ÇEVREYE DUYARLI ÜRETĠM KAVRAMININ ĠNCELENMESĠ VE BU KAPSAMDA YAPILAN SWOT ANALĠZĠ ĠLE DURUM TESPĠT DEĞERLENDĠRMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVREYE DUYARLI ÜRETĠM KAVRAMININ ĠNCELENMESĠ VE BU KAPSAMDA YAPILAN SWOT ANALĠZĠ ĠLE DURUM TESPĠT DEĞERLENDĠRMESĠ"

Transkript

1 ÇEVREYE DUYARLI ÜRETĠM KAVRAMININ ĠNCELENMESĠ VE BU KAPSAMDA YAPILAN SWOT ANALĠZĠ ĠLE DURUM TESPĠT DEĞERLENDĠRMESĠ Çağrı SAĞIROĞLU Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Çukurova Ünv. Endüstri Müh. ABD. Dr. Tez Öğr. Özet 2012 yılı ve sonrası dönem Dünya da iklim değiģikliği ile mücadelede çevreye duyalı üretim ve tüketim anlayıģı paralelinde düģük karbon ekonomilerine geçiģin hızlandığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yanı sıra mümkün olan en az ölçüde edilmesi planlanan atıklarında enerji olarak değerlendirildiği bir dönem olarak karģımıza çıkmaktadır. Çevreye duyarlı üretimin ana amacı, ürün geliģtirme, üretme, kullanma aģamaları ile elden çıkarıldığında dâhil çevreye en az zarar verecek hale getirmeyi baģarmaktır. Uluslararası Enerji Ajansı istatistiklere göre Ģu an dünya üzerinde var olan kirlenmenin %70 i üretim endüstrileri kaynaklıdır yılına kadar yapılacak yatırımların %51 inin, mevcut veya müstakbel kapasitenin korunması için harcanacağı tahmin edilmektedir. Çevreye duyarlı üretim sistemini bünyelerine baģarıyla adapte eden ve hayata geçirmeyi baģaran firmaların bu çerçevede verdikleri gayretlerin ürünleri olarak elde edecekleri kazançların baģında da Ģirketin kamuoyu gözünde artan güvenilirlik ve saygınlık oranı geldiği değerlendirilmektedir. Gerek kamu gerekse özel sektörün sürekliliğinde giderek daha fazla yeri olduğu değerlendirilen çevreye duyarlı üretim kavramı ve pazarlama, ücret, ürün, dağıtım, promosyon, finans, üretim, yönetim, demografik özellikler, politik ve yasal konular, sosyal ve kültürel konular, rekabet, çevre ve teknoloji ve dıģ çevre ana baģlıkları kapsamında gerçekleģtirilen SWOT analizi bu çalıģmanın da konusu olarak belirlenmiģtir. 1. Giriş Hâlihazırda dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karģılamakta olan fosil yakıtların rezervleri hızla tükenmektedir. Bu yüzyılın ikinci yarısında petrol ve doğalgaz gibi bazı fosil yakıtların rezervlerinin sonuna gelineceği tahmin edildiğinden, bütün enerji kaynaklarının verimli bir Ģekilde kullanılması büyük önem taģımaktadır. Enerji ihtiyacının sürekli arttığı ama kaynakların gittikçe azaldığı dünyada, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için çok çeģitli programlar uygulanmaktadır. Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileģenlerinden biri olduğu, yaģam standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da bilinen diğer bir husustur. Günümüzde ise üretim firmaları fosil kökenli yakıtlarının giderek azalacağı ve en sonunda biteceği gerçeğine dayanarak en az kaynak ve enerji kullanımı ile en fazla ürünün nasıl alınacağı ve aynı zamanda çevreye nasıl en az zarar verileceği sorusuna etkin olarak cevap arayıģı içerisindedirler. Çevreye duyarlı üretim çok yeni olmayıp, yaklaģık son çeyrek asırdır akademik çevreler de konuģuluyor olsa da organizasyonlar tarafından hak ettiği önemin verilmesinin tarihi o kadarda geri 1

2 gidememektedir. Son zamanlarda artan iç ve dıģ etkilerin de katkısıyla bu konuya daha fazla önem vermeye baģlayan özel veya kamu sektörü kuruluģlarının, üretim esnasında meydana gelen çevresel etki ve ürünün yaģam ömrü boyunca çevreye etkisi olmak üzere ikiyüzlü bu süreci kusursuz bir Ģekilde üretim çarkına adapte etmeyi baģarmaları halinde çok büyük bir avantaj sağlayacakları değerlendirilmektedir. Üretim bir organizasyon için, özellikle performansın arttırılması ve rekabete dayalı avantaj sağlama konularında stratejik öneme sahiptir. Teknolojideki hızlı değiģimler, müģteri ihtiyaçları ve globalleģme, üretimin kendisini sürekli canlı ve geliģime açık tutmasını zorunlu kılmaktadır. 20 nci yüzyılın baģlarında otomobil endüstrisinin seri üretim teknolojisini hayata geçirmesi üretim sürecinde bir devrim niteliği taģımıģtır. Geçen yıllar içerisinde üretim ve kalite esasları ile tam olarak uzlaģamayan müģteri ihtiyaçlarının daha da kiģilleģmesi esnek seri üretim teknikerinin geliģmesine sebep olmuģtur. Bu geliģme kapsamında modern teknoloji tabanlı üretim sistemleri düģünülenden çok daha karmaģık bir yapıya sahip hale gelmiģlerdir. Sistemlerin bu derece karmaģık olmasına yol açan sebepler arasında aynı fabrikada üretilmek zorunda olan çok çeģitli parça tipleri, aģamaya varan nihai ürün elde edilene kadar olan üretim basamakları, karģılıklı ve çapraz geçiģ gerektirimleri, bakımı ve iģletimi oldukça zor ve karıģık üretim bantları, ürün parçalarının bir araya toplanmasındaki yer ve zaman problemi ilk akla gelen unsurlar arasında sayılabilir. [1] Bu karmaģıklığa birde sistemin sürekli değerlendirme gereksinimi, sisteme etki eden iç ve dıģ baskılar ve en üst kademesinden en alt kademe çalıģanına kadar insan faktörünün olumlu veya olumsuz etkileri eklendiğinde ortaya daha da karmaģık bir yapı çıkmaktadır. Bunun içindir ki kullanılacak karar destek sistemlerinin önemi daha da artmaktadır. Bu çalıģma kapsamında ise sisteme direk etki eden daha çevre duyarlısı üretime geçiş tekniklerinin ve yönetim anlayışının tanımı, değerlendirmesi, gerekliliği ve bu gelişime adım atacak işletmelerin karşılaşacağı güçlü-zayıf taraflar ve fırsat- tehdit analizleri ele alınarak ilgililere özel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir. 2. Neden Çevre Duyarlılığı ve Temiz Üretim 2012 yılı ve sonrası dönemin Dünya da iklim değiģikliği ile mücadelede çevreye duyalı üretim ve tüketim anlayıģı paralelinde düģük karbon ekonomilerine geçiģin hızlandığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yanı sıra mümkün olan en az ölçüde edilmesi planlanan atıklarında enerji olarak değerlendirildiği bir dönem olarak karģımıza çıktığı değerlendirilmektedir. Dünya enerji konseyi verileri kapsamında, yılları arasında dünyadaki enerji arzı altyapısı için gerekli toplam yatırım miktarı 16 trilyon ABD dolarıdır. Bu miktar, enerji arz kapasitesini artırmak ve önümüzdeki dönemde tükenecek olan veya kullanılmaz duruma gelecek mevcut veya müstakbel arz tesislerinin yerine yenilerini yapmak için gereklidir. Karbondioksit atmosferde 200 yıl kalmaktadır ve konsantrasyonunu düģürmek için bugün için bilinen hızlı bir metot yoktur. Bu nedenle bugün 100 yıl sonrası için gösterilen özen çok normal ve belki de geç kalınmıģ bir inisiyatiftir. [2] Tüm bu geliģmeler ıģığında klasik üretim sistemlerinin 2

3 giderek kan kaybetmelerinin sebeplerini bir arada gruplayarak özetleyecek olursak, temiz üretimin neden geleceğin belirgin eğilimleri arasında en ön saflarda bulunduğunun daha iyi anlaģılacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; - GiriĢimcilerin ekolojik denge ve çevre üzerindeki etkilerinin daha derin araģtırma ve gözlem önünde kalmasıyla, klasik yaklaģımın ana prensibi olan bir Ģekilde mümkün olan en fazla karı elde etme yaklaģımının yerini çevresel duyarlılığa gösterilen önem ve çevreye saygı esaslarına bırakması firmaları revizyona zorunlu kılmaktadır. - Üretim endüstrilerine tahsis edilen doğal kaynakların ve sosyal dayanım derecesinin azalmasıyla, gereksiz, dikkatsiz ve özensiz tüketimin halkların refah seviyesinin kalkınmasına engel olarak görünmeye baģlanması iç karlarını her Ģeyin önünde tutarak, sosyal karlara tercih eden klasik giriģimcilerin anlayıģlarını değiģtirmeye itmektedir. Böylece sosyal duyarlılığa kulak vererek temiz üretici unvanını alamayan giriģimcilerin mevcut konektörde daha fazla pazar paylarını koruyamayacakları değerlendirilmektedir. - Klasik üretim yapan Ģirketler hükümetlerin ve uluslararası değiģik kurumların çevre konusunda yayımladığı yönetmelik ve yasalara karģı giderek savunmasız hale gelecek ve sonunda da Ģiddetleri her gücün artan yönetmeliklere uyum sağlayamayarak üretimlerini durdurmak zorunda bile kalabileceklerdir. [3] 3. Çevreye Duyarlı Üretimin Gelişimi ve Temiz Üretim Kavramı 3.1. Üretim Sistemi Yaklaşımları ve Çevreye Duyarlı Üretimin Gelişimi Üretim sistemleri varlığından bahsedilmeye baģlandığından beri bu alanda etkili olan baģlıca üç faktörden söz edilebilir. Bunlar; teknoloji, pazar gerekleri ve halkın ihtiyaçlarıdır. [4] El ile üretimin yapıldığı yıllardan günümüze kadar varlığını devam ettiren bu etkenlerin sadece içerikleri ve Ģekilleri değiģmiģ olmasına rağmen günümüzde de etkilerini sürdürmeye devam ettirmektedirler. Takdir edilecektir ki yaģanan geliģmeler kapsamında bu etkenlere yenileri eklenmiģ ve üreticilerin baģarıya ulaģmak için uyum sağlamak zorunda oldukları gereksinimler artıģ göstermiģtir. AĢağıdaki tabloda özetlenen üretim sistemlerinin ana hatlarıyla geliģim süreci üretim sistemlerinin giderek daha karmaģık bir sistem yapısına büründüklerini göstermektedir. Tablo 1: Çevreye Duyarlı Üretimin GeliĢimi [5] Üretim Yöntemleri Müşteri Ġhtiyaçları Pazar Gerekleri Teknolojiye Yaklaşım El Üretimi ~ 1850 Bireysel ürünler Çok küçük üretim miktarı Elektrik El aletleri Seri Üretim 1913 DüĢük maliyetli ürünler Talebin arzı belirlediği sabit üretim DeğiĢtirilebilir parçalar Hareketli Esnek Üretim ~ 1980 Ürün çeģitliliği Arz çeģitliliği arttırılmıģ azaltılmıģ üretim Bilgisayarlar Esnek üretim sistemleri 3 Birey bazlı üretim 1995 KiĢisel Ürünler Dalgalı müģteri talepleri BiliĢim teknolojileri Ġnternet Sürdürülebilir Çevreci Üretim 2005 Çevreye duyarlı ürünler Enerjinin verimli kullanımı Doğal kaynaklara özen Geri dönüģüm enerji etkinliği ve yeniden kullanım,

4 Üretimini ön plana çıkaran yaklaşım standartlarına uyum üretim bantları standartlarına uyum, Maliyet, Dağıtım ve teslim avantajı Esneklik Dağıtım Hızı Maliyet Devamlılık Esnek tasarım Ġnovasyon Dağıtım Hızı Maliyet En uzun yaģam ömrü anlayıģı Devamlılık Esnek tasarım Ġnovasyon Dağıtım Hızı Maliyet Üretimini devam ettirme dayanağı Miktar standartlarına uyum Dağıtım güvencesi Miktar Esneklik standartlarına uyum Dağıtım güvencesi Miktar Sürdürülebilirlik Esneklik standartlarına uyum Dağıtım güvencesi Miktar 21 inci yüzyılın baģlarında iģ dünyasının eğilimi, var olan sisteme, temiz üretim prensiplerinin nasıl adapte edileceği üzerine odaklanmaya baģlamıģtır. Ancak günümüzde artık var olanı değiģtirme yanında proaktif bir yaklaģım da kazanılmaya baģlanmıģtır. Hali hazırda sadece hükümetlerce yürütülen kontrol mekanizmalarının varlığından söz edilse de zaman içinde bu kontrol mekanizmalarının da etki ve ilgi alanlarının geniģleyeceği, uluslararası yaptırımları da içeren alternatif denetim yöntemlerinin de hayata geçirileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca ilk baģlarda sadece üretim yapan Ģirketlerce dikkate alınan çevreye duyarlı yönetim prensipleri son zamanlarda kamu faaliyetlerinde ve hizmet sektöründe bulunan Ģirketlerce de faaliyetlerine ve yönetim anlayıģlarına adapte edilmeye baģlanmıģtır. Böylece oluģturulacak sistem anlayıģının daha da kusursuz hale gelmesiyle, daha etkili yönetim ve üretim mekanizmaları ortaya çıkacak ve daha fazla Ģirket gerek karlılık gerekse sosyal sorumluluk değerlendirmeleri kapsamında mevcut üretim anlayıģlarını revize etme yoluna gireceklerdir. Bu önermenin en önemli göstergesi olarak, bu arenada oldukça yeni sayılabilecek bir geçmiģe sahip olan ve çevreye duyarlı üretimin standartları konusunda tüm ihtiyaçları karģılamasa da en kapsamlı dokümanlardan olan ISO belgesini 2004 Ekim yılı itibari ile dünya üzerindeki 130 ülkeden kuruluģun almak üzere baģvurmasının gösterebileceği değerlendirilmektedir. [6] 3.2. Çevreye Duyarlı Üretim Kavramı Eğitim seviyesine ve çalıģtığı disipline bağlı olarak çevreye duyarlı üretim pek çok kiģi için farklı anlamlar ifade etmektedir. Daha yeģil üretim bir güzergâh veya sabit bir yaklaģımdan çok bir yolculuğa benzetilebilir. Çevreye duyarlı üretim, bulunduğunuz endüstri, çevre ve hem bugünün hem yarının toplumu için değerler yaratırken, iģinizin devamlılığını sağlamaya yardımcı olacak, gizlenmiģ ama saklanmamıģ anahtar parçalardan en önemlisidir. [7] Son zamanlarda tüm üretim firmalarında bu konuya artan bir ilgi gösterme eğilimi görülmektedir. Çevreye daha duyarlı üretim yapma maratonunun baģlangıç noktasında enerjinin verimli ve mümkünse sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması, kullanılan ham maddelerin 4

5 kontrolünün daha etkin olarak yapılabilmesi ve kullanılan enerjinin daha etkin hale getirilmesi bulunmaktadır. AĢağıdaki Ģemadan da anlaģılacağı üzere temiz üretimin ilkeleri oldukça basittir: En az kaynak kullanımıyla çevreye en az zarar verecek üretimi gerçekleģtirmek. Ancak, önemli olan, bu yaklaģımın ürünün tasarımından yaşam ömrünü tamamlamasına kadar her aģamada karara yön veren esas etken olması gerekliliğidir. Aslına bakılacak olursa bu olgunun, yeģil üretim düzenlemesi yapma çabasında olan firmalara çok büyük fırsatları da beraberinde getireceği değerlendirilmektedir. Rf -Çevresel Prensiplere Göre Dizayn - Zehirli Bileşenlerde azaltım - Geri dönüştürülebilirlik Dizayn Rf -Yeniden kullanım - Bir araya getirilemeyen tek parçalar - Ucuz atık maliyeti Yeniden Üretim Temin Rf -Tedarikçi uyumu - Çevreye duyarlı tedarik - Kargoların sirkulasyonunun sağlanması Müşteri Kullanımı ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM Üretim Rf -Düşük enerji tüketimi - Daha az tüketilebilir kullanım - Ömür sonunda değerlendirilebilme - Zararlı emisyonsuz kullanım Paketleme ve Dağıtım Rf -Kaynak etkinliği - Enerji verimliliği - En az zararlı gaz ve atık üretimi - Çevre güvenliği Rf -Geri dönüştürülebilir - Tekrar kullanılabilir - Geri döndürülebilir ġekil 1: Çevreye Duyarlı Üretim YaĢam Ömrü AkıĢ ġeması [8] Bu yaģam ömrü Ģemasının her bir alt baģlığında kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi gereken pek çok potansiyel geliģime açık fırsatlar bulunabilmektedir. ġu an için çevreye duyarlı üretimin pazar payını hesaplamak eldeki verilerle güç olsa da, hemen her iģ kolunda bu konuda artan bir eğilim olduğu yatırım miktarlarından gözlenebilmektedir. MüĢteriler ve Ģirketlerin yanı sıra yerel hükümetlerin çevreye verdikleri önemin göstergesi olarak hayata geçirdikleri yeni düzenlemelerde bu geliģime katalizör etkisi yapmaktadır. Bu bağlamda firmaları çevreye daha duyarlı bir üretim yapmaya zorlayan faktörleri aģağıdaki Ģekilde sınıflandırabiliriz: 5

6 - Rekabetçilik: Üretim faaliyetinin doğasında rekabet ederek avantaj kazanma olgusu bulunmaktadır. ĠĢ dünyasındaki fırsatlar kapsamında değerlendirildiğinde bu amaç kendini zaman zaman teknolojik bir yenilikte, zaman zaman yeni bir üründe zaman zaman ise üretim sürecindeki yeni yaklaģımlarda gösterebilmektedir. - Ortak Sosyal Sorumluluk: Üretici firmaların üstündeki çevreye karģı daha sorumlu ve daha duyarlı olma baskısı gün geçtikçe artmaktadır. Olası bir müģteri kaybını engellemek ve kötü bir izlenim bırakmak istemeyen Ģirketler kendilerine yeģil bir imaj çizmek için çabalarını yönlendirmektedirler. - Yasalar: Üreticiler, üretimlerine devam edebilmek ve bir takım yaptırımlara maruz kalmamak için her geçen gün daha da Ģiddetli hale gelen çevreye duyarlı yasalara uyum sağlamak zorundadırlar. Çevreye duyarlı bir üretim yapmayı amaçlayan organizasyonlar için ilk Ģart olarak üretim sürecini, yönetim fonksiyonlarını ve çalıģanlarını bu konuya hazırlamalı ve sunulan yeni fikirler hakkında gerekli duyarlılığı göstermelidir. UlaĢılmak istenen çevreye duyarlı üretimin genel karakteristik özellikleri ise Ģöyle sıralanabilir: - Doğal kaynakların daha az kullanımı, - Üretimde daha az enerji kullanımı ve zaman içinde yenilenebilir enerji kaynaklarına aģamalı geçiģin sağlanması, - Çevreye zarar veren gaz ve zehirli madde kullanımının azalımı, - Üretim aģamasında daha az zararlı atık oluģturulması. [9-10] 4. SWOT Analizi Kurumsal yapının bir takım ölçütlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iģ yönetiminin elinden düģmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun Ģu anki durumu, doğru iģleyip iģlemediği kolaylıkla belirlenmiģ olur. Bu tekniklerden biri olan, güçlü ve zayıf taraflar ile fırsatları ve tehditleri inceleyen "SWOT Analizi", kurumsal iģlerlik, rekabet gücü, sektör konumu, piyasadaki dıģ tehditlerin varlığı gibi iç ve dıģ değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden birisidir. Kısaca SWOT analizi, iç ve dıģ durum değerlendirmesini içeren ve yönetim açısından Ģu an ki konumu ve önünü görebilme açılarından büyük kolaylık sağlayan stratejik bir yönetim uygulamasıdır. Analiz sonuçlarına ulaģmak için yeģil üretim konusunda kabul gören akademik çalıģmaların, ulusal ve uluslararası otoritelerin resmi yayınlarının yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın ilk gereklerinden biri olan çevreye duyarlı üretim ve bu konudaki AR_GE faaliyetleri kapsamında rakiplerinden bir adım önde olduğu derecelendirme kurumları raporları, yatırımları ve teģkilatlanmaları incelendiğinde görülen Siemens, Shell, Philips, General Electric, Bank of America, Dupont, Home Depot, Starbucks, Wall-Mart, Coca Cola, Toyota, Honda, Dell, HP firmalarının verileri de göz önüne alınmıģtır. AĢağıdaki analizle çevreye duyarlı bir üretim yapma amacını stratejik olarak belirlemiģ ve temiz üretim gereklerini bünyesine baģarılı bir Ģekilde adapte etmiģ/edecek bir kamu veya özel sektör organizasyonunun kendi durumunu görmesine ve kendisine net, ölçülebilir hedefler belirlemesine yardımcı olmak hedeflenmektedir. 6

7 Güçlü / Zayıf Analizi Firma Üzerindeki Etkisi Performansa Etkisi 1. Pazarlama Güçlü Tarafsız Zayıf Yüksek Düşük Firmanın Ġmajı Pazarlama ve Planlama Yeteneklerinin Derecesi Firmanın Konusundaki Ünü Firmanın Hizmet Konusundaki Ünü Hammaddeye ulaģım kolaylığı ĠletiĢim becerisi Firmanın var olan pazar payı Sektörün toplam pazar payı Diğer sektörlerle benzerlik oranı Pazarın büyüme imkânı Ücret: Ücretlendirme Politikası Ürün: Yeni ürün geliģtirme Dağıtım: Mevcut durum Ġç dağıtım stratejisi DıĢ dağıtım stratejisi Coğrafi konum Dağıtıcıların geliģimlere adapte süreci 7

8 Promosyon: Ürün satıģına etki oranı Reklam 2. Finansal Anapara maliyeti Finansal Stabilite Karlılık Yatırımı karģılama süresi Yatırımın hisse senetlerine etki oranı 3. Üretim Üretim imkânları Ölçek ekonomileri Üretimi arttırma kapasitesi SipariĢleri zamanında yetiģtirme imkânı Tekniksel ve üretim kabiliyetleri Üretim maliyetleri 4. Yönetim Liderlik ġirket yönetiminin istek seviyesi ĠĢçilerin yetenekleri ve Ģirkete bağlılıkları GiriĢimci ruh Esneklik ve kolay adapte olabilme yeteneği Personel iliģkileri Tedarikçi ve üçüncü 8

9 Ģahıslarla iliģki DeğiĢen Ģartlara uyum sağlama yeteneği ÇalıĢanların yetenek ve kapasiteleri Ġdarecilerce toplam çevresel değerlendirme sistemine verilen değer Pazar hakkında bilgi Yönetim felsefelerinin anlaģılma ve uyarlanma derecesi Teknoloji yönetimi Fırsat/ Tehdit Analizi Firma Üzerindeki Etkisi Performansa Etkisi 5. Demografik Özellikler Fırsat Tarafsız Tehdit Yüksek Düşük Genel nüfus trendleri YaĢ ortalaması Ölüm, doğum ve evlilik oranları YaĢam standardı anlayıģının yüksekliği Eğitim seviyesi yüksekliği Halkın alıģkanlıklarını değiģtirme oranı fazlalığı Halkın değiģimleri takip yüzdesi 6. Ekonomik Ekonominin Büyüme Hızı ġirket ürünlerinin Pazar payları ve artıģ 9

10 oranları Ekonominin dengesi ve stabilitesi Enflasyon oranı DıĢ müdahalelere açıklığı 7. Politik ve Yasal Konular Hükümetin istikrarı Vergiler ve mümkün olan vergi avantajları Ġlgili Yönetmelikler Ürün standartları gereksinimleri MüĢteri Hakları ve Bilgilendirme Gerekleri Hükümetin ve iģ odalarının kontrol mekanizmaları 8. Sosyal ve Kültürel YaĢam standartları ve tarzları Nüfusun etnik yapısı MüĢteri zevklerindeki değiģiklik ĠĢ ahlakı ĠĢ yaģamına etki eden sosyal değerler Kültürel değerlerdeki değiģiklikler 9. Rekabet Piyasadaki ana aktörler 10

11 Üretim kapasitesi Muhtemel rakipler 10. Çevre ve Teknoloji Çevresel konuların önemi Ġnovasyona açıklık Teknolojik değiģim hızı 11. AR-GE Fiyat avantajdezavantajları Dağıtım avantajları Tedarikçi desteği MüĢteri Sadakati Pazar ayrımı Yeninin kabul edilebilirlik riski Ürün kalitesi 12. Dış çevre Nakliye olanak ve ücretleri Pazar içi dağıtım Yerel haberleģme ve kargo ağı yapısı 5. Sonuç Yukarıdaki değerlendirmelerinden de anlaģılabileceği üzere temiz üretim yapan bir Ģirket için yeni bir pazara veya büyüme kararına etki edebileceği tespit edilen faktörlerden ağırlıklı olarak avantaj sağlayabileceği görülmektedir. ĠĢ yaģamanın doğasında olan varlığının önüne geçilemeyecek risk faktörünün kriz yönetim esasları ile uygun bir Ģekilde harmanlanarak özellikle ilk baģta yaģanabilecek problemlerin daha kolaylıkla atlatabileceği değerlendirilmektedir. Her Ģeyden önce potansiyel müģterileri firmaya faaliyetleri kapsamında saygı duymakta ve desteklemektedir. Böylece kendini ifade edebilmek için milyonlara liralık reklam ve tanıtım bütçesine gerek duyulmayacaktır. Temiz üretim sayesinde yasal bir takım engellere takılmayacağı gibi ithalat-ihracat konularında muafiyet ve serbestiler, bu 11

12 bağlamda bir takım vergi muafiyetlerinden ve teģviklerden yararlanma imkânını arttırmıģ olacaktır. Bu kapsamda fayda-maliyet oranıyla beraber, yatırımın kendini karģılaması için gereken süre farklı değiģkenlere bağlı olarak artıģ veya azalıģ gösterse de en azından kararlı ve dengeli bir büyüme ve kalıcı pazar payı elde edilmesinin riskinin en aza indirildiği değerlendirilmektedir. Çevreye daha duyarlı üretim yapma zorunluluğu içsel veya dıģsal sebeplerden olsun artık günümüzde geçerliliğini fazlasıyla kanıtlamıģ bir gerçekliktir. Tüm bu derlenen bilgiler ıģığında çevreye daha duyarlı bir üretim yapmak için gerçekleģtirilmesi gereken geliģimlerin Ģu baģlıklar altında toplanabileceği değerlendirilmektedir: [11-12] - Hammadde girdisini mümkün olan en az seviyeye indirmek, geri dönüģtürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzeme kullanımını arttırmak, bu kapsamda zehirli bileģen içeren hammadde kullanımını sıfır düzeyine indirmek, - Geri dönüģtürülebilir ve yeniden kullanılabilir ürün bileģenlerinin sayısını arttırmak, - Ürün elde etme sürecinde oluģan zararlı gaz salınımı ve atıkları en aza indirmek, - Ürününü üretim ve kullanım sürecinde maksimum enerji verimliliğine sahip olmasını sağlamak, - Üretim bantlarının esnekliğini arttırmak ve bakım aralıklarını en fazla olacak Ģekilde düzenlemek, - Kullanım ömrünü mümkün olduğu kadar uzatmak ve ömrünü tamamlayan ürünlerin ise hammadde olarak geri dönüģümünü sağlayabilmek, - Tüm bu üretim ve geri dönüģüm çarkını güncel tutacak ve daha verimli hale getirecek stratejileri devamlı olarak geliģtirmek, - Hedef kitle pazarı ve üretim yapılan yerin yasal ve sosyal zorunluluklarını ve duyarlılıklarını daima göz önünde bulundurmak, - Ürün dizaynından baģlayarak nihai çıktının elde edilmesine kadar olan her süreçte maliyetleri kontrol altında tutmak ve bu konuda etkin bir kontrol sistemi kurmak gereklidir. Endüstriyel sistem gerekleri ile ekolojik gerekler arasına uygun değer denge sağlanıģında karar destek girdisi sağlamayı amaçlayan analiz sonuçlarının faaliyet alanı gözetmeksizin bir takım özel girdi-çıktıların sürece dahil edilmesiyle her alanda faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Güncel veriler etkin girdi-çıktı oranını hedefleyen, gerekli temiz üretim prensiplerinin yönetim anlayıģına tam adapte oluģunu sürekli kontrol eden bir mekanizmanın çarklarını iģleten ve çevreye duyarlı üretim felsefesini benimseyen iģletmelerin, günümüz koģullarında (gerekli yatırım engellerini aģtıktan sonra) özellikle orta ve uzun vadede gerek imaj gerekse karlılık oranlarında kesinlikle artıģ gözleneceğini göstermektedir. Bu kapsamda yukarıdaki verileri dikkate alarak çevreye duyarlı üretim sistemini bünyelerine baģarıyla hayata geçirmeyi baģaran firmaların, gösterdikleri gayretlerin sonuçları olarak, hem karlılık 12

13 oranlarını hem de kamuoyu gözünde ki güvenilirlik ve saygınlık oranlarını arttıracakları, bu bağlamda da bulundukları konumdaki yerlerini sağlamlaģtırarak geleceğe daha da güvenle bakacakları değerlendirilmektedir. KAYNAKLAR [1] F. Giudice, G. La Rosa, A. Risitano, Product Design for the Environment, Taylor & Francis, [2] IEA (International Energy Agency), World Energy Outlook, OECD/IEA, Paris, 2003b. [3] Dillon, P. And Fischer, K Environmental Management in Corporations: Methods and Motivations. Tufts Univ. Press. Medford, MA [4] Green Manufacturing: Supply Chains and Marketing, Barbara Swenson,http://www.allbusiness.com/company-activities-management/operations supply/ html [5] Boer, C.R., S. Dulio, and F. Jovane, 2004, Design and Manufacturing. International Journal of Computer Integrated Manufacturing. 17(7): p [6] ISO 14001, Clause 3.9, International Organization for Standardization, [7] Florida, R. And Atlas, M Report of Field Research on Environmentally Concsious Manufacturing. Cal. Management Review. 39: [8] Pun, K.F., Hui, I.K., Lau, H.C.W., Law, H.W. and Lewis, W.G. (2002), Development of an EMS planning framework for environmental management practices, (International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 19 No. 6, pp dan modifiye edilmiģtir.) [9] Zobel, T., Environmental Management Systems Policy Implementation and Environmental Effects, Ph.D. Thesis, Luleå University of Technology Department of Business Administration and Social Sciences, Division of Quality and Environmental Management, 2005:32, p.5-32 [10]..http://www.businessknowledgesource.com/manufacturing/theıbenefitsıofı goingıtoı greenımanufacturingı html [11] Pojaseck, Robert B. Ph.D., Senior Associate First Environment East Arlington, MA, When is Manufacturing Green?, Aug [12] UNSD (2003): Handbook of National Accounting: Integrated Environmental 13

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010

Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010 Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010 Genel olarak aģağıdaki bütün açıklamalar bir soruya bağlıdır: Fotovoltaik için bir yenilenebilir enerji yasasındaki

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Haziran 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayıģına dayalı, Ģeffaf ve güvenli,

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMIMIZI DEVAM ETTĠREBĠLMEMĠZ ĠÇĠN OLMAZSA OLMAZ ĠHTĠYAÇLARIMIZ NELERDĠR? HAVA SU UYKU BESĠN Neden Olmazsa Olmaz? Bunlar Olmadan ne kadar yaģayabiliriz? HAVA SU UYKU BESĠN

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Business Game (İşletme Oyunu)

Business Game (İşletme Oyunu) Business Game (İşletme Oyunu) Business Game Şirketler iki çeşit ürün üretirler Tüm şirketler bu ürünleri aynı pazarda satarlar Müşteriler Pazar Oyunun başlangıcında, her takım tamamlayacağı senaryo hakkında

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Haziran 2014 Ferdi Fonlar Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayıģına dayalı, Ģeffaf ve güvenli,

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri

Detaylı

YONCA-ONUK AO. SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI 2NCĠ TEDARĠK KURULTAYI

YONCA-ONUK AO. SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI 2NCĠ TEDARĠK KURULTAYI SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI 2NCĠ TEDARĠK KURULTAYI BAKIM / ONARIM TADİLAT / MODERNİZASYON KABİLİYETLERİNE DE SAHİP TERSANE KONSEPTİ Gemi tipi ve dizayn aģamasındaki kriterlere bağlı olarak günümüz teknolojisindeki

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği Zeki Yazar, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa 1 Bir uygulama örneği olarak Siemens İş Sürekliliği Yönetimi İşe Etki Analizi Sayfa

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu 1. GİRİŞ İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu Bu doküman İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin (SKD) Binalarda Enerji Verimliliği

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ Ersin ÖKTEM 1 Yrd.Doç.Dr. İzzettin TEMİZ 2 1 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO, eoktem@tpao.gov.tr 2 Gazi Üniversitesi

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK (ELD) UYGULAMALARINDA MKEK İN ROLÜ Evren ERKEK Memur Pazarlama ve İhracat Daire Başkanlığı 28 ŞUBAT 2012 2

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz

Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz EWEA-TWEA Policy Workshop Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz Mustafa Özgür Berke, WWF-Türkiye 27.03.2013, Ankara 27-Mar-13 / 1 Photo: Michel Roggo / WWF-Canon KISACA WWF +100 5 kıtada,

Detaylı

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 1 Ġçerik Metodoloji Ġtibar Yönetimi Yönetici Özeti Türkiye de Sektörlerin Ġtibarı Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ġtibar

Detaylı

ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB

ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB ÇEVRESEL BANKACILIK ve TSKB FUNDA GÜREL TSKB KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ Kısaca TSKB Türkiye de özel sektöre ait ilk kalkınma ve yatırım bankası olup 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası desteğiyle

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ MÜŞTERİ ODAKLI YENİ EKONOMİ ESKİ EKONOMİ ARZ

Detaylı

Faaliyet Raporu 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011

Faaliyet Raporu 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 Faaliyet Raporu 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ġirket Profili 3 Yönetim Kurulu Denetim Kurulu 4 Yönetim 5 Faaliyet Gösterilen Sektör ve Bu Sektör Ġçindeki Pay, Sermaye Piyasası Araçları,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ.

METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. METEKSAN SAVUNMA SANAYĠĠ A.ġ. 1 Bilkent Grubu BİLKENT UNİVERSİTESİ BİLKENT HOLDİNG Name Title METEKSAN MATBAA VE ENERJİ GRUBU TEPE GRUBU 2 Bilkent Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Türkiye nin ilk vakıf

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme Aktif Gayrimenkul ve DanıĢmanlık Aġ bünyesindeki Uzmanlarının DanıĢmanlığını Yaptığı Eğitim Programları: 03-04 Mart 2012 tarihlerinde TEMEL DEĞERLEME ; 10-11 Mart 2012 tarihlerinde ĠLERĠ DEĞERLEME ; 17-18

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler Yeni KOSGEB

Detaylı

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĠ DERS SUNUMU Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet DĠLMAÇ Yardımcı Öğretim Elemanı: ArĢ. Gör. Beytullah ERDOĞAN 1 DERS KONU BAġLIKLARI PROJENĠN BAġLATILMASI PROJENĠN EVRELERĠ

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ NA () 5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmak

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERE KURULMA PROJESİ PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ SWOT ANALİZİ REORGANİZASYON DEĞİŞİM YÖNETİMİ KURUM KÜLTÜRÜ DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ-REENGINNERING SWOT ANALİZİ SWOT

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır.

Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır. Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır. Bu kıt kaynaklarla eğitimi yönetmek yöneticinin çok becerikli olmasını

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar KARAYOLU TASARIMI RAPORU Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş 2 1.1 Amaç 2 1.2 Hemzemin kavģakların sınıflandırılması 2 1.3 Ġçerik 2 2 Önerilen seçim

Detaylı

Kariyer & Kazanç Planı

Kariyer & Kazanç Planı Kariyer & Kazanç Planı Fırsatın Doğduğu Yer Klasik SatıĢ Ġlkesi Hunca 30,- Satış İlkesi Huncalife 30,- SatıĢ Masraflarında tasarruf= Temsilcilere komisyon Üretici karı Reklam Toptancı Perakendeci Devamlı

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı