Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO : (2008/1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO : (2008/1)"

Transkript

1 18 Nisan 2008 CUMA Sayı : Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO : (2008/1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların şekil ve içeriğinin düzenlenmesidir. Kapsam MADDE 2 (1) Kamuya açıklanacak finansal tabloların bu Tebliğdeki hükümlere uygun olarak hazırlanması ve sunulması zorunludur. (2) Bu Tebliğ tüm sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerine uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 inci maddesine ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen tanımlar; a) Bakan veya Bakanlık; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan veya Bakanlığı, b) Kanun; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, c) Müsteşarlık; Hazine Müsteşarlığını, ç) Şirket; Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki teşkilatını ve emeklilik şirketlerini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Finansal Tablolar Finansal tabloların amacı MADDE 5 (1) Finansal tablolar ile şirketin gerçekleştirdiği işlemler, şirketin finansal durumu ve şirketi etkileyen diğer olaylar belirli bir yapı içerisinde sunulur. (2) Finansal tabloların, kullanıcıların ekonomik karar almalarına yardımcı olacak şekilde şirketin finansal durumu, performansı ve nakit akışı hakkında bilgi vermek üzere hazırlanması zorunludur. Bunu sağlamak üzere finansal tablolar bir şirketin; a) Varlıkları, b) Yükümlülükleri, c) Öz sermayesi, d) Gelir, gider, kazanç ve kayıpları, e) Öz sermayede gerçekleşen değişiklikleri, f) Nakit akışı, g) Kar dağıtımı hakkında bilgi verecek şekilde düzenlenir. Bu bilgiler, finansal tablo dipnotlarında belirtilen bilgiler ile birlikte finansal tablo kullanıcılarının şirketin gelecekteki nakit akışları ve özellikle nakit ve nakit benzerlerini elde etme zamanı ve olasılığı hakkında tahminlerde bulunmasına yardımcı olur. Finansal tabloların kapsamı MADDE 6 (1) Finansal tablolar aşağıdaki tablolardan oluşur: a) Bilanço, b) Gelir Tablosu, c) Nakit Akış Tablosu, ç) Öz Sermaye Değişim Tablosu, d) Kar Dağıtım Tablosu. 1

2 (2) Dipnotlar ve dipnotlarda yer alan muhasebe politikaları hakkındaki açıklamalar da ilgili finansal tabloların bir parçasını oluşturur. (3) Finansal tablolar, şekil açısından tablo ile dipnotlar olmak üzere iki kısımdan meydana gelir ve bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan biçim ve standartlarda hazırlanır. (4) Finansal tablolardan üretilen ancak finansal tablolardaki ayrıntıların yer almadığı özet tablolar bu Tebliğ kapsamında finansal tablo olarak kabul edilmez. (5) Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde veya diğer düzenlemelerde meydana gelen değişiklerin finansal tabloları veya dipnotları etkilemesi durumunda; yeni finansal tablo veya dipnot biçimleri, şirketlere duyuru yapılmak suretiyle yürürlüğe girer. Finansal tabloların gerçeği doğru bir şekilde yansıtması MADDE 7 (1) Finansal tablolar, şirketin finansal durumunu, performansını ve nakit akışını doğru bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlanmak zorundadır. Gerekli dipnotlara da yer verilerek bu Tebliğdeki hükümler ile Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların gerçeği doğru bir şekilde yansıttığı kabul edilir. (2) Bu Tebliğe tamamen uygun şekilde hazırlanmamış finansal tablolar, Müsteşarlığın standartlarına uygun şekilde hazırlanmış finansal tablolar olarak kabul edilmez. (3) İşlem ve olayların, finansal tablolara bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde yansıtılmayıp yalnızca dipnotlarda açıklanması, söz konusu işlem ve olayların uygun şekilde finansal tablolara yansıtıldığı anlamına gelmez. (4) Şirketin kanuni defterleri, Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve şirket genel kurulunun onayına sunulur. Finansal tabloların yapısı ve içeriği MADDE 8 (1) Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tablolar, şirketin sunduğu diğer bilgilerden kolayca ayrıştırılabilecek şekilde sunulur. (2) Finansal tabloların üzerinde aşağıdaki bilgilere yer verilir: a) Finansal tablonun adı, b) İlgili şirketin ticaret unvanı ve adresi, dönem içinde bunlara ilişkin değişiklikler, c) Finansal tabloların konsolide olup olmadığı, paranın cari satın alma gücü cinsinden hazırlanıp hazırlanmadığı, ç) Finansal tablonun tarihi veya kapsadığı dönem, d) Hazırlandığı para birimi ve kısaltma tutarı, e) Bağımsız denetimden geçip geçmediği. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dipnotlar Dipnotların yapısı MADDE 9 (1) Şirket, finansal tabloların tablo kısmı ile birlikte, finansal tablo dipnotlarını bu Tebliğin ekinde (Ek-1) yer alan formata göre hazırlar. (2) İlgili finansal tabloların dipnotlarında aşağıdaki hususlar yer alır: a) Bu Tebliğde dipnotlarda açıklanması zorunlu tutulmuş bilgiler, b) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklanması gereken dipnotlar, c) Finansal tabloları hazırlama esasları ile önemli işlem ve olaylar için kullanılan muhasebe politikaları hakkında bilgi, ç) Finansal tabloların gerçeği doğru bir şekilde yansıtması için gerekli olan ancak finansal tablolarda yer almayan diğer bilgiler. Dipnotların sunumu MADDE 10 (1) Dipnotlar sistematik bir yapı içerisinde, finansal tablolarda ilgili olduğu kaleme referans verilmek suretiyle sunulur. (2) Birden fazla tabloyu ilgilendiren bilgilerin topluca verilmesinin gerekli olması durumunda, ilgili bilgi ilk tabloyla ilgili dipnotlarda verilir ve diğer tablolarda ilgili maddeye referans verilir. (3) İlgili dipnot kapsamında; şirketçe açıklanacak bir husus bulunmaması durumunda, söz konusu dipnotun açıklanması şartı aranmaz. (4) Şirketler yıl sonu finansal raporlarını genel kurullarının onayladığı tarihten itibaren bir ay içinde yurt çapında dağıtımı yapılan ve son bir aylık asgari ortalama tirajı Müsteşarlıkça belirlenen günlük iki gazetede dipnotsuz olarak ilan ettirirler. İlan edilen finansal raporlar şirketlerin internet sitelerinde dipnotlarıyla birlikte yer alır. 2

3 Dipnotlarda muhasebe politikalarının sunumu MADDE 11 (1) Dipnotların muhasebe politikaları ile ilgili açıklamaların yer aldığı bölümde aşağıdaki açıklamalara ve bilgilere yer verilir: a) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme ilkeleri, b) Finansal tabloların uygun bir şekilde anlaşılması için gerekli olduğu ölçüde, kullanılan muhasebe politikaları. (2) Finansal tabloların hazırlanmasında, her bir varlık ve yükümlülük grubu için kullanılan değerleme ilkeleri ayrıca açıklanır. (3) İşlem ve olayların şirketin finansal durumuna ve performansına nasıl yansıtıldığının anlaşılmasında finansal tablo kullanıcılarına yardımcı olacak muhasebe politikaları dipnotlarda açıklanır. (4) Finansal tablolara alınan kalemlerin tutarını büyük ölçüde etkileyen muhasebe politikalarının uygulanmasında finansal tabloları hazırlayanlar tarafından yapılan takdir, dipnotlarda açıklanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler GEÇİCİ MADDE 1 (1) 2008 yılı içerisinde hazırlanacak finansal tablolarda 2007 yılı içerisinde hazırlanan finansal tablolar ile karşılaştırılma şartı aranmaz. Yürürlük MADDE 13 (1) Bu Tebliğin 9, 10 ve 11 inci maddeleri 30/6/2008 tarihinde, diğer maddeleri 31/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür. 3

4 EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip No t Cari Dönem (31/12/XXX2) Geçmiş Dönem (31/12/XXX1) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4- Krediler 5- Krediler Karşılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- Şirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 4

5 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G- Diğer Cari Varlıklar 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 4- İş Avansları 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 5

6 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar Dip No t Cari Dönem (31/12/XXX2) Geçmiş Dönem (31/12/XXX1) A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C- Diğer Alacaklar 1- Finansal Kiralama Alacakları 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 6

7 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) D- Finansal Varlıklar 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- İştirakler 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) E- Maddi Varlıklar 1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6- Motorlu Taşıtlar 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 9- Birikmiş Amortismanlar (-) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 1- Haklar 2- Şerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 7

8 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 1- Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı Varlıklar Toplamı (I + II) YÜKÜMLÜLÜKLER III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Dip Not Cari Dönem (31/12/XXX2 Geçmiş Dönem (31/12/XXX1 ) ) A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 8

9 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) C-İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 9

10 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 3- Maliyet Giderleri Karşılığı H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Dip No t Cari Dönem (31/12/XXX2) Geçmiş Dönem (31/12/XXX1) A- Finansal Borçlar 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4- Çıkarılmış Tahviller 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 10

11 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) C- İlişkili Taraflara Borçlar 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5- Personele Borçlar 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar 1- Alınan Depozito Ve Teminatlar 2- Diğer Çeşitli Borçlar 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı Net 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları 11

12 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı ÖZSERMAYE V- Özsermaye Dip No t Cari Dönem (31/12/XXX2) Geçmiş Dönem (31/12/XXX1) A- Ödenmiş Sermaye 1- (Nominal) Sermaye 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 4- Yabancı Para Çevirim Farkları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 1- Yasal Yedekler 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Özel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 6- Diğer Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 1- Geçmiş Yıllar Karları E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1- Geçmiş Yıllar Zararları 12

13 F-Dönem Net Karı 1- Dönem Net Karı 2- Dönem Net Zararı (-) Özsermaye Toplamı Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V) AYRINTILI SOLO GELİR TABLOSU Dip Cari Geçmiş Not Dönem Dönem I-TEKNİK BÖLÜM A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (01/01-31/12 XXX2) (01/01-31/12 XXX1) 13

14 Brüt Ödenen Hasarlar (-) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Muallak Hasarlar Karşılığı (-) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 4- Faaliyet Giderleri (-) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) D- Hayat Teknik Gelir 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) E- Hayat Teknik Gider 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 14

15 Brüt Ödenen Tazminatlar (-) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar(-) 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 6- Faaliyet Giderleri (-) 7- Yatırım Giderler (-) 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) G- Emeklilik Teknik Gelir 1- Fon İşletim Gelirleri 2- Yönetim Gideri Kesintisi 3- Giriş Aidatı Gelirleri 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 15

16 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 7- Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri 1- Fon İşletim Giderleri (-) 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) 3- Faaliyet Giderleri (-) 4- Diğer Teknik Giderler (-) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) Dip Cari Geçmiş Not Dönem Dönem I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) K- Yatırım Gelirleri 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 4- Kambiyo Karları 5- iştiraklerden Gelirler 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diğer Yatırımlar 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri (-) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) (01/01-31/12 XXX2) (01/01-31/12 XXX1) 16

17 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 6- Kambiyo Zararları (-) 7- Amortisman Giderleri (-) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 2- Reeskont Hesabı (+/-) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 7- Diğer Gelir ve Karlar 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) N- Dönem Net Karı veya Zararı 1- Dönem Karı Ve Zararı 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı 17

18 NAKİT AKIŞ TABLOSU Dip Cari Geçmiş Not Dönem Dönem (01/01-31/12 XXX2) (01/01-31/12 XXX1) A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 8. Faiz ödemeleri (-) 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) 10. Diğer nakit girişleri 11. Diğer nakit çıkışları (-) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 3. Mali varlık iktisabı (-) 4. Mali varlıkların satışı 5. Alınan faizler 6. Alınan temettüler 7. Diğer nakit girişleri 8. Diğer nakit çıkışları (-) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 18

19 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) 4. Ödenen temettüler (-) 5. Diğer nakit girişleri 6. Diğer nakit çıkışları (-) 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 19

20 Öz sermaye Değişim Tablosu (31/12/XXX3) Sermaye İşletmenin Varlıkla Öz Yabancı Yasal Statü Diğer Net Geçmiş Yıllar Toplam kendi hisse rda sermaye Para Yedekler Yedekle Yedekler ve Dönem Zararları (-) senetleri (-) Değer Enflasyon Çevrim ri dağıtılmamış Karı (veya Artışı Düzeltmesi Farkları karlar zararı) Farkları ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/XXX1) II - Muhasebe politikasında değişiklikler III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/XXX2) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda Değer Artışı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) I -Dağıtılan Temettü IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/XXX2) 20

21 (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I) CARİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/XXX2) A- Sermaye artırımı Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda Değer Artışı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı I-Dağıtılan Temettü II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/XXX3) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I) 21

22 KAR DAĞITIM TABLOSU Dip No t Cari Dönem (31/12/XXX2) Geçmiş Dönem (31/12/XXX1) I. DÖNEM KARARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI 1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A NET DÖNEM KARI ( ) 1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) ) ] B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - ( ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-) 1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 22

23 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.14 DİĞER YEDEKLER 1.15 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER 2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 23

24 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi (holding) 1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer) 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu :. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması 1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 1.6 Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı... YTL. 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar 1.8 Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği 1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan değişiklikler 1.10 TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 2.1 Hazırlık Esasları Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri nde tanımlandığı gibi, kullanılan para birimi Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temeli (veya temelleri) TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar 28, Konsolidasyon 24

25 2.3 Bölüm Raporlaması Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama Yabancı Para Karşılıkları Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi Özkaynaklardaki yedeklerin her birinin niteliği ve amacıyla ilgili açıklama TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri 9, 17, 18, 21, 28, 32, 39, 39 (a), (b), (c), TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme 95(a), 102(a), Maddi Duran Varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi Paylara bölünmüş sermayenin her sınıfı için; Kayıtlı sermayeyi oluşturan hisse senedi sayısı ile ilgili açıklama Çıkarılan ve tamamı ödenen ve çıkarılan fakat tamamı ödenmeyen hisse senetlerinin sayısı ile ilgili açıklama Bir hisse senedinin nominal değeri veya hisse senetlerinin nominal değerinin olmadığı ile ilgili açıklama Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri sayısının uyumlaştırılması ile ilgili açıklama Temettülerin dağıtımı ve sermayenin geri ödenmesindeki sınırlamalarda dahil söz konusu sermaye sınıfıyla ilgili haklar, imtiyazlar ve sınırlamalar (kısıtlamalar) ile ilgili açıklama Kuruluş tarafından veya iştirakleri veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan kuruluşun kendi hisse senetleri ile ilgili açıklama Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senedi satışları için çıkarılmak üzere kuruluşta bulundurulan hisse senetleri, vadeleri ve tutarları ile ilgili açıklama Özkaynaklardaki yedeklerin her birinin niteliği ve amacıyla ilgili açıklama. 25

26 2.5.4 TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 73(a), 15, 17, 35(b), 12, 39, 40, 41, 50, 51, 73(b), (c), 68, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme 98(b) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi Yatırım malları; (Yatırım amaçlı gayrimenkuller) TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 75(a-b), (d), 6, 25, 34, 60, 61, 62(b) 2.7 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 51, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 118(a), 12(b), 24, 33, 34, 74, 97, 118(b), 4, 28, 66, TMS 36 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama 14B(iii) 2.8 Finansal Varlıklar Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar 21, Ek B 5(a), (e), (b), 21(c), 27(b) TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme 9, 45, 38, 43, 46, 55(a), (b), UR 83, UR 72, UR 73, UR 74, Varlıklarda Değer Düşüklüğü Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları. (Bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) Dönemin reeskont ve karşılık giderleri... YTL TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme 58, 59, 64, 63, UR 84, 65, 67, 68, 69, 70 26

27 2.9.5 TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar EK B 5(f), TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 9, Türev Finansal Araçlar TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar 21, 27, 28(a), 33(b) TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme UR 76, 11, 88, 89, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102(a), (b) 2.11 Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi) Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi TMS 32 Finansal Araçlar Sunum Nakit ve Nakit Benzerleri Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi TMS 7 Nakit Akış Tabloları Sermaye Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların Adı Pay Oranı Pay Tutarı Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıt sermaye tutarı : Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları 27

28 Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Yedekler TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar TMS 32 Finansal Araçlar Sunum 33, 35, Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri Sınıflandırma Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tutarları tanımlayan ve gösteren bilgilerin finansal tablolarda açıklanması Paragraf gereğince sigorta sözleşmelerine ilişkin muhasebe politikalarının ve ilgili varlık, borç, gelir ve giderlerin kamuya açıklanması Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan muhasebeleştirilen varlık, borç, gelir ve giderleri ile nakit akımlarını; ayrıca sigortacının bir sedan işletmesi olması durumunda; Satın alınan reasürans nedeniyle kâr veya zararda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar Sedan işletmenin satın almış olduğu reasüranstan kaynaklanan kazanç ve kayıpları ertelemekte ve üzerinden amortisman ayırmakta olması durumunda, dönem amortismanı ve dönem başı ve sonu itibariyle geri kalan üzerinden amortisman ayrılmamış tutarlar İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi. 28

29 TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar 21, EK B 5(a), 27(d), TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme 9, 43, UR 74-79, UR 82, 49, 47, UR Borçlar Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi Alınan kısa vadeli veya uzun vadeli kredilerinin alınma gerekçeleri TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme 47, TMS 32 Finansal Araçlar Sunum 18, 18(a), 28, UR 31(a) 2.18 Ertelenmiş Gelir Vergisi Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi TMS 12 Gelir Vergileri 24, 15, 47, 34, 39, Çalışanlara Sağlanan Faydalar Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 17, 27, 25, 120A (b), 79, 80, 93, 44, 120A (a), 127, 133, 134, 139, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler 15(b), Karşılıklar Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 14, 72, 63, Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi. 29

30 TMS 18 Hasılat 20, 35(a), 29-30(a), 29-30(c) TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar EK B 5(e) 2.22 Finansal Kiralamalar Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen seçimlik hakların kullanılması durumunda, seçilen yöntemin hangisi olduğu ve bunun sebebi TMS 17 Kiralama İşlemleri Kar Payı Dağıtımı TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 12 3 Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri 3.1 Finansal tablolarda yer alan tutarları en fazla etkileyen muhasebe politikalarının uygulama sürecinde tahminleri içerenlerden (bkz. 3.2) ayrı olarak açıklanması. 3.2 Kuruluşun, izleyen mali yılda varlıklarının ve borçlarının defter değerlerinde önemli düzeltmelere neden olmanın ciddi risklerini taşıyan geleceğe yönelik temel varsayımları ve tahmindeki belirsizliklerin ana kaynaklarıyla ilgili bilgi. Söz konusu varlıklar ve borçlarla ilgili olarak dipnotlar aşağıdaki ayrıntıları içerecektir: Niteliklerini Bilanço tarihindeki defter değerlerini 3.3 Finansal tablo kullanıcılarının, sigorta sözleşmelerinden doğan gelecekteki nakit akışlarının tutarını, zamanlamasını ve belirsizliğini anlamasına yardımcı olacak bilgiler. 4 Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi 4.1 Sigorta Riski Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin azaltılmasına ilişkin politikalar Aşağıdakiler hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, sigorta riski hakkındaki bilgileri (reasürans yoluyla riskin azaltılmasının öncesindeki ve sonrasındaki); Sigorta riskine karşı duyarlılık Yönetimin yoğunlaşmaları nasıl tespit ettiğinin ve her bir yoğunlaşmayı belirleyen ortak özelliklerin (sigortalanan olayın 30

31 mahiyeti, coğrafi bölge veya para birimi) açıklamasını içeren, sigorta riski yoğunlaşmaları Gerçekleşen hasarların geçmiş tahminlerle karşılaştırılması (hasarların gelişim süreci). (Hasarların gelişimi hakkındaki açıklamalar, bunlara ilişkin ödemelerin tutar ve zamanlamalarına ilişkin halen bir belirsizlik olması durumunda, herhangi önemli bir hasarın gerçekleşmiş olduğu en erken döneme kadar geri gidilir, fakat on yıldan daha geriye gitmeye gerek yoktur. Sigortacının, bir yıl içinde normalde sonuçlandıracağı hasar ödemelerinin tutar ve zamanlamaları hakkındaki belirsizlik olması durumunda, ilgili hasarlara ilişkin söz konusu bilgiyi açıklamasına gerek yoktur.) Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her değişikliğin etkisini ayrı olarak göstererek sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan varsayımlardaki değişikliklerin etkilerini Paragraf de yer alan muhasebeleştirilmiş tutarların ölçümünde en büyük etkiye sahip olan varsayımların belirlenmesine ilişkin süreç. (Mümkün olması durumunda, sigortacı bu varsayımların miktarsal açıklamasını da yapar.) Sigorta sözleşmelerinin TFRS 7 kapsamına girmiş olmaları durumunda, TFRS 7 nin nci Paragraflarının öngörmüş olduğu kredi riski, likidite riski ve piyasa riskine ilişkin bilgileri TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar 40, Finansal Risk İşletmenin amaçlarının, politikalarının ve sermaye yönetimine ilişkin uyguladığı tekniklerin finansal tablo kullanıcıları tarafından anlaşılmasını sağlayan bilgi Paragraf te yer alan hükümler çerçevesinde aşağıdaki açıklamalar: Amaçları, politikaları ve sermaye yönetimine ilişkin uyguladığı teknikler hakkında, aşağıdakileri de içeren (fakat bunlarla sınırlı olmayan) niteliksel bilgi Sermaye olarak neyi yönettiği 31

32 İşletmenin, işletme dışı nedenlerden ötürü sermaye gereksinimine ihtiyaç duyması durumunda, söz konusu gerekliliğin niteliği ve sermaye yönetim sürecine nasıl dahil edildiği Sermaye yönetimi ile ilgili amaçların nasıl karşılandığı Sermaye olarak neyi yönettiğine ilişkin rakamsal veri özeti. (Bazı işletmeler birtakım finansal borçlarını (iflas halinde ancak önceliğe sahip borçlar ödendikten sonra ödenebilen borçlar gibi) sermayenin bir parçası olarak değerlendirir. Diğer bazıları ise, sermayeyi, özkaynağın bir kısım unsurlarını ihtiva etmeyen bir kalem olarak görür. (nakit akışlarının finansal riskten korunmasından kaynaklanan unsurlar gibi)) ( ) ve ( ) de bir önceki döneme göre meydana gelen değişiklikler Dönem içerisinde karşılaşılan, işletme dışı etkenlerden kaynaklanan sermaye ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı İşletmenin, bu tür işletme dışından kaynaklanan sermaye gereksinimlerini karşılayamamış olduğu durumlarda, bunun sonuçları TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar 33(b), 6, 7, 8, EK B 2, 40(a), B23, EK B 23, 39(b), B11, 39, 36, B8, 36(a), EK B 9, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme UR 33(g) TMS 32 Finansal Araçlar Sunum 74(a) TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 20 5 Bölüm Bilgileri 5.1 TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama 51, 52, 67, 64, 58, 75, 66, 55, 54, 56, 57, 81, TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 129(a) 6 Maddi Duran Varlıklar 6.1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları... YTL Amortisman giderleri... YTL Normal amortisman giderleri... YTL. 32

33 6.1.2 İtfa ve tükenme payları... YTL. 6.2 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)... YTL. 6.3 Cari dönemde duran varlık hareketleri : Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları : Varlık maliyetlerinde (+): Birikmiş amortismanlarda (-): Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlama derecesi. 6.4 TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 73(d), (e), 77(a-d), 77(e), 74(a) 6.5 TMS 17 Kiralama İşlemleri 35(c) 7 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.1 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 76, 78(d), 75(d), 75(f)(iii) 8 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.1 TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 118(c), 118(e) 8.2 TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 74, 75(f), 75(a), 75(e),75(h) 8.3 TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 130(b), 134(a), (d), (c), 134(d), 134(d)(i), 134(d)(ii), 134(d)(iii), 134(d)(v), TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama 55 9 İştiraklerdeki Yatırımlar 10 Reasürans Varlıkları 10.1 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan muhasebeleştirilen varlık, borç, gelir ve giderleri ile nakit akımlarını, ayrıca, sigortacının bir sedan işletmesi olması durumunda; Satın alınan reasürans nedeniyle kâr veya zararda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar. 33

34 Sedan işletmenin satın almış olduğu reasüranstan kaynaklanan kazanç ve kayıpları ertelemekte ve üzerinden amortisman ayırmakta olması durumunda, dönem amortismanı ve dönem başı ve sonu itibariyle geri kalan üzerinden amortisman ayrılmamış tutarlar. 11 Finansal Varlıklar 11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları 11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler Finansal Varlığın Türü İhraç Tutarı Vadesi 11.3 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler Finansal Varlığın Türü İtfa Tutarı 11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların Maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları YIL DEĞER ARTIŞLARI 34

35 11.7 TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar 7, 8(b), B2, 25, 37, 8(d), 37(b), 8(a), 8, 20(a)(i), 16, 20(e) 11.8 TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme 63, TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Borçlar ve Alacaklar 12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi: Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar Bağlı Ortaklık İştirakler 12.3 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve YTL ye dönüştürme kurları TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar 36, 16, 8(c), 38, 25, 34(c), 37(b), 37(a), TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları 17(b) 12.7 TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 126(a) 13 Türev Finansal Araçlar 13.1 TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar 22, 25, 31, 23(a), 24(b), 24(a)(i-ii), 24(c) 13.2 TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme Nakit ve Nakit Benzerleri 14.1 TMS 7 Nakit Akış Tabloları 45, 8 35

36 15 Sermaye 15.1 Ortaklara yapılan dağıtımları ayrı olarak göstermek suretiyle, kuruluşun ortaklarla ortakların kendi iradeleri dahilinde yaptıkları işlemlerin tutarları 15.2 Her değişikliği ayrı göstermek suretiyle, her sermaye sınıfının ve her yedeğin dönem başı ve dönem sonu defter değerlerinin uyumlaştırılması 15.3 Paylara bölünmüş sermayenin her sınıfı için; Kayıtlı sermayeyi oluşturan hisse senedi sayısı ile ilgili açıklama Çıkarılan ve tamamı ödenen ve çıkarılan fakat tamamı ödenmeyen hisse senetlerinin sayısı ile ilgili açıklama Bir hisse senedinin nominal değeri veya hisse senetlerinin nominal değerinin olmadığı ile ilgili açıklama Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri sayısının uyumlaştırılması ile ilgili açıklama Temettülerin dağıtımı ve sermayenin geri ödenmesindeki sınırlamalarda dahil söz konusu sermaye sınıfıyla ilgili haklar, imtiyazlar ve sınırlamalar (kısıtlamalar) ile ilgili açıklama Kuruluş tarafından veya iştirakleri veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan kuruluşun kendi hisse senetleri ile ilgili açıklama Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senedi satışları için çıkarılmak üzere kuruluşta bulundurulan hisse senetleri, vadeleri ve tutarları ile ilgili açıklama TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler 51(a), 45(a), 45(b)(i), (ii), (iii), (iv), (vii), 2(b)(v), (vi), 45(c), (d), 47(a) 15.5 TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 21, 22(f) 16 Diğer Karşılıklar ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni 16.1 Diğer standartlar veya yorumlar tarafından istenen, doğrudan özkaynaklarda tahakkuk ettirilen dönemin her bir gelir ve gider kalemi ve bu kalemlerin toplamı 16.2 TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri 52(b) 16.3 TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme, Ölçme 98(a), (b), 102(a) 16.4 TFRS 7 Finansal Araçlar : Açıklamalar 23(a), 20(a)(ii) 16.5 TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar 39 36

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR EK- 1 FİNANSAL TABLOLAR AYRINTILI SOLO BİLANÇO I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.)

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Bu rapor 79 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Bilanço 2-6 Gelir tablosu 7-8 Özsermaye değişim tablosu 9 Nakit akım tablosu 10 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 11 75 ayrıntılı bilanço (Para birimi

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2012 Tarihi

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 4 Nisan 2012 Bu rapor 48 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Ekim 2014 Bu rapor 66 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Nakit ve

Detaylı

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (

Detaylı

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu İçindekiler Sayfa Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Öz sermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12 67

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Vakıf Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Vakıf Emeklilik

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Finansal rapora ilişkin

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL

Detaylı