Uluslararası Deniz Hukuku Dersi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Deniz Hukuku Dersi"

Transkript

1 28 Aralık 2016 Uluslararası Deniz Hukuku Dersi Konu Tekrarı Bu çalışmada, son haftalarda derslerde işlenmiş konular başlıklar itibariyle hatırlatılmakta olup, daha ayrıntılı bir çalışmaya destek olmak üzere genel bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin konulara derslerde işlenen kapsam dahilinde hazırlanmaları esastır. Esas Hatlar Tanım: Esas hat, deniz alanlarının dış sınırlarının belirlenmesi amacıyla yapılacak ölçümler için kıyıda esas alınan çizgi dir. Normal esas hat, sahilde en düşük cezir çizgisi dir. (md. 5) Düz esas hat, sahilin girintili çıkıntılı olduğu veya sahilin yakınında adalar dizisinin bulunduğu yerlerde, uygun noktaları birleştiren düz çizgiler bütünüdür. (md. 7) Düz esas hatların uluslararası planda kabulünde 1951 tarihinde karar bağlanan İngiltere-Norveç Balıkçılık Davası nın büyük etkisi olmuştur. Bu karara göre, düz esas çizgilerin sahilin genel yönünden hissedilir biçimde sapmaması ve kara sahasına yeterli derecede bağlı bulunmaları gerekir. Özel konumdaki sahillerde düz esas çizgi yönteminin kullanılması: (i) körfezler (ii) adalar 1

2 (iii) cezir yükseltileri (iv) takımadalar (v) atoller ve resifler (vi) limanlar ve demir yerleri (vii) nehir ağızları İç Sular Tanım: İç sular, kıyı ile esas hatlar arasında kalan deniz alanlarıdır. (BMDHS nin tanımı: karasuları esas hattının berisinde kalan sular dır, md. 8) Hukuki rejim: İç sular devlet ülkesinin parçası durumundadır. Ancak bir düz esas hat daha önce iç su olarak kabul edilmeyen suları iç sulara dahil ettiği takdirde, zararsız geçiş hakkı bu sularda da uygulanır (md. 8/2). Limanlara giriş-çıkışlar: Kıyı devleti limanlar üzerinde mutlak yetki sahibidir. Limanlarla ilgili yetkilerini kullanırken, kıyı devleti, gemiler yönünden herhangi bir ayrım yapmamakla yükümlüdür. Karşılıklılık ilkesi gereği yapılabilecek uygulamalar saklıdır. Zaruret hali (force majeur) durumunda gemilerin en yakın limana sığınma hakkı bulunmaktadır. (Not: İç sular hakkında Prof. A. Özman ın kitabında sayfalara çalışılmalıdır.) 2

3 Karasuları Karasuları, esas hatlardan itibaren belirli bir genişlikte olan ve kıyı devletinin egemenliği altında bulunan deniz alanını ifade eder. Bu egemenlik, karasuları üzerindeki hava sahasını, deniz yatağını ve toprak altını da kapsar. Genişliği: Karasularının genişliği, esas hatlardan itibaren 12 mili geçemez (md. 3). Her devlet karasularının genişliğini tespit etmeye yetkilidir. Ancak bu hakkın kullanılmasında, iyiniyet ve hakkın kötüye kullanılmaması ilkeleri uyarınca (md. 300) diğer devletlerin haklarını göz önüne almak zorundadırlar. Farklı Devletlere Ait Sahillerde Karasularının Dış Sınırları BMDHS md. 15 uyarınca, karşılıklı sahillerde karasularının dış sınırları anlaşma ile belirlenir, anlaşma olmadığı takdirde sahillerden eşit uzaklıkta çizilecek orta çizgi sınırı oluşturur. Bununla birlikte, tarihi haklar veya özel durumlar ın varlığı halinde, orta çizgi yöntemi uygulanmayabilir. Tarihi haklar, uzun süreden beri kullanılan ve diğer devletlerce karşı çıkılmayan haklardır. Özel durumlar, jeolojik, jeofizik, jeomorfolojik, topografik unsurlar, kıyıların durumu, adalar, körfezler, adaların kendi ülkesine ve diğer ülkeye mesafesi, büyüklüğü, ekonomik ve sosyal durumu, ilgili bölgede başka deniz sınırlarının varlığı, seyrüsefer emniyeti, petrol kaynaklarının varlığı gibi unsurları kapsamaktadır. Karasularının Hukuki Rejimi Karasuları devletin ülkesinin bir parçası olmakla birlikte, açık denizlerin serbestliği ilkesi çerçevesinde ve denizde seyrüseferin kesintisiz sürdürülebilmesi bakımından, kıyı devletinin yetkilerine uluslararası hukuk uyarınca bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Bunlar 3

4 zararsız geçiş hakkı ve kıyı devletinin yargı yetkisine getirilen kısıtlamalar dır. Zararsız geçiş hakkı: Zararsız geçiş hakkı nın iki unsuru bulunmaktadır: Geçiş geminin ve bayrak devletinin çıkarlarını ilgilendirirken, zararsızlık kıyı devletinin çıkarlarına ilişkindir. Geçiş sürekli ve çabuk olacaktır. Durma ve demirleme, olağan seyrüsefer çerçevesinde veya mücbir sebep ya da yardım amacıyla yapıldığı takdirde, geçişin sürekliliğine halel gelmiş olmaz. Geçişin zararsız niteliğini ihlal eden fiiller BMDHS md. 19 da sayılmıştır: a) Sahildar devletin egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdide veya kuvvete başvurulması veya Birleşmiş Milletler Şartında belirtilen uluslararası hukuk ilkelerine aykırı diğer herhangi bir davranışta bulunulması; b) Herhangi bir tip silahla deneme veya manevralar yapılması; c) Sahildar devletin savunmasına veya güvenliğine zarar verecek şekilde bilgi toplanması; d) Sahildar devletin savunmasına veya güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan her türlü propagandada bulunulması; e) Her türlü uçağın uçurulması, güverteye indirilmesi veya gemiye alınması; f) Her türlü askeri makinaların uçurulması, güverteye indirilmesi veya gemiye alınması; g) Sahildar devletin gümrük, maliye, sağlık veya muhaceret konularındaki kanun ve kurallarına aykırı bir şekilde mal, para veya kişilerin gemiye alınması veya gemiden çıkartılması; h) İşbu Sözleşmeye aykırı olarak, bilerek ve isteyerek ağır kirlenmeye sebebiyet veren fiillerde bulunulması; i) Balık avlama faaliyetlerinde bulunulması; j) Araştırma veya ölçüm faaliyetlerinde bulunulması; 4

5 k) Sahildar devletin herhangi bir haberleşme sisteminin veya diğer herhangi bir deniz teçhizat veya tesisinin işleyişini engelleyecek her türlü faaliyette bulunulması; l) Geçişle doğrudan ilgisi bulunmayan diğer her çeşit faaliyette bulunulması. Karasuları üzerindeki hava sahasında diğer ülkelere ait uçakların uçuş serbestisi bulunmamaktadır. Denizaltı ve diğer sualtı araçları, su üstünde seyretmek ve bayraklarını göstermek zorundadırlar. Kıyı devletinin zararsız geçişle ilgili yetkileri (md. 21): a) Seyrüsefer emniyeti ve deniz trafiğinin düzenlenmesi; b) Deniz seyrüsefer yardımcıları ve sistemlerinin ve diğer teçhizat veya tesislerinin korunması; c) Denizaltı kablolarının ve petrol borularının korunması; d) Denizin canlı kaynaklarının muhafazası; e) Sahildar devletin balıkçılığa ilişkin kanun ve kurallara aykırı davranışların önlenmesi; f) Sahildar devletin çevre alanlarının muhafazası ve kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrol altına alınması; g) Denize ilişkin bilimsel araştırmalar ve hidrografik ölçümler yapılması; h) Sahildar devletin gümrük, maliye, sağlık veya muhaceret konularındaki kanun ve kurallarına aykırı davranışların önlenmesi. Kıyı devleti, karasularında seyrüsefer güvenliğini sağlama ve deniz trafiğini düzenleme yetkisi uyarınca, trafik ayrım düzeni oluşturabilir (md. 22). 5

6 Kıyı devletinin zararsız geçişle ilgili yükümlülükleri (md. 24 vd.): karasularından yabancı gemilerin zararsız geçişlerine engel olmamak, zararsız geçiş haklarını kullanmalarını engelleyecek veya kısıtlayacak yükümlülükler getirmemek; belirli bir devletin gemilerine karşı hukuki veya fiili ayrım yapmamak; karasularında seyrüsefere ilişkin tehlikeleri uygun şekilde duyurmak; zararsız geçişle ilgili kanun ve düzenlemeleri duyurmak; zararsız geçişin geçici durdurulması sözkonusu olduğunda önceden duyurmak; trafik ayrım düzenlemelerini duyurmak; salt zararsız geçişten dolayı ücret almamak, hizmet karşılığı ücret alınması halinde bayrağa göre ayırım yapmamak. Karasularında kıyı devletinin yargı yetkisine getirilen kısıtlamalar: Ticaret gemileri üzerinde: Ceza yargısı yetkisi: Kıyı devleti karasularından geçiş sırasında işlenmiş bir suçtan dolayı ancak dört durumda ceza yargısı yetkisine sahiptir (md. 27): a) eğer suçun sonuçları sahildar devlete uzanıyorsa; b) eğer suç ülkenin barışını veya karasularında düzeni bozacak nitelikte ise; c) eğer yerel makamların yardımı gemi kaptanı veya geminin bayrağını taşıdığı devletin bir diplomasi ajanı veya konsolosluk memuru tarafından talep edilmiş ise; veya d) eğer bu tedbirler uyuşturucu maddelerin veya psikotrop maddelerin gayri meşru trafiğinin önlenmesi için gerekli ise. Açık denizlerden karasularına girmeden önce gemide işlenmiş bir suçla ilgili olarak kıyı devletinin yargı yetkisi bulunmamaktadır. 6

7 Hukuk yargısı yetkisi: Kıyı devleti, - karasularından geçen bir yabancı gemiyi, gemide bulunan bir kişi hakkında hukuki yargı yetkisini kullanmak üzere durduramaz veya alıkoyamaz; - Yabancı geminin karasularından geçişi sırasında veya geçişi sebebiyle üstlenilen yükümlülüklere ilişkin olarak (örneğin kılavuzluk, römorkaj veya çekme hizmetleri gibi), icrai veya ihtiyati tedbirleri alabilir; - İç sulara giriş yapıp bu suları terk ettikten sonra karasularından geçiş yapan gemi hakkında hukuki yargı yetkisi uyarınca icrai veya ihtiyati tedbirleri alabilir. Savaş gemileri üzerinde: Kıyı devleti, zararsız geçiş şartlarına uygun hareket etmeyen savaş gemisinden karasularını terk etmesini talep edebilir (md. 30) Türkiye nin karasuları uygulaması: 2674 sayılı Karasuları Kanunu ile tarih ve 8/4742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz de 12 mil, Ege de ise 6 mil karasuları genişliği uygulamaktadır. Lozan Barış Andlaşmasının 15. Maddesinde ismen sayılarak İtalya ya bırakılan Oniki Adalar (Menteşe Adaları) bölgesindeki adalardan Meis Adası civarındaki belirli sorunları çözmek üzere Türkiye ile İtalya arasında 4 Ocak 1932 de imzalanan Anlaşma yürürlüktedir. Buna karşın, yine İtalya ile 28 Aralık 1932 tarihinde imzalanan Tutanak (Procès Verbale), onay işlemleri tamamlanmamış ve yürürlüğe girmemiştir. Bu çerçevede Ege Denizinde uluslararası andlaşmalarla tespit edilmiş bir deniz sınırı bulunmamaktadır. 7

8 Uluslararası Seyrüsefere Açık Boğazlar UAD 1949 yılında karara bağladığı Korfu Boğazı Davasında, coğrafi kıstası esas alarak, boğazın iki açık deniz parçasını birleştirmesi ve uluslararası seyrüseferde kullanılıyor olması şartları mevcutsa, uluslararası boğaz olarak kabul edilebileceğine hükmetmiştir. BMDHS de öngörülen uluslararası seyrüsefere açık boğazlar: Özel sözleşmelere tabi olan boğazlar (md. 35/c), Transit geçiş rejimine tabi olan boğazlar, Zararsız geçiş rejimine tabi olan boğazlar, Açık deniz rejimine tabi olan boğazlar, Takımada sularından geçiş rejimine tabi olan boğazlar. Boğazlarda uygulanan geçiş rejimleri: Açık deniz rejimi: Boğazın genişliğinin, kıyı devleti karasularının genişliğinin iki katından fazla olduğu hallerde uygulanır. Zararsız geçiş rejimi: uluslararası boğazlarda bu rejim iki durumda uygulanır: (i) Bir devletin anakarası ile aynı devlete ait bir ada arasında kalan ve adanın açık deniz tarafında veya bir münhasır ekonomik bölgede seyrüsefer bakımından aynı düzeyde uygun başka bir yolun mevcut olduğu boğazlar (örnek: Korfu ve Messina Boğazları); (ii) Bir devletin karasularını açık denize veya bir başka ülkenin münhasır ekonomik bölgesine bağlayan boğazlar (örnek: Tiran Boğazı) Bu tür boğazlarda zararsız geçiş hakkının kullanılması geçici bir süre durdurulamaz. Denizaltılar su üzerinde seyretmek ve bayraklarını göstermek zorundadırlar. 8

9 Takımada sularından geçiş rejimi: Takımada devleti, takımada suları dahilinde gidiş-geliş yolları ve hava koridorları tespit etmemiş ise, takımadalar arasından geçişte zararsız geçiş rejimi uygulanır. Takımada devleti, takımada suları dahilinde gidiş-geliş yolları ve hava koridorları tespit etmiş ise, takımadalar arasından geçişte transit geçiş rejimi uygulanır. Bu yollarla ilgili düzenlemeler uygulamaya konmadan önce Uluslararası Denizcilik Örgütü nün onayı alınmalıdır. Geçişin, uzun süreden beri yürürlükte bulunan ve özellikle bu boğazlara ilişkin sözleşmelerle düzenlendiği boğazların hukuki rejimi (madde 35/c): Bu boğazlar bakımından geçerli sözleşmelerin öngördüğü hukuki rejim devam edecektir. Bu kapsamdaki boğazlar şunlardır: Danimarka Boğazları, Magellan Boğazı, Aaland Boğazı, Türk Boğazları. Transit Geçiş Rejimi Transit geçiş, ilk defa BMDHS tarafından düzenlenmiş bir rejim uygulaması olup, karasuları genişliğinin azami 12 mil olarak kabul edilmesi nedeniyle pek çok boğazın karasuları kapsamında kalacak olması karşısında seyrüsefer serbestisinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ortaya konmuştur. Transit geçiş rejiminin uygulanacağı su yolları, açık denizin veya münhasır ekonomik bölgenin bir bölümü ile açık denizin veya münhasır ekonomik bölgenin diğer bölümü arasında yer alan uluslararası boğazlar dır (md. 37). (Ayrıca takımada sularında da transit geçiş rejimi tanınmıştır, md. 53) 9

10 Transit geçiş sözkonusu boğazlardan devamlı ve hızlı bir geçiş amacıyla seyrüsefer ve bu saha üzerinde uçuş serbestisinin kullanılmasını ifade eder (md. 38/2). Transit geçiş yapan gemiler, ticari veya devlet hizmetindeki gemi olmaları bakımından herhangi bir ayrıma tabi tutulmamıştır. Transit geçiş hakkı gerek gemiler gerek uçaklar bakımından tanınmıştır. Transit geçişle ilgili olarak kıyı devletinin yetkileri: Boğazda seyrüsefer emniyetini sağlamaya yönelik olarak, gidiş-geliş yolları tespit etme ve trafik ayrım düzeni belirleme yetkisi (md. 41); (bu yetkinin kullanılmasında, Uluslararası Denizcilik Örgütü yle danışmada bulunulması ve denizcilere gerekli duyuruların yapılması gerekmektedir) Transit geçişle ilgili kanun ve düzenlemeler yapma (md. 42) Sözkonusu kanun ve düzenlemeler şu konulara ilişkin olabilir: 1. Seyrüsefer emniyeti ve deniz trafiğinin düzenlenmesi; 2. Deniz kirliliğinin önlenmesi (uygulanabilir uluslararası düzenlemelere etkinlik kazandırmak amacıyla); 3. Balık avcılığının yasaklanması; 4. Boğaza sahildar olan devletlerin gümrük, maliye, sağlık ve göç konularında mevzuatına aykırı olarak gemilere kişi ve mal alınması veya gemiden indirilmesi. Kıyı devletinin yükümlülükleri: Kıyı devleti, kabul edeceği düzenlemelerle transit geçiş hakkının kullanılmasını engelleyemez (md. 42/2); transit geçiş hakkını geçici bir süre için dahi durduramaz (md. 44); 10

11 seyrüseferi etkileyebilecek tehlikeleri duyurması gerekmektedir (md. 44); gemiler arasında herhangi bir ayrım yapmamak zorundadır. Transit geçiş hakkını kullanan deniz ve hava araçlarının yükümlülükleri (md. 39): Transit geçiş hakkının kullanılmasında gemiler ve uçaklar: Boğazı hiç gecikmeksizin katedeceklerdir; Boğaza kıyıdaş devletlerin egemenliklerine, ülke bütünlüklerine veya siyasi bağımsızlıklarına karşı tehdit veya kuvvete başvurmaktan veya Birleşmiş Milletler Şartında belirtilen uluslararası hukuk ilkelerine aykırı davranışlardan kaçınacaklardır; Sürekli ve hızlı bir geçişin gerektirdiği faaliyetlerin dışında her türlü faaliyetten kaçınacaklardır. Transit geçiş yapan gemiler: Seyrüsefer emniyetinin sağlanması ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak kabul edilmiş uluslararası düzenlemelere uygun davranacaklardır. Transit geçiş yapan uçaklar (gerek sivil gerek askeri): İlgili havacılık kurallarına uyacaklar ve emniyet tedbirlerine uygun hareket edeceklerdir. 11

12 Türk Boğazları 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesinde, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazından oluştuğu ortaya konan Türk Boğazları ndan geçiş rejimi, ticaret ve savaş gemileri ayrımı esas alınarak, barış durumu, savaş durumu ve Türkiye nin kendisini çok yakın bir savaş tehdidi karşısında saydığı durum dikkate alınmak suretiyle düzenlenmiştir. Ticaret gemileriyle ilgili ilkeler: Barış zamanı Gündüz ve gece, bayrak ve yükü ne olursa olsun, hiçbir işlem olmaksızın tam geçiş serbestisinden yararlanırlar (md. 2). Kısıtlama: uluslararası sağlık kuralları çerçevesinde Türk makamlarınca yapılacak sağlık kontrolleri; I numaralı Ekte öngörülen vergi ve harçlar. Kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinden yararlanma isteğe bağlıdır. Savaş zamanı Türkiye savaşın dışında (tarafsız) ise ticaret gemilerinin geçişinde barış rejimi uygulanır. Türkiye savaşan konumunda ise, kendisi ile savaşta olmayan devletlerin ticaret gemileri, düşmana yardım etmemek, Boğazlara gündüz girmek ve Türk makamlarınca gösterilecek rotayı izlemek koşullarıyla Boğazlardan geçiş serbestisinden yararlanırlar (md. 5). Türkiye nin kendisini çok yakın bir savaş tehdidi karşısında sayması durumu Bu durumda ilke olarak barış zamanı rejimi uygulanır, ancak Boğazlara gündüz girmek, belirli rotayı izlemek ve gerekirse kılavuz almak şartları aranır. Pek yakın savaş tehdidi olup olmadığına Türkiye karar vermeye yetkilidir; ancak bu kararını BM ye ve Montrö Sözleşmesi taraflarına bildirmesi gereklidir. 12

13 Savaş gemileriyle ilgili ilkeler: Montrö Sözleşmesinin II numaralı Ekinde savaş gemileri, tonajları, silah gücü ve teknik özellikleri bakımından altı sınıfa ayrılmıştır. Geçiş rejimi bakımından, Karadeniz e kıyıdaş olan devletler ve kıyıdaş olmayan devletler arasında bir ayrım yapıldığı ve kıyıdaş devletler bakımından daha avantajlı bir düzenlemenin getirildiği görülmektedir. Sözleşmedeki kısıtlamalar yabancı bayraklı savaş gemilerine yönelik olup, Türkiye ye ait gemiler bakımından bir kısıtlama sözkonusu değildir. Barış zamanı Barış zamanında tüm savaş gemilerinin geçişi ön bildirime tabidir. Bu bildirim geçişten 8 gün önce Türk makamlarına yapılır. Karadeniz e sahildar olmayan devletlerin savaş gemilerinin geçişine toplam sayı ve tonaj sınırlaması getirilmiştir. Ayrıca Karadeniz e sahildar olmayan devletlerin denizaltılarının ve uçak gemilerinin Karadeniz e çıkmaları da kural olarak mümkün değildir. Ayrıca Karadeniz e sahildar olmayan devletlerin savaş gemilerinin Karadeniz de bulunabilecekleri azami süre (21 gün) ve azami toplam tonaj ( ton) da Sözleşmede tespit edilmiştir (md. 18). Karadeniz e sahildar devletlerin savaş gemilerinin geçişi konusunda daha esnek düzenlemeler getirilmiştir. Bu devletlere ait denizaltılar, Karadeniz dışında inşa edilmiş veya satın alınmışsa ya da Karadeniz dışında tamir edilmeleri sözkonusu ise, su üzerinde ve tek başına seyretmek kaydıyla Boğazlardan geçiş yapabilirler (md. 12). Bu devletlere ait uçak gemileri için ise bir düzenleme bulunmamaktadır. Savaş zamanı Türkiye nin tarafsız konuda olduğu savaş hallerinde, savaşmayan devletin gemileri bakımından barış rejimi geçerli; buna karşın savaşan devletler ait savaş gemilerinin Boğazlardan geçişleri ise yasaktır (md. 19, maddede belirli istisnalar öngörülmüştür). 13

14 Türkiye nin savaşan devlet durumunda olması halinde ise, savaş gemilerinin geçişi Türkiye nin takdirine bırakılmıştır (md. 20). Türkiye nin kendisini çok yakın bir savaş tehdidi karşısında sayması durumunda, savaş zamanındaki durum geçerlidir. ( yakın savaş tehdidi haline ilişkin şartlara yukarıda değinilmiştir.) Diğer taraftan, sivil uçakların Akdeniz-Karadeniz arasında Türkiye nin belirleyeceği hava koridorunu kullanarak ve ön bildirimde bulunarak uçabilecekleri öngörülmüştür (md. 23). Askeri uçakların uçuşu ise Türkiye nin yetkisi altında bulunmaktadır. Bitişik Bölge Tanım: Karasularına bitişik olan ve kıyı devletinin belirli bir uzaklığa kadar birtakım denetleme yetkileri kullandığı deniz alanıdır. Bitişik bölge, karasularının bittiği hattan başlar ve esas hatlardan itibaren en çok _24 mil mesafeye kadar genişliğe sahiptir. Bitişik bölgenin mevcudiyeti için kıyı devletinin ilan etmesi gereklidir. Hukuksal rejim: Kıyı devleti, bitişik bölgede şu konularda denetleme ve cezalandırma yetkilerini kullanabilir (md. 33): (i) _gümrük (ii) _maliye (iii) _sağlık (iv)_göç Ayrıca kıyı devleti, bitişik bölge deniz yatağından izni olmadan arkeolojik ve tarihi varlıkların alınmasını kanunlarının ihlali olarak kabul edebilir. (md. 303) 14

15 2674 sayılı Karasuları Kanunu çerçevesinde bugün Türkiye nin bitişik bölgesi bulunmamaktadır. Kıta Sahanlığı Tanım: Kıyı devletinin kara ülkesinin denizin altında devam eden doğal uzantısıdır. Karasularının ötesinde kıta kenarının dış eşiğine kadar veya bu eşik daha az bir mesafede ise, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz mili mesafeye kadar olan kısımda, bu devletin kara ülkesinin doğal uzantısının bütünündeki denizaltı alanlarının deniz yatağı ve toprak altını içerir (md. 76/1). Kıta sahanlığına özgü iki kavram: Kıta sahanlığı üzerindeki haklar ve yetkiler, münhasır olarak kıyı devletine ait olup, bunlara sahip olmak için kıyı devletinin herhangi bir ilan veya işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla, kıyı devletinin kıta sahanlığı üzerindeki hakları fiilen (ipso facto) ve başlangıçtan beri (ab initio) mevcuttur. Münhasır Ekonomik Bölge Münhasır ekonomik bölge, bir kıyı devletinin karasuları esas hattından başlayarak 200 mile kadar varan ve karasuları dışında kalan su tabakası ile deniz yatağı ve onun toprak altında bu kıyı devletine münhasır hak ve yetkiler tanınan deniz alanıdır. Münhasır ekonomik bölgenin varlığı, kıyı devleti tarafından ilan edilmesine bağlıdır. (Not: Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konuları, Prof. S. Kuran veya Prof. H. Pazarcı nın kitaplarının ilgili bölümlerinden çalışılmalıdır. Prof. Pazarcı nın kitabının bölümleri öğrencilerin erişimine açıktır.) 15

16 Açık Denizler Açık deniz tanımı (BMDHS md. 86): Bir devletin iç sularına, karasularına, takımada sularına veya münhasır ekonomik bölgesine dahil olmayan tüm deniz alanları Açık deniz, yalnızca su alanını kapsar. Uluslararası deniz yatağı ayrıca düzenlenmiştir. Açık denizlerin serbestliği ilkesi: Kapsamı (md. 87) 1. Seyrüsefer serbestisi (md. 90): Bütün devletlerin gemilerinin açık denizde serbestçe seyredebilmesi Denizaltıların su altında seyredebilmesi 2. Hava sahasını kullanma serbestisi 3. Deniz altı kabloları ve petrol boruları döşeme serbestisi 4. Yapay ada ve tesislerin inşası 5. Balık avlama serbestisi: Uluslararası hukukun öngördüğü kısıtlamalar, canlı kaynakların korunması ve makul biçimde işletilmesi (md ) 6. Bilimsel araştırma serbestisi: 16

17 (XIII. Bölüm Denizlerde bilimsel araştırma md ) o Bilimsel araştırmaların barışçıl amaçlarla yapılması o Üçüncü devletlerin haklarına engel olmaması o Çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun olması Açık denizlerin barışçıl amaçlarla kullanılması (md. 88) (keza md. 141) Genel bir kısıtlama, ancak kapsamı tartışmaya açık. Askeri faaliyetlere ilişkin mutlak bir kısıtlama olarak anlaşılmamakta, savunma amaçlı askeri faaliyetlerin yasaklanmadığı genel olarak kabul edilmektedir. Buna göre, askeri gemilerin seyrüsefer serbestisi (savaş gemilerinin dokunulmazlığı, md. 95), askeri tatbikat yapmak vs. kabul edilmekte. BM Şartı nın özellikle 2(4) ve 51. maddelerine uygunluk kriteri. Nükleer silah yerleştirilmesi veya denenmesinin yasaklandığı bazı yazarlarca ileri sürülmektedir. Devletlerin açık denizlerde sahip oldukları yetkiler Bayrak yasası, İzleme hakkı Bayrak yasası Açık denizde seyreden bir gemi üzerinde ilke olarak yalnızca uyruğunda bulunduğu devletin münhasır egemen yetkileri geçerlidir (md. 92/1). Bazı istisnalar hariç, diğer devletlerin bu gemiye müdahalesi mümkün değildir. Bayrak yasası uyarınca: devletin uyrukluğuna sahip olmak üzere bir geminin hangi koşulları sağlaması gerektiğini saptamaya, 17

18 geminin sahip olması gereken teknik özellikler ve idari koşulları saptamaya, gemiyle ilgili kayıtları tutmaya ve uyrukluk ilişkisini kanıtlayan belgeleri vermeye bayrak devleti münhasıran yetkilidir. Açık denizde gemide ortaya çıkan her türlü olay, bayrak devletinin yasalarına göre ve onun münhasır yetkisi dahilinde işlem görür. (Ceza, idare ve hukuk davaları da bayrak devleti yasalarına göre görülür.) Münhasır yetkinin istisnaları ziyaret hakkı (md. 110/1) Devletin uyruğunda bulunan gemiyle gerçek bir bağın bulunması zorunludur (md. 94/4 ve 6. fıkralar). Kesintisiz izleme hakkı (md. 111) Bir yabancı gemi bir kıyı devletinin egemen yetkiler kullandığı sularda yasalarını ihlal ettikten sonra açık denize kaçtığı takdirde, kıyı devletinin kamu hizmetindeki devlet gemileri vasıtasıyla sözkonusu yabancı gemiyi açık denizde de izleme ve yakalaması halinde yasal işlem yapma yetkisi BMDHS bu yetkinin kapsamını genişletmiştir: kıta sahanlığı, MEB ve yapay tesisler çevresindeki emniyet alanları da dahil edilmiştir. Kesintisiz izleme hakkının kullanılmasına ilişkin koşullar: İç sular, karasuları ya da takımada sularındaki yasalara aykırı davranışlar bakımından, bu deniz alanlarının herhangi birinde bulunan kıyı devletinin görevli gemisinin, yabancı geminin bu alanlarda bulunduğu sırada izlemeyi başlatması gerekmektedir. Bitişik bölge veya münhasır ekonomik bölgede bulunan yabancı 18

19 geminin izlenmeye başlanması ise, yalnızca bu deniz alanlarına ilişkin yasaların ihlali halinde sözkonusu olabilmektedir. Suçu işleyen yabancı gemiye, suç işlediği deniz alanı içindeyken, görülebilir veya duyulabilir bir biçimde ve uzaklıkta, dur emrinin verilmesi gereklidir. İzleme kesintisiz biçimde yürütülmelidir. İzleme, doğal nedenlerle veya sürat farkı gibi teknik nedenlerle kesilebileceği gibi, bir başka devletin karasularına girilmesi de izlemeyi kesintiye uğratan bir nedendir. İzleme, kıyı devletinin savaş gemileri, askeri uçakları ya da kamu hizmetine tahsis edilmiş olan ve görevli oldukları işaretlerle belirtilen gemi ve uçaklarla icra edilmelidir. Devletlerin açık denizde diğer devletlerle müştereken kullandığı yetkiler: Belirli uluslararası suçlarla mücadele Açık denizlerden yararlanmaya ilişkin düzenlemeler 1. Belirli uluslararası suçlarla mücadele BMDHS de düzenlenen uluslararası suçlar: Köle taşınmasının yasaklanması (md. 99) Deniz haydutluğuyla mücadele (md ) Uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele (md. 108) Açık denizde izinsiz radyo yayını (md. 109) Ziyaret hakkı (md. 110) yalnızca ticaret gemileri için 19

20 1- Müdahalenin bir andlaşma ile tanınan yetkilerden kaynaklanması durumu dışında, açık denizde 95. ve 96. maddelerde öngörülen tam dokunulmazlıklardan yararlananlar haricindeki bir yabancı gemiyle karşılaşan bir savaş gemisi aşağıda belirtilen konularda ciddi nedenler olmadıkça, bu gemiyi durdurup denetleme hakkına sahip değildir. a) Geminin deniz haydutluğu yaptığı; b) Geminin köle ticaretine karıştığı; c) Savaş gemisinin bayrağını taşıdığı devletin 109. madde uyarınca yargılama yetkisine sahip olduğu bir durumda, geminin izinsiz yayına hizmet ettiği; d) Geminin tabiiyetsiz olduğu; veya e) Yabancı bir bayrak çekmiş olmasına veya bayrağını göstermekten kaçınmasına rağmen, geminin gerçekte savaş gemisiyle aynı tabiiyette olduğu. Açık denizlerde uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele BMDHS md. 108 BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesi (Viyana, 20 Aralık 1988), md. 17 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması (Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 31 Ocak 1995 te imzaya açılmıştır.) Türkiye bakımından: Türkiye yukarıda belirtilen BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesine, Viyana Sözleşmesine ve Avrupa Konseyi Sözleşmesine taraftır, ayrıca ikili andlaşmalar mevcuttur. 20

21 Denizaltı kabloları ve petrol boruları döşeme hakkı (md ) Bütün devletlere tanınmış bir haktır. Md. 79/5 gözetilir: önceden döşenmiş kablo ve borulara zarar verilmemesi tarihli Sözleşme. 2. Açık denizlerden yararlanmaya ilişkin düzenlemeler Açık denizlerde, hiçbir devletin münhasır yetki alanına girmeyen belirli sorunların çözümü, ancak uluslararası düzeyde kabul edilecek standart düzenlemelerle gerçekleştirilebilir. Anlaşmalar Standart kuralları yansıtan ulusal düzenlemeler. 1. Çatmaları önlemeye ve yetkileri belirlemeye yönelik düzenlemeler 2. Denizde can emniyetini korumaya yönelik düzenlemeler 3. Açık denizde çevrenin korunmasına yönelik düzenlemeler Açık denizlerde balıkçılık: md

22 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi tarafından teşkil edilen kurumlar: Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu (md 76/8, Ek II) Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi (XI. Bölüm, BMDHS nin XI. Bölümünün Uygulanmasına İlişkin Anlaşma, 1994) Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (ITLOS, Ek VI) 22

Açık Denizler. (ders planı)

Açık Denizler. (ders planı) 19 Aralık 2106 Açık Denizler (ders planı) Açık deniz tanımı (BMDHS md. 86): Bir devletin iç sularına, karasularına, takımada sularına veya münhasır ekonomik bölgesine dahil olmayan tüm deniz alanları Açık

Detaylı

Madde 87 Açık denizlerin serbestliği

Madde 87 Açık denizlerin serbestliği Açık denizler Madde 87 Açık denizlerin serbestliği 1- Açık denizler, sahili bulunsun veya bulunmasın bütün devletlere açıktır. Açık denizlerin serbestliği, işbu Sözleşmede yer alan şartlar ve diğer uluslararası

Detaylı

A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30

A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30 A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30 1. Aşağıdaki cümlelerden YANLIŞ olanı işaretleyiniz. a) 2. Dünya Savaşı ndan sonra deniz hukuku alanında birincisi

Detaylı

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23 İ Ç İ N D E K İ L E R Sahi} e ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR I. TEMEL İLKELER V I X x v 1 II. ÜLKE KAZANMA VE YİTİRME BİÇİMLERİ 5 1. Devir i 6 2. İşgal 11 3. Kazandırıcı Zamanaşımı 10 4. Katılma I 7 5.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ V KISALTMALAR XXI GİRİŞ 1 BİRİNCİ KISIM Deniz Hukuku'nun Tanımı - Tarihsel Süreç - Kaynaklar BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM -TARİHÇE - KODİFİKASYON I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE : TANIM VE TERMİNOLOJİ 7

Detaylı

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA Dr. DERYA AYDIN OKUR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA LİMAN DEVLETİ YETKİSİ VE DENETİMİ GEMİ KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU JEOPOLİTİK Ege Sorunu Türkiye ile Yunanistan Arasında Ege Denizi ne İlişkin Başlıca Sorunlar Karasuları sorunu Kıta sahanlığı sorunu Hava sahası sorunu Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V Vİİ XVİİ BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI I. KAVRAM OLARAK 3 H. ADA TANIMININ UNSURLARI 5

Detaylı

Açık denizlerin serbestliği ilkesi 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi nde ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi nde ifade edilmiştir.

Açık denizlerin serbestliği ilkesi 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi nde ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi nde ifade edilmiştir. 76 76 Açık denizlerin serbestliği ilkesi 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi nde ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi nde ifade edilmiştir. Dr. Nur Jale ECE ORSAM Deniz Güvenliği Danışmanı jalenurece@orsam.org.tr

Detaylı

Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı ( )

Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı ( ) Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı (31.05.2016) I.BÖLÜM 1. KEİT Şartı nın 27. maddesine göre KEİT hukuki kişiliğe sahip olacaktır ve bu kişilik KEİT in dava açma yetkisini içerecektir.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZ GEMİCİLİĞİ HAKKINDA SÖZLEŞME

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZ GEMİCİLİĞİ HAKKINDA SÖZLEŞME AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZ GEMİCİLİĞİ HAKKINDA SÖZLEŞME Bundan sonra Taraflar olarak adlandırılan Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK DENİZ HUKUKU VE DALLARI I) DENİZ KAMU HUKUKU. A) Deniz Devletler Umumi Hukuku. B) Deniz İdare Hukuku

İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK DENİZ HUKUKU VE DALLARI I) DENİZ KAMU HUKUKU. A) Deniz Devletler Umumi Hukuku. B) Deniz İdare Hukuku İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK DENİZ HUKUKU VE DALLARI I) DENİZ KAMU HUKUKU A) Deniz Devletler Umumi Hukuku B) Deniz İdare Hukuku C) Deniz Ceza Hukuku D) Deniz Usul ve Takip Hukuku E) Deniz Sosyal

Detaylı

16.12.2000 Cumartesi Sayı: 24262 (Asıl)

16.12.2000 Cumartesi Sayı: 24262 (Asıl) 16.12.2000 Cumartesi Sayı: 24262 (Asıl) Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 5395 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU Kanun Numarası : 2548 Kabul Tarihi : 6/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/11/1981 Sayı : 17510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 32 * * * Bu Kanunun

Detaylı

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.)

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.08.2013 T. 28730 R.G.) MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi :

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi : KIYI KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 17.04.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20495 Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.4.1990 Sayı: 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun -621- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21.3.1995 Sayı: 22234) Kanun No. Kabul Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 20 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29508 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR TARIM ORMAN İŞLERİ ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR TARIM ORMAN İŞLERİ ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLAR TARIM ORMAN İŞLERİ ASKERİ İŞYERLERİNDE İSG BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KURULUŞLARDA KAZALARIN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik mevcut, bulundurulması

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 23360)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 23360) -1463- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA MUTLUDERE/REZOVSKA DERESİ MANSAP BÖLGESİNDEKİ SINIRIN BELİRLENMESİ VE İKİ ÜLKE ARASINDA KARADENİZ'DE DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

PORTEKİZ CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

PORTEKİZ CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI PORTEKİZ CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan sonra taraflar olarak anılacak olan Portekiz Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İki devlet

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU Sayı: 2015-5 08/04/2015 Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 4 Nisan 2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de Vergi

Detaylı

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAYSERİ 2 Nisan 2013 Ocak 2017, Ankara 1/13 2/13 AMAÇ ve KAPSAM: Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Facilitation of International

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18

Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Sahil Güvenlik Komutanlığı TASNİF DIŞI 1/18 Deniz Kirliliklerinde Şikayet Prosedürü ve Kurumların Sorumlulukları TASNİF DIŞI 2/18 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2692 sayılı

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5202 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/7/2004 Sayı :25511 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 KONU 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 447 Sıra Numaralı Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. e-fatura uygulamasının

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078)

(Resmi Gazete ile yayımı: 13/06/2000 Sayı:24078) -2182- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA RUS DOĞAL GAZININ KARADENİZ ALTINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SEVKİYATINA İLİŞKİN 15 ARALIK 1997 TARİHLİ ANLAŞMAYA EK PROTOKOLÜN

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/71 /

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri WPS NO/71 / DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/71 /2017-01 KUZEY BUZ DENİZİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ VE MADDE 234 Ceyhan KARASOY * * ceyhankarasoy@gmail.com;

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015 KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı ÖZET: 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 447 ve 448 sıra

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

İçindekiler I Contents

İçindekiler I Contents İçindekiler I Contents ÖNSÖZ SUNUŞ XIII XV 1971-Ramsar Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası

Detaylı

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TASLAK CNS SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE HAVA SAHASI İHLALLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE HAVA SAHASI İHLALLERİ Prof. Dr.Hasret ÇOMAK ile Söyleşi ULUSLARARASI HUKUK VE HAVA SAHASI İHLALLERİ Hazırlayan: Türkan BUDAK 1) Uluslararası hukuka göre devletlerin hava sahaları ve bu alanlar üzerindeki egemenlikleri nasıl

Detaylı

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları)

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) TÜRKİYE ELEKTRİK K DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) 26 Kasım 2008 - ANKARA Olgun SAKARYA Elektrik MühendisiM 1 Dağıtım : Elektrik enerjisinin

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler

T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI (İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) Türkiye de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler 1 Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler 1- Gemi Trafik Hizmetleri Sistemleri

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

-168- (Resmi Gazete ileyayımı:6.3.2003 Sayı: 25040)

-168- (Resmi Gazete ileyayımı:6.3.2003 Sayı: 25040) -168- TÛRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ileyayımı:6.3.2003 Sayı: 25040)

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

BÖLÜM : I UÇAK KAÇIRMALAR VE UÇAKLARA KARŞI GİRİŞİLEN SALDIRI VE SABOTAJLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ KESİM : I

BÖLÜM : I UÇAK KAÇIRMALAR VE UÇAKLARA KARŞI GİRİŞİLEN SALDIRI VE SABOTAJLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ KESİM : I İ Ç İ N D E K İ L E R Sahife No KISALTMALAR G t R İ Ş BÖLÜM : I UÇAK KAÇIRMALAR VE UÇAKLARA KARŞI GİRİŞİLEN SALDIRI VE SABOTAJLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ KESİM : I KAVRAMLAR, UÇAK KAÇIRMALARIN VE UÇAKLARA KARŞI

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Yürürlüğe giriş tarihi ve Sayısı: 30.09.2014 tarih ve 50794 Sayılı Bakanlık Makam Oluru Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ndan: GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Limanlar Yönetmeliği nde 1 8/4/2017 tarihinde 2 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Yönetmelik

Detaylı

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Ekim 1936 Kanun Tarih ve Sayısı: 25.6.2003 / 4906 Uluslararası

Detaylı