ISSN BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ

2 CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 77 NUMBER: 2010/06 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2012

3 S U N U Þ Bilimsel ve teknolojik gelißmenin bir sonucu olarak ortaya Ýkan bilgi patlamasý, baß dšndÿrÿcÿ bir hýzla insaný epe evre sarmaktadýr. ÜnsanÝn bu bilgi patlamasýndan en iyi ve en verimli bir ßekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yÿksek dÿzeyde kullanabilmesine baûlýdýr. aûýmýzda bÿyÿk bir hýzla artan internet kullanýmý bilgi erißim teknolojisinin hangi dÿzeye ulaßtýûýnýn bir gšstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse kl sik basýlý materyaller aracýlýûý ile bilgiye ulaßmak yaßadýûýmýz aûda bilgi toplumu olmanýn vazge ilmez unsurlarýndan biridir. Bu nedenle; geriye dšnÿk bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yšnelik pl n ve programýn yapýlabilmesinde bibliyografik alýßmalarýn šnemli bir yeri vardýr. Ulusal bir bibliyografya niteliûi taßýyan TŸrkiye BibliyografyasÝ 1928 yýlýndan beri yayýnlanmakta olup 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme KanunuÕna gšre derlenerek, Milli KŸtŸphaneÕye gšnderilen yayýnlara ait bibliyografik kayýtlardan olußur. TŸrkiye BibliyografyasÝ daha šnce basýlý ortamda hazýrlanmakta iken, gelißen bilgi ve iletißim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yýlýna ait sayýlardan itibaren CD ortamýna, taßýnarak yayýnlanmaya baßlanmýßtýr. AramaÐtarama šzelliûi ve PDF formatýyla hizmete sunulan bu alýßmanýn araßtýrmacýlara kolaylýklar saûlamasýný diliyoruz. Milli KŸtŸphane olarak yeni projelerle deûerli bilim adamý ve araßtýrmacýlarýmýza daha iyi hizmetler sunmak dileûiyle. Tuncel ACAR Milli KŸtŸphane BaßkanÝ iii

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library vi

5 N S Z T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme Kanunu'na gšre derlenerek, Mill KŸtŸphane'ye gšnderilen yayýnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini i eren bibliyografik kayýtlardan olußur. TB ilkin 1928 yýlýnda, o zamanki Maarif Vek leti tarafýndan yayýnlanmaya baßlamýß, 1935 yýlýnda bibliyografyanýn yayýn sorumluluûunu Derleme MŸdŸrlŸÛŸ devralmýß ve 1955 yýlýndan itibaren de Mill KŸtŸphane tarafýndan hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama KurallarÝ) 2.bs revizyonuna gšre kataloglanmakta ve Dewey Onlu SÝnÝflama 20. edisyonuna gšre sýnýflanmaktadýr. Kataloglama ve SÝnÝflama Þube MŸdŸrlŸÛŸ, SŸreli YayÝnlar Þube MŸdŸrlŸÛŸ ile Kitap DÝßÝ Materyaller Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanan bibliyografik kayýtlar Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'ne gšnderilir, bibliyografya dÿzenine uygun hale getirildikten sonra aylýk olarak yayýnlanýr Ocak fasikÿlÿnden itibaren bilgisayara dayalý olarak ÝkarÝlan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden sonra yeni bir bilgisayar programý kullanýlarak hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Yeni bilgisayar programýyla birlikte, bibliyografyada dÿzen ve i erik a ÝsÝndan bir takým yenilikler yapýlmýßtýr. Bibliyografik kayýtlar, ilgili olduklarý konular altýnda tÿrlerine gšre bšlÿmlenerek listelenmißtir. Bunlar sýrasýyla ßšyledir: 1. Kitaplar, 2. SŸreli YayÝnlar, 3. Gšrsel-Üßitsel Materyaller. Bibliyografik kayýtlar listelenirken, šncelikle esas alýnan konu numaralarýdýr. AynÝ konu numarasýnda yer alan bibliyografik kayýtlar ise alfabetik olarak listelenmißtir. Konu numaralarý, her bibliyografik kaydýn sonunda ayrýca belirtilmißtir. Üki veya daha fazla konu numarasýna sahip bibliyografik kayýtlar erißilebilirliûi kolaylaßtýrmak amacýyla ilgili bšlÿmlerde yinelenmektedir. Ülk konu numarasý bibliyografik kayýtlarýn sol Ÿst kšßesinde bulunur ve dizinlerden ulaßýmý saûlar. Fakat gšnderme yapýlan bibliyografik kayýtlarýn baßýnda konu numaralarý yer almaz. Eserin Mill KŸtŸphane'deki yer numarasý, bibliyografik kayýtlarýn saû Ÿst kšßesinde verilmektedir. Her fasikÿlÿn sonunda yazar adlarý, eser adlarý, sÿreli yayýn adlarý, gšrsel ißitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak Ÿzere altý ayrý dizin bulunur. YÝllÝk dizinlerde, fasikÿl numaralarý Romen rakamlarýyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en šnemli aracý olan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden itibaren, yukarýda a Ýklanan bi im ve i erikte yayýnlanmaktadýr yýlýna ait fasikÿllerden itibaren TŸrkiye BibliyografyasÝ, CD ortamýnda aylýk olarak Ÿretilmeye baßlanmýßtýr. AyrÝca yýllýk dizinle birlikte yýllýk olarak da hazýrlanmasý planlanmaktadýr. v

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data vi

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. vii

8 KISALTMALAR anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrýca bakýnýz ayr. bkz. bakýnýz bkz. Band (Almanca) Bd. basý bs. basýlýß bsl. basým bs. baský bsk. baßlangý bßl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bšlÿm, -Ÿ blm. bulletin bull. BŸlten, -i BŸlt. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. Ýkaran, -lar Ýk. izen, -ler iz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dýßkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doûum, -u d. dokÿman dok. dÿzenlenmiß dznlm. dÿzenleyen dznl. edition ed. Ždition Žd. englarged enl. engraved engr. Eser adý (baßka) E.a. (b) Eser adý (paralel) E.a. (p) Eser adý E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikÿl fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoûraf fotog. ABBREVIATIONS gelißtirilmiß gelißt. genißleten gnßl. genißletilmiß gnßlm. government govt. gšzden ge iren gšzd. ge. gšzden ge irilmiß gšzd. g rlm. grafik grf. harita, -lar hrt. hazýrlayan, -lar haz. herausgegeben hrsg. hour, -s hr. Incorporated Inc. i kapak i.k. id est i.e. iûreti ad iûr. ad ilave eden ilv. ed. ilave, -ler ilv. illustrated illus. illustration, -s illus. imtiyaz sahibi imt. sah. including incl. Üntroduction Üntrod. Üsadan nce Ü.. Üsadan Sonra Ü.S. ißbirliûi eden-ler ißb. ed. ißleyen, -ler ißl. katlanmýß, katlý katl. kesim ksm. kýsaltan ksl. kýsaltýlmýß kslm. kißisel yayýn kiß. yay. levha lvh. Limited Ltd. metni hazýrlayan, -lar met. haz. milimetre mm. muharrir mhr. mukaddeme mkd. mÿdÿr, -lÿûÿ md., mdl. mÿessis, -i mÿes. mÿstensih mÿst. mÿtercim mtrc. nakleden nakled. naßir nßr. neßreden neßred. neßriyat mÿdÿrÿ neßr. md. new series new. ser. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. nouveau, nouvelle nouv. number, -s no. numbered numb. numer nr. numero (FransÝzca) no. viii

9 KISALTMALAR numero (Üspanyolca) no. numero (Üsve e) no. numero (Ütalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. OrtaklÝk, -Ý Ort. šnsšz šns. šnsšz yazan, -lar šns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planß numarasý pln. nu. planß pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleßtirilmiß sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. se en, -ler se. se ilmiß se il. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sÿtun st. ßekil ßkl. ßerheden ßerhed. Þirket, -i Þt., Þti. Þube, -si Þb. tablo tbl. tahminen thm. takým tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercÿman terc. Territory Ter. týpký basým tpk. bs. týpký baský tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. TŸrkiye BibliyografyasÝ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantý, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve baßkalarý v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaßýk yak. yaprak y. yayýn yay. yayýnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yÿzyýl yy. ix

10 000 GENEL KONULAR Sistemler Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin Genel konu kataloglarý K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER DiÛer dillerde GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR DoÛalcÝlÝk ve ilgili sistemler PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi StoacÝ felsefe Orta aû BatÝ felsefesi MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya Fransa DÜN DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM...23

11 215 Bilim ve din KUTSAL KÜTAP Eski Ahit Ünciller ve Olaylar HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ TanrÝ Üsa Mesih ve ailesi HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Misyonlar HIRÜSTÜYAN TARÜKATLARI VE MEZHEPLERÜ Ülk kilise ve DoÛu kiliseleri HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Klasik (Yunan ve Roma) din Cermen dinleri Hint kškenli dinler Üslam DiÛer dinler TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar GENEL ÜSTATÜSTÜKLER Asya'nÝn SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku)...108

12 342 Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler Yasalar, yasal dÿzenlemeler, davalar KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Belirli merkezi hÿkÿmetlerin Askerlik bilimi Hava kuvvetleri, mÿhendislik Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon Demiryolu taßýmacýlýûý Su, hava, uzay taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri...193

13 420 ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn yapýsal sistemi (grameri) Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca'nÝn kullanýmý ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Ütalyanca'nÝn kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ Üspanyolca'nÝn yapýsal sistemi Üspanyolca'nÝn kullanýmý Portekizce DÜÚER DÜLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DoÛu ve GŸneydoÛu Asya dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Genel ilkeler Cebir ve sayý kuramý Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Gšk mekaniûi Teknikler, gere ler, malzemeler Belirli gšk cisimleri ve olaylarý Matematiksel coûrafya Kronoloji FÜZÜK AkÝßkanlar mekaniûi SÝvÝ mekaniûi Ses ve ilgili titreßimler IßÝk ve parafotik olaylar Manyetizma Modern fizik KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Analitik kimya Nicel analiz Ünorganik kimya Organik kimya Mineraloji YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji...215

14 560 PALEONTOLOJÜ PALEOZOOLOJÜ YAÞAM BÜLÜMLERÜ Fiziksel antropoloji Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) Biyolojide mikroskop kullanýmý BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Ücatlar ve patentler TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Bitki hasarlarý, hastalýklarý, zararlýlarý Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk YararlÝ bšcek yetißtiriciliûi AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Yemekler ve yemek servisi Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi Ev idaresi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler...260

15 660 KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi Sanayi yaûlarý, gaz teknolojisi DiÛer organik ŸrŸnlerin teknolojisi Metalurji ÜMALAT Maden ißleme ve maden ŸrŸnleri BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler Deri ve kÿrk eßyalar, ilgili ŸrŸnler Giysi ve aksesuvarlar BÜNALAR Ünßaat malzemeleri Belirli tip malzemeler SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram eßitli konular EÛitim, araßtýrma ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Mimari yapý Kamu yapýlarý Dini ve benzeri ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Seramik sanatlarý ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler izim ve konusuna gšre izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý RESÜM SANATI VE RESÜMLER Teknikler, gere ler, bi imler Renk Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ Taß baský (Litografi, planografi) FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri...281

16 795 Þans oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý AtlÝ sporlar ve hayvan yarýßmalarý BalÝk ÝlÝk, avcýlýk, atýcýlýk EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram SšzlŸkler ve ansiklopediler Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda denemeler Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca ßiir Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Ütalyanca eßitli eserler ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca eßitli eserler KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan sšylevleri DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý DiÛer edebiyatlar COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT YeryŸzeyinin grafik sunumu Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat Afrika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA)...322

17 928 Edebiyat, tarih, biyografi, ßecere alanýndaki kißi 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'ya kadar Ütalya 'e kadar Yunanistan 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Fransa ve Monako DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU in ve evresindeki bšlgeler Üran OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GŸneydoÛu Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ MÝsÝr ve Sudan...339

18 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2010 BD Profesšr Dahi'nin bulußlar ve icatlar kitabý / yayýna hazýrlayan: Ülke Aykanat am ; TŸrk eleßtiren: OÛuz Sebik. Ñ Üzmir : Tudem, s. : rnk. res. ; 26 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M. ISBN : [15.00 TL]. I. Aykanat am, Ülke. II. Sebik, OÛuz. 001, AD Ekiz, Durmuß Bilimsel araßtýrma yšntemleri : yaklaßým, yšntem ve teknikler / Durmuß Ekiz. Ñ Gelißt. 2. bsk. Ñ Ankara : AnÝ YayÝncÝlÝk, s. ; 24 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL] Sistemler 2010 AD AdanÝr, OÛuz, Eski dÿnyaya yeni bir bakýß : Baudrillard, Berkes, Mauss ve lgener Ÿzerinden kuramsal bir deneme / OÛuz AdanÝr. Ñ Ankara : DoÛu BatÝ YayÝnlarÝ, s. ; 24 cm. Ñ (DoÛu BatÝ YayÝnlarÝ ; 49. Sosyoloji ; 14) Eser, 1., 2. ve 3. kitabýn toplu basýmýdýr. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [34.00 TL]. II. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2010 AD Kutlu, Nuri Bilgisayara giriß ve bÿro programlarý / Nuri Kutlu. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Detay YayÝncÝlÝk, xv., 332 s. : ßkl. ; 23 cm. Ñ (Detay YayÝnlarÝ ; 317) Kaynak a: 332. s. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. II. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2010 AD YÝldÝrÝmoÛlu, Murat Windows server 2008 R2 / Murat YÝldÝrÝmoÛlu. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, s. : res. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 204) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Vatansever, Fahri Algoritma gelißtirme ve programlamaya giriß / Fahri Vatansever. Ñ Gnßlm. 7. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, s. : ßkl., tbl. ; 23 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 561. s. S.N.: ; D.M ISBN : TL , AD Demirkol, Zafer, C# ile ASP.net 3.5 / Zafer Demirkol. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, s. : res., ßkl. ; 24 cm. Ñ (Kodlab ; 1) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Tuna, Haydar, PHD ve AJAX / Haydar Tuna. Ñ Gnßlm. 2. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, 2010.

19 392 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 112) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Baß ift i, Fatih C programlama dili / Fatih Baß ift i. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Nobel YayÝn DaÛÝtÝm, x, 174 s. : tbl. ; 23 cm. Ñ (Nobel YayÝn ; no: Teknin yayýnlar dizisi ; 104) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 TL]. II. Seri , AD Geriß, Korhan Javascript / Korhan Geriß, Nihat Demirli, YŸksel Ünan. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, xxi, 291 s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (Palme yayýnlarý ; 545. Palme zirvedeki beyinler ; 54) S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 TL]. I. Demirli, Nihat. II. Ünan, YŸksel. II IV. Seri AD Griffin, Eric AdÝm adým Microsoft Visual web developer 2008 express edition / Eric Griffin ; Ülker Kalender. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, s. : ßkl. ; 23 cm. + 1 CD. zgÿn eseradý: Microsoft Visual web developer 2008 express edition step by step. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 TL]. I. Kalender, Ülker. I AD Halvorson, Michael AdÝm adým Microsoft Visual Basic 2008 / Michael Halvorson ; eviri : mit Tezcan. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, s. : ßkl. ; 23 cm. + 1 CD. zgÿn eseradý: Microsoft Visual Basic 2008 step by step. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [37.00 TL]. I. Tezcan, mit. I AD Ültir, Cenk Excel'de makrolar. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 202) S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 TL]. II. Seri , AD nsa ar, Faruk Grafik programlama dili LabView / Faruk nsa ar, Engin Eßme. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, s. : tbl. ; 23 cm. Ñ (Bilgisayar KitaplarÝ dizisi; 116) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [15.75 TL]. I. Eßme, Engin. I III. Seri AD Vatansever, Fahri Borland / Turbo pascal programlama dili / Fahri Vatansever. Ñ GŸncellenmiß 3. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 15) Dizin vardýr. Kaynak a: 489. s. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD YanÝk, Memik Visual studio 2008 ile MÝcrosoft Visual C# 3.0 For.Net Framework 3.5 / Memik YanÝk. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, 2009.

20 855 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 126) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Demirli, Nihat Microsoft Access 2007 / Nihat Demirli, YŸksel Ünan. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, s. : res. ; 24 cm. Ñ (Palme YayÝnlarÝ ; 556. Palme zirvedeki beyinler ; 57) S.N.: ; D.M ISBN : [45.00 TL]. I. Ünan, YŸksel. I III. Seri AD GŸler, Erman Silverlight 3 / Erman GŸler. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, s. : res., tbl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD 8398 Ültir, Cenk Excel'de makrolar. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, , AD zsaûlam, Mehmet Yasin 3ds max maxscript / Mehmet Yasin zsaûlam. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, s. : res. ; 24 cm + 1 CD. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 129) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD YarÝmaÛan, A. nal, Veri tabaný sistemleri / nal YarÝmaÛan. Ñ 2. bs. Ñ Ankara : Akademi YayÝncÝlÝk, s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Kaynak a: ss. D.M ISBN : [25.00 TL] AD Ünan, YŸksel Windows server 2008 TCP/IP / YŸksel Ünan, Nihat Demirli. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, xxii,689 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Palme yayýnlarý ; 517. Zirvedeki beyinler ; 53) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [35.00 TL]. I. Demirli, Nihat. I III. Seri zel bilgisayar yšntemleri 2010 AD 9173 YÝldÝz, Birol Finansal analizde yapay zek / Birol YÝldÝz. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Detay YayÝncÝlÝk, , AD Gšk, Kadir, AutoCAD 2010 / Kadir Gšk. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 130) Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : II. Seri BÜBLÜYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2010 BD GŸz 2009 / [hazýrlayan]: Tudem. Ñ Üzmir : Tudem, [2009?] 128 s. : res., fotoû. ; 28 cm. S.N.: ; D.M [10.00 TL]. I. Tudem

21 2010 BD Gen lik kataloûu / [hazýrlayan]: Tudem YayÝncÝlÝk. Ñ Üzmir : Tudem, [2010?] 14 s. : rnk. res. ; 19x27 cm. S.N.: ; D.M [2.00 TL]. I. Tudem YayÝncÝlÝk BD ÜlkšÛretim ve 3. sýnýflar kataloûu / [hazýrlayan]: Tudem YayÝncÝlÝk. Ñ Üzmir : Tudem, [2010?] 15 s. : rnk. res. ; 19x27 cm. S.N.: ; D.M [2.00 TL]. I. Tudem YayÝncÝlÝk BD ÜlkšÛretim ve 6. sýnýflar kataloûu / [hazýrlayan]: Tudem YayÝncÝlÝk. Ñ Üzmir : Tudem, [2010?] 24 cm. : rnk. res. ; 19x27 cm. S.N.: ; D.M [2.00 TL]. I. Tudem YayÝncÝlÝk BD Okul šncesi kataloûu / [hazýrlayan]: Tudem YayÝnevi. Ñ Üzmir : Tudem, [2010?] 7 s. : rnk. res. ; 19x27 cm. S.N.: ; D.M [1.00 TL]. I. Tudem YayÝnevi AD TŸrkiye Üstatistik Kurumu T ÜK veriye erißim ve yayýn kataloûu = Turkstat data access and publication catalogue 2010 / TŸrkiye Üstatistik Kurumu. Ñ Ankara : TŸrkiye Üstatistik Kurumu, s. : res. ; 21 cm. Ñ (TŸrkiye Üstatistik Kurumu yayýnlarý ; 3353) Metin, TŸrk e-üngilizce paralel.. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 TL]. I(p). III. Seri AD TŸrkmen, HŸseyin TŸrkiye kÿtÿphaneleri yazma eser kataloglarý, / HŸseyin TŸrkmen. Ñ Üstanbul : Kitabevi, s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (Kitabevi ; 425) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [30.00 TL]. II. Seri Belirli konulardaki eserlerin 2010 BD DŸnya kÿtÿphanelerinde mevcut yazma eserler kataloûu veya Üslam KŸltŸr tarihi : (TŸrk e, Arap a, Fars a) / hazýrlayanlar: Ali RÝza Karabulut, Ahmet Turan Karabulut. Ñ [Y.y. : yayl.y.], s. ; 27 cm. Metin Fars a ; Arap alfabesi. S.N.: ; B.N. 1998/4-955 [3.00 TL]. I. Karabulut, Ali RÝza. II. Karabulut, Ahmet Turan , AD anakkale SavaßlarÝ bibliyografyasý / hazýrlayan: AßkÝn Koyuncu, zkan Keskin, Cahide SÝnmaz Sšnmez. Ñ Ankara : AtatŸrk AraßtÝrma Merkezi, xviii, 573 s. ; 24 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Koyuncu, AßkÝn. II. Keskin, zkan. III. Sšnmez, Cahide SÝnmaz Genel konu kataloglarý 2010 BD katalog. Ñ Üstanbul : Salan YayÝnlarÝ, [2010?] 48 s. : rnk. res., tbl. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; D.M [10.00 TL]

22 020 K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 025 KŸtŸphanelerin ißleyißi 2010 AD Sškmen, Alev Konaklama ißleminde opera-pms otomasyon programý / Alev Sškmen. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Detay YayÝncÝlÝk, s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Detay yayýnlarý ; 317) S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. II. Seri DiÛer bilgilendirme kaynaklarý SŸreli YayÝnlar 2010 SB Minik hayat. Ñ 3. yýl, 3. sayý, (2010) -. Ñ Ankara : Hayat EÛitim KurumlarÝ, c. : rnk. res. ; 32 cm. Bilinmiyor ocuk dergisi. S.N.: GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 2010 BD 3815 Profesšr Dahi'nin bulußlar ve icatlar kitabý / yayýna hazýrlayan: Ülke Aykanat am ; TŸrk eleßtiren: OÛuz Sebik. Ñ Üzmir : Tudem, , DiÛer dillerde 2010 BD DoÛa ve insan. Ñ Üstanbul : Oxford University Press, s. : rnk. res. ; 28 cm. S.N.: ; B.N. 98/ [15.00 TL] GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK VakÝflar dergisi sayýlar CD- ROM [elektronik kayýt]. Ñ Ankara : T.C. BaßbakanlÝk VakÝflar Genel MŸdŸrlŸÛŸ, [2005?] 5 compact disc ; 12 cm ap. Ü indekiler: sayýlar. S.N.: ; B.N. 2008/ ISBN : [5.00 TL]. 050, GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) 2010 AD TopkapÝ SarayÝ MŸzesi TopkapÝ SarayÝ MŸzesi : reisefÿhrer / Ÿbersetzung: Deniz Ükizler, Birsel Erman ; fotografien: BahadÝr TaßkÝn. Ñ Üstanbul : Korpus KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk, s. : rnk. res., fotoû. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. I. Ükizler, Deniz. II. Erman, Birsel. III. TaßkÝn, BahadÝr. IV. E.a HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2010 BD 3698 Steer, Dugald A. MÝsÝr'Ýn gizemi : Osiris'in peßinde Bayan Emily Sands'in gÿnlÿûÿ / Dugald A. Steer ; TŸrk eleßtiren : Levent TŸrer. Ñ Üzmir : Tudem, ,

23 2010 BD 3700 Tyldesley, Joyce MÝsÝr : i yÿzÿ / Joyce Tyldesley ; TŸrk eleßtiren : Levent TŸrer. Ñ Üzmir : Tudem, , AD BasÝn Konseyi BasÝn Konseyi yýllýk raporu (2009), (1 Ocak AralÝk 2009). Ñ Üstanbul : BasÝn Konseyi, s. : tbl. ; 23 cm. Ñ (BasÝn Konseyi yayýný ; no: 30) 10 Nisan 2010 tarihinde BasÝn Konseyi yeler Kurulu'na sunulan yýllýk rapor. Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/ [15.00 TL]. II. Seri AD Osman SayÝn ( ) gazeteci : gazeteci arkadaßlarýnýn dilinden Osman SayÝn'Ýn bilinmeyen yšnleri. Ñ Kahramanmaraß : Kahramanmaraß Ajans YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M [5.00 TL] AD Pala, Hakan, GŸrŸltŸ / Hakan Pala. Ñ Ankara : Hakan Pala, s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 TL] AD Toker, Yal Ýn, Ühtilaller, darbeler arasýnda gazetecilik ve kitap ÝlÝk anýlarým / Yal Ýn Toker. Ñ Üstanbul : Toker YayÝnlarÝ, s. : fotoû. ; 20 cm. Ñ (Toker YayÝnlarÝ ; genel dizi ; 334. Yal Ýn Toker'in kitaplarý ; 43) S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. II. Seri AD Turkey in the 1960's and 1970's : Therough the reports of American diplomats / editšr: RÝfat N. Bali. Ñ Üstanbul : Libra Kitap, s. ; 21 cm. Ñ (Libra Kitap; 27. History ; 20) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. I. Bali, RÝfat N. II. Seri BD yýlýndan 1990'a 20. yÿzyýl ansiklopedisi / hazýrlayanlar: HŸseyin GŸndoÛdu...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : TercŸman, c."1." ( ss.) : res. ; 26 cm. S.N.: ; B.N. 98/ [5.00 TL]. I. GŸndoÛdu, HŸseyin DiÛer coûrafi bšlgelerde 2010 BD Cšmert, HŸseyin Tavlusun / HŸseyin Cšmert. Ñ Kayseri : HŸseyin Cšmert, s. : fotoû. ; 30 cm. S.N.: ; B.N. 2009/ [10.00 TL] AD zdiß, Hamdi OsmanlÝ mizah basýnýnda batýlýlaßma ve siyaset ( ) : Diyojen ve aylak Ÿzerine bir araßtýrma / Hamdi zdiß. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Libra Kitap,

24 261 s. : res., tbl. ; 21 cm. Ñ (Libra Kitap; 25. kÿltÿr incelemeleri ; 7) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [14.00 TL]. II. Seri SŸreli YayÝnlar 2010 SB Ñ 4. sayý, (EylŸl-Ekim 2010) -. Ñ Ankara : BŸyŸk FotoÛraf ÝlÝk, c. : rnk. res. ; 41 cm. Üki aylýk EylŸl-Ekim AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB B&wo. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ekim 2010) -. Ñ Bursa : AltÝntaß YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 28 cm. DŸzensiz aralýklý Ekim Moda ve magazin dergisi. S.N.: SB Bazaar yaßam Üzmir. Ñ 5. sayý, (Ocak 2010) -. Ñ Üzmir : Halil Ünevi, c. : rnk. res. ; 27 cm. DŸzensiz aralýklý Ocak AktŸalite, kÿltÿr ve yaßam dergisi. S.N.: SB Bizim Hamidiye. Ñ 2. sayý, (MayÝs- Haziran 2010) -. Ñ Üstanbul : Hamidiye Mahallesi MuhtarlÝÛÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor MayÝs-Haziran Haber bÿlteni. S.N.: SB Bodrum city guide. Ñ (Summer 2010) -. Ñ Üstanbul : Üntermedia works Reklam AjansÝ, c. : rnk. res. ; 28 cm. Bilinmiyor Summer Metin Üngilizce-TŸrk e paralel AlÝßveriß, kÿltÿr ve yaßam derneûi. S.N.: SB Borajet. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs 2010) -. Ñ Üstanbul : Gen BasÝm YayÝn ve Medikal, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk MayÝs AktŸalite, haber ve magazin dergisi. S.N.: SB BRDergi. Ñ 2. sayý, (Temmuz-AÛustos- EylŸl 2010) -. Ñ Bursa : Bursa ReklamcÝlar DerneÛi, c. : rnk. res. ; 26 cm. aylýk Temmuz-AÛustos-EylŸl AktŸalite, kÿltÿr ve edebiyat dergisi. S.N.: SB Bulußma. Ñ 5. sayý, (Temmuz 2010) -. Ñ istanbul : SaÛlÝk ve EÛitim VakfÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor Temmuz SaÛlÝk ve haber dergisi. S.N.: SB Cecorium. Ñ 1. yýl, 5. sayý, (AÛustos 2010) -. Ñ izmir : Neriman SabÝr, c. : rnk. res. ; 28 cm. Bilinmiyor AÛustos Dekorasyon dergisi. S.N.: SB City of fashion. Ñ 1. yýl, 5. sayý, (AÛustos 2010) -. Ñ Üzmir : Neriman SabÝr, c. : rnk. res. ; 28 cm. Bilinmiyor AÛustos Moda ve magazin dergisi. S.N.:

25 2010 SB Cosmocat. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs- Haziran 2010). Ñ KÝbrÝs : Ufuk Umay, c. : rnk. res. ; 32 cm. Bilinmiyor MayÝs-Haziran Metin TŸrk e-üngilizce paralel Yaßam, kÿltÿr ve magazin dergisi. S.N.: SB Cyprussky. Ñ (Temmuz 2010) -. Ñ Üstanbul : Pagasus HavayollarÝ, c. : rnk. res. ; 27 cm. Bilinmiyor Temmuz Yaßam ve gezi dergisi. S.N.: SB DÝgÝ Akdeniz. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Haziran 2010) -. Ñ Antalya : S.A.R., c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Haziran AktŸalite ve tanýtým dergisi. S.N.: ISSN SB Efe yolda. Ñ 13. sayý, (Temmuz-AÛustos 2010) -. Ñ Kocaeli : Efe Tur, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk Temmuz-AÛustos Yaßam, gezi ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Ege ekin. Ñ (EylŸl 2010) -. Ñ Manisa : Gšk e Medya, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor EylŸl AktŸalite, haber ve magazin dergisi. S.N.: SB Fashiontv magazine. Ñ (Sonbahar 2010) -. Ñ Üstanbul : Mediasa YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 33 cm. DŸzensiz aralýklý, Sonbahar Magazine fashiontv. AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB ÜnAydÝn. Ñ 2. sayý, (AralÝk 2009) -. Ñ Üzmir : Cinfikir Ajans, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk AralÝk AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SB Üßte balýkesir. Ñ 1. yýl, 6. sayý, (Nisan 2010) -. Ñ BalÝkesir : Banu ift i, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor Nisan AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SB Kadekon. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat 2010) -. Ñ Üzmir : Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu, c. : rnk. res. ; 29 cm. Ük iaylýk Þubat Haber dergisi. S.N.: SB KampŸs. Ñ TanÝtÝm sayýsý, (2010) -. Ñ Üstanbul : Ege BasÝn YayÝn, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Gen lik dergisi. S.N.: SB Kastamonu. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak- Haziran 2010) -. Ñ Kastamonu : Kastamonu Ül zel Üdaresi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor Ocak-Haziran haber ve aktÿalite dergisi. S.N.:

26 2010 SB KEF bÿlten. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak- Þubat-Mart 2010) -. Ñ Samsun : Karadeniz Engelliler Federasyonu, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Ocak-Þubat-Mart Haber bÿlteni. S.N.: SB Kent 22. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs-Haziran 2010) -. Ñ Edirne : Edirne Kent Konseyi, c. : rnk. res. ; 29 cm. Üki aylýk MayÝs-Haziran Haber ve yaßam dergisi. S.N.: ISSN SB Kent vizyon. Ñ 3. sayý, (2010) -. Ñ Bursa : Kentsel Gazetecilik YayÝncÝlÝk ve Orgnizasyon Sanayi, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk AktŸalite, yaßam ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Kim life. Ñ 1. yýl, 6. sayý, (Þubat 2009) -. Ñ Üstanbul : Erol Ersan, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Þubat AlÝßveriß ve yaßam dergisi. S.N.: SB Kordon aktÿel. Ñ 2. sayý, (Nisan 2010) -. Ñ Üzmir : Kordon Üß AdamlarÝ DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor Nisan AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SB Kurtkšy magazin. Ñ 1. sayý, (Ekim 2010) -. Ñ Üstanbul : mit BalcÝoÛlu, c. : rnk. res. ; 30 cm. DŸzensiz aralýklý Ekim Haber dergisi. S.N.: SB LifeBurgaz. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AÛustos-EylŸl 2010) -. Ñ KÝrklareli : Ajans ArtÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki aylýk AÛustos-EylŸl AktŸel yaßam dergisi. S.N.: SB Liman45. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ekim-KasÝm 2009) -. Ñ Üzmir : Hyeed -bee, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Ekim-kasÝm AktŸalite ve yaßam dergisi. S.N.: SB Lookout. Ñ 1. sayý, (AÛustos 2010) -. Ñ Üstanbul : Üsmail GŸrkay Uzun, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk AÛustos AktŸalite, kÿltÿr ve yaßam dergisi. S.N.: SB Marie claire erkek. Ñ 9. sayý, (EylŸl 2010) -. Ñ istanbul : [yayl.y.], c. : rnk. res. ; 29 cm. Bilinmiyor EylŸl TŸrkiye marie claire Magazin ve moda dergisi. S.N.: SB zel Üdare. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nisan 2007) -. Ñ Karaman : karaman Ül zel Üdaresi,

27 c. : rnk. res. ; 30 cm. DŸzensiz aralýklý Nisan Haber ve aktÿalite dergisi. S.N.: SB Petkim yaßam. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Mart 2010) -. Ñ Üzmir : Petkim Petrokimya Holding, c. : rnk. res. ; 31 cm. DŸzensiz aralýklý Mart Yaßam dergisi. S.N.: SB Projem Üzmir. Ñ 1. sayý, (2009) -. Ñ izmir : Üzmir KalkÝnma AjansÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. DŸzensiz aralýklý AktŸalite, yaßam, kÿltÿr ve haber dergisi. S.N.: SB Sinop. Ñ 20 EylŸl T. Evvel Ñ Sinop : Sinop MatbaasÝ, c. ; 28 cm. GŸnlŸk, 1338 Metin OsmanlÝca. SayÝ: Yerel gazete. S.N.: SB ÞifalÝ sular diyarý KÝzÝlcahamam. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Haziran 2010) -. Ñ Ankara : Veysel zmez, c. : res. ; 29 cm. aylýk Haziran Siyasi, edebi, aktÿel dergi. S.N.: SB Teknomak bÿlten. Ñ 3. sayý, (MayÝs 2010) -. Ñ Ankara : Teknomak, c. : rnk. res. ; 28 cm. DŸzensiz aralýklý MayÝs Haber bÿlteni. S.N.: SB Travel friend. Ñ (AÛustos 2010) -. Ñ izmir : Seden GŸ lÿ, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk AÛustos AktŸalite, haber, kÿltÿr ve gezi dergisi. S.N.: SB Ußak burada. Ñ MayÝs-Haziran Ñ Ußak : ZŸleyha Metin YÝldÝrÝm, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk MayÝs-Haziran yýl, 3. sayý, (MayÝs-Haziran 2010) -. Yaßam, aktÿalite, moda, tanýtým ve magazin dergisi. S.N.: SB Yenises. Ñ (Temmuz 2010) -. Ñ Üstanbul : Yenises Group, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor Temmuz Isparta- Yalva - SŸcŸllŸ yšresi haber dergisi. Haber dergisi. S.N.: GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2010 AD Ankara DŸßŸnce ve AraßtÝrma Merkezi Ankara DŸßŸnce ve AraßtÝrma Merkezi. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Adam, s. : rnk. res. ; 25 cm. S.N.: ; D.M [6.00 TL] AD Ünal, Turgut, KÝlcal damarlardan aorta / Turgut Ünal. Ñ Üstanbul : [yayl.y.],

28 317 s. : fotoû. ; 21 cm. S.N.: ; D.M [10.00 TL] AD ÜnalcÝk, Halil, DoÛu batý : makaleler II / Halil ÜnalcÝk ; yayýna hazýrlayanlar: TaßkÝn TakÝß, Sunay Aksoy. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : DoÛu BatÝ YayÝnlarÝ, s. ; 23 cm. Ñ (DoÛu BatÝ YayÝnlarÝ ; 39. Tarih ; 6) Dizin vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 TL]. I. TakÝß, TaßkÝn. II. Aksoy, Sunay. III. E.a. IV. Seri AD Sokrates olsa ne derdi? : felsefeciler aßk, hi lik ve her ßey ile ilgili sorulara yanýt arayanlar / editšr: Alexander George ; eviri: Hayri E. zen. Ñ Ankara : Abis YayÝncÝlÝk, s. ; 20 cm. Ñ (ABÜS no ; 15. Toplum ve dÿßÿnce ; 3) S.N.: ; D.M ISBN : TL]. I. George, Alexander. II. zen, Hayri E. III. Seri FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2010 AD A Ýkšz, HacÝ Mustafa, Philosophical Essays. Ñ Ankara : AraßtÝrma YayÝnlarÝ, c. "2." (272 s.) ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00] AD Ahundov, Mirza Fetali, Felsefi ve politik dÿßÿnceler / Mirza Fetali Ahundov ; Rus adan eviren: Arif BerberoÛlu. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Epos YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. Ñ (Epos YayÝnlarÝ ; 57. Bilim-felsefe-politika ; 32) zgÿn eseradý: Filosofsko-politi eskiye proizvedeniya. Metin TŸrk e, Rus a'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 TL]. I. BerberoÛlu, Arif. I III. Seri AD 8453 zkan, Senail Sšz bir yelpazedir : edebiyatta felsefe felsefede edebiyat / Senail zkan. Ñ Üstanbul : tÿken Neßriyat, , AD zÿlmez, MŸslŸm Makam makam i eûi ve bÿlbÿl : Ergani ve Erganililere dair yayýnlanmýß yazýlar. Ñ Üstanbul : MŸslŸm zÿlmez, s. : fotoû. ; 20 cm. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL] Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2010 BD Lise vb. hazýrlýk Felsefe konu anlatýmlý soru bankasý. Ñ Üstanbul : Simya Dergisi YayÝnlarÝ, [2010?] 288 s. : res. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3-3 - AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İÖ) 3-3 - AKŞEHİR

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Fakülte Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 37 23 60 37 23 60 Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

ŞUBE NO. Örgün İ.Ö. Dersin Kodu Dersin Adı Dönem Fakülte/Y.O./M.Y.O. Bölüm/Program YBD121 İNGİLİZCE I GÜZ ADALET M.Y.O.

ŞUBE NO. Örgün İ.Ö. Dersin Kodu Dersin Adı Dönem Fakülte/Y.O./M.Y.O. Bölüm/Program YBD121 İNGİLİZCE I GÜZ ADALET M.Y.O. Dersin Kodu Dersin Adı Dönem Fakülte/Y.O./M.Y.O. Bölüm/Program Örgün ŞUBE NO. YBD121 ADALET M.Y.O. ADALET 46 YBD121 ADALET M.Y.O. ADALET 47 MADL219 II ADALET M.Y.O. ADALET MADL221 MESLEKİ ADALET M.Y.O.

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı