MASTERTILE 700 Epofuga

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASTERTILE 700 Epofuga"

Transkript

1 Epoksi Esasl, ki Bileflenli, Kimyasallara ve Bakterilere Dayan kl Derz Dolgusu ve Seramik Yap flt r c s Tan m MASTERTILE, epoksi reaksiyon reçine esasl, seramik, mermer, granit, antiasit seramik, cam mozaik ve cam tu la gibi malzemelerin yap flt r lmas ve derzlerinin doldurulmas nda kullan lan, kimyasallara ve bakterilere dayan kl, kolay uygulanan, su ile temizlenebilen derz dolgu ve yap flt r c malzemesidir. TS EN RD s n f na uygundur. (Derz Dolgusu için) TS EN R2T s n f na uygundur. (Seramik Yap flt r c s için) RD= Reaksiyon reçine esasl derz dolgu malzemeleri R2= lave özellikleri gelifltirilmifl reaksiyon reçine esasl yap flt r c T= Kayma özelli i azalt lm fl Kullan m Yerleri ç-d fl mekanlarda, düfley ve yatay uygulamalarda, Mevcut yüzeylere yap flt r lm fl, seramik, mermer, granit, antiasit seramik, cam mozaik ve cam tu la derzlerinin doldurulmas nda, Bira, flarap ve kuru üzüm endüstrisinde, Meflrubat ve meyve suyu endüstrisinde, Süt, peynir ve yo urt endüstrisinde, Salça, turflu ve konserve endüstrisinde, Et ve bal k endüstrisinde, laç, boya, ka t, akü ve gübre endüstrisinde, Teknik Özellikleri Malzemenin Yap s MASTERTILE Bileflen A MASTERTILE Bileflen B Bas nç Dayan m E ilme Dayan m Kopma Dayan m Kesmede Yap flma Dayan m Su Absorbsiyonu Uygulanacak Zeminin S cakl Servis S cakl Kuru Ortamda Sürekli Islak Ortamda Kullanma Süresi Aç k Bekletme Süresi Kayma Üzerinde Yürünebilme Süresi Trafi e Açma Süresi Epoksi Reçine Epoksi Sertlefltirici 45 N/mm 2 30 N/mm 2 2,50 N/mm 2 2,00 N/mm 2 0,10 gr (240 dakika sonra) 10 C 25 C -20 C 80 C -20 C 50 C ~45 dakika 20 dakika Yok 24 saat 7 gün Yukar daki de erler 23 C de ve %50 ba l nem için verilmifltir. Yüksek s cakl klar süreleri k salt r, düflük s cakl klar uzat r. LX 73

2 Matbaalar, otel mutfaklar ve çamafl rhanelerde, Hastane laboratuvarlar nda, yemekhane, slak hacim ve hijyenik ortamlarda, Yüzme havuzlar ve termal havuzlarda, At k su ve ar tma tesislerinde, Al flverifl merkezlerinde kullan l r. Avantajlar Kimyasallara, asitlere, alkalilere ve ya lara dayan kl d r. Antibakteriyel özelliklere sahip olup, küf, mantar ve bakteri oluflturmaz. Afl nma dayan m yüksektir. Uygulanm fl MASTERTILE kir tutmaz ve sonradan temizli i kolayd r. 2 mm den 10 mm ye kadar olan derz genifllikleri için uygundur. K sa süreli ani s cakl k de iflikliklerine karfl dayan kl d r. Donma - çözülme döngüsüne dayan kl d r. çme suyu temas nda kullan labilir. (BS 6920 standard na uygundur) Uygulama Prosedürü Yap flt r c çin Yüzey Haz rl Uygulama yüzeyinin sa lam, kuru, tafl y c, tozsuz ve temiz, ayn zamanda terazisinde olmas na dikkat edilmelidir. Yüzey, her türlü ya, kal p ay r c ve parafin kal nt lar ndan iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevflek parçac klar olmamal d r. Seramik Uygulamas Yüzey, kuru ve 28 günlük dayan m n alm fl olmal d r. Seramik boyutuna ba l olarak min. 4 mm diflli tarak kullan larak, 2 mm yay l kal nl k elde edilmeli ve fugalar n doldurulmas na ertesi gün geçilmelidir. Derz Dolgusu için Yüzey Haz rl Seramik, antiasit seramik, granit derzlerinin doldurulmas ndan önce, kullan lan yap flt r c n n yeterli sertli e gelmesi beklenmelidir. Fuga malzemelerini uygulamadan hemen önce, yüzey serami e zarar vermeyecek mekanik yöntemler ile temizlenmelidir. Kar flt rma MASTERTILE, kar flt r lmas gereken miktarda ambalajlanm flt r. E er ambalaj n bir k sm kullan lacaksa, Bileflen A / Bileflen B = 100/4 (a rl kça) oran nda kar flt r l r. ki bileflen homojen bir kar fl m olufluncaya kadar, devir/dak. l k mekanik kar flt r c ile en az 3 dakika kar flt r lmal d r. Kar fl m Oranlar MASTERTILE Kar fl m Miktar Kar fl m Yo unlu u Mala Uygulamas Fuga uygulamas için haz rlanan MASTERTILE uygulanacak yüzeye yay l r ve plastik ya da sert kauçuk mala ile derzlere doldurulur. Fazla malzeme derzlerden diyagonal hareketlerle s yr l r. (Derin derzlerde önce malzemenin çökmesi beklenmeli daha sonra bu ifllem tekrarlanmal d r.) Ortam ve yüzey s cakl na ba l olarak 15 ila 30 dakika kadar beklenir, uygun bir sünger ve s cak deterjanl su yard m ile dairesel hareketler yaparak yüzey temizlenir ve fugalara son flekli verilir. Temizlik s ras nda kirlenen sünger de ifltirilmelidir. Tabanca Uygulamas Bileflen A Bileflen B 5,00 kg 0,20 kg 1,70 kg/litre Haz rlanan MASTERTILE, a zdan dolma tabanca ile derzlere doldurulur. Fazla malzeme derzlerden sert kauçuk bir mala ile diyagonal 74

3 hareketlerle s yr l r. (Derin derzlerde önce malzemenin çökmesi beklenmeli daha sonra bu ifllem tekrarlanmal d r.) Ortam ve yüzey s cakl na ba l olarak 15 ila 30 dakika kadar beklenir, uygun bir sünger ve s cak deterjanl su yard m ile dairesel hareketler yaparak yüzey temizlenir ve fugalara son flekli verilir. Temizlik s ras nda kirlenen sünger de ifltirilmelidir. Seramiklerin Temizlenmesi Seramiklerin üzerindeki son film tabakas, uygulamadan 4 ila 10 saat sonra, uygun sünger ve s cak deterjanl su yard m ile dairesel hareketler yaparak temizlenmeli, son temizleme suyuna %10 oran nda ispirto eklenerek yüzey silinmelidir. MASTERTILE, perdah makinesi ile doldurulup keçe ile temizlenmeye de uygundur. Sarfiyat Seramik Yap flt r lmas nda 1 mm kal nl k için yaklafl k 1,70 kg/m 2 dir. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar MASTERTILE mekanik kar flt r c lar yard m ile kar flt r lmal d r, kesinlikle mala ile kar flt r lmamal d r. Reçine bazl sistemlerin çal flma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin s cakl ve havadaki ba l nemden etkilenir. Düflük s cakl klar kimyasal reaksiyonu yavafllat r, tava ömrünü, üzerinin kaplanabilme süresini ve çal flma zaman n uzat r. Ayn zamanda viskozite yükseldi inden sarfiyat artar. Yüksek s cakl klar, kimyasal reaksiyonu h zland r r ve yukar da belirtilen süreler buna ba l olarak k sal r. Malzemenin kürünü tamamlamas için, ortam ve zemin s cakl, izin verilen minimum s cakl n alt na düflmemelidir. MASTERTILE uygulamas nda, ortam ve yüzey s cakl 5 C nin alt nda ya da 25 C nin üzerinde ise, uygun s cakl klar beklenmelidir. Ayr ca afl r s cak, ya fll veya rüzgarl havalarda da uygulama yap lmamal d r. So uk havadaki uygulamalarda, malzemenin ifllenebilirli ini en üst düzeye ç kartmak için, ambalajlar 20 C - 25 C de flartland r larak kullan ma haz r hale getirilmelidir. SERAM K BOYUTLARI Epoksi Esasl Derz Dolgular için Sarfiyat Tablosu (Derinlik: 8 mm) Derz Genifllikleri 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 10 x x x x x x x x 30 Tüketim miktarlar teoriktir

4 Kurumaya bafllam fl MASTERTILE kar fl m na kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir. Malzeme uyguland ktan dakika sonra temizleme ifllemine geçilmelidir. Yüzey temizleme ifllemi talafl kullan larak yap lmamal d r. Seramik ve tesisat (boru girifl ç k fllar ), beton, s va aras ndaki derzler, seramikler aras ndaki köfle ve kenar derzleri, suyun seramik alt na s zmas n önlemek için Masterflex 474 gibi uygun mastikler ile yal t lmal d r. Aletlerin Temizlenmesi Uygulamadan sonra kullan lan alet ve ekipmanlar hemen su ile temizlenmelidir. MASTERTILE sertlefltikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. Standart Renkler Bahama Beige Caramel Mittelbraun Balibraun Jasmin Anemone Crocus Magnolia Manhattan Beyaz Gri Cotto Evergreen Siyah (koyu füme) Ambalaj 5,20 kg l k (AB) set teneke Depolama No: 2 No: 3 No: 5 No: 6 No: 11 No: 12 No: 13 No: 16 No: 18 No: 20 No: 21 No: 22 No: 23 No: 40 Aç lmam fl orijinal ambalaj nda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmal d r. K sa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmal ve ilk giren ilk ç kar sistemiyle sevkiyat yap lmal d r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamal d r. Raf Ömrü Düzgün depolama koflullar nda, üretim tarihinden itibaren 12 ayd r. Aç lm fl ambalajlar, a zlar s k ca kapat larak uygun depolama koflullar nda saklanmal ve bir hafta içerisinde kullan lmal d r. Güvenlik Tavsiyeleri Depolama ve uygulama alanlar na ateflle yaklaflmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanlar havaland r lmal d r. Uygulama esnas nda, fl ve flçi Sa l kurallar na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan lmal d r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla y kanmal, yutulmas durumunda acilen doktora baflvurulmal d r. Uygulama alanlar na yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamal d r. Çocuklar n eriflemeyece i yerlerde depolanmal d r. Ayr nt l bilgi için Güvenlik Bilgi Formu na (Material Safety Data Sheet) bak lmal d r. Sorumluluk Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktad r. BASF Yap Kimyasallar San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nas l kullan laca ile ilgili yaz l öneriler d fl ndaki ve/veya hatal kullan mlardan dolay oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap Kimyasallar San. A.fi. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi bas l ncaya kadar geçerli olup eski bas mlar hükümsüz k lar (06/2010). 76

5 MASTERTILE Epofuga Kimyasal Maddelere Dayan kl l k Tablosu (20 C de 500 saat boyunca test edilmifltir.) Soda Sodyum Hipoklorür Sodyum Tiosülfat Oksalik Asit Parafin Ya Petrol Eteri Fosforik Asit Nitrik Asit Hidroklorik Asit Sülfürik Asit Silikon Ya Yemeklik Ya Zeytinya Terebentin Ya Tartarik Asit Sitrik Asit Çinko Klorür Betonu Bozucu Sular Bira Coca Cola Dibutilftalat Jet Yak t IP4 Gliserin Hidrojen Peroksit Aseton () %5 e kadar Asetik Asit () %30 a kadar Alüminyum Klorür Alüminyum Sülfat () %1 e kadar Formik Asit Amonyak Amonyum Klorür Amonyum Karbonat Amonyum Sülfat Baryum Klorür Borik Asit Salamura Butanol Kalsiyum Klorür Kalsiyum Hidroksit Kalsiyum Nitrat %30 a kadar Demir Sülfat Asit Asetat Fuel Oil Isopropil Alkol Potasyum Karbonat %5 e kadar Potasyum Permanganat Doymufl Tuzlu Su %15 e kadar Bak r Sülfat () Laktik Asit Dayan kl () K sa Dönemli Dayan kl, - Dayan ks z 77 %10 ye kadar %70 e kadar %25 e kadar %33 e kadar () ()

MasterTile FLX 29 (Eski Adı Ultrafleks )

MasterTile FLX 29 (Eski Adı Ultrafleks ) Özel Çimento Esaslı, Her Çeșit Zemin İçin Yüksek Dayanım ve Performanslı, Esnek, Hızlı, Seramik, Granit ve Doğal Taș Yapıștırıcısı Tanımı MasterTile FLX 29, çimento esaslı, seramik, değișik tarz cam malzemeleri

Detaylı

MasterSeal M 861 (Eski Adı Conipur M 860 Thix)

MasterSeal M 861 (Eski Adı Conipur M 860 Thix) Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Tiksotropik Su İzolasyon Membranı Tanımı MasterSeal M 861, poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, çatlak örtme (crack bridging) özelliğine sahip, tiksotropik,

Detaylı

MasterTile NTS 26 (Eski Adı Karrament )

MasterTile NTS 26 (Eski Adı Karrament ) Çimento Esaslı, Polimer Takviyeli, Esnek ve Yüksek Performanslı, Kalın Yataklı Doğal Taș Yapıștırıcısı Tanımı MasterTile NTS 26, çimento esaslı, polimer takviyeli, doğal taș, granit, mermer, cam mozaik

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

MasterTile NTS 26 (Eski Adı Karrament )

MasterTile NTS 26 (Eski Adı Karrament ) Çimento Esaslı, Polimer Takviyeli, Kalın Yataklı Doğaltaş Yapıştırıcısı Tanımı MasterTile NTS 26, çimento esaslı, polimer takviyeli, doğaltaş, granit, mermer, cam mozaik yapıştırılmasında kullanılan, yüksek

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

Derz Dolgu Malzemeleri

Derz Dolgu Malzemeleri Kalekim Derz Dolgu Malzemeleri Derz Dolgu Malzemeleri FUGA ULTRAFUGA FUGAFLEX ULTRAFUGAFLEX ULTRAFUGAFLEX TOZUMAZ FUGATECH FUGAPOOL EPOTECH FUGASİM 6 Kalekim Derz Dolgu Malzemeleri 2000 FUGA Derz Dolgu

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Profesyoneller için Kalite Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Mart - 2007 Flextec Ürünleri Yap flt r & Yal t (Fix & Seal) * Flextec teknolojisi ile üretilmifltir * Yap flt r c ve mastik özelliklerini

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) Çok Hızlı Priz Alan, Stiren İçermeyen Ankraj Harcı ETA Tanımı MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki biieşenili, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun

Detaylı

Endüstriyel Zemin Çözümleri

Endüstriyel Zemin Çözümleri Endüstriyel Zemin Çözümleri 2 Kalekim Antiasit Endüstriyel Zemin Çözümleri Kale Grubu Şirketleri'nin kurucusu Sn. Dr. İbrahim Bodur tarafından 1973 yılında kurulan Kalekim A.Ş., seramik yapıştırıcıları

Detaylı

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Teknik Katalog Her mevsim konfor için... Koramic A.Ş. 2 ntema A.Ş. 4 Teknik Destek 5 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri 6-13 - VitrA Therm NORM 14 - VitrA Therm ARK TEKT

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapıştırma Harçları NOVANORM ADH C1T Seramik Yapıştırma Harcı 6 NOVAPLUS ADH C1TE Seramik Yapıştırma Harcı 7 NOVAGRANITE ADH C2T

Fayans ve Seramik Yapıştırma Harçları NOVANORM ADH C1T Seramik Yapıştırma Harcı 6 NOVAPLUS ADH C1TE Seramik Yapıştırma Harcı 7 NOVAGRANITE ADH C2T Önsöz Türk madencilik ve inşaat sektöründeki tecrübelerinin birikimi olarak, NOVACHEM bünyesinde yapı malzemeleri üretiminde faaliyet gösteren firmamız, inşaat sektöründe tercih edilen ve çözüm ortağı

Detaylı

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme.1. Paslanmaz Çelik Yass Mamullerde Yüzey Kaliteleri Paslanmaz çelikler çok farkl yüzey kalitelerinde

Detaylı

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I 9.1.1 G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki

Detaylı

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Su Yalıtım Ürünleri. Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri

Su Yalıtım Ürünleri. Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri www.stroline.com Su Yalıtım Ürünleri 4 6 8 10 12 14 18 20 22 24 28 30 32 34 34 36 36 40 42 46 48 50 Çimento Esaslı Su Yalıtım Ürünleri STROLINE Efor Kristalize STROLINE Nem Rutubet STROLINE Rijit STROLINE

Detaylı

YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU

YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU GENEL KULLANIMLI YÜZME HAVUZLAR Ç N UHE TAL MATI YÜZME VE YIKANMA HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI VE DEZENFEKS YONU HAVUZ ENST TÜSÜ HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 1 fiubat 2008

Detaylı

Green - Pro YAR-K M ENDÜSTR YEL TEM ZL K ÜRÜNLER SAN. ve T C. LTD. fit. GENEL PAZARLAMA - SATIfi - ÜRET M VE SEVK YAT MÜDÜRLÜ Ü Tel: (0216) 593 13 58-59 - 88-89 Faks: (0216) 593 13 85 www.yarkim.com.tr

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09 Merbolin Boya Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük: Poyraz Sok. Sö ütlüçeflme fl Merkezi No.:2 K:4 34722 Kad köy / STANBUL Tel. : +90 (216) 418 45 92 (3 Hat) Faks : +90 (216) 336 25 10 www.merbolin.com.tr

Detaylı

Endoskopik Giriflimlerde DAS

Endoskopik Giriflimlerde DAS Endoskopik Giriflimlerde DAS Hemşire Canan KARADEN Z Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA e-posta: ckaradeniz@medicana.com.tr ç organlar n ve vücut boflluklar n n teflhis ve tedavi amac yla

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

www.uhe.org.tr ÖZEL YÜZME HAVUZLARI Ç N UHE TAL MATI ULUSAL HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE

www.uhe.org.tr ÖZEL YÜZME HAVUZLARI Ç N UHE TAL MATI ULUSAL HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE ÖZEL YÜZME HAVUZLARI Ç N UHE TAL MATI U ULUSAL HAVUZ ENST TÜSÜ DERNE Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu nca UHE-2 in (Ocak 1997) revizyonu

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı