Maninin Faktör Analizine Dayal ı Fenomenolojik Alt Tipleri ÖZET. pecya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maninin Faktör Analizine Dayal ı Fenomenolojik Alt Tipleri ÖZET. pecya"

Transkript

1 Maninin Faktör Analizine Dayal ı Fenomenolojik Alt Tipleri Gamze SÖNMEZ *, Murat ERKIRAN **, Yasemin CENGIZ ***, Zeynep ALANTAR ****, Selime ÇELIK ****, Muharrem YAMAN ***** ÖZET Amaç: Bu çal ışmada faktör analizi temel alınarak maninin fenomenolojik alt tipleri incelenmi ştir. Yöntem: Çal ışma kapsam ına DSM-IV SCID l' e göre iki uçlu duygudurum bozuklu ğu (şimdiki epizod-mani-mikst) tanısı konan, ardışık 75 hastadan oluşturulmuştur. Sosyodemografik ve klinik özellikleri de ğerlendiren yarı yapılandırılm ış soru formu, Young Mani Derecelendirme Ölçe ği, Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Pozitif Belirtileri Derecelendirme ölçe ği ve Klinik Global De ğerlendirme Ölçeği ile değerlendirilmişlerdir. Genel tıbbi duruma bağlı duygudurum bozuklu ğu olanlar, alkol-madde kullanım ına bağlı duygudurum bozuklu ğu olanlar, nörolojik hastalığı olanlar, mental retardasyonu olanlar, okuma yazma bilmeyenler çalışma dışı b ırakılm ışlardır. Hastalara hastalık şiddetini değerlendirmek üzere YMDÖ, PANSS, MADRS ve CGI ölçekleri verilmi ştir. Sonuç: Çalışmam ızda literatürdeki araştırma bulgularıyla uyumlu olarak maninin klasik görünümünün d ışında disforik, psikomotor h ızlanma ve psikoz alt tiplerin daha yüksek oranda saptanm ış olduğu bulunmu ştur. Anahtar kelimeler: Temperament, mizaç özellikleri, maninin fenomenolipik alt tipleri Düşünen Adam; 2004, I7(2):76-81 ABSTRACT Objective: In this study by using factör analizing method we search for phenomenologic subtypes of mania. Method: In this study we included 75 patient according to who meat the chriterias of DSM IV bipolar disease (new episod-mania-mixt) by using SCID-I. Half sttuctured question form used to work on social demographical&clinical sign, YMDÖ, PANSS, MADRS, CGI. In this study we excluded patient who has mania due to general medical condition, mania because of alcohol and drug abuse, nörological diseased patients, MR-patients& patient who is not educated in order to deside the level of disease we use YMDÖ, PANSS, MADRS, CGI. Conclusion: In our study; according to literature, more than clasical view of mania disforia, high PMA, psikosis subtypes were found high amount. Key words: Temperament, phenomenologic subtypes of mania Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Psikiyatri Birimi, Uz. Dr.*, 9. Psikiyatri Birimi, Uz. Dr.**, Psikiyatri Klini ği, Uz. Dr.***, 3. Psikiyatri Birimi, Asist. Dr.**", 3. Psikiyatri Birimi Klinik Şefi, Uz. Dr.***** 76

2 Sönmez, Erk ıran, Cengiz, Alantar, Çelik, Yaman GIRIŞ Manik sendromun klinik alt tiplerinin tan ımı Kraepelin'e (1921) dek uzanmaktad ır. Kraepelin, ta şkın duygudurum, psikomotor ajitasyon ve grandiosite gibi maninin çekirdek bulgulann ın yanıs ıra psikotik, depresif ve labil özelliklerin de yüksek oranda bulunduğunu vurgulam ıştır. Kraepelin, manik ve depresif durumlar aras ında bir devaml ıl ık bulunduğunu öngörmü ş, bu görü şünü klinik gözlemler, uzunlamas ına gidi ş ve aile öyküsüne dayanarak ondokuzuncu yüzy ıl sonlarında ortaya atmıştır. Hastal ığı depresyonla ba şlayan bir çok hastan ın daha sonra maniye döndü ğünü veya tersinin geçerli oldu ğunu, bazı depresyonlu hastalar ın hipomaniye varan derecede kayma gösterdi ğini ancak daha ileri gitmediğini, baz ılarının ise mani veya a ğır depresyon göstermeden siklik (döngüsel) gidi ş gösterdiğini, öte yandan manik depresif hastalarla benzer mizaç özellikleri gösterdiklerini ortaya koymu ştur. Daha önemlisi birçok hastada mani ve depresyonun ayn ı epizod içinde karışık bir halde bulundu ğunu öne sürmüştür. Maninin faktör analizine dayal ı fenomenolojik alt tiplerini belirlemeye yönelik ilk çal ışmalar, az say ıda olgu içeren örneklemlere sahiptiler (Beigel ve Murphy 1971, Loudon ve ark. 1977, Double 1990). Bununla birlikte Beigel ve Murphy (1971), 30 olgu ile gerçekle ştirdikleri çal ışmalarında maninin birbirinden farkl ı iki görünümü olduğunu, paranoid-destrüktif ve kabarm ış-grandiöz tiplere aynlabilece ğini belirtmi şlerdir. Double (1990) 81 olgudan olu şan örneklemde maninin faktör boyutlar ın ı araştırdığı çalışmada duygudurum kabarmas ı ve saldırganl ık olarak iki ana boyut bulmu ştur. Cassidy ve arkada şları (1998) standart olmayan 20 maddeli bir derecelendirme ölçe ği ile manik belirtilerin faktör analizini yapt ıkları araştırmada 204 manik, 33 mikst yatan hastada 5 ortogonal faktör saptamışlardır. İlk ve en güçlü faktörün depresif duygudurum, dengesizlik, suçluluk dü şünceleri, anksiyete ve intihar düşünce ve eylemleri ile belirli disfori kümesi olduğunu; diğer faktörlerin s ıras ı ile psikomotor h ızlanma, psikoz, zevk veren etkinliklere a şırı kat ılma ve irritabl sald ırganl ık olduğunu belirtmi şlerdir. Dilsaver ve arkadaşlan (1999) yat ırılarak tedavi alt ı- na al ınmış olan 105 hastadan olu şan grupta 4 ortogonal faktör bulmu şlard ır. Bunlan s ıras ıyla depresif durum kümesi, uyku bozukluğu kümesi, manik aktivasyon kümesi ve irritabilite-paranoya kümesi olarak saptamışlardır. Bu çal ışmada faktör analizi temel al ınarak maninin fenomenolojik alt tipleri incelenmi ştir. GEREÇ ve YÖNTEM Örneklem Bu çal ışman ın örneklemi, Bak ırköy Ruh Sağl ığı ve Hastal ıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Psikiyatri Birimlerinde A ğustos 2002 ile Şubat 2002 tarihleri aras ında yat ınlarak tedavi görmekte olan, DSM-IV tanı ölçütlerine göre (Amerikan Psikiyatri Birliği 1994) iki uçlu duygudurum bozuklu ğu ( şimdiki epizod-mani-mikst) tan ıs ı konan, ard ışık 75 hastadan olu şturulmu ştur. ÇALIŞMADA KULLANILAN ÖLÇEKLER: 1. Yazar tarafından geliştirilmi ş, olguların sosyodemografik ve klinik özelliklerini de ğerlendiren yar ı yap ıland ırılmış soru formu 2. DSM-IV Eksen I Bozukluklar ı İçin Yap ılandınlmış Klinik Görü şme (SCID-I) 3. Young Mani Derecelendirme Ölçe ği 4. Montgomery-asberg Depresyon derecelendirme Ölçeği 5. Pozitif Belirtileri Derecelendirme Ölçe ği 6. Klinik Global Izlenim Ölçeği işlem Olgular, klini ğe kabul edildiklerinden sonraki ilk 3 gün içinde, tamlan SCID-I duygudurum modülü ile kesinle ştirildikten sonra yazar taraf ından geli ştirilmiş olan sosyodemografik ve klinik özellikleri değerlendiren yar ı yapılandınlmış soru formu, Young Mani Derecelendirme Ölçe ği, Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçe ği, Pozitif Belirtileri Derecelendirme ölçe ği ve Klinik Global De ğerlendirme Ölçeği ile değerlendirilmi şlerdir. Genel t ıbbi duruma bağlı duygudurum bozuklu ğu olanlar, alkolmadde kullanımına bağl ı duygudurum bozuklu ğu 77

3 Sönmez, Erk ıran, Cengiz, Alantar, Çelik, Yaman olanlar, nörolojik hastal ığı olanlar, mental retardasyonu olanlar, okuma yazma bilmeyenler çal ışma d ışı b ırakılmışlard ır. Hastalara hastal ık şiddetini değerlendirmek üzere YMDÖ, PANSS, MADRS ve CGI ölçekleri verilmi ştir. istatistiksel analiz Deneklere uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler SPSS for windows veri taban ına aktar ılmışt ır. Kategorik deği şkenler için ki-kare testi uygulanm ış, gerekli durumlarda Fisher'in kesin ki-kare testi uygulanmıştır. İki grubun ortalamalar ının karşılaştınlmas ında normal da ğılım gösteren devaml ı deği şkenlere student t-testi, gerekli dur:mlarda Mann Whitney U testi uyguland ı. Olgulara uygulanan ölçeklerden; YMDÖ'den al ınan " konuşma h ız ı ve miktarı, düşünce yap ı bozukluğu, yükselmiş duygudurum, hareket ve enerji art ışı, dü şünce içeriği, irritabilite, y ıkıc ı sald ırgan davran ış, uyku, içgörü ve cinsel ilgi" maddeleri; MADRS'den al ınan " ifade edilen keder, görünen keder, kötümser dü şünceler, hissedememe, intihar düşünceleri, içsel gerginlik, dikkatini toplamakta güçlük ve d ış- görünüm " maddeleri; PANSS'dan al ınan " sannlar, varsan ılar, büyüklük duygular ı, şüphecilik-kötülük görme ve dü şmanca tutum" maddelerinden olu şturulan toplam 23 maddenin (principal component) komponent (faktör) analizi yap ılmışt ır. Varimax döndürme uyguland ıktan sonra 6 komponent faktör (semptom kümesi) bulunmuştur. Saptanan faktörlere ait ham bulgular ın madde yükleri, Varimaks dönü ştürmesiyle hesaplanm ıştır. BULGULAR Olguların şimdiki epizod tipleri incelendiğinde manik epizod % 43.1, mikst epizod % 4.2, psikotik özellikli manik epizod % 48.6, psikotik özellikli mikst epizod % 4.2 olarak bulunmu ştur. (Kar şılaştırma yapabilmek için epizod tipleri miskt ve manik epizod olarak ikiye aynlm ışt ır. Bir sonraki tabloda sonuçlar verilmi ştir). YMDÖ'den al ınan " konu şma hız ı ve miktarı, dü şünce yap ı bozukluğu, yükselmi ş duygudurum, hareket Tablo 1. Çal ışmaya al ınan olgular ın şimdiki epizod dağıl ımlar ı. Toplam Şimdiki epizod Manik epizod Say ı 31 Yüzde 43.1 % Mikst epizod Sayı 3 Yüzde 4.2 % Manik epizod Sayi 35 (psikotik özellikli) Yüzde 48.6 % Mikst epizod (psikotik Sayı 3 özellikli) Yüzde 4.2 % Toplam Say ı 72 Yüzde % Tablo 2. Çalışmaya al ınan olgular ın şimdiki epizod da ğıl ımlar ı. Toplam Şimdiki epizod Psikotik özellikli değil Say ı 34 Yüzde 47.2% Ki-kare Ki-kare testi Psikotik özellikli Say ı 38 Yüzde 52.8% Toplam Sayı 72 Yüzde 100.0% ve enerji art ışı, düşünce içeriği, irritabilite, y ıkıcı sald ırgan davran ış, uyku, içgörü ve cinsel ilgi" maddeleri; MADRS 'den al ınan " ifade edilen keder, görünen keder, kötümser dü şünceler, hissedememe, intihar düşünceleri, içsel gerginlik, dikkatini toplamakta güçlük ve d ış görünüm " maddeleri; PANSS'dan al ı- nan " sanr ılar, varsan ılar, büyüklük duygular ı, şüphecilik-kötülük görme ve dü şmanca tutum" maddelerinden oluşturulan toplam 23 maddenin komponent (faktör) analizi yap ılm ışt ır. Varimax döndürme uyguland ıktan sonra 6 komponent faktör (semptom kümesi) bulunmu ştur. Bunlardan; Birincisi; - ifade edilen keder ( 0.940) - görünen keder (0.854) - kötümser dü şünceler (0.839) SD 78

4 Sönmez, Erk ıran, Cengiz, Alantar, Çelik, Yaman Tablo 3. Komponent (Faktör) analizi. Komponent Ölçek Madde Disfori Psikomotor h ızlanma Psikoz İrritabilite Düşmanca tutum İçgörü (% 21.9) (%15.9) (%8.1) (%6.7) (%5.4) (%4.8) Ifade edilen keder Görünen keder Kötümser dü şünceler Hissedememe Intihar dü şünceleri İçsel gerginlik Konuşma hızı ve miktar ı Dü şünce yap ı bozukluğu Yükselmiş duygudurum Hareket ve enerji art ışı Dikkatini toplamakta güçlük D ış görünüm Dü şünce içeriği Sannlar Varsan ılar Büyüklük duyguları İrritabilite Y ıkıcı sald ırgan davran ış Şüphecilik kötülük görme Uyku Dü şmanca tutum İçgörü Cinsel ilgi hissedememe (0.818) - intihar dü şünceleri (0.655) - içsel gerginlikten (0.424) maddelerinden olu şan DİSFORİ kümesi varyans ın % 21.9'unu, İkincisi; - konu şma hız ı ve miktar ı (0.787) - dü şünce yap ı bozukluğu (0.787) - yükselmi ş duygudurum (0.656) - hareket ve enerji art ışı (0.620) - dikkatini toplamakta güçlük (0.551) - dış görünüm (0.428) maddelerinden olu şan PSIKO- MOTOR HIZLANMA kümesi varyans ın % 15.9'unu, Üçüncüsü; - dü şünce içeriği (0.828) - sanr ılar (0.748) - varsan ılar (0.662) - büyüklük duygulan (0.615) maddelerinden olu şan PSIKOZ kümesi Varyans ın 'ini % 8.1'ini, oluşan İRRİTAB İLİTE kümesi varyans ın % 6.7'sini, Beşincisi; - şüphecilik-kötülük görme (0.704) - uyku (0.522) - düşmanca tutum (0.480) maddelerinden olu şan DÜŞMANCA TUTUM kümesi varyans ın % 5.4'ünü, Alt ınc ısı; - içgörü (0.492) - cinsel ilgi (-0.696) maddelerinden olu şan İÇGÖRÜ kümesi varyans ın % 4.8'ini olu şturmaktad ır. Yukarda belirtilen faktörler toplam varyans ın % 63'ünü aç ıklamaktayd ı. Komponent faktörlerin ve aç ıkladıkları varyans yüzdeleri tablo da görülmektedir. Cinsel ilgi ile içgörü aras ında negatif bir korelasyon ilişkisi saptanm ıştır. Diğer faktörler ve ölçek maddeleri aras ında pozitif korelasyon ili şkisi saptanmış olup tabloda görülmektedir Dördüncüsü; - irritabilite (0.849) - yıkıcı sald ırgan davran ış (0.753) maddelerinden TARTIŞMA Kraepelin (1921), afektif bozuklu ğu olan hastalarda- 79

5 Sönmez, Erk ıran, Cengiz, Alanlar, Çelik, Yaman ki premorbid ki şilik özelliklere dikkati çeken ilk yazard ır. Baz ı kişilik özelliklerinin afektif epizodlann tekrarlamalar ına neden olabilece ğini ortaya koymu ş ve ayrıca afektif epizodlann bunlardan do ğduğunu belirtmi ştir (Kraepelin 1921). Kraepelin, bipolar hastal ığı manik, depresif ve mikst durumlar olarak bölmü ş ve aynca maninin depresif ve labil özelliklerini tan ımlamıştır. Daha sonraki araştırmac ılar manideki disforik belirtilere i şaret etmişler, 4 klasik tan ımlay ıc ı özelliği belirtmişlerdir: Öforik duygudurum, psikomotor h ızlanma, grandiosite ve irritabl sald ırganl ık. Diğer birçok çal ışmada da bipolar bozukluk spektrumunun mizaç özellikleri ile geni şletilmesi hedef al ınmışt ır. Maninin, faktör analizine dayal ı önceki çal ışmalar ında ise Kraepelin'in belirttiği gibi iki manik alt tip; paranoid-destrüktif ve öforik-grandiöz tipleri ileri sürülmü ştür. Sonraki çal ışmalar bu bulgulan desteklemi ş olsa da örneklem say ıların ın küçük olmas ı genelleme yapmay ı güçle ştirmektedir (Double 1990). Bu çal ışma, iki uçlu duygudurum bozuklu ğu olgularında faktör analizine dayal ı semptomatolojik alt tipleri belirlemeye yönelik olarak yap ılmıştır. Günümüze kadar yap ılan çal ışmalar maninin klasik görünümünün olduğu kadar disforik ve paranoid-destrüktif görünümlerinin de önemli oranda ağırlık taşıdığın ı göstermektedir (Cassidy ve ark. 1998, Perugi ve ark. 2001). Bizim çal ışmam ızda faktör analizi ile 6 komponent faktör bulunmu ştur. Birinci faktör disfori faktörü (% 21.9), 2. faktör psikomotor h ızlanma faktörü (% 15.9), 3. faktör psikoz faktörü (% 8.1), 4. faktör irritabilite faktörü (% 6.7), 5. faktör dü şmanca tutum faktörü (% 5.4) ve 6. faktör içgörü faktörüdür (% 4.8). Cinsel ilgi ile içgörü aras ındaki korelasyon ili ş- kisi dışındaki diğer faktörler ve ölçek maddeleri aras ında pozitif korelasyon ili şkisi saptanmıştır. Perugi ve arkada şları (1990), depresyonun cinsiyete bağl ı klinik görünümlerini mizaca ait özelliklere odaklanarak ve uzunlamas ına araştırmıştır. Baz ı çal ışmalarda mizaç özelliklerinin mikst atak ortaya ç ıkma ihtimalini etkiledi ği gösterilmi ştir. Dell'Osso ve arkadaşları (1991), mikst ataklann ço ğunun depresif mizaçtan geli ştiğini göstermi ştir. Bu da Akiskal' ın (1992) mikst durumlar ın ortaya ç ıkmas ında mizaç özellikleri ile hastal ık ataklann ın ters uçlarda olmas ı durumunda söz konusu olabilece ği görüşünü destek- lemektedir. Cassidy ve arkada şları (1998), 20 maddeli standart olmayan bir ölçekle, 204 mani (% 86.1)ve 33 mikst durumu (% 13.9) olan yatan hastalarla yapt ıklar ı çal ışmada 5 ortogonal faktör bulmu şlard ır. Birinci ve en güçlü faktör manideki disfori (% 15.6) (depresif duygudurum, labilite, suçluluk, anksiyete ve öz k ı- y ım düşünce ve davran ışları), 2. faktörden 5. faktöre kadar olanlar psikomotor h ızlanma (% 10.7), psikoz (% 10.2), zevk verici i şlevsellikte artma (% 9.8) ve irritabl sald ırganl ıkla (% 10.7) temsil edilmektedir. Yazarlar, bu sonuçlara göre manideki klasik semptom faktörleri görü şünün desteklenmedi ğini göstermişlerdir. Disforik özelliklerin manide en çok göze çarpan faktör oldu ğunu ve dolay ıs ıyla mikst bipolar bozukluğun farkl ı bir durum olabilece ğini öne sürmüşlerdir. Çal ışmam ızda % 91.7'si manik tipte, % 8.3'ü mikst tipte atak olan hastalardan manik sendromu karakterize eden 6 farkl ı psikobiyolojik boyutun 1. (disfori, % 21.9), 2. (psikomotor h ızlanma, % 15.9) ve 3. (psikoz, % 8.1) faktörleri Cassidy'nin çal ışmas ıyla uyuşmaktad ır. Cinsel ilgi ile içgörü aras ındaki korelasyon ili şkisi dışındaki diğer faktörler ve ölçek maddeleri aras ında pozitif korelasyon ili şkisi saptanm ıştır. Bu da manideki klasik semptom faktörleri görü şünün desteklenmedi ğini göstermektedir. Dilsaver ve arkada şları (1999), 37 maddelik bir ölçekle DSM-Ill R tan ı ölçütlerine göre manik epizodu olan 105 yatan hastada faktör analizi yapm ışlard ır. Buna göre 4 faktör bulmu şlard ır: manik aktivasyon, depresif durum, uyku bozuklu ğu ve irritabilite-paranoya. Bu olgulara küme analizi yap ıldığında iki gruba aynlmışlard ır. Birincisi, major depresif bozukluk ve manisi olan hastalar; di ğeri klasik mani olarak aynlm ıştır. Bu çal ışmaya göre manik epizodlann klasik, disforik veya depresif olarak sm ıflanabilece ği ileri sürülmü ştür. Çal ışmam ızdaki en büyük k ıs ıtlay ıc ı faktörler, yakalann farkl ı tedaviler almalar ı ve tek bir atağın kısa periyodu süresince gözlenen semptomlara ba ğl ı yapılmas ıdır. Bu da en büyük farkl ılık olan disfori yokluğunun gözlendiği Serretti ve arkada şlarının 1999'da yapt ıklar ı manik semptomlar ın yaşam boyu varlığı veya yokluğuna yönelik çal ışma ile olan uyumsuzluğu aç ıklayabilmektedir. 80

6 Sönmez, Erk ıran, Cengiz, Alanlar, Çelik, Yaman SONUÇ Faktör analizi yöntemi hastalar ın bulgu ve belirtilerinin, bozukluğun önerilen olas ı Minik alt tiplerinin ele al ınmas ını sağlay ıc ı bir yol sağlamaktad ır. Maninin alt tipleri ve manik-depresif hastal ığın gidişi aras ındaki ili şkiler, prognoz ve tedavi aç ısından önemli bir özellik te şkil etmektedirler. Di ğer ara ştırmac ılar ın gözlemlediği gibi (Cassidy ve ark. 1998) maninin semptomatolojik alt tiplere ayr ılmas ı, farmakolojik yan ıt, biyolojik, Minik bağlantılar ile temel psikopatolojik boyutlarm kombine edilmesi duygudurum bozukluklar ın ı daha farkl ı değerlendirme imkan ı sağlamaktad ır. Bizim çal ışmam ızda 75 say ıda (42 kad ın, 33 erkek) olgu hastal ık alevlenme döneminde fenomenolojik olarak de ğerlendirilmi ştir. Literatürdeki ara ştırma bulgular ıyla uyumlu olarak maninin klasik görünümünün dışında disforik, psikomotor halatima ve psikoz alt tiplerin daha yüksek oranda saptanm ış olduğu bulunmu ştur. Bu sonuçlar göstermektedir ki, klasik maniden ziyade disforik mani bipolar bozuklu ğun ana fenomenolojik alt tipidir. KAYNAKLAR 1.Akiskal HS: Dysthymia and cyclothymia in psychiatric practice a century after Kraepelin. Joumal of Affective Disorders 62:17-31, Akiskal HS, Hirschfeld RMA, Yerevanian BI: The Relationship of Personality to Affective Disorders. Arch Gen Psychiatry, 40: , Akiskal HS, Pinto O: The Evolving Bipolar Spectrum Prototypes I, II, III, and IV. The Psychiatric Clinics of North America, Volume 22, Number 3 September , Akiskal ve ark. 1988, Janicek ve ark. 1993, Bemstein 1996 Cyclothymic and Related Disorders. Depression and Mania, A Georgotas, R Cancro (ed) New York 5. Akiskal HS ve ark: Cyclothymic disorder: validating criteria for inclusion in the bipolar affective group. Am J Psychiatry 134, , Amerikan Psikiyatri Birli ği: Mental Bozukluklann Tan ısal ve Say ımsal El Kitab ı (1994) Dördüncü Bask ı (DSM-IV). Amerikan Psikiyatri Birli ği Washington D. C. Çeviren Köro ğlu E. Hekimler Yayın Birliği, Ankara 7. Angst J, Marneros A: Bipolarity from ancient to modem times: conception, birth and rebirth. Journal of Affective Disorders, 67:3-19, Cassano GB, Akiskal HS, Savino M ve ark: Proposed subtypes of bipolar II and related disorders: With hypomanic episodes (or cyclothymia) and with hyperthymic temperament. Joumal of Affective Disorders 26: , Cassano GB, Akiskal HS, Musetti L ve ark: Psychopathology, temperament, and past course in primary major depressions. Psychopathology 22: , Cassidy F, Forest K, Murry Eve ark: A Factor Analysis of the Signs and Symptoms of Mania. Arch Gene Psychiatry 55:27-32, Coryell W, Endicott J, Keller M, ve ark: Bipolar affective disorder and high achievement: a fan ıilial association. Am.J.Psychiatry 146: , Dilsaver SC, Chen YR, Shoaib AM, ve ark: Phenomenology of Mania:Evidence for Distinct Depressed, Dysphoric, and Euphoric Presentations. Am J Psychiatry 156(3): , Double DB: The factor structure of manic rating scales. Journal of Affective Disorders 18: , Dünya Sağl ık Örgütü: ICD-10 Ruhsal ve Davran ışsal Bozukluklar Sm ıfland ırmas ı. Çeviri ed. Öztürk O, Ulu ğ B Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derne ği Yay ın ı, Ankara, Hantouche EG, Allilaire JP, Bourgeois ML ve ark: The feasibility of self-assessment of dysphoric mania in the French national EPIMAN study. Joumal of Affective Disorders 67:97-103, Hirschfeld RMA: Bipolar Spectrum Disorder: Improving Its Recognition and Diagnosis. J Clin Psychiatry 62 (suppl 14):5-9, Hirschfeld RMA, Klerman GL, Lavori P ve ark: Premorbid Personality Assessments of First Onset of Major Depression. Arch Gen Psychiatry 46: , Karadağ F, Oral T,Yalç ın FA ve ark: Young mani derecelendirme ölçeğinin Türkiye'de geçerlik ve güvenilirli ği. Türk Psikiyatri Dergisi 13(2): , Kay SR, Fiszbein A, Opler LA: The positive and negative syndrome scale (PANSS9 for schizophrenia. Schizophr Bull 13(2):261-76, Kendler KS: Factor Analysis of Mania. Arch Gene Psychiatry 56: , Kilzieh N, Akiskal HS: Rapid-Cycling Bipolar Disorder. The Psychiatric Clinics of North America 22(3): , Kostakoğlu (An ıl) AE, Batur S, Tiryaki A ve ark: Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçe ğinin (PANSS) Türkçe Uyarlamas ın ın Geçerlilik ve Güvenilirli ği. Türk Psikoloji Dergisi 14:23-32, Kraepelin E: Manic Depressive Insanity and Paranoia, RM Barclay, Translator, GM Robertson, Editor. Livingstone, Edinburg Manning JS, Haykal RF, Akiskal HS: The Role of Bipolarity in Depression in the Family Practice Setting. The Psychiatric Clinics of North America 22(3): , Marneros A: Expanding the group of bipolar disorders. Journal of Affective Disorders 62:39-44, Marneros A: Origin and development of concepts of bipolar mixed states. Journal of Affective Disorders 67: , Mc Elroy SL, Keck PE Jr, Pope HG ve ark: Clinical and Research Implications of The Diagnosis of Dsyphoric or Mixed Mania or Hypomania. Am J Psychiatry 43: , Mc Pherson H, Herbison P, Romans S: Life Events and Relapse in Established Bipolar Affective Disorder. Br J Psychiatry 163: , Özer SK, Demir B, Tu ğal Ö ve ark: Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçe ği Değerlendiriciler aras ı güvenilirlik ve geçerlik çal ışmas ı 12(3): , Perugi G, Akiskal HS, Micheli C ve ark: Clinical characterization of depressive mixed state in bipolar-i patients: Pisa-San Diego collaboration. Joumal of Affective Disorders 67: , Perugi G, Maremmani I, Toni C ve ark: The contrasting influence of depressive and hyperthymic temperaments on psychometrically derived manic subtypes. Psychiatry Research 101: , Pope HG, Hudson JI: A Supplemental Interview For Forms of Affective Spectrum Disorder Int. J Psychiatry In Medicine 21: , Serretti A, Rietschel M, Lattuada E ve ark: Factor analysis of mania(letter). Archives of General Psychiatry 56: , Torun F, Önder ME, Torun SD ve ark: Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçe ği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. 3P Dergisi 10(4): , Young RC, Bigss T, Ziegler ve ark: A rating scale for mania:reliability, validity, and sensitivity. Br J Psychiatry 133: ,

Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi

Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):157-166 Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi Dr. Murat ERKIRAN 1, Dr. Gamze SÖNMEZ 2, Dr. Cüneyt EVREN 3, Dr. Sema AYTAÇLAR 4, Dr.

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi

Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):164-169 Bipolar Bozuklukta Mizaç İle Klinik Özelliklerin İlişkisi Dr. Sermin KESEBİR 1, Dr. Simavi VAHİP 2, Dr. Fisun AKDENİZ 3, Dr. Zeki YÜNCÜ 4 ÖZET Amaç: Bu çalışmanın

Detaylı

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

Hızlı Döngülü Bipolar I Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri. Temperament in Bipolar I Patients with Rapid Cycling

Hızlı Döngülü Bipolar I Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri. Temperament in Bipolar I Patients with Rapid Cycling 86 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 86-94 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Kerem Şenol COŞKUN Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖZET Amaç: Günümüzde bipolar bozukluğun

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Bipolar Bozukluk Sınıflandırmasında Karma Dönem

Bipolar Bozukluk Sınıflandırmasında Karma Dönem Bipolar Bozukluk Sınıflandırmasında Karma Dönem Ömer Aydemir Celal Bayar Üni. Tıp Fak. Psikiyatri A.D. Kurum ve Kuruluşla İlişki Bildirimi Araştırmacı olarak: 2010:Astra-Zeneca 2011: 2012: Danışmanlık:

Detaylı

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Pınar DEMİRARSLAN*, Peykan G. GÖKALP*, Kültegin ÖGEL**, Ali N. BABAO ĞLU*** ÖZET Bu çalışman

Detaylı

Duygudurum Bozukluklar ile Mizaç Aras nda İlişki Var m?

Duygudurum Bozukluklar ile Mizaç Aras nda İlişki Var m? Türk Psikiyatri Dergisi 24; 15(3):183-19 Duygudurum Bozukluklar ile Mizaç Aras nda İlişki Var m? Dr. Fisun AKDENİZ 1, Dr. Sermin KESEBİR 2, Dr. Simavi VAHİP 3, Dr. Ali SAFFET GÖNÜL 4 ÖZET Amaç: Çal flman

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

pecya Disforik Mani ve Kar ışık Mani (Bir gözden geçirme) GIRIŞ

pecya Disforik Mani ve Kar ışık Mani (Bir gözden geçirme) GIRIŞ (Bir gözden geçirme) Haluk A. SAVAŞ*, Ahmet COŞKUN*, Oğuz ARKONAÇ* ÖZET Bu yaz ıda disforik mani kavram ı, karışık mani ve saf mani tipleriyle ili şkisi Amerikan ve Avrupa psikiyatrisinin bakış açılarıyla

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması

Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması 26 Özgün Araştırma / Ori gi nal Ar tic le DO I: 10.5472/MMJ.2011.02166 Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması

Detaylı

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER Editörler Prof. Dr. Ömer Aydemir - Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu in De erli Türk Hekimlerine Arma an d r. HYB Bas m Yay n 226 PS KOLOJ VE PS K YATR D Z S 36 PS K YATR

Detaylı

( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz)

( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz) ÇOCUKLARDA BİPOLAR DUYGULANIM BOZUKLUĞ ( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz) Bipolar duygulanım bozukluğu ; iki uçlu duygulanım bozukluğu, manik depresif psikoz

Detaylı

BASKIDA. Bipolar Bozuklukta İçgörü İle Klinik Özelliklerin İlişkisi

BASKIDA. Bipolar Bozuklukta İçgörü İle Klinik Özelliklerin İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22( ): Bipolar Bozuklukta İçgörü İle Klinik Özelliklerin İlişkisi BASKIDA Dr. Oya GÜÇLÜ 1, Dr. Orhan KARACA 2, Dr. Bülent YILDIRIM 3, Dr. Mehmet Mustafa ÖZKÖSE 4, Dr. Murat

Detaylı

İNGİLİZCE ÖZET SUMMARY

İNGİLİZCE ÖZET SUMMARY ÖZET Başlık: İlk epizodu depresyon olan Bipolar Bozukluk tanılı hastaların, antidepresan sağaltım altında manik\hipomanik kayma geliştiren ve geliştirmeyen major depresyon tanılı hastalarla, klinik özellikler

Detaylı

Young Mani Derecelendirme Ölçeğinin Türkiye de Geçerlik ve Güvenilirliği

Young Mani Derecelendirme Ölçeğinin Türkiye de Geçerlik ve Güvenilirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 13(2):107-114 Young Mani Derecelendirme Ölçeğinin Türkiye de Geçerlik ve Güvenilirliği Dr. Figen KARADAĞ 1, Dr. E. Timuçin ORAL 2, Dr. Füsun Aran YALÇIN 1, Dr. Evrim ERTEN

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004)

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofrenide Yasam Kalitesi Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofreni: Temel Belirti Kümeleri Pozitif Sanri Varsani Dezorganize konusma Katatoni Sosyal/Mesleksel

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

BİPOLAR HASTALIKTA ALKOL-MADDE KULLANIMI VE ANKSİYETE BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI

BİPOLAR HASTALIKTA ALKOL-MADDE KULLANIMI VE ANKSİYETE BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekim: Doç. Dr.Medaim Yanık 9.Psikiyatri Birimi Klinik Şefi. Doç.Dr.Hüsnü Erkmen

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

Bipolar Bozuklukta İçgörü İle Klinik Özelliklerin İlişkisi 2

Bipolar Bozuklukta İçgörü İle Klinik Özelliklerin İlişkisi 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(4):230-38 Bipolar Bozuklukta İçgörü İle Klinik Özelliklerin İlişkisi 2 Dr. Oya GÜÇLÜ 1, Dr. Orhan KARACA 2, Dr. Bülent YILDIRIM 3, Dr. Mehmet Mustafa ÖZKÖSE 4, Dr. Murat

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Bipolar afektif bozukluk nedir?

Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluğu pek çok kişi farklı şekillerde yaşar. Bazıları şiddetli mutsuzluk ve sadece hafif taşkınlık atakları deneyimlerken, diğerleri son derece şiddetli

Detaylı

pecya Bipolar Duygulan ım Bozukluklarında Hızlı Döngülü Kavramı Aytül GÜRSU HARİRİ *, Gülcan UZUNER ÖZER ** GİRİŞ

pecya Bipolar Duygulan ım Bozukluklarında Hızlı Döngülü Kavramı Aytül GÜRSU HARİRİ *, Gülcan UZUNER ÖZER ** GİRİŞ Bipolar Duygulan ım Bozukluklarında Hızlı Döngülü Kavramı Aytül GÜRSU HARİRİ *, Gülcan UZUNER ÖZER ** ÖZET Psikiyatrik hastalıklar içinde, Bipolar Duygulan ım Bozukluklar ı'mn tedavisi oldukça yüzgüldürücü

Detaylı

pecya Distimik Bozukluk: Gözden Geçirme Yasemin CENGIZ *, Tar ık KUTLAR *, Münevver HACIOĞLU *, Muharrem YAMAN ** ÖZET

pecya Distimik Bozukluk: Gözden Geçirme Yasemin CENGIZ *, Tar ık KUTLAR *, Münevver HACIOĞLU *, Muharrem YAMAN ** ÖZET Yasemin CENGIZ *, Tar ık KUTLAR *, Münevver HACIOĞLU *, Muharrem YAMAN ** ÖZET Distimik bozukluk tan ısal yaklaşımlar, sosyal uyum, klinik görünüm, risk etmenleri, klinik gidi ş ve k ısaca tedavi boyutlarıyla

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarında Afektif Mizaç Farklılıkları; Panik Bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozuklukta Karşılaştırılması

Anksiyete Bozukluklarında Afektif Mizaç Farklılıkları; Panik Bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozuklukta Karşılaştırılması Araştırma Makalesi / Research Article 337 Doi:.474/npa.y6464 Anksiyete Bozukluklarında Afektif Mizaç Farklılıkları; Panik Bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozuklukta Karşılaştırılması Differences in Affective

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** ÖZET Bu çal ışmada Erzurum Yeti ştirme Yard ımda ve aileleri ile birlikte lise çağındaki erkek gençler arasında

Detaylı

Bipolar Bozukluk: Psikoeğitim Doç. Dr. Fisun Akdeniz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Affektif Hastalıklar Birimi Nerede Ne zaman Ne sıklıkta Bipolar bozukluklarda psikolojik Psikoanaliz Grup

Detaylı

pecya Başak ÖZÇEL İK *, Oğuz KARAMUSTAFALİOĞLU *, Neşe ÜSTÜN *, Tamer AKER *, Serhat ÇITAK *

pecya Başak ÖZÇEL İK *, Oğuz KARAMUSTAFALİOĞLU *, Neşe ÜSTÜN *, Tamer AKER *, Serhat ÇITAK * Süregen Psikotik Bozukluğu Olan Hastalar ın Tedavi, Bak ım ve Uyum Sorunlar ı Bağlam ında Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Ara ştırma Hastanesi'ndeki Uygulamalar ve Ya şanan Başak ÖZÇEL İK

Detaylı

pecya Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * GIRIŞ

pecya Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * GIRIŞ Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * ÖZET Uzun zamandan beri dikkat çeken bir konu olan alkol ba ğıml ılık- ı ve depresyon aras ındaki

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Eşlik Ettiği ve Etmediği İki Uçlu Bozukluk Hastalarında Mizaç ve Dürtüsellik

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Eşlik Ettiği ve Etmediği İki Uçlu Bozukluk Hastalarında Mizaç ve Dürtüsellik Original Papers / Araştırmalar DOI: 10.5455/jmood.20140702014438 Obsesif Kompulsif Bozukluğun Eşlik Ettiği ve Etmediği İki Uçlu Bozukluk Hastalarında Mizaç ve Dürtüsellik Faruk Kılıç 1, M. Murat Kuloğlu

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania DERLEME Unipolar Mani Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 1 Dr., 2 Uz. Dr., 3 Doç. Dr., Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniði, Ankara ÖZET DSM-IV

Detaylı

DEPRESYONDA BİPOLAR UNİPOLAR AYRIMI: KESİTSEL, KARŞILAŞTIRMALI BİR SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI

DEPRESYONDA BİPOLAR UNİPOLAR AYRIMI: KESİTSEL, KARŞILAŞTIRMALI BİR SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI DEPRESYONDA BİPOLAR UNİPOLAR AYRIMI: KESİTSEL, KARŞILAŞTIRMALI BİR SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI Emine Şimşek Şahinol 1, Ömer Aydemir 2, İlkin İçelli 3 1 Kırıkkale Devlet Hastanesi, 2 Celal Bayar Uni. Psikiyatri

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir?

Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları. Psikolojiye Giriş. Günümüz Kriterleri. Anormallik nedir? Psikolojiye Giriş İşler Kötüye Gittiğinde Olanlar: Zihinsel Bozukluklar 1. Kısım Ders 18 Klinik Psikoloji: Ruh Hali Rahatsızlıkları Susan Noeln-Hoeksema Psikoloj Profesörü Yale Üniversitesi 2 Anormallik

Detaylı

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri Depresyonun Klinik Belirtileri Prof. Dr. Ali Kemal GÖÐÜÞ* Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri alanýnda deðil genel týpta da hekimlerin en sýk karþýlaþtýklarý belirtiler kümesidir. Bu belirtiler kümesi

Detaylı

S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET. pecya SUMMARY

S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET. pecya SUMMARY 1831 Adli Olgunun Tan ı Dağılımı ve Tan ı-suç Bağlant ıs ın ın S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET AMAÇ: Psikiyatrik hastal ıklar ile suç ilişkisi son y ıllarda

Detaylı

Distimi-Çifte Depresyon-Majör Depresyon Tan ılı Hastalar ın Kişilik Yap ıları Açısından Karşılaştırdmas? ÖZET. pecya SUMMARY

Distimi-Çifte Depresyon-Majör Depresyon Tan ılı Hastalar ın Kişilik Yap ıları Açısından Karşılaştırdmas? ÖZET. pecya SUMMARY Distimi-Çifte Depresyon-Majör Depresyon Tan ılı Hastalar ın Kişilik Yap ıları Açısından Karşılaştırdmas? Fahrettin ÜLKEROĞLU*, A. Ertan TEZCAN*, Murat KULOĞLU*, F. ÇULHA*, Cafer KARABULUT*, Mustafa AY*,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

pecya Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Değerlendirilmesi

pecya Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Değerlendirilmesi Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Fatih ÖNCÜ *, Hüseyin SOYSAL *, Niyazi UYGUR **, Füsun ÖZDEMIR *, Solmaz TÜRKCAN ***,

Detaylı

Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar Differences between Depression Episodes of Bipolar Disorder I and II

Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar Differences between Depression Episodes of Bipolar Disorder I and II Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):290-298 doi:10.5455/cap.20130519 Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar Differences

Detaylı

Panik Bozukluklarda Majör Depresyon Prevalans ı ve Majör Depresyonun E şlik Ettiği Hastalar ın Klinik Özellikleri ÖZET. pecya

Panik Bozukluklarda Majör Depresyon Prevalans ı ve Majör Depresyonun E şlik Ettiği Hastalar ın Klinik Özellikleri ÖZET. pecya Panik Bozukluklarda Majör Depresyon Prevalans ı ve Majör Depresyonun E şlik Ettiği Hastalar ın Klinik Özellikleri Hayrettin KARA*, Mehmet Y. AĞARGÜN*, Hasan BILGIN*, Fevzi KINCIR* ÖZET Bu çalışmada, bir

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

T. Hakan YÖNEY, Banu TAYBILLI, Esat O. GÖKTEPE ÖZET

T. Hakan YÖNEY, Banu TAYBILLI, Esat O. GÖKTEPE ÖZET İstanbulda Üniversite Ö ğrencilerinde Ruhsal Durum ve Davran ışlarda Mevsimsellik T. Hakan YÖEY, Banu TAYBILLI, Esat O. GÖKTEPE ÖZET Özellikle son on y ılda yapılan sistematik araştırmalar sonucunda toplumun

Detaylı

Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi

Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(3):223-230 Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi Dr. Cebrail KISA 1, Dr. Çiğdem AYDEMİR 2, Dr. Aydın KURT 3, Dr. Sema GÜLEN 4, Dr. Erol GÖKA 2

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Premenstrüel Gerilim Belirtilerinin Sa ğl ıklı Genç Eri şkinlerde Görülme Derecesi ve Bunlar ın Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle ili şkisi ÖZET

Premenstrüel Gerilim Belirtilerinin Sa ğl ıklı Genç Eri şkinlerde Görülme Derecesi ve Bunlar ın Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle ili şkisi ÖZET Premenstrüel Gerilim Belirtilerinin Sa ğl ıklı Genç Eri şkinlerde Görülme Derecesi ve Bunlar ın Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle ili şkisi Sebahat GÖZÜM*, Hüsameddin ÖZER**, Şengün TUNCEL*** ÖZET Sağlıkl

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr Ali Uzunöz tarafından yönetilen Kabul ve Sorumluluk Tedavisi çalışma grubu katılımı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr Ali Uzunöz tarafından yönetilen Kabul ve Sorumluluk Tedavisi çalışma grubu katılımı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Yıldız Burkovik Doğum Tarihi: 29 Temmuz 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ist. Üniv Edebiyat Fakültesi 1984 Y. Lisans Adli Bilimler Ist.Üniv

Detaylı

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz Parkinson Hastal ığında Psikoz Nesrin B. TOMRUK*, Nilgün ÇİLOĞLU*, Nihat ALPAY*, Feriha ÖZER** ÖZET Parkinson hastalığında psikotik bozukluklar antiparkinsonyen tedaviye ba ğlı gelişmektedir. Bu çal ışmada

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Dr. Fatih Volkan Yüksel. Kurucu. Psikiyatrist. fvyuksel@empatipsikoterapi.com 1 / 47

Dr. Fatih Volkan Yüksel. Kurucu. Psikiyatrist. fvyuksel@empatipsikoterapi.com 1 / 47 Kurucu Psikiyatrist fvyuksel@empatipsikoterapi.com 1976 yılında İstanbul?da doğmuş; ilkokulu Yalova?da, ortaokulu İSTEK Vakfı okullarından Beyhan Aral 1 / 47 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZET. GiR İŞ lann diğer hastalara göre şiddet ögesi yoğun olan violent

ÖZET. GiR İŞ lann diğer hastalara göre şiddet ögesi yoğun olan violent PS İKİYATRİK HASTALIKLAR VE SUÇ * Dr. F. MANER'** Dr. Z. E.KAYATEKİN ** Dr. E. ABAY ** Dr. S. SAYGILI ** Dr. A. İ. Ş ENER ** ÖZET Suç işleyen psikiyatrik hastalar ı incelemek amacıyla yapılan bu çahşmada

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4.

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi

Detaylı

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 7 Ekim 2010 MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI DSM IV Madde bağımlılığı Madde

Detaylı

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Amaç: Alopesi Areata (AA) etyolojisinde psikososyal etmenler ve psikiyatrik bozukluklar ın da etkili olduğu düşünülen, dermatoloji pratiğinde yayg ın

Detaylı

pecya Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi

pecya Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi Gülseren ÜNAL * ÖZET Bu çal ışmada bipolar affektif bozuklu ğu olan hasta eşlerinin aile işlevlerinin ne ölçüde sağl ıkl ı olduğunun araşnrılmas

Detaylı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Dersin Adı ve Kodu: Psik 302 Psikopatoloji Dersin ön koşulları: Yok Ders yeri(sınıf): 312 nolu sınıf Ders Günü ve Saati: Salı: 08:30-11:20 Kredisi:

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ*

EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kriz Dergisi 2(2): 334-339 EŞIK-ALTI DEPRESYON VE DEPRESİF BOZUKLUK: GENEL MEDİKAL VE MENTAL SAĞLIĞA ÖZGÜ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ* Kıs. Çev.: M. Emin TUNCA* Özet: Amaç: Yazarlar, ayaktan hasta örnekleminde,

Detaylı

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY GİRİŞ Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlamakta; Fiziksel görünüm, güç ve rol kaybı yaşanılan, yaşlılık dönemindeyeti

Detaylı

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü Dr. Fatma Fariha Cengiz, Dr. Gülhan Cengiz, Dr. Sermin Kesebir Erenköy RSHEAH, İstanbul 29 Mayıs Hastanesi,

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Bipolar ve Yineleyici Depresyonda Öfke Nöbetleri 2

Bipolar ve Yineleyici Depresyonda Öfke Nöbetleri 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(4):239-44 Bipolar ve Yineleyici Depresyonda Öfke Nöbetleri 2 Dr. Sandeep GROVER, Nitesh PAINULY, Nitin GUPTA, Surendra K. MATTOO ÖZET Amaç: Öfke nöbetleri üzerine araştırmalar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Yetiyitimi Kavranu ve Ruhsal Hastal ıklarda Rehabilitasyon ÖZET. pecya SUMMARY

Yetiyitimi Kavranu ve Ruhsal Hastal ıklarda Rehabilitasyon ÖZET. pecya SUMMARY Yetiyitimi Kavranu ve Ruhsal Hastal ıklarda Rehabilitasyon Çağatay KARŞIDAĞ *, Şafak TAKTAK *, Nihat ALPAY ** ÖZET Psikiyatrik hastalıkların kişiyi ve toplumu ne düzeyde ve nas ıl etkilediğini araştıran

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Psikoeğitimin Relapslara Etkisi: Sistematik Bir Derleme

Bipolar Bozuklukta Psikoeğitimin Relapslara Etkisi: Sistematik Bir Derleme Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):310-329 doi: 10.5455/cap.20131215112300 Bipolar Bozuklukta Psikoeğitimin Relapslara Etkisi: Sistematik Bir Derleme Effect of

Detaylı

Tutuklularda Depresyon ÖZET

Tutuklularda Depresyon ÖZET Ömer SAATÇ İOĞLU*, Solmaz TÜRKCAN*, Mehmet IŞIKLI*, Niyazi UYGUR* ÖZET Çalışmada 1989-1993 y ılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi, Adli Psikiyatri Birimi Tutuklu Servisine yanr

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

Bipolar Hastalarda Ataklar Aras Dönemde Tedavi ve Gidiş İlişkisi

Bipolar Hastalarda Ataklar Aras Dönemde Tedavi ve Gidiş İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(2):111-120 Bipolar Hastalarda Ataklar Aras Dönemde Tedavi ve Gidiş İlişkisi Dr. Suzan KARA ÖZER *, Dr. Aylin ULUŞAHİN **, Dr. Elif KABAKÇI *** ÖZET Amaç: Bu çal şmada ataklar

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Erhan Kurt Klinik Şef V.: Dr. Ahmet Türkcan

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı A. S. Gönül, A. O uz,. Yabano lu, E. Eflel Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı Dr. Ali Saffet Gönül, Dr. Aslan Oğuz, Dr. İhsan Yabanoğlu, Dr. Ertuğrul Eşel 1 ÖZET: TEDAV YE D RENÇL

Detaylı

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

BĐPOLAR I BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA KARMA DÖNEMLERĐN VE HIZLI DÖNGÜLÜ SEYRĐN ORTAYA ÇIKIŞINDA AFEKTĐF MĐZAÇ ÖZELLĐKLERĐNĐN ROLÜ

BĐPOLAR I BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA KARMA DÖNEMLERĐN VE HIZLI DÖNGÜLÜ SEYRĐN ORTAYA ÇIKIŞINDA AFEKTĐF MĐZAÇ ÖZELLĐKLERĐNĐN ROLÜ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Psikiyatri Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Duran Çakmak

Detaylı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Sema Tanr ıöver*, Nihat Kaya**, Ümran Tüzün*, Kay ıhan Aydoğmuş*. ÖZET İstanbul Üniversitesi tıp Fakültesi

Detaylı

DSM-V i BEKLERKEN. Geçmişten geleceğe psikiyatride sınıflandırmalar. Prof. Dr. Soli Sorias

DSM-V i BEKLERKEN. Geçmişten geleceğe psikiyatride sınıflandırmalar. Prof. Dr. Soli Sorias DSM-V i BEKLERKEN Geçmişten geleceğe psikiyatride sınıflandırmalar Prof. Dr. Soli Sorias BU KONUŞMANIN AMACI DSM nin son yıllardaki gelişimi DSM-V ve getirmeyi düşündüğü yenilikler TANI VE SINIFLAMA KONUSUNDA

Detaylı