Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.multimediaquran.com"

Transkript

1 Medine-i Münevvere baş imamı Abdurrahman Ali Huzeyfi tarafından okunan RUKYE (Hastalıklardan, sihirden, cinlerden şifa bulmak için okunan Kur'an Ayetleri) Sure: Fâtiha: 1-7 Sure: Bakara: 1-5 Sure: Bakara: Sure: Bakara: Sure: Bakara: 255 Sure: Bakara: Sure: Âli-İmrân: Sure: Nisâ: Sure: Mâide: Sure: En'âm: Sure: A'raf: Sure: A'raf: Sure: Enfâl: Sure: Enfâl: Sure: Enfâl: Sure: Tevbe: Sure: Yunus: Sure: Yunus: Sure: İbrahiym: 12 Sure: İbrahiym: Sure: İbrahiym: Sure: Hicr: Sure: İsrâ: Sure: Kehf: 39 Sure: Meryem: Sure: Tâhâ: Sure: Enbiya: 10 Sure: Enbiya: 18 Sure: Hac: Sure: Mu'minûn: Sure: Mu'minûn: Sure: Nûr: 35 Sure: Furkân: Sure: Şuarâ: Sure: Şuarâ: Sure: Neml: Sure: Sebe: 12 Sure: Sebe: 48 Sure: Yâsin: Sure: Sâffat: 37:1-10 Sure: Sâffat: Sure: Sâffat: Sure: Duhân:43-50 Sure: Câsiye: 7-11 Sure: Ahkâf: Sure: Rahmân: Sure: Haşr: Sure: Kalem: Sure: Cin: 1-15 Sure: Kâfirun Sure: İhlas Sure: Felak Sure: Nâs NOT: Bazı ayetler çeşitli defalar tekrar edilmektedir.

2 Her Hakkı Mahfuzdur Hacı Mehmet Bahattin Geçkil Emekli Elektrik Mühendisi Araştırmacı Yazar Ramazan 2010 Küçükyalı, İstanbul Hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Şahsi kullanım için basılabilir.

3 1

4 م 2 الرجيم الشيطان من بالله أعوذ بسم الله الرحمن الرحي الحمد لله رب العالمين (1:1) الرحمن الرحيم (1:2) مالك يوم الدين (1:3) اياك نعبد واياك نستعين (1:4) اھدنا الصراط المستقيم (1:5) صراط الذين انعمت عليهم (1:6) غير المغضوب عليهم ولا الضا لين (1:7) الفاتحة

5 2 e'ûzu billâhi mineş şeytânir racîm BismillâhirraHmânirraHıym 1:1 el Hamdü lillâhi rabbil Âlemiyn 1:2 errahmânirrahıym 1:3 mâliki yevmiddiyn 1:4 iyyâke na Åbüdü ve iyyâke nesta Iyn 1:5 ihdinassırâtal müstakıym 1:6 SırâTalleziyne en Amte Aleyhim 1:7 gayril magdûbi Aleyhim ve leddãlliyn

6 3 بسم الله الرحمن الرحيم الم (2:1) ذلك الكتاب لا ريب A فيه A هدى للمتقين (2:2) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون (2:3) والذين يؤمنون بما انزل اليك اولئك وبالاخرة هم يوقنون (2:4) وما انزل من قبلك واولئك هم المفلحون (2:5) على هدى من ربهم واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمن وما كفر سليمن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يع لمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين بضارين به من احد الا باذن المرء وزوجه وما هم ويتعلمون ما يضرهم ولا الله ينفعهم ولقد علموا قف الاخرة من خلاق ولبئس ما لمن اشتريه ما له فى ش روا به انفسهم لو كانوا يعلمون (102) (2)

7 3 BismillâhirraHmânirraHıym 2:1 elif lãm mĩm 2:2 zâlikel kitâbü lâ raybe fiyh* hüden lil müttakıyn 2:3 elleziyne yu minûne bil gaybi ve yukıymûnes Salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn 2:4 velleziyne yu minûne bimã ünzile ileyke ve mã ünzile min Kablik* ve bil âhırati hüm yûkınûn 2:5 ülãike Alâ hüden min rabbihim ve ülãike hümül müflihûn 2:102 vettebe Û mâ tetlüş şeyâtıynü Alâ mülki süleymân* ve mâ kefera süleymânü velâkinneş şeyâtıyne keferû yü Allimûnen nâses sıhra ve mã ünzile Alel melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût* ve mâ yü Allimâni min ehadin Hattâ yekûlã innemâ nahnu fitnetün felâ tekfür* fe yete Allemûne minhümâ mâ yüferrikûne bihî beynel mer i ve zevcih* ve mâ hüm bi Dãrriyne bihî min ehadin illâ bi iznillâh* ve yete Allemûne mâ yedurruhüm ve lâ yenfe Uhüm* ve lekad Alimû lemenişterâhü mâ lehû fiyl âhırati min halâk* ve le bi se mâ şerav bihĩ enfüsehüm* lev kânû ya Ålemûn

8 4 ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون (103) (2) البقرة. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم (2) (163) ان فى خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السما ء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل د ابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السما ء والارض لا يات لقوم يعقلون (164) (2) البقرة.

9 4 2:103 ve lev ennehüm âmenû vettekav le mesûbetün min Indillâhi hayr* lev kânû ya Ålemûn 2:163 ve ilâhüküm ilâhün vâhıd* lã ilâhe illâ hüver rahmânür rahıym 2:164 inne fiy halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fülkilletiy tecriy fiyl bahri bimâ yenfe Un nâse ve mã enzelallâhü mines semãi min mãin fe ahyâ bihil arda ba Åde mevtihâ ve besse fiyhâ min külli dãbbetin ve tasriyfir riyâhı ves sehâbil müsahhari beynes semãi vel ardı le âyâtin li Kavmin ya ÅKılûn

10 5 اله الا هو الحی القيوم لا تاخذه سنة ولا الله لا نوم له ما فى السموات وما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه الا بما ش ا ء وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم (255) (2) البقرة. لله ما فى السموات وما فى الارض وان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشا ء ويعذب من يشا ء والله على كل ش یء قدير (284) (2) امن الرسول بما انزل اليه من ر به والمؤمنون كل وملئكته وكتبه ورسله لا نفرق امن بالله

11 5 2:255 allâhü lã ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûm* lâ te huzühû sinetün ve lâ nevm* lehû mâ fis semâvâti ve mâ fiyl ard* men zelleziy yeşfe U Indehũ illâ bi iznih* ya Ålemü mâ beyne eydiyhim ve mâ halfehüm* ve lâ yuhıytûne bi şey in min Ilmihĩ illâ bimâ şã * vesi A kürsiyyühüs semâvâti vel ard* ve lâ yeûdühû HıfZuhümâ* ve hüvel Aliyyül AZıym 2:284 lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fiyl ard* ve in tubdû mâ fĩ enfüsiküm ev tuhfûhü yuhâsibküm bihillâh* fe yagfiru limen yeşãu ve yu Azzibü men yeşã * vallâhü Alâ külli şey in Kadiyr 2:285 âmener rasûlü bimã ünzile ileyhi min rabbihî vel mu minûn* küllün âmene billâhi ve melãiketihî ve kütübihî ve rusülih* lâ nüferriku

12 6 قف رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك بين احد من ربنا واليك المصير (285) (2) لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ط اقة قف قف قف لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت الكافرين مولینا فانصرنا على القوم (286) (2) البقرة واولوا العلم الحكيم (3)(18) والملئكة ش هد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز

13 6 beyne ehadin min rusülih* ve Kâlû semi Ånâ ve eta Ånâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr* 2:286 lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüs Ahâ* lehâ mâ kesebet ve Aleyhâ mektesebet* rabbenâ lâ tüâhıznã in nesiynã ev ahta nâ* rabbenâ ve lâ tahmil Aleynã ısran kemâ Hameltehû Alelleziyne min Kablinâ* rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ TâKate lenâ bih* va Åfü Annâ* vagfir lenâ* verhamnâ* ente mevlânâ fensurnâ Alel Kavmil kâfiriyn 3:18 şehidallâhü ennehû lã ilâhe illâ hüve vel melãiketü ve ulül Ilmi Kãimen bil KısT* lã ilâhe illâ hüvel Aziyzül Hakiym

14 7 قف الاسلام وما اختلف الذين اوتوا ان الدين عند الله الكتاب الا من بعد ما جا ءهم العلم بغيا بينهم بايات سريع الحساب ومن يكفر الله فان الل ه (19) (3) آل عمران. ام يحسدون الناس على ما اتیهم الله من فضله فقد اتينا ال ابرهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما (4)(54) فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا (55) (4) باياتنا سوف نصليهم نارا ) نا( الذين كفروا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما (

15 7 3:19 inned diyne Indallâhil islâm* ve mahtelefelleziyne ûtül kitâbe illâ min ba Ådi mâ cãehümül Ilmü bagyen beynehüm* ve men yekfür bi âyâtillâhi fe innallâhe seriy Ul Hısâb 4:54 em yahsüdûnen nâse Alâ mã âtâhümullâhü min fadlih* fekad âteynã âle ibrâhiymel kitâbe vel Hıkmete ve âteynâhüm mülken AZıymâ 4:55 fe minhüm men âmene bihî ve minhüm men Sadde Anh* ve kefâ bi cehenneme sa Iyrâ 4:56 innelleziyne keferû bi âyâtinâ sevfe nusliyhim nârâ* küllemâ nadıcet cülûdühüm beddelnâhüm cülûden gayrahâ li yezûkul Azâb* innallâhe kâne Aziyzen Hakiymâ

16 8 باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نا( الذين كفروا ليذوقوا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها العذاب ان الله كان عزيزا حكيما,( (ان الذين باياتنا سوف نصليهم نا را كلما نضجت كفروا ليذوقوا العذاب جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ان الله كان عزيزا حكيما (( (56) (4) النساء. ((انما جز ٶا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم,( (5)(33)

17 8 4:56 innelleziyne keferû bi âyâtinâ sevfe nusliyhim nârâ* küllemâ nadıcet cülûdühüm beddelnâhüm cülûden gayrahâ li yezûkul Azâb* innallâhe kâne Aziyzen Hakiymâ 4:56 innelleziyne keferû bi âyâtinâ sevfe nusliyhim nârâ* küllemâ nadıcet cülûdühüm beddelnâhüm cülûden gayrahâ li yezûkul Azâb* innallâhe kâne Aziyzen Hakiymâ 5:33 innemâ cezãulleziyne yuhâribûnallâhe ve rasûlehû ve yes Avne fiyl ardı fesâden en yukattelũ ev yusallebũ ev tukatta A eydiyhim ve ercülühüm min hılâfin ev yünfev minel ard* zâlike lehüm hızyün fiyd dünyâ ve lehüm fiyl âhırati Azâbün Azıym

18 9 جز ٶا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون (انما فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الاخرة عذاب ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى عظيم,( (5)(33) (انما جز ٶا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدن يا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم (( (5)(33) الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم (5)(34)

19 9 5:33 innemâ cezãulleziyne yuhâribûnallâhe ve rasûlehû ve yes Avne fiyl ardı fesâden en yukattelũ ev yusallebũ ev tukatta A eydiyhim ve ercülühüm min hılâfin ev yünfev minel ard* zâlike lehüm hızyün fiyd dünyâ ve lehüm fiyl âhırati Azâbün Azıym 5:33 innemâ cezãulleziyne yuhâribûnallâhe ve rasûlehû ve yes Avne fiyl ardı fesâden en yukattelũ ev yusallebũ ev tukatta A eydiyhim ve ercülühüm min hılâfin ev yünfev minel ard* zâlike lehüm hızyün fiyd dünyâ ve lehüm fiyl âhırati Azâbün Azıym 5:34 illelleziyne tâbû min Kabli en takdirû Aleyhim* fa Ålemũ ennallâhe gafûrun rahıym

20 10 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الو سيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون (5)(35) ان الذين كفروا لو ان لهم ما فى الارض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما ومثله معه تقبل منهم ولهم عذاب اليم (5)(36) ((يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم,( (يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم,( (يريدون ان يخرجوا من النار و ما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم (( (5)(37) المائدة.

21 10 5:35 yã eyyühelleziyne âmenüttekullâhe vebtegũ ileyhil vesiylete ve câhidû fiy sebiylihî le Alleküm tüflihûn 5:36 innelleziyne keferû lev enne lehüm mâ fiyl ardı cemiy An ve mislehû me Ahû li yeftedû bihî min Azâbi yevmil Kıyâmeti mâ tukubbile minhüm* ve lehüm Azâbün eliym 5:37 yüriydûne en yahrucû minen nâri ve mâ hüm bi hâriciyne minhâ ve lehüm Azâbün mükıym 5:37 yüriydûne en yahrucû minen nâri ve mâ hüm bi hâriciyne minhâ ve lehüm Azâbün mükıym 5:37 yüriydûne en yahrucû minen nâri ve mâ hüm bi hâriciyne minhâ ve lehüm Azâbün mükıym

22 11 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من ال انس وقال اوليا ؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذ ى اجلت لنا قال النار مثویكم خالدين فيها الا ما ش ا ء الله ان ربك حكيم عليم (128) (6) وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون (129) (6) يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتى وينذرونكم لقا ء يومكم على انفسنا وغرتهم الحيوة هذا قالوا ش هدنا كافرين على انفسهم ان هم كانوا الدنيا وش هدوا (6) (130)

23 11 6:128 ve yevme yahşuruhüm cemiy Â* yâ ma Åşeral cinni Kadisteksertüm minel ins* ve Kâle evliyãuhüm minel insi rabbenestemte A ba ÅDunâ bi ba ÅDın ve belagnã ecelenellezĩ eccelte lenâ* Kâlen nâru mesvâküm hâlidiyne fiyhã illâ mâşãallâh* inne rabbeke Hakiymün Aliym 6:129 ve kezâlike nüvelliy ba ÅDaZ Zâlimiyne ba ÅDan bimâ kânû yeksibûn 6:130 yâ ma Åşeral cinni vel insi elem ye tiküm rusülün minküm yekussûne Aleyküm âyâtiy ve yünzirûneküm likãe yevmiküm hâzâ* Kâlû şehidnâ Alã enfüsinâ ve garrathümül Hayâtüd dünyâ ve şehidû Alã enfüsihim ennehüm kânû kâfiriyn

24 12 ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى اليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بام ره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين (54) (7) انه لا يحب ادعوا ربكم تضرعا وخفية المعتدين (55) (7) ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين (56) (7) الأعراف. هى موسى ان الق عصاك فاذا واوحينا الى تلقف ما يافكون (117) (7)

25 12 7:54 inne rabbekümullâhülleziy halekas semâvâti vel arda fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ Alel Arşi yugşil leylen nehâra yatlübühû Hasiysen veş şemse vel Kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrih* elâ lehül halku vel emr* tebârekallâhü rabbül Âlemiyn 7:55 ud Û rabbeküm tedarru An ve hufyeh* innehû lâ yuhıbbül mu Åtediyn 7:56 ve lâ tüfsidû fiyl ardı ba Åde ıslâhıhâ ved Ûhü havfen ve Tame Â* inne rahmetallâhi Kariybün minel muhsiniyn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn

26 ب ر ب ر 13 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغ رين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك هى تلقف الى فاذا واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. هى موسى ان الق عصاك فاذا واوحينا الى تلقف ما يافكون (117) (7)

27 13 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn

28 ب ر 14 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا بر ب العالم ين (121) رب موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك فاذ ا هى تلقف الى واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك فاذا هى واوحينا الى تلقف ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) (7)

29 14 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn

30 ب ر 15 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا بر ب العالمين (121) رب موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان ا لق عصاك هى تلقف الى فاذا واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك هى تلقف الى فاذا واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) (7)

31 15 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn

32 16 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) وا لقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا بر ب العالمين (121) رب موسى وهرون (122) (7) الأعراف. الملئكة انى معكم فثبتوا اذ يوحى ربك الى الذين امنوا سالقى فى قلوب الذين كف روا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان (8) (12) الله (8) ذلك بانهم ش اقوا الله ورسوله ورسوله فان الله ش ديد العقاب ذلكم فذوقوه وان ل لكافرين عذاب الأنفال. ومن يشاقق (8) (13) النار (14)

33 16 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 8:12 iz yûhıy rabbüke ilel melãiketi enniy me Aküm fe sebbitülleziyne âmenû* seülkıy fiy Kulûbilleziyne keferur ru Åbe fadribû fevkal a ÅnâKı vadribû minhüm külle benân 8:13 zâlike bi ennehüm şãkkullâhe ve rasûleh* ve men yüşâkıkıllâhe ve rasûlehû fe innallâhe şediydül IKâb 8:14 zâliküm fe zûkûhü ve enne lil kâfiriyne Azâben nâr

34 17 ص فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلا حسنا ان الله سميع عليم (17) (8) الكافرين,( (ذلكم وان (ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين,( (ذلكم وان الله موهن الله موهن كيد الكافرين ( (18) (8) كيد ء ان تستفتحوا فقد جا ءكم الفتح وان تنتهوا فهو (وان تعودوا نعد تغنى عنكم خير لكم ولن فئتكم ش يپا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين,( (وان تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فئتكم ش يپا ولو كثرت وان الله مع ال مؤمنين,(

35 17 8:17 felem taktülûhüm velâkinnallâhe Katelehüm* ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallâhe ramâ* ve li yübliyel mu miniyne minhü belãen Hasenâ* innallâhe semiy Un Aliym 8:18 zâliküm ve ennallâhe mûhinü keydil kâfiriyn 8:18 zâliküm ve ennallâhe mûhinü keydil kâfiriyn 8:18 zâliküm ve ennallâhe mûhinü keydil kâfiriyn 8:19 in testeftihû fekad cãekümül feth* ve in tentehû fe hüve hayrun leküm* ve in te Ûdû ne Ud* ve len tugniye Anküm fietüküm şey en ve lev kesürat ve ennallâhe me Al mu miniyn* ve in te Ûdû ne Ud* ve len tugniye Anküm fietüküm şey en ve lev kesürat ve ennallâhe me Al mu miniyn*

36 18 (وان تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فئتكم ش يپا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين ( (8)(19) الأنفال. يضربون (8)(50) الملئكة الحريق الله ليس بظلام الذين كفروا وذوقوا عذاب ولو تر ى اذ يتوفى وجوههم وادبار هم ذلك بما قدمت ايديكم وان للعبيد (51) (8) بايات كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوى ش ديد العقاب (52) (8) الأنفال.

37 18 ve in te Ûdû ne Ud* ve len tugniye Anküm fietüküm şey en ve lev kesürat ve ennallâhe me Al mu miniyn* 8:50 ve lev terã iz yeteveffelleziyne keferul melãiketü yadribûne vücûhehüm ve edbârahüm* ve zûkû Azâbel HariyK 8:51 zâlike bimâ Kaddemet eydiyküm ve ennallâhe leyse bi Zallâmin lil Abiyd 8:52 ke de bi âli fir Avne velleziyne min Kablihim* keferû bi âyâtillâhi fe ehazehümullâhü bi zünûbihim* innallâhe Kaviyyün şediydül Ikâb

38 19 (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين,( (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين,( (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ( (9) (14) ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله ع لى من يشا ء والله عليم حكيم (15) (9) التوبة. يا ايها الناس قد جا ءتكم موعظة من ربكم

39 19 9:14 Kâtilûhüm yu Azzibhümullâhü bi eydiyküm ve yuhzihim ve yensurküm Aleyhim ve yeşfi Sudûra Kavmin mu miniyn 9:14 Kâtilûhüm yu Azzibhümullâhü bi eydiyküm ve yuhzihim ve yensurküm Aleyhim ve yeşfi Sudûra Kavmin mu miniyn 9:14 Kâtilûhüm yu Azzibhümullâhü bi eydiyküm ve yuhzihim ve yensurküm Aleyhim ve yeşfi Sudûra Kavmin mu miniyn 9:15 ve yüzhib gayza Kulûbihim* ve yetûbullâhü Alâ men yeşã * vallâhü Aliymün Hakiym 10:57 yã eyyühen nâsu Kad cãetküm mev IZatün min rabbiküm

40 20 (وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين,( (وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤم نين,( (وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ( (10) (57) هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون (58) (10) يونس. (قال موسى اتقولون للحق لما جا ءكم اسحر الساحرون (77) قالوا اجئتنا لتلفتنا هذا ولا يفلح عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الارض وما نحن لكما بمؤمنين (78) وقال فرعون ائتونى بكل ساح ر عليم (79)

41 20 ve şifãun limâ fis Sudûri ve hüden ve rahmetün lil mu miniyn* ve şifãun limâ fis Sudûri ve hüden ve rahmetün lil mu miniyn* ve şifãun limâ fis Sudûri ve hüden ve rahmetün lil mu miniyn* 10:58 Kul bi fadlillâhi ve bi rahmetihî fe bi zâlike felyefrahû hüve hayrun mimmâ yecme Ûn 10:77 Kâle mûsã e tekûlûne lil HaKKı lemmâ cãeküm* e sıhrun hâzâ* ve lâ yüflihus sâhırûn 10:78 Kâlũ e ci tenâ li telfitenâ Ammâ vecednâ Aleyhi âbãenâ ve tekûne lekümel kibriyãu fiyl ard* ve mâ nahnu lekümâ bi mu miniyn 10:79 ve Kâle fir Avnü tûniy bi külli sâhırin Aliym

42 21 ما انتم موسى القوا فلما جا ء السحرة قال لهم ملقون (80) فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) وي حق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ((82) (10) يونس. (فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون (10) ((82) لله ان (81) القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله لا يصلح عمل المفسدين فلما سيبطله

43 21 10:80 fe lemmâ cães seharatü Kâle lehüm mûsã elkû mã entüm mülkûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn

44 كره المجرمون 22 ويحق الله الحق بكلماته ولو (10) (82) (فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون (10) ((82) (فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون (10) ((82) ان لله (81) السحر المفسدين موسى ما جئتم به الله لا يصلح عمل القوا قال ان فلما سيبطله

45 22 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn

46 المجرمون 23 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره (10) (82) (فلما القوا قال موسى ما جئتم بهالس حر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ((82) (10) يونس. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدینا سبلنا ولنص برن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون (12) (14) الله وقد هدینا سبلنا وعلى الله فليتوكل اذيتمونا وما لنا الا نتوكل على ولنصبرن على ما المتوك لون (12) (14)

47 23 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 14:12 ve mâ lenã ellâ netevekkele Alallâhi ve Kad hedânâ sübülenâ* ve lenasbiranne Alâ mã âzeytümûnâ* ve Alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn* 14:12 ve mâ lenã ellâ netevekkele Alallâhi ve Kad hedânâ sübülenâ* ve lenasbiranne Alâ mã âzeytümûnâ* ve Alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn*

48 24 الله وقد هدینا سبلنا وعلى الله فليتوكل اذيتمونا إبراهيم. وما لنا الا نتوكل على ولنصبرن على ما المتوكلون (12) (14) (14)(16) واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (15) (14) واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (15) (14) واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (15) (14) من ور ائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ور ائه عذاب غليظ (17) (14) إبراهيم.

49 24 14:12 ve mâ lenã ellâ netevekkele Alallâhi ve Kad hedânâ sübülenâ* ve lenasbiranne Alâ mã âzeytümûnâ* ve Alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn* 14:15 vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin Aniyd* 14:15 vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin Aniyd* 14:15 vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin Aniyd* 14:16 min verãihî cehennemü ve yüskâ min mãin Sadiyd* 14:17 yetecerra Uhû ve lâ yekâdü yüsiyguhû ve ye tiyhil mevtü min külli mekânin ve mâ hüve bi meyyit* ve min verãihî Azâbün galiyz*

50 25 وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد (49) (14) سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار (14)(50) وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد (49) (14) سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار (14)(50) وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد (49) (14) سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار (14)(50) ان الله ليجزى الله كل نفس ما كسبت سريع الحساب (14)(51) إبراهيم. قال فاخرج منها فانك رجيم (15)(34)

51 25 14:49 ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarraniyne fiyl asfâd 14:50 serâbiylühüm min KaTırânin ve tagşâ vücûhehümün nâr* 14:49 ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarraniyne fiyl asfâd 14:50 serâbiylühüm min KaTırânin ve tagşâ vücûhehümün nâr* 14:49 ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarraniyne fiyl asfâd 14:50 serâbiylühüm min KaTırânin ve tagşâ vücûhehümün nâr* 14:51 li yecziyallâhü külle nefsin mâ kesebet* innallâhe seriy Ul Hısâb 15:34 Kâle fahruc minhâ feinneke raciym*

52 26 وان عليك اللعنة الى يوم الدين (15)(35) قال فاخرج منها فانك رجيم (15)(34) وان عليك اللعنة الى يوم الدين (15)(35) قال فاخرج منها فانك رجيم (15)(34) وان عليك اللعنة الى يوم الدين (15)(35) الحجر. الباطل كان زهوقا الباط ل ان ء الحق وزهق الباطل الباطل ان وقل جا ء الحق وزهق الباطل (17)(81) وقل جا ء الحق وزهق الباطل كان زهوقا (17)(81) وقل جا (17)(81) كان زهوقا ان

53 26 15:35 ve inne Aleykel la Ånete ilâ yevmid diyn* 15:34 Kâle fahruc minhâ feinneke raciym* 15:35 ve inne Aleykel la Ånete ilâ yevmid diyn* 15:34 Kâle fahruc minhâ feinneke raciym* 15:35 ve inne Aleykel la Ånete ilâ yevmid diyn* 17:81 ve Kul cãel HaKKu ve zehekal bâtıl* innel bâtıle kâne zehûkâ* 17:81 ve Kul cãel HaKKu ve zehekal bâtıl* innel bâtıle kâne zehûkâ* 17:81 ve Kul cãel HaKKu ve zehekal bâtıl* innel bâtıle kâne zehûkâ*

54 27 وننزل من القران م ا هو شفا ء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (17)(82) وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (17)(82) وننزل من القران م ا هو شفا ء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (17)(82) الإسراء. اذ دخلت جنتك قلت ما ش ا ء الله لا قوة الا ان ترن انا اقل منك مالا وولدا (39) (18) ولولا بالله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما ش ا ء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا (18)(39)

55 27 17:82 ve nünezzilü minel Kur âni mâ hüve şifãun ve rahmetün lil mu miniyne ve lâ yeziydüz Zâlimiyne illâ hasârâ* 17:82 ve nünezzilü minel Kur âni mâ hüve şifãun ve rahmetün lil mu miniyne ve lâ yeziydüz Zâlimiyne illâ hasârâ* 17:82 ve nünezzilü minel Kur âni mâ hüve şifãun ve rahmetün lil mu miniyne ve lâ yeziydüz Zâlimiyne illâ hasârâ* 18:39 ve levlã iz dehalte cenneteke Kulte mâşãallâhü lâ Kuvvete illâ billâh* in terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ* 18:39 ve levlã iz dehalte cenneteke Kulte mâşãallâhü lâ Kuvvete illâ billâh* in terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ*

56 28 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما ش ا ء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا (18)(39) الكهف. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا (68) (19) ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اش د على الرحمن عتي ا (69) (19) ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا (19) (70) وان منكم الا واردها مقضيا (71) (19) كان على ربك حتما

57 28 18:39 ve levlã iz dehalte cenneteke Kulte mâşãallâhü lâ Kuvvete illâ billâh* in terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ* 19:68 fe ve rabbike le nahşurannehüm veş şeyâtıyne sümme le nuhdırannehüm Havle cehenneme cisiyyâ 19:69 sümme lenenzi Anne min külli şiy Atin eyyühüm eşeddü Aler rahmâni Itiyyâ 19:70 sümme le nahnu a Ålemü billeziyne hüm evlâ bihâ Sıliyyâ 19:71 ve in minküm illâ vâridühâ* kâne Alâ rabbike Hatmen makdıyyâ

58 29 موسى اما ان تلقى واما ان نكون اول من (قالوا يا القى (65) قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى (66) فاوجس فى نفسه خيفة موسى (67) قلنا لا تخف انك انت الاعلى (68) والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا الساحر حيث ساحر ولا يفلح (انما صنعوا كيد اتى ((69) (20) (قلنا لا تخف انك انت الاعلى (68) والق ما فى ساحر يمينك تلقف ما صنعوا (انما صنعوا كيد الساحر حيث اتى ((69) (20) ولا يفلح (20) قلنا لا تخف انك انت الاعلى (68)

59 29 20:65 Kâlû yâ mûsã immã en tülkıye ve immã en nekûne evvele men elkâ 20:66 Kâle bel elkû* fe izâ Hıbâlühüm ve ISıyyühüm yuhayyelü ileyhi min sıhrihim ennehâ tes  20:67 fe evcese fiy nefsihî hıyfeten mûsâ 20:68 Kulnâ lâ tehaf inneke entel a Ålâ 20:69 ve elkı mâ fiy yemiynike telkaf mâ Sane Û* innemâ Sane Û keydü sâhırin ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ 20:68 Kulnâ lâ tehaf inneke entel a Ålâ 20:69 ve elkı mâ fiy yemiynike telkaf mâ Sane Û* innemâ Sane Û keydü sâhırin ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* 20:68 Kulnâ lâ tehaf inneke entel a Ålâ

60 30 والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا الساحر حيث ساحر ولا يفلح ((انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلحالساحر اتى,( (انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح حيث اتى,( (انما صنعوا كيد ساحر ولا الساحر حيث اتى,( (انما صنعوا كيد ساحر الساحر حيث اتى,( (انما صنعوا كيد يفلح الساحر حيث اتى,( (ان ما صنعوا كيد ولا يفلح الساحر حيث اتى,( (انما صنعوا ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ( ساحر ولا يفلح كيد (20) ((69) قالو هرون وموسى فالقى السحرة سجدا ا امنا برب (70) (20) فالقى السحرة سجدا قالوا امنا بر ب هرون وموسى (70) (20)

61 30 20:69 ve elkı mâ fiy yemiynike telkaf mâ Sane Û* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* 20:70 fe ulkıyes seharatü sücceden Kâlũ âmennâ bi rabbi hârûne ve mûsâ* 20:70 fe ulkıyes seharatü sücceden Kâlũ âmennâ bi rabbi hârûne ve mûsâ*

62 31 فالقى السحرة سجدا قالوا امنا بر ب هرون وموسى (70) (20) طه. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون (10) (21) وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما اخرين (11) (21) فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون (12) (21) لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسپ لون (13) (21) قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين (14) (21) فما زالت تلك دعویهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين (15) (21) وما خلقنا السما ء والارض وما بينهما لاعبين (16) (21) لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين (21) (17)

63 31 20:70 fe ulkıyes seharatü sücceden Kâlũ âmennâ bi rabbi hârûne ve mûsâ* 21:10 lekad enzelnã ileyküm kitâben fiyhi zikruküm* efelâ ta ÅKılûn 21:11 ve kem KaSamnâ min Karyetin kânet Zâlimeten ve enşe nâ ba Ådehâ Kavmen âhariyn 21:12 fe lemmã ehassû be senã izâ hüm minhâ yerküdûn 21:13 lâ terküdû verci Ũ ilâ mã utriftüm fiyhi ve mesâkiniküm le Alleküm tus elûn 21:14 Kâlû yâ veylenã innâ künnâ Zâlimiyn 21:15 fe mâ zâlet tilke da Åvâhüm Hattâ ce Alnâhüm HaSıyden hâmidiyn 21:16 ve mâ halaknes semãe vel arda ve mâ beynehümâ lâ Ibiyn 21:17 lev eradnã en nettehıze lehven lettehaznâhü min ledünnâ in künnâ fâ Iliyn

Medine-i Münevvere baş imamı Abdurrahman Ali Huzeyfi tarafından okunan RUKYE (Hastalıklardan, sihirden, cinlerden şifa bulmak için okunan Kur'an Ayetleri) Sure: Fâtiha: 1-7 Sure: Bakara: 1-5 Sure: Bakara:

Detaylı

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM 1-)EV PROGRAMINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN HAZIRLANMASI Rukye ayetleri suya,zeytinyağına ve bala okunur.okuma işleminin günlük olarak

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

Sûre adı no. sayısı no

Sûre adı no. sayısı no 1 hariç bütün asal sayıların bölen kümesi iki elemanlıdır. Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini, bölen kümesi iki elemanlı olan sayılar bakımından ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde, bölen kümesinde ikiden fazla eleman bulunan sayıları ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen kümesi eleman sayısı > 2 olan sayılar işaretlenmiş bulunmaktadır: Sıra Âyet Sıra

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Tüm asal sayıların bölen kümelerinde iki asal sayı vardır. Bunlara ilaveten 4, 8 ve 9 gibi sayıların bölen kümelerinde de iki asal sayı bulunmaktadır. Örnek: 9 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 3, 9} 1 ve

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

İkiye de üçe de bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

Üçe bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir uyum bulunup bulunmadığını

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesinde Dört Asal Bulunan Sayılar Bu bölümde, bölen kümesinde dört asal bulunan sayıları ele alacağız. Böylece Kur ân-ı Kerîm fihristini tümüyle incelemiş olacağız. Zira Kur ân-ı Kerîm fihristinde

Detaylı

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi]

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi] Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi] Fıkıh Soru Sosyal Paylaşım Site Arkadaşlığı Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde

Detaylı

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük.

Okunuşu: Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebareke kesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayrük. İmam Allah-u Ekber diyerek ellerini kulakları hizasına kaldırır ve daha sonra sağ kolu sol kolunun üzerine gelecek şekilde göğüs kafesi üzerinde birleştirir ve namaz kılmaya başlar. Namaz kılan tam bir

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

İkiye de üçe de bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

:صحيح ( وعن أبي هريرة رضي ال عنه قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار - رواه البخاري ومسلم وغيرهما -

:صحيح ( وعن أبي هريرة رضي ال عنه قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار - رواه البخاري ومسلم وغيرهما - بسم ال الرحمن الرحيم DERS-1- ALLAHA,RESULUNA VE ULUL'EMRE İTAATIN FARZ OLDUĞU.İHTİLAF ANINDA KUR'AN VE SÜNNETE BAŞVURMANIN İMANIN BİR GEREĞİ OLDUĞU. يآايها الذين امنوا اطيعوا ال واطيعوا الرسول واولى المر

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

KELİME-İ TAYYİBE MEHMET EMİN AKIN

KELİME-İ TAYYİBE MEHMET EMİN AKIN KELİME-İ TAYYİBE الفواي د الطيبة من الكلمات الرحمانية MEHMET EMİN AKIN 0 1) NAMAZ VE SABIR: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين {43} أتا مرون الن اس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

هل ي م ن حبس الشخص عن زوجته بالس حر. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

هل ي م ن حبس الشخص عن زوجته بالس حر. şeyh Muhammed Salih el-muneccid BİR KİMSE, BÜYÜ (SİHİR) YOLUYLA HANIMINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ? هل ي م ن حبس الشخص عن زوجته بالس حر ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü

Detaylı

Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin

Detaylı

İSMİNİ NASB HABERİNİ REF EDEN HARFLER

İSMİNİ NASB HABERİNİ REF EDEN HARFLER 1 Tahkik için; Şüphesiz Allahu Subhanehu ve Teala her şeyi bilicidir. 2 Tahkik için; Allahu Subhanehu ve Teala nın, Muhakkak her şeye gücü yetici olduğuna itikad ettim. 3 Teşbih İçin; Haram ateş gibidir.

Detaylı

ALLAH I TANIMAK VE O'NA İMAN ETMEK 1

ALLAH I TANIMAK VE O'NA İMAN ETMEK 1 ALLAH I TANIMAK VE O'NA İMAN ETMEK 1 واعبدوا ربكم Allah a itaat edin 3 ve اطيعوا هللا edin, 2 Allah a iman فامنواباهلل Kur ân'da; Rabbinize ibadet edin (Hac, 77) buyurulmaktadır. İnsanın Allah a iman edip

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

طر قة علاج السحر. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

طر قة علاج السحر. şeyh Muhammed Salih el-muneccid BÜYÜNÜN (SİHİRİN) TEDÂVİ EDİLME YOLU طر قة علاج السحر ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رمجة: موقع الا سلام

Detaylı

Question İMAM SADIK (A.S) A GÖRE KURAN-I KERİM. Cevad Zülcelali

Question İMAM SADIK (A.S) A GÖRE KURAN-I KERİM. Cevad Zülcelali Question İMAM SADIK (A.S) A GÖRE KURAN-I KERİM Cevad Zülcelali Answer: Resulullah (s.a.a) insanlara iki büyük ve değerli mirası (Kuran ve İtret) tanıttığı zaman, sapıklıktan kurtulmak için Sekaleyn e yapışmayı

Detaylı

TASDİK VE İNKAR BAKIMINDAN İNSANLAR 1

TASDİK VE İNKAR BAKIMINDAN İNSANLAR 1 103 TASDİK VE İNKAR BAKIMINDAN İNSANLAR 1 Yüce Allah, insanı şekil, karakter, sorumluluk, üstünlük ve kabiliyet bakımından diğer varlıklardan farklı biçimde yaratmış ve yer yüzünün halifesi yapmıştır.

Detaylı

Teravih 17 Ağustos Yer : Âsitâne-i Hazret-i Pîr Nureddin Cerrâhî İmam Efendi : Muzaffer Ozak

Teravih 17 Ağustos Yer : Âsitâne-i Hazret-i Pîr Nureddin Cerrâhî İmam Efendi : Muzaffer Ozak Teravih 17 Ağustos 1978 Yer : Âsitâne-i Hazret-i Pîr Nureddin Cerrâhî İmam Efendi : Muzaffer Ozak Kayıt Hâfız Kemal Tezergil in tilâvet ettiği sûre-i ihlas larla başlıyor, Muzaffer Efendi Hazretlerinin

Detaylı

İnsanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayanlar, sonra ondan sonrakiler, sonra da ondan sonrakilerdir

İnsanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayanlar, sonra ondan sonrakiler, sonra da ondan sonrakilerdir Soru: İslâm ın, yeni çıkan ve el-ahbaş olarak tanınan cemaat hakkındaki görüşü nedir? Bu cemaate karşı tutumumuz ne olmalı? Akaiddeki yanlışlıkları nelerdir? Cevap: Bir olan Allah a hamd olsun. Kendisinden

Detaylı

SİHİR BÜYÜ,NAZAR,HASEDE UĞRAMIŞ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM

SİHİR BÜYÜ,NAZAR,HASEDE UĞRAMIŞ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM SİHİR BÜYÜ,NAZAR,HASEDE UĞRAMIŞ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM 1-)EV PROGRAMINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN HAZIRLANMASI Rukye ayetleri suya,zeytinyağına ve bala okunur.okuma işleminin

Detaylı

Dolayısıyla Kur an ve Sünnet in delalet ettiği, sahih davetin esas ve kaidelerini özetleyecek olursak:

Dolayısıyla Kur an ve Sünnet in delalet ettiği, sahih davetin esas ve kaidelerini özetleyecek olursak: ALLAH Aبسم DAVETTE NEBİLERİN METODU الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام علي نبينا محمد وعلي Abdurrahman Kutluay Muhakkak آله و أصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين و بعد: Allah a

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

Sabiûn kelimeleri hakkındaki soruya cevap : ( Sayfa 1 )

Sabiûn kelimeleri hakkındaki soruya cevap : ( Sayfa 1 ) - 1 - Sabiûn kelimeleri hakkındaki soruya cevap : ( Sayfa 1 ) Kur ân-ı Kerimin 5 inci sırasında الماي دة Mâide kutsal sûresinin 69 uncu mübarek âyeti Arapça yazısıyla şöyle buyrulur. ان الذين ا منوا والذين

Detaylı

SURE VE AYETLERİN MATEMATİKSEL ARDIŞIK DİZİMİ

SURE VE AYETLERİN MATEMATİKSEL ARDIŞIK DİZİMİ SURE VE AYETLERİN MATEMATİKSEL ARDIŞIK DİZİMİ Tevbe Suresi nin 128 ve 129 uncu ayetleri ardışık dizim konusunda ilginç deliller sunar. Surenin tüm ayet numaralarını ardışık olarak dizdiğimizde çıkan sonuç

Detaylı

Müminin Kalbinde Muhabbet-i İlahi ve Haşyet-i İlahi nın Önemi

Müminin Kalbinde Muhabbet-i İlahi ve Haşyet-i İlahi nın Önemi Şeyh Mevlana Hafız Zülfikar Ahmad Nakşibendi Müceddidi den (k.s) Müminin Kalbinde Muhabbet-i İlahi ve Haşyet-i İlahi nın Önemi Tercüman: Mevlana Murad Şafak Bu makale Şeyh Hz. Hafız Zülfikar Ahmad Nakşibendi

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

Namaz Anahtarı مفتاح الصلوة احمد سداد اوستون ١٤٣٢-2011 D7

Namaz Anahtarı مفتاح الصلوة احمد سداد اوستون ١٤٣٢-2011 D7 Namaz Anahtarı مفتاح الصلوة احمد سداد اوستون ١٤٣٢-2011 D7 İçindekiler Ezan ve Kamet...1 Subhaneke...3 Euzu...3 Fatiha...4 Kevser...5 İhlas...6 Rüku...7 Secde...7 Teşehhüt...8 Salavat...8 Selam...9 Namazdan

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

KUR AN-I KERİM DE TE KİD ÜSLUPLARI

KUR AN-I KERİM DE TE KİD ÜSLUPLARI KUR AN-I KERİM DE TE KİD ÜSLUPLARI Anahtar Kelimeler: Kur an, Te kid Yazan: Kâzım Fethî er-râvî * Çeviren: Hasan Keskin ** I- GİRİŞ Te kîd ve tevkîd, te kidin iki farklı okunuş şeklidir. و آد الشيء) (وقد

Detaylı

Kur an Anahtarı (2016)

Kur an Anahtarı (2016) Kur an Anahtarı (2016) القرا ن تا ح ف م (١٤٣٧) احمد سداداوستون ١٤٣٧-2016 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid BİR KİMSENİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMANIN HÜKMÜ حكم لاحتفا بعيد ميلا لشخص ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 009-4 حكم لاحتفا بعيد ميلا لشخص»

Detaylı

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli İçindekiler Namaz tesbihatlarının anlamı... 3. Fatiha...7 Asr Suresi......... 8 Fil Suresi......9 Kureyş Suresi...... 10 Maun Suresi..... 11 Kevser Suresi.....12 Kafirun Suresi...... 13 Nasr Suresi...

Detaylı

Hz. Bab la ilgili bazı ebced hesapları

Hz. Bab la ilgili bazı ebced hesapları - 1 - ياعلي الا على يابهاء الا بهى Yâaliyyul âla Yâbehâul ebha ) 1 HZ. BAB SEYYİD ALİ MUHAMMED ( Sayfa حضرة الباب السيد علي محمد Hz. Bab la ilgili bazı ebced hesapları Mübarek doğumu : hicri 1235 1 + 2

Detaylı

Hizbul Hz. Süleyman (Hz Süleyman'nın Duası)

Hizbul Hz. Süleyman (Hz Süleyman'nın Duası) Kullanıcı Adı Şifreniz Giriş Beni hatırla Help Kayıt ol Neler Yeni? Anasayfa Yeni Mesajlar Yardım Takvim Eylemler Yararlı Linkler Gelişmiş Arama Yap Forum GİZLİ İLİMLER HAZİNESİ Havas İlmi Forumu Havas

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

İMAN VE İSLAM isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde

İMAN VE İSLAM isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde 1 İMAN VE İSLAM isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. 2 İMAN VE İSLAM Muhammed Sıddık

Detaylı

İtikadu Eimmeti Ehli'l-Hadis, İmam Ebu Bekir el- İsmaili

İtikadu Eimmeti Ehli'l-Hadis, İmam Ebu Bekir el- İsmaili İtikadu Eimmeti Ehli'l-Hadis, İmam Ebu Bekir el- İsmaili İmam Ebu Bekir Muhammed ibni İsmail bin Mahran en- Nisaburi, el-cürcani (277-371H) www.almuwahhid.com 1 İmam Ebu Bekir el-ismaili (277-371H) Ebu

Detaylı

NASIL DUA ETMELİYİZ? بسم الله الرحمن الرحيم

NASIL DUA ETMELİYİZ? بسم الله الرحمن الرحيم Nasıl Dua Etmeliyiz? NASIL DUA ETMELİYİZ? Fatih KALENDER Beyan Temmuz 2010 بسم الله الرحمن الرحيم Bizleri yoktan var edip sayısız nimetlerle donatan Allaha hamd eder, hakla batılı ayırması için gönderilen

Detaylı

RAMAZAN AYININ GİRMESİ MÜNASEBETİYLE BİR ÖĞÜT نصيحة بمناسبة دخول شهر رمضان. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

RAMAZAN AYININ GİRMESİ MÜNASEBETİYLE BİR ÖĞÜT نصيحة بمناسبة دخول شهر رمضان. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz RAMAZAN AYININ GİRMESİ MÜNASEBETİYLE BİR ÖĞÜT نصيحة بمناسبة دخول شهر رمضان ] تر [ Türkçe Turkish Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 010-1431 1 نصيحة بمناسبة دخول

Detaylı

T E C V Î D ( KUR ÂN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA KURALLARI )

T E C V Î D ( KUR ÂN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA KURALLARI ) T E C V Î D ( KUR ÂN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA KURALLARI ) Kur an okurken; harflerin mahrec lerine yani çıkış yerlerine dikkat ederek, her harfin hakkını vermek, durma- geçme, uzatma-kısaltma gibi kurallara

Detaylı

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN:

TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 3 YIL: 2007 ISSN: 1308-9595 İSTANBULMÜFTÜLÜĞÜ Doç. Dr. Murat SÜLÜN Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi B ilindiği gibi, başta mimarî eserlerimiz

Detaylı

KAZA VE KADER isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde

KAZA VE KADER isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde 1 KAZA VE KADER isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. 2 KAZA VE KADER Muhammed Sıddık

Detaylı

BEŞ VAKİT NAMAZ NASIL FARZ KILINMIŞTIR? Muhammed Şahin. Tetkik eden: Ümmü Nebil. Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu. [ Türkçe ]

BEŞ VAKİT NAMAZ NASIL FARZ KILINMIŞTIR? Muhammed Şahin. Tetkik eden: Ümmü Nebil. Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu. [ Türkçe ] BEŞ VAKİT NAMAZ NASIL FARZ KILINMIŞTIR? [ Türkçe ] كيف فرضت الصلوات الخمس ب[ اللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden: Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu المكتب

Detaylı

Allah ile O nun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır.

Allah ile O nun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. YASİN SURESİ 2. MÜBİN DUASI 3. MÜLK SURESİ 4. NEBE SURESİ 5. VAKIA SURESİ 6. CUMA SURESİ 7. BAKARA-285, 286 8. AL-İ İMRAN-18, 19 9. İSM-İ AZAM DUASI 10. KENZUL ARŞ VE KADEH DUASI 11.

Detaylı

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه.

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه. 1 وطن ى تر ك يا عا ش ف ى يها وطى ن ت ر ك ى يا اج دا ى دى و ف ى يها اىعيش و ف ى يها اتر ب تظل لىن واتعلم وتس ى قيىن ساؤها ى مياهها وت غذ يىن خي راهتا و ى هي ىل. لا فانا ول ى ذا ما ا ج لك يا وطىن ف ى جبال

Detaylı

Bursa Keles İlçesi Dedeler Köyü Camii ve Süslemeleri

Bursa Keles İlçesi Dedeler Köyü Camii ve Süslemeleri T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 21, Sayı: 1, 2012 s. 63-86 Bursa Keles İlçesi Dedeler Köyü Camii ve Süslemeleri Hicabi GÜLGEN * Özet Bursa ili Keles İlçesi nin 13 km. batısında

Detaylı

İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم. (Tâhâ, 24-29)

İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم. (Tâhâ, 24-29) İletişim im Becerisi -Ahlâkın İletişimi imi & İletişimin imin Ahlâkı- İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم اذ ه ب إ ل ى ف ر ع و ن إ ن ه ط غ ى ق ال ر ب اش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و اح ل ل

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

ما هو الفرق ب عرش ا ل ر ب و رسيه. şeyh Muhammed b. Salih el-useymin الشيخ مد بن صالح العثيم

ما هو الفرق ب عرش ا ل ر ب و رسيه. şeyh Muhammed b. Salih el-useymin الشيخ مد بن صالح العثيم RAB TEÂLÂ'NIN ARŞ'I İLE KÜRSÜ'SÜ ARASINDAKİ FARK NEDİR? ما هو الفرق ب عرش ا ل ر ب و رسيه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed b. Salih el-useymin الشيخ مد بن صالح العثيم Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Εμπορική αλληλογραφία Παραγγελία

Εμπορική αλληλογραφία Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία Επίσημη, με προσοχή ا ننا بصدد التفكير في اشتراء... يس ر نا ا ن نضع طلبي ة مع شركتك... Επίσημη, με πολλή ευγενεία...'ı satın almayı düşünüyoruz.... satın alımı için sizin şirketinize

Detaylı

İmamın Arkasında Cemaatin Kıraatta Bulunup Bulunmaması

İmamın Arkasında Cemaatin Kıraatta Bulunup Bulunmaması İmamın Arkasında Cemaatin Kıraatta Bulunup Bulunmaması ب ح ص س İmamın arkasında me mum (cemaat) in kıraatta bulunması özellikle fatihayı okuması meselesinde, Rasulullah (s.a.v) den gelen rivayetlerin farklılığından

Detaylı

5. YARIŞMA SEKRETERLİĞİ Yarışma ile ilgili her türlü haberleşme faaliyetleri Albaraka Hat Yarışması Sekreterliği tarafından yapılacaktır.

5. YARIŞMA SEKRETERLİĞİ Yarışma ile ilgili her türlü haberleşme faaliyetleri Albaraka Hat Yarışması Sekreterliği tarafından yapılacaktır. 1. HAT YARIŞMASI Albaraka Türk Katılım Bankası olarak kültür-sanat etkinliklerimiz kapsamında 2005,2008 ve 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Hat Yarışması nın dördüncüsünü 2014 yılında gerçekleştirmenin

Detaylı

Ehli Sünnetin Esasları

Ehli Sünnetin Esasları ا ص ول الس ن ة Ehli Sünnetin Esasları للا مام ا حمد بن حنبل الشيباني وهي من رواية عبدوس ابن مالك لعطار İmam Ahmed Bin Hanbel (Abdus İbni Malik el Attar rivayeti) Terceme: Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş قال

Detaylı

Bir Günde Bin Sünnet

Bir Günde Bin Sünnet Bir Günde Bin Sünnet Yayında Mihenk Taşı ZYYY

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı A-Faizin Haram kılınması 1-Faizin haram kılınmasının sebepleri 2-Faizin tarifi a-riba ve Tefecilik b-riba ve Ticaret B-Sosyal adalet açısından faiz 1-Ferdi

Detaylı

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA. OKUNUŞU: "Subhânallâhil Aziym!" MANASI: "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!" BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA. OKUNUŞU: Subhânallâhil Aziym! MANASI: Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim! BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA "Subhânallâhil Aziym!" "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!" BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA Bismillâhi evvelehü ve âhirehü Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla. BU DUA

Detaylı

أ ف اق ق ال س ب ح ان ك ت ب ت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل ال م ؤ م ن ين ص ال ح ا و ل ا ي ش ر ك ب ع ب اد ة ر ب ه أ ح د ا

أ ف اق ق ال س ب ح ان ك ت ب ت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل ال م ؤ م ن ين ص ال ح ا و ل ا ي ش ر ك ب ع ب اد ة ر ب ه أ ح د ا Teravih 24 Haziran 1984 Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Kayıt Kemal Baba tarafından okunan kâmet ile başlıyor.. Yatsı Namazında Kemal Baba müezzinlik yapıyor.. YATSI

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Allah Azze ve Celle ye Kulluğun Hakikati حقيقة العبودية الله عاىل ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رمجة:

Detaylı

[ Türkçe ] HAC VE UMRENİN FAZÎLETİ. Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad. Muhammed Şahin. Tetkik: Ümmü Nebil

[ Türkçe ] HAC VE UMRENİN FAZÎLETİ. Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad. Muhammed Şahin. Tetkik: Ümmü Nebil HAC VE UMRENİN FAZÎLETİ [ Türkçe ] فضل الحج والعمرة [باللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik: Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad المكتب التعاوني للدعوة وتوعية

Detaylı

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMANIN HÜKMÜ. Muhammed b. Salih el-muneccid

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMANIN HÜKMÜ. Muhammed b. Salih el-muneccid SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMANIN HÜKMÜ [ Türkçe ] حكم الاحتفال بعيد الحب [باللغة التركية [ Muhammed b. Salih el-muneccid تا ليف: محمد صالح المنجد Terceme Muhammed Şahin ترجمة: محمد شاهين Tetkik Ümmü Nebil

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin

Terceme : Muhammed Şahin Bir kimsenin doğum gününü kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم االحتفال بعيد ميالد الشخص «باللغة الرتكية» حممد

Detaylı

DUALAR KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ 1. PEYGAMBER DUALARI

DUALAR KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ 1. PEYGAMBER DUALARI DUALAR KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ 1. PEYGAMBER DUALARI Kur ân da hem isim zikredilerek, hem de isim zikredilmeden peygamberlerin yaptığı dua örneklerine yer verilmiştir. İsim zikredilmeden peygamberlerin

Detaylı

KÛR ÂN-ı KERÎM de YOLCULUK

KÛR ÂN-ı KERÎM de YOLCULUK 1 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: KÛR ÂN-ı KERÎM de YOLCULUK BAKARA-SÛRESİ NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (35) 2 İçindekiler; Sahife no ÖN SÖZ: 3 Âyet-i Kerîmeler: (1-6) (6-19) (7-12)..(20-22)

Detaylı

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym. Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

MUHTASAR TEFSİR DERSLERİ -2- ( KISA VE ÖZ ) م ٠ هارون ابوانصار العينتابي.

MUHTASAR TEFSİR DERSLERİ -2- ( KISA VE ÖZ ) م ٠ هارون ابوانصار العينتابي. MUHTASAR TEFSİR DERSLERİ -2- ( KISA VE ÖZ ) م ٠ هارون ابوانصار العينتابي www.tevhidi-hakikat.de tevhidi-hakikat@hotmail.de بسم ا الرحمن الرحيم المقدمة TAKDİM الح,مد+ لله نحمده ونستعينه ونعوذ بال من شرور

Detaylı

TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI

TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI لاي ب ن قق صص ] ريك kish [ Tür kçe Tur Râşid b. Hüseyin el -Abdulker im 0Ter ceme0t 0T: 0TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 لاي ب قق صص» اللغة الرت ية «ن راشد

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİNİN İKİ MİNBERİ: AMASYA BURMALI MİNARE CAMİİ MİNBERİNİN DİVRİĞİ ULU CAMİİ MİNBERİYLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE. Gülay APA KURTİŞOĞLU

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİNİN İKİ MİNBERİ: AMASYA BURMALI MİNARE CAMİİ MİNBERİNİN DİVRİĞİ ULU CAMİİ MİNBERİYLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE. Gülay APA KURTİŞOĞLU TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2014, Sayı: 11 Sayfa: 93 126 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2014, Issue: 11

Detaylı

T A K V Â 1 ياأيهاالذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون

T A K V Â 1 ياأيهاالذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون 1 T A K V Â 1 İslam dini, itikad, ibadet ve ahlak esaslarıyla birlikte bir ilahî kurallar ve değerler bütünüdür. Konumuz olan takva da bunlardan biridir. Kur ân-ı Kerim de Allah dostlarının nitelikleri

Detaylı

Haccın mikat yerleri

Haccın mikat yerleri Haccın mikat yerleri مواقيت ا ج ا نية ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 مواقيت ا ج ا نية» باللغة ال ية «بن صالح العثيم مد تر

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)...

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)... NAMAZ VE DİĞER ZAMANLAR İÇİN SÛRE VE DUA ÖRNEKLERİ İLAHİ BUYRUKLAR VE ÖNERİLER İçindekilerdeki başlıklara tıklayarak ilgili konuya ulaşabilirsiniz. İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA

Detaylı

ARAPÇA OKUNUŞU DİYANET VAKFI ELMALILI ALI BULAC. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.

ARAPÇA OKUNUŞU DİYANET VAKFI ELMALILI ALI BULAC. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. KUR'AN-I KERİM n deki 286 Ayeti Kerime ve Mealleri ال رح یم ال رح م ن الله ب س م SURE AYET NO ARAPÇA OKUNUŞU DİYANET VAKFI ELMALILI ALI BULAC CÜZÜ SAYFA 1.Ayet 2.Ayet 3.Ayet 4.Ayet 5.Ayet 6.Ayet 7.Ayet

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İNCİL DE ZİKREDİLMİŞ MİDİR? هل ليب مد ص االله عليه وسلم ذ ك ر ف الا يل ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa

Detaylı

Tefsir Prof. Dr. Bedrettin Çetiner

Tefsir Prof. Dr. Bedrettin Çetiner Tefsir Prof. Dr. Bedrettin Çetiner Ders Notları 22.11 Lokman 6 ولما ذكر تعالى حال السعداء الذين اهتدوا بكتاب هللا وانتفعوا بسماعه عطف عليهم بذكر حال األشقياء الذين أعرضوا Burada neden satın alma fiili

Detaylı