ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4983 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4983 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Uçtu uçtu Sterlin uçtu... Yalnýz kansere çare olmadýðýný sanýrdýk biz... Dövize de çare yokmuþ meðer! Aort damarý 5 santime çýkarsa tehlikeli olurmuþ! Ya Sterlin 5'e çýkarsa aort patlamaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4983 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS'TA EVET-HAYIR OYUNLARI 2. sayfada Maðusa'da kanlý hesaplaþmanýn zanlýlarýna 7'þer gün daha tutukluluk... Ýsmet Felek Polisi suçladý Felek: Polisin önünde arkadaþlarýmýz darp edildi. Hastaneye gittik. Karþý tarafýn hastanede olduðunu bilmiyorduk. Karþýlaþýnca arbede yaþandý. Bizi bu meseleye polis kendisi çekti... Hangün: Arkadaþýma býçak çektiklerini gördüm. Arkadaþýmý korumak için korkutmak amacýyla polisin belinden tabancayý aldým. Tabancayý kullanmaya hazýr hale getirdim. Nasýl kullanýldýðýný çok iyi biliyorum... (3. sayfada) "Kýbrýs'ýn seks köleleri" dünya basýnýnda... 1 yýlda 1168 köle AFP Ajansý "KKTC'de 50'ye yakýn gece kulübü genelev gibi çalýþýyor. Sadece 1 yýlda 1168 kadýn pasaportlarýna el konularak el konularak seks kölesi yapýldý" þeklinde haberi dünyaya duyurdu... Kadýnlar her ay hastaneye, oradan da emniyete gitmek zorunda. Polis pasaportlarýna el koyup, bunu güvenlikleri için yaptýðýný savunuyor sayfada 4,7'ye çýktý, 5'e koþuyor Sterlinden yeni rekor Türk Lirasý kullanmanýn bedelini çok aðýr ödüyoruz. Türkiye'yi savaþa süren Erdoðan ekonomik olarak da milleti bitirdi Kýbrýs'ta ise hükümet hala çaresizleri oynuyor Döviz gündemiyle dün baþbakanlýkta toplantý yapýldý Ömer Kalyoncu büyük devletlerin de döviz konusunda yapacak fazla bir þeyleri olmadýðýný söyledi Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakaný Sunat Atun ise "Türkiye'nin alacaðý tedbirleri izleyip görmek gerekir" dedi 7 ve 11. sayfalarda Rum tarafýna göre... Kýbrýslý Türklerin müfusu 91 bin Tüm Kýbrýs'ýn nüfusunun 956 bin 500 olduðunu hesaplayan Rum Ýstatistik Dairesi, Rum nüfusunun 8 bin kiþi azalarak 858 bin kaldýðýný duyurdu... Rum sayýsýnýn 690 bin, yabancý sayýsýnýn ise 167 bin 100 olduðu belirtiliyor sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BEYÝN JÝMNASTÝÐÝ Ali Osman DEPREM Dolgun Dalgýçoðlu "EVET"E GÝDEN YOL Mehmet Levent BASOLARI BOZUK DENETÝM Erdoðan Baybars Afrika-Yenidüzen- Kýbrýs-Havadis Hasan Kahvecioðlu Taþel grevi TAÞEL'de Emek-Ýþ süresiz grev baþlattý sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... Þener LEVENT Açý "MUHABÝRLER" NEDEN SADECE MAHKEME BAHÇELERÝNDEN BÝLDÝRÝYOR?" Bizim buralarda "gazetecilik" öylesine yozlaþtý ki, yapýlan iþe "gazetecilik" demeye bin þahit isteyeceðiz yakýnda Bizim buralarda mahkeme kapýlarýnda bir gram hint keneviri ile yakalanan gençlerin fotoðraflarýný çekmek ve ertesi gün onlarý çarþaf çarþaf gazetelerde deþifre etmek için pusuya yatan "muhabirler" var Haber kaynaklarý sadece ve sadece polis raporlarý Araþtýrma yok, soruþturma yok, gerçeði ortaya çýkarmak gibi bir gayle yok Bodoslama giriyorlar mevzuya Bu "muhabirler" yüzünden bir gram hint keneviri yüzünden adý "uyuþturucu baðýmlýsý"na çýkmýþ pek çok genç, mesleki kariyerleri zarar görmüþ pek çok insan var Buralarda gazetecilik 1-2 gramlýk hint kenevirine indirgenmiþ durumda Dünya yansa bizim "muhabirler" kýçlarýný kaldýrýp mahkeme bahçesinden ayrýlmazlar Zaten basýnýmýz da býrakýn dünyaya bakmayý, "et ve týrnak gibi" olduðumuz Türkiye'ye bile bakmaz Bugüne kadar en paralý olan ve en havalý geçinen gazetelerimizden, televizyonlarýmýzdan bir tek muhabir Ankara'dan bildirmedi, Diyarbakýr'dan bildirmedi, Türkiye-Suriye sýnýrýndan hiç bildirmedi Pat diye Guantanamo mahkumlarýnýn elbiselerini kuþanarak hayatýmýza kafa kesen videolarýyla giren IÞÝD terör örgütü ile ilgili bir tek "özel" haber yapýlmadý bugüne kadar Bir tek "muhabir", Türkiye'de örgütlenen, dahasý Türkiye Hükümeti tarafýndan da desteklendiði bilinen bu örgütün Kýbrýs'ýn kuzeyinde örgütlenip örgütlenmediðini araþtýrmadý Ýngiliz gazetesi Independent'ýn Ortadoðu muhabiri Robert Fisk soruyor: "IÞÝD'in Ýslamcý ve muhalif dostlarýnýn Suudilerle, Katarlýlarla, Türklerle baðlarýný, Suriye'ye gönderilen Amerikan silahlarýnýn IÞÝD'in eline geçtiðini soruþturmaya daha fazla zaman ayýrmalýyýz. IÞÝD neden asla Ýsrail'e saldýrmýyor? Haçlýlardan, Þiilerden, Hristiyanlardan ve Yahudilerden nefret ettiðini dile getirirken, 'Ýsrail' kelimesi neden aðza alýnmýyor? Ýsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldýrýlarý neden daima hükümeti ve Suriye yanlýsý Ýran güçlerini hedef alýyor, neden IÞÝD asla vurulmuyor?türkiye'nin NATO tarafýndan da desteklenen IÞÝD'e yönelik hava saldýrýlarýndan çok daha fazlasý neden Suriye'de IÞÝD'le savaþan Kürt PKK'ya karþý düzenleniyor?türk mühendisler, Suriyeli petrol mühendislerinin iddia ettiði gibi, IÞÝD'in kontrolündeki petrol kuyularýný mý iþletiyor? IÞÝD'in propagandasýný yapanlarneden Tayyip Erdoðan'ý kýnamak, onu 'Þeytan' olarak nitelendirmek için bu ay kadar bekledi?" Biz de soralým bari: "Bizim muhabirler neden ýsrarla ve sadece mahkeme bahçelerinden bildiriyor?" KIBRIS'TA EVET-HAYIR OYUNLARI "Baþka Ardalar ölmesin" Lefkoþa'da 7 Temmuz'da aracý içinde ölü bulunan Arda Erkan anýsýna Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu'nun desteði ile "Uçurtma Sörfü Aný Sürüþü" etkinliði düzenlendi. Baþbakanlýk'tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Arda Erkan'ýn çok sevdiði sporlardan biri olmasý nedeniyle, Heaven Surf House, Afrodit Surf Club ve Kites Bananas Club'un sponsorluðunda "Baþka Ardalar Ölmesin" sloganý ile dün düzenlenen etkinliðe KKTC ve Güney Kýbrýs'tan 50'nin üzerinde sörfçü katýldý. Önce Yedidalga'da bulunan Heaven Surf House önünde gösteriler sunan sörfçüler, daha sonra Yedidalga'dan Afrodit Surf Club'a 10 kilometrelik sürüþ gerçekleþtirdi. Sürüþ, Arda'nýn kullandýðý sörf öncülüðünde yapýldý. Sürüþte Arda'nýn ekipmanlarý, arkadaþý Kaan Özkorkut tarafýndan kullanýldý. Afrodit Sitesi'ne varýþýn ardýndan düzenlenen törende ise, Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu tarafýndan etkinliðe sponsor olan kuruluþlara teþekkür plaketi takdim edildi. MUSTAFA ERKAN Arda Erkan'ýn babasý Mustafa Erkan etkinlikte yaptýðý konuþmada, Arda'nýn anýsýný yaþatmak için düzenlenen etkinliðe katýlan sörfçü gençlere ve katký koyan herkese teþekkür etti. Acýlarýna raðmen kýsa sürede toparlanarak, uyuþturucudan baþka Ardalar ölmemesi için bu etkinliði düzenlemeye karar verdiklerini kaydeden Mustafa Erkan, bu etkinliði geleneksel hale getirmeyi düþündüklerini söyledi. Mustafa Erkan, gençleri sarmalayan uyuþturucu çemberinin kýrýlmasý için, verilecek olan her türlü mücadelenin içerisinde olacaklarýný da vurguladý. HASAN KARAOKÇU Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu Baþkaný Hasan Karaokçu ise yaptýðý konuþmada, Komisyon olarak hiç bir gencin uyuþturucuya bulaþmasýný ve uyuþturucudan hayatýný kaybetmesini istemediklerini ve bu çerçevede çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyledi. Arda'nýn ölümünün ailesi ve arkadaþlarý yanýnda tüm toplumda büyük üzüntü yarattýðýna iþaret eden Hasan Karaokçu, Arda Erkan'ýn anýsýný yaþatmak ve gençleri spora yöneltmek amacýný taþýyan böylesi anlamlý bir etkinliðe destek vermenin görevleri arasýnda olduðunu ifade etti. Gerek Arda Erkan'ýn ailesi, gerekse etkinliðe destek veren sörfçülerin, bu organizasyonu geleneksel hale getirerek uluslararasý boyuta taþýma yönünde düþünceleri olduðuna dikkat çeken Karaokçu, Baþbakan Ömer Kalyoncu'nun da uyuþturucu ile mücadele konusunda kararlý olduðunu, Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu olarak, etkinliðin daha üst düzeye çýkarýlarak, Arda'nýn uyuþturucuyla mücadelenin sembolü haline getirilmesi için elden gelen her türlü desteði vereceklerini vurguladý. Çiziktir di Çiziktirdi Güneyden çözüme evet sesleri yükseldikçe kuzeydeki hayýrcýlarýn sayýsý artýyor. Mantýk düz ve basit... Rum evet dediðine göre, bir bit yeniði var bu iþin içinde demek! Bizim yararýmýza olsa evet derler mi hiç? Alacaklarýný alýyorlar herhalde... Hesap bu hesap iþte... Anlarsýnýz ya... Rum hayýr derse, Türk o zaman evetçi olabilir ancak... Türk hayýr derse de Rum evetçi... Onun için naçiz tavsiyem þu: Gelin vazgeçin bu anketlerden... Kýþkýrtmayýn... Býrakýn kendi yataðýnda akýp gitsin bu nehir... Siz de bilirsiniz iþte... Herkes hala kuþkuyla bakar bu adacýkta birbirine... Öyle ikide bir anket yapýp da "Rumlar ilk kez çözüm istiyor" demeyin... Bunun Türk kafasýnda uyandýrdýðý soru iþaretini bilmez misiniz? Bunca zaman istemediler de neden þimdi isterler, diye sorarlar size... O halde biz hayýr deyip onlarýn heveslerini kursaklarýnda býrakalým. derler! Rum kafasýnýn da Türk kafasýndan pek farklý olduðunu sanmam... Sonuçta Kýbrýslýyýz hepimiz de... Gerçi gerçek Kýbrýslý milleti eþektir, ama o kadar eþeklik bizde de var!.. Türkün evet dediðine Rum da evet demez kolay kolay... Bakýn... Ortada henüz fol yok, yumurta yokken yayýldý bir uçtan bir uca... Rumlar bu kez evetçiymiþ, Türkler de hayýrcý! Tabii mal-mülk meselesindeki spekülasyonlar da Türk tarafýndaki havayý daha da elektriklendirdi... Mustafa Akýncý "kimse maðdur olmayacak" diyerek ortalýðý yatýþtýrmaya çalýþtýysa da iþe yaramadý... Herkesin içine bir kurt düþtü bir kere... Þüphe... Þimdi buna bir de güneyden gelen evet sesleri eklenince vaziyet tamam... Rum tarafýnýn eveti güçlenirken, Türk tarafýnýn eveti zayýflýyor... Tabii eþeðe binmeden ayaklarýný sallamayý da çok seven bir milletiz biz... Sanki herþey olup bitmiþ ve anlaþma hazýrmýþ gibi, bir de fikrini sorarýz ahaliye... Gözü kapalý ya evet, ya hayýr desin... Neye evet, neye hayýr diyeceði ortaya çýkmadan bu soru sorulur mu? Özellikle toprak, harita, vatandaþlýk konularýnda pek çok spekülatif haber dolaþýyor ortalýkta... Gemilere doldurulup gönderileceði endiþesine kapýlan TC'liler þimdiden örgütleniyorlar... TC'li dernekler Akýncý'nýn kapýsýna giderek ilk aðýzdan bilgi almaya çalýþýyorlar... Bunun için müzakerelerde þeffaflýk çok önemli... Bir anlaþma ancak bu þekilde saðlam temeller üzerine oturtulabilir... Yalan haber ve propagandayla halkýn kandýrýlmasý böyle önlenebilir ancak... Gizlilik þüphe yaratýr... Þeffaflýk ise güven... Bana sorarsanýz, henüz ciddi bir sinyal göremedim çözümle ilgili... Üstelik hýzlý baþlayan müzakerelerin son zamanlarda hýzý kesildi... Yaz uyuþukluðu belki... Keþke müzakerelerimizi etkileyecek kadar baþýmýza vurmasaydý bu sýcaklýk... Kýbrýs'ý ikiye bölen kanlý iþgal Temmuz ve Aðustos aylarýndaydý... Bombalar ve mermiler sýcaða sýcak kattý... Yine de istilacý yapacaðýný yaptý... Bu cehennem sýcaðýnda savaþ olur da müzakere olamaz mý? Bunca yýl bekledikten sonra kaybedecek vaktimiz mi var bizim? Bir film gördüm... Birini öldürmesi için kiralýk bir katil tutan bir adam, sonunda o katilin kurbaný oldu... Ne kadar da benzer bizim durumumuza... Yurtdýþýndan kurtarýcý davet edenler de o kurtarýcýnýn kurbaný olmaz mý? Ne diye mi yazdým bunu? Müzakere masasýnda unutulmasýn diye!

3 Uçanok-Felek kavgasý Tutukluluk süreleri 7 gün daha uzatýldý n Maðusa'da geçtiðimiz Perþembe günü Uçanok grubu ile Felek grubu arasýnda çýkan kavgada tutuklanan 30 zanlý dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý... n ZANLI HANGÜN, GÖNÜLLÜ ÝFADE VERDÝ... Müfettiþ Muavini Ulaþ Ursavaþ, zanlý Özcan Hangün'ün gönüllü ifade vererek olayý anlattýðýný aktardý. Hangün ifadesinde "Arkadaþýma býçak çektiklerini gördüm. Arkadaþýmý korumak için korkutmak amacýyla polisin belinden tabancayý aldým. Tabancayý kullanmaya hazýr hale getirdim. Tabancanýn nasýl kullanýldýðýný çok iyi biliyorum. Ama güvenlik mandalýný açmadým. Tabancayý sadece Kamil Uçanok'a doðrulttum" ifadelerini kullandý. n ZANLI ÝSMET FELEK KONUÞTU... Zanlý Ýsmet Felek, mahkemede söz alarak kendisini savundu. Felek, "Olay günü saat 11:00 gibi Ýlker Ercüment beni arayarak Özcan Hangün ile arkadaþlarýnýn saldýrýya uðradýðýný, aðýr yaralandýklarýný ve avukat Yunsal Ýlhan'ýn ofisine sýðýdýklarýný, polisin ise müdahale edemediðini söyleyip, benden olay yerine gelerek Özcan'ý hastaneye götürmemi istedi. Yarým saat sonra Yunsal Ýlhan'ýn ofisine geldim ve Özcan'ý alýp kendi arabamla hastaneye götürdüm. Polisin önünde arkadaþlarýmýz darp edildi. Hastaneye gittik. Karþý tarafýn hastanede olduðunu bilmiyorduk. Karþýlaþýnca arbede yaþandý. Bizi bu meseleye polis kendisi çekti. Yaralý arkadaþýmýzý hastaneye götürmekten daha doðal ne olabilir? Polis mahkeme önünde müdahale edemediði için hastaneye tedbirli gittik. Gönüllü ifade vermek istiyoruz. Biz maðdur olduk" þeklinde kendisini savundu. (Gamze PÝR BAYKUR) Geçtiðimiz Perþembe günü Uçanok grubu ile Felek grubu arasýnda Maðusa Kaza Mahkemesi önünde baþlayan ve akabinde Maðusa Devlet Hastanesi'ne taþýnan kavgada tutuklanan 30 zanlý almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden polis tarafýndan alýnan yoðun güvenlik önlemleri altýnda Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Ýsmet Felek ile 14 adamý dün sabah mahkemeye çýkarýlýrken, Ali Osman Uçanok ile 14 adamý ise öðleden sonra mahkemeye çýkarýldý. "Katle teþebbüs", "Kanunsuz ateþli silah tasarrufu ve taþýma", "Kanunsuz patlayýcý madde tasarrufu ve taþýma", "Kavga", "Rahatsýzlýk", Tecavüzkar alet taþýma", "Uygunsuz tavýr ve hareket", "Vahim zarar", "Ciddi darp", "Ayaklanma" ve Kanunsuz topluluk" suçlamalarýyla ilgili olarak mahkemeye çýkarýlan Felek grubu ile "Yaralama", "Kanunsuz býçak taþýma", "Kavga", "Rahatsýzlýk", "Kanunsuz topluluk", "Tecavüzkar alet taþýma" "Ciddi darp" ve "Uygunsuz tavýr ve hareket" suçlamalarýyla mahkemeye çýkarýlan Uçanok grubu'nun tutukluluk süreleri 7'þern gün daha uzatýldý. Felek grubundan 1 kiþi, Uçanok grubundan 13 kiþi serbest kaldý... Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiþ Muavini Ulaþ Ursavaþ, Uçanok grubunun 20 Aðustos tarihinde Maðusa'da meydana gelen "Yaralama", "Kanunsuz býçak taþýma", "Kavga", "Rahatsýzlýk", "Kanunsuz topluluk", "Tecavüzkar alet taþýma" "Ciddi darp" ve "Uygunsuz tavýr ve hareket"suçlarýyla ilgili olarak, Felek grubunun ise "Katle teþebbüs", "Kanunsuz ateþli silah tasarrufu ve taþýma", "Kanunsuz patlayýcý madde tasarrufu ve taþýma", "Kavga", "Rahatsýzlýk", Tecavüzkar alet taþýma", "Uygunsuz tavýr ve hareket", "Vahim zarar", "Ciddi darp", "Ayaklanma" ve Kanunsuz topluluk" suçlarýyla ilgili olarak tutuklanarak 21 Aðustos tarihinde mahkemeye çýkarýldýklarýný ve 3'er gün tutukluluk aldýklarýný belirtti. 3 günlük süre içerisinde 18 kiþiden ifade alýndýðýný belirten Ursavaþ, yaklaþýk 20 kiþiden daha ifade alacaklarýný söyledi. Ursavaþ, fotoðraf ve kamera kayýtlarýndan yapýlan incelemelerde Uçanok grubundan 13 kiþinin, Felek grubundan ise 1 kiþinin mesele ile baðlantýsý olmadýðýnýn anlaþýlarak serbets býrakýldýðýný ancak Uçanok grubundan 3 kiþinin daha tespit edilerek tutuklandýðýný açýkladý. Fotoðraf ve kamera kayýtlarýnýn incelenmesine devam edildiðini söyleyen Ursavaþ, Uçanok grubundan 5-6 kiþinin daha tespit edildiðini ve konu kiþilerin arandýðýný belirtti. Zanlý Hangün gönüllü ifade verdi... Müfettiþ Muavini Ulaþ Ursavaþ, Felek grubunda olan ve aleyhine "Katle teþebbüs" davasý da getirilen zanlý Özcan Hangün'ün gönüllü ifade verdiðini belirtti. Ursavaþ, zanlý Hangün'ün ifadesinde kavga esnasýnda arkadaþýna býçak çekildiðini görüdüðünü, arkadaþýný korumak için korkutmak amacýyla polisin belinden silahý alarak kullanmaya hazýr hale getirdiðini ancak tabancanýn nasýl kullanýldýðýný çok iyi bilmesine raðmen tabancanýn güvenlik mandalýný açmadýðýný ve tabancayý sadece Kamil Uçanok'a doðrulttuðunu söylediðini açýkladý. Aranan kiþiler ve emareler var... Mesele ile ilgili olarak fotoðraf ve kamera kayýtlarýnýn incelenmesine devam edildiðini yineleyen Müfettiþ Muavini Ulaþ Ursavaþ, fotoðraf ve kamera kayýtlarýndan 5-6 kiþinin daha tespit edildiðini ve arandýklarýný anýmsattý. Ursavaþ, ayrýca kavga esnasýnda zanlýlarýn tasarrufunda olan 2 býçaktan 1 tanesinin bulunduðunu diðerinin ise arandýðýný söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Ursavaþ, Uçanok grubunun ve Felek grubunun 8'er gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Ýsmet Felek, kendisini savundu... Zanlý Ýsmet Felek, mahkemede söz alarak, avukatýnýn Yunsal Ýlhan olduðunu ancak Ýlhan'ýn tanýk konumunda bulunmasýndan dolayý mahkemede hazýr bulunamadýðýný belirterek, kendi grubundaki tüm zanlýlarý savunan Avukat Ahmet Demirel'in avukatlýðýný kabul etmediðini ve kendisini savunmak istediðini söyledi. Bunun üzerine kendisini savunan Felek mahkemede olayý anlattý. Felek, "Olay günü saat 11:00 gibi Ýlker Ercüment beni arayarak Özcan Hangün ile arkadaþlarýnýn saldýrýya uðradýðýný, aðýr yaralandýklarýný ve avukat Yunsal Ýlhan'ýn ofisine sýðýdýklarýný, polisin ise müdahale edemediðini söyleyip, benden olay yerine gelerek Özcan'ý hastaneye götürmemi istedi. Yarým saat sonra Yunsal Ýlhan'ýn ofisine geldim ve Özcan'ý alýp kendi arabamla hastaneye götürdüm. Polisin önünde arkadaþlarýmýz darp edildi. Hastaneye gittik. Karþý tarafýn hastanede olduðunu bilmiyorduk. Karþýlaþýnca arbede yaþandý. Bizi bu meseleye polis kendisi çekti. Yaralý arkadaþýmýzý hastaneye götürmekten daha doðal ne olabilir? Polis mahkeme önünde müdahale edemediði için hastaneye tedbirli gittik. Gönüllü ifade vermek istiyoruz. Biz maðdur olduk" þeklinde kendisini savundu. 7'þer gün daha tutuklu kalacaklar... Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, Uçanok grubu ile Felek grubunun tahkikat maksatlarý bakýmýndan 7'þer gün daha poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi.

4 A KAY A L A ÝFÝL DÝR Çeteler çeteciler kol gezer sokaklarda Ne polisten korkarlar ne de mahkemeden Polisin belinden tabancasýný bile alýrlar da Çekinmezler göz kýrpmadan adam öldürmekten Kalay KIYAK CUMHURÝYETÝN ÞARKICILARI "Cumhuriyet" gazetesinde yer alan habere göre Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarýnýn odaðýndaki iþadamý Reza Zarrab'ýn kuryeliðini yapan Adem Karahan Ebru Gündeþ'in þoförü Tolgay Ayaz'a 12 bin lira havale yapmýþ. Ayaz, 2000 yýlýndan bu yana Ebru Gündeþ ile çalýþýyormuþ. Bize ne caným Zarrab'ýn yaptýðý hýrsýzlýklardan, ya da karýsý Ebru Gündeþ'ten. Biz KKTC'yiz, kýyak bir cumhuriyetiz. 2 saatlik konser için sayarýz milyarlarý, vergi mergi de istemeyiz hani Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent "EVET"E GÝDEN YOL BEYÝN JÝMNASTÝÐÝ Bazan, "Hade gelin bir beyin jimnastiði yapalým" derler ya arkadaþlarýnýz... Ve siz de iþi gücü býrakýr bir konuya odaklanýp düþüncelerinizi paylaþýrsýnýz ya onlarla... Ben de bugün sizin için bir beyin jimnastiði yapmaya karar verdim. Ordan batýp burdan çýkacaðým anlayacaðýnýz... Yazýnýn baþýndaki görüntü bu... Türkiye Annan Planý referandumunda dünyanýn gözünde aklandý... Biz evet dedik, Rumlar hayýr dedi ve aklandý... Ýþgalciliði, Türkiye'de halklarýna karþý uyguladýðý baskýlar, komþularýyla kavgalarý, anlaþmazlýklarý bir anda unutuldu... Bu bir Anglo-Amerikan oyunuydu... Anglo-Amerikan derken Ýsrail'in de bu iþin dýþýnda olduðunu söylüyorum sanýlmasýn... Çünkü herþey Ýsrail içindir. BOP eþbaþkaný Tayyip göstermelik bir kavgaya tutuþtu Ýsrailli liderle ve o meþhur lafýný söyledi... "Van minut"... Müslüman araplarýn dünyasýnda kahraman ilan edildi bir anda... Anglo Amerikan stratejisinin Türkiye topraklarý üzerinde de gözü var... Dicle, Fýrat bölgelerinin kutsal kitaplarýnda Ýsrailoðullarý'na ait olduðu yazýyormuþ ya... Tayyip sayesinde buralarý hep satýn alýndý bedeli ödenerek... Ve Annan Planý'ndan sonra zývanadan çýkan Tayyip Erdoðan bir güven bunalýmý yarattý... Ýpliði emperyalizme baðlý birisini alaþaðý etmek zor deðil de, henüz onun yerine geçecek birisi bulunamadý anlaþýlan... Birkaç yýl içerisinde Tayyip'e ve Türkiye'ye yaratýlan imaj silindi... Þimdi tüm komþularýyla kavgalý, terör örgütleriyle içli dýþlý ve de Kýbrýs'ta iþgalci bir Türkiye var... Yeni görüntü bu... Müzakereler sürecek deniyor ama pek fazla bir beklenti olmamalý... Ýki toplumlu demek taksim demektir ve burada Türkiye'nin varlýðýnýn devam etmesidir. Bir TV kanalýnda izlemiþtim. Yanýlmýyorsam Tuðrul Türkeþ'ti... Konu 12 Adalar'dý... Program yapýmcýsý Türkiye neden 12 Adalarý zamanýnda almadý da Yunanistan'la bu sorunlar yaþanýyor dediðinde Türkeþ, "Biz 12 Adalar'ý almýþ olsaydýk, Sovyetler Birliði de Sarýkamýþ'ý alacaktý" dedi... Yapýmcý, "Yani bir pazarlýk iþi bu" dedi... "Öyledir, bir taraftan alýrsanýz diðer taraftan vereceksiniz" dedi Türkeþ... Ýþte bizim beyin jimnastiðinin can alýcý noktasý burasý.. Güneydoðu'da süren bir savaþ var... Ýþ çýðýrýndan çýktý ve bunun sonu bir taraf için mutlu sonla bitecek... Bana kalýrsa Kürtler sevinecek... Kürtler Amed'i baþkent yapacaklar... Ancak bir taraftan verilirse diðer taraftan alýnýr dengesi içinde Kýbrýs'ýn kuzeyinde de Türkiye'nin kontrolünde kurulan devlet resmi bir sýfat kazanabilir... Herþeyin Ýsrail'in güvenliði için olduðunu da unutmayalým... ÖÐRENCÝLERDEN SOS ÇOCUK KÖYÜ'NE BAÐIÞ Ýngiliz Okulu'nda eðitim gören Baþak Elcil, Seris Akansel ve Buse Abahorlu yapýmýný ve sunuculuðunu üstlendikleri radyo programýnda SOS Çocuk Köyü için baðýþ topladý. Mart 2015'de Radyo Mayýs'ta "DJ Sizsiniz" isimli program hazýrlayýp sunan öðrenciler, programýn dinleyicilerinden her bir istek parça için 1 TL toplayarak, SOS Çocuk Köyü için saðladýklarý baðýþý SOS Çocuk Köyü Ulusal Müdürü Refika Ýnce'ye teslim ettiler. Genç baðýþçýlara teþekkür belgelerini sunan Ýnce, "Çocuklarýn birbirlerine karþý duyarlý olmasý hepimize gelecek için ümit veriyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Baraka 10. geleneksel yaz kampýný gerçekleþtirdi Baraka Kültür Merkezi 10. Geleneksel yaz kampýný bu yýl Aðustos tarihleri arasýnda, Tatlýsu (Akatu) Zambak Tatilköyü'nde gerçekleþtirdi. Baraka aktivistleri ve dostlarýndan oluþan 47 kiþinin katýldýðý çadýr kampýnda dört gün boyunca, forum, panel, tiyatro atölyesi, nostaljik oyunlar ve karaoke gibi etkinlikler gerçekleþtirilirken, Sol Anahtarý da konser verdi. Yýl boyunca, kültürel ve sanatsal aktiviteler ile politik eylemler yürüten Baraka Kültür Merkezi, 10 yýldan beridir her yaz düzenledikleri kamplarla yýlýn yorgunluðunu atarken, yeni üretimler için moral depolayarak enerji topluyor. Baraka aktivistlerinin kolektif hazýrladýklarý kampta ilk gün kolektif çalýþma ile kamp alanýna çadýrlarýn kurulmasýnýn ardýndan, yapýlan açýlýþ konuþmalarýyla kampa baþlandý. Kampýn ikinci gününde düzenlenen forumda "Gençlik ve Öðrenci Mücadelesi" irdelenirken yine ayný gün plajda çuval yarýþý, kaþýkla yumurta taþýma gibi nostaljik oyunlar oynanarak geçmiþe dönüldü. MAÐUSA'DA ADAM ÖLDÜRMEYE TEÞEBBÜS 5 TUTUKLU Gazimaðusa'da Cumartesi günü meydana gelen olayda 15 Aðustos Bulvarý üzerinde O.K. (E-20), K.T.Ö. (E-33) tarafýndan Y.O.'yu (E-35) öldürmesi için kendisine verilen tabanca ile, oraya aracý ile gelen K.T.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan E.C.G.'nin (E-32) kendisine tuzak kurduðunu düþünerek adý edilenlere 7 el ateþ ederek adam öldürmeye teþebbüs etti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, açýlan ateþ sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, aracýn benzin deposu delindi ve sað arka lastiði patladý. Bu sýrada O.K., A.A.'nýn (E-25) kullanýmýndaki araç ile olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafýndan takip edildiðini fark etmesi üzerine havaya iki el ateþ edip yaya olarak kaçmaya çalýþtýðý sýrada yakalandý. Adý edilen, K.T.Ö., E.C.G., A.A. ve meseleyle baðlantýsý olduðu düþünülen M.D. (E-36) tutuklandý. Polis, M.D.'nin evinde yaptýðý aramada bir kanunsuz tabanca buldu. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. "Politis" gazetesi yazdý. Vatandaþlýk konusunda taraflar anlaþmýþ. Yeni kurulacak devlette 4 Yunanlýya karþýlýk 1 Türkiyeli vatandaþ yapýlacakmýþ. Mustafa Akýncý, geçtiðimiz günlerde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Rum basýnýnda çýkan spekülâtif haberlere kesinlikle itibar edilmemesini istemiþti. Ama sen gel de bunu bizim hamaset tellâllarýna anlat... Yaygara koptu kopacak... "Azýnlýk oluyoruz!" Oysa ortada hiç endiþeye kapýlacak bir durum yok. Bir kere haber resmen doðrulanmýþ deðil. Kaldý ki doðrulansa bile telâþ ve endiþe yersiz. Hele hele "Bir Türk dünyaya bedeldir" diyenlerin, bundan rahatsýz olmasý için hiçbir neden yok! Dünyaya bedel olan 1 Türk, 4 Yunan'a mý bedel olamayacak?! Ýsterseniz bu da iþin gýrgýr tarafý diyebilirsiniz ama, hamaset tellâllarý bunu çoktan ele alýp yola çýktý bile... Kýbrýs Üniversitesi Araþtýrma Merkezi tarafýndan yapýlan bir ankete göre, Rum tarafý 2004'ten bu yana ilk kez çözümden yana bir tavýr içindeymiþ. Kesin "Evet"çilerin oraný yüzde 30.48, kesin "Hayýr"cýlarýn oraný ise yüzde 12.72'ymiþ. Geriye kalan yüzde 43.20, evetle hayýr arasýnda gidip geliyor. Aslýnda bu çok erken yapýlmýþ bir anket. Çünkü ortada fol yok yumurta yok. Evetçiler neye göre "kesin evetçi", hayýrcýlar neye göre "kesin hayýrcý" belli deðil. Bütün konularda anlaþmaya varmadýkça, hiçbir konuda anlaþýlmýþ olmayacak prensibi halen geçerliliðini koruyor. Yani çözüme giden yol kadife halýlarla döþenmiþ deðil. Tam aksine keskin kayalar, insan boyunda dikenli çalýlarla kaplý... Toprak, mülkiyet, vatandaþlýk ve askersizleþtirme konularýnda hemen hemen hiçbir yakýnlaþma yok. Rum tarafýnda kesin evetçi olanlar, belli ki son yýllarda büyük ekonomik yýkýmdan en fazla etkilenenlerdir. Haklý olarak insanlarýn artýk buralarýna geldi. Bir anlaþma olsun da nasýl olursa olsun noktasýnda olanlardýr bunlar. Ancak, yüzde oranýnda kararsýz ve yüzde oranýnda "kesin hayýrcý"lar karþýsýnda, ne kadar yol katedip muradlarýna erecekleri tartýþma konusudur. Sonunda yolun dikenler ve sarp kayalýklarla dolu bölümleri aþýlýr ve bütün konularda anlaþma saðlanmýþ olarak referanduma sunulacak bir metin ortaya çýkar mý bilmem. Bu sorunun yanýtý için vakit henüz erken. Ayný þekilde, Rum halkýnýn çoðunluðunun çözümden yana bir eðilim içinde olduðunu söylemek için de erken bir noktadýr bulunduðumuz nokta. Kýsacasý, çözümün þekli þemali ortaya çýkmadan, taraflarýn eðilimleri konusunda bir þey söylemek pek mümkün görünmüyor. Umalým ki barýþ ve çözüm istenci tüm engelleri yýka yýka "Evet"e doðru yol alsýn...

5 5 25 Aðustos 2015 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Senin deniz ile bir sorunun mu var? Kaçýncýdýr adýný kumlara yazýyorum, dalgalar gelip siliyor!.. BASOLARI BOZUK DENETÝM MÝÞ-MIÞLAR * Baþbakan Kalyoncu, solun ne demek olduðunu bilmiyormuþ. - Bir iki soru daha sorulursa muhtemelen hatýrlayabilirmiþ. * UBP'de 5 aday baþkanlýk için yarýþacakmýþ - Yazýk! Diðer 3 kulvar boþ mu kalacak 3 aday daha çýkmalý ki müthiþ bir final olsun! * Çevremiz çöplüðü andýrmaktaymýþ. - Utanalým da söylemeylim bari! Çevremizde bizden baþkasý yok. Atan biz, üstüne basýp geçen biz!.. Bu þikayet kime onu anlamam! * Girne Limaný KKTC'ye yakýþmýyormuþ. - Laf aramýzda çok bile. * Eski sendikacýlardan Hasan Sarýca, emekçiler adýna konuþtuðunu iddia edenlere 1000 defa yuh çekmiþ. - Boþuna yorulmuþ. Yok ki öyle iddia sahipleri Baþlýkta unutulmuþ eski sloganlardýr onlar! * Her 4 Yunan'a karþý 1 Türk vatandaþ olacakmýþ. - Kabul 100 çiftimiz olsa, 10 yýlda katlarýz hepsini. * CTP'nin solculukla ilgisi yokmuþ. - Nasýl yok yahu Trafik hala soldan deðil mi? Yürümüyorlar ya artýk, arabada gidiyorlar, soldan! * Þükrü Sina Gürel Kýbrýs'a gelmiþ. - Mustafa Akýncý'nýn gönderildiðini ve yeni hükümetin kurulduðunu gözü ile görmek istemiþtir mutlaka. (9 Haziran Bu köþede) Dünya Atletizm Þampiyonasý'nda Bolt'u izledim. Öyle rahat koþuyordu ki, ben de koþabilirim gibi geldi bana Geçenlerde küçük bir haber vardý gazetelerde. Hýrsýzlýk suçundan yakalanan bir yabancýnýn, 7 yýldýr bu ülkede kaçak yaþadýðý ortaya çýkmýþ. Breh breh breh. Bizim Ýsmet de der ki "Annan". Bu, çok büyük bir rezalettir. Skandaldýr Yüz karasýdýr. -Bir adam, 7 uzun yýl boyunca, nasýl olur da yakayý ele vermeden bu ülkede yaþar? Hazýrcevaplar, hemen cevabý basacaktýr þimdi: - Bu gadar insanýn içinde nasýl bulacaklar bir adamý? Ah caným kardeþim. Bu gadar insanýn içinde bir tane deðil ki! Onlarca Yüzlerce Binlerce var. Hangisine el atsan, mutlaka bir tane yakalarsýn. Üstelik bu "zenci"! Farklý yani Yabancý olduðu renginde yazýlý. Kuþku çekmesi, tespit edilmesi daha kolay. Ah denetim Vah denetim Basolarýn bozuldu da... Sen bize neler ettin denetim. OKUL DEÐÝL, KANTÝN! Eðitim Bakanlarý çalýþýyor. Eðitimi düzeltmek için. Sendikalar çalýþýyor Öðretmeni düzeltmek için. Hem de yoðun olarak çalýþýyorlar. Gel gör ki, çalýþýyorlar, çalýþýyorlar elde var "Sýfýr". Daha kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor. Yeni ders yýlýna giriyoruz ya, yine palavralar baþladý. Boþverin. Umudu kestik Olmuyorsa olmuyor. Okullarý brakýn Kantinleri düzeltin, daha hayýrlý bir iþ olur! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DEPREM Memur maaþlarýný düþünürken, dairelerin elektrik parasý geldi gündeme "Depreme ne kadar hazýrlýklýyýz" diye soruyor, Maden Metalürji Jeoloji Jeofizik ve Petrol Mühendisleri Odasý Baþkaný Doç. Dr. Ertan Akün Sorulacak soru mu bu? Zaten kýt kanaat geçiniyoruz. Vergi toplayamýyoruz Yol yapamýyoruz. Hastane sözümüz vardý hep ertesi yýla öteliyoruz. Kanser cihazlarý, tetkik cihazlarý alamýyoruz. Daðlarýmýz deliniyor onu durduramýyoruz. Kamyon kamyon daðýmýzý taþýyýp tarým alanlarýmýza yol diye döküyorlar. Hem üretimimizi durduruyorlar, hem de çevremizi kirletiyorlar. Hani turist gelecek desek, bu ortama onlar bile gelmiyorlar Arýtma tesislerimiz çalýþmýyor, kirletiyoruz, elimiz kolumuz baðlý bakýyoruz. Çalýþan havaalanýný sattýk ötekini de çalýþtýrmamaya söz verdik. Sahilleri sattýk. Alanlar, bizim malýmýzý ya kumarhane yaptýlar ya tekellerine geçirdiler. Halký dolandýrýyorlar. Ama bize vergi vermedikleri gibi kendi üreticimize destek olacak ürünleri de almýyorlar. Bir taþla iki kuþ vurdular Yurtdýþýndan, kendi ülkelerinden getiriyorlar, çalýþanlarla beraber her þeylerini de. Elimizde maddi imkân olsaydý biz yapardýk Onlarý yapamazken. Seçim önceleri verdiðimiz sözleri yerine getirmezken Sen kalk depremde, önlemden bahset. Neymiþ binalar eskiymiþ. Yok, kamu binalarý daha vahimmiþ. Hele okullarýn durumu daha kötüymüþ. Can maldan daha deðerliymiþ. Koruyamýyormuþuz. Alacakmýþýz tüm bu binalarý. Ölçecekmiþiz. Bir de ya yýkýp yeniden yapacakmýþýz, yada güçlendirecekmiþiz hepsini. Hadi caným sen de Öyle paramýz olsaydý ne yapacaðýmýz bilirdik. Kendi yandaþlarýmýzý daha çok yerleþtirirdik dairelerimize. Kendi kýzlarýmýza, oðullarýmýza daha iyi iþ yaratýrdýk. Makam arabalarýmýzý deðiþtirirdik. Yeni þoförler, yeni sekreterler alýrdýk. Böyledir muz cumhuriyetlerinde iþler. Hükümeti var, yetkisi yoktur oralarýn. Aðýzlarý var sözleri yoktur. Kulaklarý var sadece emredicisine duyarlý. Parayý baþkalarý gönderirse olacaðý budur. Ýhaleleri baþkalarý açýp, kendi adamlarýna yaptýrýrlarsa Bir de yerli halkýn kalkýnmamasý için gayret gösterirlerse. Muz cumhuriyetindekilerin elinden ne gelebilir? Koskocaman bir hiç... Durup dururken kalkmýþ mühendis midir, doçent midir nedir Ýstanbul'a bakarak. Oradaki binalarý göstererek Depreme hazýrlýktan bahsediyor. En son Baf'ta olmuþtu büyük deprem. Millet çadýrlarda yatmýþtý günlerce. Açlýk çekmiþlerdi. Ama aradan bir ömür geçti. KKTC'de olasý bir depreme hazýrlýklý mýymýþýz diye soruyor Kim bilir bir daha ne zaman olur o deprem. Hele olsun bakarýz Baþbakanlýkta döviz masasý Dövizin yükseliþi konusunda alýnacak tedbirlerle ilgili ilk toplantý baþbakanlýkta yapýldý Kalyoncu: Vatandaþlarý rahatlatmak açýsýndan neler yapýlabileceðine, hangi tedbirlerin alýnabileceðine bakýlacak "Ev kiralarý ve dövizle borçlanma ayrýntýlý ele alýnacak " Dövizin yükseliþi konusunda alýnacak tedbirlerle ilgili ilk toplantý dün Baþbakan Ömer Kalyoncu baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Baþbakanlýkta saat 18.30'da baþlayan toplantýya Maliye Bakaný Hasan Baþoðlu, Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakaný Sunat Atun, Merkez Bankasý Baþkaný Bilal San, Devlet Planlama Örgütü Müsteþarý Ödül Muhtaroðlu, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Baþkaný Fikri Toros, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, banka müdürleri, Baþbakanlýk müsteþarlarý ve diðer yetkililer katýldý. Baþbakan Ömer Kalyoncu toplantýnýn baþýnda basýna yaptýðý açýklamada, dünyanýn yaþanan geliþmeler ve dövizin yükseliþiyle sarsýldýðýný belirterek, geçen hafta Bakanlar Kurulu giriþinde dövizle ilgili yapýlacak fazla bir þey olmadýðýný ifade ettiklerini, ancak konunun dövizle ilgili yapýlacak hiç bir þey yok þeklinde algýlandýðýný söyledi. Büyük devletlerin de döviz konusunda yapacak fazla bir þeylerinin olmadýðýnýn ortaya çýktýðýna iþaret eden Kalyoncu, bütün bunlara raðmen kendilerinin Bakanlar Kurulu'nda ekonomiyle ilgili toplantýlarý düzenli yapma kararý aldýklarýný, ilk toplantýyý da bugün gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Bugünkü toplantýda, vatandaþlarý rahatlatmak açýsýndan neler yapýlabileceðine, hangi tedbirlerin alýnabileceðine bakacaklarýný ifade eden Kalyoncu, yurttaþlarýn dövizdeki yükseliþten en az etkilenmesi için ekonominin büyütülmesi gerektiðini, yatýrým çekebilmek ve yatýrýmlarýn devamý için neler yapýlabileceðinin de dünkü toplantýda vurguladý. görüþüleceðini EV KÝRALARI VE DÖVÝZLE BORÇLANMA Baþbakan Ömer Kalyoncu kýsa açýklamasýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný da yanýtladý. Tedbirler içinde ev kiralarý ve eðitim için öngörülen önlemler olup olmadýðý hakkýndaki soruyu yanýtlayan Kalyoncu, sadece bu konuya deðil, her konuya bakýlacaðýný kaydetti. Ev kiralarý ve dövizle borçlanmayla ilgili ne yapýlabileceðinin ayrýntýlý olarak ele alýnacaðýný ifade eden Kalyoncu, bu konularda yapýlabilecek bir þey yoksa de yurttaþlarýn nasýl rahatlatýlabileceðini görüþeceklerini belirtti. Þimdiden sonuç hakkýnda bir þey söylemenin mümkün olmadýðýný belirten Baþbakan Kalyoncu, tedbirlerin mümkün olan en erken zamanda alýnacaðýný vurguladý. Baþbakan Kalyoncu, toplantýlarýn ne sýklýkta olacaðýnýn da bugünkü toplantý sonrasýnda belirleneceðini söyledi. TAÞEL'deki grev hakkýnda sorulan bir soruyu da yanýtlayan Kalyoncu, konuyla Çalýþma Bakanlýðý'nýn ilgilendiðini kaydetti. Baþbakan Kalyoncu, grevden daha çok çalýþanlarýn ve þirketin zarar göreceðini düþündüðünü de dile getirdi. ÇOLAK, ANKARA'YA GÝDÝYOR Dýþiþleri Bakaný Emine Çolak, bugün Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak. Enformasyon Dairesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre Ankara ziyareti kapsamýnda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan kabul edilecek olan Bakan Çolak, Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Volkan Bozkýr ile de bir araya gelecek. Bakan Çolak'a Ankara ziyareti çerçevesinde, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Erhan Erçin, Bakanlýk Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel ve I.Sekreter Aysan Mullahasan eþlik edecek. GÜNLÜK "ABD TÜRKÝYE'YÝ IÞÝD'E KARÞI SAVAÞA KATMAK ÝSTÝYOR." Ýngiliz Daily Telegraph gazetesi, 16 Aðustos'ta "PKK ABD'yle gizlice görüþüyor" baþlýklý haberindekck Yürütme Konseyi Eþbaþkaný Cemil Bayýk'ýn "ABD'nin Türkiye ile aramýzda arabuluculuk yapmasý gerektiði çaðrýmý yineliyorum. Bize bir garanti verirlerse üzerimize düþen rolü yerine getiririz. Garanti verilmezse tek taraflý adým da atamayýz" dediðini aktarmýþtý.abd Dýþiþleri Bakanlýðý, PKK ile Washington'un iletiþim halinde olduðu iddialarýný yalanladý ve "Bizim için hiçbir þey deðiþmedi. PKK bir terör örgütüdür. PKK ile görüþmeler yürütmüyoruz" demiþti. ABD'nin Daily Telegraph'ýn haberini yalanlamasýnýn ardýndan, Die Welt'ekonuþan Bayýk, ABD'yle görüþtükleri iddiasýný yineledi.bayýk, Washington tarafýndan yalanlanan "ABD ile görüþüyoruz" açýklamasýný tekrarlayarak," ABD, Türkiye'yi IÞÝD'e karþý savaþa katmak istiyor ve bu yüzden diplomatik bir dil kullanarak hassasiyetlerini dikkate alýyor. Açýkça söylemiyorlar ama Amerika yeþil ýþýk yakmasaydý bu operasyonlar olmazdý. ABD, IÞÝD'e karþý en etkili Kürt özgürlük hareketinin savaþtýðýný biliyor. Uluslararasý koalisyonda hem Türkiye'ye, hem PKK'yeihtiyacý var. Çeliþki bundan kaynaklanýyor" dedi. BELEDÝYELER ÇÖP TOPLAR Belediyeler niçin var? Sorumlu olduklarý þehirleri temizlemek için. O halde neden ikide birde "falanca belediye temizlik çalýþmasý baþlattý", "filanca belediye çöpleri topladý" diye haber yapýyorsunuz? Yapmasý gereken þeyi yapýyor yahu! Abartmayýn! KARADENÝZ'DE BÝR ADA KKTC'de en faal en aktif derneklerden biri Karadeniz Kültür Derneði'dir. Ellerinden gelse Kýbrýs'ý Akdeniz'in bu köþeciðinden alýp Karadeniz'e taþýyacaklar GARANTÝCÝ TATAR UBPGenel Baþkanlýða aday olacaðýný açýklayan Ersin Tatar'ýn ilk cümleri "Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin Kýbrýs Türkü için vazgeçilmezdir" oldu. Bunu söyleyince baþkanlýðý garantiye alacaðýný sanýyor herhalde FAZLA BÝR ÞEY= HÝÇBÝRÞEY Baþbakan Ömer Kalyoncu dövizle ilgili yapýlacak fazla bir þey olmadýðýný ifade ettiklerini, ancak konunun dövizle ilgili yapýlacak hiç bir þey yok þeklinde algýlandýðýný söyledi. Fazla bir þey yok demek, hiçbirþey yok demek deðilse, yapýn bir þey de görelim Týrnak... "Madem makamdasýnýz ve sizin yetkinizde olan kuruluþla alakalý sorunlar var, o zaman dolaðdýr ki konu size de sorulacaktýr! Özellikle eðitim alanýnda YÖDAK veya YDÜ konusunda çok görüþler oluþtu. Buna yanýt vermek ve halkýn yanýnda durmak varken, eleþtiriye 'haddini bil' diyerek karþýlýk verme, Burcu'ya hiç yakýþmadý! Demek ki makamda bazen kiþilere böyle inciler döktürme sanatý da vardýr!" Özkan YIKICI (Ortam) "Hükümetimiz çaresizmiþ, yapacak bir þeyi yokmuþ, kendi itfaiyesini, merkez bankasýný, polisini yönetemez, bu konuda da içleri rahatmýþ, çünkü bunlarýn hepsi normal... Döviz bu kadar yükselmiþken, asgari ücrete sakýz parasý kadar zam yapýlmýþ, normal... Özel okullar, kiralar, evler, arabalarýn gümrüðü falan hep döviz, bunlar da normal..." Nesip NALCIOÐLU (Diyalog) "Bazý polisler bu suç imparatorluðunun bir elemaný olmuþsa, savcýlar ve hakimler 'ben önüme gelen olgulara bakarým, gerisine karýþmam' demeye baþlamýþsa ve çete kurarak ihaleye fesat karýþtýrmak maksadýyla insanlarýn elleri ayaklarý kýrýlýyorsa ve bu ayan-beyan ortadaysa ve yargý adalet için yýllar süren bir savsaklama yapýyorsa nasýl kurtulacaðýz bu suç çetelerinden?" Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný STERLÝN Mehmet Ali Talat da dahil, pek çok solcu bilinenlerimizin desteklediði Tayyip Erdoðan sayesinde Türk Lirasý döviz karþýsýnda çöktü, en kötü günlerini yaþýyor. Yeni haftaya sterlin yeni bir rekor kýrarak girdi ve satýþ fiyatý 4,71'e yükseldi. Euro 3,48, dolar da 3,00 oldu... Sterlin bu gidiþle çok kýsa zamanda 5'e dayanacak... Hatta aþacak da... Burada dün baþbakanlýkta toplantý yapýldý, ancak ne gibi kararlar alýndýðý henüz açýklanmadý. Kýsacasý battý balýk yan gider... Bunun altýndan nasýl kalkacaðýný kimse bilmiyor! Kurtarýlmanýn bir baþka bedeli bu da!

7 25 Aðustos 2015 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu Yýllardan beridir, Pazar sabahlarý "para ödeyerek" dört gazete satýn alýyorum Hafta içinde, abonesi olduðum üç gazete var Bu demektir ki, geriye kalan on üç günlük gazeteyi internetten "bedava" okuyorum Keþke hepsini her gün "parayla" alarak yazýlý medyamýzý yakýndan takip edebilsem Bundan birkaç yýl öncesine kadar, Pazar sabahlarý en büyük keyfim "Kermiya" barikatýný yürüyerek geçmek ve Rum tarafýndaki ilk "Beriptero"dan bir adet "Politis" gazetesi almaktý Yüzlerce sayfalýk gazete, ekleri ile birlikte hayli aðýr olduðu için poþete doldurur, barikattan Türk tarafýna geçerdim Heyecanla ve öncelikle gazetenin manþetine bakardým. Çoðu kez Politis, yazdýklarýmý manþetten verdiði için büyük bir keyifle "gazete kaçakçýlýðý"nýn dayanýlmaz hafifliðini duyumsayarak geçerdim barikattan Þimdilerde, köþedeki mahalle bakkalýndan alýyorum dört gazeteyi Aralarýndan öncelikle mavi baþlýklý Afrika'yý ayýrarak; baðýran, isyan yüklü manþetine bakýyorum "Derinya askere tosladý" diyor Afrika Kaynak, tabii ki Rum basýný Oysa, bir süre önce Afrika-Yenidüzen- Kýbrýs-Havadis Cumhurbaþkaný Akýncý'nýn basýn toplantýsýný izlerken, bu baþlýðý görür gibi olmuþtum O gün, Türk tarafýnýn yeni bir güzergâh önerdiði açýklanmýþtý. Afrika manþette "Yeni kapýlarýn açýlmasý Türk askeri komutanlýðýnýn itirazý üzerine rafa kaldýrýldý" diyordu Doðru mu? Ýnandýrýcý mý? Bilinmiyor Bir gazete okuru olarak bu "bilgi" bana yeterli gelmedi. Ama Derinya kapýsý çok da "derdim" deðil aslýnda On tane daha kapý açýlsa ne olacak? Ben, "Güven Yaratýcý Önlem" olarak çok baþka þeyler hayal ederdim. Onlardan "týk" yok Manþeti geçtim, ikinci ve üçüncü sayfalarda Þener Levent'in "harika" iki yazýsý var. Biri yerel duyarlýk, öteki global ve entelektüel bir duyarlýkla yazýlmýþ Ýþte gazetecilik bu Maðusa'daki "Çete" olayýnýn bilgileri ve yorumlarýnda da diðer gazetelere fark atýyor Afrika Gazeteye ödediðim parayý helal ederek, Yenidüzen'e geçiyorum Onda da "Derinya" manþet Askerden hiç söz etmiyor. "Geçiþ noktasý uyuþmazlýðý" olarak niteliyor yaþananlarý Gazete muhabiri Meltem Sonay iyi bir iþ yapýyor ve Sözcü Barýþ Burcu'ya durumu sorarak, haberinin içine koyuyor. Sonuçta, bir okur olarak iki gazetedeki bilgileri birleþtirip durumu "anlamaya" çalýþýyorum. Gene de "tam aydýnlýk" GÜNEYÝN NÜFUSU 8 BÝN KÝÞÝ AZALDI RUM ÝSTATÝSTÝK DAÝRESÝ ARALIK 2013 NÜFUS VERÝLERÝYLE ÝLGÝLÝ RAPORUNDA KKTC'YLE ÝLGÝLÝ OLDUÐU ÝDDÝA EDÝLEN VERÝLER DE YAYIMLADI... Rum Ýstatistik Dairesi, Aralýk 2013'e kadarki nüfus verileriyle ilgili raporunda KKTC nüfusuyla ilgili olduðu iddia edilen bazý veriler de kullandý. Politis "Kýbrýslýlar Gittikçe Azalýyor... Kýbrýslý Türkler Sadece 91 Bin. Güney Kýbrýs'ýn nüfusu ise sadece 858 Bin" baþlýklý haberinde Aralýk 2013 ayýna kadarki verileri aktardý. Aralýk 2013 sonunda Kýbrýs'ýn toplam nüfusunun, KKTC de dahil, 949 bin olarak hesaplandýðý; bir önceki yýl bu rakamýn 956 bin 500 olduðu belirtilen raporda yüzde 0,8 azalma kaydedildiðine dikkat çekildi. Güney Kýbrýs'ýn nüfusunun sadece bir yýlda 2012'den 2013'e yüzde 0,9 oranýnda azalarak 865 bin 900'den 858 bin'e düþtüðü belirtilen raporda, Rumlarýn sayýsýnýn 690 bin, yabancý uyruklularýn da 167 bin 100 olduðu kaydedildi. Raporda, Kýbrýslý Türklerin nüfusunun da 91 bin olduðu savunuldu. Raporda, dini gruplarýn (azýnlýklar) nüfusu ise þöyle aktarýldý: "Ermeniler 2,6 bin (Rum nüfusunun yüzde 0,4'ü, toplam nüfusun yüzde 0,3'ü); Maronitler 5 bin (Rum nüfusunun yüzde 0,7'si, toplam nüfusun yüzde 0,5'i); Latinler 0,8 bin (Rum nüfusunun yüzde 0,1'i, toplam nüfusun yüzde 0,1'i)" Gazete raporun diðer detaylarýný þöyle aktardý: "15 yaþ altý çocuk oraný yüzde 16,3; 65 yaþ ve üzeri kiþilerin oraný da yüzde 13,9 olarak hesaplandý. 1992'de bu oranlar yüzde 25,4 ve yüzde 11; 1982'de de yüzde 25 ile yüzde 10,8 idi. Ýstatistik Dairesi'ne göre bu oranlar nüfusun yaþlanma eðilimini gösteriyor. 1992'de yüzde 19,3 ve 1982'de yüzde 17,6 olan yaþ aralýðýndaki kiþilerin oraný 2013'te yüzde 24,7'ye yükseldi. Bu da çalýþan yaþ grubunun yaþlandýðýný gösteriyor. 2012'de 10 bin 161 olan özgür bölgelerdeki doðum sayýsý 9 bin 341'e düþtü. Brüt doðurganlýk oraný her bin hane için 10,8 olarak hesaplandý. Üreme davranýþýný gösteren toplam doðum oraný, nüfus oluþumundaki yaþa göre deðiþikliklere bakýlmaksýzýn, son yýllarda azalma eðilimi gösterdi. 2012'de 1,39 olan toplam doðum oraný 2013'te 1,30'a düþtü. Toplam doðurganlýk oranýnýn en yüksek olduðu dönem 2,46 ile dönemiydi. 1995'te de nüfusun yenilenmesi için sýnýr olan 2,10 deðerinin çok altýnda gerçekleþti. 2013'te toplam bin 832 gayrý meþru (evlilik dýþý) çocuk dünyaya geldi. Evlilik dýþý çocuklar toplam yeni doðanlarýn yüzde 19,6'sýný oluþturuyor. Boþanmalar bin 857'ye yükseldi ve brüt boþanma oraný her bin hane için 2,15 olarak gerçekleþti. Bu da boþanmayla bitmesi beklenen evliliklerin 2013'te her bin evlilikten 295'ine yükseldiðini gösteriyor. Bu deðer 1980'de 41,6 idi. 2013'te evliliklerin ortalama ömrü 9 yýl olarak hesaplandý." bir fotoðrafa ulaþamýyorum Aslýnda Yenidüzen hele Pazar günleri, satýn alýnmayý fazlasý ile hak eden bir gazete Hem Cenk Mutluyakalý'nýn "anektod" tadýndaki tam sayfasý için; hem Niyazi Kýzýlyürek'in köþe yazýsý için Üstelik Yenidüzen, Pazar günleri iki tane harika ek veriyor. Öncelikle Gaile'yi bir kenara koyuyorum. Daha sonralarý elimde kalemle, notlar alarak, satýrlarýn altýný çizerek ve sindire sindire okumak için Bu Pazar, Hakký Yücel'in "doðanýn ve siyasetin cehennem ateþi" yazýsý, duru Türkçesi ve çözüm önermesi ile harikaydý Adres dergisi ise, eski "cazibe"sini yitirmiþ gibi Hem görünümünde, hem de içeriðinde bir "zayýflama" var gibi Pazar'ýn üçüncü gazetesine el attým daha sonra Havadis'in manþetinde Ceren Özbil'in özel haber-röportajý vardý. Yakasý açýlmadýk bir konuyu tam bir "haberci" kývamýnda iþlemiþ. Söyleþiler yapmýþ. Arch House ve Metehan Parký haberleri de, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki "pejmürde" çevrenin, terkedilmiþliðin "fotoðrafý"ný yansýtýyor. Ama, ayný gazete PR dediðimiz ve gazete dýþýnda "armut piþ, aðzýma düþ" misali hazýrlanan "reklam haber"lerden kurtulamamýþ henüz "Esentepe yenileniyor" diye propaganda haber yapýyor. Oysa Esentepe, bölgesi içindeki yüzlerce konuta su bile saðlamýyor, çöplerini almýyor, kýyýdaki tonlarca pisliði kaldýrmýyor Gazetede baþka "reklam haber"ler de var "Engelsiz Lefkoþa için iþbirliði" gibi Turizm Bakaný'nýn Ýskele ziyareti gibi Girne Belediye Baþkaný'nýn ara mahalle reklamý gibi DAÜ, Türksel, Near East Hastanesi gibi Tüm bunlara bakarak "habercilikle reklamýn harmonisi" diye bize yutturulanlarý es geçiyor ve "Poli" dergisini açtýðýmda "iþte bu" diyorum Mete Hatay, ödülü hak eden araþtýrmalar yayýmlýyor. Ahmet Okan'ýn Lefkoþa yazýlarý ise insanýn Pazar'ýna farklý bir "tat" katýyor Pazar sabahý keyfimin son duraðý Kýbrýs gazetesi Emine Uysal'ýn manþete alýnan "Kadýnlar Þiddet Kurbaný" haberi tam bir emek ve araþtýrma ürünü Yalnýzca baþlýðý, çok klasik Oysa içerik çarpýcý bilgilerle dopdolu Derinya; Kýbrýs'ta da Rum basýnýndan aktarýlmýþ "kapýlar sorunlu" demekle yetiniyor Kýbrýs Onda da "reklam haber"ler sayfalarý doldurmuþ Turizm Bakaný, Alpet Kýbrýs, Turkcell sayfalarda "haber" diye yutturuluyor Hatta medyamýzda reklamla haberi karýþtýrmakla ünlenen Serhat Ýncirli, Karpaz'daki marinanýn "reklam"ýný renkli fotoðraflarla "haber" diye yapýyor Kýbrýs'ýn Pazar ekinde Kýbrýs'ýn tam sayfa Mevlit ve Ölüm ilanlarý ise, Kýbrýslý Türklerin "ölmeden önce" ödemek zorunda olduklarý bir "vergi" gibidir, ama "alýþkanlýk" yaptý ve insanýmýz çoðu zaman gazeteyi bu sayfalardan okumaya baþlýyor. Bu kez "paralý ilan" bir mahalli habere dönüþüyor Garip bir durum tabii Kýbrýs'ýn "Pazar" adýný taþýyan ekinde Pazar günleri en çok Ali Baturay'ýn çok farklý konularý ele alan yazýlarý dikkatimi çekiyor. Onlarý hiç kaçýrmýyorum Kýbrýs'ta Pazar günleri okuyucu mektuplarýna da mutlaka bakýyorum Ayla Kahraman'ýn sayfasý ise, medyamýza kesinlikle bir zenginlik katýyor 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI EVET YERÝNE HAYIR... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz, güneyde yapýlan bir anketle ilgili olarak düþüncelerini bize aktardý. "Bir vatandaþ olarak düþündüklerimi gazetenizde yayýnlatmak isterim. Yine sizin gazetenizde çýkan bir haberden söz edeyim. Güneyde yapýlan yeni bir ankette Rumlarýn ikircikli davransalar da aðýrlýklý olarak bir çözümden yana olduklarý belirtiliyor. Bu anket 508 kiþi arasýnda yapýlmýþ kiþi arasýnda yapýlsa deðiþir miydi? Rumlar ekonomik olarak zordadýr. Ancak onlarýn bu zorluklarý bizden kötü olduklarý anlamýna gelmesin, böyle düþünülmesin. Ben sýk sýk o tarafa giderim. Orada gördüklerim Rumlarýn bizim gibi kötü durumda olmadýklarýdýr. Bizim kullandýðýmýz Türk Lirasýnýn durumu belli. Rüzgar esse KKTC elektriði gibi darmaduman olur. Onlar Euro kullandýklarý için bizim etkilendiðimiz enflasyondan zerre kadar etkilenmezler. Oradaki sorun devletlerin sorunudur. Onlara bu konu yansýtýlýrken hafif bir esinti þeklinde yansýtýlýr. Bizim gibi fýrtýna olarak deðil. Buna raðmen Rumlar AB'nin devletleri üzerindeki baskýyý belki de atlatabilmek amacýyla veya bir süre dümura uðratmak için çözüm istiyorlar. Býkýp usandýlar onlar da... Ve ben bir vatandaþ olarak iddia ediyorum ki kuzeyden bu sefer 'hayýr' çýkacak. Nedenini de söyleyeyim. Sokakta gezen ve insanlarla içli dýþlý olanlar bunu görebilirler. Hatýrlayacaksýnýz, bir müddet önce Türkiyelilerin büyük bir kýsmýnýn gönderileceði etrafa yayýlmýþtý. Onlar bir hareket oluþturdular ve örgütlendiler. Yeni Doðuþ Hareketi... Bu harekete katýlacak olan TC kökenlilerin referandumda 'evet' demeleri beklenir mi? Beklenmez... Ankara hükümetinin de aslýnda görüþmelerin bir çözüme varmasýndan yana niyeti yoktur. Koalisyon hükümetinin kurulmasýndaki amacý sizin gazetede okudum. Türkiye'nin kýrmýzý çizgileri aþýldýðýnda engellemek için kuruldu deniyordu ki bana göre de öyledir. Tüm bunlarý birleþtirdiðimizde ortaya çýkacak olan görüntü kuzeyden 'hayýr' çýkacaðý þeklindedir. Geçen defa Rumlar 'hayýr' demiþti, bu kez biz hayýr deyeceðiz. Biz 1974'ten sonra ganimetten nemalandýk. Hýrsýzlýða alýþtýrýldýk yani. Rumdan çaldýðýmýz mallarý hiç geri verir miyiz? Vermeyiz. Geçen defa neden 'evet' denildi? Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Gazetelerde 'evet' denilip Annan Planý yürürlüðe girerse Rum evleri sahiplerine verilecek ve o evlerde kalan Kýbrýslý Türklere de havuzlu villalar yapýlacaktý. O yalan tutmadý. Bundan sonrakiler tutar mý bilmem..." BÝZÝM DUVAR AOR ORT T DAMARI ÇATLAR, AR DAMARI ÇATLAMAZ Bizim Mandra Vatandaþlýk oranýyla ilgili olarak, 4 Yunanlý'ya 1 Türkiyeli temelinde taraflar arasýnda anlaþma olduðuna dair Rum basýnýnda yer alan haber mandrada büyük yanký yaratýr. Hamaset cephesi haberin üzerine balýklama dalar ve "Bize azýnlýk statüsü veriyorlar" yaygarasýný koparýr. Cumhurbaþkanlýðý sözcüsü Barýþ Burcu, vatandaþlýk konusunun görüþüldüðünü ancak henüz bir anlaþma saðlanmadýðýný açýklarken, sokaktaki adam "1 Türk dünyaya bedeldir, 4 Yunana mý bedel olmayacak?" diye espri yapmaktan kendini alamaz.

8 8 25 Aðustos 2015 Salý ARAÇTA UYUÞTURUCU Gazimaðusa'da bir araçta yapýlan aramada hintkeneviri bulundu. Polise göre, olay sonucu tutuklanan araç sahibi 30 yaþýndaki D.S'nin evinde yapýlan aramada da "uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan" hassas terazi bulundu. GÜZELYURT'TA KUNDAKLAMA Güzelyurt'ta bir iþyeri kundaklandý. Polis bültenine göre, Özgülen Kebap isimli iþyerine sabaha yakýn yanýcý madde dökülerek yangýn çýkarýldý. Ýtfaiye tarafýndan söndürülen yangýnda bina ve içerisindeki eþyalar kýsmen zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruþturmasýnýn sürdüðü de belirtildi. YENER'ÝN OTOPSÝ SONUCU Ýskele plajýnda boðularak hayatýný kaybeden 47 yaþýndaki Dalman Yener'e otopsi yapýldýðý ve ölüm nedeninin "suda boðulma sonucu havasýz kalma" olarak belirlendiði de bildirildi. FÝRDEVS ORMANCI HAYATINI KAYBETTÝ Cihangir'de 77 yaþýndaki Firdevs Ormancý'nýn evinde kalp yetmezliðinden hayatýný kaybetmesi de bültende yer aldý. 81 YAÞINDAKÝ TURÝST DENÝZDE BOÐULDU KKTC'de turist olarak bulunan 81 yaþýndaki Temoçin Arukan, Denizkýzý açýklarýnda yüzerken boðuldu. TAK muhabirinin polisten aldýðý bilgiye göre, olay dün saat sýralarýnda kýyýdan yaklaþýk 80 metre açýkta meydana geldi. TATLISU'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Tatlýsu'ya bugün ile saatleri arasýnda elektrik enerjisi verilemeyecek. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek) Girne Bölge Amirliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, bölgedeki proje çalýþmasý nedeniyle elektrik kesintisine gidileceði kaydedildi. Elektrik enerjisinin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceðinin belirtildiði Kýb-Tek açýklamasýnda, vatandaþlarýn þebekede her an elektrik enerjisi varmýþ gibi davranmasý istendi. YAÐMUR BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarýn yer yer kýsa süreli saðanak yaðmur beklendiðini açýkladý. Meteoroloji Dairesi'nin haftalýk raporuna göre, iki gün etkili olacak serin ve nemli hava, perþembeden itibaren yerini yeniden sýcak havaya býrakacak. Raporda, hafta boyunca sýcaklýk da iç kesimlerde 35-37, sahillerde derece olarak öngörüldü. MÜZAKERECÝLER BULUÞUYOR Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde liderler arasýnda varýlan mutabakat uyarýnca görüþmelere 15 gün ara veren müzakereciler Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis bugün yeniden bir araya geliyor. Müzakereciler, pazartesi gününe kadar hafta sonu hariç her gün görüþecek. Liderler görüþmesi ise 1 Eylül'de yapýlacak. TAÞEL'DE SÜRESÝZ GREV DEV-ÝÞ'e baðlý EMEK-ÝÞ sendikasýnýn örgütlü olduðu TAÞEL Ltd.'de dün sabah saat itibariyle süresiz grev baþlatýldý. EMEK-ÝÞ Genel Baþkaný Koral Aþam yaptýðý yazýlý açýklamada, grevin; "TAÞEL Ltd.'in yüzde 33 iþtirakli kurum olduðunu reddetmesi, bu kapsamdaki iþçinin hayat pahalýlýðý ödeneðini uygulamamasý ve iþverenin baskýcý, tehditkar tutumunu devam ettirmesinden dolayý" baþlatýldýðýný kaydetti. Emek-Ýþ, geçtiðimiz cuma günü de TAÞEL'de bir günlük grev yapmýþtý. KTAMS'TAN DESTEK KTAMS, Emek-Ýþ'in Taþel Ltd'de baþlattýðý mücadeleye destek belirterek, Ýçiþleri ve Çalýþma Bakanlýðý'ný göreve davet etti. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan yaptýðý açýklamada, hükümeti hak ve emek sömürüsüne duyarsýz kalmakla eleþtirdi. Kaptan, Taþel Ltd.'de çalýþan Emek-Ýþ'te örgütlü emekçilerin sözleþme gereði almalarý gereken hayat pahalýlýðý ödeneðinin ödenmemesi üzerine sendikalarý Emek-Ýþ'le birlikte baþlattýklarý mücadeleyi selamladýklarýný belirtti. MAGEM DE DESTEK BELÝRTTÝ Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM), TAÞEL grevine destek belirtti. MAGEM aktivisti Mertkan Hamit konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda, TAÞEL þirketinin, uzun yýllar Kuzey Kýbrýs'ta en çok ihracat yapan þirketlerden biri olduðunu dile getirerek, kendi ölçeðinde baþarýlý olan yarý kamu yarý özel bir þirketin tamamen özele devredilmesine karþý olduklarýný kaydetti. Açýklamasýnda "Maðusa Gençlik Merkezi olarak, özelleþtirmelerin sosyal ve ekonomik adalete zarar veren uygulamalar olduðunun altýný çizerken, hak ihlalinden dolayý maðdur olan çalýþanlarýn haklarýnýn savunulmasýna yönelik yapýlan bu eylemliliðe destek olacaðýmýzý kamuoyuna beyan ederiz" ifadelerine yer veren Hamit, TAÞEL fabrikasý önündeki eylem çadýrýný ziyaret ettiklerini dile getirerek, halký da grev çadýrýný ziyaret etmeye çaðýrdý. BKP: HÜKÜMET TURÝZM POLÝTÝKALARINI YENÝDEN GÖZDEN GEÇÝRMELÝ Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), ülkede "turizm" denince akla sadece "kumar turizminin" geldiðini savunarak, bunun özelde esnafa genelde ise ülke ekonomisine hiçbir katkýsý olmadýðýný iþaret etti ve hükümeti; turizm politikalarýný yeniden gözden geçirmeye çaðýrdý. BKP Dýþ iliþkiler Sekreteri Salih Sonüstün yaptýðý yazýlý açýklamada, beþ yýldýzlý otellerde "kumar oynamaya" geldiðini iddia ettiði turistlerin otelden çýkmadýðýný ve çarþýda alýþveriþ yapmadýðýný belirtti. Sonüstün, "dövizin yükseliþi karþýsýnda 'aciz' kalan ve hiç bir önlem alamayan hükümetin ekonomi ve turizmde yaþanan sýkýntýlarý aþmak için de herhangi bir tedbir almamasýnýn anlaþýlýr olmadýðýný" ifade ederek, "Hükümet küçük esnaf ve üreticinin batýþýný seyretmekten öteye hiçbir þey yapmamaktadýr. Bu kadar aciz, bu kadar basiretsiz bir hükümetten, halkýn yararýna icraatlar beklememek gerekir" görüþünü dile getirdi. BKP olarak her geçen gün kötüye giden ekonomik, siyasi ve sosyal yapýnýn deðiþtirilmesi için halkýn çýkarlarýný gözeten, sosyal adalete dayalý demokratik bir sistem kurulmasý gerektiðini savunduklarýný ifade eden Sonüstün, barýþ ve çözüme ulaþýlmasý için halkla birlikte kararlýlýkla mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti. GÝRNE'DE ANAYOLLARIN TEMÝZLÝÐÝ BAÞLADI Girne Belediyesi, Alsancak ile Girne arasýndaki batý çevre yolunda temizlik çalýþmasý baþlattý. Girne Belediyesi Temizlik Þubesi tarafýndan yürütülen çalýþmalar kapsamýnda yolu ikiye ayýran refüj içerisinde bulunan otlar temizlenirken, aðaçlar budanýyor, yol kenarlarý süpürülüp, çöpler toplanýyor. Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Karayollarý Dairesi sorumluluðunda olan ancak imkansýzlýklar nedeniyle temizliði yapýlamayan anayollarýn, oto korkuluk aralarýnda ve yol kenarlarýnda otlarla aðaçlarýn büyümesinden dolayý sürücülerin görüþlerinin engellenmesinin yaný sýra görsel bir kirlilik yaþandýðýný söyledi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir OLMAZSA OLMAZLARIMIZ Elbette toplum olarak bizim de olmazsa olmazlarýmýz var... Ama inanýnýz ki Türkiye'nin garantörlüðü bu listenin ilk sýralarýnda yer almýyor... Hatta bu gidiþle olmazsa olmazlarýmýzýn bulunduðu listeye girebileceðinden de pek emin deðilim... Çünkü Kýbrýslý Türkler uyanmýþ durumdadýr... Adanýn sözde üç garantörü olan Ýngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ýn, Kýbrýslýlarýn baþýna ne tür belalar açtýðý ortadadýr... Daha önce bu konuyu çok iþledik, ileride yine ihtiyaç olursa yazmaya devam ederiz... Dilerseniz bugün biz olmazsa olmazlarýmýzdan bahsedelim... Herkesin dilinde bir %80 var!.. Kimilerine göre bu oran kadar Kýbrýslý Türk, Türkiye'nin garantörlüðünü olmazsa olmaz olarak görüyor... Bana göre bu çok yanlýþ bir söylem... Neden mi? Þimdi siz kalkýp "Kýbrýslý Türklerin %80'i Türkiye'nin garantörlüðünü istiyor" derseniz, iþ farklý olur... Çünkü "istemek" farklý bir þey, "olmazsa olmaz" farklý bir þeydir... Yani Sevgili Ulaþ Barýþ'ýn yazdýðý gibi Tükiye, "ben garantörlükten vazgeçtim" derse ne olacak? Eðer Türkiye kalkýp, "merak etmeyiniz, bu sistem artýk gereksiz, siz zaten AB üyesi bir federasyonsunuz, iþin içinde BM'de var" derse, toplum olarak nasýl bir tepki ortaya koyacaðýz!.. "Hayýr, bizi býrakma, gerekirse KKTC'yi 82'nci il yap" mý diyeceðiz? Yoksa çaðdaþ bir toplum gibi davranýp artýk kendi ayaklarýmýzýn üstünde durmamýz gerektiði gerçeðini mi anlayacaðýz? Bu iþin bir tarafý... Diðer tarafý ise, bizim isteklerimiz... Örneðin olmazsa olmazlarýmýz... Örneðin bana göre toplumun büyük bir çoðunluðu artýk baðýmsýz bir þekilde Kýbrýslýlar tarafýndan idare edilmek istiyor... Parayý verenin düdüðü çaldýðý bir yapý deðil üretenin kazandýðý, kendi kendine yetebilen bir yapý hedefliyor... Kimseye muhtaç olmadan özgürce yaþayabilmeyi arzuluyor... Ve en önemlisi olmazsa olmazý olan Kýbrýs'ýn birleþmesi hayalinin gerçeðe kavuþmasýný istiyor... Hellimi ile... Patatesi ile... Narenciyesi ile dünyaya kendi öz kimliði ile açýlmak demek, Kýbrýslý için olmazsa olmazý demektir... Onur, gurur, saygý ve sevgi de öyle... Þu anda tüm bunlardan yoksunuz, çünkü kendi kendimizi yönetemiyoruz... Baþkasýnýn idaresi altýnda olduðumuz sürece onun kendine has özellikleri ile yaþamak zorunda kalýyoruz... O nedenle kimse bana çýkýp bu toplumun olmazsa olmazlarýný kendi kafasýndan uydurmasýn!.. Ya da Rum siyasilerin söylemlerine takýlýp milli duygularýný kabartmasýn!.. Çünkü bu duygularla gerçek çözüme ulaþmak mümkün deðildir... Evet, ben de þu anda mümkün olaný istiyorum... Ancak mümkün olanýn beðenmediðim yönlerini de eleþtiriyorum... Hani "bir ihtimal düzelir" hedefini taþýyorum... Ama asla mümkün olana teslim olmuyorum... Onu mükemmel bir çözüm modeliymiþ gibi göstermiyorum... Daha öncede yazdýðým gibi benim için en adil çözüm modeli, çaðdaþ ve ilerici yeni bir anayasa ile 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti'ne dönüþtür... Hatta bana göre en kolay çözüm modeli de budur... Ama dediðim gibi bu görüþüm mümkün olaný elimin tersi ile bir kenara iteceðim anlamýný taþýmýyor...

9 25 Aðustos 2015 Salý Tünel ALINTI Erdoðan, oðlunu askere yolla! Ýnsanlar cenazelerde "Erdoðan, oðlunu askere gönder" derken, Erdoðan'ýn oðullarý ne yapýyor diye merak edenler olabilir. Her iki oðlu da basýndan takip ettiðimiz kadarýyla son derece meþgul, ikisi de servetlerine servet katmaya çalýþýyor. T24 haberine göre Bilal Erdoðan 72 milyon dolarcýk ödeyerek gemicik filosuna dördüncü gemiciðini katmýþ. Erdoðan'ýn diðer oðlu Burak Erdoðan ise kardeþi Bilal'ýn birkaç adým önünde, 2013 yýlýnda 20 milyon dolar ödeyerek gemicik filosuna altýncý gemiyi katmýþ, babasýnýn meydanlarda eleþtirdiði Ýsrail'le ticaretine devam ediyor. Onlar servetlerine servet katarken, Türkiye'de üniforma giydirilmiþ yoksul çocuklarý, müzakerelerin yeniden baþlamasýyla bir saat içinde masada çözülebilecek bir savaþa gönderiliyor, o savaþta ölüyor. (Emrah Altýndiþdiken.com.tr) DÝPNOT Politis gazetesinin iddiasýna göre her 4 Yunana karþýlýk, 1 Türke Kýbrýs Cumhuriyeti üzerinden AB vatandaþlýðý verilecekmiþ. Türkler 280 bin olarak belirlendiðine göre 1 milyondan fazla Yunan da Federal Kýbrýs vatandaþý olacak. DURUMU ANLADINIZ MI? ARÞÝV TARÝH 4 AÐUSTOS 2014 Kýbrýs'ýn kuzeyindeki TC'li seçmenler Türkiye Cumhurbaþkanlýðý seçimine ilgi göstermediler... Hesaplanan 92 bin seçmenin yalnýz 11 bin kadarý oy kullandý... KKTC'deki oy verme iþlemi tamamlandý... Almanya'nýn ünlü 'Der Spiegel' dergisi Erdoðan'ý kapak yaptý ve sordu: Despot mu? Gözden kaçmayanlar... 1 TÜRK 4 YUNANA BEDELMÝÞ Rum basýnýndan elde edilen haberlere göre Talat-Hristofyas döneminde Federal Cumhuriyet'e vatandaþ yapýlacaklarýn temeli atýlmýþ. Bu oran 4 Yunana karþýlýk 1 Türkmüþ! Bu Hristofyas'ýn bir oyunu olmalý! Bizi küçük düþürmek için böyle bir oyuna baþvurdu. 1 Türk dünyaya bedeldi derler ya, aslýnda bir Türkün 4 Yunana eþit olduðunu Talat'a kabul ettirerek Türkün gücüyle alay etti! Herhalde bundan sonra bu söz de "1 Türk 4 Yunana bedeldir" þeklinde deðiþtirilir! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Þener Elçil'i derneðimiz 'kara liste kapsamýna' almýþ olup 'istenmeyen þahýs' ilan etmiþ bulunmaktadýr." KKTC Tüketiciler Derneði VÝRGÜL... ÇÖZÜM TÖRENLERÝN ÝPTAL EDÝLMESÝDÝR Pazar günü kapatýlan ve önümüzdeki günlerde de askeri provalar nedeniyle Maðusa-Lefkoþa' yolunun belli bir kýsmý trafiðe kapatýlacak. Bu her milli günde böyle oluyor. Oysa gerek KKTC'nin, gerekse TC'nin milli bayramlarý burada kutlanmasalar ve trafik de arap saçýna dönmese Ayrýca yollarýmýz tanklarýn kamyonlarýn ve silahlarýn aðýrlýðýndan kurtulsa ve nefes alsa iyi olmaz mý? Aslinda devlet bütçesine zarardan ve insanlara eziyetten baþka birþey olmayan törenler "tu baþtan" iptal edilmeli. "Biz hiçbir þekilde Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceðiz. KKTC vatandaþlarý arasýnda ayrým yapýlmak istenmesini hiçbir þekilde kabul etmeyeceðiz." Nazým Çavuþoðlu (UBP Milletvekili) t24 / Tan Oral 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar Savaþý kim baþlattý? Savaþý kim bitirecek? Görüyorsunuz, baþlýkta iki soru cümlesi var. Birincisi bugünlerde pek gözde: Savaþý kim baþlattý? AKP medyasý baþta olmak üzere pek çok kesimde bu soru tartýþýlýyor ve tartýþanlar baðlý olduklarý siyasal disiplinlere, siyasal meþreplerine ve tercihlerine uygun olarak soruya farklý cevaplar veriyorlar. Kimilerine göre savaþý baþlatan tartýþýlmaz bir açýklýkla PKK. Zaten ateþkes döneminde evlere, maðaralara silah depolamýþ, yollara mayýn yerleþtirmiþ ve bugünlerin hazýrlýðýna o günlerden baþlamýþtý. Kandil'deki þeflerin birbirini tamamlayan açýklamalarýndan anlaþýlacaðý üzere düðmeye basýlmýþ ve "ateþkesten barýþkes dönemine" geçilivermiþti. Bunda Kürtlerin sýrtlarýný ABD'ye dayayarak bir Kürt ulus devleti kurma niyetleri belirleyici olmuþtu. Suriye'de ilan ettikleri kantonlara þimdi Türkiye'de yeni kantonlar ekleyerek Kürt ulus devletinin sýnýrlarýný geniþletecekleri anlaþýlýyordu Bu hesapça dört yýllýk bir çatýþmasýzlýk döneminin ardýndan durup dururken savaþý baþlatan kuþkusuz PKK Tam karþý safta yer alan ve Kürt siyasal hareketi hata yapmaz, onda kusur bulunmazmýþ önkabulü ile yanlýþlara kýlýf arama misyonu üstlenenler, topu Erdoðanve AKP elebaþýlarýna atmak için "Ama onlar da kalekol inþaatlarýna, dað geçitlerini, gerillanýn geçit yollarýný kapatmak için baraj yapmaya hýz verdi" gibi çocuksu mazeretleri ciddi ciddi savunma çabasýndalar. Oysa çok yalýn, laf kalabalýðýna getirilmemiþ bir durum tespiti zor deðil: 7 Haziran seçim kampanyasý baþlayana kadar çatýþma yoktu. Hatýrlayýn. Dolmabahçe mutabakatý denen adým da atýlmýþ ve barýþ sürecinin müzakere sürecine evrilmesi umutlarý filizlenmiþti. Kandil 2013 Newroz'undaki hedefe sýmsýký baðlý olduðunu ilan ediyordu. Çözüm sürecinden sorumlu bakan sayýlan Yalçýn Akdoðan, sürecin bu aþamaya gelmesinde emeði geçen herkese (yani kendilerine ve Kürt siyasal hareketine) teþekkür tweet'leri atýyordu. Sonra birden seçim kampanyasýna AKP hesabýna katýlan baðýmsýz (yani anayasada öyle yazýyor) cumhurbaþkaný sahneye ve kürsüye çýktý: - Kürt sorunu diye bir sorunumuz yoktur Dolmabahçe'de ortaya konan fotoðraf yanlýþtýr Devlet teröristlerle müzakere etmez Barýþ süreci yok; terör örgütü silahlarý gömmek ve Türkiye'den çekilmek zorunda. Bunun baþka yolu yok... Sizce bu sözlerin anlamý ne? Sizce bu sözleri PKK nasýl anlar ve anlamalýdýr? PKK derken Kandil'deki komutanlarý bile kastetmiyorum. Sýradan, gencecik bir PKK gerillasý bu sözleri duyduðunda ne düþünür? "Barýþ süreci filan yok artýk. Yeniden silahlý çatýþma günlerine dönülecek" diye anlarsa bu temelsiz bir vehim, yanlýþ bir çýkarým mýdýr? Barýþ süreci yoksa, müzakere yoksa, silah gömmekten öte çýkar yol yoksa PKK'ye ne yapmak kalýr? Soru: Sizce ateþkes'i barýþkes'e çeviren adýmý kim atmýþ? Yine de bugün gitgide hýzlanan ve kanlanan savaþý "kim baþlattý" sorusu artýk çok anlamlý deðil. Eðer bir soru ortaya atacak ve onu tartýþacaksak buyrun: Bu savaþý kim, nasýl bitirecek? (Aydýn Engin-Cumhuriyet)

10 10 25 Aðustos 2015 Salý Umut Aktoy Biz Sn. Akýncýyý gezsin diye seçmedik iþ yapsýn diye seçtik. O da iþini çok iyi yaptýðýný düþünürüm. Tabii ki sokaða da çýkmalý ama önce yapmasý gereken iþi yapmalý zamaný kalýrsa tabii ki sokaða da çýkmalý. Bazý arkadaþlar geçmiþ liderlerle Sn. Akýncýyý bu konuda karþýlaþtýrma yaparlar geçmiþ liderler iþ yapmadýklarý için sokaða çýkmaya zamanlarý vardý ama Sn. Akýncý iþini çok iyi ve yoðun þekilde yaptýðý için boþ zamaný þimdilik yok. Bu da Sn. Akýncýnýn farký. Meyve yapan aðaç daima daþlanýr. Mehmet Sönmez Ben 1963 aralýðýnda köyümden göç ettim. Köyümde tapusu babama ait bir maden ocaðýmýz vardý,1963 yýlýnda biz köyden ayrýldýktan sonra o maden ocaðýný LÝMASOLDAN "SOLOMONÝDÝS" ve LARNAKADAN'da MANDUVANÝS ÝSÝMLÝþahýslar iþletmiþler, iþletmiþler diyorum çünkü 1963 sonra köyüme gidemedim yýlýnda bir kere gittim.ozaman madeni çalýþtýranlar bize ait olan arazinin dýþýnda idiler kendilerine burasýnýn bizim olduðunu söyledim onlarda bana burasý senin deðil dediler. Polemiðe girmeden ordan ayrýldým. ÞÝMDÝ tazmin edecekler ben hakkýmý nasýl ve nereden arayacam. Bana yardým ederseniz size minnettar olurum. Þimdiye kadar hakkýmý aradým bulamadým. Üzerime kayýtlý RUM malý hiçbir þey yok oturduðum evim, hanýmýmýn eþdeðer puanlarý ile alýnmýþtýr. Günsel Djemal Elüstün Çocukluðumuz utanýr oldu üstümüze asýlý gecelerde hep siren sesleri yýrtýyor kulaklarýmý ne kadar aptalca bir sabýr sen biliyorsun sevgiilim ne beklediðini bekleten bilmezlikten geliyor iþte belli ki garezi var bu çaputtan bayraklara hep sýnýrlarýnda topla tüfekle güzelim ömrümüze asýlý... üstümüze Deniz mavisi gök isteriz yüzümüze kapanmayacak kapýlar önünde sen hem ben çocuklar gibi aðlamak isteriz. Ýpek Ýbretler Günlerdir neden bu kadar agresif olduðumu düþünüp duruyorum... Sebebi buymuþ; doðum günün. Doðum günün geliyor gezginci... Sen benimkini hiç atlamazdýn, ben de seninkini unutmadým. Bayram sabahlarý saçlarýna limon sýkar, ince mavi buðulu plastik bir tarakla tarardýn... Kýsa pantolonundan renkli çoraklarýn gelir gözlerime... Elini öperdim... O gün dedem olurdun, sonra kitaplardan bahsederdin benim kadar küçük bir ses tonuyla.. Arkadaþým olurdun, kardeþ derdin. Kalem tutan ellerinden, limon tütülü saçlarýndan öperim... Yine Lefkoþanýn göbeðindeki minik penceredeki çocuðun olmak için neler vermezdim. Ýyi ki doðdun güzel insan; Geldin, gördün... Utandýn ama hep çok sevdin derdim senin için. Ve keþke gitmeseydin... Hala ayni fikirdeyim gezginci. Bir de 'iyi ki tanýdým seni' Cem Kýzýlgök- Cadýlar... Cemal Bektaþ "AH KIBRISIM, KIBRISIM" Geçenlerde bu sayfalarda okumuþtum. Paylaþan arkadaþdan bin defa özür dilerim, aklýmda kalmadý ama söze bayýlmýþtým ; mealen, "bir yerde kavga, kalaba görürseniz, yarým saat önce oradan mutlaka bir Ýngiliz geçmiþtir " Ne geçmesi! Ýngiliz bu güzelim adaya Ulu Hakan Abdülhamit Han Hazretlerinin marifetiyle 1878 de gelip baðdaþ kurup oturmuþ, bir daha kalkmamýþtýr. EEE beklerdik hayýr edelim? Majestelerinin ordusu ki birkaç keçinin yaþadýðý Arjantin kýyýsýndaki birkaç kayalýk için okyanus aþarak Arjantini yenip geri dönmüþtür, Kýbrýs ta EOKA yla baþ edemezmiydi? Ýþsiz Türk gençlerini silahlandýrýp yardýmcý polis ve komando adý altýnda, toplumlarýn arasýna kan koymak fesatýna hýzmet için Rumlarýn üstüne salmak tam da klasik Ýngiliz puþtluðuydu. Neyse kavga, kalaba Londra ve Zürih antlaþmalarýyla Kýbrýs Cumhuriyetinin kurulmasýna deðin sürdü. Son zamanlarda gördüðüm yorumlarda Bu cumhuriyetin iki toplum tarafýndan da istenmediðini, istenmediði için de benimsenmedigi gibi söylemler yer alýyor. Yanlýþ ya da eksiktir. KC Rum yoplumu ve Rum liderliði tarafýndan hiç istenmedi. Doðrudur KC Türk toplum liderliði tarafýndan da hiç sindirilmedi. O da doðrudur. Ancak Liderlik ve Liderliðe baðlý TMT üst Erdal Eryener- Ledra Palace yolu (1952)... düzeyi dýþýndaki Kýbrýslýtürkler KC yi büyük bir sevinç ve heyecanla karþýladý. Çok net hatýrlarým. 15 yaþýmdaydým. Köyümüzün tam ortasýnda Bambuli tepesi vardý. 16 Aðustos 1960 akþamý köylüler tepenin üstünde toplanýp KC ilanýný kutladýlar.hatta patlatýlan birkaç ses bombasý beni çok korkutmuþtu. Kýbrýslýtürkler sevinmekte haklýydý. Bir yandan Makaryos Enosis beklentisi içindeki Rum halkýný teselli için Sýçrama Tahtasýndan bahsediyor, Türk liderliði ve özel harp dairesi ise provokasyon üstüne provokasyon düzenliyordu. Bayraktar camiinin bombalanmasý bunlardan sadece bir tanesidir. Kýbrýs Cumhuriyetini yaþatmak isteyen, bu doðrultuda çalýþan iki yurtsever avukatýn vahþice katli ise yine bu dönemdedir. Bunlarý alabildiðine çoðaltabiliriz. Her þeye karþýn KC nin yaþadýðý üç sene Kýbrýslýtürklerin iktisadi hayatýnda atýlým yýllarý olmuþtur. Genellikle Ýlkel (Ekstansif) tarýmla uðraþan Türkler bu yýllarda Modern (Ýntansif) tarýma geçmeðe baþlamýþlardý. Artezyen kuyularý, Sulama motorlarý, traktör sayýsý üç dört misli artmýþ, kuru tarým yerine meyve bahçeciliðine geçilmeðe baþlanmýþtý. Ta ki birbirini besleyen her iki tarafýn milliyetçileri Aralýk 1964 de ülkemizi cehenneme çevirinceye kadar. Sonrasý cümlenin malumudur. Hak-el Larnaka DÜZENÝN TEMSÝLCÝLERÝ DEÐÝÞSE DE! DÜZÜLENLER DEÐÝÞÝP AYAÐA KALKMADIKÇA! KÝ BU EN KÖTÜSÜ ÝSE DE! DÜZENLER, BAÞKA KILIKTA YÝNE HALKA,HALKLARA,EMEÐE KARÞI OLACAKLARDIR... KAPÝTALÝST,HATTA FEODAL YAPIDAN! HEP FAYDALANACAKLARDIR!!! Pýnar Barut her kadýn çocuk doðurmak falan istemez.. deli gibi futbol izleyen kadýnlar vardýr.. her kadýn yemek yapmayý sevmez.. bir çok kadýn araba tamir edebilir.. bütün kadýnlar alýþveriþ manyaðý deðildir.. her kadýn incecik olmak istemez.. kadýnlar da mastürbasyon yapar.. her kadýn evlilik hayatýna uygun deðildir, tek gecelik iliþkiler yaþayýp yalnýz ve özgür bir hayat sürmeyi tercih edebilir.. kýsaca; her kadýn kendine özgü kadýndýr.. kalýplarýnýzdan ve standartlarýnýzdan vazgeçin.. biz kadýnlar, kimsenin istediði gibi olmak zorunda deðiliz.. etiketlerinizi alnýnýza yapýþtýrýn.. Serdar Kiþmir Yaþamýný yitiren askerin yarbay aðabeyi: 'Çözüm' diyenler neden þimdi 'sonuna kadar savaþ' diyor Yüzde yüz haklýsýn komutan'da acýyý duyana kadar bu þekilde düþünmüyordun. Ateþ düþtüðü yeri yakar Kürdü de Türkü de ana evladýdýr, hangi ana evladýný bile bile savaþlarda ölsün diye doðurur, doðurur da askere yollar. Bu savaþlarý durdurmak sizlerin elindedir siyasilere güvenirseniz olacak olan budur, onlarýn evlatlarý ve yakýnlarý hiç duyuldu mu "ÞEHÝT" olsun, bir araþtýrýn. Uður Karakaþlý Ne don kaldý Nede paltolon Çýplaktýr vatandaþ Be patron... Doladýn diline bir reforum Düþtün koltuk derdine Avutursun vatandaþý Emek en yüce deðer diye Ne don kaldý ne paltolon Çýplaktýr vatandaþ be patron...

11 25 Aðustos 2015 Salý KARATAHTA Burak Maviþ Yeni eðitim-öðretim döneminde V. Eðitim Þurasý kararlarýnýn uygulanmasýný istiyor Eðitim politikasýnýn, eðitim ile ilgili mevzuatlarýn, eðitim ortamlarýnýn, okullarýn, ders kitabý ve eðitim programlarýnýn insan haklarý, toplumsal cinsiyet, eþitlik, adalet, barýþ temalý yeniden düzenlenmesi ve ayrýmcýlýk, ýrkçýlýk ve þövenist unsurlardan arýndýrýlmasýný istiyor. Eðitim programlarýnýn yerelleþmesi, ders kitaplarý (özellikle Ýngilizce), ders materyallerinin yerel ve ücretsiz olmasýný istiyor. Eðitimde toplumsal cinsiyetin öðretilmesi ile ilgili çalýþma baþlatýlmasýný istiyor. Okul öncesinin yaygýnlaþtýrýlmasý, okul öncesi birimin kurulmasý, okul öncesi eðitim yasasýnýn çýkarýlmasý ve öðretmen istihdamýnýn tamamlanmasýný istiyor. Özel gereksinimli bireylerin eðitimi için özel eðitim yasasýnýn çýkarýlmasý, özel eðitim biriminin kurulmasý, orta öðretimde özel eðitimin yaygýnlaþmasýný ve öðretmen istihdamýnýn Türkiye'den deðil bizim öðretmenlerimizden karþýlanmasýný istiyor. Okul öncesi, ilkokul ve özel eðitim okullarýnýn rehber öðretmen ihtiyacýnýn karþýlanmasýný istiyor. Tüm okullarýn eþit, eriþilebilir, doða ve engelli dostu bir alt yapýya kavuþturulmasýný istiyor. Okullarýn teknolojik ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný istiyor. Okullarýn hademe ve sekreter ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný istiyor. Eðitim Bakanlýðý'nýn denetmen ve uzman kadrolarýnýn doldurulmasýný istiyor. Öðretmen yardýmcýlarýnýn istihdamýnýn devlet tarafýndan saðlanmasýný istiyor. Okullara bütçe oluþturulmasýný ve ailelerden ücret talep edilememesini istiyor. Öðrenci sayýlarýnýn þura kararlarýna göre yeniden tasarlanmasýný istiyor. Okullarýn öðrenci kotalarýnýn oluþturulmasýný istiyor. Yeni okul ihtiyaçlarýnýn ve ek dersliklerin yapýlmasýný istiyor. Öðretmen yükselme tüzüðünün geliþtirilmesi ve terfilerin açýlmasýný, okullarýmýzýn müdür ve muavin eksikliði olmadan eðitime baþlamasýný istiyor. Öðretmen nakil tüzüðünün öðretmen lehine revize edilmesini istiyor. MEDDYK Tüzüðü'nün revize edilmesi ve denetmen sorunlarýnýn çözülmesini istiyor. Birleþtirilmiþ sýnýflý okullarda çalýþan öðretmenlerin ek ders ödeneklerinin zamanýnda ödenmesini istiyor. Müdürü olmayan okullarda sorumluluk alan öðretmenlerin ödeneklerinin zamanýnda ödenmesini istiyor. Kolej giriþ yönteminin deðiþtirilmesi ve deðiþim ile birlikte özel ders, özel dershanelerin ikinci iþ kapsamýnda denetlenmesini istiyor. Göç Yasasý'nýn kaldýrýlmasýný ve okullarýn çalýþma barýþýnýn yeniden tesis edilmesini istiyor. Zorunlu din dersleri yerine çok inançlý bir eðitim anlayýþýnýn getirilmesini istiyor. Ýlahiyat kolejinin laik ve bilimsel bir okula dönüþtürülmesini ve olgunluk çaðýna, soyut iþlemler dönemine gelmeyen çocuklarýn Kur'an kurslarýna yönlendirilmesinin önüne geçilmesini istiyor. Öðretmen yetiþtirme sisteminin demokratikleþmesi, öðretmen yetiþtirmenin devlet eliyle, ücretsiz olmasýný ve AÖA'nýn hizmet içi eðitim merkezi, terfiler ile ilgili program geliþtirmesi ve yüksek lisans programlarý ile yeniden yapýlandýrýlmasýný istiyor. Eðitimde sürenin tartýþýlmasýný ve tüm dinamikleri ile birlikte çalýþma hayatý ile uyumlaþtýrýlmasýný istiyor. Öðretmen nakillerinin tamamlanmasýný, okullarýn eðitime öðretmen kadrosu bir tamam baþlamasýný ve öðretmen sorunlarýnýn çözülmesini istiyor. Çok kültürlü eðitim programlarý hazýrlanmasýný istiyor. Karpaz Bölgesinin kota uygulamalarý ile deðil öðretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarýnýn geliþtirilerek teþvik edilmesi, fýrsat eþitliði yaratýlabilmesi için altyapý yatýrýmý yapýlmasý, çocuklarýmýzýn maðdur KTÖS, Yeni Eðitim- Öðretim Döneminde Ne Talep Ediyor? edilmemesi için müdür, muavin ve öðretmen eksikliði olmadan okullarýn açýlmasý ve bölgeye yeni lojmanlar inþa edilmesini istiyor. Özel üniversitelerin ve özel okullarýn devlet eliyle teþvik edilmesi yerine, kamusal okullara yeterli kaynak ayrýlmasýný istiyor. TC-KKTC arasýnda imzalanan eðitim ve kültür protokolünden Kýbrýslý Türk öðretmenlerin de eþit þekilde ödenekli yararlanmasýný istiyor. Londra Türk Dili Okullarýna görevlendirilecek öðretmenleri seçerken þeffaflýk ve hesap verebilirlik ilkeleri ile hazýrlanmýþ bir seçme yöntemi geliþtirilmesini istiyor. YÖDAK'ýn çaðdaþ bir yapýya kavuþturulmasýný ve üniversitelerimizin özerk, demokratik ve bilimsel yöntemlerle eðitim vermesini, öðrenciyi müþteri gibi görmemesini istiyor. Herkese eþit burs hakkýnýn tanýnmasýný ve burslarýn zamanýnda ödenmesini istiyor. Özerk, ücretsiz, kamusal ve planlý eðitim verecek, iþ imkaný saðlayacak devlet üniversitesi ve yüksek okul talep ediyor. Çalýþma barýþý bozulan okullarýn sorunun çözülmesini ve Eylül ayýnda eðitimin sorunsuz baþlamasýný istiyor. Sendikamýz çalýþanýn hakkýný savunan bir örgüttür fakat ödev, hak ve sorumluluklarýný yerine getirmeyen tüm eðitim ve kamu çalýþanlarýnýn korunmamasýný ve yasal uygulanmasýný istiyor. Demokratik yönetimli, ekoloji temelli, özgür eðitim modeli ile kurgulanmýþ, kamu finansmanlý merkezden özerk okullar talep ediyor. Özetle tüm bu talepleri dikkate alacak, tartýþabilecek bir muhatap istiyor Eleþtirmek yerinde deðiþtirelim... Atun'dan döviz ve sanayi açýklamalarý Dövize karþý hükümetin elinde fazla imkân yok gibi görülebilir ama bu hiçbir þey yapýlmayacaðý anlamýna gelmez... Sanayide TL cinsi kredilerde faiz iyileþtirmesi için projemiz var... Döviz cinsi geliri olmayanlarýn döviz borçlanmamasý için tedbirler gündemde... Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakaný Sunat getireceklerini söyledi. Atun, hükümete geldiklerinde dövizdeki dalgalanmayla karþýlaþtýklarýný kaydederek, "Hükümetin elinde fazla imkân yok gibi görülebilir ama bu hiçbir þey yapýlmayacaðý anlamýna gelmez" dedi. Türk Lirasý'ný tedavüle sürenin Türkiye olduðunu ve ülkedeki siyasi geliþmelerin dövizde artýþa yol açtýðýný kaydeden Atun, "Türkiye hükümetinin nasýl hareket edeceðini, Türkiye'deki Merkez Bankasý'nýn müdahale haklarýný nasýl deðerlendireceðini, deðerlendirip deðerlendiremeyeceðini izleyip görmek önemli" dedi. Döviz hareketlerinde Türkiye'nin de tek baþýna olmadýðýný da vurgulayan Atun, Amerikan Merkez Bankasý'nýn piyasaya etkilerine iþaret ederek, "Bugünlerde piyasalar dikkatini Amerikan Merkez Bankasý'nýn yapacaðý faiz artýrýmlarýna çevirdi. Genelde bir faiz artýþý beklentisi var" þeklinde konuþtu. "BAZI TEDBÝRLER GÜNDEMÝMÝZDE" Faiz artýrýmlarý konusunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý'nýn nasýl tepki vereceðinin de son derece önemli olduðunu kaydeden Bakan Atun, "KKTC'de kendi imkanlarýmýzla neler yapabiliriz bu son derece önemli. Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý olarak bu konuda bazý tedbirler alýnmasý gündemimizde" dedi. Dün saat 11.00'de Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý ile yönetim kurulu üyeleri kabul eden Atun, döviz ve sanayi konularýnda açýklamalarda bulundu. Sunat Atun, sanayi sektörüne yönelik olarak Türk Lirasý cinsinden kredilere faiz iyileþtirmesi yapýlmasýyla ilgili projeleri olduðunu açýkladý. Döviz cinsinden geliri olmayanlarýn döviz borçlanamamasýný saðlamak gibi tedbirlerin gündemde olduðuna da dikkat çeken Atun, bunu Bakanlar Kurulu'na RÝSKLER VAR Atun açýklamasýnda þunlara da yer verdi: "KKTC'deki üretim Türk Lirasý olduðundan ilk etapta dövizdeki artýþ yurtdýþý piyasalarýnda, turizmle, ihracatla ilgili fiyatlarda avantajlý gibi görünüyor. Doðru olabilir. Ancak bundan görünmeyen ve çok önemli olan ikinci bir husus var. O da özel sektörün borçlarýdýr. Özel sektördeki borçlanma döviz aðýrlýðý taþýdýðýndan dolayý bu noktada bizim 2016 yýlýna iliþkin sezinlediðimiz bir takým riskler vardýr. Hükümet bu riskleri ortadan kaldýrmak üzere çalýþacak. Türk Lirasý cinsinden kredilere faiz iyileþtirme projemizin yaný sýra, gerek hibelerde gerek kredilerde daha düþük faiz ortalamalarý hedefliyoruz. Türk Lirasý'ndan daha iyi faiz koþullarý oluþturulmalý ki eylül ayýnda Amerikan Merkez Bankasý faiz artýþý yapar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý da bunu takip ederse KKTC hükümeti sanayicisini koruyabilsin." SANAYÝNÝN MÝLLÝ GELÝRDEKÝ PAYI YÜZDE 9'A GERÝLEDÝ Kabuldeki konuþmasýnda, hükümet programýna da deðinen Bakan Atun, "Özel kesimin sabit sermaye yatýrýmlarýnýn Gayri Safi Milli Hasýla içindeki payýný yüzde 15'lere çýkarmak gibi bir hedefimiz var" dedi. 2013'te hükümetten giderken sanayinin milli gelir içindeki payýný yüzde 11'e kadar yükselttiklerini de dile getiren Atun, "Hükümete geldikten sonra bunun yüzde 9'a gerilediðini gördük. Bu son derece üzücü" dedi. Geçmiþ hükümetler dönemindeki bazý verilere deðinen Atun, þunlarý kaydetti: "90 milyonlardan aldýðýmýz ihracatý 217 milyonlarda devrettik. Geçen sürede, yüzde 5,7 gerileme oldu. Bu da gerçekten üzücü. 11 GÜNEYDEN... MAKARÝOS HASTANESÝ'NDE MÝKROP ALARMI Lefkoþa Rum kesiminde Makarios Hastanesi Yenidoðan Yoðum Bakým Ünitesi'nde mikrop alarmý verildiði bildirildi. Alithia gazetesi, "Acinetobacter" cinsi bakterinin görüldüðü ünitenin birkaç gün önce karantinaya alýndýðýný belirtti. Gazete, ünitede bulunan bebeklere mikrop bulaþýp bulaþmadýðýný saptamak için gerekli testlerin yapýldýðýný kaydetti. 6 YILDA 2 BÝN 238 KAÇAK AV VAKASI Güney Kýbrýs'ta kaçak avýn kontrol edilemez boyutlara ulaþtýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Acýlýk Dairesi'nin verilerine dayanarak, yýllarý arasýnda, 2 bin 238 kaçak av vakasýnýn kayýtlara geçtiðini yazdý. Haberde, Rum Avcýlýk Dairesi'nin devriyelerini yoðunlaþtýrdýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi de, dün açýlan fassa avý sezonunun avcýlar için kötü baþladýðýný; avcýlarýn, avlanacak hayvan bulamadýðýný yazdý. Haberde, av hayvanlarýnýn yalnýzca Baf bölgesinde görüldüðü belirtildi. EMEKLÝ SAYISINDA ARTIÞ 2015 yýlýnda Güney Kýbrýs'ta emekliye çýkan devlet memurlarýnýn sayýsýnda artýþ olduðu haber verildi. Politis gazetesinin hazýrladýðý verilere göre; 2010 yýlýnda 17 bin 260 emekli varken, 2015 yýlýnda bu rakam 20 bin 826'ya çýktý. Vergilendirme ya da emeklilik ikramiyesinin ödenme þekilde belirsizlik olduðundan dolayý birçok devlet memurunun emekli olmayý seçtiði belirten gazete, ekonomik kriz ve 2013 yýlýnýn ardýndan emekli sayýsýnýn sürekli arttýðýný kaydetti. Verilere göre emeklilerin Euro ile Euro aralýklarýndaki ikinci basamaktan ödendiðini kaydeden gazete, bunu Euro aralýklarýndaki birinci basamaktan ödenenlerin takip ettiðini belirtti. YAKIT FÝYATLANDIRMA DENETÝMÝNDE SORUN Rum Enerji Bakaný Yorgos Lakkotripis, Güney Kýbrýs'ta yakýt piyasasýnda fiyatlandýrýlma denetiminde boþluklar saptandýðýný belirtti. Alithia gazetesine konuþan Lakkotripis, Enerji Bakanlýðý'nýn bu boþluðun önüne geçilmesi için konuyla ilgili çalýþma yapýlmasýný üstlenen yurtdýþýndaki bir kurumun önerilerini beklediðini ifade etti. Lakkotripis, sorununun hem toptan, hem de perakende yakýt piyasasýnda uzun bir zamandýr var olduðunu belirtti. "ÇÖZÜM ÝÇÝN SIKI ÇALIÞMAKTA KARARLI" Rum Baþkanlýðý Ýnsani Konular ve Dýþ Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in çözüm için sýký bir þekilde çalýþmakta kararlý olduðunu söyledi. Alithia gazetesine göre, dün katýldýðý bir anma töreninde konuþan Fotiu, Türkiye'nin Kýbrýs sorununun çözümü yönünde gösterilen çabalara katkýda bulunmasý umudunu dile getirdi. Anastasiadis'in çözüm için sýký bir þekilde çalýþmakta kararlý ve bölgede þekillenen uluslararasý jeopolitik koþullarý da göz önünde bulundurarak olumlu atmosferi deðerlendirmeye hazýr olduðunu söyleyen Fotiu, çözüm mücadelesinde milli birlik, anlayýþ, çaba ve sýký çalýþmaya gerek olduðuna vurgu yaparak, partisel bencilliklerden uzak durulmasý gerektiðini belirtti. BAF'TA KAPLUMBAÐA MÜZESÝ OLUÞTURULUYOR Baf'a baðlý "Ýnia" (Ýnya) köyünde Kýbrýs'ýn ilk kaplumbaða müzesinin oluþturulacaðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, yerel ve uluslararasý düzeyde müzeye büyük ilgi gösterildiðini kaydetti. Habere göre, Ýnia köyü Muhtarý Yangos Çivikos, müze oluþturulmasý yönündeki planlarýn son aþamada olduðunu ve Eylül ayýnda açýlýþ yapýlabileceðini belirtti. 150 metrekarelik iki salondan oluþacak müzede kaplumbaðalar ve bölgeyle ilgili bilgilerin sergileneceðini anlatan Çivikos, müzenin eðitim ve çevre merkezi olarak da faaliyet göstereceðini söyledi.

12 12 KÜLTÜR - SANAT 25 Aðustos 2015 Salý Günün Manisi Emine Hür Ýnandým sevdiðine Beni düþündü yine Ýpeksi bir kelebek Gelip kondu elime Kitap Dünyasý Açýk Andre Agassi MARTI YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Sen neye hazýrsan, o da senin için hazýrdýr." Mark Victor Hansen TADIMLIK Ülkene mektuplar yaz vardýðýn bütün adreslerden acýlarýný, hüzünlerini telle kýrlangýçlara selâm et kumrularý, serçeleri unutma Fikret Demirað "Ülkene yüreðini postala" adlý þiirinden ÇILGIN BÝR HAYDUT görmedim onu hiç; kýsrak çýlgýný bir adam, adamdan çok çýlgýn bir haydut. kollarý kalýn. en yakýn köye sürecek kýsraðýný. Karanlýkta sarý bir ay soluðunu tutmuþken. 'iki dil'de kavgaya tutuþacak. Yok baþka çaresi. sol çizmesinde keskin aðýzlý býçaðý. ve o yamaçlardaki üzüm baðlarýnda, kýzýl bir atýn nal seslerini dinleyeduracak ter içindeki kýsraðý. AKDOÐAN GENÇLÝK MERKEZÝ HALK DANSLARI TOPLULUÐU, DANCAS DO MUNDO, WORLD DANCE FESTÝVALÝNE KATILDI Gençlik Dairesi Akdoðan Gençlik Merkezi Halk Danslarý Topluluðu, Portekiz Argoncilhe'de gerçekleþen, Casa da Gaia'nýn düzenlediði Dancas do Mundo, World Dance festivaline katýldý. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, KKTC'yi Akdoðan Gençlik Merkezi'nin temsil ettiði festivale; Arjantin, Sýrbistan, Bosna Hersek, Hindistan, Polonya, ve Fransa'dan halk danslarý ekipleri de katýldý. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, uluslararasý festivalde Akdoðan Gençlik Merkezinin ülkeyi en iyi þekilde temsil ettiðini belirterek, ekibin Kýbrýs Türk kültürüne ait danslarýný ve müziklerini sergilediðini vurguladý. Eroðlu, uluslararasý festivallerin hem gençlerin geliþimi açýsýndan, hem de ülkenin dünyada tanýtýmý adýna büyük önem taþýdýðýný kaydetti. Festivalde birçok ülkenin yer aldýðýný ve gençlerin yeni arkadaþlýklar da kurduklarýný ifade eden Eroðlu, dansçý, müzisyen ve eðitmenlerini baþarýlarýndan ötürü kutladý. onu görmedim hiç? ne de bileklerindeki çaký yaralarýný. akdeniz sýcaðýnda gece olacak gün, yüzünde saman kokusu, dudaklarýnda tuz ýslaklýðý. keþke bekleseydi beni! resmini çizerdim belki, kýrýþmýþ bir papirüs üstüne M. KANSU Temmuz/Aðustos-2015 Lefkoþa "LEFKOÞA PÝYANO FESTÝVALÝ" 7 EYLÜL-15 EKÝM'DE Naci Talat Vakfý tarafýndan düzenlenen "Lefkoþa Piyano Festivali" 7 Eylül-15 Ekim tarihleri arasýnda yapýlacak. Vakýf'tan yapýlan açýklamaya göre festival, 7 Eylül Pazartesi günü Çelist Nicolas Deletaille ile Piyanist Atakan konseriyle baþlayacak. Festivalde daha sonra Þinasi Çilden, Selçuk Bilgin, Þebnem Yýldýrým Orhan'dan oluþan "Ýki Çello & Piyano Oda Müziði Konseri" 11 Eylül Cuma günü yapýlacak. Bayram tatilinin hemen ardýndan Piyanist Baþar Can Kývrak, 28 Eylül Pazartesi günü piyano resitali verecek ve Þeniz Aybulus, Mutlu Varlýk Kocaellili, Elena Nayman Ünaldý'dan oluþan "Nemet Yaylý Quartet" 5 Ekim Pazartesi günü seyirciyle buluþacak. Nemet Yaylý Quartet'e Gökhan Aybulus piyanoda eþlik edecek. Festival, 6 Ekim'de Piyanist Özgür Ünaldý, 13 Ekim'de Piyanist Gözdem Ýlkay'ýn vereceði resitallerle devam edecek. Piyanist Narden Sonel'in 15 Ekim Perþembe günü vereceði oda müziði konseriyle Lefkoþa Piyano Festivali tamamlanacak. Vakýf'tan yapýlan açýklamada, geçmiþ yýllarda düzenlenen "Lefkoþa Surlariçi Jazz Festivali"nin imkansýzlýklardan dolayý yapýlamayacaðý ancak bu kapsamda, Maltalý Cushion isimli grubun 24 Ekim Cumartesi günü Naci Talat Vakfý Barýþ ve Dostluk Evi'nde sahne alacaðý duyuruldu. Açýklamada, "Maalesef ülkemizdeki duyarsýzlýk, ilgisizlik ve belirsizlik bu gibi etkinliklerin sürekliliðini etkilemektedir. Bu açýklamayý yapacaðýmýz ana kadar arayýþlarýmýzý devam ettirmemize raðmen, üzgünüz baþaramadýk. Önceden baðlantý kurduðumuz için 24 Ekim Cumartesi günü Maltalý grup Cushion bizlerle birlikte olacaktýr" ifadesine yer verildi.

13 25 Aðustos 2015 Salý 13 KAÇAK YAKALANDI Güzelyurt'ta haziran ayýnda bir hýrsýzlýk olayýna karýþan ve Bostancý bölgesindeki askeri yasak bölgeden Güney Kýbrýs'a geçen zanlý, hafta sonu Ercan üzerinden KKTC'ye giriþ yapmaya çalýþýrken yakalandý. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, Güzelyurt'ta Gülkent Yatýrým Þirketi'ne ait öðrenci yurdu inþaatýnýn zeminine döþenmiþ 40 metre uzunluðundaki bakýr topraklama kablosunun yaklaþýk iki ay önce çalýnmasý olayýnýn zanlýsý 26 yaþýndaki M.Ö, cumartesi Ercan Havaalaný'ndan KKTC'ye giriþ yaparken tespit edilerek tutuklandý. Olayla ilgili soruþturmada, zanlýnýn hýrsýzlýk olayýnýn ardýndan Bostancý'da birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kýbrýs'a geçiþ yaptýðý belirlendi. BÝR HAFTADA 54 KAZA, 2 YARALI... KKTC'de son bir haftada meydana gelen 54 trafik kazasýnda 2 kiþi yaralanýrken, yaklaþýk 250 bin TL maddi hasar meydana geldi. Polisin haftalýk istatistiklerine göre, Aðustos tarihleri arasýnda meydana gelen kazalarýn büyük çoðunluðunun nedeni sürat, kavþakta durmama, dikkatsiz sürüþ, yakýn takip Ayný dönemde trafik kontrolüne giren 4 bin 54 sürücünün 444'ü de baþta cep telefonuyla konuþmak ve sürat olmak üzere çeþitli suçlardan rapor edildi. "9. AGRICYPRUS 2015 KKTC TARIM HAYVANCILIK-SÜT ÜRÜNLERÝ VE ÝÞ MAKÝNELERÝ FUARI" AÇILIYOR "AGRICYPRUS 2015 KKTC Tarým Hayvancýlýk-Süt Ürünleri ve Ýþ Makineleri Fuarý" 9. kez kapýlarýný halka açýyor. Fuar, Eylül tarihleri arasýnda Lefkoþa Fuar Alaný'nda gerçekleþecek. Unifex Fuarcýlýk'tan yapýlan açýklamaya göre, Tarým, Doðal Kaynaklar ve Gýda Bakanlýðý, Kýbrýs Türk Ziraat Mühendisleri Odasý, Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði, Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði ile Kýbrýs Türk Süt Endüstrisi Kurumu'nun katkýlarýyla gerçekleþecek olan "AGRICYPRUS 2015 Fuarý"nda, Tarým-Hayvancýlýk-Süt Ürünleri ve Ýþ Makineleri sektörlerini yerli firmalarýn, yabancý ülkelerden ve Türkiye'den gelecek olan katýlýmlar ile yeni geliþmeleri ve teknolojiyi tanýtýp, sektörlerin geniþlemesine katký saðlayacak. VRETÇALILAR BU KEZ MÝNARELÝKÖY'DE BULUÞUYOR Baf'ýn ünlü köylerinden Vretça (Daðaþan) kökenli Kýbrýslý Türkler yeniden bir araya geliyor 'teki toplu göçün ardýndan, köy ayrýlmadýðýndan Kuzey Kýbrýs'ta Maraþ, Lapta, Minareliköy gibi farklý bölgelere yerleþen Vretçalýlar, 30 Aðustos Pazar günü Minareliköy'de buluþacak. Son 4-5 yýlda köylülerin iki ayrý organizasyonuyla buluþan Vretçalýlar, bir araya gelip özlem giderecekler, yeni nesillerle tanýþacaklar, resimlerle köyün ve köylünün tanýtýmýný yapacaklar. Daðaþanlýlar (Vretça) Dayanýþma Derneði adýyla yeni bir dernek de kuran köylüler, bu etkinlikle derneðin tanýtýmýný da yapacaklar. KALYONCU BAÞSAÐLIÐI DÝLEDÝ Baþbakan Ömer Kalyoncu, Antalya'da geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Mehmet Ersöz'ün ailesi ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Baþsaðlýðý mesajý yayýnlayan Kalyoncu, "Milli Eðitim Bakanlýðý, Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Mehmet Ersöz'ün tatil için bulunduðu Antalya'da geçirmiþ olduðu trafik kazazsý sonucu hayatýný kaybettiðini büyük üzüntü ve teessürle öðrenmiþ bulunuyorum. Araçta yolcu olarak bulunan öðretmen eþi Ayþen Ersöz'e acil þifalar dilerim" ifadesini kullandý. Doðrudan AVUSTURYA Bir hafta veya on günlük gezi turlarýnda sanýyorum amaç, mümkün olduðunca çok yeri görebilmektir. Ama insan o hale gelir ki... Geriye dönüp düþünmezse her þey birbirine karýþýr. Neyin nerede olduðundan þüpheye düþersiniz. "Az zamanda çok iþ baþarmak" da, baþarmaksa þayet, yorucu olmasýna karþýn, hoþuna gider insanýn.. Budapeþte'den, ver elini, Slovakya'nýn baþþehri Bratislava'ya gittik.. Avrupa'da iki ülkeye komþu olan tek baþþehir olduðundan... Oradan da diðer komþu Avusturya'ya geçtik.. Lefkoþa'nýn kuzeyinden güneyine geçerken yaptýðýmýz gibi vizeye gerek yok.. Söylemeseler, nerede olduðunuzu bilemeyeceksiniz. Senelerdir biz bunu bile baþaramadýk... Gancellinin' önü ve arkasýndaki, bakýldýðý zaman gözle görülen basit çevresel farklýlýklarý bile, uygulanan politikalarýnýzla eþitleyemedikten sonra... Bakanlarýn sýnýr kapýlarýnda arz-ý endam ederek yaptýklarý "yerli malý" propagandasý Bu mübarek bayram günlerinde meddahlýktan baþka neyi çaðrýþtýrýr ki! Kusura kalmasýnlar, teþbihte hata olmazmýþ der özdeyiþlerimiz.. "Söyleyene deðil söyletene bakýn"der ayrýca.. Dostlar alýþ-veriþte görsün vs vs vs... Dahasý da sýralanabilir ama neyse... Önemli olan; sizin yerli malý dediðiniz TC mallarýnýn bu gün Ýkea ve Zara Home'da, ve marketlerde, kuzeydekinden daha ucuza satýlýyor olmasýdýr.. Evet,Avusturya hem Tuna hem de Alp'lerin ülkesi. Tüm doðal zenginliklerini koruma altýna almýþlar... Otobüsle yol alýrken.. Usta bir ressamýn elinden çýkmýþ, kusursuz tablolarýn birinden çýkýp diðerine girermiþ gibi hissedersiniz. Atlas Okyanusundan kaynaklanan nemli hava kütlesi yüzünden yazlarý sýcak ama yaðýþlý olurmuþ. Onun için Ülkenin yüzde kýrký, Strauss'un adýna besteler yaptýðý ormanlarla kaplý. Havanýn ýsýnmasý aðaçlarý þaþýrtarak erken çiçek açmasýna neden oluyormuþ. Bu da Fön denen sýcak rüzgarlarýn bir azizliði... Tüm Avrupa'da tarih boyunca kimlerin nerelerden nerelere gidip nereleri aldýklarý, Krallýklar kurup yerleþtikleri düþünülürse... "Ârî Irk"tan söz edenlerin ne büyük bir yanýlgý içinde olduklarý anlaþýlýr.. Ayný þey Osmanlý için de geçerlidir. Yalnýzca, askerler bir yana,devlet yönetiminde de söz sahibi olan devþirmeler ve Sultan analarýnýn Rum,Yahudi, Rus, Sýrp, Tatar, Venedik'li vs olmalarý Avrupa'nýn Selma Bolayýr birbirinin hýsým akrabasý olduðunu söylemez mi? Ha! istenirse, süt karadýr misali aksi de ýsrar ve inatla savunulabilir... Kim bilir neye hizmet etmek için? Ama paranýn dînî îmaný olmadýðý için bu gün tüm Avrupa, ortak çýkarlarý için birleþmiþ durumda... Avusturya'nýn Tarihi, MÖ 400 de Kelt'lerin geliþi ile baþlar... MS 5yy Bavyeralýlar ve Islavlarýn iþgali Alman ve Roma Devletleri tarafýndan Avusturya Devletinin kurulmasý.. Avusturya Prusya savaþýndan sonra bu konfederasyondan çýkarýlarak Avusturya Macaristan Devletinin kurulmasý... Etnik çatýþmalar yüzünden Arþidük Ferdinant'ýn Saray Bosna'da bir Sýrp tarafýndan öldürüldükten sonra çýktýðý söylenen Birinci Dünya Savaþý... Arkasýndan lerde Nazi Almanya'sý tarafýndan ilhak edilmesine kadar devam etmiþ... Ýkinci dünya savaþýnda müttefikler tarafýndan iþgal edilmiþ de Almanya ile birleþmesi yasaklanarak iþgale son verilmiþ ve Avusturya Federal Cumhuriyeti kurulmuþ.. Yapýlan Anayasasý ile de "Sürekli tarafsýzlýðý" ilan edilmiþ da AB'ne katýlmýþ... VÝYANA Bratislava'dan Viyana'ya o kusursuz doðanýn içinden süzülerek geldik.. Yetmiþ kilometrelik bir mesafe.. Avusturya'nýn baþþehri Viyana 2010 senesinin en yaþanabilir þehri seçilmiþ. Beyaz þehir anlamýna gelen... BÝR ORTA AVRUPA GEZÝSÝNÝN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ... (8) Macar'lar Beaech, Romalýlar da Vindobona derlermiþ... Viyana'da yüz elli bin Türkiyeli Türk yaþar ve rehberler hemen size.. Burada baþ örtüsü ile eðitim yapýlabildiðini söylerler.. Bu bilgi, yabancý biri için, hiç bir mâna ifade etmeyebilir. Ancak "insan hak ve özgürlüðü " yalaný ile, bir Müslüman riyakarlýðý sergileyerek... Ne hak ne de hukuktan haberi olmayan küçücük kýzlarýn baþýný baðlatan zihniyet için önemlidir... Hem de çok önemli... Habsburg Hanedanlýðýnýn yerleþim yeri imiþ Viyana. Bu gün de geçmiþin izlerini titizlikle koruyor. Meydanlarda dolaþan, atlarýn çektiði üstü açýk arabalar-garotsalar-sizi alýp o devirlere götürür.. Belveder ve Shönburn Saraylarý UNESCO'nun (BM eðitim bilim ve kültür örgütü) Dünya Kültür Mirasý listesindedir. Belveder, bella beder yani güzel bakýþ demekmiþ. Gerçekten çok görkemli saraylar ve bunlarýn etrafa hava atmak için yapýlmýþ saraylar olduklarý söylenir... Yabancýlar da mý böyle düþünür yoksa bu yanlýca Türk rehberin bakýþ açýsý mý bilemeyeceðim.. Viyana'yý kuþatýp bozguna uðrayan Merzifonlu Kara Mustafa Paþaya nispet olsun diye... Savoy Prensi Eugene, Paþanýn çadýrlarýný kurduðu yere yaptýrmýþ bu sarayý. Sarayýn tepeleri de otaðlardan esinlenerek yapýlmýþ. Viyana iki kere kuþatýlmýþ ama alýnamamýþ. Tarih derslerinde hep Osmanlýnýn Viyana kapýlarýna kadar dayandýðý yazýlýdýr. Shönburn Sarayý, gezdiðimiz dönemlerde boyanýyordu.. Kullandýklarý, kanarya sarýsý denilen renk... Beyaz boyayla at pisliðinin karýþtýrýlmasýndan elde edilen bir renkmiþ.. Aziz Stephan Katedrali, merkezdedir ve þehrin sembolüdür. Viyanalý ressam ve mimar Friedensreich Hundert Wasser, natüralist ve humanist bir sanatçý... Annesi, tek sað kalan,yahudi bir ailedenmiþ... Resim,grafik çalýþmalarý var... Atýk malzemelerden evler, sosyal konutlar ve okullar yapmýþ... Baktýðýnýz zaman yamalý bir yorganý andýrýr yaptýðý evler... Gittiði Montessory okulunda, renkler ve þekillere karþý benzersiz bir duyarlýðý olduðu görülmüþ zaten.. Otobüsle gezerken gözünüze çarpan ve kocaman modern bir heykel görünümündeki bina,onun yaptýðý çöp arýtma sistemi... Amacý, hayatý cennete çevirmenin ne kadar kolay olduðunu göstermek ama dini dogmalarýn ve politik sistemleri saçma bulduðundan... Yanlýþ anlaþýldýðýndan yakýnýyor... Gustav Klint de Viyanalý... Çok tanýnan The Kiss tablosunun yaratýcýsý..

14 14 25 Aðustos 2015 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Pek çok, fazlasýyla. 2-Ýþçilik. Ýlâç, merhem. 3-Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklý olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk þiiri. Seyrek dikiþ, teyel. 4-Namus. Yakýnma ve hafifseme yoluyla "Þimdiki zaman". 5-Bir olayý etkileyen, oluþturan, doðuran þey, sebep. Alfabenin 10 ve 5. harfleri. Harf okunuþu. 6-Baba. Ýskambil oyununda "Birli". Beraber. 7-Ters okunuþu "Gazetemizin genel yayýn yönetmeninin ilk adý". Ters okunuþu "Yalnýz Güney Amerika'da yaþayan zehirsiz, çok iri, güçlü bir yýlan". 8-Kitap, defter gibi þeylerde ön ve arka yüzü oluþturan kâðýtlardan her biri. Fiilden isim türeten ek. 9-Bir nota. Halk dilinde "Mantýk". Bir sonuç elde etmek, herhangi bir þey ortaya koymak için güç harcayarak yapýlan etkinlik, çalýþma. 10-Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduðu kimselere mahkeme kararýyla baðlanan aylýk. 11-Engel. Mecazi anlamda "Çok az para". Dünkü bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yonca Hatipoðlu Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Bereket Fýrýný ve Devpa Süpermarket Yolu Üzeri Kýzýlbaþ Kilisesi Yaný Tel: Necatibey Eczanesi: Osman Paþa Cad. No:9/7 K. Çiftlik Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu- Sakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Girne Ýlgen Eczanesi:Bedreddin Demirel Cad. Özyalçýn Apt. 156 Dükkan 2 Bosch Bayii Yaný ve Yaprak Tantuni Çaprazý Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Davranýþlarýný içinde bulunulan günün þartlarýna uydurmak (iki kelime). 2-Yoksullara ve öðrencilere yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. Toplum içindeki en küçük birlik. 3-Japon para birimi. Vurma, dövme. Binek hayvaný. 4-Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgârlar. Olaðanüstü sezgileriyle birtakým gerçekleri gördüðüne inanýlan kimse. 5-Harf okunuþu. Bir cins kavun. 6-Acýnacak, acýklý. Bir yerde oturanlar, sakinler. 7-Savunmak veya saldýrmak amacýyla kullanýlan araç. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 8-Öðle ile akþam arasýndaki süre. Terazi gözlerinden her biri. 9-Neon'un kýsaltmasý. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin kýsa yazýlýþý. Kýrmýzý. 10-Ters okunuþu "Türlü madenlerden yapýlan, kopmaya karþý bir direnç gösteren ince, uzun nesne". Güney Kýbrýs'ýn ünlü birasý. Tek rakamlý bir sayý. 11-Bir kadýn ismi. Arpa, buðday, yulaf gibi ekinlerin taneleri taþýyan kýlçýklý baþý. Dünyanýn seyirci kaldýðý insanlýk dramý... Kýbrýs'ýn seks köleleri KKTC'te 50'ye yakýn gece kulübü genelev gibi çalýþýyor. Sadece 1 yýlda bin 168 kadýn pasaportlarýna el konularak seks kölesi yapýldý... Lefkoþa'daki hastanenin önünde duran beyaz limuzinden, aylýk HIV testlerini yaptýrmaya gelen kabare kýzlarý iniyor." Kuzey Kýbrýs'taki kadýn ticareti trajedisinde, bir arpa boyu yol alýnmadýðýný gösteren AFP haberi bu sahneyle baþlýyor. * KKTC'de 50'yi aþkýn gece kulübünde çalýþtýrýlan yüzlerce genç yabancý kadýnýn ülkeye "konsomatris" vizeleriyle getirildiði, Nisan 2014-Ocak 2015 arasýnda yarýsý Moldovyalý, diðerleri Fas, Ukrayna ve Orta Asya'dan gelen bin 168 kadýna bu vizelerden verildiði belirtiliyor. * Kadýnlar her ay hastaneye, oradan da emniyete gitmek zorunda. Polis pasaportlarýna el koyup bunu "güvenlikleri için" yaptýðýný savunuyor. Vekil: Kimse bir þey yapmýyor * Haziranda Kýbrýs'a garson olarak CUMHURÝYET Mine Söðüt Hayatýmýza isteksizliðimizin ve umursamazlýðýmýzýn açýk býraktýðý küçücük bir aralýktan geçerek girdin. Þimdi ölçüsüz iþtahýnla kendi kendine açtýðýn koca bir kara delikten çýkýp gitmek üzeresin. Evreni ilahi bir gücün yarattýðýna inanmayan ve kaderci olmayanlar iyi bilirler. Baþýmýza gelen her þeyin müsebbibi isteklerdir. Ýstekler hem önemlidir hem de tehlikeli. Biz bu on üç yýlda nasýl bir düzende yaþamak istediðimizi pek düþünmemenin savrukluðuna kurban gittik... Sense kendi isteklerini baþkalarýný umursamadan ölçüsüzce gerçekleþtirmenin küstahlýðýna... Bu on üç yýlýn sonunda hepimiz çok þey öðrendik. Mesela biz, düþlerimizin gerçekleþmesi için çaba sarf etmediðimiz an elimizde olan her þeyi kaybetmeye baþladýðýmýzý... Sen bizden boþ kalan alaný iktidarýnýn kötücül istekleriyle hemen doldurabileceðini... Biz senin asýl niyetini anlamakta geç kaldýk... Sen buna güvenip gerçekten görünmez olduðuna pek kolay kandýn. Niyetini saklamayý býraktýðýn anda gücünü kaybettiðini geç görmen hep bu yüzden. Bizim "Bu düzen deðiþmezliðe" yatkýnlýðýmýzsa politik genlerimizdeki tembelliðimizden. Hayatýn merkezine akýlcýlýðý koyanlarýn iþi Allah'a býrakmasý; hayatýn merkezine inancý koyanlarýn da iþi Allah'a býrakmayýp harýl harýl çalýþmasý, baþlangýçta acýklý bir komediydi. Ama final hýzla tehlikeli bir trajediye doðru gitti. Biz kendi gerçek isteklerimizi ve bu DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ çalýþmaya gelip fuhuþa zorlanan kadýnlardan birinin kaçmak için hastanenin 4. katýndan atladýðý ve bacaðýný kýrdýðý aktarýlýyor. Milletvekili Doðuþ Derya, "Bu gece kulüpleri aslýnda genelev. Kadýnlar seks kölesi olarak kullanýlýyor. Herkes biliyor ama kimse bir þey yapmýyor" diyor. *Kadýnlara maaþ verilmediðini, kendi eþyalarýný ve ilaçlarýný almak zorunda kaldýklarýný, hatta gece kulübünde kalabilmek için 150 dolar kira ödediklerini anlatýyor. * KKTC meclisinin AÝHM baskýsýyla Ocak 2014'te aldýðý tedbirler soruna çözüm olmuyor. Kadýn ticaretine 7 yýl hapis getirildiði, kadýnlar için acil yardým hattý kurulduðu halde, þikâyetçi olmalarý halinde kendileri de yargýlanan kadýnlar, polise gitmiyor. * Habere göre, kumarhanelerin yasaklandýðý Türkiye'den gelecek turistlerden, kulüp ve gazinolardan gelecek gelire muhtaç olan Kuzey Kýbrýs'ta kabare sahipleri güçlü lobi ve yýlda 7.5 milyon TL vergi ödüyorlar. * 2004'te AB üyesi olan Güney Kýbrýs'ýn uluslararasý baskýlarla "sanatçý" vizelerini kaldýrdýðý belirtilen haberde, Türk kesiminin uluslararasý toplumca tanýnmamasýnýn bu baskýlardan da muaf olmasýna yol açtýðý vurgulanýyor. Güle güle padiþah istekleri gerçekleþtirme gücümüzü hayal meyal tam hatýrlamýþtýk ki... Sen bizden hýzlý davrandýn, kendi isteklerinin altýnda kendin kaldýn. Dedim ya istekler hem önemlidir hem de tehlikeli. Çünkü biz ne istersek o olur. Barýþ mesela... Gerçekten istersek olur. Ayný þekilde savaþ da, eðer istenirse, hemen çýkar. Ve maalesef kötünün yýldýzý ancak iyilik ortalarda görünmediði zaman parlar. Oysa varoluþun þartlarý yapýcý olandan yana. O yüzden bütün imparatorluklar bir gün yalnýzlaþýp yýkýlýr, bütün imparatorlar devrilir ama halklara bir þey olmaz. Onlar dönüþerek ve çoðalarak varlýklarýný sürdürürler. Ýktidarlarýn hýrsýna kurban gidip ara ara savaþsalar da özlerinde seviþmekten yanadýrlar. Birbirlerine âþýk olurlar, ortak sofralar kurar, farklý dillerde ayný þarkýlarý söyleyip ayný sazlarý çalar, üstüne bir de rengârenk çocuklar doðururlar. Tam giderken fark etmiþsindir... Kendisini yýllar boyu savaþarak ifade eden etnik bir ideoloji, silahý býrakmayý vaat edip barýþ diliyle konuþmaya baþladýðý anda halklarýn arasýndaki kara büyü hemen bozuluverdi. Biz þimdi hepimiz yollarý çatallý bir bahçenin tam ortasýndayýz. Bu noktaya, son anda ve can havliyle de olsa isteklerimizi doðru tarif ederek geldik. Bu tarifte samimiysek ve ýsrar edersek bizim izleyeceðimiz yolu doðru seçme þansýmýz yüksek. Ama artýk senin hiç þansýn yok. Maalesef aðýr bir vasýta gibi, çýktýðýn vitesle ineceðin bir yokuþun baþýndasýn. Güle güle git padiþah; yolun bir daha hiç açýlmasýn Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 SATILIK ARABA ARANIYOR Nissan 350 Z marka araç uygun fiyata satýlýktýr. Uzunyol'da baklava türü tatlýlar yapabilen tatlýcý ustasý aranýyor. Lokmacý yanýnda "Victoria" pastanesi. Maaþ tatminkârdýr. Tel: Tel: MUSTAFA AROÐLU LTD. Tente sistemleri Komutalý ve komutasýz modeller Ýstenen renk ve ebatlar. Güneþe dayanýklý, solmayan, deforme olmayan Ýtalyan malý. Çok uygun fiyatlar + ödeme kolaylýklarý. Yzb Tekin Yurdabak Cad. Marmara bölgesiortaköy /Lefkoþa Tel: K. Her türlü inþaat iþleri, kanalizasyon, bahçe telleme, boya, laminant parke, aleminyum kapý, pencere, pancur, vasistas balkon ve merdiven küpeþteleri yapýlýr. Kazým Denizci Adres: Þht. Ecvet Yusuf Caddesi No: 98 Kýzýlbaþ Lefkoþa Tel: Mobil: S. DOKTOROÐLU Hiçbir yerde bulamayacaðýnýz ucuzlukta tiþört, ceket, eþofman, kotlar, montlar ARASTA'DA Tel: Bize sormadan tatil planý yapmayýn...

16 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý:... Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: Ahmet...(Çetinkaya Yasin...(MTG) Faye... (Çetinkaya) Burak... (Serdarlý) Nurettin...(MTG) Hasan Aksoy... (Mormenekþe) Doðukan... (Çetinkaya) Selim Saygý... (DTB) Remzi... (Kaymaklý) Halil Turan...(Yenicami) Adeleke... (Serdarlý) K-Pet Süper Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami K. Kaymaklý Mormenekþe Doðan T.B Lefke Cihangir Maðusa T.G Yeniboðaziçi Serdarlý B. Baðcýl Gençlerbirliði Çetinkaya Gönyeli Lapta DOÐUKAN (ÇETÝNKAYA) Haftanýn Kareasý Doðukan... (Çetinkaya) Selim Saygý... (DTB) Remzi... (Kaymaklý) Adeleke... (Serdarlý) CENK BERKALP (ÇETÝNKAYA) Gol Krallýðý 28 GOL: Kasým Taðman (Lefke) 22 GOL: Kenneth (Yenicami) 21 GOL: David (Mormenekþe) Halil Turan (YAK) SAVAÞ TÝLKÝ (MTG-CÝHANGÝR MAÇI) 26'ncý Hafta Sonuçlarý Gönyeli - Yenicami: 1-6 Maðusa T.G. - Cihangir: 3-0 Mormenekþe - Gençlerbirliði: 1-1 Serdarlý - Lefke: 2-1 K. Kaymaklý - Yeniboðaziçi: 3-1 Doðan T.B. - Lapta: 4-0 Çetinkaya - B.Baðcýl: 3-0

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aralýk 2010 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3292 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars. Ergenekon davasýnda KKTC'de vatandaþ yapýlan 150 kadar TC'li asker veya üst düzey görevli halen Ergenekon davasýnda yargýlanýyormuþ. Öyleyse nasýl olur da Ergenekon'un burada hiçbir izine rastlanmadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu.

TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu. Kendi paramýz yok, üretimimiz yok, ambargolar altýndayýz, maaþýmýzý Türkiye veriyor, ama yine de dünya ölçeðinde servet sahibi zenginler yetiþtirdik! Ne büyük mucize deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Çýralý çýra gibi yanýk konuþtu... Narenciye ülkesiyiz, ama yýlda 4 milyon dolarlýk portokal suyu ithal ediyormuþuz! Maþallah! Narenciyeyi çürüttük, suyunu da dýþarýdan içiyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU. Eski baþbakanlardan Hakký Atun'un evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. Hýrsýzlar, adaya nüfus taþýyan anavatancýlara bile iltimas yapmýyorlar demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Eskiden olduðu gibi yine güneyden alýyoruz haberleri... Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis açýkladý... Liderler yarýn güven artýrýcý önlemlerle baþlýyorlar iþe... Önce Maraþ deðil, hellim... Anladýnýz mý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ. Durup dururken gazetemizin ödenmiþ telefonu kesildi. Arýzayý aradýk. Geliyoruz dediler, gelmediler. Telefon hala kesik... Ve bugün de 30 Aðustos Zafer Bayramý... Dinleme servisi acaba tatile mi çýktý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

Adi suçlulara dön davetiyesi

Adi suçlulara dön davetiyesi Lefkoþa'nýn güneyindeki bazý merkezi noktalara on piyano yerleþtirilmiþ... Ýsteyen herkes çalabilir ve keyfini çýkarabilir... Kuzeyde bizim de bir davulumuz var, ama tokmak baþkasýnýn elinde! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri. Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid-Barcelona maçýný da tutturdu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Aralýk 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4732 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Aralýk 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4732 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Kemal'in yýktýðý ve tarihe gömdüðü Osmanlý diriliyor. Sýra Osmanlýca öðrenmeye geldi. Tayyip destekçisi basýnýn O.Ç. dediði Atatürk'ün vatan haini ilan edildiði günler de gelecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı