BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 74 NUMBER: 2007/12 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2009

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin Yazara ve tarihe gšre kataloglar K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME Genel kÿtÿphaneler DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER DiÛer dillerde GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefenin eßitli konularý Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) Kozmoloji (DoÛa felsefesi) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) Benlik ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR RŸyalar ve esrarlar PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka Bilin altý ve baßkalaßmýß ruh durumlarý AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Siyasal etik Ekonomik ve meslek etiûi Sosyal ilißkilerin etiûi DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe StoacÝ felsefe...44

11 190 MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya Ütalya DiÛer coûrafi bšlgeler DÜN DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM TanrÝ kavramlarý KUTSAL KÜTAP Þiirsel kitaplarý Ünciller ve Olaylar HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ TanrÝ HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ Übadet edebiyatý YEREL HIRÜSTÜYAN KÜLÜSESÜ VE TARÜKATLARI PapazlÝk makamý ve gšrevi HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Dini alýßmalar i in dernekler HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Hint kškenli dinler Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular...134

12 340 HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Belirli merkezi hÿkÿmetlerin Askerlik bilimi Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Yetißkin eûitimi YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon Su, hava, uzay taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Genel adetler GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Kškenbilim Etimoloji SšzlŸkler YapÝsal sistemler Gramer Standart kullaným T RK DÜLÜ

13 413 TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca ile ilgili sšzlÿkler ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Ütalyanca'nÝn kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ Üspanyolca'nÝn yapýsal sistemi ÜTALÜK DÜLLER LATÜNCE Klasik Latince'nin yapýsal sistemi DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DoÛu ve GŸneydoÛu Asya dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma, ilgili konular DoÛa tarihi Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Cebir ve sayý kuramý šzÿmleme Geometri ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý YerkŸre (Astronomik coûrafya) Matematiksel coûrafya FÜZÜK Ses ve ilgili titreßimler IßÝk ve parafotik olaylar IsÝ Manyetizma KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Analitik kimya Ünorganik kimya Organik kimya Mineraloji YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji...212

14 553 Ekonomik jeoloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) Dicotyledones ( ift enekliler) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) OmurgasÝzlar (Invertebrates) DiÛer omurgasýzlar Vertebrata (Craniata, OmurgalÝlar) SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar Aves (Kußlar) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Bitki hasarlarý, hastalýklarý, zararlýlarý Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk MandÝracÝlÝk ve ilgili ŸrŸnler YararlÝ bšcek yetißtiriciliûi AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER...252

15 651 BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi Sanayi yaûlarý, gaz teknolojisi Seramik ve ilgili teknolojiler Metalurji ÜMALAT Maden ißleme ve maden ŸrŸnleri DiÛer ŸrŸnler BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler MatbaacÝlÝk ve ilgili etkinlikler BÜNALAR Ünßaat malzemeleri Belirli tip malzemeler atý kaplama IsÝtma, havalandýrma, iklimlendirme SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram zel konular EÛitim, araßtýrma ilgili konular Galeriler, mÿzeler, šzel koleksiyonlar Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) Peyzaj mimarlýûý (Peyzaj tasarýmý) MÜMARLIK Mimari yapý Kamu yapýlarý Dini ve benzeri ama lý binalar EÛitim ve araßtýrma ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar TasarÝm ve bezeme PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK HeykeltraßlÝkta ißlemler, konular Oyma ve oymacýlýk NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Ü dekorasyon RESÜM SANATI VE RESÜMLER Renk

16 758 DiÛer konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ BaskÝlar FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR Teknikler, gere ler, bi imler FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik Klavyeli algýlar ve diûer algýlar flemeli algýlar (Nefesliler) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Þans oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý Su ve hava sporlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca eßitli eserler LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular...322

17 909 DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coûrafya Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Über yarýmadasý ve evresi Üspanya Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU in ve evresindeki bšlgeler OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ MÝsÝr ve Sudan Cezayir...348

18 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2007 AD Kšksal, Hayal, Ü imdeki ocukla sÿrekli šûrenen "ben" : Yeni ÜlkšÛretim ProgramÝ'na yšnelik šûrenci ve anne-baba rehberi / Hayal Kšksal. Ñ Üstanbul : Hayal Kšksal, s. : tbl. ; 21 cm. Ñ (Kalite OkullarÝ Merkezi MŸfredat Akademisi kaynak kitabý ; no. 1) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 YTL]. II. Seri , AD Avrupa BirliÛi Destekli Projeler Paneli (2007 : Üstanbul) Avrupa BirliÛi Destekli Projeler Paneli, 23 Haziran 2007, [Üstanbul] / [dÿzenleyen]: ÜSO. Ñ Üstanbul : ÜSO, , , AD Neuman, W. Lawrance, Toplumsal araßtýrma yšntemleri : nitel ve nicel yaklaßýmlar / W. Lawrance Neuman ; eviren: Sedef zge. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : YayÝnodasÝ, , AD Neuman, W. Lawrance, Toplumsal araßtýrma yšntemleri : nitel ve nicel yaklaßýmlar / W. Lawrance Neuman ; eviren: Sedef zge. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : YayÝnodasÝ, , AD Lord, King One woman two worlds : empress Nuralda from Atlantis / M. C. King Lord ; translation: Yusuf SayÝn. Ñ Üstanbul ; Konya : Global AnlayÝs Press, s. ; 21 cm. Ñ (Global AnlayÝs Press-K ; 007. Literary and opinion series ; 7) S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. SayÝn, Yusuf. I III. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2007 AD Bilgisayar I-II : temel bilgisayar becerileri / editšr: Ali GŸneß. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Pegem A YayÝncÝlÝk, xix, 584 s. : res., ßkl. ; 24 cm. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 YTL]. I. GŸneß, Ali AD zcan, Selma Bilißim teknolojisine genel bakýß ve AB pazarý : yeni trendler 2 / Selma zcan. Ñ [Üzmir : Üzmir Ticaret OdasÝ], s. ; 21 cm. Ñ (Üzmir Ticaret OdasÝ ; yayýn no: 111) S.N.: ; B.N. 2007/4-259 [5.00 YTL]. II. Seri AD SarÝ, Üsmail, Bilgisayar - 2 / Üsmail SarÝ, mer BaÛcÝ. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Se kin, s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 98) S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. BaÛcÝ, mer. I III. Seri AD Temel bilgisayar eûitimi / [editšr]: Üsmail EkincioÛlu...[ve baßkalarý]. Ñ KŸtahya : DumlupÝnar niversitesi,

19 517 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (DumlupÝnar niversitesi yayýnlarý ; no: 19) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. EkincioÛlu, Üsmail. II. Seri AD Baysal, UÛur Sistem analizi ve tasarýmý / UÛur Baysal. Ñ Ankara : Hacettepe niversitesi, s. : res. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 YTL] AD Mano, M. Morris Bilgisayar sistemleri mimarisi / M. Morris Mano ; evirenler: AbdŸssamet MarßoÛlu, Nurßen Su suz. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : LiteratŸr YayÝncÝlÝk, xviii, 494 s. : izelge, ßkl. ; 24 cm. Ñ (LiteratŸr yayýnlarý ; 89) Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. MarßoÛlu, AbdŸssamet. II. Su suz, Nurßen. II IV. Seri AD OdabaßÝ, H. Ferhan Ünternet, ocuk ve aile / H. Ferhan OdabaßÝ, IßÝl Kabak Ý, Ahmet N. oklar. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Nobel YayÝn DaÛÝtÝm, s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Nobel ; yayýn no: EÛitim yayýnlarý dizisi ; 277) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [7.50 YTL]. I. Kabak Ý, IßÝl. II. oklar, Ahmet N. III. E.a. IV. Seri AD Karan, I. Gšk en Yeni baßlayanlar i in "video blog" rehberi / Gšk en Karan. Ñ Üstanbul : ErKO YayÝncÝlÝk, [2007?] 176 s. : res., ßkl. ; 24 cm. Jay Dedman ve Ryanne Hodson'nun šnsšzleri ile. Üngilizce metin i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 YTL] AD Gšnen, M. PÝnar Bilgisayarda yazý / M. PÝnar Gšnen. Ñ Ankara : zne YayÝncÝlÝk, s. : ßkl. ; 16x24 cm. MEGEP (Meslek EÛitim ve Ûretim Sisteminin GŸ lendirilmesi Projesi) kapsamýnda hazýrlanmýßtýr. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL] , Bilgisayar programlama, programlar 2007 AD Buyens, Jim Bir web sitesini nasýl yaparsýnýz? : Microsoft visual web developer 2005 / Jim Buyens ; eviri: stÿn zgÿr. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, xii, 195 s. ; 19X23 cm. + 1 CD. zgÿn eseradý: Build a web site now! Microsoft visual web developer Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. zgÿr, stÿn. I AD AkdoÛan, Atilla Visual Basic : programlama dili laboratuvar uygulamalarý šzÿmlÿ šrnekler / Atilla AkdoÛan. Ñ 1. bsk. Ñ Eskißehir : Y. Saip Serfi eli,

20 iv, 252 s. : ßkl. ; 24 cm. Kaynak a: 252. s. S.N.: ; D.M [10.00 YTL] AD Geriß, Korhan Pascal : temel algoritma & akýß diyagram uygulamalarý ile / Korhan Geriß, Nihat Demirli, YŸksel Ünan. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Palme yayýnlarý ; 417. Palme zirvedeki beyinler ; 38) S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Demirli, Nihat. II. Ünan, YŸksel. II IV. Seri AD KarlÝ, GŸnay, C'de problem šzme mantýûý / GŸnay KarlÝ. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, ix, 566 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 144) S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 YTL]. II. Seri AD Kocako, Üpek Deveci Matlab ve istatistiksel veri analizi / Üpet Deveci Kocako. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Nobel YayÝn DaÛÝtÝm, s. : grf., ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Nobel ; yayýn no Matematik istatistik yayýnlarý dizisi ; 42) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [7.50 YTL]. II. Seri AD GšzŸdeli, Yaßar YazÝlÝmcÝlar i in SQL Server 2005 ve veritabaný programlama / Yaßar GšzŸdeli. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Se kin, s. : ßkl. ; 24 cm. Kaynak a: 705. s. S.N.: ; D.M ISBN : YTL , zel bilgisayar yšntemleri 2007 AD Parlak, Harun Temel grafik - tasarým bilgisi / Harun Parlak. Ñ Üzmir : Ege niversitesi Ege Meslek YŸksekokulu, s. : res., ßkl. ; 24 cm. Ñ (Ege niversitesi yayýnlarý. Ege Meslek YŸksekokulu ; yayýn no: 27) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. II. Seri , AD Baykal, Gškalp, AutoCAD 2007 / Gškalp Baykal. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, s. : res., ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 160) S.N.: ; D.M ISBN : [28.00 YTL]. II. Seri AD TŸrk, Sezai MasaŸstŸ yayýncýlýkta baský šncesi hazýrlýk ve photoshop uygulamalarý / Sezai TŸrk, Niyazi Kansu, BŸnyamin Ciylan. Ñ Ankara : Gazi Kitabevi, xii, 218 s. : res., ßkl. ; 24 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. Kansu, Niyazi. II. Ciylan, BŸnyamin. III. E.a ,

21 010 BÜBLÜYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2007 AD ISBN : TŸrkiye yayýmcý kataloûu 1995 / yayýna hazýrlayan: Ayhan Kaygusuz, Hatice KŸ Ÿk avuß. Ñ Ankara : KŸltŸr BakanlÝÛÝ KŸtŸphaneler Genel MŸdŸrlŸÛŸ, viii, 155 s. ; 24 cm. Ñ (KŸltŸr BakanlÝÛÝ yayýnlarý, X ; KŸtŸphaneler Genel MŸdŸrlŸÛŸ kÿtÿphanecilik dizisi ; 30) S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. Kaygusuz, Ayhan. II. KŸ Ÿk avuß, Hatice. III. Seri AD Anka Kitap Anka Kitap : nadir kitap, gravÿr ve harita. Ñ Üstanbul : Anka Kitap, [2006?] 80 s. ; 24 cm. Eski ve nadir kitap, gravÿr, harita ve fotoûraf S.N.: ; B.N. 2007/4-345 [5.00 YTL] AD Erkam kitap kataloûu. Ñ Üstanbul : Erkam YayÝnlarÝ, [2007?] 112 s. : rnk. res. ; 24 cm. EseradÝ dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; B.N. 2007/4349 [5.00 YTL] AD Ankara niversitesi Fen FakŸltesi tarihi : -tarihsel ve bilimsel bakýß- / hazýrlayanlar: Cemal AydÝn, Ahmet Karataß. Ñ Ankara : [Ankara niversitesi], 2007 (Ankara niversitesi BasÝmevi) c. "2." (ii, 698 s.) ; 24 cm. Ü indekiler: 2.c.: S.N.: ; D.M ISBN (Tk.) : [14.00 YTL]. I. AydÝn, Cemal. II. Karataß, Ahmet BD Erzincan Ül Halk KŸtŸphanesi Erzincan Ül Halk KŸtŸphanesindeki OsmanlÝca (TŸrk e), Arap a, Fars a basmalar kataloûu / [hazýrlayan]: Faris er i. Ñ Erzincan : Erzincan Belediyesi, s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M [22.00 YTL]. I. er i, Faris. I Belirli konulardaki eserlerin 2007 BD Kandilli Rasathanesi el yazmalarý : BoÛazi i niversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraßtÝrmalarÝ EnstitŸsŸ astronomi, astroloji, matematik yazmalarý kataloûu / proje sorumlusu: GŸnay Kut ; hazýrlayanlar: GŸnay Kut...[ve baßkalarý]. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : BoÛazi i niversitesi, c. "1." (579 s.) : res. ; 28 cm. Kaynak a: 573. s. Ü indekiler: 1.c.: TŸrk e yazmalar. OsmanlÝca metin i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [30.00 YTL]. I. Kut, GŸnay. II. Kut, GŸnay BD Macar Bilimler Akademisi KŸtŸphanesi'ndeki TŸrk e el yazmalarý kataloûu / [hazýrlayanlar]: Üsmail ParlatÝr, Gyšrgy Hazai. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : T BA, xxx, 530, [32] s. : rnk. res. ; 28 cm. Ñ (TŸrkiye Bilimler Akademisi yayýnlarý ; sayý: 13) KitabÝn sonunda TŸrk e el yazmalarýndan metin šrnekleri vardýr. OsmanlÝca ve Üngilizce metin i erir. Kaynak a: xxv-xxx. ss. S.N.: ; D.M ISBN : [40.00 YTL]. I. ParlatÝr, Üsmail. II. Hazai, Gyšrgy. III. Seri

22 2007 BD Millet Yazma Eser KŸtŸphanesi'nden bir se me Ali Emiri Efendi ve dÿnyasý = A selection from the Millet Manuscript Library Ali Emiri Efendi and his world : fermans, berats, calligraphies, books. Ñ Üstanbul : Pera MŸzesi, s. : rnk. res. ; 28 cm. Ñ (Pera MŸzesi yayýný ; 16 = Pera Museum Publication ; 16) Eser, 23 Ocak 2007 tarihinde Suna ve Ünan KÝra VakfÝ Pera MŸzesi ve Üstanbul AraßtÝrmalar EnstitŸsŸ'nde a Ýlan "Millet Yazma Eser KŸtŸphanesi'nden bir se me Ali Emiri Efendi ve DŸnyasÝ" sergisi i in hazýrlanmýßtýr.. Metin, TŸrk e-üngilizce paralel. S.N.: ; D.M ISBN : [40.00 YTL]. (p). II. Seri AD TŸrk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi makaleler bibliyografyasý ( ) = Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology bibliography of articles ( ) / hazýrlayan: HŸseyin Gšl. Ñ Ankara : T.C SaÛlÝk BakanlÝÛÝ Refik Saydam HÝfzÝssÝhha Merkezi BaßkanlÝÛÝ YayÝn ve DokŸmantasyon MŸdŸrlŸÛŸ, xx, 194 s. : tbl. ; 24 cm. Metin, TŸrk e-üngilizce paralel. S.N.: ; D.M [7.00 YTL]. I. Gšl, HŸseyin. I(p) , Yazara ve tarihe gšre kataloglar 2007 BD Ankara niversitesi Dil ve Tarih- CoÛrafya FakŸltesi KŸtŸphanesi Ankara niversitesi Dil ve Tarih- CoÛrafya FakŸltesi kÿtÿphanesi yazmalar kataloûu / yayýna hazýrlayanlar: Derya rs, Kemal Tuzcu, Muhammet HekimoÛlu. Ñ Ankara : Ankara niversitesi Dil ve Tarih CoÛrafya FakŸltesi, c. "1." (408 s.) ; 30 cm. Ñ (Ankara niversitesi Dil ve Tarih-CoÛrafya 5 FakŸltesi YayÝnlarÝ ; no: 400. Yazma kataloglarý serisi ; 1) Ü indekiler: 1.c.: niversite A ve Ÿniversite B koleksiyonlarý. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL]. I. rs, Derya. II. Tuzcu, Kemal. III. HekimoÛlu, Muhammet. IV. E.a. V. Seri K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 2007 AD , 40. ve 41. KŸtŸphane HaftalarÝ bildirileri / [hazýrlayan]: Esin Sultan OÛuz. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi, iv, 124 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi yayýnlarý ; no: 48) Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL]. I. OÛuz, Esin Sultan. II. Seri Genel kÿtÿphaneler 2007 BD Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ (Ankara) 60. yýlýnda Milli KŸtŸphane / hazýrlayan: Komisyon ; fotoûraflar: Serdar Ataol. Ñ Ankara : KŸltŸr ve Turizim Bak. Milli KŸtŸphane Bßk., vii, 147 s. : rnk. fotoû. ; 31 cm. Ñ (KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ ; ana yayýn no: 3076) S.N.: ; D.M ISBN : [75.00 YTL]. I. Ataol, Serdar. I III. Seri DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2007 AD Authors from Turkey : fiction 2007 / typ[e]setting: Nevruz KÝran ksÿz. Ñ Üstanbul : TŸrkiye YayÝncÝlar BirliÛi BasÝn YayÝn BirliÛi, , 028

23 2007 AD Authors from Turkey : non-fiction 2007 / typ[e]setting: Nevruz KÝran ksÿz. Ñ Üstanbul : TŸrkiye YayÝncÝlar BirliÛi BasÝn YayÝn BirliÛi, , AD Can YayÝnlarÝ (Üstanbul) Can Publishing foreign rights guide / editos: Se kin Selvi...[et al.]. Ñ Üstanbul : Can YayÝnlarÝ, s. : res. ; 24 cm. S.N.: ; D.M [1.00 YTL]. I. Selvi, Se kin. I BD Kitap okuma gÿnlÿûÿ : 4. ve 5. sýnýflar i in / hazýrlayan: Durali KarapÝnar. Ñ Ankara : Evrensel Ületißim YayÝnlarÝ, [2007?] 1 c. (deûißik sayfa numaralý) ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. KarapÝnar, Durali GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 2007 AD nlÿ, Harun, Ülgin bilgiler / Harun nlÿ. Ñ Ankara : PatiKKitap, s. : res. ; 24 cm. Ñ (PatiKKitap eûitim ŸrŸnleri serisi ; ŸrŸn no: 22) S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. II. Seri DiÛer dillerde 2007 BD AnaBritannica genel kÿltÿr ansiklopedisi. Ñ Üstanbul : Ana YayÝncÝlÝk, c. "19." (viii, 630 s.) : res. (bazýsý rnk.), hrt., ßkl., tbl. ; 28 cm. Ü indekiler: 19.c.: Saha - Spor. S.N.: ; D.M ISBN X (Tk.) : [15.00 YTL] BD AnaBritannica genel kÿltÿr ansiklopedisi. Ñ Üstanbul : Ana YayÝncÝlÝk, c. "18." (viii, 630 s.) : res. (bazýsý rnk.), hrt., ßkl., tbl. ; 28 cm. Ü indekiler: 18.c.: Piet - Saha. S.N.: ; D.M ISBN X (Tk.) : [15.00 YTL] BD AnaBritannica genel kÿltÿr ansiklopedisi. Ñ Üstanbul : Ana YayÝncÝlÝk, c. "20." (viii, 630 s.) : res. (bazýsý rnk.), hrt., ßkl., tbl. ; 28 cm. Ü indekiler: 20.c.: Spor - Thom. S.N.: ; D.M ISBN X (Tk.) : [15.00 YTL] BD AnaBritannica genel kÿltÿr ansiklopedisi. Ñ Üstanbul : Ana YayÝncÝlÝk, c. "21." (viii, 630 s.) : res. (bazýsý rnk.), hrt., ßkl., tbl. ; 28 cm. Ü indekiler: 21.c.: Thom - Verr. S.N.: ; D.M ISBN X (Tk.) : [15.00 YTL] BD AnaBritannica genel kÿltÿr ansiklopedisi. Ñ Üstanbul : Ana YayÝncÝlÝk, c. "22." (viii, 643 s.) : res. (bazýsý rnk.), hrt., ßkl., tbl. ; 28 cm. Ü indekiler: 22.c.: Verr - Zywi. S.N.: ; D.M ISBN X (Tk.) : [15.00 YTL]

24 060 GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) 2007 BD Elektronik rehberlik sistemleri / [hazýrlayan]: Espro Acoustiguide Group. Ñ Ankara : Espro MŸze RehberliÛi ve KŸltŸr Hizmetleri, [2007?] [5] s. : rnk. res. ; 29 cm. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; D.M [1.00 YTL]. I. Espro Acoustiguide Group HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2007 BD Tarivas, Stratis D. O ellinikos tipos tis polis : a'meros epimerides / Stratis D. Tarivas. Ñ Üstanbul : Tempo MatbaacÝlÝk, s. : res. ; 28 cm. Metin Rumca ; Grek alfabesi. S.N.: ; D.M [35.00 YTL] BD NTV Almanak 2007 : TŸrkiye'de ve dÿnyada fotoûraflarla bir yýl / editšr: Mustafa Alp DaÛÝstanlÝ ; yazarlar: Fehmi GŸrdallÝ...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, s. : rnk. res. ; 27 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. DaÛÝstanlÝ, Mustafa Alp. II. GŸrdallÝ, Fehmi AD TŸrkiye'de ve dÿnyada Ñ Ankara : Anadolu AjansÝ, s. : res. ; 24 cm. Ñ (Anadolu AjansÝ yayýnlarý ; 6) S.N.: ; D.M [8.00 YTL]. I. Seri AD ocuk odaklý habercilik / hazýrlayan: Sevda Alankuß ; katkýlar: Yasemin Onat...[ve baßkalarý]. Ñ Ülk bs. Ñ Üstanbul : IPS Ületißim VakfÝ, s. ; 20 cm. Ñ (IPS Ületißim VakfÝ yayýnlarý ; 11. Hak haberciliûi dizisi ; 3) S.N.: ; D.M [7.00 YTL]. I. Alankuß, Sevda. II. Onat, Yasemin. III. Seri AD Medya analizi: TŸrk basýnýnda dýß politika : (1 Nisan - 30 Haziran 2006) / editšr: Erdem Denk. Ñ Ankara : Ankara niv. Avrupa TopluluklarÝ AraßtÝrma ve Uygulama Merkezi, s. : grf., tbl. ; 24 cm. Ñ (Ankara niversitesi Avrupa TopluluklarÝ AraßtÝrma ve Uygulama Merkezi araßtýrma dizisi ; no: 26) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. Denk, Erdem. II. Seri AD Akar, Nejat, TŸrk basýnýnda insan genom projesi / Nejat Akar, Iraz Haspolat. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Ankara niv. Biyoteknoloji EnstitŸsŸ, s. : rnk. res. ; 23 cm. Ñ (Ankara niversitesi Biyoteknoloji EnstitŸsŸ yayýnlarý ; no: 3) S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. Haspolat, Iraz. I III. Seri AD BŸyŸkbaykal, GŸven Necati Ge mißten gÿnÿmÿze TŸrkiye'deki yazýlý spor basýnýnda futbolun yeri ve 7

25 šnemi / GŸven N. BŸyŸkbaykal. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Üstanbul niv. Ületißim Fak., s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Üstanbul niversitesi RektšrlŸk ; no.: Ületißim FakŸlte ; no.: 28) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN X : 6.50 YTL. II. Seri BD KanburoÛlu, zer, BasÝnda haber fotoûrafý kullanýmý / zer KanburoÛlu. Ñ Ankara : Gazeteciler Cemiyeti, v, 138 s. : res. (bazýsý rnk.), grf., tbl. ; 28 cm. Arka kapakta, yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M [7.00 YTL] BD Zamana not dÿßen fotoûraflar, 2005 / proje editšrÿ: Mehmet KamÝß ; fotoûraf editšrÿ: Selahattin Sevi. Ñ [Üstanbul] : Zaman, s. : rnk. res. ; 31 cm. S.N.: ; B.N. 2007/4-282 ISBN : [10.00 YTL]. I. KamÝß, Mehmet. II. Sevi, Selahattin AD Ezel Erverdi kitabý : bir yayýn dÿnyasý - bir fikir mÿcadelesi / hazýrlayan: Üsmail Kara. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Derg h YayÝnlarÝ, s. : res. ; 24 cm. Ñ (Derg h YayÝnlarÝ ; 348. ArmaÛan kitaplar ; 5) S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. Kara, Üsmail. II. Seri AD Gšze, Ergun, YaßasÝn h týralar / Ergun Gšze. Ñ Üstanbul : KubbealtÝ NeßriyatÝ, s. : res. ; 22 cm. Ñ (KubbealtÝ NeßriyatÝ ; no: 144) S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 YTL]. II. Seri AD Hrant'a... "Ali topu Agop'a at" / editšrler: Fahri zdemir, Arat Dink. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : KÝrmÝzÝ YayÝnlarÝ, s. : res., karikatÿr ; 22 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. zdemir, Fahri. II. Dink, Arat AD Yel e, zer Sami Kohen dÿnyanýn yazýsý : dÿnyanýn yazýsý / zer Yel e. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : DoÛan Egmont YayÝncÝlÝk, s. : res. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Yetkin, etin Bab-Ý åli'den MŸdafaa-i Hukuk'a basýnda 21 yýl / etin Yetkin. Ñ Antalya : Yeniden Anadolu ve Rumeli MŸdafaa-i Hukuk YayÝnlarÝ, s. : res. ; 21 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL] SŸreli YayÝnlar 2007 SC TanÝk. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (15 Mart 2007) -. Ñ Ankara : Kariyer Halkla Ülißkiler BasÝn YayÝn Sanayitic. Ltd. Þti., c. : res. ; 40 cm. Belirlenemedi (15 Mart 2007) -. BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: ISSN

26 079 DiÛer coûrafi bšlgelerde SŸreli YayÝnlar 2007 SC MayÝs - ilk kurßun. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2005)-. Ñ AyvalÝk : Zafer ÜlgŸn, c. : rnk. res. ; 38 cm. Belirlenemedi, Nisan TŸrk tarihini i eren gazete. S.N.: S GŸn. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (10 MayÝs 2006) -. Ñ Ankara : šzakým Gazetecilik, MatbaacÝlÝk, c. : rnk. res. ; 56 cm. HaftalÝk (10 MayÝs 2006) -. Sekizinci gÿn Siyasi ve aktÿalite gazetesi. S.N.: SC 122 Abitus gazete. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (17-2 Ara 2006) -. Ñ Üstanbul : Nurol Holding, c. : res. ; 43 cm. Onbeß gÿnde bir (17 Kas-2 Ara 2006) -. KŸltŸr ve sanat gazetesi. S.N.: SC 26 Ada gazetesi. Ñ 1. yýl, 2. sayý (15 Temmuz 2005)-. Ñ Üstanbul : BŸyŸkada KŸltŸr DerneÛi Üktisadi Üßletmesi, c. : rnk. res. ; 35 cm. Onbeß gÿnde bir, 15 Temmuz Üstanbul AdalarÝ'nÝn yerel gazetesi. S.N.: SC 64 AdapazarÝ gÿndem. Ñ 1. yýl, 1.sayÝ. (AÛustos 2006) -. Ñ Üstanbul : Ücmal YayÝncÝlÝk ve ReklamcÝlÝk, c. : rnk. res. ; 37 cm. Belirlenemedi (AÛustos 2006) -. AdapazarÝ. Yeni Mesaj Gazetesi'nin Ÿcretsiz Sakarya ekidir. S.N.: S 18 AdÝyaman Kahta. Ñ 1. yýl, 1. sayý (25 Þubat 2005)-. Ñ AdÝyaman : Adil FotoÛraf ÝlÝk ve Reklam, c. : res. ; 55 cm. AylÝk, 25 Þubat BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: S 34 AdÝyaman medya TEK. Ñ 1. yýl, 7. sayý (AÛustos 2004)-. Ñ AdÝyaman : Übrahim Alptekin, c. : res. ; 57 cm. HaftalÝk, AÛustos Siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: S 47 Adil haber. Ñ 4. yýl, 49. sayý (23 Nisan 2006)-. Ñ Üstanbul : Adil Aslan, c. : res. ; 57 cm. HaftalÝk, 23 Nisan Siyasi gazete. S.N.: S 36 Afyonkarahisar gšzlem. Ñ 2. yýl, 511. sayý (01 Haziran 2006)-. Ñ Afyonkarahisar : H. HakkÝ zsoy, c. : res. ; 53 cm. GŸnlŸk, 01 Haziran TarafsÝz siyasi gazete. S.N.: S 3 Afyonkarahisar šncÿ. Ñ 1. yýl, 149. sayý (01 Haziran 2006)-. Ñ Afyonkarahisar : Abdurrahman Ekmek ioûlu, c. : rnk. res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 01 Haziran GŸnlŸk tarafsýz siyasi gazete. S.N.:

27 2007 S 35 Ak bakýß. Ñ 1. yýl, 13. sayý (12 Nisan 2006)-. Ñ Üstanbul : ZÝnar Alpar, c. : rnk. res. ; 56 cm. HaftalÝk, 12 Nisan SiyasÝ gazete. S.N.: S 105 Akdeniz ger ek. Ñ 2. yýl, 531. sayý, (3 Temmuz 2006) -. Ñ Antalya : Baßkayalar Gazetecilik MatbaacÝlÝk Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk (3 Temmuz 2006 Pazartesi) -. Ger ek. AktŸalite ve siyasi gazete. S.N.: S 20 Akdeniz kent haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (10 Ocak 2005)-. Ñ Antalya : ZŸlkŸf AkpÝnar, c. : rnk. res. ; 54 cm. Belirlenemedi, 10 Ocak GŸncel gazete. S.N.: S 22 Akdeniz manßet. Ñ 4. yýl, 699. sayý (01 Ocak 2005)-. Ñ Antalya : Murat i ek, c. : rnk. res. ; 54 cm. GŸnlŸk, 01 Ocak GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: S 68 Aksaray yenigÿn. Ñ 1. yýl, 35. sayý (01 EylŸl 2006)-. Ñ Aksaray : Yaßar Karatay, c. : res. ; 45 cm. GŸnlŸk, 01 EylŸl GŸnlŸk tarafsýz siyasi gazete. S.N.: SC 68 AktŸel ada. Ñ 4.yÝl, 956.sayÝ, (17 Haziran 2005) -. Ñ KußadasÝ : SŸleyman Ünak, c, : res. ; 40 cm. GŸnlŸk (17 Haziran 2005) -. Siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: SC 50 Alaturka. Ñ 1. yýl, 8. sayý (16-!9 AralÝk 2006)-. Ñ Üstanbul : Kemalettin Erdas, c. : rnk. res. ; 41 cm. Haftada iki kere, AralÝk AktŸalite gazetesi. S.N.: SC 100 AlÝßveriß dÿnyasý. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Haziran 2005) -. Ñ Üstanbul : Orjin Medya, c. : rnk. res. ; 39 cm. AylÝk (Haziran 2005) -. Reklam ve haber gazetesi. S.N.: S 21 Akdeniz meydan. Ñ 2. yýl, 514. sayý (1 Ocak 2005)-. Ñ Antalya : HŸsnŸ Kšksal, c. : rnk. res. ; 54 cm. GŸnlŸk, 1 Ocak BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: SC 76 AlÝßveriß. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2005) -. Ñ Üstanbul : M. Þerif Arvas, c. : rnk. res. ; 39 cm. AylÝk (Temmuz 2005) -. AylÝk reklam ve haber gazetesi. S.N.:

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3-3 - AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İÖ) 3-3 - AKŞEHİR

Detaylı

2019 ÖĞRETİM YILI KENDİ İMKANLARIYLA OKUYAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJAN ÖNERİLERİ TABLOSU

2019 ÖĞRETİM YILI KENDİ İMKANLARIYLA OKUYAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJAN ÖNERİLERİ TABLOSU 2019 ÖĞRETİM YILI KENDİ İMKANLARIYLA OKUYAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJAN ÖNERİLERİ TABLOSU (Kontenjanlar YÖK'ün Onayına İstinaden Kesinlik Kazanacaktır.) Öğrenim Süresi 2019 Kontenjan Önerisi Program

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Fakülte Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 37 23 60 37 23 60 Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı