YMN39 POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YMN39 POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 YMN39 POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ M.B. Akın 1, E. Akyol 1, Ö. Doğan 1, S. Kırboğa 1, A. Bozkurt 2, M. Öner 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa Kampusü, Esenler İSTANBUL 2 Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Büyükçekmece-İSTANBUL e-posta: ÖZET Bu çalışmada polielektrolit katkı maddelerinin, sulu çözeltideki kalsiyum oksalat kristal büyümesine etkileri incelenmiştir. Vinilfosfonik asit yüzdeleri farklı Vinilfosfonik asit 4-Vinilimidazol kopolimerleri, N, N Metilen bis akrilamid yüzdeleri farklı Vinilfosfonik asit ve Etilen glikol metakrilat fosfat polimerleri katkı maddesi olarak sentezlenmiştir. Kalsiyum oksalat kristalinin büyüme hızına, polimerlerin etkisi çözelti iletkenliğinin zamanla değişimi kaydedilerek ölçülmüştür. Kristal yapısına olan etkiler ise SEM fotoğrafları sayesinde belirlenmiştir. Polimer yapısının ve içeriğinin kalsiyum oksalat kristal büyümesini önleme ve kristal yapısında değişiklere neden olan etkili parametreler olduğu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kalsiyum oksalat, polielektrolitler, kristalizasyon, katkı maddeleri. 1. GİRİŞ Kalsiyum oksalat (CaOx) ın kristalizasyonun da üç değişik morfoloji proses şartlarına bağlı olarak gözlenmektedir: monohidrat (CaC 2 O 4 H 2 O, COM), dihidrat (CaC 2 O 4 (2+x)H 2 O (x<0.5), COD) ve trihidrat (CaC 2 O 4 3H 2 O, COT). COM ve COD un ikisi de böbrek taşlarında bulunurlar, fakat COM klinik taşların içinde önde gelmektedir [1]. Aynı zamanda COM, şeker fabrikalarındaki ısı değiştiricilerde ısı aktarımını etkileyen kabuğu oluşturan ana bileşenlerden biridir [2]. Değişik gruplar ve kişilerce değişik malzemeler sentezlenmiş ve CaOx kristalizasyonuna etkileri incelenmiştir [3, 4, 5]. Bu çalışmada kullanılan Vinilfosfonik asit (VPA) 4-Vinilimidazol (4-VIm) kopolimeri serbest radikal polimerizasyon metodu kullanılarak çeşitli monomer konsantrasyonlarında sentezlenmiştir [6, 7]. Bunun yanı sıra VPA ve Etilen glikol metakrilat fosfat (EGMP) monomerleri kullanılarak N, N -Metilen bis akrilamid (MBA) çapraz bağlayıcısı ile farklı konsantrasyonlarda çapraz bağlı polimerler sentezlenmiştir. Sentezlediğimiz bu polimerlerin CaOx kristalizasyonuna etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak EGMP ve VPA monomerinin MBA çapraz bağlayıcısı ile farklı konsantrasyonlardaki polimerlerinin ve VPA-co-4VIm kopolimerinin CaOx kristalizasyonunu engellediği gözlenmiştir. Ayrıca VPA içeren polimer ve kopolimerlerin kristalizasyonun morfolojisini değiştirdiği tespit edilmiştir [7].

2 2. YÖNTEM 2.1. Monomer, Polimer ve Kopolimer Sentezleri 4-VIm monomeri, Urokonik asit (Sigma Aldrich Co.) kullanılarak sentezlenmiştir [6, 7]. Sentez işlemi, bir distilasyon aparatı içinde Urokonik asitin 220 o C de yüksek vakum altında bozunmasıyla elde edilen 4-VIm ün tekrar kristallendirilmesiyle gerçekleştirildi. Sentezlenen kopolimer, Vinilfosfonik asit (Sigma Aldrich Co.) ve 4-Vinilimidazol kullanılarak hazırlanan Poly(VPA-co-4VIm) dir. Sentez sırasında VPA/4VIm oranları beslemede molce 1/1, 2/1, 4/1 ve 8/1 dir. Kopolimerin kimyasal formülü Şekil 1 de gösterilmiştir. Ayrıca VPA ve EGMP polimerleri çapraz bağlayıcı olarak N, N -Metilen bis akrilamid (Sigma Aldrich Co.) (MBA) kullanılarak sentezlenmiştir [7]. VPA polimerinde çapraz bağlayıcı oranları, ağırlıkça %10, %20 ve %30 dur. Polimerin kimyasal formülü Şekil 2 de gösterilmiştir. EGMP (Sigma Aldrich Co.) homopolimeri ve EGMP ın ağırlıkça %5, %10, %20 ve %30 çapraz bağlayıcı içeren polimerleri sentezlenmiştir [7]. Kimyasal formülleri sırasıyla Şekil 3 ve 4 te gösterilmiştir. Şekil 1. Poly(VPA-co-4VIm) Şekil 2. VPA-MBA polimeri. Şekil 3. EGMP homopolimeri. Şekil 4. EGMP MBA polimeri Kristalizasyon Deneyleri Kristalizasyon deneyleri, 1000 ml hacimli cam reaktörde kalsiyum oksalatın aşırı doymuş çözeltileri kullanılarak yapılmıştır. Kalsiyum klorür (CaCl 2 ) ve sodyum oksalat (Na 2 C 2 O 4 ) çözeltilerinin karıştırılması ile kristalizasyon sağlanmıştır. İki ayrı şartta çalışılmıştır. Birinci şartlarda T=37 o C, [Ca 2+ ]=[Ox 2- ]=3.5x10-4 M olarak alınmış, ikinci

3 çalışma koşullarında ise T=30 o C, [Ca 2+ ]= M, [Ox 2- ]= M, [Ca 2+ ]/[Ox 2- ]=R i =0.5 şartlarında deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 3. BULGULAR 3.1. Polimer Karakterizasyonu VPA-MBA, EGMP-MBA monomerlerinden oluşan polimerler ve kopolimer FT-IR analizi kullanılarak karakterize edilmiştir. Elementel analiz verilerinden yola çıkılarak kopolimer için yapılan hesaplamalar Çizelge 1 de verilmiştir. Kopolimer içeriğinin monomer besleme oranına bağlı olduğu gözlenmektedir. VPA %50 den %89 a çıkarıldığında kopolimerin içerdiği VPA miktarının %37 den %64 e değiştiği belirlenmiştir. Benzer şekilde yapılan analiz ve hesaplamalar sonucunda çapraz bağlayıcı olarak MBA kullanılan polimerlerdeki VPA ve EGMP miktarlarında düşüş olduğu gözlenmektedir. Çizelge 1. Kopolimerlerdeki besleme ve kompozisyondaki VPA monomeri miktarı Örnek Besleme oranı (mol) Elementel Analiz Verileri VPA (%mol) VPA/4VIm %C %H %N 1 1/ / / / Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonu Polimer etkinliği k 0 /k değerlerine bakılarak değerlendirildi. k 0 /k oranı kalsiyum oksalat kristalizasyon hızının (k 0 ), polimer kullanıldığı zaman ele geçen kristalizasyon hızına (k) oranı olarak alındı. k 0 /k oranı kalsiyum oksalat çözeltisinin değerinden büyük olan polimerler kalsiyum oksalat kristalizasyonunu önlemede etkili olan polimerlerdir. T=37 o C, [Ca 2+ ]=[Ox 2- ]=3.5x10-4 M şartlarında polimerler varlığında gerçekleştirilen kristalizasyon deneylerine ait veriler Çizelge 2 de özetlenmektedir. Çizelge 2. CaOx kristalizasyon hızına etkiler (T=37 o C, [Ca 2+ ]=[Ox 2- ]=3.5x10-4 M) Kullanılan Katkı k 0 /k (1 mg/l) k 0 /k (10 mg/l) k 0 /k (50 mg/l) EGMP Homopolimer EGMP %5 MBA EGMP %10 MBA EGMP %20 MBA EGMP %30 MBA VPA %10 MBA t d > 480 dakika - - VPA %20 MBA t d > 480 dakika - - VPA %30 MBA t d > 480 dakika - VPA-co-4VIm 1/ VPA-co-4VIm 2/ VPA-co-4VIm 4/ VPA-co-4VIm 8/ Sentezlenen EGMP polimerinin engelleme etkisi 50 mg/l kullanıldığında gözlenmiş olup aynı zamanda bu polimerinin çapraz bağlayıcı MBA içeriği artışı ile kristalizasyonu

4 engelleme etkisinin azaldığı görülmüştür. Bu polimerin 1 mg/l ve 10 mg/l konsantrasyonlarında engelleyici etkisi gözlenmemiştir. VPA polimeri varlığında yapılan kristalizasyon deneylerinde de bu polimerin kristalizasyonu engellediği gözlenmiştir. Çapraz bağlayıcı MBA içeriğinin artışı engelleme etkisinin azalmasına neden olmaktadır. Engelleme etkisi EGMP polimerinden daha fazladır. 1 mg/l VPA polimeri varlığında yapılan kristalizasyon deneyleri sonucunda ağırlıkça %10 ve ağırlıkça %20 çapraz bağlayıcı MBA içeren polimerlerin kristalizasyonu 480 dakika engellediği tespit edilmiştir. %30 çapraz bağlayıcı içeren polimer kullanıldığında engelleme etkisi azalmakta, kristalizasyonun meydana geldiği tespit edilmektedir. Kristalizasyon deneylerinde %30 MBA içeren VPA polimerinin 10 mg/l kullanılmasıyla kristalizasyonun 480 dakika durdurduğu gözlenmiştir. VPA-co-4VIm kopolimerinin kristalizasyonu yavaşlatma etkisinin VPA/4VIm oranına bağlı olduğu yapılan deneylerle ispatlanmıştır. 1 mg/l kopolimer varlığında bir etki gözlenmezken 10 mg/l kopolimer varlığında VPA oranının artışıyla etki 1.58 değerinden değerine yükselmektedir. Bu sonu. kopolimerdeki VPA artışının krsitalizasyonu yavaşlatmakta olduğunu göstermektedir. T=30 o C, [Ca 2+ ]/[Ox 2- ]=0.5 şartlarında polimerler varlığında gerçekleştirilen kristalizasyon deneylerine ait veriler Çizelge 3 de özetlenmektedir. EGMP polimeri bu koşullarda kristalizasyonu engellemediği gözlenmiştir. VPA-co-4VIm kopolimeri 50 mg/l kullanıldığında kristalizasyonu yavaşlatmaktadır. VPA/4VIm oranının artışı ile yavaşlatma etkisi artmaktadır. VPA-MBA polimeri 50 mg/l kullanıldığında kristalizasyonu yavaşlatmakta 10 mg/l ve daha düşük konsantrasyonlarda bu etkisini kaybetmektedir. Çapraz bağlayıcının artışı ile kristalizasyonu engelleme etkisi azalmaktadır. Çizelge 3. CaOx kristalizasyon hızına etkiler (T=30 o C, [Ca 2+ ]/[Ox 2- ]=0.5) Kullanılan Katkı k 0 /k (1 mg/l) k 0 /k (10 mg/l) k 0 /k (50 mg/l) VPA %10 MBA 1,48 2,29 39,28 VPA %30 MBA 0,64 0,99 17,72 VPA-co-4VIm 1/1 0,35 0,45 2,22 VPA-co-4VIm 8/1 0,30 0,53 4,08 k0/k 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 VPA-co-4VIm 8/1 VPA-co-4VIm 1/ Polimer konsantrasyonu (mg/l) Şekil 5. VPA-co-4VIm kopolimerinin CaOx kristalizasyonuna etkisi (T=30 o C, [Ca 2+ ]/[Ox 2- ]=0.5)

5 k0/k VPA %10 MBA VPA %30 MBA Polimer konsantrasyonu (mg/l) Şekil 6. VPA-MBA polimerinin kalsiyum oksalat kristalizasyonuna etkisi (T=30 o C, [Ca 2+ ]/[Ox 2- ]=0.5) 3.3. SEM Fotoğrafları Kristalizasyon sonucu ele geçen ürünler süzülmüş ve SEM fotoğrafları çekilmiştir. Bu fotoğrafların incelenmesi sonucunda polimerler varlığında morfolojik değişiklikler gözlenmiştir. Katkısız kristalizasyon sonucu oluşan kristaller monoklinik prizmatik ve kontak çifti şeklindedir ve ortalama en 3 µm, boy 7 µm ölçülmektedir (Şekil 7a). EGMP polimeri varlığında kristal yapı monoklinik prizmatik, kontak çifti ve aglomere şeklindedir (Şekil 7b). Kristallerin ortalama eni 1.6 µm, boyu 4.1 µm ölçülürken, aglomere kristallerin ortalama boyu 4.4 µm olarak ölçülmektedir. VPA-co-4VIm kopolimeri ve VPA-MBA polimeri varlığında kristal yapı tetragonal yapıya dönüşmektedir. Kopolimer varlığında oluşan kristallerin ortalama eni 3.5 µm boyu 19.3 µm ölçülmüştür. VPA-MBA polimeri varlığında oluşan kristallerin ortalama eni 0.5 µm, boyu 2.4 µm olarak ölçülmüştür. 4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA T=37 o C, [Ca 2+ ]=[Ox 2- ]=3.5x10-4 M konsantrasyonda VPA polimerinin kalsiyum oksalat kristalizasyonunu yavaşlatmada son derece etkili olduğu gözlenmiştir. 50 mg/l ve üzerindeki miktarları kristalizasyonu 7 saatten fazla durdurabilmektedir. Kopolimerde VPA oranı yükseldikçe durdurma etkisinin arttığı gözlenmektedir. EGMP, yavaşlatma etkisi göstermekte ancak bu etki VPA e göre daha az olmaktadır. Çapraz bağlayıcı olarak kullanılan MBA oranı artışı durdurma etkisini azaltmaktadır. T=30 o C, [Ca 2+ ]/[Ox 2- ]=0.5 olan şartlarda EGMP polimerinin kristal morfolojisinde ya da kristalizasyon hızında değişim yapmadığı görülmüştür. VPA polimerinin kalsiyum oksalat kristalizasyonunu yavaşlatma etkisi olduğu gözlenmiştir. Kullanılan miktarın artmasıyla kristalizasyon daha da yavaşlamaktadır. SEM fotoğrafları incelendiğinde VPA polimerinin varlığındaki deneylerde morfoloji değişmekte ve oluşan kristaller monoklinik prizmatik yapıdan tetragonal yapıya dönüşmüştür.

6 a) b) c) d) Şekil 7. Kalsiyum oksalat kristalizasyonuna polimerlerin etkisi (T=30 o C Ri=0.5). a) Katkısız b) 50 mg/l EGMP homopolimeri varlığında (2000 büyütme) c) 1 mg/l VPA-co-4VIm 8/1 kopolimeri varlığında (2000 büyütme) d) 50 mg/l VPA %10 MBA polimeri varlığında (7500 büyütme) KAYNAKLAR [1] Öner M., Calvert P., 1994, Effect of Architecture of Acrylic Polyelectrolytes on Inhibition of Oxalate Crystallization, Materials Science & Engineerinig C, Biomimetic Materials, Sensors and Systems, C.2, [2] Yu, H., Sheikholeslami, R., Doherty, W.O.S., 2002, Mechanisms, thermodynamics and kinetics of composite fouling of calcium oxalate and amorphous silica in sugar mill evaporators A, Chemical Engineering Science, 57 (11): [3] Akyol, E., Bozkurt, A., Oner, M., 2006, The effects of polyelectrolytes on the inhibition and aggregation of calcium oxalate crystallization, Polym Advan Technol 17 (1): [4] Ouyang, J.M., Deng, F., Duan, L., 2005, Effect of concentrations of lecithin, calcium oxalate beneath Langmuir monolayers in the presence of urinary inhibitors, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, : [5] Yu, J.G., Tang, H., Cheng, B., Zhao, X., 2004, Morphological control of calcium oxalate particles in the presence of poly-(styrene-alt-maleic aicd), J. of Solid State Chemistry 177 (10): [6] Bozkurt., A, Meyer., W. H., Gutmann, J., Wegner, G., Proton Conducting Copolymers on the Basis of Vinylphosphonic Acid and 4-Vinylimidazole, Solid State Ionics, Vol.164, [7] Akın, M.B., 2005, Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonun Polielektrolitlerle Kontrolü, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. TEŞEKKÜR Desteklerinden dolayı Devlet Planlama Teşkilatına (DPT, ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonuna (YTÜAF, 98-A ) teşekkür ederiz.

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU M. Şölener 1, E. Uğuzdoğan 2, Ş.T. Çamlı 3, S. Patır 4, M. Nurbaş 1, O. S. Kabasakal 1, E. B. Denkbaş

Detaylı

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 214; 39(4):43 415 doi: 1.555/tjb.214.9719 Araştırma Makalesi [Research Article] Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen

Detaylı

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİAMİD 6/KİTOSAN BAZLI NANOLİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİAMİD 6/KİTOSAN BAZLI NANOLİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 12 Sayı: 24 Güz 2013 s. 53-65 ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİAMİD 6/KİTOSAN BAZLI NANOLİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ramazan

Detaylı

Delikli Nano CaCO3 Üretimi. (Production of Hollow Nano CaCO3)

Delikli Nano CaCO3 Üretimi. (Production of Hollow Nano CaCO3) Delikli Nano CaCO3 Üretimi (Production of Hollow Nano CaCO3) Sevgi KILIÇ ÖZDEMİR ve Ekrem OZDEMIR * Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, Izmir, 35430-Türkiye ( * e-mail: ekremozdemiryte.edu.tr)

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Zeliha GÜLER * Dilek

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 3A0005 NATURE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: March 2009 Series : 3A ISSN : 1308-7304 2009

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU A. DURMUŞ, H. KAŞGÖZ, A. KAŞGÖZ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar, İSTANBUL durmus@istanbul.edu.tr

Detaylı

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Burçin PİŞKİN, Emek Möröydor DERUN, Sabriye PİŞKİN YILDIZ TEKNİK

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 32, 71-80, 2014 Research Article / Araştırma Makalesi PREPARATION OF POLY(METHYL METHACRYLATE)/CLAY NANOCOMPOSITES

Detaylı

Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (33-46) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (33-46) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI * yazışma yapılacak yazar Gülistan Deniz TURHAN 1, Özlem Esen KARTAL 2* 1

Detaylı

POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI

POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI Süleyman YALÇINKAYA, Tunç TÜKEN, Birgül YAZICI, Mehmet ERBİL Özet: Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI 2013-YL-033 MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İsmail BAYRAKTAR Tez Danışmanı:

Detaylı

Kesikli İşletim Durumunda Kimyasal Çöktürme İşlemiyle Atıksudan Fosfat Geri Kazanım Potansiyeli

Kesikli İşletim Durumunda Kimyasal Çöktürme İşlemiyle Atıksudan Fosfat Geri Kazanım Potansiyeli Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1,(2006),116-124 Kesikli İşletim Durumunda Kimyasal Çöktürme İşlemiyle Atıksudan Fosfat Geri Kazanım Potansiyeli N. Ö. YİĞİT, S. MAZLUM

Detaylı

~~~. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE A.ND TECHNOLOGY

~~~. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE A.ND TECHNOLOGY lo"iiiu.~ ANADOLU ÜNIvERSITESI BILIM VE TEKNOLOJi DERGiSI 00 ~~~. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE A.ND TECHNOLOGY \~i CiltlVoL.: 5 - SayılNo: 1 : 137-143 (2004) O ~...,\ ARAŞTIRMAMAKALESiiRESEARCH

Detaylı

FLOKÜLASYON YÖNTEMİ İLE ATIKSUDAN ASKIDA TANELERİN GİDERİMİ

FLOKÜLASYON YÖNTEMİ İLE ATIKSUDAN ASKIDA TANELERİN GİDERİMİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:1, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:1, 2010

Detaylı

*Tüm deneyler 18.3 MΩ cm (Human Power 1 + Scholar purification system) lik dirence sahip ultra saf su ile gerçekleştirilmiştir.

*Tüm deneyler 18.3 MΩ cm (Human Power 1 + Scholar purification system) lik dirence sahip ultra saf su ile gerçekleştirilmiştir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU HİDROJEL KAPLI BİMETALİK NANOPARÇACIKLARIN SENTEZLENMESİ, KARAKTERİZASYONU ve UYGULAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI Proje Yürütücüsü: Prof. Dr.

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

BİR METAL SANAYİİ ATIK SUYUNDAN KROM GİDERİMİ

BİR METAL SANAYİİ ATIK SUYUNDAN KROM GİDERİMİ BİR METAL SANAYİİ ATIK SUYUNDAN KROM GİDERİMİ Raziye ERTAŞ a, Neşe ÖZTÜRK b,* a 1 inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, Eskişehir, 26320 b Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 26480 * Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 90-98, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE INVESTIGATION OF REMOVAL NH 3 -N FROM LANDFILL LEACHATE USING

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 289-300, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi DETERMINATION OF EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE

Detaylı

DİSPERS MAVİ BOYA VE KARBON NANOTÜP KATKILI NEMATİK SIVI KRİSTALLERİN KARAKTERİZASYONU VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİSPERS MAVİ BOYA VE KARBON NANOTÜP KATKILI NEMATİK SIVI KRİSTALLERİN KARAKTERİZASYONU VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİSPERS MAVİ BYA VE KARBN NANTÜP KATKILI NEMATİK SIVI KRİSTALLERİN KARAKTERİZASYNU VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Nihan KAYA a, Fatih AKKURT b, Ahmet ALICILAR a a Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı