KIRSAL KALKINMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE IPARD AJANSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRSAL KALKINMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE IPARD AJANSI"

Transkript

1 KIRSAL KALKINMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE IPARD AJANSI Semiha AKIN 1, Fatih Feramuz YILDIZ 2 1. Giriş Kırsal kalkınma kavramı son zamanlarda sıkça gündeme gelmekte ve birçok değişik platformda tartışılmaktadır. Hiç şüphesiz bunlardan en anlamlısı, Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecini esas alan ve AB tarım mevzuatına uyum hazırlıkları kapsamında değerlendirilen çalışmalardır. AB Ortak Tarım Politikası (OTP) çerçevesinde uygulanan programlara hazırlık amacıyla kurulan Kırsal Kalkınma Ajansları da ilgi çekici bir diğer başlıktır. Üyelik öncesinde, aday ülke tarım sektörünün AB standartlarına yakınlaştırılmasını amaç edinen bu Ajanslar, yılları için geçerli olan SAPARD Programı kapsamında, SAPARD Ajansı olarak akredite edilmişlerdir. 3 Ekim 2005 de katılım müzakerelerine başlaması hususunda karar alınan Türkiye için de SAPARD, ISPA, PHARE ve CARDS Programlarının bir karışımı olan IPA Programı uygulanacaktır. IPA Programının beş farklı bileşeninden birisi olan kırsal kalkınma bileşeni çerçevesinde akredite edilecek olan IPARD Ajansı ise; Türkiye nin AB kırsal kalkınma desteklerinden yararlanabilmesi için bir proje ofisi olarak görev yapacaktır. Bu çalışmada, IPARD Ajansına yönelik bilgilere yer verilmiş ve bu kurumsal yapı için alınması gereken önlemler ile çalışmalara değinilmiştir. Bu bağlamda, üyeliğe kadar olan süreçte, Türk tarımının ne gibi kazanımlar sağlayacağı, kırsal kalkınma ile ilgili ne gibi yeni sorunlarla karşılaşılacağı ve bunların çözümüne IPARD Ajansının ve kırsal kalkınma tedbirlerinin rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. 2. Türkiye de Kırsal Kalkınma 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçlarına göre, Türkiye nin toplam nüfusu 67,8 milyon olup, bunun yaklaşık 44 milyonu il ve ilçe merkezlerinde ve 23,8 milyonu da köy ve kasaba niteliğindeki yerleşim birimlerinde yaşamaktadır. Yani, toplam nüfusun yüzde 35 i kırsal alanda yerleşik durumdadır. Ancak bizdeki kırsal alan tanımına kıyasla farklı olan AB deki kırsal alan tanımına göre, kırsalda yaşayan nüfusumuzun daha da yüksek olduğu söylenebilir. AB de kırsal alan tanımı yapılırken, çok farklı yapı ve fonksiyonlar esas alınmakta, sosyoekonomik ve sosyo-kültürel açıdan başka değişkenler hesaba katılmaktadır. AB nin ilgili metinlerinde kullanılan OECD tanımlarına göre kırsal alanlar; nüfus yoğunluğunun km 2 başına Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi, Sayı: 166, s.42-47, 2005, Ankara 1 AB Uzmanı, Ödeme Kuruluşu Alt Çalışma Grubu Koordinatörü, TKB DİATK, 2 AB Uzmanı, Ödeme Kuruluşu Alt Çalışma Grubu Başkanı, TKB DİATK, 1

2 150 kişinin altında olduğu yerlerdir. Bu tanıma göre; entegre kırsal alanlar, orta derece kırsal alanlar ve tam kırsal alanlar gibi kavramlar da ortaya çıkmaktadır. Yaklaşık 40 yıllık bir AB macerası olan Türkiye nin, kırsal alana yönelik başlıca ilk faaliyetleri; Köy Kanunu, 1.İktisat Kongresi, 1.Köy Kongresi, toprak ve tapulamaya ilişkin girişimler ile bazı açılardan da köy enstitüleri olarak özetlenebilir. Planlı döneme geçilmesiyle birlikte birçok kırsal kalkınma projesi hazırlanmıştır. Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi, Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi, Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi, Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi, Erzincan-Sivas Kırsal Kalkınma Projesi ve Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi bunlardan ilk akla gelenleridir. Bölgesel kalkınma projeleri olarak Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi (DOKAP) sıralanabilir. Devlet Planlama Teşkilatı nın (DPT) koordinasyonunda kurulması planlanan Bölgesel Kalkınma Ajanslarının çalışmaları kapsamında, tarım ve kırsal kalkınma bileşenlerinin de yer aldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, bölgesel kalkınma çalışmalarının da kırsal alandaki gelişmelere destek olacağı düşünülebilir. Tüm bunların yanı sıra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kapsamındaki Sosyal Riski Azaltma Projesi de kırsaldaki yoksulları hedef alan başka bir çalışmadır. Ayrıca değişik zamanlarda köy kentler, tarım kentleri, merkez köy çalışmaları ve çok yönlü kırsal alan planlaması gibi değişik kavramlar ortaya atılmış ve bunlara yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bunlara ilaveten, Tarım Reformu programının finansmanı amacıyla Dünya Bankası ile akdedilen 4631-TU numaralı İkraz Anlaşması ile Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) kapsamında bir dizi kırsal kalkınma projeleri uygulamaya konulmuştur. AB'ye katılım konusundaki en önemli kriterlerden biri de yeni üyelerin birleştirilmiş pazarda rekabet edecek ekonomilere sahip olmaları zorunluluğudur. ARIP işte bu çerçevede uygulanmaya başlamıştır. İlk aşamadaki bu reformlar ile mevcut destekleme sisteminin kamu sektörü bütçesi tüketiciler üzerindeki yükü azaltılmış olacak ve kamu ve özel sektör yatırımlarının yanlış teşviklere göre yapılmasının önüne geçilecektir. ARIP, İkraz Anlaşması Hükümlerine göre oluşturulan Yönlendirme Komitesi kararları çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Proje Koordinasyon Birimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kırsal Kalkınma Merkezi Yürütme Birimi ve diğer Bileşen Uygulama Birimleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı (KBKYP); 16 ilde pilot olarak uygulanmaktadır. KBKYP, özellikle kırsal kesimde 2

3 sivil toplum örgütleri, özel ve kamu sektörünün belirlenmiş olan kriterlere uygun yatırım ve harcamalarının belirli oranlara finansmanı yoluyla, gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi için olduğu kadar, Türkiye nin AB ye katılım politikasının bir parçası olarak, AB fonlarının kulanım potansiyelini geliştirmek amacıyla uygulamaya konulmuştur. 3. AB ye Uyum İçin Yapılan Çalışmalar ve IPARD Ajansı 2003 Yılı Ulusal Programı na göre kısa vadede kırsal kalkınma stratejisinin hazırlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın (TKB) da katkısıyla, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ni hazırlamıştır. Sözkonusu strateji şu günlerde onay aşamasındadır. Orta vadede ise kırsal kalkınma politikalarının uygulanması için gerekli idari yapıların oluşturulması öngörülmüştür. Bu bağlamda, AB Türkiye İkili Mali İşbirliği kapsamında yer alan iki ayrı proje fişi hazırlanmıştır. Bunlardan ilki olan 2004 Yılı Projesine göre, Kırsal Kalkınma Planının uygulanması için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik bir eşleştirme (twinning) yardımı mevcuttur. Eşleştirme yardımının 2005 Yılı sonbaharında başlaması ve bir yıl sonra bitirilmesi hedeflenmektedir. Aynı proje kapsamındaki teknik yardım ile de Ulusal Kırsal Kalkınma Planının hazırlanması düşünülmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ndaki (APKK) Plan ve Projeler (PPD), Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon nde (DİATK) görevli AB Uzman ve Uzman Yardımcılarının da desteğiyle Plan ile ilgili hazırlıkları ve altyapı çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır. Ayrıca, FAO ile Dünya Bankasının katkı sağladığı sektör analizleri çalışmaları da halihazırda devam etmektedir. AB Türkiye İkili Mali İşbirliği kapsamındaki ikinci proje olan 2005 Yılı Projesi kapsamında ise Ulusal Kırsal Kalkınma Planının uygulanması için gerekli olan idari yapıların, bir başka deyişle IPARD Ajansının kurulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, hazırlanan kanun tasarısı Başbakanlığa sunulmuştur. Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumu altında kurulacak olan yeni bir birim, AB ile ilgili tüm kırsal kalkınma projelerini değerlendirecektir. Ancak, AB Komisyonu ile varılan ön mutabakat gereği bu birimin yerel ofisleri ilk aşamada kurulmayacaktır. Akreditasyon işleminin zor olması, uzun zaman alması ve ilk aşamadaki kurulum işlemlerinin hızlandırılması amacıyla sadece merkezde kurulacak olan bu yeni kurum, zaman içerisinde taşrada da örgütlenecek ve 2007 yılında AB IPA Programı kapsamındaki IPARD tüzüklerinin çıkmasıyla birlikte IPARD Ajansı olarak akredite edilecektir. 3

4 28 Nisan 2005 tarihinde AB Komisyonu yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, Kırsal Kalkınma Planı ve IPARD Ajansı adı altında iki ayrı çalışma takımı oluşturulmuştur. Ulusal Kırsal Kalkınma Planına ilişkin altyapı çalışmaları ve Ajans ile ilgili kanun hazırlıkları bu iki çalışma takımı tarafından gerçekleştirilmiştir. Plan ve Ajans ile ilgili çalışmaları yürüten bu iki çalışma takımı titiz bir çalışma örneği göstermiştir. Bu çerçevede, 8 yeni üye ülke ile 2 aday ülkenin SAPARD Programları incelenmiş ve tedbirlerin kapsamına ve desteklenebilecek faaliyetlerin içeriğine yönelik olarak hazırlanan listeler TKB üst düzey yöneticilerine öneri olarak sunulmuştur. Bu çalışma takımlarınca, sözkonusu ülkelerin SAPARD Ajanslarının organizasyon yapıları incelenerek, Türkiye IPARD Ajansının kuruluşu konusunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve bazı taslak yönetmelikler oluşturulmuştur. Bu çalışmalar kapsamında, 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Ankara da bir TAIEX semineri gerçekleştirilmiş ve 8-9 Haziran tarihlerinde Litvanya heyeti ile Kırsal Kalkınma ve Ödeme Kuruluşu konusunda görüşmeler yapılmıştır Haziran 2005 tarihlerinde ise, üyelikle birlikte Ödeme Kuruluşuna dönüşecek olan Bulgaristan SAPARD Ajansı (SAIF) ziyaret edilmiştir. Ayrıca 2005 yılı Kasım ayı içerisinde Macaristan Ödeme Kuruluşunun da yerinde incelenmesi düşünülmektedir. Aşağıdaki şekilde (Şekil-1.) Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumu için önerilen organizasyon yapısı görülmektedir. Bu yapıdan da anlaşılacağı üzere, doğrudan Kurum Başkanına bağlı ve Kurumun diğer fonksiyonlarından bağımsız olarak çalışan İç Denetim, IPARD Ajansı olarak da faaliyet gösterecek olan Kurumun, AB tüzüklerine göre finansal denetimden geçirilmesi ve işlerin daha verimli yürütülmesi konusunda tavsiyelerde bulunur. Kurum Başkanı, bu tavsiyeler doğrultusunda organizasyon yapısında ve prosedürlerde gerekli olan önlemleri alır. Üyeliğe kadar Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Ulusal Fon Birimi tarafından yerine getirilecek Yetkili Otorite işlevi ve büyük bir olasılıkla Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından yürütülecek Sertifikasyon Kurumu fonksiyonu kapsamında da, İç Denetim Biriminin raporları ve tavsiyeleri dikkate alınır. Hatta AB Komisyonu dahi İç Denetim Biriminin önerilerini göz önünde bulundurmaktadır. Kurumun merkez birimleri uygulama birimleri, ödeme birimleri ve diğer birimler olarak üçe ayrılabilir. Uygulama Birimleri olarak adlandırılan daire başkanlıkları ya da koordinatörlükler; projelerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve taşradaki kontrolü ile ileride kurulması düşünülen yerel uygulama ofisleriyle koordinasyonun sağlanması ve kabul edilen projelere ilişkin nihai sözleşmenin yapılması gibi hususlarda çalışmaktadır. Geçici olarak, her bir tedbir bazında oluşturulan ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen temsilcilerin yer aldığı Proje 4

5 Seçim Komisyonu ise projelerin seçimi ile ilgili nihai kararları vermektedir. İhale Komisyonu da benzer bir şekilde geçici olarak oluşturulmakta ve kamu projelerinin satın alım ve ihale sürecini takip etmektedir. Ödeme Birimleri ise, projelere ilişkin ödeme taleplerini incelenmesi, ödemelerin AB kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması ve ödemelerin kontrol edilmesi işlevlerini yürütmektedir. Şekil-1. Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumu Organizasyon Şeması (Adaylık sürecinde) BAŞKAN Hukuk Müşavirliği İç Denetim Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Proje Seçim Komisyonu İhale Komisyonu Uygulama Birimleri - Proje Koordinasyon ve Sözleşme - Proje Yönetimi - Proje İzleme ve Kontrol - Proje Değerlendirme İnsan Kaynakları ve Yardımcı Hizmetler Dış İlişkiler ve Koordinasyon AB Mevzuat Uyumu Eğitim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yolsuzlukla Mücadele Bilgi İşlem Araştırma ve Geliştirme Ödeme Birimleri - Ödemeler Koordinasyon ve Kontrol - Muhasebe ve Kayıt - Ödemeler - Ödeme Yönetimi - Ekonomik Analiz - Hatalı Borçlar AB Mevzuat Uyum, Hukuk İşleri Müşavirliğinin görevlerinden farklı olarak sürekli değişen OTP ve dinamik bir yapı sergileyen AB kırsal kalkınma süreçleri ile ilgili mevzuatların takip edilmesi ve AB müktesebatıyla uyumlu ulusal kanun ve yönetmeliklerin çıkarılması konularında çalışmaktadır. Eğitim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım de daha önce 5

6 uygulanan kırsal kalkınma projelerinden farklı olan IPARD projeleri hususunda gerek Kurum, gerek TKB ve gerekse yerel örgütlerin ve ilgili diğer birimlerin personelinin eğitilmesi ve projelerin çiftçiler, STK lar, kooperatifler, tarım sektörü paydaşları ve özel sektör için tanıtımının yapılarak sağlıklı bir iletişim sağlanması konularında önemli görevler üstlenmiştir. Ancak şüphesiz ki, IPARD Ajansı olarak çalışacak olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumunun en önemli birimleri Yolsuzlukla Mücadele ile Araştırma ve Geliştirme dir. Her ne kadar İç Denetim Bölümü, doğrudan Başkana bağlı olarak danışmanlık ve hesap denetimi gibi önemli görevleri yürütse de, bu birimin müeyyide uygulaması ve Kurum personeli üzerinde etkili olması sözkonusu değildir. Yolsuzlukla Mücadele burada devreye girmekte ve özellikle Ödeme Birimlerinde çalışan personelin kurallara uygunluğunu sağlamaktadır. Göz ardı edilebilecek insani hataların dışındaki suiistimalleri engellemek ve faydalanıcıların kişisel art niyetlerini bertaraf etmek için böyle bir birim gereklidir. Müeyyide uygulama ve ceza kesme hakkı olması dolayısıyla bu birim, Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumunun sigortası konumundadır. Zaman içinde IPARD Ajansı formatından çıkarak tam anlamıyla bir Ödeme Kuruluşuna dönüşecek olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumunun stratejik kararları için projeksiyonlar geliştirecek Araştırma ve Geliştirme de bir o kadar gerekli bir birimdir. Bu birim, üyelikle birlikte hangi desteklerin kurum bünyesine alınması ve bunların ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde analizler yapacaktır. Hem uygulama hem de ödeme görevleri için araştırma ve istatistik bilgilerini toparlayan ve ileriye dönük alternatifler geliştiren Araştırma ve Geliştirme Bölümünün önemi; risk analizleri yapılması ihtiyacının baş göstermesi, projelerin başlaması, uygulamadaki sıkıntıların artması, ödeme sorunlarının birikmesi, AB ile olan müzakerelerin ilerlemesi ve DGD, IACS, FADN, Balıkçılık ve su ürünleri desteklerinin nasıl yönlendirileceğinin tartışılmaya başlaması ile daha net anlaşılacaktır. Kısacası bu birim, Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumunun ileriye dönük vizyonunu belirleyecektir. 4. Fırsatlar ve Sorunlar Her ne kadar Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumunun kurulma amacı; adaylık sürecindeki AB kaynaklı kırsal kalkınma desteklerinin, projeler yoluyla Türkiye ye aktarılması ve üyelik sürecinde de Ödeme Kuruluşuna (Ödeme Kurumu veya Ödeme Ajansı) dönüşerek FEOGA ve benzeri fonlardan faydalanmak olsa da, esas amaç; Türkiye deki tarım ve kırsal kalkınma sektörünü harmonize etmek ve ulusal kalkınmaya destek sağlamaktır. Türkiye AB ye üye olmasa ve müzakere süreci başarısız olsa dahi bu kurumun üstleneceği görevlerin önemi 6

7 yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda, Türk tarımının yeniden yapılanması konusunda kritik bir rol üstlenecek olan bu birim aracılığı ile yeni fırsatlar yakalayabilmek mümkündür. Son yıllara kadar politik kararlarla, belli bir stratejiye bağlı kalınmadan ve popülist yaklaşımlarla yürütülen Türk tarımı için bu ajans bir fırsat olacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde özerk bir şekilde; şeffaflık, açıklık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde AB kurallarına göre yönetilecek olan bu yeni kurum vasıtası ile Türk tarımına yön vermek mümkün olacaktır. Buradan elde edilecek deneyim sadece kırsal kalkınma, doğrudan gelir desteği (DGD) veya balıkçılık sektörü için değil Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü nün (TMO) görev alanına giren AB müdahale ve ihracat geri ödemesi destekleri için de bir tecrübe kaynağı olacaktır. AB ye üye olan son 8 ülke ve Bulgaristan ile Romanya gibi aday ülkeler incelendiğinde, SAPARD Ajansı aracılığı ile tarım sektöründe bir canlanma yaşandığı, tarımsal işletmelere yatırımların arttığı ve pazarlama-işleme ve ambalajlama gibi faaliyetlerde bir gelişme görüldüğü görülmektedir. Bu bağlamda, özellikle Polonya ve Macaristan gibi tarımsal nüfusu göreceli olarak daha kalabalık olan ülkelerde, çiftçi ve kırsal kesim yaşayanlarının refah seviyelerinde nispi artışlar tespit edilmiştir. Yüksek oranda göç veren ve kimi alanlarda adeta terkedilmiş halde bulunan tarımsal arazilerimizin daha verimli ve daha üretken bir biçimde yeniden hayata geçirilebilmesi için AB den alınacak kırsal kalkınma destekleri son derecede yararlı olacaktır. Türkiye de, tarım sektöründen geçinen çiftçilerin hayat standartlarının yükseltilmesi ve emeklerinin karşılığını alabilmesi açısından IPARD Ajansına paralel olarak, pazarlama ve ticaret faaliyetlerini yürütecek olan bir başka birim daha oluşturulmalıdır. Bu birimin müdahale ve ihracat geri ödemelerinden sorumlu Ödeme Kuruluşuna dönüştürülmesi düşünülen Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) bünyesinde oluşturulması uygun olacaktır. Kırsal nüfusun yerinden ayrılmadan istihdam edilebilmesi de yine IPARD projeleri ile yapılacak olan yatırımlara bağlıdır. Konuyla ilgili olarak çalışmalarını başlatan T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün, DİATK koordinasyonunda faaliyet gösteren Ödeme Kuruluşu Alt Çalışma Grubu ile irtibata geçmiş olması da olumlu bir gelişmedir. Tarım sektöründeki tüm paydaşların konudan haberdar edilmesi ve ileride Ödeme Kuruluşuna dönüşecek olan IPARD Ajansı konusunda bilinçlendirilmiş olması, ilerisi için umut verici bir gelişmedir. Ancak, bu ajansın başarılı olabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğünün biran önce faaliyete geçmesi ve özellikle altyapı 7

8 faaliyetlerine ağırlık vermesi gerekmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumunun, AB IPARD fonlarına ilişkin projeleri uygun bir şekilde yürütebilmesi için Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğünün aktif bir şekilde çalışıyor olması gerekmektedir. Tarım sektörünün temel sorunları olan parçalanmış arazi, yetersiz altyapı ve sağlıksız üretim gibi temel sorunlar ancak bu Genel Müdürlük vasıtası ile çözülebilir. IPARD Ajansı olarak çalışacak olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumu ise ana sorunları çözülmekte olan tarım sektörüne yeni bir renk getirecek ve kısmen de olsa nefes alma imkanı verecektir. Yeni düzenlemelerle birlikte çıkarılan 1290/2005 sayılı Tüzük ile Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönverme Fonu (EAGGF veya FEOGA) iki ayrı bölüme ayrılarak Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) ve Avrupa Tarımsal Kırsal Kalkınma Fonu (EAFRD) adı altında yapılandırılacaktır. Adaylık sürecinde EAFRD den fon aktaracak olan IPARD Ajansının, üyelikle birlikte Ödeme Kuruluşuna dönüşerek, Avrupa Balıkçılık Mali Yönlendirme Aracının (FIFG) yerini alacak olan Avrupa Balıkçılık Fonundan (EFF) ve EAGF den de destek aktaran bir yapı haline geleceği düşünüldüğünde, Türk çiftçisinin AB fonlarıyla ilgili daha değişik mali destek mekanizmalarından da faydalanabileceği ortaya çıkmaktadır. Uygulanacak olan kırsal kalkınma projeleri ile kırsal alanlardaki işletmelerin modernleşmesi, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın mesleki eğitimlerden faydalanması, ulaşım-eğitim ve haberleşme gibi sistemlere erişimin artması ve tarımsal turizmin canlanması IPARD Ajansının diğer olumlu yan etkilerindendir. Ancak, diğer tüm SAPARD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye de de bazı sorunlar çıkması muhtemeldir. Macaristan da yaşanan kurumlar arası iletişimsizlik ve pastadan pay kapma yarışının maalesef ülkemizde de başladığı görülmektedir. Birçok kurum henüz daha çok erken olmasına rağmen, Ödeme Kuruluşu olmak için, bilinçsiz bir şekilde çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaların, Ödeme Kuruluşu çalışmalarını koordine eden ve tarafsız bir hüviyeti bulunan DİATK ile irtibatlı ve bu birimin koordinasyonunda yürütülmesi daha anlamlı olacaktır. Öte yandan, IPARD Ajansı konusunda çalışan çalışma takımlarının ve Alt Çalışma Gruplarının bertaraf edilerek, başka kişilerce bu konuda hazırlıklara girişilmesi son derece rahatsız edici bir durumdur. Özellikle ARIP kapsamındaki Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programının (KBKYP), IPARD Ajansı çalışmalarını ikame edeceği yönündeki yanlış yaklaşımlar son derece kaygı vericidir. AB fonlarının kulanım potansiyelini geliştirmek amacıyla uygulamaya konulan KBKYP, IPARD Ajansı çalışmalarına bir altlık oluşturmak ve proje hazırlama kapasitesini geliştirmek gibi görevler üstlense de asla AB kırsal kalkınma projelerini yürütecek bir yapıya 8

9 alternatif olamaz. Ancak buradan elde edilen tecrübeler IPARD Ajansının kurulmasında ve çalışmalarında yol gösterici olabilir. 5. Sonuç AB kırsal kalkınma projelerinin uygulanmasından ve buna ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olarak çalışacak olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumu, IPARD Ajansı olarak akredite edilecek ve üyelikle birlikte de tam anlamıyla bir Ödeme Kuruluşuna dönüşecektir. Ancak, zorlu bir akreditasyon sürecinin gerçekleşmesinin tahmin edildiği ajansa yönelik bazı yanlış girişimler gözlemlenmektedir. Şimdiye kadar Türkiye de uygulanmış olan bazı projelerin ve programların IPARD Ajansının yerini alması ya da bu yeni yapıya dönüştürülmesi gibi akreditasyonu engelleyici ve zorlaştırıcı düşünceler mevcuttur. IPARD Ajansının, daha önceki çalışmalardan çok farklı olduğu ve tamamen AB kurallarına göre hareket edilmesi gerektiği asla unutulmamalıdır. Öte yandan, ajansın kanun ve yönetmeliklerini hazırlayan TKB personelin bertaraf edilmesi ve Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) da yanlı yönlendirmesi ile ajansın yanlış bir yöntemle kurulmasına yönelik davranışlar, gerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gerekse AB Komisyonu nezdinde şaşkınlığa yol açmaktadır. Yapılması gereken şey, IPARD Ajansı, Ödeme Kuruluşu ve Kırsal Kalkınma gibi konularda uzman olan TKB personelinin içinde yer aldığı tek bir ekibin bu görevi üstlenmesidir. Aksi taktirde birbirinden habersiz ve bağımsız hareket eden birden fazla grubun olması, ajansın kuruluş ve akreditasyon işlemlerini geciktirecektir. Bakanlık içindeki birliktelik sağlandıktan sonra da DPT, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ve Başbakanlık nezdindeki girişimlerin hızlandırılması gerekmektedir. Bunu yaparken de kanun taslağının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için resmi yazışmanın yanı sıra yüz yüze görüşerek tartışma yoluna gidilmelidir. Sözkonusu sıkıntıların önlenmesi ve koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi halinde tarım ve kırsal kalkınma sektörü için yeni bir hamle olarak görülen IPARD Ajansının faydaları maksimize edilmiş olacaktır. Bir diğer konu da, ajansın doğru bir organizasyon yapısına sahip olmasıdır. Bu bağlamda, İç Denetim, Yolsuzlukla Mücadele ve Araştırma ve Geliştirme gibi birimlerin varlığı Ajansın akreditasyonunu garanti edecek ve daha etkili bir örgütlenmeye de olanak sunacaktır. Bu bağlamda, Bilgi İşlem nin de vazgeçilmez bir birim olduğu bir kez daha hatırlanmalıdır. 9

10 AB ile müzakere sürecinde kırsal kalkınma ile ilgili olarak bazı sorunların giderilmesi gerekmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir; - Kırsal alanda yaşayanların tarımsal üretimlerinin garanti altına alınması, - Kırsal nüfusun sürdürülebilir gelir kaynaklarına kavuşması, pazar koşullarında rekabet edebilirliklerinin sağlanması, - Kırsal nüfusun katılımcı yaklaşımlarla örgütlenmesinin yaygınlaştırılması ve sorun çözme yeteneklerinin geliştirilmesi, - Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, çevre ve kırsal mirasın korunması ve - Kırsal kalkınma konusunda çalışan STK ların güçlendirilmesi. Yukarıda özetlenen bu sorunların çözümünde IPARD Ajansı bazı önemli görevler üstlenebilir. Bunu yaparken de AB kırsal kalkınma fonları ve bu fonların aktarılabilmesi için uygulanacak olan AB projeleri önemli rol üstlenecektir. Bu bağlamda, Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde seçilecek olan tarımsal işletmelere yatırım başlıklı tedbir ile tarımsal ve kırsal üretimin geliştirilmesi, tarım ve balıkçılık alanındaki tarım işletmelerine yatırım yapılması mümkün olacaktır. En son üye olan ülkelerden Polonya ya bakıldığında SAPARD fonlarının önemli bir kısmının, Polonya daki çiftlikleri ve tarımsal üretim yapan işletmelerin ıslah edilip geliştirilmesi için kullanıldığı görülmektedir. Kırsal kalkınma tedbirleri içerisinde yer alması gereken tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması başlıklı önlem ile Türk tarımının klasik sorunu olan pazar bulma sıkıntısı bir ölçüde aşılabilecektir. Geleneksel ürünlerimiz olan incir, kayısı ve üzümde bile AB standartlarında işleme ve paketleme olmadığı malumdur. Sadece kurutulmuş haldeki bu ürünleri pazarlamaya çalışan Türk üreticisi sıkıntı yaşamaktadır. Oysaki bu ürünlerin ve diğer meyve ve sebzelerin yaş, dondurulmuş, işlenmiş ve albenisi olan ambalajlarda pazara sunulmuş türlerinin piyasada daha kalıcı olacağı düşünülmektedir. Böylelikle kısmen de olsa sürdürülebilir bir gelir ve buna bağlı olan bir üretim sistemi sağlanabilir. IPARD tedbirleri içerisinde yer alan kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi de buna yönelik bir başka tedbir olacaktır. Kırsal örgütlenme ve sorun çözme kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli olan üretici grupları, entegre kırsal stratejilerin ortaya konulması ve kırsal toplulukların pilot düzeyde oluşturulması, eğitim ve teknik yardım gibi diğer tedbirler de yine IPARD Ajansı tarafından uygulamaya konması muhtemel önlemlerdir. Böylelikle bu tip sorunların çözümünde de ilerleme sağlanabilir. Doğal kaynaklar, çevre ve kırsal miras ile ilgili problemleri aşmak için ise tarım çevre ve hayvan refahı başlıklı tedbir uygulanmalı ve buna yönelik projeler yine IPARD Ajansı aracılığı ile yürütülmelidir. 10

11 Ancak, yukarıda özetlenen sorunlar ve bunların çözümüne yönelik tedbirleri uygulamak için yapılması gereken ilk şey IPARD Ajansı nın kurulmasıdır. Kısa vadede, 2005 sonuna kadar, daha sonra IPARD Ajansı olarak akredite edilecek olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödeme Kurumunun kanun tasarısının TBMM de kabul edilerek yasalaşması ve 2007 ye kadar da bu kurumun IPARD Ajansı olarak akredite edilmesi hedeflenmeli ve bu konudaki çalışmalar doğru kişiler tarafından ve AB kurallarına uygun olarak yürütülmelidir. Kaynakça 1. AB Tam Üyeliğinin Türkiye Vatandaşlarına Sağlayacağı Faydalar, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yayınları, No:173, 4.Baskı, Eylül 2005, İstanbul 2. AKIN Semiha, YILDIZ Fatih Feramuz, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türk Tarımına Etkileri, TKB Türktarım Dergisi, Sayı : 163, Mayıs Haziran 2005, Ankara, s Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Tarım Reformu Uygulama Projesi, Tarım Reformu Uygulama Projesi Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi, 2005, Ankara. 4. YILDIZ Fatih Feramuz, AB Üyeliği Yolunda Türkiye de Ödeme Kuruluşlarının Yapılanması, TKB DİATK, AB Uzmanlık Tezi, Ekim 2005, Ankara. 5. YILDIZ Fatih Feramuz, AB ile Müzakere Sürecinde Türkiye de Ödeme Kuruluşlarının Yapılanması, TKB Türktarım Dergisi, Sayı : 163, Mayıs Haziran 2005, Ankara, s YILDIZ Fatih Feramuz, AB ile Müzakere Sürecinde Kırsal Kalkınma Ajansı, TZOB Yayın Organı Çiftçi ve Köy Dergisi, Sayı: 246, Ankara, Haziran s GÜLÇUBUK Bülent, AB ve Türkiye de Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma, ( ) 11

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÖDEME KURULUŞLARININ YAPILANMASI º. Fatih Feramuz YILDIZ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÖDEME KURULUŞLARININ YAPILANMASI º. Fatih Feramuz YILDIZ AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE DE ÖDEME KURULUŞLARININ YAPILANMASI º Fatih Feramuz YILDIZ 1. Giriş Avrupa Birliği (AB) ile müzakere sürecinin konuşulduğu şu günlerde, en önemli ve en sorunlu

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

AB KATILIM ÖNCESİ ARACI KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ (IPARD) KAPSAMINDA TÜRK TARIMINDAKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ º. Fatih Feramuz YILDIZ

AB KATILIM ÖNCESİ ARACI KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ (IPARD) KAPSAMINDA TÜRK TARIMINDAKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ º. Fatih Feramuz YILDIZ AB KATILIM ÖNCESİ ARACI KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİ (IPARD) KAPSAMINDA TÜRK TARIMINDAKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ º Fatih Feramuz YILDIZ 1. Giriş Avrupa Birliği (AB), 2007 2013 yıllarında uygulamaya sokmak üzere Katılım

Detaylı

Examination of European Union Rural Development Programs in view of Rural Development of Turkey: SAPARD and IPARD Examples

Examination of European Union Rural Development Programs in view of Rural Development of Turkey: SAPARD and IPARD Examples GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 24 (2), 43-56 Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye nin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği* Metin Can 1 Kemal Esengün 2

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YAPISAL FONLARI KAPSAMINDA BÖLGESEL KALKINMA İLE KIRSAL KALKINMA FONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kerem AKDAĞ 2

AVRUPA BİRLİĞİ YAPISAL FONLARI KAPSAMINDA BÖLGESEL KALKINMA İLE KIRSAL KALKINMA FONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kerem AKDAĞ 2 AVRUPA BİRLİĞİ YAPISAL FONLARI KAPSAMINDA BÖLGESEL KALKINMA İLE KIRSAL KALKINMA FONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kerem AKDAĞ 2 1. Giriş Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkeleri için

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRK TARIMINA ETKİLERİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRK TARIMINA ETKİLERİ Semiha AKIN 1, Fatih Feramuz YILDIZ 2 1. Giriş Avrupa Birliği (AB) ile müzakere hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde, AB ye uyum için kurulması gereken

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI

TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI TARIM SİGORTALARI VE UYGULAMALARI Tarım, nüfusun temel ihtiyaç maddelerini üreten bir kesim olması nedeni ile stratejik bir öneme sahiptir ve diğer sektörler içerisinde doğal, ekonomik, sosyal ve kişisel

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve Biyosistem Mühendisliği Tarımsal üretimin gerçekleşmesi için sadece toprak, su ve hava gibi etmenlerin bir arada olması yeterli olmamakta, bunlarla beraber bitki ve hayvanlarla olan ortak yapılanma en

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR?

AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? Birliği kuran devletlerin, egemenlik haklarının tamamını devretmeden uluslararası bir organizasyondan daha etkin bir biçimde çalışmak üzere oluşturdukları bir bütündür. AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 12. Hafta (18-24 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 12. Hafta (18-24 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 12. Hafta (18-24 Mart 2013) 18 MART 2013 PAZARTESİ 09:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ARR nin akreditasyonunu destekleyen unsurlar

ARR nin akreditasyonunu destekleyen unsurlar ARR nin akreditasyonunu destekleyen unsurlar Joanna Jasińska AB İşbirliği Ofisi Daire Başkanı 1 AB ye üyelik hazırlığı için ulusal program 4 Mayıs 1999 da Bakanlar Kurulundan geçirilen ulusalprogram üyelik

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ 2007-2013 IPA Dönemi Yapılar, Aktörler ve Sorumluluklar Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA)

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (1-7 Temmuz 2013)

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (1-7 Temmuz 2013) AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (1-7 Temmuz 2013) 1 Temmuz 2013 PAZARTESİ 09:00-18:00 AB Hukuku Başkanlığı AB İşleri Uzman Yardımcısı Çiğdem Akın Yavuz un İKV, TOBB, Yeditepe

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU Tarih: 23 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 19 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (4 10 Temmuz 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (4 10 Temmuz 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 27. Hafta (4 10 Temmuz 2011) 4 TEMMUZ 2011, PAZARTESİ 09:30 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Sayı : B.08.0.PKB.0.38.05.00/ 491 11/02/2009 Konu: AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri.

Sayı : B.08.0.PKB.0.38.05.00/ 491 11/02/2009 Konu: AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri. GENELGE 2009/15 İlgi : a) 10.04.2007 tarihli ve 3208 sayılı (2007/1) Bakan Emri. b) 30.06.2005 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.360.824-2/7129- /52 sayılı Genelge c) 13.04.2007 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.360.821/2991

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı