Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi"

Transkript

1 Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı bağımsız denetim raporu

2 Orin E yı! Güney Bağnsız Denetim ve Tel: SMMM AŞ Fax: Eski Büyükdere Cad. evren Maslak No:27 Ticaret Sicil Na: fluıldıng a befter Maslak, Sarıyer workıng world istanbul Turkey Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AiT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Giriş Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ nin ÇBanka ) ve konsolidasyona tabi ortaklığının (hep birlikte Grup1 olarak anılacaktır) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki konsolide fınansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık dönemine ait konsolide gelir tablosunun, konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablonun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Banka yönetimi, söz konusu ara dönem fınansal bilgilerin 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu genelge ve açıklamalarına (hep birlikte BDDK Muhasebe ve Raporlama mevzuatı ) ve BDDK mevzuatı ile düzenlenmiş konular dışında Türkiye Muhaşebe Standartları 34 Ara Dönem Finansal Rapodama Standardı na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınıf, Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS> 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, Işletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem fınansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem fınansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı fınansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli konulara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide fınansal bilgilerin, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ nin ve konsolidasyona tabi ortaklığının finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin nakit akışlarının 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu genelge ve açıklamalarına ve BDDK mevzuatı ile düzenlenmiş konular dışında Türkiye Muhasebe Standartları 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standart ına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. Güney.U4gflQz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (,44 Iıt1) Global Limited N / nbu A m,mbe, Crm deme A Young Glüb,I Lımited

3 Elektronik site adresi Elektronik posta adresi Telefon numarası Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kayın Sok. Yesa Blokları Faks numarası BANKPOZİTiF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU No: 3 Kavacık / Beykoz 34805, Istanbul Bağlı Ortaklık Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan üç aylık konsolide finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BILGILER ANA ORTAKLIK BANKANIN KONSOLIDE ARA DÖNEM FINANSAL TABLOLARI ILGILI DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLITIKALARINA ILIŞKIN AÇIKLAMALAR KONSOLIDASYON KAPSAMINDAKI GRUBUN MALI BÜNYESINE ILIŞKIN BILGILER KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN AÇIKLAMA VE DIPNOTLAR DIĞER AÇIKLAMALAR SINIRLI BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU Bu üç aylık konsolide finansal rapor çerçevesinde fınansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız aşağıdadır. 1. JSC BankPozitiv Kazakhstan it Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. O9S4C O11 Finan 1 P anlama ve K ar Bu raporda yer alan konsolide üç aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası Kontrolden Sorumlu Müdür Bu fınansal rapor ile ilgili olarak somların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Şırket MerkezI: Rüzgarlıbahçe Mahaılesi Kayın Sok No: Kavacık Beykoz / İstanbul Tel: Fax: Faks numarası Ad SoyadI Unvan Telefon numarası Kerem Vardar! Finansal Planlama ve Kontrolden Sorumlu Müdür Web sitesi Üyesi cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında bilghbankpozitif.com.tr bankpozitif

4 İçindekiler Birinci bölüm Genel bilgiler Sayfa Na: 1. Ana Ortaklık Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç atalüsü, anılan slalüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden bankanın larihçesi 1 Il. Ana Ortaklık Bankanın sermaye yapısı, yönelim ve denelimini doğrudan veya dolaylı olarak lek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varaa bu huaualarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama Ana Ortaklık Banka nın, yönelim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 2 IV. Ana Ortaklık Banka da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 3 V. Ana Ortaklık Bankanın hizmet türü ve laaliyet alanlarını içeren özel bilgi 3 VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine Ilişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki larklılıklar ile tem konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama 3 Vii. Ana Ortaklık banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller 3 Ikinci bölüm Konsolide finansal tablolar 1. Konsolide bilanço (Finanaal Durum Tablosu> 5 Il. Konsolide nazım hesaplar tablosu 7 ili. Konsolide gelir tablosu IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen getir gider kalemlerine ilişkin konsolide tablo 9 V. Konsolide özkaynak değişim tablosu 1 D Vi. Konsolide nakit akış tablosu 12 üçüncü bölüm Muhasebe politikaları 1. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 13 Il. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıktamaler 14 ili. Konsohde edilen ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu 15 IV. Vadeli işlem ve opaiyon sözleşmeleri ile lürev ürünlere ilişkin açıklamalar 16 V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 16 Vi. Ucret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 16 VU. Finansal vadıkiara ilişkin açıklama ve dipnotiar 17 Viil. Finansal vadıkiarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 18 ix. Finansal araçların netleşiirilmesine ilişkin açıklamalar 19 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işiemierine ilişkin açıklamalar 19 Xl. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran vadıkiar ile bu variıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 19 Xil. Şereliye ve diğer maddi olmayan duran variıkiara ilişkin açıklamalar 20 Xlll. Maddi duran vadıktara ilişkin açıklamalar 21 XIV. Yatırım amaçlı gayrımenkullere ilişkin açıklama 21 XV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 22 XVl. Karşılıkiar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 22 XVII. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 23 XVili. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 23 XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 25 XX. ihraç edilen hisse senellerine ilişkin açıklamalar 25 XXI. Avaf ve kabullere ilişkin açıklamalar 25 XXil. Devlet teşvikleıtne ilişkin açıklamalar 25 XXIII. Kğr yedekleri ve krın dağıtılması 25 XXIV. Hisse başına kazanç 26 XXV. ilişkili taraflar 26 XXVi. Raportamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 26 XXVIi. Diğer hususiara ilişkin açıklamalar 26 Dördüncü bölüm Konsolide bazda mali bünyeye ve risk yönetimine ilişkin bilgiler 1. Konsolide sermaye yelerhliği standart oranına ilişkin açıklamalar 27 M. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar 32 ili. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar 33 IV. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 35 V. Konsoiide hisse senedi pozisyon riskine ilişkin bilgiler 37 Vi. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar 38 Vii. Konsoiide menkul kıymetleştinne pozisyoniarı 40 Vül. Konsolide kredi riski azaitım teknikleri 40 1K. Konsolide risk yönetimi hedef ve politikaları 41 X. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 42 Xi. Faaliyet bölümlerine göre raporiamaya ilişkin açıklamalar 44 Beşinci bölüm Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnoller 1. Konsolide biiançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 46 M. Konsohde bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnollar 60 Mi. Konsohde nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnoliar 67 IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnollar 68 V. Ana Ortaklık Banka nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 72 Altıncı bölüm Diğer açıklamalar 1. Ana Ortaklık Banka nın faahyetine ilişkin diğer açıklamalar 73 M. Bilanço sonrası hususlar 73 Yedinci bölüm Bağımsız denetim raporu 1. Sınıriı bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 74 Il. Bağımsız denetçi tarafından hazırianan açıklama ve dipnotiar 74

5 Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankasi Anonim Şirketi konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar Birinci bölüm Genel bilgiler Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi Ana Ortaklık Banka nın ticari unvanı Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Raporlama dönemi 1 Ocak 31 Mart 2015 Yönetim merkezinin adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kayın Sok. Vesa Blokları No: 3 Kavacık / Beykoz Istanbul Telefon numarası : Faks numarası : Elektronik site adresi : Elektronik posta adresi : bilgi bankpozitif.com.tr Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ( Banka ), 9 Nisan 1999 tarihinde yatırım bankacılığı yapmak üzere kurulmuştur. Banka nın merkezi lstanbul dadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bankalar Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca aldığı kararla, 30 Kasım 2001 tarihinde Banka nın eski ana sermayedarı Toprakbank A.Ş. nin yönetimini ve tüm hisselerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na ( tmsf ) devretmiştir. 1 Kasım 2002 tarihinde TMSF, ihale yolu ile Banka nın 0/8992 oranındaki hisselerini C Faktoring A.Ş. ye (eski adıyla Elit Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.) satmıştır. Banka nın yeni yönetimi, 27 Ocak 2003 tarihinde Banka nın adını C Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ( C Bank ) olarak değiştirmiştir. Alım sonrası yapılan nakit sermaye artışları ve diğer azınlık hisselerinin satın alınması yolu ile C Faktoring A.Ş. ve temsilcisi küçük hissedarların Banka sermayesindeki payları toplamı %1 00 e ulaşmıştır yılı içerisinde başlatılan yabancı ortaklık görüşmeleri, 13 Aralık 2005 tarihinde imzalanan hisse taahhüt anlaşması ile sonuçlanmıştır. Bu anlaşma hükümleri çerçevesinde Israil in en büyük bankalarından biri olan Bank Hapoalim B.M., doğrudan ve dolaylı olarak %100 sahibi olduğu iştiraki TarshishHapoalim Holdings and lnvesments Ltd. ( Tarshish ) aracılığı ile Banka nın %57.55 oranındaki hisselerini sermaye artışı yolu ile satın almıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ( BDDK ) 1 Eylül 2006 tarih ve BDDK.KRI sayılı yazısı ile bu satın alma işlemini onaylamıştır. BDDK nın 16 Kasım 2006 tarih ve BDDK.UYI sayılı yazısı ile söz konusu 64,396,348 TL (tam TL) tutarındaki sermaye ve 70,701,000 TL (tam TL) tutarındaki hisse senedi ihraç primi bedellerinin sermaye hesaplarına intikal ettirilmesine izin verilmiştir. Banka nın unvanı 23 Aralık 2005 tarihinde Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiş ve ilgili değişiklik 29 Aralık 2005 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır yılı içerisinde Ana Ortaklık Banka nın ödenmiş sermayesi, 25 Ocak 2007 ve 17 Aralık 2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında alınan kararlara istinaden 111,896,348 TL den (tam TL) ,348 TL ye (tam TL) arttırılmıştır yılı içerisinde Ana Ortaklık Banka nın ödenmiş sermayesi, 25 Mart 2008 tarihli Olağanüslü Genel Kurul toplantısında alınan karara istinaden 278,097,348 TL den (tam TL) 337,292,350 TL ye (tam TL) primli olarak arttırılmış ve 20,121,265 TL <tam TL) tutarındaki hisse senedi ihraç prim bedeli ise Ana Ortaklık Banka nın hisse senedi ihraç primleri hesabına aktarılmıştır yılı içerisinde Tarshish, Ana Ortaklık Banka hissedarlarından C Faktoring AŞ nin Banka da sahip olduğu her biri 10 kuruş nominal bedelli, Ana Ortaklık Banka sermayesinin %4.825 i oranındaki toplam 162,746,610 adet hissesini satın almıştır. (1) GüNEY aağımsız DENETıM SERBEsT MUHASEBECI MALI MoşAvıPLık A.ş. Masük Mötfle,ı ı ü Oıwşre cadilesı No;27 Daırş: SarıyerhSTANauL Tkıtet SkI 47Ş920 Menü Nc:O435fr3O321Or

6 Bireysel Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankasi Anonim Şirketi konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı> Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla başlıca hissedarlar ve sermaye aşağıda belirtilmiştir: Hissedarların Adı Cari Dönem Odenmiş Sermaye Tarshish 235, C Faktoring AŞ. 101, , Hissedarların Adı Onceki Dönem Odenmiş Sermaye Tarshish 235, C Faktoring A.Ş. 101, , , Ana Ortaklık Banka nın ana sermayedarı olan Tarshish, Bank Hapoalim B.M. tarafından kontrol edilmektedir. C Faktoring A.Ş., Damla Cıngıllıoğlu tarafından kontrol edilmektedir. Ana Ortaklık Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar Unvan ısım Görev Oğrenim Durumu Yönetim Kuruıu Başkanı 1. Hasan Akçakayalıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Lisans Yönetim Kuruıu üyeıeri Haiiı Elp Üye, Denetim Komitesi Başkanı Lisans Amir Aviv Uye, Denetim Komitesi Uyesi Yüksek Lisans Yonathan Serr Uye Yüksek Lisans Kalman Schill Uye Lise Jacky Cohen Ç) Uye Yüksek Lisans Menashe Carmon Uye Yüksek Lisans Ehud Kaufman Uye Yüksek Lisans Kadir Çevik Uye Yüksek Lisans Genel Müdür Kadir Çevik Genel Müdür Yüksek Lisans Iç Denetim Başkanı Haydar Daıkıran Iç Denetim Başkanı Lisans Geneı Müdür Yrd. Atasel Tuncer Operasyon ve Destek Yüksek Lisans Mehmet Yatçın Kurumsal Pazarlama Lisans Ender Kocabaş Kurumsal Krediler Lisans And Gökalp. Kredi ve Operasyon Lisans Selçuk Murat Ozkefeli Hazine Lisans Ufuk Dinç Yeni Nesil Bankacılık Yüksek Lisans Ana Ortaklık Banka nın 12 Ocak 2015 tarihli kurul kararına ve 4 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden Eliz Zahav yerine Jacky Cohen yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Yukarıda sözü edilen kişilerin Banka da sahip oldukları herhangi bir pay yoktur. (2) GÜNEY eağım5zdnçj 311 EŞST MUı4ASEBECI t.iersı3 NO ı?

7 Bankpozitif Kredi ve Kalkınma BankasI Anonim Şirketi konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) Ana Ortaklık Banka da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar Pay Odenmiş Tutarları Pay Paylar Odenmemiş (Nomi nal) Oranları (Nominal) Paylar Tarshish 235,514,688 % ,514,688 0 Faktoring A.Ş. 101,777,662 % ,777,662 Tarshish, Bank Hapoalim BM nin doğrudan ve dolaylı olarak %100 iştirakidir. Bank Hapoalim B.M hisseleri Londra ve Tel Aviv borsalarında işlem görmektedir. 0 Faktoring A.Ş. nin ana ortağı Damla Cıngıllıoğlu dur. Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Ana Ortaklık Banka nın faaliyet alanı, bireysel ve kurumsal bankacılık ile fon yönetim işlemlerini kapsamaktadır. Bir yatırım bankası olarak Ana Ortaklık Banka, yurtiçi ve uluslararası finans piyasalarındaki finansal kuruluşlardan elde eftiği borçlanmalar ve yapılan tahvil ihraçları yoluyla fon sağlamaktadır. Ana Ortaklık Banka, 31 sürdürmektedir. Mart 2015 tarihi itibarıyla genel müdürlük birimleri aracılığıyla faaliyetlerini Ana Ortaklık Banka nın personel sayısı 129 kişidir (31 Aralık kişi). Ana Ortaklık Banka ve Ana Ortaklık Banka ile konsolide edilen ortaklık, bir bütün olarak, Grup olarak adlandırılmaktadır. Grup un personel sayısı 321 kişidir <31 Aralık kişi). Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmıştır. Bankaların konsolide finansal tablolarının düzenlenmesine ilişkin tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama: Bağlı ortaklıklar içerisinde yer alan 0 Bilişim Teknolojileri ve Tel. Hizm. A.Ş. mali kuruluş olmadığından Bankaların Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesine Ilişkin Tebliğ kapsamında konsolide finansal tablolarda konsolide edilmemektedir. Ana Ortaklık Banka nın diğer bağlı ortaklığı JSC BankPozitiv Kazakhstan ( JSC BankPozitiv ) ise tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak finansal tablolara dahil edilmiştir. Ana Ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller: Bulunmamaktadır. (3) GüNEY BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECI MALI MDŞAVıRLıK A.ş. Maslak Mahaııısı E1ŞO fl dere Caddesı No:27 DaIre;54S759 i4:4 arıyer/istanbul Ticaret wı 0: 792n Norsis No: ll

8 İkinci bölüm Konsolide finansal tablolar Il. Il!. IV. Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Ozkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir ve Gider Kalemlerine ilişkin Konsolide Tablo V. Konsolide Ozkaynak Değişim Tablosu Vi. Konsolide Nakit Akış Tablosu GÜNEY BAĞIMSIZ DNETıM ve SERBEST MUHASEBECI MALI MÜŞAVİRLİK A.Ş. Maslak Mahallesi Ej..B1vCŞdero Caddesi No:27 Oaire: K4t: ŞarıyerİİSTANBUL TlcareI4JöI IJ0:47992O Mersis No;O435O3D326OOOOl7

9 2, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Cari Dönem Onceki Dönem Dipnot (5. K0N5OLıDE AKTıF KALEMLER Bölümı) İP YP Toplam İP YP Toplam ı. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10, , ,236 2, , ,604 ıı. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI KIZA YANSITILAN FV (Net) (2) 6,358 6,694 13,052 7,043 5,635 12, Alım Salim Amaçlı Finansal Varlıklar 6,356 6,694 13,052 7,043 5,635 12, Devlet Borçlanma Senetleri 1,568. 1,568 1,417. 1, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 4,790 6,694 11,454 5, , Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı KIZa Yansıtılan 0. Sınıtlandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler 111. BANKALAR (3) 75, , , ,107 29, ,415 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR. 2, ,272 1, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2 IMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo lşlemlertndenalacaktar 2,612 1,272 1,272 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 94, , , , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri 94, , , Diğer Menkul Değerler. 7,000 7,000 yi. KREDİLER (5) 546, ,056 1,471, , ,346 1,333, Krediler ve Alacaklar 509, ,429, , ,748 1,264, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 509, ,663 1,428, , ,748 1,254, Takipteki Krediler 67,271 32,673 99,944 70,369 31, , Özel Karşılıklar 1) (30,097) (27,648) (57,745) (25,701) (26,688) (52,369) 7, yil. FAKTORING ALACAKLARI VIlI. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (61 7, Devlet Borçlanma Senetleri. 8.2 Diğer Menkul Değerler 7,017 7,017 ıx. IşTIRAKLER (Net) (7) 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştidlenler 9.2 Konsolide Edilmeyenler Mali Iştirakler Mali Olmayan Iştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 4,058. 4,058 4,058 4, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 4,058 4,056 4,056 1(1. BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 11.1 Ozkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştidlenler 11.2 Konsotide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar 1(11. KIRALAMA İşLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 29,950 29,950 35,220 35, Finansal Kiralama Alacakları 32,293 32,293 36,169 36, Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3 Diğer 12.4 Kazanılmamış Gelirler. (2,343). (2,343). (2,949) (2,949) XllI. RISKTEN KORUNMA AMAÇLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (Il) 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar. XIV. MADDı DURAN VARLIKLAR <Net) 2,551 5,290 7,841 a,ia 5,059 7,848 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Nel) 10,845 2,865 13,710 11,239 2,715 13, Şerefiye Diğer 10,845 2,865 13,710 11,239 2,715 13,954 56,155 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER (Net) (12) 56,155 56,155 56,155 XVII. VERGİ VARLIĞI (13) 12,789. 2,650 15,439 8,886. 2,560 11, Carl Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı 12,201 2,461 14,682 8,666 2,407 11,293 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (14). 3,612 3,612. 3,267 3, Satış Amaçlı ,612. 3,267 3, Durdurulan Faaliyetlere ilişkin... XIX. DIĞER AKTİFLER (15) 6,429 44,507 5D,936 7,709 30,772 38,481 AKTİF TOPLAMI 832,762 1, ,078, ,897 1,085,583 1, Ilişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarln tamamlaylcı parçalarıdır. GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVIRLIK A.ş. (5) Naslak Mahallesi y dert Caddesİ No:27 Dalre:54S7i9. arıveriistanbul Tlcare clt 0: Mersls No ğ

10 93,113 92,660.. (119,518) 98,376 77,319 Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolar Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Cari Dönem Öncekİ Dönem 31, Dipnot (5. Bölüm KONSOLİDE PASİF KALEMLER Il) TP YP Toplam TP YP Toplam MEVDUAT (1) 93,113 77,757 77, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevdualı Diğer Il. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 12) 5,078 39,258 44, ,759 31, ALINAN KREDİLER 13) 30, ,091 30, , ,732 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 28,246 28,246 25, , Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 42 IMKB Takasbank Pıyasaaına Borçlar 43 Repo işlemlerinden Sağlanan Fonlar 28, ,246 25, ,188 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) 323, , , , , , Bonolar 52 Varlığa Dayalı Menkul Kıymeller Tahviller , , ,504 VI. FONLAR ,535 4, , Müalakriz Fonları 2,247 18,268 20,535 4,302 2,326 6, Diğer. YIl. MUHTELİF BORÇLAR 16,085 21,440 37,525 19,677 29,437 49,114 YIlI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5) 2,362 1,141 3,503 1, ,042 IL FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR <6) 10.1 Finansal Kıralama Borçları.. 10,2 Faaliyet Kiralaması Borçları ,3 Diğer Erlelenmiş Finansal Kiralama Giderleri XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR <7) 1 1,1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11.3 Yurldışındaki Nal Yalırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (5) 22,747 1,744 24,491 24,729 1,662 26, Genel Karşılıklar 1 5,783 1,600 17,383 14,623 1,498 16, Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı ,400 1, Sigofla Teknik Karşılıkları (NalI 12.5 Diğer Karşılıklar 5,708. 5,708 9,031. 9,031 XIIİ. VERGİ BORCU (9) 1,749 1,749 1,790 1, Cari Vergi Borcu 1,749. 1,749 1,790. 1, Erlelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLIşKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Salış Amaçlı Durdurulan Faaliyellere İlişkin... XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (111.. XVI. ÖZKAYNAKLAR ( ,573 (77,024) 4D8, ,201 (73,178) 412, Ödenmiş Sermaye 337, , , , Sermaye Yedekleri 41,460 (119,518> <78, ,851 (102,933) (60,082) Hisse Senedi ihraç Primleri 20, ,121 20,121 20, Hisse Senedi Iplal Kğrları Menkul Değerler Değerleme Farkları 2,717. 2,717 4,108. 4, Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yalırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları Işliraklor, Bağlı On. Ve Birlikle Konlrol Edilen On. (İş On.) Bedelsiz Hisse Senelleri Risklen Korunma Fonları (Etkin Kısım). (119,518). <102,933) (102,933) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyellere ilişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerlome Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 18, ,622 18, , Kar Yedakleni 114,533 79, , ,533 62, , Yasal Yedekler 16,168 16,168 16,168 16, Slam Yedekleri Olağanüslü Yedekler Diğer Kar Yedekleni 16.4 Kğr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kar t Zararı Dönem Nel K4r / Zararı Azınlık Payları 98,376 98,376 98,376 (11) 79,388 79,377 (11) 62,288 62,277 (7,712) <36,694( (44,606) (9,475) (32,533( (42,008) (9,475) <32,533) (42,008). (9,D59( (9,059) 1,763 <4,3611 (2,598) (9,475) (23,474( <32,949) PASİF TOPLAMI 918,028 1,160, , , ,302 1, Ilişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların MALI MÜŞAVIRLİK A.Ş. (6) Maslü Mahaflo Q kdgre Caddesİ No:27 Dal<E e Sarıyer/İSTANBUL tlcar (tl Ne Menls No:O4350 3D3260OO0I7

11 2,083 1, , ,652 65,806 Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla konsolide nazım hesaplar tabloları Konsolide nazım hesaplar tablosu SınırI bağimsiz denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Ceri Dönem Onceki Oonem Uipnot ( m llii TP YP Toplam TP YP Toplam A. B1LANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER ll,.fl.ill) 767,028 1,215, , L GARANTİ ve KEFALETLER <t> 329, , Il Temu ıa?i.likl4ian Dede: hala <a rjraj Kapsamına Giıan er 39, Dış Ticaret :şlen en De aysıy t Verlenlel Diğer Ten rai Mevwzlan Banka Kredileri. 3,883 3,883 5, linala? Kabul Kredileri. 3, Diğer Baka Kab jıed Nırecı: Oer. 64, X Beigeh Akretlle Dığe Mçredher Garaitı Ve,teı, P,a nann.manlar 1.5 Cmar TC MersezSannzsınaCiolar.5.2 Diğer Cirolar 1,6 Menkut Kıy. Ih. Satın Alma Garanlilerimizden....7 Faklonng Garanlilennden.,. 1.8 Diğer Garanhilarimizdun 26,544 26, , Diğer Kelalellehmizden.., Il. TAAHHUTLER (1> , ,783 5,503 5,867 11, Cayılurnaz Taahhüller 64, , ,983 2,703 5,867 8, ,1 Vadeli Aklif Değever Alim Salim Taahhütlal 64,157 62, ,141 2,529 2,854 5, Vadeli Mevdual Alim Satım Taahhutlel Işlir. Ve Bağ. On. Sar. iş?. Taahhüllad... 2,1,4 Kül. Gar, Kredi Tahsis Taahbüllah 27 44,422 44, Men. Kış. lhr. Aracılık Teahhü?leh Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü. 2,1,7 Çekler Için Ödeme Taahhülleh Ihracal Taahhüllehnden Kaynaklanan Ve,9i Ve Fon Yükümlülüğü ,800. ı Kredi Kani Harcama Limit Taahhülteh. 2,083 1, Kredi Kanları ve Bankacılık Hlzme?lelne ilişkin Prumosyon Uyg. 2.? 10 Taah Açığa Menkul Kıymal Salı> Taahhü?lehnden Alacaklar Açığa Menkul Kıymel Satış Taahhüllehnden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhüllar 1, , Cayıtabitir Taahhü?ler 2, ,1 Cayıtabıtir Kredi Tahsis Taatılıüıleri DğerCayıta. aadı.lleı , el. TÜREV F1NM4SAL ARAÇLAR ,101 1, , R.sklan Kcrjrrr.a Anıçııi ron Ft.araal Araçlar Gelçeğe uygjn Değer Riakmden (crurera Ana;, lş.a.mjvr 3.12 NakI Akış R51ür,de, Korur,ma Amaç şıamter Yundış,cae, Net Yalırm R,skrdşn Koftmna Amaçlı işlemler 3.2 A ım Sa? mı Amaçlı lşleırie ? 653,101 1, ,443 1, Vadeh Dön.z Alım.Sa:trn Iyemlon 339 2,673 3, Il , Vadeli Döviz Alım işlemleri VadeS Ddu;z Sat mı lş:e.mjeı , Pare ve rai, Swap şıem er , , , Saap Para A in işleri ad , , Swap Para Satım lşierrkri , , , Saap Faz Alo Iş eı leh Serap Faiz Satım işlem en 32, Para. Fa,z ve Merku Değerler Cpsiyşr4ar Para Alım Dpuiyonları Para Salim Opaıyonlan 3.2,3,3 Faiz Alim Opsiyonları Faiz Salim Cpaiyonlari Menkul Değaher Alım Opsiyonian 3.2,3,6 Menkul Değariar Salim Opaiyonları Fuluma Para işlemleri ,1 Fuluraa Para Alım işlemleri Fuluma Para Salim işlemleri 3,2.5 Fuluree Faiz AiımSalım işlemleri Falums Faiz Alım işlemleri 3,2.5.2 Futures Faiz Salim işlemleri. 3.2,6 Diğer D. EMANET VE REHINLI KIYMETLER (IV.V+Vli 1,133,604 4,949,009 6,082,6*3 1,16 0, ,349,791 5,502,281 IV. EMANET KIYMETLER 73, , ,503 83, , , Müşleh Fon ve Potılüy Mevcultarı ,845 5, Emanala Alman Menkul Değeher 4 3 Teheile Alınan Çakler ,894 13,250 r , Tahaile Alınan Ticari Seneller , , , Tahaila Alınan Diğer Kıymeller 46 ihracına Aracı Olunan Kıymellar Diğer Emanel Kıymetler 4.8 Emanu? Kıymal Alanlar V. REHIMLI KIYMETLER S.1 Menkul Ki çne: eı 52 TemürarSerenaei 53 Entlu 1, ,420,989 1,251,225 5, , Varanl Gayraret: ,403,193 1, D ğo Ruh ni KıRma: e , , ,930 1, , ,124, Ol Rehuı3 KıyT.el A an ar yi. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BILANÇO Dili HESAPLAR TOPLAMI (. İ , ,515 1,8Cl (Uşikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıci parçalarıdır. (7) GÜNEY BAĞJMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECI MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Maıİfl Msballeıl(?99L ajj4d,r, Caddesi No:27 DalI,:S45759 %at)zş.jşöriyir/istanbul TicarelIsicIl Mot cr,>. Nn 04J%D 303a ?

12 (715). Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankası Anonim Şirketi 31 Man 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait konsolide gelir tabloları <Tutarlar aksi beliflilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Konsolide gelir tablosu Sınırlı bağımsız Srulı bağımsız denetimden denetimden geçmiş geçmiş Cari Dönem Onceki Dönem Dipnot GELİR VE GİDER KALEMLERI (5. BölümIV) Toolam Toplam 1. FAİZGELİRLERİ <1) 36,230 42, Kredilerden Alınan Faizler 31, Zorunlu Karşıl:klardan Alınan Faizler Bankalardan Al:nan Faizler 1, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizior Menkul Değederden Alınan Faizler 2,558 5, Al:m Satım Amaçlı Finansal Vad:klardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıtlandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan , Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finan5al Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri 7 3 Il. FAİZ GİDERLERİ (2) (20262) (25,215) 2.1 Mevduata Verilen Faizler (139) (569) 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (5,108) (10327) 2.3 Para Piyasası Işlemlerine Verilen Faizler (486> (3,331) 2.4 ihraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (14,288) (10,440) 2.5 Diğer Faiz Giderleri (9) (241) (549) ili. NET FAİZ GELİRİ 1GİDERİ [1 + 15,968 17,198 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİIGİDERLERİ 1,820 2, Alınan Ucret ve Komisyonlar 2,545 2, Gayri Nakdi Kredilerden 1,463 1, Diğer (9) 1,082 1, Verilen Ucret ve Komisyonlar (725) (418) Gayri Nakdi Kredilere Verilen (7) (7) Diğer, <411) V. TEMEHU GELİRLERİ VI. TİCARİ KAR/ZARAR (NET) (3) 2,550 13, Seımaye Piyasası işlemleri Kar/Zarar Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar (33,249) Kambiyo işlemleri KAr/Zararı 35,630 13,157 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (4) 5,177 16,965 Vili. FAALİYET GELİnLERGİDERLERİ TOPLAMI ÇIII+IV+V+Vl+VII) 25,515 49,995 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI () (5) (11,924) (41.067) X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ () (6) (17,412) (18,422) XI. NET FAALİYET KARU ZARARI (VIIWXX) (3.821) (9,4M) XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELiR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI. XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (3,821) (9,494) XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (4 ) (7) 1,223 (3.902) 16.1 Cari Verg; Karş/ığı (348) Er1elenmiVergi Karş;lığı 1,571 (4.396) XVII. SÜRDÜRULEN FAALİYETLER DÖNEM NET KIZ (XV+XVI) (2.598) (13,396) XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 18.1 Saflş Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 15.2 Işlirak. Bağlı Oıakl:k ve Birlikle Kontrol Edilen Orlaklıklar (İş OrljSaIış Karları 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri. XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER 19.1 Saiış Amaçlı Elde Tutulan Duran Variık Gideri Işlirak. Bağlı Ortaklık ve BirLkte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş On )SaIış Zararları Dğer Durdurulan FaaLyet Giderleri, XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ONCESİ KIZ (XVIIIXIX) XXI, DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+.) 21.1 Cari Vergi KarşılTğı 21.2 Enelenmiş Vergi Karşılığı XXII, DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KIZ (XX+XXI) XXIIİ. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVİI +XXII) (8) (2,598) (13.396) 23.1 Grubun KArı/Zararı (2,595) (13,396) 23.2 Azınlık Payları KArı / Zararı () Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) Ilişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide tinansal tablolarln tamamlaylcı parçalaridir. GÜNEY BAĞIMStZ DÇNETJM ve SERBEST MUHASEBECİ <8) MALI MÜŞ4VIflLIK A.Ş. Meslek Mahallşa 3kl ŞüıjOdşre Cısalıl No:27 Daire: A)ç: 5 ırıyı ril 5 TAN5 u t. TlcaŞtJtc Il Mersks No:W4350 JOJZğ0000t7

13 Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Cari Dönem OZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GIDER KALEMLERI 31 Man 2015 Ilişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Onceki Dönem 31 Mart2014 XII. DONEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞİİRILEN TOPLAM KAR/ZARAR (XtXl) (3,474) (42,D50> GÜNEY BAğIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK A.Ş. Maslalı MshaIInt flıçı y dere CaQdesİ Ne;27 cjire:54!57.5%lafl Sartyer/İSTANauL TIcsr?r$e No47Ş920 Menü No:G Mart 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait konsolide özkaynak değişim tabloları (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir,) IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin konsolide tablo 1. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (1,739) 2,452 Il. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 111. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 17,100 (15,939> V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) yi. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FINANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı> (16,585) (14,677> VIl. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTILMESİNIN ETKiSİ VIlI. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTIRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 348 (490) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALİİNDA MUHASEBELEŞTIRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II++IX) (876) (28,654) XI. DÖNEM KARI/ZARARI (2,598) (13,3%) 11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (KarZarara Transter) 329 (576) 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Vadıklardan Yeniden Sınıtlandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3 Yuddışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıftandırılan ve GelirTablosunda Gösterilen Kısım 11.4 Diğer (2,927) (12,020) (9)

14 Il) Eni ,645 21,731 98,376 (21,469) Ilişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıci parçalarıdır. GÜNEYBAĞIMSIZDENETIMVŞSEPBESTMUHASEaECİ MALI MÜŞAVİRLİK A.Ş. MaLlaR Maflalteslal Qii4f kderş Caidol 110:2? Oalra;S J{4çş Sarıyer/ISTANBUL Tita4t8ci113g7ş92o (10) Mersls No:o4350.Jofl.6occ.O, Toplam 31 Mart 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait konsolide özkaynak değişim tablosu V. Konsolide özkaynak değişim tablosu Maddi ve Odenmiş Maddi Satış AJ Azınlık Sernye Hisse Hisse Olağan Dönem Geçmiş Menkul oımaysn Oflaklıklardan Durdurulan Paylar Dipnot Senedi Senedi Yasal Stalü üstü Net Dönem Değerler Duran Bedelsiz Riaklen F.llişkin (5. Böıüm Odenmiş Düzeltme ihraç ıptaı Yedek Yedekıer Yedek Diğer KartI Kan? Değer Varlık Hiase Korunma Dur.V.Bir. Hariç Sermaye Farkı Primleri Karları Akçeler Akçe Yedekıer (Zararı) (Zaran) Farkı YDF Senetleri Fonıan Değ.F. Azınlık Toplam Ozkaynak Payian Ozkaynak i. Önceki Dönem Sonu Bakiyasi ( ) 337,292 18,622 20,121 14,708 76,645 69,901 21,469 (7,337) (60,335) ıl. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düıeltnıeler Hataların Düzeti!rnesinin Etkisi..... Muhasebe Poliıikas,nda Yapılan Değışıkı;kıern 2.2 Elkısi....,. ili. Yeni Bakiye (1.11) 337,292 16,622 20, ,469 (7.337) (50,335). 473, Dönem içindeki Değişimler IV. Dirıeşmeden Kaynaklanan Artış / Anlış V. Menkui Değerler Değerleme Farkian... 1, yi. Riskten Korunma Fenları (Etkin kıaım). 14,677.. (54677). 6.1 Naicil kuş Riskinden Korunma Amaçlı Yundışındaki Nel Yalııım Riskinden Kuıunma 6.2 Amaçlı (ı4.6fl) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Maddi Olmayan Duran Variıkier Yeniden... yilı. Değerlemo Farkiarı şlirakıer, Dağlı art. Ve Birlikte Konlroi Edilen lx. 0,1. (İş On.) Bedeiaiz HS X. Kur Farkları..... (30.614).... (30,616) Varlıkların Elden Çıkanimasından Keynektanan Xl. Değişiklik zıı. Varlıkiann Yeniden Sınıllandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Ozkaynağındaki Değişikıiklerin Banka Mit. Ozkaynağına Elkiai XIV. Sermaye Anırımı ı Nakden Iç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi Ihrac..... Primi XVI. Hisse Senedi iptal Karlar, XVII. Odenmiş Sermaye Enflasyon.. Düzeltme Farkları XVIII. Diğer.... XiX XX. Dönem Not Karı veya Zararı (13,396).... (13,396) (1,722)..... Kar Dağıtımı 1,460 21,731 2D.1 Dağıtılan Temeltü 20.2 Yedeklare Aktarılan Tutarlar Diğer 1,460 (21,469) ( Dönem Sonu Bakiyeai (lıı+ıv+v+ +XVliı+XıX+XX) ,622 20, ,964 (13.396) (9,059) 4,600 (95,012). 431, ,676

15 Enf tl. Birleşn.eden Kaynaklanan Artış / Azalış Toplam 412,023 Vi. Msddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farklan. yıl. Iştirakler, Sağlı Od. Ve Birlikte Kontrol KV. Farkları...,.. ZVI. Diğer ZVII Dönem Net Karı veya Zararı. (2,598). (2,598) (2,598) Dönem Sonu Bakiyeai (klklll+.,,,+kvi+kvii+kvlll) 337,292 18, ,158 98, (2.598) (42.008) (119,518) fl,54ğ llişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. GÜNEY 84Ö1MS1Z DENETİM ve SERBEST MUHAStğECI MALİ MÜŞAVIRLJK A.ş. 14ısls Mıllaflesi EÇTB Jere C0u3151 No,Z1 D S4575g IÇ 2 4 rıyer/i5tanbul Ticaret Nğ (11) >frrıı. N:0.335O.3o3z.6ool7 31 Mart 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait konsolide özkaynak değişim tablosu V. Konsolide özkaynak değişim tablosu Odenniş Maddi ve Satış Al Azınlık Sermaye Hisse Hisse Olağan Dönem Geçmiş Menkul Maddi Oflaklıklardan Durdurulan Paylar, Dipnct Senedi Senedi Yasal üstü Net Dönem Değerler Olmayan Bedelsiz Riekten Filişkin Hariç (5. Bölüm Odenniş Düzeltme İhraç plal Yedek Statü Yedek Diğer Kan! Kan / Değer Duran Varlık Hisse Korunma Dur.V.Bir. Il) Sermaye Farkı Primleri Kadar, Akçeler Yedekleri Akçe Yedekler (Zararı) (Zararı) Farkı YDF Senetleri Fonlar Azınlık Toplam Değ.F, Ojkaynak Paylan Ozkaynak Önceki Dönem Sonu Bakiyasi (31,122014) 337,292 18,622 20,121 Dönem içindeki Değişimler. 98,375 62,277 <32.949) (9,059) (102,933). 412,023 lil Menkul Değerler Değerlamo Farklan... (1.391).. IV. Riskten Korwune Fonlar, (Etkin kısım)... 16,585. (16,585) Nakit Ntış Piskinden Korunma Amaçlı.. 4,2 Yurtdışındaki Net Yatırım nıskinden Korunma Amaçlı 16,585 (16.585) V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Edilan On. (İş On.) Bedelsiz HS.. VIlI. Kur Farkları 1K. Varlıkların Elden Çıkanlmssından Kaynaklanan Değişiklik... X. Vartıklenn Yeniden Sınıllandı,ılmaaından Kaynaklanan Değişiklik..... Xl. iştirak Ozkaynağındaki Değişikliklerin Banka Dzkaynağına Etkisi SermayeAdırını Xll Nakden Iç Kaynaklardan... XlIl. Hisse Senedi İhracı.... >11V. Hisse Senedi p1m Karlerı. Odenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme KVIII. 32,949 (32,949).. Kar Dağılımı Dağıtılan Temetlü. 32,949 (32.949) Yedeklere Aitlarılan Iuıarlar 16.3 Diğer.....,.,.

16 31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait konsolide nakit akış tablosu <Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası < TL ) olarak ifade edilmiştir.) Konsolide nakit akış tablosu A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Sı nı rlı s nı rlt bağımsız bağımsız denetimden denetimden geçmiş geçmiş Cari Dönem Onceki Dönem Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kör, (2,236) 21, Alınan Faizler , Ödenen Faizler (21.742) (21,414) Alınan Jemettüer Alınan Ucret ve Komisyonlar, net , Elde Ed(en Diğer Kazançlar , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaktardan Tahsilatlar , ,7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (12.055) (9.040) Odenen Vergiler (805) (609) Diğer (6.057) (8,634) 1,2 Bankecıtık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 39,834 (69,025) Alım Satım Amaçlı Finansal Vadıklarda Net (Artış) Azalış (122) Gerçeğe Uygun Değer Fatkı KTa Yansttılan Olarak Sınıtlandırılan FV larda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net Aza!ış (35.645) 48, Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (83.370) 80, Diğer Aktiflerde Net Artış (7,559) (5,335) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (185) (1,692) Diğer Mevduatlarda Net Azalış 15,541 7, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 150, ,693) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 5995 (36,594) 1. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 37,598 (47,371) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Il. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 14,114 39, Iktisap Edilen İştirakter. Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş oflaklıkları) Elden Çıkarılan İştirakter, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş ortaktıkları) 2.3 Satın Alınan MenkullerveGaydmenkutler (628) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 81 (3,074) 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (14,367) (23,410) 2,6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansat Varlıklar 29,025 65, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 2.9 Diğer C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 111. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit (66,550) 25, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerterden Sağlanan Nakit 58,450 25, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerterden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (125.0w) 3.3 İhraç Edilen Seımaye Araçları 3.4 Temenü Odeme!eri 3,5 Finansal Kiratamaya llşkin Odemeler 3.5 Diğer tv. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Vedıklar Üzerindeki Etkisi ,465 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (ezalış) (12,790) 18,210 Vt. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer varlıktar 165,028 71,587 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar ,797 liişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide tinansal tablolarln tamamlaylcl parçalarıdır. (12) GÜNEY 8AĞlM5f4flTtM e <P49ST MUKASEBECİ Mersi: Hota435.j

17 Üçüncü bölüm Muhasebe politikaları Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 1 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ana Ortaklık Banka ve konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar (Grup), ilişikte yer alan 31 Mart 2015 tarihli finansal tablolarını ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere ve BDDK tarafından özel bir düzenleme yapılmamış olması durumunda, Türkiye Muhasebe Standartları na (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS), 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümu Türkiye Muhasebe Standartları ya da TMS ), 28 Haziran 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ilişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar, rayiç bedelleri ile değerlenen gerçeğe uygun değer farkları kar zarara yansıtılan finansal varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaya hazır finansal varlıklar ve alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar haricinde tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tabloların TMS ye göre hazırlanmasında Grup yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile raporlama dönemi itibarıyla koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmış olup, 31 Aralık de sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlıdır. 1 Ocak 2014 ten geçerli olmak üzere yürürlüğe giren TMS/TFRS değişikliklerinin Grup un muhasebe politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan Il. ila XXVII. no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. Konsolide finansal tabloların kesinleşme tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş olan TMS ve TFRS değişikliklerinin, TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hariç tutulmak üzere, Ana Ortaklık Banka nın muhasebe politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi olmayacaktır. Ana Ortaklık Banka, TFRS 9 Finansal Araçlar standardının etkisini değerlendirmektedir. GÜNEY DAğıMSıZn e RrST MUHASEBECI (13) >,rsıs NO %Ot

18 Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar Finansal Araçların Kullanım Stratejisi Ana Ortaklık Banka, bilançosundaki Türk Lirası cinsi varlıklarını ağırlıklı olarak özkaynakları ile fonlamaktadır. Bilançodaki yabancı para cinsi varlıkların fonlaması ağırlıklı olarak yurtdışından alınan yabancı para cinsi krediler ile yapılmaktadır. Yabancı para varlıklar ile yabancı para kaynaklar arasındaki faiz oranı ve vade uyumsuzluğu riski yakından takip edilmekte ve fonlama kaynaklarının vade yapısına uygun varlıklar yaratılmaya çalışılmaktadır. Varlık ve yükümlülüklerin faiz türleri (sabit ya da değişken) arasındaki uyumsuzluk risklerinin Ana Ortaklık Banka yönetimi tarafından belirlenen limitleri aşması durumunda faiz oranı swap anlaşmalarına ve faiz oranı üst sınır (cap) anlaşmalarına girilerek faiz oranı uyumsuzluğu riski kabul edilebilir sınırlarda tutulmaktadır. Banka aktif pasif yönetimi yaparken kaynak maliyeti ile ürün getirisi arasında her zaman pozitif bir marj ile çalışmayı ve uyumlu bir aktif pasif vade yapısı yaratmayı ve vade uyumsuzluğu riskini etkin bir şekilde yönetmed amaç edinmiştir. Menkul kıymetler portföyünde faiz oranı riskinin etkin yönetilebilmesi amacıyla ağırlıklı olarak değişken faizli ya da enflasyona endeksli Devlet Iç Borçlanma Senetleri tutulmaktadır. Kredi portföyü içinde yer alan değişken faizli ve sabit faizli kredilerin oranları yakından takip edilmekte ve toplam portföy içindeki ağırlıkları, fonlama faiz yapısı ile dengede tutulmaktadır. Ana Ortaklık Banka tarafından yabancı para kur riski alınmamakta ve kur riskine karşı dövizli aktif ve pasifler, türev ürünlerle birlikte dengede tutulmaktadır. Aynı şekilde, Ana Ortaklık Banka likidite ve faiz oranı uyuşmazlığını önlemek için aktif ve pasif yapısını oluştururken vade ve faiz oranı belirlemede paralellik gözetmekte ve bunun karşılığında vade veya faiz oranı riskini içsel limitler dahiline çekmektedir. Ana Ortaklık Banka, kullandığı kaynakların ve çeşitli finansal aktiflere yapılan plasmanların risk ve getiri açısından dengesini kurarak, riskleri azaltan ve kazançları yüksek tutan etkin bir aktifpasif yönetimi stratejisi takip etmektedir. Aktifpasif yönetiminin temel hedefi, Ana Ortaklık Banka nın likidite, faiz oranı ve döviz kuru risklerini yönetmek ve kredi riskini belli sınırlar dahilinde tutarak aynı zamanda krlılığı artırmaktır. Ana Ortaklık Banka nın aktifpasif yönetimi, AktifPasif Komitesi ( APKO ) tarafından Banka Yönetim Kurulu nca belirtilen risk limitleri dahilinde yürütülmektedir. Taşınan kur riski, faiz riski, vade uyumsuzluğu riski ve likidite riski çeşitli risk yönetim sistemleri ile ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yapılmaktadır. AktifPasif yönetim modelleri, riske maruz değer hesaplamaları, stres testleri ve senaryo analizleri bu amaçla kullanılmaktadır. Ana Ortaklık Banka, ana riski olan kredi riskini yönetebilmek için; kredi ve finansal kiralama işlemlerinde vade, döviz cinsi ve faiz oranı uyumsuzluklarını azaltarak piyasa risklerini minimuma indirmeyi amaç edinmiştir. Banka müşteri tipleri, coğrafi ve sektörel dağılımlarda yoğunlaşmalardan kaçınmakta, temkinli kredi analizi ve risk kontrolleri kurarak ileride ortaya çıkabilecek problemli kredileri kolaylıkla tespit edebilmeyi hedeflemektedir. Yabancı para cinsi üzerinden işlemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar Grup un yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu gişe döviz alış kurlarından değerlemeye tabi tutularak Türk Lirası na çevrilmiş ve oluşan kur farkları, kambiyo karı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. GÜNEY BAĞıMSıZ DNETIM Vş SERBEST MUMASESECı (14) Mersı, Ha:O4350.Jc3?., o ı ı 7

19 Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Mad 2015 tarihi itibarıyla Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar (devamı) Yabancı para cinsi üzerinden işlemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar (devamı> Ana Ortaklık Banka nın yurtdışında kurulu konsolidasyona tabi finansal kuruluşunun finansal tablolarının Türk Lirası na çevrilmesinde bilanço kalemleri için dönem sonu Banka gişe döviz alış kuru, gelir tablosu kalemleri için her ayın ortalama döviz kuru esas alınmıştır. Türk Lirası na dönüştürme işleminden doğan tüm kur farkları özkaynaklar altında açılan diğer kar yedekleri hesabında muhasebeleşti ri Imiştir. Ana Ortaklık Banka, bağlı ortaklık tutarının fonlaması olan yabancı para finansal borçlarının kur farkı ile yurtdışındaki net yatırımını kur riskinden korumaktadır ve bu finansal borçların kurdan kaynaklanan değişimin etkin olan kısmı özkaynaklar altındaki riskten korunma fonlarında muhasebeleştirilmektedir. 1 Şubat 2014 itibarıyla yurtdışında bulunan yabancı para bağlı ortaklığı için yapılan net yatırımını kur riskinden koruma muhasebesinin 11 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan da gerçekleşen devalüasyon sebebiyle etkin olmadığı hesaplanmış ve bu sebeple 1 Şubat 2014 itibarıyla riskten korunma muhasebesi sonlandırılmıştır. Tenge/USD paritesinin Şubat 2014 ve Mart 2014 sonları itibarıyla tekrar sabitlenmesi sonrasında 1 Nisan 2014 tarihi itibarıyla yurtdışında bulunan yabancı para bağlı ortaklığı için yapılan net yatırımı kur riskinden koruma muhasebesine tekrar başlanılmıştır. Grupun kur riski yönetim politikası kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar başlığı altında açıklanmıştır. Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk parasına dönüştürülmesinden kaynaklanan farklar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu Ana Ortaklık Banka nın bağlı ortaklığı JSC BankPozitiv Kazakhstan ( JSC BankPozitiv ) tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak finansal tablolara dahil edilmiştir. Konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşların belirlenmesinde 8 Kasım 2006 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine Ilişkin Tebliğ ve Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı nda ( TFRS 10 > belirlenen yöntem, usul ve esaslara uyulmaktadır. Ana Ortaklık Banka ve konsolidasyon kapsamındaki ortaklık bundan sonra birlikte Grup olarak adlandırılacaktır. Finansal tablolarını faaliyet gösterdiği ülkelerin muhasebe ve raporlama standartlarına uygun olarak hazırlayan bağlı ortaklığın finansal tabloları yapılan gerekli birtakım düzeltmelerle Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun hale getirilmektedir. Konsolidasyon yöntemi ve kapsamına ilişkin açıklamalar Konsolidasyon kapsamındaki kuruluşun unvanı, ana merkezinin bulunduğu yer: Şirket Unvanı JSC BankPozitiv Ana Merkez Almatı, Kazakistan Bağlı ortaklık tarafından kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Banka dan farklı olduğu durumlarda farklılıklar finansal tablolarda önemlilik kriteri dikkate alınarak Ana Ortaklık Banka muhasebe politikalarına uyumlaştırılmıştır. Tam konsolidasyon yöntemine göre, bağlı ortaklığın aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı kalemlerinin yüzde yüzü Ana Ortaklık Banka nın aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı kalemleri ile birleştirilmiştir. Grup un bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile bağlı ortaklığın sermayesinin Grup a ait olan kısmı netleştirilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar arasındaki işlemlerden kaynaklanan bakiyeler ile gerçekleşmemiş karlar ve zararlar karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. Ana Ortaklık Banka nın birlikte kontrol edilen ortaklığı ve iştirakı bulunmamaktadır. GÜNEY BAĞıMSıZ DEN TJM ve SERBEST MUHASEOECI (15> Mas 8k Möbaıİşj Şğ4er. Caddesı Na:27 Mersı

20 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar Grup, yabancı para pozisyon riskini azaltmak amacıyla vadeli döviz alımsatım, future alımsatım sözleşmeleri, faiz oranı üst sınır (cap) anlaşmaları ve likidite yönetimi amacıyla da swap para alımsatım sözleşmeleri yapmaktadır. Finansal Araçlar Muhasebeleştirme ve dlçmeye Ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 39 ) gereğince riskten korunma aracı olarak değerlendirilemeyen söz konusu türev işlemleri, alımsatım amaçlı işlemler olarak sınıflandırılmakta ve rayiç değerleri ile izlenmektedir. Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmaktadır. Ayrıca, türev işlemlerden doğan yükümlülükler ve alacaklar sözleşme tutadarı üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değer ile değerlenmekte ve rayiç değerin pozitif veya negatif olmasına göre Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar veya Türev Finansal Borçlar hesaplarında bilanço içerisinde gösterilmektedir. Ilgili değerleme farkları (faiz gelir ve giderleri dahil olarak) Ticari Kar Zarar, Net satırında sınıflandırılmaktadır. Swap sözleşmelerinin genel piyasa koşullarında alımsatım bacaklarındaki kurlar faiz oranlarından yola çıkılarak hesaplanmaktadır. Grup, bu çerçevede sözleşmelerin alımsatım kurlarını karşılaştırıp, döneme isabet eden kur farkı tutarlarını sözleşmelere baz piyasa faiz oranlarını dikkate alarak iskonto etmek suretiyle raporlama dönemine getirerek muhasebeleştirmektedir. Grup un, ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya hskten korunma amaçlı türev ürünleri bulunmamaktadır. Valörlü döviz alım satım işlemleri, ekteki finansal tablolarda nazım hesaplar tablosu altında, taahhütler ana başlığı altında Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri altında izlenmektedir. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar Faiz, Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve dlçmeye ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 39 ) da belirlenen etkin faiz yöntemine (finansal varlığın ya da yükümlülüğün gelecekteki nakit akımlarının bugünkü net değerine eşitleyen Oran) göre muhasebeleştirilir. Ilgili mevzuat uyarınca donuk alacak haline gelen kredilerin faiz tahakkuk ve reeskont tutarları iptal edilmektedir. Donuk alacak haline gelen kredilere ilişkin olarak faiz tahsil edildiğinde faiz geliri olarak kaydedilmektedir. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar Komisyon gelirleri ve bankacılık hizmet gelirleri tahakkuk esasına göre gelir kaydedilmektedir. Finansal yükümlülüklere ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlara ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kredi ücret ve komisyon giderleri dönemsellik ilkesi çerçevesinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmektedir. Nakdi krediler ile ilgili olarak peşin tahsil edilen faiz niteliğindeki komisyon gelirleri, Etkin faiz (Iç verim) oranı yöntemi ne göre muhasebeleştirilmektedir. Herhangi bir vadeli işleme ilişkin olarak tahsil edilen/ödenen ücret ve komisyon gelir/giderleri tahakkuk esasına göre kayıtlara intikal ettirilmektedir. Sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı, ortaklık alımı veya satımı gibi işlemlere ilişkin danışmanlık ve proje hizmetleri yoluyla sağlanan gelirler, niteliğine göre hizmetin verilmesi süresince veya işlemlerin tamamlandığı dönemde gelir kaydedilmektedir. GÜNEY BAğıMsız DENETıM ve SERBEST MUHASEDECI MALi MÜşAvıRLh< A.ş. (16) MasIakMahaıı,sı Ej394dere caddesı No:27 DaIre Sat:dJ 4flanyer/ı5TANBuL Tıcarjı.31t1ı1J0¼79923 Mersıs No:O435O.3u32.cflDoı7

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporu 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı bağımsız

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız

Detaylı