ÇEVREYE DUYARLI ÜRETĠM KAVRAMININ ĠNCELENMESĠ VE BU KAPSAMDA YAPILAN SWOT ANALĠZĠ ĠLE DURUM TESPĠT DEĞERLENDĠRMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVREYE DUYARLI ÜRETĠM KAVRAMININ ĠNCELENMESĠ VE BU KAPSAMDA YAPILAN SWOT ANALĠZĠ ĠLE DURUM TESPĠT DEĞERLENDĠRMESĠ"

Transkript

1 ÇEVREYE DUYARLI ÜRETĠM KAVRAMININ ĠNCELENMESĠ VE BU KAPSAMDA YAPILAN SWOT ANALĠZĠ ĠLE DURUM TESPĠT DEĞERLENDĠRMESĠ Çağrı SAĞIROĞLU Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Çukurova Ünv. Endüstri Müh. ABD. Dr. Tez Öğr. Özet 2012 yılı ve sonrası dönem Dünya da iklim değiģikliği ile mücadelede çevreye duyalı üretim ve tüketim anlayıģı paralelinde düģük karbon ekonomilerine geçiģin hızlandığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yanı sıra mümkün olan en az ölçüde edilmesi planlanan atıklarında enerji olarak değerlendirildiği bir dönem olarak karģımıza çıkmaktadır. Çevreye duyarlı üretimin ana amacı, ürün geliģtirme, üretme, kullanma aģamaları ile elden çıkarıldığında dâhil çevreye en az zarar verecek hale getirmeyi baģarmaktır. Uluslararası Enerji Ajansı istatistiklere göre Ģu an dünya üzerinde var olan kirlenmenin %70 i üretim endüstrileri kaynaklıdır yılına kadar yapılacak yatırımların %51 inin, mevcut veya müstakbel kapasitenin korunması için harcanacağı tahmin edilmektedir. Çevreye duyarlı üretim sistemini bünyelerine baģarıyla adapte eden ve hayata geçirmeyi baģaran firmaların bu çerçevede verdikleri gayretlerin ürünleri olarak elde edecekleri kazançların baģında da Ģirketin kamuoyu gözünde artan güvenilirlik ve saygınlık oranı geldiği değerlendirilmektedir. Gerek kamu gerekse özel sektörün sürekliliğinde giderek daha fazla yeri olduğu değerlendirilen çevreye duyarlı üretim kavramı ve pazarlama, ücret, ürün, dağıtım, promosyon, finans, üretim, yönetim, demografik özellikler, politik ve yasal konular, sosyal ve kültürel konular, rekabet, çevre ve teknoloji ve dıģ çevre ana baģlıkları kapsamında gerçekleģtirilen SWOT analizi bu çalıģmanın da konusu olarak belirlenmiģtir. 1. Giriş Hâlihazırda dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karģılamakta olan fosil yakıtların rezervleri hızla tükenmektedir. Bu yüzyılın ikinci yarısında petrol ve doğalgaz gibi bazı fosil yakıtların rezervlerinin sonuna gelineceği tahmin edildiğinden, bütün enerji kaynaklarının verimli bir Ģekilde kullanılması büyük önem taģımaktadır. Enerji ihtiyacının sürekli arttığı ama kaynakların gittikçe azaldığı dünyada, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için çok çeģitli programlar uygulanmaktadır. Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileģenlerinden biri olduğu, yaģam standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da bilinen diğer bir husustur. Günümüzde ise üretim firmaları fosil kökenli yakıtlarının giderek azalacağı ve en sonunda biteceği gerçeğine dayanarak en az kaynak ve enerji kullanımı ile en fazla ürünün nasıl alınacağı ve aynı zamanda çevreye nasıl en az zarar verileceği sorusuna etkin olarak cevap arayıģı içerisindedirler. Çevreye duyarlı üretim çok yeni olmayıp, yaklaģık son çeyrek asırdır akademik çevreler de konuģuluyor olsa da organizasyonlar tarafından hak ettiği önemin verilmesinin tarihi o kadarda geri 1

2 gidememektedir. Son zamanlarda artan iç ve dıģ etkilerin de katkısıyla bu konuya daha fazla önem vermeye baģlayan özel veya kamu sektörü kuruluģlarının, üretim esnasında meydana gelen çevresel etki ve ürünün yaģam ömrü boyunca çevreye etkisi olmak üzere ikiyüzlü bu süreci kusursuz bir Ģekilde üretim çarkına adapte etmeyi baģarmaları halinde çok büyük bir avantaj sağlayacakları değerlendirilmektedir. Üretim bir organizasyon için, özellikle performansın arttırılması ve rekabete dayalı avantaj sağlama konularında stratejik öneme sahiptir. Teknolojideki hızlı değiģimler, müģteri ihtiyaçları ve globalleģme, üretimin kendisini sürekli canlı ve geliģime açık tutmasını zorunlu kılmaktadır. 20 nci yüzyılın baģlarında otomobil endüstrisinin seri üretim teknolojisini hayata geçirmesi üretim sürecinde bir devrim niteliği taģımıģtır. Geçen yıllar içerisinde üretim ve kalite esasları ile tam olarak uzlaģamayan müģteri ihtiyaçlarının daha da kiģilleģmesi esnek seri üretim teknikerinin geliģmesine sebep olmuģtur. Bu geliģme kapsamında modern teknoloji tabanlı üretim sistemleri düģünülenden çok daha karmaģık bir yapıya sahip hale gelmiģlerdir. Sistemlerin bu derece karmaģık olmasına yol açan sebepler arasında aynı fabrikada üretilmek zorunda olan çok çeģitli parça tipleri, aģamaya varan nihai ürün elde edilene kadar olan üretim basamakları, karģılıklı ve çapraz geçiģ gerektirimleri, bakımı ve iģletimi oldukça zor ve karıģık üretim bantları, ürün parçalarının bir araya toplanmasındaki yer ve zaman problemi ilk akla gelen unsurlar arasında sayılabilir. [1] Bu karmaģıklığa birde sistemin sürekli değerlendirme gereksinimi, sisteme etki eden iç ve dıģ baskılar ve en üst kademesinden en alt kademe çalıģanına kadar insan faktörünün olumlu veya olumsuz etkileri eklendiğinde ortaya daha da karmaģık bir yapı çıkmaktadır. Bunun içindir ki kullanılacak karar destek sistemlerinin önemi daha da artmaktadır. Bu çalıģma kapsamında ise sisteme direk etki eden daha çevre duyarlısı üretime geçiş tekniklerinin ve yönetim anlayışının tanımı, değerlendirmesi, gerekliliği ve bu gelişime adım atacak işletmelerin karşılaşacağı güçlü-zayıf taraflar ve fırsat- tehdit analizleri ele alınarak ilgililere özel bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir. 2. Neden Çevre Duyarlılığı ve Temiz Üretim 2012 yılı ve sonrası dönemin Dünya da iklim değiģikliği ile mücadelede çevreye duyalı üretim ve tüketim anlayıģı paralelinde düģük karbon ekonomilerine geçiģin hızlandığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yanı sıra mümkün olan en az ölçüde edilmesi planlanan atıklarında enerji olarak değerlendirildiği bir dönem olarak karģımıza çıktığı değerlendirilmektedir. Dünya enerji konseyi verileri kapsamında, yılları arasında dünyadaki enerji arzı altyapısı için gerekli toplam yatırım miktarı 16 trilyon ABD dolarıdır. Bu miktar, enerji arz kapasitesini artırmak ve önümüzdeki dönemde tükenecek olan veya kullanılmaz duruma gelecek mevcut veya müstakbel arz tesislerinin yerine yenilerini yapmak için gereklidir. Karbondioksit atmosferde 200 yıl kalmaktadır ve konsantrasyonunu düģürmek için bugün için bilinen hızlı bir metot yoktur. Bu nedenle bugün 100 yıl sonrası için gösterilen özen çok normal ve belki de geç kalınmıģ bir inisiyatiftir. [2] Tüm bu geliģmeler ıģığında klasik üretim sistemlerinin 2

3 giderek kan kaybetmelerinin sebeplerini bir arada gruplayarak özetleyecek olursak, temiz üretimin neden geleceğin belirgin eğilimleri arasında en ön saflarda bulunduğunun daha iyi anlaģılacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; - GiriĢimcilerin ekolojik denge ve çevre üzerindeki etkilerinin daha derin araģtırma ve gözlem önünde kalmasıyla, klasik yaklaģımın ana prensibi olan bir Ģekilde mümkün olan en fazla karı elde etme yaklaģımının yerini çevresel duyarlılığa gösterilen önem ve çevreye saygı esaslarına bırakması firmaları revizyona zorunlu kılmaktadır. - Üretim endüstrilerine tahsis edilen doğal kaynakların ve sosyal dayanım derecesinin azalmasıyla, gereksiz, dikkatsiz ve özensiz tüketimin halkların refah seviyesinin kalkınmasına engel olarak görünmeye baģlanması iç karlarını her Ģeyin önünde tutarak, sosyal karlara tercih eden klasik giriģimcilerin anlayıģlarını değiģtirmeye itmektedir. Böylece sosyal duyarlılığa kulak vererek temiz üretici unvanını alamayan giriģimcilerin mevcut konektörde daha fazla pazar paylarını koruyamayacakları değerlendirilmektedir. - Klasik üretim yapan Ģirketler hükümetlerin ve uluslararası değiģik kurumların çevre konusunda yayımladığı yönetmelik ve yasalara karģı giderek savunmasız hale gelecek ve sonunda da Ģiddetleri her gücün artan yönetmeliklere uyum sağlayamayarak üretimlerini durdurmak zorunda bile kalabileceklerdir. [3] 3. Çevreye Duyarlı Üretimin Gelişimi ve Temiz Üretim Kavramı 3.1. Üretim Sistemi Yaklaşımları ve Çevreye Duyarlı Üretimin Gelişimi Üretim sistemleri varlığından bahsedilmeye baģlandığından beri bu alanda etkili olan baģlıca üç faktörden söz edilebilir. Bunlar; teknoloji, pazar gerekleri ve halkın ihtiyaçlarıdır. [4] El ile üretimin yapıldığı yıllardan günümüze kadar varlığını devam ettiren bu etkenlerin sadece içerikleri ve Ģekilleri değiģmiģ olmasına rağmen günümüzde de etkilerini sürdürmeye devam ettirmektedirler. Takdir edilecektir ki yaģanan geliģmeler kapsamında bu etkenlere yenileri eklenmiģ ve üreticilerin baģarıya ulaģmak için uyum sağlamak zorunda oldukları gereksinimler artıģ göstermiģtir. AĢağıdaki tabloda özetlenen üretim sistemlerinin ana hatlarıyla geliģim süreci üretim sistemlerinin giderek daha karmaģık bir sistem yapısına büründüklerini göstermektedir. Tablo 1: Çevreye Duyarlı Üretimin GeliĢimi [5] Üretim Yöntemleri Müşteri Ġhtiyaçları Pazar Gerekleri Teknolojiye Yaklaşım El Üretimi ~ 1850 Bireysel ürünler Çok küçük üretim miktarı Elektrik El aletleri Seri Üretim 1913 DüĢük maliyetli ürünler Talebin arzı belirlediği sabit üretim DeğiĢtirilebilir parçalar Hareketli Esnek Üretim ~ 1980 Ürün çeģitliliği Arz çeģitliliği arttırılmıģ azaltılmıģ üretim Bilgisayarlar Esnek üretim sistemleri 3 Birey bazlı üretim 1995 KiĢisel Ürünler Dalgalı müģteri talepleri BiliĢim teknolojileri Ġnternet Sürdürülebilir Çevreci Üretim 2005 Çevreye duyarlı ürünler Enerjinin verimli kullanımı Doğal kaynaklara özen Geri dönüģüm enerji etkinliği ve yeniden kullanım,

4 Üretimini ön plana çıkaran yaklaşım standartlarına uyum üretim bantları standartlarına uyum, Maliyet, Dağıtım ve teslim avantajı Esneklik Dağıtım Hızı Maliyet Devamlılık Esnek tasarım Ġnovasyon Dağıtım Hızı Maliyet En uzun yaģam ömrü anlayıģı Devamlılık Esnek tasarım Ġnovasyon Dağıtım Hızı Maliyet Üretimini devam ettirme dayanağı Miktar standartlarına uyum Dağıtım güvencesi Miktar Esneklik standartlarına uyum Dağıtım güvencesi Miktar Sürdürülebilirlik Esneklik standartlarına uyum Dağıtım güvencesi Miktar 21 inci yüzyılın baģlarında iģ dünyasının eğilimi, var olan sisteme, temiz üretim prensiplerinin nasıl adapte edileceği üzerine odaklanmaya baģlamıģtır. Ancak günümüzde artık var olanı değiģtirme yanında proaktif bir yaklaģım da kazanılmaya baģlanmıģtır. Hali hazırda sadece hükümetlerce yürütülen kontrol mekanizmalarının varlığından söz edilse de zaman içinde bu kontrol mekanizmalarının da etki ve ilgi alanlarının geniģleyeceği, uluslararası yaptırımları da içeren alternatif denetim yöntemlerinin de hayata geçirileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca ilk baģlarda sadece üretim yapan Ģirketlerce dikkate alınan çevreye duyarlı yönetim prensipleri son zamanlarda kamu faaliyetlerinde ve hizmet sektöründe bulunan Ģirketlerce de faaliyetlerine ve yönetim anlayıģlarına adapte edilmeye baģlanmıģtır. Böylece oluģturulacak sistem anlayıģının daha da kusursuz hale gelmesiyle, daha etkili yönetim ve üretim mekanizmaları ortaya çıkacak ve daha fazla Ģirket gerek karlılık gerekse sosyal sorumluluk değerlendirmeleri kapsamında mevcut üretim anlayıģlarını revize etme yoluna gireceklerdir. Bu önermenin en önemli göstergesi olarak, bu arenada oldukça yeni sayılabilecek bir geçmiģe sahip olan ve çevreye duyarlı üretimin standartları konusunda tüm ihtiyaçları karģılamasa da en kapsamlı dokümanlardan olan ISO belgesini 2004 Ekim yılı itibari ile dünya üzerindeki 130 ülkeden kuruluģun almak üzere baģvurmasının gösterebileceği değerlendirilmektedir. [6] 3.2. Çevreye Duyarlı Üretim Kavramı Eğitim seviyesine ve çalıģtığı disipline bağlı olarak çevreye duyarlı üretim pek çok kiģi için farklı anlamlar ifade etmektedir. Daha yeģil üretim bir güzergâh veya sabit bir yaklaģımdan çok bir yolculuğa benzetilebilir. Çevreye duyarlı üretim, bulunduğunuz endüstri, çevre ve hem bugünün hem yarının toplumu için değerler yaratırken, iģinizin devamlılığını sağlamaya yardımcı olacak, gizlenmiģ ama saklanmamıģ anahtar parçalardan en önemlisidir. [7] Son zamanlarda tüm üretim firmalarında bu konuya artan bir ilgi gösterme eğilimi görülmektedir. Çevreye daha duyarlı üretim yapma maratonunun baģlangıç noktasında enerjinin verimli ve mümkünse sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması, kullanılan ham maddelerin 4

5 kontrolünün daha etkin olarak yapılabilmesi ve kullanılan enerjinin daha etkin hale getirilmesi bulunmaktadır. AĢağıdaki Ģemadan da anlaģılacağı üzere temiz üretimin ilkeleri oldukça basittir: En az kaynak kullanımıyla çevreye en az zarar verecek üretimi gerçekleģtirmek. Ancak, önemli olan, bu yaklaģımın ürünün tasarımından yaşam ömrünü tamamlamasına kadar her aģamada karara yön veren esas etken olması gerekliliğidir. Aslına bakılacak olursa bu olgunun, yeģil üretim düzenlemesi yapma çabasında olan firmalara çok büyük fırsatları da beraberinde getireceği değerlendirilmektedir. Rf -Çevresel Prensiplere Göre Dizayn - Zehirli Bileşenlerde azaltım - Geri dönüştürülebilirlik Dizayn Rf -Yeniden kullanım - Bir araya getirilemeyen tek parçalar - Ucuz atık maliyeti Yeniden Üretim Temin Rf -Tedarikçi uyumu - Çevreye duyarlı tedarik - Kargoların sirkulasyonunun sağlanması Müşteri Kullanımı ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM Üretim Rf -Düşük enerji tüketimi - Daha az tüketilebilir kullanım - Ömür sonunda değerlendirilebilme - Zararlı emisyonsuz kullanım Paketleme ve Dağıtım Rf -Kaynak etkinliği - Enerji verimliliği - En az zararlı gaz ve atık üretimi - Çevre güvenliği Rf -Geri dönüştürülebilir - Tekrar kullanılabilir - Geri döndürülebilir ġekil 1: Çevreye Duyarlı Üretim YaĢam Ömrü AkıĢ ġeması [8] Bu yaģam ömrü Ģemasının her bir alt baģlığında kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi gereken pek çok potansiyel geliģime açık fırsatlar bulunabilmektedir. ġu an için çevreye duyarlı üretimin pazar payını hesaplamak eldeki verilerle güç olsa da, hemen her iģ kolunda bu konuda artan bir eğilim olduğu yatırım miktarlarından gözlenebilmektedir. MüĢteriler ve Ģirketlerin yanı sıra yerel hükümetlerin çevreye verdikleri önemin göstergesi olarak hayata geçirdikleri yeni düzenlemelerde bu geliģime katalizör etkisi yapmaktadır. Bu bağlamda firmaları çevreye daha duyarlı bir üretim yapmaya zorlayan faktörleri aģağıdaki Ģekilde sınıflandırabiliriz: 5

6 - Rekabetçilik: Üretim faaliyetinin doğasında rekabet ederek avantaj kazanma olgusu bulunmaktadır. ĠĢ dünyasındaki fırsatlar kapsamında değerlendirildiğinde bu amaç kendini zaman zaman teknolojik bir yenilikte, zaman zaman yeni bir üründe zaman zaman ise üretim sürecindeki yeni yaklaģımlarda gösterebilmektedir. - Ortak Sosyal Sorumluluk: Üretici firmaların üstündeki çevreye karģı daha sorumlu ve daha duyarlı olma baskısı gün geçtikçe artmaktadır. Olası bir müģteri kaybını engellemek ve kötü bir izlenim bırakmak istemeyen Ģirketler kendilerine yeģil bir imaj çizmek için çabalarını yönlendirmektedirler. - Yasalar: Üreticiler, üretimlerine devam edebilmek ve bir takım yaptırımlara maruz kalmamak için her geçen gün daha da Ģiddetli hale gelen çevreye duyarlı yasalara uyum sağlamak zorundadırlar. Çevreye duyarlı bir üretim yapmayı amaçlayan organizasyonlar için ilk Ģart olarak üretim sürecini, yönetim fonksiyonlarını ve çalıģanlarını bu konuya hazırlamalı ve sunulan yeni fikirler hakkında gerekli duyarlılığı göstermelidir. UlaĢılmak istenen çevreye duyarlı üretimin genel karakteristik özellikleri ise Ģöyle sıralanabilir: - Doğal kaynakların daha az kullanımı, - Üretimde daha az enerji kullanımı ve zaman içinde yenilenebilir enerji kaynaklarına aģamalı geçiģin sağlanması, - Çevreye zarar veren gaz ve zehirli madde kullanımının azalımı, - Üretim aģamasında daha az zararlı atık oluģturulması. [9-10] 4. SWOT Analizi Kurumsal yapının bir takım ölçütlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iģ yönetiminin elinden düģmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun Ģu anki durumu, doğru iģleyip iģlemediği kolaylıkla belirlenmiģ olur. Bu tekniklerden biri olan, güçlü ve zayıf taraflar ile fırsatları ve tehditleri inceleyen "SWOT Analizi", kurumsal iģlerlik, rekabet gücü, sektör konumu, piyasadaki dıģ tehditlerin varlığı gibi iç ve dıģ değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden birisidir. Kısaca SWOT analizi, iç ve dıģ durum değerlendirmesini içeren ve yönetim açısından Ģu an ki konumu ve önünü görebilme açılarından büyük kolaylık sağlayan stratejik bir yönetim uygulamasıdır. Analiz sonuçlarına ulaģmak için yeģil üretim konusunda kabul gören akademik çalıģmaların, ulusal ve uluslararası otoritelerin resmi yayınlarının yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın ilk gereklerinden biri olan çevreye duyarlı üretim ve bu konudaki AR_GE faaliyetleri kapsamında rakiplerinden bir adım önde olduğu derecelendirme kurumları raporları, yatırımları ve teģkilatlanmaları incelendiğinde görülen Siemens, Shell, Philips, General Electric, Bank of America, Dupont, Home Depot, Starbucks, Wall-Mart, Coca Cola, Toyota, Honda, Dell, HP firmalarının verileri de göz önüne alınmıģtır. AĢağıdaki analizle çevreye duyarlı bir üretim yapma amacını stratejik olarak belirlemiģ ve temiz üretim gereklerini bünyesine baģarılı bir Ģekilde adapte etmiģ/edecek bir kamu veya özel sektör organizasyonunun kendi durumunu görmesine ve kendisine net, ölçülebilir hedefler belirlemesine yardımcı olmak hedeflenmektedir. 6

7 Güçlü / Zayıf Analizi Firma Üzerindeki Etkisi Performansa Etkisi 1. Pazarlama Güçlü Tarafsız Zayıf Yüksek Düşük Firmanın Ġmajı Pazarlama ve Planlama Yeteneklerinin Derecesi Firmanın Konusundaki Ünü Firmanın Hizmet Konusundaki Ünü Hammaddeye ulaģım kolaylığı ĠletiĢim becerisi Firmanın var olan pazar payı Sektörün toplam pazar payı Diğer sektörlerle benzerlik oranı Pazarın büyüme imkânı Ücret: Ücretlendirme Politikası Ürün: Yeni ürün geliģtirme Dağıtım: Mevcut durum Ġç dağıtım stratejisi DıĢ dağıtım stratejisi Coğrafi konum Dağıtıcıların geliģimlere adapte süreci 7

8 Promosyon: Ürün satıģına etki oranı Reklam 2. Finansal Anapara maliyeti Finansal Stabilite Karlılık Yatırımı karģılama süresi Yatırımın hisse senetlerine etki oranı 3. Üretim Üretim imkânları Ölçek ekonomileri Üretimi arttırma kapasitesi SipariĢleri zamanında yetiģtirme imkânı Tekniksel ve üretim kabiliyetleri Üretim maliyetleri 4. Yönetim Liderlik ġirket yönetiminin istek seviyesi ĠĢçilerin yetenekleri ve Ģirkete bağlılıkları GiriĢimci ruh Esneklik ve kolay adapte olabilme yeteneği Personel iliģkileri Tedarikçi ve üçüncü 8

9 Ģahıslarla iliģki DeğiĢen Ģartlara uyum sağlama yeteneği ÇalıĢanların yetenek ve kapasiteleri Ġdarecilerce toplam çevresel değerlendirme sistemine verilen değer Pazar hakkında bilgi Yönetim felsefelerinin anlaģılma ve uyarlanma derecesi Teknoloji yönetimi Fırsat/ Tehdit Analizi Firma Üzerindeki Etkisi Performansa Etkisi 5. Demografik Özellikler Fırsat Tarafsız Tehdit Yüksek Düşük Genel nüfus trendleri YaĢ ortalaması Ölüm, doğum ve evlilik oranları YaĢam standardı anlayıģının yüksekliği Eğitim seviyesi yüksekliği Halkın alıģkanlıklarını değiģtirme oranı fazlalığı Halkın değiģimleri takip yüzdesi 6. Ekonomik Ekonominin Büyüme Hızı ġirket ürünlerinin Pazar payları ve artıģ 9

10 oranları Ekonominin dengesi ve stabilitesi Enflasyon oranı DıĢ müdahalelere açıklığı 7. Politik ve Yasal Konular Hükümetin istikrarı Vergiler ve mümkün olan vergi avantajları Ġlgili Yönetmelikler Ürün standartları gereksinimleri MüĢteri Hakları ve Bilgilendirme Gerekleri Hükümetin ve iģ odalarının kontrol mekanizmaları 8. Sosyal ve Kültürel YaĢam standartları ve tarzları Nüfusun etnik yapısı MüĢteri zevklerindeki değiģiklik ĠĢ ahlakı ĠĢ yaģamına etki eden sosyal değerler Kültürel değerlerdeki değiģiklikler 9. Rekabet Piyasadaki ana aktörler 10

11 Üretim kapasitesi Muhtemel rakipler 10. Çevre ve Teknoloji Çevresel konuların önemi Ġnovasyona açıklık Teknolojik değiģim hızı 11. AR-GE Fiyat avantajdezavantajları Dağıtım avantajları Tedarikçi desteği MüĢteri Sadakati Pazar ayrımı Yeninin kabul edilebilirlik riski Ürün kalitesi 12. Dış çevre Nakliye olanak ve ücretleri Pazar içi dağıtım Yerel haberleģme ve kargo ağı yapısı 5. Sonuç Yukarıdaki değerlendirmelerinden de anlaģılabileceği üzere temiz üretim yapan bir Ģirket için yeni bir pazara veya büyüme kararına etki edebileceği tespit edilen faktörlerden ağırlıklı olarak avantaj sağlayabileceği görülmektedir. ĠĢ yaģamanın doğasında olan varlığının önüne geçilemeyecek risk faktörünün kriz yönetim esasları ile uygun bir Ģekilde harmanlanarak özellikle ilk baģta yaģanabilecek problemlerin daha kolaylıkla atlatabileceği değerlendirilmektedir. Her Ģeyden önce potansiyel müģterileri firmaya faaliyetleri kapsamında saygı duymakta ve desteklemektedir. Böylece kendini ifade edebilmek için milyonlara liralık reklam ve tanıtım bütçesine gerek duyulmayacaktır. Temiz üretim sayesinde yasal bir takım engellere takılmayacağı gibi ithalat-ihracat konularında muafiyet ve serbestiler, bu 11

12 bağlamda bir takım vergi muafiyetlerinden ve teģviklerden yararlanma imkânını arttırmıģ olacaktır. Bu kapsamda fayda-maliyet oranıyla beraber, yatırımın kendini karģılaması için gereken süre farklı değiģkenlere bağlı olarak artıģ veya azalıģ gösterse de en azından kararlı ve dengeli bir büyüme ve kalıcı pazar payı elde edilmesinin riskinin en aza indirildiği değerlendirilmektedir. Çevreye daha duyarlı üretim yapma zorunluluğu içsel veya dıģsal sebeplerden olsun artık günümüzde geçerliliğini fazlasıyla kanıtlamıģ bir gerçekliktir. Tüm bu derlenen bilgiler ıģığında çevreye daha duyarlı bir üretim yapmak için gerçekleģtirilmesi gereken geliģimlerin Ģu baģlıklar altında toplanabileceği değerlendirilmektedir: [11-12] - Hammadde girdisini mümkün olan en az seviyeye indirmek, geri dönüģtürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzeme kullanımını arttırmak, bu kapsamda zehirli bileģen içeren hammadde kullanımını sıfır düzeyine indirmek, - Geri dönüģtürülebilir ve yeniden kullanılabilir ürün bileģenlerinin sayısını arttırmak, - Ürün elde etme sürecinde oluģan zararlı gaz salınımı ve atıkları en aza indirmek, - Ürününü üretim ve kullanım sürecinde maksimum enerji verimliliğine sahip olmasını sağlamak, - Üretim bantlarının esnekliğini arttırmak ve bakım aralıklarını en fazla olacak Ģekilde düzenlemek, - Kullanım ömrünü mümkün olduğu kadar uzatmak ve ömrünü tamamlayan ürünlerin ise hammadde olarak geri dönüģümünü sağlayabilmek, - Tüm bu üretim ve geri dönüģüm çarkını güncel tutacak ve daha verimli hale getirecek stratejileri devamlı olarak geliģtirmek, - Hedef kitle pazarı ve üretim yapılan yerin yasal ve sosyal zorunluluklarını ve duyarlılıklarını daima göz önünde bulundurmak, - Ürün dizaynından baģlayarak nihai çıktının elde edilmesine kadar olan her süreçte maliyetleri kontrol altında tutmak ve bu konuda etkin bir kontrol sistemi kurmak gereklidir. Endüstriyel sistem gerekleri ile ekolojik gerekler arasına uygun değer denge sağlanıģında karar destek girdisi sağlamayı amaçlayan analiz sonuçlarının faaliyet alanı gözetmeksizin bir takım özel girdi-çıktıların sürece dahil edilmesiyle her alanda faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Güncel veriler etkin girdi-çıktı oranını hedefleyen, gerekli temiz üretim prensiplerinin yönetim anlayıģına tam adapte oluģunu sürekli kontrol eden bir mekanizmanın çarklarını iģleten ve çevreye duyarlı üretim felsefesini benimseyen iģletmelerin, günümüz koģullarında (gerekli yatırım engellerini aģtıktan sonra) özellikle orta ve uzun vadede gerek imaj gerekse karlılık oranlarında kesinlikle artıģ gözleneceğini göstermektedir. Bu kapsamda yukarıdaki verileri dikkate alarak çevreye duyarlı üretim sistemini bünyelerine baģarıyla hayata geçirmeyi baģaran firmaların, gösterdikleri gayretlerin sonuçları olarak, hem karlılık 12

13 oranlarını hem de kamuoyu gözünde ki güvenilirlik ve saygınlık oranlarını arttıracakları, bu bağlamda da bulundukları konumdaki yerlerini sağlamlaģtırarak geleceğe daha da güvenle bakacakları değerlendirilmektedir. KAYNAKLAR [1] F. Giudice, G. La Rosa, A. Risitano, Product Design for the Environment, Taylor & Francis, [2] IEA (International Energy Agency), World Energy Outlook, OECD/IEA, Paris, 2003b. [3] Dillon, P. And Fischer, K Environmental Management in Corporations: Methods and Motivations. Tufts Univ. Press. Medford, MA [4] Green Manufacturing: Supply Chains and Marketing, Barbara Swenson,http://www.allbusiness.com/company-activities-management/operations supply/ html [5] Boer, C.R., S. Dulio, and F. Jovane, 2004, Design and Manufacturing. International Journal of Computer Integrated Manufacturing. 17(7): p [6] ISO 14001, Clause 3.9, International Organization for Standardization, [7] Florida, R. And Atlas, M Report of Field Research on Environmentally Concsious Manufacturing. Cal. Management Review. 39: [8] Pun, K.F., Hui, I.K., Lau, H.C.W., Law, H.W. and Lewis, W.G. (2002), Development of an EMS planning framework for environmental management practices, (International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 19 No. 6, pp dan modifiye edilmiģtir.) [9] Zobel, T., Environmental Management Systems Policy Implementation and Environmental Effects, Ph.D. Thesis, Luleå University of Technology Department of Business Administration and Social Sciences, Division of Quality and Environmental Management, 2005:32, p.5-32 [10]..http://www.businessknowledgesource.com/manufacturing/theıbenefitsıofı goingıtoı greenımanufacturingı html [11] Pojaseck, Robert B. Ph.D., Senior Associate First Environment East Arlington, MA, When is Manufacturing Green?, Aug [12] UNSD (2003): Handbook of National Accounting: Integrated Environmental 13

ĠÇĠNDEKĠLER. TABLOLAR... viii ġekġller...ix KISALTMALAR...x. 1. GĠRĠġ... 1 2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3

ĠÇĠNDEKĠLER. TABLOLAR... viii ġekġller...ix KISALTMALAR...x. 1. GĠRĠġ... 1 2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3 ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR... viii ġekġller......ix KISALTMALAR........x 1. GĠRĠġ... 1 2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3 2.1 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ ve LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3 2.1.1 Tedarik Zinciri ve Yönetimi

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

TERSĠNE LOJĠSTĠK KAVRAMI ve 3PL ġġrketlerġnde TERSĠNE LOJĠSTĠK KARAR VERME MODELĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Elk.Müh. Erkan TOSUN (507001112)

TERSĠNE LOJĠSTĠK KAVRAMI ve 3PL ġġrketlerġnde TERSĠNE LOJĠSTĠK KARAR VERME MODELĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Elk.Müh. Erkan TOSUN (507001112) ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TERSĠNE LOJĠSTĠK KAVRAMI ve 3PL ġġrketlerġnde TERSĠNE LOJĠSTĠK KARAR VERME MODELĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Elk.Müh. Erkan TOSUN (507001112) Tezin Enstitüye

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ÜRETİM YÖNETİMİ klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

TÜRKİYE DE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ÖNERİLER ALİ AYDIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE DE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ÖNERİLER ALİ AYDIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ÖNERİLER ALİ AYDIN 104664039 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLAR ARASI FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROF. DR. VELİYE YANLI 2010 TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 T.C. KAHRAMANMARAġ

Detaylı

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 ENERJĠ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJĠ SEKTÖRÜ GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 II. Türkiye de Enerji... 7 III. Elektrik Enerjisi... 8 III.1 Elektrik Enerjisi Sektörünün Özellikleri... 11 III.2 Elektrik Sanayiinin Teknolojik

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Anabilim Dalı: İletişim Sanatları Programı: İletişim Sanatları

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA İÇ DENETİMİN YERİ VE ÖNEMİ: BORSA İSTANBUL DA BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. Selim CENGİZ * ÖZET Son yıllarda yaģanan iģletme skandallarından sonra, kurumsal yönetim ve

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK

PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK i T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK GÜVENÇ KURUL 1108223111 PROJE DANIġMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI LĠSE DERS PROGRAMLARINA UYGUN YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI Derleyen Ömer YILDIRIM http://www.felsefe.gen.tr ÖN SÖZ 4 GĠRĠġ 5 ÜNĠTE 1: YÖNETĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ 6 1. YÖNETĠM 6 2. BĠLĠM VE BĠLĠMSEL DÜġÜNME 6

Detaylı

ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠM SÜREÇLERĠNDE BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMI VE E-ĠK UYGULAMALARI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Kanarya Ġsmail DAUD (507071215)

ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠM SÜREÇLERĠNDE BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMI VE E-ĠK UYGULAMALARI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Kanarya Ġsmail DAUD (507071215) ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠM SÜREÇLERĠNDE BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMI VE E-ĠK UYGULAMALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Kanarya Ġsmail DAUD (507071215) Tezin

Detaylı

MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ VE METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNDEKĠ ABET UYGULAMALARI

MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ VE METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNDEKĠ ABET UYGULAMALARI ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ VE METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNDEKĠ ABET UYGULAMALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SEDA MELTEM ARTUGAL

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yazı İşleri Sorumlusu Hatice BAKIR İnsan Kaynakları

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

EK 7* Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 7* Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 7* Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda BaĢbakan ın himayeleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE YER ALAN FĠRMALARIN KURUMSAL YÖNETĠM DERECELENDĠRME NOTUNUN MARKA DEĞERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ

BORSA ĠSTANBUL KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE YER ALAN FĠRMALARIN KURUMSAL YÖNETĠM DERECELENDĠRME NOTUNUN MARKA DEĞERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ BORSA ĠSTANBUL KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE YER ALAN FĠRMALARIN KURUMSAL YÖNETĠM DERECELENDĠRME NOTUNUN MARKA DEĞERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:II GÜZ BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Yusuf BAYRAKTUTAN Mustafa ġahġn Özet Türkiye de sosyal

Detaylı

LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI VE RĠSK ANALĠZLERĠ

LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI VE RĠSK ANALĠZLERĠ T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI VE RĠSK ANALĠZLERĠ Volkan PEKER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70 TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi Metin PEHLĠVAN Genel Müdür Vekili Yazı ĠĢleri Sorumlusu Hatice BAKIR Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanı

Detaylı