Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması"

Transkript

1 Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes, Yönetm Blmle Fakültes, Tuzla,İstanbul Banu Yüksel Özkaya 3 Hacettepe Ünvestes, Endüst Mühendslğ Bölümü, Beytepe, Ankaa Özet Bu çalışmada, ş maknelenn bakım onaım deposu çn stokastk envante model oluştuulmuştu. Bu model le, ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçalaa at envante yönetm yapılmaktadı. Oluştuulan model, lnee olmayan stokastk b tam sayı optmzasyon modeld. Modeln hedef, envante malyetlen asgaye ndmek çn yedek paçalaa at stok paametelen ve yenden spaş noktasını bellemekt. Aynı zamanda ktk yedek paçalaın envantede bulunabllğ de atıılmaktadı. Modelde, spaş sıklığı ve sevs düzey kısıtlaı da göz önünde bulunduulmuştu. Çözüm metodu olaak gelştlmş ABC analzn çeen ve elektonk tablolada kolayca uygulanablen sezgsel heustc) b yöntem önelmşt. Son olaak, önelen model le b uygulama ve malyet analz yapılmış ve mevcut duumdak le modelde önelen optmum envante düzeyndek malyetlen kaşılaştıılması yapılmıştı. Model kullanımı malyetlede % 5 n üzende b azalma sağlamaktadı. Anahta Kelmele: Stokastk Envante Yönetm, Yedek Paça, Sezgsel Yöntem, ABC Analz, Malyet Analz Buldng nventoy management system by usng stochastc nventoy model fo ctcal spae pats used fo mantenance of constucton machnes Abstact In ths study, We develop a stochastc nventoy model fo mantenance depot of the constucton machnes. Wth ths model, the nventoy of ctcal spae pats used fo the mantenance of constucton machnes s managed. Poposed model s a nonlnea ntege optmzaton poblem. The am of the model s to fnd out eode ponts, maxmum and mnmum stockng levels of ctcal spae pats that mnmze the nventoy costs. Moeove, t nceases the avalablty of ctcal spae pats. The aveage sevce level and eplenshment fequency constants ae also consdeed n the model. To solve the model, we popose a heustc method that contans modfed ABC Analyss and can be mplemented wth the speadsheet applcatons easly. Fnally, an applcaton and cost analyss wth the poposed model ae pefomed. The compason of total costs fo the cuent stuaton and optmum nventoy level that model poposes s pefomed dung cost analyss. Usng nventoy levels and eode amount found by the model satsfes moe than 5% cost educton. Keywods: Stochastc Inventoy Management, Spae Pats, Heustcs, ABC Analyss, Cost Analyss. N. Kasap) 2 İ. Bçe) 3 B. Özkaya)

2 . Gş Envante, fmalaın ve kuumlaın gelecekte oluşablecek taleb kaşılamak ve şlemlen veml ve hatasız b şeklde yüümes çn ellende tuttuklaı üün ve hammaddeled. Envanten uygun düzeyde bulunduulması sstemlen şleyşn olumlu yönde etklemekted. Uygulamada oluşablecek beklenmedk duumlaa, dalgalanmalaa, düzenszlklee ve geckmelee kaşı kuumu güvence altına almak esas amaçtı. İşletmele b yandan ked kaynaklaı le boçlanıken, dğe yandan da yüksek envante yükle le yaşamaktadıla. İşletmenn semayesnn katma değe yaatmayan noktalada bağlı olması, nakt akıştak poblemlee, üünün duduğu yede malyetsel olaak negatf yönde değelenmesne, atan malyetlende satış mktaında azalma olaak fmaya yansımasına neden olmaktadı. Envante kontolü le gşmc, üünlen fmaya getdğ malyet mnmum yapabl, semayenn ne zaman ve neeye yatıılacağı kaaını veebl. Envante kontolünde esas amaç, en uygun zamanda optmal stok sevyesnn bellenmes, fmaya malyetnn mnmum olması ve bunun b düzen çesnde südüülmesd. Elde geeğnden fazla mal bulundumak depo kası, yıpanma, bozulma, mallaın modasının geçmes gb bçok souna neden olaak fmaya bell b malyet yüklemekted. Eğe envante düzey düşük olusa, fmanın gelen taleple kaşılayamamasına sebep olacaktı. Bunun da fmaya bell ölçüde malyet yükleyeceğ açıktı. Bu k oanı dengeleyecek ve mnmum malyet sağlayacak optmal envante düzeynn bellenmes envante kontolüyle mümkündü. Envante bugün bütün şletmelen odak noktası halne gelmşt. İşletmelede başaılı b yönetm çn, stok yönetmnn en y şeklde planlanması geekld. İşletmele stoklaında çeştl nedenlee bağlı olaak bell b mktadan fazla fnansal kaynak ayıamazla. Bu bakımdan şletmelen envante yönetm oldukça önemld. Üetm ve envante yönetmnn başaısı vemllk ve malyet analzlenden ve youmlanablmesnden geçmekted. Buadan haeketle azu edlen müşte memnunyetn, en düşük envante malyet le sağlayablmek envante yönetmn en öneml amacıdı. Sstemlen kalte ve güvenlk sevyelen yüksek tutmalaı bu amaca ulaşmalaında çok öneml b yee sahpt. Kuumlaın şleyş açısından envanten etkn b bçmde kontol edlmes geekmekted. Ancak bu kontol, oluşablecek malyetle mnmze etmek amacıyla, tüm envanten yok edlmes anlamına gelmemeld. Esas kontol, doğu malzemey, doğu zamanda, doğu mktada ve doğu yede bulundumaktı. Bu kavamladan hehang bnn eksklğ halnde sstemde şleyş bakımından aksaklıkla meydana gelecekt. Öneğn, tüketm taleb) az olan b malzemenn stoklada aşıı mktada bulunması, stok malyetn attıacaktı. Tam tesne, tüketm taleb) fazla olan b malzemenn stoklada yetel mktada bulunmaması da şleyşn duaklamasına ve sevs süesnn uzamasına neden olacaktı. İş maknele sektöünde, hehang b soun duumunda oluşablecek yedek paça eksklğ, önceden yapılmış olan tüm plan ve pogamlaı aksatmakta ve öneml malyetlee yol açmaktadı. Bu nedenle oluşacak taleple zamanında kaşılayablmel ve şleyşn aksamamasını sağlamalıdı. Bunun doğal sonucu olaak da oluşan malyetle ve doğablecek skle azaltmak çn yetel envante bulundumalı ve bu envanten yönetmn y b şeklde yapmalıdı. Fmanın htyaç duyulan malzeme mktaı geek o yıl çn planlana nşaat sayısı geek se anden belen htyaçla le doğu oantılıdı. Dolayısıyla etkn b malzeme htyaç tespt çn nşaat ve tamat şle doğu tahmn edlmes geekmekted.tamat sayısının tahmn edlmes, dğe mal ve hzmetlen talebnn tahmn edlmesnden daha zodu. 2

3 .. Stokastk Envante Model B mala olan talebn zaman çesnde değşm göstemes ve bunun kesn olaak blnmemes, bunun yanı sıa tedak süesnn de tam olaak bellenememes duumunda stokastk envante modelle kullanılmaktadı. Ancak bu değelen, geçmş yıldak velee dayanaak bell b hata payı le tahmn mümkündü. Fma, bu velee dayanaak stok tükenmesn önlemek çn elde fazladan stok bulundumaktadı. Belsz olan taleple kaşısında fmala etkn haeket edeblmek ve oluşacak teslklee kaşı emnyetl taafta olablmek çn emnyet stoku bulunduula. Bunun başlıca sebeb, talepte oluşacak atışın sebep olableceğ stoksuz kalma duumunun, emnyet stoku malyetne oanla daha malyetl ve tehlkel olmasıdı. Talepte oluşan atış veya azalış alıcıla taafından bellenmekte ve alıcılaın ne zaman spaş veecekle kendle taafından kaalaştıılmaktadı. Talep atışından faklı olaak, spaş edlen envanten zamanında gelmemes de stoksuz kalma sounu yaatablmekted []. Aynı zamanda tedak zamanlaı da sabt olmamaktadı. Stoksuz duumunda makneledek aızaladan, şç sounlaından ve dğe geckmeleden dolayı üetcnn gelen spaş kaşılaması daha uzun zaman alablmekted. Dolayısı le spaşn teslm sües de değşkenlk göstemekted. Spaş süesndek bu değşkenlk de stoksuzluğa neden olablmekted [2]. Stokastk modelle, talep dışında dğe Ekonomk Spaş Mktaı model Economc Ode uantty - EO) vasayımlaını kabul etmektedle. Bu modellede fmala, bellenen uygun spaş mktaını ) bellenmş olan yenden spaş noktasına ) ulaşıldığında spaş edele. Spaş veldkten sona eğe talepte atış olusa elde bulunan envantele güvenlk stokunun altına ne hatta tükeneblle. Fma he ne kada güvenlk stoku bulundusa da geçekleşen yüksek talep doğultusunda stoksuz kalınabl. Bu duum da fmalaın hzmet sevyelen olumsuz etklemekted. Hzmet sevyesn attımak ve envante sounu yaşamamak çn daha fazla güvenlk stoku bulundumayı tech edele []. Bu çalışmada, b üüne olan talebn assal ve bunun kesn olaak blnmemes, bunun yanı sıa tedak süesnn sabt olması duumunda kullanılan Stokastk Envante Modelle kullanılaak, XYZ oganzasyonunun bakım onaım yapısına en uygun model knc bölümde sezgsel çözüm yöntem le blkte açıklanacaktı. Üçüncü bölümde se bellenen çözüm metodu le XYZ oganzasyonuna at b uygulama ve malyet analz yapılacaktı. En son bölümde se sonuç ve önele anlatılacaktı. B sonak bölümde tedak znc, envante yönetm, yedek paça envante ve bakım sstemle le lgl yayın taaması özet b şeklde anlatılmıştı..2. Lteatü Taaması Lteatü aaştııldığında tedak znclende en y stok kaalaının veleblmes amacına yönelk çok sayıda matematksel model önelmşt [3-7]. Fakat matematksel enyleme optmzasyon) modelle, belszlğn yüksek olduğu ve geçek hayatı yansıtmak amacıyla çok sayıda değşken ve paametenn hesaba katılması geektğ duumlada kamaşık hale geleblmekted. Dolayısı le bu tü belszlk otamlaında smülasyon modelleme yaklaşımı tech edleblmekted[8]. Tedak znclende stok sstemlen ele alan benze smülasyon uygulamalaı, matematksel optmzasyon modelle gb yaygın olaak lteatüde mevcuttu [9-3]. Bu pobleme b altenatf olaak, çoğumuzun yaygın olaak kullandığı elektonk tablolaın kullanımı öne süülebl. Ntekm, sayısı az da olsa, tedak znclende stok yönetmne lşkn btakım çalışmalada elektonk tablola kullanılmaya başlanmıştı [8],[4]. Lteatüde özellkle bakım sstemlenn envante modelle hakkında çalışmala da yaygındı. Kennedy v.d. 2002) de bakım stoklaı hakkında bugüne kada yapılan çalışmala özetlenmş, yedek paça stoklaının faklı yönle anlatılmış, önleyc yada planlı bakımda yedek paça talebnn tahmn edlebl olduğu çn onaım paçalaının stok tutulmasının geekmedğ, ancak plansız onaımlada se, stok boşalması duumunun 3

4 oldukça malyetl üetm ve hzmet kayıplaına sebep olmasından dolayı yetel güvenlk stoku tutulması geektğ beltlmşt. Güvenlk stok mktaının genel yönetm poltkasına, geçellğ kalkma ve modası geçme duumuna, aşamalı depo yapısına ve şatlaa bağlı olduğu beltlmşt. Yang ve Du 2004), opeasyonda hazı bulunma malyetnde öneml b etks olan ktk yedek paçalaın başlangıç tedağn kolaylaştıan ve optmal bakım planı çn kullanılan veml b değelendme metodu gelştmşled. Bu posedü le, toplam yaşam döngüsü malyetn azaltmak ve bakım planlama etksnnn yleştlmes hedeflenmşt. Dekke v.d. 998), yedek paça stok sstemlende aynı yedek paçanın faklı önem sevyelendek maknelede kullanılıp üetm çn faklı önemlee sahp olduğu duumlaı ncelemş ve bazı taleplen kaşılanamaması duumunda yüksek elde bulundumama malyetle olableceğn göstemşt. Kuulan modelde taleple ktk ve ktk olmayanla olaak sınıflandıılmış ve faklı sevs sevyele bellenmşt. Bu stok poltkası le ktk taleplen sevs sevyesnn attığı gözlemlenmşt. Dhaka v.d. 994) de düşük talepl fakat opeasyon çn ktk ve bulunmaması duumunda yüksek malyetlee neden olan öneml yedek paçalaın optmal stok sevyelen bulan geçekç b model gelştlmşt. S nn stok düzeyn fade ettğ S-,S) modelnde, aıza olduğu anda stok düzeyn S ye tamamlamak çn dehal spaş velmekted. Vaughan 2005) çalışmasında düzenl bakım ve astgele oluşablecek aızalaın bakımlaı sıasında geeken yedek paçala çn stok poltkalaı ncelemşt. Makalede bütünleşk b spaş poltkasını kaakteze eden stokastk dnamk pogamlama model kuulmuş, spaş ve elde bulunduma malyetlenn faklı değele aldığı senayolada optmal poltkanın vemllğ değelendlmşt. Düzenl bakım ve aıza bakımlaı çn geeken yedek paçalaın ayı spaş poltkalaının zlendğ duuma kıyasla optmal poltkanın toplam malyette öneml tasauf sağladığı göstelmşt. 2. Model Bu bölümde, ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçalaa at envante yönetm sstemnde kullanılacak model anlatılmaktadı. Oluştuulan model, lnee olmayan stokastk b tam sayı optmzasyon modeld. Modeln çözümü çn sezgsel heustc) b yöntem kullanılmıştı. Model, spaş sıklığı ve sevs düzey kısıtlaını göz önünde bulunduaak envante malyetlen asgaye ndmek çn yedek paçalaa at stok paametelen ve yenden spaş noktasını bellemey hedeflemekted. Modele at vasayımla aşağıda velmşt. Talep hehang b zaman aalığında asgele değşkend ve olasılık dağılımı duağandı. Tedak sües Lead Tme) sabtt. Stok bulundumama duumuna zn velmemşt. ABC analzndek he gup çn stenen en düşük sevs düzeyle faklıdı. Bu sevs düzeyle o A gubu çn : 97,5 % o B gubu çn : 95,0 % o C gubu çn : 92,5 % du. Bu vasayımla altında he b yedek paça çn yenden spaş noktası-spaş mktaı,) stok poltkası uygulanmaktadı. 2.. Fomülasyon Envante malyetlen spaş sıklığı ve sevs düzey kısıtlaı le blkte değelendp en aza ndmek olan hedefmze ulaşmak çn yedek paçalaa at stok paametelen ve 4

5 yenden spaş noktasını bellememz geekmekted. Bellenen stok paametele ve yenden spaş noktası le envante malyetlen düşüüken, yedek paçalaın envantede bulunabllğ stenen düzeye çıkatılı. Modelleme yapılıken Zhang v.d 200) makalesnden yaalanılmış ve aşağıdak fomülasyon oluştuulmuştu: Mn : Envante Yatıımı ) s.t. : Otalama Spaş Sıklığı F 2) Otalama Sevs Düzey S 3) Yukaıdak denklemlede F hedef spaş sıklığını, S" se stenen en düşük otalama sevs düzeyn göstemekted. Model oluştuuluken, en az 2 haftada b spaş veldğ vasayılmış, bu nedenle F değe b yıl çn 26 olaak alınmıştı. Modelde kullanılan en düsük sevs düzeyle ABC sınıflandıması sonunda bellenen gupla yadımı le oluştuulmuş ve gup nn en düşük sevs düzeyle S ) aşağıda velmşt: S A 0,975 S B 0,950 S C 0,925 Sevs düzeylen, otalama sevs düzey olaak kullandığımız çn yüksek sevs düzeyne sahp b paçanın kullanılması düşük sevs düzeyl dğe b paçayı dengelemşt. Yukaıda velen fomulasyondan anlaşılacağı gb spaş ve stoksuzluk malyetlene bağlı malyet tabanlı b model yene kısıtlaa bağlı b model gelştlmşt. İk yaklaşım bbnn benzed. Gelştlen modelde, kısıtla Lagange çapanlaı yöntem le hedef fonksyonuna getlebl. Kısıta bağlı model kuulmasının sebeb, geçek hayattak uygulamalada şketlen hesaplanması oldukça zo olan spaş ve stoksuzluk malyetle yene kısıtla çn değele bellemey daha çok tech etmeled. Bu model yadımıyla bell b sevs düzey ve spaş sıklığı değelene ulaşmak çn geekl envante yatıımını ve malyet hesaplanablmekte, dolayısıyla kaa vecle daha ahat destekleyen b yapı oluştuulmaktadı Notasyon Modelde kullanılan notasyon aşağıda velmşt. F = Hedef spaş sıklığı S = İstenen en düşük otalama sevs düzey Kullanıcı taafından bellenmşt) N = Yedek paça sayısı c = Yedek paça nn bm fyatı TL) D = Yedek paça çn otalama yıllık talep mktaı N D D toplam = - Otalama yıllık toplam talep mktaı = l = Yedek paça çn tedak sües Lead tme) p.) = Yedek paça nn tedak sües boyunca gelen talebn olasılık yoğunluk fonksyonu P. ) = Yedek paça nn tedak sües boyunca gelen talebn olasılık kümülatf dağılım fonksyonu θ = l D - Yedek paça nn tedak sües boyunca gelen otalama talep mktaı σ = Yedek paça nn tedak sües boyunca gelen talebn standat sapma değe = Yedek paça çn spaş mktaı = Yedek paça çn yenden spaş noktası A, ) = Yedek paça stoğunun tükenme olasılığı B, ) = Yedek paça nn otalama ge ısmalama backode) sayısı A, ) ve B, ) değele aşağıdak gb hesaplanablmekted. 5

6 6 [ ] ) ) ), B + = β β 4) Bu fadede, [ ] + = = ) ) ) u u P u β 5) [ ][ ] ) ) ) + = = u P u u β 6) olaak hesaplanı ve β ) yedek paçaya ye tedak sües boyunca den daha fazla geleblecek talepleden dolayı oluşacak ge ısmalamalaın zaman ağılıklı otalamasını fade etmekted. [ ] ) ) ), A + = α α 7) ) + = = ) ) u u p u α 8) ) [ ] + = + = + u u p u ) ) α 9) Yukaıdak fomüllede α ) yedek paça ye tedak sües boyunca nn üzende gelen otalama talep mktaını temsl etmekted. Yedek paça çn hehang b zamandak otalama envante mktaı se aşağıdak fomül yadımı le hesaplanabl. + + ), 2 B θ 0) Yukaıda velen notasyon ve fadele le model aşağıdak gb oluştuulu. ) + + = N B Mn, 2 c θ ) = N F N s t D.. 2) ) [ ] S A N =, D D Total 3) θ 4) 5) ve tam sayıdı. 6)

7 Denklem 2), spaş sıklığı kısıtıdı. spaş mktaı, yedek paça çn b yılda otalama spaş sayısının D olduğunu göste. Bu fkden yola çıkaak spaş sıklığı kısıtı otalama spaş sayısı üzenden Denklem 2) olaak yazılmıştı. Denklem 3) te beltlen otalama sevs düzey kısıtı yedek paça çn sevs düzeynn A, ) olduğu düşünüleek yazılmıştı. Buada A, ) yedek paça çn hehang b zamanda stok bulunmama olasılığını göste. Denlem 4) de θ kullanaak, bütün paçala çn sevs sevyesnn yaklaşık olaak en az %50 olduğunu gaant edyouz. Böylelkle bazı yedek paçala çn stenmeyen çok düşük sevs düzeylenn oluşması engellenmş olmaktadı. Oluştuulan bu model lnee olmayan b tam sayı optmzasyon poblemd. Model, klask,) modelne benzemekted ve sezgsel heustc) yöntemle le çözülebl. Model çözümünde kullanılacak olan yöntem b sonak bölümde özetlenmşt Sezgsel Yöntem Bu bölümde he b yedek paça çn spaş mktalaını ) ve yenden spaş noktalaını ) bulmak çn kullanılan ve Zhang v.d 200) taafından önelen sezgsel yöntem anlatılmaktadı. Bu yöntemde öncelkle yedek paçala sınıflaa bölünmekte ve he sınıf çesnde sevs düzey sabt olaak kabul edlmekted. Sstem çesndek he b paçanın sevs düzeyn aamak yene aamayı sadece bkaç sevs düzey çn yapmak optmzasyon poblemnn boyutunu anlamlı b şeklde azaltmaktadı. Spaş mktaı ve yenden spaş noktası çn, aşağıda açıklanmış olan bast kapalı şekl closedfom) fadele bulunmuştu. Bu fadele aşağıda Excel tablosu yadımıyla analz edleek modeldek kısıtlaı sağlayan ve en düşük malyetl paametele kolayca bulunablmekted. Geleneksel ABC metodunda sınıflandıma çn, paçala bm malyet veya yıllık malyetlene göe sıalanmaktadı. Buada paçalaı sıalama yapaken Zhang v.d D 200) nn çalışmasında öneldğ gb l 2 c yapılmış ve daha sona ABC guplaması yapılmıştı. oanı kullanılmış, azalan şeklde sıalama Spaş mktaını hesaplama Spaş mktaını ) geleneksel EO denklemn kullanaak aşağıdak gb bulablz. KD 2 = 7) c Denklem 7) dek K değe sabt spaş malyet olmakla beabe spaş sıklığı kısıtını sağlayan K değelen bulmak çn aşağıdak fomül kullanılmaktadı. N N D N = N = = D KD 2 c F Daha sona yukaıdak denklem yadımı le geçel K değelen aşağıdak fomulasyon yadımıyla bulablz. 8) 7

8 2 N K 2 D c 9) NF = Eğe K çn 9) da velen eştszlğ sağlayan en küçük değe kullanılısa, N = NF D c D = c 20) olaak bulunu ve kısıtı le EO model aşağıdak gb teka fade edleblmekted. N D = max Dc, 2) NF = c Spaş sıklığı kısıtını sağlamak ve güvenl aalıkta kalmak çn, değele Excel pogamında buluken en yakın lk büyük tamsayıya yuvalanmıştı Yenden spaş noktasının hesaplanması Yedek paça çn yenden spaş noktası ) değen bulmak çn Zhang v.d 200) çalışmasında öneldğ gb Nahmas 2005) de sunulan Tp I ve Tp II yaklaşımlaını çeen kama b yöntem kullanılmaktadı. Velen spaş mktaı ve hedef sevs düzey S değelen kullanaak yenden spaş noktası değen bulmak çn tedak süec boyunca gelen talep mktaının beklenen değe θ ve standad sapması σ olan nomal dağılıma sahp olduğu vasayılmaktadı. Tp I sevs düzey tedak sües boyunca stok bulunduma olasılığıdı. Tp II sevs düzey se zamanında kaşılanan taleplen oanını göstemekted Kama yaklaşım Tp I ve Tp II yaklaşımlaından daha y b uygun feasble) sonuç bulmak çn, yenden spaş noktalaı çn kama b fomül vadı. Zhang v.d 200) çalışmalaında bu yaklaşımlaı aşağıdak kama denklemlede bleştmşt. θ + σ mn = θ S ) 2π + zs σ ) 2ln, z σ S 2π S ) + z s σ ) ln 0 se σ 2π S ) + z s σ ) ln > 0 se σ Bu denklemde, z s değe 0<s< çn s e kaşılık gelen tes standat nomal kümülatf yoğunluk fonksyonudu. B sonak bölümde yukaıda anlatılan model le yapılan b uygulama anlatılmıştı. Bu uygulamada, excel tablolaı yadımıyla model ve önelen sezgsel yöntem test edlmş ve malyet analz yapılmıştı. 3. Modeln XYZ Oganzayonundak Uygulaması Uygulama ve malyet analz çn XYZ oganzasyonuna at depodak malzemelen le tahle aasındak stok kayıtlaı kullanılmıştı. Öncelkle depo kayıtlaındak 200 adet malzeme çn ABC analz yapılaak 50 ktk malzeme bulunmuştu. 22) 8

9 3.. ABC Analz ABC analz bçok faklı envante kalemnn olması duumunda envantele ncelemede yadımcı olu. Bu analz, envante oluştuan elemanlaın, talep ve fyat oanlaına göe önem deecelene dayanaak sıalanmasını göstemekted. Ncel b yöntem olan ABC metodu, ktk le daha az ktk olanlaı ayıma şlevn geçekleştmekted. Bu analz, b envante sstemndek ktk ve çok değel olan stok kalemlen belleyeek bunlaın daha sık kontol edlmesn sağlamak amacıyla çok sayıdak stok kalemn 3 guba ayıı. Stoktak tüm kalemlee aynı stok yönetm teknkle uygulamamak çn yakın takp ve zleme geekten öneml ve ktk kalemle, dğelenden ayıştıılı. A gubu malzemele sstem çn çok öneml ve ktk, değede pahalı ve az sayıda b kalem gubu olaak otaya çıka. B gubu malzemele se ota değede ve A gubundan daha az ktk ve otalama b sayıdadı. C gubu malzemele se sstem çn en az öneml ve en az ktk, değe ucuz fakat çok sayıda b kalem gubu olaak otaya çıka. Sınıflaa at toplam değe yüzdes ve toplam kalemlen yüzdes Tablo de velmşt. Tablo- : ABC Analznde Kullanılan Toplam Değe ve Kalem Yüzdele Sınıfı Toplam Değe Yüzdes Toplam Kalem Yüzdes A B C Talep, fyat ve tedak sües ktele le ş maknelene at yedek paçalaın ABC sınıflandıması yapılmış ve ABC analz sonucunda he b sınıf malzemelen toplam değen yüzdes ve toplam kalemlen yüzdes Tablo 2 de velmşt. Tablo- 2: ABC Analz Sonucu Bulunan Yüzdele Sınıfı Toplam Değe Yüzdes Kalem Sayısı Toplam Kalem Yüzdes A 73, B 22, C 5, ABC analz envante kalemlenn değe ve sayılaının tüm envante çndek kümülatf yüzdelene göe sınıflandımasından baett. Yüksek değel A kalemlenden az mktada bulundumak fakat kontolü sıklaştımak ve ayıntılı kayıtla geekl olacaktı. Buna kaşın düşük değel C kalemlenden bol mktada bulunduulaak kontol, spaş ve kayıt şlemle bast tutulmalıdı. Stok mktalaı fazla olduğundan sık sık gözden geçme ve spaş şlemlene geek yoktu. ABC analz le yıllık büyük hacama geekten kalemlee dkkat çekmek ve böylece A gubu mallaın stok düzeylenn düşüüleek toplam malyet azaltmaktı. XYZ oganzasyonunun envantende olan yedek paçalaa uygulanan ABC analz sonucunda malzemele önem deecesne göe ayılmış olup A gubu malzemelen tamamı 32 Kalem) le B gubu malzemelen lk 8 kalem toplam malyet ktele doğultusunda A gubuna yakın olduklaı çn toplam 50 kalem malzeme ktk malzeme sınıfına dahl edlmşt ve çalışmanın ge kalan kısmında bellenen ktk 50 kalem ktk malzemenn analz yapılmıştı Spaş Mktaı ve Yenden Spaş Noktasının Bellenmes Ktk 50 adet malzemeye at spaş mktalaı ) Excel pogamı le hesaplanaak EK - A da velmekted. Envante yönetm sstem oluştuuken spaş mktaı le blkte yenden spaş noktasının bellenmes geekmekted. Envante mktaı önceden bellenmş stok düzey olan yenden spaş noktasının altına düştüğünde spaş velmes geek. Bu stok düzeynn, teslmat sües boyunca geleblecek otalama taleb ve stenen otalama sevs düzeyn sağlayablmek çn geeken güvenlk stoğunu çemes geekld. Başka b deyşle, yenden spaş noktası stoksuz kalmamak çn yenden spaş velmesnn geektğ kabul edlen stok düzeyd. 9

10 Yenden spaş noktası, yukaıda velen 22) no lu denklem kullanılaak hesaplanabl. Sstemmzde belledğmz ktk malzemelee at yenden spaş noktalaı ) Excel pogamı le hesaplanmış ve EK - B de velmekted. Yukaıda anlatılan hesaplamala sonucunda elde edlen ve değele tam sayı kısıtını sağlayablmek ve spaş sıklığı ve sevs düzey bakımından güvenl aalıkta kalablmek çn yukaıya yuvalanmıştı. Yuvalama sonucunda elde edlen ve değele le he malzemenn k spaş aasında alableceğ maksmum le mnmum envante düzeyle EK - C de velmekted Malyet Analz Malyet analznde kullanılan değele, faalyete dayalı malyetlendme sstem le, satın alma spaş), üün gş kontolü ve depolama faalyetlene göe guplandıılaak eldek kaynaklaın bu faalyetle çn ne kada kullanıldıklaı tespt edldkten sona hesaplanmaktadı. He b faalyetn kaynak kullanım oanlaı veya zamanlaı le malyetlen elde edlmesnde kullanılan dğe vele Tablola 3 8 de sunulmaktadı. Tablo- 3: Kaynaklaın Toplam Değele ve Malyetle Kaynakla Masaf Sınıflaı) Kaynak Malyet Anahtalaı /ay) Toplam Kaynak Değe Malyet TL/ay) Bm Malyet Bm Malyet Anahtaı Depo Yönetm Süe saat) ,5000 TL/saat Depo Pesonel Süe saat) ,54,7 TL/saat Telefon Konuşma Sües dak.) ,025 TL/dakka Mal ve İda İşle Süe saat) ,2500 TL/saat Sınıflandıılmayan Masafla Posta, Su, Elektk vb.) Pesonel Sayısı ,5000 TL/pesonel Tablo-3 malyet analznde kullanılan kaynaklaı masaf sınıflaı), bunlaın toplam değelen ve bm malyetlen çemekted. Depo yönetmnden soumlu b pesonel bulunmaktadı ve bu pesoneln aylık maaşı Tablo-3 te malyet olaak velmşt. Depo pesonel olaak çalışan 2 pesonelden he bnn malyet 273,77 TL/ay olaak bellenmşt. XYZ oganzasyonun b devlet kuuluşu olması nedenyle bu oganzasyona at deponun ka gde bulunmamaktadı. Depo 985 yılında yapılmış olup 20 yıldan esk olduğu dkkate alındığı zaman amotsman hesabı yapılmasına geek bulunmamaktadı. Ayıca, aşağıda beltleceğ üzee, depolama malyetnn dğe malyet kalemlene göe oldukça düşük olduğu ve amotsmanın öneml b etk yaatmadığı göülmekted. Mal ve da şlee saymanlık ve malye bölümü) at aktvtelen malyet hesaplanıken bu bölümlede göev yapan 5 pesoneln toplam aylık maaş mktaı göz önüne alınmaktadı. Malyet hesabında aylık salye sayısı 50 olaak vasayılmaktadı. Tablo-4 te posta, su, elektk gb sınıflandıılmayan masaflaın üün gş kontolü ve depolama faalyetle çn salye başına düşen bm malyet hesaplanmaktadı. Sınıflandıılmayan masaflaa, spaş süesnce blgsaya kullanımı dolaylı olaak elektk malyetle eklenmekted. Tablo- 4: Sınıflandıılmayan Masaflaın Pesonel Malyet Blgle Faalyetle Otalama Pesonel Sayısı Kullanım Yüzdes Malyet TL/salye) Üün Gş Kontolü 3 %37,5 0,75 Depolama 2 %25,0 0,50 0

11 Tablo 5 ve 6 da depo yönetm, depo pesonel ve mal ve da şle kaynaklaı, Tablo- 7 de se telefon kullanımına at üün gş kontolü ve depolama faalyetle çn salye başına düşen telefon malyetle hesaplanmıştı. Tablo- 5: Üün Gş Kontolü İçn Pesonel Malyet Blgle Üün Gş Kontolü Depo Yönetm Depo Pesonel Mal ve İda İşle Üün Gş Kontolü Toplamı saat/salye),0,0 3,5 Malyet TL/salye) 2,5,7 46,375 Üün Gş Kontolü Pesonel Malyet 60,586 TL/salye Tablo- 6: Depolama Faalyetle çn Pesonel Malyet Blgle Depolama Depo Yönetm Depo Pesonel Mal ve İda İşle Depolama Toplamı saat/salye) 0,5 4,0 0,0 Malyet TL/salye) 6,25 6,8443 0,0 Depolama Pesonel Malyet 3,0943 TL/salye Tablo -7: Depo Telefon Malyet Blgle Faalyet Kullanım Yüzdes TL/ay Malyet TL/salye) Üün Gş Kontolü Kullanımı %40 6,0 0,2 Depolama %0,5 0,03 İhtyacımız olan b başka ve salye başına spaş malyetd. Depo çesnde spaş le lgl 3 ana bölüm satın alma, muhasebe ve depo) bulunmaktadı. Tablo-8 de bu bölümlede spaş çn ne kada zaman ve kaynak hacandığı le bunlaın malyete yansıması göstelmekted. Tablo -8: Spaş Veme Malyetle Kısım Faalyet Pesonel nsan - dakka) Satın alma dak.) Depo dak.) Telefon dak.) Kıtasye TL/spaş) Telefon ve Dğe TL/spaş) Depo Satın Alma Depo Depo ve Muhasebe Satın alma talebnn oluştuulması Spaşn Hazılanması Tedakçye Bldlmes Spaş Takb Telefon Göüşmele) Üün Gelş / Spaş Kontolü Teslm Alış/ Üün Kontolü , , , ,5 0,5 Fatua Kontolü ,5 TOPLAM

12 Spaş malyetnn hesaplanmasında, bu bölümlede spaş çn hacanan zaman dlmlenden, dolayısıyla bu ş çn göevlendlmş kşlen bu zaman aalığında fabkadan almayı hak ettğ ücet tutaından faydalanılmaktadı. Bu hesaplamalada, uygulamanın yapıldığı oganzasyonda b spaş çn lgl bölümlen hacadığı güncel veya geçeğe yakın süele ve kaynakla kullanılmaktadı. Tablo 9 da spaş malyetne at hesaplamala göstelmekted. Aylık büt otalama şgöen malyet, aylık toplam çalışma saatne bölüneek dakkalık şgücü malyet bulunmuştu. Spaş malyet dakkalık şgücü malyetnn spaş çn hacanan süe 50 dak.) le çapılıp kıtasye, telefon ve dğe malyetle le eklenmes sonucu hesaplanmaktadı. Tablo - 9: Spaş Malyet Büt Otalama İşgöen Malyet TL / nsan - ay) 200 Aylık Çalışma Saat nsan - saat) 60 Büt Otalama İşgöen Malyet TL / nsan - dakka) 0,2875 Spaş Malyet TL / spaş) 4,825 Tablo - 0: Üün Depolama Malyetle Depo Kası TL / ay) 0 Depo Efektf Hacm m 3 ) 0 Üün Depo Ka Malyet TL / m 3 - ay) 0 Üün Sgota, Isınma ve İşçlk Malyetle TL / ay) 000 Üün Sgota, Isınma ve İşçlk Bm Malyetle TL / m 3 ay) 00 Üün Depolama Malyet TL / m 3 - ay) 00 Üün depolama malyetn hesaplamak çn lgl üünlen depo efektk hacmne htyaç duyulmaktadı. ABC analz sonucu bulunan ve malyet hesaplaında kullanılan ktk 50 yedek paçanın kapladığı otalama toplam hacm EK - D de velen aylık otalama envante mktaı ve üün hacmle kullanılaak 5,34 m 3 olaak hesaplanmaktadı. Depo efektf hacm hesaplanıken se, ABC analz sonucu bulunan ve malyet hesaplaında kullanılan he b ktk yedek paça üün çn aylık otalama envante mktalaı ve bu üünlen depoda aflada kapladığı toplam hacm düşünülmekted. Depoda toplam 200 üün olduğu çn, ktk olmayan dğe 50 üünü de düşününce efektf hacm 0 m 3 olaak hesaplamaya katılmaktadı. Üün depolama malyet se depo kası le sgota, ısınma ve şçlk malyetlenn depo efektf hacmne bölüneek toplanmasıyla elde edlmekted. XYZ oganzasyonu b devlet kuuluşu olduğu çn deponun ka gde bulunmamaktadı. Üünlen sgota, ısınma ve şçlk malyetle çn ayda 000 TL hacandığı çn m 3 başına aylık üün depolama malyet 00 TL olaak elde edlmekted. Bu hesaplamala sonucunda oluşan üün gş kontolü ve depolama faalyetlene at malyetle Tablo - de özetlenmşt. Tablo - : Depo Faalyetlene At Bm Malyetle Faalyet Malyet TL/salye) Üün Gş Kontolü 6,456 Depolama 3,6243 2

13 Yukaıdak tablolada açıklanan bm malyet değele kullanılaak depoda tutulan yedek paça çn toplam envante malyet aşağıdak fomül le bulunmaktadı. Toplam Envante Malyet = Elde BulundumaMalyet + Üün Gş Kontol Malyet + Spaş Malyet Bu fomülde yedek paça çn elde bulunduma malyet se aşağıdak gb hesaplanmaktadı. Elde Bulunduma Malyet = Depolama Malyet + Yatm Malyet He b malzemeye at yatıım malyetn b başka deyşle, stoğa bağlanan semayenn malyetn hesaplamak çn bankaladan alınan ked faz kullanılmaktadı. %4 olaak alınan yıllık ked faz yıllık semaye malyet) aşağıdak fomül le aylık ked fazne dönüştüülmekted. Bu fomülde, yıllık faz y, aylık faz se a le göstelmekted ,4) = 0, /2 + a = + y ) + a = a %, olaak hesaplananan aylık faz le malzeme alış fyatı çapılaak he b yedek paça çn yatıım malyet elde edlmekted. Malzemelen bm alış fyatlaı Baf) se stok kayıtlaında tutulmaktadı. Stok kayıtlaından alınan malzemelen bm alış fyatlaı baf), aylık faz ) le çapılaak yatıım malyet hesaplanmaktadı. Yukaıda anlatılan tüm malyetle dkkate alındığında yedek paça çn yatıım, depolama, üün gş kontol ve spaş malyetle se aşağıdak fomülle le elde edlmekted: Depolama Malyet = Stok Mktaı Üün hacm Üün Depolama Malyet+ 3,6243 TL/salye 3 Depolama Malyet = Stok Mktaı Üün hacm 00 TL/m + 3,6243 TL/salye Yatm Malyet = 0, Baf Stok Mktaı Üün Gş Kontol Malyet = 6,456TL/salye Spaş Malyet = 4,825 TL/spaş Aşağıdak bölümlede mevcut duum le modeln uygulanması sonucunda elde edlen toplam malyetle hesaplanaak kaşılaştıılmaktadı Mevcut Envante Sstemnde Toplam Malyet Mevcut envante sstemndek toplam malyet hesaplamak ve model çn önelen sezgsel yöntem le bulunan en y paametele le elde edlen malyetle kaşılaştımak çn ABC analz sonucu ktk olaak bellenen 50 kalem yedek paça seçlmş ve Ek - D de bu ktk yedek paçalaa at üün, depolama ve yatıım malyetle velmşt. 50 kalem yedek paçanın b yıllık satın alma mktaı toplamı 382 olaak bellenmşt. B spaşte otalama olaak 2 adet üün olduğu vasayıldığında mevcut duumda aylık spaş mktaı 58 olaak hesaplanmaktadı. Mevcut envante sstemnde hesaplanan toplam malyetle se Tablo 2 de velmekted. Tablo -2: Ktk Malzemele çn Mevcut Envante Sstemnde Toplam Malyetle Spaş Malyet Üün Gş Kontol Malyet Depolama Malyet Yatıım Malyet Elde Bulunduma Malyet Toplam Envante Malyet Toplam Üün Malyet Toplam Malyet 2.425,3 TL/ay 3.564,45 TL/ay.45, 40 TL/ay 2.502,78 TL/ay 3.98,8 TL/ay 9.907,76 TL /ay ,34 TL/ay ,0 TL /ay 3

14 Model çn Önelen Sezgsel Yöntem le Bulunan Paametele le Elde Edlen Toplam Malyet Toplam malyet hesaplamak çn ABC analz sonucu ktk olaak bellenen 50 kalem yedek paçanın envante malyet geekmekted. Ek - E de bu ktk yedek paçalaa at üün, depolama ve yatıım malyetle velmekted. Toplam envante malyetn bulablmek çn bu yedek paçalaın üün gş kontol ve spaş malyetlen hesaplamak geekld. Dkkate alınan yedek paçalaın yıllık otalama talep mktaı toplamı 268 olaak bellenmşt. Malyet analznde mevcut depo envante le model çn 2. bölümde önelen sezgsel yöntem taafından bellenen paametele le elde edlen envante değelen kıyaslaken b spaşte otalama olaak 2 adet yedek paça olduğu vasayılmaktadı. Modelde vasayılan 50 aylık spaş mktaı mevcut envante sstemndek 58 aylık spaşten faklı olduğu çn spaş le oantılı olan üün gş kontol ve spaş malyetle değşmekted. Önelen sezgsel yöntem le elde edlen paametele le bulunan toplam malyetle se Tablo - 3 te göstelmekted. Tablo - 3: Ktk Malzemele İçn Toplam Malyetle Spaş Malyet Üün Gş Kontol Malyet Depolama Malyet Yatıım Malyet Elde Bulunduma Malyet Toplam Envante Malyet Toplam Üün Malyet Toplam Malyet 2.090,63 TL/ay 3.072,8 TL/ay.46,67 TL/ay 2.36,09 TL/ay 3.507,76 TL/ay 8.67,9 TL /ay ,26 TL/ay ,45 TL /ay Mevcut envante sstemnde ve matematksel model çn önelen sezgsel yöntem le elde edlen malyetlen kaşılaştıılması Tablo - 4 te velmekted. Sezgsel yöntemn kullanımı toplam malyette aylık yaklaşık 4000 TL lk b kazanç sağlamakla beabe bu azalma oansal olaak % 6 ya yakın b değee kaşılık gelmekted. Toplam malyetn yaklaşık %96 sını oluştuan üün satın alma malyetnde %5.66 lık b azalma sağlaken toplam envante malyetnde % 2 nn üzende b kazanç sağlanmaktadı. Tablo - 4: Mevcut Envante Sstem ve Önelen Sezgsel Yöntem le Elde Edlen Malyetlen Kaşılaştıılması Mevcut Envante Sstem Malyetle Sezgsel Yöntem le Elde Edlen Malyetle % Azalma Toplam Üün Malyet ,34 TL /ay ,26 TL /ay 5,66 Toplam Envante Malyet 9.907,76 TL /ay 8.67,9 TL /ay 2,48 Toplam Malyet ,0 TL /ay ,45 TL /ay 5,95 Matematksel model le bu model çn önelen sezgsel yöntem malyetlede b kazanç sağlaken sevs sevyelende yleştmele sağlamaktadı. Sezgsel yöntemn önedğ paametele kullanıldığı takdde daha yüksek sevs sevyele elde edlmekted. Ktk olan 50 yedek paçanın tamamı stenen en düşük sevs sevyelen sağlaken mevcut envante sstemnde bu yedek paçaladan 23 tanesnn sevs düzey stenen mnmum sevyenn altında kalmaktadı. Sevs sevyes, müşte spaşlenn doğu mktada, doğu zamanda, doğu fyatla müşteye ulaştıılanlaın yüzdes şeklnde tanımlanabl. B başka deyşle, talebn dek stoktan kaşılanma olasılığı şeklnde tanımlanan sevs sevyes tpk %95 olaak bellen. Genellkle envantedek malzemelee önemlene göe sevs sevyele vel. Böylece çok öneml paçala %97.5 sevyelendeyken, daha az öneml malzemelen stenen sevs düzeyle %92.5 sevyesnde olabl. 4

15 Matematksel model ve sezgsel yöntem le elde edlen kazançlaa sstem düzeynn yanında yedek paça düzeynde ncelemek öneml olmaktadı. EK D ve EK - E de göstelen toplam malyetle çn ktk 50 yedek paça çn elde edlen en büyük oansal kazanç EK F de gösteldğ şeklde %70 düzeynded. EK F de göstelen oansal azalmala poztf se tanım geeğ malyet azalmasını, negatve se malyet atışını göstemekted. B yedek paça çn toplam malyette %400 oanında atış gözlenken bu yedek paçanın bm fyatı dğe paçalaa göe oldukça düşük olduğından dolayı bu atışın toplam malyete kayda değe b etks bulunmamaktadı. Şekl - de dkkate alınan tüm yedek paçalaın bm malyet le oansal toplam malyet azalması lşks göstelmekted. 27 yedek paça kalemnde malyetlede azalma sağlanıken ge kalan 23 kalemde otalama stok sevyesnn atışından dolayı malyetlede atma gözlemlenmekted. Ancak bu kalemle çn, yukaıda bahsedldğ üzee mevcut envante sstemnde stenen sevs sevyele sağlanamamaktadı Oansal Malyet Azalmas Bm Fyat Şekl : Sezgsel Yöntem le elde edlen Oansal Malyet Azalması ve Üün Malyet Aasındak İlşk 4. Sonuçla A, B, C gubu paçala, toplam değe çnde, nsp önemlene ve ktklk düzeylene göe yüksek değel, ota değel, düşük değel stok kalemlen temsl etmekted. Bu ayıım, stoklaın kontol faalyetlenn faklılaştıılmasını sağlamaktadı. Buna göe XYZ oganzasyonundak A gubu stok kalemle, çok sıkı b kontole tab tutulmalıdı. Bu oganzasyonda, A gubu stok kalemlenn kontol edlmesyle toplam envante değenn %73.47 s kontol edlmş olmaktadı. Bu nedenle, bu envante yönetm sstemnde mkta ve zaman kaalaıyla lgl olaak, spaş mktaı, emnyet stoku, tedak sües, fl stokla gb sstemn temel faktöle ttzlkle bellenmeld. Bütün faktölen sık sık 5

16 kontol edlmes le daha az kabul yapılmasını mümkün olacağından, kontol fonksyonunun hassasyet atıılmaktadı. Spaşlen sık sık velmesndek amaç, fl stoklaın, talebe mümkün olduğu kada yakın bulunmasını sağlamaktadı. Bu şeklde emnyet stoklaının, mümkün olablecek en düşük sevyede tutulması sağlanmaktadı. Velen sık spaşlele, stoklaın şletmede bekleme süelenn azalması sağlanıken elde stok bulunduma masaflaında kazanç elde edlmekted. Aynı zamanda, sık spaşle le talebn kaşılanamama olasılığının azalması nedenyle stok bulundumama ve kayıp satış malyetlenn azalması sağlanıken, emnyet stok sevyesnn düşük düzeylede tutulablmes nedenyle bu stoklala lgl elde bulunduma masaflaının azalması mümkün olmaktadı. C gubu stok kalemlenn kontolünde, A gubu stok kalemlenn kontolünde uyulması geeken yöntem ve poltkalaın tam aks yönde b yön çzlmes geekmekted. Büyük mktada ve uzun aalıklala spaş velken, yüksek sevyel emnyet stoklaı tess edlmel, kayıt, apolama ve kontol faalyetle azaltılmalıdı. C gubu stok kalemlenn, bm başına elde bulunduma masafı düşük olduğundan, yüksek emnyet stoklaı ekonomkt. C gubu kalemlen genellkle standat malla olması nedenyle eskme ve yıpanma sk azdı. Bellenen b poltka le, tüm C gubu kalemle çn emnyet stoğu tayn edlebl. He kalem çn, ayı emnyet stoku sevyes tayn edlmesne geek bulunmamaktadı. C gubu stok kalemle çn, spaşlen daha seyek ancak büyük mktalada velmes nedenyle otalama stok mktalaı yükselmekted. Bu nedenle, elde stok bulunduma masaflaı atmaktadı. Ancak, elde bulunduma masafı, aynı zamanda bm malyetlee bağlı bulunduğundan ve C gubu stok kalemlenn bm malyetnn genel olaak düşük olması nedenyle, bu atışın çok büyük mktalada olması beklenmemekted. Mevcut duumdak toplam üün malyetnn ,43 TL olduğu ve önelen model le bu malyet ,26 TL ye düştüğü ve bunun da yaklaşık % 5,66 lık b yleştme anlamına geldğ hesaplanmştı. Yne aynı hesaplamala doğultusunda mevcut toplam envante malyetnn 9.907,76 TL den 8.67,9 TL ye düştüğü yan % 2,48 lık kayda değe b yleştme sağladığı bulunmuştu. Toplam malyetlede se malyet ,0 TL den ,45 TL ye düşeek yaklaşık olaak % 5,95 lık b yleştme sağladığı göülmüştü. Matematksel model ve önelen sezgsel yöntemn kullanılması sevs sevyele açısından da fayda sağlamaktadı. Yöntemn vedğ paametele kullanıldığı zaman daha y b sevs sevyes sağlanmaktadı. Ktk olan 50 malzemenn tamamı stenen en düşük sevs sevyesn sağlaken mevcut envante sstemnde bu yedek paçaladan 23 tanes stenen sevs sevyesn sağlayamamaktadı. Kaynakça [] Ç. Saaçla, Lostk Faalyetle İçnde Envante Yönetmnn Rolü ve Önem, Yüksek Lsans Tez, Dokuz Eylül Ünvestes, [2] G. Satıcı, Enflasyonst Otamda Endüst İşletmelende Envante Model Analzle Üetm ve Stok Sstemle) ve B Uygulama, Doktoa Tez, Dokuz Eylül Ünvestes, 995. [3] F. Chen, Z. Dezne, J. K. Ryan, uantfyng the bullwhp effect n a smple supply chan: the mpact of foecastng, lead tmes, and nfomaton, Management Scence, 46 3), , 2000). [4] C. Chanda, S. Kuma, Taxonomy of nventoy polces fo supply-chan effectveness, Intenatonal Jounal of Retal and Dstbuton Management, 29 4), 64-75, 200). 6

17 [5] Y. T. Hee, M. Tzu, E. Yücesan, Tansshpments: an emegng nventoy ecouse to acheve supply chan leaglty, Intenatonal Jounal of Poducton Economcs, 80, 20-22, 2002). [6] M. Khoua, Optmzng nventoy decsons n a mult-stage mult-custome supply chan, Tanspotaton Reseach Pat E, 39, , 2003). [7] A. H. L. Lau, H. Lau, Effects of a demand-cuve s shape on the optmal solutons of a mult-echelon nventoy/pcng model, Euopean Jounal of Opeatonal Reseach, 47, , 2003). [8] B. Sezen, Tedak zncnde stok yönetm poblemle çn elektonk tablola yadımı le smülasyon uygulaması, Yönetm ve Ekonom, ), 57-68, 2004). [9] S. Baneee, A. Baneee, J. Buton, W. Bstlne, Contolled patal shpments n two-echelon supply chan netwoks: a smulaton study, Intenatonal Jounal of Poducton Economcs, 7, 9-00, 200). [0] F. T. S. Chan, N. K. H. Tang, H. C. W. Lau, A smulaton appoach n supply chan management, Integated Manufactung Systems, 3, 7-22, 2002). [] R. Ganeshan, T. Boone, A. Stenge, The mpact of nventoy and flow plannng paametes on supply chan pefomance: an exploatoy study, Intenatonal Jounal of Poducton Economcs, 7, -8, 200). [2] J. S. K. Lau, G.. Huang, Web-based smulaton potal fo nvestgatng mpacts of shang poducton nfomaton on supply chan dynamcs fom the pespectve of nventoy allocaton, Integated Manufactung Systems, 3 5), , 2002). [3] F. Pesson, J. Olhage, Pefomance smulaton of supply chan desgns, Intenatonal Jounal of Poducton Economcs, 77, , 2002). [4] L. Lebel, J. S. Cauth, Smulaton of woodyad nventoy vaatons usng a stochastc model, Foest Poducts Jounal, 47 3), 52-57, 997). [5] W. J. Kennedy, J. W. Patteson, L. D. Fedendall, An ovevew of ecent lteatue on spae pats nventoes, Intenatonal Jounal of Poducton Economc, 76, 20-25, 2002). [6] S. C. Yang, Z. W. Du, Ctcalty evaluaton fo spae pats ntal povsonng, IEEE, , 2004). [7] R. Dekke, M. J. Klen, P. J. De Roo, A spae pat stockng polcy based on equpment ctcalty, Intenatonal Jounal of Poducton Economcs, 56, 69-77, 998). [8] T. S. Dhaka, C. P. Schmdt, D. M. Mlle, Base stock level detemnaton fo hgh cost low demand ctcal epaable spaes, Compute and Opeatons Reseach, 24), 4-420, 994). [9] T. S. Vaughan, Falue eplacement and peventve mantenance spae pats odeng polcy, Euopean Jounal of Opeatonal Reseach, 6, 83-90, 2005). [20] R.. Zhang, W. J. Hopp, C. Supatgat, Speadsheet mplementable nventoy contol fo a dstbuton cente, Jounal of Heustcs, 7, , 200). [2] S. Nahmas, Poducton and Opeaton Analyss, McGaw Hll, New Yok, NY, 2005, p

18 Ekle EK - A : ABC Analz Sonucu Bellenen Ktk Malzemelen Hesaplamalaı Sıa No Stok Numaası N D c F /NF) D*c) D/c) , , ,7240 0,896 3, , , ,5952 0,52 2, , , ,489 0,053 0, , , ,799 0,5658 2, , , ,3988 0,242 0, , , ,9476 0,0469 0, , , ,4222 0,0377 0, , , ,7656 0,078 0, , , ,2693 0,0683 0, , , ,2452 0,9343 3, ,6 26 0, ,7283 0,3238, , , ,767 0,38 0, , , ,388 0,22 0, , , ,484 0,065 0, , , ,953 0,708 0, , , ,9329 0,0253 0, , , ,59 0,053 0, , , ,2596 0,0266 0, , , ,2468 0,68 0, , , ,299 0,0438 0, , , ,3404 0,036 0, , , ,484,3408 5, , , ,005 0,579 0, , , ,4395 0,0640 0, , , ,9609 0,0696 0, , , ,620 0,378 0, , , ,9800 0,42 0, , , ,732 0,885 3, , , ,655 0,3965, , , ,7500 0,469, , , ,9654 0,0962 0, , , ,7434 0,60 0, , , ,9507 0,508 0, , , ,3468 0,075 0, , , ,2005 0,097 0, , , ,5799 0,8854 3, , , ,9944 0, 0, , , ,7489 0,008 0, , , ,8504 0,0480 0, , , ,0869 0,085 0,4262 8

19 , , ,7402 0,0696 0, , , ,000 0,834 3, , , ,9687 0,0625 0, , , ,449 0,022 0, , , ,7076 0,385, , , ,5626 0,0978 0, , , ,767 0,84 0, , , ,866 0,0766 0, , , ,05 0,279 0, , , ,2496 0,360 0,5342 9

20 EK- B : ABC Analz Sonucu Bellenen Ktk Malzemelen Hesaplamalaı A = 2 π S + z σ ) σ ) ) S Sıa No Stok Numaası θ σ -S ) z s A -2lnA)) ,5385 0,2 0,075 3,5026 2,245 0,4865,2004 3, ,592 9,98 0,075 2,0472 2,245 0,4606,245 3, ,923,7 0,075 0,2088 2,245 0,4450,2725 2, ,3077 6,02 0,075 2,2227 2,245 0,495,920 8, ,4423 3,69 0,075 0,843 2,245 0,4650,2376 5, ,2500 0,96 0,075 0,844 2,245 0,4582,2493, ,539,73 0,075 0,479 2,245 0,438,2847 2, ,3269 3,30 0,075 0,3067 2,245 0,4395,2823 4, ,2500 6,24 0,075 0,2684 2,245 0,430,2990 8, ,9808 6,8 0,075 3,6702 2,245 0,5336,208 8, ,5962 3,20 0,075,272 2,245 0,4968,829 4, ,73 2,99 0,075 0,5425 2,245 0,4562,2528 3, ,423 5,48 0,075 0,4798 2,245 0,4385,2840 7, ,092 0,50 0,075 0,0650 2,245 0,4465,2699 0, ,5000,26 0,075 0,67 2,245 0,5223,397, ,0385 0,58 0,075 0,0995 2,245 0,4545,2559 0, ,539 0,50 0,075 0,2088 2,245 0,5006,765 0, ,0385 0,50 0,075 0,044 2,245 0,463,2439 0, ,2885,26 0,075 0,6603 2,245 0,5207,424, ,0769,7 0,075 0,72 2,245 0,440,2796 2, ,0385 0,58 0,075 0,240 2,245 0,4624,2420 0, ,6923 3,96 0,075 5,2670 2,245 0,4930,894 9, ,2885,29 0,075 0,6202 2,245 0,524,565, ,346 3,30 0,075 0,253 2,245 0,4364,2879 4, ,539 0,58 0,075 0,2734 2,245 0,5,587 0, ,2692 2,22 0,075 0,542 2,245 0,4679,2324 3, ,2308 0,50 0,075 0,5547 2,245 0,6306 0,9603 0, ,965 4,57 0,075 3,4628 2,245 0,5644,0696 6, ,5769 6,98 0,075,5577 2,245 0,4640,2392 9, ,654 5,68 0,075,6379 2,245 0,4763,280 7, ,923 5,45 0,075 0,3779 2,245 0,435,290 7, ,2500,4 0,075 0,6325 2,245 0,506,670, ,25 5,2 0,050 0,5923,960 0,260,64 8, ,25,00 0,050 0,4222,960 0,2986,5548, ,539 0,58 0,050 0,3604,960 0,3239,506, ,423 5,9 0,050 3,478,960 0,394,508 0, ,25 2,22 0,050 0,4365,960 0,2703,675 3, ,0577,29 0,050 0,3962,960 0,284,5864 2, ,092 0,50 0,050 0,884,960 0,2929,5672 0, ,0962 2,6 0,050 0,4262,960 0,2704,674 3, ,0385 0,50 0,050 0,2734,960 0,342,527 0,80 20

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE DE GIDA İMALATI YAPAN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Selahattn YAVUZ Yd.Doç.D., Ezncan Ünvestes İktsad ve İda

Detaylı

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton,

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S

BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S BEL RL ZAMAN PER YOTLU ÇOK ROTALI DÖNGÜSEL SEFERLER YAPAN ARAÇLARDAN KURULU Ç LOJ ST K S STEM NE L K N MATEMAT KSEL MODEL ÖNER S Hüseyn Selçuk KILIÇ M. Bülent DURMU O LU Muat BASKAK Mamaa Ünestes stanbul

Detaylı

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi Fıat Ünv. Fen ve üh. Bl. De. Scence and Eng. J. of Fıat Unv. 7 (4), 699-707, 005 7 (4), 699-707, 005 Sonlu Elemanla Yöntemn Kullanaak Aenkon otoun Hız-oment Kaaktetğnn Elde Edlme A. Gökhan YETGİN ve A.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ 75 KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ Sehat AKIN Tevfk KAYA Mahmut PARLAKTUNA ÖZET Kızılcahamam Jeotemal Sahası Ankaa ya 7 km uzaklıkta olup, jeotemal saha 994 yılından bu yana şletlmekte, jeotemal kaynakla

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System Süleyman emel Ünestes, Fen Blmle Ensttüsü egs, - (00),- Fck Sstemn Kullanaak öt Bleşenl Su-Gaz eğşm Reaksyonunun füzyon Katsayılaının eoksel İncelenmes MURA ÖZÜRK, İBRAHİM ÜÇGÜ, NURİ ÖZEK Süleyman emel

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI Ecyes Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs 5 (-) - (9) http://fbe.ecyes.edu.t/ ISSN -54 SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA

Detaylı

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde .9. Smth Katı Blgsayala gelştlmeden önce letm hattı poblemlen çömek çn bçok abak gelştlmşt. Smth katı veya abağı gelştlen en yaygın patk hesaplama yöntemne sahp olup hala letm hatlılaının gafk olaak analnde

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR Al hsan MEŞE DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman :. Pof. D. Eol OKAN. Pof.D. Zeha AKDENİZ EDİRNE

Detaylı

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI Ohan ÇAKAR* ve Kenan Yüce ANLITÜRK** *Aa. Gö. Y.Müh..T.Ü. Makna Fakültes ** Doç.D..T.Ü. Makna Fakültes ÖZET Patkte ölçülen velen tümünde

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama

TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 TOPSIS Yöntem le Fnansal Pefomans Değelendmes: XUTEK Üzende B Uygulama Çağatay ORÇUN B. Selman EREN ÖZET Bu çalışmada, Bosa İstanbul da (BIST) şlem göen teknoloj şketlenn

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI HAVACILIK VE UAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 005 CİLT SAYI (7-75) Süekl Paaetel Genetk Algota Yadıı İle Genş Bantlı ve Çok Katanlı Rada Soğuucu Malzee Tasaıı SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYAN DEİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİLER ENSTİTÜSÜ İŞLETE ANABİLİ DALI VERİ ZARFLAA ANALİZİ İLE BULANIK ORTADA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAA DOKTORA TEZİ KENAN OĞUZHAN ORUÇ Tez

Detaylı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı

PI kontrolcü tabanlı yeni bir kontrol yapısının yükseltici DA-DA çevirici için tasarımı SAÜ Fen Bl De 20. Clt, 3. Sayı, s. 597-603, 2016 kontolcü tabanlı yen b kontol yapısının yükseltc DA-DA çevc çn tasaımı Fauk Yalçın * ÖZ 13.07.2016 Gelş/Receved, 25.08.2016 Kabul/Accepted do: 10.16984/saufenblde.47764

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK 31 ARALIK 216 HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU kamuya açıklanan

Detaylı

EKSENEL ÇEKMEYE MARUZ DELİKLİ SONSUZ PLAĞA SİLİNDİRİK PARÇANIN ÇAKILMASI PROBLEMİ

EKSENEL ÇEKMEYE MARUZ DELİKLİ SONSUZ PLAĞA SİLİNDİRİK PARÇANIN ÇAKILMASI PROBLEMİ PAMUKKAL ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİ SLİK FAKÜLTSİ PAMUKKAL UNIVRSITY NGINRING COLLG MÜHNDİSLİK BİLİMLRİ DRGİSİ JOURNAL OF NGINRING SCINCS YIL CİLT SAYI SAYFA : 00 : 8 : 3 : 83-9 KSNL ÇKMY MARUZ DLİKLİ SONSUZ PLAĞA

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU BOUGUER ANOMALİSİNİN TÜREV KULLANILMADAN YENİ BİR YÖNTEMLE HESAPLANIŞI. Hasan CAVŞAK 1 cavsak@ktu.edu.tr

ÜÇ BOYUTLU BOUGUER ANOMALİSİNİN TÜREV KULLANILMADAN YENİ BİR YÖNTEMLE HESAPLANIŞI. Hasan CAVŞAK 1 cavsak@ktu.edu.tr ÜÇ OTL OER NOMLİSİNİN TÜREV KLLNILMDN ENİ İR ÖNTEMLE HESPLNIŞI Hasan VŞK cavsa@tu.eu.t Ö: lm Dünyasına genel anlama b büyülüğün stenen b yöne gaent yan eğşm o yöne alınan tüevle saptanı. u yöntem aman

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Uludağ Ünvestes Mühendslk-Mmalık Fakültes Degs Clt 15 Sayı 1 21 UÇAK EYEYİCİ AIZASII TESPİTİ YAITIMI VE SİSTEMİ YEİDE YAPIADIIMASI Eme KIYAK * Ayşe KAHVECİOĞU * Gülay İYİBAKAA * Özet: Uçak eyleyclende

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ Uludağ Ünivesitesi Mühendislik Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 9, Sayı, 004 ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ M Tahi ALTINBALIK Yılmaz ÇAN

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 Manyetzma 1.. Ünte 4. Konu (Manyetzma) A nın Çözümle P 1 1 3. Üzenen akımı geen yaıçaplı b halkanın

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

LÜLE TASARIMINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI

LÜLE TASARIMINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 5 CİLT SAYI (-7) LÜLE TASARIMINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI Abduahman HHO Dekanlığı Havacılık Mühendslğ Bölümü, 3449, Yeşlyut, İstanbul hacoglu@hho.edu.t ÖZET Bu

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:306-3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy 200, Volme: 5, Nmbe: 3, Atcle Nmbe: A004 ENGINEERING SCIENCES Receved: Jne 2009 Müzeyyen Blt Özek Accepted: Jly 200 Z. Hakan Akpolat Sees : A Fat Unvesty ISSN

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 4.. Mekez Eğlm Ölçüle 4... Atmetk Otalama 4... Ağılıklı Atmetk Otalama 4... Geometk Otalama 4..4. Hamok Otalama 4..5 Kuadatk Otalama 4..6. Medya 4..7. Katlle 4..8. Decle ve

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s.455-468 AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI Üal H. ÖZDEN 6 ÖZET Çalışmada, AB ye

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA DÜ Fe Blmle Esttüsü Degs Dual Kuateyola 6. Sayı (Em l004) Üzede Smlet Geomet DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMLEKTİK GEOMETRİ E. ATA Özet Bu maalede dual uateyola üzede smlet gu, smlet etö uzayı e smlet

Detaylı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bir Örnek Corporate Sustainability Approach An Example

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bir Örnek Corporate Sustainability Approach An Example EION 3E: Teknolo e Rekabet 879 Kuumsal üdüülebllk Yaklaşımı B Önek Copoate ustanablty Appoach An Eample Ph.D. Canddate Bnnu Güül (Istanbul Gelsm Unesty, Tukey) Abstact Today thee ae aous copoate sustanablty

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Erzurum. *

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Erzurum. * Anadolu Taım Blm. Deg., 0,6:0-3 Anadolu J Ag c, 0,6:0-3 Aaştıma Reseach GE OTĐP ÇEVRE ETKĐLEŞĐMĐ Đ BELĐRLE MEĐ DE KULLA ILA PARAMETRĐK VE PARAMETRĐK OLMAYA KARARLILIK A ALĐĐ YÖ TEMLERĐ ARAI DAKĐ ĐLĐŞKĐ

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler GESTRA Üün Pogamı He tülü uygulama için optimum çözümle Kondenstop (buha kapanı) Çek valfle BK Seisi PN 630 a kada olan duo paslanmaz çelik bimetalik egülatölü kondenstopladı. BK tipi kondenstopla, en

Detaylı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı

Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme Sistemleri Arasındaki Girişimin Minimizasyonu İçin Optimizasyon Yaklaşımı Karasal, Hava ve Uzay Tabanlı Haberleşme stemler Arasındak rşmn nmzasyonu çn Optmzasyon Yaklaşımı Optmzaton Approach to the nmzaton of Interference Between Terrestral, Ar and pace Based Communcaton ystems

Detaylı

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ Güel Şefkat, İahim Yükel, Meut Şeniin U.Ü. Mühendilik-Mimalık Fakültei, Göükle / BURSA ÖZET Kağıt, kumaş, ac, platik ii şeit halindeki malzemelein, ulo olaak endütiyel

Detaylı

Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri

Düşük sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar için boyutsuz rezervuar modelleri tüdegs/d mühendslk Clt:4, Sayı:3, 17-118 Hazan 25 Düşük sıcaklıklı jeotemal ezevuala çn boyutsuz ezevua modelle Hülya SARAK *, Abduahman SATMAN, Mustafa ONUR İTÜ Maden Fakültes, Petol ve Doğal Gaz Mühendslğ

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN EMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM ALI YÜKSEK LİSANS TEZİ PARANIN ZAMAN EĞERİ VE ÖĞRENME ETKİSİ ALTINAKİ KESİKLİ ZAMAN-EĞİŞKEN TALEPLİ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ MOELLERİ

Detaylı

Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma

Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma Ulslaaası Alaya İşletme Fakültes Degs Iteatoal Joal of Alaya Faclty of Bsess Yıl:23, C:5, S:2, s. 77-86 Yea:23, Vol:5, No:2, s. 77-86 Haayol Yolc Taşıma İşletmele Fasal Etklkle Ölçümüe İlşk B Aaştıma A

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı