T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. TDHP ve UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. TDHP ve UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ"

Transkript

1 T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TDHP ve UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ SĠNAN TOKMAKÇIOĞLU YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MUHASEBE DENETĠM PROGRAMI Proje DanıĢmanı Dr. Ġlker Kıymetli ġen ĠSTANBUL, Haziran 2011

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET...i KISALTMALAR...ii TABLOLAR...iii GĠRĠġ...1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1. STOKLAR GENEL AÇIKLAMALAR ENVANTER ENVANTERĠN TANIMI ENVANTER AġAMALARI ENVANTER ĠġLEMLERĠ STOKLARIN SAYIMI STOK SAYIM FARKLARININ OLUġUMU STOK FAZLASI DURUMU STOK NOKSANI DURUMU...4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM 2. STOKLARIN VUK AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ STOKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI TEK DÜZEN HESAP PLANI VE ĠġLEYĠġĠ TDHP GÖRE YAPILAN KAYIT VE UYGULAMALAR MALĠYET SĠSTEMLERĠ MALĠYET KAPSAMINA GÖRE MALĠYET YÖNTEMLERĠ TAM MALĠYET YÖNTEMĠ DEĞĠġKEN MALĠYET YÖNTEMĠ ASAL(DĠREKT) MALĠYET YÖNTEMĠ...11

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3.UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI TMS 2 STOKLAR STANDARTININ AMACI TMS 2 STOKLAR STANDARTININ KAPSAMI STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI UFRS HESAP PLANI VE ĠġLEYĠġĠ STOKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ KAYIT VE UYGULAMALAR MALĠYET SĠSTEMLERĠ MALĠYET KAPSAMINA GÖRE MALĠYET YÖNTEMĠ NORMAL MALĠYET YÖNTEMĠ...21 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. STOKLARIN HER ĠKĠ AÇIDAN MALĠYET YÖNTEMĠ UYGULAMALARI 4.1 PARTĠ MALĠYETĠ YÖNTEMĠ FIFO YÖNTEMĠ (ĠLK GĠREN ĠLK ÇIKAR) AĞIRLIKLI ORTALAMA YÖNTEMĠ LIFO YÖNTEMĠ (SON GĠREN ĠLK ÇIKAR) SONUÇ KAYNAKÇA... 28

4 ÖZET TDHP ve UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ Sinan TOKMAKÇIOĞLU Okan Üniversitesi, ĠĢletme Bölümü Yüksek Lisans Projesi (29 sayfa) DanıĢman: Dr. Ġlker Kıymetli ġen Türkiye deki TDHP ve UFRS muhasebesi uygulamaları ile ilgili çalıģmalar incelendiğinde, uygulamalarda farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Genellikle bu farklılıklar, stokların hangi Ģekilde değerleneceği ve maliyete giden unsurların hangi hesaplarda takip edileceği ve değerlemelerinin nasıl olacağı konusundadır. Bu çalıģmada UFRS ile Türkiye deki uygulama farklılıklarına değinilmiģ ve TMS 2 ye göre açıklık getirilmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢma dört bölümden oluģmaktadır: Birinci bölümde; stoklara genel bakıģ, envanterin içeriği, stok sayımlarının ve farklarının Tek Düzen Hesap Planı na göre muhasebeleģtirilmesinden bahsedilmiģtir. Ġkinci bölümde; stokların Vergi Usul Kanunu açısından incelenmesi, değerlenmesi, kayıt, uygulamaları ve maliyet kapsamına göre yapılan maliyet türleri incelenmiģtir. Üçüncü bölümde; stokların Uluslararası Finansal Raporlama açısından incelenmesi, değerlenmesi, kayıt, uygulamaları ve maliyet kapsamına göre yapılan maliyet türleri incelenmiģtir. Dördüncü bölümde; her iki açıdan maliyet yöntemlerinin uygulamalı olarak maliyet hesapları incelenmiģtir. ÇalıĢmanın sonucunda: TMS ye göre incelenen stok kalemleri VUK ile karģılaģtırıldığında maliyet hesaplanmıģ, stokların elde edilme veya emtia haline gelene kadar katlanılan maliyetler değerlendirilmiģ olup karģılaģtırma sonucu; UFRS VUK a göre katlanılan harcamaların bir kısmı direk malın maliyetine değil dönemin giderine de gittiği görülmekte olup maliyetler daha düģük çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: TMS 2, UMS 23, Stokların KarĢılaĢtırılması, Emtia, Net GerçekleĢtirilebilir Değer, Maliyet Değeri. i

5 KISALTMALAR a.g.e : Adı Geçen Eser ABD br. : Amerika BirleĢik Devleti : Birim D.Ġ.M.M.G : Direkt Ġlk Madde Ve Malzeme Giderleri D.Ġġ. : Direkt ĠĢçilik Giderleri FIFO : First In First Out (Ġlk GirenĠlk Çıkar) G.Ü.G. : Genel Üretim Gideri GVK : Gelir Vergisi Kanunu ĠĠBF : Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi ĠSMMMO KDV KMÜ LIFO : Ġstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Odası : Katma Değer Vergisi : Kahramanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi : Last In First Out (Son Giren Ġlk Çıkar) M.E.B : Milli Eğitim Bakanlığı MB : Maliye Bakanlığı md. : Madde s. : Sayfa TDHP : Tek Düzen Hesap Planı TMS : Türkiye Muhasebe Standartları TMS 2 : Stoklarla Ġlgili Türkiye Muhasebe Standardı TTK UFRS : Türk Ticaret Kanunu : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UMS : Uluslararası Muhasebe Standartları UMS 41 : Uluslararası Muhasebe Standardı 41 VUK : Vergi Usul Kanunu ii

6 TABLOLAR Tablo 1 : TDHP stok bölümü hesap isimleri...8 Tablo 2 : Maliyet sisteminin oluģturan yöntemler...10 Tablo 3 : Verilen Örnekteki Ġlgili ġirkete Ait katlanılan maliyetler...12 Tablo 4 : UFRS de ön görülen stok hesapları...15 Tablo 5 : Verilen Örnekteki Ġlgili ġirkete Ait katlanılan maliyetler...22 Tablo 6 : Verilen Örnekteki Ġlgili ġirkete Ait alım-satım karnesi...23 Tablo 7 : Parti Maliyet Yöntemine göre Sonuçlandırılan Stok Kartı...23 Tablo 8 : Tablo 9 : FIFO Yöntemine göre Sonuçlandırılan Stok Kartı...24 Ağırlıklı Ortalama Yöntemine göre Sonuçlandırılan Stok Kartı...24 iii

7 GĠRĠġ Yirmi birinci yüzyılın içerisinde artık millet kavramı yerini globalleģmeye bırakmıģtır. Bunun en büyük örneği hiç Ģüphesiz ki Avrupa Birliği dir. Dünya piyasaları da artık çoklu diller yerine, herkesin anlayabileceği ortak bir dilde buluģmak istemekte ve bunun temelini atmaktadır. Makalemdeki bu inceleme tabiki dünya üzerindeki etnik dillerden ziyade bu dillerin kullanmakta olduğu muhasebe sistemlerini incelemektir. Özellikle Dünya piyasasında gücünü hissettiren Amerika BirleĢik Devleti dir. Bu standartların öncüsü ABD den sonra gelen geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkeler de bu standardı, yani herkesin tek bir dilde anlaģabileceği bu sistemi takip etme yolunda güçlü adımlar atmaya baģlamıģtır. Türkiye açısından bakıldığında yeni Türk Ticaret Kanunu onaylanmıģ olup 2012 Temmuz ayında yürürlüğe girmesi ve uygulamanın tamamıyla oturmasının 2013 baģını bulacağı konuģulmaya baģlanmıģtır. Standartlardaki amaç; bütün piyasalardaki Ģirketlerin tek bir sistem içerisinde hareket etmesi ve tabi ki bu hazırlanmıģ standartlar çerçevesinde de daha Ģeffaf, daha temiz, net bilanço ve gelir tablolarına ulaģma isteğidir. Örnek vermek gerekirse; yatırımcı kuralları belli olmayan bir sistemden ziyade, yatırımını belli kuralları olan kaliteli bir ortamda yapmayı kendi çıkarları için daha uygun bulur. Bu standartlar sayesinde artık duvarlar kalkacak, herkes önünü daha net bir Ģekilde görüp yatırım analizlerini ona göre planlayacaktır. Bu çalıģma sadece standartların bir kolu olan stokların TDHP ile UFRS açısından muhasebeleģtirilmesini incelemeye alacaktır. 1

8 1. STOKLAR 1.1. GENEL AÇIKLAMALAR ĠĢletmelerin; satmak, yeni mamüllerin üretiminde kullanmak ya da çeģitli nedenlerle tüketmek üzere elde bulundurdukları maddelere stok denir. Bu maddelerin bir yıl içinde en az bir kez kullanılması veya nakde çevrilmesi beklenmektedir. Stoklar, hammadde, yardımcı madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, yan ürün, atık ürün, ticari mal gibi değiģik türdeki varlıklardan oluģmaktadır. ĠĢletmelerde bulunan stok çeģitleri o iģletmelerin faaliyet konularına göre farklılık göstermektedir. Örneğin üretim (sınaî) iģletmelerinde yukarıda sayılan stok çeģitlerinin (ticari mal hariç), hemen hemen hepsine rastlamak mümkündür. Buna karģılık, ticari mallar ve bazı ambalaj malzemeleri ile sınırlıdır. ĠĢletmenin faaliyet konusu ne olursa olsun, stok kalemleri iģletmenin finansal durumunu etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle bunların titizlikle izlenmesini sağlayacak bir belge düzeninin iģletmelerde kurulması gerekmektedir. [1] 1.2. ENVANTER Envanterin Tanımı Envanter; sayım, kontrol ve düzeltme iģlemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanmasıdır. ĠĢletmeler envanter iģlemini bazı kurallara uyarak yerine getirmek zorundadırlar. ġirketlerin sayım yapmadaki öncelikli nedeni net dönem kâr veya zararını vergi kanunları açısından belirlemektir. Kıymetlerin sayımını, muhasebe servisinde çalıģanlar gerçekleģtirir Envanterin AĢamaları Envanter iģlemi ilgili standartlar ve kanunlara göre üç aģamada gerçekleģtirilir. Varlık ve borçların fiili durumunun tespiti (Muhasebe DıĢı Envanter) Bulunan fiili durum ile kayıtların karģılaģtırılması Envanter kayıtlarının yapılması (Muhasebe Ġçi Envanter) [1] Çaldağ Y., Ayanoğlu Y. (2002), Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara - Türkiye 2

9 Envanter ĠĢlemleri Muhasebe dıģı envanter sonucu elde edilen bilgiler ile iģletmenin muhasebe kayıtları arasında bir fark olduğu durumda gereken tamamlama ve kayıtların yapılarak onların gerçek değerleriyle görünmelerini sağlayan iģlemlere envanter iģlemleri denir. Dönem sonlarında yapılacak olan iģlemler üç aģamadan oluģur: ĠĢletmenin genel geçici mizanı (aralık ayı mizanı) düzenlenerek hesapların kayıtlar üzerindeki durumu görülür. ĠĢletmenin varlık ve kaynaklarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle gerçek değerleri tespit edilir. ĠĢletmenin varlık ve kaynaklarının kayıtlardaki değerleri ile gerçek değerleri arasında farklılık varsa gerekli tamamlama, ayarlama ve düzeltme kayıtlarının yapılması suretiyle bu farklılık giderilerek gerçek değerlerine getirilir. ĠĢletmelerin dönem sonlarında envanter çıkartmaları kanuni bir zorunluluktur. Envanter çalıģmalarının takip eden hesap döneminin ilk üç ayı içinde bitirilmesi de kanuni bir zorunluluktur Stokların Sayımı Üretim yapan iģletmeler satın aldıkları hammadde ve yardımcı maddeleri, ürettikleri mamul ve yarı mamulleri stok kartlarına iģleyerek veya bilgisayar paket programları ile takip ederler. Fiili olarak iģletmenin ne kadar mamül ürettiği, ne kadar hammaddesinin veya yardımcı maddesinin (kaç tane, kaç kilo, kaç metre) olduğu sayım listesine gruplandırılarak yazılır Stok Sayım Farklarının OluĢması Fiili stok sayımı ile muhasebe kayıtları arasındaki farklar ise 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları ve 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesaplarına aktarılır. [2] VUK a göre nedeni anlaģılamayan sayım ve tesellüm fazlalarından bekleme süresini dolduranlar, sonuç hesaplarına gelir olarak aktarılır. Burada dikkat edilecek husus, sebebi bulunamayan 197 ve 397 nolu hesaplardaki sayım noksanı ve fazlalıkların birbiri ile mahsup edilemeyeceğidir. [2] ATAMAN, Ümit, HACIRÜSTEMOĞLU, Rüstem ve BOZKURT, Nejat, a.g.e., s.303 3

10 Stok Fazlası Durumu ĠĢletme aktifinde bulunan iktisadi kıymetlerin, kayıtlara göre bulunması gerekenden fazla olmasını ifade eder. Dolayısıyla nedeni bulunamayan fazla stoklar vergisel açıdan, dönem sonu özsermayesi ile dönem baģı özsermayesi arasındaki olumlu fark dönem kazancı olarak tanımlandığından, sayım ve tesellüm fazlalarının neden olduğu özsermaye artıģının gelir olarak sonuç hesaplarına aktarılması, vergi mevzuatının bir gereği olmaktadır (GVK 38 inci madde). Ortaya çıkan sayım ve teselsüm fazlalıkları 397 nolu hesapta izlenir. Stok fazlalığının nedeni anlaģılamıyorsa 397 gelir hesaplarına aktarılarak dönem karına eklenir. [3] Mal fazlalığı halinde KDV açısından yapılacak bir iģlem yoktur. Çünkü bu mal ileride satıldığında zaten KDV'ye tabi tutulacak, satıģ bedeli ile malın stok değeri arasındaki fark ise satıģın yapıldığı yılın vergi matrahına girecektir. Bu durumda kullanılacak hesap 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı olup, emtia fazlalığının tespitinde, emsal değeri üzerinden bu hesaba alacak, ilgili emtia hesabına da borç kaydı yapılır. [4] / 153 Ticari Mallar XXX 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları XXX / Emtia fazlalığının nedeni anlaģılamıyorsa, fazlalık ilgili dönem gelirlerine aktarılarak aģağıdaki gibi muhasebe kaydı yapılacaktır. 31/ Sayım ve Tesellüm Fazlaları XXX 679 Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar XXX / Stok Noksanı Durumu Bilanço gününde yapılan fiili sayım sonucu tespit edilen emtia mevcudu, yasal defter kayıtlarına göre tespit edilen emtia mevcudundan az ise emtia noksanlığı hali mevcuttur. Bu durumda iki farklı uygulama yapılabilir. Noksanlık zayi mal olarak kabul edilip bu malla ilgili [3] MAÇ, M., Stok Sayım Farkları, YaklaĢım Dergisi, 1995, Yıl:3, Sayı: 26, Mart, 1995, s.1 [4] GÜNAY, F., Stokların Denetimi, Mali Çözüm Dergisi, Ġstanbul: ĠSMMMO Yayınları, Yıl: 12, Sayı: 60, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2002, s.4 4

11 indirimin iptali yoluna gidilir ya da söz konusu malların emsal satıģ bedeli üzerinden KDV hesaplanır ve KDV beyannamesine dahil edilir. Her iki halde de bu farka ait KDV'nin hangi ayla ilgili olduğu sorunu ile karģılaģılacaktır. Bu konuda ilk akla gelen çözüm Ģekli, mal noksanlığının sayım suretiyle hesap döneminin son ayında (Aralık'da) ortaya çıkarıldığını dikkate alarak, farka ait girdi veya çıktı KDV'yi de bu son aya mal etmektir. Nitekim vergi incelemelerinde, açıktan mal satıldığı iddia ediliyor, fakat malın hangi ayda satıldığı belirlenemiyorsa KDV eksikliğinin, hesap döneminin son ayında meydana geldiği varsayılmaktadır. Yıl sonu stok sayımında fiilen mevcut olduğu tespit edilen emtia miktarı, kayden mevcut olması gereken miktara göre en az iģlem yapılacağı tarih ve 140 numaralı Hesap Uzmanları Kurulu DanıĢma Komisyonu Kararı'nda açıklanmıģtır. Bu kararda yer alan yaklaģım ve ifadelerden anlaģılacağı üzere Maliye Ġdaresi, stoksayım noksanlıklarının emsal satıģ bedeli üzerinden hâsılat kaydedilmiģ olmasını aramakta, bu iģlem yapılmadığı takdirde bu noksan malı açıktan satılmıģ saymak suretiyle VUK un 267 nci maddesine göre emsal satıģ bedeline göre matrah farkı ihdas etmektedir. Emtia noksanlığı halinde 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları isimli geçici hesap kullanılmak suretiyle, noksan emtianın maliyet bedeli biliniyorsa maliyet bedeli üzerinden, bilinmiyorsa VUK un 267 nci maddesi uyarınca, emsal bedeli üzerinden yapılması gereken muhasebe kaydı Ģu Ģekilde olmalıdır: / 197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları XX 153 Ticari Mallar XX 391 Hesaplanan KDV XX 31/ Diğer OlağandıĢı Gider ve Zararlar XX 197 Sayım ve Tesellüm XX Noksanlıkları / 5

12 2. STOKLARIN VUK AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 2.1 STOKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Vergi Usul Kanunu(VUK) stokların değerlemenin tarifini 258 inci maddede belirtmiģtir. Değerleme; vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir. Kanunun 261 inci maddesine göre bir takım ölçütler belirtilmiģtir. Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aģağıdaki ölçülerden biri ile yapılır. 1. Maliyet bedeli 2. Borsa rayici 3. Tasarruf değeri 4. Mukayyet değer 5. Ġtibari değer 6. Vergi değeri 7. (2365 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesiyle eklenen bent) Rayiç bedel 8. (2365 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesiyle 7 numaralı bent 8 numaralı bent olmuģtur) Emsal bedeli ve ücretidir. VUK a göre emtianın tanımı tam anlamıyla yapılmamıģ olup hangi Ģekilde değerleneceği kanunun 274. ile 278 inci maddeleri arasında açıkça belirtilmiģtir. Emtia - Madde 274: (5024 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiģen madde; Yürürlük: ) Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satıģ bedelleri % 10 ve daha fazla bir düģüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.(*) (*)(Değişmeden önceki şekli)(4008 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen madde) Satın alınan veya imal edilen emtia maliyet bedeliyle değerlenir. Mükellefler, satın aldıkları veya imal ettikleri emtianın maliyet bedelini, son giren ilk çıkar yöntemini uygulamak suretiyle de tesbit edebilirler. Bu yöntemi seçenler, en az 5 yıl süre ile bu yöntemden vazgeçemezler. Bu yöntemin uygulama usul ve esaslarını tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.(x) 6

13 (x) Satın alınan emtiada maliyet bedeli: (DeğiĢmeden önceki Ģekli) Madde 274: Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satıģ bedelleri % 10 ve daha fazla bir düģüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin 2 nci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir. Ġmal Edilen Emtia - Madde 275: Ġmal edilen emtianın (tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aģağıda yazılı unsurları ihtiva eder: 1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham maddelerin bedeli; 2. Mamule isabet eden iģçilik; 3. Genel imal giderlerinden mamule düģen hisse; 4. Genel idare giderlerinden mamule düģen hisse (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.); 5. Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıdaki unsurları ihtiva etmek Ģartıyla diledikleri usulde tayin edebilirler. (2365 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle fıkra kaldırılmıģtır.) Zirai Mahsuller - Madde 276: Zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli zirai mahsullerin hususiyetlerine göre 275 inci maddede yazılı unsurlara mütenazir olarak Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde hesaplanır. Hayvanlar - Madde 277: (205 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle değiģen madde) Zirai iģletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedelinin tespiti mümkün olmayan ahvalde maliyet bedeli, yerine emsal bedeli alınır. Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli iģletmenin bulunduğu mahal (gezici hayvancılıkta kıģlak) için zirai kazanç komisyonlarınca tespit edilmiģ olan ortalama maliyet bedelidir. Kıymeti DüĢen Mallar - Madde 278: Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalıģ vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deģe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir. 7

14 2.2 STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI TEK DÜZEN HESAP PLANI VE ĠġLEYĠġĠ AĢağıdaki tabloda VUK un kabul ettiği hesaplar ve kodları bulunmaktadır. Bu tablo bilanço hesabı 15 numaralı ana hesap kaleminde bulunan stoklara ait hesaplardır. 15 STOKLAR 150 ĠLK MADDE VE MALZEME 151 YARI MAMULLER ÜRETĠM 152 MAMÜLLER 153 TĠCARĠ MALLAR 157 DĠĞER STOKLAR 158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġ.(-) 159 VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI Tablo-1 TDHP stok bölümü hesap isimleri Hesapların tanımı ve iģleyiģi kısaca aģağıda belirtilmiģtir ĠLK MADDE VE MALZEME Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere iģletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, iģletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır. ĠĢleyiĢi: Satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna, üretime verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devredildiğinde ise hesabın alacağına kaydedilir YARI MAMULLER-ÜRETĠM Henüz tam mamul haline gelmemiģ ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt iģçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almıģ üretim aģamasındaki mamullerin izlendiği hesaptır. ĠĢleyiĢi: Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt iģçilik ve genel üretim giderleri tutarları kadar bu hesap borçlandırılır. Üretimi tamamlananların maliyet tutarı bu hesabın alacağı karģılığında ilgili stok hesaplarına aktarılır MAMULLER Üretim çalıģmaları sonunda elde edilen ve satıģa hazır hale gelmiģ bulunan mamullerin izlendiği hesaptır. 8

15 ĠĢleyiĢi: Bu hesap, üretimi tamamlanan mamullerin ambarlara alınmasıyla borçlandırılır. Satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi ile alacaklandırılır TĠCARĠ MALLAR Herhangi bir değiģikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile iģletmeye alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemler bu hesapta yer alır. ĠĢleyiĢi: Satın alınan ticari mallar (emtia) maliyet bedeli ile bu hesaba borç, satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir DĠĞER STOKLAR Yukarıdaki stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır. ĠĢleyiĢi: Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç, satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında alacak kaydedilir STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) Bu hesap yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik geliģmeler ve moda değiģiklikleri nedenleriyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalıģların ortaya çıkması veya bunların dıģında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düģmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karģılamak üzere ayrılan karģılıkların izlendiği hesaptır. ĠĢleyiĢi: Stok değer düģüklüğü tespit edildiğinde 654. KarĢılık Giderleri Hesabı nın borcu karģılığında bu hesaba alacak kaydedilir. KarĢılık ayrılan stok kaleminin iģletme içinde kullanılması ya da satılması halinde; ilgili stok hesabının alacağı ile karģılaģtırılarak daha önce ayrılan karģılık 644. Konusu Kalmayan KarĢılıklar Hesabı na aktarılarak kapatılır VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI Yurt içinden ya da yurt dıģından satın alınmak üzere sipariģe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. ĠĢleyiĢi: Yapılan ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir. 9

16 2.3 TDHP GÖRE YAPILAN KAYIT VE UYGULAMALAR Emtia maliyet bedeli ile değerlenir. Stoklar, , hesaplarda gösterilir. Stoklar satın alma ve üretim maliyetleri ile değerlenir. Değeri düģen emtia, emsal bedeli ile değerlenir. Takdir komisyonu kararına göre fark gider yazılır. Satın alınan malın satın alma maliyetine, nakliye, gümrük, alıģ komisyonu, taģıma sigortaları gibi giderler eklenir. Ġndirilemez nitelikteki KDV ler maliyetin bir unsurudur. (KDV 30) Direkt faiz ve kur farkları, mal aktife girinceye kadar ödenmiģ ise maliyete ilave edilir. Mal aktife girdikten sonra yapılan ödemelerin maliyete ve giderlere intikali ihtiyaridir. Stok değerlemesinde fiili maliyet esastır. Ancak FIFO ve Ağırlıklı Ortalama Maliyet yöntemleri de kullanılır. LIFO yürürlükten kaldırılmıģtır. 2.4 MALĠYET SĠSTEMLERĠ Bir iģletmede maliyet sisteminin oluģturulmasında, temel olarak farklı maliyet yöntemi kullanılır. Bu yöntemler bir araya gelerek, iģletmenin maliyet sistemi oluģturulur. [5] Maliyet sistemini oluģturan yöntemlerden kapsamına göre olanı aģağıda tablo Ģeklinde gösterilmiģtir. MALĠYET SĠSTEMĠNĠ OLUġTURAN YÖNTEMLER Maliyetlerin kapsamına göre Tam DeğiĢken Normal Asal(Direkt) Tablo 2: Maliyet sisteminin oluģturan yöntemler VUK a göre; malın, karģı tarafın deposundan çıkıp kendi deposuna girene kadar yüklenmiģ olduğu masraflar, yapmıģ olduğu her türlü harcamalar alınan malın maliyetine yazılmaktadır. Bu araģtırmada sadece maliyetlerin kapsamına göre oluģturulan maliyet sistemi incelenecektir. ĠĢletme, bir maliyet sistemini oluģtururken, bu üç grup maliyet yönteminden her birinden bir yöntemi alarak maliyet sistemini kurmuģ olur. Örneğin; [5] Akdoğan, Nalan (2003). Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ġstanbul: ĠSMMMO TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTI TMS_2 STOKLAR 10

17 Tam maliyet + Fiili maliyet + Safha maliyet Normal maliyet + Fiili maliyet + SipariĢ maliyet Tam maliyet + Standart maliyet + Karma maliyet Bu örnekler iģletmenin faaliyet alanı, yönetimin isteği doğrultusunda çeģitlendirilebilir Maliyet Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri Maliyetlerin hesaplanmasında hangi giderlerin üretim gideri, hangi giderlerin dönemsel gider olduğunun tespiti önemlidir. Giderlerin, üretim maliyeti veya dönemsel gider olduğunun ayırımı, kullanılan yöntemlere göre farklılık göstermektedir. Bu farklılık aynı zamanda, iģletmenin finansal tablolarını da etkiler. Bu konuda baģlıca dört yöntem uygulanmaktadır Tam Maliyet Yöntemi Direkt ilk madde ve malzeme, direkt iģçilik giderleri ile genel üretim giderlerinin değiģken ve sabit kısımlarının tamamını mamul maliyeti olarak kabul eden yöntemdir. Mevcut sistemimiz bu yöntemi esas almıģtır DeğiĢken Maliyet Yöntemi Direkt ilk madde ve malzeme, direkt iģçilik giderleri ile genel üretim giderlerinin değiģken kısımlarını mamul maliyeti olarak kabul eden yöntemdir. Genel üretim giderinin sabit kısmı ise, dönem gideri olarak kabul edilir Asal (Direkt) Maliyet Yöntemi Direkt ilk madde ve malzeme ve direkt iģçilik giderlerini mamul maliyeti olarak kabul eden yöntemdir. Genel üretim giderinin sabit ve değiģken kısımlarının tamamı, dönem gideri olarak kabul edilir. [6] Yukarıda anlatılan maliyet yöntemlerinin örnekleri aģağıda mevcuttur. Örnek; Bir endüstri iģletmesinin 2011 faaliyet dönemine iliģkin veriler aģağıdaki gibidir: Üretim miktarı; birim. Ġlgili faaliyet döneminde üretilen mamullerin tümünün satılacağı öngörülmektedir. SatıĢ fiyat 25.-TL/br. dir. Kapasite oranı % 80 dir. Bu verilere göre iģletme karı her üç yönteme göre ayrı ayrı hesaplanacak olursa; [6] GüngörmüĢ H., Boyar E. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE, STANDART MALĠYET YÖNTEMĠNĠN UYGULANMASI, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2010 s

18 Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG Direkt DeğiĢken Tablo 3: Verilen örnekteki ilgili Ģirkete ait katlanılan maliyetler Tam Maliyet Yöntemi Net SatıĢlar (25TL x br) Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG. Direkt DeğiĢken TOPLAM... (-) Faaliyet Karı DeğiĢken Maliyet Yöntemi Net SatıĢlar (25TL x br) Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG. Direkt DeğiĢken (*) TOPLAM... (-) Faaliyet Karı (*) DeğiĢken kısım maliyet olarak kabul edilirken direkt olan kısım dönemin giderine kayıt edilir. Direkt Maliyet Yöntemi Net SatıĢlar (25TL x br) Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG. Direkt (*) DeğiĢken (*) TOPLAM... (-) Faaliyet Karı (*) DeğiĢken kısım ve direkt olan kısım dönemin giderine kayıt edilir. 12

19 3. UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI 3.1 TMS 2 STOKLAR STANDARTININ AMACI Bu standardın amacı stoklarla ilgili muhasebe iģlemlerini açıklamaktır. Muhasebede stokların muhasebeleģtirilmesi ile ilgili temel konu, stokların bir varlık olarak muhasebeleģtirilmesinde, kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleģen gelirler ile karģılaģtırılacak olan ilgili maliyetin belirlenmesidir. Bu standart, stok maliyetlerinin, net gerçekleģebilir değere indirgemeyi de içererek, nasıl saptanacağını ve gidere dönüģeceğini açıklar. Standart ayrıca stok maliyetlerinin oluģumu, içeriği ile uygulanacak değerleme yöntemleri hakkında da bilgi verir. [7] Stoklara iliģkin olarak yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı nın (TMS 2) amacı; stoklarla ilgili muhasebe iģlemlerini açıklamak olarak belirtilmiģ ve stokların muhasebeleģtirilmesiyle ilgili temel konunun, stokların bir varlık olarak muhasebeleģtirilmesinde, kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleģen gelirler ile karģılaģtırılacak olan maliyetin belirlenmesi olarak açıklanmıģtır. Ayrıca, stok maliyetlerinin oluģumu, içeriği ve uygulanacak değerleme yöntemleri de bu standart ile düzenlenmiģtir. TMS 2 ye göre stoklar; - Olağan iģletme faaliyetleri kapsamında satılmak için elde tutulan, - Satılmak üzere üretilmekte olan, - Üretim süreci veya hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler Ģeklinde bulunan varlıkları ifade etmektedir. Buna göre, TMS 2 de yer alan stok tanımının, genel itibariyle VUK da düzenlenen emtialara karģılık geldiği söylenebilir. [8] [7] TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTI TMS-2 STOKLAR [8] Dağdemir S.VERGĠ USUL KANUNU VE TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS 2) GÖRE ĠġLETMELERDEKĠ EMTĠANIN (STOKLARIN) DEĞERLEMESĠ, YaklaĢım Dergisi, 2008, Yıl:3, Sayı:

20 3.2 TMS 2 STOKLAR STANDARTININ KAPSAMI Standardın 2. paragrafında standardın kapsamı dıģında yer alan üç konu Ģöyle sıralanmıģtır: - ĠnĢaat sözleģmeleri ve bu sözleģmelerle doğrudan iliģkilendirilebilen hizmet sözleģmeleri, - Finansal araçlar, - Tarımsal faaliyetler ile ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler Bu konulara iliģkin olarak; inģaat sözleģmeleri için TMS 11 ĠnĢaat SözleĢmeleri, tarımsal faaliyetler için TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standartları referans gösterilmiģtir. 78 nolu tebliğ ile finansal araçlar için de TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve TMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standartları referans olarak eklenmiģtir. Standardın 3, 4 ve 5. paragraflarında; tarım ve orman ürünleri, hasat dönemi sonrası tarımsal ürün, mineral ve mineral ürün üreticilerinin elinde bulundurdukları stoklar ile stokların rayiç (gerçeğe uygun) değerlerinden satıģ giderlerini düģerek saptayan aracıların ellerinde bulundurdukları stokların ölçümünde TMS 2 nin kullanılamayacağı belirtilmiģtir. Burada sözü edilen birinci gruptaki stoklar, üretimin belli dönemlerinde, örneğin tarımsal ürünlerin hasat edildiği ya da madenlerin çıkarıldığı, satıģın devlet garantisi veya vadeli iģlem sözleģmesi altında garanti altına alındığı ya da aktif bir piyasa oluģtuğu ve satamama riskinin çok düģük olduğu durumlarda net gerçekleģebilir değerleri ile ölçülürler. Ġkinci gruptaki stoklar ise, yakın gelecekte satma amacı ya da fiyatlardaki iniģ çıkıģlardan kar elde etme ya da aracılık karı doğurmak amacıyla edinilirler ve gerçeğe uygun değerlerinden satıģ giderleri çıkarılarak değerlendirilirler. Bu nedenle, her iki stok grubu da TMS 2 ye tabi olmakla birlikte, TMS 2 nin değerleme esaslarına tabi değildirler. [9] [9] Demirel N. KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:11 Sayı:17 Aralık/

21 3.3 STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI UFRS HESAP PLANI VE ĠġLEYĠġĠ Standartların içerisinde TDHP gibi net ve belirleriyici bir hesap planı bulunmamakla beraber eski sistemin üzerine yenilikler getirilmeye çalıģılmaktadır. ġu anda herhangi bir hesap planıda olmaması aslına bakılırsa ciddi anlamda standart savunucularını çıkmaza sokmaktadır. Ancak piyasadaki üniversite öğretim görevileri tarafından bir takım ek hesaplar öngörülmektedir. Bunlar; 154 TAMAMLANMAMIġ HĠZMET MALĠYETĠ 155 TAMAMLANMIġ HĠZMET MALĠYETĠ Tablo 4: UFRS de ön görülen stok hesapları 154. TAMAMLANMAMIġ HĠZMET MALĠYETĠ Bu hesap hizmet iģletmelerinde henüz tamamlanmamıģ, devam eden hizmet üretimleri için yapılan harcamaların izlenmesinde kullanılır. Örneğin; mühendislik hizmeti sunan iģletmelerde, hizmet üretimi bir faaliyet döneminde sonuçlandırılmamıģ olabilir. Bu hizmetin gerçekleģtirilmesi için yapılan harcamalar, bu gibi durumlarda stok maliyeti olarak muhasebeleģtirilir. [10] 155. TAMAMLANMIġ HĠZMET MALĠYETĠ Bu hesap, üretimi tamamlanmıģ ancak henüz hâsılatı doğmamıģ, stok niteliğindeki hizmet maliyetlerinin izlenmesinde kullanılır. Örneğin; televizyon firmasının yakın bir tarihte gösterime koymak üzere bir program çekmesi ancak programın çekimi tamamlanmasına rağmen henüz programın gösterim için satılmamıģ olması veya gösterime girmemiģ olması durumunda bu hesap kullanılır. Yukarıdaki hesapların ana iģlem mantığına bakıldığında maliyetlerin net tutarlarını gelir tablosunda izlemekte henüz sonuçlanmamıģ ya da sonuçlanmıģ ama bir gelire bağlanmamıģ hizmet maliyetlerini bilanço ve gelir tablosunda olduğundan daha farklı yansıtmamak için kullanılması öngörülen hesaptır. [10] [10] AKDOĞAN, N. ve SEVĠLENGÜL, O., Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 13.Baskı, Ankara Gazi Yayınları-Yayın No: 7, 2007, s

22 3.3.2 STOKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TMS 2 ye göre stoklar "maliyet veya net gerçekleşebilir değerden küçük olan değer" ile değerlenmektedir. Burada, stokların maliyeti "tüm satınalma maliyetleri, dönüģüm maliyeti ve stokları bulundukları yere ve duruma getirmek için katlanılan diğer maliyetleri" ifade etmektedir. TMS 2 de belirtildiği gibi net geçekleģebilir değer ise, iģin normal gidiģi içinde iģletmenin stoklarının satıģından elde etmeyi beklediği net tutara denmektedir. Uluslararası muhasebe standartlarında kabul edilen bu değerleme yönteminin temelinde ihtiyatlılık ilkesi yaklaģımı yatmaktadır. Bu yaklaģıma göre; değerleme gününde, stokların net gerçekleģebilir değeri maliyet değerinden düģükse, gerçekleģmemiģ zarar kayıtlara karģılık olarak alınancak ve stoklar net gerçekleģebilir değer üzerinden değerlenecektir. Net gerçekleģebilir değerin maliyet değerinden büyük olması halinde ise stoklar maliyet değerleri üzerinden değerlenecektir. Örneğin; bir ticaret iģletmesinin stoklarıyla ilgili aģağıdaki bilgilerin edinildiğini varsayalım: Satınalma maliyeti: TL ( ) Taşıma giderleri: TL Net gerçekleşebilir değer: TL ( ) Net gerçekleģebilir değer ( TL) maliyet değerinden ( TL TL) düģük olduğu için, ihtiyatlılık ilkesi gereği gerçekleģmemiģ zarar muhasebeleģtirilecektir. Bunun sonucunda, stoklar bilançoda net gerçekleģebilir değer ( TL) ile raporlanacaktır. Ancak, net gerçekleģebilir değerin maliyet değerinin TL üzerinde olduğunu varsayarsak bu durumda, gerçekleģmemiģ kar muhasebeleģtirilmeyecek ve stoklar bilançoda maliyet değeri ( TL) ile raporlanacaktır. Genellikle piyasa operasyonel olarak geri kazanılabilir değer veya net gerçekleģebilir değer ile tanımlandığı için, TMS 2 de vurgulanan net gerçekleģebilir değer piyasa fiyatına (gerçeğe uygun değer) iģaret etmektedir. Yani, UFRS piyasa değerinin maliyet değerinden düģük olması halinde stokların piyasa değeri ile raporlanmasına izin vermekte, piyasa değerinin maliyet değerini geçmesi halinde ise stokların piyasa değeri ile raporlanmasını engellemektedir. Stoklar defter değeri yaklaģımı açısından ele alındığında piyasa değeri maliyet değerinden yüksek olanlar için herhangi bir düzeltme yapmaya gerek kalmayacak, piyasa değeri maliyet değerinden küçük olanlar ise piyasa değerlerini yansıtacak biçimde düzeltilecektir. 16

23 3.4 KAYIT VE UYGULAMALAR Bilanço gününde maliyet bedeline göre satılabilir veya yeniden satın alınan fiyatında düģüklük tespit ediliyor ise düģük değer ile değerleme yapılır. (TMS-2) DüĢük değer, maliyet bedeli ile net gerçekleģebilir değerin daha düģük olanıdır. ġirketin malları içinde kullanılamayan ve pazarda satılamayacak değeri düģen mal varsa bunun için stok değer düģüklüğü karģılığı ayrılır. (620, 621/158) Finansman giderleri (faiz, komisyon ve kur farkları) maliyete yansıtılmaz. (TMS-2.17) VUK na göre yansıtılanlar geri çekilir. (660/150, 620, 621) Ancak, uzun süren yapım iģlerinde finansman giderleri maliyete yansıtılır. (Uçak, gemi yapımı, yap-sat inģaat iģleri) Mal vadeli alındığında, normal fiyat ile vadeli fiyat arasındaki fark finansman gideri sayılır. (TMS-2.18) Burada alım iģlemi ile finansman iģleminin birlikte yapıldığı kabul edilmektedir. Erken ödeme iskontosu alındığı takdirde, bu tutarlar maliyet ile iliģkilendirilmez, doğrudan gelir yazılır. Stokların değerlemesinde FIFO ve ortalama maliyet yöntemleri temel alınmaktadır. TMS, maliyete yakın olması nedeniyle perakende yöntemi ve standart maliyet yöntemlerinin kullanılmasına izin veriyor. (TMS-2.21) Perakende değerleme yönteminde stok maliyeti stokların satıģ değerinden, o stok grubunun brüt kar marjının düģülmesiyle bulunur. (TMS-2.22) Özel mallar için de gerçek parti maliyet yöntemi kullanılır. (TMS-2.23) Benzer özellik ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemi uygulanır. Tür ve kullanım alanları farklı olan stoklar için farklı maliyet hesaplama yöntemi kullanılabilir. (TMS-2.25) Değeri düģen stoklar için takdir komisyonundan karar alınarak stok değer düģüklüğü karģılığı ayrılıp gider yazılır. (TMS-2.29) [11] [11] 17

24 3.5 MALĠYET SĠSTEMLERĠ Yukarıda belirtlilen maliyet sistemlerine ek olarak UFRS nin kullanmakta olduğu bir tane daha maliyet sistemi bulunmaktadır. Bu sistem daha önce konusu geçen sistemlerden farklı olarak kapasite kullanım oranını da dikkate almaktadır. VUK a göre maliyet sistemlerinde üretim yapan iģletmenin fabrikası, atölyesi vs. tam kapasite çalıģtığı ön görülmekte olup maliyetler ona göre hesaplanmaktaydı. Ancak UFRS maliyetlerin kullanılmayan kapasite kısımlarını malın maliyetinden ziyade dönemin giderinde izlemeyi daha uygun bulmaktadır MALĠYET KAPSAMINA GÖRE MALĠYET YÖNTEMĠ UFRS açısından stokların maliyeti üç ana baģlık altında incelenmektedir. Satın Alma Maliyetleri DönüĢtürme Maliyetleri Diğer Maliyetler Satın Alma Maliyeti: Tüm satın alma fiyatları, ithalat vergileri ve diger vergiler (isletme tarafından vergi makamlarından geri alınabilir olanlar hariç) ve nakliye, iģleme ve direkt olarak malın elde edilmesine atfedilebilecek olan diğer maliyetlerdir. Ticari iskontolar, indirimler ve diger benzeri unsurlar satın alma maliyeti belirlenirken düģülürler. [12] DönüĢtürme Maliyeti: Hammaddelerin mamul mallara dönüģtürülmesi sırasında oluģan sabit ve değiģken genel üretim giderleri ile birlikte direkt iģ gücü gibi üretim birimleriyle direkt bağlantılı maliyetlerdir. Diğer Maliyetler: Stok maliyetine alınmayan unsurlar açıklanmıģ, borçlanma maliyetlerinin stoklara dahil edilme Ģartı ele alındıktan sonra vadeli alıģlardaki finansman giderleri açıklanmıģtır. Bunlar; diğer maliyetler, ancak stokları mevcut konum ve duruma getirdikleri ölçüde stok maliyetine dahil edilirler. Örneğin; bazı genel üretim giderleri kapsamı dıģındaki giderlerin veya özel bir müģteri sipariģine iliģkin ürün tasarım, geliģtirme maliyetlerinin stok maliyetleri kapsamına alınması uygun olabilir. [12] 18

25 Stokların maliyetine alınmayan ve oluģtukları dönemin gideri olarak kabul edilen giderlere iliģkin örnekler Ģöyledir: Normalin üstünde gerçekleģen, ilk madde ve malzeme (fire ve kayıplar), iģçilik ve diğer üretim maliyetleri, Bir sonraki üretim aģaması için zorunlu olanlar dıģındaki depolama giderleri, Stokların bulunduğu konum ve duruma gelmesinde katkısı olmayan genel yönetim giderleri, SatıĢ giderleri. [13] Maliyetlerde, VUK ile UFRS arasındaki önemli farklardan ilki Vade Farkları diğeri ise Finansman Giderleri dir. Vade farkları açısından; UFRS ye göre emtiayı iktisap edinmek için katlanılan vade farkları, malın maliyetinden çıkarılıp maliyetin net değerlendirilmesi için bu giderler artık ertelenmiģ giderlerde izlenilmelidir.vade farkı ile ilgili örnek aģağıdaki gibidir. Örnek: de değeri TL ( KDV incelenen örnekte konu edilmemiģtir.) olan emtiayı 3 ay vadeli vade oranı %10 dan alınmıģtır. Buna göre; 1. ay: x %10 = TL 2. ay: x %10 = TL 3. ay: x %10 = TL Toplam Vade farkı tutarı TL dir. VUK a göre bu iģlem tek kayıtta gerçekleģtirilmekte olup maliyete eklenerek ilgili hesaba intikali gerçekleģtirilir. Yalnız UFRS ye göre bu husus diğerinden farklılık göstermektedir. Vade farkları malın maliyetinden çok ertelenmiģ bir finansman gideri gibi gözükmekte ve ilgili gider olarak kayıtlara intikal ettirilmetedir. Vade farkı aktifte bekletilmekte ve ödeme dönemi geldiğinde faiz giderine atılmaktadır. [13] E Boyar, A. H. GüngörmüĢ, TMS 2 - Stoklar Standardında, Diğer Maliyetler Bölümünün, Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Ele Alınması, DayanıĢma, No. 101, Apr. 2008, s

26 1/4 STOKLAR ERTELENMĠġ GĠDERLER TĠCARĠ BORÇLAR /4 FAĠZ GĠDERĠ ERTELENMĠġ GĠDERLER /5 FAĠZ GĠDERĠ ERTELENMĠġ GĠDERLER /6 TĠCARĠ BORÇLAR FAĠZ GĠDERĠ KASA ERTELENMĠġ GĠDERLER / Özellikli varlık açısından; Bir diğer farklılık ise Finansman Gideri dir. UFRS ye göre emtia için katlanılacak finansman maliyetleri malın maliyetine göre değil dönemin giderine kaydedilmesi daha doğru olacağı öngörülmüģtür. VUK a göre emtianın alımı için yapılan her türlü harcama malın maliyetine gider. Ancak UFRS de istisnai durum mevcuttur. Bu durum emtianın özellikli mal olmasından kaynaklanır. Özellikli varlıklar: Amaçlanan kullanıma veya satıģa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır. Bu tanıma göre finansal varlıklar ve kısa süre içerisinde üretilen veya imal edilen stoklar özellikli varlık değildir. Elde edildiklerinde amaçlanan kullanıma veya satıģa hazır hale gelen varlıklar da özellikli varlık değildir. KoĢullara bağlı olarak aģağıda sayılan varlıklar özellikli varlık niteliğini taģıyabilir. Stoklar: Standart burada amaçlanan kullanıma ve satıģa hazır hale gelmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren stok kalemlerini kastetmektedir. Örneğin bu kriterlere göre gemi ya da uçak inģası iģi ile iģtigal eden bir iģletmenin stoklarında yer alan bu araçlar özellikli varlık niteliğini haiz olacaktır. 20

27 Ġmalat tesisleri: Özellikle bir yatırım dönemini gerektiren maddi duran varlıklarda, varlığın defter değerinin, aktifleģtirme sebebiyle özkaynak kullanımı ve yabancı kaynak kullanımında farklılık arz etmesi standartın aktifleģtirme prensibinin zayıf bir yanını oluģturmaktadır. Ona göre edinme aģamasındaki yabancı kaynak maliyetinin özellikli varlık maliyetine dâhil edilmesi benimsendiğinde bu varlıkların edinilmesinde kullanılan öz kaynakların fırsat maliyetinin de maliyetlere dahil edilmesi Ģeklindeki bir uygulama bu zaafı gidermek üzere düģünülebilir. [14] Enerji Üretim Tesisleri, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller. Bazı iģletmeler standardın felsefesi bakımından özellikli varlık kavramını yanlıģ yorumlayabilmektedir. Bu iģletmeler elde edilmesi ya da inģası sürecinde yüksek maliyetlere katlanılan pahalı iktisadi kıymetlerin özellikli varlık olduğunu düģünmekte ve bu varlıklar ile ilgili katlanılan borçlanma maliyetleri için aktifleģtirme yoluna baģvurmaktadır. Onlara göre pahalı bir varlık için katlanılan borçlanma maliyetleri de yüksek olacağından, bu maliyetlerin doğrudan gider hesaplarına aktarılmasını doğru olmayacaktır. Ancak standarda göre, bir iktisadi kıymetin maliyeti (fiyatı) değil, o kıymetin amaçlanan kullanıma veya satıģ hazır hale gelmesi için gereken süre, yine bu kıymetin özellikli bir varlık olup olmadığını belirlemektedir. Bu hataya düģen iģletmelerin genelde özkaynak finansmanından ziyade zorunlu olarak yabancı kaynak kullanımını tercih eden az geliģmiģ ya da geliģmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren iģletmeler olduğu gözlemlenmektedir. [15] Normal Maliyet Yöntemi Direkt ilk madde ve malzeme, direkt iģçilik giderleri ile genel üretim giderlerinin değiģken kısmı ile sabit kısımlarının kapasite kullanım oranın hesaplandıktan sonra yüzdesel orana düģen kısmı mamul maliyeti olarak kabul eden yöntemdir. Mevcut sistemimiz bu yöntemi esas almıģtır. VUK da verilen örneğin normal maliyete göre çözümü aģağıda mevcuttur. [14] Sevilengül, O. (2003). Borçlanma Maliyetleri Standardının Dayandığı Esaslar. Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın a Armağan Ankara SBF Yayın No: 590 [15] Mirza, A. A., Orrell, M. and Holt, G. J. (2008). IFRS: Practical Implementation Guide and Workbook, U.S.A: John Wiley and Sons Inc. 21

28 Örnek; Bir endüstri iģletmesinin 2011 faaliyet dönemine iliģkin verileri aģağıdaki gibidir: Üretim miktarı: birim ilgili faaliyet döneminde üretilen mamullerin tümünün satılacağı öngörülmektedir. SatıĢ fiyat 25.-TL/br. dir. Kapasite oranı % 80 dir. Bu verilere göre iģletme karı normal maliyet yöntemine göre hesaplanacak olursa; Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG Direkt DeğiĢken Tablo 5: Verilen Örnekteki Ġlgili ġirkete Ait katlanılan maliyetler Normal Maliyet Yöntemi; Net SatıĢlar (25TL x br) Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG. Direkt (*) DeğiĢken TOPLAM...(-) Faaliyet_Karı (*) Örnekte görüldüğü üzere kapasite kullanım oranı % 80 dir. Yani yapılan harcamaların % 80 i malın maliyetine, geriye kalan %20 lik kısım dönemin gideri olarak ilgili Gelir Tablosu hesabında giderleģtirilir. Yukarıda da görüldüğü üzere normal maliyet yöntemi ile diğer maliyetlerle değerlenen sistemde, UFRS de kullanılan maliyet yönteminin VUK a göre daha doğru sonuç raporlaması gerçekleģeceği görülmektedir. Çünkü hesaplanan yönteme göre, fabrikanın kapasite kullanım oranı % 80 yani % 20 si çalıģmamaktadır. Bu kısım kullanılmayan giderlerde takip edilmesi daha doğru olacaktır. 22

29 4. STOKLARIN HER ĠKĠ AÇIDAN MALĠYET YÖNTEMĠ UYGULAMALARI 4.1 PARTĠ MALĠYETĠ YÖNTEMĠ ĠĢletmede üretilen mamulün ya da satılan malın hangi partiden olduğu kesin olarak bilinebilen maliyet bedeli ile değerlenir. Envanter gününde de kalan stokların hangi partiden olduğu kesin olarak bilinebildiği için o partinin maliyet bedeli ile değerlenir. Büyük birim malların (otomobil, tekne, sanayi makinesi, gemi vb.) yılda iki, üç parti halinde üretildiği ya da alındığı iģletmelerde daha kolay uygulanabilir. UFRS açısından parti maliyet yöntemi diğer yöntemlere nazaran daha çok kullanılmaktadır. AĢağıdaki verilen örnekte maliyetler ayrı ayrı yöntemlerle incelenmiģtir. Örnek; bir endüstri iģletmesinin 2011 faaliyet dönemine iliģkin devreden bilgiler aģağıdaki gibidir; Tarih AlıĢ Miktarı Birim Fiyatı SatıĢ Miktarı Tablo 6: Verilen Örnekteki Ġlgili ġirkete Ait alıģ-satıģ karnesi TARĠH GĠREN ÇIKAN KALAN MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR TOPLAM TOPLAM Tablo 7: Parti Maliyet Yöntemine göre Sonuçlandırılan Stok Kartı Sonuç olarak; yukarıdaki kartta da görüldüğü üzere Parti Maliyet Ortalama yöntemi kullanıldığında; STMM TL Stokta kalan tutar ise TL dir. 23

30 4.2 FIFO YÖNTEMĠ (ĠLK GĠREN ĠLK ÇIKAR) FIFO yönteminde üretime verilen hammaddenin ya da satılan ticari malların maliyetleri, ilk alınan parti maliyetinden baģlanarak, son alınan partinin birim maliyetine doğru emtia çıkıģları değerlenerek hesaplanır. Yönteme göre hesaplama süreci aģağıdaki Ģekilde yapılır: ÇıkıĢı yapılan partinin miktarını, ilk alım partisinin miktarı karģılıyorsa, çıkıģın maliyetinin tamamı o partinin birim fiyatıyla hesaplanır. Eğer karģılamıyorsa sırasıyla daha sonraki partilerin stok birimleri dikkate alınarak parti birim fiyatları üzerinden çıkan emtianın maliyeti hesaplanır. Daha sonraki stok çıkıģlarında, stoktaki en eski partinin miktarı ve birim fiyatı ile kontrol edilerek çıkacak olan stokun değerlemesi yukarıdaki gibi yapılır. Dönem sonunda kalan stok, son kalan eski partiden baģlanarak son parti alımın miktarı ve birim fiyatına doğru sıralama yapılarak değerlenir. TARĠH GĠREN ÇIKAN KALAN MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR TOPLAM TOPLAM Tablo 8: FIFO Yöntemine göre sonuçlandırılan stok kartı Sonuç olarak; yukarıdaki kartta da görüldüğü üzere FIFO Ortalama Yöntemi kullanıldığında; STMM TL, stokta kalan tutar ise TL dir. 24

31 4.3 AĞIRLIKLI ORTALAMA YÖNTEMĠ Bu yönteme göre ortalama birim maliyet; değerleme ya da maliyet hesaplama döneminde kullanıma ya da satıģa hazır stok tutarları toplamı, aynı dönemdeki birim tutarları toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama aģağıdaki Ģekilde formüle edilir: Ortalama Birim Maliyet Stok Tutarları Toplamı Birim Tutarları Toplamı TARĠH GĠREN ÇIKAN KALAN MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR TOPLAM , , , , , TOPLAM Tablo 9: Ağırlıklı Ortalama Yöntemine göre Sonuçlanıdırılan Stok Kartı Sonuç olarak; yukarıdaki kartta da görüldüğü üzere Ağırlıklı Ortalama Yöntemi kullanıldığında; STMM TL, stokta kalan tutar ise TL dir. 4.4 LIFO YÖNTEMĠ (SON GĠREN ĠLK ÇIKAR) Bu yöntemde, stoktan çıkan her partinin maliyeti son alınan partinin birim maliyetinden baģlamak üzere geriye doğru giderek hesaplanır. Yönteme göre hesaplama süreci aģağıdaki Ģekilde yapılır: ÇıkıĢı yapılan partinin miktarını, son alım partisinin miktarı karģılıyorsa, çıkıģın maliyetinin tamamı o partinin birim fiyatıyla hesaplanır. Eğer karģılamıyorsa sırasıyla önceki partilerin stok birimleri dikkate alınarak, parti birim fiyatları üzerinden çıkan emtianın maliyeti hesaplanır. Daha sonraki stok çıkıģlarında, stoktaki en son partinin miktarı ve birim fiyatı ile kontrol edilerek çıkacak olan stokun değerlemesi yukarıdaki gibi yapılır. Dönem sonunda kalan stok, son alınan partinin miktarı ve birim fiyatından baģlamak üzere bir önceki parti miktar ve birim fiyatına doğru sıralama yapılarak değerlenir. 25

32 VUK 274 ün değiģtirilmeden önceki hali; satın alınan veya imal edilen emtia maliyet bedeliyle değerlenir. Mükellefler, satınaldıkları veya imal ettikleri emtianın maliyet bedelini, son giren ilk çıkar yöntemini uygulamak suretiyle de tesbit edebilirler. Bu yöntemi seçenler, en az 5 yıl süre ile bu yöntemden vazgeçemezler. Bu yöntemin uygulama usul ve esaslarını tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.(x) (x) Satın alınan emtiada maliyet bedeli: (Değişmeden önceki şekli) Madde 274: Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267'nci maddenin 2'nci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275'inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir. Bu maliyet yöntemi; tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan kabul tarihi tarihli 5024 numaralı VERGĠ USUL KANUNU, GELĠR VERGĠSĠ KANUNU VE KURUMLAR VERGĠSĠ KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK adlı kanunun birinci maddesinde tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanun unun 274 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 274: Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir. denmiģtir. 26

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-2 STOKLAR İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Stokun Tanımı O Standardın Getirdikleri O Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi O Stok Maliyetinin Ġçeriği O Stok Maliyetini

Detaylı

TMS 2 STOKLAR 1. AMACI

TMS 2 STOKLAR 1. AMACI 1. AMACI TMS 2 STOKLAR Bu standardın amacı stoklarla ilgili muhasebe iģlemlerini açıklamaktır. Muhasebede stokların muhasebeleģtirilmesi ile ilgili temel konu, stokların bir varlık olarak muhasebeleģtirilmesinde,

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 3. Hafta Ders İçeriği VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Detaylı

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ STANDARDIN AMACI Stokların maliyetinin nasıl saptanacağı, Nasıl gidere dönüģeceği, Stok maliyetlerinin

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı 1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı mamul, mamul ve hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır. 680-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabına Kaydedilmesi Gereken Genel Üretim Gideri Mahiyetindeki Amortismanların Maliyet Muhasebesi Açısından Önemi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Geçici farklar, muhasebenin ihtiyatlılık ve dönemsellik ilkelerinden ve vergi kanunlarının gelirin elde edilmesi ilkesinden kaynaklanır.

Geçici farklar, muhasebenin ihtiyatlılık ve dönemsellik ilkelerinden ve vergi kanunlarının gelirin elde edilmesi ilkesinden kaynaklanır. TMS 12 GELİR VERGİSİ 1. KAPSAM Bu Standart gelir vergilerinin muhasebeleģtirilmesinde uygulanır. Gelir vergileri vergiye tabi gelir üzerinden hesaplanan bütün yurt içi ve yurt dıģı vergileri içerir. Gelir

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

5.DERS TİCARİ MALLARA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

5.DERS TİCARİ MALLARA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 5.DERS TİCARİ MALLARA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 15- TİCARİ MALLAR HESAP GRUBU Bu hesap grubunda işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul,

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

ANTREPODAKİ STOKLARIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ: TMS VE VUK UYGULAMALARI

ANTREPODAKİ STOKLARIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ: TMS VE VUK UYGULAMALARI Makale No Yıl Ay Makale Konusu Yazar Adı-Soyadı 20077 2011 9 Antrepodaki Stokların Finansal Tablolara Etkisi: TMS ve VUK Uygulamaları (E-Yaklaşım) EMRE ERGİN & ÖMER EROĞLU ANTREPODAKİ STOKLARIN FİNANSAL

Detaylı

Yorum ve makaleler 17.04.2015. Konu: Stoklarda Meydana Gelen Değer Kayıpları (devamı) B. Değer Düşüklüğü

Yorum ve makaleler 17.04.2015. Konu: Stoklarda Meydana Gelen Değer Kayıpları (devamı) B. Değer Düşüklüğü Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 2 Kasım 2014- Pazar 16.00 17.30. Gid.Yeri

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 2 Kasım 2014- Pazar 16.00 17.30. Gid.Yeri 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 2 Kasım 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: Hayal üretim iģletmesinde 10 ve 20 nolu esas üretim giderleri ile X ve Z

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİNİN ÖNEMİ VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ

ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİNİN ÖNEMİ VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİNİN ÖNEMİ VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ Selçuk Turgay AZAK 50 * Mustafa BİZİMYER 51 ** ÖZ Üretim işletmelerinde üretim faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi iktisadi

Detaylı

TMS -2 STOKLAR STANDARDINDA ALIŞLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VADE FARKLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖNERİSİ

TMS -2 STOKLAR STANDARDINDA ALIŞLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VADE FARKLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖNERİSİ TMS -2 STOKLAR STANDARDINDA ALIŞLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VADE FARKLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖNERİSİ Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ 1 Öğr. Gör. Ender BOYAR 1 1. GİRİŞ Bu makalenin amacı, TMS 2

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ STOKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 2 Stoklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 15/01/2005 tarih ve 25701 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI İŞLETMELERDE FİİLİ ENVANTER DENETİMİ VE SONUÇLARI I- GENEL OLARAK İŞLETMELERDE FİİLİ VE KAYDİ ENVANTER İŞLEMLERİ : 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Envanter Çıkartmak başlıklı 186.

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN TĠCARĠ MAL VE MAMULLERĠN DEĞERLEMESĠNDE ÖZELLĠK ARZEDEN KONULAR. I Satın Alınan ve Ġmal Edilen Emtianın Değerleme Ölçüleri

Hasan Zeki SÜZEN TĠCARĠ MAL VE MAMULLERĠN DEĞERLEMESĠNDE ÖZELLĠK ARZEDEN KONULAR. I Satın Alınan ve Ġmal Edilen Emtianın Değerleme Ölçüleri MAKALE Hasan Zeki SÜZEN TĠCARĠ MAL VE MAMULLERĠN DEĞERLEMESĠNDE ÖZELLĠK ARZEDEN KONULAR I Satın Alınan ve Ġmal Edilen Emtianın Değerleme Ölçüleri Vergi Usul Kanununun 262 inci maddesine göre maliyet bedeli,

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 089-104

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 089-104 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 089-104 Ticari Mal Alımlarında Vade Farklarının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: TMS-2 Stoklar Standardı ile Vergi Mevzuatının

Detaylı

DEĞERİ DÜŞEN İKTİSADİ KIYMETLERİN KAYITLARDAN DÜŞÜLMESİI

DEĞERİ DÜŞEN İKTİSADİ KIYMETLERİN KAYITLARDAN DÜŞÜLMESİI DEĞERİ DÜŞEN İKTİSADİ KIYMETLERİN KAYITLARDAN DÜŞÜLMESİI Sakıp ŞEKER * A DEĞERİ DÜŞEN MAL KAVRAMI İşletmelerin stoklarında bulunan mallar veya sabit kıymetler hesabında bulunan amortismana tabi iktisadi

Detaylı

TMS 2 STOKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 2 STOKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 2 STOKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 2 Stoklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 15/01/2005 tarih ve 25701 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

EMTİA MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ VE DEĞERLEMESİNDE ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR

EMTİA MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ VE DEĞERLEMESİNDE ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR EMTİA MALİYET BEDELİNİN TESPİTİ VE DEĞERLEMESİNDE ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR Metin ÇELİK 29 ÖZ Emtia alımına ilişkin yapılan bir harcamanın emtianın maliyet bedeline dâhil edilmesi veya doğrudan giderleştirilmesi,

Detaylı

5024 sayılı Kanunla yapılan bu değişikliklere paralel olarak tekdüzen hesap planında aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

5024 sayılı Kanunla yapılan bu değişikliklere paralel olarak tekdüzen hesap planında aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür. 12 SIRA NO' LU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) 175 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

No: 2010/30 Tarih: 12.09.2010

No: 2010/30 Tarih: 12.09.2010 Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77/13 34718 Acıbadem- Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

Sayı : 2016/217 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N FİNANSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Sayı : 2016/217 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N FİNANSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Sayı : 2016/217 6 Tarih : 05.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N FİNANSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1 I- GİRİŞ İşletmeler ihtiyaç duydukları finansal kaynağı özkaynaklardan veya yabancı kaynaklardan sağlarlar.

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK KARA HARP OKULU 1986

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK KARA HARP OKULU 1986 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. MURAT ERDOĞAN İletişim Bilgileri Adres : ġiģli - ĠSTANBUL Telefon Mail : 0554 344 8151 : merdogan@mumeyek.org 2. Doğum Tarihi : 12 EYLÜL 1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4.

Detaylı

SMMM STAJA BAŞLAMA YETERLİLİK SINAVI ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİ

SMMM STAJA BAŞLAMA YETERLİLİK SINAVI ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİ KASA NOKSANLIKLARI - KASA FAZLALIKLARI ġimdi tam zamanı Bilemediniz Kasa sayım noksanlık veya fazlalıkları ile ilgili her sınavda en az bir soru sorulmaktadır.. Bu hesapları incelerken tüm dikkatinizi

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SİRKÜLER. (a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aģağıda yer alan C1A paragrafı eklenmiģtir.

SİRKÜLER. (a) C1 paragrafından sonra gelmek üzere aģağıda yer alan C1A paragrafı eklenmiģtir. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI : 2013/06 KONU: TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLĠĞLERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SIRA NO: 12) Ankara,17/07/2013

Detaylı

TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESĠNDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMALARI

TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESĠNDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESĠNDE ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMALARI Kadir OKġAġ Yüksek Lisans Tezi Çorum 2011 TÜRKĠYE

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 25 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TEBLİĞ KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI. VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

TEBLİĞ KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI. VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ 19 Nisan 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28623 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

TEBLİĞ KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

İNŞAAT MUHASEBESİ 01.04.2011 İNEGÖL

İNŞAAT MUHASEBESİ 01.04.2011 İNEGÖL İNŞAAT MUHASEBESİ 01.04.2011 İNEGÖL Adem YILDIRIM Öğr.Gör. SMMM www.muhasebeuygulamalari.net adem yıldırım 1 Muhasebe Boyutuyla Genel Olarak ĠnĢaat ĠĢleri YAP SAT ĠNġAAT ĠġLETMELERĠ (ĠġLERĠ) TAAHHÜT ĠNġAAT

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR 7. Hafta Ders İçeriği Mali Duran Varlıklar Hesap Grubu (24) Maddi Duran Varlıklar (MDV) Hesap Grubu (25) MDV Hesaplarının İşleyişi MDV lerde Amortisman

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Stokların Değerlemesi

Stokların Değerlemesi Stokların Değerlemesi Yafes PEHLİVAN Gelirler Kontrolörü - Samsun VD. Bşk. Grup Müdür V. I. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 258. maddesinde değerleme; vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DÖNEN VARLIKLAR SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER Hafta Ders İçeriği

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DÖNEN VARLIKLAR SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER Hafta Ders İçeriği GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II 5. Hafta Ders İçeriği DÖNEN VARLIKLAR Diğer Dönen Varlıklar (19) PAYZİNER 1 THP de Dönen Varlıklar aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. 10. HAZIR DEĞERLER 11. MENKUL KIYMETLER

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 58 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 07 Mayıs 2004 KONU :Süreklilik Arz Eden Enflasyon

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı