GÜMRÜK KANUNU SORULARI-I. 1- Aşağıdakilerden hangisi serbest dolaşımda bulunan eşya deyimine uymaz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK KANUNU SORULARI-I. 1- Aşağıdakilerden hangisi serbest dolaşımda bulunan eşya deyimine uymaz?"

Transkript

1 GÜMRÜK KANUNU SORULARI-I 1- Aşağıdakilerden hangisi serbest dolaşımda bulunan eşya deyimine uymaz? a) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya, b) Tümüyle Türkiye de elde edilen veya üretilen eşya, c) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya, d) Menşeli olmayan girdiler kullanılmak suretiyle, gördüğü işlem ve işçilik sonucu tarife pozisyonu değişen tekstil ürünleri, e) Geçici kabul veya geçici ithal yoluyla ithal edilip de kati ithale dönüştürülen eşya. 2- Gümrük Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi idari bir Karar olarak nitelendirilemez? a) Bağlayıcı menşe bilgisi, b) Gümrük idarelerinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya birden fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak kararı, c) Bağlayıcı tarife bilgisi, d) Kıymet tespitine ilişkin kuralların ne şekilde uygulanacağına ilişkin Başmüdürlük Kararı, e) Gümrük idaresince yükümlüye tebliğ edilen Vergi Mahkemesi Kararı, 3- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimidir? a) İhracat rejimi, b) Transit rejimi, c) Ortak transit rejimi, d) Antrepo rejimi, e) Serbest dolaşıma giriş rejimi, 4- Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması işlemi değildir? a) Bir serbest bölgeye girmesi, b) Dahilde işleme rejimine tabi tutulması, c) Gümrüğe terk edilmesi, d) Gümrüğe sunulması, e) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı,

2 5- Gümrük Kanunu nda temsil hakkı ile ilgili olarak aşağıda yazılı olanlardan hangisi yanlıştır? a) Temsil doğrudan veya dolaylı olabilir. b) Doğrudan temsil durumunda kendi adına hareket edebilir. c) Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek zorundadır. d) Transit taşımacılık yapanlar ile arizi beyanda bulunanlar hariç, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmalıdır e) Temsilci sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır. 6- Gümrük idarelerince ilgili lehine verilen kararlar hangi hallerde iptal edilir? I- Gümrük İdaresince ilgilinin lehine verilen kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde, II- Başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde, III- Kararın doğru ve tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti halinde. a) Yalnız I.. Durumda belirtilen şartın gerçekleşmesi halinde, b) Yalnız III. Durumda belirtilen şartın gerçekleşmesi halinde, c) Yalnız I ve II. Durumda belirtilen şartın gerçekleşmesi halinde, d) I, II ve III durumların tamamının gerçekleşmesi halinde, e) Hiçbiri. 7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bağlayıcı Tarife Bilgisi Kararı için doğru değildir? a) Bağlayıcı tarife bilgisi başvuruların yalnızca bir kalem eşya için yapılması gerekir. b) Bağlayıcı tarife bilgisi kararı, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin bir idari karardır. c) Bağlayıcı tarife bilgisi kararı, gümrük idarelerini tüm yükümlülere karşı bağlar. d) Bağlayıcı tarife bilgisi kararı, veridiği tarihten sonraki tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için bağlayıcıdır. e) Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir. 8- Bağlatıcı Tarife Bilgisinin geçerliliğini yitirmesi veya iptali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Talep edenin verdiği yanlış bilgiye dayanan bağlayıcı tarife bilgisi iptal edilir. b) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklik getirilen hükümlere uymaması, c) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki değişikliğe uymaması, d) Talep edenin verdiği yanlış bilgiye istinaden iptal eilen bağlayıcı tarife bilgisi kararı iptalin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren hüküm ifade eder. e) Türk Gümrük tarife cetvelinde değişiklik olması veya nomanklatör, izahname ve tarife pozisyonunda değişiklik olması halinde Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

3 9- Bağlayıcı Menşe Bilgisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bağlayıcı menşe bilgisi veridiği tarihten itibaren üç yıl geçerlidir. b) Bağlayıcı menşe bilgisi, hak sahibine, tercihli tarifeden yararlanma hakkı verir. c) Bağlayıcı menşe bilgisi başvurularının sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir. d) Menşe kurallarında, mevzuat düzenlemesi gereğince bir değişiklik olması ve verilen bilginin değişiklik ile getirilen hükümlere uymaması halinde bağlayıcı menşe bilgisi geçerliliğini yitirir. e) Talep edenin verdiği eksik ve yanlış bilgiye dayanılarak verilen bağlayıcı menşe bilgisi iptal edilir. 10- Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan, bilgi ve belgelerin saklama süresi ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bu bilgi ve belgeler 5 yıl süreyle saklanmak zorundadır. b) Serbest bölgeye konulan eşya için belge saklama süresi, eşyanın buradan çıktığı yılın sonundan itibaren 5 yıldır. c) Dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşya için belge saklama süresi, söz konusu gümrük rejiminin başladığı taihten itibaren 5 yıldır. d) Nihai kullanımları nedeniyle indirimli vergi uygulanan eşyada belge saklama süresi, eşya için gümrük gözetiminin bittiği yılın sonundan itibaren 5 yıldır. e) İhracat rejimine tabi tutulan eşyada belge saklama süresi beyannamenin tescil edildiği yılın sonundan itibaren 5 yıldır. 11- Bağlayıcı tarife bilgisi müracaatı hangi bazda yapılır? a) Bir fasıl kapsamı eşya için, b) Bir bölüm kapsamı eşya için, c) Tarife pozisyonu ve alt tarife pozisyonu için, d) Birden fazla kalem eşya için, e) Tek kalem eşya için. 12- Süre gün olarak belli edilmiş ise süre başlangıç tarihi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün mesai bitiminde sona erer. b) Başladığı gün hesaba katılmak suretiyle son gün mesai bitiminde sona erer. c) Başladığı güne isabet eden hafta sonundan itibariyle işlemeye başlar. d) Başladığı güne isabet eden hafta başından, hafta sonuna kadar devam eder. e) Hiçbiri.

4 13- Gümrük Kanununa göre süre ay olarak belli edilmiş gümrükçe onaylanmış bir işlem için, belirlenecek süre tespitinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Başladığı güne son ayda tekabül eden güne kadar devam eder. b) Sürenin bittiği ayda başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün mesai bitiminde sona erer. c) Başladığı güne son ayda tekabül eden günün mesai saati bitimine kadar devam eder. d) Süre iki ay belli edilmiş olması halinde, başladığı gün 31 Aralık 2005 ise bitim tarihi 28 Şubat 2006 mesai bitimine kadardır. e) Gümrük Kanununda belirtilen süreler, aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz ve ertelenemez. 14- Tarife kotası aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir? a) Dış ticaretin tarife önlemleri ile düzenlenmesidir. b) Dış ticaretin tarife önlemleri dışındaki her türlü araç ve politikalarla düzenlenmesidir. c) Bir takvim yılı içinde veya uygun görülen bir dönemde ithalatın miktar veya değer olarak sınırlandırılmasıdır. d) Bir mal yada mal gurubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim uygulanması veya muafiyet sağlanmasıdır. e) Hiçbiri. 15- Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz? a) O ülkede çıkarılan madencilik ürünleri, b) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, c) O ülkede toplanan bitkisel ürünler, d) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar, e) Menşeili olmayan girdiler kullanılarak en son esaslı işlem ve işçiliğe tabi tutularak o ülkede imal edilen ürünler. 16- Tercihli olmayan menşe kurallarına göre üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen tekstil ürünlerinden Gümrük Yönetmeliğinin 5 nolu ekinde yer alanlar için menşe kazanımı hangi durumda sağlanır? a) Menşeili olmayan giridilerin sınıflandırıldığı tarife pozisyonu dışında bir tarife pozisyonunda sınıflandırılacak bir işçiliğe tabi tutulması. b) 5 nolu ekin 3. sütununda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesine gerek olmaksızın pozisyon değişikliği olması yeterlidir. c) 5 nolu ekin 3. sütununda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmiş olması şartı aranır d) Gümrük Kanunun 19. maddesindeki en son esaslı işlem ve işçiliğe tabi tutulması yeterlidir e) Hiçbiri

5 17- Tercihli olmayan meşe kurallarına göre, üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen tekstil ürünleri dışındaki ürünlerde menşe kazanımı için hangi şart aranır? a) Menşeili olmayan girdilerin sınıflandırıldığı alt pozisyon dışındaki bir alt pozisyonda yer alması gerekir. b) Menşeili olmayan girdiler kullanılarak elde edilen ürünün esaslı sayılan işlem veya işçiliğin ötesinde bir işleme tabi tutulması yeterlidir. c) Gümrük Yönetmeliğinin 6 nolu ekinde yer almayan ürünler için o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik veya eylemin o ülkede yapılması gerekir. d) Yalnızca görünüş kalitesinin iyileştirilmesi veya iyi bir şekilde muhafazasına yönelik işlem yapılması e) Hiçbiri 18- Aşağıdakilerden hangisi menşei kazandırmayan işlem veya işçiliklerden değildir? a) Eşyanın ambalajında veya montajında değişiklik yapılması. b) Gümrük Yönetmeliğinin 5 nolu ekinde yer alan ürünlerin listesinin 3 ncü sütununda belirtilen işlem ve işçiliği görmesi. c) Eşya veya ambalajı üzerinde işaret veya etiket yapıştırılması. d) Parça halindeki ürünlerin basit montajının yapılması. e) Ayıklama, sınıflandırma, kurutma gibi basit işlem veya işçilikler. 19- Tercihsiz menşe kurallarına göre düzenlenen menşe belgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Menşe şahadetnamesi b) EUR. 1 Dolaşım Sertifikası c) A.TR Dolaşım Belgesi d) Form A menşe belgesi e) Hepsi 20- İthal konusu eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanabilmesi için aşağıdaki kurallardan hangisi doğrudur? a) Eşyanın anlaşma kapsamında olması. b) Menşeili olması. c) Anlaşmada belirtilen kurallara uygun menşei statüsü kazanması. d) Geçerli ve kurallara uygun bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelmesi, e) Hepsi 21- Türkiye ile AB arasında, AKÇT anlaşması ve Geleneksel Tarım Ürünleri Ticaretinde tercihli tarifeden yararlanmak için hangi belgenin ibrazı gerekir? a) ATR dolaşım belgesi b) Form A menşe belgesi c) EUR. 1 dolaşım sertifikası d) Menşe şahadetnamesi e) Fatura

6 22- Türkiye nin tek taraflı olarak bazı ülkeler veya ülke gruplarına tanıdığı tercihli tarife uygulamasından yararlandırılmak istenen eşyanın tercihli menşe kuralı ne şekilde belirlenir? a) Anlaşma kapsamı eşya için yapılan anlaşma ile, b) Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğ düzenlemesi ile, c) Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliği düzenlemesi ile, d) Bakanlar Kurulu Kararı ile, e) Yönetmelik ile. 23- Türkiye nin tek taraflı olarak bazı ülkeler veya ülke grupları veya toprak parçaları için tanıdığı tercihli tarife düzenlemesi aşağıdakilerden hangisidir? a) AKÇT Anlaşması b) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi c) Serbest Ticaret Anlaşması d) Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi e) İdari İşbirliği Anlaşması 24- İthal eşyasının kıymetinin satış bedeli olarak kabul edilebilmesi için ne tür bir satış olması gerekir? a) Konsinye satış. b) Geçici kabul hükümlerine göre gönderilmesi. c) Gönderenin mülkiyetinde kalmak üzere ödünç verilmesi. d) İhraç amaçlı satış. e) Ayrı bir tüzel kişiliği olmayan şubesine bedelsiz olarak gönderilen eşya. 25- Eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi, aşağıdaki koşullardan hangisine bağlı değildir? a) Satış veya fiyat, kıymeti belirlemekte olan eşya bakımından kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmalıdır. b) Eşyanın alıcısı tarafından elden çıkartılması veya kullanımı belirli durumlar hariç, hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır. c) Alıcı ile satıcı arasında bir ilişki bulunmamalıdır. Ancak ilişkinin varlığı durumunda bu ilişki fiyatı etkilememelidir. d) Alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı satış bedelinin reddedilmesi için tek başına bir gerekçe oluşturmaz e) Fiilen ödenecek veya ödenen fiyat, ithal eşyası için alıcının satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır.

7 26- Aşağıdakilerden hangisi eşyanın kıymetinin tespitinde kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir? a) Satış Bedeli Yöntemi b) İndirgeme Yöntemi c) Hesaplanmış Kıymet Yöntemi d) Referans Fiyat Yöntemi e) Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 27- Satış bedeli yöntemine göre kıymeti belirlenemeyen ithal eşyasının kıymetinin, aynı eşyanın satış bedeline göre belirlenmesinde hangi koşulun varlığı zorunlu değildir? a) Aynı eşya olmalıdır. b) Aynı veya yakın bir tarihte Türkiye ye ihraç edilen eşya olmalıdır. c) Farklı bir ülke menşe olmalıdır. d) Aynı ticari düzey ve aynı miktarda olmalıdır. e) Aynı menşeili olmalıdır. 28- Kıymet tespit yöntemlerinin uygulanmasında aşağıdaki hangi durumun varlığı halinde uygulanacak yöntem geçerli değildir? a) Yöntemler sırasıyla uygulanmalıdır. b) Bir önceki yöntemler tamamıyla terk edilmeden diğer yönteme geçilmez. c) Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi tüketilmeden indirgeme yöntemine geçilmez. d) Beyan sahibinin talebi ile benzer eşyanın satış bedeli yöntemi ile indrigeme yöntemi yer değiştirilebilir. e) İlk kullanılacak yöntem satış bedeli yöntemidir. 29- İthal eşyanın kıymetinin benzer eşyanın satış bedeline göre belirlenmesinde aşağıda sayılan durumlardan hangilerinin varlığına bağlıdır? I- benzer eşya olmalıdır. II- ticari düzey veya miktarlarının aynı veya birbirlerine yakın olmalıdır. III- Menşeleri aynı olmalıdır. IV- Satış tarihleri aynı veya yakın bir tarihi kapsamalıdır. a) Yalnızca I ve II nin varlığı gerekir. b) Yalnızca I in varlığı yeterlidir. c) Yukarıda sayılan dört şarttan herhangi ikisini sağlaması yeterlidir. d) Yalnızca I, II ve III ü sağlaması yeterlidir. e) Yukarıdaki şartlardan tamamını birden sağlaması gerekir.

8 30- İthal eşyasının kıymetinin belirlenmesinde indirgeme yönteminin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanamaz? a) Aynı veya benzer eşyanın ithalatçısı tarafından eynı veya yakın bir tarihte ithali yapılan eşyanın en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat esas alınır. b) Birim fiyattan eşyanın satışından mutad olan ödemeler kar ve genel giderler indirilir. c) Birim fiyattan mutad olan nakliye ve sigorta giderleri indirilir. d) Türkiyede ödenecek gümrük vergileri ve dahili vergiler ilave edilir. e) Türkiye ye ithal edilen ve ithal eşyası ile aynı cins olan eşyanın satışından mutad olarak ödenen komisyon ve genel giderler indirilir. 31- İthal eşyasının kıymetinin son yönteme göre belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisi esas alınamaz? a) Türkiye de üretilen eşyanın Türkiye içindeki satış fiyatı. b) Asgari gümrük kıymetleri. c) Eşyanın ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatı. d) Türkiyeden başka bir ülkeye ihraç edilen eşyanın fiyatı. e) Yukarıdakilerin hepsi. 32- Aşağıdakilerden hangisi fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlardan değildir? a) İthal eşyası için giriş liman veya mahalline kadar yapılan nakliye ve sigorta gideri. b) Fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş lisans veya royalti ödemeleri. c) Fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş ve alıcısı tarafından üstlenilmiş olan işçilik giderleri ve ambalaj bedeli. d) Satınalma komisyonları. e) Alıcı tarafından üstlenilmiş ve ithal eşyasının kıymetine dahil edilmemiş olan araç, gereç kalıp ve malzemeden uygun miktarda pay. 33- İthal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmeleri koşuluyla aşağıdaki giderlerden hangileri kıymete dahil edilmez? I -Eşyanın Türkiye gümrük bölgesine girişinden sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri. II -Eşyanın Türkiyedeki giriş liman ve mahalline kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri. III- Satınalma Komisyonları. IV- İthal eşyasının Türkiyede çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler. V- Satınalma komisyonları dışındaki komisyon ve tellaliye. a) Yalnız I, III ve IV b) Yalnız I, II ve III c) Yalnız II ve V d) Yalnız III ve V e) Hepsi

9 34- Gümrük Kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı halinde kabul edilir? a) Birbirinin memuru veya idarecileri olmaları. b) Birbirlerinin yasal ortaklarım olmaları. c) Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi. d) Aynı ailenin üyeleri olmaları. e) Hepsi. 35- Aşağıda yazılı olan hangi hallerde, eşyanın ambalajı ayrı olarak beyan edilir ve girdikleri tarife pozisyonlarına göre vergiye tabi tutulur? I- İthalat vergilerinden kaçınmak amacıyla ambalaj olarak getirilen eşya. II-Başlı başına ticari bir eşya niteliği taşımayan ve ait olduğu eşya ile kıymeti bir gösterilen kutu, kılıf, mahfaza vb.ambalaj maddeleri. III- Ait oldukları eşyanın faturasında kıymeti ayrı gösterilen ve aynı zamanda bağımsız bir ticari eşya niteliği arz eden eşyalar. IV-Alışılmış ve bilinen maddelerden olup, aynı zamanda ait olduğu eşyadan bağımsız bir ticari eşya niteliği arz etmeyen eşyalar. V-Alışılmış ve bilinen maddelerden olmayan eşyalar. a) Yalnız I, II ve IV tanımlanan eşyalar. b) Yalnız II, IV ve V de tanımlanan eşyalar. c) Yalnız II, III ve IV de tanımlanan eşyalar. d) Yalnız I, III ve V de tanımlanan eşyalar. e) Hepsi. 36- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş veya çıkış yapacak taşıtlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve bu bölgeden çıkışı gümrük kapılarından yapılır. b) Giriş ve çıkış kapıları ile hava taşıtlarının inebilecekleri havalimanları ilgili kuruluşların ve Gümrük Müsteşarlığının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenir. c) Genel hizmete açık olan demiryolları da gümrük yolu sayılır. d) Beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerle belirlenen gümrük kapıları dışında giriş yapanlar bu durumu en yakın gümrük idaresine bildirmek zorundadırlar. e) Mücbir sebeplerle belirlenen gümrük kapıları dışında eşya getirenler, eşyanın bulunduğu hal ve mahalden gümrük idaresini haberdar ederler.

10 37- Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya çıkan karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşıtlarının gümrük gözetimi ve denetimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve ve çıkan taşıtlar gümrüğün gözetimine ve aynı zamanda denetimine tabi tutulur. b) Türk donanmasına mensup harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri ve Bakanlar Kurulu Kararı ile gelen yabancı devletlerin hava harp gemilerinin içinde ticari eşya bulunsa dahi gümrüğün gözetimine tabi değildir. c) Taşıtların denetimi günün her saatinde yapılabilir. d) Yabancı limanlara giden gemilerin işleteni veya temsilcisi tarafından, geminin limandan hareketinden en az iki saat önce veri işleme tekniği yolu ile Genel Bildirim Formu doldurularak gümrük idaresine bildirimde bulunulur. e) Liman sahaları ve Boğazlarda 48 saatten fazla bekleyen transit gemilerin serbest pratika almaları zorunludur. Bu süreyi aşan transit gemiler, serbest pratika almaları sağlandıktan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulurlar. 38- Taşıtlar ve taşıdıkları eşyalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi uyulması gereken zorunluluklardan biri değildir? a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen gemiler mücbir sebep olmadıkça, gidecekleri limana göre mutad olan rotayı değiştiremezler. b) Türkiye Gümrük Bölgesine karayoluyla gelen taşıtların gümrük denetlemesi bitmeden ve ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan söz konusu taşıta yük ve yolcu alınıp verilemez, taşıt yoluna devam edemez. c) Gümrük işlemleri tamamlanıp harekete hazır olan gemiler, gümrük idaresinin verdiği izin kağıdının görevli gümrük memurları tarafından denetiminden sonra limandan ayrılabirilirler. d) Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye den yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az üç gün önce sahip veya acentesi tarafından ilgili gümrük idaresine bilgi verilir. e) Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri mücbir sebeplerle gümrük idaresinin bulunduğu hava limanı dışında bir havalimanına iniş yapmak durumunda kalırsa bu durumdan mahalli gümrük idaresini bilgilendirirler. 39- Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın gümrük gözetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği andan itibaren gümrük gözetimine tabidir. b) Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın serbest dolaşım statüsünde olup olmadığı saptanıncaya kadar gözetime tabidir. c) Özel amaca yönelik kullanım nedeniyle, indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma giren eşyada gümrük gözetimi serbest dolaşıma girişiyle sona erer. d) Serbest dolaşımda olmayan eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilinceye kadar gözetime tabidir. e) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın imhası talep edilmesi halinde imha edilinceye kadar gözetime tabidir.

11 40- Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve gümrük idaresince belirlenen yere getirilen eşyayı hangi kişiler gümrüğe sunmak zorundadır? a) Eşyanın sahipleri. b) Gümrük Müşavirleri. c) Gümrük idaresince görevlendirilen memurlar. d) Taşımayı yapan kuruluşça vekil tayin edilen tüm gerçek kişiler. e) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi veya yerine göre eşyanın gelişinden sonra taşınmasını üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulur. 41- Serbest bölgeye konulan eşyanın gümrüğe sunulması zorunluluğu olmamakla birlikte bazı durumlarda eşyanın gümrüğe sunulma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Serbest bölgeye girişiyle gümrük rejimi sona erecek eşyanın gümrüğe sunulması şarttır. b) Serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan eşyanın gümrüğe sunulması zorunlu değildir. c) Serbest bölgeye giren, çıkan veya burada kalan eşyadan fiziki muayenesinin yapılması gereken eşyanın gümrüğe sunulması gerekir. d) Serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesine ilişkin bir karadan sonra konulan eşyanın gümrüğe sunulması şarttır. e) Serbest bölgeden hiçbir gümrük rejimine tabi tutulmadan karayoluyla veya demiryoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine eşya getirildiği durumlarda eşyanın gümrüğe sunulması gerekir. 42- Gümrüğe sunulan eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar hangi statüde kalır? a) Serbest dolaşım statüsünde kalır. b) Onaylanmış işlem statüsü kazanır. c) Transit hükmünde kalır. d) Antrepo rejimine tabidir. e) Geçici depolanan eşya statüsünde kalır. 43- Özet beyan verilmesi ile ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi ne getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir. b) Özet beyan verildikten sonra bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine izin verilmez. c) Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir. d) Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır. Gerekli ayrıntıları içermesi halindeticari bilgiler ile liman veya taşıma bilgileri kullanılabilir. e) Yolcu beraberinde getirilen eşya için özet beyan aranmaz.

12 44- Özet beyan eksiklik/fazlalıklarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Taşıyıcı veya temsilcileri tarafından gümrük idarelerine verilen özet beyan veye özet beyan yerine geçen belgelerdeki kayıtlar ile eşyanın ilgili rejime tabi tutulduğu beyannamedeki kayıtlı miktarlar karşılaştırılarak, farklılık bulunması halinde, özet beyan eksiklik/fazlalık takibine geçilir. b) Özet beyandaki kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan eşya için gümrük idaresince Gümrük Yönetmeliği eki forma uygun olarak acentesine bildirimde bulunarak takibat başlatılır.. c) Havayolu şirketlerince ibraz edilen bir özet beyan eksiği eşyanın diğer bir uçakla geldiğinin veya bir özet beyan fazlası eşyanın diğer bir özet beyan içeriği eşya olduğunun bildirilmesi ve bu karışıklığın azami on gün içerisinde gerçekleşmiş olması durumlarının ispatı kaydıyla özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına geçilmez. d) Özet beyanda kayıtlı bulunan fakat boşaltma listesinde kayıtlı olmayan eşya özet beyan eksiğidir. e) Özet beyan eksiklik veya fazlalığının eşyanın tabiatı icabı yönetmeliğin 11 nolu ekinde belirtilen oranlarda olması halinde eksiklik/fazlalık takibatı yapılmayarak işlemleri gümrük idaresince tespit edilen miktar üzerinden yapılır ve ceza uygulanmaz. 45- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra aşağıdaki işlemlerden hangisine tabi tutulma zorunluluğu vardır? a) Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, b) Transit ticarete tabi tutulması, c) Elleçleme işlemine tabi tutlması, d) Tahlile tabi tutulması, e) Hepsi. 46- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrüğe sunulan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek işlemlerinin tamamlanması için Gümrük Kanunu ile belirlenen süreler, süreyi kesen haller ve ek süreler ile ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Deniz yoluyla gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutularak işlemlerinin tamamlanması gerekir. b) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret veya sair mevzuat gereği ibrazı gereken belgelerin alınması için geçen süreler yirmi veya kırkbeş günlük sürelerin hesabında dikkate alınmaz. c) Eşyanın idari veya adli bir takibata konu olması halinde geçen süreler süre hesabında dikkate alınarak kalan süre verilir. d) İlgilinin doğrudan veya mutad haberleşme araçlarıyla süresi içerisinde müracaat etmesi halinde gerekçesiz olarak bir aya kadar gümrük idaresince ek süre verilebilir. e) Belirtilen süre ve ek süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulup işlemleri bitirilmeyen eşyaya tasfiye hükümleri uygulanır.

13 47- Aşağıdakilerden hangisi geçici depolama açma ve işletme izni almak üzere müracaat edenlerden aranacak şartlardan değildir? a) İzin almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyelerinin Gümrük Yönetmeliğinde sayılan fiillerden dolayı mahkum olmamaları şarttır. b) Limited şirketlerde kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkili olanların Yönetmelikte sayılan fiillerden mahkum olmamaları şarttır. c) İzin başvurusunda bulunan şirketin sermayesinin %1 inden fazlasına sahip gerçek kişilerin de Yönetmelikte belirtilen fiillerden mahkum olmamaları şarttır. d) Geçici depolama yeri izni alanlar izinden sonra da Yönetmelikte belirtilen fiillerden dolayı mahkum olurlarsa izinleri iptal edilir. e) Yönetim kurulu üyeleri ile sermayenin %10 undan fazlasına sahip olanlardan yabancı uyruklu olanların suç konusu fiillerden mahkum olmadıklarına ilişkin beyanlarına itibar edilir. 48- Aşağıda yazılı olan eşyalardan hangileri geçici depolama yerlerine alınmaz? I-Rezerveli eşya, II-Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler, III-Sahip veya taşıyıcıları belli olmayan eşya, IV-Bir arada bulundukları eşya için tehlike oluşturan eşya, V-Muhafazası özel düzenek ve tesise ihtiyaç gösteren eşya. a) Yalnızca I, III ve IV. b) Yalnızca III ve V c) Yalnızca II, IV ve V. d) Yalnızca I ve IV. e) Hepsi 49- Aşağıda yazılı eşyalardan hangisi geçici depolama yerlerindeki rezerve yerine alınmaz? a) Kırık ve tamire muhtaç kaplar, b) Altın, gümüş ve platinden yapılmış kıymetli eşya, c) Antika eşyası, d) Dağınık eşya, e) X-Rey cihazı.

14 50- Eşyanın başka bir geçici depolama yeri veya antrepoya naklinde aşağıda yazılı olanlardan hangileri doğrudur? I-Aynı gümrük idaresinin denetimindeki geçici depolama yeri ile antrepo arasındaki taşıma transit rejimi hükümlerine göre taşınır. II-Başka bir gümrük idaresinin denetimindeki geçici depolama yerine veya antrepoya nakli istenen eşya transit rejimi hükümlerine göre taşınır. III-Aynı şehir içerisindeki başka bir gümrük idaresinin denetimindeki geçici depolama yerine nakli istenen eşya transit rejimine tabi tutulmadan memur refakatiyle taşınır. IV-Gümrük Kanununun 46 ncı maddesinde öngörülen süreler, başka bir geçici depolama yerine nakledilen eşya için yeniden başlar. V-Aynı gümrük idaresinin denetimindeki geçici depolama yerleri arasında nakli istenen eşyanın taşınmasında transit rejimi hükümleri uygulanmayarak memur refakatinde taşınmasına gümrük idaresince izin verilebilir. a) Yalnızca I, II ve IV. b) Yalnızca II, III ve V. c) Yalnızca III ve IV. d) Yalnızca II, IV ve V. e) Hepsi. 51- Daha önce bir transit rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve transit olarak taşınan eşyaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Eşya gümrüğe sunulur. b) Özey beyan verilir. c) Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulur. d) Geçici depolama yerine alınır. e) Hiçbiri uygulanmaz. 52- Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümlerine göre taşınması talep edilen eşyaya aşağıdaki hükümlerden hangileri uygulanır? I-Eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümleri, II-Özet beyan verilmesine ilişkin hükümleri, III-Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin hükümleri, IV-Eşyanın geçici depolama yerine alınmasına ilişkin hükümleri, a) Yalnızca I ve II. b) Yalnızca III ve IV. c) Hepsi. d) Hiçbiri, e) Yalnızca III.

15 53- Taahhütlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen geçici depolama yeri işleticilerinin işletme izni aşağıda yazılı hangi merci tarafından geri alınabilir? a) Bağlı olduğu Gümrük Müdürlüğü. b) Gümrük Müsteşarlığı, c) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü d) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü, e) Dış Ticaret Müsteşarlığı. 54- Gerek üzerlerinde gerekse iç veya dış ambalajlarında, üretildikleri ülkeden başka bir ülke menşeili olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran eşya için aşagıdakilerden hangisi doğrudur? I-Türkiye ye ithaline izin verilmez. II-Türkiye den transit geçişine ilgili gümrük müdürlüğünce izin verilir. III-Antrepo veya geçici depolama yerine alınmasına kesinlikle izin verilmez. IV-Bu eşyanın transitine izin vermeye, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilidir. a) Yalnızca I b) Yalnızca I ve II c) Yalnızca I ve III d) Yalnızca I ve IV e) Hepsi. 55- Aşağıdaki eşyalardan hangilerinin gümrük işlemleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarınının korunması hakkındaki mevzuat kapsamındaki hakların ihlali nedeniyle gümrük idarelerince durdurulabilir veya eşyaya el konabilir? a) Yetkisiz olarak hak sahibinin geçerli tescilli markası ile aynı ticari markayı taşıyan sahte eşyanın, b) Sahte eşyanın tamamlayıcısı niteliğinde olan etiket, logo, kullanım klavuzu, garanti belgesi ve marka simgesi taşıyan ambalajları, c) Hak sahibi veya hak sahibi tarafından yetkilendirilen kişiden izin alınmadan kopyalanan veya bu kopyalar kullanılarak üretilen taklit eşyayı, d) Patant veya faydalı model hakkını ihlal eder mahiyetteki eşyayı, e) Yukarıda sayılan eşyaların tamamını. 56- Bir eşyanın ihracatı hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine aşağıda belirtilen hangi hakların ihlali gerekçesiyle gümrük idarelerince resen durdurulmaz? a) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilmiş bir marka hakkının ihlali gerekçesiyle, b) 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK ye göre tescil edilmiş bir coğrafi işaret hakkının ihlali gerekçesiyle, c) 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK ye göre tescil edilmemiş bir hakkın ihlali gerekçesiyle, d) 551 sayılı Patent haklarının Korunması Hakkında KHK kapsamında patenti alınmış bir hakkın ihlali gerekçesiyle, e) Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kapsamına giren bir telif hakkının ihlali gerekçesiyle.

16 57- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatı kapsamında korunan bir hakkın ihlali gerekçesiyle hak sahibi veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idarelerince aşağıda belirtilen hangi işlemlerde resen durdurulabilir? I-Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya, II-İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya, III-Yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşyaya, IV-İmhası talep edilen eşyaya, V-Yeniden ihraç edilecek eşyaya, a) Yalnız I ve III. b) Yalnız II ve V. c) Yalnız I, II ve V. d) Yalnız I, IV ve V. e) Tamamı. 58- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal eder nitelikteki eşyaya ilişkin olarak hak sahibi tarafından henüz gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? a) Eşyanın tanınmasına yardımcı olacak bir belge ile kendisinin hak sahibi olduğunu kanıtlayan bir belge sunmalıdır. b) Taşımaya veya ambalajlara ilişkin ayrıntıları bildirmelidir. c) İthalatçı, ihracatçı veya taşıyıcıya ilişkin bilgileri bildirmelidir. d) Hak sahibi başvuru dilekçesinde gümrük idaresinin harekete geçme sürenin uzunluğunu başvuru tarihinden itibaren 30 günü geçmeyecek şekilde belirtmelidir. e) Eşyanın bir örneğini sunmalıdır. 59- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatı kapsamında, hak sahibi tarafından haklarının ihlali nedeniyle gümrük idaresine yapılan müracaat sonucu, gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren aşağıda belirtilen hangi hallerde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır? I-Kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde esas hakkında yetkili mahkeme nezdinde dava açılmaması halinde, II-Kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılmaması halinde, III-Yetkili mahkeme nezdinde dava açılmış olsa dahi tedbir niteliğinde karar alınamaması halinde, IV-Yargı kararının eşya üzerinde bir tedbir konulmasına gerek bulunmadığı yönünde olması hallerinde, V-Gümrük Müsteşarlığınca ilgili gümrük idaresine talimat verilmesi halinde, a) Yalnız II ve IV. b) Yalnız I, III ve IV. c) Yalnız I, II, ve III. d) Yalnız I ve V. e) Hepsi.

17 60- Gümrük idareleri fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin açık deliller olması durumunda...geçerli bir başvuruda bulunmasını teminen...boyunca bu şekilde tespit edilen eşyanın işlemlerini durdurmaya ve eşyaya el koymaya yetkilidirler. Yukarıda yazılı ifadenin Gümrük Yönetmeliği hükümlerine uygun ve doğru olması için belirtilen boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? a) Hak sahibinin / 3 iş günü b) Beyan sahibinin / 3 işgünü c) Hak sahibinin / 10 iş günü d) Eşya sahibinin / 5 iş günü e) Hiçbiri. 61- Serbest dolaşımda bulunan eşya için ihracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi beyanında bulunulması halinde gümrük gözetimi ne zamana kadar devam eder? I-Gümrük beyannamenin işlemlerinin tamamlanıp kapatılmasına kadar, II-Gümrük beyannamesinin iptaline karar verilmesi halinde iptal edilmesine kadar, III-Beyanname konusu eşyanın imhasına karar verilmesi halinde, imha kararının alındığı tarihe kadar, IV-Beyannamenin tescil tarihinden itibaren eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya kadar, V-Eşyanın imhasına karar verilmesi halinde imha işlemi tamamlanıncaya kadar. a) Yalnız I, II ve V. b) Yalnız II, III ve IV. c) Yalnız III, IV ve V. d) Yalnız II, IV ve V. e) Tamamı 62-Aşağıdakilerden hangisi gümrük beyannamesi olarak kabul edilmez? a) ATA Karnesi, b) Kumanya listesi, c) Tek idari belge, d) Elçilik mektubu, e) Özet beyan, 63-Aşağıda yazılı olan hangi nedenle tescil edilmiş bir beyanname başkasına devredilemez? a) Devreden ile devralanın yazılı müracatına istinaden vergisel ve cezai yükümlülük devralan tarafından kabul edilmek kaydıyla devir işlemi yapılabilir. b) BİLGE Sistemi böyle bir değişikliğe izin vermediğinden. c) Beyanname eki belgeler, tescil tarihindeki yükümlü adına kayıtlı bulunduğundan. d) Tescil edilen beyannamenin ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezasından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağladığından. e) Hiçbiri.

18 64-Gümrük Kanununun 63 ncü maddesi gereğince tescil edilmiş bir beyannamede belirli durumlarda beyan sahibinin talebi ile düzeltme yapılabilir. Ancak beyanın bağlayıcılığı hükmü çerçevesinde aşağıda yazılı olan hangi durumlarda beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez. I- Bilgilerin yanlış olduğunun idarece tespit edilmesinden sonra, II- Beyannamenin onay memuruna tesliminden sonra, III- Beyamn sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden sonra, IV- Sonradan kontrol hükümleri hariç, eşyanın tesliminden sonra, a) Yalnız I ve II b) Yalnız I, III ve IV c) Yalnız II ve IV d) Yalnız II,III ve IV e) Tamamı 65-Bir beyanname kapsamı olup farklı kalemlerde ve farklı tarife pozisyonuna dahil eşyadan bir kaleminin çekilebilmesi aşağıdakilerden hangilerinin varlığı halinde kabul edilir? I- Beyan sahiplerince yazılı olarak talep edilmesi, II- Eşyanın muayenesinin yapılmasından sonra, III- Muayene sonucu cezai bir durumun varlığı halinde bunun yükümlüsüne tebliğinden sonra, IV- Para cezası var ise ödenmesinden sonra. a) Yalnızca I b) Yalnızca I ve II c) Yukarıdakilerin tamamın varlığı halinde, d) Yalnızca I ve III, e) Yalnızca I ve IV 66-Bir beyanname kapsamı olup farklı kalemlerden olan eşyadan bir kaleminin çekilmesi talebinin kabulü halinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gümrükten çekilecek kısım için ayrı bir kısmi beyanname tescil edilir ve çekilecek kısmın vergi tahakkuku bunun üzereinden yapılır. b) Asıl beyannameye uygun olmayan kısmi beyannameler kabul edilmeyerek gerektiğinde düzeltmeye ilişkin hükümler çerçevesinde işlem yapılır. c) Eşyanın kalan kısmı içinde ayrı bir beyanname verilir ve ilk beyanname iptal edilir. d) Eşyanın kalan kısmı için ayrıca beyanname aranmaz ve vergi tahakkuku asıl beyanname üzerinden yapılır. e) Eşyanın beyan edilen gümrük rejimine tabi tutulmasının imkansız olması halinde eşya bir kalem veya bir kap olsa dahi bölünebilir.

19 67-Tescil edilmiş beyannamelerin iptaliyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Gümrük idareleri, beyan sahibinin talebi üzerine ve eşyanın yanlışlıkla beyan konusu rejime tabi tutulması ve bu rejime artık tabi tutulmasının mümkün olmadığının kanıtlanması kaydıyla beyannameyi iptal edebilir. b) Beyannamelerin iptali halinde yürürlükteki cezai hükümler uygulanmaz. c) Beyannamenin iptaline ilişkin taleplerin süresi içerisinde yapılması gerekir. d) İptal edilen beyanname içeriği eşyanın farklı bir gümrük rejimine tabi tutulması mümkündür. e) Gümrük idaresince eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya muayene edilmeden beyanname iptal edilemez. 68-Basitleştirilmiş usul uygulamasından yararlanmak için aşağıdaki koşullardan hangisi aranmaz? a) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracat beyanname toplam sayısının %1 ni aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca ceza uygulanmaması, b) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracat beyanname toplam sayısının %1 ni aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 235 ve 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması, c) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracat beyanname toplam sayısının %1 ini aşan ve aynı zamanda 5 den fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 234 ve 236 ncı maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması, d) B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi için başvuru tarihinden itibaren geriye doğru bir ay içerisinde en az 100 işçi istihdam ediyor olması ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması gerekir. e) İhracatçılar için, bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliği kayıtlarına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi veya İhracatçılar Birliği tarafından performans ve güvenirliğinin onaylanmış olması. 69- A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için aşağıdaki özel koşullardan hangilerinde en az birinin sağlanması gerekir? I- YGM ile sözleşme yapılan ayın ilk gününden geriye dönük iki yılın her oniki aylık dönemi itibariyle asgari 25 milyon FOB/ABD doları kıymetinde eşyanın fiili ihracatının yapılmış olması. II- III- İmalatçı-İhracatçı olması, YGM ile sözleşme yapılan ayın ilk gününden geriye dönük iki yılın her oniki aylık dönemi itibariyle gerçekleştirilen ithalat ve ihracat toplamının asgari 100 milyon ABD doları kıymetinde olması, IV- Sektörel Dış Ticaret Şirketi olması, V- Dış Ticaret Sermaye şirketi olması. a) Yalnızca I,II ve III, b) Yanızca I ve III c) Yanızca II,III ve V, d) Yalnızca III,IV ve V, e) Yalnızca I,IV ve V.

20 70- B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olanlar aşağıda belirtilen basitleştirilmiş prosedürlerden hangisinden yararlanamazlar? a) Basitleştirilmiş Kontrol Yöntemi uygulamasından, b) Götürü Teminat uygulamasından, c) Kayıt yoluyla beyan uygulamasından, d) Eksik bilgi veya belge ile beyan yapma uygulamasından, e) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize etme yetkisinden faydalanma. 71- C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olanlar aşağıda belirtilen basitleştirilmiş prosedürlerden hangisinden yararlanamazlar? a) Eksik bilgi ile beyan yapabilme, b) Kısmi teminat kolaylığından yararlanma, c) Eksik belge ile beyan yapabilme, d) Götürü teminat uygulanmasından yararlanma, e) Yaygın basitleştirilmiş usul uygulamasından yararlanma, 72-Serbest dolaşıma giriş rejiminde, basitleştirilmiş prosedür kapsamında eksik bilgi ile yapılan beyanlarda aşağıdaki bilgilerden hangilerinin bulunması zorunludur? I- Beyan sahibinin kimliği, taşıt aracının özelliği ve kayıtlı olduğu ülke, kapların adedi, cinsi ve özet beyana ilişkin bilgiler ve beyan sahibinin imzası, II- Tercihli tarifeden yararlanmasını sağlayan bilgi ve belgelerin tamamının mevcut olması, III- Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin tam olarak tespitini sağlayacak şekilde tanımlanmış olması, IV- İlgili rejime girişini sağlayacak olan bilgi ve belgelerin mevcut olması, a) Yalnızca I,II ve III b) Yalnızca II,III ve IV c) Yalnızca II ve IV d) Yalnızca I,III ve IV e) Hiçbiri. 73- Serbest dolaşıma giriş rejiminde eksik beyanların tamamlanması için beyan sahiplerine tanınan sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren üç ayı geçemez. b) İndirimli veya sıfır oranında ithalat vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksik olarak ibrazı halinde bu belgelerin tamamlanması için talep halinde üç aya kadar ek süre verilebilir. c) Eksik belgelerin tamamlanması için gereken süre beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez. d) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması halinde ve gerekli olduğunun kanıtlanması halinde daha uzun bir süre verilebilir. e) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması kaydıyla daha önce verilen süreye ek süre verilebilir.

21 74- Serbest dolaşıma giriş rejiminde eksik bilgi veya belge ile beyan yapılması halinde, eşyanın serbest dolaşıma girişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gümrük idarelerinin eksik bir beyanı kabul etmesi, başka nedenler bulunmadığı takdirde beyannamesi tescil edilmiş eşyanın serbest dolaşıma girişini engellemez. b) Basitleştirilmiş prosedür kapsamında eksik belge ile yapılan beyanda, eksik belge; indirimli ve sıfır vergi oranı ile ilgiliyse, gümrük vergileri normal oranlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir ve tamamlayıcı beyan ile ibraz edilmesi halinde indirimli oran ile normal oran arasındaki fark iade edilir. c) Eksik belge; muafiyet hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ise, muafiyet hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir. d) Eksik beyanın, geçici bir kıymet bildirimini içermesi halinde, bu bildirime dayanılarak gümrük vergileri hesaplanır. e) Eksik belgeler süresi içinde gümrük idaresine sunulmadığı taktirde, indirimli oran ile normal oran arasındaki fark vergiler gecikme zammı oranında faiz uygulanmak suretiyle hesaplanan vergilerin yükümlüsünce on gün içinde ödenmesi zorunludur. 75-Aşağıda yazılı eşyalardan hangisi özelliği olan eşya olarak nitelendirilemez? a) İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü aşılar. b) Uçak ve gemilerde acil kullanılma zorunluluğu bulunan ve makinaların tamirinde kullanılacak yedek parçalar veya gerekli aletler. c) Canlı hayvanlar ve bunların üretilmesi için getirilen yumurtalar. d) Belirli bir ısıda muhafazası gereken tıbbi tahlillerde kullanılacak hazır kitler. e) Periyodik olarak yayınlanan gazete ve dergilerin basımı için gerekli malzeme ve cihazlar. 76-Aşağıda yazılı olan eşyaların hangisinde, serbest dolaşıma giriş beyanı, ticari veya idari belge ile yapılamaz? a) İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü aşılar. b) İnsan sağlığı için önem arz eden kalp kapakçığı, canlı doku,kan ve kan plazması gibi belli fiziksel koşullarda korunması zorunlu ürünler. c) CİF kıymeti 1500 EURO yu geçmeyen eşyayı sürekli ve periyodik olarak aynı gümrük idaresinden ithal edenler. d) Canlı hayvanlar ile bunların üretilmesi için getirilen yumurtalar. e) Akvaryum balıkları

22 77-Eşyanın kayıt yoluyla serbest dolaşıma girişi için kendilerine izin verilenler aşağıdaki yükümlülüklerden hangisine uymak zorunda değildir? a) Gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü yere gelen eşya, belirlenen bir form ile ilgili gümrük idaresine bildirilmelidir. b) Gümrük idaresince belirlenen veya uygun görülen yere gelen eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesi vermek zorundadırlar. c) Eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulanması için gereken belgeler hazır olmalıdır. d) Gelen eşya kayda alınmalıdır. e) Kayıt, eşyanın teşhisi için bütün bilgileri ve kayıt tarihini içermelidir. 78-Gümrük antrepo rejimi uygulanmış eşyanın serbest dolaşıma girişinde, sadece eksik belgeyle beyan ve beyanname yerine idari veya ticari belge verilmesi şeklindeki basitleştirilmiş prosedür, aşağıdaki antrepo tiplerinden hangisinde uygulanabilir? a) A Tipi b) B Tipi c) C Tipi d) E Tipi e) F Tipi 79- Serbest dolaşıma giriş rejiminde tamamlayıcı beyan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tamamlayıcı beyanlar serbest dolaşıma giriş beyanları ile yapılır. b) Bir ay içerisinde gerçekleştirilen basitleştirilmiş işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyanların izleyen ayın ilk üç iş günü içinde yapılması gerekir. c) Tamamlayıcı beyanlarında tescil edilmesi gerekir. d) Daha önce idari veya ticari belge ile işlem yapılmış ise,tamamlayıcı beyanda bu belgelerin tescilinde kullanılan bilgilerin yer alması gerekir. e) Beyanın kayıt yoluyla yapılması durumunda, tamamlayıcı beyanda kayda ilişkin bilgilerin yer alması gerekir. 80- Gümrük antrepo rejiminde eksik beyanda bulunan kişilerin söz konusu beyanlarında aşağıdaki unsurlardan hangilerinin bulunması zorunludur? I- Eşyanın teşhisini mümkün kılacak her türlü bilgi ve belge bulunmalıdır. II- Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını sağlayacak bilgi belgeler bulunmalıdır. III- Eksik belgeyle beyan D tipi antrepo için kullanılması halinde, eşyanın niteliği, kıymeti ve tarife pozisyonunu mümkün kılacak bilgiler bulunmalıdır. IV- Eşyanın miktarı bulunmalıdır. a) Yalnızca I ve IV b) Yalnızca I,II ve IV c) Yalnızca I,III ve IV d) Yalnızca II,III ve IV e) Hepsi.

23 81- Aşağıdaki eşyalardan hangisi sözle beyana tabi değildir? a) Dışarıdan gelen yolcu ve turistlerin zati eşyası veya vergiye tabi olupta ticari nitelik ve miktarda olmayan eşyası. b) Kamu kurum ve kuruluşları adına gelen eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya. c) Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış ev eşyası. d) Türkiye de yapılan veya yapılacak milletlerarası yarışmada mükafat olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya. e) Değeri 300 EURO yu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine ğönderilen veya yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşya. 82-Aşağıdakilerden hangisi ihracatta sözlü beyana tabi değildir? a) 96/10 Sayılı Bedelsiz İhracat Tebliği kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teammüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım eşyası. b) Yolcuların beraberlerinde götürecekleri zati eşya. c) Bilim adamı, sanatçı ve işçilerin mesleklerini icra için beraberlerinde götürdükleri aletleri ve takımları. d) Türkiye de vefat edn yabancıların ülkelerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden zat ve ev eşyası. e) Kara sınırı bölgesinde yaşayanların kendi ihtiyaçları için sınırın öbür tarafına beraberlerinde götürecekleri eşya ve hayvanları. 83-Aşağıda yazılı eşyalardan hangisi muayeneye tabi tutulabilir? a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya. b) Yabancı devlet başkanları ve ailesinin beraberinde gelen veya ikametleri sırasında getirtecekleri eşya ve taşıtları. c) Gümrük Kanununun 167/3-a maddesi kapsamında gelipte Milli Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden bildirilen eşya. d) Türkiye deki yabacı temsilcilik veya konsoloslukların resmi bir görevin yapılması için getirtecekleri belgeler, taşıtlar ve diğer eşyalar. e) Petrol Kanununa istinaden her türlü vergi ve fondan muaf olarak ithal edilecek eşyalar. 84- Eşyanın yapılan kısmi muayenesinde, cins, nevi veya niteliği itibariyle beyana göre daha yüksek bir tarife uygulanmasını gerektirecek derecede aykırılık görüldüğü ve uygulamadan doğan vergi farkı...geçtiği taktirde, muayene eşyanın... ve vergi tahakkuku bu sonuca göre yapılır. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıda yazılı hangi ifadeler gelmelidir? a) %10 u --- kalan kısmına uygulanmaz b) % 5 i ---kalan kısmına uygulanmaz c) % 5 i ---kalan kısmınada uygulanır d) % 1 i ---kalan kısmınada uygulanır e) % 10 u ---kalan kısmınada uygulanır

24 85- Beyanname konusu vergiye tabi eşyanın yapılan muayenesinde miktar bakımında bulunan farklar için, yapılacak işlemler bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.? a) Eşyanın faturasında satış birimi kg, ton veya libre gibi ağırlık ölçüsüne göre belirlenmiş ise, yapılan kısmi muayene sonucu %5 i geçmeyen bir fazlalık olması halinde beyan sahibinin bütün kapları açtırma hakları saklı olmak kaydıyla, miktar fazlalıkları açılmayan kaplarada sirayet ettirilmek suretiyle verği matrahı hesaplanır. b) Eşayanın faturasında satış birimi adet, baş, sayı ve metre gibi ölçüler ile belirlenen eyanın, kısmi muayenesi yapılan kaplarda, bu ölçülere göre fazlalık görüldüğü taktirde, kapların tümü açılır ve muayene sonucu bir tutanak ile idare amirine bildirilir. c) Muayene sonucu beyannamede kayıtlı olmayan bir eşyaya rastlandığı taktirde durum bir tutanakla tespit edilerek idare amirine sunulur. d) Muayene sonucunda bulunan eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı Gümrük Yönetmeliğinin 14 nolu ekinde belirtilen oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, işlemler beyan edilen miktarlar üzerinden yapılır. e) Kıymetleri üzerinden vergiye tabi eşyanın açılan kaplarında, faturasında yazılı olan satış birimine göre noksanlık görülürse, beyan edilen ve faturasında kayıtlı olan kıymeti tahakkuka esas tutulur. 86- İthalinde süreklilik bulunan eşyanın göndericisi, alıcısı ve menşeinin aynı olması ve beyannamenin tescil tarihi itibariyle en fazla bir yıl öncesine ait aynı eşyanın tahlil raporlarına hangi durumlarda itibar edilmez? a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 nci faslında yer alan ambalajlı tüm ürünlerde. b) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27,28 ve 29 uncu fasıllarında bulunan ambalajlı tüm ürünlerde. c) Gümrük Yönetmeliğinin Ek-28 de yer alan ambalajlı tüm ürünlerde, d) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (2701 ila 2705 ve 2716 hariç), 28,29 uncu fasılları ile 3901 ile başlayarak 3915 dahil bu tarife pozisyonlarda yer alacak ve dökme olarak gelen eşyada. e) Hiçbiri. 87-Tahlil neticelerinin tebliğinden itibaren...içinde sahipleri tarafından müracaat edilerek alınmayan numuneler gümrüğe terk edilmiş sayılır. Tahlil neticelerinin tebliğinde sahiplerince geri alınmayacağı yazılı olarak beyan edilen numuneler bu bildirim tarihinden...sonra tasfiye olunur. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) 15 gün / 1 ay b) 1 ay / 3 ay c) 1 ay / 15 gün d) 15 gün / 15 gün e) 1 ay / 1 ay

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

**07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan " Gümrük Yönetmeliği"nin 591. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır.

**07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan  Gümrük Yönetmeliğinin 591. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır. GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ Gümrük MüsteĢarlığından Resmi Gazete Tarihi: 31/05/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24771 (Mükerrer) **07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan " Gümrük Yönetmeliği"nin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Gümrük beyannamesi ÜÇÜNCÜ KISIM Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Beyanı MADDE 112 (1) Yazılı

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 4458 sayılı Gümrük Kanununun hazırlanmasına neden olan iki ihtiyaç vardı. 1. Her şeyden önce, dünya ticareti sürekli gelişmekte, teknoloji ve özellikle iletişim baş döndürücü

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanimlar

GÜMRÜK YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanimlar GÜMRÜK YÖNETMELIGI BIRINCI KISIM Genel Hükümler BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanimlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, 4458 sayili Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördügü

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ B

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 ADAYIN ADI VE SOYADI: KİTAPÇIK TÜRÜ B BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı : 86)

T.B.M.M. (S. Sayısı : 86) Dönem : 21 Yasama Yılı : 1 T.B.M.M. (S. Sayısı : 86) 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

GÜMRÜK REJĠMLERĠ VE REJĠMLERLE BAĞLANTILI GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ

GÜMRÜK REJĠMLERĠ VE REJĠMLERLE BAĞLANTILI GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ GÜMRÜK TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI DERS NOTU: DERSĠN AMACI:Sürücüler gerek Uluslar arası,gerekse Yurtiçi taşımacılık yapar iken Gümrük işlemleri ile karşılaşabilirler.bu nedenle gümrüklerde hangi tür işlemlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

Tebliğler. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından:

Tebliğler. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından: 23.01.2004 Cuma Sayı: 25355 (Asıl) Son Güncelleme: 23.01.2004 12:30 Tebliğler Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından: Sayfa: 26 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş.,

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DOKUZUNCU KİTAP. Diğer Hükümler BİRİNCİ KISIM

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DOKUZUNCU KİTAP. Diğer Hükümler BİRİNCİ KISIM Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DOKUZUNCU KİTAP Diğer Hükümler BİRİNCİ KISIM Geçici Depolama Yeri ve Antrepo İşletmelerinin Yükümlülükleri BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Şubat 1994 CUMARTESİ Sayı : 21847 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı