Ek uygulamalar. Nokia N73-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek uygulamalar. Nokia N73-1"

Transkript

1 Ek uygulamalar Nokia N73-1

2 NOKIA N73 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz. GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte verilen baðýmsýz geliþtiricilere ait uygulamalar, Nokia ile baðlantýlý veya ilgili olmayan kiþiler veya tüzel kiþilikler tarafýndan oluþturulmuþ ve bunlara ait olabilir. Bu baðýmsýz geliþtirici uygulamalarýnýn telif haklarý ve/veya fikri mülkiyet haklarý Nokia'ya ait deðildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara iliþkin son kullanýcý desteðiyle veya uygulamalarýn çalýþmasýyla ilgili olarak veya bu uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia, baðýmsýz geliþtirici uygulamalarý için hiçbir garanti vermez. BU YAZILIMLAR VE/VEYA UYGULAMALAR (BU BELGEDE HEPSÝ BÝRLÝKTE YAZILIM OLARAK ADLANDIRILACAKTIR), AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR TÜRDE GARANTÝ OLMAKSIZIN VE GEÇERLÝ YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE OLDUKLARI GÝBÝ SAÐLANMIÞTIR. NOKIA VEYA BAÐLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABÝLÝRLÝK VEYA BELLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DÝÐER ÜRETÝCÝLERE AÝT PATENTLERÝ, TELÝF HAKLARINI, TÝCARÝ MARKALARI VEYA DÝÐER HAKLARI ÝHLAL ETMEYECEÐÝ KONULARINDAKÝ GARANTÝLER DE DAHÝL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOÞULUYLA, AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTÝ VERMEMEKTEDÝR. ÝYÝ BÝR EVSAFTA OLMA VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, HERHANGÝ BÝR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ DEÐÝÞTÝRME VEYA GEÇERSÝZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR. Bazý ürünlerin ve uygulamalarýn temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçeneklerinin kullanýlabilirliði konusunda lütfen Nokia bayiinize danýþýn. Bazý iþlemler ve özellikler SIM karta ve/veya þebekeye, MMS e veya cihazlarýn uyumluluðuna ve desteklenen içerik biçimlerine baðlýdýr. Bazý servisler ayrý bir ücretlendirmeye tabidir Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nseries ve N73, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. GEÇERLÝ YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE, NOKIA VE LÝSANSÖRLERÝNDEN HERHANGÝ BÝRÝ, MEYDANA GELME NEDENÝ NE OLURSA OLSUN OLUÞABÝLECEK HERHANGÝ BÝR VERÝ VEYA GELÝR KAYBINDAN VEYA ÖZEL, ARIZÝ, BÝR NETÝCE OLARAK HASIL OLAN VEYA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ OLDUÐU GÝBÝ SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK, 3. BASKI TR,

3 Ýçindekiler Giriþ...4 Þebeke servisleri... 4 Destek... 4 Baðlantýlar...5 Bas-konuþ... 5 Ýndirme Ýndirme Ayarlarý...10 Uygulamalar F-Secure Mobile Security...12 Araçlar Settings wizard (Ayar sihirbazý)...15 Mobil TV Ýlk baþlatma...17 Programlarý izleme...18 Servisler...19 Program rehberi...19 Arama...20 Kanallara ve programlara abone olma...20 Ayarlar...21 Göstergeler...21 Mobile Search...22 Mobile Search Kullanýmý...22 Daha fazla bilgi...22 PC'niz için...23 Nokia Lifeblog...23 Nokia PC Suite...26 Adobe Photoshop Album Starter Edition...27

4 Giriþ Giriþ Model numarasý: Nokia N73-1 Bundan sonra Nokia N73 olarak anýlacaktýr. Nokia N73 güçlü ve akýllý bir multimedya cihazýdýr. Nokia N73 ile daha fazlasýný yapmanýza yardýmcý olmak için Nokia ve diðer yazýlým geliþtiricileri tarafýndan saðlanan çeþitli uygulamalar vardýr. Saðlanan uygulamalarýn bazýlarý cihazýn hafýzasýnda, bazýlarý ise cihazla birlikte gelen CD-ROM dadýr. Bu kýlavuzda anlatýlan uygulamalarýn bulunabilirliði, ülkenize veya satýþ bölgenize göre deðiþiklik gösterilebilir ve sýnýrlý sayýda dilde mevcut olabilir. Bazý uygulamalarý kullanmak için, ilgili lisans koþullarýný kabul etmeniz gerekir. Bu belgede, uygulamanýn cihazýn hafýzasýnda mý ( ) yoksa CD-ROM'da mý ( ) bulunduðu simgelerle belirtilir. Cihazýnýzla ilgili diðer önemli bilgiler için kullaným kýlavuzuna bakýn. CD-ROM da bulunan uygulamalarý kullanabilmek için önce bunlarý uyumlu bir PC ye yüklemelisiniz. Þebeke servisleri Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Çoðu özellik için belirli þebeke özellikleri gereklidir. Bu özellikler tüm þebekelerde kullanýlamaz; diðer þebekeler ise ilgili þebeke servislerini kullanmak için servis saðlayýcýnýzla bazý düzenlemeler yapmanýzý gerektirebilir. Servis saðlayýcýnýz size ilgili talimatlarý saðlayabilir ve ne tür ücretlerin geçerli olacaðýný açýklayabilir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile özgü tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir. Destek Diðer yazýlým geliþtiricilerinin saðladýðý uygulamalar, söz konusu geliþtiriciler tarafýndan desteklenir. Bir uygulamada sorunlarla karþýlaþýrsanýz, ilgili Web sitesinden destek alýn. Bu kýlavuzdaki her uygulamanýn sonunda bulunan Web baðlantýlarýna bakýn. 4

5 Baðlantýlar Bas-konuþ Bas-konuþ (BK) (þebeke servisi) paket veri þebekesi aracýlýðýyla kullanýlan gerçek zamanlý IP üzerinden ses (voice over IP) uygulamasýdýr. Bas-konuþ, bir iþlem düðmesine baðlý olarak doðrudan sesli iletiþimi saðlar. Bir kiþiyle veya kiþi grubuyla konuþma yapmak için bas-konuþ özelliðini kullanýn. Bas-konuþ özelliðini kullanmadan önce, bas-konuþ eriþim noktasý ile bas-konuþ ayarlarýný tanýmlamanýz gerekmektedir. Ayarlarý bas-konuþ servisini saðlayan servis saðlayýcýnýzdan özel bir kýsa mesaj olarak alabilirsiniz. Þebeke operatörünüz tarafýndan destekleniyorsa, yapýlandýrma için Settings wizard uygulamasýný da kullanabilirsiniz. Bkz. Settings wizard (Ayar sihirbazý), s. 15. tuþuna basýn ve Araçlar > BK seçeneðini belirleyin. Bas-konuþ ile iletiþim sýrasýnda, bir kiþi konuþurken diðeri de dahili hoparlörden dinler. Konuþmacýlar sýrayla birbirlerine cevap verirler. Bir seferde yalnýzca bir grup üyesi konuþabilir ve konuþma sýrasýnýn maksimum süresi kýsýtlýdýr. Maksimum süre genellikle 30 saniyeye ayarlýdýr. Þebekenizin konuþma sýrasý süresi hakkýnda bilgi almak için, servis saðlayýcýnýz ve þebeke operatörünüzle temasa geçin. Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn tutmayýn. Telefon aramalarý her zaman bas-konuþ etkinliklerinden önceliklidir. Bas-konuþ eriþim noktasý tanýmlama Birçok servis saðlayýcý, varsayýlan eriþim noktasý için bir Ýnternet eriþim noktasý (IAP) kullanmanýzý gerekli kýlar. Diðer servis saðlayýcýlar bir WAP eriþim noktasý kullanmanýza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. WAP baðlantýnýz yoksa, ilk kullanýmda yardým almak için servis saðlayýcýnýzla temasa geçin veya adresindeki Nokia telefon ayarlarýný ziyaret edin. Baðlantýlar 5

6 Baðlantýlar Bas-konuþ ayarlarý tuþuna basýn ve Araçlar > BK > Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin. Kullanýcý ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdaki bilgileri girin: Gelen BK aramalarý Gelen aramalarda uyarýlmak için Bildir seçeneðini belirleyin. BK aramalarýnýn otomatik olarak cevaplanmasýný istiyorsanýz, Otomatik kabul et seçeneðini belirleyin. BK aramalarýnýn otomatik olarak reddedilmesini istiyorsanýz, Ýzin yok seçeneðini belirleyin. BK aramasý bildirim sesi Bas-konuþ için gelen arama uyarýsý ayarýnýn geçerli etkin tercihteki gelen arama uyarý sesiyle ayný olmasýný istiyorsanýz, Tercih belirler seçeneðini belirleyin. Geri arama isteði sesi Geri arama istekleri için zil sesi seçin. Uygulama açýlýþý Cihazýnýzý açtýðýnýzda bas-konuþ servisinde oturum açmak isteyip istemediðinizi belirleyin. Varsayýlan takma isim Diðer kullanýcýlara görünecek varsayýlan rumuzunuzu girin. Servis saðlayýcýnýz, cihazýnýzda bu seçeneðin düzenlenmesini devre dýþý býrakmýþ olabilir. BK adresimi göster 1'e 1 aramalarda seçeneðini, Grup aramalarýnda seçeneðini, Tüm aramalarda seçeneðini veya Asla seçeneðini belirleyin. Servis saðlayýcýnýz, cihazýnýzda bu seçeneklerden bazýlarýnýn düzenlenmesini devre dýþý býrakmýþ olabilir. Baðlantý durum. göster Oturum açtýðýnýzýn gösterilmesi için, Evet seçeneðini ya da oturum açtýðýnýzýn gizlenmesi için, Hayýr seçeneðini belirleyin. Baðlantý ayarlarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdaki bilgileri girin: Etki alaný ismi Servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilecek etki alaný adýný girin. Eriþim noktasý ismi Bas-konuþ eriþim noktasý adýný girin. Eriþim noktasý adý, GSM/GPRS þebekesi ile baðlantý kurulmasý için gereklidir. Sunucu adresi IP adresi veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilen bas-konuþ sunucusunun etki alaný adýný girin. Kullanýcý ismi Servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilen kullanýcý adýný girin. Þifre Gerektiðinde veri baðlantýsý kurmak için bir þifre girin. Servis saðlayýcýsý tarafýndan verilen þifredir ve genellikle büyük/küçük harfe duyarlýdýr. 6

7 Bas-konuþ oturumu açma tuþuna basýn ve Araçlar > BK seçeneðini belirleyin. Baþlatýldýðýnda bas-konuþ otomatik olarak servis oturumu açar. Baþarýlý bir þekilde oturum açýldýðýnda; bas-konuþ, uygulamanýn son kapatýlýþýnda etkin olan kanallara baðlanmaya çalýþýr. Baðlantý kesilirse, bas-konuþtan çýkýlana kadar cihaz otomatik olarak yeniden oturum açmaya çalýþýr. Bas-konuþtan çýkma tuþuna basýn ve Araçlar > BK > Seçenek > Çýkýþ seçeneðini belirleyin. Uygulamadan çýktýktan sonra Bas-konuþ kapatýlsýn mý? mesajý görüntülenir. Oturumu ve servisi kapatmak için Evet seçeneðini belirleyin. Arka alanda uygulamanýn etkin kalmasýný istiyorsanýz Hayýr seçeneðini belirleyin. Birkaç uygulama açýkken bir uygulamadan diðerine geçmek istediðinizde düðmesini basýlý tutun. Bire bir arama yapma Seçenek > BK kartvizitleri seçeneðini belirleyin. Listeden konuþmak istediðiniz kiþiyi seçin ve Seçenek > 1'e 1 konuþ seçeneðini belirleyin. Konuþtuðunuz süre boyunca tuþunu basýlý tutun. Konuþmayý bitirince tuþunu serbest býrakýn. Bas-konuþ uygulamasýndaki diðer görünümlerde de (örneðin, rehber görünümü) tuþunu basýlý tutarak rehberinizdeki kiþiyle konuþabilirsiniz. Yeni bir telefon görüþmesi yapmak için önce bire bir görüþmeyi bitirin. Kapat seçeneðini belirleyin veya tuþuna basýn. Ýpucu! Bas-konuþla arama sýrasýnda cihazý önünüzde tutmayý unutmayýn. Bu þekilde ekraný görebilirsiniz. Mikrofona doðru konuþun ve hoparlörleri ellerinizle kapatmayýn. Bire bir aramayý cevaplandýrma Bire bir görüþmeyi baþlatmak için tuþuna veya aramayý reddetmek için tuþuna basýn. Ýpucu! Rehberinizden de bire bir veya grupla görüþme yapabilirsiniz. Seçenek > BK seçenekleri > 1'e 1 arama oluþtur veya Grup aramasý oluþtur seçeneðini belirleyin. Grup görüþmesi yapma Bir grubu aramak için, Seçenek > BK kartvizitleri seçeneðini belirleyin, aramak istediðiniz kiþileri iþaretleyin ve Seçenek > BK grup aramasý yap seçeneðini belirleyin. Baðlantýlar 7

8 Baðlantýlar Baþkalarýnýn oturum açma durumuna üye olma Baþkalarýnýn bas-konuþ oturum açma durumuna üye olmak veya üyelikten çýkmak için, Seçenek > BK kartvizitleri seçeneðini belirleyip kiþiyi seçin ve Seçenek > Baðlantý durum. göster veya Baðlantý durum. gizle seçeneðini belirleyin. Geri arama isteði gönderme BK kartvizitleri içinde istenen isme gidin ve Seçenek > Geri arama isteði gönd. seçeneðini belirleyin. Geri arama isteðini cevaplama Bir kiþi geri arama isteði gönderdiðinde 1 yeni geri arama isteði mesajý bekleme modunda ekranda görünecektir. Göster i açmak için Geri ara. gel. ku. seçeneðini belirleyin. Bire bir görüþme baþlatmak için bir kiþi seçerek Seçenek > 1'e 1 konuþ seçeneðini belirleyin. Kanallar Önceden yapýlandýrýlmýþ genel kanallara girebilirsiniz. Genel kanallar, kanalýn URL adresini bilen herkese açýktýr. Kanala baðlanýp konuþtuðunuzda, kanala giren tüm üyeler sesinizi duyar. Ayný anda en fazla beþ kanal etkin olabilir. Birden fazla kanal etkin olduðunda Geçiþ seçeneðini kullanarak konuþmak istediðiniz kanala geçin. Seçenek > BK kanallarý seçeneðini belirleyin. Önceden yapýlandýrýlmýþ genel bir kanala ilk kez baðlanmak için, Seçenek > Yeni kanal > Varolaný ekle seçeneðini belirleyin. Önceden yapýlandýrýlmýþ bir kanala girdiðinizde kanalýn URL adresini girmeniz gerekir. Kendi kanallarýnýzý oluþturma Önceden yapýlandýrýlmýþ yeni bir kanal oluþturmak için, Seçenek > Yeni kanal > Yeni oluþtur seçeneðini belirleyin. Kendi genel kanallarýnýzý oluþturabilir, kendi kanal adýnýzý seçebilir ve üye davet edebilirsiniz. Bu üyeler genel kanala baþka üyeleri de davet edebilir. Özel kanal da ayarlayabilirsiniz. Sadece sunucu tarafýndan davet edilen kullanýcýlar özel kanala girip kullanabilir. Her kanal için aþaðýdakileri tanýmlayýn: Kanal ismi, Kanalýn gizliliði, Kanaldaki takma isim ve Kanal küçük resmi (isteðe baðlý). Kanalý baþarýyla oluþturduðunuzda kanal davetiyesi göndermek isteyip istemediðiniz sorulur. Kanal davetiyeleri kýsa mesajlardýr. 8

9 Kanala konuþma Bas-konuþ oturumu açtýktan sonra kanala konuþmak için, tuþuna basýn. Giriþinize izin verildiðini belirten bir ses duyarsýnýz. Konuþtuðunuz süre boyunca tuþunu basýlý tutmaya devam edin. Konuþmayý bitirince tuþunu serbest býrakýn. Baþka bir üye konuþurken tuþuna basarak kanala cevap vermeye çalýþýrsanýz Bekleyin mesajý görüntülenir. tuþunu serbest býrakýp diðer kiþinin konuþmasýný bitirmesini bekleyin ve konuþan kiþi konuþmasýný bitirdiðinde tuþuna tekrar basýn. Alternatif olarak tuþunu basýlý tutun ve Konuþun mesajýnýn görünmesini bekleyin. Bir kanalda konuþurken, birisi konuþmasýný bitirdiðinde tuþuna ilk basan konuþur. Bas-konuþ görüþmesini bitirdiðinizde Kapat seçeneðini belirleyin veya tuþuna basýn. Sizin kanalla etkin olarak görüþtüðünüz sýrada kanalda etkin olan üyeleri görmek için, Seçenek > Etkin üyeler seçeneðini belirleyin. Baðlandýðýnýzda kanala yeni üyeler davet etmek üzere davet görünümünü açmak için, Seçenek > Davet gönder seçeneðini belirleyin. Yalnýzca kanal genelse veya özel bir kanalýn sahibiyseniz yeni üye davet edebilirsiniz. Kanal davetiyeleri kýsa mesajlardýr. Kanal davetiyesine cevap verme Alýnan bir kanal davetiyesini kaydetmek için, Seçenek > BK Kanalýný kaydet seçeneðini belirleyin. Kanal, BK rehberinizde kanallar görünümüne eklenir. Kanal davetiyesini kaydettikten sonra, kanala baðlanmak isteyip istemediðiniz sorulur. Bas-konuþ oturumlarý görünümünü açmak için Evet seçeneðini belirleyin. Henüz oturum açmadýysanýz, cihazýnýz servis oturumu açar. Davetiyeyi reddeder veya silerseniz davetiye gelen mesajlarýn bulunduðu kutuda saklanýr. Kanala daha sonra katýlmak için, davet mesajýný açýn ve davetiyeyi kaydedin. Kanala baðlanmak için, iletiþim kutusundan Evet seçeneðini belirleyin. Bas-konuþ iþlem kaydýný görüntüleme tuþuna basýn ve Araçlar > BK > Seçenek > BK iþlm. kaydý seçeneðini belirleyin. Ýþlem kaydý içinde aþaðýdaki klasörler bulunur: Cevps. aramlr., Gelen aramalar ve Oluþt. aramlr.. BK iþlm. kaydý nden bire bir arama baþlatmak için tuþuna basýn. Baðlantýlar 9

10 Ýndirme Ýndirme Ýndirme (þebeke servisi) ile, Nokia N73 cihazýnýzla çalýþan içerik, servis ve uygulamalarý keþfedebilir, önizlemelerini yapabilir, satýn alabilir, indirebilir ve yükseltebilirsiniz. Oyunlar, zil sesleri, duvar kaðýtlarý, uygulamalar ve daha fazlasý doðrudan elinizin altýndadýr. Farklý servis saðlayýcýlar tarafýndan saðlanan öðeler kataloglar ve klasörler altýnda kategorize edilmiþlerdir. Mevcut içerik servis saðlayýcýnýza baðlýdýr. tuþuna basýn ve Internet > Ýndirme seçeneðini belirleyin. Ýndirme, en güncel katalog içeriðine eriþmek için þebeke servislerinizi kullanýr. Ýndirme ile kullanabileceðiniz ek öðeler hakkýnda bilgi için, þebeke operatörünüze, servis saðlayýcýnýza veya öðenin tedarikçisi ya da üreticisine baþvurun. Ýndirme devam eden güncelleþtirmeleri alýr ve size þebeke operatörünüzün veya servis saðlayýcýnýzýn cihazýnýz için sunduðu en son içeriði sunar. Ýndirme içindeki içeriði el ile güncelleþtirmek için Seçenek > Listeyi yenile seçeneðini belirleyin. Listedeki bir klasörü veya kataloðu gizlemek, örneðin yalnýzca sýkça kullandýðýnýz öðeleri görüntülemek için Seçenek > Gizle seçeneðini belirleyin. Gizlenmiþ olan tüm öðeleri tekrar görünür hale getirmek için, Seçenek > Tümünü göster seçeneðini belirleyin. Ana görünümde veya bir klasör veya katalogda seçili olan bir öðeyi satýn almak için, Seçenek > Satýn al seçeneðini belirleyin. Öðenin sürümünü seçebileceðiniz ve fiyat bilgisini görebileceðiniz bir alt menü açýlýr. Mevcut seçenekler servis saðlayýcýnýza baðlýdýr. Ücretsiz olan bir öðeyi indirmek için, Seçenek > Al seçeneðini belirleyin. Ýndirme Ayarlarý Bu uygulama, cihazýnýzý þebeke operatörünüzün veya servis saðlayýcýnýzýn ve diðer kullanýlabilir kanallarýn saðladýðý en yeni içerikle güncelleþtirir. Ayarlarý deðiþtirmek için Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Eriþim noktasý Servis saðlayýcýnýn sunucusuna baðlanmak için hangi eriþim noktasýnýn kullanýlacaðýný seçin ve cihazýn her kullanýmýnýzda eriþim noktasýný sorup sormayacaðýný belirleyin. 10

11 Otomatik aç Ýçeriðin veya uygulamanýn, indirme iþleminin ardýndan otomatik olarak açýlmasýný istiyorsanýz Evet seçeneðini belirleyin. Ön izleme onayý Ýçeriðin veya uygulamanýn ön izlemesini otomatik olarak indirmek istiyorsanýz Hayýr seçeneðini belirleyin. Bir ön izlemeyi indirmeden önce her seferinde ayrýca sorulmasýný istiyorsanýz Evet seçeneðini belirleyin. Satýn alma onayý Ýçerik veya uygulama satýn almadan önce onayýnýzýn alýnmasýný istiyorsanýz Evet seçeneðini belirleyin. Hayýr seçeneðini belirlerseniz, satýn alma iþlemi Satýn al seçeneðini belirlemenizin ardýndan hemen baþlar. Ayarlarý tamamladýktan sonra Geri seçeneðini belirleyin. Ýndirme 11

12 Uygulamalar Uygulamalar F-Secure Mobile Security Mobil terminaller için F-Secure Mobile Security yazýlýmý, zararlý içeriðe karþý otomatik, anýnda virüs güncellemeleri sayesinde gerçek zamanlý olarak cihaz üzerinde koruma saðlar. F-Secure Mobile Security, cihazýnýzda açtýðýnýz tüm dosyalarý virüslere karþý otomatik olarak taramak ve dosyalarý korumak amacýyla, etkilenmiþ dosyalarý diðerlerinden ayýrmak için tasarlanmýþtýr. F-Secure Mobile Security uygulamasýnda ayný zamanda izinsiz eriþim giriþimlerine karþý cihazýnýza koruma saðlayabilen bir güvenlik duvarý da vardýr. F-Secure Mobile Security Uygulamasýný Yükleme Önemli: Cihazýnýz yalnýzca tek bir virüsten koruma uygulamasýný destekleyebilir. Virüsten koruma iþlevlerine sahip birden fazla uygulamanýn kullanýlmasý cihazýn performans ve çalýþmasýný etkileyebilir veya cihazýn çalýþmayý durdurmasýna neden olabilir. F-Secure Mobile Security indirme uygulamasýný etkinleþtirmek için tuþuna basýn ve sonra Araçlar > Mobile Security seçeneðini belirleyin. Yükleme paketi önceden tanýmlanmýþ bir web adresinden indirilir ve uygulama yüklenir. Aþaðýdakileri uygulayýn: 1 Ýndirme servisine baðlanýp, yükleme paketini indirmek için Evet seçeneðini belirleyin. Devam etmek için Tamam'ý seçin. 2 Uygulama yazýlýmýný yüklemek için Evet ve sonra Son seçeneðini belirleyin. 3 Lisansý kabul ediyorsanýz Tamam seçeneðini belirleyip yükleme iþlemini tamamlayýn. 4 Yükleme uygulamasýndan çýkmak için Kapat seçeneðini belirleyin. F-Secure Mobile Security Uygulamasýný Etkinleþtirme Uygulamayý etkinleþtirmek için, tuþuna basýn ve Araçlar > Mobile Security seçeneðini belirleyin. Aþaðýdakileri uygulayýn: 1 Karþýlama ekranýnda, Tamam tuþuna basýn. 12

13 2 Deneme süresini baþlatmak için, Seçenek > Deðiþtir, etkinleþtirme türü Ücretsiz deneme seçeneðini belirleyin ve Son tuþuna basýn. 3 Güncelleme servisine baðlanmak ve güncellemeleri indirmek için Evet seçeneðini belirleyin. 4 Kayýt baþarýlý olarak tamamlandýktan sonra bir onay mesajý alacaksýnýz. Devam etmek için Tamam'ý seçin. 5 Etkinleþtirmeyi bitirmek için Tamam seçeneðini belirleyin. Uygulama 30 günlük deneme sürümüdür ve F-Secure Mobile Security etkinleþtirmesinden sonra deneme süresi baþlar. Deneme süresinden sonra uygulamayý kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak güncel yazýlýmý indiremezsiniz; bu da güvenlik riski oluþturabilir. Deneme süresinden sonra da güncel yazýlýmý indirebilmek için, daha fazla servis süresi satýn almalýsýnýz. Cihazýnýzý tarama Cihazýnýzý virüslere karþý el ile tarayabilir veya F-Secure Mobile Security uygulamasýnýn cihazýnýzý otomatik olarak taramasýný saðlayabilirsiniz. Dosyalarýn el ile veya otomatik olarak taranacaðýný belirlemek için, Seçenek > Ayarlar > Mod > Gerçek zamanlý veya El ile seçeneðini belirleyin. Gerçek zamanlý seçeneðini belirlerseniz, siz cihazýnýzý kullanýrken F-Secure Mobile Security uygulamasý arka planda çalýþýr ve dosyalara eriþildikçe otomatik olarak tarar. Cihazýnýzdaki dosyalarý el ile taramak için, F-Secure Mobile Security ana ekranýnda iken, Seçenek > Tümünü tara seçeneðini belirleyin. Taramadan sonra etkilenmiþ dosyalarý karantinaya almak veya silmek için, Etkilenenler sekmesine gidip bir dosya seçin ve Seçenek > Ýþlem seçildi seçeneðini belirleyin. Eylem seç menüsünden, Karantinaya Al veya Sil seçeneðini belirleyin. Virüs tanýmlarý veritabanýný güncel tutmak için, cihazýnýzdaki antivirüs yazýlýmýný güncelleyebilirsiniz. Antivirüs güncellemelerini almak için, cihazýnýzda yapýlandýrýlmýþ olan bir Ýnternet eriþim noktasýna ihtiyacýnýz vardýr. Eriþim noktalarý hakkýnda daha fazla bilgi için cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn. Sunucuda güncel antivirüs yazýlýmý bulunduðunda, bir uyarý alýrsýnýz ve sunucudan güncellemeyi indirebilirsiniz. F-Secure Mobile Security uygulamasýný el ile güncelleþtirmek için Seçenek > Güncelle seçeneðini belirleyin. Güvenlik Duvarý Güvenlik duvarý arka planda çalýþýr ve seçmiþ olduðunuz önceden tanýmlý koruma düzeyine göre gelen ve giden þebeke trafiðini denetler. Ana ekrandaki Güvenlik Duvarý geçerli güvenlik duvarý korumasýný görüntüler. Uygulamalar 13

14 Uygulamalar Güvenlik duvarý koruma düzeyini deðiþtirmek için Seçenek > Ayarlar > Güvenlik Duvarý seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: Tümüne izin ver Gelen ve giden tüm trafiðe izin verir; izinsiz eriþim giriþimlerine karþý herhangi bir koruma saðlamaz. Normal Tüm giden trafiðe izin verir. Yüksek Cihazla birlikte verilen en yaygýn olarak kullanýlan uygulamalara ait trafiðe izin verir. Tümünü reddet Gelen ve giden tüm trafiði engeller. E-posta veya web'de gezinme gibi þebeke eriþimi gerektiren servisleri kullanamazsýnýz. F-Secure Mobile Security hakkýnda daha fazla bilgi için, mobile.f-secure.com veya f-secure.com/products/fsms.html adresini ziyaret edin. 14

15 Araçlar Settings wizard (Ayar sihirbazý) Settings wizard þebeke operatörü bilgilerinizi temel alarak operatör (MMS, GPRS ve mobil Ýnternet), e-posta, bas-konuþ (þebeke servisi) ve video paylaþýmý (þebeke servisi) ayarlarý için cihazýnýzý yapýlandýrýr. Bu servisleri kullanmak için, þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurarak bir veri baðlantýsýný veya baþka servisleri etkinleþtirmeniz gerekebilir. tuþuna basýn ve Araçlar > Sett. wiz. seçeneðini belirleyin. Menüden, cihazýnýzý hangi öðe için yapýlandýrmak istediðinizi seçin ve tuþuna basýn. E-posta 1 E-posta ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý seçtiðinizde, Settings wizard kullanýlabilen þebeke operatörünüzü algýlar ve onu onaylamanýzý ister. Tamam'ý seçin veya baþka bir þebeke operatörüne ilerleyip Tamam'ý seçin. 2 Listeden e-posta servis saðlayýcýnýzý seçin. 3 Giden posta sunucunuzu seçin. Emin deðilseniz varsayýlan sunucuyu kullanýn. 4 Settings wizard sizden e-posta adresi, kullanýcý adý ve þifre ayrýntýlarýnýzý girmenizi ister. Her birini sýrayla seçin ve Seçenek > Deðiþtir seçeneðini belirleyin. Ayrýntýlarý girin ve Tamam seçeneðini belirleyin. 5 Bitirince Seçenek > Tamam'ý seçin. 6 Belirtilen operatör için posta kutusunu ayarlamak istediðinizi onaylamak üzere Tamam'ý seçin. 7 Tamam seçeneðini belirleyin. Bas-konuþ 1 Bas-konuþ (Bas-konuþ) (þebeke servisi) ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý seçtiðinizde, Settings wizard, kullanýlabilen þebeke operatörünüzü algýlar ve bunu onaylamanýzý ister. Tamam'ý seçin veya baþka bir þebeke operatörüne ilerleyip Tamam'ý seçin. 2 Bazý operatörler kullanýcý adý, þifre ve takma ad ister. Her birini sýrayla seçin ve Seçenek > Deðiþtir seçeneðini belirleyin. Ayrýntýlarý girin ve Tamam seçeneðini belirleyin. 3 Bitirince Seçenek > Tamam'ý seçin. 4 Belirtilen operatör için Bas-konuþ ayarý yapmak istediðinizi onaylamak üzere Tamam'ý seçin. Araçlar 15

16 Araçlar Video paylaþýmý 1 Video paylaþýmý (þebeke servisi) ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý seçtiðinizde, Settings wizard, kullanýlabilen þebeke operatörünüzü algýlar ve onu onaylamanýzý ister. Tamam'ý seçin veya baþka bir þebeke operatörüne ilerleyip Tamam'ý seçin. 2 Bazý operatörler video paylaþým adresi, kullanýcý adý ve þifre gerektirir. Her birini sýrayla seçin ve Seçenek > Deðiþtir seçeneðini belirleyin. Ayrýntýlarý girin ve Tamam seçeneðini belirleyin. 3 Bitirince Seçenek > Tamam'ý seçin. 4 Belirtilen operatör için video paylaþýmý ayarlamak istediðinizi onaylamak üzere Tamam'ý seçin. 5 Video paylaþým ayarlarýný oluþturduktan sonra, Settings wizard, kendi kartvizitinizi oluþturmak veya güncellemek isteyip istemediðinizi sorar. Evet veya Hayýr seçeneðini belirleyin. Operatör 1 Operatör ayarlarýnýzý yapýlandýrmayý seçtiðinizde, Settings wizard, kullanýlabilen þebeke operatörünüzü algýlar ve onu onaylamanýzý ister. Tamam'ý seçin veya baþka bir þebeke operatörüne ilerleyip Tamam'ý seçin. 2 Belirtilen operatör için cihazýnýzý ayarlamak istediðinizi onaylamak üzere Tamam'ý seçin. Daha fazla bilgi Settings wizard uygulamasýyla ilgili sorunlarla karþýlaþýrsanýz, adresindeki Nokia telefon ayarlarý sayfasýný ziyaret edin. 16

17 Mobil TV Mobil TV uygulamasý, cihazýnýzýn dijital DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) TV programlarýný almasýna olanak saðlar. Mobil TV uygulamasýný kullanarak, mobil televizyon ve radyo servislerine (þebeke servisi) eriþebilir ve dijital TV programlarýný izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Programlarý alabilmek için, Nokia Mobile TV Receiver SU-33W donanýmý ve Mobil TV servislerini destekleyen bir yazýlým gerekir. Nokia Mobil TV uygulamasý cihazýnýzda yüklü deðilse, bu alýcýnýn adresindeki destek sayfalarýndan veya yerel Nokia web sitenizden, bu uygulamanýn cihazýnýz için mevcut olup olmadýðýný kontrol edin. Uygulamayý kullanabilmek için cihazýnýzýn yazýlýmýný güncellemeniz gerekebilir. Mobil TV servisine eriþiminiz yoksa, bulunduðunuz bölgedeki operatörler Mobil TV servislerini desteklemiyor olabilir. Mobil TV servisleri yalnýzca abone olunarak kullanýlabilir. Mobil TV þebeke kapsamý, kullanýlabilirlik ve servislere eriþim ve fiyatlandýrma bilgileri için servis saðlayýcýnýzla görüþün. Bazý ülkelerde, televizyon alýcýsý sahiplerinin televizyon lisans ücreti ödemesi gerekir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerle görüþün. SIM kart olmadan veya hatsýz tercih etkinken canlý TV izleyemezsiniz. Cihazýnýzý veya SIM kartýnýzý deðiþtirmeniz gerekiyorsa, bu servisin kullanýlabilirliði hakkýnda bilgi için servis saðlayýcýnýzla görüþün. Servise tekrar abone olmanýz gerekebilir. Cihazýnýz Mobil TV Alýcýsýna baðlý olduðunda, diðer bluetooth cihazlarýna (örneðin, bluetooth özellikli kulaklýklý mikrofon seti) baðlanamaz. Baþka bir bluetooth cihazý sizin cihazýnýza baðlanmaya çalýþtýðýnda, baðlantýyý engellemeniz veya kabul etmeniz istenir. Baðlantýyý kabul ederseniz, gerçek zamanlý TV aktarýmý durdurulur. Canlý TV izlerken gelen aramaya cevap verirseniz, yayýn alýmý kesilir ve görüþmeniz bittikten sonra devam eder. Ýlk baþlatma 1 tuþuna basýn ve Uygulamalar > Mobil TV seçeneðini belirleyin. Cihazýnýza isim verin. Sistem, Bluetooth baðlantýsýný açmanýzý ister. Cihazýnýz Bluetooth baðlantýsý kullanan diðer cihazlarý aramaya baþlar. Bulunan cihazlar listesinden SU-33W yu seçin ve þifre girin. Mobil TV Alýcýsýný cihazýnýza yakýn bir Mobil TV 17

18 Mobil TV yerde bulundurun. Servisi kullanabilmek için, cihazýnýzý Mobil TV Alýcýsý ile eþleþtirmeniz gerekir. 2 Sistem, bulunduðunuz yerdeki kullanýlabilir program rehberlerini gösterir. Ýlk baþlatmada bu iþlem birkaç dakika sürebilir. 3 Program rehberlerinden birini seçmek için, istediðiniz rehbere ilerleyip tuþuna basýn. Sistem kullanýlabilir kanallarý ayarlar. Bu iþlem biraz zaman alabilir. Program rehberini daha sonra ayarlarda deðiþtirebilirsiniz. Mobil TV uygulamasýný bir sonraki açýþýnýzda, son seçilen program rehberi ve son izlenen TV kanalý gösterilir. Mobil TV uygulamasýný açtýðýnýzda, cihaz herhangi bir program rehberi bulamayabilir. Kullanýlabilir program rehberlerini aramak ve görüntülemek için, Seçenek > Yeniden tara seçeneðini belirleyin. Mobil TV uygulamasý, program rehberini depolamak için büyük miktarda cihaz hafýzasý kullanýr. Mobil TV Alýcýsý açýksa ve Bluetooth ile cihaza baðlanmýþsa, cihaz, Mobil TV nin açýk olup olmadýðýna bakmadan, program rehberini periyodik olarak güncellemeye çalýþýr. Güncelleme için yeterli hafýza yoksa, cihaz, cihaz hafýzasýnýn yetersiz olduðunu size bildirir. Hafýzada yer açmak için bazý verileri kaldýrýn. Cihaz hafýzasýnda yer açmayla ilgili daha fazla bilgi için, Nokia ürün destek sayfalarýnda veya yerel Nokia web sitenizde bulunan kullaným kýlavuzlarýna bakýn. Bluetooth baðlantýsý kesilirse, Mobil TV Alýcýsýný kapatmayýn. Bluetooth baðlantýsýný yeniden kurmak için, Mobil TV Alýcýsýnýn Bluetooth baðlantýsý menzili içinde bulunmasýný saðlayýn ve kanalý deðiþtirin. Ayrýca, Mobil TV uygulamasýný yeniden baþlatma yöntemini de deneyebilirsiniz. Not: DVB-H sinyali, yeraltý garajý gibi farklý ortamlarda engellenebilir veya zayýflayabilir. Programlarý izleme Bir kanalý izleyebilmek için o kanala abone olmanýz gerekir. Bkz. Kanallara ve programlara abone olma, s. 20. Abone olmadýðýnýz bir programý ön izlemeniz mümkün olabilir. Seçenek > Ön izleme seçeneðini (varsa) belirleyin. Bir kanalý seçmek için, o kanala ilerleyip tuþuna basýn veya sayý tuþlarýna basýn. Ýki basamaklý kanal numaralarýný girmek için tuþuna basýn. Kanalý deðiþtirmek için sola veya saða kaydýrýn. Kanallarýn sýrasýný deðiþtirmek için Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin. Bkz. Ayarlar, s. 21. Geçerli donaným batarya düzeyini görmek için Seçenek > Donaným batarya düzeyi seçeneðini belirleyin. Kapasite %10 veya daha düþük bir düzeye indiðinde donaným bataryasýný þarj etmeniz gerektiði hatýrlatýlýr. 18

19 Yatay ve dikey görünümler arasýnda geçiþ yapmak için, Seçenek > Görüntüleme modu > Yatay veya Dikey seçeneðini belirleyin. Tam ekrana geçmek için, Seçenek > Tam ekran seçeneðini belirleyin. Normal ekrana dönmek için, Seçenek > Normal ekran seçeneðini belirleyin. Ýpucu: Tam ekran ve normal ekran arasýnda geçiþ yapmak için tuþuna basýn. Servis saðlayýcýnýzýn web sayfasýný görüntülemek için, Seçenek > Saðlayýcý sayfasý seçeneðini belirleyin. Menü komutu faklýlýk gösterebilir. Saðlayýcýnýn web sayfasýna eriþim, að baðlantýsý gerektirebilir. Ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuþuna basýn. Sesi kapatmak veya açmak için, Seçenek > Sustur veya Sesi aç seçeneðini belirleyin. Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý kulaðýnýza yakýn tutmayýn. Son 30 saniyeyi tekrar izlemek için, Seçenek > Tekrar seçeneðini (varsa) belirleyin. Servisler Kanallar; web baðlantýlarý, birþeyler satýn alma veya birþeylere oy verme olanaðý ya da Java TM uygulamalarýný yüklemek ve kullanmak gibi ek etkileþimli servisler sunabilir. Önemli: Yalnýzca, Symbian Signed içeren veya Java Verified TM testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamalarý ve diðer yazýlýmlarý yükleyin ve kullanýn. Ýzlemekte olduðunuz kanalýn kullanýlabilir servislerini görmek için Seçenek > Servisler seçeneðini belirleyin. Servisler farklýlýk gösterir ve TV programlarýnýn çoðunda bu servisler bulunmayabilir. Servislere eriþmek için gereken þebeke kullanýmý için ek ücret ödemeniz gerekebilir. Program rehberi Program rehberini görüntülemek için Seçenek > Program rehberi seçeneðini belirleyin. Program rehberindeki kanalý deðiþtirmek için sola veya saða ilerleyin. Programlarý görüntülemek için yukarý veya aþaðý ilerleyin. Programlar baþlangýç saatlerine göre sýralanýr. O anki programý izlemek için Seçenek > Programý izle seçeneðini belirleyin. Yaklaþan bir program için hatýrlatýcý ayarlamak için, Seçenek > Hatýrlat seçeneðini belirleyin., hatýrlatýcý ayarlanmýþ bir programý gösterir. Hatýrlatmanýn program baþlamadan ne kadar önce gerçekleþeceðini belirtmek için, Mobil TV 19

20 Mobil TV bkz. Ayarlar, s. 21. Program rehberini deðiþtirmeniz halinde veya bir program program rehberinden kaldýrýldýðýnda hatýrlatýcýlar çalýþmayabilir. Cihaz kapalý olduðunda hatýrlatýcý sesi duyulmaz. Hatýrlatýcýyý program rehberinden kaldýrmak için, hatýrlatýcýyý seçip Seçenek > Hatýrlatýcýyý kaldýr seçeneðini belirleyin. Program ayrýntýlarýný görmek için, program rehberinden programý seçip Seçenek > Program ayrýntýlarý seçeneðini belirleyin. Arama Seçilen program rehberinde bir karakter dizesini aramak için: 1 Seçenek > Ara seçeneðini belirleyin. 2 Aranacak ifadeyi girin, veya daha önce aranan ifadeler arasýndan seçim yapmak için tuþuna basýn. Aramayý belirli bir kanalla sýnýrlayabilir veya arama için haftanýn bir gününü ya da bir türü belirtebilirsiniz. 3 Aramayý baþlatmak için Bul seçeneðini belirleyin. 4 Programý izlemek veya dinlemek, programa abone olmak, ayrýntýlarý görüntülemek veya hatýrlatýcý ayarlamak için, bulunan programlardan birini seçip Seçenek seçeneðini belirleyin. Kanallara ve programlara abone olma Bazý TV kanallarý ve programlarý abonelik gerektirebilir. Abone olmadýðýnýz öðeler ile gösterilir. Kanal paketi, tek bir paket olarak abone olabileceðiniz bir kanal grubudur. Abone olduðunuz öðelerin listesini görmek için Seçenek > Abonelikler > Aboneliklerim seçeneðini belirleyin. Abone olunan öðeler cihazýnýzdan kaybolursa, bu öðeleri almak için Seçenek > Abonelikleri al seçeneðini belirleyin. Bir öðeye abone olmak için aþaðýdakileri yapýn: 1 Seçenek > Abonelikler > Yeni abonelik seçeneðini belirleyin. 2 Aþaðýdakiler arasýndan abone olunmamýþ bir öðeyi seçin: Kanal paketleri, Kanallar veya Programlar. 3 Seçenek > Abone ol seçeneðini belirleyin. 4 Abonelik süresini seçin. 5 Aboneliði kabul etmek için Doðrula seçeneðini belirleyin. Kanalý veya programý izlemeye baþlayabileceðiniz zaman bir not görüntülenir. SIM kart olmadan veya hatsýz tercih etkinken abone olamazsýnýz. SIM kartlarý deðiþtirirseniz, kanallara ve programlara yeniden abone olmanýz gerekir. 20

21 Abonelikleri sona erdirme 1 Seçenek > Abonelikler > Aboneliklerim seçeneðini belirleyin. 2 Kanal paketleri, Kanallar veya Programlar dan abone olunmuþ bir öðeyi seçin. 3 Öðe ayrýntýlarýný görmek için Seçenek > Öðe ayrýntýlarý seçeneðini belirleyin. 4 Devam eden aboneliðinizi sona erdirmek için, Seçenek > Abonelikten Çýk seçeneðini belirleyin. Ayarlar Mobil TV ayarlarýný yapýlandýrmak için Seçenek > Ayarlar seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakileri tanýmlayýn: Sistem durumu Mobil TV nin genel durumunu ve sinyal gücünü görmek için kullanýlýr. Sinyal gücü göstergesini güncellemek için, bu iletiþim kutusunu kapatýp tekrar açýn. Kanal sýrasý Varsayýlan kanal sýrasýný deðiþtirmek için kullanýlýr. Taþýmak istediðiniz öðeleri iþaretlemek için, Seçenek > Ýþaretle seçeneðini belirleyin. Seçenek > Taþý seçeneðini belirleyin, yeni konuma ilerleyin ve Tamam seçeneðini belirleyin. Ebeveyn kontrolü Programlara yaþ sýnýrý koymak için kullanýlýr. Gereken þifre, cihaz kilit kodunun aynýsýdýr. Yaþ sýnýrý olan bir TV programýný izlemek için kilit kodunu girmeniz gerekir. Hatýrlatýcý alarmý Hatýrlatmanýn program baþlamadan ne kadar önce yapýlacaðýný belirtmek için kullanýlýr. Program rehberi Kullanýlabilir program rehberlerini görmek ve geçerli program rehberini deðiþtirmek için kullanýlýr. Mobil TV ayrlrn geri ykl Mobil TV ayarlarýný orijinal deðerlerine sýfýrlamak için kullanýlýr. Abone olduðunuz öðeler etkilenmez; ancak program rehberi ve etkin hatýrlatýcýlar kaldýrýlýr. Ayarlarý geri yükledikten sonra, Mobil TV yeniden baþlatýlýr ve bunun ardýndan program rehberini yeniden seçebilirsiniz. Göstergeler Kanal paketi Kanal Program Abone olunmamýþ öðe Mesaj servisi Telefon servisi Web servisi Java servisi Yaþ sýnýrý Mobil TV 21

22 Mobile Search Mobile Search Arama motorlarýna eriþmek ve yerel servisler, Web siteleri, görüntüler ve mobil içerik bulup baðlanmak için Mobile Search uygulamasýný kullanýn. Uygulamayý, yerel restoran ve maðazalarý bulmak ve telefonla aramak, bunlarýn konumlarýný belirlemek üzere geliþmiþ haritalama teknolojisinden yararlanmak için kullanabilirsiniz. Mobile Search Kullanýmý tuþuna basýn ve Arama seçeneðini belirleyin. Mobile Search uygulamasýný açtýðýnýzda, kategori listesi görüntülenir. Bir kategori seçin (örneðin, Görüntüler) ve arama alanýna metninizi girin. Arama seçeneðini belirleyin. Arama sonuçlarý ekranda gösterilir. Daha fazla bilgi Uygulama hakkýnda ek yardým ve talimatlar için, Seçenek > Yardým seçeneðini belirleyin. Uygulama hakkýnda daha fazla bilgi için ayrýca adresini ziyaret edin. 22

23 PC'niz için Nokia Lifeblog Nokia Lifeblog, cihazýnýzla topladýðýnýz öðelerin multimedya günlüðünü tutan bir cep telefonu ve PC yazýlýmý birleþimidir. Nokia Lifeblog; fotoðraflarýnýzý, videolarýnýzý, seslerinizi, kýsa mesajlarýnýzý, multimedya mesajlarýnýzý ve web günlüðü gönderilerinizi tarayabileceðiniz, arayabileceðiniz, paylaþabileceðiniz, yayýmlayabileceðiniz ve yedekleyebileceðiniz bir kronolojiye göre düzenler. Hem PC için Nokia Lifeblog hem de cep telefonu için Nokia Lifeblog, öðelerinizi baþkalarýna göstermek üzere göndermenize veya web günlüðüne kaydetmenize olanak tanýr. Cep telefonu için Nokia Lifeblog, multimedya öðelerinizi otomatik olarak izler. Öðelerinizi taramak, baþkalarýna göndermek veya Web de yayýmlamak için cihazýnýzdaki Nokia Lifeblog özelliðini kullanýn. Cihazýnýzdaki öðeleri uyumlu PC nize aktarmak veya PC nizdeki öðelerle senkronize etmek için cihazýnýzý uyumlu bir USB veri kablosuyla veya Bluetooth baðlantýsý üzerinden PC nize baðlayýn. PC için Nokia Lifeblog, cihazýnýzla topladýðýnýz öðeleri kolayca taramanýzý ve bu öðelerde arama yapmanýzý saðlar. USB veri kablosu veya Bluetooth baðlantýsý kullanarak sýk kullandýðýnýz resimleriniz, videolarýnýz, kýsa mesajlarýnýz ve multimedya mesajlarýnýz tek tuþla cihazýnýza geri aktarýlýr. Güvenli saklama için; sabit diskinizi, uyumlu CD leri, uyumlu DVD leri, uyumlu çýkarýlabilir sürücünüzü veya uyumlu að sürücünüzü kullanarak Nokia Lifeblog veritabanýnýzý yedekleyebilirsiniz. Ayrýca, öðelerinizi web günlüðünüze (blog) gönderebilirsiniz. Cihazýnýzda Lifeblog u baþlatmak için, tuþuna basýn ve Uygulamalar > Lifeblog > Seçenek > Aç seçeneðini belirleyin. PC nize yükleme Nokia Lifeblog u uyumlu bir PC ye yüklemeden önce aþaðýdakilere gereksiniminiz vardýr: 1 GHz Intel Pentium veya eþdeðeri, 128 MB RAM 400 MB kullanýlabilir sabit disk alaný (Microsoft DirectX ve Nokia PC Suite yüklenmesi gerekiyorsa) 1024x768 çözünürlüklü ve 24 bit renkli grafik yeteneði 32 MB grafik kartý Microsoft Windows 2000 veya Windows XP PC'niz için 23

24 PC'niz için Lifeblog u PC nize yüklemek için: 1 Cihazla birlikte verilen CD-ROM u takýn. 2 Nokia PC Suite uygulamasýný yükleyin (USB baðlantýsý için Nokia Baðlantý Kablosu sürücülerini içerir). 3 PC için Nokia Lifeblog uygulamasýný yükleyin. Microsoft DirectX 9.0 PC nizde yüklü deðilse, PC için Nokia Lifeblog uygulamasýyla birlikte yüklenir. Cihazýnýzla PC niz arasýnda baðlantý oluþturma Birlikte verilen uyumlu USB veri kablosunu kullanarak cihazýnýzý uyumlu bir PC ye baðlamak için: 1 Nokia PC Suite uygulamasýný yüklediðinizden emin olun. 2 USB veri kablosunu cihaza ve PC ye baðlayýn. Nokia PC Suite uygulamasýný yükledikten sonra cihazýnýzý PC ye ilk kez baðladýðýnýzda, PC cihazýnýzla ilgili sürücüyü yükler. Bu iþlem biraz zaman alabilir. 3 Nokia Lifeblog PC uygulamasýný baþlatýn. Cihazýnýzý ve uyumlu PC yi Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanarak baðlamak için: 1 Nokia PC Suite i PC nize yüklemiþ olduðunuzdan emin olun. 2 Cihazýnýzý ve PC nizi Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi üzerinden Nokia PC Suite uygulamasýnda Baðlanýn seçeneðini kullanarak eþleþtirdiðinizden emin olun. Nokia PC Suite, s. 26 ve cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn. 3 Cihazýnýzda ve PC'de Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirin. Ayrýntýlar için, cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna ve PC nin belgelerine bakýn. Öðeleri kopyalama Cihazýnýzý uyumlu USB veri kablosuyla veya Bluetooth baðlantýsý üzerinden uyumlu bir PC ye baðladýðýnýzda, öðelerinizi cihazýnýz ve PC niz arasýnda kopyalayabilirsiniz. Cihazýnýzdaki yeni veya düzenlenmiþ öðelerinizi PC nize kopyalamak ve PC nizdeki seçili öðeleri cihazýnýza kopyalamak için: 1 PC nizdeki Nokia Lifeblog uygulamasýný baþlatýn. 2 Nokia Lifeblog PC uygulamasýnda, Dosya > Telefondan ve Telefona kopyala seçeneðini belirleyin. Cihazýnýzdaki yeni öðeler PC nize kopyalanýr. PC nizde bulunan ve Telefona görünümünde yer alan öðeler, cihazýnýza kopyalanýr. Web e Gönderme En sevdiðiniz Nokia Lifeblog öðelerinizi paylaþmak için, bunlarý diðer kiþilerin de görebileceði þekilde, Ýnternet teki uyumlu web günlüðünüze gönderin. 24

25 Öncelikle bir web günlüðü servisinde hesap oluþturmanýz, gönderilerinizin gideceði yer olarak kullanacaðýnýz bir veya birden çok web günlüðü oluþturmanýz ve bu web günlüðü hesabýný Nokia Lifeblog a eklemeniz gerekir. Nokia Lifeblog için önerilen web günlüðü servisi, Six Apart tan TypePad dir (www.typepad.com). Cihazýnýzda, web günlüðü ayarlarýna Nokia Lifeblog daki web günlüðü hesabýný ekleyin. Uyumlu PC nizde ise, Günlük hesaplarýný düzenle penceresinde bulunan hesaplarý düzenleyin. Öðeleri cihazýnýzdan Web e göndermek için: 1 Zaman Çizelgesi veya Sýk Kullanýlanlar klasöründen Web e göndermek istediðiniz öðeleri seçin. 2 Seçenek > Web de yayýnla seçeneðini belirleyin. 3 Bu özelliði ilk kez kullanýyorsanýz, Nokia Lifeblog web günlüðü sunucusundan bir web günlüðü listesi alýr. 4 Web günlüðüne gönderme iletiþim kutusu açýlýr. Yayýnlama yeri: listesinden kullanmak istediðiniz web günlüðünü seçin. Yeni web günlükleri oluþturduysanýz, web günlüðü listesini güncellemek için Seçenek > Web günl. list. yenile seçeneðini belirleyin. 5 Gönderiniz için bir baþlýk ve alt yazý girin. Ana metin alanýnda daha uzun bir anlatým veya açýklama da yazabilirsiniz. 6 Her þey hazýr olduðunda, Seçenek > Gönder seçeneðini belirleyin. Öðeleri PC nizden Web e göndermek için: 1 Zaman Çizelgesi veya Sýk Kullanýlanlar, klasöründe Web e göndermek istediðiniz öðeleri (en çok 50) seçin. 2 Dosya > Web e gönder... seçeneðini belirleyin. Web e gönder penceresi açýlýr. 3 Gönderiniz için bir baþlýk ve alt yazý girin. Ana metin alanýnda daha uzun bir anlatým veya açýklama da yazabilirsiniz. 4 Gönderme yeri: listesinden kullanmak istediðiniz web günlüðünü seçin. 5 Her þey hazýr olduðunda, Gönder düðmesini týklatýn. Öðeleri baþka kaynaklardan alma Cihazýnýzýn.jpeg görüntülerinin yaný sýra, Nokia Lifeblog a diðer kaynaklardan (örneðin CD, DVD veya sabit diskinizdeki klasörler).jpeg görüntüleri,.3gp ve.mp4 video klipleri,.arm ses dosyalarýný ve.txt metin dosyalarýný aktarabilirsiniz. Uyumlu bir PC den, PC için Nokia Lifeblog a görüntü veya video almak için: 1 Zaman Çizelgesi veya Sýk Kullanýlanlar içinde, Dosya > PC den al... seçeneðini belirleyin. Al penceresi açýlýr. 2 Listeyi tarayarak görüntü, video, ses veya metin dosyasýný bulun veya almak istediðiniz dosyayý diðer PC'niz için 25

26 PC'niz için klasörlerde arayýn. Diðer sürücüleri veya cihazlarý taramak için Arama yeri listesini kullanýn. 3 Bir klasör, dosya veya birkaç dosya seçin. Önizleme: bölmesini kullanarak bunlarýn içeriðini görüntüleyebilirsiniz. 4 Klasörü (alt klasörler de dahil olmak üzere) veya seçili dosyalarý almak için, Aç düðmesini týklatýn. Zaman çizgisi ve Favoriler i tarayýn PC nizde Nokia Lifeblog uygulamasýný baþlattýðýnýzda, Zaman Çizelgesi ve Sýk Kullanýlanlar görünümlerinde gezinmenizi saðlayacak birkaç yol vardýr. En hýzlý yol, sürgünün tutma yerini tutarak bunu ileri veya geri, hýzlý veya yavaþ taþýmaktýr. Bir diðer seçenek de, bir tarih seçmek üzere zaman çubuðunu týklatmak, Tarihe git... özelliðini kullanmak veya ok tuþlarýný kullanmaktýr. Daha fazla bilgi Web günlüðü servisleri ve bunlarýn Nokia Lifeblog uyumluluðu hakkýnda daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin veya Nokia Lifeblog PC uygulamasýnda F1 tuþuna basarak Nokia Lifeblog Yardýmý ný açýn. Nokia PC Suite Nokia PC Suite, Nokia N73 ile kullanýlmak üzere geliþtirilmiþ bir PC uygulamalarý grubudur. Nokia PC Suite'i yüklemek ve kullanmak için, Microsoft Windows 2000 veya XP çalýþtýran, USB veri kablosu veya Bluetooth baðlantýsý ile uyumlu bir PC'ye gereksiniminiz vardýr. Nokia PC Suite'i kullanmadan önce, PC'nize yüklemeniz gereklidir. Daha fazla bilgi için, cihazla birlikte verilen CD-ROM a bakýn. CD-ROM'da Nokia PC Suite için elektronik biçimde tam bir kullaným kýlavuzu bulunmaktadýr. Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia PC Suite'in en son sürümünü indirmek için adresini ziyaret edin. Nokia PC Suite te bulunan bazý yararlý uygulamalar þunlardýr: Get Connected Cihazýnýzý uyumlu bir PC ye ilk kez baðlamak içindir Nokia PC Sync Cihazýnýzla Microsoft Outlook veya Lotus Notes gibi uyumlu bir PC kiþisel bilgi yöneticisi (PIM) arasýnda rehber, ajanda, yapýlacaklar ve not öðelerini ve cihazýnýzla uyumlu tarayýcýlar arasýnda Web yer imlerini senkronize etmek içindir 26

27 Content Copier Cihazýnýzdaki verileri yedeklemek veya kaydedilmiþ verileri uyumlu PC'den cihaza geri yüklemek içindir Nokia Phone Browser Windows Gezgini üzerinden, cihaz klasörlerinizin içeriðini yönetmek içindir Nokia Audio Manager Uyumlu bilgisayarýnýzda dijital müzik dosyalarý oluþturmak, düzenlemek ve bunlarý uyumlu bir cihaza aktarmak içindir Image Store Cihazýnýzdaki görüntüleri ve video klipleri uyumlu bir PC'de saklamak içindir One Touch Access Cihazýnýzý modem olarak kullanarak að baðlantýsý kurmak içindir Daha fazla bilgi Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia PC Suite'in en son sürümünü indirmek için adresini ziyaret edin. Adobe Photoshop Album Starter Edition Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0, uyumlu bir PC kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmanýza, onarmanýza ve kolayca paylaþmanýza yardýmcý olur. Bu Starter Edition sürümüyle þunlarý yapabilirsiniz: Kolayca bulabilmek için, fotoðraflarýnýzý etiketleyerek düzenleyebilirsiniz. Tüm dijital fotoðraflarýnýzý tek bir yerde görmek için ajanda görünümünü kullanabilirsiniz. Yaygýn olarak karþýlaþýlan fotoðraf hatalarýný kolayca düzeltebilirsiniz. Fotoðraflarýnýzý birçok þekilde paylaþabilirsiniz: E-postayla gönderme, evde baský veya bunlarý uyumlu mobil cihazlara gönderme. Yükleme Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýný, cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM'dan uyumlu PC'nize yükleyin. Starter Edition için Microsoft Windows 2000 veya XP iþletim sistemi, cihazýnýz ile PC arasýndaki baðlantý için Nokia PC Suite 6.5 veya üst sürümü, video klipleri görüntülemek ve düzenlemek için Apple QuickTime veya üst sürümü gereklidir. Nokia PC Suite, cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM da bulunabilir. Sisteminizde Apple QuickTime yüklü deðilse, adresinden yükleyebilirsiniz. Ekrandaki yükleme talimatlarýný uygulayýn. PC'niz için 27

28 PC'niz için Nokia N73 ten PC ye fotoðraf ve video klip aktarma Fotoðraflarýnýzý cihazýnýzdan Starter Edition uygulamasýna aktarmanýn iki yolu vardýr. Fotoðraflarý ve video klipleri uyumlu bir PC ye otomatik olarak aktarmak için: 1 Cihazýnýzla birlikte verilen USB veri kablosunu kullanarak cihazýnýzý uyumlu bir PC ye baðlayýn. PC de Adobe Photo Downloader iletiþim kutusu açýlýr ve son aktarmadan bu yana çekilen yeni görüntü ve video dosyalarý otomatik olarak seçilir. 2 Aktarmayý baþlatmak için, Fotoðraf Al seçeneðini týklatýn. Seçilen tüm dosyalar Starter Edition uygulamasýna alýnýr. Cihazýnýzýn Galeri klasöründe oluþturduðunuz albümler otomatik olarak Starter Edition a aktarýlýr ve etiket olarak tanýmlanýr. 3 Dosyalar Starter Edition a aktarýldýktan sonra, bunlarý cihazýnýzdan silmeyi seçebilirsiniz. Otomatik Adobe Photo Downloader iletiþim kutusunu etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak için, görev çubuðundaki simgeyi sað týklatýn. Fotoðraflarý uyumlu bir PC ye el ile aktarma: 1 USB veri kablosunu veya Bluetooth baðlantýsýný kullanarak cihazýnýzý uyumlu bir PC ye baðlayýn. 2 Starter Edition uygulamasýný baþlatýn. 3 Kýsayollar çubuðunda, Fotoðraflarý al > Kameradan, Cep Telefonundan veya Kart Okuyucudan seçeneðini týklatýn. Adobe Photo Downloader iletiþim kutusu açýlýr. 4 Aktarýmý baþlatmak için Fotoðraflarý Al seçeneðini týklatýn. Seçilen tüm dosyalar Starter Edition uygulamasýna alýnýr. Cihazýnýzýn Galeri klasöründe oluþturduðunuz albümler otomatik olarak Starter Edition a aktarýlýr ve etiket olarak tanýmlanýr. 5 Dosyalar Starter Edition a aktarýldýktan sonra, bunlarý cihazýnýzdan silebilirsiniz. PC den Nokia N73 e fotoðraf ve video klip aktarma Düzenlenen fotoðraflarý ve video klipleri cihazýnýza geri aktarmak için: 1 Uyumlu bir USB veri kablosunu veya Bluetooth baðlantýsýný kullanarak cihazýnýzý uyumlu bir PC ye baðlayýn. 2 Starter Edition uygulamasýný baþlatýn. 3 Cihazýnýza aktarmak istediðiniz fotoðraflarý ve videolarý seçin. 4 Kýsayol çubuðunda Paylaþ tuþunu týklatýn ve Cep Telefonuna Gönder seçeneðini belirleyin. 5 Tamam tuþunu týklatýn. 28

29 Fotoðraflarý tarihe göre düzenleme ve bulma Starter Edition, fotoðraflarýnýzýn kolayca bulunabilmesi için bunlarý tarihlerine göre otomatik olarak düzenler. Fotoðraflarý tarihe göre bulmanýn iki yolu vardýr: Fotoðraf deposu ve takvim görünümü. Fotoðraf deposunu kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmak için: 1 Kýsayol çubuðunda Fotoðraf Deposu seçeneðini belirleyin. 2 Kýsayollar çubuðunun altýndaki zaman çizgisinde, görüntülemek istediðiniz fotoðraflarýn ayýný seçin. O aya ait fotoðraflar fotoðraf deposunda gösterilir. Takvim görünümünü kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmak için: 1 Kýsayol çubuðunda Takvim Görünümü seçeneðini belirleyin. 2 Takvim görünümünde, günün tüm fotoðraflarýný görüntülemek üzere fotoðraf bulunan bir gün seçin. 3 Takvimin üst tarafýnda bulunan ok düðmelerini kullanarak aylar arasýnda ilerleyin. Etiketleri kullanarak fotoðraflarý düzenleme ve bulma Fotoðraflarý kiþi, yer, etkinlik ve diðer özelliklerine göre anahtar kelime etiketlerini kullanarak bulabilirsiniz. Fotoðraflarýnýzý etiketlediðinizde, her fotoðraf için dosya adý, tarih veya klasör anýmsamanýz gerekmez. Etiket bölmesini açmak için, kýsayol çubuðunda Düzenle tuþunu týklatýn. Kendi etiketinizi oluþturmak için: 1 Etiket bölmesinde Yeni'yi týklatýn ve Yeni Etiket seçeneðini belirleyin. 2 Etiketi hangi alt kategori altýnda listelemek istediðinizi belirlemek için, Etiket Oluþtur iletiþim kutusundaki Kategori menüsünü kullanýn. 3 Ad metin kutusuna, etikete vermek istediðiniz adý girin. 4 Not metin kutusuna, etiket hakkýnda eklemek istediðiniz bilgileri girin. 5 Tamam tuþunu týklatýn. Etiket, Etiket bölmesinde, seçtiðiniz kategorinin veya alt kategorinin altýnda görünür. Bir fotoðrafa etiket eklemek için, etiketi Etiket bölmesinden fotoðraf deposundaki fotoðrafýn üstüne sürükleyin. PC'niz için 29

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bas-konuþ1.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N92-1

Ek uygulamalar. Nokia N92-1 Ek uygulamalar Nokia N92-1 NOKIA N92 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz.

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N80-1 Internet Edition

Ek uygulamalar. Nokia N80-1 Internet Edition Ek uygulamalar Nokia N80-1 Internet Edition NOKIA N80 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N93i-1

Ek uygulamalar. Nokia N93i-1 Ek uygulamalar Nokia N93i-1 NOKIA N93i CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM da Nokia nýn ve farklý yazýlým geliþtiricilerim eklenti uygulamalarýný

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N70-1

Ek uygulamalar. Nokia N70-1 Ek uygulamalar Nokia N70-1 NOKIA N70 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2

Ek uygulamalar. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2 Ek uygulamalar Nokia N91 8GB Nokia N91-2 NOKIA N91-2 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia'dan ve diðer þahýslardan ek uygulamalar

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Konumlandýrma 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia E50 için ek uygulamalar 9250684 1. BASKI TR

Nokia E50 için ek uygulamalar 9250684 1. BASKI TR Nokia for Business Nokia E50 için ek uygulamalar 9250684 1. BASKI TR NOKIA CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda, cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM da veya hafýza kartýnda

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 6630 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu 9207947 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-328 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-133 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu 9203597 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgeyle NOKIA CORPORATION, bu RM-298 ürününün Directive 1999/5/EC yönetmeliðinin gerekli þartnamelerine ve ilgili diðer hükümlerine

Detaylı

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Nokia N95-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-159 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR Kullaným Kýlavuzu Nokia N81-3 1. baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-223 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-531 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-36 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N76-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N76-1 Kullanım kılavuzu Nokia N76-1 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-135 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu 9205330 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu 9207827 6. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-364, RM-365 ve RM-366 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia N80 Internet Edition Kullaným Kýlavuzu 9243819 3. BASKI TR

Nokia N80 Internet Edition Kullaným Kýlavuzu 9243819 3. BASKI TR Nokia N80 Internet Edition Kullaným Kýlavuzu 9243819 3. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, RM-159 ürününün önemli gereksinimlere ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili diðer maddelerine

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N72-5 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION bu RM-180 ürününün, 1999/5/EC sayýlý Yönetmelikteki temel þartlara ve diðer ilgili hükümlere uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu 9207370 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-325 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-84 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9354202

Detaylı

Nokia 6267 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6267 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6267 Kullaným Kýlavuzu 9201924 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION sirketi, bu RM-210 ürününün 1999/5/EC sayili Direktifin esas sartlari ve diger ilgili hükümlerine uygun oldugunu beyan

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-133 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder.. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR Kullaným Kýlavuzu 9362105 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia 5610 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5610 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu Nokia 5610 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu 9204041 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-242 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-8W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Sohbet Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Nokia 6500 slide Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6500 slide Kullaným Kýlavuzu Nokia 6500 slide Kullaným Kýlavuzu 9201307 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-240 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Settings wizard 5.0. Baskı 1

Settings wizard 5.0. Baskı 1 Settings wizard 5.0 Baskı 1 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N71-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-67 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu 9244369 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-38 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu 9252173 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-198 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu 9200845 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-164 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia VAST inside HD Local

Detaylı