T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Ocak 1993 CUMA. TBMM Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Ocak 1993 CUMA. TBMM Kararı"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ocak 1993 CUMA Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı (9/11) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar No. : 213 Karar Tarihi : Haksız ve keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında kurulan Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresinin tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasına, Genel Kurulun tarihli 59 uncu Birleşiminde karar verilmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2

3 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı : 93/3999 Ekli "İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararı"nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 14/1/1993 tarihli ve 93/2 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanun'un 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanun'un değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun'un değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/1/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Hüsamettin CİNDORUK Cumhurbaşkanı V. E. İNÖNÜ Devlet Bakanı ve Başb. Vrd. C. ÇAĞLAR Devlet Bakanı T. ÇİLLER Devlet Bakanı E. CEYHUN Devlet Bakanı 1. TEZ Devlet Bakam A. GÖNEN Devlet Bakanı T. AKYOL Devlet Bakanı C. ERGENEKON Devlet Bakanı O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakanı ö. BARUTÇU Devlet Bakanı M. A. YILMAZ Devlet Bakam E. ŞAHİN Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakam M. BATALLI Devlet Bakanı M. S. OKTAY Adalet Bakam N. AYAZ Milli Savunma Bakam İ. SEZGİN İçişleri Bakanı E. İNÖNÜ S. ORAL Dışişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı K.TOPTAN Milli Eğitim Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakam M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakam A. ATEŞ Turizm Bakam M. KAHRAMAN Bayındırlık ve İskan Bakanı V. N. CEVHERİ Tarım ve Köyişleri Bakanı E. FARALYALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. TANIR Orman Bakam Y. AKTUNA Sağlık Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı B. D. AKYÜREK Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 1

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: Amaç ve Kapsam İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararı I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı diğer faaliyetlerin teshili, teşviki, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine dair tedbirler, bu Karar hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve yürütülür. Gerek görülmesi halinde bu çerçevede yürütülen teşvik tedbirleri reeksport veya transit ticaret hükümlerine dönüştürülebilir. Müracaat Şekli Madde 2 İhracatçılar, ihracatı teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için bu Karar'a istinaden yayımlanacak tebliğlerde belirtilen bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa müracaat ederler. Müracaatın Değerlendirilmesi Madde 3 Müsteşarlık, firmalar tarafından yapılan müracaatları inceler, uygun görmesi halinde ihracatı teşvik belgesi düzenler veya talebi reddeder. Sözkonusu müracaatla ilgili ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. İhracatı Teşvik Belgesinin Kaybedilmesi Madde 4 Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerin herhangi bir sebeple (kayıp, zayii, v.b. hususlar nedeniyle) yeniden tasdikinin talep edilmesi halinde ilgili belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün, ihracatı teşvik belgesinin düzenlendiği tarihteki kurdan hesaplanacak TL. değerinin % 0.2 (binde iki)'si oranındaki meblağ, Yatırımları ve Döviz Kazandırın Hizmetleri Teşvik Fonu'na İrad Kaydedilmek üzere yatırılır. Bu meblağ herhangi bir nedenle firmaya iade edilmez. Sözkonusu irad miktarı 20 milyon TL.'m geçemez. İhracat Suresinin Başlangıcı Madde 5 İhracat sûresinin başlangıcı ihracatı teşvik belgesinin tarihidir. Ancak bu sure, ihracatı teşvik belgesinin ilk kullanıldığı tarihe kadar azami 3 ay kaydırılabilir. Müracaat tarihi (Müsteşarlık genel evrak giriş tarihi) ile belge tarihi arasında gerçekleştirilen ihracat, ihracatçının taahhüdüne sayılabilir. ihracat Süresi ve Ek Süreler Madde 6 İhracatı teşvik belgesinin süresi, bu belgelere verilebilecek ek süreler ve mücbir sebepler ile fevkalade haller bu Karar'a istinaden Müsteşarlık tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir. ihracat Taahhüdünün Azaltılması ve Artırılması Madde 7 İhracatı teşvik belgesinde belirtilen ihracat taahhütleri ihracatçının müracaatı üzerine, talebin uygun görülmesi halinde artırılabilir veya azaltılabilir. Aracı İhracata ile ihracat Madde 8 İmalatçı ihracatçılar ve ihracatçılar, ihracatlarını bizzat yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapabilirler. Belgelere Kayıt Zorunluluğu Madde 9 İhracatı teşvik belgesine istinaden yapılacak hertürlü işlem ihracatı teşvik belgeleri ile irtiballandırılır. Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 2

5 29 Ocak 1993 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 II. BÖLÜM VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI Madde 10 ihracatın ve döviz kazandırıcı diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılmak kaydıyla T.C. Merkez Bankası ve bankaların kullandıracağı krediler (prefinansman, döviz ve gayri kabili rucu ihracat akreditiflerinin dahili devri suretiyle imalatçılara kullandırılan ihracat kredileri, Türk Eximbank kredileri ile T.C. Merkez Bankası'nca Türk Eximbank'a ihracatla ilgili açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri dahil), bankaların (T.C. Merkez Bankası dahil), sigorta şirketlerinin ve diğer kuruluşların ihracatla ve döviz kazandırıcı diğer faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar, ihracatı teşvik belgesine istinaden yapılacak ithalat, ihracat karşılığı ödenecek vergi iadeleri ve diğer ödemeler ile ihracatla ilgili diğer işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden, 488 sayılı Kanun'Ia ihdas edilen Damga Vergisi'nden, 492 sayılı Kanun gereğince alınan harçlar ve diğer Kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 80 sayılı Kanuna göre alınan hal rüsumundan istisna edilir. III. BÖLÜM GÜMRÜK MUAFİYETLİ İTHALAT İÇİN DÖVİZ KULLANIMI A İhracattan önce Madde 11 İhracatı teşvik belgesi kapsamında; a) Kendilerinin ve/veya yan sanayicilerinin ihracını taahhüt ettikleri malların bünyesine giren oranda hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri için, b) Kendilerinin ve/veya yan sanayicilerinin ihraç konusu malların üretiminde kullanılan işletme ihtiyacı madde ve malzemeleri (yedek parça dahil) için CİF ithal tutarı, FOB ihraç taahhüdünün % 2'sini geçmemek üzere, döviz kullandırılabilir. (a) bendi çerçevesinde kullandırılan toplam döviz tutarı FOB ihraç taahhüdünün % 60'ını (geçici kabul hükümleri hariç) geçemez. İhracatçının 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 118 inci maddesine göre bedelli veya bedelsiz geçici kabul talepleri ihracatı teşvik belgesine bağlanabilir. İhracat sayılan satış ve teslimler ile geçici kabul hükümleri çerçevesinde düzenlenen ihracatı teşvik belgeleri kapsamında işletme ihtiyacı madde ve malzemeler (yedek parça dahil) için döviz kullandırılamaz. Sektörün durumuna ve ithal konusu malın iç piyasada gösterdiği özelliğe göre düzenlenecek belgenin nev'i (geçici kabul veya döviz tahsisli) ve döviz kullanım oram Müsteşarlıkça tesbit edilir. B İhracattan Sonra a) İhracatı teşvik belgesi kapsamında düzenlenmesi kaydıyla, yalnız İmalatçı ihracat çılara, ihracatı teşvik belgesine istinaden gerçekleştirdikleri ihraç mamullerinden herhangi birinin bünyesine giren ve kapasite raporundaki tüketim miktarlarını aşmamak kaydıyla hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri (yan sanayicilerin ihtiyaçları dahil) ile 5 yıl süre ile üçüncü şahıslara devir ve temlik edilmemek kaydıyla direkt üretimleri ile ilgili makina ve teçhizat için, gerçekleştirdikleri FOB ihraç değerinin % 10'unu aşmamak üzere ihracattan sonra döviz kullandırılabilir. Geçici kabul hükümleri ile ihracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gerçekleştirilen ihracatlar için, ihracattan sonra döviz kullandırılmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: b) Enerji İndirimi ve/veya Muafiyeti İhraç edilen nihai mamulü üreten firmalar, sözkonusu mamulün üretimi esnasında sarfediten elektriği, Türkiye Elektrik Kurumu'ndan ve/veya bu kurumun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde 4/12/1984 tarih ve 3096 sayılı Kanun hükümlerine göre görevlendirilen şirketlerden, doğalgazı BOTAŞ ve/veya ilgili belediyelerden, suyu ilgili belediyelerden % 25 indirimli olarak, fuel-oil'i ise Türkiye'deki rafinerilerden ve/veya Petrol Ofisi A.Ş.'den gümrük vergisi ite ithalde alınan hertürlü fondan (akaryakıt tüketim vergisi ve KDV hariç) muaf olarak alabilirler. Söz konusu indirim ve/veya muafiyet, maliyetinde enerji payı % 5'i asan ihraç mamullerine uygulanır. Bu uygulama için ihracatı teşvik belgesi aranmaz. Uygulamaya İlişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir. (b) bendi hükmünün uygulanması sonucu ortaya çıkacak finansman ihtiyacı Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetten Teşvik Fonu'ndan karşılanır. Geçici kabul hükümleri ile ihracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gerçekleştirilen ihracatlar, enerji indirimi ve/veya muafiyetinden yararlandırılmaz. İhracatı Teşvik Belgelerinin Kullanımı Madde 12 Bankalar, ihracatı teşvik belgesi veya eki ithal listesinde belirtilen miktar ve değerleri aşmamak kaydıyla ithal müsaadesi düzenler ve ithal müsaadesinin birer nüshasını T.C. Merkez Bankası'nın ilgili şubesine gönderirler. Gümrük Muafiyeti Madde 13 Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat 14/5/1964 tarih ve 474 sayılı Kanun'un 25/6/1992 tarih ve 3824 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddesi uyarınca, gümrük vergisi ve fonlardan muaftır. (Katma değer vergisi'nin ihracatta ilgili hükümleri saklıdır.) Bu muafiyetten yararlanmak için ilgili gümrük idarelerine ihracatı teşvik belgesi aslının ibrazı yeterlidir. Gümrük idareleri ihracatı teşvik belgesinde aksine bir hüküm belirtilmediği sürece gümrük vergisi ve fon bedellerini teminata bağlayarak ithalata izin verir. Fuet-oil, isletme ihtiyacı madde ve malzemeler ile imalatçı ihracatçıların ihracattan sonra yapacakları ithalatın gümrük muafiyetinden yararlandınlabilmesi için bu maddelerin CİF ithal bedelinin % 5'inin, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'na yatırılması gerekir km uzaklıktaki ülkelere yapılan ihracatlarla ilgili ihracattan sonra düzenlenen belgeler kapsamında yapılan ithalatlar için fon tahsilatı yapılmaz. Teminatlar Madde 14 Müsteşarlık bu Karar'da belirtilen her türlü teminatın şeklini tayin edebileceği gibi teminatı indirmeye, yükseltmeye, tümünü ya da bir bölümünü kaldırmaya yetkilidir. Bu husus ihracatı teşvik belgesinde belirtilir. Gümrük Muafiyetti İthal Mallarının Aktarma ve/veya Devri Madde 15 İhracatı teşvik belgesi kapsamında ithal edilen maddelerin, firmanın bu belge süresi içerisinde düzenlenen bir başka belgesine aktarması veya ithalatın yapıldığı ihracatı teşvik belgesi süresi içerisinde (ek süreler dahil) ihraç edilecek mamullerin bünyesinde kullanılması kaydıyla başka bir firmanın ihracatı teşvik belgesine devri yapılabilir. Aktarma işlemine ilişkin usul ve esaslar tebliğlerle belirlenir. Aktarma ve/veya devri yapılan maddelerin ikinci defa aktarma ve/veya devri yapılamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

7 29 Ocak 1993 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 7 IV. BÖLÜM KONUT FONU MUAFİYETİ Madde 16 Aşağıda gümrük tarifeleri gösterilen malların Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yönelik karayolu taşımalarında, gümrük giriş veya çıkışlarında tahsil edilmek üzere beher metrik, tondan 3 ABD Dolar konut fonuna kesinti yapılır. Ancak Müsteşarlık'tan ihracatı teşvik belgesi alınmak kaydıyla mükellefler bu fon kesintisinden muaf tutulabilir. Bu mu- metrik ton için 1 ABD Doları karşılığı TL. yatırılması gerekir. Bu amaçla düzenlenen belgeler metrik kapsamında ton için kredi 1 ABD kullandırılmaz. Doları karşılığı TL. yatırılması gerekir. Bu amaçla düzenlenen belgeler kapsamında kredi kullandırılmaz Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham) m Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç). Esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağım veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan ihtiva eden ve tarifenin başka yerlerinde belirtilmeyen veya bulunmayan müstahzarlar Petrol gazları ve diğer gazlı diğer hidrokarbonlar Vazelin Parafin; petrol veya bitümeni minerallerden elde edilen mumlar, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, parafinli kalıntılar (gasch, slack wax, v.b) (boyanmış olsun olmasın) ,12,20,90, petrol bitümeni, petrol koku ve petrol yağlarından veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları. V. BÖLÜM İHRACATIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Madde 17 İhracatın gerçekleştirilmesi, döviz tahsis ve geçici kabule göre düzenlenmiş ihracatı teşvik belgelerinde ihracı taahhüt edilen malın İhracatın Düzenlenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Karar ve İhracat Yönetmeliği ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından çıkışı ve dövizin yurda getirilerek bankalara satılması, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise belgede belirtilen faaliyetin realize edilerek bedellerinin sağlanması anlamındadır. VI. BÖLÜM İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI Madde 18 Bu Karar çerçevesinde; a) Yalnız vergi, resim ve harç istisnası için düzenlenen ihracatı teşvik belgeleri T.C. Merkez Bankası'nca, b) Global ve/veya proje bazında düzenlenen ihracatı teşvik belgeleri ile ilgili taahhütler, kapatma evraklarının T.C. Merkez Bankası aracılığı ile intikali kaydıyla Müsteşarlık tarafından, c) İhracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetti ithalat öngörülen ihracatı teşvik belgeleri doğrudan Müsteşarlık tarafından, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: d) 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 118 inci maddesi çerçevesinde düzenlenen ihracatı teşvik belgelerinin taahhüt kapatmaları Müsteşarlığın görüsüne istinaden ilgili gümrükler başmüdürlüğünce, konut fonu muafiyeti ile ilgili ihracatı teşvik belgeleri ise ilgili gümrük idaresince, kapatılır. İhracat taahhüdünün kapatılması CİF ithal, FOB ihraç değerleri esas alınarak T.C. Merkez Bankası'nca alım ve satımı sözkonusu olan dövizlerle veya Müsteşarlık tarafından uygun görülecek takas yoluyla getirilecek malın bedeliyle yapılır. Tebliğde belirtilen sürelerde kapatma müracaatı yapılmayan ihracatı teşvik belgeleri iptal edilir. Müeyyideler Madde 19 İhracatı teşvik belgesinde öngörülen ihracat taahhüdünün belgede belirtilen şartlara ve/veya yararlanılan teşviklere uygun olarak yerine getirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, resim ve harçlar 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre, ceza, gecikme faizi ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır. İhracatı teşvik belgesi düzenlenmesi ve tadilatı için ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun ve/veya üzerlerinde tahrifat yapıldığının ve/veya ihracatı teşvik belgesi üzerinde tahrifat yapıldığının tesbiti halinde gerekirse ilgili ihracatı teşvik belgesi iptal edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca ihracatı teşvik belgesi kapsamında yararlanılan teşvikler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır. Kapatma esnasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı ve/veya tahrif edilmiş olması durumunda ise bu belgeler taahhüde sayılmayarak bu kısma tekabül eden teşvikler birinci paragraf hükümleri çerçevesinde geri alınır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Bu Karar ile bu Karar'a istinaden yayımlanan tebliğler ve bunlara müstenit T.C. Merkez Bankası genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı mali mükellefiyetlerin tahsilindeki gecikmelere sebep olan bankalardan, gecikme süresi de dikkate alınarak ziya'a uğratılan vergi, ceza ve gecikme faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun ve 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu hükümlerince tahsil edileceği gibi, Müsteşarlık tarafından verilecek talimata istinaden T.C. Merkez Bankası'nca ihracatı teşvik belgeleri ile ilgili ithalata aracılık yapma yetkileri 5 (beş) iş günü süresince kaldırılabilir, VII. BÖLÜM DENETİM Madde 20 İhracatçının ihracatı teşvik belgesini ibrazı üzerine bütün kamu kuruluşları ite bankalar ihracatı teşvik tedbirlerini belgede belirtilen esas ve şartlara uygun olarak Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 tatbik ederler. Bu Karar'da belirtilen teşviklerin uygulanmasına ilişkin hertürlü denetimi ve düzenlemeyi yapmaya özel ve kamu kuruluşlarından bilgi ve belge istemeye Müsteşarlık yetkilidir. İlgili tüm kamu kuruluşları ve bankalar kendi mevzuatları çerçevesinde denetim yapabilirler. VIII. BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 21 Müsteşarlık, ihracatın teşviki ile ilgili usul ve esasları bu Karar hükümlerine istinaden tebliğ ve talimatlarla düzenler. Geçici Madde 1 Bu Karar'ın yayımlandığı tarihten önce düzenlenen ve geçerli olan ihracatı teşvik belgelerine bu Karar hükümleri uygulanır. Ancak düzenlendikleri mevzuatın lehe hükümlerinin uygulanmasına belgenin geçerlilik süresi (ek süreler dahil) sonuna kadar devam edilir. Geçici Madde 2 Bu Karar'ın yayımlandığı tarihte geçerli olan ihracatı teşvik belgeleri kapsamında ihraç edilecek mamullerin bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilen ancak kamu tarafından konulan kısıtlamalar nedeniyle imalat ve ihracatı yapılmamış ve bu nedenle evsafını kaybetmiş maddelerin, bilahare ihtilafın firma lehine sonuçlanması halinde Müsteşarlığın görüşüne istinaden ilgili gümrük müdürlüğünce gümrüğe terkine veya mahrecine iadesine müsaade edilebilir. Geçici Madde 3 Bu Karar'ın yayımlandığı tarihe kadar işletme ihtiyacı ve ihracattan sonra düzenlenen % 10 döviz tahsisi ile ilgili olarak Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na mükerrer yatırılmış bulunan CİF ithal bedelinin % 10'u tutarındaki meblağ 3 (üç) ay içerisinde Müsteşarlığa müracaat edilmesi halinde Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Fonu'ndan iade ettirilir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 22 23/2/1992 tarih ve 92/2764 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişiklikleri ve 19/1/1992 tarih ve 92/2640 sayılı Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 23 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 24 Bu Karar'ı Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı : Karar Sayısı : 93/4000 Ekli "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 14/1/1993 tarihli ve 93/1 sayılı Raporu üzerine, 17/7/1991 tarihli ve 437 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 11 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/1/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Hüsamettin CİNDOKUK Cumhurbaşkanı V. Süleyman DEMİREL Başbakan E. İNÖNÜ Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. C. ÇAĞLAR Devlet Bakanı T. ÇİLLER Devlet Bakanı E. CEYHUN Devlet Bakam 1. TEZ Devlet Bakam A.GÖNEN Devlet Bakam T. AKYOL Devlet Bakanı G. ERGENEKON Devlet Bakanı O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakam ö. BARUTÇU Devlet Bakam M. A. YILMAZ Devlet Bakam E. ŞAHİN Devlet Bakam Ş. ERCAN Devlet Bakam M. BATALLI Devlet Bakanı M. S. OKTAY Adalet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakanı İ. SEZGİN E. İNÖNÜ S. ORAL İçişleri Bakanı Dışticaret Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı K. TOPTAN Milli Eğitim Bakanı M. KAHRAMAN Bayındırlık ve İskan Bakanı V. Y. AKTUNA Sağlık Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı N. CEVHERİ Tarım ve Köyişleri Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı E. FARALYALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakam V. TANIR Orman Bakam B. D. AKYÜREK Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

11 29 Ocak 1993 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 YATIRIMLARIN, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN VE İŞLETMELERİN TEŞVİKİ VE YÖNLENDİRİLMESİNE AİT ESASLAR I. BÖLÜM TEŞVİK BELGESİ Teşvik Belgesi : Madde 1- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından (bundan böyle Müsteşarlık olarak anılacaktır) yatırım konularının, "Teşvik Belgesi ' veya."izin ve Teşvik Belgesi"ne bağlanabilmesi için yatırımın; ek listelerde belirtilen asgari yatırım ve özkaynak tutarlarında olması, Genel Teşvik Tablosunda yer alması, makro ekonomik politikalar çerçevesinde yapılan değerlendirmenin uygun bulunması, uluslararası rekabet gücü sağlaması, i l e r i ve uygun teknoloji getirmesi, Müsteşarlık tarafından sektör ve/veya proje bazında belirlenecek asgari ekonomik kapasitelerde olması, yatırımı yapacak yatırımcının tebliğde belirlenen hukuki statüyü sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, Merkez Bankası nezdindekı "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonuna; Kalkınmada öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlar için 10 Milyon Lira, diğer yörelerde yapılacak yatırımlar için 30 Milyon Lira tutarında teminat yatırılır. Bu teminat projenin reddedilmesi veya yatırımın gerçekleştirilmesi halinde, Müsteşarlığın müsaadesi i l e yatırımcıya iade e d i l i r. Teşvik Belgecinin alınmasını müteakip yatırımdan vazgeçilmesi, yatırımın gerçekleştirilmemesi veya Teşvik Belgesi"nin iptal edilmesi halinde teminatın tamamı fona irad kaydedilir. Teşvik Belgelerinin revize işlemlerinde ve Finansal Kiralama Şirketlerinin Teşvik Belgesı taleplerinde söz konusu teminat alınmaz. Teşvik tedbirlerinin uygulanmasında, i l g i l i kuruluşlarca Müsteşarlık tarafından verilen Teşvik Belgesindeki değerler esas alınır. II. BÖLÜM TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARLA İLGİLİ TEŞVİK TEDBİRLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Gümrük Muafiyeti: Madde t a r i h l i ve 474 sayılı Kanun'un eki olarak yayımlanıp t a r i h l i ve 3502 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan mallardan Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek yatırım ve işletme mallarının gümrük vergisi, anılan 474 sayılı Kanun'un değişik 2 ncı maddesine göre aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde muafiyete tabidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı : Muafiyet uygulamasında, ithali uygun görülen malların CİF bedeli üzerinden bu maddede belirtilen fon miktarları ithalat sırasında Merkez Bankası nezdındeki "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'na yatırılır. Daha önceki yıl Program Kararnamelerine istinaden düzenlenen "feşvık Belgeleri kapsamında bulunan ancak henüz ithal edilmemiş makına teçhizatın ithalinde de CİF bedel dikkate alınır. CİF bedelin hesaplanmasında, gümrük muafiyet uygulaması i l e i l g i l i müracaat tarihindeki kur esas alınır. Ayrıca; A- Yatırımın tamamlanmasını müteakip, işletmeye geçen Teşvik Belgeli komple yeni yatırımların ihtiyacı olan işletme mallarına;- a-sabıt yatırım tutarı 20 Milyar Liranın üzerindeki yatırımlara, makına teçhizat bedelinin % 20'sıni geçmemek kaydıyla,azamı 3 aylık işletme malı ihtiyaçları dikkate alınarak, b-kalkınmada öncelikli Yörelerdeki yatırımlara makina teçhizat bedelinin % 30'unu geçmemek kaydıyla azamı 4 aylık işletme malı ihtiyaçları dikkate alınarak, c-büyük Proje yatırımlarına, makına-teçhizat bedelinin %40'ını geçmemek kaydıyla 6 aylık işletme malı ihtiyaçları dikkate alınarak, ve aşağıda belirtilen fon oranlarına tabı olarak. B-Yatırımların yedek parça ihtiyacı; a-genel olarak, belge kapsamındaki makina bazında ve makina değerinin en fazla % 5'ı oranında,,ana makinanın aşağıda belirtilen fon oranlarına tabi olarak, b-mütehhitlik hizmetleri yatırımlarında, belge döviz değerinin en fazla % 10'u oranında ve ihale bedelinin % 20'si içinde kalmak şartıyla ana makinanın aşağıda belirtilen fon oranlarına tabı olarak, proje bazında gümrük muafiyeti tanınır. Fon bedelleri sadece Merkez Bankası İdare Merkezi veya bu bankanın şubelerince tahsil e d i l i r. Gümrük muafiyet: talebinin ödeme mükellefiyetinin başlangıç tarihine, diğer bir ifade i l e beyannamenin tescil tarihine kadar yapılması gerekir (Müsteşarlık'tan teminat karşılığında çekme izni i l e ithal edilenler hariç). Gümrük muafiyeti i l e i l g i l i uygulama Müsteşarlık'ca yürütülür. Ancak gerekli, görüldüğü taktirde, bu uygulama i l e i l g i l i olarak başka bir kamu kuruluşuna da görev v e r i l e b i l i r. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

13 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Asgari ad/yıl kapasitede yeni model otomobil üretmek üzere kurulacak komple yeni yatırımlarda, mevcut tesislerin kapasitesinin yeni model üretimine yönelik ad/yıl'a tevsii ve/veya modernizasyonu yatırımlarında, ad/yıl kapasiteli tesislerin yeni model üretimine yönelik tevsi veya modernizasyonu yatırımlarında teşvik tedbirleri uygulanır. Ayrıca bu tesislerde üretilen mamulün bünyesine giren CKD aksam ve parça ithalatında gümrük vergisi sıfıra i n d i r i l i r. CKD muafiyeti, tesis üretime geçtikten sonraki ilk 2 yıl için limitsiz, daha sonraki yıllar için aracın bünyesine giren parçaların en fazla %30'u için uygulanır. Bir otomobil dünyada i l k üretime geçiş tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yeni model sayılır. Motor, karoseri ve aktarma organlarının herhangi birinde önemli değişiklikler yapıldığı taktirde araç yeni model olarak mütalaa edilebilir. Değişikliğin yapıldığı tarihte araç yeni model sayıllyorsa, teşvik süresi üç yıl uzatılır, yeni model sayılmıyorsa üç yıl boyunca yeni model kabul edilerek aracın bünyesine giren parçaların en fazla %30'u için CKD muafiyeti uygulanır. Daha önceki uygulamalar kapsamında CKD muafiyetinden faydalanmış ancak yukarıda yer alan hükümlere göre artık yeni model sayılamayacak araçlar için bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl daha CKD muafiyeti uygulanır. Teşvik Belgesi kapsamında muafiyetle i t h a l i uygun görülen malların tabi olduğu fon oranları aşağıda belirtilmiştir. I- % 20 Fon'a tabi olan mallar; Binek araçları, otobüs (çift katlılar hariç), çekici ve treyler, televizyon ve video, mini buzdolabı, mobilya, yat i t h a l i (motorbot dahil), kamyon (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off roadtruck t i p i i l e karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya t i p i damperli kamyonlar hariç). II- % 18 Fon'a tabi olan mallar; Otomobil üretim yatırımlarının CKD parça ithalatı. III- % 10 Fon'a tabi olan mallar; a-komple yeni yatırımlar kapsamında ithal edilecek hammaddeler. b-elektrik süpürgesi, kesintisiz güç kaynağı.beton santrali, forklift.beton pompası, çift katlı otobüs, transmikser. Yukarıda belirtilen yatırım mallarına ait İthalat Rejimi Kararındaki koruma oranlarının (ithalatın yapıldığı ülkeye göre Gümrük Vergisi+Toplu Konut Fonu) bu maddede belirtilen fon Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 29 Ocak Sayı : oranlarından daha düşük olması halinde. İthalat Rejimi Kararındaki koruma oranları dikkate alınır. IV- % 5 Fon'a tabi olan mallar I, II ve III numaralı fıkralarda belirtilen yatırım malları dışında kalan yatırım mallarıdır. Kalkınmada Öncelikli Törelerde Yapılacak yatırımlar ve Özel Önem Taşıyan Yatırım Konularında yapılacak yatırımlarda (inşaat malzemeleri hariç) % 5 fon alınmaz. Ancak, Z 10 ve Z 20 oranlarındaki fon, tüm yöre ve sektörlerde uygulanır. Fon oranları i l e i l g i l i olarak lehte olan değişiklikler halen geçerli olan Teşvik Belgeleri kapsamında ithal edilmemiş bulunan makina ve teçhizata da uygulanır. Teşvik Belgesi kapsamında Halka Açık Anonim Şirketlerce yapılan yatırımlar için gümrük muafiyeti tanınan yatırım malı makina ve teçhizatın ithali sırasında alınması gereken fon bedelleri, bu bedellerin Müsteşarlığa muhatap banka teminat mektubuna bağlanması ve herbir çeki l i s t e s i fon bedelinin yatırılması gerektiği tarihten itibaren 3 yılda üç eşit taksitte ödenmesi kaydıyla firmanın talebi halinde taksitlendirmeye tabi tutulabilir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık'ca belirlenir. Konusu münhasıran ulaştırma olanların dışında teşvik belgeleri kapsamında, binek aracı (arazi t i p l e r i dahil), uçak ve helikopter ithaline müsaade edilmez. Ayrıca, eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaç ve faaliyetleri için, üniversite, akademi, yüksek okullarla, genel mesleki ve teknik öğretim ve eğitim kurumları, kamu araştırma kurumlarınca faydalanılmak üzere; Yıllık Yatırım Programında yer alan veya uluslararası bir anlaşma gereğince uygulanan bir proje için gerekli yatırım ve işletme mallarının ithalinde. Teşvik Belgesi aranmaksızın gümrük muafiyeti uygulanır. Ayrıca, bu ithalat; tarih ve 2976 sayılı Kanun gereğince her türlü fon ödemelerinden ve ithal teminatından muaf olarak yapılır. Yatırım İndirimi Uygulaması : Madde 3- Yatırımlara uygulanacak yatırım indiriminin nisbeti, indirimden istifade edecek yatırım miktarının yüzde 30'udur. Bu nisbet z i r a i yatırımlar i l e Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bölge kalkınması i l e i l g i l i olduğu belirtilen yatırımlarda %40, ikinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda %60, Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarla. Sermaye Şirketleri. Kooperatifler i l e İş Ortaklıklarının yapacağı bilimsel araştırma ve geliştirme yatırımlarında. Kalkınma Planı ve Yıllık Programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerde Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerce yapılacak yatırımlarda %100'dür Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

15 29 Ocak 1993 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 15 Teşvik Kredileri : Madde 4- Yatırımların yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanır. I- Fon Kaynaklı Kredi a) Yeni yatırımlar Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara bu Esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde Fon Kaynaklı Kredi tahsis e d i l e b i l i r. Bu teşvik tedbirinden yararlanabilmek için söz konusu teşvik tedbirinin belgede yer almış olmasının yanısıra, krediyi verecek bankanın yapacağı değerlendirmenin de olumlu neticelenmesi gerekir. b) Yarım kalmış tersane yatırımları Teşvik Belgesi kapsamında başlanmış ve % 80'i tamamlanmış tersane yatırımlarının kısa dönemde işletmeye alınmalarını teminen fon kaynaklı kredi tahsis e d i l e b i l i r. c) Yarım kalmış turizm yatırımları Arsa hariç sabit yatırımının % 50'sini tamamlamış olan Teşvik Belgesi kapsamında başlanılmış ancak, yarım kalmış turizm tesislerine Müsteşarlığın ve Turizm Bakanlığı'nın uygun görüşüne istinaden Türkiye Kalkınma Bankası'nca yayımlanacak tebliğ çerçevesinde Fon Kaynaklı Kredi tahsis e d i l e b i l i r. d) Bu kredi uygulaması Müsteşarlıkça tebliğ i l e belirlenecek kredi miktarı, ödeme planı ve diğer esaslar çerçevesinde yürütülür. Kredinin ödenmesine aracılık yapacak banka Müsteşarlıkça belirlenir. Fon kaynaklı kredinin verilmesi işlemi sırasında alınacak teminata ait esaslar, krediyi verecek bankalarca kendi usullerince belirlenir. Fon kaynaklı kredi, projenin toplam sabit yatırım tutarı üzerinden tahsis e d i l i r. Bu yatırımlarda kullanılacak krediye ait faiz oranları ek listede belirtilmiştir. II- Orta ve Uzun vadeli İç ve Dış Krediler Orta ve uzun vadeli iç ve dış kredilerin teşvik tedbirlerinden faydalanabilmesi için, yatırımın Müsteşarlık tarafından Teşvik Belgesine, İzin ve Teşvik Belgesine veya Yatırım İzin Belgesine bağlanması ve belgede belirtilen miktar ve oranlara uyulması gerekir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: Ancak; a-türkiye Kalkınma Bankasınca, Türk-Alman Kredi özel Fonu II'den desteklenmek üzere "Teşvik ve Rehabilitasyon Programı"na alınan şirketlerin kredi talepleri, b-toplu Konut Fonu'ndan ve Kamu Ortaklığı Fonu'ndan desteklenecek Kalkınmada öncelikli Yörelerdeki şirketlerin kredi talepleri, için Teşvik Belgesi şartı aranmayacağı gibi, Teşvik Belgesi mevcut olsa bile belgede belirtilen miktar ve nisbetlere uyulması şartı aranmayabilir. Yatırım değerlerinin artması halinde. Teşvik Belgesi tadil edilmeksizin, yatırıma verilecek kredi miktarları, kredi özkaynak ilişkisi bozulmamak kaydıyla i l g i l i bankalarca yüzde 30'a kadar arttırılarak Teşvik 8elgesi eki forma işlenir. Bu nisbetin üstündeki.artışlarda veya azalışlarda gerekçeleri i l e Müsteşarlığa müracaat edilerek Teşvik Belgesi revize e t t i r i l i r. III-İşletme Kredileri üretime hiç geçememiş veya kısmen geçmiş özel sektör yatırımlarının işletme kredisi ihtiyaçları. Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası veya bu Bankanın uygun göreceği diğer bankalar aracılığı i l e karşılanabilir. İşletme sermayesi yetersizliği sebebiyle üretime hiç geçememiş veya kısmen geçmiş yatırımlar; Teşvik Belgesinin tamamlanma vizesinin yapılmış olması şartıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere. Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'ndan 1 yıl vadeli, % 30 f a i z l i (anapara ve faiz vade sonu ödemeli) ve işletme sermayesi ihtiyacının % 60'ına kadar işletme kredisi kullandırılabilir. Bu krediden yararlanma esasları Müsteşarlıkça belirlenir. Teşvik Primi : Madde 5- Teşvik Belgesine istinaden düzenlenen yerli global listelerde yeni olarak yer alan. Müsteşar lık'ca uygun görülen ve yurt içinde imal edilmiş olan makina ve teçhizatın Katma Değer Vergisine tekabül eden miktarı. Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'ndan Teşvik Primi olarak yatırımcılara ödenir. Ancak, Uluslararası İhale neticesi yapılan Teşvik Belgeli yatırımlara makina-teçhizat satışı yapan yerli üreticiler i l e 3833 sayılı Kanuna istinaden gümrük muafiyeti i l e mal ithal etme yetkisi bulunan kuruluşlara makina-teçhizat satışı yapan yerli üreticilere Teşvik Belgesi aranmaksızın Teşvik Primi KDV oranına 10 puan ilave edilerek uygulanacağı gibi. Özel Önem Taşıyan Sektör yatırımlarında Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yerli makina-teçhizat alımlarında da aynı oran uygulanır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 14

17 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 17 İnşa edilen gemi ve yatlar fatura bedeli üzerinden % 22 Teşvik Primine tabıdır. (özel önem taşıyan sektörlere uygulanan ilave 10 puan ayrıca uygulanmaz) Teşvik Primi uygulaması, Teşvik Belgesi konusu yatırımların bulunduğu yer Valiliklerince teşkil edilecek komisyon marifeti i l e tebliğde belirtilecek esaslar çerçevesinde yürütülür. Arsa-Arazi Tahsisi : Madde 6- İlgili Kamu Kuruluşlarınca Kars, Erzurum, Çankırı, Kastamonu ve Bayburt yörelerinde yapacakları Kış Sporları yatırımları için öncelikle arsa-arari tahsisi yapılır. İlave İstihdam Teşviki : Madde 7- Asgari 10 işçi çalıştıran işletmelerin; bu Esasların yayımını müteakip ilave istihdam edecekleri işçiler için ilk bir yılda ödemeleri gereken Tasarrufu Teşvik Kesintisi ve Konut Edindirme Fonu işveren hissesinin tamamı, tebliğ i l e belirlenen esaslar çerçevesinde fon kaynaklarından karşılanır. S.S.K. Primi, Konut Edindirme Yardımı, Tasarrufu Teşvik Kesintisi ve Enerji Teşviki Madde 8- Büyük Proje yatırımlarında ve Kalkımada öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda belgenin orjinal bitiş süresinden başlamak üzere, i l k üç işletme yılındaki elektrik tüketiminin % 30'u, S.S.K. Primlerinin işveren hissesinin %50'si, Konut Edindirme Yardımı ve Tasarrufu Teşvik Kesintilerinin işveren hissesinin tamamı Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fqnu kaynaklarından karşılanır. Yurtdışı Müteahhitlik, Mühendislik, Müşavirlik ve Mimarlık Hizmetleri : Madde 9- Yurtdışında yapılacak müteahhitlik, mühendislik, müşavirlik ve mimarlık hizmetlerinin finansmanı için, proje bedelinin \ 25'inin yurda getirilmesi şartıyla, proje bedelinin azami % 15'ine kadar fon kaynaklarından kredi v e r i l e b i l i r. Bu kredinin verilebilmesi için gerekli usul ve esaslar i l e ülke tesbiti Tebliğ i l e belirlenir. Bu kredilerle i l g i l i faiz oranları ek listede belirtilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: Yurtdışında Yapılacak Yatırımlar: Madde 10- Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşların yurtdışında asgari ABD $'ı tutarında ayni ve/veya nakdi sermaye ihraç etmek suretiyle yapacakları ve Müsteşarlık'ca uygun görülerek Teşvik Belgesine bağlanan yatırımları, tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Fon Kaynaklı Krediden yararlandırılır. Bu kredi i l e i l g i l i faiz oranı ek listede belirtilmiştir. Büyük Krediler : Madde tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun genel kredi sınırları hakkındaki 38'inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (c) bendinde anılan büyük kredilerden maksat; özel önem taşıyan sektörlerden Teşvik Belgesi'ne bağlanmış ve toplam sabit yatırım tutarı 60 Milyar Liranın (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 20 Milyar Lira) üzerinde olan yatırım projeleri i l e i l g i l i kredilerdir. Ayrıca, 2 numaralı fıkranın (b) bendinde anılan kredilerden maksat; özel önem taşıyan sektörlerden Teşvik Belgesi almış ve toplam sabit yatırım tutarı 20 Milyar Liranın üzerindeki yatırımlar i l e i l g i l i kredilerdir. Kamu kuruluşlarının yapacağı yatırımlarda yukarıda belirtilen sınırlamalara bağlı kalınmaz. III. BOLUM TEŞVİK BELGESİZ YATIRIMLARLA İLGİLİ TEŞVİK VE UYGULAMA ESASLARI Fon Kaynaklı Kredi : Madde 12- Muhtelif konularda Teşvik Belgesiz olarak uygulanacak Fon Kaynaklı Kredi esasları aşağıda belirtilmiştir. I. Besicilik İşletme Kredileri a-yatırımını tamamlamış ancak, işletme sermayesi yetersizliği sebebi i l e hayvan materyali alamayan yetiştiricilere ayni olarak aktarılmak üzere. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ve 1580 sayılı Kanun'un 15 nci maddesinin 77 nci fıkrası i l e 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasına göre açılma izni almış tesislere T.C. Ziraat Bankası kanalı i l e fon kaynaklı işletme kredisi v e r i l e b i l i r. Bu proje i l e i l g i l i olarak her türlü teknik kontrol, sağlık hizmetleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından karşılanır. Bu kredi i l e i l g i l i uygulama esasları Müsteşarlığın ve T.C. Ziraat Bankası'nın uygun görüşüne istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca yayımlanacak tebliğ esasları çerçevesince T.C. Ziraat Bankasınca yürütülür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

19 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 b-orman Köylülerine Yönelik Besicilik Kredisi Orman köylerindeki besi yetiştiricilerine doğrudan verilecek besicilik kredisi Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden çıkarılacak tebliğler çerçevesinde Orman Bakanlığı'nca yürütülür. II. Seyahat Acentaları (A) veya geçici (A) grubu Seyahat Acentası Belgesine sahip ve ödenmiş sermayesi en az 1 Milyar Lira olan seyahat acentalarına; Turizm Bakanlığı'nca onaylanmış yurtdışı-turizm pazarlamasına yönelik projeleri kapsamındaki tebliğle belirlenen harcamalarının % 30'u, 1- Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Doğu Asya Pasifik ülkeleri için bir önceki yıl cirolarının % 30'unu, 2- iskandinav ülkeleri (Finlandiya, isveç, Norveç, Danimarka v.b.) için bir önceki yıl cirolarının % 25'ini, 3- Diğer ülkeler için bir önceki yıl cirolarının % 20'sini Geçmemek kaydıyla Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu kaynaklarından kredi olarak v e r i l e b i l i r. Bu kredinin uygulaması i l e i l g i l i diğer hususlar Turizm Bakanlığı'nın görüşüne istinaden Türkiye Kalkınma Bankası'nca belirlenir. (A) veya Geçici (A) grubu Seyahat Acentası Belgesine sahip ve ödenmiş sermayesi en az 500 Milyon Lira olan tüzel kişiliğe sahip seyahat acentalarının Turizm Bakanlığı'nca onaylanmış yurtdışı turizm pazarlamasına yönelik projeleri kapsamındaki haberleşme, enerji ve Konut Fonu'na ilişkin harcamalarının %30'u, aynı dönem içerisinde turizm faaliyetlerinden elde ederek yurt içindeki bankalara ve/veya finans kurumlarına bozdurdukları döviz değerinin % 50'sini geçmemek kaydıyla Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu kaynaklarından kredi olarak v e r i l e b i l i r. ödenmiş sermayeleri en az 1 Milyar Lira olan tüzel kişiliğe sahip havayolu şirketlerinin yurtdışı seferleri için 30 Kasım- 1 Nisan tarihleri arasında Hava Alanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAS) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMl)'nin vermiş oldukları hizmetler karşılığı ödemeleri i l e yurtdışı seferleri için yapmış oldukları yakıt ödemelerinin yüzde 50'si, aynı dönem içerisinde havayolu taşımacılığından elde ederek yurt içindeki banka ve/veya finans kurumlarına bozdurdukları döviz değerinin yüzde 30'unu geçmemek kaydıyla Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu kaynaklarından kredi olarak v e r i l e b i l i r. III- Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yatırımlar a-organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak Teşvik Belgesiz yatırımların işletme ve donanım kredisi ihtiyacı. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı : b-organize Sanayi Bölgelerindeki tamamlanamamış yatırımların tamamlama kredisi ihtiyacı, c-izmir'de mevcut deri işleme tesislerinin Menemen Deri Organize Sanayi Bölgesine taşınmaları için gerekli olan kredi ihtiyacı, Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanacak tebliğ i l e belirlenecek esaslar çerçevesinde adı geçen Bakanlıkça yürütülür. IV- Istanbul-Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesine taşınan Peri işleme yatırımlarının kısa dönemde işletmeye alınmalarını teminen söz konusu yatırımlara İstanbul Kazlıçeşme Organize Deri Sanayicileri Derneği vasıtasıyla Müsteşarlığın uygun göreceği şartlar çerçevesinde Fon Kaynaklı Kredi kullandırılabilir. V- Küçük ve Orta Boy işletmelerde Kredi Uygulaması a-tamamlanmış yatırımların üretime geçirilmesi ve yarım kalmış yatırımların tamamlanması için gerekli kredi ihtiyaçları, b-karadeniz Bölgesindeki silah üreticilerinin makina ve ekipman temini için gerekli olan kredi ihtiyaçları, c-küçük ve orta boy tekstil işletmelerinin teknoloji yenilemeye yönelik yatırımları i l e kadın girişimciliği ve ev ekonomisinin özendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yatırımların kredi ihtiyaçları, d-küçük ve orta boy işletmelerin makina ve teçhizat alımları için gerekli olan kredi ihtiyaçları, Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (KOSGEB) yayımlanacak tebliğ esasları çerçevesinde fon kaynaklarından karşılanabilir. VI- Müteşebbislere ait kültür ve sanat projelerinin desteklenmesi Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Kültür Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ esasları çerçevesinde fon kaynaklarından kredilendirilir. VII- İlkokul öncesi çocuklara yönelik kreş yatırımları Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Sağlık Bakanlığı"nca yayımlanacak tebliğ esaslarına göre Fon Kaynaklı Krediden yararlandırılır. VIII- Projeye dayalı hayvancılık, su ürünleri, aşılı asma çubuğu, seracılık, plantasyon ve meyve fidanı üretimine yönelik fidanlık yatırımları, t a r i h l i ve 88/12944 sayılı Karar ve bu Karara istinaden çıkarılan tebliğ hükümlerine göre Kaynak Kullanımını Destekleme Priminden istifade ederler. Bu uygulama T.C. Ziraat Bankası'nca yürütülür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

21 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 21 IX- Bu kredi uygulaması Müsteşarlık'ca tebliğ i l e belirlenecek kredi miktarı, ödeme planı ve diğer esaslar çerçevesinde yürütülür. Kredinin ödenmesine aracılık yapacak bankalar Müsteşarlık'ca belirlenir. Bu yatırımlarda kullanılacak krediye ait faiz oranları ek listede belirtilmiş olup, asgari yatırım tutarının 50 milyon l i r a, asgari özkaynak oranının ise % 20 olması gerekmektedir. Ancak, Orman Köylülerine Yönelik Besicilik Kredisi tahsisinde asgari özkaynak ve asgari yatırım tutarları aranmayabilir. IV. BÖLÜM YATIRIMLARI VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİ TEŞVİK FONU Amaç Madde 13-8/11/1988 tarih, 88/13458 sayılı Bakanlar Kurulu Karacı i l e T.C. Merkez Bankası nezdınde kurulan, "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" nun amacı, yatırımların, ihracatın, döviz kazandırıcı hizmetlerin ve kredilerin Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yönlendirilmesi ve teşvikini sağlamak, yatırımların finansmanında düşük f a i z l i kredi kullandırılmasını temin etmek. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü i l e Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce yapılacak araştırma, eğitim ve tanıtım faaliyetleri, yatırımların değerlendirilmesi, takip ve kontrolü i l e i l g i l i harcamaları karşılamaktır. Fonun Kaynakları Madde 14- "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" nun kaynakları : a) İthalat rejimi çerçevesinde irad kaydedilen teminatların tamamı, b) "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar" i l e "İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararlar" ı gereğince ödenmesi gereken teminat ve tahsilatlar, c) İhracatı teşvik kararına ek kararlar gereğince belgesiz ve belgeli ihracatta alınan teminatlar i l e taahhüt edilen ihracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesinden dolayı irad kaydedilen tutarlar, d) ihracat taahhüdünün İhracatı Teşvik Belgesindeki şartlar i l e i l g i l i mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleşmemesi halinde irad kaydedilen teminatlar, e) Bu fondan aracı bankalara kullandırılan kredilere ait ana para taksit ve faiz tutarları, f) Fon kaynaklı krediyle i l g i l i müeyyide uygulanması sebebiyle tahsil edilen cezai faizler, Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 19

22 Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 29 Ocak 1993 Sayı: g) Fondan ödemesi yapılan teşvik tedbirleri i l e i l g i l i şart ve esasların yerine getirilmemesi nedeniyle 6183 sayılı Kanun esasları çerçevesinde takıp ve tahsili yapılan tutarlar, h) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu gelirlerinin % 100'ü, i) "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar" i l e "İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararları" na istinaden fon kaynaklarından öngörülebilecek teşvik tedbirleri nedeniyle doğabilecek diğer teminat ve tahsilatlar, j) Gerektiğinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve diğer fonlardan yapılacak aktarmalar. Fondan ödemeler Madde 15- "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" ndan; a) "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar" i l e "İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Kararları" nda bu fondan karşılanacağı öngörülen ödemeler, b) "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" ve "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu" i l e i l g i l i olarak açılacak davalar ve yapılacak icra takiplerine ilişkin harç ve masraflar, görülmekte olan davalar sırasında görevili bankalarca yapılması gerekli masraflar, fon aleyhine sonuçlanan davalarla i l g i l i olarak geri verilmesi gerekli tutarlar i l e mahkeme ve icra masrafları gibi giderler, c) Maddi hata, y e t k i l i mercilerce kabul edilen matrah değişikliği, mahkeme kararları v.b. nedenlerle "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu" na fazladan yatırıldığı tespit edilen fon kesintilerinin iadesi, d) 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararname ve bu Karara ilişkin Tebliğlere göre i l g i l i mevzuatlarında öngörülen esaslar çerçevesinde yapılacak ödemeler, bu fondan karşılanır. Ödemelerin yapılabilmesi için i l g i l i l e r ; Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu taahhütlerinden olan yatırım kredileri i l e ihtisas kredilerine yapılması gereken faiz farkı iadesi veya destekleme primi ödemelerine ilişkin talepler i l e, maddi hata, y e t k i l i mercilerce kabul edilen matrah değişikliği, mahkeme kararları v.b. nedenlerle Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna fazladan yatırıldığı tesbıt edilen fon kesintilerinin iadesi konusunda T.C. Merkez Bankasına, Diğer konularda ise; Müsteşarlığa müracaat ederler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

23 29 Ocak 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 23 T.C. Merkez Bankası yukarıdaki taleplerle alakalı konularda gerekli değerlendirmeleri yaparak, uygun gördüğü taleplerle i l g i l i ödemelerin yapılması için aylık periyodik dönemler itibariyle Müsteşarlıktan i l g i l i kurumlar hesabına Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonundan aktarma yapılması hususunda talepte bulunur. e) Ayrıca bu fonun gelirlerinin % 1'ini geçmemek kaydıyla Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel Mudurlüğü'nce yapılacak araştırma, eğitim ve tanıtım faaliyetleri ve yatırımların değerlendirilmesi, takip ve kontrolü (demirbaş harcamaları dahil) i l e i l g i l i gerekli harcamalar da bu fondan karşılanır. Bu harcamalara ait usul ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Fondan ödenen Tutarların Geri alınması Madde 1 S- Fondan ödenen tutarların geri alınması i l e i l g i l i esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) İlgili Karar ve Tebliğlere aykırılık sonucu geri alınması gereken destekleme primleri, T.Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nca, b) Gerçek dışı ihracatla i l g i l i işlemlerde T.C. Merkez Bankasına intikal e t t i r i l e n raporların incelenmesi sonucunda tespit edilecek faiz farkı iadesi ve Destekleme primi tutarları, bu tutarlara tahakkuk ettirilecek cezai f a i z i i l e birlikte tahsili için gerekli işlemler T.C. Merkez Bankası'nca, c) Bunların dışında kalan tutarlar ise Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Müsteşarlıkça, i l g i l i mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde tahsil e d i l i r. Tahsil edilen tutarlar, "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" na yatırılır. Fon Kaynaklı Kredilerin Fona Yatırılma Süresi, Bankaların Sorumluluğu ve Uygulama Madde 17- Kalkınma Planları amaçlarına uygun olarak "Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu" ndan yatırımların, yönlendirilmesi, teşviki ve finansmanını teminen düşük f a i z l i kullandırılacak fon kaynaklı kredinin matrah ve oranı, faiz oranı, diğer esas ve şartları "Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve işletmelerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar" ve bu Esaslara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde belirlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3)

TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3) 8 Aralık 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26370 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/3) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

KONU : Yeni teşvik sistemi ile ilgili Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar ın uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

KONU : Yeni teşvik sistemi ile ilgili Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar ın uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 23.06.2012 Sirküler, 2012/13 Sayın MeslektaĢımız; KONU : Yeni teşvik sistemi ile ilgili Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar ın uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Yeni teşvik

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2009 / 70

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2009 / 70 İstanbul, 27 Temmuz 2009 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2009 / 70 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hk. Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar - 2009/15199

4M Danışmanlık Yatırım Teşvik Karar - 2009/15199 Karar Sayısı : 2009/15199 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 10/7/2009 tarihli ve 2009/23 sayılı Raporu üzerine,

Detaylı

çelebi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328

çelebi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328 çelebi 19 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28328 ( Karar Sayısı : 2012/3305) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı www.byclb.com İÇİNDEKİLER Amaç... 4 Tanımlar... 4 Bölgeler...

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1)

TEBLİĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) 20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28329 TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, 15/6/2012

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar Teşvikler 4. Bölgede yer alan Sektörler için Kütahya da bölgesel teşvik kapsamında yatırımcılara sunulan avantajlar hakkında aşağıdaki tablodan örnek uygulamalarını görebilirsiniz. Destek Unsuru BÖLGESEL

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

EKİM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EKİM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP EKİM 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.10.2014/ 29136 R.G. 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002

Detaylı

11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA 11 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27931 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ

Detaylı