Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.multimediaquran.com"

Transkript

1 Medine-i Münevvere baş imamı Abdurrahman Ali Huzeyfi tarafından okunan RUKYE (Hastalıklardan, sihirden, cinlerden şifa bulmak için okunan Kur'an Ayetleri) Sure: Fâtiha: 1-7 Sure: Bakara: 1-5 Sure: Bakara: Sure: Bakara: Sure: Bakara: 255 Sure: Bakara: Sure: Âli-İmrân: Sure: Nisâ: Sure: Mâide: Sure: En'âm: Sure: A'raf: Sure: A'raf: Sure: Enfâl: Sure: Enfâl: Sure: Enfâl: Sure: Tevbe: Sure: Yunus: Sure: Yunus: Sure: İbrahiym: 12 Sure: İbrahiym: Sure: İbrahiym: Sure: Hicr: Sure: İsrâ: Sure: Kehf: 39 Sure: Meryem: Sure: Tâhâ: Sure: Enbiya: 10 Sure: Enbiya: 18 Sure: Hac: Sure: Mu'minûn: Sure: Mu'minûn: Sure: Nûr: 35 Sure: Furkân: Sure: Şuarâ: Sure: Şuarâ: Sure: Neml: Sure: Sebe: 12 Sure: Sebe: 48 Sure: Yâsin: Sure: Sâffat: 37:1-10 Sure: Sâffat: Sure: Sâffat: Sure: Duhân:43-50 Sure: Câsiye: 7-11 Sure: Ahkâf: Sure: Rahmân: Sure: Haşr: Sure: Kalem: Sure: Cin: 1-15 Sure: Kâfirun Sure: İhlas Sure: Felak Sure: Nâs NOT: Bazı ayetler çeşitli defalar tekrar edilmektedir.

2 Her Hakkı Mahfuzdur Hacı Mehmet Bahattin Geçkil Emekli Elektrik Mühendisi Araştırmacı Yazar Ramazan 2010 Küçükyalı, İstanbul Hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Şahsi kullanım için basılabilir.

3 1

4 م 2 الرجيم الشيطان من بالله أعوذ بسم الله الرحمن الرحي الحمد لله رب العالمين (1:1) الرحمن الرحيم (1:2) مالك يوم الدين (1:3) اياك نعبد واياك نستعين (1:4) اھدنا الصراط المستقيم (1:5) صراط الذين انعمت عليهم (1:6) غير المغضوب عليهم ولا الضا لين (1:7) الفاتحة

5 2 e'ûzu billâhi mineş şeytânir racîm BismillâhirraHmânirraHıym 1:1 el Hamdü lillâhi rabbil Âlemiyn 1:2 errahmânirrahıym 1:3 mâliki yevmiddiyn 1:4 iyyâke na Åbüdü ve iyyâke nesta Iyn 1:5 ihdinassırâtal müstakıym 1:6 SırâTalleziyne en Amte Aleyhim 1:7 gayril magdûbi Aleyhim ve leddãlliyn

6 3 بسم الله الرحمن الرحيم الم (2:1) ذلك الكتاب لا ريب A فيه A هدى للمتقين (2:2) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون (2:3) والذين يؤمنون بما انزل اليك اولئك وبالاخرة هم يوقنون (2:4) وما انزل من قبلك واولئك هم المفلحون (2:5) على هدى من ربهم واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمن وما كفر سليمن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يع لمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين بضارين به من احد الا باذن المرء وزوجه وما هم ويتعلمون ما يضرهم ولا الله ينفعهم ولقد علموا قف الاخرة من خلاق ولبئس ما لمن اشتريه ما له فى ش روا به انفسهم لو كانوا يعلمون (102) (2)

7 3 BismillâhirraHmânirraHıym 2:1 elif lãm mĩm 2:2 zâlikel kitâbü lâ raybe fiyh* hüden lil müttakıyn 2:3 elleziyne yu minûne bil gaybi ve yukıymûnes Salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn 2:4 velleziyne yu minûne bimã ünzile ileyke ve mã ünzile min Kablik* ve bil âhırati hüm yûkınûn 2:5 ülãike Alâ hüden min rabbihim ve ülãike hümül müflihûn 2:102 vettebe Û mâ tetlüş şeyâtıynü Alâ mülki süleymân* ve mâ kefera süleymânü velâkinneş şeyâtıyne keferû yü Allimûnen nâses sıhra ve mã ünzile Alel melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût* ve mâ yü Allimâni min ehadin Hattâ yekûlã innemâ nahnu fitnetün felâ tekfür* fe yete Allemûne minhümâ mâ yüferrikûne bihî beynel mer i ve zevcih* ve mâ hüm bi Dãrriyne bihî min ehadin illâ bi iznillâh* ve yete Allemûne mâ yedurruhüm ve lâ yenfe Uhüm* ve lekad Alimû lemenişterâhü mâ lehû fiyl âhırati min halâk* ve le bi se mâ şerav bihĩ enfüsehüm* lev kânû ya Ålemûn

8 4 ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون (103) (2) البقرة. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم (2) (163) ان فى خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السما ء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل د ابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السما ء والارض لا يات لقوم يعقلون (164) (2) البقرة.

9 4 2:103 ve lev ennehüm âmenû vettekav le mesûbetün min Indillâhi hayr* lev kânû ya Ålemûn 2:163 ve ilâhüküm ilâhün vâhıd* lã ilâhe illâ hüver rahmânür rahıym 2:164 inne fiy halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fülkilletiy tecriy fiyl bahri bimâ yenfe Un nâse ve mã enzelallâhü mines semãi min mãin fe ahyâ bihil arda ba Åde mevtihâ ve besse fiyhâ min külli dãbbetin ve tasriyfir riyâhı ves sehâbil müsahhari beynes semãi vel ardı le âyâtin li Kavmin ya ÅKılûn

10 5 اله الا هو الحی القيوم لا تاخذه سنة ولا الله لا نوم له ما فى السموات وما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه الا بما ش ا ء وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم (255) (2) البقرة. لله ما فى السموات وما فى الارض وان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشا ء ويعذب من يشا ء والله على كل ش یء قدير (284) (2) امن الرسول بما انزل اليه من ر به والمؤمنون كل وملئكته وكتبه ورسله لا نفرق امن بالله

11 5 2:255 allâhü lã ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûm* lâ te huzühû sinetün ve lâ nevm* lehû mâ fis semâvâti ve mâ fiyl ard* men zelleziy yeşfe U Indehũ illâ bi iznih* ya Ålemü mâ beyne eydiyhim ve mâ halfehüm* ve lâ yuhıytûne bi şey in min Ilmihĩ illâ bimâ şã * vesi A kürsiyyühüs semâvâti vel ard* ve lâ yeûdühû HıfZuhümâ* ve hüvel Aliyyül AZıym 2:284 lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fiyl ard* ve in tubdû mâ fĩ enfüsiküm ev tuhfûhü yuhâsibküm bihillâh* fe yagfiru limen yeşãu ve yu Azzibü men yeşã * vallâhü Alâ külli şey in Kadiyr 2:285 âmener rasûlü bimã ünzile ileyhi min rabbihî vel mu minûn* küllün âmene billâhi ve melãiketihî ve kütübihî ve rusülih* lâ nüferriku

12 6 قف رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك بين احد من ربنا واليك المصير (285) (2) لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ط اقة قف قف قف لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت الكافرين مولینا فانصرنا على القوم (286) (2) البقرة واولوا العلم الحكيم (3)(18) والملئكة ش هد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز

13 6 beyne ehadin min rusülih* ve Kâlû semi Ånâ ve eta Ånâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr* 2:286 lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüs Ahâ* lehâ mâ kesebet ve Aleyhâ mektesebet* rabbenâ lâ tüâhıznã in nesiynã ev ahta nâ* rabbenâ ve lâ tahmil Aleynã ısran kemâ Hameltehû Alelleziyne min Kablinâ* rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ TâKate lenâ bih* va Åfü Annâ* vagfir lenâ* verhamnâ* ente mevlânâ fensurnâ Alel Kavmil kâfiriyn 3:18 şehidallâhü ennehû lã ilâhe illâ hüve vel melãiketü ve ulül Ilmi Kãimen bil KısT* lã ilâhe illâ hüvel Aziyzül Hakiym

14 7 قف الاسلام وما اختلف الذين اوتوا ان الدين عند الله الكتاب الا من بعد ما جا ءهم العلم بغيا بينهم بايات سريع الحساب ومن يكفر الله فان الل ه (19) (3) آل عمران. ام يحسدون الناس على ما اتیهم الله من فضله فقد اتينا ال ابرهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما (4)(54) فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا (55) (4) باياتنا سوف نصليهم نارا ) نا( الذين كفروا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما (

15 7 3:19 inned diyne Indallâhil islâm* ve mahtelefelleziyne ûtül kitâbe illâ min ba Ådi mâ cãehümül Ilmü bagyen beynehüm* ve men yekfür bi âyâtillâhi fe innallâhe seriy Ul Hısâb 4:54 em yahsüdûnen nâse Alâ mã âtâhümullâhü min fadlih* fekad âteynã âle ibrâhiymel kitâbe vel Hıkmete ve âteynâhüm mülken AZıymâ 4:55 fe minhüm men âmene bihî ve minhüm men Sadde Anh* ve kefâ bi cehenneme sa Iyrâ 4:56 innelleziyne keferû bi âyâtinâ sevfe nusliyhim nârâ* küllemâ nadıcet cülûdühüm beddelnâhüm cülûden gayrahâ li yezûkul Azâb* innallâhe kâne Aziyzen Hakiymâ

16 8 باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نا( الذين كفروا ليذوقوا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها العذاب ان الله كان عزيزا حكيما,( (ان الذين باياتنا سوف نصليهم نا را كلما نضجت كفروا ليذوقوا العذاب جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ان الله كان عزيزا حكيما (( (56) (4) النساء. ((انما جز ٶا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم,( (5)(33)

17 8 4:56 innelleziyne keferû bi âyâtinâ sevfe nusliyhim nârâ* küllemâ nadıcet cülûdühüm beddelnâhüm cülûden gayrahâ li yezûkul Azâb* innallâhe kâne Aziyzen Hakiymâ 4:56 innelleziyne keferû bi âyâtinâ sevfe nusliyhim nârâ* küllemâ nadıcet cülûdühüm beddelnâhüm cülûden gayrahâ li yezûkul Azâb* innallâhe kâne Aziyzen Hakiymâ 5:33 innemâ cezãulleziyne yuhâribûnallâhe ve rasûlehû ve yes Avne fiyl ardı fesâden en yukattelũ ev yusallebũ ev tukatta A eydiyhim ve ercülühüm min hılâfin ev yünfev minel ard* zâlike lehüm hızyün fiyd dünyâ ve lehüm fiyl âhırati Azâbün Azıym

18 9 جز ٶا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون (انما فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الاخرة عذاب ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى عظيم,( (5)(33) (انما جز ٶا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدن يا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم (( (5)(33) الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم (5)(34)

19 9 5:33 innemâ cezãulleziyne yuhâribûnallâhe ve rasûlehû ve yes Avne fiyl ardı fesâden en yukattelũ ev yusallebũ ev tukatta A eydiyhim ve ercülühüm min hılâfin ev yünfev minel ard* zâlike lehüm hızyün fiyd dünyâ ve lehüm fiyl âhırati Azâbün Azıym 5:33 innemâ cezãulleziyne yuhâribûnallâhe ve rasûlehû ve yes Avne fiyl ardı fesâden en yukattelũ ev yusallebũ ev tukatta A eydiyhim ve ercülühüm min hılâfin ev yünfev minel ard* zâlike lehüm hızyün fiyd dünyâ ve lehüm fiyl âhırati Azâbün Azıym 5:34 illelleziyne tâbû min Kabli en takdirû Aleyhim* fa Ålemũ ennallâhe gafûrun rahıym

20 10 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الو سيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون (5)(35) ان الذين كفروا لو ان لهم ما فى الارض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما ومثله معه تقبل منهم ولهم عذاب اليم (5)(36) ((يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم,( (يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم,( (يريدون ان يخرجوا من النار و ما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم (( (5)(37) المائدة.

21 10 5:35 yã eyyühelleziyne âmenüttekullâhe vebtegũ ileyhil vesiylete ve câhidû fiy sebiylihî le Alleküm tüflihûn 5:36 innelleziyne keferû lev enne lehüm mâ fiyl ardı cemiy An ve mislehû me Ahû li yeftedû bihî min Azâbi yevmil Kıyâmeti mâ tukubbile minhüm* ve lehüm Azâbün eliym 5:37 yüriydûne en yahrucû minen nâri ve mâ hüm bi hâriciyne minhâ ve lehüm Azâbün mükıym 5:37 yüriydûne en yahrucû minen nâri ve mâ hüm bi hâriciyne minhâ ve lehüm Azâbün mükıym 5:37 yüriydûne en yahrucû minen nâri ve mâ hüm bi hâriciyne minhâ ve lehüm Azâbün mükıym

22 11 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من ال انس وقال اوليا ؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذ ى اجلت لنا قال النار مثویكم خالدين فيها الا ما ش ا ء الله ان ربك حكيم عليم (128) (6) وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون (129) (6) يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتى وينذرونكم لقا ء يومكم على انفسنا وغرتهم الحيوة هذا قالوا ش هدنا كافرين على انفسهم ان هم كانوا الدنيا وش هدوا (6) (130)

23 11 6:128 ve yevme yahşuruhüm cemiy Â* yâ ma Åşeral cinni Kadisteksertüm minel ins* ve Kâle evliyãuhüm minel insi rabbenestemte A ba ÅDunâ bi ba ÅDın ve belagnã ecelenellezĩ eccelte lenâ* Kâlen nâru mesvâküm hâlidiyne fiyhã illâ mâşãallâh* inne rabbeke Hakiymün Aliym 6:129 ve kezâlike nüvelliy ba ÅDaZ Zâlimiyne ba ÅDan bimâ kânû yeksibûn 6:130 yâ ma Åşeral cinni vel insi elem ye tiküm rusülün minküm yekussûne Aleyküm âyâtiy ve yünzirûneküm likãe yevmiküm hâzâ* Kâlû şehidnâ Alã enfüsinâ ve garrathümül Hayâtüd dünyâ ve şehidû Alã enfüsihim ennehüm kânû kâfiriyn

24 12 ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى اليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بام ره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين (54) (7) انه لا يحب ادعوا ربكم تضرعا وخفية المعتدين (55) (7) ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين (56) (7) الأعراف. هى موسى ان الق عصاك فاذا واوحينا الى تلقف ما يافكون (117) (7)

25 12 7:54 inne rabbekümullâhülleziy halekas semâvâti vel arda fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ Alel Arşi yugşil leylen nehâra yatlübühû Hasiysen veş şemse vel Kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrih* elâ lehül halku vel emr* tebârekallâhü rabbül Âlemiyn 7:55 ud Û rabbeküm tedarru An ve hufyeh* innehû lâ yuhıbbül mu Åtediyn 7:56 ve lâ tüfsidû fiyl ardı ba Åde ıslâhıhâ ved Ûhü havfen ve Tame Â* inne rahmetallâhi Kariybün minel muhsiniyn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn

26 ب ر ب ر 13 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغ رين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك هى تلقف الى فاذا واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. هى موسى ان الق عصاك فاذا واوحينا الى تلقف ما يافكون (117) (7)

27 13 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn

28 ب ر 14 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا بر ب العالم ين (121) رب موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك فاذ ا هى تلقف الى واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك فاذا هى واوحينا الى تلقف ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) (7)

29 14 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn

30 ب ر 15 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا بر ب العالمين (121) رب موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان ا لق عصاك هى تلقف الى فاذا واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك هى تلقف الى فاذا واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) (7)

31 15 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn

32 16 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) وا لقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا بر ب العالمين (121) رب موسى وهرون (122) (7) الأعراف. الملئكة انى معكم فثبتوا اذ يوحى ربك الى الذين امنوا سالقى فى قلوب الذين كف روا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان (8) (12) الله (8) ذلك بانهم ش اقوا الله ورسوله ورسوله فان الله ش ديد العقاب ذلكم فذوقوه وان ل لكافرين عذاب الأنفال. ومن يشاقق (8) (13) النار (14)

33 16 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 8:12 iz yûhıy rabbüke ilel melãiketi enniy me Aküm fe sebbitülleziyne âmenû* seülkıy fiy Kulûbilleziyne keferur ru Åbe fadribû fevkal a ÅnâKı vadribû minhüm külle benân 8:13 zâlike bi ennehüm şãkkullâhe ve rasûleh* ve men yüşâkıkıllâhe ve rasûlehû fe innallâhe şediydül IKâb 8:14 zâliküm fe zûkûhü ve enne lil kâfiriyne Azâben nâr

34 17 ص فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلا حسنا ان الله سميع عليم (17) (8) الكافرين,( (ذلكم وان (ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين,( (ذلكم وان الله موهن الله موهن كيد الكافرين ( (18) (8) كيد ء ان تستفتحوا فقد جا ءكم الفتح وان تنتهوا فهو (وان تعودوا نعد تغنى عنكم خير لكم ولن فئتكم ش يپا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين,( (وان تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فئتكم ش يپا ولو كثرت وان الله مع ال مؤمنين,(

35 17 8:17 felem taktülûhüm velâkinnallâhe Katelehüm* ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallâhe ramâ* ve li yübliyel mu miniyne minhü belãen Hasenâ* innallâhe semiy Un Aliym 8:18 zâliküm ve ennallâhe mûhinü keydil kâfiriyn 8:18 zâliküm ve ennallâhe mûhinü keydil kâfiriyn 8:18 zâliküm ve ennallâhe mûhinü keydil kâfiriyn 8:19 in testeftihû fekad cãekümül feth* ve in tentehû fe hüve hayrun leküm* ve in te Ûdû ne Ud* ve len tugniye Anküm fietüküm şey en ve lev kesürat ve ennallâhe me Al mu miniyn* ve in te Ûdû ne Ud* ve len tugniye Anküm fietüküm şey en ve lev kesürat ve ennallâhe me Al mu miniyn*

36 18 (وان تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فئتكم ش يپا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين ( (8)(19) الأنفال. يضربون (8)(50) الملئكة الحريق الله ليس بظلام الذين كفروا وذوقوا عذاب ولو تر ى اذ يتوفى وجوههم وادبار هم ذلك بما قدمت ايديكم وان للعبيد (51) (8) بايات كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوى ش ديد العقاب (52) (8) الأنفال.

37 18 ve in te Ûdû ne Ud* ve len tugniye Anküm fietüküm şey en ve lev kesürat ve ennallâhe me Al mu miniyn* 8:50 ve lev terã iz yeteveffelleziyne keferul melãiketü yadribûne vücûhehüm ve edbârahüm* ve zûkû Azâbel HariyK 8:51 zâlike bimâ Kaddemet eydiyküm ve ennallâhe leyse bi Zallâmin lil Abiyd 8:52 ke de bi âli fir Avne velleziyne min Kablihim* keferû bi âyâtillâhi fe ehazehümullâhü bi zünûbihim* innallâhe Kaviyyün şediydül Ikâb

38 19 (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين,( (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين,( (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ( (9) (14) ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله ع لى من يشا ء والله عليم حكيم (15) (9) التوبة. يا ايها الناس قد جا ءتكم موعظة من ربكم

39 19 9:14 Kâtilûhüm yu Azzibhümullâhü bi eydiyküm ve yuhzihim ve yensurküm Aleyhim ve yeşfi Sudûra Kavmin mu miniyn 9:14 Kâtilûhüm yu Azzibhümullâhü bi eydiyküm ve yuhzihim ve yensurküm Aleyhim ve yeşfi Sudûra Kavmin mu miniyn 9:14 Kâtilûhüm yu Azzibhümullâhü bi eydiyküm ve yuhzihim ve yensurküm Aleyhim ve yeşfi Sudûra Kavmin mu miniyn 9:15 ve yüzhib gayza Kulûbihim* ve yetûbullâhü Alâ men yeşã * vallâhü Aliymün Hakiym 10:57 yã eyyühen nâsu Kad cãetküm mev IZatün min rabbiküm

40 20 (وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين,( (وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤم نين,( (وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ( (10) (57) هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون (58) (10) يونس. (قال موسى اتقولون للحق لما جا ءكم اسحر الساحرون (77) قالوا اجئتنا لتلفتنا هذا ولا يفلح عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الارض وما نحن لكما بمؤمنين (78) وقال فرعون ائتونى بكل ساح ر عليم (79)

41 20 ve şifãun limâ fis Sudûri ve hüden ve rahmetün lil mu miniyn* ve şifãun limâ fis Sudûri ve hüden ve rahmetün lil mu miniyn* ve şifãun limâ fis Sudûri ve hüden ve rahmetün lil mu miniyn* 10:58 Kul bi fadlillâhi ve bi rahmetihî fe bi zâlike felyefrahû hüve hayrun mimmâ yecme Ûn 10:77 Kâle mûsã e tekûlûne lil HaKKı lemmâ cãeküm* e sıhrun hâzâ* ve lâ yüflihus sâhırûn 10:78 Kâlũ e ci tenâ li telfitenâ Ammâ vecednâ Aleyhi âbãenâ ve tekûne lekümel kibriyãu fiyl ard* ve mâ nahnu lekümâ bi mu miniyn 10:79 ve Kâle fir Avnü tûniy bi külli sâhırin Aliym

42 21 ما انتم موسى القوا فلما جا ء السحرة قال لهم ملقون (80) فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) وي حق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ((82) (10) يونس. (فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون (10) ((82) لله ان (81) القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله لا يصلح عمل المفسدين فلما سيبطله

43 21 10:80 fe lemmâ cães seharatü Kâle lehüm mûsã elkû mã entüm mülkûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn

44 كره المجرمون 22 ويحق الله الحق بكلماته ولو (10) (82) (فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون (10) ((82) (فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون (10) ((82) ان لله (81) السحر المفسدين موسى ما جئتم به الله لا يصلح عمل القوا قال ان فلما سيبطله

45 22 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn

46 المجرمون 23 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره (10) (82) (فلما القوا قال موسى ما جئتم بهالس حر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ((82) (10) يونس. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدینا سبلنا ولنص برن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون (12) (14) الله وقد هدینا سبلنا وعلى الله فليتوكل اذيتمونا وما لنا الا نتوكل على ولنصبرن على ما المتوك لون (12) (14)

47 23 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 14:12 ve mâ lenã ellâ netevekkele Alallâhi ve Kad hedânâ sübülenâ* ve lenasbiranne Alâ mã âzeytümûnâ* ve Alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn* 14:12 ve mâ lenã ellâ netevekkele Alallâhi ve Kad hedânâ sübülenâ* ve lenasbiranne Alâ mã âzeytümûnâ* ve Alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn*

48 24 الله وقد هدینا سبلنا وعلى الله فليتوكل اذيتمونا إبراهيم. وما لنا الا نتوكل على ولنصبرن على ما المتوكلون (12) (14) (14)(16) واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (15) (14) واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (15) (14) واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (15) (14) من ور ائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ور ائه عذاب غليظ (17) (14) إبراهيم.

49 24 14:12 ve mâ lenã ellâ netevekkele Alallâhi ve Kad hedânâ sübülenâ* ve lenasbiranne Alâ mã âzeytümûnâ* ve Alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn* 14:15 vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin Aniyd* 14:15 vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin Aniyd* 14:15 vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin Aniyd* 14:16 min verãihî cehennemü ve yüskâ min mãin Sadiyd* 14:17 yetecerra Uhû ve lâ yekâdü yüsiyguhû ve ye tiyhil mevtü min külli mekânin ve mâ hüve bi meyyit* ve min verãihî Azâbün galiyz*

50 25 وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد (49) (14) سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار (14)(50) وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد (49) (14) سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار (14)(50) وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد (49) (14) سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار (14)(50) ان الله ليجزى الله كل نفس ما كسبت سريع الحساب (14)(51) إبراهيم. قال فاخرج منها فانك رجيم (15)(34)

51 25 14:49 ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarraniyne fiyl asfâd 14:50 serâbiylühüm min KaTırânin ve tagşâ vücûhehümün nâr* 14:49 ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarraniyne fiyl asfâd 14:50 serâbiylühüm min KaTırânin ve tagşâ vücûhehümün nâr* 14:49 ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarraniyne fiyl asfâd 14:50 serâbiylühüm min KaTırânin ve tagşâ vücûhehümün nâr* 14:51 li yecziyallâhü külle nefsin mâ kesebet* innallâhe seriy Ul Hısâb 15:34 Kâle fahruc minhâ feinneke raciym*

52 26 وان عليك اللعنة الى يوم الدين (15)(35) قال فاخرج منها فانك رجيم (15)(34) وان عليك اللعنة الى يوم الدين (15)(35) قال فاخرج منها فانك رجيم (15)(34) وان عليك اللعنة الى يوم الدين (15)(35) الحجر. الباطل كان زهوقا الباط ل ان ء الحق وزهق الباطل الباطل ان وقل جا ء الحق وزهق الباطل (17)(81) وقل جا ء الحق وزهق الباطل كان زهوقا (17)(81) وقل جا (17)(81) كان زهوقا ان

53 26 15:35 ve inne Aleykel la Ånete ilâ yevmid diyn* 15:34 Kâle fahruc minhâ feinneke raciym* 15:35 ve inne Aleykel la Ånete ilâ yevmid diyn* 15:34 Kâle fahruc minhâ feinneke raciym* 15:35 ve inne Aleykel la Ånete ilâ yevmid diyn* 17:81 ve Kul cãel HaKKu ve zehekal bâtıl* innel bâtıle kâne zehûkâ* 17:81 ve Kul cãel HaKKu ve zehekal bâtıl* innel bâtıle kâne zehûkâ* 17:81 ve Kul cãel HaKKu ve zehekal bâtıl* innel bâtıle kâne zehûkâ*

54 27 وننزل من القران م ا هو شفا ء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (17)(82) وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (17)(82) وننزل من القران م ا هو شفا ء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (17)(82) الإسراء. اذ دخلت جنتك قلت ما ش ا ء الله لا قوة الا ان ترن انا اقل منك مالا وولدا (39) (18) ولولا بالله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما ش ا ء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا (18)(39)

55 27 17:82 ve nünezzilü minel Kur âni mâ hüve şifãun ve rahmetün lil mu miniyne ve lâ yeziydüz Zâlimiyne illâ hasârâ* 17:82 ve nünezzilü minel Kur âni mâ hüve şifãun ve rahmetün lil mu miniyne ve lâ yeziydüz Zâlimiyne illâ hasârâ* 17:82 ve nünezzilü minel Kur âni mâ hüve şifãun ve rahmetün lil mu miniyne ve lâ yeziydüz Zâlimiyne illâ hasârâ* 18:39 ve levlã iz dehalte cenneteke Kulte mâşãallâhü lâ Kuvvete illâ billâh* in terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ* 18:39 ve levlã iz dehalte cenneteke Kulte mâşãallâhü lâ Kuvvete illâ billâh* in terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ*

56 28 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما ش ا ء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا (18)(39) الكهف. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا (68) (19) ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اش د على الرحمن عتي ا (69) (19) ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا (19) (70) وان منكم الا واردها مقضيا (71) (19) كان على ربك حتما

57 28 18:39 ve levlã iz dehalte cenneteke Kulte mâşãallâhü lâ Kuvvete illâ billâh* in terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ* 19:68 fe ve rabbike le nahşurannehüm veş şeyâtıyne sümme le nuhdırannehüm Havle cehenneme cisiyyâ 19:69 sümme lenenzi Anne min külli şiy Atin eyyühüm eşeddü Aler rahmâni Itiyyâ 19:70 sümme le nahnu a Ålemü billeziyne hüm evlâ bihâ Sıliyyâ 19:71 ve in minküm illâ vâridühâ* kâne Alâ rabbike Hatmen makdıyyâ

58 29 موسى اما ان تلقى واما ان نكون اول من (قالوا يا القى (65) قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى (66) فاوجس فى نفسه خيفة موسى (67) قلنا لا تخف انك انت الاعلى (68) والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا الساحر حيث ساحر ولا يفلح (انما صنعوا كيد اتى ((69) (20) (قلنا لا تخف انك انت الاعلى (68) والق ما فى ساحر يمينك تلقف ما صنعوا (انما صنعوا كيد الساحر حيث اتى ((69) (20) ولا يفلح (20) قلنا لا تخف انك انت الاعلى (68)

59 29 20:65 Kâlû yâ mûsã immã en tülkıye ve immã en nekûne evvele men elkâ 20:66 Kâle bel elkû* fe izâ Hıbâlühüm ve ISıyyühüm yuhayyelü ileyhi min sıhrihim ennehâ tes  20:67 fe evcese fiy nefsihî hıyfeten mûsâ 20:68 Kulnâ lâ tehaf inneke entel a Ålâ 20:69 ve elkı mâ fiy yemiynike telkaf mâ Sane Û* innemâ Sane Û keydü sâhırin ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ 20:68 Kulnâ lâ tehaf inneke entel a Ålâ 20:69 ve elkı mâ fiy yemiynike telkaf mâ Sane Û* innemâ Sane Û keydü sâhırin ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* 20:68 Kulnâ lâ tehaf inneke entel a Ålâ

60 30 والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا الساحر حيث ساحر ولا يفلح ((انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلحالساحر اتى,( (انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح حيث اتى,( (انما صنعوا كيد ساحر ولا الساحر حيث اتى,( (انما صنعوا كيد ساحر الساحر حيث اتى,( (انما صنعوا كيد يفلح الساحر حيث اتى,( (ان ما صنعوا كيد ولا يفلح الساحر حيث اتى,( (انما صنعوا ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ( ساحر ولا يفلح كيد (20) ((69) قالو هرون وموسى فالقى السحرة سجدا ا امنا برب (70) (20) فالقى السحرة سجدا قالوا امنا بر ب هرون وموسى (70) (20)

61 30 20:69 ve elkı mâ fiy yemiynike telkaf mâ Sane Û* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* 20:70 fe ulkıyes seharatü sücceden Kâlũ âmennâ bi rabbi hârûne ve mûsâ* 20:70 fe ulkıyes seharatü sücceden Kâlũ âmennâ bi rabbi hârûne ve mûsâ*

62 31 فالقى السحرة سجدا قالوا امنا بر ب هرون وموسى (70) (20) طه. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون (10) (21) وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما اخرين (11) (21) فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون (12) (21) لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسپ لون (13) (21) قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين (14) (21) فما زالت تلك دعویهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين (15) (21) وما خلقنا السما ء والارض وما بينهما لاعبين (16) (21) لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين (21) (17)

63 31 20:70 fe ulkıyes seharatü sücceden Kâlũ âmennâ bi rabbi hârûne ve mûsâ* 21:10 lekad enzelnã ileyküm kitâben fiyhi zikruküm* efelâ ta ÅKılûn 21:11 ve kem KaSamnâ min Karyetin kânet Zâlimeten ve enşe nâ ba Ådehâ Kavmen âhariyn 21:12 fe lemmã ehassû be senã izâ hüm minhâ yerküdûn 21:13 lâ terküdû verci Ũ ilâ mã utriftüm fiyhi ve mesâkiniküm le Alleküm tus elûn 21:14 Kâlû yâ veylenã innâ künnâ Zâlimiyn 21:15 fe mâ zâlet tilke da Åvâhüm Hattâ ce Alnâhüm HaSıyden hâmidiyn 21:16 ve mâ halaknes semãe vel arda ve mâ beynehümâ lâ Ibiyn 21:17 lev eradnã en nettehıze lehven lettehaznâhü min ledünnâ in künnâ fâ Iliyn

Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min

Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min Euzü billâhis semiül âlimi mineş şeytanir racim.. Bismillâhir rahmanir rahîm.. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azab; rabbî euzübike min hemezatiş şeyâtıyni ve euzübike rabbî en yahdurun. ve

Detaylı

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN Yayın Yönetmeni: Yayın Danışmanı: Editör: Tashih:

Detaylı

MUHAMMED B. MUHAMMED RODOSÎZÂDE VE TA LÎKÂTUN ALÂ TEFSÎRİ KAVLİHİ TEÂLA VE YEKFURÛNE BİMÂ VERÂEHU VE HUVE L-HAKK ADLI RİSALESİ

MUHAMMED B. MUHAMMED RODOSÎZÂDE VE TA LÎKÂTUN ALÂ TEFSÎRİ KAVLİHİ TEÂLA VE YEKFURÛNE BİMÂ VERÂEHU VE HUVE L-HAKK ADLI RİSALESİ C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 405-426 MUHAMMED B. MUHAMMED RODOSÎZÂDE VE TA LÎKÂTUN ALÂ TEFSÎRİ KAVLİHİ TEÂLA VE YEKFURÛNE BİMÂ VERÂEHU VE HUVE L-HAKK ADLI RİSALESİ Mehmet

Detaylı

ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ

ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ ŞEYH ÜL EKBER MUHYİDDÎN İBN ÜL ARABÎ K.S. HAZRETLERİNİN ÖZEL DUA SI HİZB-UD DEVR UL A LÂ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRALİYM 1) Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î

Detaylı

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi...

İçindekiler. Delail ül Hayrat. Pazartesi... 1-50. Salı... 50-68. Çarșamba... 69-89. Perșembe... 90-107. Cuma... 108-129. Cumartesi... İçindekiler Delail ül Hayrat Pazartesi... 1-50 Salı... 50-68 Çarșamba... 69-89 Perșembe... 90-107 Cuma... 108-129 Cumartesi... 130-149 Pazar... 150-169 PAZARTESİ Niyet: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdu

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin

Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût. Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT. Yeni Osmanlılar Berlin Bismillahirrahmanirrahim Şeyh Muhammed b. Süleyman el Cezüli (ks) El Hayyû lâyemût Şerefli DELÂİL ÜL HAYRAT Yeni Osmanlılar Berlin 1 İçindekiler Delail`ül Hayrat Pazartesi... 003-033 Salı... 034-043 Çarşamba...

Detaylı

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir:

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir: HADİSLERDE DUA ÖRNEKLERİ Peygamberimiz (s.a.s.), dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah a dua etmiştir. Sabah, akşam, yatağa yatınca, gece kalkınca, evden çıkınca ve benzeri mutat vakitlerde

Detaylı

İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL

İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL Yayında Mihenk Taşı Özgün Adı : Hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fî İbâdâtihi ve Muamelâtihi ve Ahlakihi Telif : Dr. Ahmet el-mezyed Yayıncı :

Detaylı

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER 365 Gün Duâ ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER ve SURELERİN FAZİLETLERİ -------------------------------------------------------------------------------------------------- İsteme adresi; Arı Sanat yayınevi,( 0212

Detaylı

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu:

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehu l- mülkü ve lehü l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Manası: Allah tan başka hiçbir ilâh yoktur. O nun hiçbir

Detaylı

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies. Serhat KÜÇÜK

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies. Serhat KÜÇÜK Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 8 ŞEYH NASÛH EFENDİ VE HADÎS RİSÂLESİ ÜZERİNE On the Sheikh Nasûh Effendi and Hadith Treatise Özet Serhat KÜÇÜK Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh et-tosyevî, başta tefsir

Detaylı

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. "Allah'tır gerçek İlâh!

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

HISNUL-MUSLİM. Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER. Yazan. Saîd el-kahtânî. Çeviren. İ smail Yaş a.

HISNUL-MUSLİM. Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER. Yazan. Saîd el-kahtânî. Çeviren. İ smail Yaş a. HISNUL-MUSLİM ح ص ن ا لم س ل م من ا ذكار الكتاب والسنة Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER Yazan Saîd el-kahtânî Çeviren İ smail Yaş a Düzelti ve Dizgi Muhammed Ş ahin KUR'AN VE

Detaylı

Krizlerden Uzak Adaletli Ekonomik Bir Hayatın Temînine Ancak Hilâfet Devleti'nin İslâmî İktisat Nizâmı Muktedirdir

Krizlerden Uzak Adaletli Ekonomik Bir Hayatın Temînine Ancak Hilâfet Devleti'nin İslâmî İktisat Nizâmı Muktedirdir ب س م االله ال رح م ن ال رح يم (Hizb-ut Tahrir tarafından Sudan da düzenlenen İslami Ekonomik Sistemin Gölgesinde İtminanlı ve Güvenli bir Dünyaya Doğru konulu uluslararası ekonomi konferansının kapanış

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Ekrem KELEŞ A- İyi bir İnsan ve İyi Bir Müslüman İçin Güzel Ahlâkın Önemi B- Güzel Ahlâkla Bağdaşmayan Bazı Kötü Tutum ve Davranışlar 1. Kazancına

Detaylı

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER Yazan Halid el- Cureysî Tercüme Muhammed Şahin 2 TAKDİM Hamd, kerem ve cömertliğiyle bilinen, yalnızca kendisine ibâdet edilen, her şeyin sâhibi Allah'adır.

Detaylı

Kur an harflerinin yazýlýþlarý

Kur an harflerinin yazýlýþlarý Kur an harflerinin yazýlýþlarý Sonda Ortada Baþta HARF Sonda Ortada Baþta HARF 13 HAZÝRAN 2003 CUMA arkadaþým 13 harekeler Size iki emanet býrakýyorum ki; onlara sýmsýký sarýldýkça, yolunuzu hiç þaþýrmazsýnýz:

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala.

Abdest İçin Niyet Etmek: Neveytu en atavadda u lieclis-salatı ve liref il hedesi takarruben ilallahi teala. ABDEST Hz. Peygamberin (s.a.a.v) Temizlik İmandandır düsturu ile her zaman temiz olmak bizler için bir vazifedir. Temizlik ruhen ve bedenen olmalıdır. Ruhen itikatta, inançta, iyi ahlakta, ibadette; bedenen

Detaylı

NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE. Yazan: Abdulaziz b. Baz. Çeviren: Muhammed Şahin

NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE. Yazan: Abdulaziz b. Baz. Çeviren: Muhammed Şahin 3 : - - : NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE Yazan: Abdulaziz b. Baz Çeviren: Muhammed Şahin 4 Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- in Namaz Kılış Şekli : Hamd, yalnızca Allah adır.salât ve selâm, kulu ve elçisi

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF

HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 57 (Güz 2013) 23 HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF Muhammet Selim İPEK (*) Öz el-haccâc b. Yusûf, Emeviler döneminde yaşamış, Emevilerin politikalarına sıkı sıkıya bağlı

Detaylı

BİR İCTİHAD KAYNAĞI OLARAK KUR AN KISSALARI

BİR İCTİHAD KAYNAĞI OLARAK KUR AN KISSALARI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.9, 2007, s.97-152 BİR İCTİHAD KAYNAĞI OLARAK KUR AN KISSALARI The Stories of the Qur ān as a case law source The name of the study is The Stories of Qur ān as a case

Detaylı