TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/10 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 70 SAYI: 2003/10 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli: YTL. ( TL.) Tek bir say n n fiat : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 70 NUMBER: 2003/10 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRK YE Telephone : (90) (312) /256, 406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA-2005

3 SUNUfi Millî Kütüphane; Kuruluflu Hakk ndaki 5632 Say l Kanunda belirtilen millî kültür araflt rmalar n mümkün k lmak, bu maksada elveriflli bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak esasl bir merkez vücuda getirmek ve ayn zamanda her türlü ilim ve sanat çal flma ve araflt rmalar n kolaylaflt rmak, millî birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt d fl nda bilgi ak m n temin etmek amaçlar n gerçeklefltirebilmek için baz görevleri üstlenmifltir. Bu görevlerin biri ve en bafll cas da bibliyografyalar haz rlay p yay nlamakt r. Bu bibliyografyalardan ulusal bir bibliyografya niteli i tafl yan Türkiye Bibliyografyas 1928 y l ndan beri yay nlanmakta olup 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait bibliyografik kay tlardan oluflur. Kütüphanemizin yasal olarak haz rlamak ve yay nlamakla yükümlü oldu u Türkiye Bibliyografyas (TB), günümüze kadar sadece bas l ortamda araflt rmac lar n ve kurumlar n yarar na sunulmaktayd. Ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ndan kendi konular yla ilgili bibliyografik tarama yapabilmektedirler. III

4 Bu düflünceden hareket ederek 2003 y l na ait say lar ndan itibaren TB yine ayl k olarak ve CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda da görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltire-medi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. IV

5 INTRODUCTION The National Library of Turkey, founded by the law of 5632, has been given responsibilities in order to meet educational and cultural needs of the people of Turkey. To achieve these objectives the National Library acts as a center to collect all materials published in the country and abroad related to Turkish culture and other fields, to organize these materials, and to provide effective research service. One of the most important duties of the National Library is to prepare and publish bibliographies. The Turkish National Bibliography, being published since 1928, includes records of materials received by the National Library according to the Legal Deposit Act. Originally, the Turkish National Bibliography published only in printed format for the use of researchers and institutions. With the technological developments and increasing demand, CD version of the bibliography has been produced. Thus, users will be able to reach the records of materials they need for their research from various access points. The new application was started with the 2003 issues of Turkish National Bibliography in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do V

6 our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library VI

7 ÖNSÖZ TÜRK YE B BL YOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kay tlardan oluflur. TB ilkin 1928 y l nda, o zamanki Maarif Vekâleti taraf ndan yay nlanmaya bafllam fl, 1935 y l nda bibliyografyan n yay n sorumlulu unu Derleme Müdürlü ü devralm fl ve 1955 y l ndan itibaren de Millî Kütüphane taraf ndan haz rlanmaya bafllanm flt r. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallar ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu S n flama 20. edisyonuna göre s n flanmaktad r. Kataloglama ve S n flama fiube Müdürlü ü, Süreli Yay nlar fiube Müdürlü ü ile Kitap D fl Materyaller fiube Müdürlü ü'nce haz rlanan bibliyografik kay tlar Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra ayl k olarak yay nlan r Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayal olarak ç kar lan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar program kullan larak haz rlanmaya bafllanm flt r. Yeni bilgisayar program yla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik aç s ndan bir tak m yenilikler yap lm flt r. Bibliyografik kay tlar, ilgili olduklar konular alt nda türlerine göre bölümlenerek listelenmifltir. Bunlar s ras yla flöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yay nlar, 3. Görsel- flitsel Materyaller. Bibliyografik kay tlar listelenirken, öncelikle esas al nan konu numaralar d r. Ayn konu numaras nda yer alan bibliyografik kay tlar ise alfabetik olarak listelenmifltir. Konu numaralar, her bibliyografik kayd n sonunda ayr ca belirtilmifltir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kay tlar eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. lk konu numaras bibliyografik kay tlar n sol üst köflesinde bulunur ve dizinlerden ulafl m sa lar. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kay tlar n bafl nda konu numaralar yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numaras, bibliyografik kay tlar n sa üst köflesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlar, eser adlar, süreli yay n adlar, ISBN ve ISSN olmak üzere befl ayr dizin bulunur. Y ll k dizinlerde, fasikül numaralar Romen rakamlar yla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli arac olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukar da aç klanan biçim ve içerikte yay nlanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyas, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. VII

8 I N T R O D U C T I O N The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are five separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, and ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole VIII

9 I N T R O D U C T I O N data of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. IX

10 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. gelifltirilmifl geliflt. arranged arr. geniflleten gnfll. arranger arr. geniflletilmifl gnfllm. Auflage Aufl. government govt. augmented augm. gözden geçiren gözd. geç. ausgabe ausg. gözden geçirilmifl gözd. gçrlm. ayr ca bak n z ayr. bkz. grafik grf. bak n z bkz. harita, -lar hrt. Band (Almanca) Bd. haz rlayan, -lar haz. bas bs. herausgegeben hrsg. bas l fl bsl. hour, -s hr. bas m bs. Incorporated Inc. bask bsk. içkapak i.k. bafllang ç bfll. id est i.e. bearbeited bearb. i reti ad i r. ad boyut, -u byt. ilave eden ilv. ed. bölüm, -ü blm. ilave, -ler ilv. bulletin bull. illustrated illus. Bülten, -i Bült. illustration, -s illus. century cent. imtiyaz sahibi imt. sah. cilt c. including incl. Company Co. ntroduction ntrod. copyright c sadan Önce.Ö. Corporation Corp. sadan Sonra.S. ç karan, -lar ç k. iflbirli i eden-ler iflb. ed. çizen, -ler çiz. iflleyen, -ler ifll. dergi, -si derg. katlanm fl, katl katl. derleyen, -ler derl. kesim ksm. derme-ci derm. k saltan ksl. d flkapak d.k. k salt lm fl kslm. diagram, -s diagr., diagrs. kiflisel yay n kifl. yay. diyagram, -lar diyagr. levha lvh. do um, -u d. Limited Ltd. doküman dok. metni haz rlayan, -lar met. haz. düzenlenmifl dznlm. milimetre mm. düzenleyen dznl. muharrir mhr. edition ed. mukaddeme mkd. édition éd. müdür, -lü ü md., mdl. englarged enl. müessis, -i mües. engraved engr. müstensih müst. Eser ad (baflka) E.a. (b) mütercim mtrc. Eser ad (paralel) E.a. (p) nakleden nakled. Eser ad E.a. naflir nflr. et alii et al. neflreden neflred. et cetera etc. neflriyat müdürü neflr. md. facsimile, -s facsim.,facsims. new series new. ser. faksimile faksim. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. fascicle fasc. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. fasikül fsk. nouveau, nouvelle nouv. folded fold. number, -s no. folio fol. numbered numb. foot, feet ft. numer nr. foto raf fotog. numero (Frans zca) no. X

11 KISALTMALAR ABBREVIATIONS numero ( spanyolca) no. sessiz sz. numero ( sveççe) no. signature sig. numero ( talyanca) n. siyah-beyaz s.b. nummer nr. supplement suppl. ortak yazar ort. yaz. sütun st. Ortakl k, - Ort. flekil flkl. önsöz öns. flerheden flerhed. önsöz yazan, -lar öns. yaz. fiirket, -i fit., fiti. pafta, -lar pft. fiube, -si fib. part, -s pt., pts. tablo tbl. parte pt. tahminen thm. parti pt. tak m tk. partie, -s ptie, pties takma ad t. ad plan pl. tarih yok t. y. planfl numaras pln. nu. Teil, Theil T., Th. planfl pln. tercüman terc. portre, -ler prtr. Territory Ter. preface pref. t pk bas m tpk. bs. preliminary prelim. t pk bask tpk. bsk. printing print. title page t.p. privately printed priv. print. tome t. pseudonym pseud. tomo t. publishing pub. toplayan, -lar topl. rapor rpr. translated tr. renkli rnk. Türkiye Bibliyografyas TB report rept. typographical typog. resimli res. typographie, typographique typ. revised rev. ulant, -lar ul. sadelefltirilmifl sadlm. umgearbeitet umgearb. sahip, -bi sah. unaccompained unacc. saniye san. ve baflkalar v.b. santimetre cm. versus vs. sayfa, -lar s., ss. volume, -s v. second, -s. sec. yaklafl k yak. seçen, -ler seç. yaprak y. seçilmifl seçil. yay n yay. selected sel. yay nlayan yayl. selection sel. yazan, -lar yaz. series ser. yer yok Y.y. sesli sl. yüzy l yy. XI

12 000 GENEL KONULAR Bilgi Sistemler Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri B BL YOGRAFYA Bibliyografyalar Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Kütüphanelerin iflleyifli GENEL ANS KLOPED K ESERLER Di er dillerde GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Di er dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Di er co rafi bölgelerde GENEL KOLEKS YONLAR Di er dillerde ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ Felsefe e itimi, araflt rmas Felsefenin tarihi ele al n fl METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Ontoloji (Varl kbilim) De iflim Yap EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Benlik nsanl k NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Esenli e dönük okkült yöntemleri Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BEL RL FELSEF OKULLAR Do alc l k ve ilgili sistemler Di er felsefi sistemler PS KOLOJ Alg lama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçalt ve baflkalaflm fl ruh durumlar Ayr msal ve geliflme psikolojisi Uygulamal psikoloji MANTIK Aldat c kavramlar ve yanl fl ET K (AHLAK FELSEFES ) Siyasal etik Ekonomik ve meslek eti i Di er ahlaki kurallar ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Do u felsefesi Stoac felsefe MODERN BATI FELSEFES Almanya ve Avusturya...21

13 194 Fransa D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Tanr kavramlar KUTSAL K TAP Apocrypha, Pseudopigrapha HIR ST YAN D NB L M sa Mesih ve ailesi HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M H ristiyan deneyimi, prati i, hayat HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Tinsel yenilenme HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Karfl laflt rmal din Klasik (Yunan ve Roma) din Yahudilik slam Di er dinler TOPLUM B L MLER Toplumsal etkileflim Toplumsal süreçler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar Topluluklar GENEL STAT ST KLER Asya'n n S YASAL B L MLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla iliflkisi Yurttafll k haklar ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararas göç ve sömürgecilik Uluslararas iliflkiler Yasama süreci EKONOM Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararas ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Uluslararas hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, ifl, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler KAMU YÖNET M...80

14 351 Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Askerlik bilimi Piyade kuvvetleri ve savafl Deniz kuvvetleri ve savafl TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlar ve hizmetleri Di er toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta E T M Okul yönetimi lkö retim Ortaö retim Yetiflkin e itimi Yüksekö retim Devlet düzenlemeleri, denetimi, deste i T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK ç ticaret letiflim Telekomünikasyon Su, hava, uzay tafl mac l Tafl mac l k Yüzey tafl mac l GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M Giyim ve kiflisel görünüm Genel adetler Halkbilim (folklor) D L VE D LB L M Standart kullan m TÜRK D L Türkçe'nin yaz sistemi ve fonolojisi Türkçe'nin kökenbilimi (etimolojisi) Türkçe ile ilgili sözlükler Türkçe'nin yap sal sistemi (grameri) Türkçe'nin kullan m Osmanl ca ve di er Türk dilleri NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ngilizce'nin kullan m CERMEN D LLER ALMANCA Almanca ile ilgili sözlükler Almanca'n n kullan m D ER D LLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DO A B L MLER VE MATEMAT K Kurulufllar ve yönetim Do a tarihi MATEMAT K Cebir ve say kuram Çözümleme Geometri Olas l klar ve uygulamal matematik ASTRONOM VE LG L B L MLER...139

15 523 Belirli gök cisimleri ve olaylar F Z K Ak flkanlar mekani i S v mekani i K MYA VE LG L B L MLER Teknikler, gereçler, malzemeler Mineraloji YER B L MLER Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAfiAM B L MLER Biyoloji Mikrobiyoloji B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) Bitkibilim Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) Dicotyledones (Çiftçenekliler) Monocotyledones (Tekçenekliler) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) So ukkanl omurgal lar Bal klar TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER) TIP B L MLER TIP nsan anatomisi nsan fizyolojisi Sa l n gelifltirilmesi Farmakoloji ve tedavi Hastal klar Cerrahi ve ilgili konular Kad n hastal klar ve do um Deneysel t p MÜHEND SL K VE LG L filer Uygulamal fizik Askeri ve denizcilik mühendisli i TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER Teknikler, gereçler, malzemeler Tarla ve plantasyon ürünleri Bahçe bitkileri (Bahçecilik, hortikültür) Hayvanc l k Yararl böcek yetifltiricili i EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI Yiyecek ve içecek Dikifl, giyim, kiflisel yaflam Kamuya ait evlerin yönetimi Çocuk yetifltirme ve evde bak m YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER Büro hizmetleri Genel yönetim Reklamc l k ve halkla iliflkiler K MYA MÜHEND SL çki teknolojisi G da teknolojisi Seramik ve ilgili teknolojiler Temizleme ve ilgili teknolojiler Di er organik ürünlerin teknolojisi...180

16 670 MALAT Maden iflleme ve maden ürünleri Dokumalar BEL RL ÜRÜNLER N MALATI Kesinlik araçlar ve di er aletler Giysi ve aksesuvarlar B NALAR nflaat malzemeleri Yard mc inflaat uygulamalar SANATLAR GÜZEL SANATLAR Felsefe ve kuram Sözlükler, ansiklopediler E itim, araflt rma ilgili konular Galeriler, müzeler, özel koleksiyonlar Tarihi, co rafi, kiflilere göre ele al fl KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanat ) M MARLIK 'den buyana mimarl k Kamu yap lar Dini ve benzeri amaçl binalar PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Oyma ve oymac l k Nümismatik ve mühürcülük Seramik sanatlar Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR Çizim ve çizimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlar RES M SANATI VE RES MLER Teknikler, gereçler, biçimler Tarihi, co rafi, kiflilere göre ele al fl FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR Foto raflar MÜZ K Genel ilkeler ve müzikal biçimler Klavyeli çalg lar ve di er çalg lar Telli çalg lar (Kordofonlar) D NLENCE, EGLENCE VE GÖSTER SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri Salon oyunlar ve e lenceleri Salon beceri oyunlar Atletik ve aç khava sporlar ve oyunlar Su ve hava sporlar Bal kç l k, avc l k, at c l k EDEB YAT VE RETOR K Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlar Edebi tarih ve elefltirel de erlendirme TÜRKÇE EDEB YAT Türkçe fliir Türkçe tiyatro...211

17 814 Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeflitli eserler Osmanl ca edebiyat NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT ngiliz fliiri ngiliz tiyatrosu ngiliz roman ve hikayesi ngiliz edebiyat nda çeflitli eserler CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI Almanca roman ve hikaye Almanca çeflitli eserler Di er Cermen (Teutonik) edebiyat LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI Frans zca tiyatro Frans zca roman ve hikaye Frans zca denemeler TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT talyanca fliir talyanca roman ve hikaye SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI spanyolca çeflitli eserler Portekizce KLAS K YUNAN EDEB YATI Klasik Yunan söylevleri Klasik Yunan çeflitli eserleri Modern Yunan edebiyat D ER D LLER N EDEB YATI Do u Hint-Avrupa ve Kelt edebiyat Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyat Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat Do u ve Güneydo u Asya edebiyat CO RAFYA VE TAR H Tarihin çeflitli konular Tarih e itimi, araflt rmas, ilgili konular Dünya tarihi CO RAFYA VE SEYAHAT Tarihi co rafya Asya'da co rafya ve seyahat Di er bölgelerde co rafya ve seyahat B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) Toplumsal bilimlerdeki kifliler fiecere, isimler, niflanlar (insignia) 'A KADAR ESK ÇA TAR H 'e kadar Yunanistan 'a kadar di er bölgeler GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Ortado u (Yak ndo u) Orta Asya...263

18 970 GENEL KUZEY AMER KA TAR H Büyük Havza ve Pasifik Hatt bölgesi D ER BÖLGELER N GENEL TAR H Atlantik Okyanusu adalar...264

19 2003 AD GENEL KONULAR Däniken, Erich von, Kiribati'ye yolculuk / Erich von 001 Bilgi Däniken ; Türkçelefltiren: Kayhan fientin. 5. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 43. Bilgi dizisi ; 12) 2003 AD Özgün eser ad : Reise nach Kiribati. Büyükkeçeci, Serhan, Heyne Verlag bask s ndan eksiksiz olarak Türkçelefltirilmifltir. Bilmemek ay p de il / Serhan S.N.: ; D.M Büyükkeçeci. stanbul : Timafl ISBN X Yay nlar, I. fientin, Kayhan. I III. Seri , , AD AD Özdamar, Kâz m Däniken, Erich von, Modern bilimsel araflt rma yöntemleri / Kaz m Özdamar. 1. bsk. Eskiflehir : Kaan Kitabevi, s. : flkl., tbl. ; 24 cm. Kaynakça: ss. çindekiler: Araflt rma planlama - Toplum ve örnek seçimi - Güç analizi - Proje haz rlama - Veri toplama - Veri analizi - Bilimsel rapor yaz m. S.N.: ; D.M ISBN AD 9830 Y ld r m, Ali Sosyal bilimlerde nitel araflt rma yöntemleri / Ali Y ld r m, Hasan fiimflek. 3. bsk. Ankara : Seçkin, , AD Däniken, Erich von, Tanr lar n mucizeleri / Erich von Däniken ; Türkçelefltiren: Kayhan fientin. 7. bs. stanbul : Cep Kitaplar, , [16] s. : foto. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 46. Bilgi dizisi ; 13) Özgün eser ad : Erscheinungen Heyne Verlag bask s ndan eksiksiz olarak Türkçelefltirilmifltir S.N.: ; D.M ISBN I. fientin, Kayhan. I III. Seri Tanr lar n ayak izleri / Erich von Däniken ; Türkçelefltiren: Halit Kak nç. 12. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 10. Bilgi dizisi ; 1) Özgün eser ad : Prophet der vergangenheit Econ Verlag bask s ndan eksiksiz olarak Türkçelefltirilmifltir. S.N.: ; D.M ISBN I. Kak nç, Halit. I III. Seri AD Däniken, Erich von, Tanr lar n geldi i gün : [M.Ö. 11 A ustos 3114] / Erich von Däniken ; Türkçelefltiren: Merk Yay nc l k. 8. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 48. Bilgi dizisi ; 14) Özgün eser ad : Der tag an dem die götter kamen. S.N.: ; D.M ISBN I. Merk Yay nc l k. I III. Seri , AD Däniken, Erich von, Tohum ve evren / Eric von Däniken ; Türkçesi: Sezai Yalç nkaya. 6. bs. stanbul : Cep Kitaplar, 2003.

20 158 s. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 26. Bilgi dizisi ; 8) S.N.: ; D.M Veri iflleme Bilgisayar bilimi I. Yalç nkaya, Sezai. I III. Seri AD AD Büyükkeçeci, Serhan, Z p r bilgisayar / Serhan Büyükkeçeci. Däniken, Erich von, bsk. stanbul : Timafl, s. ; 20 cm. Tanr lar n floku / Erich von Däniken ; (Timafl Yay nlar ; 828. çeviren: Esat Nermi Erendor. 5. bs. E lenceli bilgi dizisi ; 15) stanbul : Cep Kitaplar, S.N.: ; D.M s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 118. ISBN Bilgi dizisi ; 23) 004 Özgün eser ad : Der götterschock. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M AD ISBN I. Erendor, Esat Nermi. I III. Seri. Vardar, Dilara Bilgisayar ders kitab : lise bilgisayar, 1 / yazarlar: Dilara Vardar, Yaflar 003 Sistemler Aykaç. 1. bs. Ankara : B TAV, s. : flkl., tbl. ; 24 cm. Kaynakça: 293. s AD S.N.: ; D.M ISBN I. Aykaç, Yaflar. I Barabási, Albert-László 004 fl hayat nda, bilimde ve günlük yaflamda ba lant lar / Albert-László Barabási ; çeviren: Nurettin Elhüseyni ; yay ma haz rlayan: Zülfü Dicleli. stanbul : Türk Henkel Dergisi, s. : flkl. ; 24 cm. (Türk Henkel Dergisi yay nlar ; 19) Özgün eserad : Linked. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M I. Elhüseyni, Nurettin. II. Dicleli, Zülfü. II IV. Seri , AD Akman, Toygar Sibernetik : dünü, bugünü, yar n / Toygar Akman. 1. bs. stanbul : Kaknüs Yay nlar, , [14] s. : res. ; 21 cm. (Kaknüs Yay nlar ; 175. nceleme araflt rma serisi ; 22) Dizin vard r. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Ba c, Ömer, Bilgisayar n b'si : -XP sürümü- / Ömer Ba c. 4. bsk. Ankara : Seçkin Yay nc l k, s. : flkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Mano, M. Morris Bilgisayar sistemleri mimarisi / M. Morris Mano ; çevirenler: Abdüssamet Marflo lu, Nurflen Suçsuz. 2. bs. stanbul : Literatür Yay nc l k, xviii, 494 s. : tbl., flkl. ; 24 cm. (Literatür yay nlar ; 89) Dizin vard r. Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN I. Marflo lu, Abdüssamet. II. Suçsuz, Nurflen. II IV. Seri

21 2003 AD Dizin vard r. Barabási, Albert-László fl hayat nda, bilimde ve günlük yaflamda ba lant lar / Albert-László Barabási ; çeviren: Nurettin Elhüseyni ; yay ma haz rlayan: Zülfü Dicleli. stanbul : Türk Henkel Dergisi, Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Tekin, Nuray. I III. Seri , AD 9877 Hakgüder, Ercan 2003 AD Yetiflkinler için bilgisayar : word, internet, e-posta kullanma k lavuzu ve Çetinkaya, Kerem PLC kullan m ve programlama / Kerem Çetinkaya. 1. bs. Ankara : komut referans sistemi / Ercan Hakgüder. 2. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, Özdisan, , , [4] s. : flkl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Hakgüder, Ercan Yetiflkinler için bilgisayarlar : 2003 AD Çölkesen, Rifat, Bilgisayar haberleflmesi ve a teknolojileri / Rifat Çölkesen, Bülent Örencik. 4. bs. stanbul : Papatya Yay nc l k, xxii, 448 s. : flkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vard r. Kaynakça: 439.s. S.N.: ; D.M ISBN word/internet/e-posta : kullanma k lavuzu ve komut referans sistemi / Ercan Hakgüder. 1. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, , Bilgisayar programlama, programlar I. Örencik, Bülent. I 2003 AD Çölkesen, Rifat, Veri yap lar ve algoritmalar / Rifat 2003 AD 9878 Çölkesen. 2. bs. stanbul : Papatya Halaç, Ali, Yay nc l k, MCSE : Microsoft Certified Systems Engineer (Microsoft Sertifikal Sistem Mühendisi) : sertifika s navlar na temel haz rl k k lavuzu ( windows 2000 server-windows server 2003). 1 / yazarlar: Ali Halaç, Gökalp Harman ; teknik editör: Murat Bayraktar ; yönetici editör: Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : Medyasoft, , , AD Page, Khristine Annwn Macromedia dreamweaver MX kayna ndan e itim / Khristine Annwn Page ; çeviren: Emrah Günok. 3. bsk. stanbul : Medyasoft Yay nlar, AD x, 549, [4] s. ; 24 cm + 2 CD. Dizin vard r S.N.: ; D.M Baykal, Nazife ISBN Her yönüyle internet / Nazife Baykal, I. Günok, Emrah. I Nuray Tekin. 1. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, xvii, 285 s. : flkl. ; 24 cm. (Pusula ; 106) 3

22 2003 AD 9792 çindekiler: Kontrol nesneleri - Formlar - Fonksiyonlar - Dosyalama - ADO veri eriflim yöntemleri. Pekgöz, Numan, S.N.: ; D.M JSP JavaServer Pages / Numan ISBN Pekgöz. 2. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, s. : flkl. ; 24 cm. (Pusula ; 79) S.N.: ; D.M ISBN AD Hakgüder, Ercan Yetiflkinler için bilgisayarlar : 2003 AD word/internet/e-posta : kullanma k lavuzu ve komut referans sistemi / Çölkesen, Rifat Ercan Hakgüder. 1. bsk. stanbul : C programlama dili : hemen Pusula Yay nc l k, herfleyiyle standart C (ANSI C) / Rifat 212 s. : flkl. ; 24 cm. (Pusula ; 96) Çölkesen. 9. bs. stanbul : Papatya S.N.: ; D.M Yay nc l k, ISBN xiv, 376 s. : flkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vard r , Kaynakça: 367. s. S.N.: ; D.M ISBN AD Hakgüder, Ercan 2003 AD Kernighan, Brian W. C programlama dili / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie ; ngilizce'den çeviren: Metin Zavrak. stanbul : Sistem Yay nc l k, xii, 271 s. : tbl. ; 24 cm. (Sistem Yay nc l k ; yay n no.: 412) Özgün eserad : The C programming language. Dizin vard r. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Ritchie, Dennis M. II. Zavrak, Metin. Yetiflkinler için bilgisayar : word, internet, e-posta kullanma k lavuzu ve komut referans sistemi / Ercan Hakgüder. 2. bsk. stanbul : Pusula Yay nc l k, s. : res. ; 24 cm. (Pusula ; 96) Görsel kullanma k lavuzu ve komut referans sistemi ile. S.N.: ; D.M ISBN , II IV. Seri AD Gül, Altay U ur Uygulamal Excel / Altay U ur Gül, 2003 AD 9879 Tayfun Deniz Ku u. Ankara : Bar fl Kitabevi, x, 489 s. : flkl. ; 24 cm. Y ld r m, Ebru Yeniman Kaynakça: 489. s. Visual Basic, 6 / Ebru Yeniman S.N.: ; D.M Y ld r m. 1. bsk. stanbul : Alfa, ISBN X xvi, 790 s. : flkl. ; 24 cm. I. Ku u, Tayfun Deniz. I Yüksek ö renim müfredat na uygun Kaynakça: ss. 4

23 2003 AD 9788 Dizin vard r. Kaynakça: ss S.N.: ; D.M Excel : uzman çözümler / Brian ISBN Underdahl... [ve baflkalar ] ; ngilizce'den çevirenler : Mehmet Çömlekçi , [ve baflkalar ] ; editör : fiükran Çavdar, Suat Koyuncu. 5. bs. stanbul : Sistem Yay nc l k, AD xxxii, 1053 s. : flkl. ; 23 cm. (Sistem Yay nc l k ; yay n no. 219) Öztürk, Ali Dizin vard r. Oracle : veritaban yönetim sistemi / Özgün eserad : Excel expert solutions. Ali Öztürk. stanbul : Atlas Yay n S.N.: ; D.M Da t m, ISBN X I. Underdahl, Brian. II. Çömlekçi, Mehmet. III. Çavdar, fiükran. IV. Koyuncu, Suat. V. Seri Gök, Kadir Pro/engineer / Kadir Gök. stanbul : Atlas Yay n, [10], 340 s. : flkl., tbl. ; 24 cm. (Atlas Yay n Da t m ; 27) S.N.: ; D.M ISBN , [8], 217 s. : flkl. ; 24 cm. (Atlas Yay n Da t m ; yay n no. 32) Dizin vard r. Kaynakça: 210. s. S.N.: ; D.M ISBN AD Özel bilgisayar yöntemleri 2003 AD Baflak, Hüdayim, VisualL SP ve AutoCAD uygulamalar / Hüdayim Baflak. stanbul : Pusula Yay nc l k, [14], 491, [8] s. : flkl., tbl. ; 24 cm AD 9878 Dizin vard r S.N.: ; D.M Halaç, Ali, ISBN MCSE : Microsoft Certified Systems Engineer (Microsoft Sertifikal Sistem Mühendisi) : sertifika s navlar na temel haz rl k k lavuzu ( windows AD server-windows server 2003). 1 / yazarlar: Ali Halaç, Gökalp Harman ; Yald z, Süleyman teknik editör: Murat Bayraktar ; yönetici AutoCAD 2002 / Süleyman Yald z. 1. editör: Suat Koyuncu. 1. bs. stanbul : bs. Konya : [yayl.y.], Medyasoft, xii, 624 s. : flkl. ; 24 cm. xiii, 323 s. : flkl., tbl. ; 23 cm. Dizin vard r. Dizin vard r. Kaynakça: 615. s. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M S.N.: ; D.M ISBN ISBN I. Harman, Gökalp. II. Bayraktar, Murat III. Koyuncu, Suat. IV. E.a , AD AD Schulze, Patti Macromedia fireworks MX : Çölkesen, Rifat, kayna ndan e itim / Patti Schulze ; Veri yap lar ve algoritmalar / Rifat çeviren: Zeynep Do ruyol. 2. bsk. Çölkesen. 2. bs. stanbul : Papatya stanbul : Medyasoft Yay nlar Sistem Yay nc l k, Yay nc l k, s. : flkl. ; 24 cm s. : flkl. ; 24 cm.

24 Özgün eserad : Macromedia fireworks MX: training from the source. Dizin vard r. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X I. Do ruyol, Zeynep. I 2003 AD Bo aziçi Üniversitesi Yay nevi Bo aziçi Üniversitesi Yay nevi, stanbul : Bo aziçi Üniv. Yay nevi, [2003?] , [6] s. : res. ; 23 cm. ngilizce eserad : Bo aziçi University Press, S.N.: ; D.M B BL YOGRAFYA Bibliyografyalar 2003 AD AD Dünya kitaplar, 2003 : [yay n katalo u]. [ stanbul : Dünya Kitaplar, Trabzon l Halk Kütüphanesi Arap harfli basma eserler katalo u / dan flma kurulu: Mesut Çapa, Rahmi Çiçek, Veysel Usta ; haz rlama kurulu: Mustafa Altunbay... [ve baflkalar ]. 1. bsk. Trabzon : Trabzon Valili i l Kültür Müdürlü ü, ] 127 s. : res., foto. ; 23 cm. Dizin vard r. S.N.: ; D.M s. ; 23 cm. (Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 y l na arma an dizisi : 5) 016 Belirli konulardaki eserlerin Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN X I. Çapa, Mesut. II. Çiçek, Rahmi. III. Usta, Veysel. IV. Altunbay, Mustafa. V. Seri BD Belirli yerlerden gelen eserlerin 2003 AD Dizin vard r. Mu la Üniversitesi bilimsel yay nlar katalo u ( ) / Mu la Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Baflkanl. Mu la : Mu la Üniv. Kütüphane ve Dokümantasyon Dai.Bflk., s. ; 24 cm. (Mu la Üniversitesi yay nlar ; 40. Rektörlük yay nlar ; 22. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Baflkanl yay nlar ; 01) Dizin vard r. S.N.: ; D.M ISBN I. Mu la Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Baflkanl. II. Seri Mevlânâ Müzesi Abdülbâkî Gölp narl Kütüphanesi yazma kitaplar katalo u / haz rlayan: Abdülbâki Gölp narl. Ankara : Türk Tarih Kurumu, xx, 310 s. ; 28 cm. (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yay nlar XII. dizi ; say 9) Osmanl ca metin içerir. S.N.: ; D.M ISBN I. Gölp narl, Abdülbâki. II. Seri BD Mevlânâ Müzesi müzelik yazma kitaplar katalo u / haz rlayan: Abdülbâki Gölp narl. Ankara : Türk Tarih Kurumu, xii, 289 s. ; 28 cm. (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yay nlar. XII. dizi ; say 10) Dizin vard r.

25 Osmanl ca metin içerir. S.N.: ; D.M ISBN GENEL ANS KLOPED K I. Gölp narl, Abdülbâki. II. Seri. ESERLER Di er dillerde 2003 AD AD Türkiye gebelikte hipertansif hastal klar bibliyografyas : makale ve Büyükkeçeci, Serhan, tezler, / Ayfle Kafkasl, Bilmemek ay p de il / Serhan Murat Yayla. Ankara : Palme Büyükkeçeci. stanbul : Timafl Yay nc l k, Yay nlar, s. ; 23 cm. (Palme yay nlar ; 271) 125 s. : res. ; 20 cm. (Timafl Yay nlar ; S.N.: ; D.M E lenceli bilgi dizisi ; 26) ISBN S.N.: ; D.M I. Kafkasl, Ayfle. II. Yayla, Murat. III. ISBN Seri , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 059 Di er dillerde 025 Kütüphanelerin iflleyifli 2003 AD AD fiehri brâhim Koyuno lu Müzesi'nde K rk Hadis Her fleyi e-lefltirdik : e-dönüflüm için Mecmuas / fiehri brâhim ; bir k lavuz / Tuncay Çakmak...[ve haz rlayanlar: Mustafa Ç pan, Ahmet Efe. Konya : Konya Büyükflehir Belediyesi, baflkalar ]. Ankara : [yayl.y.], (Baflkent Klifle Matbaac l k) 89, [6] s. : rnk. res., tbl. ; 24 cm. (Konya [6], xi, 324 s. ; 20 cm. Kaynakça: ss. Büyükflehir Belediyesi kültür yay nlar S.N.: ; D.M ; 49) ISBN Kaynakça eser sonundad r. I. Çakmak, Tuncay. S.N.: ; D.M ISBN X I. Ç pan, Mustafa. II. Efe, Ahmet. II IV. Seri AD Süreli Yay nlar Tonta, Yaflar Ahmet, SC 36 Türkçe arama motorlar nda performans de erlendirme / Yaflar Tonta, Y ltan Bitirim, Hayri Sever. Ankara : Total, Hayvan. 1. y l, 3. say (fiubat 2003) -. stanbul : Metin Üstünda, c. : res. ; 35 cm. 151 s. ; 24 cm. Haftal k, 28 fiubat Dizin vard r. Haftal k pald r kültür dergisi. Kaynakça: ss. S.N.: S.N.: ; D.M TL. (Tek say ). ISBN I. Bitirim, Y ltan. II. Sever, Hayri. II

26 2003 SC AD Piazza. 1. y l, 1. say (May s 2003) -. Dursun, Temel Ziya stanbul : Serdar Mutlu, E itimci gözüyle. 1 / Temel Ziya c. : res. ; 42 cm. Dursun ; editör: Bülent Gürkan. 1. bsk. Haftal k, 11 May s stanbul : Sportif Yay nc l k, Haftal k magazin dergisi. S.N.: Ücretsizdir. 175 s. ; 20 cm. (Sportif Yay nc l k ; 05. Hat ralar seisi ; 1) S.N.: ; D.M I. Gürkan, Bülent. I III. Seri SC Yeni harman. 8. say (Ocak 2003) AD stanbul : LM Bas n Yay n, c. : res. ; 45 cm. Ongun, pek, Haftal k, 19 Ocak Yar m elma gönül alma / pek Ongun. S.N.: ISSN : TL. (Tek say ). 4. bs. stanbul Alt n Kitaplar, s. ; 23 cm (Alt n gençlik dizisi) S.N.: ; D.M ISBN HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 2003 AD AD Tunç, Perihan Öze do ru / Perihan Tunç. 2. bsk. Topuz, H fz, Konya : [yayl.y., 2003?] [6], 119 s. ; 20 cm. Türk bas n tarihi / H fz Topuz. 2. bs. S.N.: ; D.M stanbul : Remzi Kitabevi, ISBN s. : res. ; 20 cm. Dizin vard r Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Kavukçuo lu, Deniz, "Sen vatan haini misin baba?" / Deniz Kavukçuo lu. 1. bsk. stanbul : 2003 AD Do an Kitapç l k, s. : res. (baz s rnk.) ; 23 cm. (An ) Dizin vard r. Do an, fiahin Aflka ve mutlulu a dair her fley / fiahin Do an. 1. bsk. stanbul : Bilge Kar nca, S.N.: ; D.M ISBN s. ; 20 cm. (Bilge Kar nca yay nlar ; genel yay n nu.: 67. Romantik dizi) 2003 AD D flkapakta bas m bildirim, 4. bask d r. S.N.: ; D.M ISBN Gülerce, Hüseyin slam n Gülen yüzü / Hüseyin Gülerce bsk. stanbul : Gazeteciler ve Yazarlar Vakf,

27 172 s. ; 18 cm. (Gazeteciler ve Yazarlar Vakf yay nlar ; 17. Ayd nlar n dünyas nda Fethullah Gülen serisi ; 2) S.N.: ; D.M ISBN , , [24] s. : rnk. foto. ; 24 cm. (Ordu Belediye Baflkanl ; yay n no.: 2) S.N.: ; D.M , AD Özdemir, Cüneyt, AD Onlarlayd m ama onlardan de ildim / Cüneyt Özdemir. 1. bsk. stanbul : Do an Kitapç l k, Gülerce, Hüseyin slam n Gülen yüzü / Hüseyin Gülerce. 4. bsk. stanbul : Gazeteciler ve Yazarlar Vakf, s. ; 18 cm. (Gazeteciler ve Yazarlar Vakf yay nlar ; 17. Ayd nlar n dünyas nda Fethullah Gülen serisi ; 2) S.N.: ; D.M ISBN , Barbaroso lu, Fatma Karab y k, maj ve takva / Fatma Karab y k Barbaroso lu. 4. bsk. stanbul : Timafl Yay nlar, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN s. : rnk. res. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN , Di er co rafi bölgelerde 2003 AD Ergün, Mehmet, AD 9796 "Sahte" Marko Pafla : bir provakasyonun öyküsü / Mehmet Ergün. 1. bs. stanbul : Papirüs Yay nevi, s. ; 20 cm. (Araflt rma dizisi) Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN AD Topuz, H fz, AD II. Mahmut'tan holdinglere Türk bas n tarihi / H fz Topuz. 1. bs. stanbul : Bademli, Metin, Bin düflün bir gazeteci ol! / Metin Bademli. [ stanbul] : Metin Bademli, Remzi Kitabevi, s. : res. ; 20 cm. Dizin vard r. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M s. ; 20 cm. ISBN S.N.: ; D.M Süreli Yay nlar 2003 AD SC Günay, Muzaffer K br s gazetesi. 14. y l, say Araflt rmac -yazar S tk Çebi / (Ocak 2003) -. KKTC : Asil Nadir, Muzaffer Günay. Ordu : Ordu Belediyesi, c. : res. ; 39 cm. 9

28 Günlük, Ocak s. : res. ; 20 cm. (An ; 29. Herkesin S.N.: bir hikayesi vard r) TL. (Tek say ). S.N.: ; D.M ISBN SC , Mu la. 4. y l, say (Temmuz 2002) -. Mu la : Zübeyde Fellaho lu, c. : res. ; 41 cm. 090 ELYAZMALARI VE Günlük, 10 Temmuz Günlük siyasi ba ms z il gazetesi. NAD R ESERLER S.N.: TL. (Tek say ) AD Ankara Antika Kitap Müzayedesi 2003 SC 29 (10. : 2003 : Ankara) Ankara Antika Kitap Müzayedesi : Keçiborlu. 1. y l, 3. say (Ocak 2003) - antika, nadir kitaplar, harita ve. Keçiborlu, Isparta : Sosyal efemera, 11 May s 2003 / [düzenleyen]: Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf, Sanat Kitabevi. Ankara : Sanat c. : res. ; 38 cm. Kitabevi, Süresi belirlenemedi, Ocak s. ; 24 cm. S.N.: Dizin vard r. Ücretsizdir. S.N.: ; D.M I. Sanat Kitabevi. I , GENEL KOLEKS YONLAR 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 089 Di er dillerde 107 Felsefe e itimi, araflt rmas 2003 AD BD 2394 Atatürk Üniversitesi : Cumhuriyetimizin 80. kurulufl Üniversiteye haz rl k y ldönümüne arma an / [yay na Felsefe : ÖSS haz rl k soru bankas / haz rlayan: Atatürk Üniversitesi [haz rlayan] Özel Birikim Dersaneleri. Erzincan Hukuk Fakültesi]. Erzurum : stanbul : Birikim Yay nlar, [2003?] 140,[3] s. ; 28 cm. Atatürk Üniversitesi, s. : tbl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M Bibliyografik bilgi içerir. I. Özel Birikim Dersaneleri. I S.N.: ; D.M ISBN I. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Felsefenin tarihi ele al n fl 2003 AD AD Bozkurt, Yasemin Frankl, George Yasemin'in penceresi / Yasemin Bat uygarl : ütopya ve trajedi / Bozkurt. stanbul : An Yay nc l k, George Frankl ; Türkçesi: Yusuf Kaplan. 1. bsk. stanbul : Aç l mkitap,

29 320 s. ; 21 cm. (Aç l mkitap ; EP STEMOLOJ, Karfl laflt rmal medeniyetler tarihi ; 2) Karfl laflt rmal Medeniyetler tarihi'nin 2. NEDENSELL K, NSANLIK kitab d r. Dizin vard r. Kaynakça: ss. 126 Benlik S.N.: ; D.M ISBN I. Kaplan, Yusuf. I III. Seri AD Kendini aldatma kafesinden kurtulun / [haz.]: Arbinger Enstitüsü ; ngilizce'den çevirenler: Seda Toksoy, Ça layan 110 METAF Z K Erenda. 2. bs. stanbul : Sistem Yay nc l k, (SPEKÜLAT F FELSEFE) 165, Ontoloji (Varl kbilim) 128 nsanl k 2003 AD AD Mutluel, Osman 128 Ahmet Arvasi'de estetik ve sanat / Ural, Kemal Osman Mutluel. [Denizli? : yayl.y., nançs zl n anatomisi / Kemal Ural. 2003?] stanbul : fiûle Yay nlar, s. ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M s. : res. (baz s rnk.) ; 20 cm. (fiûle Yay nlar ; 227. Düflünce dizisi ; 18) ISBN S.N.: ; D.M ISBN , , De iflim 2003 AD AD Le Breton, David 116 Yürümeye övgü / David le Breton ; Johnson, Philliip E. Türkçesi: smail Yerguz. 1. bsk. Evrim duruflmas / Phillip E. Johnson stanbul : Sel Yay nc l k, ; çeviri: Orhan Düz. 1. bs. stanbul : 136 s. ; 19 cm. (Sel Yay nc l k ; 191. Gelenek Yay nc l k, Yaflam kitaplar ; 02) 147 s. ; 20 cm. (Gelenek Yay nc l k ; 68. Özgün eserad : Eloge de le marche. Alternatif bilim ; 13) Metin Türkçe, Frans zca'dan çeviri. S.N.: ; D.M S.N.: ; D.M ISBN ISBN I. Düz, Orhan. I III. Seri. I. Yerguz, smail. I III. Seri Yap 2003 AD AD Çilingir, Lokman, Hsu, Shan-Tung Aflk n yin ve yang' : iliflkiler için feng shui / Shan-Tung Hsu ; [çeviri: Cahit Ak n]. 1. bs. stanbul : Alfa, , 117, Umut felsefesi / Lokman Çilingir. Ankara : Elis Yay nlar, s. ; 21 cm. (Elis Yay nlar ; 7) S.N.: ; D.M ISBN

30 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 131 Esenli e dönük okkült yöntemleri 2003 AD AD Lemesurier, Peter 4500 y l na kadar Nostradamus : son hesaplaflma / Peter Lemesurier ; çeviren: Kayhan fientin. 3. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : hrt. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 129. Bilgi ; 026) 131 Özgün eserad : The final reckoning: Atefl, Esin, Nostradamus. An' n içindeki sihir : reiki cafè Kaynakça: 189. s. S.N.: ; D.M sohbetleri / Esin Atefl, Rüya Atefl. 1. ISBN bs. stanbul : Dharma Yay nlar, I. fientin, Kayhan. I III. Seri. 369, [7] s. : res. ; 24 cm. (Yeniça /reiki) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Atefl, Rüya. I III. Seri AD AD Hsu, Shan-Tung Aflk n yin ve yang' : iliflkiler için feng shui / Shan-Tung Hsu ; [çeviri: Cahit Ak n]. 1. bs. stanbul : Alfa, Vennels, David F , 117, Reiki : do al iyilefltirici yöntemler konusunda uzmanlafl n / David F. Vennells ; çeviri: P nar Savafl. 2. bsk. stanbul : Alfa, AD s. : res. ; 20 cm. (Alfa Yay nlar ; T p-alternatif t p ; 22) Özgün eserad : Reiki for beginners. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Savafl, P nar. I III. Seri Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) Day, Laura çimizdeki güç : içgüdüsel güçlerimizi keflfetme ve kullanma yollar / Laura Day ; çeviren: Ayflegül Çetin. 4. bs. stanbul : Remzi Kitabevi, s. ; 20 cm. Özgün eserad : Practical intuition. S.N.: ; D.M ISBN I. Çetin, Ayflegül. I AD BEL RL FELSEF OKULLAR Arslan, Arif, Dünya kültürlerinde k yamet : "sona do ru geri say m" / Arif Arslan. 1. bsk. stanbul : Merkür Yay nlar, Do alc l k ve ilgili sistemler 360 s. ; 21 cm. (Merkür Yay nlar ; 30. Araflt rma ; 2) 2003 AD Kaynakça: ss. Garaudy, Roger, S.N.: ; D.M Kafka / Roger Garaudy ; çeviren: ISBN Mehmet Sert. 1. bs. stanbul : Yenihayat Yay nc l k, , ,

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/7 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/7 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/6 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/8 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/5 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/8 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı