Mirali ALOSMAN, İbrahim ÇOLAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mirali ALOSMAN, İbrahim ÇOLAK"

Transkript

1 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8Cilt, lsay (Mart 2004) ISO Çevre Ynetim Sistemleri ile İlgili Örnek Araştrma ve L"fn"f: M Alsman, y ISO ÇEVRE YÖETİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ ÖREK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA Mirali ALOSMA, İbrahim ÇOLAK Özet Bu çalşmada ISO ÇYS (Çevre Ynetim Sistemi) ile ilgili araştrma yaplmş ve ÇYSnin beş temel eleman lan Çevre Plitikas, Planlama, Uygulama, Kntrl ve Düzeltici Faaliyet, Ynetimin Gzden geçirmesi knular incelenmiştir Aynca Aydn Örme Tekstil San ve Tic AŞde ÇYS kurma çalşmalarna değinilerek, Aydn Örmenin nemli çevre etkilerine sahip çevre byutlar farkl bir yntemle belirlenmeye çalşlmştr Anahtar Kelimeler Çevre Ynetim Sistemi, ISO Abstract In this study, the search relevant with the Envirnment Management System has been dne and the subjects f Envirnment Management System, wbich includes five titles; Envirnment Plicy, Planning, Practicing Cntrl and crrecting activity and reviewing f the management, have been examined Besides, by mentining the study n frming Envirnment Management System in Aydn Örme Textile lndustry and Trade Cmpany which has the effects f imprtant envirnmental dimensns, has been determined witb a different methd Key Wrds Envirnment Management System, ISO I GİRİŞ 1 970li yllardan itibaren sanayileşmey1e birlikte kaynaklar hiç bitmeyecekmiş gibi kullanlarak kalknmann sürdürülebileceği düşünülmüştür Fakat bu srumsuzluk hem çevre açsndan hem de kaynaklarn kstl lmasndan dlay fazla uzun sürmemiştir [ 1] 1972de Stckhlm Çevre Knferansndan sma çevre knusunda hassasiyet başlamştr 1992 ylnda Ri de Janerida düzenlenen Çevre Knferans ile sürdürülebilir kalknma prensibi dünya tarafndan benimsenmiştir [2] Çevre ve kalknmann birbirine girniş iki unsur lduğu anlaşlmştr M Alsman, Sakarya Üniv Çevre Müh Öğretim Üyesi l Çlak, Çevre Mühendisi, Aydn Örme Akyaz Sürdürülebilir kalknnayla uyumlu larak çe y incelenmesi ve ynetilmesi gerekliliği, çevre bilincitm giderek artnasna ve çevre üzerine stan knulmasna yneltmiştir Bu sebeple Çevre Yuedm Sistemleri geliştirilmiştir Kaliteli ve daha az maliyetli üretim, hammaddenin \t enerjinin dğru ve verimli kullanlmasyla mümküil rr Sanayiciler dünya rekabetinde başarl ve kalc labilme_ için tüm kaynaklarn en verimli bir şekilde kullanmat atk üretmek, atklarn labildiğince geri kazanmak :: yeniden kullanmak zrundadr ISO Çevre Ynetim Sistemi standard işletmelerin, uygulamakta lduğu faaliyetlerin ptans=: çevre etkilerini kntr 1 altna alabilmeleri için gerek yapy sağlayan bir standatlar serisidir Bu stardr yaps itibaryla ISO 9000 serisi standartlann1n dayar: ilkeleri benimsemektedir Yani tplam kalitenin tem felsefesi larak PUKÖ dngüsil "Planla l) gula Kntrl et Ölç Değerlendir diye bililinen ya : Deming dngüsü gibi temel ynetim prensipleri [ (ÇYS) standard için de geçerlidir Bu şekilde: standardn anlaşlmas ve uygulanmas klaylaşr [3] Çevre ynetim sistemi, kuruluşun kendisine uygun t çevre plitikas tespit etmesini, nemli çevre byudare tespit etmek için geçmişte uygulanmş lan hajuygulanan ve planlanmakta lan faaliyet, ürün hizmetlerinin nemli çevre etkilerini belirlemesini il mevzuat veya idari düzenlemelerden dğan u gerekli hususlar tespit etmesini, nceliklerinin tayini uygun çevre amaç ve hedeflerinin belirlenmesini, çer plitikasn uygulamasm, amaç ve hedefu _ ulaşabilmesine imkan veren bir yapya sahip lmasm prgram veya prgramlar hazrlanmasn, hem çe plitikasnn gereklerinin yerine getirilmesini lern ÇYS nin kuruluşa uygun lma zelliğini sağlamak iirr :: planlama, kntrl, izleme, düzenleyici faale girişme, denetleme ve gzden geçirme gibi işle klaylaştrmasn, değişen şartlara uyum sağlam25mümkün klar ÇYSnin uygulanmas ile çe knusunda daha ileri seviyede bir başanya u1aşn::: istenir Çevreyle ilgili meselelerin genel yne 84

2 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8Cilt lsay (Mart 2004) ISO Çevre Ynetim Sistemleri ile İlgili Örnek Araştrma ve Uygulama M Alsman, i Çlak s istemiy le bütünleştirilmesi, genel etkinliğin arttrlnasna ve grevlerin açklk kazanmasna katkda bulunduğu kadar, ÇYSnin kendisinin etkin bir şekilde uygulanmasna da katk sağlar [ 4] Il ISO ÇYS STADARDII BEŞ TEMEL ELEMAI MEVCUTTUR Çevre Ynetim Sistemi (ÇYS) standardnda tek bir ndel (ISO 14001) sz knusudur Diğer mdeller (ISO 14004, 14010, 14011, 14012, 14020, 14040, 14060) klavuz şeklinde ve ISO e hazrlk teşkil ederler [5] ISO : ÇYS Kullanm rehberi ISO 14004: ÇYS Genel Prensipler Rehberi, ISO 14010: ÇYS Çevre Tetkikleri Rehberi, JSO I 4011: ÇYS Tetkik Prsedür leri, 1 JSO : ÇYS Çevre Tetkikçisinin itelikleri, JSO 14020: ÇYS Çevre Etiketlenmesi, JSO 14040: ÇYS Hayat Çevrimi Tetkiki, JSO 14060: ÇYS Ürün Standartlar ve ÇYS dir Her işletmenin ynetimi, "çevre plitikas"n tanmlamal ve dkümante etmelidir İşletmeler, çevre kalitesinin muhafazas ve geliştirilmesine, üretimlerinin ve hizmetlerinin insan sağlğna zararl lmayacak şekilde kntrl edilmesine ynelik etkili bir çevre ynetim sistemini luşturmal ve uygulamaya kymaldr Bir "Çevre Plitikas" İşletmenin faaliyetleri, ürünleri, hizmetleri ve bunlarn çevresel etkileri ile ilgilidir, İşletmenin her kademesinde duyurulmuş ve anlaşlmş lmaldr ve uygulanmaldr, Kamuya açklanmş lmaldr, İşletmenin çevresel perfrmansnn sürekli iyileşeceği knusunda kararllk gstermelidir, Çevre ile ilgili amaçlar tespit etmiş ve yaymanmş lma h d r, Sz knusu çevre ynetin1 sisteminin, kuruluşun hangi faaliyetlerini kapsaclğn belirtnelidir Çevre ile ilgili amaçlarn kamuya nasl duyurulacağn ve isteyenlerin ilgili belgeleri nasl elde edebileceklerini belirtnelidir ekil 1 de ÇYS standardnn beş temel eleman rülmektedir Ynetimin Gzden Geçirilmesi Kntrl ve Düzeltici Faaliyet Çevre Plitikas Çevre Ynetin Sistemi Planlama Gerçekleştirme ve İşletme kil l Çevre Ynetim Sisteminin Beş Temel Eleman 1 Çevre Plitikas lirli bir kuruluşun; çevreye ynelik knulardaki genel aatyla ilgili maksat ve prensiplerini beyan etmesi ve <st_aliyetlerinin çevreyle ilgili byutlar için amaç ve defler tayinine esas teşkil eden açklayc bir belgedir c:lni kuruluş çevre etkilerine uygun larak çevre 112 Çevreye Ynelik Stratejik Plan Bir kuruluşun uzun vadede erişmek istediği amaç ve hedeflerin ayrntlarn veren plandr Her işletme, çevre amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için prgram ve çizelgeleri, kaynak ve srumluluklar da içine alan bir stratejik çevre plan hazrlamaldr Bu plann hazr lanmas nda; Her işletme, işlemlerin çevresel etkilerini tanmlayacak bir prsedür luşturmaldr, Hukuki ve diğer gereksinimlerinin tanmlandğ bir prsedür luşturulmaldr, İşletme içerisindeki her ilgili fnksiyn ve seviyede, dkümante edilmiş çevresel amaçlar ve hedefler luşturulmal ve krunmal dr, Hedeflere ve amaçlara ulaşlmada bir çevre prgram 1 uşturlmaldr Çevre Etkisi: Çevrede ksmen veya tamamen; kuruluşun, faaliyet, ürün ve hizmetleri dlaysyla rtaya çkan zararl veya yararl her türlü değişikliktir Kayt altna alnmas gereken etkiler genellikle şunlardr Havaya yaplan emisynlar, Su deşarj, Zararl ve zararsz kat atklar, Tprağa yaplan diğer etkiler, Kaynaklarn kullanm, Estetik zellik taşyan diğer etkiler <::l1itikasn luşturmal ve bu plitika ile çevre nusundaki taahhütlerini rtaya kymaldr Ayrca bu litikay destekleyen hedeflerini ve bu hedeflerini rçekleştirmek amacyla stratejilerini luşturmal ve gulamal d r Çevre Byutu: Kuruluşun faaliyet, üriln ve hizmetlerinin çevreyle karşlkl ilişkilere sebep lan unsurlandr 85

3 SAV Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8Cilt, lsay (Mart 2004) ISO Çevre Ynetim Sistemleri ile İlgili Örnek Araştrma ve Uygulama M Alsman, i Çlak 113 Uygulama Kuruluş, çevre ynetim sistemi faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesi, kntrlü ve ispat amacyla el kitabn, asgari düzeyde prsedür lerini, talimatlarn ve kayt frmlarn hazrlamal ve sürekliliğini sağlamaldr Yani yetki ve srumluluklar açkça belirlenmeli, persnelin mtivasyn ve eğitim gereksinimleri yannda haberleşme, rapr verme, kayt ve bilgi ynetimi, işletme kntrlü ve acil durum prsedürleri belirlenmelidir 114 Kntrl ve Düzeltici Faaliyetler Çevresel etkilerin güvence altna alnmas amacyla ncelikle kntrl faaliyetleri tanmlanrnaldr Bu kntrller belli aralklarla srumlularnca yaplmaldr Kntrller snucu bulunan uygunsuzluklar için, uygwsuzluğun tekrarn nleyici düzeltme ve nleme faaliyetleri devreye skulmal, surekli izlenmeli ve sistem sürekli gel iştirilmelidir Her işletme, kntrl ve lçümler yluyla, belirlenen çevresel amaçlar ve hedefleri karşlayabiledeki başarsn değerlendinnelidir Bir kntrl ve lçme prgran elemanlar için şu rnekler verilebilir: Atk su deşarj, Atk üretimi, Yağmur sularn1n deşarj, Havaya yaplan emisynlar, Prje plannda gerekli değişikliklerin yaplmas, Prsedürlerin ve dkümanlarn hazrlanmas, Değişim plannn hazrlanmas, Persnelin eğitimden geçirilmesi, Çevre ynetim sisteminin perfrmansnn değerlendirilmesi Çevre nlemleri; kuruluşun, işçi sağlğ, satn alma, ar ge, üretin, geliştirme, pazarlama, fnans gibi uygulamalaryla birlikte yürütülmesi ve aralarndaki ilişkilerin prsedürlerini kapsar 115 Ynetimin Gzden Geçirmesi İşletme ynetimi; Çevre Ynetim Sisteminin, uygunluk ve etkin liğin i devam ettirmek için nu, uygun aralklarla sürekli larak denetlemeli ve bu denetim raprlar sistemin geliştirilmesi için kntrl edilmeli ve üst ynetime sunulmaldr Kuruluş çevre plitikasnda belirlediği hedeflerine, ksa ve uzun vadeli hareket planna uygunluğunu, çevresel etkilerini, perfrmans düzeyini, gerçekleştirdiği düzeltme faaliyetlerinin etkinliği sürekli gzden geçirerek çevresel perfrnansn iyileştirici kararlar almaldr B ir çevre ynetimi sisteminin gzden geçirilmesi; Çevre amaçlarnn, hedeflerinin, icraat ve başar durumunun değerlendirilmesi, Bir nceki gzden geçirne bulgularn ve Çevre ynetim sistemi plitikasnn uygunluk ve yeterliliğinin devamn içermelidir III ÇEVRE YÖETİM SİS TEMİİ BİR TEKSTiL SAA YİE UYGULAMASI Türkiyede 1 950den beri devam eden endtistrileşme hareketi, 1980den itibaren bir ivme kazanmştr Kurulan yeni tesislerin nemli bir ksm ihracata ağrlk vermektedir Tekstil endüstrisi de, en fazla gelişen sanayi kllarndan lup, ülkenin her tarafna yaylmştrr Türk tekstil sektrü, GSMHnn %10,4 ünü, sanayi üretiminin %39unu, tplam istihdamn /20sini ve tplam ihracatn %37,4ünü temsil etmektedir [6] m İşletmenin Tanm Aydn Önne San TicAŞ ev tekstili alannda faaliyet gstermektedir 1989 ylnda kurulmuş lan Aydn Örme, İstanbul Sanayi Odas nn 1998 yl rapnma gre, Türkiye nin en büyük sanayi kuruluşlan arasnda 651 srada yer almaktadr [7] Aydn Örmenin asl üretim knusu, perdelik tül ve elastik danteldir Aydn Örmenin üretim blümleri; byahane işletme, knfeksiyn işletme bask işletme ve yardmc blümlerden luşmaktadr lll2 Aydn Örmenin Çevre Plitikas Aydn Örnede ncelikle çevre plitikas luşturulmuştur Plitikann amac çevreyi krumaktr Bunun için; faaliyet, ürün ve himetlerde daha az atk luşturmak, geri kazanm çalşmalar yapmak, çevre kirliliğini nlemek veya en aza indinek, enerji, su ve malzeme kullanmnda tasarruf etmek, günlük çalşmalar çevreyi gz nünde bulundurarak sürdürmek, mal ve hiznet alnan tedarikçileri çevre knusunda ynlendl n ek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, bu ilkeleri ilgili taraftarla paylaşmak ve geliştirerek sürekliliğini sağlamak Aydn Örmenin çevre plitikasn luşturmaktadr ISO Standard, çevre plitikasnn çevre etki ve çevre byutlar ile tutarl lmasm ve çevre ile ilgili yaplacak tüm çalşmalar için çevre plitikasnn bir çerçeve grevi üstlenmesini istenmektedir Aydn Örme nin, faaliyet ve hiznetlerinin tüm aşamalar için amaç ve hedefler belirlenmeye ve bunlarla ilgili prsedürler luşturulmaya çalşlmaktadr Hedef ve amaçlar luşturulurken fabrikann çevre açsndan mevcut durumu, kanuni şartlar, finans ve ulaşlabilir lmasna dikkat edilmektedir Amaç ve hedefler kuruluşun çevre plitikas ile tutarl lmal ve mümkün lduğu kadar lçülebilir lmaldr Tabl 1 de faaliyetlerin çevre etki ve çevre byutlarna alnan nlemlerin, bu kapsamda amaç ve hedeflerin çevre plitikasyla tutarllğ grülmektedir 86

4 L Fen Bilimleri Enstitüsil Dergisi (iil 1 Sa) (Mart 2004) lso Çevre Ynetim Sistemleri ile İlgili Örnek Araştrma ve Uygulama M Alsman, i Çlak Tabl 1 Çevre Plitikasnn Çevre Amaç ve Hedeflerle Tutarllg r Faaliyet Çevre Byutu Çevre etkisi Hedef Amaç Pt itika Byahanede Dğal kaynak Dğal Byahanede Su tüketimini Atklarn ve dal byama tüketimi kaynaklarn bir yl içinde su kullanm / lo azaltmak kaynak işlemleri azalmas azaltlacak kullanmnn azaltln1as Enerji Dğal kaynak Dğal Yakma ayarlarn daha iyi yaparak, kaçaklar Enerji Atklarn ve dğal kullanm tüketimi kaynaklann ve bş yere elektrik kullanmn nleyerek kullanmn kaynak işlemleri azalmas 2004 ylnda enerji tüketimi %5 azaltlacak azaltmak kullanmnn azaltlmas Enerji Dğal kaynak Dğal yl içinde kjenerasyn çalşmas ve 6 ay Enerji Geri dnüşünü kullanm tüketimi kaynaklarn içinde atk s geri kazarum prjesi geri kazanm sağlamak işlemleri azalmas gerçekleştiriterek yl snunda tplam %1 O sağlamak 20 enerji geri dnüşomu sağlanacak A\ dn Örmenin 2004 yl için hedefleri: Yeni ürün ve prses değişikliklerinde çevresel ;,:!eri dikkate alnacaktr Aydn Ö n e bünyesinde, bş pil ve kağt tenlama istasynlar kurulacak, bylece bş piller kntrl alna alnacak ve kağtlarn geri dnüşümleri lanacak1r Revirden kaynaklanan tbbi atklar IZA YDAŞ tinnit Atklar Yakma ve Değerlendire AŞ)a derilecektir Üretimde en e rj i sarfyatn düşürme ve \enmliliği artt na çalşnalarna devam edilecek İşletme içi çevresel kşullarn kapsamna giren tüt çalşma rtamlarnn sağlk, temizlik, rahatlk ve güvenlik açsndan uygun lmas sağlanacaktr Hertürlü bya ve yardmc kimyasal maddelerin insan slğn lumsuz ynde etkilernemesi için kimyasal ve b}alarn işçi sağlğ ve iş güvenliği talimatiarna daha fazla dikkat ed i 1 ip b u kurallara uyulacaktr DUAydn Örmenin Önemli Çevre Etkilerine sahip Çerre Byutlarnn Yeni Yntemlerle Belirlenmesi (ÇYS nin Planlama Eleman) Çme etkilerinin nemlilerini belirlemek için geliştirilen y:tem, çevre etkilerini puanlama sistemine dayanmaktadr Çevre etkilerinin hangilerinin nemli (r1em alnmas gereken etki), hangilerinin nemsiz (nlem alnmasna gerek lmayan etki) lduğunu smut brrekilde rtaya kymak için her bir çevre etkisinin 025 nda çevre puanlar hesaplanarak çevre etkilerini nemli yada nemsiz larak ayrna yluna gidilmiştir Cnenli yada nemsiz ayrmnda 025 arasnda bir snr eeri belirlenmiştir ( 6 says) ve bu saydan düşük puanl ene etkilerine nemsiz, bu say ve 25 e kadar (25 dahil) uan alan çevre etkilerine nemli çevre etkileri enilmiştir Genel larak çevre riski açsndan 05 arasndaki saylarn ne anlama geldikleri Tabl 2de ZHA [Zürih Hasar Analiz) tabllar grülmektedir şiddeti çarplarak çevre etki puann luştum1aktadr Yukardaki frmülde sra nemlidir Bir çevre etkisi için nce laslğna ve daha snra şiddetine ve şiddeti içindeki sraya baklarak puaniandrmak gerekir Tabl 2de laslk ve şiddet eksenlerine bakarak her bir çevre etkisine uygun laslk ve şiddet puanlar verilir, bu puanlar yukardaki frmülde yerine knulur ve snuçta nemli ya da nemsiz çevre etkilerini gsteren puanlar bulunn1uş lur Etki snucu eğer; 6ya eşit yada büyük ise çevresel etki nemli, 6dan kliçük ise çevresel etki nemsiz,dir Tabl 2 ZHA (Zrih Hasar Analiz) Tablsul3] Çevrede Kaza veya hasar laslg Çk Orta Çk S eyrek sk sklkta s eyrek Günde Ayda Ylda 5 1 den 1 den 1 den birkaç fazla fazla fazla kez labilir labilir labilir labilir Çevrede Hasarn byutu (şiddeti, etkisi) 15 imkansz Ylda Hiç lmayabilir Facia Kritik KUçOk çapta Önemsiz Orta çapta Küçük çapta Kaza ve ve agr Ölümler agr yaralan yaralanma yaralan yaralanmalar, çevre malar, çevre yk, çevre malar, çevre kirlenmesi çk büyük kirlenmesi kirlenmesi kirlenmesi az yk buyük una gre çevre etki puan hesaplanmas şu şekilde lur: t!kipuan = (lashk)x[şiddet (yasal zrunluluk, çevresel tenlike mik1ar)] Burada bir çevre etkisinin laslğ ile 87

5 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8Cilt, lsay (Mart 2004) ISO Çevre Ynetim Sistemleri ile İlgili Örnek Araşhrma ve ygnt 1\1 Alsma, Gl Burada snr değerin neden 6 larak seçildiği Tabl 3 de gsterilmiştir Çevre etkisi risk analiz tablsunda; laslk ile şiddet eksenierindeki saylarn her birinden karşlkl larak birleşim yerlerine gelinip (zellikle şiddet ekseninde 5 saysna, laslk ekseninde O saylarna gelinip ), saylarn anlamlarn düşilnülüp yrum yapldğnda 6 saysnn neden snr değer seçildiği anlaşlacaktr (Olmas durumunda çevre etkisi (şiddeti) çk büyük lacak bir etkinin meydana gelme ihtimali imkansz veya hiç lmayabilir ise bu çevre etkisi nemsizdir, 5 puanl çevre etkisidir, nlem alnmasna gerek yktur) Tabl 3 Çevre Etkisi Risk Analizleri c (l) "tj (l)t:j c :::S c: (l;j (l;j "0:: ct! c O r!:! ::t:o c: Q)::: :0 c; ;:; <( r ::::: :: _ r " G) > c> ::r:: C\3 E V) Ul c> Vl (") G) G) (:/) Ul v tl) fa E c ō Ul c a t:: < 1 J) ō c:: " Ul Q) " > G) v OLASILlGI VE ETKI St s :! 8 6 h ru lo m\ Hatt Çevrede riskin (hasarn) derecesi (byutu) Artan risk derecesi (etkisi) Önem SIZ 2 K 3 çok Kritik çapta 4 Orta çapta Çevre Çevre Çevre Çevre kirlen kirlen kirlen kirlen m es m es m es mes rta b yk az çapta yük Tabl 4 te çevre etkileri girdi ve çktlar larak belirlenmiştir 5 Facia Çevre kirlen me s çk büyük Tabl 4 Mevcut Durumun Puanlama sistemiyle Gsterilmesi Genel çevre etki puan = Şiddet * Olaslk, Mevcut Durum Çevr: :u Puan= GÇEP * MDÇEP Yer Çevre Byutu a i 5 Faal i 0 yet G) "C) u Girdiler Çktlar "C) 5 Cf} Su 5 2 lo Elektrik 5 2 lo Kimyasal 4 4 Hava s 5 s Su Su Deşarj <E Taşma Sznt atk su KlU artm Gürül tu 5 1 s v 5 E c: E u a :r u E > u_ c> c :Q Tabl 5 de ise mevcut durumun çk açk bir : 1,J 1 ::: ll 6 " OL_: grünümü yer almaktadr Çevre etki değerlendirn knusundaki en sn tabl budur ISO 1400 standardnn fi r nalardan luşturmal ar: istediği tabl bu tabldur Denetçi (dş ve iç) firma, geldiğinde ilk grnek isteyeceği tabl da bu tabla Önemli çevre etkilerine sahip çevre byutlar bu tabl: yer almaktadr Burada nemli bir knu da ISO Ol standard her frmadan kendi sistemine uygun şe yntemler geliştirip çevre etkilerini nemli yada nem: şeklinde ayunalarn istemektedir Aydn Örme rill nemli çevre etkilerine sahip çevre byutlar da yntemle belirlenmiş lmaktadr Sn tabld n blümlerde yaplan işlerin çevre etki ve çevte b_ nl! bulunmuş, daha snra çevre byutlarnn nrmat anrn ve acil durumlar da dikkate alnarak direkt larak çevre elemanna (havaya, suya, tprağa, dğal kayna etkisi lduğu belirlenmiş (nemli çevre byutu) ve i;tf direkt çevreye lan etki kntrl altna alnma çalşlmaktadr Tablda nemsiz çevre et r leri : almamştr Mevcut durumda kntrl altna alnmj gereken etkiler belirlenmiştir Girdiler dğal kaynak ve kullanlan hammaddeyi çkr ise faaliyet srasnda ve snrasnda çevrede e gelen değişiklikleri gsternektedir 6 9 ar: daj Eğer mevcut durumda bir çevre etkisi için nlem alnmşsa ne kadar nlem alnmş, snuçta mevcut durum çevre etki puann bulabilmek için çevre etkisine nlem alnmamş ksm ran ile daha nce bulunan çevre etki puan çarplarak mevcut durum çevre etki puan bulunmuş lmaktadr Snuçta mevcut durum çevre etkileri belirlenmiştir 88

6 U Fen Bilimleri Enstits Dergisi iil say (Mart 2004) ISO Çevre Ynetim Sistemleri ile İlgili Örnek Araşt1rma ve Uygulama M Alsman, t Çlak Tabl 5 Önemli Çevre Etkilerini Belirleme Ynteminin Gsterilmesi YER FAALl YET ÇEVRE ÇEVRE BOYUTU ETKİSİ GİRDİLER ÇlKTILAR IH s T ç DK Su Elektrik Hava ÇEV RlSK * ÖEM A A c AÇlKLAMALAR * Su ve elektrik kullanmn azaltmaya ynelik çalşmalar devan1 ediyrçevp: 1 O AKSİYO VE TALiMAT O Kimyasal An tma Su Tesisi antm Su Deşarj Taşn1a Sznt atk su K ku Gürültü " * Su kirliliini en aza indirmek için sk kntrl * ve denetinller yaplyr ÇEVP:25 *H avuzlar beli i aralklarla sürekli haval<mdrlyr * ÇEVP: 9 la lso ÇYS Kapsamnda Aydn Örmede alan Araştrma ve Çalşmalar A) dn Onne AŞ de tasarlanan ve uygulannaya!anan çevre ynetin1 siteminin admlan; çevre litikas luşturmak, planlama yapmak, amaç ve nedeflerin belirlenmesi, gzden geçirme ve düzeltme faaliyetlerinin tasarlannas şeklinde gerçekleşmiştir Ayn Örme için luşturulan ÇYS nin dkümanlar şu ekilde sralanabil ir: El kitab, sistem prsedür leri, teknik llnatlar, dküman kntrlü, prses kntrlü, acil durum baz[hğ standardtnn, işletnenin kntrl mekanizmasnn, yürürlükteki mevzuatara uygunluğunu sürekli gelin" zelliğini taşmasn istediği dikkate illilarak Aydn Orme de kurulan kntrl mekanizmasnn risinde: Ölçüm ve deneyler, izleme, ekipman Pllb : nu, fabrika ve ekipman bakm, taşernlarm trlu, satn almann kntrlü, çevresel perfnnansn wesel amaç ve hedeflere uygunluğunun kntrlu, sel perfnansn çevre mevzuatna uygunluğunun rrrlü yer al m ştr yn Örme nin haberleşme knusundaki genel ensipleri: Çevresel riskler knusunda açklk esas lup, fetne içi ve dş iletişimin sağlanmasna gereken emin verilmesi, işletnenin çevresel riskler knusunda mularnn bilgilendirilmesi ve nlemleri knusunda lrdmc lunmas, bir acil durum karşsnda çalşanlar, 6ne t iciler, kmşular ve tüm ilgililerin bilgilendirilmesi larak belirlem iştir l l etmede üst ynetim, üst ynetici, çevre krdinatrü, neticiler ve tüm çalşanlar hep beraber iletişim halinde l dr Aydn Örme de, işletme çalşanlar lyetlerinin çevresel etkileri, çevre perfnnansnn nletirilmesinin faydalar ve bu knudaki yetki ve tnunuluklar knusunda bilgilendirilmiştir ISO llmalarnn eğitimine tedarikçi ve taşeren çahşanlar da dahil edilmiş ve bu knuda prsedür luşturu lmaktadr ISO standard işletmelerden, tannianan çevresel etkileri ve değerlendirilmelerini, çevre etkilerini nasl luşturduklarn, nemli çevre etkilerini nasl belirlediğini, uyulmas gereken kanuni zrunluluklar ve çevre plitikasu, çevre amaç ve hedeflerini kapsayacak şekilde sistemli bir dkün1antasyn luşturn1asn istemektedir Aydn Örmede uygunsuzluklar, hedeflere ulaşnann verimliliği, daha nceki denetlenelerde belirlenen uygunsuzluklarn giderilnesi knusunda yaplan faaliyetler ve etkinliği, snuçlar ve tavsiyeler başlklar altnda denetleme snuçlar bir rapr hal ine getirilmektedir Aydn Önnede ISO çalşnalarnda ÇYSnin beş temel elemanndan "Çevre Plitikas ve Planlama, n addeleri gerçekleştirilmiştir Aydn Örme de ÇYS knusunda uygulamaya ynelik diğer çalşmalar Çevre Plitikas ve Planlama" dğrultusunda lmaktadr "Uygulama" knusundaki kural ve talimatlar, ÇYSnin diger temel elemanlarndan "Kntrl ve Düzeltici Faaliyetler, Ynetirnce Yürütülen Gzden Geçinne" maddeleri hakkndaki ça1şmalar tamamlanmamştr Özellikle planlama knusunda; fabrika genelinde tüm çevre etkileri belirlenmiş, çevre etkilerinin nemlilerini belirlemek için yukarda grüldüğü gibi yntemler geliştirilmiştir Aydn Örmede ISO çalşmalannda bu aşamadan snra, belirlenen nemli çevre etkilerinin nlenmesi veya kntrl altna alnmas amacyla kurallar ve talimatlar yazlacaktr ISO 9002 standard ile ISO standard arasndaki rtak lan talimatlar ve kurallar ayn prsedürde rtak kullanlacaktr (ÇYSnin "Uygulama maddesi) 89

7 SAU Fen Bilimleri Enstitstl Dergisi 8Cilt, lsay (Mart 2004) ISO Çevre Ynetim Sistemleri ile İlgili Örnek Araştrma \t Utftn, M Alsma t Çrit IV SOUÇ Aydn Örmenin ana hedefi;"ürün tasarm ve üretim süreçleri içerisindeki tüm faaliyetlerin çevreye duyarl bir biçimde gerçekleştirilmesi" larak belirlenmiştir Kstl dğal kaynaklar verimli şekilde kuljanmak, ileri teknlji ürün ve çevre dstu teknljilerden yararlanmak, temiz ve verimli enerji kaynaklar kullanmak, atklar geri kazanmak, çalşanlarna sağlkl bir rtam sağlamak, çevre bilincini tüm tpluma kazandrmak, çevre etkileri knusunda sürekli iyileştirme halinde lmak ve kamuyuna enfrmasyn vennek Aydn Örmenin hedefleri larak kararlaştrlmştr Aydn Önne AŞ de tasarlanan ve gerçekleştifilmeye başlanan çevre ynetim sistemi çalşmalarndan snuç larak; işletme maliyetlerinde azalma, fnansal perfrmansta artş, gelişmiş bir çevresel perfrnans, gelişmiş tplumsal ilişkiler, pazar paylarnda artş ve hukuki faydalarn elde edilmesi beklenmektedir KAYAKLAR [1 ] TSE Çevre Ynetim Sistemi Eğitim tlar, 2, [2] Feldman, I, ISO and Envirmental Management, 6, (The McGraw Hill Cmp, Ine, 1997) (3] İstanbul Sanayi Odas, Çevre Şubesi, 2000 Yl Ocak Haziran Dnemi Çevre Seminerleri tlar, [ 4] wwwcevkrgtr, wdgasavascilarirg, wwwizaydascmtr, wwwrecyclenet [5] Yalçn, B, "Çevre Ynetim Sistem]eri", SGS Seminer talar, 8, İstanbul, I 997 [6] Evrensel, E, "Güncel Durum vebeklentileriyle Türk V ekstil Sektrü", Dünya Gazetesi Cumhuriyetin 75 Ylnda Türkiye Eknmisi Özel Ek, 150, 1998 [7] "Türkiyenin En Büyük Sanayi Kuruluşlar Listesi", ISO,

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI 6Ci1t, lsay1 (Mart 2002) Eneji Sistemlerinde Kesme Y önterni ile Güvenilirlik Anafu FVatansever, FUysal, EYamkğ1u, YUyarğh ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI Fahri VATANSEVER,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Çiment Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Sürdürülebilir Üretim Sempzyumu 203 Canan DERİNÖZ GENCEL Türkiye Çiment Müstahsilleri Birliği Çevre Danışmanı 0.04.203 İçerik Türkiye Çiment

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ Dküman N: PR.21 Yayın Tarihi: 15.12.2015 Revizyn N: 01 Revizyn Tarihi: 22.07.2016 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı firmamız tarafından verilen; EN ISO 13485 KYS ve 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ürün Belgelendirme

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

KALiTE Güv~NJ ce sis rem~.

KALiTE Güv~NJ ce sis rem~. istanbul TiCARET ODASI s 9001 KALiTE GüvNJ ce sis rem. 2000 Sevgili Çal I ma Aradalarim, Temel.ilkeleri; "Müfjteri önceliği", "Çaiianların kenetlenmesi", "Süreçlerin iyiletirilmesi" ve "Eknmik etkinlik"

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI),

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI), STAREGISTER Internatinal Inc. (PANNCI), R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU 20.12.2015 1 / 14 Bu Regulasynun tüm hakları STAREGISTER_INT_Inc aittir. STAREGISTER Internatinal Inc.

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi Mali Tabllar Analizi Eğitimi Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raprlama Sistemleri Maliyet Muhasebesi

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com IWE 2015 İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknljileri Fuarı ve Knferansı FUAR SONU RAPORU www.istanbulwaterexp.cm Akıllı Su Çözümleri IWE Istanbul Water Exp 2015, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5.Cilt, 1.Sayt (M art 2001) 29.. 35 KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ Abdulmuttalip DEMiREL, Ali Paydar AKGÜNGÖR

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz. Örme Knfeksiyn Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Prjesi (16.Ur-Ge.029) Üretim Öncesi Süreçler ve Mdelhanede Verimlilik Optimizasynu Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme Adı: Örme Knfeksiyn

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler: Amaç ve Kapsam: MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Belediye

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

SERTİFİKA VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı firmamız tarafından verilen; EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar KYS ve 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ürün Belgelendirme işlemi snrasında kuruluşlara vermiş lduğu marka ve sertifikaların

Detaylı

Başlıca hizmetlerimiz;

Başlıca hizmetlerimiz; VERDE ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE ÖLÇÜM HİZM. İ.S.G. TİC. LTD. ŞTİ. Ç ÇÖ ÖZ ZÜ ÜM MO OR RT TA AĞ ĞIIN NIIZ Z V VE ER RD DE EÇ ÇE EV VR RE E H HE ER RY YE ER RD DE E Başlıca hizmetlerimiz; Çevre

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. Amaç Bu prsedürün amacı, POLY CERT deki persnel belgelendirme sürecini tanımlamaktır. 2. Kapsam POLY CERT tarafından verilen tüm persnel belgelendirme hizmetlerini kapsar. 3. Srumlular Genel Müdür Persnel

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com 225 İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com ÖZET Kentler sürekli toplumsal gelişme içersinde bulunan ve toplumun yerleşme,

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmetleri Kataloğu

Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmetleri Kataloğu Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmetleri Katalğu Tarih: 01.06.2016 İçindekiler EĞİTİMLERİMİZ... 3 ITIL FOUNDATION EĞITIMI... 3 SERVIS OPERASYON ITIL INTERMEDIATE... 5 SERVIS GEÇIŞ ITIL INTERMEDIATE... 6 SERVIS

Detaylı

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ Sermaye Piyasası Lisans Grubu 1. Prtföy Aracılığı 2. İşlem Aracılığı 3. Emir İletimine Aracılık 4. Sınırlı Saklama İlgili Sermaye Piyasası İşlemleri

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

Bütün kuruluşların, çevre politikaları ve amaçlarıyla uyumlu olarak, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI Bölüm B-Spr-İşbirliği Ortaklıkları İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARININ AMAÇLARI NELERDİR? İşbirliği Ortaklıkları, özellikle yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve Avrupa seviyesindeki kamu triteleri,

Detaylı

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları 2015-03-16 1 (6) Grup Ahlak ve Davranış Kuralları TeliSnera, bu Kurallarda belirtilen ilkeleri benimsemiştir. Günlük faaliyetlerimizde, her TeliaSnera çalışanının işlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair

Detaylı

ÖMAŞ İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Sosyal Yönetim Sisteminin Çerçevesi

ÖMAŞ İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Sosyal Yönetim Sisteminin Çerçevesi ÖMAŞ İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Ssyal Yönetim Sisteminin Çerçevesi İÇİNDEKİLER 1. GIRIŞ 3 1.1 YAKLAŞIM 3 1.2 ÖMAŞ İSGÇ VE SOSYAL YÖNETIM SISTEMI 3 1.3 YÖNETIM SISTEMININ AMACI 4 1.4 YÖNETIM SISTEMINE

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

PERDE BOYUT ORANI DEGİŞİMİNİN PERDELER VE ÇERÇEVE ARASINDA KESME KUVVETi DAGILIMINA ETKİSİ

PERDE BOYUT ORANI DEGİŞİMİNİN PERDELER VE ÇERÇEVE ARASINDA KESME KUVVETi DAGILIMINA ETKİSİ 6Cilt, lsay (Mart 2002) Perde Byut Oran Değişiminin Perdeler Ve Çerçeve Arasnda Kesme Kuvveti Dağhmna Etkisi HKasap, V Akyüncü PERDE BOYUT ORANI DEGİŞİMİNİN PERDELER VE ÇERÇEVE ARASINDA KESME KUVVETi DAGILIMINA

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşaklar Altı Sigma Sistemi içerisindeki metdlji uygulayıcıları, prblem çözme uzmanları ve mükemmel

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Knu : 2009 Yılı Egzz Gazı Emisyn Ölçümleri GENELGE (2009/12) Sayıları sürekli artış gösteren

Detaylı

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu TÜRKİYE T_C_ Kaya! N: 142059 SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU _ v TRABZON ILl KAMU HASTANELER! BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724/ 53 04.01.2016

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 731 MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com Giriş Tümüyle önlenebilir olan meslek hastalklar sonucu maddi ve manevi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı 2015-2016 Erasmus+ Knsrsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, Erasmus+ Prgramı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Krdinatörlüğü nde TÜMSİAD, Hitit Üniversitesi ve Kastamnu

Detaylı

Dış yardım sözleşmeleri

Dış yardım sözleşmeleri Bernard Brunhes Internatinal Mali Yön Dış yardım sözleşmeleri www.bb-internatinal.eu Eğitimin Amaçları Hizmet sözleşmeleri ve hibelere öncelik vererek, Sözleşme bütçesinin yapısını anlamak: şabln, bütçe

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI ANKARA, 2009 i İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ ANA BİLEŞENLERİ... 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası Çerçevesi 1

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1 IIRC HAKKINDA Internatinal Integrated Reprting Cuncil (Uluslararası Entegre Raprlama Knseyi - IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme triteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

305/2011/AB YAPI MALZEMELERİ KAPSAMINDA UYGUNLUK

305/2011/AB YAPI MALZEMELERİ KAPSAMINDA UYGUNLUK PGM TEKNİK HİZMET PROSEDÜRLERİ : TPR.50 01 02.12.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI Revizyn 00 18.12.2013 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI İlk Yayın Rev. Tarih Hazırlayan Onay Açıklama- Değişiklik Tarifi Dküman

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

Yatırım Fonu" tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan. 3. /. b/. l '... tarih ve. Ç.^3İ'... sayılı

Yatırım Fonu tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan. 3. /. b/. l '... tarih ve. Ç.^3İ'... sayılı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Brçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği "AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1. İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8

Detaylı