^ Q ^ U ^ g. Sayfş Np. t t. İlanlar. TUTANAKLAR a) İş. başiama tutanağx b) Kadastro tutanakları.) ijaâd. tutanalcları d) İşi bitlzvı. tutanağı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "^ Q ^ U ^ g. Sayfş Np. t t. İlanlar. TUTANAKLAR a) İş. başiama tutanağx b) Kadastro tutanakları.) ijaâd. tutanalcları d) İşi bitlzvı. tutanağı."

Transkript

1 i Q i ]f o B K t il B R ^ Q ^ U ^ g İlanlar Toknile bilgiler TUTANAKLAR a) İş. başiama tutanağx b) Kadastro tutanakları.) ijaâd. tutanalcları d) İşi bitlzvı. tutanağı e) Sonuçlandırma tutanağı Sayfş Np. t t # î^tt 14

2 t L A N L A R Sayfa: 11 Bakanlık Olurunun tarihi $ Sayısı ı Badyo hab.r bultvılııin tarihi ı İlanın yapıldığı. r.80i ga.otenin t D^rihi t,^». İlanın yapıldı^ ild. çıkan gunluk gaeeteıiln't 1- Adı t, S a y i B i ı»..-r.*,e, 2- Adı I. T...Tarihli Sayısı tt^.-n^t.. İlanın yapıldığı ilgada gıkan gunluk gaeetenin t 1- Adı t,.*...«7t...*,^rihi I...T:...^SayiBi t,,..t«*...* 2- Adı,!terihi,,,,Sayıî9i MAHALLİ Kiiit Taşıta 1X0 yapılan ilanlarıs tevsik.daü belgal.rin ı 2- Adı ı.,...r;...,tazlhi t...7t...fşayi8i ( T;...,*,. İlgili köyde yapılan İ Q baçlama ilânınuı taıihi t # Bitiçik köylerde yapılan işe başlama ilanının ı X- Köyü»tDarlhi 2-Köyü 3- Köyü.»Tarihi 4-Köyü.,Tûrlhi Köyü : Diiaoaı.Tarihi : ^ Köyü: Yeşilbayır.Tarihi : ^ \ J Sınırlamanın ve 2 noi madde tıygulşmalannın bittiğini İlgili Köyde ilan edildipne dair alınan askı mabba^sının tarihi t*

3 Sayıca:3, - TEK II i K B i L G 1 L ER l) tle^ haritaar ı 1- l/25,q00 Olçem s X/ 5,000 qiçem 3-1/5.000 d.ii büyük ölçeku t,... ü) Mlanılen orlalaına ölç ekli havâ fotoğraf lantun ı Fj^lm Mo t Şerit Ho ; Reglin Mo : G) KullnnUnn aiçü aletinin oinsi,numarası O) Oroan sınır noktalarına vörllen numaralar : 1* Ozmanın dış v. İç sınırını teşkil eden poligonlara : (..-r>.. )numaraâan ( rr... )nuınarqya kadar müteselsil numar. verilmiştir. 2/B Maddesi uygulanan yerlerin sınırını teşkil eden poligon* lora t (2001)Hutnalt.â^ (. ^p^p». )nı;ımaraya kadar muteselıâil numara veril" mlştlr.

4 İŞİ laşmm ÎUfASAÖI Tutanak No t 1 Sayfa : JBania Onaan Köşişl.ri BakanİAğAnın tarllı ve O.G.M, Ka.lî/6 eayılı olurları,orman Genel MüâürlügüntJn tarih ve 3/0285 aayılı İş «ari İle Antalya İli,Merkez İlçesi,ODA- BAŞI Köyü sınırlan. İçinde bulmanı3116 «lyılı kanuna gt$re sınırianası Te 2896 aayali kanuna gsr. 2/B «ygolamasi yapilmış onsanlarda "6831 MQr3Lİx kanunm 3302 sayxlx kanunla değişik 2 nei ^dd.sinln (B) fıkrası «mjgulama çalışıaalan ile,.w.xoe sınırınaası yapılmış olupta hexiıangi bir nedenie oman sınırları dışında kalmış.zmnlana kadastrosunu ve 2/B madd. uygulamasını yapmak üzere komisyonumuz görevi^dirllmiştir.*' Komisyonımuzda farua Orman ve Kirşleri Bakanlıgınc. atanan Komisyon Başkanı Mehmet EILIiÇ,Ormancı %e umer in2ımaz,zirratçı Uye Osman EA- YA*nın (Bakanlık makamının gün ve Q.6.H«Kdm.l.fl.l/28 sayılı olıır ile tedviren görevli),aynca Antalm Zi3?aat Odası Başlsanlığının tarih ve 143 sayılı yazılan îl» çirişlendirilen Simsİlci tîy. Osman 5EBKÎH,ODABAŞI Köyü Îluhtax3tıgının tarih ve bilasayılı yazılan ile görevlendirilen femsilei %e İsmail BATÜ*nun İştiraki ile 6831 sayılı nunm 7 nei maddesiltyannoa komlsyonmuzun kantmi ktmıluşu tamamlanmış bulunimktadır, Komisyonumuza Bilirkişi olarak görevlendirilen OBABAŞI Köyünden Mustafa oğlu 1945 dogtfalu Ilyas GAİİP'İn hazır bult nduğu,bilirkişi ola* rak görev yapıaasına mani bir halin bulunmadığı görüldü, 6831 sayılı kanunun 8 nci maddesinde ve Orma^ Kadastro Yönetmeliğinin 15 ve 16 ncı maddelerinde belir ilen tül il«ılann ilgili birinılere yazılı bildiriıalerin yapılmış,ilanlarla ilgili kanuni sürelerin dolmuş olduğu kayıtların incelenmesinden anlaşıldı. Bu köyde.potogrametrik yöntemle elde edilen 1/5000 Ölçekli standart îopograflk Haritalaîtcidayalı tapul«na yapılmıştır. louıe bu köyde 5653 sayılı kanuna göre makiye tefrik işl^nıeri yapılraışubilaharede 4753 sayılı kanuna gör l950 yumda 7 nolu toprak ve Iskan Komisyonu tarafından çiftçiyi topraklandımaü nneıyla topra^t dağıtımı ppılaıştırı ve bu arazilerin tümü sonradan tapuya bağlanmıgtır.yine bu köyde 3516 sayılı yasaya göre oman tahdidi yapılmış bilahare de 1981 yılında 1744 sayılı yasa ile 2 nci madde uygulaması ve 1985 yılında da 2896 sayılı yasa}^ ı^gulaması ile 2/B çalışmasıyapılmıştır. Kan\ıni kuıîduşunu tamamlayan komisyonumuzun ABAŞI Köyünda çalışmalara başlamasında teknik,idari ve hukuki bir sakın.a bolunmadığına dair bu tutanak MdttlMsde tarafımızdan düzenleneieîe landı HOLÜ ORMAI KADASfRO KOMİSYONU Başkan Mehmet KILIÇ Oraaacı %e Ömer YILMAZ Ziraatçı Üye Osîaan KAYA (İMza) fiirrat Odası. Sâisi^ ^ Osuşn TEKa Köy Terasilcİ İsgBAfU llmza) I ^Mhi»^ 5t-osU' '' ^idir

5 2/B îmm UXGÜI,AIIA TÜTAHAĞI ' ^ tutanak m t t Ormaaan ı Kullanılan pafta Ho î KuUanaJLan fotoğraf T. ş«rit Ho î trs^s^^j sınırları içinde bulunan re sınırlaması papılan TAR- SAK K1JE2İ Deylet Ora^ (?) Bevlet Ormananâa 6831 sayılı SSanK%ıınunm 3302 sayılı kanunla â.ğişik 2/B madd ' misyon BaşkMU. Maîjmet KBıIsg, Omaneı raaa KAYA, Ziraat Odası îemsiici üyesi Oanan îlkîh,ksy ismail BA7U*âan teşekkta.den Komisyonsuza bilikd^ kat e alanaran ÇAYUK Mevkiine geundi, mmmıı KcyîK,Ayşe C1KGÎ2 ve varisleri,hasan H0YAîr,7eU BÜYtîK,aaİne GBHaiZ ve varlol r$ işgalinde bulundiağu bilirkişi trafından bildirilen ve orman sınırlan dışına çıkartılması şagillerince istenilen yerde Komisyonumuzca yapılan incelemede bu yerin tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybekmiş yerlerden old^,tanm alanı haline âönü [ttl^,halen aynı özelllğ taşıdı ı,tanm alanı olarak kuhanılmasıada yarar oldflgu göm mekle 6831 sayılı kanunun 2/B madd.ili tsotunnea hazine adına o^man sınırlan dışına çıkarılmasına oybirligğ ile karar verildik Bu 2/B parselinin teibltine Hasan KOHÜK adına 74 nolu parsel rak tapulamaaa tesbit edilmj. olan açma tarlanın îmssey uç köşesine 2036 nolu O.S.noktası yerlikayaya yazılarak tesbit edilmekle başlandı, Buradan sol taraf» devlet ormanı,sağ taraf» orman nf " betmiş Hasan KOHUK adına tesbit edilen 74 ve ^ine CEKGİ2 ve vereseleri adına tesbit edilen 78 nolu parseller olarak parsel smınnı takibein ve batı yönlerde kırık hatlarla ileri6nildi.78 Hoköşesinde ve patika yol kenarında yerliîsı^da yazılarak tesis edildi. Buradan sol taraf devlet ormanı, sağ taraf ^İne CEHCtİS ve vereseleri adına tesbit edilen 78 ve TeU Büyük adına tesbitli 77 Holü seller olarak kuzeydoğu ve kuzey yönlerde parsel sınırlarım kırık hatlarla ilerldaildi ve 77 nolu parselin kuzeybatı köşesinde 2038 nolu O.S.noktası yerli kayaya yazılarak tesbit edildi. Buradan sol taraf devlet ormanı,sağ taraf Hasan HOYM adana tesbitparsel sınırlarını takiben doğu ve guneydo- İlerieûi.ldi,.u 2/B parselinin başlangıç nokrası verildi.. rtlûi, nolu O.S.riOktalerını birleşti» a kapalı poligon hattının İçinde kalan ym yukaadakikarara göre Hasşn KOîîüK,Ayse 81] ClîîGİZı ve vereseleri,hasan HOYAÎÎ,Veli BUYÜK,lmine GEIGIZ ve vereseleri işgalinde bulunan maliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkarılan yerdir.bu kapalı poligon iıattının gidiş yönüne göre sol tarafı ise farsak Kepezi Devlet Orıaanı (V) Devlet Oraanıdır. f AH3BÎI ÎÎI Çalışmaya devamla Yayla mevkiinde tapulama tesbitleri sırnsmda 326 noluparssl olarak tesbit edilan ve halen Osman AKTAŞ işigalinde bu» lundıığu bilirkişi taı-afmdan bildirilen ve şagilinee orman smırlap. dısma çıkarılması istenilen yerde komisyonumuîsoa yapılan ineelemede bm yerin yılından önce bilim ve fen bak^tiından oman nitelisini tm kaybetmiş yerlerden olduğu, tarım alanı haline donüştügü,halen ^nı özeniği taşıdığı,tarım ala^ı^olarak kullamlmasıate ya^r oldu^ görülmekle 6831 sayılı kanunun 2/^^dd.ai na Komisyon Başkanı Mehmet KILIÇ*» muhalif oyuna^a ile orman sınırlan dışına çıkarılmasına karar venit

6 Baymt^m" Muhalefet şerhli Orman Kadastro Yönetaelignin 28 nci maddesinia (d) bendi şartlan yerine getlrumediğinden ye bilim ve fen bakımımtaa orman niteliğini kaybetmediğinden. Bu 2/B parselinin tesbitine bu parselin güneybatı köşesinde ve patika yxl kenarajîda 2039 molu O.S,noktası yerli kayaya yazılıp tesis edilerek başianda^ hıradan sol taraf devlet onaanı,sağ taaraıf 326 ımrsel nolu on^n nite^ ligini kaybetmiş a ma tarlaolarak parsel sınırından gidilerek kuaeydeğu ve yönleme kırık hatlarla İlerlenl İdi bu parselin doğu uç köşesime 2040 nolu 0»S.noktası yerli kaye^ yaaılarak tesis edildi. Buradan sol taraf devlet onaanı^sağ taraf orman niteliğini kaybetmiş 326 parsel nolu açma tarla olarak güneybatı ve batı yönlerde tapu- _ la»aca tesbit edilen parsel sanınnı takibimi kırık hatlarla ilerleniidii, bu 2/B parselinin başlangıç noktası olaaak tesis edilmiş bulunscn 2039 nolu O.S.noktasına biri e şildi, j^igon Isapatıltı ve III nolu pa»sel nuraa*- rası verildi nolu O.S.noktalarını birleştiren kapalı poligon i hattının içinde kalan yer Osman Afctaş işgalindeki maliye hazinesi adına orman 01 nırlan dışına çıkarılan yerdir.bu kapalı poligon hattının gidiş yönüne göre sol tarafı Varsak Kepezi Devlet Ormam V devlet onaanıdib. Bu köy sınırlan içinde bulunan Devlet onnanlannın â/b madde malarmın tanılanmış olduğu,başkaca 2/B ı^gulanacak sahanın bulunmadığa, anlaşıldığından işbu tutanak mahallinde düz^alenerek okundu ve altına alındı HOLÜ Omm KADASÎRO KOÎlîîSİCMÎ Ba ^kan Mehmet KILIÇ Ziraat Odası f ci Üyesi Osman TIKİÎT Ormancı üye Ömer YILMAZ Köy f«asii0i üye ismail BAÎPU Ziraatçı Üye OsmoL KAYA l) Bilirkişi îiras GARÎP İŞİ BİfİlKB fümasl Tutanak Ho t 3 Antalya îli,merkez İlçesi,ODABAŞI Köyü mülki sınırlan İçinde kal«a Varsak Kepezi I,II, III, İV, Devlet Omanlannm oıman kadastrosu ve orman kanununun 2/B madde ı^rgulama çalupsalarma Komisyonumuzca So-s-fSSf tarihinde başlaımış ve aynı gün ikmal edilmiştir. Bu köy içindeki oıımanlarda orman ^ınununun 1 nei maddesi ve 2/M mâdeai kapsamlım giren başkaca yerlerin bı:tlmup bulunmadığını incelemek ilzere Komisyon Başkam Mehmet KILIÇ loımancı %e Ömer YILMAS,Ziraatçı Üye (^an Ziraat Odası femsilcl Üyesi Osman ÎEKÎS,Köy femsilci üyesi Osfl^ua teşekkül eden kcnaisyontmıııza İlyas 6AHÎP refakate alınaı^k çalışmalara başiaııâı. Harita, fotoğraf ve araziüzerfoıde yapılan kontrol sonucu aynoa bilir kişi beyanından bu köy sınırlan içinde oımn kadastrosu ve 2/B madde gtılama çalışoıalannın tamamlanmış olduğu görülmekle,ilgiliyönetmeliğin f nei, talimat w 44 3icü maddelerine göre Orman BSlge Ifiidüftlügünee tesbit edilecek şekli ve hnkııki noksanlıklan düzeltmek üzere bu ksydeki çalış» maya son verildiğine dair bu tutanak düz^eıleserek altına alındı. 20.5,198? 58 HOLÜ ORMAN KADASÎIIO KOMİSYOHÜ Ormancı üye Ziraatçı üye Mehmet KILIÇ Ömer YILMAI OsB»n KAYA Ziraat Oda0^ îemsilci Üyesi Köy femsilci Üye Bilirki Osman fikih İsmail BAfü İl limza)

7 S.yİl : K İOSUÇZıAIOIIUlA SVZAHAİ^ Sutanak 4 Antaly. İli,Mrk.s İlçe OMBAŞİ Köyü.«İki saunılk». isinde kalan Taıe^ mk K.peıd X,I1,XXI,IT,T Oe^et Oroanittnnâ. On^n Kamntman \iygı4a,»> Uşmlaaa gonır» 3 8«&u i,i Bitim Zutaa.^ ile ikmal.dilmi, es.*», Antalya Onun BâlgeIfüdtle3.flga.lln «On w 1138 m^alı yamlam.» gür. 9fl9ai m ittikıdei ıuâtaiiâ.aruı ıûjmiâa.sı aalaşiibciş elâttgaaiiiı, yau a0xkia,ibak ItMr* yukazanâa ada. gefea İşin 8osusianâ3.xaldığm dair dftoealeaealıu tutaaıdie tarafuandaıı ekundu ve inaa altına ala.nftl. 5.6^1987 S8 mır C^IAN KASASfRO Başkan H.iü»t mıg (İsaa) Osisanea. %e (3a.r YHıHAZ (İBm) Oeoaa KASEA (İBtta)

8 «j. JL İÇİNDEKİLER K O xj J S U : Sayfa Eo : 1 - İlanlar 2 2 Teknik bilgiler 3 3 ^ TuiaMKLAR 3-1) İşe "başlama tutanağı ) Kadastro tutanakları(aplilcasyon tutanağı) ) 2.noi madde tutanakları ) İşi bitirme tutanağı ) Şekli ve hujcuki sonsanlıkları d'ozeltme tutanakları ) Sonuçlandırma tutanağı e... Sayfa: 2 İLANLAR Bakanlık Olurunun tarihi: Sayısı: 6 Hutad vasıta (Belediye oparlörü-ilan tahtası) ile yapılan alanı tevsik eden belgeler ir Adı:eeeee...e.eee. 'Tarihi: lle Sayısı: 346 ilgili kö3/de yapılan işe başlama ilanının talihi: Bitişik belde ve köylerde yapılan işe başlama ilanının: 1 - Köyü: Başköy Tarihi: Köyü: Çıplaklı Tarihi: ı4.io.ı Köyü: Kirişçiler îanihi: ı4.io.ı Köyü: Duacı Tarihi: 14.10e 1994 Sınırlamasının ve 2 nci madde uygulamalarının bittiğine ve ilgili köyde ilan edildiğine dair askı mazbatasının tarihi:.eeee.ee...eeeeeeee TEKIİK BİLGİLER A) İlgili haritalar: 1-1/5.000 Öiçekli : İsparta I25-d-24-a İsparta 5I25-d-24-b Sayfa: 3 C) Kullanılan ölçü aletinin cins i ^ numarası: Wild TIA^GDPCOI d) Orman sınır noktalarına verilen numaralar: I-.2/B Maddesi uygulanan yerlerin sınırını teşkil eden poligonlara: (2041) H\:unaradan (2042) numaraya fcadan müteselsil nujnara verilmiştir. İŞE BAŞLAMA Tü'rAMGI Sayfa: 3 IVtanalc ho: 1 Orman Bakanlığının (îarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı) 13#2el9ö7 gün ve 6 sayılı olurları,orman Genel imdürlüğünün gün Edm.l.Eom.2l/6-0K'I^3-'1731 sayılı emri ile iintalya İli merkez ilçe Odabaşı köyü sınırları içinde kalan ancak Odabışı köyünde yapılan 2/B madde uygulamalarında koy sınırının yanlış geçirilmesi sonucu 2/B madde uygulamasına konu edilmeyen bir kısım yerde bulunan ormanlarda 6u31 sayılı orman kanununun 2/B maddesi uygulama çalışmalarını 6831 sayılı Orman Kanununun ASLI GİBİDİR, îîecati KÖSEKEÎGISH Kom e Ziraatçı Üyesi

9 -2- Sayfa: 3*ün devamı Z/'B maddesi -uygulama çalışmalarını yapmak üzere koiiiisjonıomuz görevlendirilmiş,komisyonumuza Orman Genel Müdürlüğünün gün ve O.Geli.l.Kom.21/ sayılı iş emri ile verilen 1994 yılı çalışma programına ek iş programı olarak ilave edilmiştir. Komisyonumuzda Orman Bakanlığınca atanan Komisyon "^aşkanı Hasan Alcyol'un, ormancı üye Hüseyin özdamar^ın, ziraatçı 'üye Necati Kös e t ürkmen'in ajrpıca Ziraat Odası Başkanlığının ı7.io.ı994 tarih ve 5I sayılı yazıları ile görevlendirilen temsilci üye Teli Hekimoğlu'nun,odabaşı köy muhtarlığının sayılı yazıları ile görevlendirilen temsilci üye Hacı Şan'ın iştiralci ile 683ı sayılı Kammm T.nci maddesi uyarınca,komisyonumuzun kanuni kuruluşu tamamlaninış hulunmalctadır. Komisyonumuza bilirkişi olarak görevlendirilen Odabaşı köyünden Ilustafa oğlu 1945 doğumlu îlyas Garip'in hazır bulunduğuı bilirkişi olaralc görev yapînaaına mani bir halin bulunmadığı görüldü sayılı orman kanummım 8.nci maddesinde ve orman kadastro yönetmeliğinin 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen tüm ilanların, ilgili birimlere yazılı bildirimlerin yapılmış,ilanlarla ilgili kanuni sürelerin dolmuş Idugu kayıtların incelenmes inden anlaş1idi. Sayfa: 4 Odabaşı kö^^ainde bulu;uan ormanların tahdidi 194$ yılında 3116 sayılı orman kanujiıma;'göre yapı İmiş tır. ı98ı yılında 6831 sayılı kanunun 1744 sayılı kanujila değişik 2 madde:'>uygulaması sırasında orman tahdidinin aplilcasyonu ve 2.noi madde uygulamaları ^rapılmıştır.ancalc bu uo-'^gulama sırasında köyün kuzey hududu Aldcale ile Kuytuyurt mevkiindeki 1979 no'lu nirenginin bulunduğu yer düz hat birleştirilerek geç irilmiş t ir. Odabaşı köyünde I985 yılında 683ı sayılı kanunu;n 2896 sahalı kanunla değiş ile 2/B madde uygulaması yapılmış ve aynı hudutlara itibar edilmiş t ir.tine Odabaşı köyünde ı987 yılında 683ı sayılı kanunun 3302 sayılı kanunla değişik 2/B madde uygulamaları yapılmış ve yine aynı köy sınırı esas alınmıştır.odabaşı köyüne kuzeyden bitişik Başköy sınırları içinde I985 yılında eski tahdidin aplikasyonu ve 2896 sayılı kanuaia değişik 2/B madde uygulaması ve 1992 yılında 3302 sayılı yasayla değişik 2/B madde uygulamaları yapılmış ve BagkÖy^ün tapulama tesbitijıde geçirilen köy sınırına -uyulmuş I Odabaşı sınırı ile kenar laşma yapılmamış tır. Orman Kadastro Çalışmalarına esas olmak üzere Odabaşı ve Başköy köyleri için tesbit edilen bu sınırlara göre Odabaşı, ve Başköy köyleri sınırları arasında boşluk bulunmaktadır.köy hudut name 1er inir ve tapulama çalışmalarında geçirilen köy sınırlarının tetkikinde bu yerin Odabaşı köyü sınırları içinde kaldığı tesbit edilmiş ir.esasen bu yerin tamamı tapulama çalışmalarında Odabaşı köyünde tesbit görmüş ve parsel nujiıaraları verilmiştir. Bu mahalde 5ö53 sayılı kanuna göre maki tefriki yapılmış,4753 sayılı çiftçij^i topraklandırma kanununa göre tevzi yapılmış ve tapuya bağlanmış yerler bulunmalctadır. tapulama i'^dürlüğü tarafından yapılan tesbitde bu yerlerin tamamı I6O-I6Ö-I69-I7O I71.^l72-.i73^l74^175--l76^l l79-lö0$181--l82^l83-lö4-l85-l8^ ASLI GİBİDİR, îîeoati EÖSBTÜEimEN Kom.Ziraatçı Üyesi

10 Sayfa: ^217~2İ ~ no*lu parsel no*ları verilerek tap-uya bağlanmış tır e Kanuni kuruluşumu tamamlayan komisyonumuz Odabaşı köyünen yulcarıda parsel numaraları yazılı yerlerin bulunduğu kısmında çalışmalara başlannıasında teknik, idari ve hulculci bir sakınca bulunmadığına dair bu tutanak mahallinde tarafımızdan düsen-, lenerek okundu ve landı. 5» NO'LU OimN EıiDASıRO KOIÎISTOHU Eaşkan Hasan AKIOL Ormancı üye liuseyin özdamii Ziraatçı Üye Hecati KÖSETüRîG^iEiî Ziraat Odası Temsilci Üye eli HMİMOGLu Kûjr Temsilci Üye Kacı ŞM BILIRKIŞI ILYAS GARİP IMZA. Sayfa: 6 M^LÎKASIOH TürmMĞI Tutanak no: 2 Ormanın adı: arsak Eepezi Devlet Ormanı Kullanılanı pafta no: İsparta K25-d-24-a,N25-d^24>-b /uıtalya ili merkez ilçesi Odabaşı köyıi müjlci sınırları içinde (Oda.başı ile Başköjr sınırları arasında kalan ve 2/B madde uygulaması yapılmayan kısımda)kalan I94Ö yılında 8 numaralı Orman Tahdit Komis^ronu tarafından tahdidi, yapılmış ve sınırlaması kesinleşmiş bulman Kepez serisi Varsaic Kepezi Devlet Ormanında 683ı sayılı kanunun 3302 sayılı kanunla değişik 2/B madde uygulaması yapmak amacıyla kesinleşmiş orman sınır hatîmnın arazide aplilce etmek üzere ;komisyon başkanı hasan illcyol, ormancı üye Hüseyin özdamar,ziraatçı üye Ilecati Kösetürkmen,ziraat odası temsilci üyesi Veli Eekimoğlu,köy temsilci üyesi Hacı Şan'dan teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi liu^tafa oğlu îljas Garip de refakate alınarak Odabaşı köyüne gelindi yılında 8 no'lu '-^ahdit Komisyonu tarafından Kirişçiler köyü sınırları içindeki Devlet Ormanlarının tahdidi yapılmış,5 ^-^i^t poligon içinde kalan yerler halkın lehine ve bu 5 poligon dışında kalan yerlerin tamamı Devlet Ormanı olaralc tahdit edilmiş ve sınırlama kesinleşmiştir.eu tahdide göre Kirişçiler köjâindeki ormaiıların dış sınırı köyün sınırıdır.bilahare Odabaşı mahallesi Kirişçiler köyünden ayrılarak Odabaşı köyü olmuş tur.d o layı siy la Odabaşı köyündeki Devlet Ormanlarının dış sınırı Odabaşı köyünün dış sınırıdır Odabaşı köyü sınırları içinde bu ialıdide göre Odabaşı maiıallesi iç poligonu^dışında orman sayılmajran yer yokt-ur.bu köy sınırları içinde kalan ormaniarda Aidcale ile Kuytuyurt nirengisini birleştiren düz hattın güneyinde kalan kısımlarda 1744 sayılı yasayla değişik 2EMADDE uygulaması,2896 ve 3302 ASLI GÎBîDÎR. Mecati KÖSETÜÎIOÎEÎI Kom.Ziraatçı Üyesi

11 Sayfa: 11 sayılı yasalarla değişilc 2/B madde -uygıılamalajiı tarnamlanaralc kesimleşmiştir.orman sayılmayan Odabaşı mahallesi iç poligonu köyün daha önce 2/B madde uj'-gulaması tamamlanmış kısmında kalmalctadır.bu durumda komisyonumuzun çalışma alanı dış sınırı ile 1946 yılında yapılan tahdide göre bu kısımda kalan ormanın dış sınırı ayıiı sınırdır. Orman dış sınırının aplikesine îcuytuyurt nirengisini Akkaleye birleştiren dliz hattın Odabaşı-Başköy köyleri sınırını kestiği nokta^ ağaçkazık üzerine 1 no'lu orman sınır noktası tesis edilerek başlandı.b-oradan kuzey istakamette Odabaşı-Başköy köylerinin tapulama çalışmalarında tesbit edilerek I/5OOO ölçekli İsparta H25-d-24 a haritasına tersim edilen sınırını takiben sağ taraf 3116 tahdidine göre orman sayılan yer sol ifcaraf Başköyde kalan yerler olmalc üzere gidilerek Odabaşına ait 183 parselin kuzeybatı ve Başköye ait 395 parselin güneybatı müşterek köşesine ağaçkazık üzerine 2 no'lu OS.noktası tesis edildi.buradan doğu istikametinde Odabaşı-Başköy köylerinin tapıklama çalışmalarında tesbit edilerek haritasına tersim edilen sınırını takiben sağ taraf 3116 tahdidine göre orman sayılan yer sol taraf Başköyde kalan jerler olmak üzere gidilerek Başköya ait 296 parselin güneydoğu köşesi ile Odabaşı köyüne. ait 297 parselin müşterek köşelerinde ağaçkazık üzerine 3 no'lu OS^noktası tesis edildi.b-uradan güneydoğu istikametinde Odabaşı-Kir iş çiler köylerinin tapulama çalışmalarında tesbit edilerek İsparta I25-d-24^b haritasına tersim edilen sınırını takiben sağ taraf 3116 tahdidine g-öre orman sayılan yer sol taraf Kirişçiler köyünde kalan yerler olmak üzere gidij-erek bu sınırın orman kadastrosu çalışmalarında tesbit edilerek a^mı haritaya tersim edilmiş bulunan köy sınırını kestiği yerde ve Kirişçiler köyüne ait 77 parselin giiney sınırında ağaçkazık üzerine 4 no^lu OS.noktası tesis edildi.buradan güneybatı istikamette sağ Sayfa: 8 taraf 3116 tahdidinâ/^-göre orman sayılan jer sol taraf Kirişçiler köyünde kalan yerler olmalc üzere gidilerek Eu;^'-tu;)^urt mevkiinde Kirişçilerde yapılan orman kadastrosu sırasında tesis edilen 2044 no'lu OS.noktasına gel indi. Bur adan güneybatı istilcamette sağ taraf 3116 tahdidine göre orman sayılan yer sol taraf Odabaşı köyünün 2/B mad.de uygulaması yapılmış olan kısmında kalan yerler olmak üzere orman kadastrosu ve 2/B madde uj'gulaması sırasında Odabaşı köy sınırı olarak tesbit edilep haritasına tersiiia edilen ancalc esasında köy sınırı olmayıp daha önceki orman kadastro çalışmalarında çalışma sınırı olarak kabul edilen hattı talıiben gidilerek başlangıç 1 no'lu OS. noktasına gelinerek poligon kapatıldı no'lu orman sınır noktalarını birleştiren poligon hattı içinde kalan yer ı946 yılında 8 no'lu tahdit komisyonu tarafından 3116 sayılı orman kanununa^göre yapılan tahdide göre arsak Kepezi Devlet ormanıdırebu poligon hattı içinde kalan yer ayii±. zamanda komisyonumuza çalışma alanıdır.tani Odabaşı köyünen mülki sınırları içinde kalan ancak daha önceki orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması çalışmaları sırasında köy sınırının yanlış geçirilmesi sonucu çalışma alanı dışında kaldığından 2/B madde uygulamasına konu edilmemiş olan yerdir yılında yapılan orman tahditinden sorıra bu yerlerde mal^:i tefriki ve 4753 sayılı çitçiyi t opr aldandır ma kanununa göre topralc tevzii 5^apılmıştıreBilahare(l978 yılında) -rapulama ^'-^üdürlüğü tarafından köyde tapulama çalışmaları yapılmış ve bu yerlerin tamamına parsel numarası verilerek tapuya bağlanmış tır. Tapu kayıtlarının tetkikinde bu parsellerden 1Ö8^ O5-1Ö7--18Ö--189~ '-1^ Ö ASLI GİBİDİR. Necati KOSETOEKiîSH Kom.Ziraatçı Ü5

12 Sayfa: no'lu tapu parsellerinin edinme sebebinin 4753 sayılı icanun olduğu tesbit ediloli.makiliğe tefrik edilerek 4753 sayılı kanuna göre tevzi edilen bu yerlerin tefrik tevzi temlik şartlarının yerine getirilerek tapuya bağlanmış olduğu görüldüğünden ve bugünkü durujııu itibari ile 6831 sayılı orman kanunu hükümlerine göre orman sayılmayan tarla vasfında bulunduğujıdan bu yerlerin orman kadu^trosu yönetmeliğinin 28/^ maddesi ve Orman Genel Ilüdürlüpnün IO.ı2.ı987 gün HMEÎCD.Lı. 1 94/1262 sayılı emirleri doğrultusunda orman saj/ilmayan yer olarak aplikasyonunun yapılmalına oybirliği ile karar verildi. Komisyon-uınuzun çalışma alanı içinde bulunan '3^ '-' ^179^l80-.l8l-l82-l84-l86-l ^ )--206^208-^ ^ ^ ~334 no«lu parsellerin ise edinme bebebini 5653 ve 4753 sayılı kanun hükümlerine göre verilmediği tesbit edildiğinden 3116 tahdidine göre orman sayılan yer olarak aplike edilmesi gerektiğine karar ver ildi. Yani bu parseller I946 yılında 8 no'lu orman Tahdit Komisyonunun yaptığı ve kesinleşen orman tahdidine göre orman sayılan yerlerdir. Varsak Kepez Devlet Ormanı sınırları içinde 5653 ve 4753 sayılı Kanunlara göre tefrik-tevzi-temlik şartları yerine getirilerek tapuya bağlanmış olan orman sayılmayan parsellerin aplikesine geçildi. 2 No»lu Parsel Söbüce mevkiinde 4753 sayılı Kanuna göre tevzi ve temlik edilen ve tapulama çalışmalarında Ali Türk adına ı83 parsel olaralc tesbit edilip haritasına tersim edilen parselin sınırları arazide aplike edildi.halen tarla vasfında olup kuzeyi ve batısı Başköy sınırlarında Sayfa: 10 olan yerler güneyi ve doğusu 3116 tahdidine göre arsak Kepezi Devlet Ormanı ile çevrili bu 5^ere 2 parsel no*âu verildi.2 no'lu parselin sınırları 183 no'lu tapulama parselinin sınırlarıdır. 3 Ho'lu Parsel Söbüce mevkiinde 4753 sayılı kanma göre tevzi ve temlik edilen ve tapulama çalışmalarında Tu^uf Türk adına ı87,mahmut Türk adına 188,Süleyman Ünulc adına ı89 parsel no'laxı ile tesbit edilip haritasına tersim edilen parsellerin sınırları arazide aplike edildi.halen tarla vasfında olup kuleyi ve batısı Başköy sınırları içinde kalan jerler,güneyi ve doğu3u 3116 tahdidine göre Varsak Kepezi Devlet Ormanı ile çevrili bu yere 3 parsel no'lu verildi.3 no'lu parselin sınırları ıö7-ı88-ı89 no'lu tapulama parsellerinin dış sınırlarıdır^ 4 Ho'lu Parsel Söbüce mevkiinde 4753 sajrılı kanuna göre tevzi ve temlik edilen ve tapulama çalışmalarında Süleyman Unulc adına I90 parsel olaralc tesbit edilip haritasına tersim edilen parselin sınırları arazide aplike edildi.halen tarla vasfında olup kuzeyi Başköy sınırlarında kalan yerler batısı,güneyi,doğusu 3116 tahdidine göre 'barsak Kepezi Devlet Ormanı ile çevrili bu yere 4 parsel no'su verildi.4 no^lu parselin sınırları I9O no'lu tapulama parselinin sınırlarıdır. 5 Ho'lu Parsel Söbüce mevkiinde 4753 sayılı kanuna göre tevzi ve temlik edilen ve tapulama çalışmalarında Kahmut Türk,Yusuf Türk,Yeli Türk,Eyüp Türk,Fatma lîekim adlarına ı85 parsel parsel;ali Türk adına 177 parsel;iu^uf ASLI GIBIDIR. lecati KûSS^TÜEBIMI Kom,Ziraatçı U

13 Sayfa: 11 îürk adına I94 parseltürk adına I95 parseljtusuf '^k adına ı96 parsel; Mahmut Türk adına 197 parseljeyiip 'Türk adına ı98 parsel;ali Türk adına I99 parseller ola^rak tesidit edilip haritasına tersim edilen parsellerin sınırları araside a.plike edildi.halen tarla vasfında olup dört tarafı 3116 tahdidine göre Varsak Kepezi Devlet Ormanı ile çevrili bu yere 5 parsel no ^âu ver ildi.5 no'lu parselin sınırları I94-I95-I96-I97-I98-I99 no^lu tapulama parsellerinin dış sınırlarıdır. 6 lo'lu Parsel SÖbüce mevkiinde 4753 sayılı kamana göre tevzi ve temlilc edilen ve tapulama çalışmalarında İbrahim Unvk adına 211 ve gl2 parseller olaralc tesbit edilip haritasına tersim edilen parsellerin sınırları arazide aplike edildi.halen tarla vasfında olup,dört tarafı 3116 taîıdidine göre Yarsak Kepezi Devlet Ormanı ile çevrili bu yere 6 parsel no'su verildi.6 no'lu parselin sınırları 211 ve 212 no'lu tapulama parsellerinin dış sınırlarıdır. 7 No'lu Parsel SÖbüce mevkiinde 4753 sayılı kanuna göre tevzi ve temlilc edilen ve taidulama çalışmalarında Sultan iltılgan adına 204 îio'lu parsel olarak tesbit edilip haritasına tersim edilen parselin sınırları arazide aplike edildi.ealen tarla vasfında olup kuleyi, doğusu ve batısı Başköy sınırlarında kalan yerler güneyi 3116 tahdidine göre arsak Kepezi Devlet Ormanı ile çevrili bu yere 7 parsel no'su verildi.7 no'lu parselin sınırları 204 no'lu tapulama parselinin sınırlarıdır. SÖbüce 8 Ho'lu Parsel mevkiinde 4753 sayılı kanıma Sayfa: 12 göre tevzi ve temlik edilen ve tapulama çalışmalarında Yusuf Onuk, Emine Ay gün, Süleyman Onuk,lce Onuk Patma Aydemir, Tevfik Onuk,Dudu Onuk adlarına 205 parsel olaralc tesbit edilip haritasına tersim edilen parselin sınırları arazide aplike edildi.halen tarla vasfında olup dört tarafı 3116 tahdidine göre Yarsak Kepezi Devlet Ormanı ile çevrili bu yere 8 parsel no'su ver ildi.8 no'lu parselin sımışları 205 no'lu tapulama parselinin sınırlarıdır. 9 Ho'lu Parsel SÖbüce mevkiinde 4753 sayılı kanuna göre tevzi ve temlik edilen ve tapulama çalışmalarınaa Yusuf Onulc,Emine Aygün,Süleym3in On\xk,Ece Onak,Patma Aydemir, Tevfilc Onuic,Dudu Atabey adlarına 207 parsel olarak tesbit edilep haritasına, tersim edilen 207 no'lu parselin sınırları arazide aplike edildi.ealen tarla vasfında olup dört tanafı 3116 tahdidine göre Varsak Kepezi Devlet Ormanı ile çevrili bu yere 9 parsel no'su verildi.9 no'lu parselin sınırları 207 no'lu tapulama parselinin sınırlarıdıro 10 IIo'lu Parsel SÖbüce mevkiinde 4753 sayılı kanuna göre tevzi ve temlik edilen ve tapulama çalışmalarında Ümmü Akan,Kusa Akan,ismail AkanıHamazan Akan,Döndü Sefa, Kehmet Akan,Tenzile "^atu,cennet Eatu, "^eslime -^yicarjliustafa Akar adlarına 294 parsel; ^üleyman "^atu adına 295 parseljelif -^âtu,ramazan Batu,Yeli -^atujarzu Akgün,Fatma Akar,îf 3atu adlarına 296 parsel ve aynı şaîııslar adına 297 parseller, olarak tesbit edilip haritasına tersim edilen no'lu parsellerin sınırları arazide aplike edildi.halen tarla vasfında olup,kuleyi Başköy sınırlarında kalan yerler, güneyi-batısı-doğusu ASLI GİEÎDÎR.' îlecati KöSETüKîaîîII^ Kom Ziraat^

14 Sayfa: tahdidine göre Varsak Kepezi Devlet Ormanı ile çevrili "bu yere 10 parsel no'su verildi.10 no'lu parselin sınırları no'lu tapulama parsellerinin dış sınırlarıdır. 11 Ko'lu Parsel Söbüce mevkiinde 4753 sayılı kanuna göre tevzi ve temlik edilen ve tapulama çalışmalarında Ayşe BatU Ali Batu,Ahmet -^atu, İsmail BatuyMehmet Batu,Durkadın Ece, Teslime Akar,Katice Batu adlarına 2O8 parseljsüleyman ^atu adına 289 parsel; Ramazan Batu,Slif Batu,Veli Batu,Arzu Akgün,Fatma Akar,İsmail Batu adlarına 29O parseller olarak tesbit edilâp haritasına tersim edilen no'lu parsellerin sınırladı arazide aplike edildi.orman Kanunmımı 2/B madde uygulaması çalışmalarında Odabaşı köprünün ku-zey sınırı olaralc kabul edilen Akicale ile Kııytulu yurttakii 2044 no'lu noktaları birleştirilen hattın bu parselleri ikiye ayırdığı,bu hattın güneyinde kalan kısımda 2/E madde uygulaması çalışmalarının daha önceden tamcuîilandığı,bu hattın kuzeyinde kalan kısımlarının ise komisyonumuzun çalışma alanında kaldığı tesbit edildi, no'lu parsellerin komisyonumuzun çalışma alanında kalan kısımlarının incelenmesinde halen tarla vasfında olduğu görüldü.288 parselin batı ve kuzey sınırı, 289 ve 290 parsellerin kuzey sınırları ve Alckale ile 2044 no'lu noktayı birleştiren hattın arasında kalan bu yene 11 parsel no'âu verildi.11 no'lu parselin sınırları no'lu tapulama parsellerinin Akkale-2044 hattının kuzeyinde kalan dış sinirlaridir.il parselin güne3â Odabaşı köyünün daha önceden 2/B -uygulaması çalışmaları yapılmış olan kısmında kalan yerler,batısı-kuzeyi ve doğusu 3116 tahdidine göre Yarsak Kepezi Devlet Ormanıdır. 12 lo'lu Parsel Söbüce mevkiinde 4753 sayılı kanuna göre Sayfa: I4 tevzi ve temlik edilen ve tapulama çalışmalarında Böndü Akar,Gülsüm Darbaş,Fatma Yıldırım,Böndü Akar adlarına 286 parsel olarak tesbit edilip haritasına tersim edilen 286 no'lu parselin sınırları arazide aplike edildi. Orman -^^nujıiun-un 2/B maddesi uygulaması çalışmalarında Odabaşı köylinün ku^ey sınırı olaralc kabul edilen iudcale ile 2044 i'^o'lu noktayı birleştiren hattın bu parseli ikiye ayırdığı,bu hattın güneyinde kalan kısımda 2/B maddesi uygulamalarının daha önceden tamamlandığa,bu hattın kuzeyinde kalan kısmının ise komisyonuıtıuzım çalışma alanında kaldığı tesbit edildi.286 no'lu parselin komisyonumuzun çalışma alanında kalan kısmının incelenmesinde halen tarla vasfında olduğu görüldü.286 parselin kujzey sınırı ile Aidcale ile 2044 no'lu noktayı birleştiren hat arasında kalan bu yere 12 parsel no'âu verildi. 12 parselin sınırları 286 no'lu tapulama parselinin Aklcale-2044 hattının kuzeyinde kalan sınırıdır«12 parselin güneyi Odabaşı köjninün daha önceden 2/B madde u^/'gulaması çalışmaları 5^apılmış olan kısmında kalan yerler,batısı-kuzeyi doğusu 3116 tahdidine göre îarsak Kepeai Devlet Ormanıdır. 13 IIo'lu Parsel Söbü alanı m.evkiinde 4753 sayılı kanuna göre tevzi ve temlik edilen ve tapulama çalışmalarında Mahmut Türk adına 213 parseljîusuf Türk adına 214 parsel olarak tesbit edilip haritasına tersim edilen 213 ve 214 no'lu parsellerin sınırları arazide aplilce edildi.halen tarla vasfında olup dört tarafı 3116 tahdidine göre Varsak ÎCepezi Devlet Ormanı ile çevrili bu yere ASLI GÎBÎDÎR. Hecati ÎCÖSEÎÜ ^^om. Z ir aa t çı Wyes i

15 Sayfa: ^axbel no'su verildi.13 no'lu parselin sınırları 213 ve 214 no*lu tapulama parsellerinin dış sınırlarıdır. 14 Ko'lu Parsel Söbüalanı mevkiinde 4753 sayılı kanuna göre tevzi ve temlik edilen ve tapulams çalışmalarında «^'^atioe Alabenez adına l6ö;eadir Sefer adına 171 parsel olarak tesoit edilip haritasına tersim edilen I6ö ve I7I no'lu parsellerin sınırları arazide aplike edildi.i7i no'lu parselin Sîamamının komisyonuınıa^un çalışma aj:anı içinde kaldığı; 168 no'lu parselin ise daha önceki 2/B madde -uygulaması çalışmalarında Odabaşı koy sınırı kabul edilen Aîck:ale-2044 hattının kuzeyinde kalan kısmının komisyonumuz çalışma alanında kaldığı,bu hattın güneyinde kalan kısmında ise 2/B madde uygulaması çalışmalarının daha önceki tarihlerde tamamlandığı tesbit edildi.i7i no'lu parsel ile 168 no^lu parselin komisyonumuzun çalışma alanında kalan kısmının incelemesinde halen tarla vasfında oldugnı görüldü.i7i no'lu tapulama parselinin tamamı ile 168 no'lu parselin /üdvale-2044 hattının kuzeyinde kalan kısmının bulunduğu yere I4 parsel no*su verildi.14 no'lu parselin sınırlariîl68 no'lu tapulama parselinin Âkkale-2044 hattının kuzeyinde kalan kısmının dış sınırı ile I7I no*lu taîdulama parselinin dxş sınırıdır. 14 no'lu parselin güneyi Odaba.şı köyünün daha önceki tarihlerde 2/B madde uygulaması tamamlanan kısımlarında kalan yerler,batısı kısmen ^aşköy sınırları içinde kalan yerler kısmen 3116 tahdidine göre "^arsak Kepezi Devlet Ormanı,kuleyi ve doğusu 3116 tahdidine göre Varsak Kepezi Devlet Ormanıdır. Komisyonumuzun çalışma alanı içinde 3II6 sahalı orman kanunu hülcümlerine göre 1946 palında yapılan Sayfaî 16 ve kesinleşen orman tahdidine göre orman sınırlarının aplikasyonıoıun tamamlandığı aplikesi yapılacak başka sınır nokta ve hattının olmadığı anlaşılarak aplikasyon çalışmalarına son verilip yerinde düzenlenen tutanak okunaj?ak landı LÎO'LU mm KADASIEO KOMISYONU aşkan Hasan AKîOL Ormancı Üye Hüseyin OZDAMR Ziraatçı Üye Hecati KÖSEîÜEiaiEH Ziraat Odası Temsilci Üye Veli HEKİMOGLU Kö r Temsilci Üye Eacı ŞAK Bilirkişi İlyas GARİP ^ayfa: I7 2/B MDDS üigülâmâ TüTâlAai Tutanak no: 3 Ormanın adı: Varsak îıepezi Devlet Ormanı Kullanılan pafta: İsparta lî25-d-24-a,h25-d^24-b Antalya ili merkez ilçe Odabaşı köyünün daha önce 2/B madde uygulaması yapılmamış kısımlarında bulunan ve 3116 sayılı kanıma göre I946 yılında tahdidi ve kornişyon-ujnu^m aplikesi yapılan VarsaJc Kepezi Devlet Opnıanlarında 6831 sayılı orman kanununun değişik 2/B madde uygulaması yapmak üzere komisyon başkanı hasan Akyol, ormancı üjre His ey in özdamar, ziraatçı üye Necati Kös etürkmen, ziraat odası temsilci üyesi Veli Hekimoğlu,köy temsilci üyesi Hacı Şan'dan teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi îlyas Garip refakate alınarak Söbüce mevkiine gelindi. ASLI GİBİDİR, lecati KüSETöîîm^ Kom.Zire

16 Parsel I? -9 Sayfa: 17'îiin devamı Söbiice mevkiinde tapulama tesbitlerinde 160 ve I70 no'lu parseller olaralc tesbit görüp iialije hazinesi adına teshil edilen yere gelindi.170 no'lu parselin Samanımın, 160 no*lu parselin ise komisyon-urnuz çalışma alanı içinde bulunan kısmının 3116 tahdidine göre orman sayılan yer olduğu görüldü Komisyonumuzca yapılan incelemede bu yerin 3I.I2.I98L tarihinden önce bilim ve fen balcımından orman niteliğini tam olaralc kaybetmiş olduğu, tarım alanı haline dönüştüğü,halen ajııı özelliği taşığığı, tarım alanı olarak kullanılmasında yarar olduğu görtimakla 683ı sayılı kanununun 2/B maddesi uyarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. Sınır düzeltilmesine komisyonuj'nuzca yapılan aplilcasyon çalışmaları sırasında ilklcale-2044 hattının 160 no'lu parselin batı sınırını kestiği yerde tesis edilen 1 no'lu OSenoktasından Sayfa: 18 başjandieburadan kuzey istücamette sağ taraf hazine adına tescilli 160 ve I70 parseller sol taraf -^aşkoy sınırlarında bulunan yerler olarak gidilip I70 ve I7I parsellerin müşterek batı köşesine ağaçkazık ile 204I no'lu OS.noktası tesis edildi.buradan doğu ve güney yönlerde sağ taraf hazine adına tescilli I70 ve 160 no'lu parseller, sol taraf orman sayılmayan I7I ve 168 no^lu parseller olaralc gidilip 160 no^lu parselin doğu sınırının Alckale-2044 hattını kestiği yere ağaçkazık ile 2042 no'lu OS.noktası tesis edildi.buradan güneybatı yönde sağ taraf hazine adına tescilli 160 no'lu parsel,sol taraf Odabaşı köyünün daha önce 2/B madde u^^gulaması yapılan kısmında kalan yerler olmak üzere hattı takiben gidilip başlangıç noktası olan - 1 no'lu OS.noktasına gelinerek poligon kapatıldı.bu kapalı poligona IV parsel numarası verildi. I-204I-2042-I no'luos»noktalarını birleştiren poligon hattının içinde kalan yer yukarıdaki karara göre Maliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkarılan yerdir.bu şekilde sınır düzeltilmesi sonucu bu mahalde orman yeni orman sınırı kalmamış tır.bu sınır nokta ve hatları tapulama haritasına aktarıldı.bu parsel hazine adına tescilli olup kullananlardan ecrimisil alındığından işgalcileri tesbit edilmedi Parsel V Odabaşı kökünün komisj^onumuz çalışma alanında kalan sahanın tamamı gezildi görüldü e'lap ulama tesbitlerinde bu yerlerin ftamamına parsel numaraları verilerek IÖ9 noqu parselin Maliye hazinesi adına 172 no*lu parselin Mustafa Sefer adınaj 173 no*lu parselin Mustafa ^efer,hawaana Akar,Ali Sefer, Teslime Akar,Emine Akar, Kezban Akar,Mustafa Adil adlarına; 174 no^lu parselin Maliye hazinebi Sayfa: I9 adına; 175 no'lu parselin lu^uf îwk adına;i76 no'lu parselin Raiıiazan 'îürk,yusuf Tark, Ayşe ^ılmaz,fatma adlarına;i78 no'lu parselin Yusuf '%rk,iîahmut -Pürk adlarına;i7 no'lu parselin Yusuf "^ürk adına;180 ho' lu parselin lusuf '-^ürk adına; 181 no*lu parselin İbrahim Ateş adına; 182 no'lu parselin Şaban Elkut adına;ı84 no'lu parselin Mehmet Hekimoğlu,Mustafa Hekimoğlu,Ahmet Hekimoglu,Burkadın Özkan,Abdurraiıman Hekimoğlu adlaxana;lö6 no'lu ı^arselin itirazlı;191 no'lu parselin Sülej^man Onuk adına; I92 no'lu parselin Veli Türk,lusuf 'Mrk adlarına;193 no'lu parselin Maliye hazinesi adına; 198 no^lu parselin Eyüb Türk adına;200 noqu parselin ^üleyman Onuk adına;201 no^lu parselin itirazlı;202 no'lu parselin Dıordu Onuk,Yusuf Onuk,Emine Onuk,Süleyman Onuk, ASLI GİBİDİR, lecati KÖSETÜSK Kom.Ziracröçı Syes]

17 -10- Sayfa: devamı Ece Onıık:,Fatma Orrulc,îevfik Onuk: adlarına;203(334) no'lu parselin Haliye Hazinesi adına; 206 no'lu parselin Durdu Onulc,Yusuf Onuk, Süleyman Onutc, loe Onulc,Fatma önukf Tevfik Onlic,Emine Onuk adlarına;208 no*lu parselin ^^aliye hazinesi adına;209 no'lu parselin Yusuf '-^'ürk adına;210 no^lu parselin Süleyman Onuk adına; 215 no' lu parsgiin ^-aliye hazinesi adına;2l6 no'lu parselin ^'aliye hazinesi adına;217 no'lu parselin ilaliye hazinesi adına;2l8 no'lu parselin ^%liye hazinesi adına;219 no'lu parselin ^-aliye hasinesi adına;287 no'lu parselin Haliye hazinesi adına;291 no'lu parselin ^'^eryem -^atu adına;292 no'lu parselin ""'^aliye hazinesi adına;293 no*lu parselin S.S. Bermuda" 90 arsa ve yapı kooperatifi adına; 298 no'lu parselin Ürnmü Akar adına; 299 no'lu parselin Ayşe Akyiğit adına;331 no'lu parselin Eyüp ' %rk adına;332 no'lu parselin Yusuf '-^ÜrkıPatma "^ürk,ramazan "^ürk,ayşa ^ılmaz,^'îaliye hazinesi adlarına; 333 no'lu parselin Maliye hazinesi adına tesbit gördüğü tesbit edildi.ancak I94Ğ yılında 8 no'lu Orman ahdit Komisyonunun v Sayfa: sayılı orman kanununa göre yaptığı ve kesinleşen orman tahdit sınırlarının aplikasyonunda hu j^erlirin 3116 tahdidine göre orman sayılan yerlenden olduğu ve tapulama teshitlerinin 5653 ve 4753 sayılı kanunlara istinaden yapılmadığı görüldü, komisyonumuzca "bu parsellerin "bulunduğu yerlerin incelenmesinde bu yerlerin tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu, tarım alanı haline dönüştüğü,halen aynı özelliği taşıdığı,tarım alanı olarak kullanılmasında yarar olduğu görülmöklü 683ı sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkartılmasına oybirliği ile karar verildi. Sınır düzeltilmesine ı69 no*lu parselin güneydoğu köşesinden başlandı.169*- 173« ^l80-l8l^l82'-l84-l86^ ^ ^206^ parsel sınırlarını takiben 4 no'lu noktaya,buradan 2044 no'lu noktaya ve çalışma alanı sınırı takiben 11 no'lu parselin doğu köşesine, parsel sınırı talciben 12 no'lu parselin güneybatı köşesine, buradan çalışma sınırı takiben başlangıç noktası olan ı69 no'lu parselin güneydoğu köşesine gelinerek poligon kapatıldı.bu kapalı poligona parsel numarası verildi. Bu poligon hattının içinde kalan yer (5^9-13 no*lu orman sayılmayan iç parseller hariç) yukarıdaki karara göre laliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkcu?ılcin yerdir.bu şekilde sınır düzeltilmesi sonucu bu mahalde orman ve yeni orman sınırı kalmamış tır.bu sınır, nokta ve hatları tapulama haritasına alctarıldı. hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan bu parselin tesbit edilebilen işgalcileri aşağıda yaz ılı dır: Mal iye "-"az ine s i, Mustafa Sefer,Havvaana Akar,Ali Sefer,Musa Sefer, 'i'eslime Akar,İmine Akar,Kezban Akar,Mustafa Adil,Yusuf Türk,Ramazan 'Pürk, Sayfa: 21 Ayşe "^ılmaz,fatma "^k^kj^'-^ahmut ^4xrk,İbrahim Ateş,Şaban Elkut,Mehmet Hekimoğlu,Mustafa Hekimoğlu,Ahmet He]limoğlu,I)urkadın özkan,abdurrahman Hekimoğlu,^üleyman Onuk,Veli îürk,i?yap ürk,durdu Onuk,îusuf Onük,Smine Onuk,Ece Onuk,Fatma Onıak, Tevfik Onuk, ^'"eryem Batu,S.S.Bermuda 90 arsa ve yapı koop,ümmü Akar,Ayşa Akyiğit,^admr Sefğr, ^^amazan Akar,Ahmet ilkar,arif Âkar,Hasuh özdemir,döndü Akar,Ahmet '-^irkjalımet Onuk, Osman Onuk,İsmail Akar,Musa Akar,Gülsüm Danbaş,İsmet Darbaş,Veli '^opbaş.ali Odabaşı Bu şekilde yapılan uygulama sonunda Odabaşı köyünün komisyonumun çalışma alanı içinde kalan kısıml-arındalci Devlet Ormanlarının 2/B madde Liyg-^ulamalarının tamamlanmış oldıağujkomisyonuııı-azım çalışma alanı içinde kalan yerde hiç orman kalmad.ğx görüldü. Heoati KÖSETÜEKiiilî ^ Komo2iraatçı Üyasi \

18 -11- ^ayfa: 21»in devamı Bu tutanalc mahallinde düzenlenerek okundu landi Başkan Hasan AKYOL 21 îio'eü (mm MDASTRO K0I.IİSX01îü Ormancı Üye Hüseyin ÖZDAMMI Ziraatçı Üye lîecati ZÖSSlÜRKIdM ^iraat Odası Temsilci Üye Veli HİEİMOGLU Köy Temsilci Üye Hacı ŞAH Bilirkişi îlyas GAÎlİP Sayfa: 22 İŞİ BİTİRÎCS TUTâMĞI 'Tutanak no: 4 Antalya ili merkez ilçâ Odabaşı köyünün daha önce yapılan 2/B madde u;>^gulamalarında koy sınırının yanlış geçirilmesi sonucu çalışma alanı sınırı dışında kaldığından 2/B madde ı;ıygulamasına konu edilmiyen kısımlarındaki Varsak Kepezi Devlet Ormanlarında orman kanununun 2/B madde uygulama çalışmalarına komsiyomjjnu2oa 5.12e 1994 tarihinde başlanılmış 14»12e1994 tarihinde ikmal edilmiştir. Bu köyün komisyonumuzun çalışma alanı içinde kalan kısımlarındalci ormanlarda orman Kaja-uuıunun 2/B maddefei kapsamına giren "başkaca yerlerin bulmup bulunmadığı incelemek üzere;komisjon başkanı Hasan Akyol, ormancı üye Hüseyin öz damar, ziraatçı üye Necati Kösetürkmen,ziraat odası temsilci üye Veli Hekimoğlu,köy temsilci üyesi Hacı Şanodan teşekkül eden komis^^^onuınuza îlyas Garip bilirkişi olaraîc refalcate alındı. Harita, fotoğraf ve arazinin tamaaiinın incelenmesi ve bilirkişi beyanından Odabaşı köyünün komisyomajuuzjun çalışma alanı içinde kalan kısmında hiç orman kalmadığı 2/B madde uygulaması çalışmalarının tamamlanmış bujund-ugu görülmekle ilgili yönetmeliğin 35.2^Oİ talimatın 44 2icü maddelerine göre Orman Bölge ^^^üdürlüğünce tesbit edilecek şekli ve hukıiki noksanlıkları düzelimek üzere bu köydeki çalışmaya son ' verildiğine dair bu tutanak düzenlenerek ok-ondu, altına alındı. 15, Başkan Hasan AKTOL 21 10«LU mm KABASİRO EOKİSIDMU Ormancı üye Hüseyin özmiviar Ziraatçı Üye Hecati KÖSSTümîM Ziraat Odası -emsilci tiye eli HSKÎHOaLü Köy Temsilci üye Hacı ASLI GİBİDİR. Kecati KÖSESÖRÎOIEH Kom e Ziraatçı tl^si Bilirkişi îlyas GARIP

19 üayra i ŞEKLÎ VE HUîOJld: HOKSANLIICLARI DİJZELTME TUTANAĞI TUTAE'AK 10:5 ORMANIN ADI: Varsak Kepezi Devlet Ormanı KULLANILAH PAFTA NO: İsparta N25-â^24-a, N25-ar'24-b KULLASILAN EOTOĞRAE ve ŞERİT NOî Odabaşı köyü smırları içinde b\j.urıaja Varsak Kepezi Devlet Ormaaıada Antalya ' Orman Bölge Müdürlüğünün gün ve 05 Kd.05-74/666 sayılı yazıları ekinde gönderilen tarihli raporlarında belirtilen şelcli ve hukuki noksanlıkları düzeltmek üzere komisyonujnuz başkam Hasan Akyol, Ormancı Üye Mehmet Erpulat, Ziraatça üye Necati Kös et ürlanen, Ziraat Odası temsilci %esi Veli Hekimoğlu, köy temsilci üyesi Hacı Şan olduğu halde bilirkişi İlyas Garip refakate alınarak Söbüalanı mevkiinde işe başlandı. Orman Bölge Müdürlüğünün gün 05 Kd.05-74/666 sayılı emirleri ve Oman Genel Müdürlüğü Müfettişliğinin gün 12 sayılı emirlerinde komisyonumun;m çalışma alanı içinde bulunan 168,171,177,183,185,187,188,189,190,194^195,196,197, 198,199, 204, 205,207, 211, 212, 213, 214, 286, 288, 289, 290, 294, 295, 296, 297, nolu tapu parsellerinin orman sayılmayan yer olarak aplikasyon-unuh yapılmasının "ve orman sayılmayan yer olarak parsel numarası ve inilmesinin yasal olmadığı bu yerlerin 2/B şartlarını taşıyorsa 2/B uygulaması ile orman sınırları dışına çakarılması gerektiği emirlenmiştir. Komisyonuinuz-un gün 2 nolu tutanağında orman sayılmayan yerler - olarak aplikesi yapılan 2 nolu (183 nolu tapu parseli), 3 nolu (187,188,189 nolu. tapu parselleri)^ 4 nolu(190 nolu tapu parseli),5 nolu(185,177,194,195,196,197,198, 199 nolu tapu parselleri), 6 nolu (211 Sayfa : 2,5 212 nolu tapu parselleri), 7 nolu(204 nolu tapu parseli), 8 nolu (205 nolu tapu parseli), 9 nolu (207 nolufapüt^r5e«),10 nolu (194,295,296,297, nolu tapu parselleri) 11 nolu(288, 289,290 nolu tapu parsellerinin çalışma alınında kalan kısımları), - 12 nolu(286 nolu parselin çalışma alanında kalan kısmı), 13 nolu(213ve 214 nolu tapu parseli),14 nolu (171"ve 168 nolu parselin çalışma alanında kalan kı.smı)parsellerin orman sayılmayan yer olarak aplikasyonunum yapılmâsma dair kararı iptal edilerek bu parsellerin 3116 tahdijdine göre orman sayılan yerler olarak aplikesine koy temsilci üyesi ve ziraat odası temsilci üyesinin aleyhte oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi. Parsel-yi Söbüce mevkiinde 1946 yılında 3116 sayılı kanuna göre orman sajnlan yer olarak ^ tahdidi yapılan ve tapulama çalışmalarında 168,171,177,183,185,187,188,189,190,194, ^ 195,196,197,198,199,204, 205, 207, 211,212,213, 214, 286,288,289,290,294,295, 296,297, nolu porsel numaraları verilerek haritasına tezâım -edilmiş'olan yerler arazide gezilerek incelendi. Komisyonumuzca yapılan incelemede bu yerlerin tarihinden önce bilim ve fen bakamından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu, tarım alanı haline dönüştüğü, halen aynı özelliği taşıdığı,tarım alanı olarak kullanılmasında yarar olduğu görülmekle 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca - hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmasına oyçokluğu ile karar verildi.köy temsilci üyesi ve Ziraat Odası temsilci üyesi bu yerlerin orman sayılmayan yerler oldtıgunvı, Hazine adına değil şahıslar adına çıkarılması gerektiğini beyanla karara muhalefet ettiler. îcomisyonumuzca 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parsel numaraları verilen yerler yukarıdaki karara göre Maliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkarılan - yerlerdir.

20 Sayfa : Ig bu karar son-ucu bu iaahalde orman ve yeni omıan sınırı kalmamıştır.haziiie adıaa ] orman sınırı dışına çıkarılan bu parselin tesbit edilebilen işgalcileri aşağıda yazılıdır.ali Türk, Yusuf Türk,Mahmut Türk,Süleyman Uhuk, Veli Türk,Eyl^ Türk, Eatma Hekim,İbrahim ünuk. Sultan At ilgan, Yu^ı;ıf Oiuk,Emine Aygün, Süleyman Onuk,. Ece Onuk,Fatma Aydemir,Tevfik Qnuk,r)udu Onuk,Ece Oaı^k, ihıdu Atabey, tkmü Akan, Mıosa Akan,İsmail Akan,Ramazan Akan,Dondu Sefer,Mehmet Akan,Tenzile Batu,Cennet Batu,Teslime Akajff,M\:istafa Akon,Süleyman Batu,Elif Batu,Ramazan Batu, Veli Batu, Arzu Akgün,Eatma Akan,İsmail Batu,Ayşe Batu,Ali Batu,Ahmet Batu,Mehmet Batu, Durkadın Ece,Hatice Batu, Döndü Akar, Gülsüm Darbaş, Fatma Yıldırm,Hatice Alabenez, Kadir Sefer, ^ Komisyonüinuzun daha önceki çalışmalarında komisyonumuzun çalışma alanında kalan bası parseller orman sayılma;^ağından çalışma alanı 15 parçaya bölünmüş 13 parçası orman sayılmayan yer olarak kabul edildiğinden 2 den 14 e kadar parsel noâu verilmiş diğer iki parçaly ve T nolu 2 nci madde parselleri olarak isimlendirilmiş idâ.komisyonumuzun yukardaki kararı ile daha önce orman sayılmayan 13 parça yer 2/B sahası olunca çalışma alanı dahilinde kalan bütün yerler 2/B sahası olmuş ve birbirine bitişik tek parsel haline gelmiştir.bu durumda daha önce tesis edilen 2041 ve 2042 nolu 0.S.noktaları ile. IV ve V nolu 2/B parsel numaraları 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parsel numaraları iptal edilerek sahanın tamamına VI parsel nosu verildi. 1,2,3,4,2044,1 nolu orman sınır noktaları ile çevrili ve komisyonumuzun çalışma alanı olan sahanın tamamı yukardaki kararlarla 6831 sayılı kanunıın i Sayfa : 3302 sayılı kanunla değişik 2/B maddesine göre Maliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkarılan VI parsel numaralı yerdir. Bu şekilde uygulama sonucu komisyonumuzun çalışma alanmda orman ve^/otman sınırı kalmamıştır. VI nolu parselin tesbit edilebilen işgalcileri aşağıya yazılmıştır. Ali Türk,Yusuf Türk,Mahmut Türk,Süleyman Unuk, Veli Tjark,Eylç Tltrk, Fatma Hekim,İbrahim Unuk,Sultan Atılgan,Yusuf Oıuk, Emine Aygün,Süleyman Oriuk,Ea:e Onuk, Fatma Aydemir, Tevfik Onuk, Dudu Onuk,Ese Chuk, Dudu Atabey, Ümmü Akan,Musa Akan, İsmail Akan,Ramazan Akan, Döndü SbfBi?,Mehmet Akan, Tenzile Batu,nejinet Batu, Teslime Akar,Mustafa Akan,Staeyman Batu,Elif Batu,Ramazan Batu, Veli Batu,Arzu Ai.kgün,Fatma Akar,İsmail Batu,Ayşe Batu,Ali BatujAhmet Batu,Mehmet Batu, Durkadın Ece,Hatica Batu, Döndü Akar,Gülsüm Darbaş,Patma Yıldırım,Hatice Ala ben ez. Kadir Sefer,Musa Sefer,Ali Sefer,Ramazan Akar,Ahmet. Akar,Musa Sefer,Havvaana Akar,Emine Akar,Ke2;ban Akar,Mustafa Adil,Ramazan Türk,Ayşe Yılmaz,Eatma Türk,İbrahim Ateş,Şaban Elkut, Mehmet Hekimoglu,Mustafa Hekimoglu,Ahmet Hekimoglu,Durkadın Szkan,Abdurrahman H e İrim oğlu. Durdu Onuk,Emine Chuk, Meryem Batu, S.S.Bermuda arsa,ve yapı koop,ijmmü Akar,Ayşe Akyiğit,Durkadın Öskan,İsmet Darbaş,Veli Topbaş,Ali Odabaşı, Durdu Onuk, Patma Onuk,Arif Akar,Ramazan Akar,Nasuh Özdemir,Ahmet Türk,îteman Onuk,İsmail Akur^ Orman Bölge Müdürlüğünün Odabaşı köyü ile ilgili tarih, ve 05 Kd /666 sayılı yazıları ekinde gelen tarihli tutanağında istenilen tüm düzeltme isteklerinin yönetmeliğin 55 nci talimatın 44 ncü maddesi uyarınca incelenmiş olduğu görülmekle bu tutanak tarafımızdan düzeîyi3gflerek okundu ve altına alındı NOLU ORMAN KADASTRO KCHİSYCNU Başkan Ormancı Üye Ziraatçı Üye Sayfa : g^b Hasan AKYOL Mehmet ERPULAT Necati KÖSETÜRKMEN İniz a İmza İmza Ziraat Odası Tem.Üyesi Köy Temsilci Üyes± Bilirkişi Veli Hekimoglu Hacı Şan îlyas Garip İ^^ıa İmza

.. t Q t» D S K İ L M R

.. t Q t» D S K İ L M R .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar - 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları 25-42

Detaylı

SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\

SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\ SAHİPE : 1 omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI İLİ İIÇESÎ Köîtî s AHTAIıYA î MERKEZ : BAŞKÖY (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu ^t?»5îîı gîbi Hf\ SAHİFİ : II t^îndekîler B A Y F A III-V...İlanlar VI

Detaylı

i Ç i N D E K îil E R

i Ç i N D E K îil E R Sayfa: 1 i Ç i N D E K îil E R K.O H U S U 1- ilanlar 2- Teknik bilfriler Sayfa Ho : I.e..3 3- TUTANAKLAR ;; a) İşe başlama tutânağı b) Kadastro tutanakları...e... ; c) 2 nci Madde tutanakları d) İşi>'bitirme

Detaylı

- 1 - BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18

- 1 - BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18 - 1 - Def: 41 İŞİ BAŞLAMA TUTANAĞI TOTANAK «3: 18 Taram Ormn ve Küyişleri ^kanlığının 13.2.1^7 tarih ve 6 sayılı Olurlan, Orman Sea^l IWdürll^üîöin 2.4^19^ tarib ve OSM.Kdm l.îf-3/

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 31. 8. 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinin

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 27. VE 29. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/111 KARAR NO : 2015/128 KARAR TR

Detaylı

3402/22-a UYGULAMASINA YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR

3402/22-a UYGULAMASINA YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR 3402/22-a UYGULAMASINA YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR SORU-1: Tesis kadastrosu sırasında, fotogrametrik harita üzerinde tek parça olarak sınırlandırma ve tespiti yapılan parselin kadastro komisyonuna intikali

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/ T.C. G ew i MOdüılüflü Sayı Konu : 32381507-010-06/ MU :Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin /03/2013 1 7 Nisan ZiiYÎ GENELGE NO: 2013/ f/ TAPU VE KADASTRO...BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) 12/04/2006

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 02.11.2013 - SARIKAMIŞ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 02.11.2013 - SARIKAMIŞ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 02.11.2013 - SARIKAMIŞ Grup Adı : 6 Salon : 5 Grup Konusu : Özel Hukuk - Kadastro Grup Başkanı : Önder AYTAÇ (Yargıtay 16. HD

Detaylı

22/A UYGULAMALARINDA MİKTAR FAZLALIKLARI

22/A UYGULAMALARINDA MİKTAR FAZLALIKLARI 22/A UYGULAMALARINDA MİKTAR FAZLALIKLARI 1- GENEL OLARAK MİKTAR ÜZERİNDEN EDİNİLEN TAŞINMAZLAR Nevzat İhsan SARI Tapu ve Kadastro Müfettişi İlk tesis (kuruluş) kadastrosu sırasında bazı taşınmazlar miktar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28003

Resmî Gazete Sayı : 28003 23 Temmuz 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/24 Karar Sayısı : 2011/75 Karar Günü : 12.5.2011 İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28661 RACVIAC-GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ MERKEZİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 390

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 390 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 390 Danışma Meclisi Üyeleri Recep MERİÇ ve 32 Arkadaşının; Muhsin Zekâi BAYER, Hayati GÜRTAN ve 10 Arkadaşının; Nurettin ÂYANOĞLU ve 9 Arkadaşının 31.8.1956 Tarihli ve 6831

Detaylı

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu yönetmelik metnindeki %35 lik DOPO 3194 sayılı İmar Kanunundaki değişikliğe göre

Detaylı

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde:9/d Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde:9/d Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin Av.Keriman ALTAY 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde:9/d Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ (A) ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Nisan 2014 SALI.

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Nisan 2014 SALI. T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 15 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28973 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr İçindekiler

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

EMVAL-İ METRÛKE İLE İLGİLİ İÇTİHAT ÖZETLERİ. Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

EMVAL-İ METRÛKE İLE İLGİLİ İÇTİHAT ÖZETLERİ. Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü EMVAL-İ METRÛKE İLE İLGİLİ İÇTİHAT ÖZETLERİ KEMAL TUNCAY MÜŞAVİR HAZİNE AVUKATI Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Telefon: 312 415 13 21 Faks : 312 417 59 15 E-mail: kemalt@bahum.gov.tr

Detaylı

KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar

KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar Amaç Madde 1- Bu genelge, kadastral haritaların sayısal olarak üretilmelerini ve kontrollerini bir standarda bağlamak ve uygulama

Detaylı

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete tarih ve sayısı: 28/10/1987-19618 Değişiklik Yapan Yönetmelikler: 1- Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 26/09/2005

Detaylı

22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 22/a UYGULAMASI NEDİR? NE DEĞİLDİR? SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1 - GENEL OLARAK "22/a" KAVRAMI Nevzat İhsan SARI Müfettiş Yrd. İkinci kadastro yasağını düzenleyen 3402 sayılı Kadastro Yasası'nın 22. maddesi

Detaylı

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2151 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.6.1985, No : 85/9588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.11.1984, No : 3083 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı