c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım ban kalarını,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım ban kalarını,"

Transkript

1 Karar Sayısı : 2012/3803 Ekli 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere S ağlanacak FaizDesteğine İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 3/ 10/2012 tarihli ve sayılı yazısıüzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesin e göre,bakanlar Kurulu nca 8/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kararın amacı, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki AlanlarınDönüştürülmesi Hakkında Kan unun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hak sahiplerince bankalardankullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esasların belirlenmesidir. Tanımlar MADDE 2 (1) Bu Kararın uygulanmasında; a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını, b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım ban kalarını, ç) Faiz desteği: Bu Karar kapsamında bankalardan sağlanacak kredilere tahakkuk edecek faiz ödemelerinin,bu Kararda yer alan oranlar çerçevesinde dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanacak tutarını, d) Güçlendirme kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında riskli alan verezervyapı alanı dışında olup, bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceğiteknik ol arak tespitedilen yapılar için hak sahipleri tarafından kullanılan kredileri, e) Hak sahibi: 6306 sayılı Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişileri, f) Hesap: 6306 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 7/5/2012 tarihli ve sayılı ResmîGa zete de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasınd a sayılan bankalarnezdinde oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabını, g) Kredi: Hak sahiplerince Türk Lirası cinsinden kullanılacak güçlendirme ve yapım kr edilerini,

2 ğ) Yapım kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/veyaişyerini kendi imkanları ile yapmak ya da edinmekisteyenlere verilen kredileri, ifade eder. Genel esaslar MADDE 3 (1) Hesaptan faiz desteği sağlanacak kredilerin belirlenmesinde hesabın gelir durumu, bak iyesive hesaba aktarılacaködenek tutarları ile uyum dikkatealınır. (2) Bu Kararda geçen faiz ibareleri, katılım bankaları tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında sağlanacakfonlar için kâr payınıifade eder. (3) Bakanlık; hak sahiplerine, destekten yararlanacak kredilere ilişkin koşullara, baş vurularındeğerlendirilmesive kabulüne dair hususlar ile istenilecek belgelere, temerrüt, taz min, kanuni takip, tahsilat vediğer hususlarailişkin prensip ve uygulamaları bu Karar vetem el bankacılık uygulamaları ile uyumlu olmak kaydıylabelirlemeye yetkilidir. maz. (4) Hak sahibi, hesaptan ya da bankalardan aynı tür kredilerdenaynı anda yararlana (5) Bakanlık tarafından hesaptan kullandırılacak kredilere ilişkin hususlar Bakanlık ta rafından belirlenir. Faiz desteğisağlanmasına ilişkin esaslar MADDE 4 (1) Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar. (2) Faiz desteğinin bu Kararda yer almayan kullandırmaya ilişkin usul ve esasları, Ba kanlık ve bankalararasında gerçekleştirilecek protokollerile belirlenir. (3) Bu Karar kapsamında bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödem eleri, bankanınkullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmişaylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini taki ben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir. (4) Faiz desteği ödemelerine ilişkin denetimler Bakanlık tarafından yapılır. Denetimle rde, banka tarafındanyapılan bildirimler nedeniyle bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme 6183sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı ile birlikte tutarın bankayatebliğini takip eden 10 iş gün ü içerisinde banka tarafından hesaba nakden ödenir. Denetim sonucunda, bankatarafından yapılan bildirimler nedeniyle bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise bu tutarb akanlıkçahesaptan nakden karşılanır. Bu fıkra kapsamında, Bakanlık tarafından ödeme yapılması durumunda Bakanlıkçaödenece k tutarlara faiz yürütülmez. (5) Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sig orta ve benzeri giderlerhak sahipleri tarafından ödenir. (6) Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacaklar ı kredinin anapara riskiile faiz desteğidışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir. Banka, kredi başvurularınıprotokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mev 2

