Mu la n n Kültürel Zenginlikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mu la n n Kültürel Zenginlikleri"

Transkript

1 Mu la n n Kültürel Zenginlikleri M U LA NIN EVLER ; Binlerce y ll k uygarl klar n miras olan tarihi evlere özellikle Bodrum evlerine, bir leleg kenti olan Musgebi (ortakent) k r evleri model oluflturmufltur. Milas a ba l Çomakl dere, kiztafl, Gökseki evleri, Milas evleri, Ula evleri, Katranc Yata an evleri, Dü erek Mu la evleri ünlü Mimar Nail Çak rhan n Akyaka evleri, bulunduklar co rafi ve iklim koflullar na uygun olarak, y llar n birikimi ve deneyimi ile oluflmufl özgün mimari yap lard r. Evler bacalar yla, ahflap ifllemeli kap - lar yla bu yap lara zenginlik katar. Sadece bu evleri görmek için bile Mu la merkez ve ilçelerinde günlerce dolaflmaya de er. Mu la Halk Oyunlar, tür yönüyle incelendi- inde Zeybek türü içerisinde yer al r. Zeybek oyunlar dokuzlu aksak tart m üzerine kurulmufl yi itlik, mertlik, dürüstlük ve kendine güvenin anlam n belirten oyunlard r. lk ç k fllar nda bireysel olarak oynanan oyunlar günümüzde oyunun kurgu ve anlat m ndan dolay ikili, dörtlü ve daha çok say da gruplarla da oynanmaktad r. Do al ortam nda kad n ve erkek bir arada oynamaz. Mu la Zeybek oyunlar gelenekselli i içerisinde ele al nd nda iki bölümden oluflmaktad r. 1-Gezinme : Uzun hava tabir edilen gurbet veya aç fl afla eflli inde ya da oyun ezgisi ile oyuncunun efevari bir flekilde meydan dolaflmas d r. Bu bölüm oyunun s nma bölümüdür. 2-Oyun : Bu bölümde oyunun bafllang c nda eller yere sürülür. Amaç ellerin terinin kurutularak parmaklar n oyun an nda iyi ç tlamas n sa lamakt r. Ezgi ile birlikte oyuna girilir. darecinin Sesi - May s-haziran Say :

2 Bu esnada, kolsuz, kollu ve sekmeli düz, dönme, çapraz, diz çökme, bacak çelme, eflme, atik s çrama, seksek, ileri ve geri gibi figür ve sal mlar kullan larak oyun sürdürülür. Kollar yukar ya kald r l r ve parmak ç tlat l r. Zeybek oyunlar geleneksel oynansa da oyunun, figür ve ad mlar sergilenirken bir çember çizmek zorundad r. Bir kifli oynarken, onun izni olmadan oyuna girmek sayg s zl kt r. Bir gelenek haline gelen bu durumlar için yani oyuna davet etme ifli, ad na Meydanc veya yasakç denilen kiflilerce yap l r. Kad nlar n oynad klar zeybek oyunlar erkeklerinki gibi a r de il, biraz daha hareketlidir. Figürlere gelince; kollar erkeklerdeki gibi omuz hizas nda yukar kalkmaz. Sadece parmak uçlar en fazla kulak memeleri hizas na gelecek kadar kald r l r. Oyunda figürler daha basit k - s rd r. Figür ve ad m tekrar çoktur. Erkeklerdeki gibi gezileme yap lmaz. Dönmeler daha basit ve seridir. Tav r yumuflakt r. Nefle ve çoflku vard r. EL SANATLARI Merkeze ba l Yeflilyurt beldesinde ve Ula ilçesinde el tezgahlar nda eskiden oldu u gibi bugün de bez ve ipek dokumac l halen yap lmaktad r. Geçmiflte kent merkezi ve yolcu yerleflim alanlar nda el tezgahlar nda dokunan Bürümcek, Sadakor, Yüzümakma gibi adlar alan ipek ve pamuk-ipek kar fl m dokuma türlerinin örneklerini her an görmek mümkündür. Fethiye de dokunan Me ri ve Kayaköy hal lar, Seydiler Atl dere-karaçulha, Eldirek köylerinde kendine özgü desenlerle dokunan kök boya yün kilimler ile Üzümlü beldesinde el tezgahlar nda dokunan ipek ve pamuklu dastarlar yörede oldukça ün yapm fllard r. Hal c l kta Milas n Karacahisar-Bozalan-P nar ve Ören gibi yerleflim alanlar, Bodrum un Karaova beldesi, Kavakl dere-mentefle beldesi ön plana ç kmaktad r. Mu la merkeze ba l Yarafl, Mevatlar ve Yörüko lu gibi köylerde Yaneflli Kilim ad verilen cicim türü yayg lar ise iç ve d fl piyasada sürekli pazar bulmaktad r. Köyce iz ilçesi ve köylerinde ise çeyiz sand, tahta kafl k, tüfek kunda, aynal k, resim çerceveleri, biblolar ve baston yap m gibi, pazarlama amaçl üretimler yap lmaktad r. Kavakl dere ilçesinde tarihi bir geçmifle sahip olan bak r iflletmecili i halen varl - n sürdürmektedir. YÖRE MUTFA I Arap çorbas, Tarhana afl, Ahtapot çorbas, Yo- urtlu köfte, Gürlen Kebab, fiura, Ball kavurma, Bal kleyn, Döfl, Püryan Kebab, Kapama, Teratorlu Börülce, Sirken Oltubafl, Ç ntar Kavurmas, Akdar Dolmas, Kalli Patl can, Çaykama, Keflkek bafll ca yiyeceklerdendir. Mu la da yaz aylar nda halk n en belirgin e lencelerinden biri, Püryan Kebab yemektir. Püryan, Karaba lar n semt kahvelerinde mevcut kuyularda özel olarak piflirilir. ç organlar al nm fl bütün bir o lak eti, önceden yak lan bu kuyulara terbiye edilerek sal nd r l r. Kuyunun üzeri saç bir kapak ile kapat l p etraf çamurla s van r. Piflme an nda etin suyu ve ya lar bu tavada birikir. Bu da çorba ve pilav yap m nda 102 darecinin Sesi - May s-haziran Say :139

3 de erlendirilir. Mu la Püryan havas ayn adl bu kebab n eseridir. Kal n ba rsak dolmas ve kapama, ekseriyetle kurban bayramlar nda yap l r. Et sucu u, kavurma, kemikli et, tarhana, past rma, üzümden yap lan ceviz ve badem sucuklar, betsel ile bamye, patl can ve biber kurutulmas, güzün Karaba lar dan merkeze göç s ras nda k fl haz rl olarak yap lan yiyeceklerdendir. K fll k makarna kendilerince konu komflu yard m ile evlerde haz rlan r. SPOR FAAL YETLER Mu la hem ulusal hem uluslar aras pek çok spor organizasyonuna ev sahipli i yapmaktad r. Yelken Federasyonu iflbirli i ile ilimizde her y l bölgesel ve ulusal çapta optimist laser s n flar nda Türkiye Yelken fiampiyonas düzenlenmektedir. Üniversite Spor Federasyonu ile iflbirli i içinde her y l çeflitli dallarda Türkiye genelinde üniversitelerin kat l m yla ulusal çapta organizasyonlar yap lmaktad r. Yaklafl k 8 y ld r Nisan ay içerisinde stanbul zmir Mu la Antalya güzergahlar nda 25 ülkenin kat l m yla genifl kat l ml uluslar aras Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu düzenlenmektedir. Herkes çin Spor Federasyonu ile iflbirli i içinde toplumun her kesiminin spora yönlendirilmesi amac yla Mu la pilot il seçilmifl ve portatif futbol, voleybol ve basketbol sahalar kurularak 7 den 77 ye tüm halk m z spora yönlendirilmifltir. Turizm Amaçl Sportif Faaliyet Yönetmeli i kapsam nda limizde yürütülmekte olan sportif faaliyetler yerli ve yabanc turistlerin oldukça ilgisini çekerek her geçen y l artmaktad r. Bu kapsamda rafting, trekking ve yamaç paraflütü öne ç kmaktad r. Rafting sporu için en uygun yer olan Dalaman çay, hem do as yla iç içe olmak hem de zorlu bir u rafl n heyecan n yaflamak isteyenler için ideal bir yerdir. Alternatif turizm türleri içinde h zl bir geliflme gösteren rafting, yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çekerek iyi bir gelecek vaat etmektedir. Seyahat acentalar taraf ndan düzenlenen günlük-haftal k yürüyüfl turlar na kat lanlar, zengin hayvan ve bitki topluluklar n görme, k rsal kesimin kültürünü tan ma, ören yerlerini keflfetme ve do ayla iç içe yaflayarak ça dafl yaflam n stresli ortam ndan uzaklaflma flans n yakalamaktad r. En ünlü trekking yerleri Fethiye, Sakl kent, Bafa gölü ve çevresi ile Ula Kanyonu dur. Mükemmel rüzgar ak m ve manzaras yla Türkiye nin ve dünyan n en iyi uçufl noktas say labilecek Fethiye-Ölüdeniz Babada, her y l binlerce yamaç paraflütü tutkuna ev sahipli i yapmaktad r. darecinin Sesi - May s-haziran Say :

4 ALO 179 Turizm Ça r ve Dan flma Merkezi: limizin Dünya turizminde edindi i yeri sa lamlaflt rmak ve gelifltirmek, Mu la y ziyaret eden turistlere sunulan kaliteli ve ça dafl hizmetle tatil kalitesini ve süresini uzatarak memnun ayr lmalar n sa lamak amac do rultusunda Valili imiz 2 K & 1 G lkesi yani Kalitenin art r lmas, Kapasitenin art r lmas ve Güven tesisi ile hareket ederek, kamu ve özel sektör iflbirli iyle çal flmalar n hassasiyet ve titizlikle sürdürmektedir. limizi ziyaret eden turistlere sunulan hizmet kalitesini kusursuz hale getirmek amac yla kurulan ALO 179 Turizm Ça r ve Dan flma Merkezi, Ülkemizde ilk örnek oluflturmaktad r. ngilizce Almanca, Frans zca, Rusça ve Farsça bilen yüksek e itimli kiflilerden oluflan 6 kiflilik ekiple 1 Haziran -1 Ekim tarihleri aras nda 7 Gün 24 Saat, di er tarihlerde ise mesai saatler içinde hizmet vermektedir. TUR ZM SEKTÖRÜ STRATEJ S : Valili imizce gerek 2023 Türkiye Turizm Stratejisi ne paralel olarak, gerekse limizin turizm sektörünün uluslararas rekabetçilik gücünün artt r larak bölgesel kalk nmaya arac l k etmesi için Kümelenme Temelli Ekonomik Kalk nma Projesi olarak, limiz Turizm Sektörü Stratejisi çal flmalar bafllat lm flt r. Söz konusu çal flma; limizin k y turizminin yan s ra, var olan sa l k ve termal turizm, k fl sporlar, da ve do a turizmi, yayla turizmi, k rsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, kurvaziyer turizm, yat turizmi ve golf turizmi gibi alternatif turizm türlerinin rasyonel anlamda kullan lmas, Ülkemizin do al, kültürel, tarihi ve co rafi de erlerini Koruma Kullanma dengesi içinde kullanmay ve Dünya Turizminden alaca m z pay artt rmay hedeflemektedir. Çal flmalar 09 Haziran 2010 tarihinde tamamlanacak olup, limizde yap lacak planlama çal flmalar nda söz konusu stratejik plan uygulanacakt r. MAV KART Mu la da deniz ve koylar m z n kirletilmesini önlemek amac yla Mart 2010 tarihi itibariyle yine Türkiye de bir ilk olan Mavi Kart uygulamas bafllat lm flt r. Buna göre her at k kabul tesisi ve gemiye birer kart verilmektedir. Verilen her at k, at k kabul tesisinde oluflturulan bilgisayar program na ifllenecek ve bu flekilde gemilerin at klar n nereye boflaltt klar 24 saat süreyle kontrol edilebilecektir. RESTORASYON ÇALIfiMALARI Kültür varl klar m z n korunarak bizden sonraki nesillere b rak labilmesi, Ülkemiz ekonomisine kazand r lmas amac yla restorasyonlar yap lm fl ve yap lmaya da devam etmektedir. Mu la l Merkezinde bulunan Tarihi Saatli Kule, Yata an lçesi, Eskihisar Köyündeki fiaban A a Camii, Yata an lçesi, Bozüyük Beldesindeki Hac fiükrü evi bunlardan sadece birkaç d r. 104 darecinin Sesi - May s-haziran Say :139

5 Dünya kültür miras niteli indeki kültür varl klar m z n korunarak bizden sonraki nesillere b rak labilmesi için kültür ve sanat giriflimlerinin ekonomik olarak teflvik edilmesine olanak sa layan 5225 Say l Kültür Yat r mlar - n ve Giriflimlerini Teflvik Yasas ve Di er Destek ve Katk Uygulamalar gere i; Valili imiz koordinesinde limizdeki antik tiyatro, kaya mezarlar v.b. kültür varl klar n n sponsor firmalar arac l yla restorasyonlar yap lmas çal flmalar sürdürülmektedir. ÇEVRE KORUMA VE TEM ZL ÇALIfiMALARI Co rafi konumu, topografik yap s, bitki örtüsü ve iklimsel koflullar yla, kültür, sanat, e itim ve turizm aç s ndan önemli bir konuma sahip ilimiz, ilçeleri ile birlikte, Do al Sit Alanlar, Arkeolojik Sit, Kentsel Sit, Milli Park, Özel Çevre Koruma Alanlar ile de özel bir konuma sahiptir. Bu konuda yay nlanan Valilik Genelgesi do rultusunda; limizdeki kamu kurum ve kurulufllar m za ait binalar n d fl cephe boyalar nda kullan lacak renklerin seçimi amac yla il merkezinde il müdürlerinin, ilçelerde kaymakamlar n baflkanl nda, kamu kurum ve kurulufllar ile sivil toplum kurulufllar n n temsilcilerinin kat - laca estetik kurullar oluflturulmufltur. Gürültü kirlili ini önleme çal flmalar kapsam nda turizm sezonunda gürültü kirli ini önlemek için e lence yerlerinde sürekli denetimler yap lm flt r ve yap lmaya devam etmektedir. limiz s n rlar ndaki su ürünleri üretimin daha nitelikli yap lmas ve aç k deniz alanlar nda gerçeklefltirilmesi amac yla düzenlenen tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Çevre ve Orman Bakanl Tebli i gere ince yeni belirlenen alanlara su ürünleri üretim tesislerinin tamam tafl nm flt r. Valili imiz ve Cumhuriyet Baflsavc l aras nda imzalanan bir protokolle yar aç k cezaevi mahkumlar n n yol kenarlar n n temizli inde görev almas sa lanm flt r. Ayr ca yol kenarlar ndaki gereksiz tabelalar kald r lm fl ve bu sayede yol kenarlar daha ça dafl ve temiz bir görüntüye kavuflturulmufltur. darecinin Sesi - May s-haziran Say :

GED Z DELTASI NDA. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir.

GED Z DELTASI NDA. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Do a Derne i tarafından yürütülmektedir. GED Z DELTASI NDA Bu Program Devlet Planlama Teflkilatı Müsteflarlı koordinasyonunda Birleflmifl

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti ANTALYA 9/18/08 7:57 AM Page 1 ANTALYA Yeryüzü Cenneti Antalya, antik kentleri, alt n kumsallar, Akdeniz mavisi koylar, denizle kucaklaflan ormanlar, tropik bitkileri, akarsular ve flelaleleri ile dünya

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

2011/1 DO A KORUMA VE M LL PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYIN ORGANI

2011/1 DO A KORUMA VE M LL PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYIN ORGANI 2011/1 YAYIN ORGANI Ç NDEK LER YEfi L MAV Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü nün Yay n Organ d r ki Ayda Bir Yay nlan r Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü ad na sahibi Yaflar DOSTB

Detaylı

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA Bu Say da KAPAK De iflen rol 3-6 UNICEF Temsilcisi Eddie McLoughney, Türkiye de görev yapt alt y l içinde UNICEF in çocuk sa l ve e itim alan ndaki ilerlemelere katk da bulundu una inan yor. Bununla birlikte,

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003 GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) YAYINLARI: 1 Bu kitab n bütün haklar Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Ç NDEK LER TÜRK CUMHUR YETLER NDE YATIRIM MKANLARI SEMPOZYUMU. SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4

Ç NDEK LER TÜRK CUMHUR YETLER NDE YATIRIM MKANLARI SEMPOZYUMU. SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4 Ç NDEK LER SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4 3. SEMPOZYUMA DESTEK SA LAYANLAR 4 4. SEMPOZYUMUN YAPILDI I YER 4 5. SEMPOZYUM TAR H 4 6. SEMPOZYUMA KATILANLAR 4 7. SEMPOZYUM

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı