Yabancı Paraların Türk Parasına Çevrilmesinde Kullanılacak Döviz Kuru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı Paraların Türk Parasına Çevrilmesinde Kullanılacak Döviz Kuru"

Transkript

1 Sayı: 300 Eylül 2013 Yabancı Paraların Türk Parasına Çevrilmesinde Kullanılacak Döviz Kuru Nurullah ŞAHİN* ÖZET Günümüzde ticari işlemlerin önemli bir bölümü yabancı para üzerinden veya yabancı paraya endeksli olarak yürütülmektedir. Yabancı para biriminin Türk parası karşılığı ise döviz kuru olarak adlandırılmaktadır. Döviz Kuru kavramının akla getirdiği ilk çağrışımlar ise şüphesiz değerleme, kur farkı vb. kavramlardır. İlgili mevzuatın değerleme günü olarak kabul ettiği zamanda yapılacak değerleme işlemlerinin ne şekilde olacağı yine mevzuatımızda açık olarak belirlenmiştir. Ancak döviz cinsinden varlıkların değerleme gününde değerlemeye tabi tutulması kadar, dövizli işlemlerin ilk defter kayıtlarının nasıl yapılacağı da önem taşımaktadır. Bir başka anlatımla yabancı paranın Türk parasına çevrilmesinde uygulanacak kurun belirlenmesi de değerleme işlemleri kadar önemlidir.yasal düzenlemelerde açık bir hüküm bulunmasa da gerek Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gerekse Vergi Usul Kanunu nun değerleme işlemlerine ilişkin bir kısım hükümleri, kayıt işlemlerinin resmi kurlar kullanılarak yapılması gerektiğini dolaylı olarak kabul etmektedir. Buna karşılık uygulamada dövizli işlemlerle ilgili defter kayıtlarının hangi döviz kuru üzerinden yapılacağına dair tereddütler hasıl olmakta ve vergi idaresinin farklı zamanlarda konu hakkında açıklamış olduğu görüşlerinde farklı değerlendirmelere yer verilmektedir. Anahtar Sözcükler: Döviz, Döviz Kuru, Dövizli İşlemler, Resmi Kur, Değerleme, Kur Farkı Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29 EXCHANGE RATE TO BE USED FOR CONVERTING FOREGIN CURRENCIES TO TURKISH CURRENCY ABSTRACT Today, a substantial part of the commercial transactions are performed with foreign currency or indexed to foreign currency. Correspondence of the foreign currency for the Turkish currency is called exchange rate. The connotations which firstly come to the mind with the concept of exchange rate are evaluation, exchange difference vb. for no doubt. How the evaluation operations to be made on the date accepted as the evaluation date by the relevant legislation will be made is clearly explained in the our legislation. However, evaluation of the assets of the type of currency at the evaluation date is as important as how to make the first book registries of the currency operations. In another words, determining the exchange rate to be used for converting the foregin currency to Turkish currency is also important as the evaluation operation. Although there is not any clear provision in the legal regulations, both the provisions of the Value Added Tax Law and some provisions of the Tax Procedures Law on evaluation operations acknowledge indirectly that registration operations should be made by using the legal exchange rates. However in practice, there are some hesitations regarding over which exchange currency the books registries related with the operation containing foreign exchange will be made and different evaluations are presented in * E. Gelirler Kontrolörü 130 Vergi Sorunları Dergisi

2 Vergi, Yeni TTK ve Muhasebe the opinions of the tax administration it explains on such issue at different times. Keywords: Foreign Exchange, Exchange Rate, Operations Containing Foreign Exchange, Legal Exchange Rate, Evaluation, Exchange Rate Difference Jel Classification: H20, H25, H29 GİRİŞ Son yıllarda, gelişmekte olan ekonomilerde sıklıkla bankacılık ve döviz krizleri yaşanmaktadır. Ülke ticaretinin dışa açıklığı kur rejimini önemli bir politika aracı haline getirmiştir. Türkiye de de geçmişte yaşanan mali krizler sonrasında sabit kur rejimi zamanla terk edilmiş ve esnek kur rejimine geçilmiştir. Esnek (değişken) kur rejimi ise gerek ülke ekonomisi, gerekse işletmeler açısından kur riski problemini de beraberinde getirmiştir. İşletmeler, yabancı paralar karşısında sürekli değişken değerler izleyen Türk parasını terk edip, işlemlerini yabancı para birimi üzerinden gerçekleştirmeye eğilimli hale gelmişlerdir. İşletmelerin izlediği kur politikaları ise vergisel açıdan yeni sorunlar ve sonuçlar doğurmuş ve vergi mevzuatı yönüyle de yeni düzenlemeler getirilmiştir. Güncel vergi mevzuatının döviz kurları ile ilgili hükümleri ağırlıklı olarak değerleme hükümleri niteliğindedir. Ancak yabancı para ile gerçekleştirilen işlemlerin defter kayıtlarının hangi döviz kuru üzerinden gerçekleştirileceği de vergisel açıdan önem taşımaktadır. Yasal düzenlemelerde bu konu ile ilgili açık bir düzenleme bulunmasa da gerek Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gerekse Vergi Usul Kanunu nun değerleme işlemlerine ilişkin bir kısım hükümleri değerlendirildiğinde, vergi kanunlarında defter kayıt kurunun resmi kurlardan farklı olmaması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 1. DÖVİZ KURUNA (EXCHANGE RATE) KAV- RAMSAL BAKIŞ Döviz kavramı dar anlamıyla yabancı parayı temsil eden her türlü belgeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Efektif kavramı ise kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve bozuk para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir 1. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ın 2 2. maddesine göre ise döviz (kambiyo), efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev i hesap, belge ve vasıtaları ifade etmek için; efektif ise banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paralarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Döviz kuru (exchange rate) kavramı ise, ulusal bir paranın, diğer bir ulusal para cinsinden ifadesidir. 3 Halen günümüzde bazı para birimlerine ilişkin döviz kurları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından günlük olarak ilan edilmektedir. Çeşitli amaçlara yönelik olarak TCMB tarafından döviz alış-satış kuru veya efektif alış-satış kuru şeklinde kur belirlemesi yapılmaktadır. Gerek alış-satış kurları arasındaki farktan gerekse de dövizin zaman içerisinde değerinde meydana gelen değişmelerden dolayı döviz veya efektif alış ve satışlarında belirli bir kar veya zarar ortaya çıkabilmektedir. Bu yönüyle bakıldığında döviz, aynı zamanda alınıp satılabilen bir mal niteliğindedir. 2. VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN DÖVİZ KURU 2.1. Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Döviz Kuru 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun maddesi uyarınca yabancı paralar ile yabancı para cinsinden alacak ve borçlar borsa rayici ile değerlenmektedir. Kanunda geçen borsa rayici kavramı esasında borsası olan varlıklar için kullanılmakta olan bir terimdir. Ancak ülkemizde henüz yabancı paralara ilişkin kurulu bir borsa olmadığı için hiçbir yabancı para borsa rayici ile değerlenmemektedir. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemede esas alınacak kur Maliye Bakanlığı nca tespit olunur. Maliye Bakanlığı günlük kurların tespit yetkisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası na bıraktığı için değerlemede Merkez Bankası tarafından yayınlanan kurlar esas alınmaktadır. 130 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 5 ile de değerleme işlemlerinde, Bakanlıkça ayrı bir belirleme yapılmadığı sürece, TCMB tarafından belirlenen döviz alış kurunun kullanılması uygun görülmüştür. Diğer yandan Vergi Usul Kanunu nun Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir. 5 20/04/1976 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir. 131

3 Sayı: 300 Eylül 2013 maddesinde belirtilen değerleme günü kavramı yalnızca dönem sonu ile sınırlı bir kavram olmayıp vergi kanunlarında gösterilen diğer bazı gün ve zamanları da içine almaktadır. Buna göre, aylık veya üç aylık dönemlerin son günleri, geçici vergi dönemlerinin son günleri vb. gibi günler de değerleme günü olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında özellikle Katma Değer Vergisi Kanunu uygulamalarında karşılaşılan ödeme günü de ayrı bir değerleme günü olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda yer verilen uygulamada da görüleceği üzere KDV ye tabi olarak doğmuş dövizli bir işleme ait ödemenin işlem tarihinden sonraki bir gün yapılması durumunda ödeme günü ile işlem günündeki döviz kurunun kıyaslanması yoluna gidilerek ödeme gününde de ayrı bir değerleme işlemi yapılmaktadır. 105 seri nolu KDV Kanunu Genel Tebliği nde 6 aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir. Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Tebliğde yer verilen hükümle ödeme günü de bir değerleme günü olarak kabul edilmiş ve ödeme gününde dövizli borcun veya alacağın o günün kuru ile değerlemeye tabi tutulacağı ve oluşacak aleyhe veya lehe kur farklarının faturaya bağlanarak faturada ayrıca KDV hesaplanacağı ifade edilmiştir. Ancak ödeme günündeki hangi kura göre (döviz alış-satış veya efektif alış-satış) kur farkı hesabı yapılacağına yönelik bir belirleme bulunmamaktadır. Tebliğ de yer verilen hükümden, ödeme günündeki değerlemede esas alınacak kur cinsinin (döviz alış-satış, efektif alış-satış vb.), işlemin defterlere kaydedildiği tarihteki kur cinsi ile aynı türden veya olması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Aksi takdirde kıyaslama yapılması mümkün değildir. Aynı tür döviz kuru deftere kaydı yapılan kurun alış ve satış kurudur. Dövizin aynı zamanda alınıp satılabilen bir mal niteliği de bulunduğundan alış kuru ile satış kurunun kıyaslanması mümkündür. Benzer şekilde Vergi Usul Kanunu uygulamalarında da dövizli işlemlerle ilgili olarak sonraki zamanlarda değerleme yapılarak, oluşacak kur farkları dönem kazancı ile ilişkilendirilmektedir. Bu işlem daha çok, dövizli bedelle aktifleştirilen bir iktisadi kıymete ilişkin borçlanılan döviz tutarının ödeme gününde yeniden kur değerlemesine tabi tutulması ve lehe veya aleyhe oluşacak kur farklarının iktisadi kıymetin maliyet bedeli ile veya doğrudan dönem kazancı ile ilişkilendirilmesi şeklinde yürümektedir. 7 Bu işlemde de söz konusu olan şey, döviz cinsinden borçlanılan tutarın defter kayıtlarına yansıtılmasında kullanılan döviz kuru ile ödeme anında geçerli olan döviz kurunun kıyaslanmasıdır. Diğer yandan, ödeme gününde alacağın, ilgili günün döviz kuru cinsinden değerlemeye tabi tutulmasına yönelik hükümler ihtiyarilik içermemektedir. Bir başka deyişle, dövizli işlemlerde, ödeme gününde alacağın veya borcun değerlemeye tabi tutulması, lehe veya aleyhe oluşacak kur farklarına göre de işlem yapılması zorunludur Dövizli İşlemlerin Defterlere Kaydı Kanun un yukarıda yer verilen hükümleri değerleme gününde yapılacak değerleme işlemleri ile ilgilidir. Döviz kurunun önem kazandığı bir başka nokta ise dövizli işlemlerin defterlere hangi kur üzerinden kaydedileceği hususudur. Bilindiği üzere işletmeler aktiflerinde döviz veya döviz cinsinden varlık bulundurabilirler. Ancak hangi para birimi cinsinden olursa olsun söz konusu dövizlerin veya döviz cinsinden varlıkların, Vergi Usul Kanunu nun 215. maddesi uyarınca, kullanılmakta olan yasal defterlere kaydının Türk parası cinsinden yapılması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıtlar da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir. Yine aynı madde hükmüne Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir. 7 Bkz. 163 ve 334 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri 132 Vergi Sorunları Dergisi

4 Vergi, Yeni TTK ve Muhasebe göre Türk para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevrilir. İktisadi kıymetlerin değerleri ile vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir, beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla Türk parasına çevrilerek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup ve iade işlemlerinde de Türk Lirası tutarlar kullanılır. Bizzat defter kayıtları ile ilgili olmasa da Katma Değer Vergisi Kanun un maddesinde dövizli işlemlerde bedelin Türk parasına çevrilmesinde cari döviz kurunun kullanılacağı hususu hüküm altına alınmıştır. Kanun da kullanılan cari döviz kuru kavramından ne anlaşılması gerektiği açık olarak bilinmemekle birlikte uygulamada bu kurun, KDV ye tabi işlemleri gerçekleştirenlerin aralarında belirlemiş oldukları döviz kuru (anlaşma kuru) olduğu şeklinde yorumlar yapılmaktadır. 3. KAYIT KURUNUN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ Kanun un yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesi ile ilgili düzenlemelerine yukarıda kısaca değinilmiştir. Buna göre gerek yabancı paralar ve gerekse yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerleme gününde, o gün için belirlenen döviz alış kuru ile değerlenmesi gerekmektedir. Değerleme işlemi, değerleme gününde geçerli olan döviz alış kuruna göre yabancı paranın, borcun veya alacağın o gün için değerini tespit etmeye yöneliktir. Bunun yanında bu paranın, borcun veya alacağın deftere ilk kaydedildiği döviz kuru ile değerleme günündeki döviz kuru arasında bir fark meydana gelmişse, söz konusu fark kambiyo karı veya zararı olarak dikkate alınıp dönem sonu kazancı ile ilişkilendirilecektir. Bu durumda deftere yapılan kaydın hangi kur ile yapıldığı önem kazanmaktadır. Vergi Usul Kanunu nun Türkçe Tutma ve Türk Parası Kullanma Zorunluluğu başlıklı 215. Maddesinde bu konuda açık bir hüküm yer almamakla beraber Türk parası cinsinden işlemlerin yabancı paraya çevrilmesinde kullanılacak kurun TCMB tarafından belirlenen döviz alış kuru olduğuna dair bir hüküm bulunmaktadır. Bir başka deyişle ilgili madde metninde defter kayıtlarının Türk parası cinsinden tutulmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmakla beraber yabancı paranın hangi döviz kuru ile Türk parasına çevrilerek defterlere kaydedileceğine dair bir düzenleme yer almamaktadır. Kanun maddesi ile zımni olarak defter kayıtlarında kullanılacak döviz kurunun belirlenmesi mükelleflere bırakılmaktadır. Diğer yandan Katma Değer Vergisi Kanun un 26. maddesinde dövizli işlemlerde bedelin Türk parasına çevrilmesinde cari döviz kurunun kullanılacağına dair bir hüküm yer almaktadır. Madde metninde geçen cari döviz kuru kavramı uygulamada tarafların üzerinde anlaştığı döviz kuru (anlaşma kuru) olarak yorumlanmaktadır. Vergi idaresi tarafından verilen özelgelerde de konuyla ilgili bu şekilde açıklamalar yapılmaktadır. Konuyla ilgili olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nca verilen bir özelgede aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir 9 ; İlgide kayıtlı dilekçelerinizde; 1- Yurtiçi firmalardan yapacağınız dövizli mal alımlarında taraflarca düzenlenmiş alım sözleşmesinde, ilgili mal alımlarına ait satış faturasında uygulanacak döviz kurunun T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru olarak belirlendiği, söz konusu fatura bedelinin döviz cinsi ve avans olarak ödendiği belirtilerek şirketinizce yapılacak ödeme işleminin kayıtlara geçirilirken uygulanacak döviz kurunun T.C. Merkez Bankası döviz satış veya alış kurundan hangisi olacağı, Yurtiçi firmalardan yapacağınız dövizli mal alımlarında taraflarca düzenlenmiş alım sözleşmesinde kur belirtilmediği hallerde, faturanın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden düzenlenmiş olması durumunda, döviz bazında yapılan ödemenin kayıtlara intikalinde hangi döviz kurunun uygulanacağı hususlarında Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.... Yine, aynı Kanun un Döviz ile yapılan işlemler başlıklı 26 ncı maddesinde; bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği hükme bağlanmıştır. Kanunun 10 uncu maddesinde ise vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca, teslim yapılmadan veya hizmet tamamlanmadan mal veya hizmetin karşılığı olarak yapılan avans ödemelerinde fatura düzen Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir. 9 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü nün 02/01/2012 Tarih ve B.07.1.GİB VUK Sayılı Özelgesi 133

5 Sayı: 300 Eylül 2013 lenmesi halinde vergiyi doğuran olay meydana gelecektir.... Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; 1- Yurtiçi firmalardan yapacağınız dövize endeksli mal alımlarına istinaden düzenlenen sözleşmede döviz kurunun taraflarca belirlenmesi halinde, (avans olarak yapılan ödemeler de dahil) düzenlenecek satış faturalarında Türk Lirası karşılığının gösterilmesi şartıyla, sözleşmede belirlenen döviz kuru üzerinden ilgili bedelin Türk Lirasına çevrilerek defter kayıtlarına geçirilmesi, Yurtiçi firmalardan yapacağınız dövize endeksli mal alımlarına istinaden taraflarca mal alım sözleşmesinde döviz kurunun belirlenmemiş olması ve satış faturasında mal bedelinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanması durumlarında, ödeme için taraflarca döviz kuru belirlenmediğinden düzenlenecek satış faturalarındaki bedelin T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek defter kayıtlarına geçirilmesi, ayrıca fatura düzenleme tarihinden, ödemenin gerçekleştiği tarihe kadar lehinize oluşan kur farkları için şirketinizce satıcıya, aleyhinize oluşan kur farkları için ise satıcı tarafından adınıza fatura düzenlenerek, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Yukarıda yer verilen özelge ile yurt içinde döviz cinsinden yapılan işlemlerde taraflarca karşılıklı olarak belirli bir döviz kuru belirlenmişse resmi kurlar yerine bu kurun kullanılacağı belirtilmektedir. Eğer bu işlemlerde herhangi bir kur belirlenmemişse işlem bedelinin Türk parasına çevrilmesinde T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru (resmi kur) kullanılacaktır. Ancak dövizli işlemlerde taraflar karşılıklı olarak herhangi bir döviz kuru üzerinde anlaştıkları takdirde kur değerlemesi hangi kura göre yapılacaktır? Bir başka deyişle, serbest olarak belirlenen döviz kuru ile defterlere kaydedilen işlemler nedeniyle dönem sonunda veya ödeme gününde resmi kurlar kullanılarak değerleme yapılması ne derece anlamlı olacaktır? Bu açıdan bize göre, gerek Katma Değer Vergisi Kanunu uygulamaları gerekse Vergi Usul Kanunu uygulamaları dikkate alındığında, vergi mevzuatımız, dövizli işlemlerde bedelin Türk parasına çevrilmesinde ve defterlere kaydedilmesinde resmi kurların dışına çıkılmasına izin vermemektedir. Kur farkı kavramının anlamlı olabilmesi için değerleme işleminde kullanılacak döviz kurunun ve defter kayıtlarında kullanılacak döviz kurlarının resmi döviz kurları olması gerekmektedir. Döviz alış ve satış kurları arasında da belirli bir fark olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu durum, dövizin aynı zamanda alınıp satılabilen bir mal olmasını sağlamakta olup döviz alış kuru ile satış kurunun kıyaslanabilmesini de mümkün kılmaktadır. Ancak, gerek Katma Değer Vergisi gerekse Vergi Usul Kanunu hükümleri değerlendirildiğinde, ödeme gününde bir kur farkının oluşabilmesi için kurda bir değişme meydana gelmiş olması gerekmektedir. Taraflarca işlem kurunun serbestçe belirlenmesi ve daha sonra ödeme gününde resmi döviz kurlarına göre ilgili alacağın veya borcun değerlemeye tabi tutulması, değerleme işlemini anlamsız kılacağından, gerek defter kayıtları esnasında gerekse de ödeme gününde resmi döviz kurlarının kullanılması bize göre bir zorunluluktur. SONUÇ Ulusal bir paranın, diğer bir ulusal para cinsinden ifadesi anlamına gelen döviz kuru kavramının aklımıza getirdiği ilk çağrışımlar şüphesiz değerleme, kur farkı vb. gibi kavramlardır. Bunlar ağırlıklı olarak değerleme işlemleri ile ilgili kavramlar olup yabancı para cinsinden gerçekleştirilen işlemlerin yasal defterlere kaydının ne şekilde olacağının belirlenmesi açısından da döviz kuru önem taşımaktadır. Vergi mevzuatımızda, döviz cinsinden olan varlıkların yasal defterlere hangi kur üzerinden kaydedileceğine dair açık bir düzenleme bulunmasa da TCMB tarafından açıklanan kurların (resmi kurların) gerek değerleme işlemlerinde gerekse de defter kayıtlarında kullanılması gerektiği, vergi mevzuatımızda yer alan bir kısım düzenlemelerden çıkarılabilmektedir. Kur Farkı kavramını anlamlı kılan da kıyaslanan kurların aynı türden resmi kurlar olmasıdır. Dövizin işlemlerde sıklıkla kullanıldığı günümüzde defter tutan mükellefler açısından bu konu, ileride gereksiz vergi tarhiyatları ve cezaları ile karşılaşmamaları adına önem taşımaktadır. VSD 134 Vergi Sorunları Dergisi

6 Vergi, Yeni TTK ve Muhasebe KAYNAKÇA Sayılı Vergi Usul Kanunu Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu - - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği seri nolu KDV Kanunu Genel Tebliği ve 334 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü nün 02/01/2012 Tarih ve B.07.1.GİB VUK Sayılı Özelgesi 135

Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu

Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu 2 Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu Özet Bir çok firma kur farkı sorunsalı ile karşı karşıyadır. Kur farklarındaki KDV sorununu gidermek için bazı tebliğler yayınlanmıştır.

Detaylı

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR?

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU İBRAHİM ÖZDEMİR E. Hesap Uzmanı, YMM YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÇELEN Marmara Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü (VERGİ DÜNYASI/AĞUSTOS-2003) 1980 sonrası

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

- Döviz cinsinden bedel kısmen veya tamamen sonraki tarihlerde tahsil ediliyorsa tahsilin yapıldığı dönemdeki kur farkı üzerinden katma değer vergisi

- Döviz cinsinden bedel kısmen veya tamamen sonraki tarihlerde tahsil ediliyorsa tahsilin yapıldığı dönemdeki kur farkı üzerinden katma değer vergisi Kur Farkları Bilindiği üzere, kur farkları konusu yıllardır maliye ile mükellefler arasında sorun olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Konuyla ilgili genel uygulama, genellikle kur farkları ile ilgili

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU R A P O R 07/34-35-36-37-38 15 AĞUSTOS 2007 5

KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU R A P O R 07/34-35-36-37-38 15 AĞUSTOS 2007 5 KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 5 KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU GENEL AÇIKLAMA : Kur farklarının KDV ne tabi olup olmadığı konusu yıllardır üzerinde tartışılmakta olan fakat idari uygulamalarla

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi

Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi İ. Halil BAĞDINLI* ÖZET İndirimli oran KDV iade esasları 119 seri nolu KDV genel tebliği ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan tebliğ ile Gelir İdaresi,

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü

Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü Örtülü Sermaye Uygulamasında Borç Veren Tam Mükellef Kurumun Elde Ettiği Faiz Gelirinin Tamamı Her Zaman İştirak Kazancı İstisnası Şeklinde Düzeltilebilir mi? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE İmdat TÜRKAY * 1 Özet: Mahkeme kararına istinaden karşı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücreti

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW

AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW AVUKATLARIN KARŞI TARAF VEKÂLET ÜCRETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU THE COUNTERPARTY ATTORNEY S FEE IN VALUE ADDED TAX LAW Özgür BİYAN * 1 Özet: Avukatlık Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, davayı

Detaylı

Damga vergisi uygulaması ve sık yapılan hatalar - I

Damga vergisi uygulaması ve sık yapılan hatalar - I Damga vergisi uygulaması ve sık yapılan hatalar - I GİRİŞ Ticari yaşam içerisinde belki de üzerinde en çok tereddüt edilen vergi türlerinin başında damga vergisi gelmektedir. Gerek gelişim süreci değerlendirildiğinde

Detaylı

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir."

Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılmasını önlemek amacıyla tedvin edilmiştir. MADDE 24 : MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR MADDE METNİ : " Matraha Dahil Olan Unsurlar : Madde 24- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir. a. Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan

Detaylı