TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI"

Transkript

1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-18 HASILAT

2 İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Standartla İlgili Kavramlar O Standardın Getirdikleri O Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler O Mal Satışından Elde Edilen Hasılat ile İlgili İlkeler O Hizmet Satışından Elde Edilen Hasılat ile İlgili İlkeler O Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Hasılat ile İlgili İlkeler O Örnek Uygulamalar 2

3 Standardın Amacı Belirli tipteki işlemlerden ve finansal olaylardan elde edilen hasılat ile ilgili muhasebe işlemlerini açıklamaktır. Hasılat; gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye girmelerinin olası oldukları ve söz konusu faydalar güvenilir olarak ölçülebildikleri durumlarda muhasebeleştirilir. Bu Standart, söz konusu kriterlerin karşılandığı ve neticesinde hasılatın muhasebeleştirildiği durumları açıklar. 3

4 Standardın Kapsamı Finansal Kiralama Sözleşmeleri Madencilik faaliyetlerinden elde edilen hasılat Öz kaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan sağlanan temettüler Hizmet Sunumları Mal Satışları Tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıkların ilk defa muhasebeleştirilmesi veya gerçeğe uygun değerindeki değişmeler Kapsam Dışı Sigorta Poliçeleri Faiz, İsim Hakkı, Temettü vb. Diğer dönen varlıkların değerindeki değişmeler Finansal varlık veya yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki değişmeler veya elden çıkarılması Kapsama Dahil 4

5 Standardın Kapsamı Hizmet Sunumları Mal Satışları Faiz, İsim Hakkı, Temettü vb. Kapsama Dahil Satış amacıyla işletme tarafından üretilen mamuller ve bir perakendeci tarafından satın alınan emtia gibi işletme tarafından tekrar satmak üzere satın alınan ticari mallar veya satış amaçlı elde tutulan arsa ve diğer gayrimenkulleri kapsamaktadır. Üzerinde anlaşmaya varılmış sözleşmeye bağlı bir işin taraflarca belirlenmiş sürede işletme tarafından yapılmasını içerir Faiz; Nakit ve nakit benzerlerinin kullandırılması ile yada işletmeye borçlanılmış tutarlar üzerinden talep edilenler, İsim hakkı; patent, ticari marka, telif hakkı, yazılım programları gibi uzun vadeli işletme varlıklarının kullandırılması karşılığı talep edilenler, Temettüler; ortaklara sahip oldukları belli tertip sermaye ile orantılı olarak dağıtılan kârlar. 5

6 Hasılat Nedir? Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. İşletmeye gelecekte ekonomik fayda sağlayacak varlıklarda artış İşletmeden gelecekte ekonomik fayda çıkışına sebep olacak borçlarda azalış 6

7 Neler Hasılat Değildir? O Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet vergileri ve katma değer vergisi gibi tutarlar O Acentesi olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarları hasılat değildir. 7

8 Gerçeğe Uygun Değer Nedir? Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. 8

9 Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler Hasılat alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Bir işlemden doğan hasılat tutarı, genellikle işletme ile varlığın alıcısı veya kullanıcısı arasındaki anlaşma ile belirlenir. Hasılat Hangi Değerden Ölçülür? Mal yada hizmetin hasılatın gerçekleştiği andaki gerçeğe uygun değeri, içinde faiz barındırmayan peşin satış bedeline eşittir Hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari ıskontolara ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak belirlenir. 9

10 Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler Vadeli Satışlarda Hasılat ve Faizin Ayrıştırılması Vadeli satışlarda alınacak nakit ve benzeri açıkça belirtilmese de faiz tutarı içerdiği varsayılmaktadır. Faiz tutarı emsal faiz oranı kullanılarak toplam vadeli satış bedelinden ayrıştırılmalı ve gerçekleşen hasılat geriye kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilmeli. Faizin Ayrıştırılmasında kullanılacak Emsal Faiz Oranının Belirlenmesi Vadeli mal veya hizmet satışının yapıldığı işletmeye, benzer özellikler taşıyan bir başka işletmenin alacaklıları tarafından uygulanan faiz oranı Vade farkı dahil edilmiş brüt alacak tutarını hasılatın ortaya çıkmasıyla ilgili olan mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranı Satış Fiyatının Birden Fazla Hasılat Unsuru İçermesi Durumu Tek bir finansal olay içeriğinde birbirinden ayrıştırılabilir nitelikte birden fazla gelir unsuru bulunması durumunda, ilgili gelir unsuru birbirinden ayrı olarak muhasebeleştirilir 10

11 Mal Satışından Elde Edilen Hasılat ile İlgili İlkeler Mal sahipliğinden kaynaklanan fayda ve risklerin alıcıya devredilmiş olması İşleme ilişkin yüklenilen yada yüklenecek maliyetlerin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi Hasılatın Finansal Tablolara Yansıtılabilmesi İçin Gerekli Koşullar Satıcının mallar üzerinde etkin bir kontrolü yada yönetim etkinliğinin kalmaması Hasılata ilişkin oluşan ekonomik faydanın işletmece elde edilmesinin yüksek olasılık taşıması Hasılat tutarının güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi 11

12 Sahiplikten Kaynaklanan Önemli Risk ve Getirilerin Devredilmemiş Sayıldığı Haller Yetersiz performansa ilişkin garanti hariç yükümlülüklerin satıcı için mevcut olması Satış hasılatı tahsilatının alıcının 3.kişilere satış yapması koşuluna bağlı olması Satış sözleşmesinin montaj sorumluluğuna bağlanmış olması durumunda montaj işleminin tamamlanmamış olması Alıcının satış sözleşmesindeki gerekçeye dayanarak alımdan vazgeçme hakkı bulunması ve malın iade edilip edilmeyeceğinin belirsiz olması Devredilme zamanı mülkiyet yada zilyetliğin alıcıya devri ile aynı zamanda olur. 12

13 Satış Hasılatının Tanınmasını Engellemeyecek Önemsiz Riskler O Alıcının memnun kalmaması durumunda satış hasılatı finansal tablolara alınır. Ancak iade riski ile ilgili satışın gerçekleştiği tarih itibariyle, geçmiş yıl tecrübelerine dayanılarak karşılık ayrılabilir. O Finansal kiralama gibi işlemlerde malın yasal sahipliğinin satıcı tarafından taşınmasına devam edilmesi. 13

14 Hasılatın Muhasebeleştirilmesi O Belirli bir finansal olayla ilgili gerçekleşen hasılat ve aynı olayla ilgili gerçekleşen giderler aynı dönem içerisinde muhasebeleştirilir. (Garanti kapsamındaki giderler de dahil) O Hasılatla ilgili gerçekleşen giderler güvenilir bir şekilde ölçülemiyorsa hasılat finansal tablolara yansıtılmaz. O Eğer yapılmış bir tahsilat varsa, bu bedel bilançoya bir yükümlülük olarak yansıtılır. O Finansal tablolara yansıtılmış bir hasılatın tahsil edilebilirliği ile ilgili belirsizlik ortaya çıktığında, söz konusu tutar gider olarak muhasebeleştirilir. 14

15 Hizmet Satışından Elde Edilen Hasılat İle İlgili İlkeler Hizmet Satışları Sonuçları güvenilir bir şekilde tahmin edildiğinde Bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak Finansal Tablolarda Raporlanır 15

16 Finansal Olayın Sonuçlarının Güvenilir Biçimde Tahmin Edilebilirliği Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi Güvenilir tahmin için tamamının mevcut olması gereken koşullar İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması Bilanço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi 16

17 Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi ve İnşaat İşletmeleri Standardı ile ilişkisi Tamamlanma yüzdesi yönteminde hasılat, hizmetin tamamlanan kısmı oranında kayıtlara alınarak raporlanır. Hasılatın tamamlanma yüzdesi yöntemine göre muhasebeleştirilmesinde TMS 11 İnşaat sözleşmeleri Standardı hükümleri dikkate alınabilir. Hizmet ile ilgili tahsil edilen hak edişler gerçekleşen hasılattan bağımsızdır. Tamamlanma oranının hesaplanmasında dikkate alınmazlar. 17

18 Hizmetin Tamamlanma Yüzdesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Yapılan İşe İlişkin İncelemeler Bugüne kadar tamamlanmış kısmının, verilecek toplam hizmete oranı Hizmetle ilgili katlanılması beklenen tahmini toplam maliyetlere, bugüne dek gerçekleşen maliyetin oranı 18

19 Eşit Dağıtım Sınırlı Yansıtma Sıfır Yansıtma Hizmetten Doğan Hasılatın Belirlenmesinde Zorluk Yaşanan Hallerde Uygulama Belirsiz sayıda işlem yapılarak sunulan bir hizmet için hasılat hizmetin gerçekleştiği süreye eşit olarak dağıtılarak finansal tablolara yansıtılır. Verilen hizmetin sonucunun güvenilir bir biçimde belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, hasılat o dönem söz konusu hizmetle ilgili, gerçekleşen maliyetlerin geri kazanabilir tutarı ile sınırlı olacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. İşlem sonucu güvenilir bir biçimde tahmin edilemiyorsa ve gerçekleşen maliyetlerin geri kazanılması muhtemel değilse, finansal tablolara söz konusu hizmetle ilgili herhangi bir hasılat yansıtılmaz. 19

20 Hizmet ile İlgili Tahminlerin Güvenilirliği Hizmetle ilgili tarafların yaptırıma bağlanmış hakları Hizmet Bedeli Ödeme Şekli ve Koşulları Bu konular üzerinde anlaşmaya varıldığı takdirde hizmetle ilgili güvenilir tahminler yapılabileceği kabul edilir. 20

21 Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Hasılat İle İlgili İlkeler Temettü Faiz İsim Hakları Faiz İçeren Menkul Değer Edinilen Hisse Senetlerinde Kâr Payı Hissedarların tahsil etme hakları ortaya çıktığında finansal tablolara yansıtılırlar. TMS-39 Finansal Araçlar muhasebeleştirme ve ölçme hükümlerine göre ölçülerek muhasebeleştirilir. İlgili sözleşmenin özü dikkate alınarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirmede sözleşme hükümlerinin özü çerçevesinde hasılat tutarı hesaplanır. Faiz içeren bir menkul kıymetin (Örneğin Tahvil) ediniminden önce gerçekleşen ve henüz tahsil edilmemiş faiz tutarı hasılat olarak dikkate alınmaz. Menkul kıymetin edinme tarihinden sonra gerçekleşen faiz gelir olarak dikkate alınır. Bir hisse senedinden elde edilen temettünün hisse senedinin edinim tarihinden önceki dönemlere ilişkin gerçekleşen kâra ait kısmı hisse senedinin maliyetinden düşülür 21

22 Hizmet Bedelinin Tahsil Edilebilirliği ve Hasılat olarak Muhasebeleştirilmesi Sadece tahsil edilmesi muhtemel bedel, hizmete ilişkin hasılat olarak muhasebeleştirilir. Tahsil edilmeme ihtimali hasılatın muhasebeleştirilmesinden sonra ortaya çıkarsa hasılat düzeltilmez, tahsil edilemeyen tutar giderleştirilir. 22

23 Örnek Uygulamalar Örnek:1 Topaç işletmesi tarihinde TL maliyetli bir malı 4 ay vade ile KDV hariç TL karşılığında satmıştır. Satışa konu mal aynı gün müşteriye teslim edilmiştir. Satışlar peşin fiyatına 4 ay vade ile yapılmaktadır. Gerçekleşen satışlarda fatura üzerinde söz konusu satış ile ilgili herhangi bir vade farkı tutarı belirtilmemektedir. Söz konusu malın peşin satış fiyatı TL olup bu fiyat ile satışın yapıldığı tarihte benzer malların piyasadaki peşin satış fiyatı arasında anlamlı bir fark yoktur. Emsal faiz oranını hesaplayınız ve satış anındaki muhasebe kaydını yapınız.(kdv % 18 olarak dikkate alınacaktır.) 23

24 Örnek Uygulamalar Emsal Faiz Oranı Mal veya hizmetin vadeli satış fiyatını vade süresinde ilgili malın peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranıdır. Gelecekteki Değer / Bugünkü Değer = 1 + Faiz Oranı TL / = 1 + Faiz Oranı 1,10= 1 + Faiz Oranı 4 Aylık Faiz Oranı = 0,10 (%10) Emsal faiz oranı KDV li tutarlar üzerinden de hesaplandığında aynı sonucu verecektir. 24

25 Örnek Uygulamalar Vadeli Satış Fiyatı Peşin Satış Fiyatı= Toplam faiz = TL Borç Alacak 120 ALICILAR YURTİÇİ SATIŞLAR ALACAK SENETLERİ REESKONTU * Gerçekleşmemiş Faiz 391 HESAPLANAN KDV SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ TİCARİ MALLAR * Örnekte Gerçekleşmemiş faiz geliri için mevcut hesap planında Ertelenmiş Vade Farkı Geliri şeklinde bir hesap olmadığı için 122-Alacak Senetleri Reeskontu hesabı kullanılmıştır. 25

26 Örnek Uygulamalar TFRS ye göre emsal faiz oranı birleşik faiz esası üzerinden hesaplanmalıdır. Ancak kolaylık olması açısından bu örnekte toplam faizin vade boyunca her aya eşit olarak dağıldığı varsayılacaktır Borç 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU * Gerçekleşmemiş Faiz Alacak 642 FAİZ GELİRLERİ

27 Kiminin hayali var, kiminin gerçeği, Tek bir gerçek var, her hayalin gerçekleşmeyeceği. Tevfik Davut 27

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 HASILAT GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 Hasılat Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/12/2005 tarih ve 26018 sayılı Resmi

Detaylı

mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır.

mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır. UMS 18 HASILAT UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 18 Hasılat Standardının Kapsamı Nedir? UMS 18 ; mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır.

Detaylı

6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME 6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME Yazar: Prof.Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bolumu tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

TMS / TFRS UYGULAMALARI

TMS / TFRS UYGULAMALARI TMS / TFRS UYGULAMALARI ALİ OSMAN EFLATUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. GENEL TANITIM Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 Standart

Detaylı

HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr

HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr Özet Muhasebe uygulamalarında

Detaylı

TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Halis KALMIŞ Öğr.Gör. Feyza DEREKÖY ÖZET 18 nolu Hasılat Standardı, işletmenin bir muhasebe döneminde

Detaylı

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU 1: TMS 18 Hasılat standardına göre; mal satışı ve hizmet sunumlarına ilişkin hasılatın,

Detaylı

- MUHASEBE STANDARTLARI -

- MUHASEBE STANDARTLARI - - MUHASEBE STANDARTLARI - 1-Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden biri değildir? (2004/2) A) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yakın ya da bu oranın üstünde oluşması

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

5. Bölüm STOKLAR. Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

5. Bölüm STOKLAR. Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 5. Bölüm STOKLAR Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Stokların satın alma maliyetlerini hesaplayabilmek Stokların

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 2 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Bu Standardın amaçlanan kapsamı 1.1 KOBİ TFRS nin, küçük ve orta

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI. Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmemiş

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4... 5-43 30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. nin ekte yer alan 31 Mart 2008 tarihli

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İÇİNDEKİLER 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... 17 4. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 5. İŞ ORTAKLIKLARI... 18

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330

Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330 Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUMA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 32) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 40 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Finansal

Detaylı

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR ( 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı resmi gazeteden alınmıştır.)

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 23 Hasılat IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 23 Revenue of the International Financial Reporting

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

2. Bu Standart tüm işletmeler tarafından, aşağıdakiler hariç olmak üzere her türlü finansal araca uygulanır:

2. Bu Standart tüm işletmeler tarafından, aşağıdakiler hariç olmak üzere her türlü finansal araca uygulanır: Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 1. Bu Standardın amacı; finansal varlıkların, finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım veya satımına ilişkin

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. (ESKİ TİCARET ÜNVANI: SENKRON GÜVENLİK İLETİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.)

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. (ESKİ TİCARET ÜNVANI: SENKRON GÜVENLİK İLETİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) (ESKİ TİCARET ÜNVANI: SENKRON GÜVENLİK İLETİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL BAĞIMSIZ

Detaylı