T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. TDHP ve UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. TDHP ve UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ"

Transkript

1 T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TDHP ve UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ SĠNAN TOKMAKÇIOĞLU YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MUHASEBE DENETĠM PROGRAMI Proje DanıĢmanı Dr. Ġlker Kıymetli ġen ĠSTANBUL, Haziran 2011

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET...i KISALTMALAR...ii TABLOLAR...iii GĠRĠġ...1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1. STOKLAR GENEL AÇIKLAMALAR ENVANTER ENVANTERĠN TANIMI ENVANTER AġAMALARI ENVANTER ĠġLEMLERĠ STOKLARIN SAYIMI STOK SAYIM FARKLARININ OLUġUMU STOK FAZLASI DURUMU STOK NOKSANI DURUMU...4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM 2. STOKLARIN VUK AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ STOKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI TEK DÜZEN HESAP PLANI VE ĠġLEYĠġĠ TDHP GÖRE YAPILAN KAYIT VE UYGULAMALAR MALĠYET SĠSTEMLERĠ MALĠYET KAPSAMINA GÖRE MALĠYET YÖNTEMLERĠ TAM MALĠYET YÖNTEMĠ DEĞĠġKEN MALĠYET YÖNTEMĠ ASAL(DĠREKT) MALĠYET YÖNTEMĠ...11

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3.UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI TMS 2 STOKLAR STANDARTININ AMACI TMS 2 STOKLAR STANDARTININ KAPSAMI STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI UFRS HESAP PLANI VE ĠġLEYĠġĠ STOKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ KAYIT VE UYGULAMALAR MALĠYET SĠSTEMLERĠ MALĠYET KAPSAMINA GÖRE MALĠYET YÖNTEMĠ NORMAL MALĠYET YÖNTEMĠ...21 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. STOKLARIN HER ĠKĠ AÇIDAN MALĠYET YÖNTEMĠ UYGULAMALARI 4.1 PARTĠ MALĠYETĠ YÖNTEMĠ FIFO YÖNTEMĠ (ĠLK GĠREN ĠLK ÇIKAR) AĞIRLIKLI ORTALAMA YÖNTEMĠ LIFO YÖNTEMĠ (SON GĠREN ĠLK ÇIKAR) SONUÇ KAYNAKÇA... 28

4 ÖZET TDHP ve UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ Sinan TOKMAKÇIOĞLU Okan Üniversitesi, ĠĢletme Bölümü Yüksek Lisans Projesi (29 sayfa) DanıĢman: Dr. Ġlker Kıymetli ġen Türkiye deki TDHP ve UFRS muhasebesi uygulamaları ile ilgili çalıģmalar incelendiğinde, uygulamalarda farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Genellikle bu farklılıklar, stokların hangi Ģekilde değerleneceği ve maliyete giden unsurların hangi hesaplarda takip edileceği ve değerlemelerinin nasıl olacağı konusundadır. Bu çalıģmada UFRS ile Türkiye deki uygulama farklılıklarına değinilmiģ ve TMS 2 ye göre açıklık getirilmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢma dört bölümden oluģmaktadır: Birinci bölümde; stoklara genel bakıģ, envanterin içeriği, stok sayımlarının ve farklarının Tek Düzen Hesap Planı na göre muhasebeleģtirilmesinden bahsedilmiģtir. Ġkinci bölümde; stokların Vergi Usul Kanunu açısından incelenmesi, değerlenmesi, kayıt, uygulamaları ve maliyet kapsamına göre yapılan maliyet türleri incelenmiģtir. Üçüncü bölümde; stokların Uluslararası Finansal Raporlama açısından incelenmesi, değerlenmesi, kayıt, uygulamaları ve maliyet kapsamına göre yapılan maliyet türleri incelenmiģtir. Dördüncü bölümde; her iki açıdan maliyet yöntemlerinin uygulamalı olarak maliyet hesapları incelenmiģtir. ÇalıĢmanın sonucunda: TMS ye göre incelenen stok kalemleri VUK ile karģılaģtırıldığında maliyet hesaplanmıģ, stokların elde edilme veya emtia haline gelene kadar katlanılan maliyetler değerlendirilmiģ olup karģılaģtırma sonucu; UFRS VUK a göre katlanılan harcamaların bir kısmı direk malın maliyetine değil dönemin giderine de gittiği görülmekte olup maliyetler daha düģük çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: TMS 2, UMS 23, Stokların KarĢılaĢtırılması, Emtia, Net GerçekleĢtirilebilir Değer, Maliyet Değeri. i

5 KISALTMALAR a.g.e : Adı Geçen Eser ABD br. : Amerika BirleĢik Devleti : Birim D.Ġ.M.M.G : Direkt Ġlk Madde Ve Malzeme Giderleri D.Ġġ. : Direkt ĠĢçilik Giderleri FIFO : First In First Out (Ġlk GirenĠlk Çıkar) G.Ü.G. : Genel Üretim Gideri GVK : Gelir Vergisi Kanunu ĠĠBF : Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi ĠSMMMO KDV KMÜ LIFO : Ġstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirler Odası : Katma Değer Vergisi : Kahramanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi : Last In First Out (Son Giren Ġlk Çıkar) M.E.B : Milli Eğitim Bakanlığı MB : Maliye Bakanlığı md. : Madde s. : Sayfa TDHP : Tek Düzen Hesap Planı TMS : Türkiye Muhasebe Standartları TMS 2 : Stoklarla Ġlgili Türkiye Muhasebe Standardı TTK UFRS : Türk Ticaret Kanunu : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UMS : Uluslararası Muhasebe Standartları UMS 41 : Uluslararası Muhasebe Standardı 41 VUK : Vergi Usul Kanunu ii

6 TABLOLAR Tablo 1 : TDHP stok bölümü hesap isimleri...8 Tablo 2 : Maliyet sisteminin oluģturan yöntemler...10 Tablo 3 : Verilen Örnekteki Ġlgili ġirkete Ait katlanılan maliyetler...12 Tablo 4 : UFRS de ön görülen stok hesapları...15 Tablo 5 : Verilen Örnekteki Ġlgili ġirkete Ait katlanılan maliyetler...22 Tablo 6 : Verilen Örnekteki Ġlgili ġirkete Ait alım-satım karnesi...23 Tablo 7 : Parti Maliyet Yöntemine göre Sonuçlandırılan Stok Kartı...23 Tablo 8 : Tablo 9 : FIFO Yöntemine göre Sonuçlandırılan Stok Kartı...24 Ağırlıklı Ortalama Yöntemine göre Sonuçlandırılan Stok Kartı...24 iii

7 GĠRĠġ Yirmi birinci yüzyılın içerisinde artık millet kavramı yerini globalleģmeye bırakmıģtır. Bunun en büyük örneği hiç Ģüphesiz ki Avrupa Birliği dir. Dünya piyasaları da artık çoklu diller yerine, herkesin anlayabileceği ortak bir dilde buluģmak istemekte ve bunun temelini atmaktadır. Makalemdeki bu inceleme tabiki dünya üzerindeki etnik dillerden ziyade bu dillerin kullanmakta olduğu muhasebe sistemlerini incelemektir. Özellikle Dünya piyasasında gücünü hissettiren Amerika BirleĢik Devleti dir. Bu standartların öncüsü ABD den sonra gelen geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkeler de bu standardı, yani herkesin tek bir dilde anlaģabileceği bu sistemi takip etme yolunda güçlü adımlar atmaya baģlamıģtır. Türkiye açısından bakıldığında yeni Türk Ticaret Kanunu onaylanmıģ olup 2012 Temmuz ayında yürürlüğe girmesi ve uygulamanın tamamıyla oturmasının 2013 baģını bulacağı konuģulmaya baģlanmıģtır. Standartlardaki amaç; bütün piyasalardaki Ģirketlerin tek bir sistem içerisinde hareket etmesi ve tabi ki bu hazırlanmıģ standartlar çerçevesinde de daha Ģeffaf, daha temiz, net bilanço ve gelir tablolarına ulaģma isteğidir. Örnek vermek gerekirse; yatırımcı kuralları belli olmayan bir sistemden ziyade, yatırımını belli kuralları olan kaliteli bir ortamda yapmayı kendi çıkarları için daha uygun bulur. Bu standartlar sayesinde artık duvarlar kalkacak, herkes önünü daha net bir Ģekilde görüp yatırım analizlerini ona göre planlayacaktır. Bu çalıģma sadece standartların bir kolu olan stokların TDHP ile UFRS açısından muhasebeleģtirilmesini incelemeye alacaktır. 1

8 1. STOKLAR 1.1. GENEL AÇIKLAMALAR ĠĢletmelerin; satmak, yeni mamüllerin üretiminde kullanmak ya da çeģitli nedenlerle tüketmek üzere elde bulundurdukları maddelere stok denir. Bu maddelerin bir yıl içinde en az bir kez kullanılması veya nakde çevrilmesi beklenmektedir. Stoklar, hammadde, yardımcı madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, yan ürün, atık ürün, ticari mal gibi değiģik türdeki varlıklardan oluģmaktadır. ĠĢletmelerde bulunan stok çeģitleri o iģletmelerin faaliyet konularına göre farklılık göstermektedir. Örneğin üretim (sınaî) iģletmelerinde yukarıda sayılan stok çeģitlerinin (ticari mal hariç), hemen hemen hepsine rastlamak mümkündür. Buna karģılık, ticari mallar ve bazı ambalaj malzemeleri ile sınırlıdır. ĠĢletmenin faaliyet konusu ne olursa olsun, stok kalemleri iģletmenin finansal durumunu etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle bunların titizlikle izlenmesini sağlayacak bir belge düzeninin iģletmelerde kurulması gerekmektedir. [1] 1.2. ENVANTER Envanterin Tanımı Envanter; sayım, kontrol ve düzeltme iģlemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanmasıdır. ĠĢletmeler envanter iģlemini bazı kurallara uyarak yerine getirmek zorundadırlar. ġirketlerin sayım yapmadaki öncelikli nedeni net dönem kâr veya zararını vergi kanunları açısından belirlemektir. Kıymetlerin sayımını, muhasebe servisinde çalıģanlar gerçekleģtirir Envanterin AĢamaları Envanter iģlemi ilgili standartlar ve kanunlara göre üç aģamada gerçekleģtirilir. Varlık ve borçların fiili durumunun tespiti (Muhasebe DıĢı Envanter) Bulunan fiili durum ile kayıtların karģılaģtırılması Envanter kayıtlarının yapılması (Muhasebe Ġçi Envanter) [1] Çaldağ Y., Ayanoğlu Y. (2002), Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara - Türkiye 2

9 Envanter ĠĢlemleri Muhasebe dıģı envanter sonucu elde edilen bilgiler ile iģletmenin muhasebe kayıtları arasında bir fark olduğu durumda gereken tamamlama ve kayıtların yapılarak onların gerçek değerleriyle görünmelerini sağlayan iģlemlere envanter iģlemleri denir. Dönem sonlarında yapılacak olan iģlemler üç aģamadan oluģur: ĠĢletmenin genel geçici mizanı (aralık ayı mizanı) düzenlenerek hesapların kayıtlar üzerindeki durumu görülür. ĠĢletmenin varlık ve kaynaklarını saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle gerçek değerleri tespit edilir. ĠĢletmenin varlık ve kaynaklarının kayıtlardaki değerleri ile gerçek değerleri arasında farklılık varsa gerekli tamamlama, ayarlama ve düzeltme kayıtlarının yapılması suretiyle bu farklılık giderilerek gerçek değerlerine getirilir. ĠĢletmelerin dönem sonlarında envanter çıkartmaları kanuni bir zorunluluktur. Envanter çalıģmalarının takip eden hesap döneminin ilk üç ayı içinde bitirilmesi de kanuni bir zorunluluktur Stokların Sayımı Üretim yapan iģletmeler satın aldıkları hammadde ve yardımcı maddeleri, ürettikleri mamul ve yarı mamulleri stok kartlarına iģleyerek veya bilgisayar paket programları ile takip ederler. Fiili olarak iģletmenin ne kadar mamül ürettiği, ne kadar hammaddesinin veya yardımcı maddesinin (kaç tane, kaç kilo, kaç metre) olduğu sayım listesine gruplandırılarak yazılır Stok Sayım Farklarının OluĢması Fiili stok sayımı ile muhasebe kayıtları arasındaki farklar ise 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları ve 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesaplarına aktarılır. [2] VUK a göre nedeni anlaģılamayan sayım ve tesellüm fazlalarından bekleme süresini dolduranlar, sonuç hesaplarına gelir olarak aktarılır. Burada dikkat edilecek husus, sebebi bulunamayan 197 ve 397 nolu hesaplardaki sayım noksanı ve fazlalıkların birbiri ile mahsup edilemeyeceğidir. [2] ATAMAN, Ümit, HACIRÜSTEMOĞLU, Rüstem ve BOZKURT, Nejat, a.g.e., s.303 3

10 Stok Fazlası Durumu ĠĢletme aktifinde bulunan iktisadi kıymetlerin, kayıtlara göre bulunması gerekenden fazla olmasını ifade eder. Dolayısıyla nedeni bulunamayan fazla stoklar vergisel açıdan, dönem sonu özsermayesi ile dönem baģı özsermayesi arasındaki olumlu fark dönem kazancı olarak tanımlandığından, sayım ve tesellüm fazlalarının neden olduğu özsermaye artıģının gelir olarak sonuç hesaplarına aktarılması, vergi mevzuatının bir gereği olmaktadır (GVK 38 inci madde). Ortaya çıkan sayım ve teselsüm fazlalıkları 397 nolu hesapta izlenir. Stok fazlalığının nedeni anlaģılamıyorsa 397 gelir hesaplarına aktarılarak dönem karına eklenir. [3] Mal fazlalığı halinde KDV açısından yapılacak bir iģlem yoktur. Çünkü bu mal ileride satıldığında zaten KDV'ye tabi tutulacak, satıģ bedeli ile malın stok değeri arasındaki fark ise satıģın yapıldığı yılın vergi matrahına girecektir. Bu durumda kullanılacak hesap 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı olup, emtia fazlalığının tespitinde, emsal değeri üzerinden bu hesaba alacak, ilgili emtia hesabına da borç kaydı yapılır. [4] / 153 Ticari Mallar XXX 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları XXX / Emtia fazlalığının nedeni anlaģılamıyorsa, fazlalık ilgili dönem gelirlerine aktarılarak aģağıdaki gibi muhasebe kaydı yapılacaktır. 31/ Sayım ve Tesellüm Fazlaları XXX 679 Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar XXX / Stok Noksanı Durumu Bilanço gününde yapılan fiili sayım sonucu tespit edilen emtia mevcudu, yasal defter kayıtlarına göre tespit edilen emtia mevcudundan az ise emtia noksanlığı hali mevcuttur. Bu durumda iki farklı uygulama yapılabilir. Noksanlık zayi mal olarak kabul edilip bu malla ilgili [3] MAÇ, M., Stok Sayım Farkları, YaklaĢım Dergisi, 1995, Yıl:3, Sayı: 26, Mart, 1995, s.1 [4] GÜNAY, F., Stokların Denetimi, Mali Çözüm Dergisi, Ġstanbul: ĠSMMMO Yayınları, Yıl: 12, Sayı: 60, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2002, s.4 4

11 indirimin iptali yoluna gidilir ya da söz konusu malların emsal satıģ bedeli üzerinden KDV hesaplanır ve KDV beyannamesine dahil edilir. Her iki halde de bu farka ait KDV'nin hangi ayla ilgili olduğu sorunu ile karģılaģılacaktır. Bu konuda ilk akla gelen çözüm Ģekli, mal noksanlığının sayım suretiyle hesap döneminin son ayında (Aralık'da) ortaya çıkarıldığını dikkate alarak, farka ait girdi veya çıktı KDV'yi de bu son aya mal etmektir. Nitekim vergi incelemelerinde, açıktan mal satıldığı iddia ediliyor, fakat malın hangi ayda satıldığı belirlenemiyorsa KDV eksikliğinin, hesap döneminin son ayında meydana geldiği varsayılmaktadır. Yıl sonu stok sayımında fiilen mevcut olduğu tespit edilen emtia miktarı, kayden mevcut olması gereken miktara göre en az iģlem yapılacağı tarih ve 140 numaralı Hesap Uzmanları Kurulu DanıĢma Komisyonu Kararı'nda açıklanmıģtır. Bu kararda yer alan yaklaģım ve ifadelerden anlaģılacağı üzere Maliye Ġdaresi, stoksayım noksanlıklarının emsal satıģ bedeli üzerinden hâsılat kaydedilmiģ olmasını aramakta, bu iģlem yapılmadığı takdirde bu noksan malı açıktan satılmıģ saymak suretiyle VUK un 267 nci maddesine göre emsal satıģ bedeline göre matrah farkı ihdas etmektedir. Emtia noksanlığı halinde 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları isimli geçici hesap kullanılmak suretiyle, noksan emtianın maliyet bedeli biliniyorsa maliyet bedeli üzerinden, bilinmiyorsa VUK un 267 nci maddesi uyarınca, emsal bedeli üzerinden yapılması gereken muhasebe kaydı Ģu Ģekilde olmalıdır: / 197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları XX 153 Ticari Mallar XX 391 Hesaplanan KDV XX 31/ Diğer OlağandıĢı Gider ve Zararlar XX 197 Sayım ve Tesellüm XX Noksanlıkları / 5

12 2. STOKLARIN VUK AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 2.1 STOKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Vergi Usul Kanunu(VUK) stokların değerlemenin tarifini 258 inci maddede belirtmiģtir. Değerleme; vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir. Kanunun 261 inci maddesine göre bir takım ölçütler belirtilmiģtir. Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aģağıdaki ölçülerden biri ile yapılır. 1. Maliyet bedeli 2. Borsa rayici 3. Tasarruf değeri 4. Mukayyet değer 5. Ġtibari değer 6. Vergi değeri 7. (2365 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesiyle eklenen bent) Rayiç bedel 8. (2365 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesiyle 7 numaralı bent 8 numaralı bent olmuģtur) Emsal bedeli ve ücretidir. VUK a göre emtianın tanımı tam anlamıyla yapılmamıģ olup hangi Ģekilde değerleneceği kanunun 274. ile 278 inci maddeleri arasında açıkça belirtilmiģtir. Emtia - Madde 274: (5024 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiģen madde; Yürürlük: ) Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satıģ bedelleri % 10 ve daha fazla bir düģüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.(*) (*)(Değişmeden önceki şekli)(4008 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen madde) Satın alınan veya imal edilen emtia maliyet bedeliyle değerlenir. Mükellefler, satın aldıkları veya imal ettikleri emtianın maliyet bedelini, son giren ilk çıkar yöntemini uygulamak suretiyle de tesbit edebilirler. Bu yöntemi seçenler, en az 5 yıl süre ile bu yöntemden vazgeçemezler. Bu yöntemin uygulama usul ve esaslarını tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.(x) 6

13 (x) Satın alınan emtiada maliyet bedeli: (DeğiĢmeden önceki Ģekli) Madde 274: Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satıģ bedelleri % 10 ve daha fazla bir düģüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin 2 nci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir. Ġmal Edilen Emtia - Madde 275: Ġmal edilen emtianın (tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aģağıda yazılı unsurları ihtiva eder: 1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham maddelerin bedeli; 2. Mamule isabet eden iģçilik; 3. Genel imal giderlerinden mamule düģen hisse; 4. Genel idare giderlerinden mamule düģen hisse (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.); 5. Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıdaki unsurları ihtiva etmek Ģartıyla diledikleri usulde tayin edebilirler. (2365 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle fıkra kaldırılmıģtır.) Zirai Mahsuller - Madde 276: Zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli zirai mahsullerin hususiyetlerine göre 275 inci maddede yazılı unsurlara mütenazir olarak Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde hesaplanır. Hayvanlar - Madde 277: (205 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle değiģen madde) Zirai iģletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedelinin tespiti mümkün olmayan ahvalde maliyet bedeli, yerine emsal bedeli alınır. Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli iģletmenin bulunduğu mahal (gezici hayvancılıkta kıģlak) için zirai kazanç komisyonlarınca tespit edilmiģ olan ortalama maliyet bedelidir. Kıymeti DüĢen Mallar - Madde 278: Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalıģ vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deģe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir. 7

14 2.2 STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI TEK DÜZEN HESAP PLANI VE ĠġLEYĠġĠ AĢağıdaki tabloda VUK un kabul ettiği hesaplar ve kodları bulunmaktadır. Bu tablo bilanço hesabı 15 numaralı ana hesap kaleminde bulunan stoklara ait hesaplardır. 15 STOKLAR 150 ĠLK MADDE VE MALZEME 151 YARI MAMULLER ÜRETĠM 152 MAMÜLLER 153 TĠCARĠ MALLAR 157 DĠĞER STOKLAR 158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġ.(-) 159 VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI Tablo-1 TDHP stok bölümü hesap isimleri Hesapların tanımı ve iģleyiģi kısaca aģağıda belirtilmiģtir ĠLK MADDE VE MALZEME Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere iģletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, iģletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır. ĠĢleyiĢi: Satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna, üretime verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devredildiğinde ise hesabın alacağına kaydedilir YARI MAMULLER-ÜRETĠM Henüz tam mamul haline gelmemiģ ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt iģçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almıģ üretim aģamasındaki mamullerin izlendiği hesaptır. ĠĢleyiĢi: Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt iģçilik ve genel üretim giderleri tutarları kadar bu hesap borçlandırılır. Üretimi tamamlananların maliyet tutarı bu hesabın alacağı karģılığında ilgili stok hesaplarına aktarılır MAMULLER Üretim çalıģmaları sonunda elde edilen ve satıģa hazır hale gelmiģ bulunan mamullerin izlendiği hesaptır. 8

15 ĠĢleyiĢi: Bu hesap, üretimi tamamlanan mamullerin ambarlara alınmasıyla borçlandırılır. Satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi ile alacaklandırılır TĠCARĠ MALLAR Herhangi bir değiģikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile iģletmeye alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemler bu hesapta yer alır. ĠĢleyiĢi: Satın alınan ticari mallar (emtia) maliyet bedeli ile bu hesaba borç, satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir DĠĞER STOKLAR Yukarıdaki stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır. ĠĢleyiĢi: Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç, satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında alacak kaydedilir STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI (-) Bu hesap yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik geliģmeler ve moda değiģiklikleri nedenleriyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalıģların ortaya çıkması veya bunların dıģında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düģmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karģılamak üzere ayrılan karģılıkların izlendiği hesaptır. ĠĢleyiĢi: Stok değer düģüklüğü tespit edildiğinde 654. KarĢılık Giderleri Hesabı nın borcu karģılığında bu hesaba alacak kaydedilir. KarĢılık ayrılan stok kaleminin iģletme içinde kullanılması ya da satılması halinde; ilgili stok hesabının alacağı ile karģılaģtırılarak daha önce ayrılan karģılık 644. Konusu Kalmayan KarĢılıklar Hesabı na aktarılarak kapatılır VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI Yurt içinden ya da yurt dıģından satın alınmak üzere sipariģe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. ĠĢleyiĢi: Yapılan ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir. 9

16 2.3 TDHP GÖRE YAPILAN KAYIT VE UYGULAMALAR Emtia maliyet bedeli ile değerlenir. Stoklar, , hesaplarda gösterilir. Stoklar satın alma ve üretim maliyetleri ile değerlenir. Değeri düģen emtia, emsal bedeli ile değerlenir. Takdir komisyonu kararına göre fark gider yazılır. Satın alınan malın satın alma maliyetine, nakliye, gümrük, alıģ komisyonu, taģıma sigortaları gibi giderler eklenir. Ġndirilemez nitelikteki KDV ler maliyetin bir unsurudur. (KDV 30) Direkt faiz ve kur farkları, mal aktife girinceye kadar ödenmiģ ise maliyete ilave edilir. Mal aktife girdikten sonra yapılan ödemelerin maliyete ve giderlere intikali ihtiyaridir. Stok değerlemesinde fiili maliyet esastır. Ancak FIFO ve Ağırlıklı Ortalama Maliyet yöntemleri de kullanılır. LIFO yürürlükten kaldırılmıģtır. 2.4 MALĠYET SĠSTEMLERĠ Bir iģletmede maliyet sisteminin oluģturulmasında, temel olarak farklı maliyet yöntemi kullanılır. Bu yöntemler bir araya gelerek, iģletmenin maliyet sistemi oluģturulur. [5] Maliyet sistemini oluģturan yöntemlerden kapsamına göre olanı aģağıda tablo Ģeklinde gösterilmiģtir. MALĠYET SĠSTEMĠNĠ OLUġTURAN YÖNTEMLER Maliyetlerin kapsamına göre Tam DeğiĢken Normal Asal(Direkt) Tablo 2: Maliyet sisteminin oluģturan yöntemler VUK a göre; malın, karģı tarafın deposundan çıkıp kendi deposuna girene kadar yüklenmiģ olduğu masraflar, yapmıģ olduğu her türlü harcamalar alınan malın maliyetine yazılmaktadır. Bu araģtırmada sadece maliyetlerin kapsamına göre oluģturulan maliyet sistemi incelenecektir. ĠĢletme, bir maliyet sistemini oluģtururken, bu üç grup maliyet yönteminden her birinden bir yöntemi alarak maliyet sistemini kurmuģ olur. Örneğin; [5] Akdoğan, Nalan (2003). Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ġstanbul: ĠSMMMO TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTI TMS_2 STOKLAR 10

17 Tam maliyet + Fiili maliyet + Safha maliyet Normal maliyet + Fiili maliyet + SipariĢ maliyet Tam maliyet + Standart maliyet + Karma maliyet Bu örnekler iģletmenin faaliyet alanı, yönetimin isteği doğrultusunda çeģitlendirilebilir Maliyet Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri Maliyetlerin hesaplanmasında hangi giderlerin üretim gideri, hangi giderlerin dönemsel gider olduğunun tespiti önemlidir. Giderlerin, üretim maliyeti veya dönemsel gider olduğunun ayırımı, kullanılan yöntemlere göre farklılık göstermektedir. Bu farklılık aynı zamanda, iģletmenin finansal tablolarını da etkiler. Bu konuda baģlıca dört yöntem uygulanmaktadır Tam Maliyet Yöntemi Direkt ilk madde ve malzeme, direkt iģçilik giderleri ile genel üretim giderlerinin değiģken ve sabit kısımlarının tamamını mamul maliyeti olarak kabul eden yöntemdir. Mevcut sistemimiz bu yöntemi esas almıģtır DeğiĢken Maliyet Yöntemi Direkt ilk madde ve malzeme, direkt iģçilik giderleri ile genel üretim giderlerinin değiģken kısımlarını mamul maliyeti olarak kabul eden yöntemdir. Genel üretim giderinin sabit kısmı ise, dönem gideri olarak kabul edilir Asal (Direkt) Maliyet Yöntemi Direkt ilk madde ve malzeme ve direkt iģçilik giderlerini mamul maliyeti olarak kabul eden yöntemdir. Genel üretim giderinin sabit ve değiģken kısımlarının tamamı, dönem gideri olarak kabul edilir. [6] Yukarıda anlatılan maliyet yöntemlerinin örnekleri aģağıda mevcuttur. Örnek; Bir endüstri iģletmesinin 2011 faaliyet dönemine iliģkin veriler aģağıdaki gibidir: Üretim miktarı; birim. Ġlgili faaliyet döneminde üretilen mamullerin tümünün satılacağı öngörülmektedir. SatıĢ fiyat 25.-TL/br. dir. Kapasite oranı % 80 dir. Bu verilere göre iģletme karı her üç yönteme göre ayrı ayrı hesaplanacak olursa; [6] GüngörmüĢ H., Boyar E. TMS 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE, STANDART MALĠYET YÖNTEMĠNĠN UYGULANMASI, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2010 s

18 Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG Direkt DeğiĢken Tablo 3: Verilen örnekteki ilgili Ģirkete ait katlanılan maliyetler Tam Maliyet Yöntemi Net SatıĢlar (25TL x br) Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG. Direkt DeğiĢken TOPLAM... (-) Faaliyet Karı DeğiĢken Maliyet Yöntemi Net SatıĢlar (25TL x br) Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG. Direkt DeğiĢken (*) TOPLAM... (-) Faaliyet Karı (*) DeğiĢken kısım maliyet olarak kabul edilirken direkt olan kısım dönemin giderine kayıt edilir. Direkt Maliyet Yöntemi Net SatıĢlar (25TL x br) Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG. Direkt (*) DeğiĢken (*) TOPLAM... (-) Faaliyet Karı (*) DeğiĢken kısım ve direkt olan kısım dönemin giderine kayıt edilir. 12

19 3. UFRS AÇISINDAN STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI 3.1 TMS 2 STOKLAR STANDARTININ AMACI Bu standardın amacı stoklarla ilgili muhasebe iģlemlerini açıklamaktır. Muhasebede stokların muhasebeleģtirilmesi ile ilgili temel konu, stokların bir varlık olarak muhasebeleģtirilmesinde, kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleģen gelirler ile karģılaģtırılacak olan ilgili maliyetin belirlenmesidir. Bu standart, stok maliyetlerinin, net gerçekleģebilir değere indirgemeyi de içererek, nasıl saptanacağını ve gidere dönüģeceğini açıklar. Standart ayrıca stok maliyetlerinin oluģumu, içeriği ile uygulanacak değerleme yöntemleri hakkında da bilgi verir. [7] Stoklara iliģkin olarak yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı nın (TMS 2) amacı; stoklarla ilgili muhasebe iģlemlerini açıklamak olarak belirtilmiģ ve stokların muhasebeleģtirilmesiyle ilgili temel konunun, stokların bir varlık olarak muhasebeleģtirilmesinde, kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleģen gelirler ile karģılaģtırılacak olan maliyetin belirlenmesi olarak açıklanmıģtır. Ayrıca, stok maliyetlerinin oluģumu, içeriği ve uygulanacak değerleme yöntemleri de bu standart ile düzenlenmiģtir. TMS 2 ye göre stoklar; - Olağan iģletme faaliyetleri kapsamında satılmak için elde tutulan, - Satılmak üzere üretilmekte olan, - Üretim süreci veya hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler Ģeklinde bulunan varlıkları ifade etmektedir. Buna göre, TMS 2 de yer alan stok tanımının, genel itibariyle VUK da düzenlenen emtialara karģılık geldiği söylenebilir. [8] [7] TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTI TMS-2 STOKLAR [8] Dağdemir S.VERGĠ USUL KANUNU VE TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS 2) GÖRE ĠġLETMELERDEKĠ EMTĠANIN (STOKLARIN) DEĞERLEMESĠ, YaklaĢım Dergisi, 2008, Yıl:3, Sayı:

20 3.2 TMS 2 STOKLAR STANDARTININ KAPSAMI Standardın 2. paragrafında standardın kapsamı dıģında yer alan üç konu Ģöyle sıralanmıģtır: - ĠnĢaat sözleģmeleri ve bu sözleģmelerle doğrudan iliģkilendirilebilen hizmet sözleģmeleri, - Finansal araçlar, - Tarımsal faaliyetler ile ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler Bu konulara iliģkin olarak; inģaat sözleģmeleri için TMS 11 ĠnĢaat SözleĢmeleri, tarımsal faaliyetler için TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standartları referans gösterilmiģtir. 78 nolu tebliğ ile finansal araçlar için de TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve TMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standartları referans olarak eklenmiģtir. Standardın 3, 4 ve 5. paragraflarında; tarım ve orman ürünleri, hasat dönemi sonrası tarımsal ürün, mineral ve mineral ürün üreticilerinin elinde bulundurdukları stoklar ile stokların rayiç (gerçeğe uygun) değerlerinden satıģ giderlerini düģerek saptayan aracıların ellerinde bulundurdukları stokların ölçümünde TMS 2 nin kullanılamayacağı belirtilmiģtir. Burada sözü edilen birinci gruptaki stoklar, üretimin belli dönemlerinde, örneğin tarımsal ürünlerin hasat edildiği ya da madenlerin çıkarıldığı, satıģın devlet garantisi veya vadeli iģlem sözleģmesi altında garanti altına alındığı ya da aktif bir piyasa oluģtuğu ve satamama riskinin çok düģük olduğu durumlarda net gerçekleģebilir değerleri ile ölçülürler. Ġkinci gruptaki stoklar ise, yakın gelecekte satma amacı ya da fiyatlardaki iniģ çıkıģlardan kar elde etme ya da aracılık karı doğurmak amacıyla edinilirler ve gerçeğe uygun değerlerinden satıģ giderleri çıkarılarak değerlendirilirler. Bu nedenle, her iki stok grubu da TMS 2 ye tabi olmakla birlikte, TMS 2 nin değerleme esaslarına tabi değildirler. [9] [9] Demirel N. KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:11 Sayı:17 Aralık/

21 3.3 STOKLARIN MUHASEBE HESAPLARI UFRS HESAP PLANI VE ĠġLEYĠġĠ Standartların içerisinde TDHP gibi net ve belirleriyici bir hesap planı bulunmamakla beraber eski sistemin üzerine yenilikler getirilmeye çalıģılmaktadır. ġu anda herhangi bir hesap planıda olmaması aslına bakılırsa ciddi anlamda standart savunucularını çıkmaza sokmaktadır. Ancak piyasadaki üniversite öğretim görevileri tarafından bir takım ek hesaplar öngörülmektedir. Bunlar; 154 TAMAMLANMAMIġ HĠZMET MALĠYETĠ 155 TAMAMLANMIġ HĠZMET MALĠYETĠ Tablo 4: UFRS de ön görülen stok hesapları 154. TAMAMLANMAMIġ HĠZMET MALĠYETĠ Bu hesap hizmet iģletmelerinde henüz tamamlanmamıģ, devam eden hizmet üretimleri için yapılan harcamaların izlenmesinde kullanılır. Örneğin; mühendislik hizmeti sunan iģletmelerde, hizmet üretimi bir faaliyet döneminde sonuçlandırılmamıģ olabilir. Bu hizmetin gerçekleģtirilmesi için yapılan harcamalar, bu gibi durumlarda stok maliyeti olarak muhasebeleģtirilir. [10] 155. TAMAMLANMIġ HĠZMET MALĠYETĠ Bu hesap, üretimi tamamlanmıģ ancak henüz hâsılatı doğmamıģ, stok niteliğindeki hizmet maliyetlerinin izlenmesinde kullanılır. Örneğin; televizyon firmasının yakın bir tarihte gösterime koymak üzere bir program çekmesi ancak programın çekimi tamamlanmasına rağmen henüz programın gösterim için satılmamıģ olması veya gösterime girmemiģ olması durumunda bu hesap kullanılır. Yukarıdaki hesapların ana iģlem mantığına bakıldığında maliyetlerin net tutarlarını gelir tablosunda izlemekte henüz sonuçlanmamıģ ya da sonuçlanmıģ ama bir gelire bağlanmamıģ hizmet maliyetlerini bilanço ve gelir tablosunda olduğundan daha farklı yansıtmamak için kullanılması öngörülen hesaptır. [10] [10] AKDOĞAN, N. ve SEVĠLENGÜL, O., Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 13.Baskı, Ankara Gazi Yayınları-Yayın No: 7, 2007, s

22 3.3.2 STOKLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TMS 2 ye göre stoklar "maliyet veya net gerçekleşebilir değerden küçük olan değer" ile değerlenmektedir. Burada, stokların maliyeti "tüm satınalma maliyetleri, dönüģüm maliyeti ve stokları bulundukları yere ve duruma getirmek için katlanılan diğer maliyetleri" ifade etmektedir. TMS 2 de belirtildiği gibi net geçekleģebilir değer ise, iģin normal gidiģi içinde iģletmenin stoklarının satıģından elde etmeyi beklediği net tutara denmektedir. Uluslararası muhasebe standartlarında kabul edilen bu değerleme yönteminin temelinde ihtiyatlılık ilkesi yaklaģımı yatmaktadır. Bu yaklaģıma göre; değerleme gününde, stokların net gerçekleģebilir değeri maliyet değerinden düģükse, gerçekleģmemiģ zarar kayıtlara karģılık olarak alınancak ve stoklar net gerçekleģebilir değer üzerinden değerlenecektir. Net gerçekleģebilir değerin maliyet değerinden büyük olması halinde ise stoklar maliyet değerleri üzerinden değerlenecektir. Örneğin; bir ticaret iģletmesinin stoklarıyla ilgili aģağıdaki bilgilerin edinildiğini varsayalım: Satınalma maliyeti: TL ( ) Taşıma giderleri: TL Net gerçekleşebilir değer: TL ( ) Net gerçekleģebilir değer ( TL) maliyet değerinden ( TL TL) düģük olduğu için, ihtiyatlılık ilkesi gereği gerçekleģmemiģ zarar muhasebeleģtirilecektir. Bunun sonucunda, stoklar bilançoda net gerçekleģebilir değer ( TL) ile raporlanacaktır. Ancak, net gerçekleģebilir değerin maliyet değerinin TL üzerinde olduğunu varsayarsak bu durumda, gerçekleģmemiģ kar muhasebeleģtirilmeyecek ve stoklar bilançoda maliyet değeri ( TL) ile raporlanacaktır. Genellikle piyasa operasyonel olarak geri kazanılabilir değer veya net gerçekleģebilir değer ile tanımlandığı için, TMS 2 de vurgulanan net gerçekleģebilir değer piyasa fiyatına (gerçeğe uygun değer) iģaret etmektedir. Yani, UFRS piyasa değerinin maliyet değerinden düģük olması halinde stokların piyasa değeri ile raporlanmasına izin vermekte, piyasa değerinin maliyet değerini geçmesi halinde ise stokların piyasa değeri ile raporlanmasını engellemektedir. Stoklar defter değeri yaklaģımı açısından ele alındığında piyasa değeri maliyet değerinden yüksek olanlar için herhangi bir düzeltme yapmaya gerek kalmayacak, piyasa değeri maliyet değerinden küçük olanlar ise piyasa değerlerini yansıtacak biçimde düzeltilecektir. 16

23 3.4 KAYIT VE UYGULAMALAR Bilanço gününde maliyet bedeline göre satılabilir veya yeniden satın alınan fiyatında düģüklük tespit ediliyor ise düģük değer ile değerleme yapılır. (TMS-2) DüĢük değer, maliyet bedeli ile net gerçekleģebilir değerin daha düģük olanıdır. ġirketin malları içinde kullanılamayan ve pazarda satılamayacak değeri düģen mal varsa bunun için stok değer düģüklüğü karģılığı ayrılır. (620, 621/158) Finansman giderleri (faiz, komisyon ve kur farkları) maliyete yansıtılmaz. (TMS-2.17) VUK na göre yansıtılanlar geri çekilir. (660/150, 620, 621) Ancak, uzun süren yapım iģlerinde finansman giderleri maliyete yansıtılır. (Uçak, gemi yapımı, yap-sat inģaat iģleri) Mal vadeli alındığında, normal fiyat ile vadeli fiyat arasındaki fark finansman gideri sayılır. (TMS-2.18) Burada alım iģlemi ile finansman iģleminin birlikte yapıldığı kabul edilmektedir. Erken ödeme iskontosu alındığı takdirde, bu tutarlar maliyet ile iliģkilendirilmez, doğrudan gelir yazılır. Stokların değerlemesinde FIFO ve ortalama maliyet yöntemleri temel alınmaktadır. TMS, maliyete yakın olması nedeniyle perakende yöntemi ve standart maliyet yöntemlerinin kullanılmasına izin veriyor. (TMS-2.21) Perakende değerleme yönteminde stok maliyeti stokların satıģ değerinden, o stok grubunun brüt kar marjının düģülmesiyle bulunur. (TMS-2.22) Özel mallar için de gerçek parti maliyet yöntemi kullanılır. (TMS-2.23) Benzer özellik ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemi uygulanır. Tür ve kullanım alanları farklı olan stoklar için farklı maliyet hesaplama yöntemi kullanılabilir. (TMS-2.25) Değeri düģen stoklar için takdir komisyonundan karar alınarak stok değer düģüklüğü karģılığı ayrılıp gider yazılır. (TMS-2.29) [11] [11] 17

24 3.5 MALĠYET SĠSTEMLERĠ Yukarıda belirtlilen maliyet sistemlerine ek olarak UFRS nin kullanmakta olduğu bir tane daha maliyet sistemi bulunmaktadır. Bu sistem daha önce konusu geçen sistemlerden farklı olarak kapasite kullanım oranını da dikkate almaktadır. VUK a göre maliyet sistemlerinde üretim yapan iģletmenin fabrikası, atölyesi vs. tam kapasite çalıģtığı ön görülmekte olup maliyetler ona göre hesaplanmaktaydı. Ancak UFRS maliyetlerin kullanılmayan kapasite kısımlarını malın maliyetinden ziyade dönemin giderinde izlemeyi daha uygun bulmaktadır MALĠYET KAPSAMINA GÖRE MALĠYET YÖNTEMĠ UFRS açısından stokların maliyeti üç ana baģlık altında incelenmektedir. Satın Alma Maliyetleri DönüĢtürme Maliyetleri Diğer Maliyetler Satın Alma Maliyeti: Tüm satın alma fiyatları, ithalat vergileri ve diger vergiler (isletme tarafından vergi makamlarından geri alınabilir olanlar hariç) ve nakliye, iģleme ve direkt olarak malın elde edilmesine atfedilebilecek olan diğer maliyetlerdir. Ticari iskontolar, indirimler ve diger benzeri unsurlar satın alma maliyeti belirlenirken düģülürler. [12] DönüĢtürme Maliyeti: Hammaddelerin mamul mallara dönüģtürülmesi sırasında oluģan sabit ve değiģken genel üretim giderleri ile birlikte direkt iģ gücü gibi üretim birimleriyle direkt bağlantılı maliyetlerdir. Diğer Maliyetler: Stok maliyetine alınmayan unsurlar açıklanmıģ, borçlanma maliyetlerinin stoklara dahil edilme Ģartı ele alındıktan sonra vadeli alıģlardaki finansman giderleri açıklanmıģtır. Bunlar; diğer maliyetler, ancak stokları mevcut konum ve duruma getirdikleri ölçüde stok maliyetine dahil edilirler. Örneğin; bazı genel üretim giderleri kapsamı dıģındaki giderlerin veya özel bir müģteri sipariģine iliģkin ürün tasarım, geliģtirme maliyetlerinin stok maliyetleri kapsamına alınması uygun olabilir. [12] 18

25 Stokların maliyetine alınmayan ve oluģtukları dönemin gideri olarak kabul edilen giderlere iliģkin örnekler Ģöyledir: Normalin üstünde gerçekleģen, ilk madde ve malzeme (fire ve kayıplar), iģçilik ve diğer üretim maliyetleri, Bir sonraki üretim aģaması için zorunlu olanlar dıģındaki depolama giderleri, Stokların bulunduğu konum ve duruma gelmesinde katkısı olmayan genel yönetim giderleri, SatıĢ giderleri. [13] Maliyetlerde, VUK ile UFRS arasındaki önemli farklardan ilki Vade Farkları diğeri ise Finansman Giderleri dir. Vade farkları açısından; UFRS ye göre emtiayı iktisap edinmek için katlanılan vade farkları, malın maliyetinden çıkarılıp maliyetin net değerlendirilmesi için bu giderler artık ertelenmiģ giderlerde izlenilmelidir.vade farkı ile ilgili örnek aģağıdaki gibidir. Örnek: de değeri TL ( KDV incelenen örnekte konu edilmemiģtir.) olan emtiayı 3 ay vadeli vade oranı %10 dan alınmıģtır. Buna göre; 1. ay: x %10 = TL 2. ay: x %10 = TL 3. ay: x %10 = TL Toplam Vade farkı tutarı TL dir. VUK a göre bu iģlem tek kayıtta gerçekleģtirilmekte olup maliyete eklenerek ilgili hesaba intikali gerçekleģtirilir. Yalnız UFRS ye göre bu husus diğerinden farklılık göstermektedir. Vade farkları malın maliyetinden çok ertelenmiģ bir finansman gideri gibi gözükmekte ve ilgili gider olarak kayıtlara intikal ettirilmetedir. Vade farkı aktifte bekletilmekte ve ödeme dönemi geldiğinde faiz giderine atılmaktadır. [13] E Boyar, A. H. GüngörmüĢ, TMS 2 - Stoklar Standardında, Diğer Maliyetler Bölümünün, Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Ele Alınması, DayanıĢma, No. 101, Apr. 2008, s

26 1/4 STOKLAR ERTELENMĠġ GĠDERLER TĠCARĠ BORÇLAR /4 FAĠZ GĠDERĠ ERTELENMĠġ GĠDERLER /5 FAĠZ GĠDERĠ ERTELENMĠġ GĠDERLER /6 TĠCARĠ BORÇLAR FAĠZ GĠDERĠ KASA ERTELENMĠġ GĠDERLER / Özellikli varlık açısından; Bir diğer farklılık ise Finansman Gideri dir. UFRS ye göre emtia için katlanılacak finansman maliyetleri malın maliyetine göre değil dönemin giderine kaydedilmesi daha doğru olacağı öngörülmüģtür. VUK a göre emtianın alımı için yapılan her türlü harcama malın maliyetine gider. Ancak UFRS de istisnai durum mevcuttur. Bu durum emtianın özellikli mal olmasından kaynaklanır. Özellikli varlıklar: Amaçlanan kullanıma veya satıģa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır. Bu tanıma göre finansal varlıklar ve kısa süre içerisinde üretilen veya imal edilen stoklar özellikli varlık değildir. Elde edildiklerinde amaçlanan kullanıma veya satıģa hazır hale gelen varlıklar da özellikli varlık değildir. KoĢullara bağlı olarak aģağıda sayılan varlıklar özellikli varlık niteliğini taģıyabilir. Stoklar: Standart burada amaçlanan kullanıma ve satıģa hazır hale gelmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren stok kalemlerini kastetmektedir. Örneğin bu kriterlere göre gemi ya da uçak inģası iģi ile iģtigal eden bir iģletmenin stoklarında yer alan bu araçlar özellikli varlık niteliğini haiz olacaktır. 20

27 Ġmalat tesisleri: Özellikle bir yatırım dönemini gerektiren maddi duran varlıklarda, varlığın defter değerinin, aktifleģtirme sebebiyle özkaynak kullanımı ve yabancı kaynak kullanımında farklılık arz etmesi standartın aktifleģtirme prensibinin zayıf bir yanını oluģturmaktadır. Ona göre edinme aģamasındaki yabancı kaynak maliyetinin özellikli varlık maliyetine dâhil edilmesi benimsendiğinde bu varlıkların edinilmesinde kullanılan öz kaynakların fırsat maliyetinin de maliyetlere dahil edilmesi Ģeklindeki bir uygulama bu zaafı gidermek üzere düģünülebilir. [14] Enerji Üretim Tesisleri, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller. Bazı iģletmeler standardın felsefesi bakımından özellikli varlık kavramını yanlıģ yorumlayabilmektedir. Bu iģletmeler elde edilmesi ya da inģası sürecinde yüksek maliyetlere katlanılan pahalı iktisadi kıymetlerin özellikli varlık olduğunu düģünmekte ve bu varlıklar ile ilgili katlanılan borçlanma maliyetleri için aktifleģtirme yoluna baģvurmaktadır. Onlara göre pahalı bir varlık için katlanılan borçlanma maliyetleri de yüksek olacağından, bu maliyetlerin doğrudan gider hesaplarına aktarılmasını doğru olmayacaktır. Ancak standarda göre, bir iktisadi kıymetin maliyeti (fiyatı) değil, o kıymetin amaçlanan kullanıma veya satıģ hazır hale gelmesi için gereken süre, yine bu kıymetin özellikli bir varlık olup olmadığını belirlemektedir. Bu hataya düģen iģletmelerin genelde özkaynak finansmanından ziyade zorunlu olarak yabancı kaynak kullanımını tercih eden az geliģmiģ ya da geliģmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren iģletmeler olduğu gözlemlenmektedir. [15] Normal Maliyet Yöntemi Direkt ilk madde ve malzeme, direkt iģçilik giderleri ile genel üretim giderlerinin değiģken kısmı ile sabit kısımlarının kapasite kullanım oranın hesaplandıktan sonra yüzdesel orana düģen kısmı mamul maliyeti olarak kabul eden yöntemdir. Mevcut sistemimiz bu yöntemi esas almıģtır. VUK da verilen örneğin normal maliyete göre çözümü aģağıda mevcuttur. [14] Sevilengül, O. (2003). Borçlanma Maliyetleri Standardının Dayandığı Esaslar. Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın a Armağan Ankara SBF Yayın No: 590 [15] Mirza, A. A., Orrell, M. and Holt, G. J. (2008). IFRS: Practical Implementation Guide and Workbook, U.S.A: John Wiley and Sons Inc. 21

28 Örnek; Bir endüstri iģletmesinin 2011 faaliyet dönemine iliģkin verileri aģağıdaki gibidir: Üretim miktarı: birim ilgili faaliyet döneminde üretilen mamullerin tümünün satılacağı öngörülmektedir. SatıĢ fiyat 25.-TL/br. dir. Kapasite oranı % 80 dir. Bu verilere göre iģletme karı normal maliyet yöntemine göre hesaplanacak olursa; Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG Direkt DeğiĢken Tablo 5: Verilen Örnekteki Ġlgili ġirkete Ait katlanılan maliyetler Normal Maliyet Yöntemi; Net SatıĢlar (25TL x br) Dimm Gideri D.ĠĢçilik Gid GüG. Direkt (*) DeğiĢken TOPLAM...(-) Faaliyet_Karı (*) Örnekte görüldüğü üzere kapasite kullanım oranı % 80 dir. Yani yapılan harcamaların % 80 i malın maliyetine, geriye kalan %20 lik kısım dönemin gideri olarak ilgili Gelir Tablosu hesabında giderleģtirilir. Yukarıda da görüldüğü üzere normal maliyet yöntemi ile diğer maliyetlerle değerlenen sistemde, UFRS de kullanılan maliyet yönteminin VUK a göre daha doğru sonuç raporlaması gerçekleģeceği görülmektedir. Çünkü hesaplanan yönteme göre, fabrikanın kapasite kullanım oranı % 80 yani % 20 si çalıģmamaktadır. Bu kısım kullanılmayan giderlerde takip edilmesi daha doğru olacaktır. 22

29 4. STOKLARIN HER ĠKĠ AÇIDAN MALĠYET YÖNTEMĠ UYGULAMALARI 4.1 PARTĠ MALĠYETĠ YÖNTEMĠ ĠĢletmede üretilen mamulün ya da satılan malın hangi partiden olduğu kesin olarak bilinebilen maliyet bedeli ile değerlenir. Envanter gününde de kalan stokların hangi partiden olduğu kesin olarak bilinebildiği için o partinin maliyet bedeli ile değerlenir. Büyük birim malların (otomobil, tekne, sanayi makinesi, gemi vb.) yılda iki, üç parti halinde üretildiği ya da alındığı iģletmelerde daha kolay uygulanabilir. UFRS açısından parti maliyet yöntemi diğer yöntemlere nazaran daha çok kullanılmaktadır. AĢağıdaki verilen örnekte maliyetler ayrı ayrı yöntemlerle incelenmiģtir. Örnek; bir endüstri iģletmesinin 2011 faaliyet dönemine iliģkin devreden bilgiler aģağıdaki gibidir; Tarih AlıĢ Miktarı Birim Fiyatı SatıĢ Miktarı Tablo 6: Verilen Örnekteki Ġlgili ġirkete Ait alıģ-satıģ karnesi TARĠH GĠREN ÇIKAN KALAN MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR TOPLAM TOPLAM Tablo 7: Parti Maliyet Yöntemine göre Sonuçlandırılan Stok Kartı Sonuç olarak; yukarıdaki kartta da görüldüğü üzere Parti Maliyet Ortalama yöntemi kullanıldığında; STMM TL Stokta kalan tutar ise TL dir. 23

30 4.2 FIFO YÖNTEMĠ (ĠLK GĠREN ĠLK ÇIKAR) FIFO yönteminde üretime verilen hammaddenin ya da satılan ticari malların maliyetleri, ilk alınan parti maliyetinden baģlanarak, son alınan partinin birim maliyetine doğru emtia çıkıģları değerlenerek hesaplanır. Yönteme göre hesaplama süreci aģağıdaki Ģekilde yapılır: ÇıkıĢı yapılan partinin miktarını, ilk alım partisinin miktarı karģılıyorsa, çıkıģın maliyetinin tamamı o partinin birim fiyatıyla hesaplanır. Eğer karģılamıyorsa sırasıyla daha sonraki partilerin stok birimleri dikkate alınarak parti birim fiyatları üzerinden çıkan emtianın maliyeti hesaplanır. Daha sonraki stok çıkıģlarında, stoktaki en eski partinin miktarı ve birim fiyatı ile kontrol edilerek çıkacak olan stokun değerlemesi yukarıdaki gibi yapılır. Dönem sonunda kalan stok, son kalan eski partiden baģlanarak son parti alımın miktarı ve birim fiyatına doğru sıralama yapılarak değerlenir. TARĠH GĠREN ÇIKAN KALAN MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR TOPLAM TOPLAM Tablo 8: FIFO Yöntemine göre sonuçlandırılan stok kartı Sonuç olarak; yukarıdaki kartta da görüldüğü üzere FIFO Ortalama Yöntemi kullanıldığında; STMM TL, stokta kalan tutar ise TL dir. 24

31 4.3 AĞIRLIKLI ORTALAMA YÖNTEMĠ Bu yönteme göre ortalama birim maliyet; değerleme ya da maliyet hesaplama döneminde kullanıma ya da satıģa hazır stok tutarları toplamı, aynı dönemdeki birim tutarları toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama aģağıdaki Ģekilde formüle edilir: Ortalama Birim Maliyet Stok Tutarları Toplamı Birim Tutarları Toplamı TARĠH GĠREN ÇIKAN KALAN MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR MĠKTAR FĠYAT TUTAR TOPLAM , , , , , TOPLAM Tablo 9: Ağırlıklı Ortalama Yöntemine göre Sonuçlanıdırılan Stok Kartı Sonuç olarak; yukarıdaki kartta da görüldüğü üzere Ağırlıklı Ortalama Yöntemi kullanıldığında; STMM TL, stokta kalan tutar ise TL dir. 4.4 LIFO YÖNTEMĠ (SON GĠREN ĠLK ÇIKAR) Bu yöntemde, stoktan çıkan her partinin maliyeti son alınan partinin birim maliyetinden baģlamak üzere geriye doğru giderek hesaplanır. Yönteme göre hesaplama süreci aģağıdaki Ģekilde yapılır: ÇıkıĢı yapılan partinin miktarını, son alım partisinin miktarı karģılıyorsa, çıkıģın maliyetinin tamamı o partinin birim fiyatıyla hesaplanır. Eğer karģılamıyorsa sırasıyla önceki partilerin stok birimleri dikkate alınarak, parti birim fiyatları üzerinden çıkan emtianın maliyeti hesaplanır. Daha sonraki stok çıkıģlarında, stoktaki en son partinin miktarı ve birim fiyatı ile kontrol edilerek çıkacak olan stokun değerlemesi yukarıdaki gibi yapılır. Dönem sonunda kalan stok, son alınan partinin miktarı ve birim fiyatından baģlamak üzere bir önceki parti miktar ve birim fiyatına doğru sıralama yapılarak değerlenir. 25

32 VUK 274 ün değiģtirilmeden önceki hali; satın alınan veya imal edilen emtia maliyet bedeliyle değerlenir. Mükellefler, satınaldıkları veya imal ettikleri emtianın maliyet bedelini, son giren ilk çıkar yöntemini uygulamak suretiyle de tesbit edebilirler. Bu yöntemi seçenler, en az 5 yıl süre ile bu yöntemden vazgeçemezler. Bu yöntemin uygulama usul ve esaslarını tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.(x) (x) Satın alınan emtiada maliyet bedeli: (Değişmeden önceki şekli) Madde 274: Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267'nci maddenin 2'nci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275'inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir. Bu maliyet yöntemi; tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan kabul tarihi tarihli 5024 numaralı VERGĠ USUL KANUNU, GELĠR VERGĠSĠ KANUNU VE KURUMLAR VERGĠSĠ KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK adlı kanunun birinci maddesinde tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanun unun 274 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 274: Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir. denmiģtir. 26

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ 2 Faaliyetlerine devam eden ya da görünür gelecekte faaliyetini sonlandırmaya karar vermemiģ iģletmelerin faaliyetlerinin sınırsız olduğu kabul edilir. Bu muhasebenin temel ilkelerinden

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-2 STOKLAR İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Stokun Tanımı O Standardın Getirdikleri O Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi O Stok Maliyetinin Ġçeriği O Stok Maliyetini

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ TC. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT OCAK-2015 0 KISALTMALAR

Detaylı

Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK

Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK 01.12.2011 ĠYMMO Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK RAPORLAMA DĠLĠ IFRS FOUNDATION (UFRS VAKFI-2010

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1. GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 1 2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... 2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ... 22 4. Ġġ ORTAKLIKLARI... 22 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU...

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKĠ VĠZYONUMUZ ĠĢletmelerin değer yaratmasına katkı, ĠĢletme organizasyonuna katkı ve iģletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

2010 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

2010 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 2010 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MEHMET ġenlġk Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Bölümü Öğretim Görevlisi, SMMM MERSĠN.06.01.2011 STOKLAR ĠĢletmenin satmak,

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mart 2010 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 089-104

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 089-104 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 089-104 Ticari Mal Alımlarında Vade Farklarının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: TMS-2 Stoklar Standardı ile Vergi Mevzuatının

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KONSOLĠDE

Detaylı

MALĠ ANALĠZ. Doç. Dr. BarıĢ SĠPAHĠ. www.prestijdanismanlik.com.tr 1

MALĠ ANALĠZ. Doç. Dr. BarıĢ SĠPAHĠ. www.prestijdanismanlik.com.tr 1 MALĠ ANALĠZ Doç. Dr. BarıĢ SĠPAHĠ www.prestijdanismanlik.com.tr 1 Muhasebe Kavramı Muhasebe mali nitelikteki iģlemleri ve olayları para ile ifade edilmiģ Ģekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleme, rapor

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 MART TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ocak 2015 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK

KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK 2010, 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ.

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Bağımsız denetim raporu HektaĢ Ticaret T.A.ġ. Ortakları na ; GiriĢ

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLARI. FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ.

FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLARI. FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLARI 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 3 KAPSAMLI KAR ZARAR TABLOLARI... 4 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 5 NAKĠT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı