Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1"

Transkript

1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, ss. Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan Ekler 1 Sir Gerard Clauson Çev. Uluhan Özalan** Özet Türk dilinin en önemli özelliklerinden biri ekler yard m yla var olan kelimelerden yeni kelimeler türetilebilmesidir. Fakat Türkçenin kelime kadrosu sekizinci yüzy ldan beri bir de i im göstermektedir. O dönemde kullan lan birçok kelimenin günümüzde unutuldu u, günümüzde kullan lan birçok kelimenin de o dönemde var olmad görülmektedir. Bu durum yeni kelimeler türetmek için kullan lan ekler için de geçerlidir. Bize dilin geçmi iyle ilgili daha geni bir bak aç s sa layaca için bu dönemden önce ve sonra i lekli ini yitirmi ekleri bir listede toplamak yararl olacakt r. Eski Türkçe kelimeleri parçalar na ay rarak köklerine ula mak ve böylece Türk dili hakk nda bilgimizi derinle tirmek amac yla haz rlanan bu listede isim yap m ekleri ve il yap m ekleri alt gruplar halinde verilmi tir. Anahtar kelimeler: Türk dili, Eski Türkçe, yüzy llar, isim yap m ekleri, il yap m ekleri. The Suf xes in Pre-Eight Century Turkish Abstract The method of making new words by elongating existing ones is one of the most important characteristic features of Turkish Language. However, there has been a change in the vocabulary of Turkish Language. Words which were common in the eighth century have now been forgotten, words which are now common didn t exist then. Also, there has been a slow change in the suf xes used to make new words. It s, however, useful to compile a list of unproductive suf xes as well as those known at a time when they were productive. The aim of this list is to provide an instrument to break down early Turkish words into their component parts and so deepening our knowledge of Turkish Language. In this list, denominal and deverbal suf xes are presented with their subgroups. Key Words: Turkish Language, Early Turkish, centuries, denominal suf xes, deverbal suf xes. Türk dilinin en önemli özelliklerinden biri var olan kelimelerden ekler yard m yla yeni kelimeler türetilebilmesidir. Bununla birlikte, Türk dilinin kelime kadrosunda sekizinci yüzy ldan beri sürekli bir de i im görülmektedir. O dönemde s kl kla kullan lan birçok kelimenin günümüzde unutuldu u, günümüzde yayg n bir kullan ma sahip birçok kelimenin de o dönemde kullan lmad görülmektedir. Ayn durum yeni kelimeler türetmek için kullan lan ekler için de geçerlidir. Sekizinci yüzy lda kullan lan baz kelimelerin o dönemde bile i lekli ini yitirmi, keli- 1 Studies in Turkic and Mongolic Linguistics 1962, New York: Royal Asiatic Society Books, ** ngilizce Okutman, Abant zzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. 185

2 Sir Gerrard Clauson me türetmede kullan lmayan ekler ta d görülmektedir. Hatta, ek olduklar ndan üphe duymad m z baz yap lar n çok önceden kullan mdan dü mesinden dolay bunlar n as l i levlerini söylemek güçtür. 11. yüzy lda i lek olan ve isimlerden ihtiyaç, istek bildiren ller yapan -sa,-se eki günümüzde i lekli ini yitirmi tir. Ka garl eserinde bu eke yer vermi tir. Buna ra men, Türk dilinin geçmi ine dair bilgimiz olmad n farz etsek bile su, susa- ve buna benzer birkaç kelime çiftini kar la t rarak isimden il yapma eki -sa, -se nin geçmi te kullan ld ndan söz edebiliriz. Edilgen çat eki -Vl ve ettirgen çat eki -tur, -tür gibi baz ekler günümüzde de i lektir. Bunlarla birlikte, günümüzde i lek olan fakat nispeten son zamanlarda kullan lmaya ba lanan baz ekler de vard r yüzy llarda kullan lan kelimelerde tespit etti imiz baz ekleri bu kelimelerden att m zda elimizde kalan kelime kökünün günümüzde, hatta baz lar n n 8. yüzy lda bile kullan lmad görülür. Bu durum baz eklerin çok önceden kullan mdan dü tü ünün ve söz konusu kelimelerin de dilin daha önceki dönemlerine dayand n n bir kan t d r. Mesela ilden isim yapma eki - a/-ge nin eski dönmelerde de kullan ld n bil- ilinden türetilen bilge ve ö- hat rlamak ilinden türetilen öge dan man kelimeleri kan tlamaktad r. Fakat ayn eki ya l ki i anlam na gelen av çga kelimesinden ç kard m zda elimizde kalan av ç- ilinin varl yla ilgili bir bilgimiz yoktur. Üstelik VCVC- eklinde dizilen illerde ikinci ünsüzün -ç- oldu u benzer bir örnek yoktur. Bize dilin tarihiyle ilgili daha geni bir bak aç s sa layaca için bir dönem i lek bir ekilde kullan lan eklerle birlikte i lekli ini yitirmi ekleri de bir listede toplamak faydal olacakt r. Eklerin birçok türü vard r. Yap olarak Türkçeden çok farkl olan ngilizcede bu ekleri kar layacak yeteri kadar terim yoktur. Buna ra men ekler 2 -belki 3- grupta ele al nabilir. lk grupta yer alan ekler cümlede kök hâlinde kullan labilen isimlere ve llere getirilerek cümle içinde ayn kategoriden basit kelimeler gibi i lev gören türemi kelimeler (isim ya da il) olu tururlar. Bu eklere as l ekler (primary suf xes) denir. Asl nda bu terim pek de tatmin edici de ildir. Çünkü bir veya daha fazla yap m eki alm hâliyle cümlede basit kelimeler gibi i lev gören kelimelere ço unlukla yeni yap m ekleri (as l ekler) getirmek mümkündür. kinci grupta yer alan ekler, basit veya türemi kelimelere gelerek onlar n cümledeki i levlerini de i tiren eklerdir. Bu ekler isimlere getirilen iyelik ekleri gibi isim çekim ekleri ve llere getirilen il çekim ekleridir. Baz ekler farkl kullan mlar yla hem yap m hem de çekim eklerinin özelliklerini ta rlar. Mesela, baz il çekim ekleri ilden isim türetmek için de kullan lm t r. Bu ekler ve eklerin i levleri Gabain in Eski Türkçenin Grameri gibi birçok Türkçe gramer kitab nda ele al nm t r. 3. grupta yer alan kelimelere ek veya edat demek bir terminoloji meselesidir. Tek ba lar na kullan lmamalar ve di er kelimelere ba lanmalar bak m ndan eklerle benzerler. Ba ms z kelimeler olarak yaz labildikleri için, sadece kelimelerin de il kelime gruplar n n ve bütün cümlenin anlam n de i tirebildikleri için de eklerden ayr l rlar. Sonuç itibariyle farkl l klar benzerliklere a r bas- 186

3 Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan ekler t ndan bunlara edat demek daha do ru olacakt r. Edatlar birçok Türkçe gramer kitab nda ayr nt lar yla incelenmi tir. u uyar y yapmakta yarar vard r; baz durumlarda yap m eki olarak kullan lan ses birimler ya da ses birle imleri ba ka durumlarda kelimenin ayr lmaz bir parças olarak kar m za ç kar. Bu iki durum aras nda ayr m yapmam z sa layacak bir kural yoktur. Yani söz konusu ses birim veya ses birle imlerinin ek olup olmad bir yorum meselesidir. Bu yüzden baz kelimelerin basit veya türemi oldu u konusunda kesin bir yarg ya varmak güçtür. Bu duruma örnek olarak kelime sonlar nda bulunan -z yi gösterebiliriz. kiz kelimesinin iki kelimesinden türedi i konusunda herkes ayn kirdedir. Dokuz ve otuz kelimelerinde ise sonda bulunan -z lerin bir ek oldu unu söylemek zordur. te bu iki uç nokta aras nda kar m za -z ile biten organ isimleri ç kar; a z, omuz (omoz?), bo uz (bo oz), be iz, ti:z, kögöz, kö:z, yam z (yemiz) uyluk. Bu kelimelerin sonunda bulunan -z leri att m zda elimizde kalan kelimeler bir anlam ta mad ndan bunlar kök kabul edebiliriz. Fakat bu kadar çok organ ad n n -z ile bitmesi tesadüf olamaz. Çok daha önceki dönemlerde temel kelimeler de i im sürecindeyken organ isimlerinin bu ekilde olu turuldu u dü ünülebilir. Bu ekin eskiden kullan lan tesniye eki oldu unu ileri süren teoriyle ilgili fazla yorum yapmaya gerek yoktur. Teoriye göre bu ek köz kelimesinde oldu u gibi vücutta çift olarak bulunan organ isimlerinin sonunda bulunmaktad r. Fakat kimsenin iki a z ya da iki bo az yoktur. kiz kelimesindeki ikilik (duality) anlam kelimenin kökünde zaten vard r. E er -z gerçekten tesniye eki olsayd ikiz kelimesi dört anlam na gelmesi gerekirdi. Sonraki bölümde Türkçe, Uygurca ve Hakaniye Türkçesi birçok kelimeyi inceledikten sonra Türkçede 8. yüzy ldan önce kullan ld dü ünülen eklerin deneme niteli inde olan bir listesi verilmi tir. Deneme niteli inde olmas n n sebebi listede bulunan eklerden baz lar n n daha önceki dönemlerde kullan ld ndan üphe duyulmas de ildir. Önceki dönemlerde var olan fakat 8. yüzy lda i lekli ini yitiren eklerin tamam n n listeye al n p al nmad net de ildir. Listede 8. yüzy ldan önce ve sonra i lekli ini yitirmi eklerle hâlâ i lek olan ekler ars nda bir ayr m yap lm t r. Ekler ana gruplar ve alt gruplar eklinde ayr ayr listeler hâlinde verilmi tir. Bu liste eski Türkçe kelimeleri parçalar na ay rarak kelime köklerine ula mak ve böylece Türk dili hakk ndaki bilgilerimizi derinle tirmek amac yla haz rlanm t r. Her bir ekin i levi- e er belli ise- k saca aç klanm t r. Baz durumlarda söz konusu ekin ayr nt l bir ekilde ele al nd kaynak kitaplar n isimleri verilmi tir. (ETG; Eski Türkçenin Grameri, V. Gabain. B: Osttürkische Grammatik, C. Brockelmann) Haz rlam oldu um bu liste tabiî ki türünün tek örne i de ildir. Von Gabain ve C. Brockelmann da buna benzer listeler haz rlam lard r. Yaln z bu bilim adamlar listelerini farkl amaçlar için farkl prensiplerle haz rlam lard r. Bu listede ise farkl veya ayn alt gruptan eklerin birle mesiyle olu an birle ik yap m eklerinden sadece bir kaç müstakil olarak ele al nm t r. Yap m eklerini üç grupta toplayabiliriz. 1. sim yap m ekleri, 2. Say lara ge- 187

4 Sir Gerrard Clauson tirilen ekler, 3. Fiil yap m ekleri. simden yap m eklerini a) isimden isim yapma ekleri b) ilden isim yapma ekleri; Fiil yap m eklerini de a) isimden il yapma ekleri, b) ilden il yapma ekleri olarak alt gruplara ay rabiliriz sim yap m ekleri a) isimden isim yapma ekleri -ça:/-çe: Küçültme ve e itlik ekidir. Modern Türk dilinde küçültme eki vurgulu, e itlik eki de vurgusuz oldu u için ekin hangi görevde kullan ld ay rt edilebilir. lek bir ektir. Daha sonraki dönemlerde Farsçadan Türkçeye zaman zaman bu ekle kar t r lan seste bir ek girmi tir. -la:/le: S fat yapan bir ek olup i lek de ildir: körk güzellik >körkle güzel - a:/-gi e:/-k a:/-ki e: Küçültme s fat ve zar ar yapar.(etg 351). Muhtemelen 11. yüzy la kadar i lek olarak kullan lm t r. -ra:/-re: Önceki dönemlerde isim çekim eki olarak kullan lm t r.( ETG 187, 394, 429) iç>içre. i lek olmayan bir ektir. -ç :/-çi: Fail isimleri yapan, günümüzde de yayg n ve i lek olan bir ektir. -t :/-ti: Ayn zamanda bir il çekim eki olan bu ek isimlerden zarf türetir: edgü>edgüti. lek olmayan bir ektir. -t rt :/-tirti:/-turt :/türti: Yer zar ar türeten, i lek olmayan bir ektir: ö >ö türti ön tarafta. -k :/ki: S fat yapan bir ektir. Aitlik anlam verir. Günümüzde de i lek bir ek olmakla birlikte daha çok ilgi ve bulunma hâli ekini alm isimlere getirilir: içre:>içre:ki -du:/-dü: levi belli de ildir. Nadir görülen ve i lek olmayan bir ektir: kar>kardu dolu tanesi - u:/-gü: S fatlardan soyut isimler yapan bir ektir. lek de ildir. Ayn zamanda ilden isim yapma ekidir: énç bar ç l > énçgü bar - u:/- ü: Fiilden isim yapma ekleri k sm na bak n z (c). -ru:/-rü: Eski bir isim çekim eki oldu u dü ünülmektedir. çine, içine do ru gibi anlamlar verir. lek de ildir: ev>evrü. -r ile biten illere -u:/-ü: zarf il ekinin getirilmesiyle ortaya ç kan ekille kar t r lmamal d r. - aru:/-gerü: -ru,-rü eki ile ayn anlam verir. Genellikle yönelme hâl ekiyle -ru,-rü eklerinin birle mesiyle olu tu u söylenir. Bulunma hâli ekinin -ka,-ke oldu u zamanlarda da bu ekin(- a,-ge) kullan lmas ndan dolay bu aç klaman n do ru oldu unu kabul etmek güçtür. -layu:/-leyü: simden türetilmi illeri zarf yapt söylenebilir. Fakat, bu aç klamaya uygun elimizde sadece bir örnek vard r: arsla:n>arslanlayu: arslan gibi. Bu ekin sadece hayvan isimlerine geldi i dü ünülebilir. 11. yüzy la kadar i lek oldu u tahmin edilir. -Vç: Küçültme ve sevgi ifade eden kelimeler türetir. lek de ildir: ata baba >ataç babac k. (ETG 44).

5 Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan ekler -d ç/-diç: levi belli de ildir. Çok nadir görülen ve i lek olmayan bir ektir: sa: samimi >sa d ç yak n arkada. - Vç/-gVç: levi belli de ildir: od>od uç me ale, ku >ku aç serçe. lek olmayan bu ek ilden isim yapma eki olarak da kullan l r. -la:ç/-le:ç Fiilden isim yapma ekleri k sm na bak n z (c). - ut/-güt Fiilden isim yapma ekleri k sm na bak n z (c). -ç /-çig -s, -sig ekinin sonraki eklidir. *-çs,-çsig ekillerinin kayna mas yla ortaya ç kt dü ünülebilir. Ayn zamanda ilden isim yapma eki olarak kullan lm t r. (ETG 80) -ta: /-te:g ( -da:? -de:g?) Bu ek asl nda te:g edat n n kendisidir. anta: bunun gibi gibi kelimelerde kelime köküyle kayna m t r. Di er kelimelerle birle mi ekliyle yayg n ve i lek de ildir. -l /-lig yelik bildiren s fatlar olu turur. S k kullan lan i lek bir ektir. Günümüzde -l,-li gibi ekillere dönü mü tür -s /-sig Benzerlik bildiren fakat bu ekliyle kullan lmayan llere -,-g eklenmesiyle olu mu bir ektir. lek de ildir: er>ersig erkek gibi. -Vk Küçültme ve efkat bildiren kelimeler yapar: ög anne > ögük annecik. -çak/-çek Somut nesnelerin isimlerinde görülür. Bu eki alm baz kelimelerin kesin bir etimolojisi yoktur. lek olmayan çok eski bir ektir. Fiilden isim yapma eki olarak da kullan l r: ba r ci er, bel >ba rçak semer. -çuk/-çük Ka garl ekin küçültme eki oldu unu belirtir. Hâlâ i lek olan bu ek 11. yüzy lda nadir olarak kullan lan yeni bir ekti. -dak,-dek levi belli de ildir: ba r çi er, bel >ba rdak giysi. lek olmayan bir ektir. -duk/-dük/-tuk/-tük levi belli de ildir. -duruk ekinin k salm ekli olabilir. S k kullan lan bir ek de ildir: kol>koltuk. - ak/-gek Fiilden isim yapma eki olarak kullan lan bu ek baz durumlarda isimden isim yapma eki olarak kar m za ç kar. Muhtemelen çok eski bir ektir. ETG 59 da verilen baz örneklerde bu eki kelime köklerinden ay rmak güçtür. -l k/-lik Somut ve soyut isimler yapar. Hâlâ yayg n olarak kullan lan bir ektir. -(V)muk/(V)mük levi belli de ildir. A a lama, küçültme bildiren isimler yapt dü ünülmektedir: kara>karamuk (bir tür ot), sol>solamuk solak. -rak/-rek Mukayese bildiren s fatlar yapar. 15. yüzy la kadar yayg n olarak kullan lan bu ek günümüzde i lekli ini yitirmi tir. - ak/- ek Etimolojisi tam olarak belli olmayan birkaç kelimede kar m za ç kar. lek bir ek de ildir: baka at n t rna >baka ak at n t rna n n iç k sm. -duruk/-dürük Araç gereç isimleri yapar. 11. yüzy la kadar yayg n olarak kullan ld dü ünülmektedir: boyun>boyunduruk. -sak/-sek stek bildiren bir ile -k getirilmesiyle olu mu bir ektir: er>ersek erkek isteyen. 11. yüzy la kadar i lek olan bu ek Mo olcaya da geçmi tir. 189

6 Sir Gerrard Clauson -suk/-sük levi belli de ildir: ba r>ba rsuk. lek olmayan bir ektir. -Vl S fat yapan bir ek olup ilden il yapma eki olarak da kar m za ç kar. lek de ildir: ya >ya l -ç l/-çil Tekrarlama ve al kanl k bildiren s fatlar yapar: ig hastal k > igçil hastal kl, ya mur>ya murç l ya murlu. 11. yüzy l ve sonras nda yayg n olan bu ek günümüzde i lekli ini yitirmi tir. - l/-gil Renkle ilgili isimler yapan bir ektir: ba >ba l k r saçl, yal yele >yal l beyaz yeleli. lek de ildir. Ayn zamanda say lara getirilen bir ektir. -s l/-sil levi belli de ildir: ar>ars l. Her iki kelime de kumral anlam na gelmektedir. lek olmayan bu ekin -ç l ekiyle alakal oldu u dü ünülebilir. -Vm levi belli de ildir: eder semer > edrim küçük yast k. Fiilden isim yapma eki ve iyelik eki olarak hâlâ s k kullan lan bir ektir. -dam/-dem Benzer anlam nda s fatlar türeten bir ektir: te ri>te ridem tanr gibi. Bununla birlikte isim türeten bir ek olarak da i lev görür: er>erdem. Nadir olarak görülen bir ektir. -Vn Eski bir ço luk ekidir. u örneklerde kar m za ç kar: er>eren, o ul>o lan, bod>bodun, öz>özen. Oy oyuk >oyun örne inde de bu ekin varl dü ünülebilir. 11. yüzy lda bu ek ço ul yapma i levini yitirmi tir. -ç n/-çin -ç l, -çil ekinin sonraki ekli oldu u söylenebilir: bal k>bal kç n bal kç l ku u. lek olmayan bir ektir -dun/-dün(-tun/-tün) -d n ç kma hâlinden farkl, eski bir isim çekim eki olmas muhtemeldir: ö >ö dün önünde, ön tarafta. - a:n/-ge:n levi belli de ildir: arpa>arpa a:n vah i arpa, yétti yedi >yéttige:n büyük ay. Bu ek ayn zamanda s k kullan lan bir ilden isim yapma ekidir. - un/-gün Topluluk isimleri yapar: alku: (alko:) hepsi >alka un hep birlikte Çok nadir görülen ve i lek olmayan bir ektir. -kan/-ken Ba l l k bildiren s fatlar yapar: te ri>te riken iman etmi, tanr ya ba l. lek de ildir. -la:n/-le:n lek olmayan çok eski bir ektir. Etimolojisi belli olmayan baz hayvan isimlerinde görülür: arsl:an, bursla:n, kapla:n, kula:n, y la:n. -man/-men levi belli de ildir: kö:z kor >közmen közde pi mi ekmek. lek olmayan bu ek sonraki dönemlerde Farsçadan gelen ve benzer anlam veren -mand ekinin ikinci ekli olarak kar m za ç kar: Türk>Türkmen örne inde bu sonradan ortaya ç kan ek görülür. - :n/- i:n -ç n,-çin ekinin sonraki eklidir: kök>kök in. lek olmayan bir ektir. -V levi belli de ildir: kö:l (gö:l)>kölü su birikintisi. Çok eski ve i lek olmayan bir ektir. Ayn zamanda iyelik eki olarak kullan l r. -dv /-tv levi belli de ildir: o:d>odun (odtu ), u:l temel >ulda yaln z,tek, ay>ayd, örneklerinde bu ek görülmektedir. zde bal k a kelimesinde de bu ekin varl dü ünülebilir. 190

7 Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan ekler -V levi belli de ildir: ba: >ba kelimelerinin her ikisi de ba anlam na gelir. Bu göreviyle i lek olmayan bu ek ilden isim yapma eki olarak yayg n bir ekilde kullan l r. -da: /-de: Payla lan anlam veren isimler türetir: kar n>kar nda. Bulunma hâli ekiyle e kelimesinin kayna mas yla olu mu bir ek oldu u kabul edilir. Hâlâ i lek olan bir ektir. - ay/-gey levi tam olarak belli olmasa da s fat türeten bir ek oldu u söylenebilir: küç güç >küçgey iddetli. lek olmayan bu ek ayn zamanda bir il çekim ekidir. -Vz levi belli de ildir: ékki>ékiz. lek bir ek de ildir. Bu ekle ilgili yukarda yapt m z aç klamalara bak n z. -duz/-düz levi belli de ildir: kün>küntüz. Etimolojisini tam olarak bilmedi imiz kunduz kelimesinde de bu ekin var oldu u kabul edilebilir. -s z/-siz Sahiplik bildiren -l, -lig ekinin kar t d r. Günümüzde de i lektir. b) sadece say lara ve benzer yap lara getirilen ekler -nti Eski s ra say eki oldu u dü ünülen bu ek sadece ékki:>ékinti: ikinci örne inde kar m za ç kar. -a u/-egü Topluluk isimleri yapar. Birkaç kelimede kar m za ç kar: ad n di er >ad na u di erleri -Vnç S ra say lar yapar. -nti ekinin kayna m ekli oldu u dü ünülebilir. - l/-gil üç>üçgil üçgen, tört>törtgül dörtgen örneklerinde görülen bu ek ayn zamanda isimden isim yapma eki olarak kar m za ç kar. -Vr ve - a:r/- e:r Say lara getirilen üle tirme ekidir. -m /-mi Sadece altm ve yetmi örneklerinde görülür. Say lara on anlam katan eski bir ektir. c) ilden isim yapma ekleri -a:/-e:/- :/-i:/-u:/-ü: Bu eklerin tamam zarf il ekidir. Fakat baz kelimelerde zarf il eki olarak m isimden isim yapma eki olarak m kullan ld n ay rt etmek güçtür: u:d- takip et >udu: ondan sonra, bas->basa sonra zar ar nda bu ek görülür. Fiilden isim yapma eki olarak i lek olmayan bu ek bir iki örnekte bulunur: ad r- böl- >ad r : t rm k - a:/-ge: Yukar da da bahsetti imiz, bil->bilge, ö->öge örneklerinde görülen bu ek av ç a ya l ki i gibi etimolojisini tam olarak bilmedi imiz birçok kelimede kar m za ç kar. Çok eski bir ek olup i lek de ildir. -ma:/-me: 8. yüzy lda kullan lmaya ba lanan bu ek 11. yüzy lda i lekli ini yitirmi tir. O dönemde eklendi i kelimelere genellikle edilgen bir anlam katar: kes->kesme perçem. Günümüz Türkçesinde isim il eki olarak i lek bir ektir. - ma:/-gme: Asl nda s fat il eki olan bu ek zarf ve isim türetmek için de kullan lm t r. 11. yüzy la kadar i lek oldu u tahmin edilen bu ek daha sonra i lekli ini yitirmi tir. -ç :/-çi: simden isim yapma eki olan bu ek 11. yüzy lda illerden isim türet- 191

8 Sir Gerrard Clauson mek için de kullan lm t r: ok :- ça rmak, seslenmek >ok :ç : avukat, dan man. -daç :/-deçi:/-taç :/-teçi: ~ - u:ç :/-gü:çi:bu ekler illerden, durum bildiren isimler veya fail isimler türetir.- u:ç :/-gü:çi: eki -gu:,-gü: ekiyle -ç :/-çi: ekinin birle mesiyle olu mu tur. Ka garl ya göre bu eklerden 1. grupta olanlar Bat Türkçesinde (O uz, K pçak), 2. grupta olanlar ise Do u Türkçesinde (Uygur, Hakaniye) görülür. Bu ekler 11. yüzy la kadar i lekli ini korumu tur. -d :/-di ö:g öv- >ögdi: övgü gibi baz kelimelerde i levi belli de ildir. Daha çok edilgen çat eki alm illere getirilir: üdrün- seçil- >üdründi: seçilmi. Bu kullan m yla hâlâ i lek olan bu ek ayn zamanda bir il çekim ekidir. - l :/-gli: - ma:/-gme ekiyle ayn görevdedir. S fat il ekidir. -m :/-mi: levi belli de ildir. Sadece tegir- çevir- >tegirmi: yuvarlak örne inde kar m za ç kar. -çu:/-çü: Ka garl, dönü lülük bildiren illerden bu ekle türetilmi birçok kelime örne i vermi tir. Yukar da bahsedilen -d :/-di: ekinin verdi i anlama benzer bir anlam verir: at n- at l- >at nçu: at lm. lek bir ek de ildir. - u:/-gü: Farkl i levleri olan bu ek (ETG 115,141) ilden isim ve s fat türetmede kullan l r. 11. yüzy la kadar yayg n bir ekilde kullan lan ek ayn zamanda isimden isim yapma eki olarak kar m za ç kar. - u:/- ü: taya- güven- >taya u: bakan gibi kelimelerde -n- eki ile - u:/-gü: ekinin kayna m ekli oldu u aç kt r: esri>esri ü: benekli, alacal gibi birkaç kelimede ise i levi belli de ildir. -p lek bir zarf il ekidir. ETG 126 da -p ile biten tek heceli üç kelimenin (ör: kop hepsi ) s fat olarak kullan lan zarf iller oldu u belirtilmi tir. Fakat etimolojileri üphelidir ve bunlara benzer iki heceli ba ka bir kelime yoktur. -ç Dönü lülük bildiren illerden isimler türetmede kullan l r: ögrün- ne eli ol- > ögrünç ne e. Dönü lülük illerine gelmeyen - /-i ekinin kayna mas yla olu mu tur. Baz kaynaklarda -nç eklinde gösterilse de bu do ru bir ekil de ildir. 11. yüzy la kadar i lek olan bu ek günümüzde i lekli ini yitirmi tir. - Vç/-gVç: Ço unlukla araç gereç isimleri türetir: k s->k s aç. 11. yüzy la kadar i lekli ini korudu u söylenebilir. Ayn zamanda isimden isim yapma ekidir. -laç/-leç Etimolojisini tam olarak bilmedi imiz birkaç kelimede kar m za ç kar. k :la:ç ahbaz at, sukurlaç börk. Çok eski ve i lek olmayan bir ektir. -ma:ç/-me:ç Yemek isimleri türetir: tut->tutama:ç ehriye,eri te 11. yüzy la kadar i lek oldu u söylenebilir. -nç. -ç ekine bak n z. -Vt ad r->ad rt fark, bas->basut yard m. 11. yüzy ldan önce i lekli ini yitirmi tir. - ut Etimolojisi belli olmayan alp>alpa: ut cesur sava ç, ba:y zengin >baya: ut zengin denizci, ara: ut kad n kelimelerinde kar m za ç kar. Bu kelimelerin -a eki ile isimden türemi illere - ut ekinin getirilmesiyle olu tu unu söylersek daha do ru olur. Çünkü -a yard mc ses de il ekin 192

9 Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan ekler parças d r ve - a d nda bildi imiz ba ka bir iki heceli ek yoktur. Çok eski olan bu ek i lek de ildir. -V /-Vg En çok kullan lan ilden isim yapma ekidir. -Vk ekiyle bu ek aras ndaki anlam fark - e er varsa- belli de ildir. Günümüzde baz Türk lehçelerinde -Vv ekliyle hâlâ i lek oldu u söylenebilir. -ç /-çig S fat yapan bir ektir. lek olmayan bu ek sadece dönü lülük illerine getirilir: yars n- isyan edil- >yars nç isyan. -ç ve -s /-sig eklerinin kayna mas yla olu mu tur. simden isim yapma eki olarak da kullan l r. -nç /-nçig -ç /-cig ekine bak n z. -kv /-kvg ve - Vk/-gVk Bu eklerin birbirinden farkl oldu u söylenebilir. (ETG 114, B 52). Baz durumlarda al kanl k bildiren isimler türetir: iç>içgek vampir. Bu eki alm kelimelerin baz lar n n etimolojisi belli de ildir. lek olmayan çok eski bir ektir. -Vk Birçok kelimede kar m za ç kan bir ilden isim yapma ekidir. Baz durumlarda edilgen bir anlam ta r: *anu- haz rlamak >anuk haz r. -V /-Vg eki ile bu ek aras ndaki fark bilinmemektedir. 11. yüzy ldan sonra kullan mdan dü mü tür. -çak/-çek levi belli de ildir: urun- vur-,devir- >urunçak teminat, garanti. Sadece dönü lülük illerine getirilen bu ek i lek de ildir. simden isim yapma eki olarak da kar m za ç kar. -dak/-dek levi belli de ildir: yal n- soyun- > yal ndak ç plak. lek de ildir. simden isim yapma eki olarak da kullan l r. -mvk Bu ekin -ma:k/-me:k isim il eki oldu u söylenebilir. Fakat, Orta Türkçe döneminde baz kelimelerde ünlünün k sa olmas ve ekte ses ayk r la mas görülmesinden dolay bu kesin de ildir. Muhtemelen 11. yüzy ldan önce i lekli ini yitirmi tir. (B. 84) -s k/-sik levi belli de ildir. Benzerlik eki -s /-si ile -k ekinin birle mesinden olu mu tur: bat-> kün bats k (ETG 134, 152). lek bir ek de ildir. -yuk/-yük S fat ve isim yapmada kullan lan bu ek ayn zamanda bir il çekim ekidir. (ETG 134, 152): s - k r- > s yuk k r k. 11. yüzy ldan önce i lekli ini yitirmi tir. -Vl levi belli de ildir: * na- inan- > nal emin, güvenilir. Çok eski oldu u dü ünülen bu ek i lek de ildir. simden isim yapma eki olarak da kullan l r. - l/-gil levi belli de ildir: b ç- kes- > b ç l kesik, k r k. simden isim yapma eki ve il çekim eki (emir) olarak da kar m za ç kar. Mo olcadan al nan kelimelerde görülen - ul/-gül ekiyle kar t r lmamal d r. -Vm Fiillerden somut ve soyut isimler türetmek için kullan lm t r: o:b- yut- >obum a z dolusu. Hâlâ i lek oldu u söylenebilir. -Vn levi belli de ildir: tüg- dü ümle- >tügün dü üm. 11. yüzy lda ve belki sonras nda da i lek bir ektir. - a:n/-ge:n Tekrarlama bildiren s fatlar yapar. Bu ekin kullan ld tav a:n gibi baz kelimelerin etimolojisi belli de ildir. Bu yüzden eski bir ek oldu u dü ünülebilir. 11. yüzy lda ve sonras nda da i lek bir ektir. 193

10 Sir Gerrard Clauson - n/-gin levi belli de ildir: kev- çi ne- > kevgin hazm güç. Nadir görülen, i lek olmayan bir ektir. Çok eski oldu u söylenebilir. - un/-gün Hem s fat (ol- ol- > ol un), hem de isim yap m eki olarak (ört- >örtgün istif edilmi m s r ) kullan l r. Orta Türkçe döneminde i lek olan bir ektir. -man/-men levi belli de ildir: ört- > örtmen örtü, battaniye. lek olmayan bu ek ayn zamanda isimden isim yapma ekidir. -ça /-çe Tekrarlama bildiren isimler türetir: unut->unutça unutkan. lek olmayan bir ektir. -r Fiil çekim eki olan bu ek ayn zamanda isim/s fat yap m eki olarak kullan l r. Hâlâ i lek bir ektir. -mvr levi belli de ildir: ya: >ya mur. lek olmayan bir ektir. -V Ço unlukla soyut isimler türetmek için kullan lan bir ektir: köse:- iste- > kösü istek. Türkiye Türkçesinde daha çok bir i in nas l yap ld n anlat r. -m /-mi Fiil çekim ekidir. ETG 122 de ilden isim yapma eki olarak verilmi tir. Bugün il çekim eki olarak s kl kla kullan l r. -ma:z/-me:z Fiil çekim eki olan bu ek bazen isim ve s fat türetmek için kullan l r (ETG 121). Hâlâ i lek bir ektir Fiil yap m ekleri a)isimden il yapma ekleri -a:-/-e:-(- :-/-i:-/-u:-/-ü:-) Geçi li iller yapar. -a:- ve -e:- di erlerine göre daha s k kullan lm t r. Muhtemelen en eski isimden il yapma ekidir. 8. yüzy ldan önce i lekli ini yitirmi tir. -da:-/-de:- -la:-/-le:- ekinin sonraki eklidir. Ço unlukla - ile (ba: >ba da:- ba la ), -l ile (a:l oyun, hile > alda:- kand r- ) ve -n ile ( ün ses > ünde- seslen- ) biten isimlere getirilir. Günümüzde i lek bir ek de ildir. -ta:-/-te:- -la:-/-le:- ekinin sonraki eklidir. Ço unlukla -k ile biten kelimelere getirilir. ok>okta ok at-. Günümüzde i lek bir ek de ildir. - a:-/-ge:-/-ka:-/-ke:- Ka garl n n eserinde yer verdi i - a:-/-ge:- alm iller -ka:-/-ke:- alm llerden çok daha fazlad r. Ço unun etimolojisi belli de ildir. Baz lar kök hâlinde olan iller veya - /g,-k ilden isim yapma eklerine -a:-/-e:- getirilmesiyle olu tu u dü ünülen illerdir. Fakat yarl ka- (*yarl ka-) emret- ilinin yarl emir kelimesinden, irkinçke- ac - ilinin de irkinç zavall kelimesinden türedi i dü ünülür. -Vr a:-/-vrge:- Vr an-/-vrgen eklerine bak n z. -la:-/-le:- Geçi li iller yapmak için kullan lan, 11. yüzy l veya daha öncesinden kalan bir ektir. Hâlâ i lektir. -ra:-/-re:- Bu ekle türetildi i dü ünülen baz iller olmas na ra men i lek bir ek de ildir. (ETG 95, B, 171) -s ra:-/-sire:- yoksun ol- anlam nda iller türetir. Etimolojik olarak isimden isim yapma eki -s z/-siz ile ba lant s vard r (ETG 99, B 173). lek bir ek

11 Türkçede Sekizinci Yüzy ldan Önce Kullan lan ekler de ildir. -sa:-/-se:- stek, ihtiyaç bildiren iller türetir. 11. yüzy la kadar i lek olan ek daha sonra i lekli ini yitirmi tir. Fiilden il yapma eki olarak da kullan l r. -l :-/-li:- tum so uk > tuml :- so uk ol- ve belki birkaç ilde daha kar- m za ç kan ekin belli bir etimolojisi yoktur. lek de ildir. -s :-/-si:- Benzerlik bildiren iller türetir. -m ilden isim yapma ekine dönü lülük eki getirilerek yap lan illerin d nda pek kar m za ç kmaz. ( ETG 157, -Vms n-, -Vmsin-). lek olmayan bir ektir. -ad:-/-ed:- Geçi li ve geçi siz iller yapar: kut>kutad-. lek de ilidir. -Vk Geçi siz veya edilgen iller yapar: iç>içik-, a u: zehir >a uk- zehirlen-. lek olmayan bu ek ilden il yapma eki olarak da kullan l r. -Vl- Geçi siz iller türetir: tusu: yarar > tusul- (tusuk-) yaral ol- gibi birkaç ilde kar m za ç kar. lek olmayan bu ek ilden il yapma eki olarak da kullan l r. -Vn- Muhtemelen -a,-e isimden il yapma ekine dönü lülük ekinin getirilmesiyle olu mu tur. ETG 90 a bak n z. -Vr an-/-vrgen- -Vr a:-/vrge:- ekine dönü lülük ekinin getirilmesiyle olu mu tur. Sadece bu kullan m yla kar m za ç kan ek geçi siz iller türetir: alp>alp r an- çok çabala-. ETG 96 da Vrka:-/Vrke:- eklinde gösterilse de do ru ekil de ildir. lek bir ek de ildir. -Vr- Geçi siz iller türetir: ürü beyaz > ürü er- beyaz ol-. Etimolojik olarak -ad:-/-ed:- eki ile ilgisi oldu u dü ünülebilir. lek olmayan ek ilden il yapma eki olarak da kullan l r. - ar-/-ger- (-kar-/-ker-) Geçi li ve geçi siz iller yapar.(etg 87, B 163) ot>ot ar- otlat-, kö ül ak l >kö ülger dü ün-. Orta Türkçe dönemine kadar i lek oldu u dü ünülür. B 164 te - r-/-gir-/- ur-/-gür- ekleriyle birlikte verilmi tir. Fakat bu ekler ilden il yapma ekleri olmal d r. b) ilden il yapma ekleri -ma:-/-me:- Olumsuzluk ekidir. Bütün dönemler de i lek bir ektir. -sa:-/-se:- stek, ihtiyaç bildiren iller yapar. 11. yüzy la kadar i lek olan ek bu dönemden sonra i lekli ini yitirmi tir. Ayn zamanda isimden il yapma ekidir. -s :-/-si:- Benzerlik anlam nda iller türetir: em->emsi:- emer gibi görün-. Daha çok dönü lülük illeriyle kullan l r. 11. yüzy lda kullan mdan dü mü olmal d r. simden il yapma eki olarak da kullan l r. -d- Varl ve i levi belli de ildir. Fiilleri vurgulu hâle getirdi i söylenebilir: to:->tod- doy, *ko:->kod-. simden il yapma eki olarak da kullan l r. ETG 153 e bak n z. -t- Sesli har erle ve -r- ile biten illere getirilen ettirgen çat ekidir. Her dönemde i lek bir ektir. -Vk- Geçi siz illeri vurgulu hâle getirir: a:c- aç ol- >ac k- açl ktan öl-. Geçi li illeri ise geçi siz yapar: böl->bölük- ayr ol-. lek olmayan bu ek 195

12 Sir Gerrard Clauson isimden il yapma eki olarak da kullan l r. -s k-/-sik- Edilgen çat da vurgulu(?) iller yapar: ut- feth et- >utsuk- feth edil-. Muhtemelen -s -/-si:- ve k- eklerinin birle mesiyle olu mu tur. lek de ildir. -Vl- Edilgen çat ekidir. Her dönemde i lek bir ektir. -Vn- Dönü lülük çat ekidir. Geçi li illeri geçi siz hâle getirir. Özellikle -a:- /-e:- ile biten illeri baz durumlarda edilgen yapar. Her dönemde i lek bir ektir. -Vms n-/-vmsin- -si:-/-s :- ekine bak n z. -Vr- Muhtemelen en eski ettirgen çat ekidir (ETG 161). -z- ekiyle ilgisi olabilir. lek de ildir. simden il yapma eki olarak da kar m za ç kar. -dur-/-dür-/tur-/-tür- Ünsüzle biten illere getirilen ettirgen çat ekidir. Her dönemde i lek bir ektir. - ur-/-gür- Hangi durumda kullan ld tam olarak bilinmemesine ra men -ç-, -d-, -r, - - ve -z- ile biten llere getirilen ettirgen çat eki oldu u söylenebilir. Fakat böyle illere getirilen tek ettirgen çat eki de ildir. Orta Türkçe dönemine kadar i lek oldu u dü ünülmektedir. -V - Kar l kl yap lan i leri anlat r: ur->uru -. E zamanl i leri anlatmak için kullan l r: igle- hasta ol- > igle - birlikte hasta ol-. Rekabet ve i te lik bildiren iller de türetir. Tek özneli cümlelerde ise ilin bildirdi i i e öznenin tamam n n dâhil oldu unu bildirir: boyma:- dolan- > yip boyma d ip tamamen dola t. (Ka garl n n eserine bak n z: II, 113,225) Her dönemde i lek bir ektir. -Vz- Ettirgen çat ekidir. Nadir olarak kar m za ç kan ekin çok eski oldu u söylenebilir. -Vr-, -s z/-siz ve -s ra:-/-sire:- ekleriyle ilgisi olabilir. lek de ildir. -duz-/-düz-/-tuz-/-tüz- Ettirgen çat ekidir. Ka garl taraf ndan O uzca bir ek oldu u söylenmi tir (II. 202). -dur- ekiyle yak ndan ili kilidir. 196

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1

Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 39-48 ss. Sonra, Önce Kelimelerinin Edat Kategorisi çindeki Durumu 1 Leylâ KARAHAN 2 Özet: Kelimelerin hangi tür kategorisinde yer alaca n belirleyen

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Türkbilig, 2011/22: 57-66. Seyfullah TÜRKMEN *

Türkbilig, 2011/22: 57-66. Seyfullah TÜRKMEN * TAKVÎM- TATAR MA A-ACEM ÜZER NE B R D L NCELEMES Seyfullah TÜRKMEN * Özet: Takvîm-i Tatar ma a-acem 6 varaktan olu an risaledir. Risale 12 hayvanl Türk takvimi konusunda kaleme al nm t r. Bu risalenin

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Kamil ER ÖZ: Dilin sözvarl nda önemli yere sahip olan deyimler, genel olarak e dizimli (collocation) sözcükler içeren, sözdizimsel

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Kültür tarihi boyunca dil ve ö retiminden çok söz edilmi, farkl dikkatlarlerleh dilin varl, olu mas n ve geli mesi ifadeye çal m t r.

Kültür tarihi boyunca dil ve ö retiminden çok söz edilmi, farkl dikkatlarlerleh dilin varl, olu mas n ve geli mesi ifadeye çal m t r. D L N DO RU VE GÜZEL KULLANIMI ÜZER NE Prof. Dr. erif AKTA ÖZ: Dil, kimli iminzin hem yap c unsuru hem de özüdür. Son derece karma k ve son derece varl m zla iç içe olan dili ideal anlamda güzel ve do

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar T.C. ULUDA ÜN VERS TES LÂH YAT FAKÜLTES DERG Cilt: 18, Say : 2, 2009 s. 27-41 Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar Abdurrahman Kurt Prof. Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi k_abdurrahman@hotmail.com Özet

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı