T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Ocak 1993 CUMA. TBMM Kararı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Ocak 1993 CUMA. TBMM Kararı"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ocak 1993 CUMA Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı (9/11) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar No. : 213 Karar Tarihi : Haksız ve keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında kurulan Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresinin tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasına, Genel Kurulun tarihli 59 uncu Birleşiminde karar verilmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2

3 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı : 93/3999 Ekli "İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararı"nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 14/1/1993 tarihli ve 93/2 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanun'un 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanun'un değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun'un değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/1/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Hüsamettin CİNDORUK Cumhurbaşkanı V. E. İNÖNÜ Devlet Bakanı ve Başb. Vrd. C. ÇAĞLAR Devlet Bakanı T. ÇİLLER Devlet Bakanı E. CEYHUN Devlet Bakanı 1. TEZ Devlet Bakam A. GÖNEN Devlet Bakanı T. AKYOL Devlet Bakanı C. ERGENEKON Devlet Bakanı O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakanı ö. BARUTÇU Devlet Bakanı M. A. YILMAZ Devlet Bakam E. ŞAHİN Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakam M. BATALLI Devlet Bakanı M. S. OKTAY Adalet Bakam N. AYAZ Milli Savunma Bakam İ. SEZGİN İçişleri Bakanı E. İNÖNÜ S. ORAL Dışişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı K.TOPTAN Milli Eğitim Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakam M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakam A. ATEŞ Turizm Bakam M. KAHRAMAN Bayındırlık ve İskan Bakanı V. N. CEVHERİ Tarım ve Köyişleri Bakanı E. FARALYALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. TANIR Orman Bakam Y. AKTUNA Sağlık Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı B. D. AKYÜREK Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 1

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: Amaç ve Kapsam İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararı I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı diğer faaliyetlerin teshili, teşviki, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine dair tedbirler, bu Karar hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve yürütülür. Gerek görülmesi halinde bu çerçevede yürütülen teşvik tedbirleri reeksport veya transit ticaret hükümlerine dönüştürülebilir. Müracaat Şekli Madde 2 İhracatçılar, ihracatı teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için bu Karar'a istinaden yayımlanacak tebliğlerde belirtilen bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa müracaat ederler. Müracaatın Değerlendirilmesi Madde 3 Müsteşarlık, firmalar tarafından yapılan müracaatları inceler, uygun görmesi halinde ihracatı teşvik belgesi düzenler veya talebi reddeder. Sözkonusu müracaatla ilgili ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. İhracatı Teşvik Belgesinin Kaybedilmesi Madde 4 Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerin herhangi bir sebeple (kayıp, zayii, v.b. hususlar nedeniyle) yeniden tasdikinin talep edilmesi halinde ilgili belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün, ihracatı teşvik belgesinin düzenlendiği tarihteki kurdan hesaplanacak TL. değerinin % 0.2 (binde iki)'si oranındaki meblağ, Yatırımları ve Döviz Kazandırın Hizmetleri Teşvik Fonu'na İrad Kaydedilmek üzere yatırılır. Bu meblağ herhangi bir nedenle firmaya iade edilmez. Sözkonusu irad miktarı 20 milyon TL.'m geçemez. İhracat Suresinin Başlangıcı Madde 5 İhracat sûresinin başlangıcı ihracatı teşvik belgesinin tarihidir. Ancak bu sure, ihracatı teşvik belgesinin ilk kullanıldığı tarihe kadar azami 3 ay kaydırılabilir. Müracaat tarihi (Müsteşarlık genel evrak giriş tarihi) ile belge tarihi arasında gerçekleştirilen ihracat, ihracatçının taahhüdüne sayılabilir. ihracat Süresi ve Ek Süreler Madde 6 İhracatı teşvik belgesinin süresi, bu belgelere verilebilecek ek süreler ve mücbir sebepler ile fevkalade haller bu Karar'a istinaden Müsteşarlık tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir. ihracat Taahhüdünün Azaltılması ve Artırılması Madde 7 İhracatı teşvik belgesinde belirtilen ihracat taahhütleri ihracatçının müracaatı üzerine, talebin uygun görülmesi halinde artırılabilir veya azaltılabilir. Aracı İhracata ile ihracat Madde 8 İmalatçı ihracatçılar ve ihracatçılar, ihracatlarını bizzat yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapabilirler. Belgelere Kayıt Zorunluluğu Madde 9 İhracatı teşvik belgesine istinaden yapılacak hertürlü işlem ihracatı teşvik belgeleri ile irtiballandırılır. Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 2

5 29 Ocak 1993 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 II. BÖLÜM VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI Madde 10 ihracatın ve döviz kazandırıcı diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılmak kaydıyla T.C. Merkez Bankası ve bankaların kullandıracağı krediler (prefinansman, döviz ve gayri kabili rucu ihracat akreditiflerinin dahili devri suretiyle imalatçılara kullandırılan ihracat kredileri, Türk Eximbank kredileri ile T.C. Merkez Bankası'nca Türk Eximbank'a ihracatla ilgili açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri dahil), bankaların (T.C. Merkez Bankası dahil), sigorta şirketlerinin ve diğer kuruluşların ihracatla ve döviz kazandırıcı diğer faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar, ihracatı teşvik belgesine istinaden yapılacak ithalat, ihracat karşılığı ödenecek vergi iadeleri ve diğer ödemeler ile ihracatla ilgili diğer işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden, 488 sayılı Kanun'Ia ihdas edilen Damga Vergisi'nden, 492 sayılı Kanun gereğince alınan harçlar ve diğer Kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 80 sayılı Kanuna göre alınan hal rüsumundan istisna edilir. III. BÖLÜM GÜMRÜK MUAFİYETLİ İTHALAT İÇİN DÖVİZ KULLANIMI A İhracattan önce Madde 11 İhracatı teşvik belgesi kapsamında; a) Kendilerinin ve/veya yan sanayicilerinin ihracını taahhüt ettikleri malların bünyesine giren oranda hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri için, b) Kendilerinin ve/veya yan sanayicilerinin ihraç konusu malların üretiminde kullanılan işletme ihtiyacı madde ve malzemeleri (yedek parça dahil) için CİF ithal tutarı, FOB ihraç taahhüdünün % 2'sini geçmemek üzere, döviz kullandırılabilir. (a) bendi çerçevesinde kullandırılan toplam döviz tutarı FOB ihraç taahhüdünün % 60'ını (geçici kabul hükümleri hariç) geçemez. İhracatçının 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 118 inci maddesine göre bedelli veya bedelsiz geçici kabul talepleri ihracatı teşvik belgesine bağlanabilir. İhracat sayılan satış ve teslimler ile geçici kabul hükümleri çerçevesinde düzenlenen ihracatı teşvik belgeleri kapsamında işletme ihtiyacı madde ve malzemeler (yedek parça dahil) için döviz kullandırılamaz. Sektörün durumuna ve ithal konusu malın iç piyasada gösterdiği özelliğe göre düzenlenecek belgenin nev'i (geçici kabul veya döviz tahsisli) ve döviz kullanım oram Müsteşarlıkça tesbit edilir. B İhracattan Sonra a) İhracatı teşvik belgesi kapsamında düzenlenmesi kaydıyla, yalnız İmalatçı ihracat çılara, ihracatı teşvik belgesine istinaden gerçekleştirdikleri ihraç mamullerinden herhangi birinin bünyesine giren ve kapasite raporundaki tüketim miktarlarını aşmamak kaydıyla hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri (yan sanayicilerin ihtiyaçları dahil) ile 5 yıl süre ile üçüncü şahıslara devir ve temlik edilmemek kaydıyla direkt üretimleri ile ilgili makina ve teçhizat için, gerçekleştirdikleri FOB ihraç değerinin % 10'unu aşmamak üzere ihracattan sonra döviz kullandırılabilir. Geçici kabul hükümleri ile ihracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gerçekleştirilen ihracatlar için, ihracattan sonra döviz kullandırılmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: b) Enerji İndirimi ve/veya Muafiyeti İhraç edilen nihai mamulü üreten firmalar, sözkonusu mamulün üretimi esnasında sarfediten elektriği, Türkiye Elektrik Kurumu'ndan ve/veya bu kurumun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde 4/12/1984 tarih ve 3096 sayılı Kanun hükümlerine göre görevlendirilen şirketlerden, doğalgazı BOTAŞ ve/veya ilgili belediyelerden, suyu ilgili belediyelerden % 25 indirimli olarak, fuel-oil'i ise Türkiye'deki rafinerilerden ve/veya Petrol Ofisi A.Ş.'den gümrük vergisi ite ithalde alınan hertürlü fondan (akaryakıt tüketim vergisi ve KDV hariç) muaf olarak alabilirler. Söz konusu indirim ve/veya muafiyet, maliyetinde enerji payı % 5'i asan ihraç mamullerine uygulanır. Bu uygulama için ihracatı teşvik belgesi aranmaz. Uygulamaya İlişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir. (b) bendi hükmünün uygulanması sonucu ortaya çıkacak finansman ihtiyacı Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetten Teşvik Fonu'ndan karşılanır. Geçici kabul hükümleri ile ihracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gerçekleştirilen ihracatlar, enerji indirimi ve/veya muafiyetinden yararlandırılmaz. İhracatı Teşvik Belgelerinin Kullanımı Madde 12 Bankalar, ihracatı teşvik belgesi veya eki ithal listesinde belirtilen miktar ve değerleri aşmamak kaydıyla ithal müsaadesi düzenler ve ithal müsaadesinin birer nüshasını T.C. Merkez Bankası'nın ilgili şubesine gönderirler. Gümrük Muafiyeti Madde 13 Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat 14/5/1964 tarih ve 474 sayılı Kanun'un 25/6/1992 tarih ve 3824 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddesi uyarınca, gümrük vergisi ve fonlardan muaftır. (Katma değer vergisi'nin ihracatta ilgili hükümleri saklıdır.) Bu muafiyetten yararlanmak için ilgili gümrük idarelerine ihracatı teşvik belgesi aslının ibrazı yeterlidir. Gümrük idareleri ihracatı teşvik belgesinde aksine bir hüküm belirtilmediği sürece gümrük vergisi ve fon bedellerini teminata bağlayarak ithalata izin verir. Fuet-oil, isletme ihtiyacı madde ve malzemeler ile imalatçı ihracatçıların ihracattan sonra yapacakları ithalatın gümrük muafiyetinden yararlandınlabilmesi için bu maddelerin CİF ithal bedelinin % 5'inin, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'na yatırılması gerekir km uzaklıktaki ülkelere yapılan ihracatlarla ilgili ihracattan sonra düzenlenen belgeler kapsamında yapılan ithalatlar için fon tahsilatı yapılmaz. Teminatlar Madde 14 Müsteşarlık bu Karar'da belirtilen her türlü teminatın şeklini tayin edebileceği gibi teminatı indirmeye, yükseltmeye, tümünü ya da bir bölümünü kaldırmaya yetkilidir. Bu husus ihracatı teşvik belgesinde belirtilir. Gümrük Muafiyetti İthal Mallarının Aktarma ve/veya Devri Madde 15 İhracatı teşvik belgesi kapsamında ithal edilen maddelerin, firmanın bu belge süresi içerisinde düzenlenen bir başka belgesine aktarması veya ithalatın yapıldığı ihracatı teşvik belgesi süresi içerisinde (ek süreler dahil) ihraç edilecek mamullerin bünyesinde kullanılması kaydıyla başka bir firmanın ihracatı teşvik belgesine devri yapılabilir. Aktarma işlemine ilişkin usul ve esaslar tebliğlerle belirlenir. Aktarma ve/veya devri yapılan maddelerin ikinci defa aktarma ve/veya devri yapılamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

7 29 Ocak 1993 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 7 IV. BÖLÜM KONUT FONU MUAFİYETİ Madde 16 Aşağıda gümrük tarifeleri gösterilen malların Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yönelik karayolu taşımalarında, gümrük giriş veya çıkışlarında tahsil edilmek üzere beher metrik, tondan 3 ABD Dolar konut fonuna kesinti yapılır. Ancak Müsteşarlık'tan ihracatı teşvik belgesi alınmak kaydıyla mükellefler bu fon kesintisinden muaf tutulabilir. Bu mu- metrik ton için 1 ABD Doları karşılığı TL. yatırılması gerekir. Bu amaçla düzenlenen belgeler metrik kapsamında ton için kredi 1 ABD kullandırılmaz. Doları karşılığı TL. yatırılması gerekir. Bu amaçla düzenlenen belgeler kapsamında kredi kullandırılmaz Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham) m Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç). Esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağım veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan ihtiva eden ve tarifenin başka yerlerinde belirtilmeyen veya bulunmayan müstahzarlar Petrol gazları ve diğer gazlı diğer hidrokarbonlar Vazelin Parafin; petrol veya bitümeni minerallerden elde edilen mumlar, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, parafinli kalıntılar (gasch, slack wax, v.b) (boyanmış olsun olmasın) ,12,20,90, petrol bitümeni, petrol koku ve petrol yağlarından veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları. V. BÖLÜM İHRACATIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Madde 17 İhracatın gerçekleştirilmesi, döviz tahsis ve geçici kabule göre düzenlenmiş ihracatı teşvik belgelerinde ihracı taahhüt edilen malın İhracatın Düzenlenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Karar ve İhracat Yönetmeliği ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından çıkışı ve dövizin yurda getirilerek bankalara satılması, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise belgede belirtilen faaliyetin realize edilerek bedellerinin sağlanması anlamındadır. VI. BÖLÜM İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI Madde 18 Bu Karar çerçevesinde; a) Yalnız vergi, resim ve harç istisnası için düzenlenen ihracatı teşvik belgeleri T.C. Merkez Bankası'nca, b) Global ve/veya proje bazında düzenlenen ihracatı teşvik belgeleri ile ilgili taahhütler, kapatma evraklarının T.C. Merkez Bankası aracılığı ile intikali kaydıyla Müsteşarlık tarafından, c) İhracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetti ithalat öngörülen ihracatı teşvik belgeleri doğrudan Müsteşarlık tarafından, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: d) 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 118 inci maddesi çerçevesinde düzenlenen ihracatı teşvik belgelerinin taahhüt kapatmaları Müsteşarlığın görüsüne istinaden ilgili gümrükler başmüdürlüğünce, konut fonu muafiyeti ile ilgili ihracatı teşvik belgeleri ise ilgili gümrük idaresince, kapatılır. İhracat taahhüdünün kapatılması CİF ithal, FOB ihraç değerleri esas alınarak T.C. Merkez Bankası'nca alım ve satımı sözkonusu olan dövizlerle veya Müsteşarlık tarafından uygun görülecek takas yoluyla getirilecek malın bedeliyle yapılır. Tebliğde belirtilen sürelerde kapatma müracaatı yapılmayan ihracatı teşvik belgeleri iptal edilir. Müeyyideler Madde 19 İhracatı teşvik belgesinde öngörülen ihracat taahhüdünün belgede belirtilen şartlara ve/veya yararlanılan teşviklere uygun olarak yerine getirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, resim ve harçlar 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre, ceza, gecikme faizi ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır. İhracatı teşvik belgesi düzenlenmesi ve tadilatı için ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun ve/veya üzerlerinde tahrifat yapıldığının ve/veya ihracatı teşvik belgesi üzerinde tahrifat yapıldığının tesbiti halinde gerekirse ilgili ihracatı teşvik belgesi iptal edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca ihracatı teşvik belgesi kapsamında yararlanılan teşvikler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır. Kapatma esnasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı ve/veya tahrif edilmiş olması durumunda ise bu belgeler taahhüde sayılmayarak bu kısma tekabül eden teşvikler birinci paragraf hükümleri çerçevesinde geri alınır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Bu Karar ile bu Karar'a istinaden yayımlanan tebliğler ve bunlara müstenit T.C. Merkez Bankası genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı mali mükellefiyetlerin tahsilindeki gecikmelere sebep olan bankalardan, gecikme süresi de dikkate alınarak ziya'a uğratılan vergi, ceza ve gecikme faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun ve 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu hükümlerince tahsil edileceği gibi, Müsteşarlık tarafından verilecek talimata istinaden T.C. Merkez Bankası'nca ihracatı teşvik belgeleri ile ilgili ithalata aracılık yapma yetkileri 5 (beş) iş günü süresince kaldırılabilir, VII. BÖLÜM DENETİM Madde 20 İhracatçının ihracatı teşvik belgesini ibrazı üzerine bütün kamu kuruluşları ite bankalar ihracatı teşvik tedbirlerini belgede belirtilen esas ve şartlara uygun olarak Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 tatbik ederler. Bu Karar'da belirtilen teşviklerin uygulanmasına ilişkin hertürlü denetimi ve düzenlemeyi yapmaya özel ve kamu kuruluşlarından bilgi ve belge istemeye Müsteşarlık yetkilidir. İlgili tüm kamu kuruluşları ve bankalar kendi mevzuatları çerçevesinde denetim yapabilirler. VIII. BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 21 Müsteşarlık, ihracatın teşviki ile ilgili usul ve esasları bu Karar hükümlerine istinaden tebliğ ve talimatlarla düzenler. Geçici Madde 1 Bu Karar'ın yayımlandığı tarihten önce düzenlenen ve geçerli olan ihracatı teşvik belgelerine bu Karar hükümleri uygulanır. Ancak düzenlendikleri mevzuatın lehe hükümlerinin uygulanmasına belgenin geçerlilik süresi (ek süreler dahil) sonuna kadar devam edilir. Geçici Madde 2 Bu Karar'ın yayımlandığı tarihte geçerli olan ihracatı teşvik belgeleri kapsamında ihraç edilecek mamullerin bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilen ancak kamu tarafından konulan kısıtlamalar nedeniyle imalat ve ihracatı yapılmamış ve bu nedenle evsafını kaybetmiş maddelerin, bilahare ihtilafın firma lehine sonuçlanması halinde Müsteşarlığın görüşüne istinaden ilgili gümrük müdürlüğünce gümrüğe terkine veya mahrecine iadesine müsaade edilebilir. Geçici Madde 3 Bu Karar'ın yayımlandığı tarihe kadar işletme ihtiyacı ve ihracattan sonra düzenlenen % 10 döviz tahsisi ile ilgili olarak Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na mükerrer yatırılmış bulunan CİF ithal bedelinin % 10'u tutarındaki meblağ 3 (üç) ay içerisinde Müsteşarlığa müracaat edilmesi halinde Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Fonu'ndan iade ettirilir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 22 23/2/1992 tarih ve 92/2764 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri ve 19/1/1992 tarih ve 92/2640 sayılı Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 23 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 24 Bu Karar'ı Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı : Karar Sayısı : 93/4000 Ekli "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 14/1/1993 tarihli ve 93/1 sayılı Raporu üzerine, 17/7/1991 tarihli ve 437 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 11 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/1/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Hüsamettin CİNDOKUK Cumhurbaşkanı V. Süleyman DEMİREL Başbakan E. İNÖNÜ Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. C. ÇAĞLAR Devlet Bakanı T. ÇİLLER Devlet Bakanı E. CEYHUN Devlet Bakam 1. TEZ Devlet Bakam A.GÖNEN Devlet Bakam T. AKYOL Devlet Bakanı G. ERGENEKON Devlet Bakanı O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakam ö. BARUTÇU Devlet Bakam M. A. YILMAZ Devlet Bakam E. ŞAHİN Devlet Bakam Ş. ERCAN Devlet Bakam M. BATALLI Devlet Bakanı M. S. OKTAY Adalet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakanı İ. SEZGİN E. İNÖNÜ S. ORAL İçişleri Bakanı Dışticaret Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı K. TOPTAN Milli Eğitim Bakanı M. KAHRAMAN Bayındırlık ve İskan Bakanı V. Y. AKTUNA Sağlık Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı N. CEVHERİ Tarım ve Köyişleri Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı E. FARALYALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakam V. TANIR Orman Bakam B. D. AKYÜREK Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

11 29 Ocak 1993 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 YATIRIMLARIN, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN VE İŞLETMELERİN TEŞVİKİ VE YÖNLENDİRİLMESİNE AİT ESASLAR I. BÖLÜM TEŞVİK BELGESİ Teşvik Belgesi : Madde 1- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından (bundan böyle Müsteşarlık olarak anılacaktır) yatırım konularının, "Teşvik Belgesi ' veya."izin ve Teşvik Belgesi"ne bağlanabilmesi için yatırımın; ek listelerde belirtilen asgari yatırım ve özkaynak tutarlarında olması, Genel Teşvik Tablosunda yer alması, makro ekonomik politikalar çerçevesinde yapılan değerlendirmenin uygun bulunması, uluslararası rekabet gücü sağlaması, i l e r i ve uygun teknoloji getirmesi, Müsteşarlık tarafından sektör ve/veya proje bazında belirlenecek asgari ekonomik kapasitelerde olması, yatırımı yapacak yatırımcının tebliğde belirlenen hukuki statüyü sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, Merkez Bankası nezdindekı "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonuna; Kalkınmada öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlar için 10 Milyon Lira, diğer yörelerde yapılacak yatırımlar için 30 Milyon Lira tutarında teminat yatırılır. Bu teminat projenin reddedilmesi veya yatırımın gerçekleştirilmesi halinde, Müsteşarlığın müsaadesi i l e yatırımcıya iade e d i l i r. Teşvik Belgecinin alınmasını müteakip yatırımdan vazgeçilmesi, yatırımın gerçekleştirilmemesi veya Teşvik Belgesi"nin iptal edilmesi halinde teminatın tamamı fona irad kaydedilir. Teşvik Belgelerinin revize işlemlerinde ve Finansal Kiralama Şirketlerinin Teşvik Belgesı taleplerinde söz konusu teminat alınmaz. Teşvik tedbirlerinin uygulanmasında, i l g i l i kuruluşlarca Müsteşarlık tarafından verilen Teşvik Belgesindeki değerler esas alınır. II. BÖLÜM TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARLA İLGİLİ TEŞVİK TEDBİRLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Gümrük Muafiyeti: Madde t a r i h l i ve 474 sayılı Kanun'un eki olarak yayımlanıp t a r i h l i ve 3502 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan mallardan Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek yatırım ve işletme mallarının gümrük vergisi, anılan 474 sayılı Kanun'un değişik 2 ncı maddesine göre aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde muafiyete tabidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı : Muafiyet uygulamasında, ithali uygun görülen malların CİF bedeli üzerinden bu maddede belirtilen fon miktarları ithalat sırasında Merkez Bankası nezdındeki "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'na yatırılır. Daha önceki yıl Program Kararnamelerine istinaden düzenlenen "feşvık Belgeleri kapsamında bulunan ancak henüz ithal edilmemiş makına teçhizatın ithalinde de CİF bedel dikkate alınır. CİF bedelin hesaplanmasında, gümrük muafiyet uygulaması i l e i l g i l i müracaat tarihindeki kur esas alınır. Ayrıca; A- Yatırımın tamamlanmasını müteakip, işletmeye geçen Teşvik Belgeli komple yeni yatırımların ihtiyacı olan işletme mallarına;- a-sabıt yatırım tutarı 20 Milyar Liranın üzerindeki yatırımlara, makına teçhizat bedelinin % 20'sıni geçmemek kaydıyla,azamı 3 aylık işletme malı ihtiyaçları dikkate alınarak, b-kalkınmada öncelikli Yörelerdeki yatırımlara makina teçhizat bedelinin % 30'unu geçmemek kaydıyla azamı 4 aylık işletme malı ihtiyaçları dikkate alınarak, c-büyük Proje yatırımlarına, makına-teçhizat bedelinin %40'ını geçmemek kaydıyla 6 aylık işletme malı ihtiyaçları dikkate alınarak, ve aşağıda belirtilen fon oranlarına tabı olarak. B-Yatırımların yedek parça ihtiyacı; a-genel olarak, belge kapsamındaki makina bazında ve makina değerinin en fazla % 5'ı oranında,,ana makinanın aşağıda belirtilen fon oranlarına tabi olarak, b-mütehhitlik hizmetleri yatırımlarında, belge döviz değerinin en fazla % 10'u oranında ve ihale bedelinin % 20'si içinde kalmak şartıyla ana makinanın aşağıda belirtilen fon oranlarına tabı olarak, proje bazında gümrük muafiyeti tanınır. Fon bedelleri sadece Merkez Bankası İdare Merkezi veya bu bankanın şubelerince tahsil e d i l i r. Gümrük muafiyet: talebinin ödeme mükellefiyetinin başlangıç tarihine, diğer bir ifade i l e beyannamenin tescil tarihine kadar yapılması gerekir (Müsteşarlık'tan teminat karşılığında çekme izni i l e ithal edilenler hariç). Gümrük muafiyeti i l e i l g i l i uygulama Müsteşarlık'ca yürütülür. Ancak gerekli, görüldüğü taktirde, bu uygulama i l e i l g i l i olarak başka bir kamu kuruluşuna da görev v e r i l e b i l i r. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

13 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Asgari ad/yıl kapasitede yeni model otomobil üretmek üzere kurulacak komple yeni yatırımlarda, mevcut tesislerin kapasitesinin yeni model üretimine yönelik ad/yıl'a tevsii ve/veya modernizasyonu yatırımlarında, ad/yıl kapasiteli tesislerin yeni model üretimine yönelik tevsi veya modernizasyonu yatırımlarında teşvik tedbirleri uygulanır. Ayrıca bu tesislerde üretilen mamulün bünyesine giren CKD aksam ve parça ithalatında gümrük vergisi sıfıra i n d i r i l i r. CKD muafiyeti, tesis üretime geçtikten sonraki ilk 2 yıl için limitsiz, daha sonraki yıllar için aracın bünyesine giren parçaların en fazla %30'u için uygulanır. Bir otomobil dünyada i l k üretime geçiş tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yeni model sayılır. Motor, karoseri ve aktarma organlarının herhangi birinde önemli değişiklikler yapıldığı taktirde araç yeni model olarak mütalaa edilebilir. Değişikliğin yapıldığı tarihte araç yeni model sayıllyorsa, teşvik süresi üç yıl uzatılır, yeni model sayılmıyorsa üç yıl boyunca yeni model kabul edilerek aracın bünyesine giren parçaların en fazla %30'u için CKD muafiyeti uygulanır. Daha önceki uygulamalar kapsamında CKD muafiyetinden faydalanmış ancak yukarıda yer alan hükümlere göre artık yeni model sayılamayacak araçlar için bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl daha CKD muafiyeti uygulanır. Teşvik Belgesi kapsamında muafiyetle i t h a l i uygun görülen malların tabi olduğu fon oranları aşağıda belirtilmiştir. I- % 20 Fon'a tabi olan mallar; Binek araçları, otobüs (çift katlılar hariç), çekici ve treyler, televizyon ve video, mini buzdolabı, mobilya, yat i t h a l i (motorbot dahil), kamyon (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off roadtruck t i p i i l e karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya t i p i damperli kamyonlar hariç). II- % 18 Fon'a tabi olan mallar; Otomobil üretim yatırımlarının CKD parça ithalatı. III- % 10 Fon'a tabi olan mallar; a-komple yeni yatırımlar kapsamında ithal edilecek hammaddeler. b-elektrik süpürgesi, kesintisiz güç kaynağı.beton santrali, forklift.beton pompası, çift katlı otobüs, transmikser. Yukarıda belirtilen yatırım mallarına ait İthalat Rejimi Kararındaki koruma oranlarının (ithalatın yapıldığı ülkeye göre Gümrük Vergisi+Toplu Konut Fonu) bu maddede belirtilen fon Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 29 Ocak Sayı : oranlarından daha düşük olması halinde. İthalat Rejimi Kararındaki koruma oranları dikkate alınır. IV- % 5 Fon'a tabi olan mallar I, II ve III numaralı fıkralarda belirtilen yatırım malları dışında kalan yatırım mallarıdır. Kalkınmada Öncelikli Törelerde Yapılacak yatırımlar ve Özel Önem Taşıyan Yatırım Konularında yapılacak yatırımlarda (inşaat malzemeleri hariç) % 5 fon alınmaz. Ancak, Z 10 ve Z 20 oranlarındaki fon, tüm yöre ve sektörlerde uygulanır. Fon oranları i l e i l g i l i olarak lehte olan değişiklikler halen geçerli olan Teşvik Belgeleri kapsamında ithal edilmemiş bulunan makina ve teçhizata da uygulanır. Teşvik Belgesi kapsamında Halka Açık Anonim Şirketlerce yapılan yatırımlar için gümrük muafiyeti tanınan yatırım malı makina ve teçhizatın ithali sırasında alınması gereken fon bedelleri, bu bedellerin Müsteşarlığa muhatap banka teminat mektubuna bağlanması ve herbir çeki l i s t e s i fon bedelinin yatırılması gerektiği tarihten itibaren 3 yılda üç eşit taksitte ödenmesi kaydıyla firmanın talebi halinde taksitlendirmeye tabi tutulabilir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık'ca belirlenir. Konusu münhasıran ulaştırma olanların dışında teşvik belgeleri kapsamında, binek aracı (arazi t i p l e r i dahil), uçak ve helikopter ithaline müsaade edilmez. Ayrıca, eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaç ve faaliyetleri için, üniversite, akademi, yüksek okullarla, genel mesleki ve teknik öğretim ve eğitim kurumları, kamu araştırma kurumlarınca faydalanılmak üzere; Yıllık Yatırım Programında yer alan veya uluslararası bir anlaşma gereğince uygulanan bir proje için gerekli yatırım ve işletme mallarının ithalinde. Teşvik Belgesi aranmaksızın gümrük muafiyeti uygulanır. Ayrıca, bu ithalat; tarih ve 2976 sayılı Kanun gereğince her türlü fon ödemelerinden ve ithal teminatından muaf olarak yapılır. Yatırım İndirimi Uygulaması : Madde 3- Yatırımlara uygulanacak yatırım indiriminin nisbeti, indirimden istifade edecek yatırım miktarının yüzde 30'udur. Bu nisbet z i r a i yatırımlar i l e Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bölge kalkınması i l e i l g i l i olduğu belirtilen yatırımlarda %40, ikinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda %60, Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarla. Sermaye Şirketleri. Kooperatifler i l e İş Ortaklıklarının yapacağı bilimsel araştırma ve geliştirme yatırımlarında. Kalkınma Planı ve Yıllık Programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerce yapılacak yatırımlarda %100'dür Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

15 29 Ocak 1993 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 15 Teşvik Kredileri : Madde 4- Yatırımların yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanır. I- Fon Kaynaklı Kredi a) Yeni yatırımlar Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara bu Esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde Fon Kaynaklı Kredi tahsis e d i l e b i l i r. Bu teşvik tedbirinden yararlanabilmek için söz konusu teşvik tedbirinin belgede yer almış olmasının yanısıra, krediyi verecek bankanın yapacağı değerlendirmenin de olumlu neticelenmesi gerekir. b) Yarım kalmış tersane yatırımları Teşvik Belgesi kapsamında başlanmış ve % 80'i tamamlanmış tersane yatırımlarının kısa dönemde işletmeye alınmalarını teminen fon kaynaklı kredi tahsis e d i l e b i l i r. c) Yarım kalmış turizm yatırımları Arsa hariç sabit yatırımının % 50'sini tamamlamış olan Teşvik Belgesi kapsamında başlanılmış ancak, yarım kalmış turizm tesislerine Müsteşarlığın ve Turizm Bakanlığı'nın uygun görüşüne istinaden Türkiye Kalkınma Bankası'nca yayımlanacak tebliğ çerçevesinde Fon Kaynaklı Kredi tahsis e d i l e b i l i r. d) Bu kredi uygulaması Müsteşarlıkça tebliğ i l e belirlenecek kredi miktarı, ödeme planı ve diğer esaslar çerçevesinde yürütülür. Kredinin ödenmesine aracılık yapacak banka Müsteşarlıkça belirlenir. Fon kaynaklı kredinin verilmesi işlemi sırasında alınacak teminata ait esaslar, krediyi verecek bankalarca kendi usullerince belirlenir. Fon kaynaklı kredi, projenin toplam sabit yatırım tutarı üzerinden tahsis e d i l i r. Bu yatırımlarda kullanılacak krediye ait faiz oranları ek listede belirtilmiştir. II- Orta ve Uzun vadeli İç ve Dış Krediler Orta ve uzun vadeli iç ve dış kredilerin teşvik tedbirlerinden faydalanabilmesi için, yatırımın Müsteşarlık tarafından Teşvik Belgesine, İzin ve Teşvik Belgesine veya Yatırım İzin Belgesine bağlanması ve belgede belirtilen miktar ve oranlara uyulması gerekir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: Ancak; a-türkiye Kalkınma Bankasınca, Türk-Alman Kredi özel Fonu II'den desteklenmek üzere "Teşvik ve Rehabilitasyon Programı"na alınan şirketlerin kredi talepleri, b-toplu Konut Fonu'ndan ve Kamu Ortaklığı Fonu'ndan desteklenecek Kalkınmada öncelikli Yörelerdeki şirketlerin kredi talepleri, için Teşvik Belgesi şartı aranmayacağı gibi, Teşvik Belgesi mevcut olsa bile belgede belirtilen miktar ve nisbetlere uyulması şartı aranmayabilir. Yatırım değerlerinin artması halinde. Teşvik Belgesi tadil edilmeksizin, yatırıma verilecek kredi miktarları, kredi özkaynak ilişkisi bozulmamak kaydıyla i l g i l i bankalarca yüzde 30'a kadar arttırılarak Teşvik 8elgesi eki forma işlenir. Bu nisbetin üstündeki.artışlarda veya azalışlarda gerekçeleri i l e Müsteşarlığa müracaat edilerek Teşvik Belgesi revize e t t i r i l i r. III-İşletme Kredileri üretime hiç geçememiş veya kısmen geçmiş özel sektör yatırımlarının işletme kredisi ihtiyaçları. Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası veya bu Bankanın uygun göreceği diğer bankalar aracılığı i l e karşılanabilir. İşletme sermayesi yetersizliği sebebiyle üretime hiç geçememiş veya kısmen geçmiş yatırımlar; Teşvik Belgesinin tamamlanma vizesinin yapılmış olması şartıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere. Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'ndan 1 yıl vadeli, % 30 f a i z l i (anapara ve faiz vade sonu ödemeli) ve işletme sermayesi ihtiyacının % 60'ına kadar işletme kredisi kullandırılabilir. Bu krediden yararlanma esasları Müsteşarlıkça belirlenir. Teşvik Primi : Madde 5- Teşvik Belgesine istinaden düzenlenen yerli global listelerde yeni olarak yer alan. Müsteşar lık'ca uygun görülen ve yurt içinde imal edilmiş olan makina ve teçhizatın Katma Değer Vergisine tekabül eden miktarı. Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'ndan Teşvik Primi olarak yatırımcılara ödenir. Ancak, Uluslararası İhale neticesi yapılan Teşvik Belgeli yatırımlara makina-teçhizat satışı yapan yerli üreticiler i l e 3833 sayılı Kanuna istinaden gümrük muafiyeti i l e mal ithal etme yetkisi bulunan kuruluşlara makina-teçhizat satışı yapan yerli üreticilere Teşvik Belgesi aranmaksızın Teşvik Primi KDV oranına 10 puan ilave edilerek uygulanacağı gibi. Özel Önem Taşıyan Sektör yatırımlarında Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yerli makina-teçhizat alımlarında da aynı oran uygulanır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 14

17 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 17 İnşa edilen gemi ve yatlar fatura bedeli üzerinden % 22 Teşvik Primine tabıdır. (özel önem taşıyan sektörlere uygulanan ilave 10 puan ayrıca uygulanmaz) Teşvik Primi uygulaması, Teşvik Belgesi konusu yatırımların bulunduğu yer Valiliklerince teşkil edilecek komisyon marifeti i l e tebliğde belirtilecek esaslar çerçevesinde yürütülür. Arsa-Arazi Tahsisi : Madde 6- İlgili Kamu Kuruluşlarınca Kars, Erzurum, Çankırı, Kastamonu ve Bayburt yörelerinde yapacakları Kış Sporları yatırımları için öncelikle arsa-arari tahsisi yapılır. İlave İstihdam Teşviki : Madde 7- Asgari 10 işçi çalıştıran işletmelerin; bu Esasların yayımını müteakip ilave istihdam edecekleri işçiler için ilk bir yılda ödemeleri gereken Tasarrufu Teşvik Kesintisi ve Konut Edindirme Fonu işveren hissesinin tamamı, tebliğ i l e belirlenen esaslar çerçevesinde fon kaynaklarından karşılanır. S.S.K. Primi, Konut Edindirme Yardımı, Tasarrufu Teşvik Kesintisi ve Enerji Teşviki Madde 8- Büyük Proje yatırımlarında ve Kalkımada öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda belgenin orjinal bitiş süresinden başlamak üzere, i l k üç işletme yılındaki elektrik tüketiminin % 30'u, S.S.K. Primlerinin işveren hissesinin %50'si, Konut Edindirme Yardımı ve Tasarrufu Teşvik Kesintilerinin işveren hissesinin tamamı Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fqnu kaynaklarından karşılanır. Yurtdışı Müteahhitlik, Mühendislik, Müşavirlik ve Mimarlık Hizmetleri : Madde 9- Yurtdışında yapılacak müteahhitlik, mühendislik, müşavirlik ve mimarlık hizmetlerinin finansmanı için, proje bedelinin \ 25'inin yurda getirilmesi şartıyla, proje bedelinin azami % 15'ine kadar fon kaynaklarından kredi v e r i l e b i l i r. Bu kredinin verilebilmesi için gerekli usul ve esaslar i l e ülke tesbiti Tebliğ i l e belirlenir. Bu kredilerle i l g i l i faiz oranları ek listede belirtilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: Yurtdışında Yapılacak Yatırımlar: Madde 10- Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşların yurtdışında asgari ABD $'ı tutarında ayni ve/veya nakdi sermaye ihraç etmek suretiyle yapacakları ve Müsteşarlık'ca uygun görülerek Teşvik Belgesine bağlanan yatırımları, tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Fon Kaynaklı Krediden yararlandırılır. Bu kredi i l e i l g i l i faiz oranı ek listede belirtilmiştir. Büyük Krediler : Madde tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun genel kredi sınırları hakkındaki 38'inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (c) bendinde anılan büyük kredilerden maksat; özel önem taşıyan sektörlerden Teşvik Belgesi'ne bağlanmış ve toplam sabit yatırım tutarı 60 Milyar Liranın (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 20 Milyar Lira) üzerinde olan yatırım projeleri i l e i l g i l i kredilerdir. Ayrıca, 2 numaralı fıkranın (b) bendinde anılan kredilerden maksat; özel önem taşıyan sektörlerden Teşvik Belgesi almış ve toplam sabit yatırım tutarı 20 Milyar Liranın üzerindeki yatırımlar i l e i l g i l i kredilerdir. Kamu kuruluşlarının yapacağı yatırımlarda yukarıda belirtilen sınırlamalara bağlı kalınmaz. III. BOLUM TEŞVİK BELGESİZ YATIRIMLARLA İLGİLİ TEŞVİK VE UYGULAMA ESASLARI Fon Kaynaklı Kredi : Madde 12- Muhtelif konularda Teşvik Belgesiz olarak uygulanacak Fon Kaynaklı Kredi esasları aşağıda belirtilmiştir. I. Besicilik İşletme Kredileri a-yatırımını tamamlamış ancak, işletme sermayesi yetersizliği sebebi i l e hayvan materyali alamayan yetiştiricilere ayni olarak aktarılmak üzere. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ve 1580 sayılı Kanun'un 15 nci maddesinin 77 nci fıkrası i l e 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasına göre açılma izni almış tesislere T.C. Ziraat Bankası kanalı i l e fon kaynaklı işletme kredisi v e r i l e b i l i r. Bu proje i l e i l g i l i olarak her türlü teknik kontrol, sağlık hizmetleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından karşılanır. Bu kredi i l e i l g i l i uygulama esasları Müsteşarlığın ve T.C. Ziraat Bankası'nın uygun görüşüne istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca yayımlanacak tebliğ esasları çerçevesince T.C. Ziraat Bankasınca yürütülür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

19 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 b-orman Köylülerine Yönelik Besicilik Kredisi Orman köylerindeki besi yetiştiricilerine doğrudan verilecek besicilik kredisi Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden çıkarılacak tebliğler çerçevesinde Orman Bakanlığı'nca yürütülür. II. Seyahat Acentaları (A) veya geçici (A) grubu Seyahat Acentası Belgesine sahip ve ödenmiş sermayesi en az 1 Milyar Lira olan seyahat acentalarına; Turizm Bakanlığı'nca onaylanmış yurtdışı-turizm pazarlamasına yönelik projeleri kapsamındaki tebliğle belirlenen harcamalarının % 30'u, 1- Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Doğu Asya Pasifik ülkeleri için bir önceki yıl cirolarının % 30'unu, 2- iskandinav ülkeleri (Finlandiya, isveç, Norveç, Danimarka v.b.) için bir önceki yıl cirolarının % 25'ini, 3- Diğer ülkeler için bir önceki yıl cirolarının % 20'sini Geçmemek kaydıyla Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu kaynaklarından kredi olarak v e r i l e b i l i r. Bu kredinin uygulaması i l e i l g i l i diğer hususlar Turizm Bakanlığı'nın görüşüne istinaden Türkiye Kalkınma Bankası'nca belirlenir. (A) veya Geçici (A) grubu Seyahat Acentası Belgesine sahip ve ödenmiş sermayesi en az 500 Milyon Lira olan tüzel kişiliğe sahip seyahat acentalarının Turizm Bakanlığı'nca onaylanmış yurtdışı turizm pazarlamasına yönelik projeleri kapsamındaki haberleşme, enerji ve Konut Fonu'na ilişkin harcamalarının %30'u, aynı dönem içerisinde turizm faaliyetlerinden elde ederek yurt içindeki bankalara ve/veya finans kurumlarına bozdurdukları döviz değerinin % 50'sini geçmemek kaydıyla Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu kaynaklarından kredi olarak v e r i l e b i l i r. ödenmiş sermayeleri en az 1 Milyar Lira olan tüzel kişiliğe sahip havayolu şirketlerinin yurtdışı seferleri için 30 Kasım- 1 Nisan tarihleri arasında Hava Alanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAS) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMl)'nin vermiş oldukları hizmetler karşılığı ödemeleri i l e yurtdışı seferleri için yapmış oldukları yakıt ödemelerinin yüzde 50'si, aynı dönem içerisinde havayolu taşımacılığından elde ederek yurt içindeki banka ve/veya finans kurumlarına bozdurdukları döviz değerinin yüzde 30'unu geçmemek kaydıyla Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu kaynaklarından kredi olarak v e r i l e b i l i r. III- Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yatırımlar a-organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak Teşvik Belgesiz yatırımların işletme ve donanım kredisi ihtiyacı. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı : b-organize Sanayi Bölgelerindeki tamamlanamamış yatırımların tamamlama kredisi ihtiyacı, c-izmir'de mevcut deri işleme tesislerinin Menemen Deri Organize Sanayi Bölgesine taşınmaları için gerekli olan kredi ihtiyacı, Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanacak tebliğ i l e belirlenecek esaslar çerçevesinde adı geçen Bakanlıkça yürütülür. IV- Istanbul-Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesine taşınan Peri işleme yatırımlarının kısa dönemde işletmeye alınmalarını teminen söz konusu yatırımlara İstanbul Kazlıçeşme Organize Deri Sanayicileri Derneği vasıtasıyla Müsteşarlığın uygun göreceği şartlar çerçevesinde Fon Kaynaklı Kredi kullandırılabilir. V- Küçük ve Orta Boy işletmelerde Kredi Uygulaması a-tamamlanmış yatırımların üretime geçirilmesi ve yarım kalmış yatırımların tamamlanması için gerekli kredi ihtiyaçları, b-karadeniz Bölgesindeki silah üreticilerinin makina ve ekipman temini için gerekli olan kredi ihtiyaçları, c-küçük ve orta boy tekstil işletmelerinin teknoloji yenilemeye yönelik yatırımları i l e kadın girişimciliği ve ev ekonomisinin özendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yatırımların kredi ihtiyaçları, d-küçük ve orta boy işletmelerin makina ve teçhizat alımları için gerekli olan kredi ihtiyaçları, Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (KOSGEB) yayımlanacak tebliğ esasları çerçevesinde fon kaynaklarından karşılanabilir. VI- Müteşebbislere ait kültür ve sanat projelerinin desteklenmesi Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Kültür Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ esasları çerçevesinde fon kaynaklarından kredilendirilir. VII- İlkokul öncesi çocuklara yönelik kreş yatırımları Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Sağlık Bakanlığı"nca yayımlanacak tebliğ esaslarına göre Fon Kaynaklı Krediden yararlandırılır. VIII- Projeye dayalı hayvancılık, su ürünleri, aşılı asma çubuğu, seracılık, plantasyon ve meyve fidanı üretimine yönelik fidanlık yatırımları, t a r i h l i ve 88/12944 sayılı Karar ve bu Karara istinaden çıkarılan tebliğ hükümlerine göre Kaynak Kullanımını Destekleme Priminden istifade ederler. Bu uygulama T.C. Ziraat Bankası'nca yürütülür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

21 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 21 IX- Bu kredi uygulaması Müsteşarlık'ca tebliğ i l e belirlenecek kredi miktarı, ödeme planı ve diğer esaslar çerçevesinde yürütülür. Kredinin ödenmesine aracılık yapacak bankalar Müsteşarlık'ca belirlenir. Bu yatırımlarda kullanılacak krediye ait faiz oranları ek listede belirtilmiş olup, asgari yatırım tutarının 50 milyon l i r a, asgari özkaynak oranının ise % 20 olması gerekmektedir. Ancak, Orman Köylülerine Yönelik Besicilik Kredisi tahsisinde asgari özkaynak ve asgari yatırım tutarları aranmayabilir. IV. BÖLÜM YATIRIMLARI VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİ TEŞVİK FONU Amaç Madde 13-8/11/1988 tarih, 88/13458 sayılı Bakanlar Kurulu Karacı i l e T.C. Merkez Bankası nezdınde kurulan, "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" nun amacı, yatırımların, ihracatın, döviz kazandırıcı hizmetlerin ve kredilerin Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yönlendirilmesi ve teşvikini sağlamak, yatırımların finansmanında düşük f a i z l i kredi kullandırılmasını temin etmek. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü i l e Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce yapılacak araştırma, eğitim ve tanıtım faaliyetleri, yatırımların değerlendirilmesi, takip ve kontrolü i l e i l g i l i harcamaları karşılamaktır. Fonun Kaynakları Madde 14- "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" nun kaynakları : a) İthalat rejimi çerçevesinde irad kaydedilen teminatların tamamı, b) "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar" i l e "İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararlar" ı gereğince ödenmesi gereken teminat ve tahsilatlar, c) İhracatı teşvik kararına ek kararlar gereğince belgesiz ve belgeli ihracatta alınan teminatlar i l e taahhüt edilen ihracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesinden dolayı irad kaydedilen tutarlar, d) ihracat taahhüdünün İhracatı Teşvik Belgesindeki şartlar i l e i l g i l i mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleşmemesi halinde irad kaydedilen teminatlar, e) Bu fondan aracı bankalara kullandırılan kredilere ait ana para taksit ve faiz tutarları, f) Fon kaynaklı krediyle i l g i l i müeyyide uygulanması sebebiyle tahsil edilen cezai faizler, Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 19

22 Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: g) Fondan ödemesi yapılan teşvik tedbirleri i l e i l g i l i şart ve esasların yerine getirilmemesi nedeniyle 6183 sayılı Kanun esasları çerçevesinde takıp ve tahsili yapılan tutarlar, h) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu gelirlerinin % 100'ü, i) "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar" i l e "İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararları" na istinaden fon kaynaklarından öngörülebilecek teşvik tedbirleri nedeniyle doğabilecek diğer teminat ve tahsilatlar, j) Gerektiğinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve diğer fonlardan yapılacak aktarmalar. Fondan ödemeler Madde 15- "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" ndan; a) "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar" i l e "İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararları" nda bu fondan karşılanacağı öngörülen ödemeler, b) "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" ve "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu" i l e i l g i l i olarak açılacak davalar ve yapılacak icra takiplerine ilişkin harç ve masraflar, görülmekte olan davalar sırasında görevili bankalarca yapılması gerekli masraflar, fon aleyhine sonuçlanan davalarla i l g i l i olarak geri verilmesi gerekli tutarlar i l e mahkeme ve icra masrafları gibi giderler, c) Maddi hata, y e t k i l i mercilerce kabul edilen matrah değişikliği, mahkeme kararları v.b. nedenlerle "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu" na fazladan yatırıldığı tespit edilen fon kesintilerinin iadesi, d) 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararname ve bu Karara ilişkin Tebliğlere göre i l g i l i mevzuatlarında öngörülen esaslar çerçevesinde yapılacak ödemeler, bu fondan karşılanır. Ödemelerin yapılabilmesi için i l g i l i l e r ; Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu taahhütlerinden olan yatırım kredileri i l e ihtisas kredilerine yapılması gereken faiz farkı iadesi veya destekleme primi ödemelerine ilişkin talepler i l e, maddi hata, y e t k i l i mercilerce kabul edilen matrah değişikliği, mahkeme kararları v.b. nedenlerle Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna fazladan yatırıldığı tesbıt edilen fon kesintilerinin iadesi konusunda T.C. Merkez Bankasına, Diğer konularda ise; Müsteşarlığa müracaat ederler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

23 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 23 T.C. Merkez Bankası yukarıdaki taleplerle alakalı konularda gerekli değerlendirmeleri yaparak, uygun gördüğü taleplerle i l g i l i ödemelerin yapılması için aylık periyodik dönemler itibariyle Müsteşarlıktan i l g i l i kurumlar hesabına Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonundan aktarma yapılması hususunda talepte bulunur. e) Ayrıca bu fonun gelirlerinin % 1'ini geçmemek kaydıyla Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel Mudurlüğü'nce yapılacak araştırma, eğitim ve tanıtım faaliyetleri ve yatırımların değerlendirilmesi, takip ve kontrolü (demirbaş harcamaları dahil) i l e i l g i l i gerekli harcamalar da bu fondan karşılanır. Bu harcamalara ait usul ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Fondan ödenen Tutarların Geri alınması Madde 1 S- Fondan ödenen tutarların geri alınması i l e i l g i l i esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) İlgili Karar ve Tebliğlere aykırılık sonucu geri alınması gereken destekleme primleri, T.Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nca, b) Gerçek dışı ihracatla i l g i l i işlemlerde T.C. Merkez Bankasına intikal e t t i r i l e n raporların incelenmesi sonucunda tespit edilecek faiz farkı iadesi ve Destekleme primi tutarları, bu tutarlara tahakkuk ettirilecek cezai f a i z i i l e birlikte tahsili için gerekli işlemler T.C. Merkez Bankası'nca, c) Bunların dışında kalan tutarlar ise Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Müsteşarlıkça, i l g i l i mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde tahsil e d i l i r. Tahsil edilen tutarlar, "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" na yatırılır. Fon Kaynaklı Kredilerin Fona Yatırılma Süresi, Bankaların Sorumluluğu ve Uygulama Madde 17- Kalkınma Planları amaçlarına uygun olarak "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" ndan yatırımların, yönlendirilmesi, teşviki ve finansmanını teminen düşük f a i z l i kullandırılacak fon kaynaklı kredinin matrah ve oranı, faiz oranı, diğer esas ve şartları "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve işletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar" ve bu Esaslara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde belirlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından:

(Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından: (Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1999- Resmi Gazete Sayısı: 23923) Dış Ticaret Müsteşarlığından: 23/12/1999 TARĐH VE 99/13812 SAYILI ĐHRACAT, ĐHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLĐMLER ĐLE DÖVĐZ KAZANDIRICI HĐZMET

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR Ekli "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar" ile "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında Karar'a Bir Madde Eklenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İDARE MERKEZİ Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Nisan 2005 B.02.2.TCM.0.09.00.04/ GENELGE

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.02.2010 / 31-1 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58 27 Temmuz 2017 / Perşembe ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/58 KONU: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI)

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI) 1 SİRKÜLER - LXI Sirküler Tarihi: 10.07.2012 Sirküler No : 61 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun Tarihi:29.01.2004 Kanun No :5084 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:06.02.2004/25365 Amaç Madde 1-

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/122 - Ref: 4/122

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/122 - Ref: 4/122 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.08.2009 Sayı: 2009/122 - Ref: 4/122 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN 2009/1 SAYILI TEBLĐĞ DE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (TEBLĐĞ

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Yatırımlara Uygulanacak Devlet Yardımlarında Önemli Değişiklikler

Yatırımlara Uygulanacak Devlet Yardımlarında Önemli Değişiklikler Yatırımlara Uygulanacak Devlet Yardımlarında Önemli Değişiklikler Ülkemizde yatırımlara uygulanacak devlet yardımlarının neler olduğu ile bu yardımların hangi usul ve esaslar çerçevesinde verileceği Bakanlar

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.06.2010 / 75-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KARAR TARİHİ:21.12.2000 KARAR SAYISI:2000/1822 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:18.01.2001/24291 Amaç Madde 1-

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) Madde 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER 2017/42. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/42. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/42 28.07.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı. 26 Temmuz 2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, Eski Düzenleme: Yeni Düzenleme: İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 94

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 94 İstanbul, 26 Temmuz 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 94 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapan 2017/1 Sayılı Tebliğ Hk.

Detaylı

İHRACAT İŞLEMLERİNDE DAMGA VERGİSİ (SİRKÜLER )

İHRACAT İŞLEMLERİNDE DAMGA VERGİSİ (SİRKÜLER ) Focus Denetim ve Y.M.M. A. Ş. Maltepe Mh. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 No:10 Topkapı/İstanbul SİRKÜLER 2016/90 Tel: 0-212-510 48 14 Fax: 0-212-510 53 14 Sirküler Tarihi: 06.09.2016

Detaylı

Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. Sayı: 2017/45 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. 28.07.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2017/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında

Detaylı

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan Vezin Sirküler 2015-024 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU YATIRIMLARDA HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİ İK YAPILMASINA BAKANLAR KURULU KARARI OLUŞTURMAKTADIR. DEVLETT YARDIMLARI DAİR 2015/7496 SAYILI 8 Nisan 2015 tarihli

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No : 2011-030 Tarih : 20.05.2011 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Bilindiği üzere 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU ( t s. R.G. )

SERBEST BÖLGELER KANUNU ( t s. R.G. ) Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 6.6.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam SERBEST BÖLGELER KANUNU - 3218 (15.6.1985 t. 18785 s. R.G. ) MADDE 1 Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

TEŞVİK YASASI. (47/2000 Sayılı Yasa) 7 inci ve 12 inci Madde tahtında yapılan Tüzük

TEŞVİK YASASI. (47/2000 Sayılı Yasa) 7 inci ve 12 inci Madde tahtında yapılan Tüzük R.G 79 17.08.2001 TEŞVİK YASASI (47/2000 Sayılı Yasa) 7 inci ve 12 inci Madde tahtında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Yatırımları Yasası nın 7 inci ve 12 inci maddesinde kendisine

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

- Kira desteğine konu yurt dışı birimlere ürün teşhir serası/tarlası ibaresi ilave edilmiştir.

- Kira desteğine konu yurt dışı birimlere ürün teşhir serası/tarlası ibaresi ilave edilmiştir. 02.01.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/136 KONU: YURT DIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2010/6 Sayılı Yurt

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 26 Temmuz 2006 SİRKÜLER NO : 2006/68 KONU : Kültür Yatırımları ve

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.11 11.201.2016 SAYI : 2016-11 11-2 KONU : 6761 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. ÖZETİ : 6761 sayılı Kanunla

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 11 İstanbul, KONU : 6770 Sayılı Kanun Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 11 İstanbul, KONU : 6770 Sayılı Kanun Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. SİRKÜLER SAYI : 2017 / 11 İstanbul,27.01.2017 KONU : 6770 Sayılı Kanun 27.01.2017 Tarih ve 29961 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11.

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11. 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11.2008 5810/1 md.) Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

/ 148 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 148 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 28.07.2006 / 148 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak uygulanan damga vergisi

Detaylı

Sirküler No : 2015/31 Sirküler Tarihi : 09.04.2015

Sirküler No : 2015/31 Sirküler Tarihi : 09.04.2015 Sirküler No : 2015/31 Sirküler Tarihi : 09.04.2015 Konu : Yatırım Teşvik Uygulamasına İlişkin 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu'nda Değişiklik hk. 08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

1- Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına İlişkin KDV İstisnası Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmıştır.

1- Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına İlişkin KDV İstisnası Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmıştır. 1 SİRKÜLER 2017/17 Yatırım teşvik mevzuatına dair temel düzenlemelerin yer aldığı 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 22.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/9917 sayılı Karar ile bazı

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ. 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ. 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 1 İÇERİK DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR? DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLECEK HALLER DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ YURTİÇİ ALIMLAR TEMİNAT VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI 2 GERİ ÖDEME SİSTEMİ ÖDENEN

Detaylı

PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI.

PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI. PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI www.ayaz.av.tr Sunum Planı Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Sayfa 10 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 14 Sayfa 15 Sayfa 16 Açıklama Projelerde

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8735 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU (2)

SERBEST BÖLGELER KANUNU (2) 6745 SERBEST BÖLGELER KANUNU (2) Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 469 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SİRKÜLER 2017/44: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklikler Yapıldı

SİRKÜLER 2017/44: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklikler Yapıldı SİRKÜLER 2017/44: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklikler Yapıldı 26.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/1 sayılı Tebliğ ile

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı