Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.multimediaquran.com"

Transkript

1 Medine-i Münevvere baş imamı Abdurrahman Ali Huzeyfi tarafından okunan RUKYE (Hastalıklardan, sihirden, cinlerden şifa bulmak için okunan Kur'an Ayetleri) Sure: Fâtiha: 1-7 Sure: Bakara: 1-5 Sure: Bakara: Sure: Bakara: Sure: Bakara: 255 Sure: Bakara: Sure: Âli-İmrân: Sure: Nisâ: Sure: Mâide: Sure: En'âm: Sure: A'raf: Sure: A'raf: Sure: Enfâl: Sure: Enfâl: Sure: Enfâl: Sure: Tevbe: Sure: Yunus: Sure: Yunus: Sure: İbrahiym: 12 Sure: İbrahiym: Sure: İbrahiym: Sure: Hicr: Sure: İsrâ: Sure: Kehf: 39 Sure: Meryem: Sure: Tâhâ: Sure: Enbiya: 10 Sure: Enbiya: 18 Sure: Hac: Sure: Mu'minûn: Sure: Mu'minûn: Sure: Nûr: 35 Sure: Furkân: Sure: Şuarâ: Sure: Şuarâ: Sure: Neml: Sure: Sebe: 12 Sure: Sebe: 48 Sure: Yâsin: Sure: Sâffat: 37:1-10 Sure: Sâffat: Sure: Sâffat: Sure: Duhân:43-50 Sure: Câsiye: 7-11 Sure: Ahkâf: Sure: Rahmân: Sure: Haşr: Sure: Kalem: Sure: Cin: 1-15 Sure: Kâfirun Sure: İhlas Sure: Felak Sure: Nâs NOT: Bazı ayetler çeşitli defalar tekrar edilmektedir.

2 Her Hakkı Mahfuzdur Hacı Mehmet Bahattin Geçkil Emekli Elektrik Mühendisi Araştırmacı Yazar Ramazan 2010 Küçükyalı, İstanbul Hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Şahsi kullanım için basılabilir.

3 1

4 م 2 الرجيم الشيطان من بالله أعوذ بسم الله الرحمن الرحي الحمد لله رب العالمين (1:1) الرحمن الرحيم (1:2) مالك يوم الدين (1:3) اياك نعبد واياك نستعين (1:4) اھدنا الصراط المستقيم (1:5) صراط الذين انعمت عليهم (1:6) غير المغضوب عليهم ولا الضا لين (1:7) الفاتحة

5 2 e'ûzu billâhi mineş şeytânir racîm BismillâhirraHmânirraHıym 1:1 el Hamdü lillâhi rabbil Âlemiyn 1:2 errahmânirrahıym 1:3 mâliki yevmiddiyn 1:4 iyyâke na Åbüdü ve iyyâke nesta Iyn 1:5 ihdinassırâtal müstakıym 1:6 SırâTalleziyne en Amte Aleyhim 1:7 gayril magdûbi Aleyhim ve leddãlliyn

6 3 بسم الله الرحمن الرحيم الم (2:1) ذلك الكتاب لا ريب A فيه A هدى للمتقين (2:2) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون (2:3) والذين يؤمنون بما انزل اليك اولئك وبالاخرة هم يوقنون (2:4) وما انزل من قبلك واولئك هم المفلحون (2:5) على هدى من ربهم واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمن وما كفر سليمن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يع لمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين بضارين به من احد الا باذن المرء وزوجه وما هم ويتعلمون ما يضرهم ولا الله ينفعهم ولقد علموا قف الاخرة من خلاق ولبئس ما لمن اشتريه ما له فى ش روا به انفسهم لو كانوا يعلمون (102) (2)

7 3 BismillâhirraHmânirraHıym 2:1 elif lãm mĩm 2:2 zâlikel kitâbü lâ raybe fiyh* hüden lil müttakıyn 2:3 elleziyne yu minûne bil gaybi ve yukıymûnes Salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn 2:4 velleziyne yu minûne bimã ünzile ileyke ve mã ünzile min Kablik* ve bil âhırati hüm yûkınûn 2:5 ülãike Alâ hüden min rabbihim ve ülãike hümül müflihûn 2:102 vettebe Û mâ tetlüş şeyâtıynü Alâ mülki süleymân* ve mâ kefera süleymânü velâkinneş şeyâtıyne keferû yü Allimûnen nâses sıhra ve mã ünzile Alel melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût* ve mâ yü Allimâni min ehadin Hattâ yekûlã innemâ nahnu fitnetün felâ tekfür* fe yete Allemûne minhümâ mâ yüferrikûne bihî beynel mer i ve zevcih* ve mâ hüm bi Dãrriyne bihî min ehadin illâ bi iznillâh* ve yete Allemûne mâ yedurruhüm ve lâ yenfe Uhüm* ve lekad Alimû lemenişterâhü mâ lehû fiyl âhırati min halâk* ve le bi se mâ şerav bihĩ enfüsehüm* lev kânû ya Ålemûn

8 4 ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون (103) (2) البقرة. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم (2) (163) ان فى خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السما ء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل د ابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السما ء والارض لا يات لقوم يعقلون (164) (2) البقرة.

9 4 2:103 ve lev ennehüm âmenû vettekav le mesûbetün min Indillâhi hayr* lev kânû ya Ålemûn 2:163 ve ilâhüküm ilâhün vâhıd* lã ilâhe illâ hüver rahmânür rahıym 2:164 inne fiy halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fülkilletiy tecriy fiyl bahri bimâ yenfe Un nâse ve mã enzelallâhü mines semãi min mãin fe ahyâ bihil arda ba Åde mevtihâ ve besse fiyhâ min külli dãbbetin ve tasriyfir riyâhı ves sehâbil müsahhari beynes semãi vel ardı le âyâtin li Kavmin ya ÅKılûn

10 5 اله الا هو الحی القيوم لا تاخذه سنة ولا الله لا نوم له ما فى السموات وما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه الا بما ش ا ء وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم (255) (2) البقرة. لله ما فى السموات وما فى الارض وان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشا ء ويعذب من يشا ء والله على كل ش یء قدير (284) (2) امن الرسول بما انزل اليه من ر به والمؤمنون كل وملئكته وكتبه ورسله لا نفرق امن بالله

11 5 2:255 allâhü lã ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûm* lâ te huzühû sinetün ve lâ nevm* lehû mâ fis semâvâti ve mâ fiyl ard* men zelleziy yeşfe U Indehũ illâ bi iznih* ya Ålemü mâ beyne eydiyhim ve mâ halfehüm* ve lâ yuhıytûne bi şey in min Ilmihĩ illâ bimâ şã * vesi A kürsiyyühüs semâvâti vel ard* ve lâ yeûdühû HıfZuhümâ* ve hüvel Aliyyül AZıym 2:284 lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fiyl ard* ve in tubdû mâ fĩ enfüsiküm ev tuhfûhü yuhâsibküm bihillâh* fe yagfiru limen yeşãu ve yu Azzibü men yeşã * vallâhü Alâ külli şey in Kadiyr 2:285 âmener rasûlü bimã ünzile ileyhi min rabbihî vel mu minûn* küllün âmene billâhi ve melãiketihî ve kütübihî ve rusülih* lâ nüferriku

12 6 قف رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك بين احد من ربنا واليك المصير (285) (2) لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ط اقة قف قف قف لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت الكافرين مولینا فانصرنا على القوم (286) (2) البقرة واولوا العلم الحكيم (3)(18) والملئكة ش هد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز

13 6 beyne ehadin min rusülih* ve Kâlû semi Ånâ ve eta Ånâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr* 2:286 lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüs Ahâ* lehâ mâ kesebet ve Aleyhâ mektesebet* rabbenâ lâ tüâhıznã in nesiynã ev ahta nâ* rabbenâ ve lâ tahmil Aleynã ısran kemâ Hameltehû Alelleziyne min Kablinâ* rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ TâKate lenâ bih* va Åfü Annâ* vagfir lenâ* verhamnâ* ente mevlânâ fensurnâ Alel Kavmil kâfiriyn 3:18 şehidallâhü ennehû lã ilâhe illâ hüve vel melãiketü ve ulül Ilmi Kãimen bil KısT* lã ilâhe illâ hüvel Aziyzül Hakiym

14 7 قف الاسلام وما اختلف الذين اوتوا ان الدين عند الله الكتاب الا من بعد ما جا ءهم العلم بغيا بينهم بايات سريع الحساب ومن يكفر الله فان الل ه (19) (3) آل عمران. ام يحسدون الناس على ما اتیهم الله من فضله فقد اتينا ال ابرهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما (4)(54) فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا (55) (4) باياتنا سوف نصليهم نارا ) نا( الذين كفروا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما (

15 7 3:19 inned diyne Indallâhil islâm* ve mahtelefelleziyne ûtül kitâbe illâ min ba Ådi mâ cãehümül Ilmü bagyen beynehüm* ve men yekfür bi âyâtillâhi fe innallâhe seriy Ul Hısâb 4:54 em yahsüdûnen nâse Alâ mã âtâhümullâhü min fadlih* fekad âteynã âle ibrâhiymel kitâbe vel Hıkmete ve âteynâhüm mülken AZıymâ 4:55 fe minhüm men âmene bihî ve minhüm men Sadde Anh* ve kefâ bi cehenneme sa Iyrâ 4:56 innelleziyne keferû bi âyâtinâ sevfe nusliyhim nârâ* küllemâ nadıcet cülûdühüm beddelnâhüm cülûden gayrahâ li yezûkul Azâb* innallâhe kâne Aziyzen Hakiymâ

16 8 باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نا( الذين كفروا ليذوقوا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها العذاب ان الله كان عزيزا حكيما,( (ان الذين باياتنا سوف نصليهم نا را كلما نضجت كفروا ليذوقوا العذاب جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ان الله كان عزيزا حكيما (( (56) (4) النساء. ((انما جز ٶا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم,( (5)(33)

17 8 4:56 innelleziyne keferû bi âyâtinâ sevfe nusliyhim nârâ* küllemâ nadıcet cülûdühüm beddelnâhüm cülûden gayrahâ li yezûkul Azâb* innallâhe kâne Aziyzen Hakiymâ 4:56 innelleziyne keferû bi âyâtinâ sevfe nusliyhim nârâ* küllemâ nadıcet cülûdühüm beddelnâhüm cülûden gayrahâ li yezûkul Azâb* innallâhe kâne Aziyzen Hakiymâ 5:33 innemâ cezãulleziyne yuhâribûnallâhe ve rasûlehû ve yes Avne fiyl ardı fesâden en yukattelũ ev yusallebũ ev tukatta A eydiyhim ve ercülühüm min hılâfin ev yünfev minel ard* zâlike lehüm hızyün fiyd dünyâ ve lehüm fiyl âhırati Azâbün Azıym

18 9 جز ٶا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون (انما فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الاخرة عذاب ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى عظيم,( (5)(33) (انما جز ٶا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدن يا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم (( (5)(33) الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم (5)(34)

19 9 5:33 innemâ cezãulleziyne yuhâribûnallâhe ve rasûlehû ve yes Avne fiyl ardı fesâden en yukattelũ ev yusallebũ ev tukatta A eydiyhim ve ercülühüm min hılâfin ev yünfev minel ard* zâlike lehüm hızyün fiyd dünyâ ve lehüm fiyl âhırati Azâbün Azıym 5:33 innemâ cezãulleziyne yuhâribûnallâhe ve rasûlehû ve yes Avne fiyl ardı fesâden en yukattelũ ev yusallebũ ev tukatta A eydiyhim ve ercülühüm min hılâfin ev yünfev minel ard* zâlike lehüm hızyün fiyd dünyâ ve lehüm fiyl âhırati Azâbün Azıym 5:34 illelleziyne tâbû min Kabli en takdirû Aleyhim* fa Ålemũ ennallâhe gafûrun rahıym

20 10 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الو سيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون (5)(35) ان الذين كفروا لو ان لهم ما فى الارض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما ومثله معه تقبل منهم ولهم عذاب اليم (5)(36) ((يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم,( (يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم,( (يريدون ان يخرجوا من النار و ما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم (( (5)(37) المائدة.

21 10 5:35 yã eyyühelleziyne âmenüttekullâhe vebtegũ ileyhil vesiylete ve câhidû fiy sebiylihî le Alleküm tüflihûn 5:36 innelleziyne keferû lev enne lehüm mâ fiyl ardı cemiy An ve mislehû me Ahû li yeftedû bihî min Azâbi yevmil Kıyâmeti mâ tukubbile minhüm* ve lehüm Azâbün eliym 5:37 yüriydûne en yahrucû minen nâri ve mâ hüm bi hâriciyne minhâ ve lehüm Azâbün mükıym 5:37 yüriydûne en yahrucû minen nâri ve mâ hüm bi hâriciyne minhâ ve lehüm Azâbün mükıym 5:37 yüriydûne en yahrucû minen nâri ve mâ hüm bi hâriciyne minhâ ve lehüm Azâbün mükıym

22 11 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من ال انس وقال اوليا ؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذ ى اجلت لنا قال النار مثویكم خالدين فيها الا ما ش ا ء الله ان ربك حكيم عليم (128) (6) وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون (129) (6) يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتى وينذرونكم لقا ء يومكم على انفسنا وغرتهم الحيوة هذا قالوا ش هدنا كافرين على انفسهم ان هم كانوا الدنيا وش هدوا (6) (130)

23 11 6:128 ve yevme yahşuruhüm cemiy Â* yâ ma Åşeral cinni Kadisteksertüm minel ins* ve Kâle evliyãuhüm minel insi rabbenestemte A ba ÅDunâ bi ba ÅDın ve belagnã ecelenellezĩ eccelte lenâ* Kâlen nâru mesvâküm hâlidiyne fiyhã illâ mâşãallâh* inne rabbeke Hakiymün Aliym 6:129 ve kezâlike nüvelliy ba ÅDaZ Zâlimiyne ba ÅDan bimâ kânû yeksibûn 6:130 yâ ma Åşeral cinni vel insi elem ye tiküm rusülün minküm yekussûne Aleyküm âyâtiy ve yünzirûneküm likãe yevmiküm hâzâ* Kâlû şehidnâ Alã enfüsinâ ve garrathümül Hayâtüd dünyâ ve şehidû Alã enfüsihim ennehüm kânû kâfiriyn

24 12 ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى اليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بام ره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين (54) (7) انه لا يحب ادعوا ربكم تضرعا وخفية المعتدين (55) (7) ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين (56) (7) الأعراف. هى موسى ان الق عصاك فاذا واوحينا الى تلقف ما يافكون (117) (7)

25 12 7:54 inne rabbekümullâhülleziy halekas semâvâti vel arda fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ Alel Arşi yugşil leylen nehâra yatlübühû Hasiysen veş şemse vel Kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrih* elâ lehül halku vel emr* tebârekallâhü rabbül Âlemiyn 7:55 ud Û rabbeküm tedarru An ve hufyeh* innehû lâ yuhıbbül mu Åtediyn 7:56 ve lâ tüfsidû fiyl ardı ba Åde ıslâhıhâ ved Ûhü havfen ve Tame Â* inne rahmetallâhi Kariybün minel muhsiniyn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn

26 ب ر ب ر 13 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغ رين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك هى تلقف الى فاذا واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. هى موسى ان الق عصاك فاذا واوحينا الى تلقف ما يافكون (117) (7)

27 13 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn

28 ب ر 14 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا بر ب العالم ين (121) رب موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك فاذ ا هى تلقف الى واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك فاذا هى واوحينا الى تلقف ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) (7)

29 14 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn

30 ب ر 15 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا بر ب العالمين (121) رب موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان ا لق عصاك هى تلقف الى فاذا واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) والقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا ب بر العالمين (121) موسى وهرون (122) (7) الأعراف. موسى ان الق عصاك هى تلقف الى فاذا واوحينا ما يافكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) (7)

31 15 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 7:117 ve evhaynã ilâ mûsã en elkı ASâk* fe izâ hiye telkafü mâ ye fikûn 7:118 fe veka Al HaKKu ve betale mâ kânû ya Åmelûn

32 16 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119) وا لقى السحرة ساجدين (120) قالوا امنا بر ب العالمين (121) رب موسى وهرون (122) (7) الأعراف. الملئكة انى معكم فثبتوا اذ يوحى ربك الى الذين امنوا سالقى فى قلوب الذين كف روا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان (8) (12) الله (8) ذلك بانهم ش اقوا الله ورسوله ورسوله فان الله ش ديد العقاب ذلكم فذوقوه وان ل لكافرين عذاب الأنفال. ومن يشاقق (8) (13) النار (14)

33 16 7:119 fe gulibû hünâlike venkalebû Sâgıriyn 7:120 ve ulkıyes seharatü sâcidiyn 7:121 Kâlũ âmennâ bi rabbil Âlemiyn 7:122 rabbi mûsâ ve hârûn 8:12 iz yûhıy rabbüke ilel melãiketi enniy me Aküm fe sebbitülleziyne âmenû* seülkıy fiy Kulûbilleziyne keferur ru Åbe fadribû fevkal a ÅnâKı vadribû minhüm külle benân 8:13 zâlike bi ennehüm şãkkullâhe ve rasûleh* ve men yüşâkıkıllâhe ve rasûlehû fe innallâhe şediydül IKâb 8:14 zâliküm fe zûkûhü ve enne lil kâfiriyne Azâben nâr

34 17 ص فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلا حسنا ان الله سميع عليم (17) (8) الكافرين,( (ذلكم وان (ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين,( (ذلكم وان الله موهن الله موهن كيد الكافرين ( (18) (8) كيد ء ان تستفتحوا فقد جا ءكم الفتح وان تنتهوا فهو (وان تعودوا نعد تغنى عنكم خير لكم ولن فئتكم ش يپا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين,( (وان تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فئتكم ش يپا ولو كثرت وان الله مع ال مؤمنين,(

35 17 8:17 felem taktülûhüm velâkinnallâhe Katelehüm* ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallâhe ramâ* ve li yübliyel mu miniyne minhü belãen Hasenâ* innallâhe semiy Un Aliym 8:18 zâliküm ve ennallâhe mûhinü keydil kâfiriyn 8:18 zâliküm ve ennallâhe mûhinü keydil kâfiriyn 8:18 zâliküm ve ennallâhe mûhinü keydil kâfiriyn 8:19 in testeftihû fekad cãekümül feth* ve in tentehû fe hüve hayrun leküm* ve in te Ûdû ne Ud* ve len tugniye Anküm fietüküm şey en ve lev kesürat ve ennallâhe me Al mu miniyn* ve in te Ûdû ne Ud* ve len tugniye Anküm fietüküm şey en ve lev kesürat ve ennallâhe me Al mu miniyn*

36 18 (وان تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فئتكم ش يپا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين ( (8)(19) الأنفال. يضربون (8)(50) الملئكة الحريق الله ليس بظلام الذين كفروا وذوقوا عذاب ولو تر ى اذ يتوفى وجوههم وادبار هم ذلك بما قدمت ايديكم وان للعبيد (51) (8) بايات كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوى ش ديد العقاب (52) (8) الأنفال.

37 18 ve in te Ûdû ne Ud* ve len tugniye Anküm fietüküm şey en ve lev kesürat ve ennallâhe me Al mu miniyn* 8:50 ve lev terã iz yeteveffelleziyne keferul melãiketü yadribûne vücûhehüm ve edbârahüm* ve zûkû Azâbel HariyK 8:51 zâlike bimâ Kaddemet eydiyküm ve ennallâhe leyse bi Zallâmin lil Abiyd 8:52 ke de bi âli fir Avne velleziyne min Kablihim* keferû bi âyâtillâhi fe ehazehümullâhü bi zünûbihim* innallâhe Kaviyyün şediydül Ikâb

38 19 (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين,( (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين,( (قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ( (9) (14) ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله ع لى من يشا ء والله عليم حكيم (15) (9) التوبة. يا ايها الناس قد جا ءتكم موعظة من ربكم

39 19 9:14 Kâtilûhüm yu Azzibhümullâhü bi eydiyküm ve yuhzihim ve yensurküm Aleyhim ve yeşfi Sudûra Kavmin mu miniyn 9:14 Kâtilûhüm yu Azzibhümullâhü bi eydiyküm ve yuhzihim ve yensurküm Aleyhim ve yeşfi Sudûra Kavmin mu miniyn 9:14 Kâtilûhüm yu Azzibhümullâhü bi eydiyküm ve yuhzihim ve yensurküm Aleyhim ve yeşfi Sudûra Kavmin mu miniyn 9:15 ve yüzhib gayza Kulûbihim* ve yetûbullâhü Alâ men yeşã * vallâhü Aliymün Hakiym 10:57 yã eyyühen nâsu Kad cãetküm mev IZatün min rabbiküm

40 20 (وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين,( (وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤم نين,( (وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ( (10) (57) هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون (58) (10) يونس. (قال موسى اتقولون للحق لما جا ءكم اسحر الساحرون (77) قالوا اجئتنا لتلفتنا هذا ولا يفلح عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الارض وما نحن لكما بمؤمنين (78) وقال فرعون ائتونى بكل ساح ر عليم (79)

41 20 ve şifãun limâ fis Sudûri ve hüden ve rahmetün lil mu miniyn* ve şifãun limâ fis Sudûri ve hüden ve rahmetün lil mu miniyn* ve şifãun limâ fis Sudûri ve hüden ve rahmetün lil mu miniyn* 10:58 Kul bi fadlillâhi ve bi rahmetihî fe bi zâlike felyefrahû hüve hayrun mimmâ yecme Ûn 10:77 Kâle mûsã e tekûlûne lil HaKKı lemmâ cãeküm* e sıhrun hâzâ* ve lâ yüflihus sâhırûn 10:78 Kâlũ e ci tenâ li telfitenâ Ammâ vecednâ Aleyhi âbãenâ ve tekûne lekümel kibriyãu fiyl ard* ve mâ nahnu lekümâ bi mu miniyn 10:79 ve Kâle fir Avnü tûniy bi külli sâhırin Aliym

42 21 ما انتم موسى القوا فلما جا ء السحرة قال لهم ملقون (80) فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) وي حق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ((82) (10) يونس. (فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون (10) ((82) لله ان (81) القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله لا يصلح عمل المفسدين فلما سيبطله

43 21 10:80 fe lemmâ cães seharatü Kâle lehüm mûsã elkû mã entüm mülkûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn

44 كره المجرمون 22 ويحق الله الحق بكلماته ولو (10) (82) (فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون (10) ((82) (فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون (10) ((82) ان لله (81) السحر المفسدين موسى ما جئتم به الله لا يصلح عمل القوا قال ان فلما سيبطله

45 22 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn

46 المجرمون 23 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره (10) (82) (فلما القوا قال موسى ما جئتم بهالس حر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين (81) ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ((82) (10) يونس. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدینا سبلنا ولنص برن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون (12) (14) الله وقد هدینا سبلنا وعلى الله فليتوكل اذيتمونا وما لنا الا نتوكل على ولنصبرن على ما المتوك لون (12) (14)

47 23 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 10:81 fe lemmã elkav Kâle mûsâ mâ ci tüm bihis sıhr* innallâhe seyübtılüh* innallâhe lâ yuslihu Amelel müfsidiyn 10:82 ve yuhıkkullâhül HaKKa bi kelimâtihî ve lev kerihel mücrimûn 14:12 ve mâ lenã ellâ netevekkele Alallâhi ve Kad hedânâ sübülenâ* ve lenasbiranne Alâ mã âzeytümûnâ* ve Alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn* 14:12 ve mâ lenã ellâ netevekkele Alallâhi ve Kad hedânâ sübülenâ* ve lenasbiranne Alâ mã âzeytümûnâ* ve Alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn*

48 24 الله وقد هدینا سبلنا وعلى الله فليتوكل اذيتمونا إبراهيم. وما لنا الا نتوكل على ولنصبرن على ما المتوكلون (12) (14) (14)(16) واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (15) (14) واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (15) (14) واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد (15) (14) من ور ائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ور ائه عذاب غليظ (17) (14) إبراهيم.

49 24 14:12 ve mâ lenã ellâ netevekkele Alallâhi ve Kad hedânâ sübülenâ* ve lenasbiranne Alâ mã âzeytümûnâ* ve Alallâhi fel yetevekkelil mütevekkilûn* 14:15 vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin Aniyd* 14:15 vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin Aniyd* 14:15 vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin Aniyd* 14:16 min verãihî cehennemü ve yüskâ min mãin Sadiyd* 14:17 yetecerra Uhû ve lâ yekâdü yüsiyguhû ve ye tiyhil mevtü min külli mekânin ve mâ hüve bi meyyit* ve min verãihî Azâbün galiyz*

50 25 وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد (49) (14) سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار (14)(50) وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد (49) (14) سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار (14)(50) وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد (49) (14) سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار (14)(50) ان الله ليجزى الله كل نفس ما كسبت سريع الحساب (14)(51) إبراهيم. قال فاخرج منها فانك رجيم (15)(34)

51 25 14:49 ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarraniyne fiyl asfâd 14:50 serâbiylühüm min KaTırânin ve tagşâ vücûhehümün nâr* 14:49 ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarraniyne fiyl asfâd 14:50 serâbiylühüm min KaTırânin ve tagşâ vücûhehümün nâr* 14:49 ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarraniyne fiyl asfâd 14:50 serâbiylühüm min KaTırânin ve tagşâ vücûhehümün nâr* 14:51 li yecziyallâhü külle nefsin mâ kesebet* innallâhe seriy Ul Hısâb 15:34 Kâle fahruc minhâ feinneke raciym*

52 26 وان عليك اللعنة الى يوم الدين (15)(35) قال فاخرج منها فانك رجيم (15)(34) وان عليك اللعنة الى يوم الدين (15)(35) قال فاخرج منها فانك رجيم (15)(34) وان عليك اللعنة الى يوم الدين (15)(35) الحجر. الباطل كان زهوقا الباط ل ان ء الحق وزهق الباطل الباطل ان وقل جا ء الحق وزهق الباطل (17)(81) وقل جا ء الحق وزهق الباطل كان زهوقا (17)(81) وقل جا (17)(81) كان زهوقا ان

53 26 15:35 ve inne Aleykel la Ånete ilâ yevmid diyn* 15:34 Kâle fahruc minhâ feinneke raciym* 15:35 ve inne Aleykel la Ånete ilâ yevmid diyn* 15:34 Kâle fahruc minhâ feinneke raciym* 15:35 ve inne Aleykel la Ånete ilâ yevmid diyn* 17:81 ve Kul cãel HaKKu ve zehekal bâtıl* innel bâtıle kâne zehûkâ* 17:81 ve Kul cãel HaKKu ve zehekal bâtıl* innel bâtıle kâne zehûkâ* 17:81 ve Kul cãel HaKKu ve zehekal bâtıl* innel bâtıle kâne zehûkâ*

54 27 وننزل من القران م ا هو شفا ء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (17)(82) وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (17)(82) وننزل من القران م ا هو شفا ء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (17)(82) الإسراء. اذ دخلت جنتك قلت ما ش ا ء الله لا قوة الا ان ترن انا اقل منك مالا وولدا (39) (18) ولولا بالله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما ش ا ء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا (18)(39)

55 27 17:82 ve nünezzilü minel Kur âni mâ hüve şifãun ve rahmetün lil mu miniyne ve lâ yeziydüz Zâlimiyne illâ hasârâ* 17:82 ve nünezzilü minel Kur âni mâ hüve şifãun ve rahmetün lil mu miniyne ve lâ yeziydüz Zâlimiyne illâ hasârâ* 17:82 ve nünezzilü minel Kur âni mâ hüve şifãun ve rahmetün lil mu miniyne ve lâ yeziydüz Zâlimiyne illâ hasârâ* 18:39 ve levlã iz dehalte cenneteke Kulte mâşãallâhü lâ Kuvvete illâ billâh* in terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ* 18:39 ve levlã iz dehalte cenneteke Kulte mâşãallâhü lâ Kuvvete illâ billâh* in terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ*

56 28 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما ش ا ء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا (18)(39) الكهف. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا (68) (19) ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اش د على الرحمن عتي ا (69) (19) ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا (19) (70) وان منكم الا واردها مقضيا (71) (19) كان على ربك حتما

57 28 18:39 ve levlã iz dehalte cenneteke Kulte mâşãallâhü lâ Kuvvete illâ billâh* in terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ* 19:68 fe ve rabbike le nahşurannehüm veş şeyâtıyne sümme le nuhdırannehüm Havle cehenneme cisiyyâ 19:69 sümme lenenzi Anne min külli şiy Atin eyyühüm eşeddü Aler rahmâni Itiyyâ 19:70 sümme le nahnu a Ålemü billeziyne hüm evlâ bihâ Sıliyyâ 19:71 ve in minküm illâ vâridühâ* kâne Alâ rabbike Hatmen makdıyyâ

58 29 موسى اما ان تلقى واما ان نكون اول من (قالوا يا القى (65) قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى (66) فاوجس فى نفسه خيفة موسى (67) قلنا لا تخف انك انت الاعلى (68) والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا الساحر حيث ساحر ولا يفلح (انما صنعوا كيد اتى ((69) (20) (قلنا لا تخف انك انت الاعلى (68) والق ما فى ساحر يمينك تلقف ما صنعوا (انما صنعوا كيد الساحر حيث اتى ((69) (20) ولا يفلح (20) قلنا لا تخف انك انت الاعلى (68)

59 29 20:65 Kâlû yâ mûsã immã en tülkıye ve immã en nekûne evvele men elkâ 20:66 Kâle bel elkû* fe izâ Hıbâlühüm ve ISıyyühüm yuhayyelü ileyhi min sıhrihim ennehâ tes  20:67 fe evcese fiy nefsihî hıyfeten mûsâ 20:68 Kulnâ lâ tehaf inneke entel a Ålâ 20:69 ve elkı mâ fiy yemiynike telkaf mâ Sane Û* innemâ Sane Û keydü sâhırin ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ 20:68 Kulnâ lâ tehaf inneke entel a Ålâ 20:69 ve elkı mâ fiy yemiynike telkaf mâ Sane Û* innemâ Sane Û keydü sâhırin ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* 20:68 Kulnâ lâ tehaf inneke entel a Ålâ

60 30 والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا الساحر حيث ساحر ولا يفلح ((انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلحالساحر اتى,( (انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح حيث اتى,( (انما صنعوا كيد ساحر ولا الساحر حيث اتى,( (انما صنعوا كيد ساحر الساحر حيث اتى,( (انما صنعوا كيد يفلح الساحر حيث اتى,( (ان ما صنعوا كيد ولا يفلح الساحر حيث اتى,( (انما صنعوا ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ( ساحر ولا يفلح كيد (20) ((69) قالو هرون وموسى فالقى السحرة سجدا ا امنا برب (70) (20) فالقى السحرة سجدا قالوا امنا بر ب هرون وموسى (70) (20)

61 30 20:69 ve elkı mâ fiy yemiynike telkaf mâ Sane Û* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* innemâ Sane Û keydü sâhır* ve lâ yüflihus sâhıru Haysü etâ* 20:70 fe ulkıyes seharatü sücceden Kâlũ âmennâ bi rabbi hârûne ve mûsâ* 20:70 fe ulkıyes seharatü sücceden Kâlũ âmennâ bi rabbi hârûne ve mûsâ*

62 31 فالقى السحرة سجدا قالوا امنا بر ب هرون وموسى (70) (20) طه. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون (10) (21) وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما اخرين (11) (21) فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون (12) (21) لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسپ لون (13) (21) قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين (14) (21) فما زالت تلك دعویهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين (15) (21) وما خلقنا السما ء والارض وما بينهما لاعبين (16) (21) لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين (21) (17)

63 31 20:70 fe ulkıyes seharatü sücceden Kâlũ âmennâ bi rabbi hârûne ve mûsâ* 21:10 lekad enzelnã ileyküm kitâben fiyhi zikruküm* efelâ ta ÅKılûn 21:11 ve kem KaSamnâ min Karyetin kânet Zâlimeten ve enşe nâ ba Ådehâ Kavmen âhariyn 21:12 fe lemmã ehassû be senã izâ hüm minhâ yerküdûn 21:13 lâ terküdû verci Ũ ilâ mã utriftüm fiyhi ve mesâkiniküm le Alleküm tus elûn 21:14 Kâlû yâ veylenã innâ künnâ Zâlimiyn 21:15 fe mâ zâlet tilke da Åvâhüm Hattâ ce Alnâhüm HaSıyden hâmidiyn 21:16 ve mâ halaknes semãe vel arda ve mâ beynehümâ lâ Ibiyn 21:17 lev eradnã en nettehıze lehven lettehaznâhü min ledünnâ in künnâ fâ Iliyn

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM 1-)EV PROGRAMINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN HAZIRLANMASI Rukye ayetleri suya,zeytinyağına ve bala okunur.okuma işleminin günlük olarak

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası:

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI. Adı Soyadı: Numarası: 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI K. A. ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SURELER, DUALAR VE ANLAMLARI Adı Soyadı: Numarası: Sınıfı: Subhâneke Kafirun Ettehiyyatü Nasr Allahümme Salli

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi]

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi] Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi] Fıkıh Soru Sosyal Paylaşım Site Arkadaşlığı Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

KELİME-İ TAYYİBE MEHMET EMİN AKIN

KELİME-İ TAYYİBE MEHMET EMİN AKIN KELİME-İ TAYYİBE الفواي د الطيبة من الكلمات الرحمانية MEHMET EMİN AKIN 0 1) NAMAZ VE SABIR: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين {43} أتا مرون الن اس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ KENZÜL ARŞ DUASI Bismillâhirrahmânirrahıym* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü

Detaylı

Question İMAM SADIK (A.S) A GÖRE KURAN-I KERİM. Cevad Zülcelali

Question İMAM SADIK (A.S) A GÖRE KURAN-I KERİM. Cevad Zülcelali Question İMAM SADIK (A.S) A GÖRE KURAN-I KERİM Cevad Zülcelali Answer: Resulullah (s.a.a) insanlara iki büyük ve değerli mirası (Kuran ve İtret) tanıttığı zaman, sapıklıktan kurtulmak için Sekaleyn e yapışmayı

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli İçindekiler Namaz tesbihatlarının anlamı... 3. Fatiha...7 Asr Suresi......... 8 Fil Suresi......9 Kureyş Suresi...... 10 Maun Suresi..... 11 Kevser Suresi.....12 Kafirun Suresi...... 13 Nasr Suresi...

Detaylı

İMAN VE İSLAM isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde

İMAN VE İSLAM isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde 1 İMAN VE İSLAM isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. 2 İMAN VE İSLAM Muhammed Sıddık

Detaylı

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه.

و فيها ا ت. beni gölgeliyor. beni suluyor ت س ى قيىن. Beni doyuruyor. Bunun için, bundan dolayı. Onun için(im) O da benim için(dir) ى ه. 1 وطن ى تر ك يا عا ش ف ى يها وطى ن ت ر ك ى يا اج دا ى دى و ف ى يها اىعيش و ف ى يها اتر ب تظل لىن واتعلم وتس ى قيىن ساؤها ى مياهها وت غذ يىن خي راهتا و ى هي ىل. لا فانا ول ى ذا ما ا ج لك يا وطىن ف ى جبال

Detaylı

Bursa Keles İlçesi Dedeler Köyü Camii ve Süslemeleri

Bursa Keles İlçesi Dedeler Köyü Camii ve Süslemeleri T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 21, Sayı: 1, 2012 s. 63-86 Bursa Keles İlçesi Dedeler Köyü Camii ve Süslemeleri Hicabi GÜLGEN * Özet Bursa ili Keles İlçesi nin 13 km. batısında

Detaylı

KAZA VE KADER isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde

KAZA VE KADER isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde 1 KAZA VE KADER isimli eserin Tüm Yasal hakları Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği ne aittir. İzinsiz ve ticari amaçla hiçbir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. 2 KAZA VE KADER Muhammed Sıddık

Detaylı

Tefsir Prof. Dr. Bedrettin Çetiner

Tefsir Prof. Dr. Bedrettin Çetiner Tefsir Prof. Dr. Bedrettin Çetiner Ders Notları 22.11 Lokman 6 ولما ذكر تعالى حال السعداء الذين اهتدوا بكتاب هللا وانتفعوا بسماعه عطف عليهم بذكر حال األشقياء الذين أعرضوا Burada neden satın alma fiili

Detaylı

Bir Günde Bin Sünnet

Bir Günde Bin Sünnet Bir Günde Bin Sünnet Yayında Mihenk Taşı ZYYY

Detaylı

5. YARIŞMA SEKRETERLİĞİ Yarışma ile ilgili her türlü haberleşme faaliyetleri Albaraka Hat Yarışması Sekreterliği tarafından yapılacaktır.

5. YARIŞMA SEKRETERLİĞİ Yarışma ile ilgili her türlü haberleşme faaliyetleri Albaraka Hat Yarışması Sekreterliği tarafından yapılacaktır. 1. HAT YARIŞMASI Albaraka Türk Katılım Bankası olarak kültür-sanat etkinliklerimiz kapsamında 2005,2008 ve 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Hat Yarışması nın dördüncüsünü 2014 yılında gerçekleştirmenin

Detaylı

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı A-Faizin Haram kılınması 1-Faizin haram kılınmasının sebepleri 2-Faizin tarifi a-riba ve Tefecilik b-riba ve Ticaret B-Sosyal adalet açısından faiz 1-Ferdi

Detaylı

T A K V Â 1 ياأيهاالذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون

T A K V Â 1 ياأيهاالذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون 1 T A K V Â 1 İslam dini, itikad, ibadet ve ahlak esaslarıyla birlikte bir ilahî kurallar ve değerler bütünüdür. Konumuz olan takva da bunlardan biridir. Kur ân-ı Kerim de Allah dostlarının nitelikleri

Detaylı

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMANIN HÜKMÜ. Muhammed b. Salih el-muneccid

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMANIN HÜKMÜ. Muhammed b. Salih el-muneccid SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAMANIN HÜKMÜ [ Türkçe ] حكم الاحتفال بعيد الحب [باللغة التركية [ Muhammed b. Salih el-muneccid تا ليف: محمد صالح المنجد Terceme Muhammed Şahin ترجمة: محمد شاهين Tetkik Ümmü Nebil

Detaylı

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)...

İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ)... 4 93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ)... NAMAZ VE DİĞER ZAMANLAR İÇİN SÛRE VE DUA ÖRNEKLERİ İLAHİ BUYRUKLAR VE ÖNERİLER İçindekilerdeki başlıklara tıklayarak ilgili konuya ulaşabilirsiniz. İçindekiler KUR AN DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ... 4 1- FATİHA

Detaylı

DUALAR KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ 1. PEYGAMBER DUALARI

DUALAR KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ 1. PEYGAMBER DUALARI DUALAR KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ 1. PEYGAMBER DUALARI Kur ân da hem isim zikredilerek, hem de isim zikredilmeden peygamberlerin yaptığı dua örneklerine yer verilmiştir. İsim zikredilmeden peygamberlerin

Detaylı

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym. Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAP DİLİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ARAPÇA VE TÜRKÇEDE ZAMİRLER - KARŞITSAL ÇÖZÜMLEME -

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAP DİLİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ARAPÇA VE TÜRKÇEDE ZAMİRLER - KARŞITSAL ÇÖZÜMLEME - T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAP DİLİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ARAPÇA VE TÜRKÇEDE ZAMİRLER - KARŞITSAL ÇÖZÜMLEME - YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ayşegül (SEYMEN) KOÇ Tez Danışmanı

Detaylı

4 0 H a d i s. İmam-ı Nevevi. T ü r k ç e v e A r a p ç a

4 0 H a d i s. İmam-ı Nevevi. T ü r k ç e v e A r a p ç a 4 0 H a d i s İmam-ı Nevevi T ü r k ç e v e A r a p ç a ÖNSÖZ Hadis-i şerifte: "Kim ümmetime dini işlerine dair kırk hadis hıfz ettirirse, Allahü Teâlâ onu alimler zümresinde haşreder. Ben de kıyamet gününde

Detaylı

KÛR ÂN-ı KERÎM de YOLCULUK

KÛR ÂN-ı KERÎM de YOLCULUK 1 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: KÛR ÂN-ı KERÎM de YOLCULUK BAKARA-SÛRESİ NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (35) 2 İçindekiler; Sahife no ÖN SÖZ: 3 Âyet-i Kerîmeler: (1-6) (6-19) (7-12)..(20-22)

Detaylı

Ek-2 TESBİHAT ÖRNEĞİ

Ek-2 TESBİHAT ÖRNEĞİ Ek-1 BİLGİ NOTU RAMAZAN BAYRAMI ÖZEL PROGRAMI Bayramlar, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, toplumda sevgi ve saygının pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın tesisine ve kazanılmasına vesile

Detaylı

Hadislere Göre İşrâk Namazı ve Kuşluk Namazı ile İlgisi

Hadislere Göre İşrâk Namazı ve Kuşluk Namazı ile İlgisi T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 21, Sayı: 1, 2012 s. 21-32 Hadislere Göre İşrâk Namazı ve Kuşluk Namazı ile İlgisi Salih KARACABEY * Özet Kur'ân a göre insanın hayattaki temel

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

Din ve Ahiret İşlerinin Salahı na Dair Toplu Nasihat. Şeyhulislam İbn Teymiyye

Din ve Ahiret İşlerinin Salahı na Dair Toplu Nasihat. Şeyhulislam İbn Teymiyye Din ve Ahiret İşlerinin Salahı na Dair Toplu Nasihat Şeyhulislam İbn Teymiyye Mütercim: Ebu Muhammed es-selefi www.almuwahhid.com 1 Şeyhu l-islam İbni Teymiyye, el-vasiyye el-cami li Hayr el-dunya ve l-

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ... 3 KISALTMALAR... 5

ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ... 3 KISALTMALAR... 5 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ... 3 KISALTMALAR... 5 GĐRĐŞ... 6 ARAŞTIRMANIN KONUSU... 6 B. ARAŞTIRMANIN ÖNEMĐ... 7 1. Đnsanın Üstünlüğü... 8 2. Đnsanın Sosyal Yönü ve Sosyal Barış... 12 3. Đnsanın Davranışı... 16

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid KUR AN DA SAYISAL MUCİZE VE GÜNEŞ TAKVİMİ NİN KULLANIMI KONUSU كمة حول الا عجاز العددي ف القرآن واستعمال تلقو م لشميس ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme:

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

KURBANLIK HAYVANLARDA ARANAN ŞARTLAR. Muhammed b. Salih el-useymîn

KURBANLIK HAYVANLARDA ARANAN ŞARTLAR. Muhammed b. Salih el-useymîn KURBANLIK HAYVANLARDA ARANAN ŞARTLAR رش لا ضحية تريك Turkish Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme Muhammed Şahin Tetkik Ali Rıza Şahin 009-430 رش لا ضحية» باللغة لرتية «حممد بن صالح لعثيمني ترمجة

Detaylı

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli

Önsöz Nedir Müslüman olmanın bedeli İçindekiler Namaz tesbihatlarının anlamı... 3. Fatiha...8 Kevser Suresi.. 9 İhlas Suresi.. 10 Tebbet Suresi.......11 Nasr Suresi... 12 Kafirun Suresi...... 13 Maun Suresi..... 14 Kureyş Suresi...... 15

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı B KİTAPÇIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU GİRİŞ SINAVI A D A Y I N

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı B KİTAPÇIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU GİRİŞ SINAVI A D A Y I N T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı B KİTAPÇIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU GİRİŞ SINAVI 2010 Adı ve Soyadı Kurum Sicil No T.C. Kimlik No A D A Y I N :.. :.. :..

Detaylı

HAC SEMİNERİ -1 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ -1 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ -1 HOŞGELDİNİZ 2 3 SEYAHAT ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR İHRAM TERLİK SECCADE SIRT ÇANTASI PARA İNCE YAZLIK KIYAFET KRONİK HASTALIKLAR İÇİN İLAÇ CEP TELEFONU 4 SEYAHAT ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR

Detaylı

T.C. Pin: 16071 BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. Pin: 16071 BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 15/07/2015-E.31583 * B E K V C Z U 5 * T.C. Pin: 16071 BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı :85079807-201.01- Konu :Ramazan Bayramı Özel Programı... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

Detaylı

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Ekrem KELEŞ A- İyi bir İnsan ve İyi Bir Müslüman İçin Güzel Ahlâkın Önemi B- Güzel Ahlâkla Bağdaşmayan Bazı Kötü Tutum ve Davranışlar 1. Kazancına

Detaylı

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 [2005], sayı: 15, ss. 301-310.

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 [2005], sayı: 15, ss. 301-310. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 [2005], sayı: 15, ss. 301-310. FUSÛSUʹL-HİKEM ŞÂRİHİ ABDULLAH-I BOSNEVÎʹYE (Ö. 1054/1644) AİT BİR RİSÂLE: ER-RİSÂLE FÎ TEMESSÜLİ CİBRÎL Bekir Tatlı

Detaylı

BİLGİ NOTU RAMAZAN BAYRAMI ÖZEL PROGRAMI

BİLGİ NOTU RAMAZAN BAYRAMI ÖZEL PROGRAMI BİLGİ NOTU RAMAZAN BAYRAMI ÖZEL PROGRAMI Bayramlar, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, toplumda sevgi ve saygının pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın tesisine ve kazanılmasına vesile

Detaylı

İNŞİRAH. Sadr Kalb Fuad Lüb. Yılmaz DÜNDAR

İNŞİRAH. Sadr Kalb Fuad Lüb. Yılmaz DÜNDAR İNŞİRAH Sadr Kalb Fuad Lüb Yılmaz DÜNDAR YILMAZ DÜNDAR Euzü Billahi mineş şeytanir racim Bismillahir Rahmanir Rahiym. 1 İNŞİRAH - 3 ARALIK 2011 2 YILMAZ DÜNDAR 3 İNŞİRAH - 3 ARALIK 2011 İNŞİRAH Sadr Kalb

Detaylı

HAC VE UMRE YOLCULUĞU ÂDÂBI

HAC VE UMRE YOLCULUĞU ÂDÂBI HAC VE UMRE YOLCULUĞU ÂDÂBI [ Türkçe ] آداب رحلة الحج والعمرة ب[ اللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik: Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad المكتب التعاوني

Detaylı

ARAP DİLBİLİMİNDEKİ TERÂDÜF ve FURÛK ARGÜMANLARININ MUKAYESELİ TAHLİLİ -el-furûku l-luğaviyye ye Giriş (III)-

ARAP DİLBİLİMİNDEKİ TERÂDÜF ve FURÛK ARGÜMANLARININ MUKAYESELİ TAHLİLİ -el-furûku l-luğaviyye ye Giriş (III)- ARAP DİLBİLİMİNDEKİ TERÂDÜF ve FURÛK ARGÜMANLARININ MUKAYESELİ TAHLİLİ -el-furûku l-luğaviyye ye Giriş (III)- Ömer KARA * ÖZET Bu makale, terâdüf eleştirisi ve furûku l-luğaviyye ye giriş şeklinde tasarlanan

Detaylı

İletişim: isarya2006@mynet.com

İletişim: isarya2006@mynet.com İletişim: isarya2006@mynet.com 1424-2006 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... 4 İnsanın hayata bakışı nasıl olmalıdır?... 5 La İlahe İllallah Muhammedur Rasulullah... 12 Dünya hayatının değeri ve hayat tasviri... 15

Detaylı

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲(

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲( خطبة الحاجة ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ

Detaylı

Giriş Kur ân Kerîm, 23 yıl süren peygamberlik dönemi içinde Hz. Muhammed e (s.a.v.) vahiy yoluyla âlemlerin Rabbi olan Allâh katından indirilen bir kitaptır. 1 Fâtiha sûresiyle başlar Nâs sûresiyle biter.

Detaylı

MUHAMMED B. MUHAMMED RODOSÎZÂDE VE TA LÎKÂTUN ALÂ TEFSÎRİ KAVLİHİ TEÂLA VE YEKFURÛNE BİMÂ VERÂEHU VE HUVE L-HAKK ADLI RİSALESİ

MUHAMMED B. MUHAMMED RODOSÎZÂDE VE TA LÎKÂTUN ALÂ TEFSÎRİ KAVLİHİ TEÂLA VE YEKFURÛNE BİMÂ VERÂEHU VE HUVE L-HAKK ADLI RİSALESİ C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 405-426 MUHAMMED B. MUHAMMED RODOSÎZÂDE VE TA LÎKÂTUN ALÂ TEFSÎRİ KAVLİHİ TEÂLA VE YEKFURÛNE BİMÂ VERÂEHU VE HUVE L-HAKK ADLI RİSALESİ Mehmet

Detaylı

KAFİYE SUAL VE CEVAPLARI

KAFİYE SUAL VE CEVAPLARI KAFİYE SUAL VE CEVAPLARI 1-Bir ilme başlarken bilinmesi gereken 7 husus, kafiyede nedir? 1- Besmele 2-Hamdele- 3-Salvele- 4-İsmi kitab: Kafiye 5-Fenni kitab: Nahiv ا ال خ ت ر از عن الخطاء فى االعراب و

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

2.45 - (B sırrınca) Sabr ve Salat ile yardım isteyin; muhakkak ki bu huşu edenlerden başkasına

2.45 - (B sırrınca) Sabr ve Salat ile yardım isteyin; muhakkak ki bu huşu edenlerden başkasına ----- 1 - Fatiha suresi 7. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 24) ----- (١-٧) ص ر اط ال ذ ين ا ن ع م ت ع ل ي ه م غ ي ر ال م غ ض وب ع ل ي ه م و ل ا الض ال ي ن 1.7 - Sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril

Detaylı

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER!

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber bir gece Kâbe nin çevresinde uyku

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com أ و ل ر م ض ان ر ح م ة و أ و س ط ه م غ ف ر ة و آخ ر ه ع ت ق م ن الن ار Ramazan ın Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş tur (Beyhaki, Şuab,

Detaylı

Ehl-i Sünnet Akait Kitaplarında Kullanılan Mizan ile İlgili Hadisler

Ehl-i Sünnet Akait Kitaplarında Kullanılan Mizan ile İlgili Hadisler Ehl-i Sünnet Akait Kitaplarında Kullanılan Mizan ile İlgili Hadisler Dr. Bekir TATLI * Atıf / - Tatlı, B. (2007). Ehl-i Sünnet akait kitaplarında kullanılan mizan ile ilgili hadisler. Çukurova Üniversitesi

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kur'ân-ı Kerim'in Mekke'de ve hicretten önce nazil olan ayetleri. Surelerin mekkî ve medenî oluşları yapılan çeşitli tasniflere göredir. Başka bir ifade ile surelerin mekkî mi, yoksa medenî mi olduklarını

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Bingöl University Journal of Theology Faculty ISSN: 2147-0774 Cilt : III Sayı : 6 Yıl : 2015 / 2 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, hakemli bir

Detaylı

KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar

KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnas nda Yap labilecek Duâlar 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 627 Cep Kitaplar / 71 ADİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI Tashih: Yusuf Apayd n Mehmet Ali Soy Grafik &Tasar

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

Dr. Yüksel Salman. Editörden

Dr. Yüksel Salman. Editörden Editörden İ slam dini insanlığa yüksek insani ve ahlaki erdemleri öğretmek üzere gelmiştir. Dinin özünde samimiyet, içtenlik, katışıksız, saf bir inanç ve hayat vardır. İçten olmayan bir inançta nifak,

Detaylı

DİNLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

DİNLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ بسم اهلل الرحمن الرحيم DİNLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ Hamd sadece Allah adır. Salat ve selâm kendisinden sonra hiç bir peygamber gelmeyecek olan Hz.Muhammed e, O nun âline ve ashabına, kıyâmete kadar O na en

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

الا ح م ا تعلقة بصيام ست شوال

الا ح م ا تعلقة بصيام ست شوال 6 Günlük Şevval Orucuyla İlgili Hükümler الا حم اتعلقة بصيام ست شوال ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 الا حم اتعلقة بصيام ست شوال» باللغة الية

Detaylı

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Muhlis AKAR A. Helal Ve Haram Konusunda Genel Prensipler Şunlardır: 1.Helal ve Haram kılma yetkisi Allah a aittir. 2.Harama götüren şeyler de haramdır.

Detaylı

MÜDDESSĐR SÛRESİ KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM:

MÜDDESSĐR SÛRESİ KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM: MÜDDESSĐR SÛRESİ أ ع وذ ب االله م ن ال شي ط ان ال رج يم بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين و ال صلا ة و ال سلا م ع ل ى ر س ول نا م ح مد و ع ل ي ا ل ه و ص ح ب ه أ ج م ع ين ر ب اش ر ح ل ى ص د

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

Şeytanın Hileleri ve Korunma Yolları Hakkında Bir Çalışma: Risâle-i Teavvüz ve Tercümesi -Kaynak Tahlil ve Tahkiki- Dr.

Şeytanın Hileleri ve Korunma Yolları Hakkında Bir Çalışma: Risâle-i Teavvüz ve Tercümesi -Kaynak Tahlil ve Tahkiki- Dr. Şeytanın Hileleri ve Korunma Yolları Hakkında Bir Çalışma: Risâle-i Teavvüz ve Tercümesi -Kaynak Tahlil ve Tahkiki- Dr. Bekir TATLI Özet: Bu çalışmada söz konusu edilen risâlenin müellifi Mustafa b. Halîl

Detaylı

Ebu l-leys Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine

Ebu l-leys Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 53 Ebu lleys Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine On Turkish Translation of Abu llayth alsamarkandi s Qur an Commentary Abdülbaki ÇETİN * ÖZET Ebu lleys essemerkandî

Detaylı

# א ذ و ه و و ه א ن ه, -. / א! " א א $ % ت א' ) و א % رو + 0 0 ه 5 و א 0 ن %! + % و ي د א3. /, 4 - " و : %... א ) ر و ه 6 $ א ن %!

# א ذ و ه و و ه א ن ه, -. / א!  א א $ % ت א' ) و א % رو + 0 0 ه 5 و א 0 ن %! + % و ي د א3. /, 4 -  و : %... א ) ر و ه 6 $ א ن %! # א ذ و ه و و ن א ه ه א א א א ت و א ور و ه א ن و א د ي و : א... و ن א ه و ر כ 20 SORUDA DELÎLLERİYLE ORUÇ FIKHI MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh a mahsustur.

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim (İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah ın adıyla)

Bismillahirrahmanirrahim (İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah ın adıyla) بسم الله الر حمن ال رحيم Bismillahirrahmanirrahim (İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah ın adıyla) ك ت اب ا نز ل ن اه ا ل ي ك م ب ار ك ل ي د ب ر وا ا ي ات ه و ل ي ت ذ كر ا و ل وا الا ل ب اب Bu bereketli bir

Detaylı

NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!!

NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!! BIRAKIN NAMAZLARIMIZI HUŞU İÇERİSİNDE KILALIM!!! [ Türkçe ] دعونا نخشع في صلاتنا ب[ اللغة التركية [ Muhammed Şahin محمد بن مسلم شاهين Tetkik: Ümmü Nebil مراجعة: أم نبيل Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad

Detaylı

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır.

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır. 416 HELAK EDİLEN KAVİMLER VE HELAK SEBEPLERİ 1 Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine

Detaylı

Bider Yayınları No:1. M. İsmail Bağdatlı ÇOCUK HUTBELERİ

Bider Yayınları No:1. M. İsmail Bağdatlı ÇOCUK HUTBELERİ Bider Yayınları No:1 M. İsmail Bağdatlı ÇOCUK HUTBELERİ ÇOCUK HUTBELERİ Beylikdüzü İmam Hatip Mezunları Mensupları ve Gönüllüleri Derneği Eserin tüm hakları yazarına aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz.

Detaylı

Bu kitapçık; Diyanet İşleri Başkanlığı nın Temel Dini Bilgiler ve Dinimizi Öğreniyoruz adlı eserlerinden hazırlanmıştır.

Bu kitapçık; Diyanet İşleri Başkanlığı nın Temel Dini Bilgiler ve Dinimizi Öğreniyoruz adlı eserlerinden hazırlanmıştır. Bu kitapçık; Diyanet İşleri Başkanlığı nın Temel Dini Bilgiler ve Dinimizi Öğreniyoruz adlı eserlerinden hazırlanmıştır. Bu kitapçığın hazırlanmasında büyük emekleri ve yardımları olan değerli hocam Mehmet

Detaylı

HADİS METİNLERİ I. Hafta 10. Doç. Dr. Mehmet ÖZŞENEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

HADİS METİNLERİ I. Hafta 10. Doç. Dr. Mehmet ÖZŞENEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HADİS METİNLERİ I Hafta 10 Doç. Dr. Mehmet ÖZŞENEL Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 25, Erzurum, 2006 237. Thought of Secret Science And Evident Science in Sufism

Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 25, Erzurum, 2006 237. Thought of Secret Science And Evident Science in Sufism Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 25, Erzurum, 2006 237 TASAVVUFTA İLM-İ ZAHİR-İLM-İ BATIN ANLAYIŞI Ferzende İDİZ * ÖZET Sûfıler, herkesçe bilinen ilm-i zahir yanında bir de ilm-i

Detaylı

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah ım

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah ım ه Ek-3 BAYRAM DUASI 1 اع وذ ب اهلل م ن الش ي ط ان الر ج يم ب س م هللا الر ح م ن الر ح يم أ ل ح م د ل ل ر ب ال ع ال م ين و ال ع اق ب ة ل ل م ت ق ين و ل ع د و ان إ ل ع ل ي الظ ال م ين و الص ه لة و الس ه

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 11 Ocak 2015 Pazar Saat: 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (IV. OTURUM) 11 Ocak 2015 Pazar Saat: 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans Programı, Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, Sosyal Hizmet Lisans Programı,

Detaylı

KUR AN-I KERİM ÖZETİ 3 KUR AN-İ ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER İÇİN

KUR AN-I KERİM ÖZETİ 3 KUR AN-İ ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER İÇİN KUR AN-I KERİM ÖZETİ 3 KUR AN-İ ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER İÇİN Selçuk GÜLÜMSER 2015 Çatı Kitapları / Kur an-ı Kerim Özeti -3- Temmuz 2015, İstanbul Selçuk Gülümser Tüm hakları saklıdır. Eserin herhangi bir parçasının

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 2 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية 1436 Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ Ramazan ayı; ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. İslam dini Ramazan ayına büyük bir önem vermiştir. Ramazan ayına on bir ayın sultanı denilmiştir. Ramazan sözcük olarak

Detaylı

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ Rüstem BEŞLER I- Konunun Planı: 1-Çocuğun tanımı. Kısaca insan hayatının dönemleri. 2-Bebeklik dönemi vazifeler.(isim verme emzirme vb.) 3-Çocukluk dönemi vazifeler 4-Büluğ

Detaylı

31.ÂYE ÂYET KUR AN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSĐRDEN OKUNAN BÖLÜM:

31.ÂYE ÂYET KUR AN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSĐRDEN OKUNAN BÖLÜM: MÜDDESSĐR SÛRESĐ 31.ÂYE ÂYET أ ع وذ ب االله م ن ال شي ط ان ال رج يم بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين و ال صلا ة و ال سلا م ع ل ى ر س ول نا م ح مد و ع ل ي ا ل ه و ص ح ب ه أ ج مع ين ر ب اش

Detaylı