3 zuatıçerçevesinde değerlendirir. Bakanlık gerekligördüğünde otuz gün önce protokoltaraflar ını bilgilendirmekkaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını ilk kez tahsisedilecek krediler açıs ından durdurmaya yetkilidir. (7) Kredilere ilişkin takip ve tahsilsorumluluğu tamamen bankaya ait olup söz konus u ödemeler içinbakanlıktan herhangi bir talepte bulunulmaz. (8) Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteğ i ödemeleri durdurulur. (9) Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, 6306 sayılı Kanun ve bu Kararçerçevesindegüçlendirmekredisi ve yapım kredisi için destek sağlanan hak sahiplerinin, bahse konu desteğin devam edebilmesiiçin zorunlu deprem sigo rtası yaptırmaları şarttır. (10) Bu Karar kapsamındaki faiz desteği, bankalardan 31/12/2013 tarihinekadar sağlanacak kre diler içinuygulanır. Faiz desteğive limit MADDE 5 (1) Bu Karar kapsamında sağlanacak faiz desteği aşağıdaki koşul ve limitleregöre uygulanır. Fa izdesteği oranı, kredinin sağlandığı tarihteki oran esas alınarakkredinin ömrü boyunca uygu lanır ve değiştirilmez. (2) Faiz desteği sağlanacak kredilerin anapara geri ödemeleri bu maddede belirtilen azami ödemesiz dönemiaşmamak üzere inşaatın tamamlandığı tarihten itibaren başlar. (3) Bir hak sahibiadına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı TL'yi geç emez. Raporlama MADDE 6 (1) Faiz desteği sağlanan kredilerin miktarı ve koşulları aylık olarak bankalar tarafından ta kipeden ayın 15'ine kadar Bakanlığa iletilir. (2) Bakanlık, sağlanacak faiz desteği ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla bankalardan h er türlü bilgi vebelgeyiistemeye yetkilidir. Yürürlük MADDE 7 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 (1) Bu Karar hükümlerini Bakan yürütür Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin 2012/3803 Sayılı Karar (RG: 13/10/ ) 3

4 13 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3803 Ekli 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere SağlanacakFaiz Desteğine İlişkin K arar ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 3/10/2012 tarihli ve 16072sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 ncimaddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/10/2 012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Amaç ve kapsam 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR MADDE 1 (1) Bu Kararın amacı, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki AlanlarınDönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkras ı kapsamında hak sahiplerincebankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esasların belirlenmesidir. Tanımlar MADDE 2 (1) Bu Kararın uygulanmasında; a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını, b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılımbankalarını, ç) Faiz desteği: Bu Karar kapsamında bankalardan sağlanacak kredilere tahakkuk edecek faizödemelerinin, bu Kararda yer alan oranlar çerçevesi nde dönüşüm projeleri özel hesabındankarşılanacak tutarını, d) Güçlendirme kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında risklialan ve rezervyapı alanı dışında olup, bu Kanunun öngö rdüğü amaçlar bakımındangüçlendirilebileceğiteknik olarak tespit edilen yapılar için hak sahipleri tarafından kullanılan kredileri, e) Hak sahibi: 6306 sayılı Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişileri, f) Hesap: 6306 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 7/5/2012 tarihli ve sayılı ResmîGazete de yayımlanan Kamu Haznedar lığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanbankalar nezdinde oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabını, g) Kredi: Hak sahiplerince Türk Lirası cinsinden kullanılacak güçlendirme ve yapım kredilerini, ğ) Yapım kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunuve/veya işyerini kendi imkanları ile yapmak ya da ed inmekisteyenlere verilen kredileri, ifade eder. Genel esaslar MADDE 3 (1) Hesaptan faiz desteği sağlanacak kredilerin belirlenmesinde hesabın gelirdurumu, bakiyesi ve hesaba aktarılacaködenek tutar ları ile uyum dikkatealınır. (2) Bu Kararda geçen faiz ibareleri, katılım bankaları tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamındasağlanacak fonlar için kâr payınıifade eder. (3) Bakanlık; hak sahiplerine, destekten yararlanacak kredilere ilişkin koşullara, başvurularındeğerlendirilmesive kabulüne dair h ususlar ile istenilecek belgelere, temerrüt, tazmin, kanuni takip,tahsilat ve diğer hususlarailişkin prensip ve uygulamaları bu Kara r vetemel bankacılık uygulamaları ileuyumlu olmak kaydıyla belirlemeye yetkilidir. (4) Hak sahibi, hesaptan ya da bankalardan aynı tür kredilerdenaynı anda yararlanamaz. (5) Bakanlık tarafından hesaptan kullandırılacak kredilere ilişkin hususlar Bakanlık tarafındanbelirlenir. Faiz desteğisağlanmasına ilişkin esaslar MADDE 4 (1) Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar. (2) Faiz desteğinin bu Kararda yer almayan kullandırmaya ilişkin usul ve esasları, Bakanlık vebankalar arasında gerçekleştirilece k protokollerile belirlenir. (3) Bu Karar kapsamında bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteğiödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere i lişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her 4

5 aykendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkçahesaptan gerçekleştir ilir. (4) Faiz desteği ödemelerine ilişkin denetimler Bakanlık tarafından yapılır. Denetimlerde, bankatarafından yapılan bildirimler ne deniyle bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazlayapılan ödeme 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Us ulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikmezammı ile birlikte tutarın bankaya tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde banka taraf ından hesabanakden ödenir. Denetim sonucunda, banka tarafından yapılan bildirimler nedeniyle bankaya eksiködeme yapıldığını n tespiti halinde ise bu tutarbakanlıkça hesaptan nakden karşılanır. Bu fıkrakapsamında, Bakanlık tarafından ödeme yapılması durumunda Bakanlıkça ödenecek tutarlara faizyürütülmez. (5) Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta vebenzeri giderler hak sahipleri tarafınd an ödenir. (6) Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredininanapara riski ile faiz desteğidışın da kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir. Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas vemevzuatıçerçevesinde değerlendirir. Baka nlık gerekli gördüğünde otuz gün önce protokoltaraflarınıbilgilendirmekkaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını ilk kez tahsis e dilecek krediler açısındandurdurmaya yetkilidir. (7) Kredilere ilişkin takip ve tahsilsorumluluğu tamamen bankaya ait olup söz konusu ödemeleriçin Bakanlıktan herhangi bir tale pte bulunulmaz. (8) Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleridurdurulur. (9) Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, 6306 sayılı Kanun ve bukararçerçevesinde güçlendirmekredisi ve yapım kredisi için destek sağlanan hak sahiplerinin, bahsekon u desteğin devam edebilmesi için zorunlu deprem sigortası yaptırmaları şarttır. (10) Bu Karar kapsamındaki faiz desteği, bankalardan 31/12/2013 tarihinekadar sağlanacakkrediler için uygulanır. Faiz desteğive limit MADDE 5 (1) Bu Karar kapsamında sağlanacak faiz desteği aşağıdaki koşul ve limitleregöreuygulanır. Faiz desteği oranı, kredinin sağlandığı t arihteki oran esas alınarakkredinin ömrü boyuncauygulanır ve değiştirilmez. (2) Faiz desteği sağlanacak kredilerin anapara geri ödemeleri bu maddede belirtilen azamiödemesiz dönemi aşmamak üzere inşaa tın tamamlandığı tarihten itibaren başlar. (3) Bir hak sahibiadına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı TL'yi geçemez. Raporlama MADDE 6 (1) Faiz desteği sağlanan kredilerin miktarı ve koşulları aylık olarak bankalartarafından takip eden ayın 15'ine kadar Bakanlığa il etilir. (2) Bakanlık, sağlanacak faiz desteği ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla bankalardan her türlü bilgive belgeyiistemeye yetkilidir. Yürürlük MADDE 7 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 (1) Bu Karar hükümlerini Bakan yürütür. 5

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Karar No.89/14391 R. Gazete No. 20249 Tarih : 7.8.1989 R.G.Tarihi: 11.8.1989 Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKĠLMESĠNE VE ZAMANAġIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı Ek-1 TÜRKİYE İŞ KURUMU... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4857 Sayılı İş Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran Banka, Sigorta veya Reasürans Şirketi, Oda, Borsa veya Birliklere Sigorta Primi İşveren Hissesi

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : FĠNANSAL KĠRALAMA, FAKTORĠNG VE FĠNANSMAN ġġrketlerġnce ALACAKLARI ĠÇĠN AYRILACAK KARġILIKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ 1 (20 Temmuz 2007 Tarihli

Detaylı

G E N E L G E 2009-113

G E N E L G E 2009-113 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009 Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı RG de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı