Fizi in Alt Dallar. Kat hâl fizi i, do adaki kat cisimlerin fiziksel özelliklerini inceler. Bu dallar flimdi tek tek ele al p daha yak ndan tan yal m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fizi in Alt Dallar. Kat hâl fizi i, do adaki kat cisimlerin fiziksel özelliklerini inceler. Bu dallar flimdi tek tek ele al p daha yak ndan tan yal m."

Transkript

1 Fizi in Alt Dallar Fizi in ilgi alan çok genifltir. Fizik, bir olay aç klarken makroâlemde kulland formülleri aynen mikroâlemde de kullanamaz. Her alan n boyutlar ve etkileflmeleri farkl oldu undan kullan lan teoriler de farkl d r. Bu da fizi i alt alanlara ay rm flt r. Evrendeki nesne, olgu ve olaylar en genel olarak sekiz alt alanda incelenir: Mekanik, atoma göre oldukça büyük sistemleri inceler. uvvetlerin etkisi alt nda kalan cisimlerin hareketi ve durgun hâlleri üzerinde çal fl r. Elektrik, elektriksel yükün varl n ve hareketinde meydana gelen çeflitli olaylar tan mlar. Manyetizma, yüklü parçac klar aras ndaki kuvvetleri ve elektromanyetik olaylar araflt r r. Atom fizi i, maddenin en küçük yap tafl olan atomu ve atom alt parçac klar inceler. Termodinamik; s cakl k ve s kavramlar, s aktar m, s iletkenli i gibi konular ele al r. Optik; öncelikle fl n do as n ve özelliklerini, buna ba l olarak da giriflim, k r n m, polarlama *, yans ma gibi fl k olaylar n araflt r r. Nükleer fizik, atom fizi i ve parçac k fizi i ile çok iliflkilidir. Çekirde in içindeki etkileflmeleri ve çekirdek kuvvetlerini konu al r. at hâl fizi i, do adaki kat cisimlerin fiziksel özelliklerini inceler. Bu dallar flimdi tek tek ele al p daha yak ndan tan yal m. * Polarlama : utup. 11

2 Mekanik lasik mekanik ya da Newton mekani i diye de adland r - l r. Atomlarla karfl laflt r ld nda, oldukça büyük cisimleri ve fl k h z ndan çok daha düflük h zlarla hareket eden sistemleri inceler. Mekanik, kuvvetlerin etkisi alt nda kalan cisimlerin hareketini ve durgun hâllerini inceleyen bilim dal d r. Mekani in, insan yaflam nda yeri büyüktür. Suyun ak fl ndan tutun da uça n uçuflu, makinelerin çal flmas, cisimlerin yere düflmesi, sarkaçlar n sal n m, gezegenlerin Günefl çevresindeki dolan mlar na kadar evrendeki bütün hareketler mekanik prensipleriyle aç klan r. Elektrik Elektrik, elektriksel yükün varl ve ak fl nda meydana gelen çeflitli olaylar tan mlayan sözcüktür. Elektriksel yük, elektriksel potansiyel, elektrik ak m gibi temel kavramlar aç klar. at ve s v lar n oluflmas n sa layan atomlar ve moleküller aras kuvvetler, temelde elektrik kökenlidir. Günlük yaflant m zda elektri in yeri ve önemi çok büyüktür. Cisimler üzerinde bulunan hareketsiz yükler, durgun elektri i oluflturur. ük, hareket etti inde ak m oluflur. Fizi in bu dal tüm bu olaylar inceler. Manyetizma Manyetizma, insanl n bildi i en eski bilgilerden biridir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelli i olan maddelere m knat s denir. Do al ve yapay olmak üzere iki çeflidi vard r. M knat slardan etkilenen ve m knat s durumuna getirilebilen maddelere manyetik madde denir. üklü parçac klar aras ndaki elektromanyetik kuvvet, do adaki temel kuvvetlerden biridir. Manyetizma bu kuvvetlerin bafll ca özelliklerini, yüklü parçac klar n manyetik alanda hareketini, manyetik alan n özelliklerini ve kayna n inceleyen bir fizik dal d r. Atom Fizi i Maddenin yap s na inildi inde molekül ve atomlarla karfl lafl l r. Atom fizi i, bu yap y ayd nlatmaya çal fl r. Atomlar çok küçük oldu undan özellikleri ancak dolayl deney teknikleriyle anlafl labilir. Bunlar n bafl nda, maddenin sald ya da so urdu u elektromanyetik fl n mlar n ölçülmesi ve yorumlanmas yla u raflan spektroskopi * gelir. Tüm kimyasal elementler, özgün dalga boylar nda fl n mlar veren tayflar ** gösterir. Atom fizi i, bu tayflardan yararlanarak maddenin yap s n ayd nlat r. * ** Spektroskopi : Tayf ölçümü. Tayf : Birleflik bir fl k demetinin bir biçmeden geçtikten sonra ayr ld basit renklerden oluflmufl görüntü. 12

3 Termodinamik Termodinamik, fiziksel olaylar n oluflum koflullar n ve ara etkileflimlerini, enerji ve entropi de iflimleriyle inceleyen bilim dal d r. Özellikle s cakl k ve s kavramlar n, s aktar m n, s iletkenli ini, genleflmeyi ve s ile di er enerji biçimleri aras ndaki dönüflümleri inceler. Buhar makineleri, içten yanmal motorlar, jet motorlar, otomobillerden uçaklara ve uzay araçlar na, elektrik güç santrallerine, iklimlendirme sistemlerine ve bilgisayarlara kadar uygulama alan na örnek olarak verilebilir. saca termodinamik, fizi in enerji ve enerjinin flekil de- ifltirmesiyle u raflan kolu olarak tan mlan r. Nükleer Fizik Atomdan yaklafl k on bin kez küçük olan atom çekirde inin yap s n, temel özelliklerini, parçac k yap s n, ba enerjisini, manyetik, elektrik, dinamik özelliklerini ve karars z çekirdeklerin fl malar n araflt ran bilim dal d r. arars z radyoaktif çekirdekler; alfa parçac, beta parçac, kütlesiz nötrinolar *, pozitronlar ** gibi parçac klar da salarlar. Çekirdek özellikleri, saç l m deneyleriyle saptan r. Çekirdek tepkimeleri ve nükleer kuvvetler bu alanda incelenir. Optik Optik denilince akla ilk gelen fl kt r. Ifl k, evrendeki ve çevremizdeki nesnelerden bilgi alabilmemizi ve iletebilmemizi sa layan ana kaynakt r. Opti in konusu; fl n do as, özellikleri ve madde ile olan etkileflmeleridir. Buna ba l olarak optik; giriflim, k r n m, polarlama, yans ma ve k r lma gibi fl k yasalar n araflt r r. Mercek, dürbün, teleskop, mikroskop gibi optik araçlar n yap m ve gelifltirilmesi de opti in konusudur. Ayn zamanda optik, elektromanyetik dalgalar n tüm özelliklerini inceler. Teknolojide yayg n bir kullan m alan vard r. at hâl Fizi i at hâl fizi i, yo un madde fizi inin genifl bir dal olup flekil de ifltiremez maddelerle veya kat larla ilgilenir. Bu maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini araflt r r. at hâl öncelikli olarak kristallerle ilgilenir. ristallerin oluflumu, atomlar n kristaller içindeki yerleflme düzeni, aralar ndaki uzakl k, ba aç lar, kat lar n s s as, s sal iletkenlik, s sal genleflme, elektriksel iletkenlik, iletkenler, yar iletkenler, yal tkanlar, süper iletkenler inceledi i konulardan baz lar d r. * ** Nötrinolar : ükü s f r, kütlesi s f r ya da çok küçük olan temel parçac k. Pozitronlar : Elektronun karfl parçac olan art (+) yüklü elektron. 13

4 Efi T OU TERAZ ER AIfiTIRMAAR g sol sa fiekildeki eflit kollu terazinin sol kefesinde özdefl üç tane cismi, sa kefesinde 9 gram bulunuyor. ütlesi 2 gram olan binici 3. bölmeye getirildi inde denge sa land na göre, a) Terazide ölçülebilecek en küçük kütle kaç g d r? b) cisminin kütlesi kaç g d r? [a) 0,2 b) 3,2] 2. sol sa fiekildeki eflit kollu terazide binici 2. bölmede iken sol kefedeki 3 tane cismi, sa kefedeki cismi ile dengededir. Binici 4. bölmeye getirildi inde cismi 4 tane cismi ile dengeye geliyor. Buna göre, cisminin kütlesi m in cisminin kütlesi m ye oran m m kaçt r? (0,5) 3. 64g cisim sol sa efelerinin ve kollar n n a rl önemsiz bir terazi kullan ld nda 16 g l k bir cisim sa kefeye kondu unda sol kefede 64 g l k bir kütle ile dengeye geliyor. 64 g l k kütle al n p cisim sol kefeye konsayd dengenin sa lanmas için sa kefeye kaç graml k bir kütle konmal d r? (4) 74

5 4. 10g sol sa Binicinin ard fl k iki bölme aras ndaki yer de ifltirmesi 0,2 g olan eflit kollu terazide cismi, binici 5. bölmeye getirildi inde dengeye geliyor. Buna göre, a) Binicinin kütlesi kaç gramd r? b) cismi kaç g d r? [a) 2 b) 11] 5. sol sa fiekildeki eflit kollu terazinin sol kefesinde özdefl cisimlerinden 8 tane, sa kefesinde ise özdefl cisimlerinden 6 tane varken dengede kalabilmesi için m kütleli binici 6. bölmeye getiriliyor. Sa kefedeki cisimlerinden bir miktar al nd ktan sonra, sol kefedeki cisimlerinden 2 tanesi al n p sa kefeye konuyor. Terazinin yeniden dengeye gelmesi için binici 3. bölmeye getiriliyor. Buna göre sa kefedeki cisimlerinden kaç tane al nm flt r? (3) 6. 6g sol sa fiekildeki eflit kollu terazide sol kefede cismi, sa kefede cismi ve 6 g l k kütle varken binici 2. bölmeye getirildi inde denge sa lan yor. Sa kefedeki 6 g l k kütle al n p binici 8. bölmeye getirildi inde dengenin yeniden sa land gözleniyor. a) Terazinin duyarl kaçt r? b) Binicinin kütlesi kaç gramd r? [a) 1 b) 20] 75

6 7. 4g sol sa fiekildeki eflit kollu terazi, sol kefede cismi, sa kefede ve 4 g l k cisimler varken dengededir. Terazinin her bir bölme kaymas 0,1 g oldu una göre, a) Binicinin kütlesi kaç g d r? b) ve cisimlerinin kütleleri aras nda nas l bir iliflki vard r? [a) 2 b) m = m +4,5] 8. sol sa ütleleri toplam 40 gram olan ve cisimleri flekildeki eflit kollu terazide dengededir. Terazide ölçülebilecek en küçük kütle 0,4 gram oldu una göre, a) Terazinin duyarl kaçt r? b) m /m oran kaçt r? [a) 0,4 b) 21/19] 9. 2x 3x sol sa ollar n n a rl önemsiz olan flekildeki terazide 120 graml k bir cisim tart l yor. Buna göre cisim, a) Sol kefeye konursa kaç gram olarak tart l r? b) Sa kefeye konursa kaç gram olarak tart l r? c) Cismin kütlesi neden farkl ölçülmüfltür? [a) 80 b) 180 c) terazinin eflit kollu olmamas ] 76

7 10. fiekildeki eflit kollu terazinin iki kolunda kütleleri s - ras ile 6 g ve 8 g olan m 1 ve m 2 binicileri vard r. Sol 10 sol 5 m 1 10 m g sa kol 10 eflit, sa kol 20 eflit bölmeye ayr lm flt r. a) Sa koldaki bir bölme kaç grama karfl l k gelmektedir? b) cisminin kütlesi kaç gramd r? [a) 0,4 b) 21] 11. fiekildeki eflit kollu terazi, kütlesi binici 20 g olan binici 2. bölmede iken, sol kefedeki 40 graml k cismi ve sol sa sa kefedeki bofl bardak ile dengededir. Saniyede 3 gram su ak tan musluk t=0 an nda aç l yor. a) Barda n kütlesi kaç gramd r? b) Terazi en fazla kaç saniye dengede tutulabilir? (Binici iki kol üzerinde hareket edebilmektedir.) [a) 36 b) 8] 12. musluk 8g 6g sol fiekil - I sa sol fiekil - II sa fiekildeki özdefl ve eflit kollu terazilerin duyarl 0,2 g d r. ve cisimleri fiekil-i ve fiekil-ii de dengede olduklar na göre, fiekil-ii deki binici hangi kolda ve kaç nc bölmededir? [sa kolda ve 5. bölmede] 77

8 BUMACA Afla daki boflluklar doldurarak bulmaca üzerine yaz n z C deki 20 kg suyun s cakl n 12,53 C art rmak için suya vermemiz gereken s... cal dir C deki 44 gram buzu eritmek için gerekli s... cal dir C deki 6 g su buhar 100 C de su hâline gelene kadar d fl ortama... cal s verir. 4. Donma s cakl ndaki 110 gram su 3 C ye kadar so udu unda d fl ortama... cal s verir C deki 6 kg suyun içine 36 C de 200 gram buz at ld nda s l denge sa land nda kapta... g su bulunur C deki 10 gram su buhar n 5 C de buz hâline gelene kadar d fl ortama... cal s verir. 7. Demirin s nma s s 0,2 cal/ g. C dir. 200 kg demirin s cakl n 5 C art rmak için gerekli s... cal dir. c buz = 0,5 cal/g. C, c su = 1 cal/g. C, c buhar = 0,5 cal/g. C e = 80 cal/g, k = 540 cal/g 215

9 ENERJ ET N ER ET N 1: Foto raflar ve foto raflar n altlar ndaki aç klamalar inceleyerek hangilerinde fiziksel olarak ifl yap l p yap lmad n nedenleriyle aç klay n z. fl yap l yor ise ifl yapan kuvvetin kayna nedir? Bisiklet yar flç s n n da n yamac - na ç k p bitifle varmas... Balon flifliren bir çocuk... Ölecek kadar yemek yiyen adam fi nav çeken bebek... Asansörde yukar ç kan insanlar... Basketbol oynayan çocuklar Bir da c n n bir iple t rmanarak zirveye ç kmas... Düz bir zeminde s rt nda çanta tafl yan ö renciler... Mekanik saatlerin çal flmas

10 ET N 2: Foto raflar ve foto raflar n altlar ndaki aç klamalar inceleyerek bu olaylardaki enerji çeflitlerini ve dönüflümlerini yaz n z Odada lamba dü mesine bast ktan sonra odan n ayd nlanmas... Uça n Atatürk havaalan ndan kalk p Esenbo a ya inmesi... Uçaktan atlayan paraflütçülerin yere inmesi unaparklardaki radarlar n harekete bafllay p en alt noktaya gelmesi... üksek atlama yapan sporcunun atlay p mindere düflmesi... Jamping yapan sporcunun atlay p tekrar ayn noktaya gelmesi ayakç n n, da n yamac ndan harekete bafllay p otele varmas... Çocuklar n tramplen üzerinde atlamalar... Sporcunun yay gererek oku f rlatmas

11 Fiziksel ve imyasal De iflmeler Fiziksel de iflmeler imyasal de iflmeler ar oluflumu Cam n k r lmas ra oluflmas Buzun suda erimesi at ya lar n erimesi a lar n donmas Alkolün buharlaflmas Naftalinin süblimleflmesi fiekerin suda çözünmesi Gökkufla n n oluflmas o urttan ayran yap lmas Reçelde flekerlenme olmas fl n camda bu u oluflmas Odundan talafl elde edilmesi a d n parçalara ayr lmas Bak r telden elektri in geçmesi Deniz suyundan basit dam tma ile su elde etme Gün bat m nda gökyüzünün maviden k z la dönmesi Suyun donarken cam flifleyi patlatmas Petrolün ayr flt r larak, benzin mazot vs. elde edilmesi Havadan oksijen ve azot gazlar n n elde edilmesi ay kla ayrandan tereya elde edilmesi Elbisedeki ya l lekenin benzinle ç kar lmas Etin kokmas Grizu patlamas Sütün ekflimesi Fotosentez olay Peynirin küflenmesi apra n sararmas Demirin paslanmas Meyvenin çürümesi Hava gaz n n yanmas Hamurun mayalanmas Sütten yo urt yap lmas emek tuzunun elektrolizi Asit ya murlar n n oluflmas Arpa suyundan bira yap lmas Üzüm suyundan sirke oluflmas Zeytin ya ndan sabun elde edilmesi arbondioksit gaz n n kireç suyunu buland rmas Çaya limon damlat ld nda renginin aç lmas Üzerine limon suyu damlat lan mermerin afl nmas Sodyum metalinin suya at ld - nda gaz ç kmas Üzüm suyundan flarap yap lmas Hidrojen ve azot gazlar ndan amonyak elde edilmesi Hidrojen ve oksijen gazlar ndan su oluflmas 226

12 Maddelerin özelliklerini ortak ve ay rt edici özellikler olarak s n fland rabiliriz: madde ortak özellikler ay rt edici özellikler kütle özkütle kat (+) s v (+) gaz (+) hacim eylemsizlik tanecikli yap boflluklu yap elektrikli yap öz hacim çözünürlük erime noktas donma noktas yo unlaflma noktas kaynama noktas uzama kat say s genleflme kat say s esneklik kat say s erime s s buharlaflma s s öz s (özgül s ) s iletkenli i kat (+) s v (+) gaz (+) kat (+) s v (+) gaz (+) kat (+) s v ( ) gaz ( ) kat ( ) s v (+) gaz ( ) kat ( ) s v ( ) gaz (+) kat ( ) s v (+) gaz ( ) kat (+) s v ( ) gaz ( ) kat (+) s v (+) gaz ( ) kat (+) s v ( ) gaz ( ) kat (+) s v ( ) gaz ( ) kat ( ) s v (+) gaz ( ) kat (+) s v (+) gaz (+) kat (+) s v (+) gaz ( ) 227

13 R Ü Z G Â R E N E R J S Rüzgâr Enerjisi Nedir? Rüzgâr enerjisinin ana kayna Günefl tir. Günefl, yeryüzüne saatte kw enerji gönderir. Günefl ten gelen enerjinin %1-2 si rüzgâr enerjisine dönüflür. Günefl enerjisi karalar, denizleri ve atmosferi her yerde ayn derecede s tmaz. Bu nedenle oluflan s cakl k ve bas nç farklar rüzgâr meydana getirmektedir. Rüzgâr yüksek bas nç alan ndan alçak bas nç alan na yer de ifltiren havan n Dünya yüzeyine göre ba l hareketi olarak tan mlamak da mümkündür. Rüzgâr Enerjisinin Baz Özellikleri a. Rüzgâr enerjisinde rüzgâr n h z, yönü ve esme saat say s gibi özellikleri de erlendirilir. b. Rüzgâr n h z yükseklikle, gücü ise Betz Teoremi ne göre h z n n kübü ile orant l olarak de iflim gösterir. c. Rüzgâr enerjisi yo unlu u bölgeseldir. d. Rüzgâr enerjisinden faydalanmak için bu enerjinin baflka bir enerji türüne dönüfltürülmesi gerekir. Sistemin Çal flma Prensibi Rüzgâr türbinleri, rüzgârdaki kinetik enerjiyi öncelikle mekanik, daha sonra da elektrik enerjisine dönüfltüren sistemlerdir. Rüzgâr türbini, enerji elde etmek için rüzgâr n gücünü kullan r. anatlar n dönme hareketi, kanatlar n arkas ndaki odada jeneratör taraf ndan elektrik enerjisine çevrilir. Buradan elde edilen elektrik enerjisi, aküler arac l yla depolan r ve kullan ma haz r hâle gelir. Rüzgâr türbinleri, dönme eksenine göre yatay ve dikey türbinler olarak ikiye ayr lmaktad r. Rüzgâr Enerjisinin ullan m Alanlar Elektrik üretimi Su depolama Tafl mac l k Su pompalama Tah llar n ö ütülmesi So utma Haberleflme istasyonlar, k rsal radyo ve telefon sistemleri Petrol boru hatlar n n katodik korumas Metal yap lar n (köprü, kule) korozyondan korunmas lk yard m, alarm ve güvenlik sistemleri 121

14 AVANTAJARI Temiz bir enerji kayna d r. DEZAVANTAJARI Gürültü kirlili i meydana getirir. Rüzgâr enerjisi boldur, kayna tükenmez. at r m maliyetleri yüksektir. Zararl gazlar ç kararak atmosferi kirletmez. Rüzgâr tesislerinin kurulumu ve iflletimi di erlerine göre daha kolayd r. Enerji üretim maliyeti düflüktür. ocal (bölgesel) oldu undan dünya enerji pazar nda büyük ölçüde ba ms z olma özelli ine sahiptir. eni bir sistem olmas na ra men güvenilirli i artmaktad r. Rüzgâr yerlidir, ithal edilmesine gerek yoktur ve d fla ba ml l m z n azalmas na yard mc olur. Rüzgâr sürekli olmad ndan, enerji üretim de eri sabit kalmaz. Di er enerjilere göre üretimi düflüktür. ullan m ömrü biten kompozit parçalar do ada geri dönüflüme u ramamaktad r. Di er tesislere göre daha fazla dinamik parçadan oluflmas iflletme riskini do urur. Rüzgâr türbinleri havay kirletmese bile büyük kulesi ve pervanesiyle do al manzaray bozar. ufllar n ölümüne sebep olur ve mikrodalga (telsiz) kominikasyon iletiflimini bozar. Türkiye de ve Dünyada Rüzgâr Enerjisi Türkiye nin rüzgâr enerjisi potansiyeli Avrupa ülkelerine oranla yüksek olmas na ra men, teknik kapasitesi 83 bin MW (megavat) olan bu enerjinin sadece binde 5 ini kullanabilmekteyiz. Antakya, Band rma, Bergama, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Gökçeada, nebolu, Mardin ve Sinop rüzgâr enerjisi bak m ndan zengin yörelerimizdir. Rüzgâr gücü, dünyada kullan m en çok artan yenilenebilir enerji kaynaklar ndan biridir de dünya elektrik talebinin %12 sinin bu enerjiden karfl lanmas hedeflenmektedir. ine dünyada rüzgâr enerjisinden üretilen toplam güç MW civar ndad r. Bu gücü en fazla kullanan ülke %36.3 lük payla Almanya d r. Almanya, elektik enerjisinin %5,6 l k k sm n rüzgâr enerjisinden karfl lamaktad r. Almanya dan sonra s ras yla spanya, ABD, Danimarka, Hindistan, Hollanda, talya, Japonya, Birleflik rall k ve Çin bu enerjiyi kullanan ülkelerdir. 122

15 1. ISI VE SICAI Madde Erime noktas ( C) aynama noktas ( C) M N 5 70 ukar daki tabloda,, M ve N maddelerinin erime ve kaynama noktalar verilmifltir. Buna göre 20 C de hangi madde kesinlikle s v d r? A) aln z B) aln z M C) ve M D) ve N E), M ve N 4. fiekildeki yal t lm fl kapta buz su kar fl - m s l olarak dengededir. Buna göre, I. Suyun s cakl 0 C dir. II. aba s verilirse suyun kütlesi artar. III. Buz eridi inde, su seviyesi azal r. yarg lar ndan hangileri do rudur? TEST 2 buz A) aln z I B) aln z II C) aln z III D) I ve II E) I, II ve III su 2. Afla da baz örneklerle s n n yay lma yolu verilmifltir. Buna göre, afla dakilerden hangisi yanl flt r? Örnek Is n n yay lma yolu A) ütü iletim B) kalorifer konveksiyon C) saç kurutma makinesi konveksiyon D) mum fl ma E) soba iletim ESEN AINARI 5. at bir madde eridi inde, I. ütlesi sabit kal r. II. o unlu u artar. III. imyasal özellikleri de iflmez. ifadelerinden hangileri kesinlikle do rudur? A) aln z I B) aln z II C) I ve II D) I ve III E) I,II ve III 3. çerisinde 10 C de m gram su bulunan s ca yal t lm fl kaba s cakl - 50 C olan 2m gram buz at l yor. Is l denge sa land - nda, 2m buz I. aptaki suyun bir k sm donmufltur. II. apta 0 C de su buz kar fl m vard r. 5 III. Buzun kütlesi m dir. 2 yarg lar ndan hangileri do rudur? T = 10 C (c su = 1 cal/g. C, c buz = 0,5 cal/g. C, buz =80 cal/g) A) aln z I B) aln z II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III 6. fiekilde verilen kapal kap içindeki gaz, su ve buzdan gaz oluflan sistem s l dengedeyken suyun yüksekli i h, gaz n bas nc P dir. Sistemin h buz su s cakl de ifltirilmeden içindeki buzun tümü eriyinceye kadar s veriliyor. Bu durumda, I. h seviyesi azal r. II. Gaz n bas nc artar. III. ab n tabandaki bas nç kuvveti de iflmez. yarg lar ndan hangileri do ru olur? A) aln z I B) aln z II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 207

16 7. ütleleri eflit olan s cakl k ( C) ve metalleri s t - larak flekildeki s - cakl k- s grafi i elde edilmifltir. Bu grafiklere göre, s (cal) I. 1 gram nin s - cakl n 1 C art rmak 0 Q 2Q 3Q 4Q 5Q için gerekli s, 1 gram inkinden faz- lad r. II. erimeye bafllad nda kat hâldedir. III. ve nin erime s lar eflittir. karfl laflt rmalar ndan hangileri do rudur? A) aln z I B) aln z II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 11. Buharlaflman n olmad düflünüldü ünde s v bir madde s t l rsa, I. Hacmi artar. II. S cakl artar. III. ütlesi de iflmez. yarg lar ndan hangileri kesinlikle do rudur? 12. (Hal de iflimi olmuyor) A) aln z I B) aln z II C) aln z III D) I ve II E) II ve III 20 5 termometresi 20 termometresi 8. Is ca yal t lm fl bir kapta 80 C deki 200 gram su ile 20 C deki 100 gram su kar flt r l yor. ar fl m n son s cakl kaç C olur? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) Bir cismin s cakl, de iflik koflullarda Celcius ( C) ve elvin () ölçekli termometrelerle ölçülüyor. Buna göre, afla da verilen s cakl klardan hangisi bu ölçümün sonuçlar ndan biridir? A) 5 B) 10 C) 10 C D) 300 C E) Erime s s 50 cal/g olan bir maddenin s cakl k s de iflim grafi i yandaki gibidir. Buna göre, cismin s v hâldeki öz s s kaç cal/g. C dir? t s cakl k( C) s (cal) A) B) C) 2 D) E) ESEN AINARI ve termometreleri aras ndaki iliflki flekildeki gibidir. Buna göre, I. termometresinin 0 gösterdi i de eri termometresi 20 olarak gösterir. II. termometresindeki 1 lik art fl, termometresinde 4 ye karfl l k gelir. III. termometresi 10 yi gösterdi inde termometresi 60 yi gösterir. yarg lar ndan hangileri do rudur? A) aln z I B) aln z II C) aln z III D) I ve II E) I ve III 13. Is nmakta olan kat s n n s cakl k-zaman grafi i flekildeki gibidir. t 2 t 1 s cakl k( C) Bununla ilgili olarak, zaman I. t 1, in erime s - cakl, t 2 ise kaynama s cakl d r. II. 2 ve 4 zaman aral klar nda hâl de ifltirken potansiyel enerjisi artar. III. 1. zaman aral nda erirken, 2. zaman aral nda kaynar. yarg lar ndan hangileri do rudur? A) aln z I B) aln z II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 1 A 2 E 3 E 4 D 5 D 6 A 7 E 8 D 9 C 10 C 11 E 12 E 13 C 208

17 BUMACA Afla daki boflluklar doldurarak bulmaca üzerine yaz n z. 1. 8,762 km... mm dir. 2. ar çap 13 cm olan kürenin hacmi... cm 3 tür. (π = 3) 3. 26,3 kilogram... hektogramd r. 4. 2, kilogram... miligramd r gün... saniyedir. 6. Bir yolun uzunlu unu Ali 24,44 m olarak ölçmüfltür. Ölçümde yap lan hata Δx = ±1 cm oldu una göre yolun maksimum uzunlu u... cm dir. 7. Eflit kollu terazinin bir kefesine 12,505 kg kütle, di er kefesine de 5 tane cismi kondu unda terazi dengeye geliyor. cisminin kütlesi... gramd r bölmeli eflit kollu bir terazinin duyarl 0,25 g d r. Bu terazide bir cisim 4 kg kütle ile, binici 40. bölmede iken dengeye geliyor. Cismin en az kütlesi... gramd r. 92

18 BUMACA Afla daki boflluklar doldurarak bulmaca üzerine yaz n z. 1. Bir cismin hacmi dm 3 tür. Bu cismin hacmi... litredir. 2. çinde % 10 hava bulunan cm 3 kuru kum bir kab n a z na kadar dolduruluyor. aba en fazla... cm 3 su konulabilir. 3. enar uzunluklar 40 cm, 10 cm ve 16 cm olan dikdörtgenler prizmas içine bir kenar 2 cm olan küplerden... tane yerlefltirilebilir. 6. Bir kenar 2 m, uzunlu u 4 m, derinli i 80 cm olan havuz saniyede 1 lt su ak tan sabit debili musluktan akan su ile dolduruluyor. Havuz... saniyede dolar. 7. Bir musluk taban yar çap r, yüksekli i h olan kab 127 saniyede dolduruyor. Ayn musluk taban yar çap 2r, yüksekli i 3h olan kab... saniyede doldurur. 10. h 1 =220cm kalem h 2 =440cm alem fabrikas n n sahibi o lu için flekildeki kalemi özel yapt r yor. Bu kalemin hacmi... cm 3 tür. (π = 3) ,789 litre =... cm 3 tür. r=20cm 4. Taban yar çap 3 cm, yüksekli i 10 cm olan silindir bir bardak ile hergün iki bardak süt içen çocuk y lda... cm 3 süt içer.(π = 3) (1 y l = 365 gün) 5. enar uzunlu u 64 cm olan bir küpün içine yar çap 2 cm olan bilyelerden dolduruluyor. üpün içine taflma olmadan en fazla... bilye konulabilir. 8. Boyu 2 km, eni 500 m olan bir tarlan n çevresine 4 m aral klarla fidan dikilecektir. En az... fidana ihtiyaç vard r. 9. üksekli i 10 cm, taban yar çap 12 cm olan silindirin hacmi... cm 3 tür. (π = 3) 12. Bir kenar 30 cm olan küp fleklindeki kutuya yar çap 1 cm olan bilyelerden en fazla... tane yerlefltirilebilir. 13. Hacimce % 12 si tuz olan tuzlu suyun cm 3 ünde... cm 3 tuz vard r. 287

19 13 12 BUMACA Afla daki boflluklar doldurarak bulmaca üzerine yaz n z. 1. Boyutlar 1,05 m, 2,5 m ve 4,425 m olan bir odan n hacmi... cm 3 tür. 2. Saf suyun hacmi 1 g/cm 3 tür. ütlesi 2,321 kg olan saf suyun hacmi... cm 3 tür. 3. ütlesi 100,825 kg olan bir cismin yo unlu u 5 g/cm 3 tür. Bu cismin hacmi... cm 3 tür. 4. Hacmi 1 cm 3, yo unlu u 3,5 g/cm 3 olan bilyelerden 5270 tanesinin kütlesi... gramd r. 5. ütle yo unluk grafi i flekildeki gibi olan bir cismin 876 gram n n hacmi... cm 3 tür. 6. Bir cismin kütle hacim grafi i flekildeki gibidir. Cismin kütlesi 895 gram oldu unda hacmi... cm 3 tür. m(g) d(g/cm 3 ) 2 m(g) V(cm 3 ) 7. o unlu u 2 g/cm 3, hacmi 600 cm 3 olan s v s ile yo unlu u 3 g/cm 3, hacmi 55 cm 3 olan s v s kar flt r l yor. ar fl m n kütlesi... gramd r. 288 ESEN AINARI 8. o unlu u 4 g/cm 3, kütlesi 8648 g olan bir cismin hacminin % 50 si oyularak ç kar l yor. alan parçan n hacmi... cm 3 tür. 9. Birbiri içinde çözünmeyen ve s v lar ndan nin kütlesi 1044 gram, yo unlu u 3 g/cm 3, nin kütlesi 4492 gram, yo unlu u 2 g/cm 3 tür. Bu iki s v kar flt r l rsa kar fl m n hacmi... cm 3 olur. 10. ütlesi 142 g olan s v s ile yo unlu u 2 g/cm 3 olan 5 litrelik s v s bir kapta kar flt r l yor. ar fl - m n kütlesi... gramd r. 11. Özkütlesi 3 g/cm 3 olan s v ile a z na kadar doldurulmufl bir kab n içine kütlesi 122 g yo unlu u 4 g/cm 3 olan bir cisim at l yor. Taflan s v n n kütlesi... miligramd r. 12. Bofl iken kütlesi 2762 gram olan küpün kenar uzunlu u 0,5 m dir. üp, yo unlu u 0,3 g/cm 3 olan s v ile doldurulursa kütlesi... gram olur. 13. eterince büyük bir kapta bulunan yo unlu u 2 g/cm 3 olan s v n n kütlesi 4, kg d r. S v n n kütlesi 1 saatte buharlaflma ile % 1 oran nda azal yor. S v buharlaflmaya b rak ld ktan 10 saat sonra kapta... cm 3 s v vard r.

20 ET N 5 : Afla daki harfleri bilimsel bir problemin çözümünde izlenecek basamaklar panosunda yukar dan bafllayarak basamak s ras na göre yerlefltiriniz. B MSE B R PROBEM N ÇÖZÜMÜNDE ZENECE BASAMAAR c Hipotezin kurulmas ontrollü deneyler düzenlenmesi a Hipotezin kanuna b Problemin saptanmas c Hipotezin geçerlilik d dönüflmesi kazanmas e Hipotezin teori haline dönüflmesi minler yap lmas Verilerin toplanmas Hipoteze dayal tah- f g h ET N 6 : Afla daki boflluklar uygun kelimeleri bulup doldurunuz. Fizik bilim olarak... sonuçlara dayanmaktad r. Fizikte..., gözlem ve deneylerden elde edilen ❶ ❷ bilgiler üzerine kurulur...., do rulu u deneylerle kan tland nda..., ad n al r. ❷ ❸ Her yeni fizik... si, eskisinin aç klayamad... sonuçlar n aç klamak ve bilinen tüm deneysel ❸ ❹ olaylar... lamak zorundad r. Fizik... lar tüm sistemlerde geçerlidir. ❺ ❻ yasa gözlem deneysel teori ispat hipotez 64

21 ET N 7 : Afla da bofl b rak lan yerleri doldurunuz. Ölçümleri ifade etmek için kullan lan en basit ve genel dil... d r. Fizikte baz... ler say lar- ❶ ❷ la ifade edilebildi i hâlde, baz lar nda yeterli olmamaktad r. Say larla beraber... lerinin de belirtilmesi ❸ gerekir. Bu nedenle fizikteki büyüklükler... ve... olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. ❹ ❺ ET N 8 : Afla daki s n fland rmay yap p k saca aç klay n z.... a)... Gözlem Gözlem... b)... Gözlem ET N 9 : Afla daki boflluklar doldurunuz Bir hopotezden mant k yoluyla ç kar lan sonuçtur Bilimsel bir problem için önerilen geçici çözüm yoludur Özel bir probleme ait gerçeklerdir Bilimsel çal flma s ras nda ortaya konulacak ilk olgudur Teori evrensel bir gerçekse bu ad al r Problem çok say da de iflik gözlem ve deneylerle desteklenerek genifl bir geçerlilik kazan rsa bu ad al r Deney s ras nda olay etkileyen bir faktörün de ifltirilip di erlerinin sabit tutulmas yla yap lan deneydir. 65

22 ET N 10 : Afla daki tan mlar uygun kelimelerle efllefltiriniz. a) Sonucu gözlemciye göre de iflen Rölativistik b) Maddenin en küçük yap tafl Duyarl k c) Binicinin her bir bölme kaymas Atom d) Proton ve nötronun yap tafl uram e) Uygulamalardan ba ms z olarak ele al nan soyut bilgi uark ET N 11 : Afla daki boflluklar doldurunuz. a) Temel bilimler içerisinde fizi e en yak n bilim dal... d r. b) Uyart lar, bir sinir hücresinden di erine... ad verilen boflluklardan iletilir. c)... da, yüksek frekansl ses dalgalar kullan larak insan vücudunun içinde olup biten anlafl labilir. d) y larda gözlenen... olay, fizikteki kütle çekim kanunu ile aç klanmaktad r. e) Ortaça da y k lmaz gibi görünen kaleler,... uygulamas olan manc n kla y k ld. gelgit sinaps kimya ultrason e ik at fl ET N 12 : Afla daki olaylar hangi de iflime örnek ise karfl s ndaki kutuya koyunuz. Olay Nitel gözlem Nicel gözlem a) b) c) d) e) f) g) h) Paris'teki Versailles Saray 'n n 1300 odas var fakat hiç tuvaleti yoktur. Sineklerin 5 tane gözü vard r. Çekirgenin kula dizindedir. avaboyu suyla doldurup t kac çekti imizde su kuzey yar m kürede sa a, güneyde ise sola do ru dönerek boflal r. endi dirse ini yalamak imkans zd r Pekin Olimpiyatlar 'nda Amerikal yüzücü Michael Phelps 8 alt n madalya alarak bir olimpiyatta en çok alt n madalya kazanan sporcu olarak tarihe geçti. Gözleri aç k tutarak hapfl rmak imkans zd r. Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen ar zalar n birço u, makinenin üstüne oturup kendi popolar n n fotokopisini çekmek isteyen insanlar sayesinde meydana gelmektedir. 66

23 ET N 13 : Afla daki ifadelerin do ru olup olmad klar n yandaki kutucu a koyarak iflaretleyiniz. ET N 14 : Afla da verilen olaylar fizik yasalar ile aç klanmaktad r. Bu olaylar n hangi bilim dal na ait oldu unu karfl s na yaz p bulmacada yerini bulunuz. ET N 15 : Afla da verilen büyüklük ve sembolleri efllefltiriniz. zaman s cakl k h z kuvvet fl k fliddeti yüzey T V t F A A S T R O N O M M A B D C E F I I E F B B I T S P R T A M A Ö J E R S fi T Z O M O T O P O N T R O B O S S I O C A O E T D P U E C D J Z E Ö A M O M H R A T J N J S P R Ö O J T H R A T a) Göz kusurlar... b) Difüzyon... c) azer... d) Tekerle in icad...t A R H... e) Gelgit olay... f) Deprem... g) Dünya n n hareketi... h) Hava tahminleri... D 1. Ölçüm s ras nda karfl laflt rma ö esi olarak seçilen ve tan mlanm fl temel büyüklüklere birim denir. 2. ütle dinamometre ile ölçülür. 3. ental kilogram n 1000 kat d r. 4. Binicinin her bir bölme kaymas duyarl ifade eder. 5. S cakl k bir enerjidir. 67

24 BUMACA Afla daki boflluklar doldurarak bulmaca üzerine yaz n z Frekans s olan bir dalgan n periyodu... saniyedir Bir radyo istasyonunun gönderdi i dalgalar n frekans 0,52 MHz dir. Bu dalgalar n frekans... s 1 dir. 3. Dalga boyu 46 m olan uzun dalgalar n peryodu 2 saniyedir. Bu dalgalar n h z... cm/s dir. 4. Bir da n karfl s nda duran Banu ba rd nda sesinin 14,5 s sonra yank s n duyuyor. Sesin havadaki h z 340 m/s oldu una göre Banu nun da a uzakl... m dir yar kl bir stroboskop saniyede 10 devir yapmaktad r. ay lan dalgalar n iki tepe noktas aras ndaki uzakl 12,81 cm olarak ölçüldü üne göre dalgalar n yay lma h z... cm/s dir. 6. Bir depremde oluflan P dalgalar n n minimum h z 1,5 km/s dir. Bir P dalgas olufltuktan 3 saniye sonra vard noktan n deprem merkezine uzakl... m dir. 7. Okyanusta oluflan Tsunami dalgalar n n h z yaklafl k 500 m/s dir. Bu dalgalar k y ya 40 dakikada ulaflt na göre dalga kayna n n merkezi k y ya... km uzaktad r. 466

25 V V V V A x C x B A B x C A ve B noktalar ndan ayn anda sabit h zlarla hareket eden ve araçlar, t zaman sonra C noktas nda karfl lafls nlar. Bu durumda; AC = x BC = x = V.t = V.t ifadesinden bulunur. AB = V. t+ V.t = (V + V ).t A ve B noktalar ndan ayn anda sabit h zlarla hareket eden araçlardan arac t zaman sonra arac n, C noktas nda yakalas n. Bu durumda; AC = x = V.t BC = x = V.t ifadesinden bulunur. x AB = V. t V.t = (V V ).t ÖRNE 10 ÖRNE 11 A 20m/s 15m/s B 15m/s 10m/s Ayn anda ve noktalar ndan s ras yla 20 m/s ve 15 m/s h zlarla geçen A ve B araçlar 10 s sonra Z noktas nda karfl lafl yorlar. Buna göre, a) Z yolu kaç m dir? b) yolu kaç m dir? ÇÖZÜM A x A V A =20m/s Z Z a) Araçlar Z noktas nda karfl laflt na göre A arac - n n ald yol, x A = V a. t = = 200 m olur. b) Araçlar z t yönde gitti ine ve 10 saniye sonra karfl laflt na göre ald klar yollar, II = x A + x B = (V A + V B ).t = ( ).10 V B =15m/s x B B ESEN AINARI 100m M ve noktalar ndan ayn anda ve otomobilleri s - ras ile 15 m/s ve 10 m/s sabit h zlar ile geçiyorlar. Otomobiller ayn anda M noktas na vard na göre, uzunlu u kaç m dir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 35 E) 50 ÇÖZÜM Araçlar ayn anda M noktas na vard na göre arac n n den M ye gelme süresi, arac n n den M ye gelme süresine eflittir. Bu süre ise, IMI = V. t 100 = 10.t t = 10 s dir. 10 saniyede arac n n ald yol, IMI = V.t eflitli i ile bulunur. Verilen de erler yerine yaz l rsa II uzunlu u, II + IMI = V.t II = II = 50 m olur. CEVAP E = 350 m olur. 307

26 ÖRNE 12 ÇÖZÜM M ile nin karfl laflma süresi, (V M + V ). t = 3000 IZIA 4m/s ( ). t = 3000 t = 60 s bulunur. 6m/s 30m Bir ö renci 6 m/s h zla koflarken dura a 30 m kala otobüs de 4 m/s sabit h zla hareket ediyor. Ö renci, otobüsü kaç saniyede yakalama mutlulu una kavuflur? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 ÇÖZÜM A V=6m/s 30m IZIA x ö renci B V o =4m/s x o C M M 1200m 1200m 600m 60 s içinde M ve nin ald yol x M = V M.t = = 1200 m x = V.t = = 600 m M ile nin karfl laflma süresi, (V M + V ). t = 1200 ( ). t = 1200 t = 40 s olur. CEVAP C Ö renci, otobüsü t saniyede C noktas nda yakalas n. Bu durumda otobüsün ald yol, x o = V o.t = 4t Ö recinin ald yol, x ö renci = x o + 30 Ö rencinin otobüsü yakalama süresi, V.t = V o.t t = 4t t = 30 t = 15 s olur. CEVAP C ÖRNE 13 M 20m/s 3km 30m/s 10m/s Do rusal bir yolda hareket eden araçlardan M arac ten, ile de, den ayn anda flekildeki sabit h zlarla geçiyorlar. M arac ile karfl laflt ktan kaç saniye sonra ile karfl lafl r? A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 100 ESEN AINARI l 1 l 1 uzunlu undaki bir tren V sabit h z yla, l 2 uzunlu- undaki tüneli t sürede geçsin. Bu durumda, l 1 + l 2 = V.t ifadesinden istenilen sonuç bulunur. ÖRNE 14 H z 36 km/h, boyu 300 m olan bir tren, paralel rayda duran 200 m uzunlu undaki trenle karfl laflt klar andan itibaren kaç saniyede geçer? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 ÇÖZÜM Trenin, duran treni geçmesi için almas gereken yol, l 1 + l 2 = = 500m dir. Trenin h z, km 1000 Vt = m/ s' dir. h = = l 1 + l 2 = V t. t 500 = 10.t t = 50 s olur. V tünel l 2 CEVAP D 308

27 ÖRNE 15 ÖRNE 16 V =72km/h 36 km/h Tünel V =108km/h 72 km/h Boylar s ras yla 300m ve 600m olan ve trenleri 36 km/h ve 72 km/h h zlarla ayn anda bir tünele giriyorlar. treni tünelden 50 saniyede geçti ine göre, treni tünelden kaç saniyede geçer? A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 50 Birbirlerine paralel raylar üzerinde z t yönlerde hareket eden ve trenlerinin h zlar 72 km/h ve, km/h dir. Bu iki trenin boylar oran = tür., 3 Trenler birbirini 1 dakikada geçti ine göre, treninin boyu kaç m dir? A) 300 B) 600 C) 750 D) 900 E) 1200 ÇÖZÜM Trenlerin h zlar n m/s cinsinden ifade edecek olursak, 1000 V = 36. = 10 m/ s V = 72. = 20 m/ s 3600 treni için; l tünel + l = V.t l tünel = l tünel = 200m treninin tünelden ç kma süresi, l tünel + l = V. t = 20.t t = 40s olur. CEVAP C ESEN AINARI ÇÖZÜM, 2 3 = &, =, ve t = 1dak = 60s' dir., V = 72. = 20 m/ s V = 108. = 30 m/ s 3600 Trenler z t yönde hareket ettiklerine göre, treninin boyu, l + l = (V + V ).t 3 l + l = ( ) l = 1200m bulunur. CEVAP E V V l 2 V V l 2 l 1 l 1 Uzunluklar l 1 ve l 2 olan ve z t yönde hareket eden ve trenleri V ve V sabit h zlarla birbirlerini t sürede geçiyorsa; l 1 + l 2 = (V + V ) t ifadesinden istenilen de erler bulunur. Uzunluklar l 1 ve l 2 olan ayn yönde hareket eden ve trenleri V ve V (V > V ) sabit h zlarla ayn yönde hareket ederken, treni trenini t sürede geçiyorsa; l 1 + l 2 = (V V ) t ifadesinden istenilen de erler bulunur. 309

28 ÖRNE 17 Boylar s ras yla 400m ve 300m olan ve trenleri paralel raylar üzerinde ayn yönde 10m/s ve 20m/s h zlar ile hareket ediyor. fiekildeki konumdan itibaren treni i kaç saniyede geçer? A) 10 B) 20 C) 30 D) 70 E) 80 V = 20m/s V = 10m/s ÇÖZÜM Trenler ayn yönde hareket ettiklerinde birbirlerini geçme süresi l + l = (V - V ). t = (20-10). t t = 70s olur. CEVAP D ÖRNE 18 H zlar 4m/s ve 6m/s olan iki araç, 10m yar - çapl dairesel pistte A A noktas ndan harekete geçiyorlar. O ki araç kaç saniye r = 10m sonra ilk defa karfl lafl rlar? (π=3) A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 12 ÇÖZÜM 6m/s Araçlar z t yönde hareket ettiklerinden ald klar toplam yol 2πr oldu undan; x = 2πr = V. t + V. t = (V + V ). t 4m/s 60 = (4 + 6). t t = 6s bulunur. r yar çapl dairesel bir pist etraf nda V ve V sabit h zlarla ayn noktadan harekete bafllayan ve araçlar a) Ters yönde hareket ettiklerinde A noktas nda karfl - lafls nlar. Her iki arac n ald toplam yol 2πr oldu undan; x = 2πr = V.t + V.t x V r V A x ESEN AINARI ÖRNE 19 ve araçlar yar çap 4m olan dairesel pistte 4m/s ve 2m/s h zlarla ayn yönde harekete geçiyorlar. arac yi kaç saniye sonra yakalar? (π=3) CEVAP D V = 2m/s V = 4m/s r = 4m = (V + V ).t olur. A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 b) Ayn yönde hareket ettiklerinde V > V ise arac 1 tur att ktan sonra arac na t süre sonra yetiflir. Bu durumda; x = 2πr = V.t V.t olur. = (V V ).t r V V ÇÖZÜM Araçlar ayn yönde hareket ettiklerinde V > V oldu- undan arac 1 tur att ktan sonra arac na t süre sonra yetiflir. Öyleyse, x = 2πr =av t V t =a(v V ). t 24 =a(4 2). t t = 12s olur. CEVAP E 310

29 ENERJ 1. Sürtünmeli yatay düzlemde duran m kütleli F cismine etki eden F kuvveti t sürede cisim üzerine W net iflini yap yor. Buna göre, hareketin yönü ayn kalmak kofluluyla, I. Sürtünme kuvvetini art rma II. F kuvvetini art rma III. ütleyi azaltma ifllemlerinden hangisi yap l rsa, ayn t sürede yap lan W ifli artar? A) aln z I B) aln z II C) aln z III D) II ve III E) I, II ve III 4. TEST 3 4a 2a 4a 4a I II III are prizma biçimli özdefl ve türdefl dokuz tu la üçer üçer düfley kesitleri flekildeki gibi olan I, II, III bloklar elde ediliyor. Bloklar n yere göre potansiyel enerjileri s ras ile E 1, E 2 ve E 3 tür. Buna göre, E 1, E 2 ve E 3 aras nda nas l bir iliflki vard r? 2. Makara a rl klar n n ve sürtünmelerin önemiz oldu u sistemde m kütleli cisim dengededir. Düfley do rultuda uygulanan F kuvveti 4h kadar çekildi- inde en az kaç mgh kadar ifl yapar? A) B) C) 1 D) E) Sabit F kuvveti yerde duran 2 kg kütleli cismini düfley do rultuda 10 m yükseltip ve cisme 5 m/s lik h z kazand r yor. Bu olayda F kuvvetinin yapt ifl kaç J dür? yer 10m A) 25 B) 75 C) 200 D) 225 E) 300 m 5m/s F ip F ESEN AINARI 5. A) E 1 = E 2 = E 3 B) E 1 > E 2 > E 3 C) E 1 > E 3 > E 2 D) E 3 > E 1 > E 2 E) E 2 > E 3 > E 1 ϑ o M Sürtünmesiz ortamda m kütleli cismi noktas nda ϑ o h z ile at ld nda P noktas na kadar ç - k p geri dönüyor. Noktalar aras uzakl klar eflit oldu una göre, noktas nda 2m kütleli cismi 2ϑ o h z ile at - l rsa maksimum hangi noktaya kadar ç kabilir? A) P B) R C) C D) T E) 6. endi içlerinde homojen ve küplerinin hacimleri eflittir. Bu yer cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri eflittir. m Buna göre, cisimlerin kütleleri oran kaçt r? m A) B) C) D) E) P R S T 159

30 O m ϑ o h ip h o yer G M 8. erden h o kadar yüksekten ϑ o h z ile sürtünmesiz düfley kesiti flekilde verilen ray üzerinden at - lan m kütleli cisim yerden h kadar yükse e ç k p geri dönüyor. Cismin ç kt h yüksekli i, I. lk at ld yükseklik h o, II. Cismin ilk h z ϑ o, III. Cismin kütlesi m niceliklerinden hangilerine ba l de ildir? A) aln z I B) aln z II C) aln z III D) I ve II E) I ve III T Sürtünmelerin önemsiz oldu u ortamda bir ucundan tavana tutturulmufl ipin öteki ucuna a rl G olan cisim as lm flt r. Cisim noktas ndan serbest b rak l yor. Buna göre, I. Cisim den ye gelince potansiyel enerjisi azal r. II. Cismin toplam enerjisi sabittir. III. Cisim den M ye gelirken kinetik enerjisi azal r. düfley S yarg lar ndan hangileri do rudur? O Düfley kesiti flekilde verilen ray üzerinde sadece yatay yolda sürtüme vard r. noktas ndan serbest b rak lan m kütleli cisim P noktas na kadar ç kabiliyor. O, P, R, S ve T noktalar aras ndaki uzakl klar eflit oldu una göre, cisim noktas ndan serbest b rak l rsa hani noktaya ç kabilir? P R ESEN AINARI 11. A) aln z I B) aln z II C) aln z III D) I ve II E) I, II ve III yatay düfley 9. A) P R aras na B) R noktas na C) R S aras na D) S noktas na E) S T aras na F 100cm Sürtünmelerin önemsiz oldu u yatay düzlemde, m kütleli cismi noktas ndan noktas na kadar 20 N luk kuvvetle itiliyor. Cisim serbest kald - an yay sabiti 160 N/m olan yaya çarp yor. aydaki maksimum s k flma kaç cm olur? 1 A) B) 10 C) 20 D) 40 E) 50 2 k A rl önemsiz, 4m uzunlu undaki bir çubu un iki ucunda yar çaplar önemsiz a rl klar s ras ile 3 N ve 5 N olan ve cisimleri yap flt r l yor. atay konumdan serbest b rak lan çubuk flekildeki gibi çubu un ortas ndaki O noktas ndan geçen eksen çevresinde dönerek düfley konuma geldi inde düzene in potansiyel enerjisi yatay konuma göre nas l de iflir? A) 2 J artar. B) 2 J azal r. C) De iflmez D) 4 J artar. E) 4 J azal r. 1 D 2 C 3 D 4 C 5 D 6 A 7 C 8 D 9 E 10 E 11 E 160

31 ÖRNE - 9 ar çap 4 cm olan alüminyumdan yap lm fl bir kürenin içinde 2 cm yar çapl küresel bir boflluk vard r. Buna göre, kürenin kütlesi kaç gramd r? (π = 3, d alüminyum = 2,7 g/cm 3 ) A) 6,048 B) 60,48 C) 604,8 D) 6048 E) 6048,8 ÇÖZÜM 4 ürenin hacmi ; V küre = πr 3 4 =.3.(4) 3 = 256 cm Bofllu un hacmi ; V boflluk = πr 3 4 =.3.(2) 3 = 32 cm Dolu k sm n hacmi ; V dolu = V küre V boflluk = = 224 cm 3 ürenin kütlesi ; m küre = d küre.v dolu = 2, = 604,8 g olur. A) d N > d > d B) d > d > d N C) d > d > d N D) d = d N = d E) d = d N > d ÇÖZÜM Bir cismin yo unlu u d = m V 4cm 2cm CEVAP C ÖRNE - 10, ve N maddelerinin belli s cakl ktaki yo unluklar madde sýcaklýk yoðunluk ( o C) (g/cm 3 ) flekildeki gibidir. Bu maddelerin 50 o C deki yo unluklar d, d ve d N aras ndaki iliflkisi nas ld r? N d 3d 3d ifadesinde kütle sabit oldu undan, maddesinin s cakl 60 o C den 50 o C ye düfltü ünde hacmi azal r, yo unlu u artar. Bu durumda d > 3d olur. maddesinin s cakl de iflmedi inden, hacmi ve yo unlu u de iflmez. d = 3d dir. N maddesinin s cakl 40 o C den 50 o C ye ç kt nda s cakl artaca ndan hacmi artar, yo unlu u azal r. d N < 3d olur. Bu durumda d > d > d N olur. CEVAP C ESEN AINARI ÖRNE - 11 h h fiekildeki kaplarda h yüksekli inde d yo unluklu s v lar vard r. Bu kaplar dolana kadar 2d yo unluklu s v ile doldurulursa oluflan homojen kar fl mlar n yo unluklar hakk ndaki; I. I. kab n yo unlu u en küçüktür. 3 II. II. kab n yo unlu u d dir. 2 III. aplardaki kar fl mlar n yo unluklar eflittir. yarg lar ndan hangileri do rudur? A) aln z I B) aln z II C)aln z III D) I ve II E) I ve III ÇÖZÜM I. kaba eklenen 2d yo unluklu s v n n hacmi en küçük oldu undan, I. kaptaki kar fl m n yo unlu u en küçüktür. I. yarg do rudur. II. kapta d ve 2d yo unluklu s v lar eflit hacimde kar flaca ndan kar fl m n yo unlu u, d 2d 3 d = + = d olur. II. yarg da do rudur. 2 2 aplar n doldurulan k s mlar n n hacimleri eflit olmad ndan kar fl mlar n yo unluklar eflit de ildir. CEVAP D ÖRNE - 12 S I S III fiekildeki I ve II no lu kaplardan s ras yla V 1 7V bofl ve V 2 hacimlerinde s v - d 4V lar al narak III. kaba aktar l yor. Bütün kaplar- 2d daki s v lar n kütleleri I II III eflit oldu una göre, II. kaptan al nan s v n n hacmi, V 2 kaç V dir? 1 1 A) B) C) 1 D) 2 E) S II 270

32 ÇÖZÜM I no lu kaptaki s v n n kütlesi, m I = 2d.4V = 8dV II no lu kaptaki s v n n kütlesi, m II = d.7v = 7dV Toplam kütle = 8dV + 7dV = 15dV Bu iki s v dan belli miktarda al n p III no lu kaba aktar ld nda kütleler eflit olaca ndan, her bir kap taki s v n n kütlesi m = = 5dV olur. II no lu kaptaki s v n n bafllang çtaki kütlesi 7dV dir. Bu durumda, II no lu kaptan 7dV 5dV = 2dV kütlesinde s v al nmas gerekir. 2dV = d.v 2 V 2 = 2V olur. CEVAP D ÖRNE - 13 Birbiriyle kar flabilen ve s v lar n n özkütleleri, s ras yla 2d ve 3d, hacimleri ise V ve 4V dir. II. kaptan I. kaba kaç V hacminde s v aktar l rsa kaplardaki s v kütleleri eflit olur? ÇÖZÜM s v s n n kütlesi : m =2d.V s v s n n kütlesi : m = 3d.4V = 12dV Toplam kütle : m = 2dV + 12dV = 14dV aplardaki kütleler eflit olaca ndan her kapta 7dV kütlesinde s v bulunmal d r. I. kab n kütlesi 2dV oldu undan, II. kaptan I. kaba 5dV kütlesinde s v aktar lm flt r. 5dV = 3d.V V 5 = V 3 CEVAP D ÖRNE - 14 o unlu u 3 g/cm 3 ve kütlesi 210 g olan cisim, yo unlu u 2 g/cm 3 olan s v n n içine at ld nda kaç gram s v taflar? 15dV A) B) 1 C) D) E) cm 3 200cm 3 A) 40 B) 50 C) 70 D) 100 E) 140 V 2d I.kap 4V 3d II.kap ESEN AINARI ÇÖZÜM Cismin yo unlu u 3 g/cm 3 ve kütlesi 210 gram oldu una göre hacmi, m 210 V cisim = = = 70 cm 3 olur. 3 d cisim cisim 70 cm 3 hacminde cisim s v ya b rak ld nda önce ΔV = = 50 cm 3 hacminde s v y yükseltip, daha sonra s v y d flar tafl r r. Taflan s v n n hacmi, Taflan s v n n kütlesi, V taflan = V cisim ΔV m taflan = V taflan.d s v = = 20.2 = 20 cm 3 = 40 g olur. CEVAP A ÖRNE - 15 Özdefl ve kaplar ndan te 60 cm 3 su, de 100 cm 3 hacminde ve 1,5 g/cm 3 yo unluklu bir s v vard r. kab na kütlesi 100cm 3 60cm 3 100cm g olan bir ci- sim at ld nda, kap 80 gram a rlafl yor. Ayn cisim kab na at lsayd, kap kaç gram a rlafl rd? (d su = 1 g/cm 3 ) A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 ÇÖZÜM ütlesi 100 gram olan cisim kab na at ld nda kab n kütlesinin 100 gram artmas gerekirdi ama 80 gram artm fl. Bu durumda 20 g su taflm flt r. Taflan suyun hacmi 20 cm 3 olur. V cisim = (100 60) + 20 = 60 cm 3 mcisim d cisim = = = g/cm 3 tür. Vcisim 60 3 Ayn cismin kab na at ld nda,cismin yo unlu- u s v s n n yo unlu undan büyük oldu undan batacakt r ve hacmi kadar s v tafl racakt r. Bu durumda kaptaki a rlaflma, Δm = m cisim m taflan Δm = m c V c.d = ,5 = 10 g olur. CEVAP A 271

33 PROJE 1 F Z N DO ASI PROJE Ç N ARAfiTIRMA ONUSU: Fizik anun ve Teorilerin Di er Bilimlerle liflkisi Alt Hedefler 1. Fizik kanun ve teorilerin di er bilimlerle nas l bir iliflkisi vard r? Araflt r n z. 2. Fizik olmam fl olsayd di er bilimlerin durumu ne olurdu? Araflt r n z. 3. Fizik mi di er bilimlerin geliflmesine yard mc olmufltur, yoksa di er bilimler mi fizi in geliflmesine yard mc olmufltur? Araflt r n z. 4. Baflbakan olmufl olsayd n z bilimin geliflmesi için neler yapard n z? Bilimsel yat r mlar için nas l çal flmalar yapard n z? azarak çözüm önerilerinde bulununuz. Bu çal flmada afla daki ölçütlere göre de erlendirileceksiniz. 1. Gözlem yetene i 2. Fizi in di er bilimlerle iliflkisini do ru olarak saptama düzeyi 3. Getirdi iniz çözüm önerilerinin etkinli i ve geçerlili i 4. ararlan lan kaynaklar n zenginli i 5. Toplanan bilgilerin çözümlenmesi 6. Etkili sunum yapma 7. kna gücü 8. Sunum süresini etkili ve verimli kullanma Bu ödev sonunda kendinizi afla daki ölçekle de erlendirip uygun olan yerlere iflareti koyunuz. Sonra bu ölçe i çal flmalar n z izleyen birkaç arkadafl n z n da sizi de erlendirmesinde kullan n z. Eksik olan yönlerinizi gelifltirmeye çal fl n z. endi endini De erlendirme Ölçe i Davran fllar Evet smen Hay r Fizi in di er bilimlerle iliflkisini saptad m. Bilimin geliflmesi için çözüm önerileri sundum. Çok çeflitli kaynaklardan yararland m. Toplad m bilgileri amaca uygun olarak çözümledim. Sunum etkileyiciydi. Dinleyicileri ikna etmekte baflar l yd m. Bana ayr lan süreyi verimli flekilde kulland m. Projeyi tüm kriterlere uyarak tamamlad m. 311

34 BUMACA Afla daki boflluklar doldurarak bulmaca üzerine yaz n z. 1. Sabit h zla hareket eden bir kar ncan n h z 1,251 metre/dakikad r. ar nca 21 dakikada... mm yol al r. 2. Bir trenin h z 86,4 km/saat iken yolun üzerindeki tünele lokomotif girdikten 4,82 saniye sonra tünelden tamamen ç k yor. Tünelin boyu... cm dir. 3. Bir hareketli önce bat ya 12 m sonra do uya 21 cm sonra güneye 11m gidiyor. Hareketli toplam... cm yol gitmifltir. 4. Bir otomobilin h z 76,5 km/saat olarak ölçülmüfltür. Bu otomobil 100 saniyede... m yol al r. 5. 0,16 ton kütleye sahip bir cismin a rl... N dur. (g = 9,8 m/s 2 ) 6. Sürtünme katsay s n n 0,25 oldu u yatay düzlemde duran oldu u bir ortamda 4 kg l k cisme 94 N kuvvet yatay do rultuda uygulan yor. Cismin kazand ivme... m/s 2 olur. 7. ütlesi 100 gram olan bir cismin sürtünmesiz ortamda ivmesi 9,81 m/s 2 dir. Bu cisim üzerine uygulanan kuvvet... dyn olur. 8. ütlesi 2 kg olan bir makaraya 50 kg l k cisim bir iple flekildeki gibi as l yor. Sistem dengede oldu una göre makaran n as l oldu u ipteki gerilme kuvveti... N dur. 9. Sürtünmesiz yatay düzlemde kütleleri s ras ile 3 kg, 5 kg ve 8 kg olan,, M cisimlerine 1N kuvvet uygulan yor. M cismine uygulanan kuvvet... dyn dir. 10. Bir cismin ivmesi 5 m/s 2 dir. Cismin üzerine uygulanan kuvvet 8000N ise cismin kütlesi... kg d r kg F 2kg 3kg Sürtünmesiz ortamda birbirine ba l 1kg, 2kg ve 3kg cisme 7200 N kuvvet uygularsa T gerilme kuvveti... N dur. T M F 50kg F=7200N 358

35 PROJE 12 ENERJ PROJE Ç N ARAfiTIRMA ONUSU: utuplardaki Buzlar n Erimesi Alt Hedefler 1. utuplardaki buzlar erirse ne olur? S ralay n z. 2. Buzlar n erimemesi için al nabilecek tedbirleri aç klay n z. 3. Atmosferdeki ozon tabakas n n delinmesiyle kutuplardaki buzullar n erimesi aras nda nas l bir iliflki vard r? 4. E er çevre bakan olmufl olsayd n z ne gibi tedbirler al rd n z? Çözüm önerilerizi belirtiniz. Bu çal flmada afla daki ölçütlere göre de erlendirileceksiniz. 1. Gözlem yetene i 2. utuplardaki buzullar n erimemesi için al nabilecek tedbirleri do ru olarak saptama düzeyi 3. Getirdi iniz çözüm önerilerinin etkinli i ve geçerlili i 4. ararlan lan kaynaklar n zenginli i 5. Toplanan bilgilerin çözümlenmesi 6. Etkili sunum yapma 7. kna gücü 8. Sunum süresini etkili ve verimli kullanma Bu ödev sonunda kendinizi afla daki ölçekle de erlendirip uygun olan yerlere iflareti koyunuz. Sonra bu ölçe i çal flmalar n z izleyen birkaç arkadafl n z n da sizi de erlendirmesinde kullan n z. Eksik olan yönlerinizi gelifltirmeye çal fl n z. endi endini De erlendirme Ölçe i Davran fllar Evet smen Hay r utuplardaki buzlar n erimesinin nedenini saptad m. Buzlar n erimemesi için çözüm önerileri sundum. Çok çeflitli kaynaklardan yararland m. Toplad m bilgileri amaca uygun olarak çözümledim. Sunum etkileyiciydi. Dinleyicileri ikna etmekte baflar l yd m. Bana ayr lan süreyi verimli flekilde kulland m. Projeyi tüm kriterlere uyarak tamamlad m. 322

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Mekanik Elektrik Manyetizma Atom Fizi i B L M D A L L A R I. Termodinamik Optik Nükleer Fizik Kat hâl Fizi i. a) Fizik. b) Kimya.

Mekanik Elektrik Manyetizma Atom Fizi i B L M D A L L A R I. Termodinamik Optik Nükleer Fizik Kat hâl Fizi i. a) Fizik. b) Kimya. FZGN SI EKNLKLERN ÇÖZÜLER EKNLK - 1 N ÇÖZÜÜ 1. ekanik. Kat hâl fizi i 2. Elektrik. Nükleer fizik FZ N L BL. anyetizma L L R I 6. ptik 4. tom fizi i. ermodinamik EKNLK - 2 NN ÇÖZÜÜ a) Fizik Evrenin yap

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER MADDE VE ÖZELL KLER ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER 1. a) d) Tuz kristali Alt n külçe Buz Kat kurflun S v kurflun Belirli bir flekilleri olup, tanecikleri titreflim areketi yapar. Potansiyel enerjileri en düflük,

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ TERMOMETREER AIfiTIRMAAR 1 N ÇÖZÜMÜ 1. a) Fahrenheit termometresi ile Celcius termometresi aras ndaki ba nt y kullan rsak, 4 F, C 1 F 3 18 C 1 4 3 C 4 C olur. 18 b) 4 F Reomür termometresi cinsinden de

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D)

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D) HÂL DE fi M HÂL DE fi M ETK NL K - 1 1 Birbiriyle temas halinde bulunan lar farkl iki madde aras nda s al flverifli olur. 2 Maddenin s cakl n art rmak için verilmesi gereken enerji çeflidine s enerjisi

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER 9. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER Siz Yap n Sorular n n Çözümleri 81-84. sayfalar aras Örnek nin çözümü Yar çap 6 m olan

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır.

Uluslararası beraberliği sağlamak ve birim kargaşasını önlemek amacıyla, fizikte birçok birim sistemi kullanılmaktadır. Ölçme: Fizikte kütle, hacim, uzunluk, alan, sıcaklık, kuvt, hız, ivme, elektrik yükü, elektrik akımı gibi birçok büyüklük kullanılmaktadır. Bir büyüklüğü ölçmek için, o büyüklük cinsinden seçn değişmez

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMLER

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMLER ÖZÜTE (YO UNU) AIfiTIRMAARIN ÇÖZÜMER. a) ar fl m n özkütlesi er zaman kar fl ma kat - lan s v lar n özkütleleri aras na olaca nan, < k < 8 olabilir. b) S v lar eflit kütlee kar flt r l na kar fl m n özkütlesi,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM 1. mpuls ( tme) 2. Momentum (Lineer Momentum) 3- ki Cismin Çarp flmas nda Momentum De iflmeleri a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp flmas b) Hareketli Bir

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram RADYOAKT FL K RADYOAKT FL K 1. Yar lanma süresi T 1/ ile gösterilir. Radyoaktif element içerisindeki çekirdek say s n n yar s n n bozunmas için geçen süredir. Bu süre çok uzun olabilece i gibi çok k sa

Detaylı

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor.

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor. 1. Aşağıdakilerden hangisi Frekans ı tanımlamaktadır? a) Birim zamandaki titreşim sayısıdır ve boyutu sn -1 b) Birim zamandaki hızlanmadır c) Bir saniyedeki tekrarlanmadır d) Hızın zamana oranıdır 6. İki

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET ve HREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ .. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) n n Çözümleri E K W s m./4v f s. /4x m.v f s.x f s mv x Cismin K noktas nda

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI 2.1. G R fi 2.2. KARIfiIMLARIN AYRILMASI a. Elektriklenme ile Ayr lma b. M knat s ile Ay rma c. Öz Kütle Fark ile Ay rma d. Süzme ile Ay rma e. Çözünürlük Fark ile Ay rma

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI A DAGAARI TEST - 1 1. g y i. kal n ince x y g i ince kal n y al n yaydan ince yaya ve ince yaydan kal n yaya geçiflte iletilen ve yans yan atmalar flekildeki gibidir. al n yaydan ince yaya geçiflte atman

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.örneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi.vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki

Detaylı

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar.

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar. 259 E K İ M L Ü L Y E Y 2. HFT 1. HFT 5. HFT. HFT 3. HFT HFT 2 ST LNI OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K SYILR SYILR... LKÖ RET M OKULU MTEMT K...8... SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

2. ÜN TE KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR? 2. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S

2. ÜN TE KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR? 2. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S . ÜN TE. KUVVET VE HAREKET 1. HIZ NED R? NASIL HESAPLANIR?. KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR? NASIL GÖSTER L R? 3. B RDEN FAZLA KUVVET N ETK S 4. TÜM VARLIKLARI HER ZAMAN ETK LEYEN KUVVET Bir cismin bulundu u noktaya

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi Birimler Giriş - Ölçmenin tanımı - Birim nedir? - Birim sistemleri - Uluslararası (SI) birim sistemi 1 Ölçme: Değeri bilinmeyen bir büyüklüğün birim olarak isimlendirilen ve özelliği bilinen başka bir

Detaylı