Kars Yöresi Sığırlarından Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin Araştırılması [1]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kars Yöresi Sığırlarından Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin Araştırılması [1]"

Transkript

1 Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (6): , 2011 DOI: /kvfd RESEARCH ARTICLE Kars Yöresi Sığırlarından Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin Araştırılması [1] Doğan AKÇA * Mitat ŞAHİN ** [1] Aynı adlı doktora tezinden özetlenen bu araştırma Kafkas Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Fonu tarafından 2008-VF-013 nolu proje olarak desteklenmiştir * Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, TR Kars - TÜRKİYE ** Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TR Kars - TÜRKİYE Makale Kodu (Article Code): KVFD Özet Bu çalışmada, Kars merkez ve Selim ilçesine bağlı köylerde atık yaptığı bilinen sığır sürülerinde bulunan 250 inekten alınan süt ve vajinal sıvap örnekleri olmak üzere toplam 500 örnek Listeria cinsi bakteriler yönünden kültürel olarak değerlendirildi. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) nın bildirdiği yöntem ile yapılan izolasyon çalışmasında, Listeria Enrichment Broth (LEB) ve Listeria Selective Agar (LSA) kullanılmış, süt örneklerinin 2 sinden (%0.8) L. monocytogenes izole edilirken, vajinal sıvap örneklerinin 14 ünden (%5.6) Listeria spp. izole edilmiştir. Vajinal sıvap örneklerinden izole edilen 14 Listeria izolatının 7 si (%2.8) L. monocytogenes, 3 ü (%1.2) L. welshimeri, 2 si (%0.8) L. seeligeri ve 2 si de (%0.8) L. innocua olarak identifiye edilmiştir. İzole edilen 10 (%10.4) Listeria izolatı, atık yaptığı bilinen 96 inekten elde edilmiştir. İzolatlara uygulanan iap genini hedefleyen PCR işleminde 16 izolattan 5 tanesinde pozitif sonuç elde edildi. Anahtar sözcükler: Sığır, Listeria, Süt, Vajinal sıvap, İzolasyon, PCR Investigation of Listeria Species Isolated from Milk and Vaginal Swab Samples of Cows in The Province of Kars, Turkey Summary In this study, a total of 500 samples of milk and vaginal swabs from 250 cows from herds with a recent history of abortion, from villages administered by the city of Kars and the town of Selim, were used for culture isolation of Listeria. The isolation was performed by the method described by Food and Drug Administration (FDA) method, using Listeria Enrichment Broth (LEB) and Listeria Selective Agar (LSA). Based on the results of isolation and identification, L. monocytogenes was present in only two of the milk samples (0.8%) while Listeria spp. were isolated from 14 (5.6%) of the vaginal swab samples. Among those 14 isolates, seven (2.8%), three (1.2%), two (0.8%) and two (0.8%) were identified as L. monocytogenes, L. welshimeri, L. seeligeri and L. innocua, respectively. Ten Listeria isolates were originated from 96 cattle with the history of abortion. Five out of 16 isolates were found to be positive by PCR for detecting iap gene. Keywords: Cattle, Listeria, Milk, Vaginal swab, Isolation, PCR GİRİŞ Listeriozis ruminantlarda abortus, ensefalomiyelitis ve septisemi ile karakterize, ekonomik kayıplara yol açan zoonotik bir infeksiyondur. Listeria lar 1-45 C gibi çok geniş ısı aralığında üreyebilirler. Tuza ve ph ya toleransları yüksektir 1-6. Doğal rezervuarlarının toprak ve memelilerin sindirim sistemi olması, Listeria lar ile gıdaların kontaminasyon riskini artırmaktadır. Ayrıca buzdolabı ısısında üreyebilmeleri halk sağlığı açısından önem arz etmektedir Listeria monocytogenes, 1960 yılına kadar deney hayvanları, yabani hayvanlar, kanatlılar ve evcil hayvanlar olmak üzere 50 den fazla hayvan türünden ve insanlardan izole edilmiştir Çevresel kontaminant olan Listeria lar denizlerden ve tatlı sulardan izole edildiği gibi işlenmiş su ürünlerinden de izole edilmişlerdir 18. İnfeksiyonun bulaşmasına sebep olan gıdaların başında süt ve süt ürünleri 19, çiğ et, tavuk eti, et ürünleri, çiğ sebze ve İletişim (Correspondence) /1157

2 988 Kars Yöresi Sığırlarından... deniz ürünleri 20 gelmektedir. Listeria cinsinde yer alan en patojen tür L. monocytogenes dir 12. Dünyanın birçok ülkesinde ve yurdumuzda yapılan araştırmalarda gıdalarda yüksek oranda L. monocytogenes bulunduğu saptanmıştır 12,21. Listeria lar intraselüler bakteriler olduğu için, sütte bulunan immunglobulin, lizozim, peroksidaz ve laktoferrin gibi antibakterisit maddelere karşı korunurlar. Ayrıca lökositler içerisinde bulunan Listeria lar, uygun olarak yapılmayan pastörizasyondan sonra canlı kalabilmekte ve buzdolabı ısısında üreyebilmektedir 9. Bunun doğal sonucu olarak da Listeria içeren süt ve diğer gıdalar, insanlarda gıda kaynaklı infeksiyon için risk teşkil etmektedir. Hazır gıda tüketiminin yaygınlaştığı gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki infeksiyon oranları her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu durum iş gücü kaybı ve sağlık giderlerinin artmasına neden olduğu için, Listeria lar ile ilgili çalışmaların önemi bir kat daha artmaktadır. İnsanlarda listerial infeksiyonların düşüklere sebep olabileceği ve dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir 7,11, Listeria infeksiyonlarında, yeni doğan bebekler, küçük çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar, kortikosteroid tedavisi görenler ve ilaç bağımlıları, AIDS, şeker, kanser ve böbrek hastaları gibi immunsupresif hastalar risk grubunu oluştururlar Listeriozis bulaşıcı olmayan sporadik vakalar şeklinde ortaya çıkar. Fakat özellikle silaj gibi kontamine kaynaklar koyunlarda salgınlara yol açabilir. Hastalık özellikle kış ve ilkbahar aylarında çok sık görülür. Kış aylarında sık görülme nedeni, silajla beslenmenin yanı sıra diğer patojenlerin üremesinin baskılandığı düşük ısılarda Listeria türlerinin üreyebilmeleridir 15. Listeriozisin teşhisinde kültürel yöntemlerle izolasyon ve identifikasyon yanında, serum aglütinasyon testi, komplement fikzasyon testi ve ELISA gibi serolojik testlerden de yararlanılmaktadır Flow Cytometric Metodu 37, Rapid Screening Test 38 ve son zamanlarda PCR tekniği de teşhis amacı ile kullanılmaktadır Bu çalışma ile, Türkiye deki mevcut 11 milyon baş sığırdan yaklaşık 400 bininin bulunduğu 42,43 Kars yöresinde, listerial infeksiyonların kültürel yöntemlerle ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmanın atık yapan sürülerden örneklemeler içermesi de abortlara sebep olan infeksiyonun, bölgedeki atıklarda durumu göstermesi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte yıllık 296 bin tonluk süt üretiminin, 285 bin tonunun inek sütünden sağlandığı yöremizde 43 süt, süt ürünleri ve diğer hayvansal gıdaların listerial infeksiyonlar açısından oluşturduğu risk durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOT Materyal Bu çalışmada, Şubat-Mayıs 2008 tarihleri arasında Kars Merkez ve Selim ilçesine bağlı köylerde atık yaptığı bilinen sığır sürülerinden rastgele-tesadüfi örnekleme ile 250 inekten, 250 süt ve 250 vajinal sıvap olmak üzere toplam 500 örnek Listeria türleri yönünden değerlendirildi. Metot Süt ve vajinal sıvap örneklerinden etken izolasyonu Lovett ve Hitchins in de (1988) önerdiği FDA yöntemine göre yapıldı. Süt Örneklerinden İzolasyon: Her örnekten 25 ml alınarak, 225 ml zenginleştirme sıvı besiyeri bulunan erlenmayerlere steril olarak konuldu. Daha sonra 30 o C de inkübasyona bırakıldı. İnkübasyondan 24 ve 48 saat sonra zenginleştirme besiyerlerinden LSA Besiyerine ekimler yapılarak 30 o C de 24 saat inkübe edildi 21, Vajinal Sıvap Örneklerinden İzolasyon: Tryptose broth içerisinde taşınarak laboratuvara getirilen vajinal sıvaplar deney tüplerinde bulunan 10 ml zenginleştirme sıvı besiyerine aktarıldı. Daha sonra 30 o C de inkübasyona bırakıldı. İnkübasyondan 24 ve 48 saat sonra zenginleştirme besiyerlerinden LSA Besiyerine ekimler yapılarak 30 o C de 24 saat inkübe edildi 21, Süt ve vajinal sıvap örneklerinin ekim ve inkübasyonunu takiben, besiyerinde üreyen pürüzsüz, yuvarlak ve merkezi parlak gri-siyah renkte görülen koloniler Listeria şüphesi ile Tryptic Soy Agar - Yeast Extract (TSA-YE) besiyerine azaltma yöntemi ile ekildi ve 30 o C de 24 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon süresi sonunda üreyen kolonilere Henry İluminasyon tekniği, Gram boyama, hareket muayenesi, katalaz testi, CAMP testi ve karbonhidrat fermentasyon testi uygulandı. İzole Edilen Listeria Türlerinden DNA Ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonu için klasik kloroform ekstraksiyon yöntemi 47 modifiye edilerek kullanıldı. Kloroform ekstraksiyon yöntemi TSA-YE besiyerinde üretilen her izolattan bir öze dolusu alınarak 200 µl FTS içeren ependorflara konuldu ve süspanse edildi. Üzerine 3 µl Proteinaz K (20 mg/ml) ilave edilip hafifçe karıştırıldı. Daha sonra 400 µl NaCl-EDTA-Tris- Na dodecylsulfate (NETS) lizis tampon solüsyonu eklenerek karışım hafifçe vortekslendi ve 65 o C de 15 dk. blok ısıtıcıda inkübe edildi. İnkübasyondan sonra hafifçe vortekslenip, üzerine 600 µl kloroform/izoamil alkol (24:1 oranında) ilave edildikten sonra her bir gode 15 sn. kuvvetlice vortekslenerek rpm de 10 dk. santrifüj edildi. Üstteki berrak kısım (süpernatant) yeni steril bir ependorfa alındı. Üzerine 0.1 volüm 3M sodyum asetat ve 2.5 volüm -20 o C de saklanan absolüt alkol ilave edilerek vortekslendi ve gece boyunca -20 o C de bekletildi. Ertesi gün rpm de 10 dk. santrifüj edildi. Böylece presipite olan DNA pelet haline geldi. Üstteki sıvı pelete

3 989 AKÇA, ŞAHİN zarar verilmeden boşaltıldı. Sonra ependorflara -20 o C de saklanan %70 lik etanoldan 1 ml eklendi. Vortekslendikten sonra rpm de 10 dk. santrifüj edildi. Pelete zarar vermeden alkol boşaltıldı ve ependorflar kuruması için oda ısısında 20 dk bekletildi. Kuruduktan sonra üzerine 100 µl distile su eklenerek vortekslendi ve kullanılıncaya kadar -20 o C de saklandı. PCR İşlemi Protein p60 ı kodlayan iap geni (invasion associated protein) bütün Listeria türlerinde bulunmaktadır. Bunun için iap genini hedef alan primerler tercih edildi 39. Lis1A; 5 -ATG AAT ATG AAA AAA GCA AC-3 (forward) Lis1B; 5 -TTA TAC GCG ACC GAA GCC AAC-3 (revers) Her bir örnek için 50 µl lik reaksiyon karışımı hazırlandı (34.6 µl ddh 2 O, 5 µl PCR buffer, 5 µl MgCl 2, 1 µl dntp (10 mm), 0.5 µl Primer Lis 1A (50 pmol), 0.5 µl Primer Lis 1B (50 pmol), 0.4 µl Taq DNA polymeraz ve 3 µl Templete DNA). PCR cihazı (thermal cycler), başlangıç denatürasyonu 95 o C de 5 dk. olmak üzere, 95 o C de 15 sn. denatürasyon, 58 o C de 30 sn. birleşme ve 72 o C de 50 sn. ekstensiyondan oluşan 30 siklus ve 72 o C de 10 dk. son ekstensiyondan oluşacak şekilde programlandı 39,40. PCR da amplifiye edilen gen bölgelerinin uzunluğunu saptamak amacıyla agaroz jel tekniği kullanıldı. Jeldeki ilk çukura DNA marker ı (Gene Ruler 1kb plus MBI Fermentas) 1 µl yüklendi. Diğer çukurlara ise her bir örnek için 1.5 µl 6x yükleme tamponu (Fermentas R0611), 5 µl PCR ürünü karıştırılarak yüklendi. Elektroforez jel düzeneği 80 volta ayarlanarak 1 saat yürütüldü. DNA fragman büyüklükleri UV illuminatörde görüntülendi. BULGULAR Süt Örneklerinden Listeria Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyon Bulguları Yapılan çalışmada 250 süt numunesi kültürel olarak değerlendirildi. Yapılan izolasyon ve identifikasyon sonucunda sadece 2 numuneden (%0.8) L. monocytogenes izole edildi. Sütlerinden L. monocytogenes izole edilen ineklerin ikisi de atık yapmıştı. Atık yapan 96 inekten, 2 (%2.1) L. monocytogenes izole edilmiş oldu. Süt örneklerinden Listeria monocytogenes izole edilen ineklerin vajinal sıvap örneklerinden izolasyon yapılamadı. Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyon Bulguları Yapılan çalışmada kullanılan 250 vajinal sıvap örneğinin 14 ünden (%5.6) Listeria spp. izole edildi. Bunlarında 7 si (%2.8) L. monocytogenes, 3 ü (%1.2) L. welshimeri, 2 si (%0.8) L. seeligeri ve 2 si de (%0.8) L. innocua olarak identifiye edildi. Atık yapmış 96 ineğin vajinal sıvap örneklerinin 8 inden (%8.3) Listeria spp. izole edilmiştir. Bu 8 izolatın 5 i L. monocytogenes, 2 si L. welshimeri ve 1 tanesi de L. seeligeri olarak identifiye edilmiştir. Sonuç olarak süt ve vajinal sıvap örneklerinden izole edilen toplam 16 Listeria spp. nin 10 u (%10.4) atık yaptığı bilinen 96 inekten izole ve identifiye edilmiştir. PCR Bulguları PCR yöntemi ile 16 izolattan 27S, 14V, 19V, 242V ve 244V olmak üzere 5 izolatın ve referans suşların 1.6 kb bant oluşturdukları tespit edildi (Şekil 1). Şekil 1. İzolatlara uygulanan iap gen bazlı PCR yöntemi ile saptanan Listeria DNA sının %1.5 luk agaroz jeldeki görüntüsü. 1 nolu kolon; 1 kb DNA step ladder plus marker, 2-4 nolu kolonlar; pozitif kontroller, 5-9 nolu kolonlar; izolatlar, 10 nolu kolon; negatif kontrol Fig 1. An agarose gel picture of amplified products from Listeria by iap based PCR. Lane 1. DNA ladder (1 kb step marker, Fermentas MBI), Lane 2-4. Positive controls, Lane 5-9. Listeria isolates, Lane 10. Negative control

4 990 Kars Yöresi Sığırlarından... TARTIŞMA ve SONUÇ Listeriozis, dünyanın birçok ülkesinde hayvan ve insanlarda sporadik ve endemik olarak görülen, infeksiyöz ve zoonotik bir hastalıktır 12. İnfeksiyon hayvanlarda septisemi, meningoensefalitis ve abort sonucu önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hastalık infekte hayvanlardan elde edilen önemli bir besin kaynağı olan süt ve süt ürünlerinin tüketimiyle insanlara bulaşabilmektedir. Ayrıca diğer gıda kaynaklı patojenlerin aksine, buzdolabı ısısında etkenin çoğalabilmesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı problemi oluşturmaktadır 8,10. Kennerman ve ark. 48 Bursa Yöresi nde yaptıkları L. monocytogenes antikor seroprevalans çalışmasında, silajla beslenen sığırların %57.5 luk seropozitiflik oranlarının silajla beslenmeyenlerin %18.3 lük seropozitiflik oranından istatistik olarak daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Abay ve Aydın 49 tarafından 2003 yılında yapılan çalışmada, Sivas ili Gemerek ilçesinde bir süt sığırcılığı işletmesinde bulunan sağlıklı 160 sığırdan 100 tanesi seçilerek Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında dışkı örnekleri alınmıştır. Ocak döneminde %61, Nisan döneminde %39, Temmuz döneminde %36 ve Ekim döneminde %59 Listeria spp. izole edilmiştir. Ayrıca Şahin ve Beytut 50 tarafından, Kars Yöresi nde 2004 yılının Mart ayında, 5 adet koyun atık fötuslarının karaciğer ve akciğerlerinden L. ivanovii izole edildiği rapor edilmiştir. Yapılan bu çalışmada, vajinal sıvap örneklerinden %5.6 ve süt örneklerinden %0.8 gibi düşük oranlarda izolasyon sağlanmıştır. Bu bölgede silaj ile beslemenin yok denecek kadar az olması, yörede infeksiyonun yayılımına katkıda bulunan başka faktörlerin de varlığını ortaya koymaktadır. Bölgemizdeki kış şartlarının uzun sürmesi ve şiddetli soğuklar nedeniyle hayvanların çok uzun süre kapalı kalmalarının oluşturduğu stresin, infeksiyonun oluşmasında etki yapacağı düşünülmektedir. Hayvan barınaklarının uygun standartlarda olmaması ve yeterli havalandırmanın yapılamaması da olumsuz şartları daha da ağırlaştırmaktadır. Bununla birlikte bölgenin sosyoekonomik yapısının düşük olması ve üreticilerin hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları infeksiyon riskini artırabilmektedir. Kısa zaman periyodunda izolasyon sağlanması ve kullanılan kimyasal maddelerle diğer mikroorganizmaların baskılanmasının maksimum düzeyde sağlanabilmesi nedeniyle bu çalışmada Listeria türlerinin izolasyonu amacıyla FDA nın bildirdiği yöntem seçilmiştir. Gün 21, sütlerden Listeria izolasyonunda FDA yöntemi ile 24 ve 48 saatlik zenginleştirmenin yeterli olduğu ve daha uzun süreli zenginleştirmelerin anlamsız ve gereksiz zaman kaybına yol açacağını vurgulamıştır. Güven 33 ise yaptığı çalışmada LSA besiyerinin Listeria türleri için, Modifiye McBride Agar (MMBA) ve McBride Agar (MBA) besiyerlerinden daha iyi izolasyon sağladığını ayrıca FDA nın bildirdiği yöntemde 48 saatlik zenginleştirmenin 7 günlük zenginleştirmeden daha başarılı olduğunu bildirmiştir. Besiyerleri değerlendirildiğinde, diğer bakterilerin üremesinin baskılandığı LSA besiyerinin, Listeria türlerinin üremesi için en uygun besiyeri olduğu görülmektedir. Cins düzeyinde ve tür düzeyinde Listeria ların belirlenmesinin LSA besiyerinde daha kolay olduğu görülmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu çalışmada da, Listeria türlerinin izolasyonu için kullanılan LEB ve LSA besiyerlerinin tatminkar oldukları ve kısa sürede sonuç verdikleri gözlendi. Yapılan çalışmada 250 süt numunesinin, sadece 2 sinden (%0.8) L. monocytogenes izole edildi. Rawool ve ark. 51 tarafından Hindistan da yapılan çalışmada, mastitisli 169 inek ve 74 bufalodan alınan süt örnekleri incelenmiş, inek süt örneklerinden (%0.6) ve bufalo süt örneklerinden (%1.4) 1 er örnekte L. monocytogenes izole edilmiştir. Çalışmadaki bulgular ile Rawool ve ark. nın bulguları paralellik göstermektedir. Hindistan da süt ineklerinden toplanan 2060 süt örneği ile yapılan diğer bir çalışmada ise, 139 (%6.74) Listeria spp. izolasyonu sağlanırken, L. monocytogenes izolasyonu 105 (%5.1) olmuştur 52. Parihar ve ark. 53 tarafından Hindistan da yapılan çalışmada süt besiciliği yapılan çiftliklerden sağlanan 123 süt örneği Listeria spp. yönünden analiz edilerek, 30 undan (%24.4) Listeria spp. izole edilmiştir. İdentifikasyon sonucunda bunların, 22 sinin (%17.87) L. monocytogenes, 4 ünün (%3.25) L seeligeri, 2 sinin (%1.63) L. innocua ve 2 (%1.63) sinin L. welshimeri olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma ile karşılaştırıldığında Hindistan da gerçekleştirilen bu çalışmada oldukça yüksek oranda izolasyon sağlanmıştır. Çalışmada genital sistemi hastalığı bulunan hayvanlardan örneklemenin yapılması, izolasyon oranlarının oldukça yüksek olmasını etkilemiş olabilir. Ertaş 9 Elazığ ilinde yaptığı çalışmada, atık yapmış koyunlardan aldığı 50 süt örneğinden Listeria cinsi bakteri izole edememiştir. Hasöksüz koyun süt örneğinin FDA yöntemi ile yaptığı izolasyon çalışmasında PALCAM Agar ve LSA besiyeri kullanmış ve Listeria türü izole edemediğini bildirmiştir. Ertaş ın yaptığı çalışmada izolasyon sağlayamaması, atık yapan koyunlardan sağlanan örnek sayısının azlığı nedeniyle olabileceği düşünülebilir. Ayrıca mastitislere sebep olan asıl etkenlerin, Listeria türleri olmadığı gerçeğini akla getirmektedir. Hasöksüz ün çalışmasında ise Listeria türü izole edememesini, herhangi bir semptom göstermeyen koyunlardan alınan süt örneklerinin çalışılmasına ve sayının nispeten az olmasına bağlanabileceği düşünülebilir. İzmir ve civarındaki işletmelerden sağlanan, klinik ve subklinik mastitisli 200 ineğe ait çiğ süt örneklerinin incelenmesi sonucu, 2 (%1) örnekte L. innocua tespit edilmiştir 54. Sivas ilinde yapılan çalışmada, FDA yöntemi ve 4 C de uygulanan iki aşamalı zenginleştirme tekniği kullanılarak 100 çiğ süt örneği incelenmiş, izolasyon sonucunda 4 (%4) L. monocytogenes ve 2 (%2) L. innocua olmak üzere, toplam %6 oranında Listeria spp. tespit edilmiştir. Araştırmacılar iki aşamalı zenginleştirmenin FDA

5 991 AKÇA, ŞAHİN yönteminden daha iyi sonuç vermesine rağmen, yöntemin 21 gün sürmesinin zaman açısından olumsuz bir durum olduğunu bildirmektedir 55. İstanbul Anadolu yakasındaki büyükbaş hayvan çiftliklerinden toplanan 370 çiğ süt ve marketlerden toplanan 186 sert peynir örneği incelenmiştir. Kültürel olarak yapılan incelemede, çiğ süt örneklerinin 17 sinde (%4.6), sert peynir örneklerinin 5 inde (%2.7) Listeria spp. izole edilmiştir. İncelenen 370 çiğ süt örneğinden izole edilen 17 Listeria spp. nin 8 i (%47.1) L. monocytogenes, 6 sı (%35.3) L. innocua, 3 ü (%17.6) L. welshimeri olarak tespit edilmiştir 56. Uysal ve Anğ 57 yaptıkları çalışmada FDA yöntemi kullanılarak 271 peynir, 221 çiğ süt, 11 lor ve 8 tereyağı olmak üzere toplam 511 örneği Listeria cinsi bakteriler açısından incelemeleri sonucunda, peynir örneklerinden 11 L. monocytogenes (%4), 1 L. grayi (%0.36); çiğ süt örneklerinden 1 L. monocytogenes (%0.45); tereyağlarından 1 L. monocytogenes (%12) suşu izole etmişlerdir. Yapılan çalışmalar bizim süt örneklerinden elde ettiğimiz izolasyon oranlarına nispeten uygunluk göstermektedir. Van il merkezindeki pastanelerden temin edilen 50 kremalı pasta örneğinin, 8 inden (%16) L. monocytogenes, 4 ünden (%8) L. innocua olmak üzere toplam 12 örnekten (%24) Listeria spp. izole edilmiştir 58. Listeriozis salgını olan bir bölgede, soğuk zenginleştirme yöntemi ile 121 süt örneğinin 15 (%12) inden ve sütleri süzmede kullanılan 14 filtrenin 2 (%14) sinden L. monocytogenes izole edilmiştir 59. Sonuçlar değerlendirildiğinde süt ve işlenmiş süt ürünlerinde listerial kontaminasyonun çok fazla olduğu görülmektedir. Bu da çoğunlukla, yeterince hijyen kurallarına uyulmadığı gerçeğini akla getirmektedir. Yapılan çalışmada kullanılan 250 vajinal sıvap örneğinin 14 ünden (%5.6) Listeria spp. izole edildi. Bunlarında 7 si (%2.8) L. monocytogenes, 3 ü (%1.2) L. welshimeri, 2 si (%0.8) L. seeligeri ve 2 side (%0.8) L. innocua olarak identifiye edildi. Chaudhari ve ark. 60 da Hindistan da yaptıkları bir çalışmada bufalolardan aldıkları 125 vajinal sıvap örneğinden, 8 inde (%6.4) Listeria spp. izole etmişlerdir. Bunlarında 3 ünün (%2.4) L. monocytogenes, 1 inin (%0.8) L. ivanovii olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar karşılaştırıldığında izolasyon oranlarının son derece benzer olduğu görülmektedir. Parihar ve ark. 53, genital sistem hastalığı bulunan 20 inekten alınan serviko-vajinal sıvap örneklerini Listeria spp. yönünden incelemiş, 4 ünden (%20) Listeria spp. izole etmişlerdir. İzolatların 2 si (%10) L. monocytogenes ve 2 si de (%10) L. innocua olarak identifiye edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen izolasyon oranları ise bizim oranlarımızdan oldukça fazladır. Bunun sebebi sadece genital sistem hastalığı bulunan ineklerden örneklerin alınmış olmasına ve örnek sayısının azlığına bağlanabilir. Yürütülen bu çalışmada da sadece atık yapan 96 inek dikkate alındığında, vajinal sıvap örneklerinden Listeria izolasyon oranının %8.3 olduğu görülmektedir. Ayrıca atık vakalarının birçoğunun eski olduğu da göz önüne alınırsa bu oranın makul olduğu düşünülebilir. Holko ve ark peynir ve 30 çiğ süt örneğini kültürel ve Nested PCR yöntemiyle incelemişler; kültür yönteminde 24 saatlik zenginleştirme sonrası 12, 48 saatlik zenginleştirme sonrası 18 pozitif sonuç alınırken PCR ile de 18 örneğin pozitif tespit edildiğini bildirmişlerdir. Kültür yönteminde işlemler 5-10 gün sürmekte oysa PCR iki gün gibi kısa bir sürede sonuçlanmaktadır. Ayrıca başka laboratuvarlarda identifikasyonu yapılmış 60 izolatla yapılan çalışma ile de gösterilmiştir ki, nonhemolitik L. monocytogenes ile L. innocua nın geleneksel biyokimyasal yöntemlerle ayrımı daha zordur 41. Kültürel yöntemlerle izole ve identifiye edilen 16 Listeria izolatının PCR yöntemi ile, 27S, 14V, 19V, 242V ve 244V numaralı izolatları (%31.25) pozitif olarak tespit edilmiştir. Rawool ve ark. 51 yaptıkları çalışmada izole ettikleri 5 Listeria izolatına iap genini hedef alan PCR uygulamışlar ve 3 izolatta pozitif sonuç almışlardır. Ayrıca virülensi belirleyen diğer genleri, plca, prfa, acta ve hlya yı hedef alan PCR işlemlerinin hiçbirisinde tek başına tam pozitiflik sağlanamamıştır. Bu çalışma özellikle saha suşları ile yapılan ve virülens genlerini hedef alan PCR çalışmalarında her Listeria izolatında kesin pozitif sonuç alınamayabileceğini göstermektedir. PCR ile pozitifliği ispatlanamayan izolatların farklı saha suşları olabileceği veya iap geninde farklılıklar olabileceği anlaşılmaktadır. Listeria cinsindeki bakteriler hücre içinde yaşamaları, olumsuz çevre şartlarında hatta buzdolabı ısısında yaşayabilmeleri, sağlıklı insanların ve hayvanların sindirim sisteminde hiçbir hastalığa neden olmadan varlıklarını sürdürebilmeleri ve çevrede çok yaygın olarak bulunabilmeleri nedeniyle çok dikkatli değerlendirilmelidirler. L. monocytogenes infeksiyonuna maruz kalan hayvanların atık fötusları, salgıları ve sütleri çevresel kontaminasyona sebep olurlar. İnfeksiyonda mortalite oranı düşük olmasına rağmen, morbidite oranı %20 civarındadır. Çiğ sütlerdeki listerial varlık her ne kadar infeksiyon kaynaklı ise de, özellikle pastörize sütlerdeki Listeria varlığı ancak sonradan oluşan kontaminasyona ve buzdolabı ısısında üreyebilme yeteneğine bağlanabilmektedir. Listerial infeksiyonlarda silaj önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan birçok araştırma, uygun şartlarda hazırlanmayan ve muhafaza edilmeyen silajların listerial infeksiyon için tehlike arz ettiğini göstermektedir. Sonuç olarak çalışmanın yapıldığı Kars yöresinde atık yapan sığırların sütleri ile L. monocytogenes i çevreye yaydıkları ve bunun sonucunda da hayvancılıkla uğraşanların ve bu sütleri tüketenlerin listerial infeksiyonlara maruz kalabileceği kanaatine varılmıştır. Aynı sürüdeki hayvanların da infeksiyona maruz kalabileceği ve bunun sonucunda daha büyük ekonomik kayıpların oluşacağı düşünülebilir. Yaklaşık 400 bin baş sığırın bulunduğu ve yıllık 285 bin ton inek sütü üretiminin olduğu yöremizde insan ve hayvan sağlığının listerial infeksiyonlar bakımından risk teşkil edebileceği kanaatine varıldı. Hayvan yetiştiriciliğinin ve hayvansal ürünlerin fazlaca üretildiği ve pazarlandığı Kars

6 992 Kars Yöresi Sığırlarından... ilinde listerial infeksiyonların göz ardı edilmemesi ve gereken koruma ve kontrol tedbirlerinin alınması, bu bağlamda çiftlik sahiplerinin, hayvan bakıcılarının, gıda ürünleri üretimi yapılan işletmelerin ve sağlık personelinin infeksiyonlar hakkında bilgilendirilmelerine önem verilmelidir. Ayrıca konuya ilişkin daha kapsamlı çalışmaların planlanarak uygulamaya konması, halk sağlığı açısından önemli olduğu gibi ekonomik faydalar da sağlayacaktır. KAYNAKLAR 1. Arda G: Süt ve süt ürünlerinde Listeria varlığının araştırılması. Uzmanlık Tezi, Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul, Ekici K, İşleyici Ö, Sağun E: Süt ve süt ürünlerinde Listeria monocytogenes varlığı. YYÜ Vet Fak Derg, 15 (1-2): , George SM, Lund BM, Brocklehurst TF: The effect of ph and temperature on initiation of growth of Listeria monocytogenes. Letters in Applied Microbiology, 6, , Lovett J: Taxonomy and general characteristics of Listeria spp. In, Miller AJ, Smith JL, Somkuti GA (Eds): Foodborne Listeriosis. Society for Industrial Microbiology, Chapter: 3, pp. 9-12, Elsevier Science Pub, Newyork, Schuchat A, Swaminathan B, Broome CV: Epidemiology of human listeriosis. Clin Microbiol Rev, 4 (2): , Seeliger HPR, Jones D: Genus Listeria Pirie In, Sneath PAH, Mair NS, Sharpe ME, Holt JG (Eds): Bergey s Manual of Systematic Bacteriology. Vol 2., pp , The Williams and Wilkins Co, Baltimore, Doyle ME: Virulence Characteristics of Listeria monocytogenes. pp. 1-13, Food Research Institute, University of Wisconsin, Madison, Doyle MP, Schoeni JL: Selective-Enrichment Procedure for isolation of Listeria monocytogenes from fecal and biologic specimens. Appl Environ Microbiol, 51 (5): , Ertaş HB: Elazığ bölgesinde koyun ve keçi sütlerinden Listeria türlerinin izolasyonu. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ Hayes PS, Graves LM, Ajello GW, Swaminathan B, Weaver RE, Wenger JD, Schuchat A, Broome CV and Listeria Study Group: Comparison of Cold Enrichment and U.S. Department of Agriculture Methods for isolating Listeria monocytogenes from naturally contaminated food. Appl Environ Microbiol, 57 (8): , Ayaz ND, Erol İ: Listeria monocytogenes in önemi ve virülens faktörleri. Erişim tarihi: Gellin BG, Broome CV: Listeriosis. J Am Med Assoc, 261 (9): , Gray ML: Epidemiological aspects of Listeriosis. Am J Public Health Nations Health, 53, , Gray ML, Killinger AH: Listeria monocytogenes and listeric infections. Bacteriol Rev, 30, , Picoux JB: Ovine listeriosis. Small Ruminant Research, 76, 12-20, Seeliger HPR: Modern taxonomy of the Listeria group relationship to its pathogenicity. Clin Invest Med, 7 (4): , Seeliger HPR: Listeriosis-History and Actual Developments. Infection, 16 (Suppl. 2): 80-84, Kılınç B: Su ürünlerinde Listeria monocytogenes. EÜ Su Ürünleri Dergisi, 18 (3-4): , Pini PN, Gilbert RJ: A comparison of two procedures for the isolation of Listeria monocytogenes from raw chickens and soft cheeses. Int J Food Microbiol, 7, , Parihar VS, Barbuddhe SB, Danielsson-Tham ML, Tham W: Isolation and characterization of Listeria species from tropical seafoods. Food Control, 19, , Gün H: İstanbul ve yöresindeki sağlıklı ineklerin sütlerinde Listeria türlerinin izolasyon, identifikasyon ve patojenitesi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Gahan CGM, Hill C: Gastrointestinal phase of Listeria monocytogenes infection. J Appl Microbiol, 98, , Anonim: İsolation and identification of Listeria monocytogenes from red meat, poultry, egg, and environmental samples. Laboratory Guidebook Notice of Change, pdf. Accessed: Anonim: İsolation and identification of Listeria monocytogenes from red meat, poultry, egg, and environmental samples. gov/pdf/mlg_8_07.pdf. Laboratory Guidebook Notice of Change, Accessed: Anonim: Listeria monocytogenes. Erişim tarihi: Anonim: Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, 5th ed., Accessed: Aktepe OC: Ülkemizde Listeriozun insanlardaki durumu. I. Ulusal Zoonoz Kongresi, Erzurum, s. 61, 3-6 Aralık Erol İ: Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi Kitabı. s , Pozitif Matbaacılık, Ankara, Lorber B: Listeriosis. Clin Infect Dis, 24, 1-11, Anonim: Listeria monocytogenes and Listeriosis. Kenneth Todar University of Wisconsin-madison Department of Bacteriology. Todar s Online Textbook of Bacteriology bacteriology.net/listeria.html. Accessed: Erdoğan HM: An epidemiological study of listeriosis in dairy cattle. PhD Thesis, Bristol Universty, Bristol, UK Erdoğan HM, Gökçe G, Gökçe Hİ, Kırmızıgül AH, Güneş V, Sural E, Yılmaz K: Kars Yöresi ndeki sığırlarda Listeria monocytogenes infeksiyonlarının ELISA yöntemi ile araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 5 (1): 43-46, Güven A: Elazığ ilinde tüketime sunulan et ve bazı et ürünlerinde Listeria türlerinin araştırılması. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Hasöksüz M, Ilgaz A: Marmara Bölgesindeki sağlam koyunların kan serumlarında ELISA yöntemi ile Listeria monocytogenes e karşı oluşan antikorların saptanması ve listeriosis üzerinde etiyolojik-epizootiolojik çalışmalar. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 26, , İkiz S: Listeriozun Laboratuvar tanısı. I. Ulusal Zoonoz Kongresi, Erzurum, s , 3-6 Aralık Kennerman E, Erdoğan HM, Şentürk S, Gölcü E: Bursa bölgesindeki koyunlarda Listeriosisin ELISA ile serolojik tanısı. Vet Cerrahi Derg, 6 (3-4): 22-25, Donnelly CW, Baigent GJ: Method for flow cytometric detection of Listeria monocytogenes in milk. Appl Environ Microbiol, 52 (4): , Evanson DJ, Klatt MJ, Donlevy TP, Flowers RS: Agar-based 24-H Method for presumptive identification of Listeria monocytogenes. J Food Prot, 54 (5): , Bubert A, Hein I, Rauch M, Lehner A, Yoon B, Goebel W, Wagner M: Detection and differentiation of Listeria spp. by a single reaction based on multiplex PCR. Appl Environ Microbiol, 65 (10): , Bubert A, Köhler S, Goebel W: The homologous and heterologous regions within the iap gene allow genus and species-specific identification of Listeria spp. by polymerase chain reaction. Appl Environ Microbiol, 58 (8): , Holko I, Urbanova J, Kantikova M, Pastorova K, Kmet V: PCR detection of Listeria monocytogenes in milk and milk products and differentiation of suspect isolates. Acta Vet Brno, 71, , Anonim: Kars Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, 2009 yılı hayvan mevcutları verileri. Erişim tarihi: Anonim: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Büyükbaş hayvan sayıları. Erişim tarihi:

7 993 AKÇA, ŞAHİN 44. Post DE: Food-borne Pathogens. Monograph Number 2 (Listeria). pp. 3-25, Oxoid, Basingstoke, Hampshire, England, Gorski L: Identification adn detection. Pheotypic identification. In, Liu D (Ed): Handbook of Listeria monocytogenes. pp , CRC Press, Boca Raton, Florida, USA Warburton DW, Farber JM, Armstrong A, Caldeira R, Hunt T, Messier S, Plante R, Tiwari NP, Vinet J: A comparative study of the FDA and USDA methods for the detection of Listeria monocytogenes in foods. Int J Food Microbiol, 13, , Sambrook J, Russell D: Molecular cloning: A laboratory manual. Third ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, America Kennerman E, Babür C, Kılıç S: Determination of seroprevalence of Listeria monocytogenes antibodies in cattle in Bursa province of Turkey. Uludağ Univ Vet Fak Derg, 24, 95-98, Abay S, Aydın F: Sağlıklı sığırların dışkılarından Listeria spp. izolasyon ve identifikasyonu. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14 (3): , Şahin M, Beytut E: Abortions in sheep due to Listeria ivanovii in the Kars region. Turk J Vet Anim Sci, 30, , Rawool DB, Malik SVS, Shakuntala I, Sahare AM, Barbuddhe SB: Detection of multiple virulence-associated genes in Listeria monocytogenes isolated from bovine mastitis cases. Int J Food Microbiol, 113, , Kalorey DR, Warke SR, Kurkure NV, Rawool DB, Barbuddhe SB: Listeria species in bovine raw milk: A large survey of Central India. J Food Control, 19, , Parihar VS, Barbuddhe SB, Chakurkar EB, Danielsson-Tham ML, Tham W: Isolation of Listeria species from farm bulk milk at the receiving dairy plant and cervico-vaginal swabs from dairy cows in Goa. Indian J Comp Microbiol Immunol Infect Dis, 28 (1): 1-5, Eskiizmirliler SN: İzmir Bölgesi mastitisli inek sütlerinden Listeria spp. izolasyonu. Bornova Vet Kont Araşt Enst Derg, 21 (35): 43-53, Ünlü GV, Ünlü M, Bakıcı MZ: Incidence of Listeria spp. from raw milk in Sivas. Türk J Med Sci, 28, , Arda G, Özsoy MF, Koçak N, Çavuşlu Ş, Keskin K, Yenen OŞ: Süt ve süt ürünlerinde Listeria araştırılması. Klimik Derg, 9 (3): , Uysal HK, Anğ Ö: Süt ve süt ürünlerinden izole edilen Listeria türleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 33, , Sancak YC, İşleyici Ö, Elibol C, Ekici K: Van da tüketime sunulan kremalı pastalarda Listeria türlerinin varlığının belirlenmesi. YYÜ Vet Fak Derg, 13 (1-2): 8-11, Hayes PS, Feeley JC, Graves LM, Ajello GW, Fleming DW: İsolation of Listeria monocytogenes from raw milk. Appl Environ Microbiol, 51 (2): , Chaudhari SP, Malik SVS, Chatlod LR, Barbuddhe SB: Isolation of pathogenic Listeria monocytogenes and detection of antibodies against phosphatidylinositol-specific phospholipase C in buffaloes. Comp Immunol Microbiol Infect Dis, 27 (2): , 2004.

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Abay S, Aydın F SAĞLIKLI SIĞIRLARIN DIŞKILARINDAN LİSTERİA SPP. İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU* Isolation and Identification of Listeria Spp. from Faeces Samples of Healty Cattle

Detaylı

Erzincan İli Tulum Peynirlerinden Listeria spp. İzolasyonu ve İdentifikasyonu*

Erzincan İli Tulum Peynirlerinden Listeria spp. İzolasyonu ve İdentifikasyonu* Erciyes Üniv Vet Fak Derg 9(3) 149-156, 2012 J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(3) 149-156, 2012 M.G. AZAK, H. KILIÇ, H. Araştırma HIZLISOY, Makalesi S. ABAY Research Article Erzincan İli Tulum Peynirlerinden

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

Et Ve Et Ürünlerinden Listeria Monocytogenes in İzolasyonu

Et Ve Et Ürünlerinden Listeria Monocytogenes in İzolasyonu Berktaş ve ark. Van Tıp Dergisi: 13 (2):36-41, 2006 Et Ve Et Ürünlerinden Listeria Monocytogenes in İzolasyonu Mustafa Berktaş*, Edibe N. Bozkurt*, Hamza Bozkurt*, Mustafa Alişarlı**, Hüseyin Güdücüoğlu

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Listeria monocytogenes Analizi (Kaynak 2) 1

Listeria monocytogenes Analizi (Kaynak 2) 1 Listeria monocytogenes Analizi (Kaynak 2) 1 01. Standart Analiz Yöntemi 02. İzolasyon 03. İdentifikasyon 04. Serolojik Testler 05. Faj Tiplendirmesi 06. Genetik Analizler 07. Listeria Sayımı 08. Hızlı

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Van da Tüketime Sunulan Dondurmalarda Bazı Patojenlerin Varlığının Araştırılması*

Van da Tüketime Sunulan Dondurmalarda Bazı Patojenlerin Varlığının Araştırılması* Ağaoğlu ve Alemdar YYÜ Vet Fak Derg 2004, 15 (1-2):59-64 Van da Tüketime Sunulan Dondurmalarda Bazı Patojenlerin Varlığının Araştırılması* Sema AĞAOĞLU 1 Süleyman ALEMDAR 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

Vet. Bil. Derg. (2008), 24, 1; 69-75 ARAÞTIRMA MAKALESÝ KONYA DA ÜRETÝLEN SÜZME (TORBA) YOÐURTLARIN BAZI MÝKROBÝYOLOJÝK VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝ K. Kaan Tekinþen @ 1 Mustafa Nizamlýoðlu 1 Nazif Bayar 2

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Listeria monocytogenes Varlığı

Süt ve Süt Ürünlerinde Listeria monocytogenes Varlığı Süt ve Süt Ürünlerinde Listeria monocytogenes Varlığı Kamil EKİCİ Özgür İŞLEYİCİ Emrullah SAĞUN YYU Veteriner Fak. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı/ Zeve kampusü / VAN ÖZET Doğada çok yaygın

Detaylı

Email adress bkenar@aku.edu.tr beytullahkenar@yahoo.co.uk Tel 0272 2281312/141 GSM 0505 3460685

Email adress bkenar@aku.edu.tr beytullahkenar@yahoo.co.uk Tel 0272 2281312/141 GSM 0505 3460685 Beytullah KENAR Email adress bkenar@aku.edu.tr beytullahkenar@yahoo.co.uk Tel 0272 2281312/141 GSM 0505 3460685 Degree Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi 1979 Doktora

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SELMİN ÖZER 8/1/61 SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE

Detaylı

Türkiye nin mevcut HPAI Durumu. o Türkiye, de OIE ye HPAI yönünden arilik bildirimini yapmıştır.

Türkiye nin mevcut HPAI Durumu. o Türkiye, de OIE ye HPAI yönünden arilik bildirimini yapmıştır. Türkiye nin mevcut HPAI Durumu o Türkiye, 14.07. 2008 de OIE ye HPAI yönünden arilik bildirimini yapmıştır. Survey Çalışmaları PASİF SURVEY (1) 2005-2006 salgınlar sonrası 01/04/2006-05/02/2007 *Muayeneye

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Gıda ve Yemlerde Salmonella Gelişimi imi ve Analiz Metotları Şebnem Ö Budak 08-09 09 Ekim 2008, İzmir Salmonella spp. Salmonella spp., enterobacteriaceae familyası üyesi, fakültatif anaerob, gram negatif,

Detaylı

Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi

Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi Servikal Erozyon Bulgusu Olan Kadınlarda HPV nin Araştırılması ve Genotiplerinin Belirlenmesi Doç Dr Ayşen BAYRAM Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. GİRİŞ İnsan Papilloma Virus

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ Örnekleme Çalışmaları: Önemli Noktalar DNA ÇALIŞMASI Projenin

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2014 S0557&S0558 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DONDURMALARDA Listeria spp. VARLIĞININ KLASİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLE SAPTANMASI BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1 ISSN: 1308-0679 ARAŞTIRMA http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine Mayıs 2003-Aralık 2008 Tarihleri Arasında

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.MİK.PR.02 YAYIN TRH. KASIM 2011 REV. TRH. EYLÜL 2012 REV. NO.1 SAYFA NO.1/14 1. AMAÇ: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat, Moleküler mikrobiyoloji

Detaylı

A2. Otlu S., Şahin M., Genç O. : Occurence of anthrax in Kars district, Turkey. Acta Veterinaria Hungarica, 50 (1):17-20, 2002.

A2. Otlu S., Şahin M., Genç O. : Occurence of anthrax in Kars district, Turkey. Acta Veterinaria Hungarica, 50 (1):17-20, 2002. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A1. Otlu S., Aydın F., Gökçe G., Genç O., Güler M.A.: Kars yöresi sığırlarında Bovine Leukaemia Virus İnfeksiyonu üzerinde serolojik ve hematolojik

Detaylı

İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri Bakımından İncelenmesi 1

İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri Bakımından İncelenmesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 03 Sayı: 06 Sayfa: 6 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050601.pdf İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Koyun kan serumları ve fetuslarının bakteriyel atık etkenleri yönünden incelenmesi

Koyun kan serumları ve fetuslarının bakteriyel atık etkenleri yönünden incelenmesi Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Derg, 18, 11-16, 2007 Koyun kan serumları ve fetuslarının bakteriyel atık etkenleri yönünden incelenmesi Uğur KÜÇÜKAYAN 1, Asiye DAKMAN 1, Ufuk ÜLKER 1, Kaan MÜŞTAK 1 1 Etlik

Detaylı

Konya ilinde köpeklerde listeriozis seroprevalansı

Konya ilinde köpeklerde listeriozis seroprevalansı Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Konya ilinde köpeklerde listeriozis seroprevalansı The seroprevalence of canine listeriosis in dogs in Konya province Zeki ARAS

Detaylı

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar Temel Genetik Kavramlar DNA izolasyon yöntemleri Kromozom, DNA ve Gen Hücre Nukleus Kromozomlar Gen Prof.Dr.Uğur ÖZBEK Protein DNA çift sarmalı Allel Segregasyonu Şeker Fosfat omurga Bazlar Baz çifti A

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı

GIDA LABORATUVARLARI. 2015 Yılı Eğitim Programı GIDA LABORATUVARLARI 2015 Yılı Eğitim Programı Gıda Laboratuvarları Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile teknik farkındalık yaratmakta ve sektörde faaliyet gösteren şirketlere uzman

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 9 MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara WORLD HEALTH ORGANIZATION

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

ESERLER. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Özcengiz E., Kılınç K., Büyüktanır Ö., Günalp A. 2004. Rapid purification of Pertussis Toxin (PT) and Filamentous Hemagglutinin (FHA) by

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Gıdalarda Escherichia coli Olmayan Fekal Koliformlar Üzerine bir Araştırma 1

Gıdalarda Escherichia coli Olmayan Fekal Koliformlar Üzerine bir Araştırma 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 02 Sayfa: 1-5 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702040201.pdf Gıdalarda Escherichia coli Olmayan Fekal Koliformlar Üzerine bir Araştırma 1 Hilal B.

Detaylı

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Eyüp Ablak*, Murat Çimen**, Damla Karakoç*,

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü BRUSELLOZİS (Dünyadaki ve Ülkemizdeki durum; Yapılan Çalışmalar) Dr. Vet. Hekim Ramazan UZUN Vet. Hekim İbrahim KÖŞKER Vet. Hekim Ahmet SAFRAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : berdem@ahievran.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : berdem@ahievran.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Belgin Erdem İletişim Bilgileri Adres Telefon : +90 386 280 45 48 Mail : berdem@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 29.09.1965 : Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu Fırat TOK*, Murat ÇİMEN**,

Detaylı

SIGIRLARDA LIsTERIAL ENSEFALITIs OLGUSU

SIGIRLARDA LIsTERIAL ENSEFALITIs OLGUSU ETLiK VETERiNER MiKROBivOLO.Ji DERGiSi'NiN Sayi: 4 1996 ve Ci lt : 8 den AYRI BASKi SIGIRLARDA LIsTERIAL ENSEFALITIs OLGUSU RÜstÜ TASTAN / Nejat AYDIN / Hasan AK7'AR Veli GÜLYAZ / A.Gökhan SENOL Etlik

Detaylı

Temas kurulacak kiģiler: Uzm. Dr. Belkıs LEVENT Tel: 312-565 55 38 E-posta: b_levent@yahoo.com

Temas kurulacak kiģiler: Uzm. Dr. Belkıs LEVENT Tel: 312-565 55 38 E-posta: b_levent@yahoo.com SUġ HAZIRLAMA VE GÖNDERME PROSEDÜRÜ - Saklanmak veya gönderilmek istenen Salmonella şüpheli suşlar SS, XLD veya HE agar gibi seçici bir besiyerine pasajlanarak, saf kültürleri elde edilir. - Yatık nutrient

Detaylı

Molecular Characterization of Human Isolate of Fasciola hepatica in Turkey

Molecular Characterization of Human Isolate of Fasciola hepatica in Turkey Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (Suppl-A): A139-A143, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2012.6064 RESEARCH ARTICLE Türkiye de İnsan Fasciola hepatica İzolatının Moleküler Karakterizasyonu Salih KUK * Süleyman YAZAR *

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

KATETER İNFEKSİYONLARI TANI

KATETER İNFEKSİYONLARI TANI KATETER İNFEKSİYONLARI TANI YÖNTEMLERİ İ Dr Nefise ÖZTOPRAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kateter İnfeksiyonu Klinik ik bulgular l Mikrobiyolojik

Detaylı

MAYIS 2012 S0501&S0502

MAYIS 2012 S0501&S0502 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU MAYIS 2012 S0501&S0502 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

Şanlıurfa Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Mavidil Virus Antikorlarının Araştırılması

Şanlıurfa Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Mavidil Virus Antikorlarının Araştırılması Şanlıurfa Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Mavidil Virus Antikorlarının Araştırılması İrfan ÖZGÜNLÜK 1*, Mehmet ÇABALAR 1 1 Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

Sığırlarda Paratüberküloz PARATÜBERKÜLOZ

Sığırlarda Paratüberküloz PARATÜBERKÜLOZ PARATÜBERKÜLOZ Paratüberküloz (ptb), Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in (MAP) neden olduğu, ruminantların ishalle seyreden kronik, yangısal ve ölümcül bir hastalığıdır. Enfeksiyon uzun süren

Detaylı

PCR ve RFLP YÖNTEMLERİ İLE MYCOBACTERIUM TÜRLERİNİN İDENTİFİKASYONU

PCR ve RFLP YÖNTEMLERİ İLE MYCOBACTERIUM TÜRLERİNİN İDENTİFİKASYONU 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun PCR ve RFLP YÖNTEMLERİ İLE MYCOBACTERIUM TÜRLERİNİN İDENTİFİKASYONU Prof.Dr. Ahmet SANİÇ 1, Doç.Dr. Cafer

Detaylı

Doç.Dr. V. Soydal ATASEVEN

Doç.Dr. V. Soydal ATASEVEN Doç.Dr. V. Soydal ATASEVEN Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, Hatay Sığırların Nodüler Ekzantemi - Afrika Hastalığı (LSD) Sığırların Üç Gün Hastalığı (Bovine Ephemeral

Detaylı

Keçi Sütü Somatik Hücrelerinden Genomik DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform ve Chelex 100 Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması *

Keçi Sütü Somatik Hücrelerinden Genomik DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform ve Chelex 100 Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 16-20 Keçi Sütü Somatik Hücrelerinden Genomik DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform ve Chelex 100 Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması * Fulya ÖZDİL 1 Ensar BAŞPINAR

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Erzene Mahallesi Ankara Caddesi No: 172/155 35010 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 388 00 10 Faks : 0232 388 50 52 E-Posta : kyb@bornovavet.gov.tr

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ. mcetindag@tagem.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1995. Veteriner Fakültesi - 1982

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ. mcetindag@tagem.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ. Veteriner Fakültesi Parazitoloji 1995. Veteriner Fakültesi - 1982 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ Ünvan Daire Başkanı Telefon 3153392 E-mail mcetindag@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri Yozgat - 1959 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Ankara

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Timur GÜLHAN Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Y.

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Bruselloz Şüpheli Olgularda Brucella canis Seroprevalansının Araştırılması

Bruselloz Şüpheli Olgularda Brucella canis Seroprevalansının Araştırılması Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 152-157 Bruselloz Şüpheli Olgularda Brucella canis Seroprevalansının Araştırılması Investigation of Brucella canis Seroprevalence in Brucellosis

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

TÜBİTAK MAM GEN MÜHENDM HENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJB YOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) TANITIMI IKEV Türkiye için Biyoteknoloji Toplantısı 8 Kasım m 2007 1 GMBE Personeli Araştırmacı 50 Toplam Personel 65 Teknisyen

Detaylı

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Asiye İLHAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Zeynep DEMİR 1, Zinet TURHAN 1, Burçin

Detaylı

Çiftlik Hayvanlarında Brusellozisin Serolojik Tanısında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması*

Çiftlik Hayvanlarında Brusellozisin Serolojik Tanısında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2015; 10(1): 6-12 Araştırma Makalesi Çiftlik Hayvanlarında Brusellozisin Serolojik Tanısında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması* Harun ÖZTÜRK 1, Fatih BÜYÜK 2*

Detaylı

Kayseride sat a sunulan çi süt numunelerinde varl n n klasik kültür yöntemi ile belirlenmesi

Kayseride sat a sunulan çi süt numunelerinde varl n n klasik kültür yöntemi ile belirlenmesi Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARA TIRMA MAKALES RESEARCH ARTICLE Kayseride sat a sunulan çi süt numunelerinde varl n n klasik kültür yöntemi ile belirlenmesi Kemal ÖZKAYA, Yeliz

Detaylı

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Antibıotic Susceptibilities of Salmonella and Shigella Bacteria Isolated From Our Region M, Zahir BAKICI *, Sema

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Kocatepe Veterinary Journal

Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Vet J (2016) 9(1): 19-23 DOI: 10.5578/kvj.10870 Submittion: 10.09.2015 Accepted: 15.01.2016 Kocatepe Veterinary Journal RESEARCH ARTICLE The Determination of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma

Detaylı

Doktora Tezi : Growth abilities and enterotoxin production of Staphylococcus aureus strains in herby cheese.

Doktora Tezi : Growth abilities and enterotoxin production of Staphylococcus aureus strains in herby cheese. CURCICULUM VITAE Name Surname: LEVENT AKKAYA Birth Date: 1967 E-mail: leventakkaya@aku.edu.tr Phone: 05057922925 Degree Department University Years Master of Science Faculty of Veterinary Medicine Uludağ

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI Dr. Ebru AYDIN Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Halk Sağlığı Uygulamalarında Veterinerlik Hizmetlerinin Rolü Sempozyumu Ankara,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Verem Savaşı Dairesi Başkanı Kurs Programı Tüberküloz tanı ve tedavisi TB bakteriyolojik tanısında yeni yöntemler 23 Nisan

Detaylı

HAYVANLARDA BRUCELLOSİS VE. Uzm.Vet.Hek.Nedret AYDIN

HAYVANLARDA BRUCELLOSİS VE. Uzm.Vet.Hek.Nedret AYDIN HAYVANLARDA BRUCELLOSİS VE EPİDEM DEMİYOLOJİSİ Uzm.Vet.Hek.Nedret AYDIN Brucella larınneden olduğu Brucellosis; sığır, koyun, keçi, domuz, koç vs. gibi hayvanlarda, özellikle, testis, meme, uterus gibi

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 41

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 41 ÖZET: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Başkanı Dalı Prof. Dr. Mehmet Kale; Ülkemizdeki viral hayvan hastalıklarının teşhisi ve önlenmesine yönelik yapılan bilimsel

Detaylı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ Koliform Bakteri Grubunun Tanımı Koliform grubunu oluşturan bakteriler; tamamı aerobik veya fakültatif anaerobik olan, gram negatif, spor oluşturmayan,

Detaylı

(Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

(Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ (Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Dr Vildan AVKAN-OĞUZ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı