AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI"

Transkript

1 AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

2 AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen mevzuata göre hazırlanan dönem sonu tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotların Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve ġirket muhasebe kayıtlarına uygun oduğunu beyan ederiz. Ġstanbul, 31 Ekim 2012 Uğur GÜLEN Erkan ġahġnler Gülnur TÜCCAR Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Muhasebe Müdürü ġerafettin KARAKIġ Yasal Denetçi Ġlker YILDIRIM Yasal Denetçi

3 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (30/09/2012) (31/12/2011) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Krediler KarĢılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar ġirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) 12.1 ( ) ( ) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) 12.1 ( ) ( ) 5- Sigorta ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) 12.1 ( ) ( ) D- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar ĠĢtiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu(-) ġüpheli Diğer Alacaklar ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ErtelenmiĢ Üretim Giderleri Tahakkuk EtmiĢ Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler G- Diğer Cari Varlıklar Gelecek Aylar Ġhtiyacı Stoklar PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları ĠĢ Avansları Personele Verilen Avanslar Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer ÇeĢitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar KarĢılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı TL Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 1

4 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ II- CARĠ OLMAYAN VARLIKLAR Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem (30/09/2012) (31/12/2011) A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) Sigorta ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - - B- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar ĠĢtiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu(-) ġüpheli Diğer Alacaklar ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler ĠĢtirakler 9, ĠĢtirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Makine ve Teçhizatlar DemirbaĢ ve Tesisatlar Motorlu TaĢıtlar Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla EdinilmiĢ Maddi Varlıklar BirikmiĢ Amortismanlar (-) 6, 7 ( ) ( ) 10- Maddi Varlıklara ĠliĢkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar Haklar ġerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar BirikmiĢ Ġtfalar (Amortismanlar) (-) 8 ( ) ( ) 7- Maddi Olmayan Varlıklara ĠliĢkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ErtelenmiĢ Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar Ġhtiyacı Stoklar PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları Diğer ÇeĢitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar KarĢılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı Varlıklar Toplamı (I+II) TL Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 2

5 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI BĠLANÇO TL YÜKÜMLÜLÜKLER III- KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (30/09/2012) (31/12/2011) A- Finansal Borçlar Kredi KuruluĢlarına Borçlar Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri ÇıkarılmıĢ Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar Ġhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans ġirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C-ĠliĢkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar ĠĢtiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine ĠliĢkin SGK'ya Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Reeskontu (-) - - E-Sigortacılık Teknik KarĢılıkları KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı - Net Devam Eden Riskler KarĢılığı - Net Matematik KarĢılıklar - Net Muallak Tazminat KarĢılığı - Net 4.1, Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı - Net Diğer Teknik KarĢılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile KarĢılıkları Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ veya TaksitlendirilmiĢ Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları Dönem Karının PeĢin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 ( ) ( ) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük KarĢılıkları - - G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar Kıdem Tazminatı KarĢılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı Maliyet Giderleri KarĢılığı H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ErtelenmiĢ Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ErtelenmiĢ Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer ÇeĢitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 3

6 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI BĠLANÇO TL YÜKÜMLÜLÜKLER IV- UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (30/09/2012) (31/12/2011) A- Finansal Borçlar Kredi KuruluĢlarına Borçlar Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) ÇıkarılmıĢ Tahviller ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar Ġhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans ġirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- ĠliĢkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar ĠĢtiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine ĠliĢkin SGK'ya Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı Net Devam Eden Riskler KarĢılığı - Net Matematik KarĢılıklar - Net 17.2, Muallak Tazminat KarĢılığı - Net Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı - Net Diğer Teknik KarĢılıklar - Net 20, F-Diğer Yükümlülükler ve KarĢılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ veya TaksitlendirilmiĢ Vergi ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları - - G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar Kıdem Tazminatı KarĢılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ErtelenmiĢ Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 4

7 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI BĠLANÇO ÖZSERMAYE Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ V- ÖZSERMAYE Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem (30/09/2012) (31/12/2011) A- ÖdenmiĢ Sermaye (Nominal) Sermaye ÖdenmemiĢ Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Sermayeye Eklenecek SatıĢ Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi 11.6, ( ) 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- GeçmiĢ Yıllar Karları GeçmiĢ Yıllar Karları E-GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) GeçmiĢ Yıllar Zararları - - F-Dönem Net Karı Dönem Net Karı Dönem Net Zararı (-) Dağıtıma Konu Olmayan Kar V- Özsermaye Toplamı Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V) TL Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 5

8 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT AYRINTILI GELĠR TABLOLARI AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI GELĠR TABLOSU I-TEKNĠK BÖLÜM Dipnot Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 01/01/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /07/ /09/2011 A- Hayat DıĢı Teknik Gelir KazanılmıĢ Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Yazılan Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) ( ) ( ) ( ) ( ) SGK'ya Aktarılan Primler (-) ( ) ( ) ( ) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) ( ) ( ) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı (-) ( ) ( ) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında Reasürör Payı (+) ( ) ( ) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında SGK Payı (+) ( ) Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) ( ) ( ) ( ) ( ) Devam Eden Riskler KarĢılığı (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Devam Eden Riskler KarĢılığında Reasürör Payı (+) ( ) Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) (98.049) ( ) B- Hayat DıĢı Teknik Gider (-) ( ) ( ) ( ) ( ) 1- GerçekleĢen Tazminatlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) ( ) ( ) ( ) ( ) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) 29 ( ) ( ) ( ) Muallak Tazminatlar KarĢılığı (-) ( ) ( ) Muallak Tazminatlar KarĢılığında Reasürör Payı (+) ( ) ( ) 2- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı (-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında Reasürör Payı (+) Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) ( ) ( ) ( ) ( ) 4- Faaliyet Giderleri (-) 32 ( ) ( ) ( ) ( ) 5- Matematik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Matematik KarĢılıklar (-) Matematik KarĢılıklarda Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Giderler (-) Brüt Diğer Teknik Giderler (-) Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A - B) D- Hayat Teknik Gelir KazanılmıĢ Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) (12.181) (4.858) (30.155) (9.745) 1.2- KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) (2.163) (705) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı (-) (705) (24) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında Reasürör Payı (+) (3.591) - (1.874) Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Devam Eden Riskler KarĢılığı (-) Devam Eden Riskler KarĢılığında Reasürör Payı (+) Hayat BranĢı Yatırım Geliri Yatırımlardaki GerçekleĢmemiĢ Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) E- Hayat Teknik Gider ( ) ( ) ( ) ( ) 1- GerçekleĢen Tazminatlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) ( ) ( ) ( ) ( ) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) 29 ( ) Muallak Tazminatlar KarĢılığı (-) ( ) Muallak Tazminatlar KarĢılığında Reasürör Payı (+) (860) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı (-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında Reasürör Payı (+) Matematik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Matematik KarĢılıklar (-) Aktüeryal Matematik KarĢılık (+/-) Kar Payı KarĢılığı (Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılık) ( ) ( ) 3.2- Matematik KarĢılığında Reasürör Payı (+) Aktüeryal Matematik KarĢılıklarda Reasürör Payı (+) Kar Payı KarĢılığı (Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Poliçeler Ġçin Ayrılan KarĢılık) (+) Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Faaliyet Giderleri (-) 32 ( ) (84.092) (53.387) (17.562) 6- Yatırım Giderleri (-) Yatırımlardaki GerçekleĢmemiĢ Zararlar (-) Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (4.509) (1.310) (30.590) (10.483) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) G- Emeklilik Teknik Gelir Fon ĠĢletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi GiriĢ Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer ArtıĢ Gelirleri Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri Fon ĠĢletim Giderleri (-) Sermaye Tahsis Avansları Değer AzalıĢ Giderleri(-) Faaliyet Giderleri (-) Diğer Teknik Giderler (-) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 6

9 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT AYRINTILI GELĠR TABLOLARI AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ AYRINTILI GELĠR TABLOSU Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden II-TEKNĠK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot GeçmemiĢ GeçmemiĢ GeçmemiĢ GeçmemiĢ Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 01/01/ /09/ /07/ /09/ /01/ /09/ /07/ /09/2011 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A-B) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) K- Yatırım Gelirleri Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi Kambiyo Karları ĠĢtiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) Yatırımlar Değer AzalıĢları (-) Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda OluĢan Zararlar (-) Hayat DıĢı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) 5- Türev Ürünler Sonucunda OluĢan Zararlar (-) Kambiyo Zararları (-) 36 ( ) ( ) ( ) ( ) 7- Amortisman Giderleri (-) 32 ( ) ( ) ( ) ( ) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve OlağandıĢı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 47 ( ) ( ) ( ) KarĢılıklar Hesabı (+/-) 47 ( ) ( ) ( ) Reeskont Hesabı (+/-) (29.893) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Hesabı (+/-) ( ) ( ) 6- ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) Diğer Gelir ve Karlar Diğer Gider ve Zararlar (-) 47 ( ) ( ) ( ) ( ) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) N- Dönem Net Karı veya Zararı Dönem Karı Ve Zararı Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları (-) 35 ( ) ( ) ( ) ( ) 3- Dönem Net Kar veya Zararı Enflasyon Düzeltme Hesabı Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 7

10 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI AKSİGORTA A.Ş. AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU (Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ) TL CARĠ DÖ NEM Sermaye ĠĢletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Finansal Varlıkların Değerlemesi Ö z sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve DağıtılmamıĢ Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) GeçmiĢ Yıllar Karları / (Zararları) I - Ö nceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011) ( ) II - Muhasebe Politikasında DeğiĢiklikler III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2012) ( ) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit Ġç kaynaklardan B- ĠĢletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda değer artıģı (16.1 no'lu dipnot) E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no'lu dipnot) I -Dağıtılan temettü ( ) ( ) J- Transfer ( ) II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2012) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) Toplam Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 8

11 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI AKSİGORTA A.Ş. AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU (Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ) TL Ö NCEKĠ DÖ NEM Sermaye ĠĢletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Finansal Varlıkların Değerlemesi Ö z sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve DağıtılmamıĢ Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) GeçmiĢ Yıllar Karları / (Zararları) I - Ö nceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2010) II - Muhasebe Politikasında DeğiĢiklikler III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2011) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit Ġç kaynaklardan B- ĠĢletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda değer artıģı - - ( ) ( ) E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no'lu dipnot) I -Dağıtılan temettü J- Transfer ( ) II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2011) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) ( ) Toplam Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 9

12 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT NAKĠT AKIġ TABLOLARI AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ NAKĠT AKIġ TABLOSU Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem 01/01/ /09/2012 TL Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ Önceki Dönem 01/01/ /09/2011 Dipnot A. ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkıģı (-) ( ) ( ) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıģı (-) - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıģı (-) - 7. Esas faaliyetler sonucu oluģan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) Faiz ödemeleri (-) Gelir vergisi ödemeleri (-) ( ) ( ) 10. Diğer nakit giriģleri Diğer nakit çıkıģları (-) ( ) ( ) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satıģı Maddi varlıkların iktisabı (-) - ( ) 3. Mali varlık iktisabı (-) Mali varlıkların satıģı Alınan faizler Alınan temettüler Diğer nakit giriģleri Diğer nakit çıkıģları (-) ( ) ( ) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı Kredilerle ilgili nakit giriģleri Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) ( ) - 5. Diğer nakit giriģleri Diğer nakit çıkıģları (-) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 39 ( ) - D. KUR FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNE OLAN ETKĠSĠ - - E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artıģ (A12+B9+C7+D) F. Dönem baģındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluģtururlar. 10

13 1. Genel Bilgiler 1.1 ġirketin adı ve son sahibi 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Aksigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) doğrudan ana ortakları, Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. ve Ageas Insurance International N.V. dir. ġirket in hisselerinin %38,02 (31 Aralık 2011: %38,02) Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( ĠMKB ) iģlem görmektedir (2.14 no lu dipnot). H.Ö. Sabancı Holding in ( Holding ) portföyünde yer alan TL nominal değerli adet Aksigorta A.ġ. ye ait hisse senetlerinin %50 sinin satıģına iliģkin Ageas Insurance International N.V. ile hisse devir anlaģması 18 ġubat 2011 tarihinde imzalanmıģtır. 29 Temmuz 2011 tarihinde Holding portföyünde bulunan hisselerin %50 sine tekabül eden adet Aksigorta A.ġ. hisse senetleri, düzeltmeler hariç olmak üzere USD bedel ile Ageas Insurance International N.V. ye devredilmiģtir. 1.2 KuruluĢun ikametgahı ve yasal yapısı, Ģirket olarak oluģtuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer) ġirket, 25 Nisan 1960 tarihinde, Türkiye de tescil edilmiģ olup, TTK hükümlerine göre kurulmuģ anonim Ģirket statüsündedir. ġirket merkezi ve genel müdürlüğü Meclis-i Mebusan Cad. No: Fındıklı / Ġstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. 1.3 ĠĢletmenin fiili faaliyet konusu ġirket, Türkiye de baģlıca yangın, nakliyat, kaza, ferdi kaza, mühendislik, ziraat ve sağlık olmak üzere elementer ve hayat branģlarında sigortacılık faaliyeti yürütmektedir. ġirket'in ticari merkesi Ġstanbul da olup bir genel müdürlük ve Ġstanbul 1.,2.,3., Adana, Ankara, Bursa, Ege, Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere dokuz bölge müdürlüğü, Denizli ve Trabzon olmak üzere 2 bölge temsilciliği bulunmaktadır. 1.4 KuruluĢun faaliyetlerinin ve esas çalıģma alanlarının niteliklerinin açıklaması 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açıklanmıģtır. 1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalıģan personelin ortalama sayısı 1 Ocak- 30 Eylül Ocak- 31 Aralık 2011 Üst Düzey Yönetici Müdür ve Müdür Yardımcısı Yönetici/Uzman/Yetkili Toplam Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler Yönetim Kurulu baģkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 1 Ocak - 30 Eylül 2012: TL, (1 Temmuz - 30 Eylül 2012: TL), (1 Ocak - 30 Eylül 2011: TL), (1 Temmuz - 30 Eylül 2011: TL) 11

14 1. Genel Bilgiler (Devamı) 1.7 Finansal tablolarda yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araģtırma geliģtirme, pazarlama ve satıģ, dıģarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı nın ( Hazine MüsteĢarlığı ), 4 Ocak 2008 tarihli ve 2008/1 numaralı Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usül ve Esaslarına ĠliĢkin Genelge si çerçevesinde, ġirket tarafından hayat dıģı teknik karģılıkları karģılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmıģtır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmıģtır. ġirket teknik bölüme aktardığı faaliyet giderlerini alt branģlara dağıtırken, üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ve hasar ihbar adedinin, son üç yıl içindeki ağırlıklarının ortalamasını dikkate almıģtır. 1.8 Finansal tabloların tek bir Ģirketi mi yoksa Ģirketler grubunu mu içerdiği Finansal tablolar tek bir Ģirketi (Aksigorta A.ġ.) içermekte olup ġirket in 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle kontrol ettiği bağlı veya ortak yönetime tabi ortaklığı bulunmamaktadır. 1.9 Raporlayan iģletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgiden önceki bilanço tarihinden beri olan değiģiklikler ġirket in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda belirtilmiģ olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir değiģiklik olmamıģtır Bilanço tarihinden sonraki olaylar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 Ekim 2012 tarihinde ġirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıģtır ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Uğur Gülen, Genel Müdür Yardımcısı Erkan ġahinler, Muhasebe Müdürü Gülnur Tüccar ve yasal denetçiler tarafından imzalanmıģtır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no lu dipnotta açıklanmıģtır. 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 2.1 Hazırlık Esasları Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler Uygulanan Muhasebe Ġlkeleri Sermaye Piyasası Kanunu VII. bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü uyarınca sigorta Ģirketleri kuruluģ, denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartları konularında kendi özel mevzuatlarındaki hükümlere tabidir. Bu kapsamda ġirket, finansal tablolarını Hazine MüsteĢarlığı nın Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketleri için öngördüğü esaslara ve 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelere göre hazırlamaktadır. 12

15 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (Devamı) Finansal tablolar Hazine MüsteĢarlığı tarafından 30 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve Ġzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı uyarınca düzenlenmektedir. Finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 18 Haziran 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012/7 sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Sektör Duyurusu uyarınca belirlenmektedir. ġirket, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karģılıklarını, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile; 17 Temmuz 2012 ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan değiģikler sonrası Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik ( Teknik KarĢılıklar Yönetmeliği ) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamıģ ve konsolide olmayan finansal tablolara yansıtmıģtır. ġirket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile Hazine MüsteĢarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleģtirmektedir. Hazine MüsteĢarlığı nın 18 ġubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında TMS 1- Finansal Tablolar ve Sunum, TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, TFRS 1-TFRS ye GeçiĢ ve TFRS 4-Sigorta SözleĢmeleri bu uygulamanın kapsamı dıģında tutulmuģtur. Bununla birlikte, sigorta Ģirketlerinin 31 Aralık 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ġirketleri Ġle Emeklilik ġirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliği ( Konsolidasyon Tebliği ) 31 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamaları gerekmektedir. Söz konusu tebliğin geçici 2. maddesi kapsamında sigorta ve reasürans ve emeklilik Ģirketleri dıģındaki ortaklıklar 31 Mart 2010 tarihine kadar kapsam dıģı bırakılmıģtır. 31 Aralık 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesine ĠliĢkin Tebliğ uyarınca, ġirket 2009 yılında, konsolide finansal tablo düzenlemekle beraber, ġirket in konsolidasyon kapsamındaki ortak yönetime tabi ortaklığı 14 Ocak 2010 tarihinde kısmi bölünme yoluyla ayrıldığı için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ġirket in konsolidasyona tabi ortaklığı bulunmamaktadır. a. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi Hazine MüsteĢarlığı nın 4 Nisan 2005 tarihli ve numaralı yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 15 Kasım 2003 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: XI No: 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ de yer alan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzeltilerek 2005 yılı açılıģları yapılmıģtır. Hazine MüsteĢarlığı nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiģtir. Dolayısıyla 30 Eylül 2012 tarihinde bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan giriģlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluģan giriģlerin ise nominal değerlerden taģınmasıyla hesaplanmaktadır. 13

16 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (Devamı) b. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi ġirket in 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle hazırlanmıģ bilançosu 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanmıģ bilançosu ile; 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait gelir tablosu, özkaynak değiģim tablosu ve nakit akıģ tablosu, 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ara hesap dönemine ait gelir tablosu, özkaynak değiģim tablosu ve nakit akıģ tablosu ile karģılaģtırmalı olarak sunulmuģtur. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünden yeniden sınıflandırılmıģtır. c. Teknik KarĢılıklar KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı KazanılmamıĢ primler karģılığı, nakliyat branģı primleri hariç olmak üzere, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmiģ primlerin gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısmı olarak hesaplanmıģtır. Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen 12:00 de baģlayıp yine öğlen 12:00 de sona erdiği varsayılmıģtır. Teknik KarĢılıklar Yönetmeliği uyarınca, düzenlenen poliçelerin kazanılmamıģ primler karģılığı ile bu karģılığın reasürans payı, yürürlükte bulunan sigorta sözleģmeleri için tahakkuk etmiģ primler ile reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmıģ ve kayıtlara yansıtılmıģtır. Belirli bir bitiģ tarihi olmayan emtea nakliyat branģı poliçeleri için son üç ayda yazılan primlerin %50 si kazanılmamıģ primler karģılığı olarak ayrılmaktadır (20 no lu dipnot). Ertelenen Komisyon Gider ve Gelirleri Hazine MüsteĢarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge uyarınca yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler nedeniyle reasürörlerden alınan komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı, bilançoda sırasıyla gelecek aylara ait giderler ve gelecek aylara ait gelirler hesaplarında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netleģtirilerek muhasebeleģtirilmektedir. Devam Eden Riskler KarĢılığı Teknik KarĢılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta Ģirketleri, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, yürürlükte bulunan sigorta sözleģmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleģmeler için ayrılmıģ kazanılmamıģ primler karģılığından fazla olma ihtimaline karģı, beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden riskler karģılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleģmiģ hasarların kazanılmıģ prime bölünmesi suretiyle bulunur. BranĢ bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95 in üzerinde olması halinde, %95 i aģan oranın net kazanılmamıģ primler karģılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler karģılığı, %95 i aģan oranın brüt kazanılmamıģ primler karģılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karģılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır. 14

17 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (Devamı) Hazine MüsteĢarlığı tarafından yayımlanan 18 Temmuz 2012 tarih ve 2012/13 no lu Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu ( 2012/13 no lu Sektör Duyurusu ) uyarınca, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle yapılan devam eden riskler karģılığı hesaplaması için belirlenen beklenen hasar prim oranının tespitinde kullanılan açılıģ muallak hasar karģılığı tutarının cari dönem ile tutarlı bir Ģekilde yeniden belirlenmesi için, 30 Eylül 2011 itibariyle gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedeli 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle hesaplanan yöntemle yeniden hesaplanarak devam eden riskler karģılığı hesaplamasına konu edilen açılıģ muallak hasar karģılığı belirlenmiģtir. 2011/18 sayılı Genelge uyarınca, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle yapılan devam eden riskler karģılığı hesaplamasında kullanılan beklenen hasar prim oranının hesaplanmasında SGK ya aktarılacak prim ve hasara iliģkin tüm tutarların pay ve paydadan indirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle yürürlükte olan poliçelere iliģkin prim tutarları, 2011/18 sayılı Genelge de belirtilen esaslara göre yeniden hesaplanarak devam eden riskler karģılığı hesaplamasında kullanılan açılıģ kazanılmamıģ primler karģılığı belirlenmiģtir. Hesaplama yapılırken zorunlu trafik sigortası poliçeleri için öngörülen ve 2011/17 sayılı Genelge ekinde duyurulan maktu tutarlar 31 Aralık 2010 ve öncesi tarihlerde düzenlenen poliçeler için yıllık %8 oranı ile iskonto edilmiģtir. Diğer taraftan, hesaplamaya konu olan ödenen hasar tutarları ile devreden ve dönem sonu muallak hasar ve gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ hasar karģılığı tutarları, Kanun kapsamındaki tedavi giderleri ve bu giderlerinin etkilerinden arındırılmıģ Ģekilde dikkate alınmıģtır. ġirket, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda TL (31 Aralık 2011: TL) tutarında net devam eden riskler karģılığı hesaplamıģ ve kayıtlarına yansıtmıģtır (20 no lu dipnot). Muallak Hasar ve Tazminat KarĢılığı ġirket, tahakkuk etmiģ ve hesaben tespit edilmiģ ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiģ tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamıģ ise tahmini bedelleri ile gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedelleri için muallak tazminat karģılığı ayırmaktadır. Muallak hasar karģılığı eksper raporlarına veya sigortalı ile eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu gelirleri tenzil edilmemektedir. Tahakkuk etmiģ ve hesaben tespit edilmiģ muallak tazminat karģılığı ile; içeriği ve uygulama esasları, Teknik KarĢılıklar Yönetmeliği ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna ĠliĢkin Genelge ( Genelge ) ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiģ olan aktüeryal zincir merdiven yöntemleri kullanılarak belirlenen tutar arasındaki fark gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedeli olarak muhasebeleģtirilmektedir. 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiģ olan Genelge ye göre sigorta Ģirketleri her branģ için aktüeryal zincirleme merdiven metodu ( AZMM ) hesaplamalarını Genelge de öngörülmüģ olan 5 ayrı yöntemi dikkate alarak ve gerçekleģen hasarlar (muallak ve ödenen hasarlar toplamı) üzerinden yapmaları gerekmektedir. 15

18 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (Devamı) Sigorta Ģirketlerine, AZMM hesaplamaları ile ilgili olarak her branģ için ilgili Genelge de yer alan beģ yöntemden kendi portföy yapılarına en uygun yöntemi belirleyerek seçme hakkı tanınmıģ olup 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle her branģ için belirlenen nihai yöntem 3 yıl boyunca değiģtirilemeyecektir. Söz konusu AZMM hesaplamaları yapılırken daha homojen bir veri setiyle hesaplama yapılabilmesini teminen büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar Zorunlu Trafik branģında ayrı bir dosyada Genelge de öngörülmüģ olan istatistiki yöntemlerle elimine edilmiģtir. Ayrıca söz konusu AZMM hesaplamaları brüt olarak yapılmakta ve ġirket in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaģmalarına bağlı olarak net tutarlar belirlenmektedir. Hazine MüsteĢarlığı tarafından yayımlanan 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı GerçekleĢmiĢ Ancak RaporlanmamıĢ Tazminat KarĢılığı (IBNR) Hesaplamasına ĠliĢkin Açıklamalar Hakkında Genelge ( 2011/23 sayılı Genelge ) uyarınca bir önceki yıldan farklı olarak, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle yapılan AZMM hesaplamalarında, bilançoda tahakkuk ettirilmiģ olan rücu, sovtaj ve benzeri gelirlere iliģkin veriler dikkate alınmıģtır. Ayrıca, 2011/23 sayılı Genelge uyarınca, AZMM hesabının negatif sonuç verdiği branģlarda söz konusu negatif tutarın tamamı hesaplamalara dahil edilmiģtir. 17 Temmuz 2012 ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 30 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, 30 Eylül 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, AZMM hesaplamaları sonucunda bulunan gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedelinin yeterliliğinin test edilebilmesi için kullanılan hesaplama yöntemi yürürlükten kaldırılmıģtır no lu dipnotta da açıklandığı üzere, 2011/18 sayılı Genelge uyarınca, ġirket in Zorunlu Karayolu TaĢımacılık Mali Sorumluluk, Zorunlu Trafik ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza branģlarında vermiģ olduğu teminatlara iliģkin tedavi giderlerini ödeme yükümlülüğü kalmadığından, Kanun un yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleģen hasarlardan kaynaklanan tahakkuk etmiģ muallak hasar dosyaları kapatılarak Ödenen Tazminatlar hesabına kaydedilmiģtir. Ayrıca, 30 Eylül 2012 itibariyle gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat tutarının belirlenmesi için hazırlanan AZMM geliģim üçgenleri ile bu tutarın test edilebilmesi için yapılan hesaplamalarda, Kanun kapsamına giren tedavi masraflarına iliģkin ödenen tazminatlar, muallak tazminatlar ve tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirler geçmiģ yıl istatistiklerinden çıkarılması gerekmektedir. Ancak ġirket, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat tutarına iliģkin hesaplamalarda, Kanun kapsamına giren tedavi masraflarına iliģkin verileri sistemsel olarak ayrıģtıramamıģtır. 13 ġubat 2012 tarih ve 2012/1 no lu Dengeleme KarĢılığının Kullanılması ile Bazı Genelgelere iliģkin Ġlave Açıklamalar Hakkında Genelge yle ( 2012/1 no lu Genelge ) göre, Kanun kapsamına giren tedavi masraflarına iliģkin verilerin sistemsel ayrımının yapılamaması durumunda, öncelikle ödenen tedavi tazminatlarda ayrıģtırma yapabilen, fakat muallak tazminatlarda bu ayrıģtırmayı yapamayan Ģirketlerin, ödenen tazminatlardakin gerçekleģen oranları muallak tazminatlar için de kullanabilmesi; ödenen tazminatlarda da söz konusu ayrıģtırmayı yapamayan Ģirketlerin ise 2008 yılının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ait verileri kullanarak gerçekleģen tazminatların içindeki tedavi payını hesaplayıp, tüm gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat hesaplamalarında bulunan bu oran çerçevesinde indirim yapabilmesi mümkün kılınmıģtır. Bu kapsamda ġirket, 2008 yılının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ait ödenen hasar dosyalarından Kanun kapsamına giren tedavi masraflarına iliģkin verileri ayrıģtırmıģ ve bu ayrıģtırma sonucunda zorunlu trafik branģı için hesapladığı %2 tedavi tazminatı oranını kullanarak gerçekleģmiģ ancak raporlanmamıģ tazminat karģılığında yapılacak indirim tutarını tespit etmiģtir. 16

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 15 GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN DÖNEM SONU

Detaylı

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.)

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

E U R O SİGORTA. Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

E U R O SİGORTA. Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU E U R O SİGORTA Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU EURO SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĠ GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının Genel

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.)

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Bu rapor 79 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Hayat ve Emeklilik Anonim ġirketi nin ( ġirket

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Finansal rapora ilişkin

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı