Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1"

Transkript

1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, ss. Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1 Sir Gerard Clauson Çev. Uluhan Özalan** Özet Türk dilinin en önemli özelliklerinden biri ekler yard m yla var olan kelimelerden yeni kelimeler türetilebilmesidir. Fakat Türkçenin kelime kadrosu sekizinci yüzy ldan beri bir de i im göstermektedir. O dönemde kullan lan birçok kelimenin günümüzde unutuldu u, günümüzde kullan lan birçok kelimenin de o dönemde var olmad görülmektedir. Bu durum yeni kelimeler türetmek için kullan lan ekler için de geçerlidir. Bize dilin geçmi iyle ilgili daha geni bir bak aç s sa layaca için bu dönemden önce ve sonra i lekli ini yitirmi ekleri bir listede toplamak yararl olacakt r. Eski Türkçe kelimeleri parçalar na ay rarak köklerine ula mak ve böylece Türk dili hakk nda bilgimizi derinle tirmek amac yla haz rlanan bu listede isim yap m ekleri ve il yap m ekleri alt gruplar halinde verilmi tir. Anahtar kelimeler: Türk dili, Eski Türkçe, yüzy llar, isim yap m ekleri, il yap m ekleri. The Suf xes in Pre-Eight Century Turkish Abstract The method of making new words by elongating existing ones is one of the most important characteristic features of Turkish Language. However, there has been a change in the vocabulary of Turkish Language. Words which were common in the eighth century have now been forgotten, words which are now common didn t exist then. Also, there has been a slow change in the suf xes used to make new words. It s, however, useful to compile a list of unproductive suf xes as well as those known at a time when they were productive. The aim of this list is to provide an instrument to break down early Turkish words into their component parts and so deepening our knowledge of Turkish Language. In this list, denominal and deverbal suf xes are presented with their subgroups. Key Words: Turkish Language, Early Turkish, centuries, denominal suf xes, deverbal suf xes. Türk dilinin en önemli özelliklerinden biri var olan kelimelerden ekler yard m yla yeni kelimeler türetilebilmesidir. Bununla birlikte, Türk dilinin kelime kadrosunda sekizinci yüzy ldan beri sürekli bir de i im görülmektedir. O dönemde s kl kla kullan lan birçok kelimenin günümüzde unutuldu u, günümüzde yayg n bir kullan ma sahip birçok kelimenin de o dönemde kullan lmad görülmektedir. Ayn durum yeni kelimeler türetmek için kullan lan ekler için de geçerlidir. Sekizinci yüzy lda kullan lan baz kelimelerin o dönemde bile i lekli ini yitirmi, keli- 1 Studies in Turkic and Mongolic Linguistics 1962, New York: Royal Asiatic Society Books, ** ngilizce Okutman, Abant zzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. 185

2 Sir Gerrard Clauson me türetmede kullan lmayan ekler ta d görülmektedir. Hatta, ek olduklar ndan üphe duymad m z baz yap lar n çok önceden kullan mdan dü mesinden dolay bunlar n as l i levlerini söylemek güçtür. 11. yüzy lda i lek olan ve isimlerden ihtiyaç, istek bildiren ller yapan -sa,-se eki günümüzde i lekli ini yitirmi tir. Ka garl eserinde bu eke yer vermi tir. Buna ra men, Türk dilinin geçmi ine dair bilgimiz olmad n farz etsek bile su, susa- ve buna benzer birkaç kelime çiftini kar la t rarak isimden il yapma eki -sa, -se nin geçmi te kullan ld ndan söz edebiliriz. Edilgen çat eki -Vl ve ettirgen çat eki -tur, -tür gibi baz ekler günümüzde de i lektir. Bunlarla birlikte, günümüzde i lek olan fakat nispeten son zamanlarda kullan lmaya ba lanan baz ekler de vard r yüzy llarda kullan lan kelimelerde tespit etti imiz baz ekleri bu kelimelerden att m zda elimizde kalan kelime kökünün günümüzde, hatta baz lar n n 8. yüzy lda bile kullan lmad görülür. Bu durum baz eklerin çok önceden kullan mdan dü tü ünün ve söz konusu kelimelerin de dilin daha önceki dönemlerine dayand n n bir kan t d r. Mesela ilden isim yapma eki - a/-ge nin eski dönmelerde de kullan ld n bil- ilinden türetilen bilge ve ö- hat rlamak ilinden türetilen öge dan man kelimeleri kan tlamaktad r. Fakat ayn eki ya l ki i anlam na gelen av çga kelimesinden ç kard m zda elimizde kalan av ç- ilinin varl yla ilgili bir bilgimiz yoktur. Üstelik VCVC- eklinde dizilen illerde ikinci ünsüzün -ç- oldu u benzer bir örnek yoktur. Bize dilin tarihiyle ilgili daha geni bir bak aç s sa layaca için bir dönem i lek bir ekilde kullan lan eklerle birlikte i lekli ini yitirmi ekleri de bir listede toplamak faydal olacakt r. Eklerin birçok türü vard r. Yap olarak Türkçeden çok farkl olan ngilizcede bu ekleri kar layacak yeteri kadar terim yoktur. Buna ra men ekler 2 -belki 3- grupta ele al nabilir. lk grupta yer alan ekler cümlede kök hâlinde kullan labilen isimlere ve llere getirilerek cümle içinde ayn kategoriden basit kelimeler gibi i lev gören türemi kelimeler (isim ya da il) olu tururlar. Bu eklere as l ekler (primary suf xes) denir. Asl nda bu terim pek de tatmin edici de ildir. Çünkü bir veya daha fazla yap m eki alm hâliyle cümlede basit kelimeler gibi i lev gören kelimelere ço unlukla yeni yap m ekleri (as l ekler) getirmek mümkündür. kinci grupta yer alan ekler, basit veya türemi kelimelere gelerek onlar n cümledeki i levlerini de i tiren eklerdir. Bu ekler isimlere getirilen iyelik ekleri gibi isim çekim ekleri ve llere getirilen il çekim ekleridir. Baz ekler farkl kullan mlar yla hem yap m hem de çekim eklerinin özelliklerini ta rlar. Mesela, baz il çekim ekleri ilden isim türetmek için de kullan lm t r. Bu ekler ve eklerin i levleri Gabain in Eski Türkçenin Grameri gibi birçok Türkçe gramer kitab nda ele al nm t r. 3. grupta yer alan kelimelere ek veya edat demek bir terminoloji meselesidir. Tek ba lar na kullan lmamalar ve di er kelimelere ba lanmalar bak m ndan eklerle benzerler. Ba ms z kelimeler olarak yaz labildikleri için, sadece kelimelerin de il kelime gruplar n n ve bütün cümlenin anlam n de i tirebildikleri için de eklerden ayr l rlar. Sonuç itibariyle farkl l klar benzerliklere a r bas- 186

3 Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan ekler t ndan bunlara edat demek daha do ru olacakt r. Edatlar birçok Türkçe gramer kitab nda ayr nt lar yla incelenmi tir. u uyar y yapmakta yarar vard r; baz durumlarda yap m eki olarak kullan lan ses birimler ya da ses birle imleri ba ka durumlarda kelimenin ayr lmaz bir parças olarak kar m za ç kar. Bu iki durum aras nda ayr m yapmam z sa layacak bir kural yoktur. Yani söz konusu ses birim veya ses birle imlerinin ek olup olmad bir yorum meselesidir. Bu yüzden baz kelimelerin basit veya türemi oldu u konusunda kesin bir yarg ya varmak güçtür. Bu duruma örnek olarak kelime sonlar nda bulunan -z yi gösterebiliriz. kiz kelimesinin iki kelimesinden türedi i konusunda herkes ayn kirdedir. Dokuz ve otuz kelimelerinde ise sonda bulunan -z lerin bir ek oldu unu söylemek zordur. te bu iki uç nokta aras nda kar m za -z ile biten organ isimleri ç kar; a z, omuz (omoz?), bo uz (bo oz), be iz, ti:z, kögöz, kö:z, yam z (yemiz) uyluk. Bu kelimelerin sonunda bulunan -z leri att m zda elimizde kalan kelimeler bir anlam ta mad ndan bunlar kök kabul edebiliriz. Fakat bu kadar çok organ ad n n -z ile bitmesi tesadüf olamaz. Çok daha önceki dönemlerde temel kelimeler de i im sürecindeyken organ isimlerinin bu ekilde olu turuldu u dü ünülebilir. Bu ekin eskiden kullan lan tesniye eki oldu unu ileri süren teoriyle ilgili fazla yorum yapmaya gerek yoktur. Teoriye göre bu ek köz kelimesinde oldu u gibi vücutta çift olarak bulunan organ isimlerinin sonunda bulunmaktad r. Fakat kimsenin iki a z ya da iki bo az yoktur. kiz kelimesindeki ikilik (duality) anlam kelimenin kökünde zaten vard r. E er -z gerçekten tesniye eki olsayd ikiz kelimesi dört anlam na gelmesi gerekirdi. Sonraki bölümde Türkçe, Uygurca ve Hakaniye Türkçesi birçok kelimeyi inceledikten sonra Türkçede 8. yüzy ldan önce kullan ld dü ünülen eklerin deneme niteli inde olan bir listesi verilmi tir. Deneme niteli inde olmas n n sebebi listede bulunan eklerden baz lar n n daha önceki dönemlerde kullan ld ndan üphe duyulmas de ildir. Önceki dönemlerde var olan fakat 8. yüzy lda i lekli ini yitiren eklerin tamam n n listeye al n p al nmad net de ildir. Listede 8. yüzy ldan önce ve sonra i lekli ini yitirmi eklerle hâlâ i lek olan ekler ars nda bir ayr m yap lm t r. Ekler ana gruplar ve alt gruplar eklinde ayr ayr listeler hâlinde verilmi tir. Bu liste eski Türkçe kelimeleri parçalar na ay rarak kelime köklerine ula mak ve böylece Türk dili hakk ndaki bilgilerimizi derinle tirmek amac yla haz rlanm t r. Her bir ekin i levi- e er belli ise- k saca aç klanm t r. Baz durumlarda söz konusu ekin ayr nt l bir ekilde ele al nd kaynak kitaplar n isimleri verilmi tir. (ETG; Eski Türkçenin Grameri, V. Gabain. B: Osttürkische Grammatik, C. Brockelmann) Haz rlam oldu um bu liste tabiî ki türünün tek örne i de ildir. Von Gabain ve C. Brockelmann da buna benzer listeler haz rlam lard r. Yaln z bu bilim adamlar listelerini farkl amaçlar için farkl prensiplerle haz rlam lard r. Bu listede ise farkl veya ayn alt gruptan eklerin birle mesiyle olu an birle ik yap m eklerinden sadece bir kaç müstakil olarak ele al nm t r. Yap m eklerini üç grupta toplayabiliriz. 1. sim yap m ekleri, 2. Say lara ge- 187

4 Sir Gerrard Clauson tirilen ekler, 3. Fiil yap m ekleri. simden yap m eklerini a) isimden isim yapma ekleri b) ilden isim yapma ekleri; Fiil yap m eklerini de a) isimden il yapma ekleri, b) ilden il yapma ekleri olarak alt gruplara ay rabiliriz sim yap m ekleri a) isimden isim yapma ekleri -ça:/-çe: Küçültme ve e itlik ekidir. Modern Türk dilinde küçültme eki vurgulu, e itlik eki de vurgusuz oldu u için ekin hangi görevde kullan ld ay rt edilebilir. lek bir ektir. Daha sonraki dönemlerde Farsçadan Türkçeye zaman zaman bu ekle kar t r lan seste bir ek girmi tir. -la:/le: S fat yapan bir ek olup i lek de ildir: körk güzellik >körkle güzel - a:/-gi e:/-k a:/-ki e: Küçültme s fat ve zar ar yapar.(etg 351). Muhtemelen 11. yüzy la kadar i lek olarak kullan lm t r. -ra:/-re: Önceki dönemlerde isim çekim eki olarak kullan lm t r.( ETG 187, 394, 429) iç>içre. i lek olmayan bir ektir. -ç :/-çi: Fail isimleri yapan, günümüzde de yayg n ve i lek olan bir ektir. -t :/-ti: Ayn zamanda bir il çekim eki olan bu ek isimlerden zarf türetir: edgü>edgüti. lek olmayan bir ektir. -t rt :/-tirti:/-turt :/türti: Yer zar ar türeten, i lek olmayan bir ektir: ö >ö türti ön tarafta. -k :/ki: S fat yapan bir ektir. Aitlik anlam verir. Günümüzde de i lek bir ek olmakla birlikte daha çok ilgi ve bulunma hâli ekini alm isimlere getirilir: içre:>içre:ki -du:/-dü: levi belli de ildir. Nadir görülen ve i lek olmayan bir ektir: kar>kardu dolu tanesi - u:/-gü: S fatlardan soyut isimler yapan bir ektir. lek de ildir. Ayn zamanda ilden isim yapma ekidir: énç bar ç l > énçgü bar - u:/- ü: Fiilden isim yapma ekleri k sm na bak n z (c). -ru:/-rü: Eski bir isim çekim eki oldu u dü ünülmektedir. çine, içine do ru gibi anlamlar verir. lek de ildir: ev>evrü. -r ile biten illere -u:/-ü: zarf il ekinin getirilmesiyle ortaya ç kan ekille kar t r lmamal d r. - aru:/-gerü: -ru,-rü eki ile ayn anlam verir. Genellikle yönelme hâl ekiyle -ru,-rü eklerinin birle mesiyle olu tu u söylenir. Bulunma hâli ekinin -ka,-ke oldu u zamanlarda da bu ekin(- a,-ge) kullan lmas ndan dolay bu aç klaman n do ru oldu unu kabul etmek güçtür. -layu:/-leyü: simden türetilmi illeri zarf yapt söylenebilir. Fakat, bu aç klamaya uygun elimizde sadece bir örnek vard r: arsla:n>arslanlayu: arslan gibi. Bu ekin sadece hayvan isimlerine geldi i dü ünülebilir. 11. yüzy la kadar i lek oldu u tahmin edilir. -Vç: Küçültme ve sevgi ifade eden kelimeler türetir. lek de ildir: ata baba >ataç babac k. (ETG 44).

5 Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan ekler -d ç/-diç: levi belli de ildir. Çok nadir görülen ve i lek olmayan bir ektir: sa: samimi >sa d ç yak n arkada. - Vç/-gVç: levi belli de ildir: od>od uç me ale, ku >ku aç serçe. lek olmayan bu ek ilden isim yapma eki olarak da kullan l r. -la:ç/-le:ç Fiilden isim yapma ekleri k sm na bak n z (c). - ut/-güt Fiilden isim yapma ekleri k sm na bak n z (c). -ç /-çig -s, -sig ekinin sonraki eklidir. *-çs,-çsig ekillerinin kayna mas yla ortaya ç kt dü ünülebilir. Ayn zamanda ilden isim yapma eki olarak kullan lm t r. (ETG 80) -ta: /-te:g ( -da:? -de:g?) Bu ek asl nda te:g edat n n kendisidir. anta: bunun gibi gibi kelimelerde kelime köküyle kayna m t r. Di er kelimelerle birle mi ekliyle yayg n ve i lek de ildir. -l /-lig yelik bildiren s fatlar olu turur. S k kullan lan i lek bir ektir. Günümüzde -l,-li gibi ekillere dönü mü tür -s /-sig Benzerlik bildiren fakat bu ekliyle kullan lmayan llere -,-g eklenmesiyle olu mu bir ektir. lek de ildir: er>ersig erkek gibi. -Vk Küçültme ve efkat bildiren kelimeler yapar: ög anne > ögük annecik. -çak/-çek Somut nesnelerin isimlerinde görülür. Bu eki alm baz kelimelerin kesin bir etimolojisi yoktur. lek olmayan çok eski bir ektir. Fiilden isim yapma eki olarak da kullan l r: ba r ci er, bel >ba rçak semer. -çuk/-çük Ka garl ekin küçültme eki oldu unu belirtir. Hâlâ i lek olan bu ek 11. yüzy lda nadir olarak kullan lan yeni bir ekti. -dak,-dek levi belli de ildir: ba r çi er, bel >ba rdak giysi. lek olmayan bir ektir. -duk/-dük/-tuk/-tük levi belli de ildir. -duruk ekinin k salm ekli olabilir. S k kullan lan bir ek de ildir: kol>koltuk. - ak/-gek Fiilden isim yapma eki olarak kullan lan bu ek baz durumlarda isimden isim yapma eki olarak kar m za ç kar. Muhtemelen çok eski bir ektir. ETG 59 da verilen baz örneklerde bu eki kelime köklerinden ay rmak güçtür. -l k/-lik Somut ve soyut isimler yapar. Hâlâ yayg n olarak kullan lan bir ektir. -(V)muk/(V)mük levi belli de ildir. A a lama, küçültme bildiren isimler yapt dü ünülmektedir: kara>karamuk (bir tür ot), sol>solamuk solak. -rak/-rek Mukayese bildiren s fatlar yapar. 15. yüzy la kadar yayg n olarak kullan lan bu ek günümüzde i lekli ini yitirmi tir. - ak/- ek Etimolojisi tam olarak belli olmayan birkaç kelimede kar m za ç kar. lek bir ek de ildir: baka at n t rna >baka ak at n t rna n n iç k sm. -duruk/-dürük Araç gereç isimleri yapar. 11. yüzy la kadar yayg n olarak kullan ld dü ünülmektedir: boyun>boyunduruk. -sak/-sek stek bildiren bir ile -k getirilmesiyle olu mu bir ektir: er>ersek erkek isteyen. 11. yüzy la kadar i lek olan bu ek Mo olcaya da geçmi tir. 189

6 Sir Gerrard Clauson -suk/-sük levi belli de ildir: ba r>ba rsuk. lek olmayan bir ektir. -Vl S fat yapan bir ek olup ilden il yapma eki olarak da kar m za ç kar. lek de ildir: ya >ya l -ç l/-çil Tekrarlama ve al kanl k bildiren s fatlar yapar: ig hastal k > igçil hastal kl, ya mur>ya murç l ya murlu. 11. yüzy l ve sonras nda yayg n olan bu ek günümüzde i lekli ini yitirmi tir. - l/-gil Renkle ilgili isimler yapan bir ektir: ba >ba l k r saçl, yal yele >yal l beyaz yeleli. lek de ildir. Ayn zamanda say lara getirilen bir ektir. -s l/-sil levi belli de ildir: ar>ars l. Her iki kelime de kumral anlam na gelmektedir. lek olmayan bu ekin -ç l ekiyle alakal oldu u dü ünülebilir. -Vm levi belli de ildir: eder semer > edrim küçük yast k. Fiilden isim yapma eki ve iyelik eki olarak hâlâ s k kullan lan bir ektir. -dam/-dem Benzer anlam nda s fatlar türeten bir ektir: te ri>te ridem tanr gibi. Bununla birlikte isim türeten bir ek olarak da i lev görür: er>erdem. Nadir olarak görülen bir ektir. -Vn Eski bir ço luk ekidir. u örneklerde kar m za ç kar: er>eren, o ul>o lan, bod>bodun, öz>özen. Oy oyuk >oyun örne inde de bu ekin varl dü ünülebilir. 11. yüzy lda bu ek ço ul yapma i levini yitirmi tir. -ç n/-çin -ç l, -çil ekinin sonraki ekli oldu u söylenebilir: bal k>bal kç n bal kç l ku u. lek olmayan bir ektir -dun/-dün(-tun/-tün) -d n ç kma hâlinden farkl, eski bir isim çekim eki olmas muhtemeldir: ö >ö dün önünde, ön tarafta. - a:n/-ge:n levi belli de ildir: arpa>arpa a:n vah i arpa, yétti yedi >yéttige:n büyük ay. Bu ek ayn zamanda s k kullan lan bir ilden isim yapma ekidir. - un/-gün Topluluk isimleri yapar: alku: (alko:) hepsi >alka un hep birlikte Çok nadir görülen ve i lek olmayan bir ektir. -kan/-ken Ba l l k bildiren s fatlar yapar: te ri>te riken iman etmi, tanr ya ba l. lek de ildir. -la:n/-le:n lek olmayan çok eski bir ektir. Etimolojisi belli olmayan baz hayvan isimlerinde görülür: arsl:an, bursla:n, kapla:n, kula:n, y la:n. -man/-men levi belli de ildir: kö:z kor >közmen közde pi mi ekmek. lek olmayan bu ek sonraki dönemlerde Farsçadan gelen ve benzer anlam veren -mand ekinin ikinci ekli olarak kar m za ç kar: Türk>Türkmen örne inde bu sonradan ortaya ç kan ek görülür. - :n/- i:n -ç n,-çin ekinin sonraki eklidir: kök>kök in. lek olmayan bir ektir. -V levi belli de ildir: kö:l (gö:l)>kölü su birikintisi. Çok eski ve i lek olmayan bir ektir. Ayn zamanda iyelik eki olarak kullan l r. -dv /-tv levi belli de ildir: o:d>odun (odtu ), u:l temel >ulda yaln z,tek, ay>ayd, örneklerinde bu ek görülmektedir. zde bal k a kelimesinde de bu ekin varl dü ünülebilir. 190

7 Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan ekler -V levi belli de ildir: ba: >ba kelimelerinin her ikisi de ba anlam na gelir. Bu göreviyle i lek olmayan bu ek ilden isim yapma eki olarak yayg n bir ekilde kullan l r. -da: /-de: Payla lan anlam veren isimler türetir: kar n>kar nda. Bulunma hâli ekiyle e kelimesinin kayna mas yla olu mu bir ek oldu u kabul edilir. Hâlâ i lek olan bir ektir. - ay/-gey levi tam olarak belli olmasa da s fat türeten bir ek oldu u söylenebilir: küç güç >küçgey iddetli. lek olmayan bu ek ayn zamanda bir il çekim ekidir. -Vz levi belli de ildir: ékki>ékiz. lek bir ek de ildir. Bu ekle ilgili yukarda yapt m z aç klamalara bak n z. -duz/-düz levi belli de ildir: kün>küntüz. Etimolojisini tam olarak bilmedi imiz kunduz kelimesinde de bu ekin var oldu u kabul edilebilir. -s z/-siz Sahiplik bildiren -l, -lig ekinin kar t d r. Günümüzde de i lektir. b) sadece say lara ve benzer yap lara getirilen ekler -nti Eski s ra say eki oldu u dü ünülen bu ek sadece ékki:>ékinti: ikinci örne inde kar m za ç kar. -a u/-egü Topluluk isimleri yapar. Birkaç kelimede kar m za ç kar: ad n di er >ad na u di erleri -Vnç S ra say lar yapar. -nti ekinin kayna m ekli oldu u dü ünülebilir. - l/-gil üç>üçgil üçgen, tört>törtgül dörtgen örneklerinde görülen bu ek ayn zamanda isimden isim yapma eki olarak kar m za ç kar. -Vr ve - a:r/- e:r Say lara getirilen üle tirme ekidir. -m /-mi Sadece altm ve yetmi örneklerinde görülür. Say lara on anlam katan eski bir ektir. c) ilden isim yapma ekleri -a:/-e:/- :/-i:/-u:/-ü: Bu eklerin tamam zarf il ekidir. Fakat baz kelimelerde zarf il eki olarak m isimden isim yapma eki olarak m kullan ld n ay rt etmek güçtür: u:d- takip et >udu: ondan sonra, bas->basa sonra zar ar nda bu ek görülür. Fiilden isim yapma eki olarak i lek olmayan bu ek bir iki örnekte bulunur: ad r- böl- >ad r : t rm k - a:/-ge: Yukar da da bahsetti imiz, bil->bilge, ö->öge örneklerinde görülen bu ek av ç a ya l ki i gibi etimolojisini tam olarak bilmedi imiz birçok kelimede kar m za ç kar. Çok eski bir ek olup i lek de ildir. -ma:/-me: 8. yüzy lda kullan lmaya ba lanan bu ek 11. yüzy lda i lekli ini yitirmi tir. O dönemde eklendi i kelimelere genellikle edilgen bir anlam katar: kes->kesme perçem. Günümüz Türkçesinde isim il eki olarak i lek bir ektir. - ma:/-gme: Asl nda s fat il eki olan bu ek zarf ve isim türetmek için de kullan lm t r. 11. yüzy la kadar i lek oldu u tahmin edilen bu ek daha sonra i lekli ini yitirmi tir. -ç :/-çi: simden isim yapma eki olan bu ek 11. yüzy lda illerden isim türet- 191

8 Sir Gerrard Clauson mek için de kullan lm t r: ok :- ça rmak, seslenmek >ok :ç : avukat, dan man. -daç :/-deçi:/-taç :/-teçi: ~ - u:ç :/-gü:çi:bu ekler illerden, durum bildiren isimler veya fail isimler türetir.- u:ç :/-gü:çi: eki -gu:,-gü: ekiyle -ç :/-çi: ekinin birle mesiyle olu mu tur. Ka garl ya göre bu eklerden 1. grupta olanlar Bat Türkçesinde (O uz, K pçak), 2. grupta olanlar ise Do u Türkçesinde (Uygur, Hakaniye) görülür. Bu ekler 11. yüzy la kadar i lekli ini korumu tur. -d :/-di ö:g öv- >ögdi: övgü gibi baz kelimelerde i levi belli de ildir. Daha çok edilgen çat eki alm illere getirilir: üdrün- seçil- >üdründi: seçilmi. Bu kullan m yla hâlâ i lek olan bu ek ayn zamanda bir il çekim ekidir. - l :/-gli: - ma:/-gme ekiyle ayn görevdedir. S fat il ekidir. -m :/-mi: levi belli de ildir. Sadece tegir- çevir- >tegirmi: yuvarlak örne inde kar m za ç kar. -çu:/-çü: Ka garl, dönü lülük bildiren illerden bu ekle türetilmi birçok kelime örne i vermi tir. Yukar da bahsedilen -d :/-di: ekinin verdi i anlama benzer bir anlam verir: at n- at l- >at nçu: at lm. lek bir ek de ildir. - u:/-gü: Farkl i levleri olan bu ek (ETG 115,141) ilden isim ve s fat türetmede kullan l r. 11. yüzy la kadar yayg n bir ekilde kullan lan ek ayn zamanda isimden isim yapma eki olarak kar m za ç kar. - u:/- ü: taya- güven- >taya u: bakan gibi kelimelerde -n- eki ile - u:/-gü: ekinin kayna m ekli oldu u aç kt r: esri>esri ü: benekli, alacal gibi birkaç kelimede ise i levi belli de ildir. -p lek bir zarf il ekidir. ETG 126 da -p ile biten tek heceli üç kelimenin (ör: kop hepsi ) s fat olarak kullan lan zarf iller oldu u belirtilmi tir. Fakat etimolojileri üphelidir ve bunlara benzer iki heceli ba ka bir kelime yoktur. -ç Dönü lülük bildiren illerden isimler türetmede kullan l r: ögrün- ne eli ol- > ögrünç ne e. Dönü lülük illerine gelmeyen - /-i ekinin kayna mas yla olu mu tur. Baz kaynaklarda -nç eklinde gösterilse de bu do ru bir ekil de ildir. 11. yüzy la kadar i lek olan bu ek günümüzde i lekli ini yitirmi tir. - Vç/-gVç: Ço unlukla araç gereç isimleri türetir: k s->k s aç. 11. yüzy la kadar i lekli ini korudu u söylenebilir. Ayn zamanda isimden isim yapma ekidir. -laç/-leç Etimolojisini tam olarak bilmedi imiz birkaç kelimede kar m za ç kar. k :la:ç ahbaz at, sukurlaç börk. Çok eski ve i lek olmayan bir ektir. -ma:ç/-me:ç Yemek isimleri türetir: tut->tutama:ç ehriye,eri te 11. yüzy la kadar i lek oldu u söylenebilir. -nç. -ç ekine bak n z. -Vt ad r->ad rt fark, bas->basut yard m. 11. yüzy ldan önce i lekli ini yitirmi tir. - ut Etimolojisi belli olmayan alp>alpa: ut cesur sava ç, ba:y zengin >baya: ut zengin denizci, ara: ut kad n kelimelerinde kar m za ç kar. Bu kelimelerin -a eki ile isimden türemi illere - ut ekinin getirilmesiyle olu tu unu söylersek daha do ru olur. Çünkü -a yard mc ses de il ekin 192

9 Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan ekler parças d r ve - a d nda bildi imiz ba ka bir iki heceli ek yoktur. Çok eski olan bu ek i lek de ildir. -V /-Vg En çok kullan lan ilden isim yapma ekidir. -Vk ekiyle bu ek aras ndaki anlam fark - e er varsa- belli de ildir. Günümüzde baz Türk lehçelerinde -Vv ekliyle hâlâ i lek oldu u söylenebilir. -ç /-çig S fat yapan bir ektir. lek olmayan bu ek sadece dönü lülük illerine getirilir: yars n- isyan edil- >yars nç isyan. -ç ve -s /-sig eklerinin kayna mas yla olu mu tur. simden isim yapma eki olarak da kullan l r. -nç /-nçig -ç /-cig ekine bak n z. -kv /-kvg ve - Vk/-gVk Bu eklerin birbirinden farkl oldu u söylenebilir. (ETG 114, B 52). Baz durumlarda al kanl k bildiren isimler türetir: iç>içgek vampir. Bu eki alm kelimelerin baz lar n n etimolojisi belli de ildir. lek olmayan çok eski bir ektir. -Vk Birçok kelimede kar m za ç kan bir ilden isim yapma ekidir. Baz durumlarda edilgen bir anlam ta r: *anu- haz rlamak >anuk haz r. -V /-Vg eki ile bu ek aras ndaki fark bilinmemektedir. 11. yüzy ldan sonra kullan mdan dü mü tür. -çak/-çek levi belli de ildir: urun- vur-,devir- >urunçak teminat, garanti. Sadece dönü lülük illerine getirilen bu ek i lek de ildir. simden isim yapma eki olarak da kar m za ç kar. -dak/-dek levi belli de ildir: yal n- soyun- > yal ndak ç plak. lek de ildir. simden isim yapma eki olarak da kullan l r. -mvk Bu ekin -ma:k/-me:k isim il eki oldu u söylenebilir. Fakat, Orta Türkçe döneminde baz kelimelerde ünlünün k sa olmas ve ekte ses ayk r la mas görülmesinden dolay bu kesin de ildir. Muhtemelen 11. yüzy ldan önce i lekli ini yitirmi tir. (B. 84) -s k/-sik levi belli de ildir. Benzerlik eki -s /-si ile -k ekinin birle mesinden olu mu tur: bat-> kün bats k (ETG 134, 152). lek bir ek de ildir. -yuk/-yük S fat ve isim yapmada kullan lan bu ek ayn zamanda bir il çekim ekidir. (ETG 134, 152): s - k r- > s yuk k r k. 11. yüzy ldan önce i lekli ini yitirmi tir. -Vl levi belli de ildir: * na- inan- > nal emin, güvenilir. Çok eski oldu u dü ünülen bu ek i lek de ildir. simden isim yapma eki olarak da kullan l r. - l/-gil levi belli de ildir: b ç- kes- > b ç l kesik, k r k. simden isim yapma eki ve il çekim eki (emir) olarak da kar m za ç kar. Mo olcadan al nan kelimelerde görülen - ul/-gül ekiyle kar t r lmamal d r. -Vm Fiillerden somut ve soyut isimler türetmek için kullan lm t r: o:b- yut- >obum a z dolusu. Hâlâ i lek oldu u söylenebilir. -Vn levi belli de ildir: tüg- dü ümle- >tügün dü üm. 11. yüzy lda ve belki sonras nda da i lek bir ektir. - a:n/-ge:n Tekrarlama bildiren s fatlar yapar. Bu ekin kullan ld tav a:n gibi baz kelimelerin etimolojisi belli de ildir. Bu yüzden eski bir ek oldu u dü ünülebilir. 11. yüzy lda ve sonras nda da i lek bir ektir. 193

10 Sir Gerrard Clauson - n/-gin levi belli de ildir: kev- çi ne- > kevgin hazm güç. Nadir görülen, i lek olmayan bir ektir. Çok eski oldu u söylenebilir. - un/-gün Hem s fat (ol- ol- > ol un), hem de isim yap m eki olarak (ört- >örtgün istif edilmi m s r ) kullan l r. Orta Türkçe döneminde i lek olan bir ektir. -man/-men levi belli de ildir: ört- > örtmen örtü, battaniye. lek olmayan bu ek ayn zamanda isimden isim yapma ekidir. -ça /-çe Tekrarlama bildiren isimler türetir: unut->unutça unutkan. lek olmayan bir ektir. -r Fiil çekim eki olan bu ek ayn zamanda isim/s fat yap m eki olarak kullan l r. Hâlâ i lek bir ektir. -mvr levi belli de ildir: ya: >ya mur. lek olmayan bir ektir. -V Ço unlukla soyut isimler türetmek için kullan lan bir ektir: köse:- iste- > kösü istek. Türkiye Türkçesinde daha çok bir i in nas l yap ld n anlat r. -m /-mi Fiil çekim ekidir. ETG 122 de ilden isim yapma eki olarak verilmi tir. Bugün il çekim eki olarak s kl kla kullan l r. -ma:z/-me:z Fiil çekim eki olan bu ek bazen isim ve s fat türetmek için kullan l r (ETG 121). Hâlâ i lek bir ektir Fiil yap m ekleri a)isimden il yapma ekleri -a:-/-e:-(- :-/-i:-/-u:-/-ü:-) Geçi li iller yapar. -a:- ve -e:- di erlerine göre daha s k kullan lm t r. Muhtemelen en eski isimden il yapma ekidir. 8. yüzy ldan önce i lekli ini yitirmi tir. -da:-/-de:- -la:-/-le:- ekinin sonraki eklidir. Ço unlukla - ile (ba: >ba da:- ba la ), -l ile (a:l oyun, hile > alda:- kand r- ) ve -n ile ( ün ses > ünde- seslen- ) biten isimlere getirilir. Günümüzde i lek bir ek de ildir. -ta:-/-te:- -la:-/-le:- ekinin sonraki eklidir. Ço unlukla -k ile biten kelimelere getirilir. ok>okta ok at-. Günümüzde i lek bir ek de ildir. - a:-/-ge:-/-ka:-/-ke:- Ka garl n n eserinde yer verdi i - a:-/-ge:- alm iller -ka:-/-ke:- alm llerden çok daha fazlad r. Ço unun etimolojisi belli de ildir. Baz lar kök hâlinde olan iller veya - /g,-k ilden isim yapma eklerine -a:-/-e:- getirilmesiyle olu tu u dü ünülen illerdir. Fakat yarl ka- (*yarl ka-) emret- ilinin yarl emir kelimesinden, irkinçke- ac - ilinin de irkinç zavall kelimesinden türedi i dü ünülür. -Vr a:-/-vrge:- Vr an-/-vrgen eklerine bak n z. -la:-/-le:- Geçi li iller yapmak için kullan lan, 11. yüzy l veya daha öncesinden kalan bir ektir. Hâlâ i lektir. -ra:-/-re:- Bu ekle türetildi i dü ünülen baz iller olmas na ra men i lek bir ek de ildir. (ETG 95, B, 171) -s ra:-/-sire:- yoksun ol- anlam nda iller türetir. Etimolojik olarak isimden isim yapma eki -s z/-siz ile ba lant s vard r (ETG 99, B 173). lek bir ek

11 Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan ekler de ildir. -sa:-/-se:- stek, ihtiyaç bildiren iller türetir. 11. yüzy la kadar i lek olan ek daha sonra i lekli ini yitirmi tir. Fiilden il yapma eki olarak da kullan l r. -l :-/-li:- tum so uk > tuml :- so uk ol- ve belki birkaç ilde daha kar- m za ç kan ekin belli bir etimolojisi yoktur. lek de ildir. -s :-/-si:- Benzerlik bildiren iller türetir. -m ilden isim yapma ekine dönü lülük eki getirilerek yap lan illerin d nda pek kar m za ç kmaz. ( ETG 157, -Vms n-, -Vmsin-). lek olmayan bir ektir. -ad:-/-ed:- Geçi li ve geçi siz iller yapar: kut>kutad-. lek de ilidir. -Vk Geçi siz veya edilgen iller yapar: iç>içik-, a u: zehir >a uk- zehirlen-. lek olmayan bu ek ilden il yapma eki olarak da kullan l r. -Vl- Geçi siz iller türetir: tusu: yarar > tusul- (tusuk-) yaral ol- gibi birkaç ilde kar m za ç kar. lek olmayan bu ek ilden il yapma eki olarak da kullan l r. -Vn- Muhtemelen -a,-e isimden il yapma ekine dönü lülük ekinin getirilmesiyle olu mu tur. ETG 90 a bak n z. -Vr an-/-vrgen- -Vr a:-/vrge:- ekine dönü lülük ekinin getirilmesiyle olu mu tur. Sadece bu kullan m yla kar m za ç kan ek geçi siz iller türetir: alp>alp r an- çok çabala-. ETG 96 da Vrka:-/Vrke:- eklinde gösterilse de do ru ekil de ildir. lek bir ek de ildir. -Vr- Geçi siz iller türetir: ürü beyaz > ürü er- beyaz ol-. Etimolojik olarak -ad:-/-ed:- eki ile ilgisi oldu u dü ünülebilir. lek olmayan ek ilden il yapma eki olarak da kullan l r. - ar-/-ger- (-kar-/-ker-) Geçi li ve geçi siz iller yapar.(etg 87, B 163) ot>ot ar- otlat-, kö ül ak l >kö ülger dü ün-. Orta Türkçe dönemine kadar i lek oldu u dü ünülür. B 164 te - r-/-gir-/- ur-/-gür- ekleriyle birlikte verilmi tir. Fakat bu ekler ilden il yapma ekleri olmal d r. b) ilden il yapma ekleri -ma:-/-me:- Olumsuzluk ekidir. Bütün dönemler de i lek bir ektir. -sa:-/-se:- stek, ihtiyaç bildiren iller yapar. 11. yüzy la kadar i lek olan ek bu dönemden sonra i lekli ini yitirmi tir. Ayn zamanda isimden il yapma ekidir. -s :-/-si:- Benzerlik anlam nda iller türetir: em->emsi:- emer gibi görün-. Daha çok dönü lülük illeriyle kullan l r. 11. yüzy lda kullan mdan dü mü olmal d r. simden il yapma eki olarak da kullan l r. -d- Varl ve i levi belli de ildir. Fiilleri vurgulu hâle getirdi i söylenebilir: to:->tod- doy, *ko:->kod-. simden il yapma eki olarak da kullan l r. ETG 153 e bak n z. -t- Sesli har erle ve -r- ile biten illere getirilen ettirgen çat ekidir. Her dönemde i lek bir ektir. -Vk- Geçi siz illeri vurgulu hâle getirir: a:c- aç ol- >ac k- açl ktan öl-. Geçi li illeri ise geçi siz yapar: böl->bölük- ayr ol-. lek olmayan bu ek 195

12 Sir Gerrard Clauson isimden il yapma eki olarak da kullan l r. -s k-/-sik- Edilgen çat da vurgulu(?) iller yapar: ut- feth et- >utsuk- feth edil-. Muhtemelen -s -/-si:- ve k- eklerinin birle mesiyle olu mu tur. lek de ildir. -Vl- Edilgen çat ekidir. Her dönemde i lek bir ektir. -Vn- Dönü lülük çat ekidir. Geçi li illeri geçi siz hâle getirir. Özellikle -a:- /-e:- ile biten illeri baz durumlarda edilgen yapar. Her dönemde i lek bir ektir. -Vms n-/-vmsin- -si:-/-s :- ekine bak n z. -Vr- Muhtemelen en eski ettirgen çat ekidir (ETG 161). -z- ekiyle ilgisi olabilir. lek de ildir. simden il yapma eki olarak da kar m za ç kar. -dur-/-dür-/tur-/-tür- Ünsüzle biten illere getirilen ettirgen çat ekidir. Her dönemde i lek bir ektir. - ur-/-gür- Hangi durumda kullan ld tam olarak bilinmemesine ra men -ç-, -d-, -r, - - ve -z- ile biten llere getirilen ettirgen çat eki oldu u söylenebilir. Fakat böyle illere getirilen tek ettirgen çat eki de ildir. Orta Türkçe dönemine kadar i lek oldu u dü ünülmektedir. -V - Kar l kl yap lan i leri anlat r: ur->uru -. E zamanl i leri anlatmak için kullan l r: igle- hasta ol- > igle - birlikte hasta ol-. Rekabet ve i te lik bildiren iller de türetir. Tek özneli cümlelerde ise ilin bildirdi i i e öznenin tamam n n dâhil oldu unu bildirir: boyma:- dolan- > yip boyma d ip tamamen dola t. (Ka garl n n eserine bak n z: II, 113,225) Her dönemde i lek bir ektir. -Vz- Ettirgen çat ekidir. Nadir olarak kar m za ç kan ekin çok eski oldu u söylenebilir. -Vr-, -s z/-siz ve -s ra:-/-sire:- ekleriyle ilgisi olabilir. lek de ildir. -duz-/-düz-/-tuz-/-tüz- Ettirgen çat ekidir. Ka garl taraf ndan O uzca bir ek oldu u söylenmi tir (II. 202). -dur- ekiyle yak ndan ili kilidir. 196

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-43 (Muafiyet) Karar Sayısı : 14-46/848-387 Karar Tarihi : 26.11.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı