinde Maðusa Devlet Hastanesi'ne taþýnan kavgada tutuklanan 30 zanlý almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden polis tarafýndan alýnan yoðun güvenlik önlemleri altýnda Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Ýsmet Felek ile 14 adamý dün sabah mahkemeye çýkarýlýrken, Ali Osman Uçanok ile 14 adamý ise öðleden sonra mahkemeye çýkarýldý. "Katle teþebbüs", "Kanunsuz ateþli silah tasarrufu ve taþýma", "Kanunsuz patlayýcý madde tasarrufu ve taþýma", "Kavga", "Rahatsýzlýk", Tecavüzkar alet taþýma", "Uygunsuz tavýr ve hareket", "Vahim zarar", "Ciddi darp", "Ayaklanma" ve Kanunsuz topluluk" suçlamalarýyla ilgili olarak mahkemeye çýkarýlan Felek grubu ile "Yaralama", "Kanunsuz býçak taþýma", "Kavga", "Rahatsýzlýk", "Kanunsuz topluluk", "Tecavüzkar alet taþýma" "Ciddi darp" ve "Uygunsuz tavýr ve hareket" suçlamalarýyla mahkemeye çýkarýlan Uçanok grubu'nun tutukluluk süreleri 7'þern gün daha uzatýldý. Felek grubundan 1 kiþi, Uçanok grubundan 13 kiþi serbest kaldý... Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiþ Muavini Ulaþ Ursavaþ, Uçanok grubunun 20 Aðustos tarihinde Maðusa'da meydana gelen "Yaralama", "Kanunsuz býçak taþýma", "Kavga", "Rahatsýzlýk", "Kanunsuz topluluk", "Tecavüzkar alet taþýma" "Ciddi darp" ve "Uygunsuz tavýr ve hareket"suçlarýyla ilgili olarak, Felek grubunun ise "Katle teþebbüs", "Kanunsuz ateþli silah tasarrufu ve taþýma", "Kanunsuz patlayýcý madde tasarrufu ve taþýma", "Kavga", "Rahatsýzlýk", Tecavüzkar alet taþýma", "Uygunsuz tavýr ve hareket", "Vahim zarar", "Ciddi darp", "Ayaklanma" ve Kanunsuz topluluk" suçlarýyla ilgili olarak tutuklanarak 21 Aðustos tarihinde mahkemeye çýkarýldýklarýný ve 3'er gün tutukluluk aldýklarýný belirtti. 3 günlük süre içerisinde 18 kiþiden ifade alýndýðýný belirten Ursavaþ, yaklaþýk 20 kiþiden daha ifade alacaklarýný söyledi. Ursavaþ, fotoðraf ve kamera kayýtlarýndan yapýlan incelemelerde Uçanok grubundan 13 kiþinin, Felek grubundan ise 1 kiþinin mesele ile baðlantýsý olmadýðýnýn anlaþýlarak serbets býrakýldýðýný ancak Uçanok grubundan 3 kiþinin daha tespit edilerek tutuklandýðýný açýkladý. Fotoðraf ve kamera kayýtlarýnýn incelenmesine devam edildiðini söyleyen Ursavaþ, Uçanok grubundan 5-6 kiþinin daha tespit edildiðini ve konu kiþilerin arandýðýný belirtti. Zanlý Hangün gönüllü ifade verdi... Müfettiþ Muavini Ulaþ Ursavaþ, Felek grubunda olan ve aleyhine "Katle teþebbüs" davasý da getirilen zanlý Özcan Hangün'ün gönüllü ifade verdiðini belirtti. Ursavaþ, zanlý Hangün'ün ifadesinde kavga esnasýnda arkadaþýna býçak çekildiðini görüdüðünü, arkadaþýný korumak için korkutmak amacýyla polisin belinden silahý alarak kullanmaya hazýr hale getirdiðini ancak tabancanýn nasýl kullanýldýðýný çok iyi bilmesine raðmen tabancanýn güvenlik mandalýný açmadýðýný ve tabancayý sadece Kamil Uçanok'a doðrulttuðunu söylediðini açýkladý. Aranan kiþiler ve emareler var... Mesele ile ilgili olarak fotoðraf ve kamera kayýtlarýnýn incelenmesine devam edildiðini yineleyen Müfettiþ Muavini Ulaþ Ursavaþ, fotoðraf ve kamera kayýtlarýndan 5-6 kiþinin daha tespit edildiðini ve arandýklarýný anýmsattý. Ursavaþ, ayrýca kavga esnasýnda zanlýlarýn tasarrufunda olan 2 býçaktan 1 tanesinin bulunduðunu diðerinin ise arandýðýný söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Ursavaþ, Uçanok grubunun ve Felek grubunun 8'er gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Ýsmet Felek, kendisini savundu... Zanlý Ýsmet Felek, mahkemede söz alarak, avukatýnýn Yunsal Ýlhan olduðunu ancak Ýlhan'ýn tanýk konumunda bulunmasýndan dolayý mahkemede hazýr bulunamadýðýný belirterek, kendi grubundaki tüm zanlýlarý savunan Avukat Ahmet Demirel'in avukatlýðýný kabul etmediðini ve kendisini savunmak istediðini söyledi. Bunun üzerine kendisini savunan Felek mahkemede olayý anlattý. Felek, "Olay günü saat 11:00 gibi Ýlker Ercüment beni arayarak Özcan Hangün ile arkadaþlarýnýn saldýrýya uðradýðýný, aðýr yaralandýklarýný ve avukat Yunsal Ýlhan'ýn ofisine sýðýdýklarýný, polisin ise müdahale edemediðini söyleyip, benden olay yerine gelerek Özcan'ý hastaneye götürmemi istedi. Yarým saat sonra Yunsal Ýlhan'ýn ofisine geldim ve Özcan'ý alýp kendi arabamla hastaneye götürdüm. Polisin önünde arkadaþlarýmýz darp edildi. Hastaneye gittik. Karþý tarafýn hastanede olduðunu bilmiyorduk. Karþýlaþýnca arbede yaþandý. Bizi bu meseleye polis kendisi çekti. Yaralý arkadaþýmýzý hastaneye götürmekten daha doðal ne olabilir? Polis mahkeme önünde müdahale edemediði için hastaneye tedbirli gittik. Gönüllü ifade vermek istiyoruz. Biz maðdur olduk" þeklinde kendisini savundu. 7'þer gün daha tutuklu kalacaklar... Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, Uçanok grubu ile Felek grubunun tahkikat maksatlarý bakýmýndan 7'þer gün daha poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi.

4 A KAY A L A ÝFÝL DÝR Çeteler çeteciler kol gezer sokaklarda Ne polisten korkarlar ne de mahkemeden Polisin belinden tabancasýný bile alýrlar da Çekinmezler göz kýrpmadan adam öldürmekten Kalay KIYAK CUMHURÝYETÝN ÞARKICILARI "Cumhuriyet" gazetesinde yer alan habere göre Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarýnýn odaðýndaki iþadamý Reza Zarrab'ýn kuryeliðini yapan Adem Karahan Ebru Gündeþ'in þoförü Tolgay Ayaz'a 12 bin lira havale yapmýþ. Ayaz, 2000 yýlýndan bu yana Ebru Gündeþ ile çalýþýyormuþ. Bize ne caným Zarrab'ýn yaptýðý hýrsýzlýklardan, ya da karýsý Ebru Gündeþ'ten. Biz KKTC'yiz, kýyak bir cumhuriyetiz. 2 saatlik konser için sayarýz milyarlarý, vergi mergi de istemeyiz hani Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent "EVET"E GÝDEN YOL BEYÝN JÝMNASTÝÐÝ Bazan, "Hade gelin bir beyin jimnastiði yapalým" derler ya arkadaþlarýnýz... Ve siz de iþi gücü býrakýr bir konuya odaklanýp düþüncelerinizi paylaþýrsýnýz ya onlarla... Ben de bugün sizin için bir beyin jimnastiði yapmaya karar verdim. Ordan batýp burdan çýkacaðým anlayacaðýnýz... Yazýnýn baþýndaki görüntü bu... Türkiye Annan Planý referandumunda dünyanýn gözünde aklandý... Biz evet dedik, Rumlar hayýr dedi ve aklandý... Ýþgalciliði, Türkiye'de halklarýna karþý uyguladýðý baskýlar, komþularýyla kavgalarý, anlaþmazlýklarý bir anda unutuldu... Bu bir Anglo-Amerikan oyunuydu... Anglo-Amerikan derken Ýsrail'in de bu iþin dýþýnda olduðunu söylüyorum sanýlmasýn... Çünkü herþey Ýsrail içindir. BOP eþbaþkaný Tayyip göstermelik bir kavgaya tutuþtu Ýsrailli liderle ve o meþhur lafýný söyledi... "Van minut"... Müslüman araplarýn dünyasýnda kahraman ilan edildi bir anda... Anglo Amerikan stratejisinin Türkiye topraklarý üzerinde de gözü var... Dicle, Fýrat bölgelerinin kutsal kitaplarýnda Ýsrailoðullarý'na ait olduðu yazýyormuþ ya... Tayyip sayesinde buralarý hep satýn alýndý bedeli ödenerek... Ve Annan Planý'ndan sonra zývanadan çýkan Tayyip Erdoðan bir güven bunalýmý yarattý... Ýpliði emperyalizme baðlý birisini alaþaðý etmek zor deðil de, henüz onun yerine geçecek birisi bulunamadý anlaþýlan... Birkaç yýl içerisinde Tayyip'e ve Türkiye'ye yaratýlan imaj silindi... Þimdi tüm komþularýyla kavgalý, terör örgütleriyle içli dýþlý ve de Kýbrýs'ta iþgalci bir Türkiye var... Yeni görüntü bu... Müzakereler sürecek deniyor ama pek fazla bir beklenti olmamalý... Ýki toplumlu demek taksim demektir ve burada Türkiye'nin varlýðýnýn devam etmesidir. Bir TV kanalýnda izlemiþtim. Yanýlmýyorsam Tuðrul Türkeþ'ti... Konu 12 Adalar'dý... Program yapýmcýsý Türkiye neden 12 Adalarý zamanýnda almadý da Yunanistan'la bu sorunlar yaþanýyor dediðinde Türkeþ, "Biz 12 Adalar'ý almýþ olsaydýk, Sovyetler Birliði de Sarýkamýþ'ý alacaktý" dedi... Yapýmcý, "Yani bir pazarlýk iþi bu" dedi... "Öyledir, bir taraftan alýrsanýz diðer taraftan vereceksiniz" dedi Türkeþ... Ýþte bizim beyin jimnastiðinin can alýcý noktasý burasý.. Güneydoðu'da süren bir savaþ var... Ýþ çýðýrýndan çýktý ve bunun sonu bir taraf için mutlu sonla bitecek... Bana kalýrsa Kürtler sevinecek... Kürtler Amed'i baþkent yapacaklar... Ancak bir taraftan verilirse diðer taraftan alýnýr dengesi içinde Kýbrýs'ýn kuzeyinde de Türkiye'nin kontrolünde kurulan devlet resmi bir sýfat kazanabilir... Herþeyin Ýsrail'in güvenliði için olduðunu da unutmayalým... ÖÐRENCÝLERDEN SOS ÇOCUK KÖYÜ'NE BAÐIÞ Ýngiliz Okulu'nda eðitim gören Baþak Elcil, Seris Akansel ve Buse Abahorlu yapýmýný ve sunuculuðunu üstlendikleri radyo programýnda SOS Çocuk Köyü için baðýþ topladý. Mart 2015'de Radyo Mayýs'ta "DJ Sizsiniz" isimli program hazýrlayýp sunan öðrenciler, programýn dinleyicilerinden her bir istek parça için 1 TL toplayarak, SOS Çocuk Köyü için saðladýklarý baðýþý SOS Çocuk Köyü Ulusal Müdürü Refika Ýnce'ye teslim ettiler. Genç baðýþçýlara teþekkür belgelerini sunan Ýnce, "Çocuklarýn birbirlerine karþý duyarlý olmasý hepimize gelecek için ümit veriyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Baraka 10. geleneksel yaz kampýný gerçekleþtirdi Baraka Kültür Merkezi 10. Geleneksel yaz kampýný bu yýl Aðustos tarihleri arasýnda, Tatlýsu (Akatu) Zambak Tatilköyü'nde gerçekleþtirdi. Baraka aktivistleri ve dostlarýndan oluþan 47 kiþinin katýldýðý çadýr kampýnda dört gün boyunca, forum, panel, tiyatro atölyesi, nostaljik oyunlar ve karaoke gibi etkinlikler gerçekleþtirilirken, Sol Anahtarý da konser verdi. Yýl boyunca, kültürel ve sanatsal aktiviteler ile politik eylemler yürüten Baraka Kültür Merkezi, 10 yýldan beridir her yaz düzenledikleri kamplarla yýlýn yorgunluðunu atarken, yeni üretimler için moral depolayarak enerji topluyor. Baraka aktivistlerinin kolektif hazýrladýklarý kampta ilk gün kolektif çalýþma ile kamp alanýna çadýrlarýn kurulmasýnýn ardýndan, yapýlan açýlýþ konuþmalarýyla kampa baþlandý. Kampýn ikinci gününde düzenlenen forumda "Gençlik ve Öðrenci Mücadelesi" irdelenirken yine ayný gün plajda çuval yarýþý, kaþýkla yumurta taþýma gibi nostaljik oyunlar oynanarak geçmiþe dönüldü. MAÐUSA'DA ADAM ÖLDÜRMEYE TEÞEBBÜS 5 TUTUKLU Gazimaðusa'da Cumartesi günü meydana gelen olayda 15 Aðustos Bulvarý üzerinde O.K. (E-20), K.T.Ö. (E-33) tarafýndan Y.O.'yu (E-35) öldürmesi için kendisine verilen tabanca ile, oraya aracý ile gelen K.T.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan E.C.G.'nin (E-32) kendisine tuzak kurduðunu düþünerek adý edilenlere 7 el ateþ ederek adam öldürmeye teþebbüs etti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, açýlan ateþ sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, aracýn benzin deposu delindi ve sað arka lastiði patladý. Bu sýrada O.K., A.A.'nýn (E-25) kullanýmýndaki araç ile olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafýndan takip edildiðini fark etmesi üzerine havaya iki el ateþ edip yaya olarak kaçmaya çalýþtýðý sýrada yakalandý. Adý edilen, K.T.Ö., E.C.G., A.A. ve meseleyle baðlantýsý olduðu düþünülen M.D. (E-36) tutuklandý. Polis, M.D.'nin evinde yaptýðý aramada bir kanunsuz tabanca buldu. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. "Politis" gazetesi yazdý. Vatandaþlýk konusunda taraflar anlaþmýþ. Yeni kurulacak devlette 4 Yunanlýya karþýlýk 1 Türkiyeli vatandaþ yapýlacakmýþ. Mustafa Akýncý, geçtiðimiz günlerde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Rum basýnýnda çýkan spekülâtif haberlere kesinlikle itibar edilmemesini istemiþti. Ama sen gel de bunu bizim hamaset tellâllarýna anlat... Yaygara koptu kopacak... "Azýnlýk oluyoruz!" Oysa ortada hiç endiþeye kapýlacak bir durum yok. Bir kere haber resmen doðrulanmýþ deðil. Kaldý ki doðrulansa bile telâþ ve endiþe yersiz. Hele hele "Bir Türk dünyaya bedeldir" diyenlerin, bundan rahatsýz olmasý için hiçbir neden yok! Dünyaya bedel olan 1 Türk, 4 Yunan'a mý bedel olamayacak?! Ýsterseniz bu da iþin gýrgýr tarafý diyebilirsiniz ama, hamaset tellâllarý bunu çoktan ele alýp yola çýktý bile... Kýbrýs Üniversitesi Araþtýrma Merkezi tarafýndan yapýlan bir ankete göre, Rum tarafý 2004'ten bu yana ilk kez çözümden yana bir tavýr içindeymiþ. Kesin "Evet"çilerin oraný yüzde 30.48, kesin "Hayýr"cýlarýn oraný ise yüzde 12.72'ymiþ. Geriye kalan yüzde 43.20, evetle hayýr arasýnda gidip geliyor. Aslýnda bu çok erken yapýlmýþ bir anket. Çünkü ortada fol yok yumurta yok. Evetçiler neye göre "kesin evetçi", hayýrcýlar neye göre "kesin hayýrcý" belli deðil. Bütün konularda anlaþmaya varmadýkça, hiçbir konuda anlaþýlmýþ olmayacak prensibi halen geçerliliðini koruyor. Yani çözüme giden yol kadife halýlarla döþenmiþ deðil. Tam aksine keskin kayalar, insan boyunda dikenli çalýlarla kaplý... Toprak, mülkiyet, vatandaþlýk ve askersizleþtirme konularýnda hemen hemen hiçbir yakýnlaþma yok. Rum tarafýnda kesin evetçi olanlar, belli ki son yýllarda büyük ekonomik yýkýmdan en fazla etkilenenlerdir. Haklý olarak insanlarýn artýk buralarýna geldi. Bir anlaþma olsun da nasýl olursa olsun noktasýnda olanlardýr bunlar. Ancak, yüzde oranýnda kararsýz ve yüzde oranýnda "kesin hayýrcý"lar karþýsýnda, ne kadar yol katedip muradlarýna erecekleri tartýþma konusudur. Sonunda yolun dikenler ve sarp kayalýklarla dolu bölümleri aþýlýr ve bütün konularda anlaþma saðlanmýþ olarak referanduma sunulacak bir metin ortaya çýkar mý bilmem. Bu sorunun yanýtý için vakit henüz erken. Ayný þekilde, Rum halkýnýn çoðunluðunun çözümden yana bir eðilim içinde olduðunu söylemek için de erken bir noktadýr bulunduðumuz nokta. Kýsacasý, çözümün þekli þemali ortaya çýkmadan, taraflarýn eðilimleri konusunda bir þey söylemek pek mümkün görünmüyor. Umalým ki barýþ ve çözüm istenci tüm engelleri yýka yýka "Evet"e doðru yol alsýn...

5 5 25 Aðustos 2015 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Senin deniz ile bir sorunun mu var? Kaçýncýdýr adýný kumlara yazýyorum, dalgalar gelip siliyor!.. BASOLARI BOZUK DENETÝM MÝÞ-MIÞLAR * Baþbakan Kalyoncu, solun ne demek olduðunu bilmiyormuþ. - Bir iki soru daha sorulursa muhtemelen hatýrlayabilirmiþ. * UBP'de 5 aday baþkanlýk için yarýþacakmýþ - Yazýk! Diðer 3 kulvar boþ mu kalacak 3 aday daha çýkmalý ki müthiþ bir final olsun! * Çevremiz çöplüðü andýrmaktaymýþ. - Utanalým da söylemeylim bari! Çevremizde bizden baþkasý yok. Atan biz, üstüne basýp geçen biz!.. Bu þikayet kime onu anlamam! * Girne Limaný KKTC'ye yakýþmýyormuþ. - Laf aramýzda çok bile. * Eski sendikacýlardan Hasan Sarýca, emekçiler adýna konuþtuðunu iddia edenlere 1000 defa yuh çekmiþ. - Boþuna yorulmuþ. Yok ki öyle iddia sahipleri Baþlýkta unutulmuþ eski sloganlardýr onlar! * Her 4 Yunan'a karþý 1 Türk vatandaþ olacakmýþ. - Kabul 100 çiftimiz olsa, 10 yýlda katlarýz hepsini. * CTP'nin solculukla ilgisi yokmuþ. - Nasýl yok yahu Trafik hala soldan deðil mi? Yürümüyorlar ya artýk, arabada gidiyorlar, soldan! * Þükrü Sina Gürel Kýbrýs'a gelmiþ. - Mustafa Akýncý'nýn gönderildiðini ve yeni hükümetin kurulduðunu gözü ile görmek istemiþtir mutlaka. (9 Haziran Bu köþede) Dünya Atletizm Þampiyonasý'nda Bolt'u izledim. Öyle rahat koþuyordu ki, ben de koþabilirim gibi geldi bana Geçenlerde küçük bir haber vardý gazetelerde. Hýrsýzlýk suçundan yakalanan bir yabancýnýn, 7 yýldýr bu ülkede kaçak yaþadýðý ortaya çýkmýþ. Breh breh breh. Bizim Ýsmet de der ki "Annan". Bu, çok büyük bir rezalettir. Skandaldýr Yüz karasýdýr. -Bir adam, 7 uzun yýl boyunca, nasýl olur da yakayý ele vermeden bu ülkede yaþar? Hazýrcevaplar, hemen cevabý basacaktýr þimdi: - Bu gadar insanýn içinde nasýl bulacaklar bir adamý? Ah caným kardeþim. Bu gadar insanýn içinde bir tane deðil ki! Onlarca Yüzlerce Binlerce var. Hangisine el atsan, mutlaka bir tane yakalarsýn. Üstelik bu "zenci"! Farklý yani Yabancý olduðu renginde yazýlý. Kuþku çekmesi, tespit edilmesi daha kolay. Ah denetim Vah denetim Basolarýn bozuldu da... Sen bize neler ettin denetim. OKUL DEÐÝL, KANTÝN! Eðitim Bakanlarý çalýþýyor. Eðitimi düzeltmek için. Sendikalar çalýþýyor Öðretmeni düzeltmek için. Hem de yoðun olarak çalýþýyorlar. Gel gör ki, çalýþýyorlar, çalýþýyorlar elde var "Sýfýr". Daha kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor. Yeni ders yýlýna giriyoruz ya, yine palavralar baþladý. Boþverin. Umudu kestik Olmuyorsa olmuyor. Okullarý brakýn Kantinleri düzeltin, daha hayýrlý bir iþ olur! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DEPREM Memur maaþlarýný düþünürken, dairelerin elektrik parasý geldi gündeme "Depreme ne kadar hazýrlýklýyýz" diye soruyor, Maden Metalürji Jeoloji Jeofizik ve Petrol Mühendisleri Odasý Baþkaný Doç. Dr. Ertan Akün Sorulacak soru mu bu? Zaten kýt kanaat geçiniyoruz. Vergi toplayamýyoruz Yol yapamýyoruz. Hastane sözümüz vardý hep ertesi yýla öteliyoruz. Kanser cihazlarý, tetkik cihazlarý alamýyoruz. Daðlarýmýz deliniyor onu durduramýyoruz. Kamyon kamyon daðýmýzý taþýyýp tarým alanlarýmýza yol diye döküyorlar. Hem üretimimizi durduruyorlar, hem de çevremizi kirletiyorlar. Hani turist gelecek desek, bu ortama onlar bile gelmiyorlar Arýtma tesislerimiz çalýþmýyor, kirletiyoruz, elimiz kolumuz baðlý bakýyoruz. Çalýþan havaalanýný sattýk ötekini de çalýþtýrmamaya söz verdik. Sahilleri sattýk. Alanlar, bizim malýmýzý ya kumarhane yaptýlar ya tekellerine geçirdiler. Halký dolandýrýyorlar. Ama bize vergi vermedikleri gibi kendi üreticimize destek olacak ürünleri de almýyorlar. Bir taþla iki kuþ vurdular Yurtdýþýndan, kendi ülkelerinden getiriyorlar, çalýþanlarla beraber her þeylerini de. Elimizde maddi imkân olsaydý biz yapardýk Onlarý yapamazken. Seçim önceleri verdiðimiz sözleri yerine getirmezken Sen kalk depremde, önlemden bahset. Neymiþ binalar eskiymiþ. Yok, kamu binalarý daha vahimmiþ. Hele okullarýn durumu daha kötüymüþ. Can maldan daha deðerliymiþ. Koruyamýyormuþuz. Alacakmýþýz tüm bu binalarý. Ölçecekmiþiz. Bir de ya yýkýp yeniden yapacakmýþýz, yada güçlendirecekmiþiz hepsini. Hadi caným sen de Öyle paramýz olsaydý ne yapacaðýmýz bilirdik. Kendi yandaþlarýmýzý daha çok yerleþtirirdik dairelerimize. Kendi kýzlarýmýza, oðullarýmýza daha iyi iþ yaratýrdýk. Makam arabalarýmýzý deðiþtirirdik. Yeni þoförler, yeni sekreterler alýrdýk. Böyledir muz cumhuriyetlerinde iþler. Hükümeti var, yetkisi yoktur oralarýn. Aðýzlarý var sözleri yoktur. Kulaklarý var sadece emredicisine duyarlý. Parayý baþkalarý gönderirse olacaðý budur. Ýhaleleri baþkalarý açýp, kendi adamlarýna yaptýrýrlarsa Bir de yerli halkýn kalkýnmamasý için gayret gösterirlerse. Muz cumhuriyetindekilerin elinden ne gelebilir? Koskocaman bir hiç... Durup dururken kalkmýþ mühendis midir, doçent midir nedir Ýstanbul'a bakarak. Oradaki binalarý göstererek Depreme hazýrlýktan bahsediyor. En son Baf'ta olmuþtu büyük deprem. Millet çadýrlarda yatmýþtý günlerce. Açlýk çekmiþlerdi. Ama aradan bir ömür geçti. KKTC'de olasý bir depreme hazýrlýklý mýymýþýz diye soruyor Kim bilir bir daha ne zaman olur o deprem. Hele olsun bakarýz Baþbakanlýkta döviz masasý Dövizin yükseliþi konusunda alýnacak tedbirlerle ilgili ilk toplantý baþbakanlýkta yapýldý Kalyoncu: Vatandaþlarý rahatlatmak açýsýndan neler yapýlabileceðine, hangi tedbirlerin alýnabileceðine bakýlacak "Ev kiralarý ve dövizle borçlanma ayrýntýlý ele alýnacak " Dövizin yükseliþi konusunda alýnacak tedbirlerle ilgili ilk toplantý dün Baþbakan Ömer Kalyoncu baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Baþbakanlýkta saat 18.30'da baþlayan toplantýya Maliye Bakaný Hasan Baþoðlu, Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakaný Sunat Atun, Merkez Bankasý Baþkaný Bilal San, Devlet Planlama Örgütü Müsteþarý Ödül Muhtaroðlu, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Baþkaný Fikri Toros, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, banka müdürleri, Baþbakanlýk müsteþarlarý ve diðer yetkililer katýldý. Baþbakan Ömer Kalyoncu toplantýnýn baþýnda basýna yaptýðý açýklamada, dünyanýn yaþanan geliþmeler ve dövizin yükseliþiyle sarsýldýðýný belirterek, geçen hafta Bakanlar Kurulu giriþinde dövizle ilgili yapýlacak fazla bir þey olmadýðýný ifade ettiklerini, ancak konunun dövizle ilgili yapýlacak hiç bir þey yok þeklinde algýlandýðýný söyledi. Büyük devletlerin de döviz konusunda yapacak fazla bir þeylerinin olmadýðýnýn ortaya çýktýðýna iþaret eden Kalyoncu, bütün bunlara raðmen kendilerinin Bakanlar Kurulu'nda ekonomiyle ilgili toplantýlarý düzenli yapma kararý aldýklarýný, ilk toplantýyý da bugün gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Bugünkü toplantýda, vatandaþlarý rahatlatmak açýsýndan neler yapýlabileceðine, hangi tedbirlerin alýnabileceðine bakacaklarýný ifade eden Kalyoncu, yurttaþlarýn dövizdeki yükseliþten en az etkilenmesi için ekonominin büyütülmesi gerektiðini, yatýrým çekebilmek ve yatýrýmlarýn devamý için neler yapýlabileceðinin de dünkü toplantýda vurguladý. görüþüleceðini EV KÝRALARI VE DÖVÝZLE BORÇLANMA Baþbakan Ömer Kalyoncu kýsa açýklamasýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný da yanýtladý. Tedbirler içinde ev kiralarý ve eðitim için öngörülen önlemler olup olmadýðý hakkýndaki soruyu yanýtlayan Kalyoncu, sadece bu konuya deðil, her konuya bakýlacaðýný kaydetti. Ev kiralarý ve dövizle borçlanmayla ilgili ne yapýlabileceðinin ayrýntýlý olarak ele alýnacaðýný ifade eden Kalyoncu, bu konularda yapýlabilecek bir þey yoksa de yurttaþlarýn nasýl rahatlatýlabileceðini görüþeceklerini belirtti. Þimdiden sonuç hakkýnda bir þey söylemenin mümkün olmadýðýný belirten Baþbakan Kalyoncu, tedbirlerin mümkün olan en erken zamanda alýnacaðýný vurguladý. Baþbakan Kalyoncu, toplantýlarýn ne sýklýkta olacaðýnýn da bugünkü toplantý sonrasýnda belirleneceðini söyledi. TAÞEL'deki grev hakkýnda sorulan bir soruyu da yanýtlayan Kalyoncu, konuyla Çalýþma Bakanlýðý'nýn ilgilendiðini kaydetti. Baþbakan Kalyoncu, grevden daha çok çalýþanlarýn ve þirketin zarar göreceðini düþündüðünü de dile getirdi. ÇOLAK, ANKARA'YA GÝDÝYOR Dýþiþleri Bakaný Emine Çolak, bugün Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak. Enformasyon Dairesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre Ankara ziyareti kapsamýnda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan kabul edilecek olan Bakan Çolak, Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Volkan Bozkýr ile de bir araya gelecek. Bakan Çolak'a Ankara ziyareti çerçevesinde, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Erhan Erçin, Bakanlýk Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel ve I.Sekreter Aysan Mullahasan eþlik edecek. GÜNLÜK "ABD TÜRKÝYE'YÝ IÞÝD'E KARÞI SAVAÞA KATMAK ÝSTÝYOR." Ýngiliz Daily Telegraph gazetesi, 16 Aðustos'ta "PKK ABD'yle gizlice görüþüyor" baþlýklý haberindekck Yürütme Konseyi Eþbaþkaný Cemil Bayýk'ýn "ABD'nin Türkiye ile aramýzda arabuluculuk yapmasý gerektiði çaðrýmý yineliyorum. Bize bir garanti verirlerse üzerimize düþen rolü yerine getiririz. Garanti verilmezse tek taraflý adým da atamayýz" dediðini aktarmýþtý.abd Dýþiþleri Bakanlýðý, PKK ile Washington'un iletiþim halinde olduðu iddialarýný yalanladý ve "Bizim için hiçbir þey deðiþmedi. PKK bir terör örgütüdür. PKK ile görüþmeler yürütmüyoruz" demiþti. ABD'nin Daily Telegraph'ýn haberini yalanlamasýnýn ardýndan, Die Welt'ekonuþan Bayýk, ABD'yle görüþtükleri iddiasýný yineledi.bayýk, Washington tarafýndan yalanlanan "ABD ile görüþüyoruz" açýklamasýný tekrarlayarak," ABD, Türkiye'yi IÞÝD'e karþý savaþa katmak istiyor ve bu yüzden diplomatik bir dil kullanarak hassasiyetlerini dikkate alýyor. Açýkça söylemiyorlar ama Amerika yeþil ýþýk yakmasaydý bu operasyonlar olmazdý. ABD, IÞÝD'e karþý en etkili Kürt özgürlük hareketinin savaþtýðýný biliyor. Uluslararasý koalisyonda hem Türkiye'ye, hem PKK'yeihtiyacý var. Çeliþki bundan kaynaklanýyor" dedi. BELEDÝYELER ÇÖP TOPLAR Belediyeler niçin var? Sorumlu olduklarý þehirleri temizlemek için. O halde neden ikide birde "falanca belediye temizlik çalýþmasý baþlattý", "filanca belediye çöpleri topladý" diye haber yapýyorsunuz? Yapmasý gereken þeyi yapýyor yahu! Abartmayýn! KARADENÝZ'DE BÝR ADA KKTC'de en faal en aktif derneklerden biri Karadeniz Kültür Derneði'dir. Ellerinden gelse Kýbrýs'ý Akdeniz'in bu köþeciðinden alýp Karadeniz'e taþýyacaklar GARANTÝCÝ TATAR UBPGenel Baþkanlýða aday olacaðýný açýklayan Ersin Tatar'ýn ilk cümleri "Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin Kýbrýs Türkü için vazgeçilmezdir" oldu. Bunu söyleyince baþkanlýðý garantiye alacaðýný sanýyor herhalde FAZLA BÝR ÞEY= HÝÇBÝRÞEY Baþbakan Ömer Kalyoncu dövizle ilgili yapýlacak fazla bir þey olmadýðýný ifade ettiklerini, ancak konunun dövizle ilgili yapýlacak hiç bir þey yok þeklinde algýlandýðýný söyledi. Fazla bir þey yok demek, hiçbirþey yok demek deðilse, yapýn bir þey de görelim Týrnak... "Madem makamdasýnýz ve sizin yetkinizde olan kuruluþla alakalý sorunlar var, o zaman dolaðdýr ki konu size de sorulacaktýr! Özellikle eðitim alanýnda YÖDAK veya YDÜ konusunda çok görüþler oluþtu. Buna yanýt vermek ve halkýn yanýnda durmak varken, eleþtiriye 'haddini bil' diyerek karþýlýk verme, Burcu'ya hiç yakýþmadý! Demek ki makamda bazen kiþilere böyle inciler döktürme sanatý da vardýr!" Özkan YIKICI (Ortam) "Hükümetimiz çaresizmiþ, yapacak bir þeyi yokmuþ, kendi itfaiyesini, merkez bankasýný, polisini yönetemez, bu konuda da içleri rahatmýþ, çünkü bunlarýn hepsi normal... Döviz bu kadar yükselmiþken, asgari ücrete sakýz parasý kadar zam yapýlmýþ, normal... Özel okullar, kiralar, evler, arabalarýn gümrüðü falan hep döviz, bunlar da normal..." Nesip NALCIOÐLU (Diyalog) "Bazý polisler bu suç imparatorluðunun bir elemaný olmuþsa, savcýlar ve hakimler 'ben önüme gelen olgulara bakarým, gerisine karýþmam' demeye baþlamýþsa ve çete kurarak ihaleye fesat karýþtýrmak maksadýyla insanlarýn elleri ayaklarý kýrýlýyorsa ve bu ayan-beyan ortadaysa ve yargý adalet için yýllar süren bir savsaklama yapýyorsa nasýl kurtulacaðýz bu suç çetelerinden?" Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný STERLÝN Mehmet Ali Talat da dahil, pek çok solcu bilinenlerimizin desteklediði Tayyip Erdoðan sayesinde Türk Lirasý döviz karþýsýnda çöktü, en kötü günlerini yaþýyor. Yeni haftaya sterlin yeni bir rekor kýrarak girdi ve satýþ fiyatý 4,71'e yükseldi. Euro 3,48, dolar da 3,00 oldu... Sterlin bu gidiþle çok kýsa zamanda 5'e dayanacak... Hatta aþacak da... Burada dün baþbakanlýkta toplantý yapýldý, ancak ne gibi kararlar alýndýðý henüz açýklanmadý. Kýsacasý battý balýk yan gider... Bunun altýndan nasýl kalkacaðýný kimse bilmiyor! Kurtarýlmanýn bir baþka bedeli bu da!

7 25 Aðustos 2015 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu Yýllardan beridir, Pazar sabahlarý "para ödeyerek" dört gazete satýn alýyorum Hafta içinde, abonesi olduðum üç gazete var Bu demektir ki, geriye kalan on üç günlük gazeteyi internetten "bedava" okuyorum Keþke hepsini her gün "parayla" alarak yazýlý medyamýzý yakýndan takip edebilsem Bundan birkaç yýl öncesine kadar, Pazar sabahlarý en büyük keyfim "Kermiya" barikatýný yürüyerek geçmek ve Rum tarafýndaki ilk "Beriptero"dan bir adet "Politis" gazetesi almaktý Yüzlerce sayfalýk gazete, ekleri ile birlikte hayli aðýr olduðu için poþete doldurur, barikattan Türk tarafýna geçerdim Heyecanla ve öncelikle gazetenin manþetine bakardým. Çoðu kez Politis, yazdýklarýmý manþetten verdiði için büyük bir keyifle "gazete kaçakçýlýðý"nýn dayanýlmaz hafifliðini duyumsayarak geçerdim barikattan Þimdilerde, köþedeki mahalle bakkalýndan alýyorum dört gazeteyi Aralarýndan öncelikle mavi baþlýklý Afrika'yý ayýrarak; baðýran, isyan yüklü manþetine bakýyorum "Derinya askere tosladý" diyor Afrika Kaynak, tabii ki Rum basýný Oysa, bir süre önce Afrika-Yenidüzen- Kýbrýs-Havadis Cumhurbaþkaný Akýncý'nýn basýn toplantýsýný izlerken, bu baþlýðý görür gibi olmuþtum O gün, Türk tarafýnýn yeni bir güzergâh önerdiði açýklanmýþtý. Afrika manþette "Yeni kapýlarýn açýlmasý Türk askeri komutanlýðýnýn itirazý üzerine rafa kaldýrýldý" diyordu Doðru mu? Ýnandýrýcý mý? Bilinmiyor Bir gazete okuru olarak bu "bilgi" bana yeterli gelmedi. Ama Derinya kapýsý çok da "derdim" deðil aslýnda On tane daha kapý açýlsa ne olacak? Ben, "Güven Yaratýcý Önlem" olarak çok baþka þeyler hayal ederdim. Onlardan "týk" yok Manþeti geçtim, ikinci ve üçüncü sayfalarda Þener Levent'in "harika" iki yazýsý var. Biri yerel duyarlýk, öteki global ve entelektüel bir duyarlýkla yazýlmýþ Ýþte gazetecilik bu Maðusa'daki "Çete" olayýnýn bilgileri ve yorumlarýnda da diðer gazetelere fark atýyor Afrika Gazeteye ödediðim parayý helal ederek, Yenidüzen'e geçiyorum Onda da "Derinya" manþet Askerden hiç söz etmiyor. "Geçiþ noktasý uyuþmazlýðý" olarak niteliyor yaþananlarý Gazete muhabiri Meltem Sonay iyi bir iþ yapýyor ve Sözcü Barýþ Burcu'ya durumu sorarak, haberinin içine koyuyor. Sonuçta, bir okur olarak iki gazetedeki bilgileri birleþtirip durumu "anlamaya" çalýþýyorum. Gene de "tam aydýnlýk" GÜNEYÝN NÜFUSU 8 BÝN KÝÞÝ AZALDI RUM ÝSTATÝSTÝK DAÝRESÝ ARALIK 2013 NÜFUS VERÝLERÝYLE ÝLGÝLÝ RAPORUNDA KKTC'YLE ÝLGÝLÝ OLDUÐU ÝDDÝA EDÝLEN VERÝLER DE YAYIMLADI... Rum Ýstatistik Dairesi, Aralýk 2013'e kadarki nüfus verileriyle ilgili raporunda KKTC nüfusuyla ilgili olduðu iddia edilen bazý veriler de kullandý. Politis "Kýbrýslýlar Gittikçe Azalýyor... Kýbrýslý Türkler Sadece 91 Bin. Güney Kýbrýs'ýn nüfusu ise sadece 858 Bin" baþlýklý haberinde Aralýk 2013 ayýna kadarki verileri aktardý. Aralýk 2013 sonunda Kýbrýs'ýn toplam nüfusunun, KKTC de dahil, 949 bin olarak hesaplandýðý; bir önceki yýl bu rakamýn 956 bin 500 olduðu belirtilen raporda yüzde 0,8 azalma kaydedildiðine dikkat çekildi. Güney Kýbrýs'ýn nüfusunun sadece bir yýlda 2012'den 2013'e yüzde 0,9 oranýnda azalarak 865 bin 900'den 858 bin'e düþtüðü belirtilen raporda, Rumlarýn sayýsýnýn 690 bin, yabancý uyruklularýn da 167 bin 100 olduðu kaydedildi. Raporda, Kýbrýslý Türklerin nüfusunun da 91 bin olduðu savunuldu. Raporda, dini gruplarýn (azýnlýklar) nüfusu ise þöyle aktarýldý: "Ermeniler 2,6 bin (Rum nüfusunun yüzde 0,4'ü, toplam nüfusun yüzde 0,3'ü); Maronitler 5 bin (Rum nüfusunun yüzde 0,7'si, toplam nüfusun yüzde 0,5'i); Latinler 0,8 bin (Rum nüfusunun yüzde 0,1'i, toplam nüfusun yüzde 0,1'i)" Gazete raporun diðer detaylarýný þöyle aktardý: "15 yaþ altý çocuk oraný yüzde 16,3; 65 yaþ ve üzeri kiþilerin oraný da yüzde 13,9 olarak hesaplandý. 1992'de bu oranlar yüzde 25,4 ve yüzde 11; 1982'de de yüzde 25 ile yüzde 10,8 idi. Ýstatistik Dairesi'ne göre bu oranlar nüfusun yaþlanma eðilimini gösteriyor. 1992'de yüzde 19,3 ve 1982'de yüzde 17,6 olan yaþ aralýðýndaki kiþilerin oraný 2013'te yüzde 24,7'ye yükseldi. Bu da çalýþan yaþ grubunun yaþlandýðýný gösteriyor. 2012'de 10 bin 161 olan özgür bölgelerdeki doðum sayýsý 9 bin 341'e düþtü. Brüt doðurganlýk oraný her bin hane için 10,8 olarak hesaplandý. Üreme davranýþýný gösteren toplam doðum oraný, nüfus oluþumundaki yaþa göre deðiþikliklere bakýlmaksýzýn, son yýllarda azalma eðilimi gösterdi. 2012'de 1,39 olan toplam doðum oraný 2013'te 1,30'a düþtü. Toplam doðurganlýk oranýnýn en yüksek olduðu dönem 2,46 ile dönemiydi. 1995'te de nüfusun yenilenmesi için sýnýr olan 2,10 deðerinin çok altýnda gerçekleþti. 2013'te toplam bin 832 gayrý meþru (evlilik dýþý) çocuk dünyaya geldi. Evlilik dýþý çocuklar toplam yeni doðanlarýn yüzde 19,6'sýný oluþturuyor. Boþanmalar bin 857'ye yükseldi ve brüt boþanma oraný her bin hane için 2,15 olarak gerçekleþti. Bu da boþanmayla bitmesi beklenen evliliklerin 2013'te her bin evlilikten 295'ine yükseldiðini gösteriyor. Bu deðer 1980'de 41,6 idi. 2013'te evliliklerin ortalama ömrü 9 yýl olarak hesaplandý." bir fotoðrafa ulaþamýyorum Aslýnda Yenidüzen hele Pazar günleri, satýn alýnmayý fazlasý ile hak eden bir gazete Hem Cenk Mutluyakalý'nýn "anektod" tadýndaki tam sayfasý için; hem Niyazi Kýzýlyürek'in köþe yazýsý için Üstelik Yenidüzen, Pazar günleri iki tane harika ek veriyor. Öncelikle Gaile'yi bir kenara koyuyorum. Daha sonralarý elimde kalemle, notlar alarak, satýrlarýn altýný çizerek ve sindire sindire okumak için Bu Pazar, Hakký Yücel'in "doðanýn ve siyasetin cehennem ateþi" yazýsý, duru Türkçesi ve çözüm önermesi ile harikaydý Adres dergisi ise, eski "cazibe"sini yitirmiþ gibi Hem görünümünde, hem de içeriðinde bir "zayýflama" var gibi Pazar'ýn üçüncü gazetesine el attým daha sonra Havadis'in manþetinde Ceren Özbil'in özel haber-röportajý vardý. Yakasý açýlmadýk bir konuyu tam bir "haberci" kývamýnda iþlemiþ. Söyleþiler yapmýþ. Arch House ve Metehan Parký haberleri de, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki "pejmürde" çevrenin, terkedilmiþliðin "fotoðrafý"ný yansýtýyor. Ama, ayný gazete PR dediðimiz ve gazete dýþýnda "armut piþ, aðzýma düþ" misali hazýrlanan "reklam haber"lerden kurtulamamýþ henüz "Esentepe yenileniyor" diye propaganda haber yapýyor. Oysa Esentepe, bölgesi içindeki yüzlerce konuta su bile saðlamýyor, çöplerini almýyor, kýyýdaki tonlarca pisliði kaldýrmýyor Gazetede baþka "reklam haber"ler de var "Engelsiz Lefkoþa için iþbirliði" gibi Turizm Bakaný'nýn Ýskele ziyareti gibi Girne Belediye Baþkaný'nýn ara mahalle reklamý gibi DAÜ, Türksel, Near East Hastanesi gibi Tüm bunlara bakarak "habercilikle reklamýn harmonisi" diye bize yutturulanlarý es geçiyor ve "Poli" dergisini açtýðýmda "iþte bu" diyorum Mete Hatay, ödülü hak eden araþtýrmalar yayýmlýyor. Ahmet Okan'ýn Lefkoþa yazýlarý ise insanýn Pazar'ýna farklý bir "tat" katýyor Pazar sabahý keyfimin son duraðý Kýbrýs gazetesi Emine Uysal'ýn manþete alýnan "Kadýnlar Þiddet Kurbaný" haberi tam bir emek ve araþtýrma ürünü Yalnýzca baþlýðý, çok klasik Oysa içerik çarpýcý bilgilerle dopdolu Derinya; Kýbrýs'ta da Rum basýnýndan aktarýlmýþ "kapýlar sorunlu" demekle yetiniyor Kýbrýs Onda da "reklam haber"ler sayfalarý doldurmuþ Turizm Bakaný, Alpet Kýbrýs, Turkcell sayfalarda "haber" diye yutturuluyor Hatta medyamýzda reklamla haberi karýþtýrmakla ünlenen Serhat Ýncirli, Karpaz'daki marinanýn "reklam"ýný renkli fotoðraflarla "haber" diye yapýyor Kýbrýs'ýn Pazar ekinde Kýbrýs'ýn tam sayfa Mevlit ve Ölüm ilanlarý ise, Kýbrýslý Türklerin "ölmeden önce" ödemek zorunda olduklarý bir "vergi" gibidir, ama "alýþkanlýk" yaptý ve insanýmýz çoðu zaman gazeteyi bu sayfalardan okumaya baþlýyor. Bu kez "paralý ilan" bir mahalli habere dönüþüyor Garip bir durum tabii Kýbrýs'ýn "Pazar" adýný taþýyan ekinde Pazar günleri en çok Ali Baturay'ýn çok farklý konularý ele alan yazýlarý dikkatimi çekiyor. Onlarý hiç kaçýrmýyorum Kýbrýs'ta Pazar günleri okuyucu mektuplarýna da mutlaka bakýyorum Ayla Kahraman'ýn sayfasý ise, medyamýza kesinlikle bir zenginlik katýyor 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI EVET YERÝNE HAYIR... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz, güneyde yapýlan bir anketle ilgili olarak düþüncelerini bize aktardý. "Bir vatandaþ olarak düþündüklerimi gazetenizde yayýnlatmak isterim. Yine sizin gazetenizde çýkan bir haberden söz edeyim. Güneyde yapýlan yeni bir ankette Rumlarýn ikircikli davransalar da aðýrlýklý olarak bir çözümden yana olduklarý belirtiliyor. Bu anket 508 kiþi arasýnda yapýlmýþ kiþi arasýnda yapýlsa deðiþir miydi? Rumlar ekonomik olarak zordadýr. Ancak onlarýn bu zorluklarý bizden kötü olduklarý anlamýna gelmesin, böyle düþünülmesin. Ben sýk sýk o tarafa giderim. Orada gördüklerim Rumlarýn bizim gibi kötü durumda olmadýklarýdýr. Bizim kullandýðýmýz Türk Lirasýnýn durumu belli. Rüzgar esse KKTC elektriði gibi darmaduman olur. Onlar Euro kullandýklarý için bizim etkilendiðimiz enflasyondan zerre kadar etkilenmezler. Oradaki sorun devletlerin sorunudur. Onlara bu konu yansýtýlýrken hafif bir esinti þeklinde yansýtýlýr. Bizim gibi fýrtýna olarak deðil. Buna raðmen Rumlar AB'nin devletleri üzerindeki baskýyý belki de atlatabilmek amacýyla veya bir süre dümura uðratmak için çözüm istiyorlar. Býkýp usandýlar onlar da... Ve ben bir vatandaþ olarak iddia ediyorum ki kuzeyden bu sefer 'hayýr' çýkacak. Nedenini de söyleyeyim. Sokakta gezen ve insanlarla içli dýþlý olanlar bunu görebilirler. Hatýrlayacaksýnýz, bir müddet önce Türkiyelilerin büyük bir kýsmýnýn gönderileceði etrafa yayýlmýþtý. Onlar bir hareket oluþturdular ve örgütlendiler. Yeni Doðuþ Hareketi... Bu harekete katýlacak olan TC kökenlilerin referandumda 'evet' demeleri beklenir mi? Beklenmez... Ankara hükümetinin de aslýnda görüþmelerin bir çözüme varmasýndan yana niyeti yoktur. Koalisyon hükümetinin kurulmasýndaki amacý sizin gazetede okudum. Türkiye'nin kýrmýzý çizgileri aþýldýðýnda engellemek için kuruldu deniyordu ki bana göre de öyledir. Tüm bunlarý birleþtirdiðimizde ortaya çýkacak olan görüntü kuzeyden 'hayýr' çýkacaðý þeklindedir. Geçen defa Rumlar 'hayýr' demiþti, bu kez biz hayýr deyeceðiz. Biz 1974'ten sonra ganimetten nemalandýk. Hýrsýzlýða alýþtýrýldýk yani. Rumdan çaldýðýmýz mallarý hiç geri verir miyiz? Vermeyiz. Geçen defa neden 'evet' denildi? Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Gazetelerde 'evet' denilip Annan Planý yürürlüðe girerse Rum evleri sahiplerine verilecek ve o evlerde kalan Kýbrýslý Türklere de havuzlu villalar yapýlacaktý. O yalan tutmadý. Bundan sonrakiler tutar mý bilmem..." BÝZÝM DUVAR AOR ORT T DAMARI ÇATLAR, AR DAMARI ÇATLAMAZ Bizim Mandra Vatandaþlýk oranýyla ilgili olarak, 4 Yunanlý'ya 1 Türkiyeli temelinde taraflar arasýnda anlaþma olduðuna dair Rum basýnýnda yer alan haber mandrada büyük yanký yaratýr. Hamaset cephesi haberin üzerine balýklama dalar ve "Bize azýnlýk statüsü veriyorlar" yaygarasýný koparýr. Cumhurbaþkanlýðý sözcüsü Barýþ Burcu, vatandaþlýk konusunun görüþüldüðünü ancak henüz bir anlaþma saðlanmadýðýný açýklarken, sokaktaki adam "1 Türk dünyaya bedeldir, 4 Yunana mý bedel olmayacak?" diye espri yapmaktan kendini alamaz.

8 8 25 Aðustos 2015 Salý ARAÇTA UYUÞTURUCU Gazimaðusa'da bir araçta yapýlan aramada hintkeneviri bulundu. Polise göre, olay sonucu tutuklanan araç sahibi 30 yaþýndaki D.S'nin evinde yapýlan aramada da "uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan" hassas terazi bulundu. GÜZELYURT'TA KUNDAKLAMA Güzelyurt'ta bir iþyeri kundaklandý. Polis bültenine göre, Özgülen Kebap isimli iþyerine sabaha yakýn yanýcý madde dökülerek yangýn çýkarýldý. Ýtfaiye tarafýndan söndürülen yangýnda bina ve içerisindeki eþyalar kýsmen zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruþturmasýnýn sürdüðü de belirtildi. YENER'ÝN OTOPSÝ SONUCU Ýskele plajýnda boðularak hayatýný kaybeden 47 yaþýndaki Dalman Yener'e otopsi yapýldýðý ve ölüm nedeninin "suda boðulma sonucu havasýz kalma" olarak belirlendiði de bildirildi. FÝRDEVS ORMANCI HAYATINI KAYBETTÝ Cihangir'de 77 yaþýndaki Firdevs Ormancý'nýn evinde kalp yetmezliðinden hayatýný kaybetmesi de bültende yer aldý. 81 YAÞINDAKÝ TURÝST DENÝZDE BOÐULDU KKTC'de turist olarak bulunan 81 yaþýndaki Temoçin Arukan, Denizkýzý açýklarýnda yüzerken boðuldu. TAK muhabirinin polisten aldýðý bilgiye göre, olay dün saat sýralarýnda kýyýdan yaklaþýk 80 metre açýkta meydana geldi. TATLISU'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Tatlýsu'ya bugün ile saatleri arasýnda elektrik enerjisi verilemeyecek. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek) Girne Bölge Amirliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, bölgedeki proje çalýþmasý nedeniyle elektrik kesintisine gidileceði kaydedildi. Elektrik enerjisinin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceðinin belirtildiði Kýb-Tek açýklamasýnda, vatandaþlarýn þebekede her an elektrik enerjisi varmýþ gibi davranmasý istendi. YAÐMUR BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarýn yer yer kýsa süreli saðanak yaðmur beklendiðini açýkladý. Meteoroloji Dairesi'nin haftalýk raporuna göre, iki gün etkili olacak serin ve nemli hava, perþembeden itibaren yerini yeniden sýcak havaya býrakacak. Raporda, hafta boyunca sýcaklýk da iç kesimlerde 35-37, sahillerde derece olarak öngörüldü. MÜZAKERECÝLER BULUÞUYOR Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde liderler arasýnda varýlan mutabakat uyarýnca görüþmelere 15 gün ara veren müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis bugün yeniden bir araya geliyor. Müzakereciler, pazartesi gününe kadar hafta sonu hariç her gün görüþecek. Liderler görüþmesi ise 1 Eylül'de yapýlacak. TAÞEL'DE SÜRESÝZ GREV DEV-ÝÞ'e baðlý EMEK-ÝÞ sendikasýnýn örgütlü olduðu TAÞEL Ltd.'de dün sabah saat itibariyle süresiz grev baþlatýldý. EMEK-ÝÞ Genel Baþkaný Koral Aþam yaptýðý yazýlý açýklamada, grevin; "TAÞEL Ltd.'in yüzde 33 iþtirakli kurum olduðunu reddetmesi, bu kapsamdaki iþçinin hayat pahalýlýðý ödeneðini uygulamamasý ve iþverenin baskýcý, tehditkar tutumunu devam ettirmesinden dolayý" baþlatýldýðýný kaydetti. Emek-Ýþ, geçtiðimiz cuma günü de TAÞEL'de bir günlük grev yapmýþtý. KTAMS'TAN DESTEK KTAMS, Emek-Ýþ'in Taþel Ltd'de baþlattýðý mücadeleye destek belirterek, Ýçiþleri ve Çalýþma Bakanlýðý'ný göreve davet etti. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan yaptýðý açýklamada, hükümeti hak ve emek sömürüsüne duyarsýz kalmakla eleþtirdi. Kaptan, Taþel Ltd.'de çalýþan Emek-Ýþ'te örgütlü emekçilerin sözleþme gereði almalarý gereken hayat pahalýlýðý ödeneðinin ödenmemesi üzerine sendikalarý Emek-Ýþ'le birlikte baþlattýklarý mücadeleyi selamladýklarýný belirtti. MAGEM DE DESTEK BELÝRTTÝ Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM), TAÞEL grevine destek belirtti. MAGEM aktivisti Mertkan Hamit konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, TAÞEL þirketinin, uzun yýllar Kuzey Kýbrýs'ta en çok ihracat yapan þirketlerden biri olduðunu dile getirerek, kendi ölçeðinde baþarýlý olan yarý kamu yarý özel bir þirketin tamamen özele devredilmesine karþý olduklarýný kaydetti. Açýklamasýnda "Maðusa Gençlik Merkezi olarak, özelleþtirmelerin sosyal ve ekonomik adalete zarar veren uygulamalar olduðunun altýný çizerken, hak ihlalinden dolayý maðdur olan çalýþanlarýn haklarýnýn savunulmasýna yönelik yapýlan bu eylemliliðe destek olacaðýmýzý kamuoyuna beyan ederiz" ifadelerine yer veren Hamit, TAÞEL fabrikasý önündeki eylem çadýrýný ziyaret ettiklerini dile getirerek, halký da grev çadýrýný ziyaret etmeye çaðýrdý. BKP: HÜKÜMET TURÝZM POLÝTÝKALARINI YENÝDEN GÖZDEN GEÇÝRMELÝ Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), ülkede "turizm" denince akla sadece "kumar turizminin" geldiðini savunarak, bunun özelde esnafa genelde ise ülke ekonomisine hiçbir katkýsý olmadýðýný iþaret etti ve hükümeti; turizm politikalarýný yeniden gözden geçirmeye çaðýrdý. BKP Dýþ iliþkiler Sekreteri Salih Sonüstün yaptýðý yazýlý açýklamada, beþ yýldýzlý otellerde "kumar oynamaya" geldiðini iddia ettiði turistlerin otelden çýkmadýðýný ve çarþýda alýþveriþ yapmadýðýný belirtti. Sonüstün, "dövizin yükseliþi karþýsýnda 'aciz' kalan ve hiç bir önlem alamayan hükümetin ekonomi ve turizmde yaþanan sýkýntýlarý aþmak için de herhangi bir tedbir almamasýnýn anlaþýlýr olmadýðýný" ifade ederek, "Hükümet küçük esnaf ve üreticinin batýþýný seyretmekten öteye hiçbir þey yapmamaktadýr. Bu kadar aciz, bu kadar basiretsiz bir hükümetten, halkýn yararýna icraatlar beklememek gerekir" görüþünü dile getirdi. BKP olarak her geçen gün kötüye giden ekonomik, siyasi ve sosyal yapýnýn deðiþtirilmesi için halkýn çýkarlarýný gözeten, sosyal adalete dayalý demokratik bir sistem kurulmasý gerektiðini savunduklarýný ifade eden Sonüstün, barýþ ve çözüme ulaþýlmasý için halkla birlikte kararlýlýkla mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti. GÝRNE'DE ANAYOLLARIN TEMÝZLÝÐÝ BAÞLADI Girne Belediyesi, Alsancak ile Girne arasýndaki batý çevre yolunda temizlik çalýþmasý baþlattý. Girne Belediyesi Temizlik Þubesi tarafýndan yürütülen çalýþmalar kapsamýnda yolu ikiye ayýran refüj içerisinde bulunan otlar temizlenirken, aðaçlar budanýyor, yol kenarlarý süpürülüp, çöpler toplanýyor. Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Karayollarý Dairesi sorumluluðunda olan ancak imkansýzlýklar nedeniyle temizliði yapýlamayan anayollarýn, oto korkuluk aralarýnda ve yol kenarlarýnda otlarla aðaçlarýn büyümesinden dolayý sürücülerin görüþlerinin engellenmesinin yaný sýra görsel bir kirlilik yaþandýðýný söyledi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir OLMAZSA OLMAZLARIMIZ Elbette toplum olarak bizim de olmazsa olmazlarýmýz var... Ama inanýnýz ki Türkiye'nin garantörlüðü bu listenin ilk sýralarýnda yer almýyor... Hatta bu gidiþle olmazsa olmazlarýmýzýn bulunduðu listeye girebileceðinden de pek emin deðilim... Çünkü Kýbrýslý Türkler uyanmýþ durumdadýr... Adanýn sözde üç garantörü olan Ýngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ýn, Kýbrýslýlarýn baþýna ne tür belalar açtýðý ortadadýr... Daha önce bu konuyu çok iþledik, ileride yine ihtiyaç olursa yazmaya devam ederiz... Dilerseniz bugün biz olmazsa olmazlarýmýzdan bahsedelim... Herkesin dilinde bir %80 var!.. Kimilerine göre bu oran kadar Kýbrýslý Türk, Türkiye'nin garantörlüðünü olmazsa olmaz olarak görüyor... Bana göre bu çok yanlýþ bir söylem... Neden mi? Þimdi siz kalkýp "Kýbrýslý Türklerin %80'i Türkiye'nin garantörlüðünü istiyor" derseniz, iþ farklý olur... Çünkü "istemek" farklý bir þey, "olmazsa olmaz" farklý bir þeydir... Yani Sevgili Ulaþ Barýþ'ýn yazdýðý gibi Tükiye, "ben garantörlükten vazgeçtim" derse ne olacak? Eðer Türkiye kalkýp, "merak etmeyiniz, bu sistem artýk gereksiz, siz zaten AB üyesi bir federasyonsunuz, iþin içinde BM'de var" derse, toplum olarak nasýl bir tepki ortaya koyacaðýz!.. "Hayýr, bizi býrakma, gerekirse KKTC'yi 82'nci il yap" mý diyeceðiz? Yoksa çaðdaþ bir toplum gibi davranýp artýk kendi ayaklarýmýzýn üstünde durmamýz gerektiði gerçeðini mi anlayacaðýz? Bu iþin bir tarafý... Diðer tarafý ise, bizim isteklerimiz... Örneðin olmazsa olmazlarýmýz... Örneðin bana göre toplumun büyük bir çoðunluðu artýk baðýmsýz bir þekilde Kýbrýslýlar tarafýndan idare edilmek istiyor... Parayý verenin düdüðü çaldýðý bir yapý deðil üretenin kazandýðý, kendi kendine yetebilen bir yapý hedefliyor... Kimseye muhtaç olmadan özgürce yaþayabilmeyi arzuluyor... Ve en önemlisi olmazsa olmazý olan Kýbrýs'ýn birleþmesi hayalinin gerçeðe kavuþmasýný istiyor... Hellimi ile... Patatesi ile... Narenciyesi ile dünyaya kendi öz kimliði ile açýlmak demek, Kýbrýslý için olmazsa olmazý demektir... Onur, gurur, saygý ve sevgi de öyle... Þu anda tüm bunlardan yoksunuz, çünkü kendi kendimizi yönetemiyoruz... Baþkasýnýn idaresi altýnda olduðumuz sürece onun kendine has özellikleri ile yaþamak zorunda kalýyoruz... O nedenle kimse bana çýkýp bu toplumun olmazsa olmazlarýný kendi kafasýndan uydurmasýn!.. Ya da Rum siyasilerin söylemlerine takýlýp milli duygularýný kabartmasýn!.. Çünkü bu duygularla gerçek çözüme ulaþmak mümkün deðildir... Evet, ben de þu anda mümkün olaný istiyorum... Ancak mümkün olanýn beðenmediðim yönlerini de eleþtiriyorum... Hani "bir ihtimal düzelir" hedefini taþýyorum... Ama asla mümkün olana teslim olmuyorum... Onu mükemmel bir çözüm modeliymiþ gibi göstermiyorum... Daha öncede yazdýðým gibi benim için en adil çözüm modeli, çaðdaþ ve ilerici yeni bir anayasa ile 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþtür... Hatta bana göre en kolay çözüm modeli de budur... Ama dediðim gibi bu görüþüm mümkün olaný elimin tersi ile bir kenara iteceðim anlamýný taþýmýyor...

9 25 Aðustos 2015 Salý Tünel ALINTI Erdoðan, oðlunu askere yolla! Ýnsanlar cenazelerde "Erdoðan, oðlunu askere gönder" derken, Erdoðan'ýn oðullarý ne yapýyor diye merak edenler olabilir. Her iki oðlu da basýndan takip ettiðimiz kadarýyla son derece meþgul, ikisi de servetlerine servet katmaya çalýþýyor. T24 haberine göre Bilal Erdoðan 72 milyon dolarcýk ödeyerek gemicik filosuna dördüncü gemiciðini katmýþ. Erdoðan'ýn diðer oðlu Burak Erdoðan ise kardeþi Bilal'ýn birkaç adým önünde, 2013 yýlýnda 20 milyon dolar ödeyerek gemicik filosuna altýncý gemiyi katmýþ, babasýnýn meydanlarda eleþtirdiði Ýsrail'le ticaretine devam ediyor. Onlar servetlerine servet katarken, Türkiye'de üniforma giydirilmiþ yoksul çocuklarý, müzakerelerin yeniden baþlamasýyla bir saat içinde masada çözülebilecek bir savaþa gönderiliyor, o savaþta ölüyor. (Emrah Altýndiþdiken.com.tr) DÝPNOT Politis gazetesinin iddiasýna göre her 4 Yunana karþýlýk, 1 Türke Kýbrýs Cumhuriyeti üzerinden AB vatandaþlýðý verilecekmiþ. Türkler 280 bin olarak belirlendiðine göre 1 milyondan fazla Yunan da Federal Kýbrýs vatandaþý olacak. DURUMU ANLADINIZ MI? ARÞÝV TARÝH 4 AÐUSTOS 2014 Kýbrýs'ýn kuzeyindeki TC'li seçmenler Türkiye Cumhurbaþkanlýðý seçimine ilgi göstermediler... Hesaplanan 92 bin seçmenin yalnýz 11 bin kadarý oy kullandý... KKTC'deki oy verme iþlemi tamamlandý... Almanya'nýn ünlü 'Der Spiegel' dergisi Erdoðan'ý kapak yaptý ve sordu: Despot mu? Gözden kaçmayanlar... 1 TÜRK 4 YUNANA BEDELMÝÞ Rum basýnýndan elde edilen haberlere göre Talat-Hristofyas döneminde Federal Cumhuriyet'e vatandaþ yapýlacaklarýn temeli atýlmýþ. Bu oran 4 Yunana karþýlýk 1 Türkmüþ! Bu Hristofyas'ýn bir oyunu olmalý! Bizi küçük düþürmek için böyle bir oyuna baþvurdu. 1 Türk dünyaya bedeldi derler ya, aslýnda bir Türkün 4 Yunana eþit olduðunu Talat'a kabul ettirerek Türkün gücüyle alay etti! Herhalde bundan sonra bu söz de "1 Türk 4 Yunana bedeldir" þeklinde deðiþtirilir! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Þener Elçil'i derneðimiz 'kara liste kapsamýna' almýþ olup 'istenmeyen þahýs' ilan etmiþ bulunmaktadýr." KKTC Tüketiciler Derneði VÝRGÜL... ÇÖZÜM TÖRENLERÝN ÝPTAL EDÝLMESÝDÝR Pazar günü kapatýlan ve önümüzdeki günlerde de askeri provalar nedeniyle Maðusa-Lefkoþa' yolunun belli bir kýsmý trafiðe kapatýlacak. Bu her milli günde böyle oluyor. Oysa gerek KKTC'nin, gerekse TC'nin milli bayramlarý burada kutlanmasalar ve trafik de arap saçýna dönmese Ayrýca yollarýmýz tanklarýn kamyonlarýn ve silahlarýn aðýrlýðýndan kurtulsa ve nefes alsa iyi olmaz mý? Aslinda devlet bütçesine zarardan ve insanlara eziyetten baþka birþey olmayan törenler "tu baþtan" iptal edilmeli. "Biz hiçbir þekilde Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceðiz. KKTC vatandaþlarý arasýnda ayrým yapýlmak istenmesini hiçbir þekilde kabul etmeyeceðiz." Nazým Çavuþoðlu (UBP Milletvekili) t24 / Tan Oral 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar Savaþý kim baþlattý? Savaþý kim bitirecek? Görüyorsunuz, baþlýkta iki soru cümlesi var. Birincisi bugünlerde pek gözde: Savaþý kim baþlattý? AKP medyasý baþta olmak üzere pek çok kesimde bu soru tartýþýlýyor ve tartýþanlar baðlý olduklarý siyasal disiplinlere, siyasal meþreplerine ve tercihlerine uygun olarak soruya farklý cevaplar veriyorlar. Kimilerine göre savaþý baþlatan tartýþýlmaz bir açýklýkla PKK. Zaten ateþkes döneminde evlere, maðaralara silah depolamýþ, yollara mayýn yerleþtirmiþ ve bugünlerin hazýrlýðýna o günlerden baþlamýþtý. Kandil'deki þeflerin birbirini tamamlayan açýklamalarýndan anlaþýlacaðý üzere düðmeye basýlmýþ ve "ateþkesten barýþkes dönemine" geçilivermiþti. Bunda Kürtlerin sýrtlarýný ABD'ye dayayarak bir Kürt ulus devleti kurma niyetleri belirleyici olmuþtu. Suriye'de ilan ettikleri kantonlara þimdi Türkiye'de yeni kantonlar ekleyerek Kürt ulus devletinin sýnýrlarýný geniþletecekleri anlaþýlýyordu Bu hesapça dört yýllýk bir çatýþmasýzlýk döneminin ardýndan durup dururken savaþý baþlatan kuþkusuz PKK Tam karþý safta yer alan ve Kürt siyasal hareketi hata yapmaz, onda kusur bulunmazmýþ önkabulü ile yanlýþlara kýlýf arama misyonu üstlenenler, topu Erdoðanve AKP elebaþýlarýna atmak için "Ama onlar da kalekol inþaatlarýna, dað geçitlerini, gerillanýn geçit yollarýný kapatmak için baraj yapmaya hýz verdi" gibi çocuksu mazeretleri ciddi ciddi savunma çabasýndalar. Oysa çok yalýn, laf kalabalýðýna getirilmemiþ bir durum tespiti zor deðil: 7 Haziran seçim kampanyasý baþlayana kadar çatýþma yoktu. Hatýrlayýn. Dolmabahçe mutabakatý denen adým da atýlmýþ ve barýþ sürecinin müzakere sürecine evrilmesi umutlarý filizlenmiþti. Kandil 2013 Newroz'undaki hedefe sýmsýký baðlý olduðunu ilan ediyordu. Çözüm sürecinden sorumlu bakan sayýlan Yalçýn Akdoðan, sürecin bu aþamaya gelmesinde emeði geçen herkese (yani kendilerine ve Kürt siyasal hareketine) teþekkür tweet'leri atýyordu. Sonra birden seçim kampanyasýna AKP hesabýna katýlan baðýmsýz (yani anayasada öyle yazýyor) cumhurbaþkaný sahneye ve kürsüye çýktý: - Kürt sorunu diye bir sorunumuz yoktur Dolmabahçe'de ortaya konan fotoðraf yanlýþtýr Devlet teröristlerle müzakere etmez Barýþ süreci yok; terör örgütü silahlarý gömmek ve Türkiye'den çekilmek zorunda. Bunun baþka yolu yok... Sizce bu sözlerin anlamý ne? Sizce bu sözleri PKK nasýl anlar ve anlamalýdýr? PKK derken Kandil'deki komutanlarý bile kastetmiyorum. Sýradan, gencecik bir PKK gerillasý bu sözleri duyduðunda ne düþünür? "Barýþ süreci filan yok artýk. Yeniden silahlý çatýþma günlerine dönülecek" diye anlarsa bu temelsiz bir vehim, yanlýþ bir çýkarým mýdýr? Barýþ süreci yoksa, müzakere yoksa, silah gömmekten öte çýkar yol yoksa PKK'ye ne yapmak kalýr? Soru: Sizce ateþkes'i barýþkes'e çeviren adýmý kim atmýþ? Yine de bugün gitgide hýzlanan ve kanlanan savaþý "kim baþlattý" sorusu artýk çok anlamlý deðil. Eðer bir soru ortaya atacak ve onu tartýþacaksak buyrun: Bu savaþý kim, nasýl bitirecek? (Aydýn Engin-Cumhuriyet)

10 10 25 Aðustos 2015 Salý Umut Aktoy Biz Sn. Akýncýyý gezsin diye seçmedik iþ yapsýn diye seçtik. O da iþini çok iyi yaptýðýný düþünürüm. Tabii ki sokaða da çýkmalý ama önce yapmasý gereken iþi yapmalý zamaný kalýrsa tabii ki sokaða da çýkmalý. Bazý arkadaþlar geçmiþ liderlerle Sn. Akýncýyý bu konuda karþýlaþtýrma yaparlar geçmiþ liderler iþ yapmadýklarý için sokaða çýkmaya zamanlarý vardý ama Sn. Akýncý iþini çok iyi ve yoðun þekilde yaptýðý için boþ zamaný þimdilik yok. Bu da Sn. Akýncýnýn farký. Meyve yapan aðaç daima daþlanýr. Mehmet Sönmez Ben 1963 aralýðýnda köyümden göç ettim. Köyümde tapusu babama ait bir maden ocaðýmýz vardý,1963 yýlýnda biz köyden ayrýldýktan sonra o maden ocaðýný LÝMASOLDAN "SOLOMONÝDÝS" ve LARNAKADAN'da MANDUVANÝS ÝSÝMLÝþahýslar iþletmiþler, iþletmiþler diyorum çünkü 1963 sonra köyüme gidemedim yýlýnda bir kere gittim.ozaman madeni çalýþtýranlar bize ait olan arazinin dýþýnda idiler kendilerine burasýnýn bizim olduðunu söyledim onlarda bana burasý senin deðil dediler. Polemiðe girmeden ordan ayrýldým. ÞÝMDÝ tazmin edecekler ben hakkýmý nasýl ve nereden arayacam. Bana yardým ederseniz size minnettar olurum. Þimdiye kadar hakkýmý aradým bulamadým. Üzerime kayýtlý RUM malý hiçbir þey yok oturduðum evim, hanýmýmýn eþdeðer puanlarý ile alýnmýþtýr. Günsel Djemal Elüstün Çocukluðumuz utanýr oldu üstümüze asýlý gecelerde hep siren sesleri yýrtýyor kulaklarýmý ne kadar aptalca bir sabýr sen biliyorsun sevgiilim ne beklediðini bekleten bilmezlikten geliyor iþte belli ki garezi var bu çaputtan bayraklara hep sýnýrlarýnda topla tüfekle güzelim ömrümüze asýlý... üstümüze Deniz mavisi gök isteriz yüzümüze kapanmayacak kapýlar önünde sen hem ben çocuklar gibi aðlamak isteriz. Ýpek Ýbretler Günlerdir neden bu kadar agresif olduðumu düþünüp duruyorum... Sebebi buymuþ; doðum günün. Doðum günün geliyor gezginci... Sen benimkini hiç atlamazdýn, ben de seninkini unutmadým. Bayram sabahlarý saçlarýna limon sýkar, ince mavi buðulu plastik bir tarakla tarardýn... Kýsa pantolonundan renkli çoraklarýn gelir gözlerime... Elini öperdim... O gün dedem olurdun, sonra kitaplardan bahsederdin benim kadar küçük bir ses tonuyla.. Arkadaþým olurdun, kardeþ derdin. Kalem tutan ellerinden, limon tütülü saçlarýndan öperim... Yine Lefkoþanýn göbeðindeki minik penceredeki çocuðun olmak için neler vermezdim. Ýyi ki doðdun güzel insan; Geldin, gördün... Utandýn ama hep çok sevdin derdim senin için. Ve keþke gitmeseydin... Hala ayni fikirdeyim gezginci. Bir de 'iyi ki tanýdým seni' Cem Kýzýlgök- Cadýlar... Cemal Bektaþ "AH KIBRISIM, KIBRISIM" Geçenlerde bu sayfalarda okumuþtum. Paylaþan arkadaþdan bin defa özür dilerim, aklýmda kalmadý ama söze bayýlmýþtým ; mealen, "bir yerde kavga, kalaba görürseniz, yarým saat önce oradan mutlaka bir Ýngiliz geçmiþtir " Ne geçmesi! Ýngiliz bu güzelim adaya Ulu Hakan Abdülhamit Han Hazretlerinin marifetiyle 1878 de gelip baðdaþ kurup oturmuþ, bir daha kalkmamýþtýr. EEE beklerdik hayýr edelim? Majestelerinin ordusu ki birkaç keçinin yaþadýðý Arjantin kýyýsýndaki birkaç kayalýk için okyanus aþarak Arjantini yenip geri dönmüþtür, Kýbrýs ta EOKA yla baþ edemezmiydi? Ýþsiz Türk gençlerini silahlandýrýp yardýmcý polis ve komando adý altýnda, toplumlarýn arasýna kan koymak fesatýna hýzmet için Rumlarýn üstüne salmak tam da klasik Ýngiliz puþtluðuydu. Neyse kavga, kalaba Londra ve Zürih antlaþmalarýyla Kýbrýs Cumhuriyetinin kurulmasýna deðin sürdü. Son zamanlarda gördüðüm yorumlarda Bu cumhuriyetin iki toplum tarafýndan da istenmediðini, istenmediði için de benimsenmedigi gibi söylemler yer alýyor. Yanlýþ ya da eksiktir. KC Rum yoplumu ve Rum liderliði tarafýndan hiç istenmedi. Doðrudur KC Türk toplum liderliði tarafýndan da hiç sindirilmedi. O da doðrudur. Ancak Liderlik ve Liderliðe baðlý TMT üst Erdal Eryener- Ledra Palace yolu (1952)... düzeyi dýþýndaki Kýbrýslýtürkler KC yi büyük bir sevinç ve heyecanla karþýladý. Çok net hatýrlarým. 15 yaþýmdaydým. Köyümüzün tam ortasýnda Bambuli tepesi vardý. 16 Aðustos 1960 akþamý köylüler tepenin üstünde toplanýp KC ilanýný kutladýlar.hatta patlatýlan birkaç ses bombasý beni çok korkutmuþtu. Kýbrýslýtürkler sevinmekte haklýydý. Bir yandan Makaryos Enosis beklentisi içindeki Rum halkýný teselli için Sýçrama Tahtasýndan bahsediyor, Türk liderliði ve özel harp dairesi ise provokasyon üstüne provokasyon düzenliyordu. Bayraktar camiinin bombalanmasý bunlardan sadece bir tanesidir. Kýbrýs Cumhuriyetini yaþatmak isteyen, bu doðrultuda çalýþan iki yurtsever avukatýn vahþice katli ise yine bu dönemdedir. Bunlarý alabildiðine çoðaltabiliriz. Her þeye karþýn KC nin yaþadýðý üç sene Kýbrýslýtürklerin iktisadi hayatýnda atýlým yýllarý olmuþtur. Genellikle Ýlkel (Ekstansif) tarýmla uðraþan Türkler bu yýllarda Modern (Ýntansif) tarýma geçmeðe baþlamýþlardý. Artezyen kuyularý, Sulama motorlarý, traktör sayýsý üç dört misli artmýþ, kuru tarým yerine meyve bahçeciliðine geçilmeðe baþlanmýþtý. Ta ki birbirini besleyen her iki tarafýn milliyetçileri Aralýk 1964 de ülkemizi cehenneme çevirinceye kadar. Sonrasý cümlenin malumudur. Hak-el Larnaka DÜZENÝN TEMSÝLCÝLERÝ DEÐÝÞSE DE! DÜZÜLENLER DEÐÝÞÝP AYAÐA KALKMADIKÇA! KÝ BU EN KÖTÜSÜ ÝSE DE! DÜZENLER, BAÞKA KILIKTA YÝNE HALKA,HALKLARA,EMEÐE KARÞI OLACAKLARDIR... KAPÝTALÝST,HATTA FEODAL YAPIDAN! HEP FAYDALANACAKLARDIR!!! Pýnar Barut her kadýn çocuk doðurmak falan istemez.. deli gibi futbol izleyen kadýnlar vardýr.. her kadýn yemek yapmayý sevmez.. bir çok kadýn araba tamir edebilir.. bütün kadýnlar alýþveriþ manyaðý deðildir.. her kadýn incecik olmak istemez.. kadýnlar da mastürbasyon yapar.. her kadýn evlilik hayatýna uygun deðildir, tek gecelik iliþkiler yaþayýp yalnýz ve özgür bir hayat sürmeyi tercih edebilir.. kýsaca; her kadýn kendine özgü kadýndýr.. kalýplarýnýzdan ve standartlarýnýzdan vazgeçin.. biz kadýnlar, kimsenin istediði gibi olmak zorunda deðiliz.. etiketlerinizi alnýnýza yapýþtýrýn.. Serdar Kiþmir Yaþamýný yitiren askerin yarbay aðabeyi: 'Çözüm' diyenler neden þimdi 'sonuna kadar savaþ' diyor Yüzde yüz haklýsýn komutan'da acýyý duyana kadar bu þekilde düþünmüyordun. Ateþ düþtüðü yeri yakar Kürdü de Türkü de ana evladýdýr, hangi ana evladýný bile bile savaþlarda ölsün diye doðurur, doðurur da askere yollar. Bu savaþlarý durdurmak sizlerin elindedir siyasilere güvenirseniz olacak olan budur, onlarýn evlatlarý ve yakýnlarý hiç duyuldu mu "ÞEHÝT" olsun, bir araþtýrýn. Uður Karakaþlý Ne don kaldý Nede paltolon Çýplaktýr vatandaþ Be patron... Doladýn diline bir reforum Düþtün koltuk derdine Avutursun vatandaþý Emek en yüce deðer diye Ne don kaldý ne paltolon Çýplaktýr vatandaþ be patron...

11 25 Aðustos 2015 Salý KARATAHTA Burak Maviþ Yeni eðitim-öðretim döneminde V. Eðitim Þurasý kararlarýnýn uygulanmasýný istiyor Eðitim politikasýnýn, eðitim ile ilgili mevzuatlarýn, eðitim ortamlarýnýn, okullarýn, ders kitabý ve eðitim programlarýnýn insan haklarý, toplumsal cinsiyet, eþitlik, adalet, barýþ temalý yeniden düzenlenmesi ve ayrýmcýlýk, ýrkçýlýk ve þövenist unsurlardan arýndýrýlmasýný istiyor. Eðitim programlarýnýn yerelleþmesi, ders kitaplarý (özellikle Ýngilizce), ders materyallerinin yerel ve ücretsiz olmasýný istiyor. Eðitimde toplumsal cinsiyetin öðretilmesi ile ilgili çalýþma baþlatýlmasýný istiyor. Okul öncesinin yaygýnlaþtýrýlmasý, okul öncesi birimin kurulmasý, okul öncesi eðitim yasasýnýn çýkarýlmasý ve öðretmen istihdamýnýn tamamlanmasýný istiyor. Özel gereksinimli bireylerin eðitimi için özel eðitim yasasýnýn çýkarýlmasý, özel eðitim biriminin kurulmasý, orta öðretimde özel eðitimin yaygýnlaþmasýný ve öðretmen istihdamýnýn Türkiye'den deðil bizim öðretmenlerimizden karþýlanmasýný istiyor. Okul öncesi, ilkokul ve özel eðitim okullarýnýn rehber öðretmen ihtiyacýnýn karþýlanmasýný istiyor. Tüm okullarýn eþit, eriþilebilir, doða ve engelli dostu bir alt yapýya kavuþturulmasýný istiyor. Okullarýn teknolojik ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný istiyor. Okullarýn hademe ve sekreter ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný istiyor. Eðitim Bakanlýðý'nýn denetmen ve uzman kadrolarýnýn doldurulmasýný istiyor. Öðretmen yardýmcýlarýnýn istihdamýnýn devlet tarafýndan saðlanmasýný istiyor. Okullara bütçe oluþturulmasýný ve ailelerden ücret talep edilememesini istiyor. Öðrenci sayýlarýnýn þura kararlarýna göre yeniden tasarlanmasýný istiyor. Okullarýn öðrenci kotalarýnýn oluþturulmasýný istiyor. Yeni okul ihtiyaçlarýnýn ve ek dersliklerin yapýlmasýný istiyor. Öðretmen yükselme tüzüðünün geliþtirilmesi ve terfilerin açýlmasýný, okullarýmýzýn müdür ve muavin eksikliði olmadan eðitime baþlamasýný istiyor. Öðretmen nakil tüzüðünün öðretmen lehine revize edilmesini istiyor. MEDDYK Tüzüðü'nün revize edilmesi ve denetmen sorunlarýnýn çözülmesini istiyor. Birleþtirilmiþ sýnýflý okullarda çalýþan öðretmenlerin ek ders ödeneklerinin zamanýnda ödenmesini istiyor. Müdürü olmayan okullarda sorumluluk alan öðretmenlerin ödeneklerinin zamanýnda ödenmesini istiyor. Kolej giriþ yönteminin deðiþtirilmesi ve deðiþim ile birlikte özel ders, özel dershanelerin ikinci iþ kapsamýnda denetlenmesini istiyor. Göç Yasasý'nýn kaldýrýlmasýný ve okullarýn çalýþma barýþýnýn yeniden tesis edilmesini istiyor. Zorunlu din dersleri yerine çok inançlý bir eðitim anlayýþýnýn getirilmesini istiyor. Ýlahiyat kolejinin laik ve bilimsel bir okula dönüþtürülmesini ve olgunluk çaðýna, soyut iþlemler dönemine gelmeyen çocuklarýn Kur'an kurslarýna yönlendirilmesinin önüne geçilmesini istiyor. Öðretmen yetiþtirme sisteminin demokratikleþmesi, öðretmen yetiþtirmenin devlet eliyle, ücretsiz olmasýný ve AÖA'nýn hizmet içi eðitim merkezi, terfiler ile ilgili program geliþtirmesi ve yüksek lisans programlarý ile yeniden yapýlandýrýlmasýný istiyor. Eðitimde sürenin tartýþýlmasýný ve tüm dinamikleri ile birlikte çalýþma hayatý ile uyumlaþtýrýlmasýný istiyor. Öðretmen nakillerinin tamamlanmasýný, okullarýn eðitime öðretmen kadrosu bir tamam baþlamasýný ve öðretmen sorunlarýnýn çözülmesini istiyor. Çok kültürlü eðitim programlarý hazýrlanmasýný istiyor. Karpaz Bölgesinin kota uygulamalarý ile deðil öðretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarýnýn geliþtirilerek teþvik edilmesi, fýrsat eþitliði yaratýlabilmesi için altyapý yatýrýmý yapýlmasý, çocuklarýmýzýn maðdur KTÖS, Yeni Eðitim- Öðretim Döneminde Ne Talep Ediyor? edilmemesi için müdür, muavin ve öðretmen eksikliði olmadan okullarýn açýlmasý ve bölgeye yeni lojmanlar inþa edilmesini istiyor. Özel üniversitelerin ve özel okullarýn devlet eliyle teþvik edilmesi yerine, kamusal okullara yeterli kaynak ayrýlmasýný istiyor. TC-KKTC arasýnda imzalanan eðitim ve kültür protokolünden Kýbrýslý Türk öðretmenlerin de eþit þekilde ödenekli yararlanmasýný istiyor. Londra Türk Dili Okullarýna görevlendirilecek öðretmenleri seçerken þeffaflýk ve hesap verebilirlik ilkeleri ile hazýrlanmýþ bir seçme yöntemi geliþtirilmesini istiyor. YÖDAK'ýn çaðdaþ bir yapýya kavuþturulmasýný ve üniversitelerimizin özerk, demokratik ve bilimsel yöntemlerle eðitim vermesini, öðrenciyi müþteri gibi görmemesini istiyor. Herkese eþit burs hakkýnýn tanýnmasýný ve burslarýn zamanýnda ödenmesini istiyor. Özerk, ücretsiz, kamusal ve planlý eðitim verecek, iþ imkaný saðlayacak devlet üniversitesi ve yüksek okul talep ediyor. Çalýþma barýþý bozulan okullarýn sorunun çözülmesini ve Eylül ayýnda eðitimin sorunsuz baþlamasýný istiyor. Sendikamýz çalýþanýn hakkýný savunan bir örgüttür fakat ödev, hak ve sorumluluklarýný yerine getirmeyen tüm eðitim ve kamu çalýþanlarýnýn korunmamasýný ve yasal uygulanmasýný istiyor. Demokratik yönetimli, ekoloji temelli, özgür eðitim modeli ile kurgulanmýþ, kamu finansmanlý merkezden özerk okullar talep ediyor. Özetle tüm bu talepleri dikkate alacak, tartýþabilecek bir muhatap istiyor Eleþtirmek yerinde deðiþtirelim... Atun'dan döviz ve sanayi açýklamalarý Dövize karþý hükümetin elinde fazla imkân yok gibi görülebilir ama bu hiçbir þey yapýlmayacaðý anlamýna gelmez... Sanayide TL cinsi kredilerde faiz iyileþtirmesi için projemiz var... Döviz cinsi geliri olmayanlarýn döviz borçlanmamasý için tedbirler gündemde... Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakaný Sunat getireceklerini söyledi. Atun, hükümete geldiklerinde dövizdeki dalgalanmayla karþýlaþtýklarýný kaydederek, "Hükümetin elinde fazla imkân yok gibi görülebilir ama bu hiçbir þey yapýlmayacaðý anlamýna gelmez" dedi. Türk Lirasý'ný tedavüle sürenin Türkiye olduðunu ve ülkedeki siyasi geliþmelerin dövizde artýþa yol açtýðýný kaydeden Atun, "Türkiye hükümetinin nasýl hareket edeceðini, Türkiye'deki Merkez Bankasý'nýn müdahale haklarýný nasýl deðerlendireceðini, deðerlendirip deðerlendiremeyeceðini izleyip görmek önemli" dedi. Döviz hareketlerinde Türkiye'nin de tek baþýna olmadýðýný da vurgulayan Atun, Amerikan Merkez Bankasý'nýn piyasaya etkilerine iþaret ederek, "Bugünlerde piyasalar dikkatini Amerikan Merkez Bankasý'nýn yapacaðý faiz artýrýmlarýna çevirdi. Genelde bir faiz artýþý beklentisi var" þeklinde konuþtu. "BAZI TEDBÝRLER GÜNDEMÝMÝZDE" Faiz artýrýmlarý konusunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý'nýn nasýl tepki vereceðinin de son derece önemli olduðunu kaydeden Bakan Atun, "KKTC'de kendi imkanlarýmýzla neler yapabiliriz bu son derece önemli. Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý olarak bu konuda bazý tedbirler alýnmasý gündemimizde" dedi. Dün saat 11.00'de Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý ile yönetim kurulu üyeleri kabul eden Atun, döviz ve sanayi konularýnda açýklamalarda bulundu. Sunat Atun, sanayi sektörüne yönelik olarak Türk Lirasý cinsinden kredilere faiz iyileþtirmesi yapýlmasýyla ilgili projeleri olduðunu açýkladý. Döviz cinsinden geliri olmayanlarýn döviz borçlanamamasýný saðlamak gibi tedbirlerin gündemde olduðuna da dikkat çeken Atun, bunu Bakanlar Kurulu'na RÝSKLER VAR Atun açýklamasýnda þunlara da yer verdi: "KKTC'deki üretim Türk Lirasý olduðundan ilk etapta dövizdeki artýþ yurtdýþý piyasalarýnda, turizmle, ihracatla ilgili fiyatlarda avantajlý gibi görünüyor. Doðru olabilir. Ancak bundan görünmeyen ve çok önemli olan ikinci bir husus var. O da özel sektörün borçlarýdýr. Özel sektördeki borçlanma döviz aðýrlýðý taþýdýðýndan dolayý bu noktada bizim 2016 yýlýna iliþkin sezinlediðimiz bir takým riskler vardýr. Hükümet bu riskleri ortadan kaldýrmak üzere çalýþacak. Türk Lirasý cinsinden kredilere faiz iyileþtirme projemizin yaný sýra, gerek hibelerde gerek kredilerde daha düþük faiz ortalamalarý hedefliyoruz. Türk Lirasý'ndan daha iyi faiz koþullarý oluþturulmalý ki eylül ayýnda Amerikan Merkez Bankasý faiz artýþý yapar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý da bunu takip ederse KKTC hükümeti sanayicisini koruyabilsin." SANAYÝNÝN MÝLLÝ GELÝRDEKÝ PAYI YÜZDE 9'A GERÝLEDÝ Kabuldeki konuþmasýnda, hükümet programýna da deðinen Bakan Atun, "Özel kesimin sabit sermaye yatýrýmlarýnýn Gayri Safi Milli Hasýla içindeki payýný yüzde 15'lere çýkarmak gibi bir hedefimiz var" dedi. 2013'te hükümetten giderken sanayinin milli gelir içindeki payýný yüzde 11'e kadar yükselttiklerini de dile getiren Atun, "Hükümete geldikten sonra bunun yüzde 9'a gerilediðini gördük. Bu son derece üzücü" dedi. Geçmiþ hükümetler dönemindeki bazý verilere deðinen Atun, þunlarý kaydetti: "90 milyonlardan aldýðýmýz ihracatý 217 milyonlarda devrettik. Geçen sürede, yüzde 5,7 gerileme oldu. Bu da gerçekten üzücü. 11 GÜNEYDEN... MAKARÝOS HASTANESÝ'NDE MÝKROP ALARMI Lefkoþa Rum kesiminde Makarios Hastanesi Yenidoðan Yoðum Bakým Ünitesi'nde mikrop alarmý verildiði bildirildi. Alithia gazetesi, "Acinetobacter" cinsi bakterinin görüldüðü ünitenin birkaç gün önce karantinaya alýndýðýný belirtti. Gazete, ünitede bulunan bebeklere mikrop bulaþýp bulaþmadýðýný saptamak için gerekli testlerin yapýldýðýný kaydetti. 6 YILDA 2 BÝN 238 KAÇAK AV VAKASI Güney Kýbrýs'ta kaçak avýn kontrol edilemez boyutlara ulaþtýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Acýlýk Dairesi'nin verilerine dayanarak, yýllarý arasýnda, 2 bin 238 kaçak av vakasýnýn kayýtlara geçtiðini yazdý. Haberde, Rum Avcýlýk Dairesi'nin devriyelerini yoðunlaþtýrdýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi de, dün açýlan fassa avý sezonunun avcýlar için kötü baþladýðýný; avcýlarýn, avlanacak hayvan bulamadýðýný yazdý. Haberde, av hayvanlarýnýn yalnýzca Baf bölgesinde görüldüðü belirtildi. EMEKLÝ SAYISINDA ARTIÞ 2015 yýlýnda Güney Kýbrýs'ta emekliye çýkan devlet memurlarýnýn sayýsýnda artýþ olduðu haber verildi. Politis gazetesinin hazýrladýðý verilere göre; 2010 yýlýnda 17 bin 260 emekli varken, 2015 yýlýnda bu rakam 20 bin 826'ya çýktý. Vergilendirme ya da emeklilik ikramiyesinin ödenme þekilde belirsizlik olduðundan dolayý birçok devlet memurunun emekli olmayý seçtiði belirten gazete, ekonomik kriz ve 2013 yýlýnýn ardýndan emekli sayýsýnýn sürekli arttýðýný kaydetti. Verilere göre emeklilerin Euro ile Euro aralýklarýndaki ikinci basamaktan ödendiðini kaydeden gazete, bunu Euro aralýklarýndaki birinci basamaktan ödenenlerin takip ettiðini belirtti. YAKIT FÝYATLANDIRMA DENETÝMÝNDE SORUN Rum Enerji Bakaný Yorgos Lakkotripis, Güney Kýbrýs'ta yakýt piyasasýnda fiyatlandýrýlma denetiminde boþluklar saptandýðýný belirtti. Alithia gazetesine konuþan Lakkotripis, Enerji Bakanlýðý'nýn bu boþluðun önüne geçilmesi için konuyla ilgili çalýþma yapýlmasýný üstlenen yurtdýþýndaki bir kurumun önerilerini beklediðini ifade etti. Lakkotripis, sorununun hem toptan, hem de perakende yakýt piyasasýnda uzun bir zamandýr var olduðunu belirtti. "ÇÖZÜM ÝÇÝN SIKI ÇALIÞMAKTA KARARLI" Rum Baþkanlýðý Ýnsani Konular ve Dýþ Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in çözüm için sýký bir þekilde çalýþmakta kararlý olduðunu söyledi. Alithia gazetesine göre, dün katýldýðý bir anma töreninde konuþan Fotiu, Türkiye'nin Kýbrýs sorununun çözümü yönünde gösterilen çabalara katkýda bulunmasý umudunu dile getirdi. Anastasiadis'in çözüm için sýký bir þekilde çalýþmakta kararlý ve bölgede þekillenen uluslararasý jeopolitik koþullarý da göz önünde bulundurarak olumlu atmosferi deðerlendirmeye hazýr olduðunu söyleyen Fotiu, çözüm mücadelesinde milli birlik, anlayýþ, çaba ve sýký çalýþmaya gerek olduðuna vurgu yaparak, partisel bencilliklerden uzak durulmasý gerektiðini belirtti. BAF'TA KAPLUMBAÐA MÜZESÝ OLUÞTURULUYOR Baf'a baðlý "Ýnia" (Ýnya) köyünde Kýbrýs'ýn ilk kaplumbaða müzesinin oluþturulacaðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, yerel ve uluslararasý düzeyde müzeye büyük ilgi gösterildiðini kaydetti. Habere göre, Ýnia köyü Muhtarý Yangos Çivikos, müze oluþturulmasý yönündeki planlarýn son aþamada olduðunu ve Eylül ayýnda açýlýþ yapýlabileceðini belirtti. 150 metrekarelik iki salondan oluþacak müzede kaplumbaðalar ve bölgeyle ilgili bilgilerin sergileneceðini anlatan Çivikos, müzenin eðitim ve çevre merkezi olarak da faaliyet göstereceðini söyledi.

12 12 KÜLTÜR - SANAT 25 Aðustos 2015 Salý Günün Manisi Emine Hür Ýnandým sevdiðine Beni düþündü yine Ýpeksi bir kelebek Gelip kondu elime Kitap Dünyasý Açýk Andre Agassi MARTI YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Sen neye hazýrsan, o da senin için hazýrdýr." Mark Victor Hansen TADIMLIK Ülkene mektuplar yaz vardýðýn bütün adreslerden acýlarýný, hüzünlerini telle kýrlangýçlara selâm et kumrularý, serçeleri unutma Fikret Demirað "Ülkene yüreðini postala" adlý þiirinden ÇILGIN BÝR HAYDUT görmedim onu hiç; kýsrak çýlgýný bir adam, adamdan çok çýlgýn bir haydut. kollarý kalýn. en yakýn köye sürecek kýsraðýný. Karanlýkta sarý bir ay soluðunu tutmuþken. 'iki dil'de kavgaya tutuþacak. Yok baþka çaresi. sol çizmesinde keskin aðýzlý býçaðý. ve o yamaçlardaki üzüm baðlarýnda, kýzýl bir atýn nal seslerini dinleyeduracak ter içindeki kýsraðý. AKDOÐAN GENÇLÝK MERKEZÝ HALK DANSLARI TOPLULUÐU, DANCAS DO MUNDO, WORLD DANCE FESTÝVALÝNE KATILDI Gençlik Dairesi Akdoðan Gençlik Merkezi Halk Danslarý Topluluðu, Portekiz Argoncilhe'de gerçekleþen, Casa da Gaia'nýn düzenlediði Dancas do Mundo, World Dance festivaline katýldý. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, KKTC'yi Akdoðan Gençlik Merkezi'nin temsil ettiði festivale; Arjantin, Sýrbistan, Bosna Hersek, Hindistan, Polonya, ve Fransa'dan halk danslarý ekipleri de katýldý. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, uluslararasý festivalde Akdoðan Gençlik Merkezinin ülkeyi en iyi þekilde temsil ettiðini belirterek, ekibin Kýbrýs Türk kültürüne ait danslarýný ve müziklerini sergilediðini vurguladý. Eroðlu, uluslararasý festivallerin hem gençlerin geliþimi açýsýndan, hem de ülkenin dünyada tanýtýmý adýna büyük önem taþýdýðýný kaydetti. Festivalde birçok ülkenin yer aldýðýný ve gençlerin yeni arkadaþlýklar da kurduklarýný ifade eden Eroðlu, dansçý, müzisyen ve eðitmenlerini baþarýlarýndan ötürü kutladý. onu görmedim hiç? ne de bileklerindeki çaký yaralarýný. akdeniz sýcaðýnda gece olacak gün, yüzünde saman kokusu, dudaklarýnda tuz ýslaklýðý. keþke bekleseydi beni! resmini çizerdim belki, kýrýþmýþ bir papirüs üstüne M. KANSU Temmuz/Aðustos-2015 Lefkoþa "LEFKOÞA PÝYANO FESTÝVALÝ" 7 EYLÜL-15 EKÝM'DE Naci Talat Vakfý tarafýndan düzenlenen "Lefkoþa Piyano Festivali" 7 Eylül-15 Ekim tarihleri arasýnda yapýlacak. Vakýf'tan yapýlan açýklamaya göre festival, 7 Eylül Pazartesi günü Çelist Nicolas Deletaille ile Piyanist Atakan konseriyle baþlayacak. Festivalde daha sonra Þinasi Çilden, Selçuk Bilgin, Þebnem Yýldýrým Orhan'dan oluþan "Ýki Çello & Piyano Oda Müziði Konseri" 11 Eylül Cuma günü yapýlacak. Bayram tatilinin hemen ardýndan Piyanist Baþar Can Kývrak, 28 Eylül Pazartesi günü piyano resitali verecek ve Þeniz Aybulus, Mutlu Varlýk Kocaellili, Elena Nayman Ünaldý'dan oluþan "Nemet Yaylý Quartet" 5 Ekim Pazartesi günü seyirciyle buluþacak. Nemet Yaylý Quartet'e Gökhan Aybulus piyanoda eþlik edecek. Festival, 6 Ekim'de Piyanist Özgür Ünaldý, 13 Ekim'de Piyanist Gözdem Ýlkay'ýn vereceði resitallerle devam edecek. Piyanist Narden Sonel'in 15 Ekim Perþembe günü vereceði oda müziði konseriyle Lefkoþa Piyano Festivali tamamlanacak. Vakýf'tan yapýlan açýklamada, geçmiþ yýllarda düzenlenen "Lefkoþa Surlariçi Jazz Festivali"nin imkansýzlýklardan dolayý yapýlamayacaðý ancak bu kapsamda, Maltalý Cushion isimli grubun 24 Ekim Cumartesi günü Naci Talat Vakfý Barýþ ve Dostluk Evi'nde sahne alacaðý duyuruldu. Açýklamada, "Maalesef ülkemizdeki duyarsýzlýk, ilgisizlik ve belirsizlik bu gibi etkinliklerin sürekliliðini etkilemektedir. Bu açýklamayý yapacaðýmýz ana kadar arayýþlarýmýzý devam ettirmemize raðmen, üzgünüz baþaramadýk. Önceden baðlantý kurduðumuz için 24 Ekim Cumartesi günü Maltalý grup Cushion bizlerle birlikte olacaktýr" ifadesine yer verildi.

13 25 Aðustos 2015 Salý 13 KAÇAK YAKALANDI Güzelyurt'ta haziran ayýnda bir hýrsýzlýk olayýna karýþan ve Bostancý bölgesindeki askeri yasak bölgeden Güney Kýbrýs'a geçen zanlý, hafta sonu Ercan üzerinden KKTC'ye giriþ yapmaya çalýþýrken yakalandý. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, Güzelyurt'ta Gülkent Yatýrým Þirketi'ne ait öðrenci yurdu inþaatýnýn zeminine döþenmiþ 40 metre uzunluðundaki bakýr topraklama kablosunun yaklaþýk iki ay önce çalýnmasý olayýnýn zanlýsý 26 yaþýndaki M.Ö, cumartesi Ercan Havaalaný'ndan KKTC'ye giriþ yaparken tespit edilerek tutuklandý. Olayla ilgili soruþturmada, zanlýnýn hýrsýzlýk olayýnýn ardýndan Bostancý'da birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kýbrýs'a geçiþ yaptýðý belirlendi. BÝR HAFTADA 54 KAZA, 2 YARALI... KKTC'de son bir haftada meydana gelen 54 trafik kazasýnda 2 kiþi yaralanýrken, yaklaþýk 250 bin TL maddi hasar meydana geldi. Polisin haftalýk istatistiklerine göre, Aðustos tarihleri arasýnda meydana gelen kazalarýn büyük çoðunluðunun nedeni sürat, kavþakta durmama, dikkatsiz sürüþ, yakýn takip Ayný dönemde trafik kontrolüne giren 4 bin 54 sürücünün 444'ü de baþta cep telefonuyla konuþmak ve sürat olmak üzere çeþitli suçlardan rapor edildi. "9. AGRICYPRUS 2015 KKTC TARIM HAYVANCILIK-SÜT ÜRÜNLERÝ VE ÝÞ MAKÝNELERÝ FUARI" AÇILIYOR "AGRICYPRUS 2015 KKTC Tarým Hayvancýlýk-Süt Ürünleri ve Ýþ Makineleri Fuarý" 9. kez kapýlarýný halka açýyor. Fuar, Eylül tarihleri arasýnda Lefkoþa Fuar Alaný'nda gerçekleþecek. Unifex Fuarcýlýk'tan yapýlan açýklamaya göre, Tarým, Doðal Kaynaklar ve Gýda Bakanlýðý, Kýbrýs Türk Ziraat Mühendisleri Odasý, Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði, Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði ile Kýbrýs Türk Süt Endüstrisi Kurumu'nun katkýlarýyla gerçekleþecek olan "AGRICYPRUS 2015 Fuarý"nda, Tarým-Hayvancýlýk-Süt Ürünleri ve Ýþ Makineleri sektörlerini yerli firmalarýn, yabancý ülkelerden ve Türkiye'den gelecek olan katýlýmlar ile yeni geliþmeleri ve teknolojiyi tanýtýp, sektörlerin geniþlemesine katký saðlayacak. VRETÇALILAR BU KEZ MÝNARELÝKÖY'DE BULUÞUYOR Baf'ýn ünlü köylerinden Vretça (Daðaþan) kökenli Kýbrýslý Türkler yeniden bir araya geliyor 'teki toplu göçün ardýndan, köy ayrýlmadýðýndan Kuzey Kýbrýs'ta Maraþ, Lapta, Minareliköy gibi farklý bölgelere yerleþen Vretçalýlar, 30 Aðustos Pazar günü Minareliköy'de buluþacak. Son 4-5 yýlda köylülerin iki ayrý organizasyonuyla buluþan Vretçalýlar, bir araya gelip özlem giderecekler, yeni nesillerle tanýþacaklar, resimlerle köyün ve köylünün tanýtýmýný yapacaklar. Daðaþanlýlar (Vretça) Dayanýþma Derneði adýyla yeni bir dernek de kuran köylüler, bu etkinlikle derneðin tanýtýmýný da yapacaklar. KALYONCU BAÞSAÐLIÐI DÝLEDÝ Baþbakan Ömer Kalyoncu, Antalya'da geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Mehmet Ersöz'ün ailesi ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Baþsaðlýðý mesajý yayýnlayan Kalyoncu, "Milli Eðitim Bakanlýðý, Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Mehmet Ersöz'ün tatil için bulunduðu Antalya'da geçirmiþ olduðu trafik kazazsý sonucu hayatýný kaybettiðini büyük üzüntü ve teessürle öðrenmiþ bulunuyorum. Araçta yolcu olarak bulunan öðretmen eþi Ayþen Ersöz'e acil þifalar dilerim" ifadesini kullandý. Doðrudan AVUSTURYA Bir hafta veya on günlük gezi turlarýnda sanýyorum amaç, mümkün olduðunca çok yeri görebilmektir. Ama insan o hale gelir ki... Geriye dönüp düþünmezse her þey birbirine karýþýr. Neyin nerede olduðundan þüpheye düþersiniz. "Az zamanda çok iþ baþarmak" da, baþarmaksa þayet, yorucu olmasýna karþýn, hoþuna gider insanýn.. Budapeþte'den, ver elini, Slovakya'nýn baþþehri Bratislava'ya gittik.. Avrupa'da iki ülkeye komþu olan tek baþþehir olduðundan... Oradan da diðer komþu Avusturya'ya geçtik.. Lefkoþa'nýn kuzeyinden güneyine geçerken yaptýðýmýz gibi vizeye gerek yok.. Söylemeseler, nerede olduðunuzu bilemeyeceksiniz. Senelerdir biz bunu bile baþaramadýk... Gancellinin' önü ve arkasýndaki, bakýldýðý zaman gözle görülen basit çevresel farklýlýklarý bile, uygulanan politikalarýnýzla eþitleyemedikten sonra... Bakanlarýn sýnýr kapýlarýnda arz-ý endam ederek yaptýklarý "yerli malý" propagandasý Bu mübarek bayram günlerinde meddahlýktan baþka neyi çaðrýþtýrýr ki! Kusura kalmasýnlar, teþbihte hata olmazmýþ der özdeyiþlerimiz.. "Söyleyene deðil söyletene bakýn"der ayrýca.. Dostlar alýþ-veriþte görsün vs vs vs... Dahasý da sýralanabilir ama neyse... Önemli olan; sizin yerli malý dediðiniz TC mallarýnýn bu gün Ýkea ve Zara Home'da, ve marketlerde, kuzeydekinden daha ucuza satýlýyor olmasýdýr.. Evet,Avusturya hem Tuna hem de Alp'lerin ülkesi. Tüm doðal zenginliklerini koruma altýna almýþlar... Otobüsle yol alýrken.. Usta bir ressamýn elinden çýkmýþ, kusursuz tablolarýn birinden çýkýp diðerine girermiþ gibi hissedersiniz. Atlas Okyanusundan kaynaklanan nemli hava kütlesi yüzünden yazlarý sýcak ama yaðýþlý olurmuþ. Onun için Ülkenin yüzde kýrký, Strauss'un adýna besteler yaptýðý ormanlarla kaplý. Havanýn ýsýnmasý aðaçlarý þaþýrtarak erken çiçek açmasýna neden oluyormuþ. Bu da Fön denen sýcak rüzgarlarýn bir azizliði... Tüm Avrupa'da tarih boyunca kimlerin nerelerden nerelere gidip nereleri aldýklarý, Krallýklar kurup yerleþtikleri düþünülürse... "Ârî Irk"tan söz edenlerin ne büyük bir yanýlgý içinde olduklarý anlaþýlýr.. Ayný þey Osmanlý için de geçerlidir. Yalnýzca, askerler bir yana,devlet yönetiminde de söz sahibi olan devþirmeler ve Sultan analarýnýn Rum,Yahudi, Rus, Sýrp, Tatar, Venedik'li vs olmalarý Avrupa'nýn Selma Bolayýr birbirinin hýsým akrabasý olduðunu söylemez mi? Ha! istenirse, süt karadýr misali aksi de ýsrar ve inatla savunulabilir... Kim bilir neye hizmet etmek için? Ama paranýn dînî îmaný olmadýðý için bu gün tüm Avrupa, ortak çýkarlarý için birleþmiþ durumda... Avusturya'nýn Tarihi, MÖ 400 de Kelt'lerin geliþi ile baþlar... MS 5yy Bavyeralýlar ve Islavlarýn iþgali Alman ve Roma Devletleri tarafýndan Avusturya Devletinin kurulmasý.. Avusturya Prusya savaþýndan sonra bu konfederasyondan çýkarýlarak Avusturya Macaristan Devletinin kurulmasý... Etnik çatýþmalar yüzünden Arþidük Ferdinant'ýn Saray Bosna'da bir Sýrp tarafýndan öldürüldükten sonra çýktýðý söylenen Birinci Dünya Savaþý... Arkasýndan lerde Nazi Almanya'sý tarafýndan ilhak edilmesine kadar devam etmiþ... Ýkinci dünya savaþýnda müttefikler tarafýndan iþgal edilmiþ de Almanya ile birleþmesi yasaklanarak iþgale son verilmiþ ve Avusturya Federal Cumhuriyeti kurulmuþ.. Yapýlan Anayasasý ile de "Sürekli tarafsýzlýðý" ilan edilmiþ da AB'ne katýlmýþ... VÝYANA Bratislava'dan Viyana'ya o kusursuz doðanýn içinden süzülerek geldik.. Yetmiþ kilometrelik bir mesafe.. Avusturya'nýn baþþehri Viyana 2010 senesinin en yaþanabilir þehri seçilmiþ. Beyaz þehir anlamýna gelen... BÝR ORTA AVRUPA GEZÝSÝNÝN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ... (8) Macar'lar Beaech, Romalýlar da Vindobona derlermiþ... Viyana'da yüz elli bin Türkiyeli Türk yaþar ve rehberler hemen size.. Burada baþ örtüsü ile eðitim yapýlabildiðini söylerler.. Bu bilgi, yabancý biri için, hiç bir mâna ifade etmeyebilir. Ancak "insan hak ve özgürlüðü " yalaný ile, bir Müslüman riyakarlýðý sergileyerek... Ne hak ne de hukuktan haberi olmayan küçücük kýzlarýn baþýný baðlatan zihniyet için önemlidir... Hem de çok önemli... Habsburg Hanedanlýðýnýn yerleþim yeri imiþ Viyana. Bu gün de geçmiþin izlerini titizlikle koruyor. Meydanlarda dolaþan, atlarýn çektiði üstü açýk arabalar-garotsalar-sizi alýp o devirlere götürür.. Belveder ve Shönburn Saraylarý UNESCO'nun (BM eðitim bilim ve kültür örgütü) Dünya Kültür Mirasý listesindedir. Belveder, bella beder yani güzel bakýþ demekmiþ. Gerçekten çok görkemli saraylar ve bunlarýn etrafa hava atmak için yapýlmýþ saraylar olduklarý söylenir... Yabancýlar da mý böyle düþünür yoksa bu yanlýca Türk rehberin bakýþ açýsý mý bilemeyeceðim.. Viyana'yý kuþatýp bozguna uðrayan Merzifonlu Kara Mustafa Paþaya nispet olsun diye... Savoy Prensi Eugene, Paþanýn çadýrlarýný kurduðu yere yaptýrmýþ bu sarayý. Sarayýn tepeleri de otaðlardan esinlenerek yapýlmýþ. Viyana iki kere kuþatýlmýþ ama alýnamamýþ. Tarih derslerinde hep Osmanlýnýn Viyana kapýlarýna kadar dayandýðý yazýlýdýr. Shönburn Sarayý, gezdiðimiz dönemlerde boyanýyordu.. Kullandýklarý, kanarya sarýsý denilen renk... Beyaz boyayla at pisliðinin karýþtýrýlmasýndan elde edilen bir renkmiþ.. Aziz Stephan Katedrali, merkezdedir ve þehrin sembolüdür. Viyanalý ressam ve mimar Friedensreich Hundert Wasser, natüralist ve humanist bir sanatçý... Annesi, tek sað kalan,yahudi bir ailedenmiþ... Resim,grafik çalýþmalarý var... Atýk malzemelerden evler, sosyal konutlar ve okullar yapmýþ... Baktýðýnýz zaman yamalý bir yorganý andýrýr yaptýðý evler... Gittiði Montessory okulunda, renkler ve þekillere karþý benzersiz bir duyarlýðý olduðu görülmüþ zaten.. Otobüsle gezerken gözünüze çarpan ve kocaman modern bir heykel görünümündeki bina,onun yaptýðý çöp arýtma sistemi... Amacý, hayatý cennete çevirmenin ne kadar kolay olduðunu göstermek ama dini dogmalarýn ve politik sistemleri saçma bulduðundan... Yanlýþ anlaþýldýðýndan yakýnýyor... Gustav Klint de Viyanalý... Çok tanýnan The Kiss tablosunun yaratýcýsý..

14 14 25 Aðustos 2015 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Pek çok, fazlasýyla. 2-Ýþçilik. Ýlâç, merhem. 3-Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklý olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk þiiri. Seyrek dikiþ, teyel. 4-Namus. Yakýnma ve hafifseme yoluyla "Þimdiki zaman". 5-Bir olayý etkileyen, oluþturan, doðuran þey, sebep. Alfabenin 10 ve 5. harfleri. Harf okunuþu. 6-Baba. Ýskambil oyununda "Birli". Beraber. 7-Ters okunuþu "Gazetemizin genel yayýn yönetmeninin ilk adý". Ters okunuþu "Yalnýz Güney Amerika'da yaþayan zehirsiz, çok iri, güçlü bir yýlan". 8-Kitap, defter gibi þeylerde ön ve arka yüzü oluþturan kâðýtlardan her biri. Fiilden isim türeten ek. 9-Bir nota. Halk dilinde "Mantýk". Bir sonuç elde etmek, herhangi bir þey ortaya koymak için güç harcayarak yapýlan etkinlik, çalýþma. 10-Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduðu kimselere mahkeme kararýyla baðlanan aylýk. 11-Engel. Mecazi anlamda "Çok az para". Dünkü bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yonca Hatipoðlu Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Bereket Fýrýný ve Devpa Süpermarket Yolu Üzeri Kýzýlbaþ Kilisesi Yaný Tel: Necatibey Eczanesi: Osman Paþa Cad. No:9/7 K. Çiftlik Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu- Sakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Girne Ýlgen Eczanesi:Bedreddin Demirel Cad. Özyalçýn Apt. 156 Dükkan 2 Bosch Bayii Yaný ve Yaprak Tantuni Çaprazý Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Davranýþlarýný içinde bulunulan günün þartlarýna uydurmak (iki kelime). 2-Yoksullara ve öðrencilere yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. Toplum içindeki en küçük birlik. 3-Japon para birimi. Vurma, dövme. Binek hayvaný. 4-Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgârlar. Olaðanüstü sezgileriyle birtakým gerçekleri gördüðüne inanýlan kimse. 5-Harf okunuþu. Bir cins kavun. 6-Acýnacak, acýklý. Bir yerde oturanlar, sakinler. 7-Savunmak veya saldýrmak amacýyla kullanýlan araç. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 8-Öðle ile akþam arasýndaki süre. Terazi gözlerinden her biri. 9-Neon'un kýsaltmasý. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin kýsa yazýlýþý. Kýrmýzý. 10-Ters okunuþu "Türlü madenlerden yapýlan, kopmaya karþý bir direnç gösteren ince, uzun nesne". Güney Kýbrýs'ýn ünlü birasý. Tek rakamlý bir sayý. 11-Bir kadýn ismi. Arpa, buðday, yulaf gibi ekinlerin taneleri taþýyan kýlçýklý baþý. Dünyanýn seyirci kaldýðý insanlýk dramý... Kýbrýs'ýn seks köleleri KKTC'te 50'ye yakýn gece kulübü genelev gibi çalýþýyor. Sadece 1 yýlda bin 168 kadýn pasaportlarýna el konularak seks kölesi yapýldý... Lefkoþa'daki hastanenin önünde duran beyaz limuzinden, aylýk HIV testlerini yaptýrmaya gelen kabare kýzlarý iniyor." Kuzey Kýbrýs'taki kadýn ticareti trajedisinde, bir arpa boyu yol alýnmadýðýný gösteren AFP haberi bu sahneyle baþlýyor. * KKTC'de 50'yi aþkýn gece kulübünde çalýþtýrýlan yüzlerce genç yabancý kadýnýn ülkeye "konsomatris" vizeleriyle getirildiði, Nisan 2014-Ocak 2015 arasýnda yarýsý Moldovyalý, diðerleri Fas, Ukrayna ve Orta Asya'dan gelen bin 168 kadýna bu vizelerden verildiði belirtiliyor. * Kadýnlar her ay hastaneye, oradan da emniyete gitmek zorunda. Polis pasaportlarýna el koyup bunu "güvenlikleri için" yaptýðýný savunuyor. Vekil: Kimse bir þey yapmýyor * Haziranda Kýbrýs'a garson olarak CUMHURÝYET Mine Söðüt Hayatýmýza isteksizliðimizin ve umursamazlýðýmýzýn açýk býraktýðý küçücük bir aralýktan geçerek girdin. Þimdi ölçüsüz iþtahýnla kendi kendine açtýðýn koca bir kara delikten çýkýp gitmek üzeresin. Evreni ilahi bir gücün yarattýðýna inanmayan ve kaderci olmayanlar iyi bilirler. Baþýmýza gelen her þeyin müsebbibi isteklerdir. Ýstekler hem önemlidir hem de tehlikeli. Biz bu on üç yýlda nasýl bir düzende yaþamak istediðimizi pek düþünmemenin savrukluðuna kurban gittik... Sense kendi isteklerini baþkalarýný umursamadan ölçüsüzce gerçekleþtirmenin küstahlýðýna... Bu on üç yýlýn sonunda hepimiz çok þey öðrendik. Mesela biz, düþlerimizin gerçekleþmesi için çaba sarf etmediðimiz an elimizde olan her þeyi kaybetmeye baþladýðýmýzý... Sen bizden boþ kalan alaný iktidarýnýn kötücül istekleriyle hemen doldurabileceðini... Biz senin asýl niyetini anlamakta geç kaldýk... Sen buna güvenip gerçekten görünmez olduðuna pek kolay kandýn. Niyetini saklamayý býraktýðýn anda gücünü kaybettiðini geç görmen hep bu yüzden. Bizim "Bu düzen deðiþmezliðe" yatkýnlýðýmýzsa politik genlerimizdeki tembelliðimizden. Hayatýn merkezine akýlcýlýðý koyanlarýn iþi Allah'a býrakmasý; hayatýn merkezine inancý koyanlarýn da iþi Allah'a býrakmayýp harýl harýl çalýþmasý, baþlangýçta acýklý bir komediydi. Ama final hýzla tehlikeli bir trajediye doðru gitti. Biz kendi gerçek isteklerimizi ve bu DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ çalýþmaya gelip fuhuþa zorlanan kadýnlardan birinin kaçmak için hastanenin 4. katýndan atladýðý ve bacaðýný kýrdýðý aktarýlýyor. Milletvekili Doðuþ Derya, "Bu gece kulüpleri aslýnda genelev. Kadýnlar seks kölesi olarak kullanýlýyor. Herkes biliyor ama kimse bir þey yapmýyor" diyor. *Kadýnlara maaþ verilmediðini, kendi eþyalarýný ve ilaçlarýný almak zorunda kaldýklarýný, hatta gece kulübünde kalabilmek için 150 dolar kira ödediklerini anlatýyor. * KKTC meclisinin AÝHM baskýsýyla Ocak 2014'te aldýðý tedbirler soruna çözüm olmuyor. Kadýn ticaretine 7 yýl hapis getirildiði, kadýnlar için acil yardým hattý kurulduðu halde, þikâyetçi olmalarý halinde kendileri de yargýlanan kadýnlar, polise gitmiyor. * Habere göre, kumarhanelerin yasaklandýðý Türkiye'den gelecek turistlerden, kulüp ve gazinolardan gelecek gelire muhtaç olan Kuzey Kýbrýs'ta kabare sahipleri güçlü lobi ve yýlda 7.5 milyon TL vergi ödüyorlar. * 2004'te AB üyesi olan Güney Kýbrýs'ýn uluslararasý baskýlarla "sanatçý" vizelerini kaldýrdýðý belirtilen haberde, Türk kesiminin uluslararasý toplumca tanýnmamasýnýn bu baskýlardan da muaf olmasýna yol açtýðý vurgulanýyor. Güle güle padiþah istekleri gerçekleþtirme gücümüzü hayal meyal tam hatýrlamýþtýk ki... Sen bizden hýzlý davrandýn, kendi isteklerinin altýnda kendin kaldýn. Dedim ya istekler hem önemlidir hem de tehlikeli. Çünkü biz ne istersek o olur. Barýþ mesela... Gerçekten istersek olur. Ayný þekilde savaþ da, eðer istenirse, hemen çýkar. Ve maalesef kötünün yýldýzý ancak iyilik ortalarda görünmediði zaman parlar. Oysa varoluþun þartlarý yapýcý olandan yana. O yüzden bütün imparatorluklar bir gün yalnýzlaþýp yýkýlýr, bütün imparatorlar devrilir ama halklara bir þey olmaz. Onlar dönüþerek ve çoðalarak varlýklarýný sürdürürler. Ýktidarlarýn hýrsýna kurban gidip ara ara savaþsalar da özlerinde seviþmekten yanadýrlar. Birbirlerine âþýk olurlar, ortak sofralar kurar, farklý dillerde ayný þarkýlarý söyleyip ayný sazlarý çalar, üstüne bir de rengârenk çocuklar doðururlar. Tam giderken fark etmiþsindir... Kendisini yýllar boyu savaþarak ifade eden etnik bir ideoloji, silahý býrakmayý vaat edip barýþ diliyle konuþmaya baþladýðý anda halklarýn arasýndaki kara büyü hemen bozuluverdi. Biz þimdi hepimiz yollarý çatallý bir bahçenin tam ortasýndayýz. Bu noktaya, son anda ve can havliyle de olsa isteklerimizi doðru tarif ederek geldik. Bu tarifte samimiysek ve ýsrar edersek bizim izleyeceðimiz yolu doðru seçme þansýmýz yüksek. Ama artýk senin hiç þansýn yok. Maalesef aðýr bir vasýta gibi, çýktýðýn vitesle ineceðin bir yokuþun baþýndasýn. Güle güle git padiþah; yolun bir daha hiç açýlmasýn Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 SATILIK ARABA ARANIYOR Nissan 350 Z marka araç uygun fiyata satýlýktýr. Uzunyol'da baklava türü tatlýlar yapabilen tatlýcý ustasý aranýyor. Lokmacý yanýnda "Victoria" pastanesi. Maaþ tatminkârdýr. Tel: Tel: MUSTAFA AROÐLU LTD. Tente sistemleri Komutalý ve komutasýz modeller Ýstenen renk ve ebatlar. Güneþe dayanýklý, solmayan, deforme olmayan Ýtalyan malý. Çok uygun fiyatlar + ödeme kolaylýklarý. Yzb Tekin Yurdabak Cad. Marmara bölgesiortaköy /Lefkoþa Tel: K. Her türlü inþaat iþleri, kanalizasyon, bahçe telleme, boya, laminant parke, aleminyum kapý, pencere, pancur, vasistas balkon ve merdiven küpeþteleri yapýlýr. Kazým Denizci Adres: Þht. Ecvet Yusuf Caddesi No: 98 Kýzýlbaþ Lefkoþa Tel: Mobil: S. DOKTOROÐLU Hiçbir yerde bulamayacaðýnýz ucuzlukta tiþört, ceket, eþofman, kotlar, montlar ARASTA'DA Tel: Bize sormadan tatil planý yapmayýn...

16 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý:... Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: Ahmet...(Çetinkaya Yasin...(MTG) Faye... (Çetinkaya) Burak... (Serdarlý) Nurettin...(MTG) Hasan Aksoy... (Mormenekþe) Doðukan... (Çetinkaya) Selim Saygý... (DTB) Remzi... (Kaymaklý) Halil Turan...(Yenicami) Adeleke... (Serdarlý) K-Pet Süper Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Mormenekþe Doðan T.B Lefke Cihangir Maðusa T.G Yeniboðaziçi Serdarlý B. Baðcýl Gençlerbirliði Çetinkaya Gönyeli Lapta DOÐUKAN (ÇETÝNKAYA) Haftanýn Kareasý Doðukan... (Çetinkaya) Selim Saygý... (DTB) Remzi... (Kaymaklý) Adeleke... (Serdarlý) CENK BERKALP (ÇETÝNKAYA) Gol Krallýðý 28 GOL: Kasým Taðman (Lefke) 22 GOL: Kenneth (Yenicami) 21 GOL: David (Mormenekþe) Halil Turan (YAK) SAVAÞ TÝLKÝ (MTG-CÝHANGÝR MAÇI) 26'ncý Hafta Sonuçlarý Gönyeli - Yenicami: 1-6 Maðusa T.G. - Cihangir: 3-0 Mormenekþe - Gençlerbirliði: 1-1 Serdarlý - Lefke: 2-1 K. Kaymaklý - Yeniboðaziçi: 3-1 Doðan T.B. - Lapta: 4-0 Çetinkaya - B.Baðcýl: 3-0

17 25 Aðustos 2015 Salý 17

18 18 25 Aðustos 2015 Salý

19 25 Aðustos 2015 Salý ERC KIBRIS RALLÝSÝ ÖZEL SEYÝRCÝ ETABI ÝÇÝN HAZIRLIKLAR SÜRDÜRÜLÜYOR Avrupa Ralli Þampiyonasý'nýn (ERC) 8'inci ayaðý Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak. Adanýn kuzeyinden de geçecek Lefkoþa özel seyirci etabý için hazýrlýklar sürüyor. Lefkoþa Türk Belediyesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoþa Rum Belediyesi'nin ev sahipliðini üstlendiði ERC Kýbrýs Rallisi özel seyirci etabý, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Kuzey ve Güney Lefkoþa'yý birleþtirecek. "Kýbrýs Otomobil Derneði"nin çatýsý altýnda ve Kuzey Kýbrýs Turing Otomobil Kurumu'nun iþbirliðiyle baþlatýlan, Dýþiþleri Bakanlýðý, Lefkoþa Polis Genel Müdürlüðü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý ve Baþbakanlýk'ýn katký koyacaðý organizasyonla ilgili, dün LTB'de geniþ katýlýmlý bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýya, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý'nýn yaný sýra; Dýþiþleri Bakanlýðý, Lefkoþa Polis Genel Müdürlüðü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý ile Kuzey Kýbrýs Turing Otomobil Kurumu'ndan yetkililer katýldý ve izlenecek yol ile ilgili planlama gerçekleþtirildi. LEFKOÞA ÖZEL SEYÝRCÝ ETABI 26 EYLÜL'DE Avrupa Ralli Þampiyonasý'nýn (ERC) 8'inci ayaðýnýn Eylül tarihlerinde yapýlacaðý ve geçen yýl olduðu gibi TAPU VE KADASTRO DAÝRESÝ Taþýnmaz Mal (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Fasýl 224 Madde 24/25 Tahtýnda Ýlan Ben (MÞ9707) GILGAMIÞ PROPERTIES LTD. (TASFÝYE MEMURU Kim. No:99057) METE GÜVEN)(TASFÝYE MEMURU Kim. No: AYÇA HAVVA GÜVEN) HÝSSESÝ:950/28725 aþaðýda referanslarý yazýlý taþýnmaz malýn GÝRNE TAPU DAÝRESÝ'nin S 1356/2015 sayýlý satýþ takriri ile (Kim. No:179823) MUSTAFA ÇELÝKDEN'e satmaya muvafakat etmiþ olduðu ilan olur. Mahalle/Köy : DOÐANKÖY Koçan No : 1655 (Pafta)-(Harita) : (XII)-(29 KÖY) Ada(Blok)-(Parsel) : ()-(14+14/1/1+15/2+15/3) Yüz Ölçümü : 1 Dönüm, 3 Evlek, 3400 Ayak Kare Malýn Cinsi : ARSA Satýþ Bedeli : ,00 TL SATILIK ARABA Isuzu Rodeo 2002 model fiyatý TL Tel: Yer Alayköy ELEMAN ARANIYOR Cafe de çalýþacak bayan eleman aranýyor... Tel: SATILIK KARAVAN Yeni Erenköy plajýnda 6.5 metre boyunda full donanýmlý karavan Lefkoþa özel seyirci etabýnýn adanýn kuzeyinden de geçeceði belirtilen açýklamaya göre, organizasyon 25 Eylül Cuma sabahý deneme ve sýralama etabý ile baþlayacak. Ayný gün akþam saatlerinde ise Larnaka'da seramonik SATILIK ARABA 2011 model Vauxhall Corsa van tipi, çok temiz, klimalý SATILIK ARABA 2008 model Ford Transit Connect. Ford Tourneo Connect ile takas olunur 7000 stg Tel: ÇOCUK BAKILIR Dikmen'de özenle çocuk bakýlýr. Tel: start verilecek. Özel seyirci etabý geçtiðimiz seneden farklý olarak rallinin ilk etabý olmayacak. 26 Eylül Cumartesi günü 7 etabýn ardýndan ekipler baþkente gelerek Lefkoþa özel seyirci etabýna katýlacak. SATILIK- KÝRALIK Terminale yakýn 3+3 bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Terminale yakýn bahçeli, eþyalý müstakil ev kiralýktýr KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde öðrenciye 3. kat 3+1 daire MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: GARANTÝLERLE ÝLGÝLÝ PERDE GERÝSÝ "GÜVENLÝK/GARANTÝLER AL-VER'ÝN ÝLK SIRALARINA KONULSUN, EÞDEÐER KARÞILIÐI OLSUN" "TÜRK ASKERÝ KUVVETLERÝNÝN VARLIÐININ SONA ERÝÞ TARÝHÝ OLSUN VEYA NATO ÞEMSÝYESÝ ALTINA SOKULSUN" Müzakereler kapsamýnda henüz görüþülmemiþ olmasýna karþýn güvenlik ve garantiler konusunda çetin bir pazarlýk yaþanmasý öngörülüyor. Müdahiller ve ilgililer tarafýndan perde gerisinde Ada'da NATO varlýðýný da öngören birçok fikir üretilmekte olduðu haber verildi. Fileleftheros "Garantiler Ýçin Perde Gerisi... 'Uzlaþý Yolu' Ýçin NATO" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Kýbrýs sorununa müdahillerin de, ilgilenenlerin de, perde gerisi müdahale ve görüþmeler yaparak, 'düþünülmek üzere fikirler' vermeye çalýþtýklarýný yazdý. Haberde, uzlaþýldýðý üzere prosedürün sonunda, garantilerle birlikte ele alýnacak güvenlik konusuyla ilgili þimdiden çalýþma yapýldýðý belirtilerek, tepki ölçmek ve görüþ ortaya koymak maksatlý bazý gayrý-resmi görüþmeler gerçekleþtirilmekte olduðu kaydedildi. Yabancý diplomatlarýn Fileleftheros'a güvenliðin mülkiyetle birlikte müzakerelerdeki en zor konular addedildiðini söylediðine iþaret eden gazete özetle þunlarý aktardý: "EÞDEÐER KARÞILIKLA AL- VER'ÝN ÝLK SIRASLARINA KONULSUN" "Güvenlik/garantiler konusunun pazarlýðýn (al-ver) ilk sýralarýna konulmasý gerektiði görüþü de var. Bu görüþte olanlar, güvenlik ve garantiler sisteminin idame ettirilip ettirilmemesi konusunda varýlacak sonucun, eþdeðerde karþýlýðý olmasý gerektiðini savunuyorlar. Ýlk genel içerik görüþmesi temelinde, Kýbrýs Türk tarafýnýn garanti sistemini idame ettirmek istediði ancak bazý deðiþiklikler yapýlmasý ihtimalini de açýk býraktýðý anlaþýlýyor. Güvenlik konusunu garantilerin idamesine baðladýklarý açýktýr. Ankara, garantörlük haklarýndan feragat etmeyeceðini açýkça ortaya koydu. Kýbrýs Türk tarafý da bunu, yeni prosedürün baþýndan beridir söylüyor. Rum tarafý garantileri içerecek bir anlaþmayý kabul etmesinin söz konusu olmadýðýnda ýsrar ediyor. Bunu, kýrmýzýçizgi addediyor. Lefkoþa bu konuda AB'ye ve diðer iki garantör güce, Yunanistan ve Ýngiltere'ye dayanýyor, yatýrým yapýyor. Yunanistan, garantör olmak istemediðini, hatta modasý geçmiþ gördüðünü açýkladý. Ýngiltere ise sadece üslerle ilgili bir anlaþma aracýlýðýyla Ada'daki varlýðýný ilanihaye sürdürmek istiyor. Perde gerisinde müdahiller tarafýndan þu senaryolar geliþtiriliyor ve tartýþýlýyor: Türk tarafýnca hazýrlanan iki senaryodan biri, sadece Kýbrýs Türk oluþturucu devletçiðine garanti saðlanmasýdýr. Diðer bir fikir de Ada'daki Türk askeri varlýðýnýn -bütün müdahale haklarýyla birlikte- bir sona eriþ tarihi olmasý, geçiþ dönemi için olmasý ve bunun için takvim belirlenmesidir. "NATO ÞEMSÝYESÝ" Yine, NATO'nun Ada'ya yerleþmesi ve Türk askeri kuvvetlerinin NATO'nun þemsiyesi altýna sokulmasý yönündedir. Üçüncü taraflar NATO'yu, üç garantör güç aracýlýðýyla müdahil etmek istiyor. KAYIP BELGE Berberlik ustalýk belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yaþar Akalýn

20 Galatasaray 20 yaþýnda stoper aldý Galatasaray'ýn prensip anlaþmasýna vardýðý 20 yaþýndaki Jason Denayer, dün akþam Türk Telekom Arena'da oynanacak Osmanlýspor maçýný tribünde izleydi. Yapýlacak son görüþmenin ardýndan saðlýk kontrolünden geçirilecek olan Denayer, satýn alma opsiyonuyla birlikte kiralanacaðý açýklandý. Liglerin 505 Bin TL bedeli KTFF liglerin isim hakký için almýþ olduðu 2 tekliften Kýbrýs Türk Petrolleri Limited'in verdiði teklifi kabul ettiðini açýkladý. Firmanýn verdiði ihale bedelinin 505 Bin TL olduðu belirtildi... Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu açmýþ olduðu ihalenin ardýndan teklf veren 2 þirketin sunduðu þartlarý deðerlendirdi. Vodafone Mobile ve Kýbrýs Türk Petrolleri tarafýndan verilen ihale bedellerinden en iyisi liglerin adýný satýn almýþ oldu Sezonu Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve ayrýca Sezonu Süper Lig ve 1.Lig "Ýsim Hakký Sponsorluðu (Ana Sponsorluk)" için verilen teklifler sonucu, ihale Kýbrýs Türk Petrolleri Limited'e verildiði açýklandý. Ýhale bedelinin, (Beþ Yüz Beþ Bin Türk Lirasý) olarak kabul edildiði de belirtildi. Badmintonda antrenörlük ve hakemlik kursu düzenleniyor Badminton Federasyonu 2015 yýlý faaliyet programýnda yer alan "Antrenörlük ve Hakemlik Kursu" düzenliyor. Federasyon Baþkaný Fýrat Deniz, Türkiye'den gelecek 2 eðitmen ve ülkemizdeki eðitmenlerden oluþacak bir kadroyla eðitimlerin verileceðini belirtti. Kurslarýn 6-11 Eylül tarihleri arasýnda Lefkoþa'da Atatürk Spor Kompleksi Eðitim Merkezi'nde düzenleneceðini belirten Baþkan Fýrat Deniz, kayýtlarýn 25 Aðustos'ta baþlayacaðýný, daha detaylý bilginin numaralý telefondan bilgi alýnabileceðini belirtti. "Aday Hakemlik Kursu" ve "1. Kademe Antrenörlük Kursu" için istenen belgeler: - 2 adet vesikalýk fotoðraf - Kurs Katýlým Formu - Diploma sureti, öðrenci ise öðrenci belgesi (aslý). (Fotokopi ve faks olan öðrenci belgeleri federasyonumuz tarafýndan kabul edilmeyecektir.) - Saðlýk raporu (aslý) ). - Ýyi Hal Belgesi. - Kimlik Kartý fotokopisi. - En az lise ve dengi okul mezunu olmak yaþýndan gün almýþ olmak. 55 yaþýný geçmemiþ olmak. Hakemlik kursuna katýlmak isteyenlerin ''Aday Hakem Kursu" ücretini (100 TL), antrenörlük kursuna katýlmak isteyenlerin ise ''Antrenörlük Kursu" ücretini (150TL) en geç 4 Eylül 2015 Cuma gününe kadar saatleri arasýnda federasyon lokaline veya federasyonumuzun Capital Bank Lefkoþa Þubesi nolu hesabýna yatýrmalarýnýn gerekli olduðu açýklandý. Gençler Birliði kampý baþladý Ýskele'nin Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliði birinci hazýrlýk dönemini tamamlamasýnýn ardýndan çalýþmalara kamp ile devam ediyor. Ýskele'nin kýrmýzý siyahlý ekibi Gençler Birliði Aðustos tarihleri arasýndan yapacaðý kampý dün öðlen baþladý. Girne Pia Bella Hotel'de 6 günlük kampý baþlayan Gençler Birliðinde kafilesinde Bilal Dericioðlu baþkanlýðýnda 2 malzemeci, teknik direktör Ahmet Ogan, yardýmcý antrenör Hasan Tamel, kaleci antrenörü Can Kayataþ ve 20 futbolcu yer alýyor. Kamp süresi boyunca sabah ve akþam olmak üzere günde çift idman yapan Gençler Birliði takýmý toplam sekiz antrenman, üç hazýrlýk maçý ile devam edecek. Ýlk hazýrlýk maçý bugün Pia Bella stad'ýnda süper lig ekiplerinden Türk Ocaðý ile karþý karþýya gelecek olan Gençler Birliði'nde ikinci hazýrlýk maçý 2.lig ekiplerinden Tatlýsu Lefke Kurtuluþ Þenlikleri çerçevesinde yer alan okçuluk yarýþmalarý önceki gün (Pazar) yapýldý. Lefke Belediyesi tarafýndan organize edilen ve sponsorluðu da Lefke Belediyesi tarafýndan yapýlan yarýþmalara katýlým oldukca fazlaydý. saat de baþlayan yarýþmalar yaklaþýk 4 saat sürdü. Yarýþma sonunda dereceye girenlere ödülleri Lefke Belediye Baþkaný Aziz Kaya ve Federasyon Baþkaný Mehmet Çavuþ tarafýndan verildi. Kaya yaptýðý konuþmada okçulara teþekkür etti ve bir sonraki yarýþmada yine görüþme temennisinde bulundu. Olimpik Bayan- 30 Metre: Birinci: Sýla Barbaros -Maðusa Gençlik Adademisi Ýkinci : Berna Yolaç -Lefke Av.At. Kulübü Üçüncü: Gülay Zeybekci :Güzelyurt Okçuluk ile Dr.Ali Özsoy satad'ýnda yapacak. Antrenmanlar programýnýn oldukça yoðun olduðu kamp çalýþmlarýnda taktiksel çalýþmalarýnda yer alacaðý belirtildi. Lige yönelik olarak devam eden kamp çalýþmasý 29 Aðustos Cumartesi günü tamamlayacak olan Gençler Birliði kampýn son gününde Cihangir stad'ýnda süper lig ekiplerinden Cihangir ile hazýrlýk maçý ile kampý tamamlayacak. Kamp ortamýnýn çok iyi olduðunu belirten Gençler Birliði teknik direktörü Ahmet Ogan, lige yönelik yapmýþ olduklarý hazýrlýklarýn yoðun bir þekilde devam ettiðini, kampýn gerçekleþmesinde emeði geçen baþkaný Mustafa Gülcan, yönetime, Ýskele Belediye baþkaný Hasan Sadýkoðlu'na, meclis üyelerine kafile ile yakýndan ilgilenen Hotel yetkili ve çalýþanlarýna teþekkür etti. Okçular Lefke de attý Olimpik Erkek -30metre: Birinci : Buðra Beyaz :Lefkoþa Ferdi Ýkinci : Atlan Çelik :Güv.K.K. Okçuluk Üçüncü: Türkay Saygýlý :Güzelyurt Okçuluk Olimpik erkek -50 metre: Birinci: Kemal Ekdal :Güv.K.K. Okçuluk Ýkinci : Onur Aktansoy :Kýbrýs Okçuluk Kulübü Üçüncü: Niyazi Aktansoy :Kýbrýs Okçuluk Kulübü Compound Erkek 50 Metre: Birinci: Osman Tez :Güv.K.K. Okçuluk Ýkinci :Umut Falyacý : Lefke Av.At. Kulübü Üçüncü::Serkan Taydaþ :Lefkoþa Ferdi ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Felek çetesinin ne olduðunu öðrenmek isteyenler Afrika'nýn arþivlerine baksýn!

Felek çetesinin ne olduðunu öðrenmek isteyenler Afrika'nýn arþivlerine baksýn! Baþsavcýlýkta kalýn bir Felek dosyasýnýn olduðunu, ancak savcýlýk tarafýndan yýllardýr bu dosyanýn iþleme konmadýðýný biliyor musunuz? Felek utansýn demeyin, savcýlýk utansýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Uðursuz Aðustos aramýzdan yeni canlar aldý

Uðursuz Aðustos aramýzdan yeni canlar aldý Taraflar vatandaþlýk konusunda anlaþmýþlar... Her 4 Yunana karþý 1 Türk federasyonda vatandaþ olacakmýþ! Ne gam? 1 Türk dünyaya bedel deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aðustos 2015 Pazartesi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Derinya askere tosladý

Derinya askere tosladý Bir oðlu þehit olan baba haykýrýyor... "Ýki evladým daha var, onlarý da verecem vatan için..." Yaþþa be baba! Evlat sevgisi dediðin nasýl olurmuþ gördünüz mü? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Temmuz 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4941 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Temmuz 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4941 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýlk göz aðrýsý kolay kolay terkedilir mi? Ama yine de CTP'nin DP'den boþanýp UBP ile nikah kýymaya hazýrlandýðýný söyleyenler var. Þahitliðini de Derviþ Eroðlu yapar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com Maraþ'taki yangýnýn nedeni öðrenilememiþ henüz... Öðrenilemeyecek de... Faili meçhullere yazdýk bunu da. Ama siz yine de faili "meþhurlar" diyebilirsiniz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı