Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması"

Transkript

1 Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes, Yönetm Blmle Fakültes, Tuzla,İstanbul Banu Yüksel Özkaya 3 Hacettepe Ünvestes, Endüst Mühendslğ Bölümü, Beytepe, Ankaa Özet Bu çalışmada, ş maknelenn bakım onaım deposu çn stokastk envante model oluştuulmuştu. Bu model le, ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçalaa at envante yönetm yapılmaktadı. Oluştuulan model, lnee olmayan stokastk b tam sayı optmzasyon modeld. Modeln hedef, envante malyetlen asgaye ndmek çn yedek paçalaa at stok paametelen ve yenden spaş noktasını bellemekt. Aynı zamanda ktk yedek paçalaın envantede bulunabllğ de atıılmaktadı. Modelde, spaş sıklığı ve sevs düzey kısıtlaı da göz önünde bulunduulmuştu. Çözüm metodu olaak gelştlmş ABC analzn çeen ve elektonk tablolada kolayca uygulanablen sezgsel heustc) b yöntem önelmşt. Son olaak, önelen model le b uygulama ve malyet analz yapılmış ve mevcut duumdak le modelde önelen optmum envante düzeyndek malyetlen kaşılaştıılması yapılmıştı. Model kullanımı malyetlede % 5 n üzende b azalma sağlamaktadı. Anahta Kelmele: Stokastk Envante Yönetm, Yedek Paça, Sezgsel Yöntem, ABC Analz, Malyet Analz Buldng nventoy management system by usng stochastc nventoy model fo ctcal spae pats used fo mantenance of constucton machnes Abstact In ths study, We develop a stochastc nventoy model fo mantenance depot of the constucton machnes. Wth ths model, the nventoy of ctcal spae pats used fo the mantenance of constucton machnes s managed. Poposed model s a nonlnea ntege optmzaton poblem. The am of the model s to fnd out eode ponts, maxmum and mnmum stockng levels of ctcal spae pats that mnmze the nventoy costs. Moeove, t nceases the avalablty of ctcal spae pats. The aveage sevce level and eplenshment fequency constants ae also consdeed n the model. To solve the model, we popose a heustc method that contans modfed ABC Analyss and can be mplemented wth the speadsheet applcatons easly. Fnally, an applcaton and cost analyss wth the poposed model ae pefomed. The compason of total costs fo the cuent stuaton and optmum nventoy level that model poposes s pefomed dung cost analyss. Usng nventoy levels and eode amount found by the model satsfes moe than 5% cost educton. Keywods: Stochastc Inventoy Management, Spae Pats, Heustcs, ABC Analyss, Cost Analyss. N. Kasap) 2 İ. Bçe) 3 B. Özkaya)

2 . Gş Envante, fmalaın ve kuumlaın gelecekte oluşablecek taleb kaşılamak ve şlemlen veml ve hatasız b şeklde yüümes çn ellende tuttuklaı üün ve hammaddeled. Envanten uygun düzeyde bulunduulması sstemlen şleyşn olumlu yönde etklemekted. Uygulamada oluşablecek beklenmedk duumlaa, dalgalanmalaa, düzenszlklee ve geckmelee kaşı kuumu güvence altına almak esas amaçtı. İşletmele b yandan ked kaynaklaı le boçlanıken, dğe yandan da yüksek envante yükle le yaşamaktadıla. İşletmenn semayesnn katma değe yaatmayan noktalada bağlı olması, nakt akıştak poblemlee, üünün duduğu yede malyetsel olaak negatf yönde değelenmesne, atan malyetlende satış mktaında azalma olaak fmaya yansımasına neden olmaktadı. Envante kontolü le gşmc, üünlen fmaya getdğ malyet mnmum yapabl, semayenn ne zaman ve neeye yatıılacağı kaaını veebl. Envante kontolünde esas amaç, en uygun zamanda optmal stok sevyesnn bellenmes, fmaya malyetnn mnmum olması ve bunun b düzen çesnde südüülmesd. Elde geeğnden fazla mal bulundumak depo kası, yıpanma, bozulma, mallaın modasının geçmes gb bçok souna neden olaak fmaya bell b malyet yüklemekted. Eğe envante düzey düşük olusa, fmanın gelen taleple kaşılayamamasına sebep olacaktı. Bunun da fmaya bell ölçüde malyet yükleyeceğ açıktı. Bu k oanı dengeleyecek ve mnmum malyet sağlayacak optmal envante düzeynn bellenmes envante kontolüyle mümkündü. Envante bugün bütün şletmelen odak noktası halne gelmşt. İşletmelede başaılı b yönetm çn, stok yönetmnn en y şeklde planlanması geekld. İşletmele stoklaında çeştl nedenlee bağlı olaak bell b mktadan fazla fnansal kaynak ayıamazla. Bu bakımdan şletmelen envante yönetm oldukça önemld. Üetm ve envante yönetmnn başaısı vemllk ve malyet analzlenden ve youmlanablmesnden geçmekted. Buadan haeketle azu edlen müşte memnunyetn, en düşük envante malyet le sağlayablmek envante yönetmn en öneml amacıdı. Sstemlen kalte ve güvenlk sevyelen yüksek tutmalaı bu amaca ulaşmalaında çok öneml b yee sahpt. Kuumlaın şleyş açısından envanten etkn b bçmde kontol edlmes geekmekted. Ancak bu kontol, oluşablecek malyetle mnmze etmek amacıyla, tüm envanten yok edlmes anlamına gelmemeld. Esas kontol, doğu malzemey, doğu zamanda, doğu mktada ve doğu yede bulundumaktı. Bu kavamladan hehang bnn eksklğ halnde sstemde şleyş bakımından aksaklıkla meydana gelecekt. Öneğn, tüketm taleb) az olan b malzemenn stoklada aşıı mktada bulunması, stok malyetn attıacaktı. Tam tesne, tüketm taleb) fazla olan b malzemenn stoklada yetel mktada bulunmaması da şleyşn duaklamasına ve sevs süesnn uzamasına neden olacaktı. İş maknele sektöünde, hehang b soun duumunda oluşablecek yedek paça eksklğ, önceden yapılmış olan tüm plan ve pogamlaı aksatmakta ve öneml malyetlee yol açmaktadı. Bu nedenle oluşacak taleple zamanında kaşılayablmel ve şleyşn aksamamasını sağlamalıdı. Bunun doğal sonucu olaak da oluşan malyetle ve doğablecek skle azaltmak çn yetel envante bulundumalı ve bu envanten yönetmn y b şeklde yapmalıdı. Fmanın htyaç duyulan malzeme mktaı geek o yıl çn planlana nşaat sayısı geek se anden belen htyaçla le doğu oantılıdı. Dolayısıyla etkn b malzeme htyaç tespt çn nşaat ve tamat şle doğu tahmn edlmes geekmekted.tamat sayısının tahmn edlmes, dğe mal ve hzmetlen talebnn tahmn edlmesnden daha zodu. 2

3 .. Stokastk Envante Model B mala olan talebn zaman çesnde değşm göstemes ve bunun kesn olaak blnmemes, bunun yanı sıa tedak süesnn de tam olaak bellenememes duumunda stokastk envante modelle kullanılmaktadı. Ancak bu değelen, geçmş yıldak velee dayanaak bell b hata payı le tahmn mümkündü. Fma, bu velee dayanaak stok tükenmesn önlemek çn elde fazladan stok bulundumaktadı. Belsz olan taleple kaşısında fmala etkn haeket edeblmek ve oluşacak teslklee kaşı emnyetl taafta olablmek çn emnyet stoku bulunduula. Bunun başlıca sebeb, talepte oluşacak atışın sebep olableceğ stoksuz kalma duumunun, emnyet stoku malyetne oanla daha malyetl ve tehlkel olmasıdı. Talepte oluşan atış veya azalış alıcıla taafından bellenmekte ve alıcılaın ne zaman spaş veecekle kendle taafından kaalaştıılmaktadı. Talep atışından faklı olaak, spaş edlen envanten zamanında gelmemes de stoksuz kalma sounu yaatablmekted []. Aynı zamanda tedak zamanlaı da sabt olmamaktadı. Stoksuz duumunda makneledek aızaladan, şç sounlaından ve dğe geckmeleden dolayı üetcnn gelen spaş kaşılaması daha uzun zaman alablmekted. Dolayısı le spaşn teslm sües de değşkenlk göstemekted. Spaş süesndek bu değşkenlk de stoksuzluğa neden olablmekted [2]. Stokastk modelle, talep dışında dğe Ekonomk Spaş Mktaı model Economc Ode uantty - EO) vasayımlaını kabul etmektedle. Bu modellede fmala, bellenen uygun spaş mktaını ) bellenmş olan yenden spaş noktasına ) ulaşıldığında spaş edele. Spaş veldkten sona eğe talepte atış olusa elde bulunan envantele güvenlk stokunun altına ne hatta tükeneblle. Fma he ne kada güvenlk stoku bulundusa da geçekleşen yüksek talep doğultusunda stoksuz kalınabl. Bu duum da fmalaın hzmet sevyelen olumsuz etklemekted. Hzmet sevyesn attımak ve envante sounu yaşamamak çn daha fazla güvenlk stoku bulundumayı tech edele []. Bu çalışmada, b üüne olan talebn assal ve bunun kesn olaak blnmemes, bunun yanı sıa tedak süesnn sabt olması duumunda kullanılan Stokastk Envante Modelle kullanılaak, XYZ oganzasyonunun bakım onaım yapısına en uygun model knc bölümde sezgsel çözüm yöntem le blkte açıklanacaktı. Üçüncü bölümde se bellenen çözüm metodu le XYZ oganzasyonuna at b uygulama ve malyet analz yapılacaktı. En son bölümde se sonuç ve önele anlatılacaktı. B sonak bölümde tedak znc, envante yönetm, yedek paça envante ve bakım sstemle le lgl yayın taaması özet b şeklde anlatılmıştı..2. Lteatü Taaması Lteatü aaştııldığında tedak znclende en y stok kaalaının veleblmes amacına yönelk çok sayıda matematksel model önelmşt [3-7]. Fakat matematksel enyleme optmzasyon) modelle, belszlğn yüksek olduğu ve geçek hayatı yansıtmak amacıyla çok sayıda değşken ve paametenn hesaba katılması geektğ duumlada kamaşık hale geleblmekted. Dolayısı le bu tü belszlk otamlaında smülasyon modelleme yaklaşımı tech edleblmekted[8]. Tedak znclende stok sstemlen ele alan benze smülasyon uygulamalaı, matematksel optmzasyon modelle gb yaygın olaak lteatüde mevcuttu [9-3]. Bu pobleme b altenatf olaak, çoğumuzun yaygın olaak kullandığı elektonk tablolaın kullanımı öne süülebl. Ntekm, sayısı az da olsa, tedak znclende stok yönetmne lşkn btakım çalışmalada elektonk tablola kullanılmaya başlanmıştı [8],[4]. Lteatüde özellkle bakım sstemlenn envante modelle hakkında çalışmala da yaygındı. Kennedy v.d. 2002) de bakım stoklaı hakkında bugüne kada yapılan çalışmala özetlenmş, yedek paça stoklaının faklı yönle anlatılmış, önleyc yada planlı bakımda yedek paça talebnn tahmn edlebl olduğu çn onaım paçalaının stok tutulmasının geekmedğ, ancak plansız onaımlada se, stok boşalması duumunun 3

4 oldukça malyetl üetm ve hzmet kayıplaına sebep olmasından dolayı yetel güvenlk stoku tutulması geektğ beltlmşt. Güvenlk stok mktaının genel yönetm poltkasına, geçellğ kalkma ve modası geçme duumuna, aşamalı depo yapısına ve şatlaa bağlı olduğu beltlmşt. Yang ve Du 2004), opeasyonda hazı bulunma malyetnde öneml b etks olan ktk yedek paçalaın başlangıç tedağn kolaylaştıan ve optmal bakım planı çn kullanılan veml b değelendme metodu gelştmşled. Bu posedü le, toplam yaşam döngüsü malyetn azaltmak ve bakım planlama etksnnn yleştlmes hedeflenmşt. Dekke v.d. 998), yedek paça stok sstemlende aynı yedek paçanın faklı önem sevyelendek maknelede kullanılıp üetm çn faklı önemlee sahp olduğu duumlaı ncelemş ve bazı taleplen kaşılanamaması duumunda yüksek elde bulundumama malyetle olableceğn göstemşt. Kuulan modelde taleple ktk ve ktk olmayanla olaak sınıflandıılmış ve faklı sevs sevyele bellenmşt. Bu stok poltkası le ktk taleplen sevs sevyesnn attığı gözlemlenmşt. Dhaka v.d. 994) de düşük talepl fakat opeasyon çn ktk ve bulunmaması duumunda yüksek malyetlee neden olan öneml yedek paçalaın optmal stok sevyelen bulan geçekç b model gelştlmşt. S nn stok düzeyn fade ettğ S-,S) modelnde, aıza olduğu anda stok düzeyn S ye tamamlamak çn dehal spaş velmekted. Vaughan 2005) çalışmasında düzenl bakım ve astgele oluşablecek aızalaın bakımlaı sıasında geeken yedek paçala çn stok poltkalaı ncelemşt. Makalede bütünleşk b spaş poltkasını kaakteze eden stokastk dnamk pogamlama model kuulmuş, spaş ve elde bulunduma malyetlenn faklı değele aldığı senayolada optmal poltkanın vemllğ değelendlmşt. Düzenl bakım ve aıza bakımlaı çn geeken yedek paçalaın ayı spaş poltkalaının zlendğ duuma kıyasla optmal poltkanın toplam malyette öneml tasauf sağladığı göstelmşt. 2. Model Bu bölümde, ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçalaa at envante yönetm sstemnde kullanılacak model anlatılmaktadı. Oluştuulan model, lnee olmayan stokastk b tam sayı optmzasyon modeld. Modeln çözümü çn sezgsel heustc) b yöntem kullanılmıştı. Model, spaş sıklığı ve sevs düzey kısıtlaını göz önünde bulunduaak envante malyetlen asgaye ndmek çn yedek paçalaa at stok paametelen ve yenden spaş noktasını bellemey hedeflemekted. Modele at vasayımla aşağıda velmşt. Talep hehang b zaman aalığında asgele değşkend ve olasılık dağılımı duağandı. Tedak sües Lead Tme) sabtt. Stok bulundumama duumuna zn velmemşt. ABC analzndek he gup çn stenen en düşük sevs düzeyle faklıdı. Bu sevs düzeyle o A gubu çn : 97,5 % o B gubu çn : 95,0 % o C gubu çn : 92,5 % du. Bu vasayımla altında he b yedek paça çn yenden spaş noktası-spaş mktaı,) stok poltkası uygulanmaktadı. 2.. Fomülasyon Envante malyetlen spaş sıklığı ve sevs düzey kısıtlaı le blkte değelendp en aza ndmek olan hedefmze ulaşmak çn yedek paçalaa at stok paametelen ve 4

5 yenden spaş noktasını bellememz geekmekted. Bellenen stok paametele ve yenden spaş noktası le envante malyetlen düşüüken, yedek paçalaın envantede bulunabllğ stenen düzeye çıkatılı. Modelleme yapılıken Zhang v.d 200) makalesnden yaalanılmış ve aşağıdak fomülasyon oluştuulmuştu: Mn : Envante Yatıımı ) s.t. : Otalama Spaş Sıklığı F 2) Otalama Sevs Düzey S 3) Yukaıdak denklemlede F hedef spaş sıklığını, S" se stenen en düşük otalama sevs düzeyn göstemekted. Model oluştuuluken, en az 2 haftada b spaş veldğ vasayılmış, bu nedenle F değe b yıl çn 26 olaak alınmıştı. Modelde kullanılan en düsük sevs düzeyle ABC sınıflandıması sonunda bellenen gupla yadımı le oluştuulmuş ve gup nn en düşük sevs düzeyle S ) aşağıda velmşt: S A 0,975 S B 0,950 S C 0,925 Sevs düzeylen, otalama sevs düzey olaak kullandığımız çn yüksek sevs düzeyne sahp b paçanın kullanılması düşük sevs düzeyl dğe b paçayı dengelemşt. Yukaıda velen fomulasyondan anlaşılacağı gb spaş ve stoksuzluk malyetlene bağlı malyet tabanlı b model yene kısıtlaa bağlı b model gelştlmşt. İk yaklaşım bbnn benzed. Gelştlen modelde, kısıtla Lagange çapanlaı yöntem le hedef fonksyonuna getlebl. Kısıta bağlı model kuulmasının sebeb, geçek hayattak uygulamalada şketlen hesaplanması oldukça zo olan spaş ve stoksuzluk malyetle yene kısıtla çn değele bellemey daha çok tech etmeled. Bu model yadımıyla bell b sevs düzey ve spaş sıklığı değelene ulaşmak çn geekl envante yatıımını ve malyet hesaplanablmekte, dolayısıyla kaa vecle daha ahat destekleyen b yapı oluştuulmaktadı Notasyon Modelde kullanılan notasyon aşağıda velmşt. F = Hedef spaş sıklığı S = İstenen en düşük otalama sevs düzey Kullanıcı taafından bellenmşt) N = Yedek paça sayısı c = Yedek paça nn bm fyatı TL) D = Yedek paça çn otalama yıllık talep mktaı N D D toplam = - Otalama yıllık toplam talep mktaı = l = Yedek paça çn tedak sües Lead tme) p.) = Yedek paça nn tedak sües boyunca gelen talebn olasılık yoğunluk fonksyonu P. ) = Yedek paça nn tedak sües boyunca gelen talebn olasılık kümülatf dağılım fonksyonu θ = l D - Yedek paça nn tedak sües boyunca gelen otalama talep mktaı σ = Yedek paça nn tedak sües boyunca gelen talebn standat sapma değe = Yedek paça çn spaş mktaı = Yedek paça çn yenden spaş noktası A, ) = Yedek paça stoğunun tükenme olasılığı B, ) = Yedek paça nn otalama ge ısmalama backode) sayısı A, ) ve B, ) değele aşağıdak gb hesaplanablmekted. 5

6 6 [ ] ) ) ), B + = β β 4) Bu fadede, [ ] + = = ) ) ) u u P u β 5) [ ][ ] ) ) ) + = = u P u u β 6) olaak hesaplanı ve β ) yedek paçaya ye tedak sües boyunca den daha fazla geleblecek talepleden dolayı oluşacak ge ısmalamalaın zaman ağılıklı otalamasını fade etmekted. [ ] ) ) ), A + = α α 7) ) + = = ) ) u u p u α 8) ) [ ] + = + = + u u p u ) ) α 9) Yukaıdak fomüllede α ) yedek paça ye tedak sües boyunca nn üzende gelen otalama talep mktaını temsl etmekted. Yedek paça çn hehang b zamandak otalama envante mktaı se aşağıdak fomül yadımı le hesaplanabl. + + ), 2 B θ 0) Yukaıda velen notasyon ve fadele le model aşağıdak gb oluştuulu. ) + + = N B Mn, 2 c θ ) = N F N s t D.. 2) ) [ ] S A N =, D D Total 3) θ 4) 5) ve tam sayıdı. 6)

7 Denklem 2), spaş sıklığı kısıtıdı. spaş mktaı, yedek paça çn b yılda otalama spaş sayısının D olduğunu göste. Bu fkden yola çıkaak spaş sıklığı kısıtı otalama spaş sayısı üzenden Denklem 2) olaak yazılmıştı. Denklem 3) te beltlen otalama sevs düzey kısıtı yedek paça çn sevs düzeynn A, ) olduğu düşünüleek yazılmıştı. Buada A, ) yedek paça çn hehang b zamanda stok bulunmama olasılığını göste. Denlem 4) de θ kullanaak, bütün paçala çn sevs sevyesnn yaklaşık olaak en az %50 olduğunu gaant edyouz. Böylelkle bazı yedek paçala çn stenmeyen çok düşük sevs düzeylenn oluşması engellenmş olmaktadı. Oluştuulan bu model lnee olmayan b tam sayı optmzasyon poblemd. Model, klask,) modelne benzemekted ve sezgsel heustc) yöntemle le çözülebl. Model çözümünde kullanılacak olan yöntem b sonak bölümde özetlenmşt Sezgsel Yöntem Bu bölümde he b yedek paça çn spaş mktalaını ) ve yenden spaş noktalaını ) bulmak çn kullanılan ve Zhang v.d 200) taafından önelen sezgsel yöntem anlatılmaktadı. Bu yöntemde öncelkle yedek paçala sınıflaa bölünmekte ve he sınıf çesnde sevs düzey sabt olaak kabul edlmekted. Sstem çesndek he b paçanın sevs düzeyn aamak yene aamayı sadece bkaç sevs düzey çn yapmak optmzasyon poblemnn boyutunu anlamlı b şeklde azaltmaktadı. Spaş mktaı ve yenden spaş noktası çn, aşağıda açıklanmış olan bast kapalı şekl closedfom) fadele bulunmuştu. Bu fadele aşağıda Excel tablosu yadımıyla analz edleek modeldek kısıtlaı sağlayan ve en düşük malyetl paametele kolayca bulunablmekted. Geleneksel ABC metodunda sınıflandıma çn, paçala bm malyet veya yıllık malyetlene göe sıalanmaktadı. Buada paçalaı sıalama yapaken Zhang v.d D 200) nn çalışmasında öneldğ gb l 2 c yapılmış ve daha sona ABC guplaması yapılmıştı. oanı kullanılmış, azalan şeklde sıalama Spaş mktaını hesaplama Spaş mktaını ) geleneksel EO denklemn kullanaak aşağıdak gb bulablz. KD 2 = 7) c Denklem 7) dek K değe sabt spaş malyet olmakla beabe spaş sıklığı kısıtını sağlayan K değelen bulmak çn aşağıdak fomül kullanılmaktadı. N N D N = N = = D KD 2 c F Daha sona yukaıdak denklem yadımı le geçel K değelen aşağıdak fomulasyon yadımıyla bulablz. 8) 7

8 2 N K 2 D c 9) NF = Eğe K çn 9) da velen eştszlğ sağlayan en küçük değe kullanılısa, N = NF D c D = c 20) olaak bulunu ve kısıtı le EO model aşağıdak gb teka fade edleblmekted. N D = max Dc, 2) NF = c Spaş sıklığı kısıtını sağlamak ve güvenl aalıkta kalmak çn, değele Excel pogamında buluken en yakın lk büyük tamsayıya yuvalanmıştı Yenden spaş noktasının hesaplanması Yedek paça çn yenden spaş noktası ) değen bulmak çn Zhang v.d 200) çalışmasında öneldğ gb Nahmas 2005) de sunulan Tp I ve Tp II yaklaşımlaını çeen kama b yöntem kullanılmaktadı. Velen spaş mktaı ve hedef sevs düzey S değelen kullanaak yenden spaş noktası değen bulmak çn tedak süec boyunca gelen talep mktaının beklenen değe θ ve standad sapması σ olan nomal dağılıma sahp olduğu vasayılmaktadı. Tp I sevs düzey tedak sües boyunca stok bulunduma olasılığıdı. Tp II sevs düzey se zamanında kaşılanan taleplen oanını göstemekted Kama yaklaşım Tp I ve Tp II yaklaşımlaından daha y b uygun feasble) sonuç bulmak çn, yenden spaş noktalaı çn kama b fomül vadı. Zhang v.d 200) çalışmalaında bu yaklaşımlaı aşağıdak kama denklemlede bleştmşt. θ + σ mn = θ S ) 2π + zs σ ) 2ln, z σ S 2π S ) + z s σ ) ln 0 se σ 2π S ) + z s σ ) ln > 0 se σ Bu denklemde, z s değe 0<s< çn s e kaşılık gelen tes standat nomal kümülatf yoğunluk fonksyonudu. B sonak bölümde yukaıda anlatılan model le yapılan b uygulama anlatılmıştı. Bu uygulamada, excel tablolaı yadımıyla model ve önelen sezgsel yöntem test edlmş ve malyet analz yapılmıştı. 3. Modeln XYZ Oganzayonundak Uygulaması Uygulama ve malyet analz çn XYZ oganzasyonuna at depodak malzemelen le tahle aasındak stok kayıtlaı kullanılmıştı. Öncelkle depo kayıtlaındak 200 adet malzeme çn ABC analz yapılaak 50 ktk malzeme bulunmuştu. 22) 8

9 3.. ABC Analz ABC analz bçok faklı envante kalemnn olması duumunda envantele ncelemede yadımcı olu. Bu analz, envante oluştuan elemanlaın, talep ve fyat oanlaına göe önem deecelene dayanaak sıalanmasını göstemekted. Ncel b yöntem olan ABC metodu, ktk le daha az ktk olanlaı ayıma şlevn geçekleştmekted. Bu analz, b envante sstemndek ktk ve çok değel olan stok kalemlen belleyeek bunlaın daha sık kontol edlmesn sağlamak amacıyla çok sayıdak stok kalemn 3 guba ayıı. Stoktak tüm kalemlee aynı stok yönetm teknkle uygulamamak çn yakın takp ve zleme geekten öneml ve ktk kalemle, dğelenden ayıştıılı. A gubu malzemele sstem çn çok öneml ve ktk, değede pahalı ve az sayıda b kalem gubu olaak otaya çıka. B gubu malzemele se ota değede ve A gubundan daha az ktk ve otalama b sayıdadı. C gubu malzemele se sstem çn en az öneml ve en az ktk, değe ucuz fakat çok sayıda b kalem gubu olaak otaya çıka. Sınıflaa at toplam değe yüzdes ve toplam kalemlen yüzdes Tablo de velmşt. Tablo- : ABC Analznde Kullanılan Toplam Değe ve Kalem Yüzdele Sınıfı Toplam Değe Yüzdes Toplam Kalem Yüzdes A B C Talep, fyat ve tedak sües ktele le ş maknelene at yedek paçalaın ABC sınıflandıması yapılmış ve ABC analz sonucunda he b sınıf malzemelen toplam değen yüzdes ve toplam kalemlen yüzdes Tablo 2 de velmşt. Tablo- 2: ABC Analz Sonucu Bulunan Yüzdele Sınıfı Toplam Değe Yüzdes Kalem Sayısı Toplam Kalem Yüzdes A 73, B 22, C 5, ABC analz envante kalemlenn değe ve sayılaının tüm envante çndek kümülatf yüzdelene göe sınıflandımasından baett. Yüksek değel A kalemlenden az mktada bulundumak fakat kontolü sıklaştımak ve ayıntılı kayıtla geekl olacaktı. Buna kaşın düşük değel C kalemlenden bol mktada bulunduulaak kontol, spaş ve kayıt şlemle bast tutulmalıdı. Stok mktalaı fazla olduğundan sık sık gözden geçme ve spaş şlemlene geek yoktu. ABC analz le yıllık büyük hacama geekten kalemlee dkkat çekmek ve böylece A gubu mallaın stok düzeylenn düşüüleek toplam malyet azaltmaktı. XYZ oganzasyonunun envantende olan yedek paçalaa uygulanan ABC analz sonucunda malzemele önem deecesne göe ayılmış olup A gubu malzemelen tamamı 32 Kalem) le B gubu malzemelen lk 8 kalem toplam malyet ktele doğultusunda A gubuna yakın olduklaı çn toplam 50 kalem malzeme ktk malzeme sınıfına dahl edlmşt ve çalışmanın ge kalan kısmında bellenen ktk 50 kalem ktk malzemenn analz yapılmıştı Spaş Mktaı ve Yenden Spaş Noktasının Bellenmes Ktk 50 adet malzemeye at spaş mktalaı ) Excel pogamı le hesaplanaak EK - A da velmekted. Envante yönetm sstem oluştuuken spaş mktaı le blkte yenden spaş noktasının bellenmes geekmekted. Envante mktaı önceden bellenmş stok düzey olan yenden spaş noktasının altına düştüğünde spaş velmes geek. Bu stok düzeynn, teslmat sües boyunca geleblecek otalama taleb ve stenen otalama sevs düzeyn sağlayablmek çn geeken güvenlk stoğunu çemes geekld. Başka b deyşle, yenden spaş noktası stoksuz kalmamak çn yenden spaş velmesnn geektğ kabul edlen stok düzeyd. 9

10 Yenden spaş noktası, yukaıda velen 22) no lu denklem kullanılaak hesaplanabl. Sstemmzde belledğmz ktk malzemelee at yenden spaş noktalaı ) Excel pogamı le hesaplanmış ve EK - B de velmekted. Yukaıda anlatılan hesaplamala sonucunda elde edlen ve değele tam sayı kısıtını sağlayablmek ve spaş sıklığı ve sevs düzey bakımından güvenl aalıkta kalablmek çn yukaıya yuvalanmıştı. Yuvalama sonucunda elde edlen ve değele le he malzemenn k spaş aasında alableceğ maksmum le mnmum envante düzeyle EK - C de velmekted Malyet Analz Malyet analznde kullanılan değele, faalyete dayalı malyetlendme sstem le, satın alma spaş), üün gş kontolü ve depolama faalyetlene göe guplandıılaak eldek kaynaklaın bu faalyetle çn ne kada kullanıldıklaı tespt edldkten sona hesaplanmaktadı. He b faalyetn kaynak kullanım oanlaı veya zamanlaı le malyetlen elde edlmesnde kullanılan dğe vele Tablola 3 8 de sunulmaktadı. Tablo- 3: Kaynaklaın Toplam Değele ve Malyetle Kaynakla Masaf Sınıflaı) Kaynak Malyet Anahtalaı /ay) Toplam Kaynak Değe Malyet TL/ay) Bm Malyet Bm Malyet Anahtaı Depo Yönetm Süe saat) ,5000 TL/saat Depo Pesonel Süe saat) ,54,7 TL/saat Telefon Konuşma Sües dak.) ,025 TL/dakka Mal ve İda İşle Süe saat) ,2500 TL/saat Sınıflandıılmayan Masafla Posta, Su, Elektk vb.) Pesonel Sayısı ,5000 TL/pesonel Tablo-3 malyet analznde kullanılan kaynaklaı masaf sınıflaı), bunlaın toplam değelen ve bm malyetlen çemekted. Depo yönetmnden soumlu b pesonel bulunmaktadı ve bu pesoneln aylık maaşı Tablo-3 te malyet olaak velmşt. Depo pesonel olaak çalışan 2 pesonelden he bnn malyet 273,77 TL/ay olaak bellenmşt. XYZ oganzasyonun b devlet kuuluşu olması nedenyle bu oganzasyona at deponun ka gde bulunmamaktadı. Depo 985 yılında yapılmış olup 20 yıldan esk olduğu dkkate alındığı zaman amotsman hesabı yapılmasına geek bulunmamaktadı. Ayıca, aşağıda beltleceğ üzee, depolama malyetnn dğe malyet kalemlene göe oldukça düşük olduğu ve amotsmanın öneml b etk yaatmadığı göülmekted. Mal ve da şlee saymanlık ve malye bölümü) at aktvtelen malyet hesaplanıken bu bölümlede göev yapan 5 pesoneln toplam aylık maaş mktaı göz önüne alınmaktadı. Malyet hesabında aylık salye sayısı 50 olaak vasayılmaktadı. Tablo-4 te posta, su, elektk gb sınıflandıılmayan masaflaın üün gş kontolü ve depolama faalyetle çn salye başına düşen bm malyet hesaplanmaktadı. Sınıflandıılmayan masaflaa, spaş süesnce blgsaya kullanımı dolaylı olaak elektk malyetle eklenmekted. Tablo- 4: Sınıflandıılmayan Masaflaın Pesonel Malyet Blgle Faalyetle Otalama Pesonel Sayısı Kullanım Yüzdes Malyet TL/salye) Üün Gş Kontolü 3 %37,5 0,75 Depolama 2 %25,0 0,50 0

11 Tablo 5 ve 6 da depo yönetm, depo pesonel ve mal ve da şle kaynaklaı, Tablo- 7 de se telefon kullanımına at üün gş kontolü ve depolama faalyetle çn salye başına düşen telefon malyetle hesaplanmıştı. Tablo- 5: Üün Gş Kontolü İçn Pesonel Malyet Blgle Üün Gş Kontolü Depo Yönetm Depo Pesonel Mal ve İda İşle Üün Gş Kontolü Toplamı saat/salye),0,0 3,5 Malyet TL/salye) 2,5,7 46,375 Üün Gş Kontolü Pesonel Malyet 60,586 TL/salye Tablo- 6: Depolama Faalyetle çn Pesonel Malyet Blgle Depolama Depo Yönetm Depo Pesonel Mal ve İda İşle Depolama Toplamı saat/salye) 0,5 4,0 0,0 Malyet TL/salye) 6,25 6,8443 0,0 Depolama Pesonel Malyet 3,0943 TL/salye Tablo -7: Depo Telefon Malyet Blgle Faalyet Kullanım Yüzdes TL/ay Malyet TL/salye) Üün Gş Kontolü Kullanımı %40 6,0 0,2 Depolama %0,5 0,03 İhtyacımız olan b başka ve salye başına spaş malyetd. Depo çesnde spaş le lgl 3 ana bölüm satın alma, muhasebe ve depo) bulunmaktadı. Tablo-8 de bu bölümlede spaş çn ne kada zaman ve kaynak hacandığı le bunlaın malyete yansıması göstelmekted. Tablo -8: Spaş Veme Malyetle Kısım Faalyet Pesonel nsan - dakka) Satın alma dak.) Depo dak.) Telefon dak.) Kıtasye TL/spaş) Telefon ve Dğe TL/spaş) Depo Satın Alma Depo Depo ve Muhasebe Satın alma talebnn oluştuulması Spaşn Hazılanması Tedakçye Bldlmes Spaş Takb Telefon Göüşmele) Üün Gelş / Spaş Kontolü Teslm Alış/ Üün Kontolü , , , ,5 0,5 Fatua Kontolü ,5 TOPLAM

12 Spaş malyetnn hesaplanmasında, bu bölümlede spaş çn hacanan zaman dlmlenden, dolayısıyla bu ş çn göevlendlmş kşlen bu zaman aalığında fabkadan almayı hak ettğ ücet tutaından faydalanılmaktadı. Bu hesaplamalada, uygulamanın yapıldığı oganzasyonda b spaş çn lgl bölümlen hacadığı güncel veya geçeğe yakın süele ve kaynakla kullanılmaktadı. Tablo 9 da spaş malyetne at hesaplamala göstelmekted. Aylık büt otalama şgöen malyet, aylık toplam çalışma saatne bölüneek dakkalık şgücü malyet bulunmuştu. Spaş malyet dakkalık şgücü malyetnn spaş çn hacanan süe 50 dak.) le çapılıp kıtasye, telefon ve dğe malyetle le eklenmes sonucu hesaplanmaktadı. Tablo - 9: Spaş Malyet Büt Otalama İşgöen Malyet TL / nsan - ay) 200 Aylık Çalışma Saat nsan - saat) 60 Büt Otalama İşgöen Malyet TL / nsan - dakka) 0,2875 Spaş Malyet TL / spaş) 4,825 Tablo - 0: Üün Depolama Malyetle Depo Kası TL / ay) 0 Depo Efektf Hacm m 3 ) 0 Üün Depo Ka Malyet TL / m 3 - ay) 0 Üün Sgota, Isınma ve İşçlk Malyetle TL / ay) 000 Üün Sgota, Isınma ve İşçlk Bm Malyetle TL / m 3 ay) 00 Üün Depolama Malyet TL / m 3 - ay) 00 Üün depolama malyetn hesaplamak çn lgl üünlen depo efektk hacmne htyaç duyulmaktadı. ABC analz sonucu bulunan ve malyet hesaplaında kullanılan ktk 50 yedek paçanın kapladığı otalama toplam hacm EK - D de velen aylık otalama envante mktaı ve üün hacmle kullanılaak 5,34 m 3 olaak hesaplanmaktadı. Depo efektf hacm hesaplanıken se, ABC analz sonucu bulunan ve malyet hesaplaında kullanılan he b ktk yedek paça üün çn aylık otalama envante mktalaı ve bu üünlen depoda aflada kapladığı toplam hacm düşünülmekted. Depoda toplam 200 üün olduğu çn, ktk olmayan dğe 50 üünü de düşününce efektf hacm 0 m 3 olaak hesaplamaya katılmaktadı. Üün depolama malyet se depo kası le sgota, ısınma ve şçlk malyetlenn depo efektf hacmne bölüneek toplanmasıyla elde edlmekted. XYZ oganzasyonu b devlet kuuluşu olduğu çn deponun ka gde bulunmamaktadı. Üünlen sgota, ısınma ve şçlk malyetle çn ayda 000 TL hacandığı çn m 3 başına aylık üün depolama malyet 00 TL olaak elde edlmekted. Bu hesaplamala sonucunda oluşan üün gş kontolü ve depolama faalyetlene at malyetle Tablo - de özetlenmşt. Tablo - : Depo Faalyetlene At Bm Malyetle Faalyet Malyet TL/salye) Üün Gş Kontolü 6,456 Depolama 3,6243 2

13 Yukaıdak tablolada açıklanan bm malyet değele kullanılaak depoda tutulan yedek paça çn toplam envante malyet aşağıdak fomül le bulunmaktadı. Toplam Envante Malyet = Elde BulundumaMalyet + Üün Gş Kontol Malyet + Spaş Malyet Bu fomülde yedek paça çn elde bulunduma malyet se aşağıdak gb hesaplanmaktadı. Elde Bulunduma Malyet = Depolama Malyet + Yatm Malyet He b malzemeye at yatıım malyetn b başka deyşle, stoğa bağlanan semayenn malyetn hesaplamak çn bankaladan alınan ked faz kullanılmaktadı. %4 olaak alınan yıllık ked faz yıllık semaye malyet) aşağıdak fomül le aylık ked fazne dönüştüülmekted. Bu fomülde, yıllık faz y, aylık faz se a le göstelmekted ,4) = 0, /2 + a = + y ) + a = a %, olaak hesaplananan aylık faz le malzeme alış fyatı çapılaak he b yedek paça çn yatıım malyet elde edlmekted. Malzemelen bm alış fyatlaı Baf) se stok kayıtlaında tutulmaktadı. Stok kayıtlaından alınan malzemelen bm alış fyatlaı baf), aylık faz ) le çapılaak yatıım malyet hesaplanmaktadı. Yukaıda anlatılan tüm malyetle dkkate alındığında yedek paça çn yatıım, depolama, üün gş kontol ve spaş malyetle se aşağıdak fomülle le elde edlmekted: Depolama Malyet = Stok Mktaı Üün hacm Üün Depolama Malyet+ 3,6243 TL/salye 3 Depolama Malyet = Stok Mktaı Üün hacm 00 TL/m + 3,6243 TL/salye Yatm Malyet = 0, Baf Stok Mktaı Üün Gş Kontol Malyet = 6,456TL/salye Spaş Malyet = 4,825 TL/spaş Aşağıdak bölümlede mevcut duum le modeln uygulanması sonucunda elde edlen toplam malyetle hesaplanaak kaşılaştıılmaktadı Mevcut Envante Sstemnde Toplam Malyet Mevcut envante sstemndek toplam malyet hesaplamak ve model çn önelen sezgsel yöntem le bulunan en y paametele le elde edlen malyetle kaşılaştımak çn ABC analz sonucu ktk olaak bellenen 50 kalem yedek paça seçlmş ve Ek - D de bu ktk yedek paçalaa at üün, depolama ve yatıım malyetle velmşt. 50 kalem yedek paçanın b yıllık satın alma mktaı toplamı 382 olaak bellenmşt. B spaşte otalama olaak 2 adet üün olduğu vasayıldığında mevcut duumda aylık spaş mktaı 58 olaak hesaplanmaktadı. Mevcut envante sstemnde hesaplanan toplam malyetle se Tablo 2 de velmekted. Tablo -2: Ktk Malzemele çn Mevcut Envante Sstemnde Toplam Malyetle Spaş Malyet Üün Gş Kontol Malyet Depolama Malyet Yatıım Malyet Elde Bulunduma Malyet Toplam Envante Malyet Toplam Üün Malyet Toplam Malyet 2.425,3 TL/ay 3.564,45 TL/ay.45, 40 TL/ay 2.502,78 TL/ay 3.98,8 TL/ay 9.907,76 TL /ay ,34 TL/ay ,0 TL /ay 3

14 Model çn Önelen Sezgsel Yöntem le Bulunan Paametele le Elde Edlen Toplam Malyet Toplam malyet hesaplamak çn ABC analz sonucu ktk olaak bellenen 50 kalem yedek paçanın envante malyet geekmekted. Ek - E de bu ktk yedek paçalaa at üün, depolama ve yatıım malyetle velmekted. Toplam envante malyetn bulablmek çn bu yedek paçalaın üün gş kontol ve spaş malyetlen hesaplamak geekld. Dkkate alınan yedek paçalaın yıllık otalama talep mktaı toplamı 268 olaak bellenmşt. Malyet analznde mevcut depo envante le model çn 2. bölümde önelen sezgsel yöntem taafından bellenen paametele le elde edlen envante değelen kıyaslaken b spaşte otalama olaak 2 adet yedek paça olduğu vasayılmaktadı. Modelde vasayılan 50 aylık spaş mktaı mevcut envante sstemndek 58 aylık spaşten faklı olduğu çn spaş le oantılı olan üün gş kontol ve spaş malyetle değşmekted. Önelen sezgsel yöntem le elde edlen paametele le bulunan toplam malyetle se Tablo - 3 te göstelmekted. Tablo - 3: Ktk Malzemele İçn Toplam Malyetle Spaş Malyet Üün Gş Kontol Malyet Depolama Malyet Yatıım Malyet Elde Bulunduma Malyet Toplam Envante Malyet Toplam Üün Malyet Toplam Malyet 2.090,63 TL/ay 3.072,8 TL/ay.46,67 TL/ay 2.36,09 TL/ay 3.507,76 TL/ay 8.67,9 TL /ay ,26 TL/ay ,45 TL /ay Mevcut envante sstemnde ve matematksel model çn önelen sezgsel yöntem le elde edlen malyetlen kaşılaştıılması Tablo - 4 te velmekted. Sezgsel yöntemn kullanımı toplam malyette aylık yaklaşık 4000 TL lk b kazanç sağlamakla beabe bu azalma oansal olaak % 6 ya yakın b değee kaşılık gelmekted. Toplam malyetn yaklaşık %96 sını oluştuan üün satın alma malyetnde %5.66 lık b azalma sağlaken toplam envante malyetnde % 2 nn üzende b kazanç sağlanmaktadı. Tablo - 4: Mevcut Envante Sstem ve Önelen Sezgsel Yöntem le Elde Edlen Malyetlen Kaşılaştıılması Mevcut Envante Sstem Malyetle Sezgsel Yöntem le Elde Edlen Malyetle % Azalma Toplam Üün Malyet ,34 TL /ay ,26 TL /ay 5,66 Toplam Envante Malyet 9.907,76 TL /ay 8.67,9 TL /ay 2,48 Toplam Malyet ,0 TL /ay ,45 TL /ay 5,95 Matematksel model le bu model çn önelen sezgsel yöntem malyetlede b kazanç sağlaken sevs sevyelende yleştmele sağlamaktadı. Sezgsel yöntemn önedğ paametele kullanıldığı takdde daha yüksek sevs sevyele elde edlmekted. Ktk olan 50 yedek paçanın tamamı stenen en düşük sevs sevyelen sağlaken mevcut envante sstemnde bu yedek paçaladan 23 tanesnn sevs düzey stenen mnmum sevyenn altında kalmaktadı. Sevs sevyes, müşte spaşlenn doğu mktada, doğu zamanda, doğu fyatla müşteye ulaştıılanlaın yüzdes şeklnde tanımlanabl. B başka deyşle, talebn dek stoktan kaşılanma olasılığı şeklnde tanımlanan sevs sevyes tpk %95 olaak bellen. Genellkle envantedek malzemelee önemlene göe sevs sevyele vel. Böylece çok öneml paçala %97.5 sevyelendeyken, daha az öneml malzemelen stenen sevs düzeyle %92.5 sevyesnde olabl. 4

15 Matematksel model ve sezgsel yöntem le elde edlen kazançlaa sstem düzeynn yanında yedek paça düzeynde ncelemek öneml olmaktadı. EK D ve EK - E de göstelen toplam malyetle çn ktk 50 yedek paça çn elde edlen en büyük oansal kazanç EK F de gösteldğ şeklde %70 düzeynded. EK F de göstelen oansal azalmala poztf se tanım geeğ malyet azalmasını, negatve se malyet atışını göstemekted. B yedek paça çn toplam malyette %400 oanında atış gözlenken bu yedek paçanın bm fyatı dğe paçalaa göe oldukça düşük olduğından dolayı bu atışın toplam malyete kayda değe b etks bulunmamaktadı. Şekl - de dkkate alınan tüm yedek paçalaın bm malyet le oansal toplam malyet azalması lşks göstelmekted. 27 yedek paça kalemnde malyetlede azalma sağlanıken ge kalan 23 kalemde otalama stok sevyesnn atışından dolayı malyetlede atma gözlemlenmekted. Ancak bu kalemle çn, yukaıda bahsedldğ üzee mevcut envante sstemnde stenen sevs sevyele sağlanamamaktadı Oansal Malyet Azalmas Bm Fyat Şekl : Sezgsel Yöntem le elde edlen Oansal Malyet Azalması ve Üün Malyet Aasındak İlşk 4. Sonuçla A, B, C gubu paçala, toplam değe çnde, nsp önemlene ve ktklk düzeylene göe yüksek değel, ota değel, düşük değel stok kalemlen temsl etmekted. Bu ayıım, stoklaın kontol faalyetlenn faklılaştıılmasını sağlamaktadı. Buna göe XYZ oganzasyonundak A gubu stok kalemle, çok sıkı b kontole tab tutulmalıdı. Bu oganzasyonda, A gubu stok kalemlenn kontol edlmesyle toplam envante değenn %73.47 s kontol edlmş olmaktadı. Bu nedenle, bu envante yönetm sstemnde mkta ve zaman kaalaıyla lgl olaak, spaş mktaı, emnyet stoku, tedak sües, fl stokla gb sstemn temel faktöle ttzlkle bellenmeld. Bütün faktölen sık sık 5

16 kontol edlmes le daha az kabul yapılmasını mümkün olacağından, kontol fonksyonunun hassasyet atıılmaktadı. Spaşlen sık sık velmesndek amaç, fl stoklaın, talebe mümkün olduğu kada yakın bulunmasını sağlamaktadı. Bu şeklde emnyet stoklaının, mümkün olablecek en düşük sevyede tutulması sağlanmaktadı. Velen sık spaşlele, stoklaın şletmede bekleme süelenn azalması sağlanıken elde stok bulunduma masaflaında kazanç elde edlmekted. Aynı zamanda, sık spaşle le talebn kaşılanamama olasılığının azalması nedenyle stok bulundumama ve kayıp satış malyetlenn azalması sağlanıken, emnyet stok sevyesnn düşük düzeylede tutulablmes nedenyle bu stoklala lgl elde bulunduma masaflaının azalması mümkün olmaktadı. C gubu stok kalemlenn kontolünde, A gubu stok kalemlenn kontolünde uyulması geeken yöntem ve poltkalaın tam aks yönde b yön çzlmes geekmekted. Büyük mktada ve uzun aalıklala spaş velken, yüksek sevyel emnyet stoklaı tess edlmel, kayıt, apolama ve kontol faalyetle azaltılmalıdı. C gubu stok kalemlenn, bm başına elde bulunduma masafı düşük olduğundan, yüksek emnyet stoklaı ekonomkt. C gubu kalemlen genellkle standat malla olması nedenyle eskme ve yıpanma sk azdı. Bellenen b poltka le, tüm C gubu kalemle çn emnyet stoğu tayn edlebl. He kalem çn, ayı emnyet stoku sevyes tayn edlmesne geek bulunmamaktadı. C gubu stok kalemle çn, spaşlen daha seyek ancak büyük mktalada velmes nedenyle otalama stok mktalaı yükselmekted. Bu nedenle, elde stok bulunduma masaflaı atmaktadı. Ancak, elde bulunduma masafı, aynı zamanda bm malyetlee bağlı bulunduğundan ve C gubu stok kalemlenn bm malyetnn genel olaak düşük olması nedenyle, bu atışın çok büyük mktalada olması beklenmemekted. Mevcut duumdak toplam üün malyetnn ,43 TL olduğu ve önelen model le bu malyet ,26 TL ye düştüğü ve bunun da yaklaşık % 5,66 lık b yleştme anlamına geldğ hesaplanmştı. Yne aynı hesaplamala doğultusunda mevcut toplam envante malyetnn 9.907,76 TL den 8.67,9 TL ye düştüğü yan % 2,48 lık kayda değe b yleştme sağladığı bulunmuştu. Toplam malyetlede se malyet ,0 TL den ,45 TL ye düşeek yaklaşık olaak % 5,95 lık b yleştme sağladığı göülmüştü. Matematksel model ve önelen sezgsel yöntemn kullanılması sevs sevyele açısından da fayda sağlamaktadı. Yöntemn vedğ paametele kullanıldığı zaman daha y b sevs sevyes sağlanmaktadı. Ktk olan 50 malzemenn tamamı stenen en düşük sevs sevyesn sağlaken mevcut envante sstemnde bu yedek paçaladan 23 tanes stenen sevs sevyesn sağlayamamaktadı. Kaynakça [] Ç. Saaçla, Lostk Faalyetle İçnde Envante Yönetmnn Rolü ve Önem, Yüksek Lsans Tez, Dokuz Eylül Ünvestes, [2] G. Satıcı, Enflasyonst Otamda Endüst İşletmelende Envante Model Analzle Üetm ve Stok Sstemle) ve B Uygulama, Doktoa Tez, Dokuz Eylül Ünvestes, 995. [3] F. Chen, Z. Dezne, J. K. Ryan, uantfyng the bullwhp effect n a smple supply chan: the mpact of foecastng, lead tmes, and nfomaton, Management Scence, 46 3), , 2000). [4] C. Chanda, S. Kuma, Taxonomy of nventoy polces fo supply-chan effectveness, Intenatonal Jounal of Retal and Dstbuton Management, 29 4), 64-75, 200). 6

17 [5] Y. T. Hee, M. Tzu, E. Yücesan, Tansshpments: an emegng nventoy ecouse to acheve supply chan leaglty, Intenatonal Jounal of Poducton Economcs, 80, 20-22, 2002). [6] M. Khoua, Optmzng nventoy decsons n a mult-stage mult-custome supply chan, Tanspotaton Reseach Pat E, 39, , 2003). [7] A. H. L. Lau, H. Lau, Effects of a demand-cuve s shape on the optmal solutons of a mult-echelon nventoy/pcng model, Euopean Jounal of Opeatonal Reseach, 47, , 2003). [8] B. Sezen, Tedak zncnde stok yönetm poblemle çn elektonk tablola yadımı le smülasyon uygulaması, Yönetm ve Ekonom, ), 57-68, 2004). [9] S. Baneee, A. Baneee, J. Buton, W. Bstlne, Contolled patal shpments n two-echelon supply chan netwoks: a smulaton study, Intenatonal Jounal of Poducton Economcs, 7, 9-00, 200). [0] F. T. S. Chan, N. K. H. Tang, H. C. W. Lau, A smulaton appoach n supply chan management, Integated Manufactung Systems, 3, 7-22, 2002). [] R. Ganeshan, T. Boone, A. Stenge, The mpact of nventoy and flow plannng paametes on supply chan pefomance: an exploatoy study, Intenatonal Jounal of Poducton Economcs, 7, -8, 200). [2] J. S. K. Lau, G.. Huang, Web-based smulaton potal fo nvestgatng mpacts of shang poducton nfomaton on supply chan dynamcs fom the pespectve of nventoy allocaton, Integated Manufactung Systems, 3 5), , 2002). [3] F. Pesson, J. Olhage, Pefomance smulaton of supply chan desgns, Intenatonal Jounal of Poducton Economcs, 77, , 2002). [4] L. Lebel, J. S. Cauth, Smulaton of woodyad nventoy vaatons usng a stochastc model, Foest Poducts Jounal, 47 3), 52-57, 997). [5] W. J. Kennedy, J. W. Patteson, L. D. Fedendall, An ovevew of ecent lteatue on spae pats nventoes, Intenatonal Jounal of Poducton Economc, 76, 20-25, 2002). [6] S. C. Yang, Z. W. Du, Ctcalty evaluaton fo spae pats ntal povsonng, IEEE, , 2004). [7] R. Dekke, M. J. Klen, P. J. De Roo, A spae pat stockng polcy based on equpment ctcalty, Intenatonal Jounal of Poducton Economcs, 56, 69-77, 998). [8] T. S. Dhaka, C. P. Schmdt, D. M. Mlle, Base stock level detemnaton fo hgh cost low demand ctcal epaable spaes, Compute and Opeatons Reseach, 24), 4-420, 994). [9] T. S. Vaughan, Falue eplacement and peventve mantenance spae pats odeng polcy, Euopean Jounal of Opeatonal Reseach, 6, 83-90, 2005). [20] R.. Zhang, W. J. Hopp, C. Supatgat, Speadsheet mplementable nventoy contol fo a dstbuton cente, Jounal of Heustcs, 7, , 200). [2] S. Nahmas, Poducton and Opeaton Analyss, McGaw Hll, New Yok, NY, 2005, p

18 Ekle EK - A : ABC Analz Sonucu Bellenen Ktk Malzemelen Hesaplamalaı Sıa No Stok Numaası N D c F /NF) D*c) D/c) , , ,7240 0,896 3, , , ,5952 0,52 2, , , ,489 0,053 0, , , ,799 0,5658 2, , , ,3988 0,242 0, , , ,9476 0,0469 0, , , ,4222 0,0377 0, , , ,7656 0,078 0, , , ,2693 0,0683 0, , , ,2452 0,9343 3, ,6 26 0, ,7283 0,3238, , , ,767 0,38 0, , , ,388 0,22 0, , , ,484 0,065 0, , , ,953 0,708 0, , , ,9329 0,0253 0, , , ,59 0,053 0, , , ,2596 0,0266 0, , , ,2468 0,68 0, , , ,299 0,0438 0, , , ,3404 0,036 0, , , ,484,3408 5, , , ,005 0,579 0, , , ,4395 0,0640 0, , , ,9609 0,0696 0, , , ,620 0,378 0, , , ,9800 0,42 0, , , ,732 0,885 3, , , ,655 0,3965, , , ,7500 0,469, , , ,9654 0,0962 0, , , ,7434 0,60 0, , , ,9507 0,508 0, , , ,3468 0,075 0, , , ,2005 0,097 0, , , ,5799 0,8854 3, , , ,9944 0, 0, , , ,7489 0,008 0, , , ,8504 0,0480 0, , , ,0869 0,085 0,4262 8

19 , , ,7402 0,0696 0, , , ,000 0,834 3, , , ,9687 0,0625 0, , , ,449 0,022 0, , , ,7076 0,385, , , ,5626 0,0978 0, , , ,767 0,84 0, , , ,866 0,0766 0, , , ,05 0,279 0, , , ,2496 0,360 0,5342 9

20 EK- B : ABC Analz Sonucu Bellenen Ktk Malzemelen Hesaplamalaı A = 2 π S + z σ ) σ ) ) S Sıa No Stok Numaası θ σ -S ) z s A -2lnA)) ,5385 0,2 0,075 3,5026 2,245 0,4865,2004 3, ,592 9,98 0,075 2,0472 2,245 0,4606,245 3, ,923,7 0,075 0,2088 2,245 0,4450,2725 2, ,3077 6,02 0,075 2,2227 2,245 0,495,920 8, ,4423 3,69 0,075 0,843 2,245 0,4650,2376 5, ,2500 0,96 0,075 0,844 2,245 0,4582,2493, ,539,73 0,075 0,479 2,245 0,438,2847 2, ,3269 3,30 0,075 0,3067 2,245 0,4395,2823 4, ,2500 6,24 0,075 0,2684 2,245 0,430,2990 8, ,9808 6,8 0,075 3,6702 2,245 0,5336,208 8, ,5962 3,20 0,075,272 2,245 0,4968,829 4, ,73 2,99 0,075 0,5425 2,245 0,4562,2528 3, ,423 5,48 0,075 0,4798 2,245 0,4385,2840 7, ,092 0,50 0,075 0,0650 2,245 0,4465,2699 0, ,5000,26 0,075 0,67 2,245 0,5223,397, ,0385 0,58 0,075 0,0995 2,245 0,4545,2559 0, ,539 0,50 0,075 0,2088 2,245 0,5006,765 0, ,0385 0,50 0,075 0,044 2,245 0,463,2439 0, ,2885,26 0,075 0,6603 2,245 0,5207,424, ,0769,7 0,075 0,72 2,245 0,440,2796 2, ,0385 0,58 0,075 0,240 2,245 0,4624,2420 0, ,6923 3,96 0,075 5,2670 2,245 0,4930,894 9, ,2885,29 0,075 0,6202 2,245 0,524,565, ,346 3,30 0,075 0,253 2,245 0,4364,2879 4, ,539 0,58 0,075 0,2734 2,245 0,5,587 0, ,2692 2,22 0,075 0,542 2,245 0,4679,2324 3, ,2308 0,50 0,075 0,5547 2,245 0,6306 0,9603 0, ,965 4,57 0,075 3,4628 2,245 0,5644,0696 6, ,5769 6,98 0,075,5577 2,245 0,4640,2392 9, ,654 5,68 0,075,6379 2,245 0,4763,280 7, ,923 5,45 0,075 0,3779 2,245 0,435,290 7, ,2500,4 0,075 0,6325 2,245 0,506,670, ,25 5,2 0,050 0,5923,960 0,260,64 8, ,25,00 0,050 0,4222,960 0,2986,5548, ,539 0,58 0,050 0,3604,960 0,3239,506, ,423 5,9 0,050 3,478,960 0,394,508 0, ,25 2,22 0,050 0,4365,960 0,2703,675 3, ,0577,29 0,050 0,3962,960 0,284,5864 2, ,092 0,50 0,050 0,884,960 0,2929,5672 0, ,0962 2,6 0,050 0,4262,960 0,2704,674 3, ,0385 0,50 0,050 0,2734,960 0,342,527 0,80 20

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ P A M U K K A L E Ü N İ V E R İ T E İ M Ü H E N D İ L İ K F A K Ü L T E İ P A M U K K A L E U N I V E R I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ L İ K B İ L İ M L E R İ D E R G İ İ J O U

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DEGlşMELER* Dr. ülkü POLAT L'teratürde toplam nüfusun br kesm olan şgücü çeştl yönleryle genş ölçüde tartışılma olana~ bulmuş olmasına karşın toplam nüfusa oranı,

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ

EN KÜÇÜK KARELER VE TOPLAM EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMLERİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ MMO Hata ve Kadasto Mühedsle Odası. üke Hata lmsel ve ekk Kuultaı 5 Maıs 9, kaa EN KÜÇÜK KELE VE OPLM EN KÜÇÜK KELE YÖNEMLEİ İLE DEFOMSYON NLİZİ M. ca,. a, O. kılma İÜ, İstabul ekk Üvestes, Jeode ve Fotogamet

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya DOĞRUSAL OLMAYAN KONROL SİSEMLERİ 33 Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya rnc ve İknc Dereceden Kayan Kpl Güdüm Yönem le Havadan Havaya

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞ*

TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞ* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞ* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1627 KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE THEORY OF CONSTRAINTS AND THROUGHPUT ACCOUNTING WITH

Detaylı