GÜMRÜK KANUNU SORULARI-I. 1- Aşağıdakilerden hangisi serbest dolaşımda bulunan eşya deyimine uymaz?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK KANUNU SORULARI-I. 1- Aşağıdakilerden hangisi serbest dolaşımda bulunan eşya deyimine uymaz?"

Transkript

1 GÜMRÜK KANUNU SORULARI-I 1- Aşağıdakilerden hangisi serbest dolaşımda bulunan eşya deyimine uymaz? a) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya, b) Tümüyle Türkiye de elde edilen veya üretilen eşya, c) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya, d) Menşeli olmayan girdiler kullanılmak suretiyle, gördüğü işlem ve işçilik sonucu tarife pozisyonu değişen tekstil ürünleri, e) Geçici kabul veya geçici ithal yoluyla ithal edilip de kati ithale dönüştürülen eşya. 2- Gümrük Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi idari bir Karar olarak nitelendirilemez? a) Bağlayıcı menşe bilgisi, b) Gümrük idarelerinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya birden fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak kararı, c) Bağlayıcı tarife bilgisi, d) Kıymet tespitine ilişkin kuralların ne şekilde uygulanacağına ilişkin Başmüdürlük Kararı, e) Gümrük idaresince yükümlüye tebliğ edilen Vergi Mahkemesi Kararı, 3- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimidir? a) İhracat rejimi, b) Transit rejimi, c) Ortak transit rejimi, d) Antrepo rejimi, e) Serbest dolaşıma giriş rejimi, 4- Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması işlemi değildir? a) Bir serbest bölgeye girmesi, b) Dahilde işleme rejimine tabi tutulması, c) Gümrüğe terk edilmesi, d) Gümrüğe sunulması, e) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı,

2 5- Gümrük Kanunu nda temsil hakkı ile ilgili olarak aşağıda yazılı olanlardan hangisi yanlıştır? a) Temsil doğrudan veya dolaylı olabilir. b) Doğrudan temsil durumunda kendi adına hareket edebilir. c) Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek zorundadır. d) Transit taşımacılık yapanlar ile arizi beyanda bulunanlar hariç, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmalıdır e) Temsilci sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır. 6- Gümrük idarelerince ilgili lehine verilen kararlar hangi hallerde iptal edilir? I- Gümrük İdaresince ilgilinin lehine verilen kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde, II- Başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde, III- Kararın doğru ve tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti halinde. a) Yalnız I.. Durumda belirtilen şartın gerçekleşmesi halinde, b) Yalnız III. Durumda belirtilen şartın gerçekleşmesi halinde, c) Yalnız I ve II. Durumda belirtilen şartın gerçekleşmesi halinde, d) I, II ve III durumların tamamının gerçekleşmesi halinde, e) Hiçbiri. 7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bağlayıcı Tarife Bilgisi Kararı için doğru değildir? a) Bağlayıcı tarife bilgisi başvuruların yalnızca bir kalem eşya için yapılması gerekir. b) Bağlayıcı tarife bilgisi kararı, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin bir idari karardır. c) Bağlayıcı tarife bilgisi kararı, gümrük idarelerini tüm yükümlülere karşı bağlar. d) Bağlayıcı tarife bilgisi kararı, veridiği tarihten sonraki tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için bağlayıcıdır. e) Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir. 8- Bağlatıcı Tarife Bilgisinin geçerliliğini yitirmesi veya iptali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Talep edenin verdiği yanlış bilgiye dayanan bağlayıcı tarife bilgisi iptal edilir. b) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklik getirilen hükümlere uymaması, c) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki değişikliğe uymaması, d) Talep edenin verdiği yanlış bilgiye istinaden iptal eilen bağlayıcı tarife bilgisi kararı iptalin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren hüküm ifade eder. e) Türk Gümrük tarife cetvelinde değişiklik olması veya nomanklatör, izahname ve tarife pozisyonunda değişiklik olması halinde Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

3 9- Bağlayıcı Menşe Bilgisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bağlayıcı menşe bilgisi veridiği tarihten itibaren üç yıl geçerlidir. b) Bağlayıcı menşe bilgisi, hak sahibine, tercihli tarifeden yararlanma hakkı verir. c) Bağlayıcı menşe bilgisi başvurularının sadece bir kalem eşya için yapılması gerekir. d) Menşe kurallarında, mevzuat düzenlemesi gereğince bir değişiklik olması ve verilen bilginin değişiklik ile getirilen hükümlere uymaması halinde bağlayıcı menşe bilgisi geçerliliğini yitirir. e) Talep edenin verdiği eksik ve yanlış bilgiye dayanılarak verilen bağlayıcı menşe bilgisi iptal edilir. 10- Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan, bilgi ve belgelerin saklama süresi ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bu bilgi ve belgeler 5 yıl süreyle saklanmak zorundadır. b) Serbest bölgeye konulan eşya için belge saklama süresi, eşyanın buradan çıktığı yılın sonundan itibaren 5 yıldır. c) Dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşya için belge saklama süresi, söz konusu gümrük rejiminin başladığı taihten itibaren 5 yıldır. d) Nihai kullanımları nedeniyle indirimli vergi uygulanan eşyada belge saklama süresi, eşya için gümrük gözetiminin bittiği yılın sonundan itibaren 5 yıldır. e) İhracat rejimine tabi tutulan eşyada belge saklama süresi beyannamenin tescil edildiği yılın sonundan itibaren 5 yıldır. 11- Bağlayıcı tarife bilgisi müracaatı hangi bazda yapılır? a) Bir fasıl kapsamı eşya için, b) Bir bölüm kapsamı eşya için, c) Tarife pozisyonu ve alt tarife pozisyonu için, d) Birden fazla kalem eşya için, e) Tek kalem eşya için. 12- Süre gün olarak belli edilmiş ise süre başlangıç tarihi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün mesai bitiminde sona erer. b) Başladığı gün hesaba katılmak suretiyle son gün mesai bitiminde sona erer. c) Başladığı güne isabet eden hafta sonundan itibariyle işlemeye başlar. d) Başladığı güne isabet eden hafta başından, hafta sonuna kadar devam eder. e) Hiçbiri.

4 13- Gümrük Kanununa göre süre ay olarak belli edilmiş gümrükçe onaylanmış bir işlem için, belirlenecek süre tespitinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Başladığı güne son ayda tekabül eden güne kadar devam eder. b) Sürenin bittiği ayda başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün mesai bitiminde sona erer. c) Başladığı güne son ayda tekabül eden günün mesai saati bitimine kadar devam eder. d) Süre iki ay belli edilmiş olması halinde, başladığı gün 31 Aralık 2005 ise bitim tarihi 28 Şubat 2006 mesai bitimine kadardır. e) Gümrük Kanununda belirtilen süreler, aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz ve ertelenemez. 14- Tarife kotası aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir? a) Dış ticaretin tarife önlemleri ile düzenlenmesidir. b) Dış ticaretin tarife önlemleri dışındaki her türlü araç ve politikalarla düzenlenmesidir. c) Bir takvim yılı içinde veya uygun görülen bir dönemde ithalatın miktar veya değer olarak sınırlandırılmasıdır. d) Bir mal yada mal gurubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim uygulanması veya muafiyet sağlanmasıdır. e) Hiçbiri. 15- Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz? a) O ülkede çıkarılan madencilik ürünleri, b) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, c) O ülkede toplanan bitkisel ürünler, d) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar, e) Menşeili olmayan girdiler kullanılarak en son esaslı işlem ve işçiliğe tabi tutularak o ülkede imal edilen ürünler. 16- Tercihli olmayan menşe kurallarına göre üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen tekstil ürünlerinden Gümrük Yönetmeliğinin 5 nolu ekinde yer alanlar için menşe kazanımı hangi durumda sağlanır? a) Menşeili olmayan giridilerin sınıflandırıldığı tarife pozisyonu dışında bir tarife pozisyonunda sınıflandırılacak bir işçiliğe tabi tutulması. b) 5 nolu ekin 3. sütununda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesine gerek olmaksızın pozisyon değişikliği olması yeterlidir. c) 5 nolu ekin 3. sütununda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmiş olması şartı aranır d) Gümrük Kanunun 19. maddesindeki en son esaslı işlem ve işçiliğe tabi tutulması yeterlidir e) Hiçbiri

5 17- Tercihli olmayan meşe kurallarına göre, üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen tekstil ürünleri dışındaki ürünlerde menşe kazanımı için hangi şart aranır? a) Menşeili olmayan girdilerin sınıflandırıldığı alt pozisyon dışındaki bir alt pozisyonda yer alması gerekir. b) Menşeili olmayan girdiler kullanılarak elde edilen ürünün esaslı sayılan işlem veya işçiliğin ötesinde bir işleme tabi tutulması yeterlidir. c) Gümrük Yönetmeliğinin 6 nolu ekinde yer almayan ürünler için o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik veya eylemin o ülkede yapılması gerekir. d) Yalnızca görünüş kalitesinin iyileştirilmesi veya iyi bir şekilde muhafazasına yönelik işlem yapılması e) Hiçbiri 18- Aşağıdakilerden hangisi menşei kazandırmayan işlem veya işçiliklerden değildir? a) Eşyanın ambalajında veya montajında değişiklik yapılması. b) Gümrük Yönetmeliğinin 5 nolu ekinde yer alan ürünlerin listesinin 3 ncü sütununda belirtilen işlem ve işçiliği görmesi. c) Eşya veya ambalajı üzerinde işaret veya etiket yapıştırılması. d) Parça halindeki ürünlerin basit montajının yapılması. e) Ayıklama, sınıflandırma, kurutma gibi basit işlem veya işçilikler. 19- Tercihsiz menşe kurallarına göre düzenlenen menşe belgesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Menşe şahadetnamesi b) EUR. 1 Dolaşım Sertifikası c) A.TR Dolaşım Belgesi d) Form A menşe belgesi e) Hepsi 20- İthal konusu eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanabilmesi için aşağıdaki kurallardan hangisi doğrudur? a) Eşyanın anlaşma kapsamında olması. b) Menşeili olması. c) Anlaşmada belirtilen kurallara uygun menşei statüsü kazanması. d) Geçerli ve kurallara uygun bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelmesi, e) Hepsi 21- Türkiye ile AB arasında, AKÇT anlaşması ve Geleneksel Tarım Ürünleri Ticaretinde tercihli tarifeden yararlanmak için hangi belgenin ibrazı gerekir? a) ATR dolaşım belgesi b) Form A menşe belgesi c) EUR. 1 dolaşım sertifikası d) Menşe şahadetnamesi e) Fatura

6 22- Türkiye nin tek taraflı olarak bazı ülkeler veya ülke gruplarına tanıdığı tercihli tarife uygulamasından yararlandırılmak istenen eşyanın tercihli menşe kuralı ne şekilde belirlenir? a) Anlaşma kapsamı eşya için yapılan anlaşma ile, b) Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğ düzenlemesi ile, c) Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliği düzenlemesi ile, d) Bakanlar Kurulu Kararı ile, e) Yönetmelik ile. 23- Türkiye nin tek taraflı olarak bazı ülkeler veya ülke grupları veya toprak parçaları için tanıdığı tercihli tarife düzenlemesi aşağıdakilerden hangisidir? a) AKÇT Anlaşması b) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi c) Serbest Ticaret Anlaşması d) Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi e) İdari İşbirliği Anlaşması 24- İthal eşyasının kıymetinin satış bedeli olarak kabul edilebilmesi için ne tür bir satış olması gerekir? a) Konsinye satış. b) Geçici kabul hükümlerine göre gönderilmesi. c) Gönderenin mülkiyetinde kalmak üzere ödünç verilmesi. d) İhraç amaçlı satış. e) Ayrı bir tüzel kişiliği olmayan şubesine bedelsiz olarak gönderilen eşya. 25- Eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi, aşağıdaki koşullardan hangisine bağlı değildir? a) Satış veya fiyat, kıymeti belirlemekte olan eşya bakımından kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmalıdır. b) Eşyanın alıcısı tarafından elden çıkartılması veya kullanımı belirli durumlar hariç, hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır. c) Alıcı ile satıcı arasında bir ilişki bulunmamalıdır. Ancak ilişkinin varlığı durumunda bu ilişki fiyatı etkilememelidir. d) Alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı satış bedelinin reddedilmesi için tek başına bir gerekçe oluşturmaz e) Fiilen ödenecek veya ödenen fiyat, ithal eşyası için alıcının satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır.

7 26- Aşağıdakilerden hangisi eşyanın kıymetinin tespitinde kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir? a) Satış Bedeli Yöntemi b) İndirgeme Yöntemi c) Hesaplanmış Kıymet Yöntemi d) Referans Fiyat Yöntemi e) Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 27- Satış bedeli yöntemine göre kıymeti belirlenemeyen ithal eşyasının kıymetinin, aynı eşyanın satış bedeline göre belirlenmesinde hangi koşulun varlığı zorunlu değildir? a) Aynı eşya olmalıdır. b) Aynı veya yakın bir tarihte Türkiye ye ihraç edilen eşya olmalıdır. c) Farklı bir ülke menşe olmalıdır. d) Aynı ticari düzey ve aynı miktarda olmalıdır. e) Aynı menşeili olmalıdır. 28- Kıymet tespit yöntemlerinin uygulanmasında aşağıdaki hangi durumun varlığı halinde uygulanacak yöntem geçerli değildir? a) Yöntemler sırasıyla uygulanmalıdır. b) Bir önceki yöntemler tamamıyla terk edilmeden diğer yönteme geçilmez. c) Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi tüketilmeden indirgeme yöntemine geçilmez. d) Beyan sahibinin talebi ile benzer eşyanın satış bedeli yöntemi ile indrigeme yöntemi yer değiştirilebilir. e) İlk kullanılacak yöntem satış bedeli yöntemidir. 29- İthal eşyanın kıymetinin benzer eşyanın satış bedeline göre belirlenmesinde aşağıda sayılan durumlardan hangilerinin varlığına bağlıdır? I- benzer eşya olmalıdır. II- ticari düzey veya miktarlarının aynı veya birbirlerine yakın olmalıdır. III- Menşeleri aynı olmalıdır. IV- Satış tarihleri aynı veya yakın bir tarihi kapsamalıdır. a) Yalnızca I ve II nin varlığı gerekir. b) Yalnızca I in varlığı yeterlidir. c) Yukarıda sayılan dört şarttan herhangi ikisini sağlaması yeterlidir. d) Yalnızca I, II ve III ü sağlaması yeterlidir. e) Yukarıdaki şartlardan tamamını birden sağlaması gerekir.

8 30- İthal eşyasının kıymetinin belirlenmesinde indirgeme yönteminin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanamaz? a) Aynı veya benzer eşyanın ithalatçısı tarafından eynı veya yakın bir tarihte ithali yapılan eşyanın en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat esas alınır. b) Birim fiyattan eşyanın satışından mutad olan ödemeler kar ve genel giderler indirilir. c) Birim fiyattan mutad olan nakliye ve sigorta giderleri indirilir. d) Türkiyede ödenecek gümrük vergileri ve dahili vergiler ilave edilir. e) Türkiye ye ithal edilen ve ithal eşyası ile aynı cins olan eşyanın satışından mutad olarak ödenen komisyon ve genel giderler indirilir. 31- İthal eşyasının kıymetinin son yönteme göre belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisi esas alınamaz? a) Türkiye de üretilen eşyanın Türkiye içindeki satış fiyatı. b) Asgari gümrük kıymetleri. c) Eşyanın ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatı. d) Türkiyeden başka bir ülkeye ihraç edilen eşyanın fiyatı. e) Yukarıdakilerin hepsi. 32- Aşağıdakilerden hangisi fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlardan değildir? a) İthal eşyası için giriş liman veya mahalline kadar yapılan nakliye ve sigorta gideri. b) Fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş lisans veya royalti ödemeleri. c) Fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş ve alıcısı tarafından üstlenilmiş olan işçilik giderleri ve ambalaj bedeli. d) Satınalma komisyonları. e) Alıcı tarafından üstlenilmiş ve ithal eşyasının kıymetine dahil edilmemiş olan araç, gereç kalıp ve malzemeden uygun miktarda pay. 33- İthal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmeleri koşuluyla aşağıdaki giderlerden hangileri kıymete dahil edilmez? I -Eşyanın Türkiye gümrük bölgesine girişinden sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri. II -Eşyanın Türkiyedeki giriş liman ve mahalline kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri. III- Satınalma Komisyonları. IV- İthal eşyasının Türkiyede çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler. V- Satınalma komisyonları dışındaki komisyon ve tellaliye. a) Yalnız I, III ve IV b) Yalnız I, II ve III c) Yalnız II ve V d) Yalnız III ve V e) Hepsi

9 34- Gümrük Kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı halinde kabul edilir? a) Birbirinin memuru veya idarecileri olmaları. b) Birbirlerinin yasal ortaklarım olmaları. c) Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi. d) Aynı ailenin üyeleri olmaları. e) Hepsi. 35- Aşağıda yazılı olan hangi hallerde, eşyanın ambalajı ayrı olarak beyan edilir ve girdikleri tarife pozisyonlarına göre vergiye tabi tutulur? I- İthalat vergilerinden kaçınmak amacıyla ambalaj olarak getirilen eşya. II-Başlı başına ticari bir eşya niteliği taşımayan ve ait olduğu eşya ile kıymeti bir gösterilen kutu, kılıf, mahfaza vb.ambalaj maddeleri. III- Ait oldukları eşyanın faturasında kıymeti ayrı gösterilen ve aynı zamanda bağımsız bir ticari eşya niteliği arz eden eşyalar. IV-Alışılmış ve bilinen maddelerden olup, aynı zamanda ait olduğu eşyadan bağımsız bir ticari eşya niteliği arz etmeyen eşyalar. V-Alışılmış ve bilinen maddelerden olmayan eşyalar. a) Yalnız I, II ve IV tanımlanan eşyalar. b) Yalnız II, IV ve V de tanımlanan eşyalar. c) Yalnız II, III ve IV de tanımlanan eşyalar. d) Yalnız I, III ve V de tanımlanan eşyalar. e) Hepsi. 36- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş veya çıkış yapacak taşıtlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve bu bölgeden çıkışı gümrük kapılarından yapılır. b) Giriş ve çıkış kapıları ile hava taşıtlarının inebilecekleri havalimanları ilgili kuruluşların ve Gümrük Müsteşarlığının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenir. c) Genel hizmete açık olan demiryolları da gümrük yolu sayılır. d) Beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerle belirlenen gümrük kapıları dışında giriş yapanlar bu durumu en yakın gümrük idaresine bildirmek zorundadırlar. e) Mücbir sebeplerle belirlenen gümrük kapıları dışında eşya getirenler, eşyanın bulunduğu hal ve mahalden gümrük idaresini haberdar ederler.

10 37- Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya çıkan karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşıtlarının gümrük gözetimi ve denetimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve ve çıkan taşıtlar gümrüğün gözetimine ve aynı zamanda denetimine tabi tutulur. b) Türk donanmasına mensup harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri ve Bakanlar Kurulu Kararı ile gelen yabancı devletlerin hava harp gemilerinin içinde ticari eşya bulunsa dahi gümrüğün gözetimine tabi değildir. c) Taşıtların denetimi günün her saatinde yapılabilir. d) Yabancı limanlara giden gemilerin işleteni veya temsilcisi tarafından, geminin limandan hareketinden en az iki saat önce veri işleme tekniği yolu ile Genel Bildirim Formu doldurularak gümrük idaresine bildirimde bulunulur. e) Liman sahaları ve Boğazlarda 48 saatten fazla bekleyen transit gemilerin serbest pratika almaları zorunludur. Bu süreyi aşan transit gemiler, serbest pratika almaları sağlandıktan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulurlar. 38- Taşıtlar ve taşıdıkları eşyalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi uyulması gereken zorunluluklardan biri değildir? a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki limanlardan gelen gemiler mücbir sebep olmadıkça, gidecekleri limana göre mutad olan rotayı değiştiremezler. b) Türkiye Gümrük Bölgesine karayoluyla gelen taşıtların gümrük denetlemesi bitmeden ve ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan söz konusu taşıta yük ve yolcu alınıp verilemez, taşıt yoluna devam edemez. c) Gümrük işlemleri tamamlanıp harekete hazır olan gemiler, gümrük idaresinin verdiği izin kağıdının görevli gümrük memurları tarafından denetiminden sonra limandan ayrılabirilirler. d) Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye den yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az üç gün önce sahip veya acentesi tarafından ilgili gümrük idaresine bilgi verilir. e) Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri mücbir sebeplerle gümrük idaresinin bulunduğu hava limanı dışında bir havalimanına iniş yapmak durumunda kalırsa bu durumdan mahalli gümrük idaresini bilgilendirirler. 39- Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın gümrük gözetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği andan itibaren gümrük gözetimine tabidir. b) Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyanın serbest dolaşım statüsünde olup olmadığı saptanıncaya kadar gözetime tabidir. c) Özel amaca yönelik kullanım nedeniyle, indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma giren eşyada gümrük gözetimi serbest dolaşıma girişiyle sona erer. d) Serbest dolaşımda olmayan eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilinceye kadar gözetime tabidir. e) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın imhası talep edilmesi halinde imha edilinceye kadar gözetime tabidir.

11 40- Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve gümrük idaresince belirlenen yere getirilen eşyayı hangi kişiler gümrüğe sunmak zorundadır? a) Eşyanın sahipleri. b) Gümrük Müşavirleri. c) Gümrük idaresince görevlendirilen memurlar. d) Taşımayı yapan kuruluşça vekil tayin edilen tüm gerçek kişiler. e) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi veya yerine göre eşyanın gelişinden sonra taşınmasını üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulur. 41- Serbest bölgeye konulan eşyanın gümrüğe sunulması zorunluluğu olmamakla birlikte bazı durumlarda eşyanın gümrüğe sunulma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Serbest bölgeye girişiyle gümrük rejimi sona erecek eşyanın gümrüğe sunulması şarttır. b) Serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan eşyanın gümrüğe sunulması zorunlu değildir. c) Serbest bölgeye giren, çıkan veya burada kalan eşyadan fiziki muayenesinin yapılması gereken eşyanın gümrüğe sunulması gerekir. d) Serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesine ilişkin bir karadan sonra konulan eşyanın gümrüğe sunulması şarttır. e) Serbest bölgeden hiçbir gümrük rejimine tabi tutulmadan karayoluyla veya demiryoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine eşya getirildiği durumlarda eşyanın gümrüğe sunulması gerekir. 42- Gümrüğe sunulan eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar hangi statüde kalır? a) Serbest dolaşım statüsünde kalır. b) Onaylanmış işlem statüsü kazanır. c) Transit hükmünde kalır. d) Antrepo rejimine tabidir. e) Geçici depolanan eşya statüsünde kalır. 43- Özet beyan verilmesi ile ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi ne getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir. b) Özet beyan verildikten sonra bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine izin verilmez. c) Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir. d) Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır. Gerekli ayrıntıları içermesi halindeticari bilgiler ile liman veya taşıma bilgileri kullanılabilir. e) Yolcu beraberinde getirilen eşya için özet beyan aranmaz.

12 44- Özet beyan eksiklik/fazlalıklarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Taşıyıcı veya temsilcileri tarafından gümrük idarelerine verilen özet beyan veye özet beyan yerine geçen belgelerdeki kayıtlar ile eşyanın ilgili rejime tabi tutulduğu beyannamedeki kayıtlı miktarlar karşılaştırılarak, farklılık bulunması halinde, özet beyan eksiklik/fazlalık takibine geçilir. b) Özet beyandaki kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan eşya için gümrük idaresince Gümrük Yönetmeliği eki forma uygun olarak acentesine bildirimde bulunarak takibat başlatılır.. c) Havayolu şirketlerince ibraz edilen bir özet beyan eksiği eşyanın diğer bir uçakla geldiğinin veya bir özet beyan fazlası eşyanın diğer bir özet beyan içeriği eşya olduğunun bildirilmesi ve bu karışıklığın azami on gün içerisinde gerçekleşmiş olması durumlarının ispatı kaydıyla özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına geçilmez. d) Özet beyanda kayıtlı bulunan fakat boşaltma listesinde kayıtlı olmayan eşya özet beyan eksiğidir. e) Özet beyan eksiklik veya fazlalığının eşyanın tabiatı icabı yönetmeliğin 11 nolu ekinde belirtilen oranlarda olması halinde eksiklik/fazlalık takibatı yapılmayarak işlemleri gümrük idaresince tespit edilen miktar üzerinden yapılır ve ceza uygulanmaz. 45- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra aşağıdaki işlemlerden hangisine tabi tutulma zorunluluğu vardır? a) Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, b) Transit ticarete tabi tutulması, c) Elleçleme işlemine tabi tutlması, d) Tahlile tabi tutulması, e) Hepsi. 46- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrüğe sunulan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek işlemlerinin tamamlanması için Gümrük Kanunu ile belirlenen süreler, süreyi kesen haller ve ek süreler ile ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Deniz yoluyla gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutularak işlemlerinin tamamlanması gerekir. b) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret veya sair mevzuat gereği ibrazı gereken belgelerin alınması için geçen süreler yirmi veya kırkbeş günlük sürelerin hesabında dikkate alınmaz. c) Eşyanın idari veya adli bir takibata konu olması halinde geçen süreler süre hesabında dikkate alınarak kalan süre verilir. d) İlgilinin doğrudan veya mutad haberleşme araçlarıyla süresi içerisinde müracaat etmesi halinde gerekçesiz olarak bir aya kadar gümrük idaresince ek süre verilebilir. e) Belirtilen süre ve ek süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulup işlemleri bitirilmeyen eşyaya tasfiye hükümleri uygulanır.

13 47- Aşağıdakilerden hangisi geçici depolama açma ve işletme izni almak üzere müracaat edenlerden aranacak şartlardan değildir? a) İzin almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyelerinin Gümrük Yönetmeliğinde sayılan fiillerden dolayı mahkum olmamaları şarttır. b) Limited şirketlerde kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkili olanların Yönetmelikte sayılan fiillerden mahkum olmamaları şarttır. c) İzin başvurusunda bulunan şirketin sermayesinin %1 inden fazlasına sahip gerçek kişilerin de Yönetmelikte belirtilen fiillerden mahkum olmamaları şarttır. d) Geçici depolama yeri izni alanlar izinden sonra da Yönetmelikte belirtilen fiillerden dolayı mahkum olurlarsa izinleri iptal edilir. e) Yönetim kurulu üyeleri ile sermayenin %10 undan fazlasına sahip olanlardan yabancı uyruklu olanların suç konusu fiillerden mahkum olmadıklarına ilişkin beyanlarına itibar edilir. 48- Aşağıda yazılı olan eşyalardan hangileri geçici depolama yerlerine alınmaz? I-Rezerveli eşya, II-Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler, III-Sahip veya taşıyıcıları belli olmayan eşya, IV-Bir arada bulundukları eşya için tehlike oluşturan eşya, V-Muhafazası özel düzenek ve tesise ihtiyaç gösteren eşya. a) Yalnızca I, III ve IV. b) Yalnızca III ve V c) Yalnızca II, IV ve V. d) Yalnızca I ve IV. e) Hepsi 49- Aşağıda yazılı eşyalardan hangisi geçici depolama yerlerindeki rezerve yerine alınmaz? a) Kırık ve tamire muhtaç kaplar, b) Altın, gümüş ve platinden yapılmış kıymetli eşya, c) Antika eşyası, d) Dağınık eşya, e) X-Rey cihazı.

14 50- Eşyanın başka bir geçici depolama yeri veya antrepoya naklinde aşağıda yazılı olanlardan hangileri doğrudur? I-Aynı gümrük idaresinin denetimindeki geçici depolama yeri ile antrepo arasındaki taşıma transit rejimi hükümlerine göre taşınır. II-Başka bir gümrük idaresinin denetimindeki geçici depolama yerine veya antrepoya nakli istenen eşya transit rejimi hükümlerine göre taşınır. III-Aynı şehir içerisindeki başka bir gümrük idaresinin denetimindeki geçici depolama yerine nakli istenen eşya transit rejimine tabi tutulmadan memur refakatiyle taşınır. IV-Gümrük Kanununun 46 ncı maddesinde öngörülen süreler, başka bir geçici depolama yerine nakledilen eşya için yeniden başlar. V-Aynı gümrük idaresinin denetimindeki geçici depolama yerleri arasında nakli istenen eşyanın taşınmasında transit rejimi hükümleri uygulanmayarak memur refakatinde taşınmasına gümrük idaresince izin verilebilir. a) Yalnızca I, II ve IV. b) Yalnızca II, III ve V. c) Yalnızca III ve IV. d) Yalnızca II, IV ve V. e) Hepsi. 51- Daha önce bir transit rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve transit olarak taşınan eşyaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Eşya gümrüğe sunulur. b) Özey beyan verilir. c) Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulur. d) Geçici depolama yerine alınır. e) Hiçbiri uygulanmaz. 52- Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümlerine göre taşınması talep edilen eşyaya aşağıdaki hükümlerden hangileri uygulanır? I-Eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümleri, II-Özet beyan verilmesine ilişkin hükümleri, III-Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin hükümleri, IV-Eşyanın geçici depolama yerine alınmasına ilişkin hükümleri, a) Yalnızca I ve II. b) Yalnızca III ve IV. c) Hepsi. d) Hiçbiri, e) Yalnızca III.

15 53- Taahhütlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen geçici depolama yeri işleticilerinin işletme izni aşağıda yazılı hangi merci tarafından geri alınabilir? a) Bağlı olduğu Gümrük Müdürlüğü. b) Gümrük Müsteşarlığı, c) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü d) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü, e) Dış Ticaret Müsteşarlığı. 54- Gerek üzerlerinde gerekse iç veya dış ambalajlarında, üretildikleri ülkeden başka bir ülke menşeili olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran eşya için aşagıdakilerden hangisi doğrudur? I-Türkiye ye ithaline izin verilmez. II-Türkiye den transit geçişine ilgili gümrük müdürlüğünce izin verilir. III-Antrepo veya geçici depolama yerine alınmasına kesinlikle izin verilmez. IV-Bu eşyanın transitine izin vermeye, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilidir. a) Yalnızca I b) Yalnızca I ve II c) Yalnızca I ve III d) Yalnızca I ve IV e) Hepsi. 55- Aşağıdaki eşyalardan hangilerinin gümrük işlemleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarınının korunması hakkındaki mevzuat kapsamındaki hakların ihlali nedeniyle gümrük idarelerince durdurulabilir veya eşyaya el konabilir? a) Yetkisiz olarak hak sahibinin geçerli tescilli markası ile aynı ticari markayı taşıyan sahte eşyanın, b) Sahte eşyanın tamamlayıcısı niteliğinde olan etiket, logo, kullanım klavuzu, garanti belgesi ve marka simgesi taşıyan ambalajları, c) Hak sahibi veya hak sahibi tarafından yetkilendirilen kişiden izin alınmadan kopyalanan veya bu kopyalar kullanılarak üretilen taklit eşyayı, d) Patant veya faydalı model hakkını ihlal eder mahiyetteki eşyayı, e) Yukarıda sayılan eşyaların tamamını. 56- Bir eşyanın ihracatı hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine aşağıda belirtilen hangi hakların ihlali gerekçesiyle gümrük idarelerince resen durdurulmaz? a) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilmiş bir marka hakkının ihlali gerekçesiyle, b) 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK ye göre tescil edilmiş bir coğrafi işaret hakkının ihlali gerekçesiyle, c) 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK ye göre tescil edilmemiş bir hakkın ihlali gerekçesiyle, d) 551 sayılı Patent haklarının Korunması Hakkında KHK kapsamında patenti alınmış bir hakkın ihlali gerekçesiyle, e) Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kapsamına giren bir telif hakkının ihlali gerekçesiyle.

16 57- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatı kapsamında korunan bir hakkın ihlali gerekçesiyle hak sahibi veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idarelerince aşağıda belirtilen hangi işlemlerde resen durdurulabilir? I-Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya, II-İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya, III-Yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşyaya, IV-İmhası talep edilen eşyaya, V-Yeniden ihraç edilecek eşyaya, a) Yalnız I ve III. b) Yalnız II ve V. c) Yalnız I, II ve V. d) Yalnız I, IV ve V. e) Tamamı. 58- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal eder nitelikteki eşyaya ilişkin olarak hak sahibi tarafından henüz gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? a) Eşyanın tanınmasına yardımcı olacak bir belge ile kendisinin hak sahibi olduğunu kanıtlayan bir belge sunmalıdır. b) Taşımaya veya ambalajlara ilişkin ayrıntıları bildirmelidir. c) İthalatçı, ihracatçı veya taşıyıcıya ilişkin bilgileri bildirmelidir. d) Hak sahibi başvuru dilekçesinde gümrük idaresinin harekete geçme sürenin uzunluğunu başvuru tarihinden itibaren 30 günü geçmeyecek şekilde belirtmelidir. e) Eşyanın bir örneğini sunmalıdır. 59- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatı kapsamında, hak sahibi tarafından haklarının ihlali nedeniyle gümrük idaresine yapılan müracaat sonucu, gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren aşağıda belirtilen hangi hallerde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır? I-Kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde esas hakkında yetkili mahkeme nezdinde dava açılmaması halinde, II-Kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılmaması halinde, III-Yetkili mahkeme nezdinde dava açılmış olsa dahi tedbir niteliğinde karar alınamaması halinde, IV-Yargı kararının eşya üzerinde bir tedbir konulmasına gerek bulunmadığı yönünde olması hallerinde, V-Gümrük Müsteşarlığınca ilgili gümrük idaresine talimat verilmesi halinde, a) Yalnız II ve IV. b) Yalnız I, III ve IV. c) Yalnız I, II, ve III. d) Yalnız I ve V. e) Hepsi.

17 60- Gümrük idareleri fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin açık deliller olması durumunda...geçerli bir başvuruda bulunmasını teminen...boyunca bu şekilde tespit edilen eşyanın işlemlerini durdurmaya ve eşyaya el koymaya yetkilidirler. Yukarıda yazılı ifadenin Gümrük Yönetmeliği hükümlerine uygun ve doğru olması için belirtilen boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? a) Hak sahibinin / 3 iş günü b) Beyan sahibinin / 3 işgünü c) Hak sahibinin / 10 iş günü d) Eşya sahibinin / 5 iş günü e) Hiçbiri. 61- Serbest dolaşımda bulunan eşya için ihracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi beyanında bulunulması halinde gümrük gözetimi ne zamana kadar devam eder? I-Gümrük beyannamenin işlemlerinin tamamlanıp kapatılmasına kadar, II-Gümrük beyannamesinin iptaline karar verilmesi halinde iptal edilmesine kadar, III-Beyanname konusu eşyanın imhasına karar verilmesi halinde, imha kararının alındığı tarihe kadar, IV-Beyannamenin tescil tarihinden itibaren eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya kadar, V-Eşyanın imhasına karar verilmesi halinde imha işlemi tamamlanıncaya kadar. a) Yalnız I, II ve V. b) Yalnız II, III ve IV. c) Yalnız III, IV ve V. d) Yalnız II, IV ve V. e) Tamamı 62-Aşağıdakilerden hangisi gümrük beyannamesi olarak kabul edilmez? a) ATA Karnesi, b) Kumanya listesi, c) Tek idari belge, d) Elçilik mektubu, e) Özet beyan, 63-Aşağıda yazılı olan hangi nedenle tescil edilmiş bir beyanname başkasına devredilemez? a) Devreden ile devralanın yazılı müracatına istinaden vergisel ve cezai yükümlülük devralan tarafından kabul edilmek kaydıyla devir işlemi yapılabilir. b) BİLGE Sistemi böyle bir değişikliğe izin vermediğinden. c) Beyanname eki belgeler, tescil tarihindeki yükümlü adına kayıtlı bulunduğundan. d) Tescil edilen beyannamenin ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezasından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağladığından. e) Hiçbiri.

18 64-Gümrük Kanununun 63 ncü maddesi gereğince tescil edilmiş bir beyannamede belirli durumlarda beyan sahibinin talebi ile düzeltme yapılabilir. Ancak beyanın bağlayıcılığı hükmü çerçevesinde aşağıda yazılı olan hangi durumlarda beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez. I- Bilgilerin yanlış olduğunun idarece tespit edilmesinden sonra, II- Beyannamenin onay memuruna tesliminden sonra, III- Beyamn sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden sonra, IV- Sonradan kontrol hükümleri hariç, eşyanın tesliminden sonra, a) Yalnız I ve II b) Yalnız I, III ve IV c) Yalnız II ve IV d) Yalnız II,III ve IV e) Tamamı 65-Bir beyanname kapsamı olup farklı kalemlerde ve farklı tarife pozisyonuna dahil eşyadan bir kaleminin çekilebilmesi aşağıdakilerden hangilerinin varlığı halinde kabul edilir? I- Beyan sahiplerince yazılı olarak talep edilmesi, II- Eşyanın muayenesinin yapılmasından sonra, III- Muayene sonucu cezai bir durumun varlığı halinde bunun yükümlüsüne tebliğinden sonra, IV- Para cezası var ise ödenmesinden sonra. a) Yalnızca I b) Yalnızca I ve II c) Yukarıdakilerin tamamın varlığı halinde, d) Yalnızca I ve III, e) Yalnızca I ve IV 66-Bir beyanname kapsamı olup farklı kalemlerden olan eşyadan bir kaleminin çekilmesi talebinin kabulü halinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gümrükten çekilecek kısım için ayrı bir kısmi beyanname tescil edilir ve çekilecek kısmın vergi tahakkuku bunun üzereinden yapılır. b) Asıl beyannameye uygun olmayan kısmi beyannameler kabul edilmeyerek gerektiğinde düzeltmeye ilişkin hükümler çerçevesinde işlem yapılır. c) Eşyanın kalan kısmı içinde ayrı bir beyanname verilir ve ilk beyanname iptal edilir. d) Eşyanın kalan kısmı için ayrıca beyanname aranmaz ve vergi tahakkuku asıl beyanname üzerinden yapılır. e) Eşyanın beyan edilen gümrük rejimine tabi tutulmasının imkansız olması halinde eşya bir kalem veya bir kap olsa dahi bölünebilir.

19 67-Tescil edilmiş beyannamelerin iptaliyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Gümrük idareleri, beyan sahibinin talebi üzerine ve eşyanın yanlışlıkla beyan konusu rejime tabi tutulması ve bu rejime artık tabi tutulmasının mümkün olmadığının kanıtlanması kaydıyla beyannameyi iptal edebilir. b) Beyannamelerin iptali halinde yürürlükteki cezai hükümler uygulanmaz. c) Beyannamenin iptaline ilişkin taleplerin süresi içerisinde yapılması gerekir. d) İptal edilen beyanname içeriği eşyanın farklı bir gümrük rejimine tabi tutulması mümkündür. e) Gümrük idaresince eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya muayene edilmeden beyanname iptal edilemez. 68-Basitleştirilmiş usul uygulamasından yararlanmak için aşağıdaki koşullardan hangisi aranmaz? a) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracat beyanname toplam sayısının %1 ni aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca ceza uygulanmaması, b) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracat beyanname toplam sayısının %1 ni aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 235 ve 238 inci maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması, c) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, takvim yılı itibariyle işlem gören ithalat ve ihracat beyanname toplam sayısının %1 ini aşan ve aynı zamanda 5 den fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 234 ve 236 ncı maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması, d) B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi için başvuru tarihinden itibaren geriye doğru bir ay içerisinde en az 100 işçi istihdam ediyor olması ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması gerekir. e) İhracatçılar için, bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliği kayıtlarına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi veya İhracatçılar Birliği tarafından performans ve güvenirliğinin onaylanmış olması. 69- A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için aşağıdaki özel koşullardan hangilerinde en az birinin sağlanması gerekir? I- YGM ile sözleşme yapılan ayın ilk gününden geriye dönük iki yılın her oniki aylık dönemi itibariyle asgari 25 milyon FOB/ABD doları kıymetinde eşyanın fiili ihracatının yapılmış olması. II- III- İmalatçı-İhracatçı olması, YGM ile sözleşme yapılan ayın ilk gününden geriye dönük iki yılın her oniki aylık dönemi itibariyle gerçekleştirilen ithalat ve ihracat toplamının asgari 100 milyon ABD doları kıymetinde olması, IV- Sektörel Dış Ticaret Şirketi olması, V- Dış Ticaret Sermaye şirketi olması. a) Yalnızca I,II ve III, b) Yanızca I ve III c) Yanızca II,III ve V, d) Yalnızca III,IV ve V, e) Yalnızca I,IV ve V.

20 70- B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olanlar aşağıda belirtilen basitleştirilmiş prosedürlerden hangisinden yararlanamazlar? a) Basitleştirilmiş Kontrol Yöntemi uygulamasından, b) Götürü Teminat uygulamasından, c) Kayıt yoluyla beyan uygulamasından, d) Eksik bilgi veya belge ile beyan yapma uygulamasından, e) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize etme yetkisinden faydalanma. 71- C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olanlar aşağıda belirtilen basitleştirilmiş prosedürlerden hangisinden yararlanamazlar? a) Eksik bilgi ile beyan yapabilme, b) Kısmi teminat kolaylığından yararlanma, c) Eksik belge ile beyan yapabilme, d) Götürü teminat uygulanmasından yararlanma, e) Yaygın basitleştirilmiş usul uygulamasından yararlanma, 72-Serbest dolaşıma giriş rejiminde, basitleştirilmiş prosedür kapsamında eksik bilgi ile yapılan beyanlarda aşağıdaki bilgilerden hangilerinin bulunması zorunludur? I- Beyan sahibinin kimliği, taşıt aracının özelliği ve kayıtlı olduğu ülke, kapların adedi, cinsi ve özet beyana ilişkin bilgiler ve beyan sahibinin imzası, II- Tercihli tarifeden yararlanmasını sağlayan bilgi ve belgelerin tamamının mevcut olması, III- Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin tam olarak tespitini sağlayacak şekilde tanımlanmış olması, IV- İlgili rejime girişini sağlayacak olan bilgi ve belgelerin mevcut olması, a) Yalnızca I,II ve III b) Yalnızca II,III ve IV c) Yalnızca II ve IV d) Yalnızca I,III ve IV e) Hiçbiri. 73- Serbest dolaşıma giriş rejiminde eksik beyanların tamamlanması için beyan sahiplerine tanınan sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren üç ayı geçemez. b) İndirimli veya sıfır oranında ithalat vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksik olarak ibrazı halinde bu belgelerin tamamlanması için talep halinde üç aya kadar ek süre verilebilir. c) Eksik belgelerin tamamlanması için gereken süre beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez. d) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması halinde ve gerekli olduğunun kanıtlanması halinde daha uzun bir süre verilebilir. e) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması kaydıyla daha önce verilen süreye ek süre verilebilir.

21 74- Serbest dolaşıma giriş rejiminde eksik bilgi veya belge ile beyan yapılması halinde, eşyanın serbest dolaşıma girişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Gümrük idarelerinin eksik bir beyanı kabul etmesi, başka nedenler bulunmadığı takdirde beyannamesi tescil edilmiş eşyanın serbest dolaşıma girişini engellemez. b) Basitleştirilmiş prosedür kapsamında eksik belge ile yapılan beyanda, eksik belge; indirimli ve sıfır vergi oranı ile ilgiliyse, gümrük vergileri normal oranlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir ve tamamlayıcı beyan ile ibraz edilmesi halinde indirimli oran ile normal oran arasındaki fark iade edilir. c) Eksik belge; muafiyet hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ise, muafiyet hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir. d) Eksik beyanın, geçici bir kıymet bildirimini içermesi halinde, bu bildirime dayanılarak gümrük vergileri hesaplanır. e) Eksik belgeler süresi içinde gümrük idaresine sunulmadığı taktirde, indirimli oran ile normal oran arasındaki fark vergiler gecikme zammı oranında faiz uygulanmak suretiyle hesaplanan vergilerin yükümlüsünce on gün içinde ödenmesi zorunludur. 75-Aşağıda yazılı eşyalardan hangisi özelliği olan eşya olarak nitelendirilemez? a) İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü aşılar. b) Uçak ve gemilerde acil kullanılma zorunluluğu bulunan ve makinaların tamirinde kullanılacak yedek parçalar veya gerekli aletler. c) Canlı hayvanlar ve bunların üretilmesi için getirilen yumurtalar. d) Belirli bir ısıda muhafazası gereken tıbbi tahlillerde kullanılacak hazır kitler. e) Periyodik olarak yayınlanan gazete ve dergilerin basımı için gerekli malzeme ve cihazlar. 76-Aşağıda yazılı olan eşyaların hangisinde, serbest dolaşıma giriş beyanı, ticari veya idari belge ile yapılamaz? a) İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü aşılar. b) İnsan sağlığı için önem arz eden kalp kapakçığı, canlı doku,kan ve kan plazması gibi belli fiziksel koşullarda korunması zorunlu ürünler. c) CİF kıymeti 1500 EURO yu geçmeyen eşyayı sürekli ve periyodik olarak aynı gümrük idaresinden ithal edenler. d) Canlı hayvanlar ile bunların üretilmesi için getirilen yumurtalar. e) Akvaryum balıkları

22 77-Eşyanın kayıt yoluyla serbest dolaşıma girişi için kendilerine izin verilenler aşağıdaki yükümlülüklerden hangisine uymak zorunda değildir? a) Gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü yere gelen eşya, belirlenen bir form ile ilgili gümrük idaresine bildirilmelidir. b) Gümrük idaresince belirlenen veya uygun görülen yere gelen eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesi vermek zorundadırlar. c) Eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulanması için gereken belgeler hazır olmalıdır. d) Gelen eşya kayda alınmalıdır. e) Kayıt, eşyanın teşhisi için bütün bilgileri ve kayıt tarihini içermelidir. 78-Gümrük antrepo rejimi uygulanmış eşyanın serbest dolaşıma girişinde, sadece eksik belgeyle beyan ve beyanname yerine idari veya ticari belge verilmesi şeklindeki basitleştirilmiş prosedür, aşağıdaki antrepo tiplerinden hangisinde uygulanabilir? a) A Tipi b) B Tipi c) C Tipi d) E Tipi e) F Tipi 79- Serbest dolaşıma giriş rejiminde tamamlayıcı beyan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Tamamlayıcı beyanlar serbest dolaşıma giriş beyanları ile yapılır. b) Bir ay içerisinde gerçekleştirilen basitleştirilmiş işlemlere ilişkin tamamlayıcı beyanların izleyen ayın ilk üç iş günü içinde yapılması gerekir. c) Tamamlayıcı beyanlarında tescil edilmesi gerekir. d) Daha önce idari veya ticari belge ile işlem yapılmış ise,tamamlayıcı beyanda bu belgelerin tescilinde kullanılan bilgilerin yer alması gerekir. e) Beyanın kayıt yoluyla yapılması durumunda, tamamlayıcı beyanda kayda ilişkin bilgilerin yer alması gerekir. 80- Gümrük antrepo rejiminde eksik beyanda bulunan kişilerin söz konusu beyanlarında aşağıdaki unsurlardan hangilerinin bulunması zorunludur? I- Eşyanın teşhisini mümkün kılacak her türlü bilgi ve belge bulunmalıdır. II- Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını sağlayacak bilgi belgeler bulunmalıdır. III- Eksik belgeyle beyan D tipi antrepo için kullanılması halinde, eşyanın niteliği, kıymeti ve tarife pozisyonunu mümkün kılacak bilgiler bulunmalıdır. IV- Eşyanın miktarı bulunmalıdır. a) Yalnızca I ve IV b) Yalnızca I,II ve IV c) Yalnızca I,III ve IV d) Yalnızca II,III ve IV e) Hepsi.

23 81- Aşağıdaki eşyalardan hangisi sözle beyana tabi değildir? a) Dışarıdan gelen yolcu ve turistlerin zati eşyası veya vergiye tabi olupta ticari nitelik ve miktarda olmayan eşyası. b) Kamu kurum ve kuruluşları adına gelen eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya. c) Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış ev eşyası. d) Türkiye de yapılan veya yapılacak milletlerarası yarışmada mükafat olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya. e) Değeri 300 EURO yu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine ğönderilen veya yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşya. 82-Aşağıdakilerden hangisi ihracatta sözlü beyana tabi değildir? a) 96/10 Sayılı Bedelsiz İhracat Tebliği kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teammüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım eşyası. b) Yolcuların beraberlerinde götürecekleri zati eşya. c) Bilim adamı, sanatçı ve işçilerin mesleklerini icra için beraberlerinde götürdükleri aletleri ve takımları. d) Türkiye de vefat edn yabancıların ülkelerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden zat ve ev eşyası. e) Kara sınırı bölgesinde yaşayanların kendi ihtiyaçları için sınırın öbür tarafına beraberlerinde götürecekleri eşya ve hayvanları. 83-Aşağıda yazılı eşyalardan hangisi muayeneye tabi tutulabilir? a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya. b) Yabancı devlet başkanları ve ailesinin beraberinde gelen veya ikametleri sırasında getirtecekleri eşya ve taşıtları. c) Gümrük Kanununun 167/3-a maddesi kapsamında gelipte Milli Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden bildirilen eşya. d) Türkiye deki yabacı temsilcilik veya konsoloslukların resmi bir görevin yapılması için getirtecekleri belgeler, taşıtlar ve diğer eşyalar. e) Petrol Kanununa istinaden her türlü vergi ve fondan muaf olarak ithal edilecek eşyalar. 84- Eşyanın yapılan kısmi muayenesinde, cins, nevi veya niteliği itibariyle beyana göre daha yüksek bir tarife uygulanmasını gerektirecek derecede aykırılık görüldüğü ve uygulamadan doğan vergi farkı...geçtiği taktirde, muayene eşyanın... ve vergi tahakkuku bu sonuca göre yapılır. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıda yazılı hangi ifadeler gelmelidir? a) %10 u --- kalan kısmına uygulanmaz b) % 5 i ---kalan kısmına uygulanmaz c) % 5 i ---kalan kısmınada uygulanır d) % 1 i ---kalan kısmınada uygulanır e) % 10 u ---kalan kısmınada uygulanır

24 85- Beyanname konusu vergiye tabi eşyanın yapılan muayenesinde miktar bakımında bulunan farklar için, yapılacak işlemler bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.? a) Eşyanın faturasında satış birimi kg, ton veya libre gibi ağırlık ölçüsüne göre belirlenmiş ise, yapılan kısmi muayene sonucu %5 i geçmeyen bir fazlalık olması halinde beyan sahibinin bütün kapları açtırma hakları saklı olmak kaydıyla, miktar fazlalıkları açılmayan kaplarada sirayet ettirilmek suretiyle verği matrahı hesaplanır. b) Eşayanın faturasında satış birimi adet, baş, sayı ve metre gibi ölçüler ile belirlenen eyanın, kısmi muayenesi yapılan kaplarda, bu ölçülere göre fazlalık görüldüğü taktirde, kapların tümü açılır ve muayene sonucu bir tutanak ile idare amirine bildirilir. c) Muayene sonucu beyannamede kayıtlı olmayan bir eşyaya rastlandığı taktirde durum bir tutanakla tespit edilerek idare amirine sunulur. d) Muayene sonucunda bulunan eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı Gümrük Yönetmeliğinin 14 nolu ekinde belirtilen oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, işlemler beyan edilen miktarlar üzerinden yapılır. e) Kıymetleri üzerinden vergiye tabi eşyanın açılan kaplarında, faturasında yazılı olan satış birimine göre noksanlık görülürse, beyan edilen ve faturasında kayıtlı olan kıymeti tahakkuka esas tutulur. 86- İthalinde süreklilik bulunan eşyanın göndericisi, alıcısı ve menşeinin aynı olması ve beyannamenin tescil tarihi itibariyle en fazla bir yıl öncesine ait aynı eşyanın tahlil raporlarına hangi durumlarda itibar edilmez? a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 nci faslında yer alan ambalajlı tüm ürünlerde. b) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27,28 ve 29 uncu fasıllarında bulunan ambalajlı tüm ürünlerde. c) Gümrük Yönetmeliğinin Ek-28 de yer alan ambalajlı tüm ürünlerde, d) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (2701 ila 2705 ve 2716 hariç), 28,29 uncu fasılları ile 3901 ile başlayarak 3915 dahil bu tarife pozisyonlarda yer alacak ve dökme olarak gelen eşyada. e) Hiçbiri. 87-Tahlil neticelerinin tebliğinden itibaren...içinde sahipleri tarafından müracaat edilerek alınmayan numuneler gümrüğe terk edilmiş sayılır. Tahlil neticelerinin tebliğinde sahiplerince geri alınmayacağı yazılı olarak beyan edilen numuneler bu bildirim tarihinden...sonra tasfiye olunur. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) 15 gün / 1 ay b) 1 ay / 3 ay c) 1 ay / 15 gün d) 15 gün / 15 gün e) 1 ay / 1 ay

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Kanunundaki Süreler 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları EXPORT IMPORT Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları 2. Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye ye Getirilmesi 3. Eşyanın Gümrüğe Sunulması 4.

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2)

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2) T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01 Konu : Özet Beyan Uygulaması 24/01/2012 GENELGE ( 2012/2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük tarifesi veya vergilendirme unsurlarında aykırılık İlgili Kanun: Madde 234-1 (a) Cezası: İthalat vergilerinden

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Konu: Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mayıs 2011

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 16.01.2013 Sayı: 2013/ 2 Ref: 6/2

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 16.01.2013 Sayı: 2013/ 2 Ref: 6/2 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 16.01.2013 Sayı: 2013/ 2 Ref: 6/2 Konu : 2013 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN, 2012 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İLE ÜCRETLER ve UYGULAMA ESASLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02. Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile meslek unvanımızın

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Bununla İlgili Yazı ve Yönetmelik maddeleri ektedir. GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Bununla İlgili Yazı ve Yönetmelik maddeleri ektedir. GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE KIYMET BİLDİRİM FORMUNUN ÇOK KALEM DE OLSA, ÇOK SAYFADA TUTSA BU FORMA DÖKÜLMESİ HAKKINDA *Gümrük Yönetmeliği 114 de göre Uluslar arası anlaşma gereği Kıymet Bildirim Formu Eklenmesi gereken bir forum

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU GÜMRÜK KANUNU NDA GEÇEN BAZI TEMEL KAVRAMLAR Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi; Türkiye Cumhuriyeti toprakları, kara suları, iç suları ve hava sahasının dâhil

Detaylı

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15)

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2007/23) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.541.157-4 Konu : Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri 01.06.2007 GENELGE (2007/23) Müsteşarlığımıza intikal

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29578 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Amaç ve kapsam

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ II

TÜRK VERGİ SİSTEMİ II SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK VERGİ SİSTEMİ II Hafta 9 Prof. Dr. Habib YILDIZ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

28 Haziran 2014 CUMARTESİ TEBLİĞ. Resmî Gazete Sayı : 29044

28 Haziran 2014 CUMARTESİ TEBLİĞ. Resmî Gazete Sayı : 29044 28 Haziran 2014 CUMARTESİ TEBLİĞ Resmî Gazete Sayı : 29044 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMETİ) (SERİ NO: 2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı

Detaylı

Onaylanmış kişi statüsü;

Onaylanmış kişi statüsü; Onaylanmış kişi statüsü; Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, Belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, Mali yeterliliği tasdik edilmiş, Kayıtları izlenebilir olan

Detaylı

GÜMRÜK EŞYA TAKİP VE ANALİTİK PERFORMANS PROGRAMI (GET-APP) KULLANICI KILAVUZU

GÜMRÜK EŞYA TAKİP VE ANALİTİK PERFORMANS PROGRAMI (GET-APP) KULLANICI KILAVUZU GÜMRÜK EŞYA TAKİP VE ANALİTİK PERFORMANS PROGRAMI (GET-APP) KULLANICI KILAVUZU Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 01.11.2017 İçindekiler KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 A. İTHALAT İŞLEMLERİ... 6 1.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP BİRİNCİ KISIM. Özet Beyan

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP BİRİNCİ KISIM. Özet Beyan Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP Gümrük Bölgesine Getirilen Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulmasına Kadar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU (1)(2) Kanun Numarası

GÜMRÜK KANUNU (1)(2) Kanun Numarası 7681 GÜMRÜK KANUNU (1)(2) Kanun Numarası 7682 ; (1) ilgili olarak belirli 6. (Değişik: 18/6/2009-5911/1 md.) durumunu; 7683 rine (1) Madde 5 ilirler. gesini (2) 7684 Madde 6 belirtilir. (1) (1) Madde

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış

Detaylı