BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI 18/08/2013 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Görev Alanı ve Görevin Niteliği ile İlgili Sorular ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 1. I- Kimyasal bileşimi II- Partikül büyüklüğü III- Havadaki toz konsantrasyonu IV- Dağılma özelliği V- Tozu oluşturan kayacın özgül ağırlığı Toz maruziyetinin doğru olarak değerlendirilebilmesi yukarıdaki faktörlerden hangilerine bağlıdır? A) I, III ve V B) II, IV ve V C) I, II, III ve IV D) I, II, III, IV ve V 2. LPG nin yanabilmesi için gereken hava miktarının, doğalgazın yanabilmesi için gereken hava miktarının yaklaşık 2,5 katı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) LPG de etan ve metan bulunması B) LPG de etan ve pentan bulunması C) LPG de etan ve propan bulunması D) LPG de propan ve bütan bulunması sayılı İş Kanunu na göre analık hâlinde çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. B) Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. C) Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. D) Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki son haftaya kadar işyerinde çalışabilir sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmak için asgari meslekte kazanma gücü kayıp oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarafından da kabul edilerek imzalanmış olan ILO sözleşmelerinden biri değildir? A) 73 sayılı Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme B) 167 sayılı İnşaatlarda Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme C) 161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme D) 81 sayılı İş Teftişi Sözleşmesi 8. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği aşağıdaki hangi sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır? A) 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktif Sözleşmesi B) İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı Sözleşme C) İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı Sözleşme D) Sosyal Güvenliğe İlişkin 102 sayılı Sözleşmeye 4. Kanun metninde aksi yönde hüküm yoksa, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça şeklinde hüküm varsa hükmün niteliği hangisidir? A) Emredici hukuk kuralı B) Tanımlayıcı hukuk kuralı C) Yorumlayıcı hukuk kuralı D) Tamamlayıcı hukuk kuralı sayılı İş Kanunu na göre hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi hangisinden az olamaz? A) 14 gün B) 20 gün C) 26 gün D) 30 gün 2 9. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yer alan İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve... tedbirleri yerine getirir. İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa... talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar. ifadesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) yerine getirilmesi şart / bunlar da yerine getirilerek B) iş müfettişlerince açıklanan / mazeretsiz bir surette C) yazılı olarak bildirilen / gerekçesi ile birlikte D) cerh edilmeyen / tutanaklar ilave etmeden

3 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 10. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik teki iş güvenliği uzmanının yetkilerine göre iş güvenliği uzmanı, işyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi hâlinde işin durdurulması için aşağıdakilerden hangisini yapar? A) İşverene başvurur. B) Durumu İş Teftiş Kurumuna iletir. C) Durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun gündemine taşır. D) Sorumlu müdür ile birlikte işyeri hekimine yazılı olarak bildirimde bulunur. 11. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te, iş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri arasında yer alan Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği... süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) iki gün B) altı hafta C) altı ay D) iki yıl 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerince, aşağıdakilerden hangisi hakkında çalışanların yükümlülüğü bulunmamaktadır? A) Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. B) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla iş birliği yaparlar. C) Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler. D) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar TS de yer alan Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır? A) Tetkik B) Kalite arayışı C) Önleyici faaliyet D) Muhtemel tehlike tedbiri 14. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 12 nci maddesi uyarınca belirli durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. Buna göre aşağıdaki hangi durumda risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez? A) İşyeri dış denetimden geçtiğinde B) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi C) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması D) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi 15. I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi II- Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması III- Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması IV- Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) I, III, II, IV B) I, II, III, IV C) III, IV, II, I D) III, IV, I, II

4 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 16. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması aşağıdakilerden hangisinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz? A) Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin B) İş Güvenliği Uzmanının C) İş Müfettişinin D) İşverenin 17. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere... tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme,... kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. cümlesindeki boşluğa gelecek ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) riskleri / tehlike B) tehlikeleri / risk C) olasılıkları / kaza D) iş kazalarını / süreç 18. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği nde yer alan; Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile... da değerlendirilebilir. cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları B) kaza üreten sistem bilgilerinin yer aldığı SGK kayıtları C) Tehlike Değerlendirme Teknikleri nin kullanıldığı çalışmaların sonuç raporları D) Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği kurum ve kuruluşlarından derlenmiş yıllık iş kazası kayıtları 19. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre; Risk Kontrol Adımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 20. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği nde yer alan; Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve... ve Risk değerlendirmesi dokümanı... arşivlenebilir. cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir / İş Güvenliği Uzmanlığı Katip Sisteminde B) İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna teslim edilir / notere tasdik ettirildikten sonra özel dosyalarda C) işyerinde saklanır / elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp D) üç işgünü içinde İş Teftiş Kuruluna iadeli taahhütlü mektupla gönderilir / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne teslim edilerek 21. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre; Risk kontrolünde, belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir? A) Yüksek risk seviyesinin B) Kabul edilemez risk seviyesinin C) İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Tebliği nde yer alan risk seviyesinin D) Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesinin 22. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği nde yer alan; İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile... hakkında bilgilendirilir. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Aksayan yönler ve yasal tedbirler B) Düzeltici ve önleyici tedbirler C) Kabul edilebilir risk seviyesi D) Belirlenen tehlikeler A) Risk analizi sonuçlarının değerlendirilmesi B) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması C) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması D) Uygulamaların izlenmesi 4

5 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 23. Sıcak ortamda çalışanlarda görülen sağlık sorunları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sıcak krampı sadece küçük adelelerde görülür. B) Sıcak çarpması tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir. C) Sürekli olarak sıcak ortamda çalışanlarda bir süre sonra sıcağa karşı tolerans gelişmesi söz konusu değildir. D) Ter plazmaya göre hipotonik olduğundan aşırı terleme durumunda bile elektrolit kaybı ile ilişkili belirtiler ortaya çıkmaz. 24. İş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çalışma ortamındaki risklerin önceden tahmini, ölçümü, kontrolü ve önlenmesi için yapılan işlemleri kapsar. B) Yalnız canlı organizmalardan oluşacak risklerin önlenmesi için yapılan bütün çalışmaları kapsar. C) Yalnız biyolojik risklerin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır. D) İşyerinde temizlik için yapılan çalışmalara denir. 25. Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü nde bahsedilen, yükümlülük süresi ne kadardır? A) 3 ay B) 6 ay C) 24 ay D) 10 yıl 26. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre, işyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı, işyeri taban yüzeyinin en az... oranında olacaktır. Dışarı ile doğrudan doğruya bağlantısı olmayan iç kapı, pencere ve menfezlerin dolaylı olarak aydınlık veren yüzeyleri bu hesaba katılmaz. Boşluğa uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 27. Aşağıdakilerden hangisi insanın vücut ısısını etkileyen faktörlerden birisi değildir? A) Metabolik ısı B) Terleme ısısı C) Radyant ısı D) Yanma ısısı 28. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü esaslarına göre çok buğu oluşan işyerlerinde sıcaklık derecesi... az ve... yüksek olmayacaktır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 18 ºC den / 30 ºC den B) 19 ºC den / 40 ºC den C) 15 ºC den / 30 ºC den D) 22 ºC den / 35 ºC den 29. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre, radyasyon kaynağı ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana (ekran) konulacaktır. Bu paravanalar, Gama ve X- ışınları için,...,... ve benzeri; Beta ışınları ve Nötronlar için... ve benzeri malzemeden yapılmış olacaktır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) kurşun / beton / plastik B) plastik / beton / aluminyum C) alüminyum / bakır / plastik D) kurşun / beton / çinko 30. I- Kalsiyumkarbür (karpit) II- Magnezyum nitrat III- Sodyum klorür IV- Potasyum V- Lityum alüminyum hidrür Yukarıdakilerden hangileri suyla temas ettiğinde tamamı parlayıcı gaz yayan maddelerdir? A) I, II ve V B) I, IV ve V C) II, III ve V D) I, III ve IV A) % 5 B) % 10 C) % 15 D) % 20 5

6 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 31. Aşağıda verilen ifadelerden, karbon dioksit karbon monoksit metan gazları için sırası ile hangisi doğrudur? A) Yanmaz - Yanıcı - Patlayıcı B) Patlayıcı - Yanıcı - Patlayıcı C) Yanmaz - Yanmaz - Patlayıcı D) Yanıcı - Patlayıcı - Patlayıcı 36. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre solventler, tinerler ve benzerleri ile deri, plastik ve benzerlerinden mamul eşya imalat sanayinde kullanılan her çeşit yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı % kaçtan fazla olamaz? A) % 0.1 B) % 0.5 C) % 1 D) % İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre, işyeri havasında izin verilen maksimum cıva miktarı nedir? A) 0,050 miligram/metreküp B) 0,075 miligram/metreküp C) 0,085 miligram/metreküp D) 0,100 miligram/metreküp 37. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik e göre, işverenlerce biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirim işin başlamasından en az kaç gün önce yapılır? A) 7 B) 15 C) 30 D) Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde kapalı ortam havasında bulunmasına izin verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir? A) ESD Değeri B) TLV STEL Değeri C) NIOHS REL Değer D) MAK (MAC) Değeri 38. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik e göre Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir? A) A B) D C) T D) V 34. Aşağıdaki tozlardan hangisi solunum açısından insan sağlığına diğerlerine göre daha az tehlike oluşturur? A) Kuvars tozu B) Deniz kumu tozu C) Mermer tozu D) Kömür tozu 35. Atık yağların oluşturacağı tehlikeli kimyasal madde hangisidir? A) Uçucu organik solventler (VOC) B) Poliklorür bifeniller (PCB) C) Benzen D) Toluen sayılı İş Kanunu nda yer alan; Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin... namusuna dokunacak şekilde sözler söyler,... veya işçiye cinsel tacizde bulunursa cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) şeref ve / davranışlarda bulunursa B) gıyabında ya da yüzüne karşı / hakaret ederse C) ya da kendisinin / eşit davranma ilkesine mugayir (aykırı) harekette bulunursa D) ya da çoğunun / şantajda bulunmak, tehdit etmek gibi kötü niyetini ifşa ederse 6

7 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A sayılı İş Kanunu nda Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri alt başlığı, söz konusu Kanun un hangi maddesinde yer almaktadır? A) Madde 5: Eşit davranma ilkesi B) Madde 18: Feshin geçerli sebebe dayandırılması C) Madde 24: İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı D) Madde 43: Olağanüstü hâllerde fazla çalışma arası soruları aşağıdaki bilgiler doğrultusunda cevaplayınız. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Seyfi Bey, 84 çalışanın istihdam edildiği çok tehlikeli sınıfta yer alan taş kömürü madenciliği yapan bir işyeri ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Seyfi Beyi görevlendirmiştir. Seyfi Bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. Tek bir maden ocağında faaliyet gösteren işyerinin yerüstü ve yeraltı işletmeleri mevcuttur. Galeriden çıkarılan kömür yer üstü işletmesinde işlendikten sonra nakledilmektedir. Seyfi Bey tarafından, yer altı işletmesinde çalışanların tamamının boy ortalaması 165 cm; % 95 lik dilimdekilerin boy ortalaması 175 cm; % 5 lik dilimdekilerin boy ortalaması ise 155 cm olarak ölçülmüştür (Baret ve ayakkabı tabanı yüksekliği dahil edilmiştir). 42. Seyfi Bey, tahkimat güçlendirilirken, işyerinin antropometrik açıdan ergonomik olmasını sağlayabilmek için ana nakliyat galerisi yüksekliğinin kaç cm olmasını önerebilir? A) 160 cm B) 165 cm C) 170 cm D) 180 cm 43. I- Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olup olmadığı II- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmaların yapılıp yapılmadığı III- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıklarının bulunup bulunmadığı IV- Çalışılan yerin işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte olup olmadığı 44. Seyfi Bey in, kömürün kürekle vagona atılması işleminde sırt ve bel incinmesi riskini azaltmak için Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği`nde yer alan yükle ilgili risk faktörlerinden çalışma ortamına ilişkin yukarıdakilerden hangilerini kontrol etmesine gerek yoktur? A) I ve IV B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız IV 41. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre yeraltı işletmesinin havalandırması ile ilgili Seyfi Bey in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış olacaktır? A) Tahkimatın yüksekliği yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde arttırılması B) Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları işin dikkate alınması C) Doğal havalandırma ile boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokular ortam dışına atılması D) Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımlarının yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılması Seyfi Bey, yer üstü işletmesinde elle yük taşıyan bir çalışana, ergonomik açıdan sırasıyla çok riskliden az riskliye doğru yukarıdaki taşıma duruşunda hangi rakamları söylemelidir? A) B) C) D)

8 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 45. İşin insana uyumunu sağlama çalışmalarında temel öge olan Ergonomik Çalışma Yeri Düzenleme de, aşağıdakilerden hangisi incelenmez? A) Entomoloji B) Antropometri C) Fizyoloji D) Psikoloji 46. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinden korunmasında en etkin yöntem,... kontrol altına alınmasıdır. Bunun mümkün olmadığı hâllerde ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir. Ancak bütün bu yöntemlerin etkili olmadığı hâllerde en son korunma yöntemi olarak... kullanımı önerilir. Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) tehlikenin / koruyucu B) riskin / kişisel koruyucu donanımların C) tehlikenin kaynağında / kişisel koruyucu donanımların D) tehlikenin sonradan / kişisel koruyucu donanımların 47. Makina Emniyeti Yönetmeliği ne göre talimatlar makina tarafından el kol sistemine veya tüm vücuda iletilen titreşimlerle ilgili olarak aşağıdaki hangi bilgileri vermesine gerek yoktur? A) Ölçme belirsizliği B) 2,5 m/s 2 yi geçiyorsa, el kol sisteminin maruz kaldığı toplam titreşim değeri C) 0,5 m/s 2 yi geçiyorsa, bütün vücudun maruz kaldığı, ağırlıklı ivmelenmenin en yüksek kök ortalama kare değeri D) 5 m/s 2 yi geçiyorsa, bel ve sırtın maruz kaldığı toplam titreşim değeri 49. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Asetilen tüplerinde basınç ve sıcaklık için kabul edilen sınırlar 2,5 atmosfer ve 65ºC dir. B) Havaya % 1,5 ile % 85 oranında asetilen karıştırılırsa patlama meydana gelir. C) Oksijene % 2,3 ile % 93 oranında asetilen karıştırılırsa patlama meydana gelir. D) Asetilen tüp içinde karbon ve hidrojene ayrıldıktan sonra, tutuşma ve yanma olmadan, 11 misli bir basınç artışıyla infilak eder. 50. I- Elektrik akımının/geriliminin kesilmesi II- İletkenlerin kısa devre edilmesi III- İletkenlerin topraklanması Yeraltı kablolarında yapılacak bir çalışmada, yukarıdaki işlemlerden hangilerinin yapılması gereklidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III 51. I- Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır. II- Topraklama devresi, yüksek dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır. III- Topraklama devresi meydana gelebilecek en büyük hata akımı dikkate alınarak ölçülendirilmelidir. IV- Topraklama devresi meydana gelebilecek en küçük hata akımı dikkate alınarak ölçülendirilmelidir. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve III B) II ve IV C) II ve III D) I ve IV 48. DIN 8541 e göre oksijen ve asetilen hortumlarının işaretlendirmelerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Oksijen gaz hortumu mavi işaretlenir. B) Diğer yanmayan gazlar için hortuma yeşil renk işaretlenir. C) Yanıcı gazlar (sıvılaştırılmış gazlar hariç) için hortuma kırmızı işaret verilir D) Tüm yanıcı gazlar (sıvılaştırılmış gazlar dâhil) için hortumun dış kısmına yarısı kırmızı yarısı turuncu renk işaretlenir. 52. Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulmasında, araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak B) Depoları korozyona karşı korumak C) Aracın elektrik sistemini korumak D) Statik elektriklenmeyi önlemek 8

9 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 53. Aşağıdakilerden hangisi statik elektrik birikmelerine karşı alınacak güvenlik önlemlerinden değildir? A) Yük gidericileri ve nötralizatörler kullanılmalıdır. B) Sentetik akaryakıt kapları yalıtkan maddelerle kaplanmalıdır. C) Titanyum, Alüminyum ve Magnezyum ince tozlarının taşındığı yerlere statik elektrik dedektörleri konulmalıdır. D) Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerler yüklü oldukları statik elektrikten tamamen arındırılmadıkça dolum yerlerine sokulmamalıdır. 54. Elektrikle ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 150 kw-400v Elektrik iç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir? A) En az 3 veya 4 yıl elektrikle ilgili yüksek teknik öğrenim görenler B) En az 2 yıllık elektrik ile ilgili yüksek teknik öğrenim görenler C) Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrikle ilgili mesleki teknik öğrenim görenler D) Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik ile ilgili bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar 55. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nde yer alan Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün..., dinamik deneyde ise... olması gerekir. cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) en az 1,5 katı / en az 1,25 katı B) en az 1,1 katı / en az 1,25 katı C) en az 1,25 katı / en az 1,5 katı D) en az 1,25 katı / en az 1,1 katı Makine sadece ilgili operatör tarafından kullanılacak 2- Makine ve tezgâh durdurulacak 3- İlgililere haber verilecek 4- Arıza durumu bir levha asılarak belirtilecek Bir tezgâh veya makinede, arıza veya bunların koruyucusunda bir kusur ve yetersizlik görüldüğü hâllerde yapılacak işler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerindeki makine ve tezgâhlarda alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir? A) Tahrik makinelerinin bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatı ve bütün tezgâh ve makinelerin tehlikeli olan kısımları, uygun şekilde korunmuş olacaktır. B) Transmisyon tertibatı ile tezgâh ve makinelere ait koruyucular ancak kontrol, ayar, bakım ve onarım sırasında kaldırılacak ve işin bitiminde derhâl yerine takılacaktır. C) Aşırı hız artışları nedeniyle tehlikeli olabilen tahrik makinelerinde, otomatik hız sınırlayıcıları (regülatör) ile bunların bozulması hâlinde, otomatik olarak makineyi durduracak tertibat bulunacaktır. D) Makine ve tezgâh koruyucuları döküm, profil demir veya tel kafesten olacak ahşap, plastik gibi dayanıksız malzemeler kullanılmayacaktır. 58. Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir maddeyle kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacak ve bu aletlerin üzerlerinde,..., sürekli olarak basılması gereken... bulunacaktır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir? A) devreyi açık tutmak için, kontaktör B) devreyi kapalı tutmak için, enterüptör C) devreyi açık tutmak için, transformatör D) devreyi kapalı tutmak için, bıçaklı elektrik anahtarı 59. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hâllerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır. B) Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde, bakım ve onarım sırasında boşa alınan kayışlar, sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır. C) İş yerlerinde bakım ve onarım işleri, ilgili yerlerdeki çalışmalar durdurulmadan kesinlikle yapılmayacaktır. D) Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır.

10 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 60. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan merdivenler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği 50 santimetre olabilir. B) Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan merdivenlerin eğimleri 55 derece olabilir. C) Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır. D) Basamakları noksan, yerinden oynamış yahut çatlak veya kırık olmayacaktır. 61. Yangının çeşidine uygun söndürücü malzemeler kullanılması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A Sınıfı Yangınlar: öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu B) B Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü C) D Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli D) C Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli 62. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik e göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisi tam veya kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorunda değildir? A) Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklar B) Yapı yüksekliği m yi geçmeyen apartmanlar C) Toplam kullanım alanı 2000 m 2 nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri D) Yatak sayısı 200 ü geçen otel, pansiyon ve misafirhaneler Aşağıda belirtilen bina tehlike sınıflamalarından hangisi yanlıştır? A) Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m 2 den büyük olmayan yerlerdir. B) Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerdir. C) Çok tehlikeli yerler: Çok tehlikeli yangın yüküne ve yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu çok tehlikeli yerlerdir. D) Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir. 64. Soğutarak yangın söndürme yöntemlerinden birisi olan kuvvetli üfleme yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. B) Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir. C) Bu tür söndürmeler büyümüş yangınlarda kullanılmaz. D) Bu tür söndürme ile yangının oksijenle teması kesilerek veya azaltılarak söndürme işlemi yapılır. 65. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik te yer alan Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak... ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde... olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren... hazırlanır. cümlelerindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) takip edilebilmesi / yılda en az bir defa / tatbikat raporu B) teftişi / işveren de başta / işveren imzalı tutanak C) Bakanlığa bildirilmesi / aylık periyotlarla / acil durum uygulama dosyası D) yenilenmesi / ayda en az bir defa / acil durum tatbikatları defteri

11 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 66. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik te yer alan İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğ de belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye b) Yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 50 / 50 / 50 B) 50 / 40 / 30 C) 30 / 40 / 50 D) 35 / 50 / Güvenlik ve sağlık işaretlemelerinde kullanılacak levhaların asgari temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? A) Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir. B) İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır. C) İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır. D) Farklı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenlemeler de anlamını belirli hâle getirmeyecekse, kullanılan piktogram ve semboller birbirinin aynısı olabilir. 68. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ne göre havalandırmaya ilişkin Havalandırma ile ilgili değerler... ölçülecek ve ölçüm sonuçları kaydedilecektir. Havalandırma sisteminin gerekli detaylarını içeren bir havalandırma planı hazırlanacak,... güncellenecek ve işyerinde hazır bulundurulacaktır. ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 69. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik te yer alan Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından... veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) lokal veya genel havalandırma sistemi B) kimyasal, biyolojik C) uygun ventilasyon D) uygun aspirasyon 70. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre basınçlı kaplarla ilgili Basınçlı kaplarda temel prensip olarak... yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının... ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) basınç deneyi / kademeli olarak artırılması B) hidrostatik test / 1,5 katı C) hidrolik deney / 10 katı D) deney / 3 katı 71. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda yapılan boyama veya boya temizleme işlerinde alınacak önlemlerden değildir? A) Tam yüz maskesi veya hava beslemeli bir başlık giyilecektir. B) Fenalık hissedilince hiç zaman kaybetmeden bulunulan yerden çıkılacaktır. C) Tanklarda buharı tankın içinden çekebilen veya tahliye edebilen, düzenek kullanılacaktır. D) Tank veya depoya girildiğinde içerideki havanın solunuma elverişli olduğundan emin olunacaktır. A) periyodik olarak / periyodik olarak B) her gün / hava kalitesinin durumuna göre C) üç saatte bir / günde bir D) yaz-kış / gece-gündüz 11

12 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 72. I- Aydınlatma II- Yansıma ve parlama III- Gürültü IV- Radyasyon Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri çalışma ortamında bulunan unsurlardır? A) I, II, III ve IV B) I ve II C) I, II ve III D) Yalnız II 73. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre yapı iskelelerinde köprü görevi yapacak geçitlerin genişliği en az ne kadar olmalıdır? A) 50 cm B) 60 cm C) 70 cm D) 75 cm 74. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre 10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, kaç metrede bir dinlenme platformu yapılmalıdır? A) 6 B) 8 C) 10 D) I- Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkca sınırlandırılacak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konularak ve geceleri sarı ışıklarla aydınlatılacaktır. II- Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve deliklere korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun şekilde kapatılacaktır. III- Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, gelişi güzel atılmayacak ve ortaklıkta bulundurulmayacaktır. IV- Yapı işlerinde yalnızca gündüz çalışılacaktır. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre, yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV 77. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre konglomera gibi kendini tutan zeminlerde 150 santimetreden daha fazla yapılan şevsiz kazılarda kazının yan yüzeylerini desteklemek için kullanılan kalas iksaların başlarının kazı üst kenarından ne kadar yukarıya çıkartılmalıdır? A) 20 santimetre B) 15 santimetre C) 10 santimetre D) 5 santimetre 75. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre kazı toprağını dışarı taşımak için kullanılacak araçların kullanacağı rampa eğimi en fazla ne kadar olmalıdır? A) 30º B) 35º C) 40º D) 45º 78. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre çelik borulu iskelelerde düşey ve yatay borulardaki ekler en çok kaç metre aralıklarla yapılabilir? A) 2 B) 3 C) 6 D) I- Yüksekte çalışırken emniyet kemeri sepet korkuluklarına bağlanır. II- İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemelerden imal edilir. III- İskelelerde güvenli bağlantı noktası ankraj olarak isimlendirilir. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I ve II 12

13 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 80. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre kalıp sökme işlerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kalıp malzemesinin yere indirilmesinde dengede olabilmesi için iki noktasından bağlanarak indirilmelidir. B) Sökme işlemi en çok üç aksın dikmeleri alınarak yapılır. C) Söküm sırasında, söküm yerine sürücüden başka işçilerin girilmesine izin verilmez. D) Sökülen kalıp malzemesi uygun şekilde istif edilir 84. Kadınların, yaşı ne olursa olsun maden ocaklarında yer altı işlerinde çalıştırılamaz. hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer alır? A) Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik te B) 176 sayılı ILO Sözleşmesi nde C) 155 sayılı ILO Sözleşmesi nde D) 45 sayılı ILO Sözleşmesi nde 81. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ne göre derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bucurgatlar veya vinçlerin fren tertibatı olmalı ve motorla işletilmelidir? A) 10 metre B) 12 metre C) 20 metre D) 25 metre 82. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük e göre lağım deliğinde patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan kuşkulanıldığı takdirde öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Emniyet tedbirleri alınarak çalışmalara tekrar başlanır. B) Patlamayan lağımlar işaretlenir ve tekrar patlatılır. C) Elektrikle ateşlemede en az 5 dakika ile ateşlemede en az bir saat geçmeden ateşleme alanına kimse giremez. D) Lağımı delen usta tarafından, patlamamış lağım deliğinin en az 80 santimetre yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir. 83. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük e göre mekanik olarak çalışılan açık işletmelerde, kademe düzlüğü nasıl olmalıdır? A) Atımlardan sonra bile, makinelerin rahatlıkla ve güvenle manevra yapabilmelerine olanak verecek ve çalışanlar için tehlike oluşturmayacak genişlikte olmalıdır. B) Kademe düzlüğü genişliği en az 15 metre olmalıdır. C) Kademe düzlüğü genişliği, en az kullanılan ekskavatörlerin genişliği kadar olmalıdır. D) Kademe düzlüğü genişliği kademe boyuyla orantılı olmalıdır Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük te yer alan Ocaklarda çalışan işçilerin,... kişiden az olmamak üzere, en az..., gerektiğinde kurtarma işinde görevlendirilmek üzere, önceden eğitilir. ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 10 / % 1 i B) 5 / % 2 si C) 10 / % 3 ü D) 3 / % 5 i 86. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük e göre bina ve tesislere yakın açık işletmelerde, kademeli ateşleme sağlayan yöntemlerle yapılacak büyük atımlarda kullanılabilecek kapsülün adı nedir? A) Gecikmeli B) Adi C) Fitilli D) Emniyetli 87. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük te yer alan Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm işçiler, çalışma süresince, yanlarında... taşımak zorundadırlar. ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Oksijen tüpü B) Gaz maskesi C) Toz maskesi D) Karbonmonoksit maskesi

14 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A 88. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük e göre Grizu tehlikesi olan ocaklarda aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda, metan oranı..., bunların bağlandığı hava dönüş yollarında... geçemez. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) % 0,5 u ve % 1 i B) % 1,5 u ve % 1 i C) % 1,5 u ve % 2 yi D) % 1 i ve % 2 yi 92. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nde yer alan İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölge ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır? A) Tehlikeli bölge B) Sağlıksız saha bölgesi C) İş istasyonu bölgesi D) Tedbir ve önlem bölgesi 89. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik te yer alan Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri;..., maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) riskin derecesi B) kullanım saatleri C) maruziyet şiddeti D) koruyucu donanımın malzemesi 93. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nde yer alan Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa,... daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her... kontrol edilir. cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) güvenlik kat sayısı / hafta B) güvenlik halatı / on beş günde bir C) düşük güvenlik halatı / saat başı D) emniyet kat sayısı / çalışma günü 90. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik te yer alan İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde... ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) CE işareti B) Garanti belgesi C) Tip onayı belgesi D) TSEK belgesi 91. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nde yer alan İş ekipmanlarının, bu Yönetmelik te öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır? 94. Makina Emniyeti Yönetmeliği esaslarına göre makine talimatlarının hazırlanması ile ilgili aşağıda verilen genel ilkelerden hangisi yanlıştır? A) Orijinal talimatların başka bir dilde olması hâlinde o konuda eğitim verilmelidir. B) Talimatların içeriği yalnızca makinelerin amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir. C) Makinelerin kullanılacağı ülkenin resmî dili/dillerinde Orijinal talimatların bulunmadığı durumlarda, imalatçı veya yetkili temsilcisi veya bu makineyi getiren kişi tarafından söz konusu bölgedeki geçerli dile çeviri sağlanmalıdır. D) Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makineler için, kullanım talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek genel eğitim seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır. A) Güvenli kontrol B) Periyodik kontrol C) Belirli-belirsiz kontrol D) Deney ve test kontrolü 14

15 A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A Kalıtsal ve sosyal çevre 2- Kişinin hatası 3- Güvensiz hareket ve koşullar 4- Kaza 5- Yaralanma Yukarıda verilenlere göre, Heinrich in Domino Teorisi nde, kazaya neden olan olayların dizisi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A) B) C) D) İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre, işveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç kaç ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir? A) Altı B) Dört C) İki D) Bir 97. İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma koşullarında değişiklik olması gerektiği hâllerde, bu değişikliği yapabilmesi için aşağıdaki hangi hususları göz önünde bulundurmak zorunda değildir? A) Üretim kalitesinin yükseltilmesi B) İşyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi C) Çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi D) Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri 98. I- Kadın işçinin kocası da işin postalar hâlinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir. II- Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, karşılanmaz. III- Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür. Yukarıda ifadelerden hangileri doğrudur? 99. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yer alan İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde görevlendirilenler; Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalışanlarla... hareket ederler. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) mutlak bir çıkar birliği içerisinde B) iletişime açık ve iş birliği içerisinde C) menfaat birlikteliği içerisinde D) ekonomik çıkarları gözeterek 100. I- Eğitim programlarının hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görüş alınır. II- İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır. III- İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır. IV- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre eğitim programının hazırlanmasında yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) II, III ve IV TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III 15

16 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 18 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. c 2. d 3. b 4. d 5. c 6. d 7. a 8. b 9. c 10. a 11. c 12. d 13. c 14. a 15. c 16. d 17. b 18. a 19. a 20. c 21. d 22. b 23. b 24. a 25. c 26. b 27. d 28. c 29. a 30. b 31. a 32. b 33. d 34. c 35. b 36. c 37. c 38. b 39. a 40. c 41. c 42. d 43. b 44. a 45. a 46. c 47. d 48. b 49. a 50. d 51. a 52. d 53. b 54. a 55. d 56. c 57. d 58. b 59. c 60. a 61. c 62. b 63. c 64. d 65. a 66. c 67. d 68. a 69. a 70. b 71. d 72. a 73. b 74. c 75. b 76. d 77. a 78. c 79. d 80. b 81. d 82. c 83. a 84. d 85. c 86. a 87. d 88. b 89. a 90. a 91. b 92. a 93. d 94. a 95. b 96. d 97. a 98. c 99. b 100. d

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/20 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. 4857 sayılı İş Kanunu na göre analık hâlinde çalışma ile ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/18 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. I- Kimyasal bileşimi II-Partikül büyüklüğü III-Havadaki toz konsantrasyonu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL

Detaylı

2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI K TURU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP IFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 dayın

Detaylı

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 B S-1) Madenlerde zorunlu çalışmayı kaldıran 1869 Tarihli mevzuat hangisidir? A) Dilaver paşa Nizamnamesi B) Maadin Nizamnamesi C) Havza-i Fahmiye Teamülnamesi D) Hiçbiri

Detaylı

www.batiegitim.com.tr

www.batiegitim.com.tr KİTAPÇIK TÜRÜ A www.batiegitim.com.tr 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BATI EĞİTİM İŞYERİ HEKİMLİĞİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI - I 27.04.2013 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR

Detaylı

2 TEMMUZ2011 Saat: 10.00

2 TEMMUZ2011 Saat: 10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP: B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı