Kars Yöresi Sığırlarından Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin Araştırılması [1]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kars Yöresi Sığırlarından Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin Araştırılması [1]"

Transkript

1 Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (6): , 2011 DOI: /kvfd RESEARCH ARTICLE Kars Yöresi Sığırlarından Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin Araştırılması [1] Doğan AKÇA * Mitat ŞAHİN ** [1] Aynı adlı doktora tezinden özetlenen bu araştırma Kafkas Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Fonu tarafından 2008-VF-013 nolu proje olarak desteklenmiştir * Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, TR Kars - TÜRKİYE ** Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TR Kars - TÜRKİYE Makale Kodu (Article Code): KVFD Özet Bu çalışmada, Kars merkez ve Selim ilçesine bağlı köylerde atık yaptığı bilinen sığır sürülerinde bulunan 250 inekten alınan süt ve vajinal sıvap örnekleri olmak üzere toplam 500 örnek Listeria cinsi bakteriler yönünden kültürel olarak değerlendirildi. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) nın bildirdiği yöntem ile yapılan izolasyon çalışmasında, Listeria Enrichment Broth (LEB) ve Listeria Selective Agar (LSA) kullanılmış, süt örneklerinin 2 sinden (%0.8) L. monocytogenes izole edilirken, vajinal sıvap örneklerinin 14 ünden (%5.6) Listeria spp. izole edilmiştir. Vajinal sıvap örneklerinden izole edilen 14 Listeria izolatının 7 si (%2.8) L. monocytogenes, 3 ü (%1.2) L. welshimeri, 2 si (%0.8) L. seeligeri ve 2 si de (%0.8) L. innocua olarak identifiye edilmiştir. İzole edilen 10 (%10.4) Listeria izolatı, atık yaptığı bilinen 96 inekten elde edilmiştir. İzolatlara uygulanan iap genini hedefleyen PCR işleminde 16 izolattan 5 tanesinde pozitif sonuç elde edildi. Anahtar sözcükler: Sığır, Listeria, Süt, Vajinal sıvap, İzolasyon, PCR Investigation of Listeria Species Isolated from Milk and Vaginal Swab Samples of Cows in The Province of Kars, Turkey Summary In this study, a total of 500 samples of milk and vaginal swabs from 250 cows from herds with a recent history of abortion, from villages administered by the city of Kars and the town of Selim, were used for culture isolation of Listeria. The isolation was performed by the method described by Food and Drug Administration (FDA) method, using Listeria Enrichment Broth (LEB) and Listeria Selective Agar (LSA). Based on the results of isolation and identification, L. monocytogenes was present in only two of the milk samples (0.8%) while Listeria spp. were isolated from 14 (5.6%) of the vaginal swab samples. Among those 14 isolates, seven (2.8%), three (1.2%), two (0.8%) and two (0.8%) were identified as L. monocytogenes, L. welshimeri, L. seeligeri and L. innocua, respectively. Ten Listeria isolates were originated from 96 cattle with the history of abortion. Five out of 16 isolates were found to be positive by PCR for detecting iap gene. Keywords: Cattle, Listeria, Milk, Vaginal swab, Isolation, PCR GİRİŞ Listeriozis ruminantlarda abortus, ensefalomiyelitis ve septisemi ile karakterize, ekonomik kayıplara yol açan zoonotik bir infeksiyondur. Listeria lar 1-45 C gibi çok geniş ısı aralığında üreyebilirler. Tuza ve ph ya toleransları yüksektir 1-6. Doğal rezervuarlarının toprak ve memelilerin sindirim sistemi olması, Listeria lar ile gıdaların kontaminasyon riskini artırmaktadır. Ayrıca buzdolabı ısısında üreyebilmeleri halk sağlığı açısından önem arz etmektedir Listeria monocytogenes, 1960 yılına kadar deney hayvanları, yabani hayvanlar, kanatlılar ve evcil hayvanlar olmak üzere 50 den fazla hayvan türünden ve insanlardan izole edilmiştir Çevresel kontaminant olan Listeria lar denizlerden ve tatlı sulardan izole edildiği gibi işlenmiş su ürünlerinden de izole edilmişlerdir 18. İnfeksiyonun bulaşmasına sebep olan gıdaların başında süt ve süt ürünleri 19, çiğ et, tavuk eti, et ürünleri, çiğ sebze ve İletişim (Correspondence) /1157

2 988 Kars Yöresi Sığırlarından... deniz ürünleri 20 gelmektedir. Listeria cinsinde yer alan en patojen tür L. monocytogenes dir 12. Dünyanın birçok ülkesinde ve yurdumuzda yapılan araştırmalarda gıdalarda yüksek oranda L. monocytogenes bulunduğu saptanmıştır 12,21. Listeria lar intraselüler bakteriler olduğu için, sütte bulunan immunglobulin, lizozim, peroksidaz ve laktoferrin gibi antibakterisit maddelere karşı korunurlar. Ayrıca lökositler içerisinde bulunan Listeria lar, uygun olarak yapılmayan pastörizasyondan sonra canlı kalabilmekte ve buzdolabı ısısında üreyebilmektedir 9. Bunun doğal sonucu olarak da Listeria içeren süt ve diğer gıdalar, insanlarda gıda kaynaklı infeksiyon için risk teşkil etmektedir. Hazır gıda tüketiminin yaygınlaştığı gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki infeksiyon oranları her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu durum iş gücü kaybı ve sağlık giderlerinin artmasına neden olduğu için, Listeria lar ile ilgili çalışmaların önemi bir kat daha artmaktadır. İnsanlarda listerial infeksiyonların düşüklere sebep olabileceği ve dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir 7,11, Listeria infeksiyonlarında, yeni doğan bebekler, küçük çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar, kortikosteroid tedavisi görenler ve ilaç bağımlıları, AIDS, şeker, kanser ve böbrek hastaları gibi immunsupresif hastalar risk grubunu oluştururlar Listeriozis bulaşıcı olmayan sporadik vakalar şeklinde ortaya çıkar. Fakat özellikle silaj gibi kontamine kaynaklar koyunlarda salgınlara yol açabilir. Hastalık özellikle kış ve ilkbahar aylarında çok sık görülür. Kış aylarında sık görülme nedeni, silajla beslenmenin yanı sıra diğer patojenlerin üremesinin baskılandığı düşük ısılarda Listeria türlerinin üreyebilmeleridir 15. Listeriozisin teşhisinde kültürel yöntemlerle izolasyon ve identifikasyon yanında, serum aglütinasyon testi, komplement fikzasyon testi ve ELISA gibi serolojik testlerden de yararlanılmaktadır Flow Cytometric Metodu 37, Rapid Screening Test 38 ve son zamanlarda PCR tekniği de teşhis amacı ile kullanılmaktadır Bu çalışma ile, Türkiye deki mevcut 11 milyon baş sığırdan yaklaşık 400 bininin bulunduğu 42,43 Kars yöresinde, listerial infeksiyonların kültürel yöntemlerle ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmanın atık yapan sürülerden örneklemeler içermesi de abortlara sebep olan infeksiyonun, bölgedeki atıklarda durumu göstermesi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte yıllık 296 bin tonluk süt üretiminin, 285 bin tonunun inek sütünden sağlandığı yöremizde 43 süt, süt ürünleri ve diğer hayvansal gıdaların listerial infeksiyonlar açısından oluşturduğu risk durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOT Materyal Bu çalışmada, Şubat-Mayıs 2008 tarihleri arasında Kars Merkez ve Selim ilçesine bağlı köylerde atık yaptığı bilinen sığır sürülerinden rastgele-tesadüfi örnekleme ile 250 inekten, 250 süt ve 250 vajinal sıvap olmak üzere toplam 500 örnek Listeria türleri yönünden değerlendirildi. Metot Süt ve vajinal sıvap örneklerinden etken izolasyonu Lovett ve Hitchins in de (1988) önerdiği FDA yöntemine göre yapıldı. Süt Örneklerinden İzolasyon: Her örnekten 25 ml alınarak, 225 ml zenginleştirme sıvı besiyeri bulunan erlenmayerlere steril olarak konuldu. Daha sonra 30 o C de inkübasyona bırakıldı. İnkübasyondan 24 ve 48 saat sonra zenginleştirme besiyerlerinden LSA Besiyerine ekimler yapılarak 30 o C de 24 saat inkübe edildi 21, Vajinal Sıvap Örneklerinden İzolasyon: Tryptose broth içerisinde taşınarak laboratuvara getirilen vajinal sıvaplar deney tüplerinde bulunan 10 ml zenginleştirme sıvı besiyerine aktarıldı. Daha sonra 30 o C de inkübasyona bırakıldı. İnkübasyondan 24 ve 48 saat sonra zenginleştirme besiyerlerinden LSA Besiyerine ekimler yapılarak 30 o C de 24 saat inkübe edildi 21, Süt ve vajinal sıvap örneklerinin ekim ve inkübasyonunu takiben, besiyerinde üreyen pürüzsüz, yuvarlak ve merkezi parlak gri-siyah renkte görülen koloniler Listeria şüphesi ile Tryptic Soy Agar - Yeast Extract (TSA-YE) besiyerine azaltma yöntemi ile ekildi ve 30 o C de 24 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon süresi sonunda üreyen kolonilere Henry İluminasyon tekniği, Gram boyama, hareket muayenesi, katalaz testi, CAMP testi ve karbonhidrat fermentasyon testi uygulandı. İzole Edilen Listeria Türlerinden DNA Ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonu için klasik kloroform ekstraksiyon yöntemi 47 modifiye edilerek kullanıldı. Kloroform ekstraksiyon yöntemi TSA-YE besiyerinde üretilen her izolattan bir öze dolusu alınarak 200 µl FTS içeren ependorflara konuldu ve süspanse edildi. Üzerine 3 µl Proteinaz K (20 mg/ml) ilave edilip hafifçe karıştırıldı. Daha sonra 400 µl NaCl-EDTA-Tris- Na dodecylsulfate (NETS) lizis tampon solüsyonu eklenerek karışım hafifçe vortekslendi ve 65 o C de 15 dk. blok ısıtıcıda inkübe edildi. İnkübasyondan sonra hafifçe vortekslenip, üzerine 600 µl kloroform/izoamil alkol (24:1 oranında) ilave edildikten sonra her bir gode 15 sn. kuvvetlice vortekslenerek rpm de 10 dk. santrifüj edildi. Üstteki berrak kısım (süpernatant) yeni steril bir ependorfa alındı. Üzerine 0.1 volüm 3M sodyum asetat ve 2.5 volüm -20 o C de saklanan absolüt alkol ilave edilerek vortekslendi ve gece boyunca -20 o C de bekletildi. Ertesi gün rpm de 10 dk. santrifüj edildi. Böylece presipite olan DNA pelet haline geldi. Üstteki sıvı pelete

3 989 AKÇA, ŞAHİN zarar verilmeden boşaltıldı. Sonra ependorflara -20 o C de saklanan %70 lik etanoldan 1 ml eklendi. Vortekslendikten sonra rpm de 10 dk. santrifüj edildi. Pelete zarar vermeden alkol boşaltıldı ve ependorflar kuruması için oda ısısında 20 dk bekletildi. Kuruduktan sonra üzerine 100 µl distile su eklenerek vortekslendi ve kullanılıncaya kadar -20 o C de saklandı. PCR İşlemi Protein p60 ı kodlayan iap geni (invasion associated protein) bütün Listeria türlerinde bulunmaktadır. Bunun için iap genini hedef alan primerler tercih edildi 39. Lis1A; 5 -ATG AAT ATG AAA AAA GCA AC-3 (forward) Lis1B; 5 -TTA TAC GCG ACC GAA GCC AAC-3 (revers) Her bir örnek için 50 µl lik reaksiyon karışımı hazırlandı (34.6 µl ddh 2 O, 5 µl PCR buffer, 5 µl MgCl 2, 1 µl dntp (10 mm), 0.5 µl Primer Lis 1A (50 pmol), 0.5 µl Primer Lis 1B (50 pmol), 0.4 µl Taq DNA polymeraz ve 3 µl Templete DNA). PCR cihazı (thermal cycler), başlangıç denatürasyonu 95 o C de 5 dk. olmak üzere, 95 o C de 15 sn. denatürasyon, 58 o C de 30 sn. birleşme ve 72 o C de 50 sn. ekstensiyondan oluşan 30 siklus ve 72 o C de 10 dk. son ekstensiyondan oluşacak şekilde programlandı 39,40. PCR da amplifiye edilen gen bölgelerinin uzunluğunu saptamak amacıyla agaroz jel tekniği kullanıldı. Jeldeki ilk çukura DNA marker ı (Gene Ruler 1kb plus MBI Fermentas) 1 µl yüklendi. Diğer çukurlara ise her bir örnek için 1.5 µl 6x yükleme tamponu (Fermentas R0611), 5 µl PCR ürünü karıştırılarak yüklendi. Elektroforez jel düzeneği 80 volta ayarlanarak 1 saat yürütüldü. DNA fragman büyüklükleri UV illuminatörde görüntülendi. BULGULAR Süt Örneklerinden Listeria Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyon Bulguları Yapılan çalışmada 250 süt numunesi kültürel olarak değerlendirildi. Yapılan izolasyon ve identifikasyon sonucunda sadece 2 numuneden (%0.8) L. monocytogenes izole edildi. Sütlerinden L. monocytogenes izole edilen ineklerin ikisi de atık yapmıştı. Atık yapan 96 inekten, 2 (%2.1) L. monocytogenes izole edilmiş oldu. Süt örneklerinden Listeria monocytogenes izole edilen ineklerin vajinal sıvap örneklerinden izolasyon yapılamadı. Vajinal Sıvap Örneklerinden Listeria Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyon Bulguları Yapılan çalışmada kullanılan 250 vajinal sıvap örneğinin 14 ünden (%5.6) Listeria spp. izole edildi. Bunlarında 7 si (%2.8) L. monocytogenes, 3 ü (%1.2) L. welshimeri, 2 si (%0.8) L. seeligeri ve 2 si de (%0.8) L. innocua olarak identifiye edildi. Atık yapmış 96 ineğin vajinal sıvap örneklerinin 8 inden (%8.3) Listeria spp. izole edilmiştir. Bu 8 izolatın 5 i L. monocytogenes, 2 si L. welshimeri ve 1 tanesi de L. seeligeri olarak identifiye edilmiştir. Sonuç olarak süt ve vajinal sıvap örneklerinden izole edilen toplam 16 Listeria spp. nin 10 u (%10.4) atık yaptığı bilinen 96 inekten izole ve identifiye edilmiştir. PCR Bulguları PCR yöntemi ile 16 izolattan 27S, 14V, 19V, 242V ve 244V olmak üzere 5 izolatın ve referans suşların 1.6 kb bant oluşturdukları tespit edildi (Şekil 1). Şekil 1. İzolatlara uygulanan iap gen bazlı PCR yöntemi ile saptanan Listeria DNA sının %1.5 luk agaroz jeldeki görüntüsü. 1 nolu kolon; 1 kb DNA step ladder plus marker, 2-4 nolu kolonlar; pozitif kontroller, 5-9 nolu kolonlar; izolatlar, 10 nolu kolon; negatif kontrol Fig 1. An agarose gel picture of amplified products from Listeria by iap based PCR. Lane 1. DNA ladder (1 kb step marker, Fermentas MBI), Lane 2-4. Positive controls, Lane 5-9. Listeria isolates, Lane 10. Negative control

4 990 Kars Yöresi Sığırlarından... TARTIŞMA ve SONUÇ Listeriozis, dünyanın birçok ülkesinde hayvan ve insanlarda sporadik ve endemik olarak görülen, infeksiyöz ve zoonotik bir hastalıktır 12. İnfeksiyon hayvanlarda septisemi, meningoensefalitis ve abort sonucu önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Hastalık infekte hayvanlardan elde edilen önemli bir besin kaynağı olan süt ve süt ürünlerinin tüketimiyle insanlara bulaşabilmektedir. Ayrıca diğer gıda kaynaklı patojenlerin aksine, buzdolabı ısısında etkenin çoğalabilmesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı problemi oluşturmaktadır 8,10. Kennerman ve ark. 48 Bursa Yöresi nde yaptıkları L. monocytogenes antikor seroprevalans çalışmasında, silajla beslenen sığırların %57.5 luk seropozitiflik oranlarının silajla beslenmeyenlerin %18.3 lük seropozitiflik oranından istatistik olarak daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Abay ve Aydın 49 tarafından 2003 yılında yapılan çalışmada, Sivas ili Gemerek ilçesinde bir süt sığırcılığı işletmesinde bulunan sağlıklı 160 sığırdan 100 tanesi seçilerek Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında dışkı örnekleri alınmıştır. Ocak döneminde %61, Nisan döneminde %39, Temmuz döneminde %36 ve Ekim döneminde %59 Listeria spp. izole edilmiştir. Ayrıca Şahin ve Beytut 50 tarafından, Kars Yöresi nde 2004 yılının Mart ayında, 5 adet koyun atık fötuslarının karaciğer ve akciğerlerinden L. ivanovii izole edildiği rapor edilmiştir. Yapılan bu çalışmada, vajinal sıvap örneklerinden %5.6 ve süt örneklerinden %0.8 gibi düşük oranlarda izolasyon sağlanmıştır. Bu bölgede silaj ile beslemenin yok denecek kadar az olması, yörede infeksiyonun yayılımına katkıda bulunan başka faktörlerin de varlığını ortaya koymaktadır. Bölgemizdeki kış şartlarının uzun sürmesi ve şiddetli soğuklar nedeniyle hayvanların çok uzun süre kapalı kalmalarının oluşturduğu stresin, infeksiyonun oluşmasında etki yapacağı düşünülmektedir. Hayvan barınaklarının uygun standartlarda olmaması ve yeterli havalandırmanın yapılamaması da olumsuz şartları daha da ağırlaştırmaktadır. Bununla birlikte bölgenin sosyoekonomik yapısının düşük olması ve üreticilerin hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları infeksiyon riskini artırabilmektedir. Kısa zaman periyodunda izolasyon sağlanması ve kullanılan kimyasal maddelerle diğer mikroorganizmaların baskılanmasının maksimum düzeyde sağlanabilmesi nedeniyle bu çalışmada Listeria türlerinin izolasyonu amacıyla FDA nın bildirdiği yöntem seçilmiştir. Gün 21, sütlerden Listeria izolasyonunda FDA yöntemi ile 24 ve 48 saatlik zenginleştirmenin yeterli olduğu ve daha uzun süreli zenginleştirmelerin anlamsız ve gereksiz zaman kaybına yol açacağını vurgulamıştır. Güven 33 ise yaptığı çalışmada LSA besiyerinin Listeria türleri için, Modifiye McBride Agar (MMBA) ve McBride Agar (MBA) besiyerlerinden daha iyi izolasyon sağladığını ayrıca FDA nın bildirdiği yöntemde 48 saatlik zenginleştirmenin 7 günlük zenginleştirmeden daha başarılı olduğunu bildirmiştir. Besiyerleri değerlendirildiğinde, diğer bakterilerin üremesinin baskılandığı LSA besiyerinin, Listeria türlerinin üremesi için en uygun besiyeri olduğu görülmektedir. Cins düzeyinde ve tür düzeyinde Listeria ların belirlenmesinin LSA besiyerinde daha kolay olduğu görülmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu çalışmada da, Listeria türlerinin izolasyonu için kullanılan LEB ve LSA besiyerlerinin tatminkar oldukları ve kısa sürede sonuç verdikleri gözlendi. Yapılan çalışmada 250 süt numunesinin, sadece 2 sinden (%0.8) L. monocytogenes izole edildi. Rawool ve ark. 51 tarafından Hindistan da yapılan çalışmada, mastitisli 169 inek ve 74 bufalodan alınan süt örnekleri incelenmiş, inek süt örneklerinden (%0.6) ve bufalo süt örneklerinden (%1.4) 1 er örnekte L. monocytogenes izole edilmiştir. Çalışmadaki bulgular ile Rawool ve ark. nın bulguları paralellik göstermektedir. Hindistan da süt ineklerinden toplanan 2060 süt örneği ile yapılan diğer bir çalışmada ise, 139 (%6.74) Listeria spp. izolasyonu sağlanırken, L. monocytogenes izolasyonu 105 (%5.1) olmuştur 52. Parihar ve ark. 53 tarafından Hindistan da yapılan çalışmada süt besiciliği yapılan çiftliklerden sağlanan 123 süt örneği Listeria spp. yönünden analiz edilerek, 30 undan (%24.4) Listeria spp. izole edilmiştir. İdentifikasyon sonucunda bunların, 22 sinin (%17.87) L. monocytogenes, 4 ünün (%3.25) L seeligeri, 2 sinin (%1.63) L. innocua ve 2 (%1.63) sinin L. welshimeri olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma ile karşılaştırıldığında Hindistan da gerçekleştirilen bu çalışmada oldukça yüksek oranda izolasyon sağlanmıştır. Çalışmada genital sistemi hastalığı bulunan hayvanlardan örneklemenin yapılması, izolasyon oranlarının oldukça yüksek olmasını etkilemiş olabilir. Ertaş 9 Elazığ ilinde yaptığı çalışmada, atık yapmış koyunlardan aldığı 50 süt örneğinden Listeria cinsi bakteri izole edememiştir. Hasöksüz koyun süt örneğinin FDA yöntemi ile yaptığı izolasyon çalışmasında PALCAM Agar ve LSA besiyeri kullanmış ve Listeria türü izole edemediğini bildirmiştir. Ertaş ın yaptığı çalışmada izolasyon sağlayamaması, atık yapan koyunlardan sağlanan örnek sayısının azlığı nedeniyle olabileceği düşünülebilir. Ayrıca mastitislere sebep olan asıl etkenlerin, Listeria türleri olmadığı gerçeğini akla getirmektedir. Hasöksüz ün çalışmasında ise Listeria türü izole edememesini, herhangi bir semptom göstermeyen koyunlardan alınan süt örneklerinin çalışılmasına ve sayının nispeten az olmasına bağlanabileceği düşünülebilir. İzmir ve civarındaki işletmelerden sağlanan, klinik ve subklinik mastitisli 200 ineğe ait çiğ süt örneklerinin incelenmesi sonucu, 2 (%1) örnekte L. innocua tespit edilmiştir 54. Sivas ilinde yapılan çalışmada, FDA yöntemi ve 4 C de uygulanan iki aşamalı zenginleştirme tekniği kullanılarak 100 çiğ süt örneği incelenmiş, izolasyon sonucunda 4 (%4) L. monocytogenes ve 2 (%2) L. innocua olmak üzere, toplam %6 oranında Listeria spp. tespit edilmiştir. Araştırmacılar iki aşamalı zenginleştirmenin FDA

5 991 AKÇA, ŞAHİN yönteminden daha iyi sonuç vermesine rağmen, yöntemin 21 gün sürmesinin zaman açısından olumsuz bir durum olduğunu bildirmektedir 55. İstanbul Anadolu yakasındaki büyükbaş hayvan çiftliklerinden toplanan 370 çiğ süt ve marketlerden toplanan 186 sert peynir örneği incelenmiştir. Kültürel olarak yapılan incelemede, çiğ süt örneklerinin 17 sinde (%4.6), sert peynir örneklerinin 5 inde (%2.7) Listeria spp. izole edilmiştir. İncelenen 370 çiğ süt örneğinden izole edilen 17 Listeria spp. nin 8 i (%47.1) L. monocytogenes, 6 sı (%35.3) L. innocua, 3 ü (%17.6) L. welshimeri olarak tespit edilmiştir 56. Uysal ve Anğ 57 yaptıkları çalışmada FDA yöntemi kullanılarak 271 peynir, 221 çiğ süt, 11 lor ve 8 tereyağı olmak üzere toplam 511 örneği Listeria cinsi bakteriler açısından incelemeleri sonucunda, peynir örneklerinden 11 L. monocytogenes (%4), 1 L. grayi (%0.36); çiğ süt örneklerinden 1 L. monocytogenes (%0.45); tereyağlarından 1 L. monocytogenes (%12) suşu izole etmişlerdir. Yapılan çalışmalar bizim süt örneklerinden elde ettiğimiz izolasyon oranlarına nispeten uygunluk göstermektedir. Van il merkezindeki pastanelerden temin edilen 50 kremalı pasta örneğinin, 8 inden (%16) L. monocytogenes, 4 ünden (%8) L. innocua olmak üzere toplam 12 örnekten (%24) Listeria spp. izole edilmiştir 58. Listeriozis salgını olan bir bölgede, soğuk zenginleştirme yöntemi ile 121 süt örneğinin 15 (%12) inden ve sütleri süzmede kullanılan 14 filtrenin 2 (%14) sinden L. monocytogenes izole edilmiştir 59. Sonuçlar değerlendirildiğinde süt ve işlenmiş süt ürünlerinde listerial kontaminasyonun çok fazla olduğu görülmektedir. Bu da çoğunlukla, yeterince hijyen kurallarına uyulmadığı gerçeğini akla getirmektedir. Yapılan çalışmada kullanılan 250 vajinal sıvap örneğinin 14 ünden (%5.6) Listeria spp. izole edildi. Bunlarında 7 si (%2.8) L. monocytogenes, 3 ü (%1.2) L. welshimeri, 2 si (%0.8) L. seeligeri ve 2 side (%0.8) L. innocua olarak identifiye edildi. Chaudhari ve ark. 60 da Hindistan da yaptıkları bir çalışmada bufalolardan aldıkları 125 vajinal sıvap örneğinden, 8 inde (%6.4) Listeria spp. izole etmişlerdir. Bunlarında 3 ünün (%2.4) L. monocytogenes, 1 inin (%0.8) L. ivanovii olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar karşılaştırıldığında izolasyon oranlarının son derece benzer olduğu görülmektedir. Parihar ve ark. 53, genital sistem hastalığı bulunan 20 inekten alınan serviko-vajinal sıvap örneklerini Listeria spp. yönünden incelemiş, 4 ünden (%20) Listeria spp. izole etmişlerdir. İzolatların 2 si (%10) L. monocytogenes ve 2 si de (%10) L. innocua olarak identifiye edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen izolasyon oranları ise bizim oranlarımızdan oldukça fazladır. Bunun sebebi sadece genital sistem hastalığı bulunan ineklerden örneklerin alınmış olmasına ve örnek sayısının azlığına bağlanabilir. Yürütülen bu çalışmada da sadece atık yapan 96 inek dikkate alındığında, vajinal sıvap örneklerinden Listeria izolasyon oranının %8.3 olduğu görülmektedir. Ayrıca atık vakalarının birçoğunun eski olduğu da göz önüne alınırsa bu oranın makul olduğu düşünülebilir. Holko ve ark peynir ve 30 çiğ süt örneğini kültürel ve Nested PCR yöntemiyle incelemişler; kültür yönteminde 24 saatlik zenginleştirme sonrası 12, 48 saatlik zenginleştirme sonrası 18 pozitif sonuç alınırken PCR ile de 18 örneğin pozitif tespit edildiğini bildirmişlerdir. Kültür yönteminde işlemler 5-10 gün sürmekte oysa PCR iki gün gibi kısa bir sürede sonuçlanmaktadır. Ayrıca başka laboratuvarlarda identifikasyonu yapılmış 60 izolatla yapılan çalışma ile de gösterilmiştir ki, nonhemolitik L. monocytogenes ile L. innocua nın geleneksel biyokimyasal yöntemlerle ayrımı daha zordur 41. Kültürel yöntemlerle izole ve identifiye edilen 16 Listeria izolatının PCR yöntemi ile, 27S, 14V, 19V, 242V ve 244V numaralı izolatları (%31.25) pozitif olarak tespit edilmiştir. Rawool ve ark. 51 yaptıkları çalışmada izole ettikleri 5 Listeria izolatına iap genini hedef alan PCR uygulamışlar ve 3 izolatta pozitif sonuç almışlardır. Ayrıca virülensi belirleyen diğer genleri, plca, prfa, acta ve hlya yı hedef alan PCR işlemlerinin hiçbirisinde tek başına tam pozitiflik sağlanamamıştır. Bu çalışma özellikle saha suşları ile yapılan ve virülens genlerini hedef alan PCR çalışmalarında her Listeria izolatında kesin pozitif sonuç alınamayabileceğini göstermektedir. PCR ile pozitifliği ispatlanamayan izolatların farklı saha suşları olabileceği veya iap geninde farklılıklar olabileceği anlaşılmaktadır. Listeria cinsindeki bakteriler hücre içinde yaşamaları, olumsuz çevre şartlarında hatta buzdolabı ısısında yaşayabilmeleri, sağlıklı insanların ve hayvanların sindirim sisteminde hiçbir hastalığa neden olmadan varlıklarını sürdürebilmeleri ve çevrede çok yaygın olarak bulunabilmeleri nedeniyle çok dikkatli değerlendirilmelidirler. L. monocytogenes infeksiyonuna maruz kalan hayvanların atık fötusları, salgıları ve sütleri çevresel kontaminasyona sebep olurlar. İnfeksiyonda mortalite oranı düşük olmasına rağmen, morbidite oranı %20 civarındadır. Çiğ sütlerdeki listerial varlık her ne kadar infeksiyon kaynaklı ise de, özellikle pastörize sütlerdeki Listeria varlığı ancak sonradan oluşan kontaminasyona ve buzdolabı ısısında üreyebilme yeteneğine bağlanabilmektedir. Listerial infeksiyonlarda silaj önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan birçok araştırma, uygun şartlarda hazırlanmayan ve muhafaza edilmeyen silajların listerial infeksiyon için tehlike arz ettiğini göstermektedir. Sonuç olarak çalışmanın yapıldığı Kars yöresinde atık yapan sığırların sütleri ile L. monocytogenes i çevreye yaydıkları ve bunun sonucunda da hayvancılıkla uğraşanların ve bu sütleri tüketenlerin listerial infeksiyonlara maruz kalabileceği kanaatine varılmıştır. Aynı sürüdeki hayvanların da infeksiyona maruz kalabileceği ve bunun sonucunda daha büyük ekonomik kayıpların oluşacağı düşünülebilir. Yaklaşık 400 bin baş sığırın bulunduğu ve yıllık 285 bin ton inek sütü üretiminin olduğu yöremizde insan ve hayvan sağlığının listerial infeksiyonlar bakımından risk teşkil edebileceği kanaatine varıldı. Hayvan yetiştiriciliğinin ve hayvansal ürünlerin fazlaca üretildiği ve pazarlandığı Kars

6 992 Kars Yöresi Sığırlarından... ilinde listerial infeksiyonların göz ardı edilmemesi ve gereken koruma ve kontrol tedbirlerinin alınması, bu bağlamda çiftlik sahiplerinin, hayvan bakıcılarının, gıda ürünleri üretimi yapılan işletmelerin ve sağlık personelinin infeksiyonlar hakkında bilgilendirilmelerine önem verilmelidir. Ayrıca konuya ilişkin daha kapsamlı çalışmaların planlanarak uygulamaya konması, halk sağlığı açısından önemli olduğu gibi ekonomik faydalar da sağlayacaktır. KAYNAKLAR 1. Arda G: Süt ve süt ürünlerinde Listeria varlığının araştırılması. Uzmanlık Tezi, Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul, Ekici K, İşleyici Ö, Sağun E: Süt ve süt ürünlerinde Listeria monocytogenes varlığı. YYÜ Vet Fak Derg, 15 (1-2): , George SM, Lund BM, Brocklehurst TF: The effect of ph and temperature on initiation of growth of Listeria monocytogenes. Letters in Applied Microbiology, 6, , Lovett J: Taxonomy and general characteristics of Listeria spp. In, Miller AJ, Smith JL, Somkuti GA (Eds): Foodborne Listeriosis. Society for Industrial Microbiology, Chapter: 3, pp. 9-12, Elsevier Science Pub, Newyork, Schuchat A, Swaminathan B, Broome CV: Epidemiology of human listeriosis. Clin Microbiol Rev, 4 (2): , Seeliger HPR, Jones D: Genus Listeria Pirie In, Sneath PAH, Mair NS, Sharpe ME, Holt JG (Eds): Bergey s Manual of Systematic Bacteriology. Vol 2., pp , The Williams and Wilkins Co, Baltimore, Doyle ME: Virulence Characteristics of Listeria monocytogenes. pp. 1-13, Food Research Institute, University of Wisconsin, Madison, Doyle MP, Schoeni JL: Selective-Enrichment Procedure for isolation of Listeria monocytogenes from fecal and biologic specimens. Appl Environ Microbiol, 51 (5): , Ertaş HB: Elazığ bölgesinde koyun ve keçi sütlerinden Listeria türlerinin izolasyonu. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ Hayes PS, Graves LM, Ajello GW, Swaminathan B, Weaver RE, Wenger JD, Schuchat A, Broome CV and Listeria Study Group: Comparison of Cold Enrichment and U.S. Department of Agriculture Methods for isolating Listeria monocytogenes from naturally contaminated food. Appl Environ Microbiol, 57 (8): , Ayaz ND, Erol İ: Listeria monocytogenes in önemi ve virülens faktörleri. Erişim tarihi: Gellin BG, Broome CV: Listeriosis. J Am Med Assoc, 261 (9): , Gray ML: Epidemiological aspects of Listeriosis. Am J Public Health Nations Health, 53, , Gray ML, Killinger AH: Listeria monocytogenes and listeric infections. Bacteriol Rev, 30, , Picoux JB: Ovine listeriosis. Small Ruminant Research, 76, 12-20, Seeliger HPR: Modern taxonomy of the Listeria group relationship to its pathogenicity. Clin Invest Med, 7 (4): , Seeliger HPR: Listeriosis-History and Actual Developments. Infection, 16 (Suppl. 2): 80-84, Kılınç B: Su ürünlerinde Listeria monocytogenes. EÜ Su Ürünleri Dergisi, 18 (3-4): , Pini PN, Gilbert RJ: A comparison of two procedures for the isolation of Listeria monocytogenes from raw chickens and soft cheeses. Int J Food Microbiol, 7, , Parihar VS, Barbuddhe SB, Danielsson-Tham ML, Tham W: Isolation and characterization of Listeria species from tropical seafoods. Food Control, 19, , Gün H: İstanbul ve yöresindeki sağlıklı ineklerin sütlerinde Listeria türlerinin izolasyon, identifikasyon ve patojenitesi üzerine araştırmalar. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Gahan CGM, Hill C: Gastrointestinal phase of Listeria monocytogenes infection. J Appl Microbiol, 98, , Anonim: İsolation and identification of Listeria monocytogenes from red meat, poultry, egg, and environmental samples. Laboratory Guidebook Notice of Change, pdf. Accessed: Anonim: İsolation and identification of Listeria monocytogenes from red meat, poultry, egg, and environmental samples. gov/pdf/mlg_8_07.pdf. Laboratory Guidebook Notice of Change, Accessed: Anonim: Listeria monocytogenes. Erişim tarihi: Anonim: Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, 5th ed., Accessed: Aktepe OC: Ülkemizde Listeriozun insanlardaki durumu. I. Ulusal Zoonoz Kongresi, Erzurum, s. 61, 3-6 Aralık Erol İ: Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi Kitabı. s , Pozitif Matbaacılık, Ankara, Lorber B: Listeriosis. Clin Infect Dis, 24, 1-11, Anonim: Listeria monocytogenes and Listeriosis. Kenneth Todar University of Wisconsin-madison Department of Bacteriology. Todar s Online Textbook of Bacteriology bacteriology.net/listeria.html. Accessed: Erdoğan HM: An epidemiological study of listeriosis in dairy cattle. PhD Thesis, Bristol Universty, Bristol, UK Erdoğan HM, Gökçe G, Gökçe Hİ, Kırmızıgül AH, Güneş V, Sural E, Yılmaz K: Kars Yöresi ndeki sığırlarda Listeria monocytogenes infeksiyonlarının ELISA yöntemi ile araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 5 (1): 43-46, Güven A: Elazığ ilinde tüketime sunulan et ve bazı et ürünlerinde Listeria türlerinin araştırılması. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Hasöksüz M, Ilgaz A: Marmara Bölgesindeki sağlam koyunların kan serumlarında ELISA yöntemi ile Listeria monocytogenes e karşı oluşan antikorların saptanması ve listeriosis üzerinde etiyolojik-epizootiolojik çalışmalar. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 26, , İkiz S: Listeriozun Laboratuvar tanısı. I. Ulusal Zoonoz Kongresi, Erzurum, s , 3-6 Aralık Kennerman E, Erdoğan HM, Şentürk S, Gölcü E: Bursa bölgesindeki koyunlarda Listeriosisin ELISA ile serolojik tanısı. Vet Cerrahi Derg, 6 (3-4): 22-25, Donnelly CW, Baigent GJ: Method for flow cytometric detection of Listeria monocytogenes in milk. Appl Environ Microbiol, 52 (4): , Evanson DJ, Klatt MJ, Donlevy TP, Flowers RS: Agar-based 24-H Method for presumptive identification of Listeria monocytogenes. J Food Prot, 54 (5): , Bubert A, Hein I, Rauch M, Lehner A, Yoon B, Goebel W, Wagner M: Detection and differentiation of Listeria spp. by a single reaction based on multiplex PCR. Appl Environ Microbiol, 65 (10): , Bubert A, Köhler S, Goebel W: The homologous and heterologous regions within the iap gene allow genus and species-specific identification of Listeria spp. by polymerase chain reaction. Appl Environ Microbiol, 58 (8): , Holko I, Urbanova J, Kantikova M, Pastorova K, Kmet V: PCR detection of Listeria monocytogenes in milk and milk products and differentiation of suspect isolates. Acta Vet Brno, 71, , Anonim: Kars Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, 2009 yılı hayvan mevcutları verileri. Erişim tarihi: Anonim: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Büyükbaş hayvan sayıları. Erişim tarihi:

7 993 AKÇA, ŞAHİN 44. Post DE: Food-borne Pathogens. Monograph Number 2 (Listeria). pp. 3-25, Oxoid, Basingstoke, Hampshire, England, Gorski L: Identification adn detection. Pheotypic identification. In, Liu D (Ed): Handbook of Listeria monocytogenes. pp , CRC Press, Boca Raton, Florida, USA Warburton DW, Farber JM, Armstrong A, Caldeira R, Hunt T, Messier S, Plante R, Tiwari NP, Vinet J: A comparative study of the FDA and USDA methods for the detection of Listeria monocytogenes in foods. Int J Food Microbiol, 13, , Sambrook J, Russell D: Molecular cloning: A laboratory manual. Third ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, America Kennerman E, Babür C, Kılıç S: Determination of seroprevalence of Listeria monocytogenes antibodies in cattle in Bursa province of Turkey. Uludağ Univ Vet Fak Derg, 24, 95-98, Abay S, Aydın F: Sağlıklı sığırların dışkılarından Listeria spp. izolasyon ve identifikasyonu. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14 (3): , Şahin M, Beytut E: Abortions in sheep due to Listeria ivanovii in the Kars region. Turk J Vet Anim Sci, 30, , Rawool DB, Malik SVS, Shakuntala I, Sahare AM, Barbuddhe SB: Detection of multiple virulence-associated genes in Listeria monocytogenes isolated from bovine mastitis cases. Int J Food Microbiol, 113, , Kalorey DR, Warke SR, Kurkure NV, Rawool DB, Barbuddhe SB: Listeria species in bovine raw milk: A large survey of Central India. J Food Control, 19, , Parihar VS, Barbuddhe SB, Chakurkar EB, Danielsson-Tham ML, Tham W: Isolation of Listeria species from farm bulk milk at the receiving dairy plant and cervico-vaginal swabs from dairy cows in Goa. Indian J Comp Microbiol Immunol Infect Dis, 28 (1): 1-5, Eskiizmirliler SN: İzmir Bölgesi mastitisli inek sütlerinden Listeria spp. izolasyonu. Bornova Vet Kont Araşt Enst Derg, 21 (35): 43-53, Ünlü GV, Ünlü M, Bakıcı MZ: Incidence of Listeria spp. from raw milk in Sivas. Türk J Med Sci, 28, , Arda G, Özsoy MF, Koçak N, Çavuşlu Ş, Keskin K, Yenen OŞ: Süt ve süt ürünlerinde Listeria araştırılması. Klimik Derg, 9 (3): , Uysal HK, Anğ Ö: Süt ve süt ürünlerinden izole edilen Listeria türleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 33, , Sancak YC, İşleyici Ö, Elibol C, Ekici K: Van da tüketime sunulan kremalı pastalarda Listeria türlerinin varlığının belirlenmesi. YYÜ Vet Fak Derg, 13 (1-2): 8-11, Hayes PS, Feeley JC, Graves LM, Ajello GW, Fleming DW: İsolation of Listeria monocytogenes from raw milk. Appl Environ Microbiol, 51 (2): , Chaudhari SP, Malik SVS, Chatlod LR, Barbuddhe SB: Isolation of pathogenic Listeria monocytogenes and detection of antibodies against phosphatidylinositol-specific phospholipase C in buffaloes. Comp Immunol Microbiol Infect Dis, 27 (2): , 2004.

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ ISSN 1016-3573 ETLİK MERKEZ VETERİNER KONTROL ve ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF ETLİK VETERINARY MICROBIOLOGY ANKARA TURKEY Cilt/Volume 18 Sayı/Number

Detaylı

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, Enstitünün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg. dir. The Journal

Detaylı

Kozmetik Ürünlerde Bakteriyal ve Fungal Kompozisyonun Klasik Yöntemler ve PCR Yöntemi Kullanılarak Saptanması 1

Kozmetik Ürünlerde Bakteriyal ve Fungal Kompozisyonun Klasik Yöntemler ve PCR Yöntemi Kullanılarak Saptanması 1 Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2008 Cilt: 06 Sayı: 01 Sayfa: 1-16 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702080101.pdf Özet Kozmetik Ürünlerde Bakteriyal ve

Detaylı

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması*

Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis in Real Time PCR ve Nested PCR Yöntemleri ile Saptanması* J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(2) 79-87, 2012 A.T. ŞİMŞEK, A. İNCİ, A. YILDIRIM, A. ÇİLOĞLU, Z. Araştırma BİŞKİN, Ö. Makalesi DÜZLÜ Research Article Nevşehir Yöresindeki Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Cryptosporidiosis

Detaylı

BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ Bornova Veteriner Bilimleri Dergisi, İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü nün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Bil. Derg. dir.

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 07 11 MART 2011 ANTALYA YENİ TEKLİF ARAŞTIRMA PROJELERİ AFA: Büyükbaş

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR COXIELLA BURNETII'NİN KENELERDEN POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR) VE PCR-RFLPİLE SAPTANMASI

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR COXIELLA BURNETII'NİN KENELERDEN POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR) VE PCR-RFLPİLE SAPTANMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR COXIELLA BURNETII'NİN KENELERDEN POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR) VE PCRRFLPİLE SAPTANMASI 00 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 690 sayılı kanım ile kurulmuş olan

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

Afyonkarahisar da Tüketime Sunulan Çiğ Süt ve Peynirlerde E. coli O157:H7 Varlığının Belirlenmesi

Afyonkarahisar da Tüketime Sunulan Çiğ Süt ve Peynirlerde E. coli O157:H7 Varlığının Belirlenmesi YYÜ VET FAK DERG (2007), 18(1):1-5 ORİJİNAL MAKALE Afyonkarahisar da Tüketime Sunulan Çiğ Süt ve Peynirlerde E. coli O157:H7 Varlığının Belirlenmesi Levent AKKAYA 1 Mustafa ALİŞARLI 2 Recep KARA 1 Raziye

Detaylı

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü PROJE SONUÇ RAPORU PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

Detaylı

Campylobacter jejuni nin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi

Campylobacter jejuni nin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi Derleme/Rewiev Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(2):157-166 Campylobacter jejuni nin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi [Importance of Campylobacter jejuni for Food Safety and Public Health]

Detaylı

Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk Trakealarında Mycoplasma gallisepticum un Tespiti ve Sayımsal Analizi*

Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk Trakealarında Mycoplasma gallisepticum un Tespiti ve Sayımsal Analizi* AVKAE Derg. 2013, 3 (1),1-6 Araştırma Makalesi/Research Article Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk Trakealarında Mycoplasma gallisepticum un Tespiti ve Sayımsal Analizi* Murat

Detaylı

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ D E R G İ S İ

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ D E R G İ S İ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ D E R G İ S İ ISSN 0377-9777 RESAMENS YAYIN ORGANI CİLT 6 0 6 0 V O L U M S A Y I 1 1 N U M B E R YIL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının Araştırılması

Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının Araştırılması Balkan Med J 2011; 28: 119-124 DOI: 10.5174/tutfd.2009.02621.3 Trakya University Faculty of Medicine Original Article 119 Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Varlığının

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONYA BÖLGESİ NDEKİ MASTİTİSLİ İNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ REAL-TIME PCR İLE ÇEŞİTLİ VİRULANS GENLERİNİN (PVL, LukED, γ-hemolizin)

Detaylı

İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ

İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ Bornova Vet. Bil. Derg., 33 (47): 9-28, 2011 İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR ANALYSIS OF INFECTIOUS BURSAL DISEASE

Detaylı

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ ISSN 1016-3573 ETLİK MERKEZ VETERİNER KONTROL ve ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF ETLİK VETERINARY MICROBIOLOGY ANKARA TURKEY Cilt/Volume 19 Sayı/Number

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ S. GÜLER, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUNLARDA ANTİ-TOXOPLASMA GONDII ANTİKORLARININ ELISA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Düşük Yapmış Kadınlarda ve Eşlerinde Coxiella burnetii Prevalansının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

Düşük Yapmış Kadınlarda ve Eşlerinde Coxiella burnetii Prevalansının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(2): 324-331 Düşük Yapmış Kadınlarda ve Eşlerinde Coxiella burnetii Prevalansının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Investigation

Detaylı

TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 29-42 TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR Derleme Lütfiye EKĐCĐ*, Raziye TELLĐ**, Hasan YETĐM* *Erciyes Üniv. Müh. Fak.

Detaylı

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ D E R G İ S İ

TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ D E R G İ S İ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ D E R G İ S İ ISSN 0377-9777 RESAMENS YAYIN ORGANI CİLT 6 2 6 2 V O L U M S A Y I 1,2,3 1, 2, 3 N U M

Detaylı

Makale Kodu (Article Code): KVFD-2013-10661

Makale Kodu (Article Code): KVFD-2013-10661 Kafkas Univ Vet Fak Derg 0 (): 57758, 0 DOI: 0.9775/kvfd.0.066 Journal HomePage: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE Doğal Olarak Enfekte Olmuş Farklı

Detaylı

20 (2), 271-277, 2008 20(2), 271-277, 2008. necdet_i_kan@hotmail.com

20 (2), 271-277, 2008 20(2), 271-277, 2008. necdet_i_kan@hotmail.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), 271-277, 2008 20(2), 271-277, 2008 Elazığ Şehir Kanalizasyonunun Keban Baraj Gölü ne Döküldüğü Bölgeden Yakalanan Balıklarda

Detaylı

Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi

Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ Diyarbakır

Detaylı

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, Enstitünün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg. dir. The Journal

Detaylı

Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem. sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia

Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem. sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi* Orkun BABACAN**, Mehmet AKAN***, Müjgan İZGÜR**** Öz: Bu çalışmada

Detaylı

Işın AKYAR * Simge CAN ** Makale Kodu (Article Code): KVFD-2012-7822

Işın AKYAR * Simge CAN ** Makale Kodu (Article Code): KVFD-2012-7822 Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (2): 325-330, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2012.7822 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE Salmonella Türlerinin

Detaylı

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ Hakan AYDIN Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Osman AKTAŞ Doktora

Detaylı

ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN TİPLENDİRİLMESİ VE PLAZMİD PROFİL ANALİZİ*

ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN TİPLENDİRİLMESİ VE PLAZMİD PROFİL ANALİZİ* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 183-194 ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN TİPLENDİRİLMESİ VE PLAZMİD PROFİL ANALİZİ* TYPING

Detaylı